KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 170.2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 170.2"

Transkript

1 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf / Kf /906 HANDLINGSPROGRAM FÖR SAMHÄLLSINRIKTAT OCH INTERNT SÄKERHETSARBETE För en säkrare och tryggare kommun. Med samhällsinriktat och internt säkerhetsarbete menas de samlade åtgärder inom en kommun som syftar till att skapa ett säkrare och tryggare samhälle.

2 1 Inledning Enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om kommuners åtgärder inför och vid kris och extraordinära händelser ska varje kommun i Sverige ha ett handlingsprogram för räddningstjänst och förebyggande verksamhet samt krishantering. Handlingsprogrammet innefattar utöver skydd mot olyckor och kommunens krishantering, även områdena kommunalt internt säkerhetsarbete samt säkerhetsskydd. Handlingsprogrammet är utvecklat i samverkan med räddningstjänsterna och säkerhetssamordnarna i Skåne Nordosts kommuner. 1.1 Syfte Syftet med kommunens säkerhetsarbete är att skapa säkerhet och trygghet för alla som bor, verkar eller vistas i kommunen. 1.2 Verksamhetsmål det säkra och trygga samhället Bromölla kommuns verksamhetsmål bygger på att kommun och medborgare tillsammans skapar förutsättningar för ett säkrare och tryggare samhälle. Att arbeta brett med samhällsinriktade och interna säkerhetsfrågor bidrar till att bevara och öka kommunens attraktionskraft. Planering för säkerhet kräver helhetssyn och systematik som bygger på en förståelse hos den enskilde att det är möjligt och nödvändigt att arbeta skade- och olycksförebyggande. Samarbete mellan olika aktörer och systematiskt förebyggande arbete kan reducera riskerna för att olyckor och skador inträffar. Kommunen har ett samordningsansvar för det säkerhetsfrämjande arbetet inom sitt geografiska område och ansvar för att kommunala verksamheter fungerar med så få störningar som möjligt. 1.3 Arbetssätt, inriktning och uppföljning Varje avsnitt i handlingsprogrammet anger olika inriktningsmål. För att uppnå ett brett engagemang, delaktighet, hög effektivitet och att arbetet på ett enkelt sätt kan följas upp och utvärderas, ska mätbara mål utformas. De mätbara målen för de olika avsnitten i handlingsprogrammet redovisas i respektive verksamhetsberättelse, som varje år utgör underlag för kommunens årsredovisning. De risker som tas upp i handlingsprogrammets olika delar beskrivs inte i mått av hur stora eller små de är. Riskanalyser är ett dagligt arbetsverktyg inom kommunens säkerhetsarbete för att kunna bedöma och avgöra hur små och stora risker ska undvikas och hanteras.

3 En aktiv omvärldsbevakning tillsammans med ett brett perspektiv som kännetecknas av realism och verklighetsförankring är en förutsättning för att kunna förebygga och åtgärda risker. Minst en gång per år ska respektive del inom handlingsprogrammet utvärderas. Detta görs genom att varje del följs upp med de mätbara mål som redovisats. Kommunens räddningschef och kommunens trygghets- och säkerhetsutvecklare ansvarar för detta samt statistikredovisning inom sitt område. 1.4 Organisation och ansvar Kommunfullmäktige beslutar om handlingsprogrammet. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att kommunens säkerhetsarbete bedrivs enligt fastställt handlingsprogram. Nämnderna har ansvaret för säkerhetsarbetet inom sina respektive områden. Cheferna ansvarar inom sina verksamhetsområden för att säkerhetsarbetet bedrivs enligt handlingsprogram. Samordningsansvar för att helheten i kommunens säkerhetsarbete bedrivs enligt handlingsprogrammet, har kommunens räddningschef och kommunens trygghets- och säkerhetsutvecklare. 2 Kommunens interna säkerhetsarbete 2.1 Riskbild Kommunen är genom sin breda verksamhet och sitt stora lokalinnehav utsatta för många olika risker. Kommunen har även ett ansvar för en störningsfri kommunal verksamhet och ett allmänt socialt ansvar för kommunens invånare. Exempel på risker i den kommunala verksamheten: Stöld Trafik Olycksfall Brand Fallolyckor Våld Hot Stickskador Inbrott Vattenskada Miljöskada Rån Elolyckor Svinn Drunkning Smitta Rymning Trasiga lekredskap Klämskador Ras Fuktskador Buller Farliga ämnen

4 2.2 Inriktningsmål Inriktningen är att minska antalet skadetillfällen inom all kommunal verksamhet. För att uppnå detta ska: riskmedvetenhet och engagemang för säkerhets- och trygghetsfrågor ökas genom att säkerhetsronder på alla förskolor, skolor och äldreboenden initieras och samordnas. trygghetskänsla ökas vid förskolor och skolor genom att belysningen i utemiljön inventeras, analyseras och förbättras vid behov. kommunens anställda ges förutsättningar att aktivt kunna delta i säkerhets- och trygghetsarbetet genom att erbjudas kommunal säkerhetsutbildning inklusive brandskyddsutbildning. kunskap om hur olyckor undviks samt förutsättningar för att kunna agera rätt om olyckan händer ges till alla elever i klass 2, 5 och 8. inbrott och annan skadegörelse försvåras genom att den fysiska miljön ses över i och omkring kommunens egna och hyrda fastigheter. Styrande dokument för internt säkerhetsarbete är kommunens säkerhetspolicy, riktlinjer för säkerhetsarbetet, riktlinjer för inbrottslarm, riktlinjer för mekaniskt skydd/passerkontrollsystem. 2.3 Arbetssätt Säkerhetsronder/riskinventeringar Säkerhetsronder är en arbetsmodell som ökar riskmedvetenheten och engagemanget för säkerhets- och trygghetsfrågornas betydelse och ger ett underlag för ett förebyggande arbete. Fokus ligger på vardagsrisker ur ett verksamhetsperspektiv. Säkerhetsutbildning Samtliga verksamheter inom kommunen ska ge anställda förutsättningar för att aktivt kunna delta i säkerhets- och trygghetsarbetet och att kunna ingripa vid en inträffad händelse. Tekniskt skydd Kommunens enheter får stöd i valet av olika säkerhetslösningar. Riskanalyser avseende behovet av fysiskt skydd (skalskydd, inbrottslarm, passersystem och brandlarm/utrymningslarm) görs kontinuerligt. Vid om - och nybyggnation är målsättningen att uppnå relevant skyddsklass anpassad till Svenska Stöldskyddsföreningens SSF 200. Försäkringsskydd Kommunen har försäkringsskydd för bland annat egendomsskador, ansvarskador, motorfordonsskador och olycksfall för personer inom kommunens verksamheter. Alla försäkringar tecknas centralt.

5 2.4 Organisation Kommunens interna säkerhetsarbete samordnas av kommunens trygghets- och säkerhetsutvecklare med en säkerhetsgrupp till sin hjälp. Varje verksamhetsområde har en säkerhetshandläggare och vid de olika enheterna finns säkerhetsombud. 3 Skydd mot olyckor Området Skydd mot olyckor omfattar det olycksförebyggande och skadeavhjälpande arbete som avses i Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). I Bromölla kommun ansvarar kommunstyrelsen för räddningstjänst med undantag för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor. 3.1 Handlingsprogram och tillhörande dokument Riksinventering (utförd ) ligger till grund för handlingsprogrammet. Som komplement till handlingsprogrammet finns ett antal styrdokument. 3.2 Övergripande riskbild Riskinventering över olyckor som kan föranleda räddningsinsats är utförd Riskbilden är blandad. Risk finns för såväl konventionella olyckor såsom trafikolyckor, järnvägsolyckor, brand i bostad och drunkningsolyckor, som mer ovanliga olyckor som större transportolyckor, bränder i samlingslokaler och olyckor med farligt gods i olika delar av kommunen. Kommunen har ett flertal större industrier med särskilda risker, omfattande hantering av brandfarlig gas samt andra kemikalier. Ett flertal byggnader där räddningstjänstens stegutrustning och höjdfordon utgör alternativ utrymningsväg finns i kommunen. Utifrån riskbilden har förberedelser för räddningsinsats genomförts och i förekommande fall har styrdokument/utryckningsbestämmelser för aktuellt område tagits fram. Förändringar i riskbilden Inom kommunen finns flera större planärenden som kan komma att påverka riskbilden som t.ex. större samlingslokaler på flera platser och ytterligare byggnader där räddningstjänst förväntas medverka vid utrymning. Ökad trafikmängd i kommunen kan medföra ökad risk för trafikolyckor.

6 3.3 Inriktningsmål För alla som bor, verkar eller vistas i kommunen skall behovet av säkerhet, trygghet och stöd lösas genom att: Risker inom kommunen identifieras genom årlig revidering av den kommunala riskbilden Förebyggande arbete utförs bl.a. genom årlig tillsynsplan Utbildning och information genomförs Kommunala säkerhetsfrågor prioriteras Kommunen har grundläggande lednings- och handlingsförmåga genom årligen återkommande övningar och utbildningar Säkerhetssyn skall genomsyra samhällsplaneringen Vattensäker kommun Skåne läns gemensamma strategi för Stärkt brandskydd för enskilda ska anpassas till Bromölla kommun inom områdena Förekomsten av brandvarnare, Den enskildes behov, Förmåga att förebygga och hantera brand och personer med speciella behov. 3.4 Arbetssätt Information och utbildning Information och utbildning är en viktig och stor del av det förebyggande arbetet. Kontakten sker genom utbildningar anpassade för kommunal personal, elever, enskilda, företag, föreningar och organisationer samt i de dagliga möten räddningstjänstpersonal har med samhällsmedborgarna. Prioritet läggs särskilt på elever i åk 2, 5 och 8 samt kommunal personal. Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Räddningstjänsten bedriver ett aktivt informations- och utbildningsarbete för att stötta ägare av byggnader och nyttjanderättshavare att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete. Tillsyn och tillstånd Myndighetsnämnden är ansvarig för räddningstjänstens tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor och har ansvar för tillstånd och tillsyn som åläggs kommunen enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor. Styrdokument i form av tillsynsplan tas fram varje år med utgångspunkt från riskbilden. För tillsyn finns personal med lägst kompetens Förebyggande 1/Tillsyn A. Räddningstjänsten har genom avtal tillgång till personal med brandingenjörs-kompetens. Skadebegränsande Räddningstjänsten ska organiseras, planeras och ledas så att skadebegränsande åtgärder kan sättas in inom godtagbar tid.

7 Olycksundersökningar Huvudsyftet med att genomföra olycksutredningar i Bromölla kommun är att erfarenheterna skall öka kommunens förmåga att förebygga och hantera situationer som kan föranleda räddningsinsatser. En olycksutredning görs i syfte att: Hitta orsaker till olyckor för att förhindra att de uppstår igen. Hitta orsakerna till olyckors konsekvenser för att kunna mildra framtida olycksförlopp. Utvärdera räddningsinsatsen för att få svar på frågan om målet med räddningstjänstens insats har uppnåtts, dvs. att hindra och begränsa skador på människor, egendom och miljö. Utvärdera räddningsinsatsens genomförande för att få underlag för planering av övningsverksamhet, vid utvecklandet av metod och teknik och vid planering inför framtida räddningsinsatser. Samverkan Vid olyckor samt i arbetet före och efter en olycka finns ett behov av samverkan med andra myndigheter och resurser. Det kan röra sig om förstärkning av räddningsresurser från andra närliggande räddningstjänster men även andra organisationer som agerar vid en olycka. Inom Skåne Nordost finns ett långtgående operativt samarbete med räddningshjälp, gemensamma ledningsnivåer och gemensamma stabsresurser. Inom Skåne finns gemensamma resurser som stabsfunktionen Stab Skåne, samägda kem- och miljöresurser och avtal om släck- och räddningshjälp mellan kommunerna. Avtal finns även med räddningstjänsten Västra Blekinge om släck- och räddningshjälp. Kommunens resurser såsom jour- och beredskapspersonal larmas från larmcentral som finns hos Räddningstjänsten i Kristianstad. 3.5 Organisation Räddningstjänsten bedriver räddnings- och säkerhetsarbete enligt LSO i Bromölla kommun. Ansvar Enligt LSO 2 kap 2 skall ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar i skälig omfattning, hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. Den enskilde har det primära ansvaret för och skyldighet att skydda sitt liv och sin egendom och att ej förorsaka olyckor. Det åligger var och en att vidta skäliga åtgärder till skydd mot olyckor. Först om den enskilde inte själv eller med hjälp av annan kan ingripa med en räddningsinsats vid olyckshändelser eller överhängande fara för en olyckshändelse, inträder skyldighet för staten eller kommunen att ingripa genom räddningstjänst.

8 Beredskap för räddningstjänst Följande räddningsstyrkor med angiven personal ska ständigt kunna rycka ut inom de tider som anges nedan: Styrka från Styrka minst Längsta anspänningstid Bromölla BfD+5 BmD 5 minuter Näsum BfD+1 BmD 5 minuter Bromölla BM 90 sekunder Samverkan Skåne NO Regiongemensam 90 sekunder VBI, utgår från Kristianstad Kommentar: BfD = Brandförman deltid, befäl ledningsnivå 1 BM = Brandmästare, befäl ledningsnivå 2 BmD = Brandman deltid VBI = Vakthavande brandingenjör, befäl ledningsnivå 3 Kommunens målsättning är att räddningspersonal skall ha lägst utbildning enligt nedan: Utbildningsnivå: BfD=Räddningsledning A eller motsvarande tidigare Brandförman deltid. BM=Räddningsledning B eller motsvarande tidigare utbildning Brandmästare heltid. BmD=Räddningsinsats eller motsvarande tidigare utbildning brandman deltid. VBI=Brandingenjörsutbildning enligt högskoleförordningen (SFS1993:100) och räddningsverkets påbyggnadsutbildning RUB eller motsvarande tidigare utbildning. Räddningschef: Brandingenjörsutbildning enligt högskoleförordningen ( SFS1993:100 ) och räddningsverkets påbyggnadsutbildning RUB eller motsvarande tidigare utbildning eller BM med påbyggnadsutbildning tillsyn B eller motsvarande tidigare utbildning förebyggande 2.

9 Ankomsttider efter larm anges på kartan nedan: Ankomsttid 0-9 minuter Ankomsttid 9-19 minuter Ankomsttid minuter Ankomsttiderna är angivna för när styrka om lägst 1+4, styrka som självständigt kan genomföra livräddande insats via rökdykning, är på plats.

10 Operativ förmåga Organisationen är anpassad för att med egna resurser kunna hantera vanligt förekommande olyckor och en förmåga att kunna leda och samverka med tillkommande resurser i händelse av en större olycka. Samverkan i Skåne Nordost och med kommuner i övriga Skåne är nödvändiga vid större, långdragna och komplicerade insatser. Utryckningsbestämmelser finns för räddningsstyrkornas förmåga. Rutiner finns för att knyta mål för övningsverksamhet till riskbild och mål för styrkornas förmåga. Vattensäkerhet Den kommunala räddningstjänsten ansvarar för räddningsinsatser på sjöar och vattendrag inom kommunens område. Varning Planering och utrustning för att varna allmänheten via Informationsmeddelande eller Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA) finns inom kommunen. Alarmering Allmänheten alarmerar räddningstjänsten via 112. Vid längre avbrott eller störningar i tele och mobilnätet vidtas särskilda åtgärder för att allmänhetens alarmering av räddningstjänst ska säkerställas, så som information via lokalradio och utplacering av fordon utrustade och bemannade för radiokommunikation. Sotning Kommunen har ansvar för att sotning och brandskyddskontroll genomförs. Bromölla kommun utgör ett sotningsdistrikt och verksamheten bedrivs i entreprenadform. Entreprenören som utför sotning och brandskyddskontroll är förordnad av kommunstyrelsen. Enligt LSO får kommunen medge att en fastighetsägare utför eller låter annan utföra sotning på den egna fastigheten. Beslut om medgivande för detta är delegerat till räddningschefen och ansvarig för förebyggande verksamhet. Avslag beslutas av räddningsnämnden. Räddningstjänst under höjd beredskap Räddningstjänst vid höjd beredskap bygger i huvudsak på kommunens fredstida organisation och ansvarsområden. Under en anpassningsperiod inför ett hotande krigsläge genomförs utbildning, övning och andra nödvändiga förberedelser. Idag anses anpassningsperioden vara längre än tio år. 4 Säkerhetsskydd Säkerhetsskyddet är reglerat i lag (1996:627) och omfattar skydd av uppgifter eller verksamhet som har betydelse för rikets säkerhet. Med begreppet säkerhetsskydd avses: skydd mot spioneri, sabotage och andra brott som kan hota rikets säkerhet, skydd i andra fall av uppgifter som omfattas av sekretess som rör rikets säkerhet, skydd mot brott som innebär användning av våld, hot eller tvång för politiska syften (terrorism) även om brotten inte hotar rikets säkerhet.

11 4.1 Riskbild Hotbilder i samhället förändras ständigt och påverkas av samhällsutvecklingen både i Sverige och utomlands. Hoten har dessutom blivit mer avancerade, komplexa, svårförutsägbara och globala. Den politiskt motiverad brottsligheten har ökat och berör säkerhetsskyddet då vissa av dessa krafter är tydligt antidemokratiska. Inom IT-området kan en allt större sårbarhet skönjas samtidigt som metoderna att störa detsamma blir allt mer sofistikerade. Säkerhetspolisens bedömning är att dessa hot kommer att öka i framtiden. Konsekvenserna kan bli allvarliga för vissa verksamheter och de kan även påverka rikets säkerhet. Volymen inringda hot och andra typer av sabotage mot olika verksamheter tenderar också att öka. Nedanstående rubriker utgör exempel på objekt/arbetsområden där otillbörlig informationsinhämtning, obehörigt intrång, spioneri, terrorism eller förberedelser inför kris eller krig ska förhindras/försvåras: Information (informationssäkerhet) Nyckelbefattningar (säkerhetsprövning) Handlingar och dokument EL och VA-försörjning Beredskapsplaner Översiktliga riskanalyser Totalförsvarsmaterial Säkerhetskänsliga uppgifter Data/IT-Media Personalutredningar och registerkontroll Politiskt motiverad brottslighet 4.2 Inriktningsmål Det ska finnas ett säkerhetsskydd i verksamheten som behövs med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och övriga omständigheter. Säkerhetsskyddet ska förebygga: att obehöriga får tillträde till platser där de kan få tillgång till sådan information eller där verksamhet bedrivs som har betydelse för rikets säkerhet (tillträdesbegränsning) att säkerhetskänslig information, som avser rikets säkerhet röjs, ändras eller förstörs (informationssäkerhet) att personer som inte är pålitliga från säkerhetssynpunkt deltar i verksamhet som har betydelse för rikets säkerhet (säkerhetsprövning) Säkerhetsskyddet ska utformas: med beaktande av enskildas rätt att enligt tryckfrihetsförordningen ta del av allmänna handlingar. så att behovet av skydd vid automatisk informationsbehandling särskilt beaktas. så att tillträdesbegräsningar utformas så att den enskildes rätt att röra sig fritt inte inskränks mer än nödvändigt. Dessutom ska: säkerhetsprövning göras innan en person genom anställning eller på annat sätt deltar i verksamhet som har betydelse för rikets säkerhet identifierad personal utbildas i frågor om säkerhetsskydd och att säkerhetsskyddet kontrolleras.

12 4.3 Arbetssätt Kommunen ska upprätta en säkerhetsskyddsanalys med avseende på att försöka utröna vilka delar av verksamheten som särskilt riskerar att utsättas för obehörigt intrång, sabotage, spioneri, terrorism och dylikt. Vid detta arbete ska en aktiv kontakt med säkerhetspolisen ske. Arbete samordnas av kommunens säkerhetsskyddschef. Utifrån gjord analys ska sedan lämpliga åtgärder vidtas för att söka hindra att verksamheten drabbas. 4.4 Organisation I kommunen finns en säkerhetsskyddschef. 5 Kommunens krishantering Kommunens krishantering omfattar kommunens krisberedskap enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. En extraordinär händelse avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser. 5.1 Riskbild Extraordinära händelser Terrorhandlingar, klimatförändringar, epidemier, naturkatastrofer, längre avbrott i försörjningssystem och sårbara IT-system är exempel på tänkbara hot för en kommun. Hotbilden kan förändras snabbt och inträffade händelser visar att det otänkbara sker. Militära hot Under överskådlig framtid anses ett militärt angrepp på Sverige osannolikt. Sårbarhet Exempel på vad genomförda sårbarhetsanalyser visar: Avbrott i dricksvattenförsörjning Förorenat dricksvatten Omfattande brand Omfattande och långvarigt elavbrott Orkan Pandemi Utsläpp av farligt ämne Alla större händelser kräver omfattande informationshantering. 5.2 Inriktningsmål Inriktningen är att skapa ett starkt och robust samhälle i kommunens geografiska område med förmåga att ingripa effektivt vid extraordinära händelser.

13 Krishanteringssystemet Det av regeringen fastställda nationella krishanteringssystemet grundas på en helhetssyn för hela hotskalan fred krig. Förmågan att klara en extraordinär händelse byggs ur ett underifrånperspektiv och baseras på den ordinarie verksamhetens krav på säkerhet och uthållighet enligt tre principer: Ansvarsprincipen: Den som har ansvar för en verksamhet i fred har det också i kris och krig. Likhetsprincipen: Verksamhetens organisation och lokalisering ska så långt som möjligt överensstämma i fred, kris och krig. Närhetsprincipen: Kriser ska hanteras på lägsta möjliga nivå i samhället. Kommunen ska: ha god kunskap om risker och sårbarhet planera för hur risker och sårbarhet ska undanröjas eller minskas ha god förmåga att hantera en extraordinär händelse ha en samlad bild av risker, sårbarhet och förberedelser för krishanteringen samordna all krishantering i sitt geografiska område Kommunen ska alltid vara förberedd för att hantera en extraordinär händelse. Styrande dokument för krisberedskap är kommunens krisledningsplan, reglemente för krisledningsnämnd och riktlinjer för säkerhetsarbetet. 5.3 Arbetssätt Beredskapsplanering Beredskapsplaneringen bygger på risk- och sårbarhetsanalyser på flera nivåer i samhället. Analysarbetet bedrivs i tvärsektoriellt sammansatta olika grupper. Utfallet av risk- och sårbarhetsanalyserna utgör grunden i beredskapsplaneringen. Krisplaner tas fram för verksamheter som alltid måste fungera. Dessa utformas så generellt att de kan utgöra stöd även vid oförutsedda händelser. Krisplaneringen baseras på den ordinarie organisationens grundförmåga och beredskapsplaneringen inriktas mot att säkra viktiga samhällsfunktioner genom förebyggande arbete och förberedelser för skadebegränsande åtgärder. Övning och utbildning Krisledningsorganisationen utbildas och/eller övas varje år. 5.4 Organisation Kommunens förberedelser för krishantering samordnas av kommunens trygghets- och säkerhetsutvecklare.

14 I kommunen finns en krisledningsnämnd som utgörs av Kommunstyrelsens allmänna utskott. Krisledningsnämnden biträds av en beredningsgrupp. För händelser som är extraordinära finns en särskild ledningsorganisation. Geografiskt områdesansvar Områdesansvaret innebär att kommunen under en krissituation skall vara det organ som verkar för inriktning, prioritering och samordning av tvärsektoriella åtgärder som behöver vidtas inom det egna geografiska området. Med viktiga aktörer sker ett mer långtgående och direkt samarbete, till exempel länsstyrelsen, andra kommuner, leverantörer av el och värme, särskilt känsliga objekt, försvarsmakten och frivilligorganisationer.

För en säkrare och tryggare kommun! Handlingsprogram enligt Lagen om Skydd mot Olyckor samt Styrdokument för Kommunens Krisberedskap

För en säkrare och tryggare kommun! Handlingsprogram enligt Lagen om Skydd mot Olyckor samt Styrdokument för Kommunens Krisberedskap För en säkrare och tryggare kommun! Handlingsprogram enligt Lagen om Skydd mot Olyckor samt Styrdokument för Kommunens Krisberedskap Antaget av Kommunfullmäktige 2016-01-DD 1 Innehållsförteckning 1 Inledning...

Läs mer

Foto: Kristianstads kommun och MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Foto: Kristianstads kommun och MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Handlingsplanen är framtagen av Räddningstjänsten i Kristianstads kommun Handlingsplanen fastställs av Kommunfullmäktige 15 mars 2016. Foto: Kristianstads kommun och MSB Myndigheten för samhällsskydd och

Läs mer

1 Inledning. Syftet med kommunens säkerhetsarbete är

1 Inledning. Syftet med kommunens säkerhetsarbete är För en säkrare och tryggare kommun - Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser. 2008-09-25 1 Inledning Med

Läs mer

För en säkrare och tryggare kommun! HANDLINGSPROGRAM

För en säkrare och tryggare kommun! HANDLINGSPROGRAM För en säkrare och tryggare kommun! HANDLINGSPROGRAM för samhällsinriktat och internt säkerhetsarbete Antagit av Kommunfullmäktige 2012-10-22 1 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Syfte 3 1.2 Verksamhetsidé

Läs mer

Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2013-2015. 2012-11-06 Efter remissrunda Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-03, 98 Diarienummer 382/12-015

Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2013-2015. 2012-11-06 Efter remissrunda Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-03, 98 Diarienummer 382/12-015 Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2013-2015 2012-11-06 Efter remissrunda Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-03, 98 Diarienummer 382/12-015 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3

Läs mer

Handlingsprogram för skydd och säkerhet i Västerviks kommun

Handlingsprogram för skydd och säkerhet i Västerviks kommun Beslut i Kommunfullmäktige 2012-02-27 Handlingsprogram för skydd och säkerhet i Västerviks kommun för 2011-2014 F:\RTJ\1 Förvaltningsledning\Lag om skydd mot olyckor\handlingsprogram\2011\handlingsprogram

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Kommunfullmäktige ISSN 2000-043X HebyFS 2015:58 Infördes i författningssamlingen den 22 december 2015 Handlingsplan för skydd mot olyckor Kommunfullmäktige beslutade 15

Läs mer

Handlingsprogram fo r skydd mot olyckor i Sala kommun.

Handlingsprogram fo r skydd mot olyckor i Sala kommun. Handlingsprogram fo r skydd mot olyckor i Sala kommun. Kapitel 1 Inledning Bestämmelserna i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) föreskriver i sin första paragraf att denna lag syftar till att i

Läs mer

Kommunfullmäktige sammanträde 2013-05-07

Kommunfullmäktige sammanträde 2013-05-07 Kommunfullmäktige Hyltebruk 2013-04-24 Handlingar till Kommunfullmäktige sammanträde 2013-05-07 Kommunfullmäktige Hyltebruk 2013-04-24 KALLELSE Kommunfullmäktige kallas till sammanträde: Plats: Forum,

Läs mer

För en säkrare och tryggare kommun. Handlingsprogram för samhällsinriktat och internt säkerhetsarbete

För en säkrare och tryggare kommun. Handlingsprogram för samhällsinriktat och internt säkerhetsarbete För en säkrare och tryggare kommun Handlingsprogram för samhällsinriktat och internt säkerhetsarbete Handlingsplanen är framtagen av Räddningstjänsten i Kristianstads kommun Handlingsplanen fastställs

Läs mer

Lednings- och styrdokument. SÄKERHET Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument. SÄKERHET Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument SÄKERHET Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 4 Inledning... 2 Omfattning... 2 Säkerhetsskydd... 2 Krishantering... 2 Personsäkerhet...

Läs mer

Kommunövergripande riktlinjer för säkerhet och krisberedskap i Östra Göinge kommun mandatperioden 2015-2018

Kommunövergripande riktlinjer för säkerhet och krisberedskap i Östra Göinge kommun mandatperioden 2015-2018 Ansvarig namn Jonas Rydberg, kommunchef Dokumentnamn Riktlinjer säkerhetsarbete Upprättad av Bertil Håkanson, säkerhetssamordnare Reviderad: Berörda verksamheter Samtliga verksamheter Fastställd datum

Läs mer

Kf 2004-12-14, 322 Blad 1(5)

Kf 2004-12-14, 322 Blad 1(5) RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS FÖR MARKS KOMMUN Underlag för att skapa en trygg och säker kommun 1. Sammanfattning Kf 2004-12-14, 322 Blad 1(5) Arbetet med kommunens risk- och sårbarhetsanalys har bedrivits

Läs mer

Riktlinjer för systematiskt säkerhetsarbete och säkerhetsorganisation för Malung-Sälens kommun.

Riktlinjer för systematiskt säkerhetsarbete och säkerhetsorganisation för Malung-Sälens kommun. Riktlinjer för systematiskt säkerhetsarbete och säkerhetsorganisation för Malung-Sälens kommun. Antagna av kommunstyrelsen den 11 mars 2014, 29. 1. INLEDNING Malung-Sälens kommun ska, på demokratisk grund,

Läs mer

... 9... 10... 11 ... 26... 27

... 9... 10... 11 ... 26... 27 ... 3... 4... 6... 7... 7... 8... 9... 10... 11... 11... 13... 14... 15... 16... 17... 26... 27... 28 2 Malmö stad strävar efter ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart Malmö - ett samhälle där

Läs mer

För en säkrare och tryggare kommun! HANDLINGSPROGRAM för samhällsinriktat och internt säkerhetsarbete

För en säkrare och tryggare kommun! HANDLINGSPROGRAM för samhällsinriktat och internt säkerhetsarbete Ansvarig Upprättad av Berörda verksamheter Fastställd datum Claes Jansson, Räddningschef Samtliga KF 2012-11-22 96 Dokumentnamn Reviderad Diarienummer Handlingsprogram KFS nr 3 Dnr KS 2012/876.016 För

Läs mer

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor / LSO Statlig / kommunal räddningstjänst

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor / LSO Statlig / kommunal räddningstjänst Lagar: Lag (2003:778) om skydd mot olyckor / LSO Statlig / kommunal räddningstjänst Lag (2006:554) om kommuners och landstings åtgärder inför och extra ordinära händelseri fredstid och beredskap / LEH

Läs mer

Riktlinjer för säkerhet i Växjö kommun

Riktlinjer för säkerhet i Växjö kommun Riktlinjer för säkerhet i Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Säkerhetsfunktionen Dokumentnamn Riktlinjer för säkerhet i Växjö kommun Fastställd/Upprättad Kommunstyrelsen 2015-03-03,

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM FÖREBYGGANDE

HANDLINGSPROGRAM FÖREBYGGANDE HANDLINGSPROGRAM FÖREBYGGANDE Enligt lagen om skydd mot olyckor Västra Mälardalens räddningstjänstförbund Köping Arboga Kungsör Antagen av direktionen 2005-12 -16 1 Handlingsprogram för förebyggande verksamhet

Läs mer

Räddningstjänsten Östra Blekinge Dnr 08.0084/171. Prestationsmål för Räddningstjänstens förebyggande verksamhet år 2008-2010

Räddningstjänsten Östra Blekinge Dnr 08.0084/171. Prestationsmål för Räddningstjänstens förebyggande verksamhet år 2008-2010 Prestationsmål för Räddningstjänstens förebyggande verksamhet år 2008-2010 Bakgrund Kommunfullmäktige i Karlskrona och Ronneby kommun har fattat beslut om handlingsprogram för förebyggande åtgärder till

Läs mer

Krisledningsplan 2011 2014

Krisledningsplan 2011 2014 Burlövs kommun Kommunfullmäktige Krisledningsplan 2011 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19, 144 1. Händelse! 2. SOS 4. Larmfunktionen återkopplar beslut om åtgärd till SOS Räddningstjänst, Lst,

Läs mer

Numrering framför ärendemeningen följer den som finns på Ipad. Ärende 1 1/16 Uppföljning av kapitalförvaltningen dec 2015

Numrering framför ärendemeningen följer den som finns på Ipad. Ärende 1 1/16 Uppföljning av kapitalförvaltningen dec 2015 Numrering framför ärendemeningen följer den som finns på Ipad. Ärende 1 1/16 Uppföljning av kapitalförvaltningen dec 2015 Ledningsstöd och service Nilsson, Oscar, Ekonomichef Oscar.Nilsson@ostragoinge.se

Läs mer

Handlingsprogram för skydd mot olyckor. Orsa

Handlingsprogram för skydd mot olyckor. Orsa Handlingsprogram för skydd mot olyckor. Orsa Orsa kommun Handlingsprogram för skydd mot olyckor Antagen av kommunalfullmäktige 2011-11-28 INNEHÅLL Förkortningar och definitioner... 3 Inledning... 4 Bakgrund...

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys för Osby kommun

Risk- och sårbarhetsanalys för Osby kommun risk- och sårbarhetsanalys Sid 1 (12) Risk- och sårbarhetsanalys för Osby kommun Innehållsförteckning 1. Förord...2 2. Samhällsviktig verksamhet...3 3. Extraordinära händelser inom kommunen...6 4. Sårbarheter

Läs mer

Lagen om extraordinära händelser. Helen Kasström, MSB

Lagen om extraordinära händelser. Helen Kasström, MSB Lagen om extraordinära händelser Helen Kasström, MSB Vad är en extraordinär händelse i fredstid? Enligt lagens definition: En händelse som avviker från det normala Innebär en allvarlig störning eller risk

Läs mer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 TRYGGHET OCH SÄKERHET I BORLÄNGE, FALUN, SÄTER OCH GAGNEF Innehåll 1. Brottsförebyggande arbete Samverkansavtal mellan kommun och polis 2. Skydd mot olyckor Brandförebyggande

Läs mer

Vårt samhälle behöver ett civilt försvar för en bättre krisberedskap både till vardags och vid hot mot rikets säkerhet

Vårt samhälle behöver ett civilt försvar för en bättre krisberedskap både till vardags och vid hot mot rikets säkerhet P 1 Det här vill Civilförsvarsförbundet: Vårt samhälle behöver ett civilt försvar för en bättre krisberedskap både till vardags och vid hot mot rikets säkerhet I Inledning Inför uppbyggnaden av ett nytt

Läs mer

STRATEGI FÖR TRYGGHET OCH SÄKERHET I ESKILSTUNA KOMMUN

STRATEGI FÖR TRYGGHET OCH SÄKERHET I ESKILSTUNA KOMMUN STRATEGI FÖR TRYGGHET OCH SÄKERHET I ESKILSTUNA KOMMUN 1 Eskilstuna ska vara tryggt och säkert att bo, vistas och bedriva verksamhet i. INLEDNING Eskilstuna ska vara tryggt och säkert att bo, vistas och

Läs mer

Handlingsprogram för Västra Sörmlands Räddningstjänst

Handlingsprogram för Västra Sörmlands Räddningstjänst Handlingsprogram för Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionens vilja 2012-2015 Antaget 2012-04-26 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLEDNING... 2 ANSVAR... 3 OMVÄRLDSBESKRIVNING... 4

Läs mer

Anvisning vid väpnat våld i skolmiljöer

Anvisning vid väpnat våld i skolmiljöer Anvisning vid väpnat våld i skolmiljöer Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Anvisning vid väpnat våld i skolmiljöer Anvisning, instruktion 2015-02-03 Kommunchefen Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Kommunens uppgifter i samhällets krisberedskapssystem

Kommunens uppgifter i samhällets krisberedskapssystem 1 (7) Räddningstjänsten Kommunens uppgifter i samhällets krisberedskapssystem Utgångspunkter Det nuvarande beredskapssystemet för kommunerna regleras i lagen (1994:1720) om civilt försvar. Det kom till

Läs mer

Handlingsprogram för arbete med skydd mot olyckor och extraordinära händelser Hylte kommun 2011-2014

Handlingsprogram för arbete med skydd mot olyckor och extraordinära händelser Hylte kommun 2011-2014 Handlingsprogram för arbete med skydd mot olyckor och extraordinära händelser Hylte kommun 2011-2014 INNEHLLFÖRTECKNING 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund 1.2 yfte 1.3 Metod 1.4 Utvärdering av Handlingsprogram för

Läs mer

SFS 2006:544 LAG OM KOMMUNERS OCH LANDSTINGS ÅTGÄRDER INFÖR OCH VID EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER I FREDSTID OCH HÖJD BEREDSKAP

SFS 2006:544 LAG OM KOMMUNERS OCH LANDSTINGS ÅTGÄRDER INFÖR OCH VID EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER I FREDSTID OCH HÖJD BEREDSKAP LAG OM KOMMUNERS OCH LANDSTINGS ÅTGÄRDER INFÖR OCH VID EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER I FREDSTID OCH HÖJD BEREDSKAP Gäller från 1 september 2006 Detta särtryck är utgivet av Informationsbolaget 2006. Med reservation

Läs mer

SKADEFÖREBYGGANDE INSATSER

SKADEFÖREBYGGANDE INSATSER HANDLINGSPROGRAM FÖR SKADEFÖREBYGGANDE INSATSER OCH RÄDDNINGSTJÄNST KF 2007-02-25, 2 Gällande mandatperioden 2007-2010 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Allmän beskrivning av kommunen... 3 1.2 Arbete Näringsliv...

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap

Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap Antagen av kommunfullmäktige 2009-06-15 114 Diarienummer 09KS226 Sid 2 (8) Ersätter Plan för samordning av verksamheten

Läs mer

Handlingsprogram. Skydd & Beredskap

Handlingsprogram. Skydd & Beredskap Handlingsprogram Skydd & Beredskap 2011-2014 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.1.1 Lag om skydd mot olyckor... 4 1.1.2 Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära

Läs mer

Handlingsprogrammet är antaget 2012-03-28 av kommunfullmäktige i Höörs kommun.

Handlingsprogrammet är antaget 2012-03-28 av kommunfullmäktige i Höörs kommun. Handlingsprogram för Höörs kommun enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778) och lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinär händelser i fredstid, och höjd beredskap (2006:544)

Läs mer

Handlingsprogram för skydd mot olyckor

Handlingsprogram för skydd mot olyckor Handlingsprogram för skydd mot olyckor Räddningstjänstverksamhet Remissversion 1 2 Sammanfattning Enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor ska varje kommun upprätta ett handlingsprogram för sin räddningstjänstverksamhet.

Läs mer

Ärendets Första giltig- Diarieplandiarienummer

Ärendets Första giltig- Diarieplandiarienummer Ärendets Första giltig- Diarieplandiarienummer hetsdatum beteckning 109/05 2005-04-25 170 HANDLINGSPROGRAM FÖR SKYDD MOT OLYCKOR Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) ersatte den 1 januari 2004 räddningstjänstlagen

Läs mer

Handlingsprogram för räddningstjänst enligt lagen om skydd mot olyckor för Gislaveds och Gnosjö kommuner.

Handlingsprogram för räddningstjänst enligt lagen om skydd mot olyckor för Gislaveds och Gnosjö kommuner. 1 av11 Handlingsprogram för räddningstjänst enligt lagen om skydd mot olyckor för Gislaveds och Gnosjö kommuner. Innehållsförteckning 1 Bakgrund och avgränsning 2 Vision för skydd mot olyckor 2.1 Inriktningar/verksamhetsmål

Läs mer

Krishanteringsprogram

Krishanteringsprogram 1 [13] 2015-05-13 Krishanteringsprogram Botkyrka kommuns program för hantering av allvarliga händelser, extraordinära händelser, höjd beredskap och pandemier. Dokumenttyp: Styrdokument Beslutad av: Kommunfullmäktige

Läs mer

Sundsvalls kommuns handlingsprogram för skydd mot olyckor För perioden 1 jan 2008 31 december 2011.

Sundsvalls kommuns handlingsprogram för skydd mot olyckor För perioden 1 jan 2008 31 december 2011. Sundsvalls kommuns handlingsprogram för skydd mot olyckor För perioden 1 jan 2008 31 december 2011. Slutversion 2007-10-31 Innehållsförteckning 1 Bakgrunder och syften... 3 2 Omfattning av handlingsprogrammet...

Läs mer

Ledningsplan vid extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap för Vimmerby kommun

Ledningsplan vid extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap för Vimmerby kommun Ledningsplan vid extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap för Vimmerby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-08-29 175 Innehållsförteckning Sida Syfte med ledningsplanen 3 Fastställande

Läs mer

Årsredovisning verksamheter 2013. Räddningstjänst

Årsredovisning verksamheter 2013. Räddningstjänst Årsredovisning verksamheter 2013 Räddningstjänst Räddningstjänst, Årsredovisning verksamheter 2013 2(9) 1 VERKSAMHETSOMRÅDE Dals Eds kommun, omfattar en yta av 730 km2 och har ett invånarantal på ca 4

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM RÄDDNINGSTJÄNST

HANDLINGSPROGRAM RÄDDNINGSTJÄNST HANDLINGSPROGRAM RÄDDNINGSTJÄNST Enligt lagen om skydd mot olyckor Västra Mälardalens räddningstjänstförbund Köping Arboga - Kungsör Antagen av direktionen: 2005-08 - 22 1 Handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet

Läs mer

Krisledningsnämnd. Strategisk Krisledning. Krisledningsstab

Krisledningsnämnd. Strategisk Krisledning. Krisledningsstab 1 (6) Krisledningsorganisation Katrineholms kommun Ledning För att säkerställa samordning och information vid extraordinära händelser i fredstid har kommunen en krisledningsorganisation som ansvarar för

Läs mer

PLAN KRISER 2012-08-31

PLAN KRISER 2012-08-31 PLAN FÖR HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER, STORA OLYCKOR OCH ANDRA KRISER 2012-08-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 KOMMUNORGANISATION... 3 RISKER OCH SÅRBARHETER I KOMMUNEN... 4 INFORMATIONSBEREDSKAP...

Läs mer

Riktlinjer för Systematiskt säkerhetsarbete

Riktlinjer för Systematiskt säkerhetsarbete Sid 1/5 2007-03-22 Bakgrund I enlighet med det av Kommunfullmäktige fastställda handlingsprogrammet för samhällsinriktat och internt säkerhetsarbete i Nyköpings kommun ska ett systematiskt och kontinuerligt

Läs mer

Beslut om att inrätta funktionen tjänsteman i beredskap samt revidering av kommunens ledningsplan för extraordinär händelse

Beslut om att inrätta funktionen tjänsteman i beredskap samt revidering av kommunens ledningsplan för extraordinär händelse KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Kylesten Anders Hagström Ingela Asp Hanna Datum 2015-04-16 Diarienummer KSN-2015-0305 Kommunstyrelsen Beslut om att inrätta funktionen tjänsteman i beredskap samt revidering

Läs mer

Central krisledningsplan för Örebro kommun

Central krisledningsplan för Örebro kommun 2013-12-17 Ks 953/2013 Central krisledningsplan för Örebro kommun Handlingsplan för organisation och ledning vid kriser, extraordinära händelser och höjd beredskap Innehållsförteckning Inledning...3 Uppdrag...3

Läs mer

Operativa riktlinjer. Beslutad 2014-02-14

Operativa riktlinjer. Beslutad 2014-02-14 Operativa riktlinjer Beslutad 24-2-4 Revideringar Datum Noteringar Utförd av Beslutad av 24-2-4 :a beslutad version HS JK Innehållsförteckning INLEDNING 3 KOMPETENSER FÖR OLIKA BEFATTNINGAR 4 LEDNINGSPRINCIPER

Läs mer

Riktlinjer för säkerhetsarbetet i Gullspångs kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2008-08-25

Riktlinjer för säkerhetsarbetet i Gullspångs kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2008-08-25 Riktlinjer för säkerhetsarbetet i Gullspångs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2008-08-25 Innehållsförteckning Inledning Syfte Mål Genomförande Organisation och ansvar Riskhanteringsgrupp Säkerhetssamordnaren

Läs mer

Ledningsplan vid större samhällsstörning, extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap för Bengtsfors kommun

Ledningsplan vid större samhällsstörning, extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap för Bengtsfors kommun Kommunledningskontoret, kanslienheten Ulrika Thorell, 0531-52 60 02 ulrika.thorell@bengtsfors.se POLICY 2012-11-13 Antagen av KF, rev av KS 1(11) 29/2011, rev 300/12 Ledningsplan vid större samhällsstörning,

Läs mer

Krissamverkan Gotland

Krissamverkan Gotland Version 2015-06-04 Frida Blixt, Länsstyrelsen i Gotlands län Krissamverkan Gotland samverkansorgan i Gotlands län Innehåll Inledning... 2 Grundläggande nationella principer... 3 Samhällets skyddsvärden...

Läs mer

Krisberedskapsplan 2015-2018

Krisberedskapsplan 2015-2018 Krisberedskapsplan 2015-2018 PLAN 2 (16) Innehållsförteckning Håbo kommun... 1 Innehållsförteckning... 2 Förord... 3 1. Åtgärdsplan för mandatperioden 2015-2018... 4 Sammanfattning... 4 1.1 Ny krisledningsorganisation...

Läs mer

Handlingsprogram för Örkelljunga kommun

Handlingsprogram för Örkelljunga kommun Översiktsblad Örkelljunga kommun och Lagen om Skydd mot Olyckor Handlingsprogram för Örkelljunga kommun Översiktsblad SFS 2003:778 Lag om skydd mot olyckor (LSO) föreskriver att kommunerna ska arbeta med

Läs mer

Krisledningsplan. Österåkers Kommun. Beslutad av Kommunfullmäktige

Krisledningsplan. Österåkers Kommun. Beslutad av Kommunfullmäktige Krisledningsplan Österåkers Kommun Beslutad av Kommunfullmäktige 2016-09-19 Österåkers kommuns krisledningsplan Österåkers kommun arbetar i först hand med att förebygga och minimera risker i syfte att

Läs mer

Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor Plan för extraordinära händelser

Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor Plan för extraordinära händelser Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor Plan för extraordinära händelser Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor Plan för extraordinära händelser Foto: Räddningstjänsten, Sven-Olof

Läs mer

Krislednings- och informationsplan

Krislednings- och informationsplan Krislednings- och informationsplan för Nora kommuns verksamheter vid en extraordinär händelse och vid höjd beredskap. Antagen av kommunfullmäktige 2006-04-26, 49 Reviderad 2007, 59 KRISLEDNINGSPLAN...

Läs mer

SÄKERHETSPOLICY FÖR VÄSTERVIKS KOMMUNKONCERN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-28, 8

SÄKERHETSPOLICY FÖR VÄSTERVIKS KOMMUNKONCERN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-28, 8 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING SÄKERHETSPOLICY FÖR VÄSTERVIKS KOMMUNKONCERN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-28, 8 RIKTLINJER FÖR SÄKERHETSARBETET ANTAGNA AV KOMMUN- STYRELSEN 2013-01-14, 10

Läs mer

SÄKERHETSHANDBOK EN HANDBOK OM SÄKERHET PÅ HYRESBOSTÄDER I NORRKÖPING

SÄKERHETSHANDBOK EN HANDBOK OM SÄKERHET PÅ HYRESBOSTÄDER I NORRKÖPING SÄKERHETSHANDBOK EN HANDBOK OM SÄKERHET PÅ HYRESBOSTÄDER I NORRKÖPING!! 1 Ambassadör Uppdaterad 8 augusti 2012 Detta är ett material för Hyresbostäder i Norrköping. Copyright ( ) alla rättigheter reserverade

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN SÄKERHETSPOLICY. Antagen av Kommunfullmäktige 2010-10-28 90

STRÖMSTADS KOMMUN SÄKERHETSPOLICY. Antagen av Kommunfullmäktige 2010-10-28 90 STRÖMSTADS KOMMUN SÄKERHETSPOLICY Antagen av Kommunfullmäktige 2010-10-28 90 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 1. Bakgrund 3 2. Inriktningsmål 3 3. Riktlinjer för att uppnå målen 3 3.1 Inriktning 4 3.1.1 Attityder

Läs mer

Utvärdering: Handlingsprogram för en säkrare och tryggare kommun, 2012-2016

Utvärdering: Handlingsprogram för en säkrare och tryggare kommun, 2012-2016 Utvärdering: Handlingsprogram för en säkrare och tryggare kommun, 2012-2016 Dnr: ROS 15/8 Dnr: ROS 15/8 2/20 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 1.1 Handlingsprogram ett lagkrav... 4 1.2 Syfte... 4

Läs mer

Trygghetsbokslut 2008

Trygghetsbokslut 2008 Trygghetsbokslut 2008 Vad då trygghetsbokslut? Vi vill ge dig en sammanställd bild och summerande beskrivning av det trygghets- och säkerhetsarbete som bedrivits i Näslanda kommun (läs Nässjö kommun och

Läs mer

Lagstadgad plan. Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-06-20. Diarienummer KS-345/2011. Beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lagstadgad plan. Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-06-20. Diarienummer KS-345/2011. Beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lagstadgad plan 2011-06-20 Plan för hantering av extraordinära händelser Diarienummer KS-345/2011 Beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Ersätter Program för hantering av extraordinära händelser,

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 70:4 Blad: 1 (14) Kommunal författningssamling Utg: juli 2001 Ers: jan 1998. Räddningstjänstplan INNEHÅLLSFÖRTECKNING

EKERÖ KOMMUN Nummer: 70:4 Blad: 1 (14) Kommunal författningssamling Utg: juli 2001 Ers: jan 1998. Räddningstjänstplan INNEHÅLLSFÖRTECKNING EKERÖ KOMMUN Nummer: 70:4 Blad: 1 (14) Räddningstjänstplan INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 2 RISKANALYS 2.1 Fred 2.2 Höjd beredskap 3 INRIKTNING OCH MÅL 3.1 Allmänt 3.2 Mål för skadeförebyggande verksamhet

Läs mer

Tillsynsplan. Räddningstjänsten. Östra Götaland. Beslutad av förbundsdirektör: 2014-12-12

Tillsynsplan. Räddningstjänsten. Östra Götaland. Beslutad av förbundsdirektör: 2014-12-12 Tillsynsplan 2015 Räddningstjänsten Östra Götaland Beslutad av förbundsdirektör: 2014-12-12 Inledning Vår verksamhet ska leda till ett säkrare samhälle. Speciella fokusområden är boende, skola, trafik

Läs mer

Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser

Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser Styrdokument KS 2012.0295 Ansvarig organisationsenhet: Fastställd av KF 2012-12-18 234 Ersätter KF 2007-06-18 127 Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser Styrdokument

Läs mer

Övergripande Risk- och sårbarhetsanalys

Övergripande Risk- och sårbarhetsanalys FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.39) Övergripande Risk- och sårbarhetsanalys Orust kommun 2011-2014 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Säkerhet Ägare/ansvarig Säkerhetssamordnare Antagen av KF 2011-09-29 119 Revisions

Läs mer

Övergripande kommunal ledningsplan

Övergripande kommunal ledningsplan -------------------------------------------------------------------------------- Övergripande kommunal ledningsplan -------------------------------------------------------------------------------- Fastställd

Läs mer

Krisledningsnämnden. Plan för extraordinära händelser. Landstinget Dalarna Landstingsstyrelsen 29 maj 2006

Krisledningsnämnden. Plan för extraordinära händelser. Landstinget Dalarna Landstingsstyrelsen 29 maj 2006 Krisledningsnämnden Plan för extraordinära händelser Landstinget Dalarna Landstingsstyrelsen 29 maj 2006 Bilagor Bilaga 1a Åtgärdsplan för ordförande i KLN Bilaga 1b Åtgärdsplan för övriga medlemmar i

Läs mer

Verksamhetsplan & handlingsprogram 2016

Verksamhetsplan & handlingsprogram 2016 Verksamhetsplan & handlingsprogram 2016 samt budget för 2016 med ekonomisk plan för 2017 2018 Räddningstjänsten Skåne Nordväst 2015 Diarienummer: Förord Olyckorna ska vara få och små! 2016 års Handlingsprogram/Verksamhetsplan

Läs mer

Bilaga 2. POSOM-plan

Bilaga 2. POSOM-plan STYRDOKUMENT Sida 1(6) Bilaga 2 POSOM-plan Område Styrning och ledning Fastställd KF 2015-12-07 150 Program Program för skydd och säkerhet Plan Riktlinje Krisledningsplan, bilaga Posom-plan Tjänsteföreskrift

Läs mer

Revidering av Reglemente för Krisledningsnämnden. Kommunstyrelsen har idag ett reglemente för krisledningsnämnden som behöver uppdateras.

Revidering av Reglemente för Krisledningsnämnden. Kommunstyrelsen har idag ett reglemente för krisledningsnämnden som behöver uppdateras. Tjänsteutlåtande 0 Österåke Kommunstyrelsens kontor Datum 2015-04-21 Dnr KS2015/0173 Till Kommunstyrelsen Revidering av Reglemente för Krisledningsnämnden Sammanfattning Kommunstyrelsen har idag ett reglemente

Läs mer

Delprogram krisberedskap. Ingår i handlingsprogram trygghet och säkerhet

Delprogram krisberedskap. Ingår i handlingsprogram trygghet och säkerhet Delprogram krisberedskap. Ingår i handlingsprogram trygghet och säkerhet Ks 2013:365 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Delprogram krisberedskap. Ingår i handlingsprogram trygghet

Läs mer

Riktlinjer för säkerhetsskydd och beredskap

Riktlinjer för säkerhetsskydd och beredskap ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE NF SAMRÅD N, D, IK DATUM VÅR BETECKNING 2009-11-04 TR12-03 TEKNISK RIKTLINJE REVISION B SvK405, v2.0, 2009-06-04 Riktlinjer för säkerhetsskydd och beredskap 1/24 Uppdateringar

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys Karlstadsregionen

Risk- och sårbarhetsanalys Karlstadsregionen Risk- och sårbarhetsanalys Karlstadsregionen Varje kommun ska genomföra risk- och sårbarhetsanalyser i syfte att kommunen skall ha en god förmåga att hantera krissituationer. Detta följer av Lag (2006:544)

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys

Risk- och sårbarhetsanalys Risk- och sårbarhetsanalys Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-31 62 sidan 1 av 15 Innehållsförteckning Allmänt... 2 Vara kommun... 3 Arbetsprocess och metod... 4 Samhällsviktig verksamhet... 5 Risker,

Läs mer

Krisledningsplan. Inför och vid särskilda och extraordinära händelser. Socialförvaltningen. Diarienummer: Krisledningsplan

Krisledningsplan. Inför och vid särskilda och extraordinära händelser. Socialförvaltningen. Diarienummer: Krisledningsplan Krisledningsplan Inför och vid särskilda och extraordinära händelser Socialförvaltningen Dokumenttyp: Beslutad av: Socialnämnden Gäller för: Socialförvaltningen Dokumentnamn: Krisledningsplan Beslutsdatum:

Läs mer

Plan för krisstödssamordning POSOM Mullsjö kommun

Plan för krisstödssamordning POSOM Mullsjö kommun Drabbad Anhöriga Vänner Arbetskamrater Arbetsgivare. Samhälle Plan för krisstödssamordning POSOM Mullsjö kommun Denna plan ingår i Delprogram Krisberedskap antagen av kommunfullmäktige 2013-12-17 130 Ks

Läs mer

Plan för att förebygga och hantera extraordinära händelser. Beslutad av kommunfullmäktige 25 september 2017, 102/17, Dnr KS2017.

Plan för att förebygga och hantera extraordinära händelser. Beslutad av kommunfullmäktige 25 september 2017, 102/17, Dnr KS2017. Plan för att förebygga och hantera extraordinära händelser Beslutad av kommunfullmäktige 25 september 2017, 102/17, Dnr KS2017.0264 Innehåll Dokumenttyp: Plan Dokumentet gäller för: Kommunens nämnder och

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM FÖR DALS-EDS KOMMUN

HANDLINGSPROGRAM FÖR DALS-EDS KOMMUN HANDLINGSPROGRAM FÖR DALS-EDS KOMMUN ENLIGT LAG (2003:778) OM SKYDD MOT OLYCKOR Antagen av Kommunfullmäktige 2012-03-20 15 DALS EDS KOMMUN 1 (21) INNEHÅLL 1. INLEDNING 2 2. BAKGRUND 2:1 Legala förutsättningar

Läs mer

Kommunal krishantering

Kommunal krishantering Kommunal krishantering Lag (SFS 2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. 2011-10-24 Nyckelroll i samhällets krishantering Nytt

Läs mer

Råd och anvisningar angående Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Råd och anvisningar angående Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Råd och anvisningar angående Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO), har ägare och nyttjanderättshavare av byggnader eller andra anläggningar det fulla ansvaret för

Läs mer

Räddningstjänsten Östra Blekinge

Räddningstjänsten Östra Blekinge Räddningstjänsten Östra Blekinge Arbetsordning för tillsyn Mål för tillsynsverksamheten Utefter ett årligt fastställt tillsynsprogram skall brandskyddet kontrolleras i byggnader eller andra anläggningar.

Läs mer

Krisplan för Nacka kommun

Krisplan för Nacka kommun 2012-03-15 KFKS 2012/83-012 POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, 131 81 Nacka Stadshuset, Granitvägen 15 08-718 80 00 info@nacka.se 716 80 www.nacka.se 212000-0167 Innehåll

Läs mer

STADENS SÄKERHETSARBETE UPPFÖLJNING AV TIDIGARE GRANSKNING. Kommunstyrelsen har gett säkerhetsfrågorna hög prioritet

STADENS SÄKERHETSARBETE UPPFÖLJNING AV TIDIGARE GRANSKNING. Kommunstyrelsen har gett säkerhetsfrågorna hög prioritet STADSREVISIONEN www.stockholm.se/revision Nr 1 Januari 2008 DNR 420-17/2008 Revisionsrapport STADENS SÄKERHETSARBETE UPPFÖLJNING AV TIDIGARE GRANSKNING Kommunstyrelsen har gett säkerhetsfrågorna hög prioritet

Läs mer

Så vill vi utveckla krisberedskapen

Så vill vi utveckla krisberedskapen Så vill vi utveckla krisberedskapen KBM:S UPPDRAG/UTREDNINGAR 2005 Så vill vi utveckla krisberedskapen Titel: Så vill vi utveckla krisberedskapen Utgiven av: Krisberedskapsmyndigheten (KBM) Original: Sörman

Läs mer

Räddningstjänsten Öland. Guide till Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA)

Räddningstjänsten Öland. Guide till Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA) Räddningstjänsten Öland Guide till Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA) Bakgrund Förr i tiden gick räddningstjänsten brandsyn och kontrollerade allt byggnadstekniskt brandskydd i verksamheten. När Lagen

Läs mer

PLAN FÖR LEDNING OCH SAMORDNING

PLAN FÖR LEDNING OCH SAMORDNING Reviderad 2015-01-20 av Mia Lindblom ANTAGEN AV KF 7/12 PLAN FÖR LEDNING OCH SAMORDNING av kommunens verksamhet vid större olyckor, extraordinära händelser i fred, svåra påfrestningar och under höjd beredskap

Läs mer

Generell krishanteringsförmåga. Jan Alsander Utbildningschef Civilförsvarsförbundet

Generell krishanteringsförmåga. Jan Alsander Utbildningschef Civilförsvarsförbundet Generell krishanteringsförmåga Jan Alsander Utbildningschef Civilförsvarsförbundet Civilförsvarsförbundet Är en idéburen, medlemsdriven organisation för säkerhet till vardags och vid kris. Vi finns för

Läs mer

Stockholms krisledning Motion av Magnus Haglund (m) (2005:10)

Stockholms krisledning Motion av Magnus Haglund (m) (2005:10) Utlåtande 2005:130 RI (Dnr 307-740/2005) Stockholms krisledning Motion av Magnus Haglund (m) (2005:10) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande Motion (2005:10) av Magnus Haglund (m)

Läs mer

Viktig information från kommunen! Om din säkerhet

Viktig information från kommunen! Om din säkerhet Viktig information från kommunen! Om din säkerhet Vad handlar den här broschyren om? Jo, den handlar om säkerheten i samhället helt enkelt! Tanken är att du efter att ha läst broschyren ska vara bättre

Läs mer

Handlingsprogram. - gäller från 2015-10-01. Beslutad: Reviderad: Dnr: 2015xxxxx

Handlingsprogram. - gäller från 2015-10-01. Beslutad: Reviderad: Dnr: 2015xxxxx Handlingsprogram - gäller från 2015-10-01 Beslutad: Reviderad: Dnr: 2015xxxxx Räddningstjänsten Västra Blekinges handlingsprogram INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 1 2 ÄNDAMÅL VISION, VERKSAMHETSIDÉ

Läs mer

Stadsledningskontoret

Stadsledningskontoret Stadsledningskontoret 1(4) Landskrona stod Datum 2015-04-15 Handläggare Håkan Nilsson Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsen 2014 års uppföljning av stadens säkerhetsarbete Ärendebeskrivning Säkerhetspolicyn

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen 2011-09-27, 188 Risk- och sårbarhetsanalys 2011-2014

Antagen av kommunstyrelsen 2011-09-27, 188 Risk- och sårbarhetsanalys 2011-2014 Antagen av kommunstyrelsen 2011-09-27, 188 Risk- och sårbarhetsanalys 2011-2014 2 (16) Sammanfattning Syftet med en risk- och sårbarhetsanalys är att den ska bidra till att visa på riskbilden i samhället.

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av riktlinjer och rutiner för hantering av akuta omvärldssituationer 2009-12-14.

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av riktlinjer och rutiner för hantering av akuta omvärldssituationer 2009-12-14. Revisionsrapport Granskning av riktlinjer och rutiner för hantering av akuta omvärldssituationer Nerikes Brandkår 2009-12-14 Ref Roger Wallin 1. Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Metod... 3 2. Bakgrund

Läs mer

HANDLINGS- PROGRAM. Kortversion 2016 2019

HANDLINGS- PROGRAM. Kortversion 2016 2019 HANDLINGS- PROGRAM Kortversion 2016 2019 INNEHÅLL 1. Bakgrund: Vad vill vi uppnå? 3 2. Riskstudien: Vad är problemet? 4 3. Förebyggande verksamhet och räddningstjänst: Vad gör vi åt det? 7 STÖDJA Den bästa

Läs mer

KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATS

KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATS KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATS Flogas Sverige AB:s gasoldepå BOTORPS INDUSTRIOMRÅDE KARLSKOGA Diarienummer: 235/13-300 Antagen av direktionen 2013-06-19 Inledning Lagen (1999:381) om åtgärder för att

Läs mer

Konkretisering av plan enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om extraordinära händelser

Konkretisering av plan enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om extraordinära händelser Konkretisering LSO-plan 1 (3) 8.J Konkretisering av plan enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om extraordinära händelser 1 Syfte Kommunens handlingsplan enligt lagen om skydd mot olyckor respektive

Läs mer