Box 111 Storgatan Färjstaden Färjestaden Telefon Fax Räddningstjänsten Öland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Box 111 Storgatan 89 386 22 Färjstaden Färjestaden Telefon 0485-470 00 Fax 0485-472 62 www.oland.se/raddningstjansten. Räddningstjänsten Öland"

Transkript

1 Postadress Besöksadress Box 111 Storgatan Färjstaden Färjestaden Telefon Fax Bakgrund Förr i tiden gick räddningstjänsten brandsyn och kontrollerade allt byggnadstekniskt brandskydd i verksamheten. När Lagen om Skydd mot Olyckor (LSO 2003:778) kom ändrades detta till att verksamheten själv ska kontrollera sitt brandskydd genom att bedriva ett Systematiskt Brandskyddsarbete. Räddningstjänsten ska istället göra tillsyn på det Systematiska Brandskyddsarbetet och kontrollera att detta bedrivs på ett tillfredsställande sätt. Ansvar Enligt Lagen om Skydd mot Olyckor framgår det att ansvaret för brandskyddet ligger på nyttjanderättshavare och fastighetsägare. Kravet gäller alla typer av verksamheter. Statens Räddningsverk har bedömt att det är skäligt att nyttjanderättshavare och fastighetsägare arbetar med sitt brandskydd systematiskt. Alla ska alltså bedriva Systematiskt Brandskyddsarbete. Vid räddningstjänstens tillsyn på plats får fastighetsägare och nyttjanderättshavare (eller av dessa utsedd ansvarig) redovisa hur det Systematiska Brandskyddsarbetet bedrivs. Tillsynsförrättaren kan även göra stickprovskontroller i verksamheten. Skulle det finnas anmärkningar på hur brandskyddsarbetet bedrivs eller från stickprovskontrollen kommer tillsynsförrättaren dokumentera detta i en minnesanteckning eller ett föreläggande. Skriftlig redogörelse Vissa ska även lämna en skriftlig redogörelse över byggnadens och verksamhetens brandskydd till räddningstjänsten. Detta ska ske vid ägarbyte eller vid förändringar i verksamheten som påverkar innehållet i den senast inlämnade skriftliga redogörelsen. Den skriftliga redogörelsen är till stora delar en sammanfattning av det Systematiska Brandskyddsarbetet. För att kunna fylla i uppgifterna i den skriftliga redogörelsen på ett tillfredsställande sätt krävs att ett bakomliggande arbete med brandskyddet bedrivs. Myndigheten för Samhällskydd och Beredskap (MSB en myndighet som bland annat består av före detta Statens Räddningsverk) har gett ut en föreskrift, SRVFS 2003:10, och ett allmänt råd, SRVFS 2004:4, som tydligt beskriver vilka verksamheter som berörs och vad den skriftliga redogörelsen ska innehålla. Innehållet i dessa skrifter sammanfattas i bilaga 1 och 2. Vad innebär det för verksamheten att bedriva SBA? Att arbeta med sitt brandskydd är inget som är svårt, tidskrävande eller kostsamt. Allt som behövs är att man tänker på brandskyddet, är uppmärksam på risker och åtgärdar eventuella brister som uppstår. Hur gör man då rent praktiskt? Räddningstjänsten rekommenderar att man följer 7 olika punkter under arbetet med det systematiska brandskyddet. Införskaffa en pärm (Brandskyddspärm) med en flik för varje

2 Sidan 2 av 11 punkt och anteckna under varje flik det som rör följande punkter. Dokumentationen är jätteviktig! 1. Ansvarsfördelning i organisationen det är viktigt att klargöra vem som är ansvarig för vad rörande brandskyddet. Generellt kan man säga att det är fastighetsägaren som är ansvarig för det byggnadstekniska brandskyddet medan nyttjanderättshavaren är ansvarig för det organisatoriska. Gör så här: Gå runt i verksamheten, fastighetsägare och nyttjanderättshavare, och skriv upp allt ni kommer på som rör brandskydd samt vem av er som ansvarar för detta. Det blir lättare när saker ska fixas om det inte råder några oklarheter om vems ansvar det är att fixa det. Exempel: Det är fastighetsägaren som ansvarar för att det finns fungerande brandvarnare i byggnaden och nyttjanderättshavaren som ansvarar för att kontrollera att dessa fungerar. 2. Organisation vem är brandskyddsansvarig? Organisationen bör motsvara den organisation som finns vid den dagliga verksamheten. Det är även viktigt att den brandskyddsansvarige är någon som har mandat att fatta beslut i brandskyddsfrågor för att SBA ska kunna bedrivas smidigt. I större verksamheter kan det finnas anledning att även utse brandskyddsombud för olika avdelningar/byggnader. Gör så här: Skriv ner vem som är brandskyddsansvarig/brandskyddsombud med befattning, inte med namn. På detta sätt råder det inga oklarheter rörande vem som är ansvarig även vid byta av personal. Exempel: Den person som är chef för verksamheten bör även vara brandskyddsansvarig. 3. Utbildningsplan att kunna hantera en handbrandsläckare och göra HLR är inget som är självklart för alla. Ändå är det viktigt att kunna då en snabb insats av personer som finns på plats kan rädda både liv och egendom. Gör så här: Anmäl alla till brandskyddsutbildningar. Dokumentera vem som genomgått utbildning, viken utbildning de gått och när. Det ska även här finnas en plan för när nyanställda ska genomgå utbildning, samt när nästa utbildning ska genomgås. Det är viktigt att följa upp med nya utbildningar eftersom det man en gång lärt sig lätt glöms bort och nya rön tillkommer. Kunskap är en färskvara! Exempel: Gå utbildning i HLR och grundläggande brandskydd. Detta gäller alla som arbetar i verksamheten! Det finns även utbildningar för brandskyddsansvariga som kan vara bra att gå för denne samt utbildningar i Systematiskt Brandskyddsarbete. 4. Instruktioner och rutiner lika viktigt som att förebygga branden är det att agera rätt när den inträffar. Därför behövs instruktioner till verksamheten som talar om hur man ska agera vid en brand. För att kunna upprätthålla ett tillfredställande brandskydd krävs även att det finns rutiner för verksamheten. 2

3 Sidan 3 av 11 Gör så här: Upprätta en praktisk instruktion av typen Åtgärder vid brand. Denna bör vara i två delar; en för personalen och en för gäster/besökare. Upprätta även en organisatorisk rutin för personalen. Under personalens instruktioner vid brand ska det även finnas med hur särskilda risker (som ni har identifierat och beskrivit under punkt 5) ska hanteras. Exempel: Åtgärder vid brand Personal Rädda liv, utrym berörda byggnader, vägled och hjälp till! Om möjligt, ta reda på vart det brinner! Hantera särskilda risker! Gå till återsamlingsplatsen (ute) och larma SOS på telefonnummer 112! Ta hand om eventuella skadade till dess sjukvårdspersonal anländer! Om möjligt, släck alternativt förhindra brandspridning till dess räddningstjänsten anländer! Dessa instruktioner ska finnas lätt tillgängliga för personalen (inte enbart i brandskyddspärmen). Gäster/besökare Verksamhetens förhållningsregler kring grillning/rökning/levande ljus eller annat som kan föranleda brand. Utrymningsförfarande och uppsamlingsplats. Telefonnummer till den som är ansvarig i händelse av olycka/brand samt till SOS. Dessa instruktioner ska finnas uppsatta och laminerade i verksamheten och i eventuella gästrum. Bredvid denna instruktion ska det finnas en ritning över aktuell lokal där det ska finnas utmärkt: ritningens placering, utrymningsvägar, uppsamlingsplats, brandsläckningsutrustning och övrigt som har med brand- och utrymningssäkerhet att göra. Det kan vara bra att även ha en engelsk och tysk version. Ni avgör om behov finns. Organisatoriska rutiner Minimibemanning dagtid/nattetid. När måste det finnas personal på plats (exempelvis då mat tillagas). Var man får röka. 5. Dokumentation av brandskyddet och riskbilden en beskrivning där det är tydligt vilken verksamhet som bedrivs och hur, en beskrivning av själva byggnaden och en 3

4 Sidan 4 av 11 genomgång av risker som finns är jättebra att ha. Detta utgör grunden för allt brandskyddsarbete. Gör så här: Gå igenom och beskriv verksamheten på ett enkelt och tydligt sätt så inga missförstånd uppstår. Skriv ner! Gör sedan samma sak med själva byggnaden. Upprätta en brandskyddsritning som är en förenklad ritning över byggnaden med brandcellsgränser, utrymningsvägar, brandsläckningsutrustning m.m. tydligt utmärkt. Låt detta ligga till grund för er genomgång av riskerna som finns. När ni har identifierat riskerna ska ni även ta fram en åtgärd för att hantera dem. Dokumentera allt skriftligt. 6. Drift och underhåll en del brandskyddsåtgärder bör kontrolleras av såväl egen som extern personal för att säkerställa att dessa fungerar som det är tänkt. Gör så här: Gå igenom ert brandskydd och bestäm vilka olika saker som ska kontrolleras, när de ska kontrolleras samt av vem. Gör en intern och en extern kontrollplan. Exempel: Intern kontrollplan Brandlarm 1 ggr/mån Utrymningslarm 1ggr/mån Självstängande branddörrar 1 ggr/mån Handbrandsläckare och annan släckutrustning 1 ggr/mån Extern kontrollplan Brandlarm var 15:e mån Utrymningslarm var 15:e mån Självstängande branddörrar 1 ggr/år Handbrandsläckare och annan släckutrustning 1 ggr/år El 1 ggr/år 7. Kontroll, uppföljning och tillbudsrapportering genom införande av ett kontrollsystem, bestående av en kontrollplan och en checklista med ett antal kontrollpunkter, säkerställs en systematisk och löpande kontroll av brandskyddet. Att följa upp och åtgärda eventuella brister som hittas är mycket viktigt! Det bör också finnas rutiner för tillbudsrapportering som visas upp för tillsynsförrättaren vid nästa tillsyn, alternativt rapporteras in till räddningstjänsten direkt vid allvarligare tillbud. Kontrollerna kan med fördel integreras med andra arbetsronder. En gång per år bör dokumentationen ses över och eventuellt revideras för att anpassas till förändringar. Gör så här: Upprätta en checklista för varje punkt i den interna kontrollplanen (som skapades under punkt 6). Ha sedan denna checklista med när ni gör era interna kontroller. På denna checklista ska allt som ska kontrolleras finnas med, det ska stå vem som gjorde kontrollen, när den gjordes, om allt var OK eller om det fanns brister och i så fall hur dessa brister åtgärdats. Exempel: Exempel på checklistor finns i bilaga 3. 4

5 Sidan 5 av 11 Bilaga 1 Sammanfattning av SRVFS 2003:10; vilka verksamheter som berörs av kravet på skriftlig redogörelse samt vem som är ansvarig för att den upprättas. Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor, 2 kap. 3, första stycket är det ägaren som skall ansvarar för att lämna in den skriftliga redogörelsen: 2 kap. 3, första stycket Ägare av byggnader eller andra anläggningar, där det med hänsyn till risken för brand eller konsekvenserna av brand bör ställas särskilda krav på en kontroll av brandskyddet, skall i skriftlig form lämna en redogörelse för brandskyddet. En nyttjanderättshavare skall ge ägaren de uppgifter som behövs för att denne skall kunna fullgöra sin skyldighet. Verksamheter som omfattas av kravet på inlämning av skriftlig redogörelse: Vård, omsorg och kriminalvård m.m. 1. Inrättningar för vård eller omsorg för fler än 3 personer som har hjälpbehov vid utrymning i händelse av brand. 2. Låsta institutioner och anstalter där de intagna är inlåsta ständigt eller under viss tid. Förskoleverksamhet, skolverksamhet eller skolbarnomsorg 3. Förskolor, skolor eller skolbarnomsorg om verksamheten inte enbart är belägen i markplan och där fler än 15 barn eller ungdomar vistas samtidigt. 4. Förskolor, skolor eller skolbarnomsorg i markplan där fler än 90 barn eller ungdomar vistas samtidigt. 5. Förskolor, skolor eller skolbarnomsorg där fler än 5 funktionshindrade barn eller ungdomar med hjälpbehov vid utrymning i händelse av brand vistas samtidigt. Hotell och andra tillfälliga boenden 6. Byggnad för hotell, pensionat eller vandrarhem om byggnaden har platser för minst 9 gäster eller har minst 5 gästrum. 7. Byggnad för elevhem eller förläggningar om byggnaden har platser för fler än 50 personer eller har fler än 25 förläggningsrum. Samlingslokaler m.m. 8. Samlingslokaler som används av fler än 150 personer. 9. Restauranger och andra liknande verksamheter vilka har tillstånd att servera alkohol och där det finns platser för fler än 50 personer i samma lokal. 10. Fritidsanläggningar där det finns platser för fler än personer, helt eller delvis under tak. Industrier 11. Byggnader eller andra anläggningar där minst 20 personer är sysselsatta samtidigt i industriverksamheten. 12. Byggnader eller andra anläggningar med en sammanlagd yta större än m2. 5

6 Sidan 6 av Industrier för vilka krävs tillstånd enligt lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor. 14. Industrier som omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Byggnader eller anläggningar med stora kulturhistoriska värden 15. Byggnader som är byggnadsminnen eller kyrkliga kulturminnen enligt lagen (1988:950) om kulturminnen m.m., med undantag för de byggnader som uteslutande används som bostad. 16. Byggnader som är statliga byggnadsminnen enligt förordningen (1988:1229) om statliga byggnadsminnen m. m. 17. Statliga museer och andra museer som är berättigade till bidrag enligt förordningen (1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet. Byggnad eller anläggning vars utformning innebär stor risk för allvarliga skador vid brand 18. Byggnader med fler än 16 våningar ovan mark. 19. Garage som har minst två plan under mark och en sammanhängande yta som är större än m Tunnlar som är längre än 500 meter och avsedda för allmän väg eller allmänna kommunikationsmedel. 6

7 Sidan 7 av 11 Bilaga 2 Sammanfattning av SRVFS 2004:4; vad den skriftliga redogörelsen bör innehålla. Om verksamhetsutövaren och ägaren inte är samma person bör den skriftliga redogörelsen upprättas i samförstånd mellan verksamhetsutövare och ägare. För en byggnad eller anläggning med flera olika verksamhetsutövare bör redogörelsen upprättas med en första gemensam del för byggnaden (Del 1) och sedan en del var för de olika verksamheterna (Del 2). Del 1 Byggnad/anläggning Allmänt Fastighetsbeteckning Fastighetsägare Organisationsnummer Besöksadress Utdelningsadress Ägarens kontaktperson mot tillsynsmyndigheten (räddningstjänsten) Redogörelsen upprättad av Datum när redogörelsen upprättades Namn och telefonnummer Namn Byggnaden/anläggningen Byggnadsår Senaste större ändring skedde år Total yta i m 2 Antal våningar (ovan mark) 1 / 2-3 / 4-8 / 9-16 / >16 Antal källarplan 0 / 1 / 2 / >2 Ange samtliga verksamheter som finns i byggnaden/anläggningen: Allmän verksamhet Handel, Sjukhus, Åldringsvård, Psykiatrisk vård, Kriminalvård, Övrig vård, Teater/biograf, Museum/bibliotek, Kyrka/motsvarande, Restaurang/danslokal, Hotell/pensionat, Försvarsverksamhet, Skola, Fritidsgård, Förskola, Elevhem/studenthem, Idrottsanläggning, Allmän kommunikation (terminaler mm), Förvaltning/kontor, Annan allmän verksamhet. Bostad Industri Industrihotell, Kemisk industri, Livsmedelsindustri, Metall/maskinindustri, Textilindustri, Trävaruindustri, Annan tillverkningsindustri, Reparationsverkstad, Lager, Annan industri. Annan verksamhet Bensinstation, Lantbruk, Kraft-/värmeverk, Avfall/avlopp/rening, Parkeringshus, Tunnel/underjordsanläggning, Övrig annan verksamhet. 7

8 Sidan 8 av 11 Del 2 Verksamhet En Del 2 fylls i för varje verksamhet som omfattas av kravet på skriftlig redogörelse. Allmänt Om verksamhetsutövaren är densamme som ägaren av byggnaden behöver inte uppgifterna i Allmänt fyllas i. Organisationsnummer Fastighetsbeteckning Namn på företaget, verksamheten, el. dylikt Besöksadress Utdelningsadress Verksamhetsutövarens kontaktperson mot Namn och telefonnummer tillsynsmyndigheten (räddningstjänsten) Verksamheten På vilka våningar i byggnaden bedrivs aktuell verksamhet? Ange vilken typ av verksamhet som bedrivs Bottenvåning / 2-3 / 4-8 / 9-16 / >16 Källare: -1 / -2 / <-3 Allmän verksamhet Handel, Sjukhus, Åldringsvård, Psykiatrisk vård, Kriminalvård, Övrig vård, Teater/biograf, Museum/bibliotek, Kyrka/motsvarande, Restaurang/danslokal, Hotell/pensionat, Försvarsverksamhet, Skola, Fritidsgård, Förskola, Elevhem/studenthem, Idrottsanläggning, Allmän kommunikation (terminaler mm), Förvaltning/kontor, Annan allmän verksamhet. Bostad Industri Industrihotell, Kemisk industri, Livsmedelsindustri, Metall/maskinindustri, Textilindustri, Trävaruindustri, Annan tillverkningsindustri, Reparationsverkstad, Lager, Annan industri. Annan verksamhet Bensinstation, Lantbruk, Kraft-/värmeverk, Avfall/avlopp/rening, Parkeringshus, Tunnel/underjordsanläggning, Övrig annan verksamhet. Verksamhetens yta i m 2 Verksamhetstider Dag / Natt / Dag och natt Är ansvaret för brandskyddet inom företaget/organisationen klarlagt? Om ja, beskriv kortfattat på vilket sätt Vilket största antal anställda är på plats när verksamheten är igång? Vilket minsta antal anställda är på plats när verksamheten är igång? Vilket största antal personer, utöver de anställda, vistas samtidigt i verksamhetens lokaler? Hanteras brandfarlig eller explosiv vara i verksamheten? Om ja, sker hanteringen över tillståndspliktig mängd? Mängderna framgår av Sprängämnesinspektionens föreskrifter och allmänna råd, SÄIFS 1995:3, vilka finns på Ja / Nej Ja / Nej 8

9 Sidan 9 av 11 Byggnadstekniskt brandskydd Finns aktuella brandskyddsritningar? Vilka fasta brandskyddsinstallationer finns i verksamheten? Vilka övriga brandskyddsinstallationer och brandredskap finns i verksamheten? Organisatoriskt brandskydd Drift och underhåll av brandskyddet Finns överenskommen ansvarsfördelning mellan ägare och verksamhetsutövare för underhåll och kontroll av det byggnadstekniska brandskyddet och de fasta brandskyddsinstallationerna? Finns rutiner för regelbundet underhåll och kontroll av det byggnadstekniska brandskyddet och de fasta brandskyddsinstallationerna? Om ja, dokumenteras underhållet och kontrollerna? Har personalen kompetens för att sköta tilldelade uppgifter vad gäller skötsel och underhåll av brandskyddet? Finns rutiner för att åtgärda brister som upptäcks vid egenkontrollen? Finns dokumenterade rutiner för tillbudsrapportering och uppföljning av brandtillbud? Inga, Automatiskt brandlarm, Automatisk vattensprinkler, Annat släcksystem, Brandgasventilation, Inomhusbrandpost, Nödbelysning, Stigarledning, Utrymningslarm, Vägledande markering, Övrigt (ange i fritext) Brandfiltar, Brandvarnare, Handbrandsläckare, Övrigt (ange i fritext) / Inte relevant, ägaren är också verksamhetsutövare Beredskap för brand Finns planering för hur lokalerna ska utrymmas i händelse av brand? Är all personal informerad om hur utrymningen ska ske (även visstidsanställda, vikarier osv)? Genomförs utrymningsövningar i verksamheten? Genomförs samordnade utrymningsövningar med övriga verksamheter i byggnaden/anläggningen? Finns ansvarsfördelning mellan ägare och verksamhetsutövare i händelse av brand? Finns organisation för nödläge med avseende på brand? Om ja, är den dokumenterad? Vet alla i personalen vilka uppgifter de har i Ja, varje år / Ja, enstaka gång / Nej Ja, varje år / Ja, enstaka gång / Nej / Inte relevant, det finns inga övriga verksamheter i byggnaden / Inte relevant, ägaren är också verksamhetsutövare 9

10 Sidan 10 av 11 händelse av brand? Har personalen kompetens att utföra uppgifterna de har i händelse av brand? Om ja, hur upprätthålls och säkerställs kompetensen? Är verksamheten beroende av att samverka med annan närliggande verksamhet i händelse av brand? Om ja, är denna samverkan planerad? Genom teoretisk utbildning; Ja, varje år / Ja, enstaka gång / Nej Genom praktisk övning; Ja, varje år / Ja, enstaka gång / Nej Övriga kommentarer eller information 10

11 Sidan 11 av 11 Bilaga 3 Exempel på checklistor för intern brandskyddskontroll. Listan är endast ett exempel och behöver justeras för att passa just er verksamhet. Checklista för egenkontroll Inför kontrollen kan befintliga utrymningsplaner/planritningar utgöra en bra hjälp. Efter utförd kontroll signeras checklistan och eventuella anmärkningar rapporteras till brandskyddsansvarig för åtgärd. När samtliga anmärkningar är åtgärdade arkiveras checklistan på avsedd plats (under flik 7 i brandskyddspärmen). Det rekommenderas att checklistor sparas i två år. Kontrolldatum: Kontrollant: 1. UTRYMNINGSVÄGAR/NÖDUTGÅNGAR a) Dörrar skall vara lätt öppningsbara utan nyckel b) Ej blockerade eller uppställda c) Tydligt skyltade och belysning fungera d) Utrymningsplanen stämmer med verkligheten 2. SLÄCKUTRUSTNING a) Handbrandsläckare/övrig släckutr. på plats b) Manometernålen pekar på grönt (trycksatta sl.) c) Ej blockerad d) Upphängning, skyltning e) Funktionskontroll av inomhusbrandpost 3. BRANDLARM/UTRYMNINGSLARM a) Brandvarnare. Funktionskontroll b) Autom. Brandlarm. Kontroll enl. journal c) Utrymningslarm. Funktionskontroll d) Manuella larmknappar, hela och fungerar 4. ÖVRIGA BRANDRISKER a) Belysning, ej blinkande lysrör b) Ordning och reda, städad inne/utemiljö c) Containrar/sopkärl (6m. regeln) d) El-ledningar och maskiner e) Placering av brandfarlig vara f) Brandcellsgränser/genomföringar g) Funktionskontroll av brandgasventilation h) Funktionskontroll av nödbelysning OK ANM KOMMENTAR ÅTGÄRD DATUM 11

Skriftlig redogörelse av Systematiskt Brandskyddsarbete

Skriftlig redogörelse av Systematiskt Brandskyddsarbete Del 1 Byggnad/anläggning Allmänt Fastighetsbeteckning Fastighetsägare Organisationsnummer Besöksadress Utdelningsadress Ägarens kontaktperson mot tillsynsmyndigheten (räddningstjänsten) Redogörelsen upprättad

Läs mer

Mall för Brandskyddsredogörelse

Mall för Brandskyddsredogörelse Mall för Brandskyddsredogörelse Del 1 Byggnad/anläggning Allmänt Fastighetsbeteckning: Fastighetsägare: Besöksadress: Organisationsnummer: Utdelningsadress: Ägarens kontaktperson mot tillsynsmyndigheten

Läs mer

Brandskyddsredogörelse

Brandskyddsredogörelse Brandskyddsredogörelse 1. Byggnad/anläggning 1:1 Allmänt Anläggningens namn: Fastighetsbeteckning: Fastighetsägare: Besöksadress: Organisationsnummer: Utdelningsadress: 1:2 Ägarens kontaktperson mot tillsynsmyndigheten

Läs mer

Anvisningar skriftlig redogörelse av brandskyddet

Anvisningar skriftlig redogörelse av brandskyddet Anvisningar skriftlig redogörelse av brandskyddet Räddningstjänsten Osby N. Infartsvägen 23 283 34 Osby Telefon: 0430-181 98 e-post: rt@osby.se Del 1 - Byggnad/anläggning Fastighetsbeteckning (1) Fastighetsägare

Läs mer

Skriftlig redogörelse av brandskyddet

Skriftlig redogörelse av brandskyddet Del 1 Byggnad/anläggning Allmänt Fastighetsbeteckning Byggnadsbeteckning Fastighetsägare Organisationsnummer/personnummer Besöksadress Utdelningsadress Ägarens kontaktperson(-er) mot kommunen Telefonnummer

Läs mer

Skriftlig redogörelse av brandskydd

Skriftlig redogörelse av brandskydd Skriftlig redogörelse av brandskydd Del 1 Byggnad/anläggning Allmänt Fastighetsbeteckning Byggnadsbeteckning Fastighetsägare Organisationsnummer/personnummer Besöksadress Utdelningsadress Ägarens kontaktperson(-er)

Läs mer

Räddningstjänsten Öland. Guide till Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA)

Räddningstjänsten Öland. Guide till Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA) Räddningstjänsten Öland Guide till Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA) Bakgrund Förr i tiden gick räddningstjänsten brandsyn och kontrollerade allt byggnadstekniskt brandskydd i verksamheten. När Lagen

Läs mer

Räddningstjänsten Östra Blekinge

Räddningstjänsten Östra Blekinge Räddningstjänsten Östra Blekinge Skriftlig redogörelse av brandskyddet enligt SRVFS 2003:10 och 2004:4 Del 1 Byggnad/anläggning Allmänt Fastighetsbeteckning Fastighetsägare Organisationsnummer Besöksadress

Läs mer

Hagfors Räddningstjänst Skriftlig redogörelse för brandskydd

Hagfors Räddningstjänst Skriftlig redogörelse för brandskydd Hagfors Räddningstjänst Skriftlig redogörelse för brandskydd Enligt 2 kap. 2 i förordningen om skydd mot olyckor får kommunen fastställa med vilket tidsintervall den skriftliga redogörelsen för brandskyddet

Läs mer

1 Fastighetsägare 1.1 Fastighetsägare 1.2 Organisationsnummer. 2 Byggnaden/Anläggningen 2.1 Fastighetsbeteckning 2.2 Besöksadress

1 Fastighetsägare 1.1 Fastighetsägare 1.2 Organisationsnummer. 2 Byggnaden/Anläggningen 2.1 Fastighetsbeteckning 2.2 Besöksadress Skriftlig redogörelse för brandskyddet Fylls i av fastighetsägare/representant för fastighetsägare. 1 Fastighetsägare 1.1 Fastighetsägare 1.2 Organisationsnummer 1.3 Utdelningsadress 1.4 Postnummer 1.5

Läs mer

Skriftlig redogörelse för brandskyddet

Skriftlig redogörelse för brandskyddet Skriftlig redogörelse för brandskyddet enligt 2 kapitel 3 Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) Skriftlig redogörelse för brandskyddet Del 1: Allmänt Fastighetsbeteckning: Fastighetsägare: Byggnad/anläggning

Läs mer

Brandskyddsredogörelse. Del 1 Byggnaden/anläggningen. Allmänt Fastighetsbeteckning: Byggnaden/anläggningen Byggnadsår: Fastighetsägare:

Brandskyddsredogörelse. Del 1 Byggnaden/anläggningen. Allmänt Fastighetsbeteckning: Byggnaden/anläggningen Byggnadsår: Fastighetsägare: Brandskyddsredogörelse Del 1 Byggnaden/anläggningen Allmänt Fastighetsbeteckning: Fastighetsägare: Organisationsnummer: Besöksadress: Utdelningsadress: Ägarens kontaktperson mot räddningstjänsten Namn:

Läs mer

Skriftlig redogörelse av brandskyddet

Skriftlig redogörelse av brandskyddet Skriftlig redogörelse av brandskyddet RÄDDNINGSTJÄNSTEN Postadress: 551 89 Jönköping, Besöksadress: Glansgatan 7 Telefon: 036-10 70 00 Telefax: 036-71 29 44 E-post: raddning@rtj.jonkoping.se www.jonkoping.se/rtj

Läs mer

Redogörelse för brandskyddet

Redogörelse för brandskyddet Version 2014-01-21 Redogörelsen skickas till Orust kommun Räddningstjänsten 473 80 HENÅN Redogörelse för brandskyddet Del 1 Byggnad/Anläggning Allmänt Fastighetsbeteckning: Fastighetsägare: Besöksadress:

Läs mer

Skriftlig redogörelse för brandskyddet

Skriftlig redogörelse för brandskyddet LULEÅ KOMMUN SKRIFTLIG REDOGÖRELSE 1 (6) FÖR BRANDSKYDDET Ifylld blankett skickas till: Luleå kommun Skomakargatan 35 972 41 Luleå Skriftlig redogörelse för brandskyddet Enligt 2 kap 3 i lag (2003:778)

Läs mer

2. Byggnaden/anläggningen Senaste större ändring med bygglov eller bygganmälan skedde år:

2. Byggnaden/anläggningen Senaste större ändring med bygglov eller bygganmälan skedde år: Skriftlig redogörelse för brandskydd enligt 2 kap. 3 lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) Personuppgiftslagen (PuL) gäller vid behandling av denna blankett. Räddning och säkerhetsavdelningen DEL BYGGNAD/ANLÄGGNING

Läs mer

Skriftlig redogörelse för brandskyddet

Skriftlig redogörelse för brandskyddet Skriftlig redogörelse för brandskyddet Del 1 Byggnad/anläggning Allmänt Fastighetsbeteckning Helgonagården 6:16, Tegelbruket LTH Maskinhuset (Avdelningen för industriell elektroteknik och automation, IEA)

Läs mer

2.1 Byggnadsår 2.2 Senaste större ändring med bygglov eller bygganmälan skedde år

2.1 Byggnadsår 2.2 Senaste större ändring med bygglov eller bygganmälan skedde år Enligt 2 kap. 2 i förordningen om skydd mot olyckor får kommunen fastställa med vilket tidsintervall den skriftliga redogörelsen för brandskyddet skall lämnas in till kommunen. Del 1 Byggnad/anläggning

Läs mer

Skriftlig redogörelse av brandskyddet

Skriftlig redogörelse av brandskyddet Skriftlig redogörelse av brandskyddet Räddningstjänsten Västerlånggatan 21 575 32 Eksjö Tel 0381-368 81 Fax 0381-132 95 www.eksjo.se Skriftlig redogörelse Bakgrund Från och med 2004-01-01 har Lag om skydd

Läs mer

Brandskyddsredogörelse enligt lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778)

Brandskyddsredogörelse enligt lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) TORSBY7503, v2.1, 2012-10-24 Brandskyddsredogörelse enligt lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) Del 1 Byggnad eller anläggning Samtliga uppgifter under del 1 fylls i av fastighetsägaren - texta 1:1

Läs mer

Skriftlig redogörelse av brandskyddet (Lagen om skydd mot olyckor SFS 2003:778 2 kap 3 )

Skriftlig redogörelse av brandskyddet (Lagen om skydd mot olyckor SFS 2003:778 2 kap 3 ) BRANDFÖRSVARET Skriftlig redogörelse av brandskyddet (Lagen om skydd mot olyckor SFS 2003:778 2 kap 3 ) BRANDFÖRSVARET Postadress: Uppsala kommun, Brandförsvaret, 753 75 Uppsala Besöksadress: Viktoriaanläggningen,

Läs mer

Skriftlig redogörelse av brandskyddet

Skriftlig redogörelse av brandskyddet RÄDDNINGSTJÄNSTEN MITT BOHUSLÄN Uddevalla - Lysekil Munkedal Skriftlig redogörelse av brandskyddet RÄDDNINGSTJÄNSTEN MITT BOHUSLÄN Postadress Bastiongatan 14 451 50 Uddevalla Telefon vx 010-161 55 00 Telefax

Läs mer

Skriftlig redogörelse för brandskyddet

Skriftlig redogörelse för brandskyddet 1 Kommunalförbundet södra Hälsingland Skriftlig redogörelse för brandskyddet Del 1 Byggnad/anläggningsägare Allmänt Fastighetsbeteckning Fastighetsägare Organisationsnummer (10 siffror) Besöksadress Utdelningsadress

Läs mer

Skriftlig redogörelse för brandskydd

Skriftlig redogörelse för brandskydd Page 1 of 6 Skriftlig redogörelse för brandskydd Du är här: Start > Skriftlig redogörelse verksamhet 1. Allmänt 1. Organisationsnummer (1.1) 556264-4558 2. Fastighetsbeteckning (1.2) Den fastighet redogörelsen

Läs mer

Skriftlig redogörelse för brandskyddet

Skriftlig redogörelse för brandskyddet Skriftlig redogörelse för brandskyddet Del 1 ÄGARE Fastighet Fastighetsbeteckning Klövern 8 Objektets namn Industrihotellet Klövern Fastighetens adress Storgatan 2, 12345 Haninge Fastighetsägare Företagets

Läs mer

Allmänna råd SRVFS 2004:4. Skriftlig redogörelse av ert brandskydd Att insändas före 1/1 2005. Del 1 Byggnad/anläggning

Allmänna råd SRVFS 2004:4. Skriftlig redogörelse av ert brandskydd Att insändas före 1/1 2005. Del 1 Byggnad/anläggning Skriftlig redogörelse av ert brandskydd Att insändas före 1/1 2005 Allmänna råd Del 1 Byggnad/anläggning Allmänt Fastighetsbeteckning: Fastighetsägare: Organisationsnummer: Besöksadress: Utdelningsadress

Läs mer

Skriftlig redogörelse av brandskydd

Skriftlig redogörelse av brandskydd Stenungsunds kommun Skriftlig redogörelse av brandskydd Räddningstjänsten i Stenungsund Gesällgatan 6 444 32 STENUNGSUND tel: 0303-681 05 e-post: raddning@stenungsund.se Skriftlig redogörelse Bakgrund

Läs mer

Skriftlig redogörelse för brandskyddet

Skriftlig redogörelse för brandskyddet Del1 Byggnad/Anläggning Allmänt Objektsnamn Consensum Vård & Hälsa Fastighetsbeteckning Centrum 11 Fastighetsägare Hem Besöksadress Malmvägen 10 Tureberg Utdelningsadress Organisationsnummer 556191 9191

Läs mer

BRANDSKYDDSREDOGÖRELSE Sammanfattning av det systematiska brandskyddsarbetet Del 1 Byggnad/anläggning 1. Allmänt 1.1 Fastighetsbeteckning

BRANDSKYDDSREDOGÖRELSE Sammanfattning av det systematiska brandskyddsarbetet Del 1 Byggnad/anläggning 1. Allmänt 1.1 Fastighetsbeteckning BRANDSKYDDSREDOGÖRELSE Sammanfattning av det systematiska brandskyddsarbetet Del 1 Byggnad/anläggning 1. Allmänt 1.1 Fastighetsbeteckning 1.2 Fastighetsägare 1.3 Organisationsnummer 1.4 Besöksadress 1.5

Läs mer

Del 1 Byggnad/anläggning Del 1 fylls i av fastighetsägare vars byggnad/anläggning omfattas av kravet på skriftlig redogörelse.

Del 1 Byggnad/anläggning Del 1 fylls i av fastighetsägare vars byggnad/anläggning omfattas av kravet på skriftlig redogörelse. Redogörelseblankett Sidan 1 av 5 Del 1 Byggnad/anläggning Del 1 fylls i av fastighetsägare vars byggnad/anläggning omfattas av kravet på skriftlig redogörelse. Allmänt 1.1 Fastighetsbeteckning 1.2 Byggnadsbeteckning

Läs mer

Anvisningar till blanketten Redogörelse för brandskydd

Anvisningar till blanketten Redogörelse för brandskydd Anvisningar till blanketten Redogörelse för brandskydd Del 1 Byggnad/anläggning 1. Allmänt 1.1 Fastighetsbeteckning 1.2 Fastighetsägare 1.3 Org-nr 1.4 Besöksadress 1.5 Utdelningsadress 1 1.6 Postnummer

Läs mer

Skriftlig redogörelse för brandskyddet

Skriftlig redogörelse för brandskyddet 1 (9) Skriftlig redogörelse för brandskyddet Insändes till: Kommunalförbundet södra Hälsingland, 821 80 Bollnäs Del 1 Byggnad/anläggning Allmänt Fastighetsbeteckning Fastighetsägare Organisationsnummer

Läs mer

Skriftlig brandskyddsredogörelse

Skriftlig brandskyddsredogörelse Skriftlig brandskyddsredogörelse Del 1 Byggnad/anläggning Allmänt Fastighetsbeteckning: Fastighetsägare: Besöksadress: Organisationsnummer: Utdelningsadress: Ägarens kontaktperson mot tillsynsmyndigheten

Läs mer

Skriftlig redogörelse av brandskyddet (Lagen om skydd mot olyckor SFS 2003:778 2 kap 3 )

Skriftlig redogörelse av brandskyddet (Lagen om skydd mot olyckor SFS 2003:778 2 kap 3 ) BRANDFÖRSVARET Skriftlig redogörelse av brandskyddet (Lagen om skydd mot olyckor SFS 2003:778 2 kap 3 ) BRANDFÖRSVARET Postadress: Uppsala kommun, Brandförsvaret, 753 75 Uppsala Besöksadress: Viktoriaanläggningen,

Läs mer

Byggnad/anläggning Brandskyddsredogörelse

Byggnad/anläggning Brandskyddsredogörelse Byggnad/anläggning Brandskyddsredogörelse ALLMÄNT Fastighetsägare Organisanisationsnummer Fastighetsbeteckning Besöksadress Utdelningsadress ÄGARENS KONTAKTPERSON MOT TILLSYNINGSMYNDIGHET (Räddningstjänst)

Läs mer

Statens räddningsverks författningssamling

Statens räddningsverks författningssamling Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om skriftlig redogörelse för brandskyddet Räddningstjänst

Läs mer

Skriftlig redogörelse av brandskydd

Skriftlig redogörelse av brandskydd Skriftlig redogörelse av brandskydd Del 1 Byggnad/anläggning Allmänt Blanketten skickas till Räddningstjänsten Eksjö Västerlånggatan 21 575 32 Eksjö Fastighetsbeteckning Byggnadsbeteckning Fastighetsägare

Läs mer

Skriftlig redogörelse för brandskyddet

Skriftlig redogörelse för brandskyddet Skriftlig redogörelse för brandskyddet enligt 2 kapitel 3 Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) Skriftlig redogörelse för brandskyddet Del 1: Allmänt Fastighetsbeteckning: Fastighetsägare: Byggnad/anläggning

Läs mer

Skriftlig redogörelse för brandskyddet

Skriftlig redogörelse för brandskyddet 1(8) Skriftlig redogörelse för brandskyddet Del 1. Ett exemplar för varje enskild byggnad 1. Ägare av byggnaden/anläggning 1.1 Ägare av byggnaden/anläggning, namn 1.2 Organisationsnummer/Personnummer 1.3

Läs mer

Skriftlig redogörelse för brandskyddet

Skriftlig redogörelse för brandskyddet SID 1(5) Anmälan avser: Ny redogörelse Förändring/uppdatering av befintlig redogörelse (daterad: DEL 1 - Fastighetsägaren DEL 2 - Nyttjanderättshavaren ) som omfattar: Denna blankett kan användas som skriftlig

Läs mer

Dessa dokument är fritt att använda, ändra och anpassa så att det passar Er verksamhet.

Dessa dokument är fritt att använda, ändra och anpassa så att det passar Er verksamhet. Exempel Förskola Följande exempel är en beskrivning av hur systematiskt brandskyddsarbete kan bedrivas på en förskola. För att uppfylla minimikravet bör en enkel dokumentation över brandskyddet sammanställas.

Läs mer

Räddningstjänsten Skåne Nordväst Kommuner i samverkan

Räddningstjänsten Skåne Nordväst Kommuner i samverkan 1 Upprättad: 080707/AC Reviderad: 080909 /JH Räddningstjänsten Skåne Nordväst Kommuner i samverkan (Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Svalöv, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga.) Objekt:

Läs mer

En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn

En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn Södertörns brandförsvarsförbund Vad gör du om det brinner hos dig? Att det skulle kunna börja brinna i din anläggning är säkert något du tänkt på. Likaså

Läs mer

Skriftlig redogörelse av brandskyddet 2015-01-26

Skriftlig redogörelse av brandskyddet 2015-01-26 Skriftlig redogörelse av brandskyddet 2015-01-26 NORDIC PAPER SEFFLE AB Företagets / anläggningens namn Del 1. Byggnad / anläggning. Allmänt NORDIC PAPER SEFFLE AB Fastighetsbeteckning Säffle 5:33 Objektsnamn

Läs mer

SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE NIVÅ 2. Exempel Större grundskola

SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE NIVÅ 2. Exempel Större grundskola SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE NIVÅ 2 Exempel Större grundskola Följande exempel är en beskrivning av hur systematiskt brandskyddsarbete kan bedrivas på en större grundskola. Informationen under respektive

Läs mer

ANSVAR OCH ORGANISATION

ANSVAR OCH ORGANISATION ANSVAR OCH ORGANISATION Ansvar Ansvaret för brandskydd i byggnader och anläggningar vilar på ägare av byggnad samt nyttjanderättshavare. Om ägare och nyttjanderättshavare inte är densamme är det viktigt

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Hotell Vandrarhem

Systematiskt brandskyddsarbete Hotell Vandrarhem Systematiskt brandskyddsarbete Hotell Vandrarhem Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och dokumenteras för ett mindre hotell. Informationen under respektive

Läs mer

SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE. Ditt ansvar din och andras trygghet

SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE. Ditt ansvar din och andras trygghet SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE Ditt ansvar din och andras trygghet Inventera ert brandskydd. Sammankalla till ett möte om brandskyddsarbete. Ditt ansvar din och andras trygghet Du som är ansvarig för en

Läs mer

SBA Systematiskt BrandskyddsArbete

SBA Systematiskt BrandskyddsArbete SBA Systematiskt BrandskyddsArbete Anders Lundberg Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Enheten för brandskydd och brandfarlig vara Mars/April 2015 Var kommer SBA ifrån? Ett brandskydd i skälig

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Kyrkor & Samlingslokaler

Systematiskt brandskyddsarbete Kyrkor & Samlingslokaler Systematiskt brandskyddsarbete Kyrkor & Samlingslokaler Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och dokumenteras för en större kyrka. Informationen under

Läs mer

Kalmar Brandkårs vägledning inför tillsyn enligt

Kalmar Brandkårs vägledning inför tillsyn enligt Kalmar Brandkårs vägledning inför tillsyn enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor och Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor Vad gör Du om det brinner hos Dig? Att det skulle kunna börja

Läs mer

En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn

En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn 1 (9) En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn 2 (9) Vad gör du om det brinner hos dig? Att våga ställa sig frågan vad gör ni om det börjar brinna i er anläggning, är något som vi tycker att du bör

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Privata företag

Systematiskt brandskyddsarbete Privata företag Systematiskt brandskyddsarbete Privata företag Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) innebär att en verksamhet på ett strukturerat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar, åtgärdar och

Läs mer

Upprättad av 2009-03-09. Thomas Wrååk. Råd och anvisningar. För systematiskt brandskyddsarbete

Upprättad av 2009-03-09. Thomas Wrååk. Råd och anvisningar. För systematiskt brandskyddsarbete Datum 2009-03-09 Upprättad av Thomas Wrååk Datum Reviderad av Beteckning/dnr Kategori/Ver Instruktion Datum Fastställd av Datum Granskad av Råd och anvisningar För Värends Räddningstjänst, Box 1232, 351

Läs mer

Underlag för Systematiskt brandskyddsarbete på namn

Underlag för Systematiskt brandskyddsarbete på namn Denna mall är baserad på material framarbetat av Falkenbergs Räddningstjänst. Underlag för Systematiskt brandskyddsarbete på namn Innehållsförteckning Systematiskt brandskyddsarbete 1 Brandskyddspolicy

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 108 Den 2015-09-21 Kommunfullmäktige 2015-09-21 16 Kommunstyrelsen 2015-09-08 25 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-08-25 19 Kf 108

Läs mer

Systematiskt Brandskyddsarbete

Systematiskt Brandskyddsarbete Systematiskt Brandskyddsarbete Innehållsförteckning 1 Ansvar... 2 1.1 Policy... 2 2 Organisation... 2 2.1 Arbetsuppgifter... 2 3 Utbildning... 2 3.1 Utbildningsplan... 2 3.2 Utbildningar... 2 3.3 Utbildning/information

Läs mer

RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2

RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2 MEDDELANDE FRÅN RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2 SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE Allmänna råd och kommentarer Allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete beslutade den 20 december 2001. Enligt

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Vårdanläggning

Systematiskt brandskyddsarbete Vårdanläggning Systematiskt brandskyddsarbete Vårdanläggning Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och dokumenteras för en större vårdanläggning. Informationen under

Läs mer

Nivå 3, Systematiskt brandskyddsarbete

Nivå 3, Systematiskt brandskyddsarbete Nivå 3, Systematiskt brandskyddsarbete Till denna kategori återfinns de objekt som är byggnadsteknisk komplicerade och där verksamheten medför högre krav på skydd och säkerhet avseende brand. Utöver den

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Kommunala verksamheter

Systematiskt brandskyddsarbete Kommunala verksamheter Systematiskt brandskyddsarbete Kommunala verksamheter Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) innebär att en verksamhet på ett strukturerat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar, åtgärdar

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 2: Mellan Mindre hotell

Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 2: Mellan Mindre hotell Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 2: Mellan Mindre hotell Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och dokumenteras för ett mindre hotell. Exemplet

Läs mer

Statens räddningsverks författningssamling

Statens räddningsverks författningssamling Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete Räddningstjänst

Läs mer

Samhällsskydd Kent Bengtsson/Michael Lindberg 2013-04-16 KFSH/13/0164

Samhällsskydd Kent Bengtsson/Michael Lindberg 2013-04-16 KFSH/13/0164 1 Tillhör område: Utfärdat av: Utfärdat/rev dat: Dnr: Samhällsskydd Kent Bengtsson/Michael Lindberg 2013-04-16 KFSH/13/0164 Filnamn: Godkänt av: Sidor: Giltighet: Tillsynsplan LSO LBE Direktionen 16 11

Läs mer

MORA BRANDKÅR. Vägledning inför tillsyn

MORA BRANDKÅR. Vägledning inför tillsyn Alltid redo? Du har säkert funderat på vad som skulle kunna hända om det börjar brinna i din verksamhet. Likaså hur du och din personal skulle hantera en eventuell brand. Om inte då är det dags att börja

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Nivå Högre Större industri

Systematiskt brandskyddsarbete Nivå Högre Större industri Systematiskt brandskyddsarbete Nivå Högre Större industri Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för en större industri. Informationen under respektive

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete på Stora objekt

Systematiskt brandskyddsarbete på Stora objekt Systematiskt brandskyddsarbete på Stora objekt Typ: större gymnasieskola/industri>20anställda/samlingslokal>150besökare/ varuhus/hotell/kulturbyggnader/motsvarande Följande exempel är en beskrivning av

Läs mer

Interna riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete-tolkning 2

Interna riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete-tolkning 2 Version 2 041203/ELO 1 Interna riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete-tolkning 2 Systematiskt brandskyddsarbete Systematiskt brandskyddsarbete innebär ett organiserat arbetssätt för att planera,

Läs mer

BYGGNADS- VERKSAMHETS- BRANDSKYDDSBESKRIVNING SAMT RISKBILD

BYGGNADS- VERKSAMHETS- BRANDSKYDDSBESKRIVNING SAMT RISKBILD Systematiskt brandskyddsarbete Komplicerad Större industri Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för en större industri. Informationen under

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Hög nivå

Systematiskt brandskyddsarbete Hög nivå Systematiskt brandskyddsarbete Hög nivå Denna nivå omfattar komplexa samlingslokaler t.ex. Teatrar, Köpcentra, Nöjespalats och större sjukhus, hotell och industrier med komplicerade utrymningsförhållanden

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Stor Större industri, Större Vårdanläggning, mm

Systematiskt brandskyddsarbete Stor Större industri, Större Vårdanläggning, mm Systematiskt brandskyddsarbete Stor Större industri, Större Vårdanläggning, mm Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för exempelvis en större

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Grundskola

Systematiskt brandskyddsarbete Grundskola Systematiskt brandskyddsarbete Grundskola Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och dokumenteras för en större grundskola. Informationen under respektive

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete. Grundskola

Systematiskt brandskyddsarbete. Grundskola Systematiskt brandskyddsarbete Nivå mellan Grundskola Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för en grundskola. Informationen under respektive

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Liten Skola, Samlingslokaler, Hotell, Restaurang, mm

Systematiskt brandskyddsarbete Liten Skola, Samlingslokaler, Hotell, Restaurang, mm Systematiskt brandskyddsarbete Liten Skola, Samlingslokaler, Hotell, Restaurang, mm Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för exempelvis en grundskola.

Läs mer

Råd och anvisningar angående Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Råd och anvisningar angående Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Råd och anvisningar angående Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO), har ägare och nyttjanderättshavare av byggnader eller andra anläggningar det fulla ansvaret för

Läs mer

Vägledning till systematiskt brandskyddsarbete

Vägledning till systematiskt brandskyddsarbete Vägledning till systematiskt brandskyddsarbete Som ägare till en byggnad eller ansvarig för en verksamhet är ansvaret för brandskyddet ditt. Med ett systematiskt brandskyddsarbete förebygger du brand och

Läs mer

ALLMÄNT RÅD OM SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE

ALLMÄNT RÅD OM SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE ALLMÄNT RÅD OM SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE SRVFS 2004:3 FÖRESKRIFT OCH ALLMÄNT RÅD OM BRANDSKYDDSREDOGÖRELSE SRVFS 2003:10 SRVFS 2004:4 Detta särtryck är utgivet av Informationsbolaget 2004. Med reservation

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 2: Mellan Större grundskola

Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 2: Mellan Större grundskola Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 2: Mellan Större grundskola Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och dokumenteras för en större grundskola. Exemplet

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 1: Hög Större industri

Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 1: Hög Större industri Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 1: Hög Större industri Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och dokumenteras för en större industri. Exemplet

Läs mer

Nivå 2, Systematiskt brandskyddsarbete

Nivå 2, Systematiskt brandskyddsarbete Nivå 2, Systematiskt brandskyddsarbete Till denna kategori räknas objekt där kraven på det systematiska brandskyddsarbetet är högre. Många objekt i denna kategori omfattas av kraven om skriftlig redogörelse

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 1: Hög Vårdanläggning

Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 1: Hög Vårdanläggning Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 1: Hög Vårdanläggning Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och dokumenteras för en vårdanläggning. Exemplet är

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete Systematiskt brandskyddsarbete Program Lagstiftning kring systematiskt brandskyddsarbete Förstå vikten med Systematiskt BrandskyddsArbete Kort introduktion i SBA Vad förväntar sig räddningstjänsten vid

Läs mer

Brandskyddspolicy för Södra Stockholms Folkhögskola

Brandskyddspolicy för Södra Stockholms Folkhögskola Brandskyddspolicy för Södra Stockholms Folkhögskola Systematiskt Brandskyddsarbete Originalpärm Detta dokument är framtaget av Södra Stockholms Folkhögskola hösten 2010 Brandskyddspolicy Vi på Södra Stockholms

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Mellan nivå

Systematiskt brandskyddsarbete Mellan nivå Systematiskt brandskyddsarbete Mellan nivå I mellannivån ingår byggnader, anläggningar och verksamheter med mellanstor riskbild, exempelvis; samlingslokaler, större varuhus, vårdanläggningar, större skolor,

Läs mer

Välkommen. 18.30 Inledning bakgrund 18.35 Hur ansöka 2014? 18.40 SBA krav, tips och råd 19.30 Fika 19.45 Dialog. 20.15 Sammanfattning 20.

Välkommen. 18.30 Inledning bakgrund 18.35 Hur ansöka 2014? 18.40 SBA krav, tips och råd 19.30 Fika 19.45 Dialog. 20.15 Sammanfattning 20. Välkommen 18.30 Inledning bakgrund 18.35 Hur ansöka 2014? 18.40 SBA krav, tips och råd 19.30 Fika 19.45 Dialog» Hur arbetar vår förening med SBA?» Tips och lärdomar för att skapa en säker och trygg anläggning

Läs mer

Råd för att arbeta systematiskt med ditt brandskydd. Österåkers Kommun

Råd för att arbeta systematiskt med ditt brandskydd. Österåkers Kommun Råd för att arbeta systematiskt med ditt brandskydd Österåkers Kommun 2016-05-25 Systematiskt brandskyddsarbete innebär att man på ett organiserat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar

Läs mer

Brandutbildning Nothemmet Andreas Paulsson / Laila Thomasson Hans Svensson / Lennart Ericsson

Brandutbildning Nothemmet Andreas Paulsson / Laila Thomasson Hans Svensson / Lennart Ericsson Brandutbildning Nothemmet Andreas Paulsson / Laila Thomasson Hans Svensson / Lennart Ericsson AKTUELLA LAGAR Lag (2003:778) om skydd mot olyckor, LSO Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor Statens

Läs mer

BRANDSKYDDSPLAN Eudora Internationella Förskola

BRANDSKYDDSPLAN Eudora Internationella Förskola BRANDSKYDDSPLAN Eudora Internationella Förskola 1 Register Dokumentation av brandskydd 3 Brandskyddspolicy 3 Drift och underhåll 4 Ansvar och organisation 4 Kontroll och uppföljning 5 Utrymningsplan och

Läs mer

SBA Systematiskt brandskyddsarbete Bostadsrättsföreningen Stjärnbildshus nr 1

SBA Systematiskt brandskyddsarbete Bostadsrättsföreningen Stjärnbildshus nr 1 SBA Systematiskt brandskyddsarbete Bostadsrättsföreningen Stjärnbildshus nr 1 Syfte Detta dokument beskriver hur Bostadsrättsföreningen Stjärnbildhus nr 1 aktivt skall arbeta för att förebygga bränder

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete

RIKTLINJER. Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete RIKTLINJER Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete RIKTLINJER 2 Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete Håbo kommun ska bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete enligt SRVFS (2003:10) och

Läs mer

Riktlinjer. för systema- kt brands kyddsar- bete (SBA) KOMMUN BORGHOLM$ 1(7) Antagen KS 2007-12-11 162

Riktlinjer. för systema- kt brands kyddsar- bete (SBA) KOMMUN BORGHOLM$ 1(7) Antagen KS 2007-12-11 162 BORGHOLM$ KOMMUN för systema- Riktlinjer kt brands kyddsar- tis bete (SBA) 1(7) KS 2007-12-11 162 Antagen W:\Pdkt]injc svstcmatiskt brandskyddsarbc,,:c amagen. KS.DOC föreskrifter upptar anvisningar vad

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Nivå Mellan Större grundskola

Systematiskt brandskyddsarbete Nivå Mellan Större grundskola Systematiskt brandskyddsarbete Nivå Mellan Större grundskola Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för en grundskola. Informationen under respektive

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) för Fågeln

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) för Fågeln Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) för Fågeln Detta är ett exempel på ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA). Denna exempeldokumentation behöver anpassas till verksamheten och kan kräva kompletteringar

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Verksamheten AB Pärmen förvaras i receptionen

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Verksamheten AB Pärmen förvaras i receptionen Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Verksamheten AB 1. Ansvar 2. Organisation 3. Utbildning 4. Instruktioner och rutiner 5. Brandskyddsbeskrivning 6. Teknisk kontroll 7. Uppföljning av SBA Pärmen förvaras

Läs mer

Objekt som har skyldighet att lämna in skriftlig redogörelse av brandskyddet

Objekt som har skyldighet att lämna in skriftlig redogörelse av brandskyddet Södertörns brandförsvarsförbund PM Objekt som har skyldighet att lämna in skriftlig redogörelse av brandskyddet Nr: 601 Datum: 2006-01-23 Bakgrund Enligt lag om skydd mot olyckor har vissa fastighetsägare

Läs mer

Systematiskt Brandskydds- Arbete

Systematiskt Brandskydds- Arbete Systematiskt Brandskydds- Arbete RÄDDNINGSTJÄNSTEN HÖGA KUSTEN- ÅDALEN Postadress: 870 80 KRAMFORS Besöksadress: KRAMFORS Järnvägsgatan 80 Telefon: 0612-80 000 Telefax: 0612-105 42 Besöksadress: HÄRNÖSAND

Läs mer

BRANDSKYDDSPOLICY. Antaget av kommunfullmäktige 050331 Reviderad Ks 2008-10-28 129

BRANDSKYDDSPOLICY. Antaget av kommunfullmäktige 050331 Reviderad Ks 2008-10-28 129 BRANDSKYDDSPOLICY Antaget av kommunfullmäktige 050331 Reviderad Ks 2008-10-28 129 Inledning Denna policy, ska tillämpas inom alla kommunala verksamheter i tillämpliga delar. Vissa verksamheter kan medföra

Läs mer

Det är också viktigt att tydliggöra ansvar mellan ägare och nyttjanderättshavare.

Det är också viktigt att tydliggöra ansvar mellan ägare och nyttjanderättshavare. Avser Ingående delar i systematiskt brandskyddsarbete Framtaget av Mats Balder Fastställt av Anders Finn Nr F/02 B Avdelning Förebyggande Datum 13.07.01 Ersätter nr Datum 13.01.10 Gäller fr.o.m. 15.01.01

Läs mer

POLICY & RIKTLINJER. Antaget av kommunfullmäktige 2009-05-26, 40

POLICY & RIKTLINJER. Antaget av kommunfullmäktige 2009-05-26, 40 POLICY & RIKTLINJER Antaget av kommunfullmäktige 2009-05-26, 40 Inledning Denna policy, ska tillämpas inom alla kommunala verksamheter i tillämpliga delar. Vissa verksamheter kan medföra åtgärder utöver

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete STOCKHOLMS BRANDFÖRSVAR PM SID 1 (13) Systematiskt brandskyddsarbete BAKGRUND...2 LAGSTIFTNING...2 DEN ENSKILDES SKYLDIGHETER...3 BRANDSYN HAR ERSATTS AV TILLSYN...3 INNEHÅLL SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE...4

Läs mer