Handlingsplan för utsluss i vuxenlivet av ensamkommande barn och unga

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingsplan för utsluss i vuxenlivet av ensamkommande barn och unga"

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE /200-IFN 1 Sociala nämndernas förvaltning Maria Boman Individ- och familjenämnden Handlingsplan för utsluss i vuxenlivet av ensamkommande barn och unga Förslag till beslut Individ och familjenämnden godkänner handlingsplan för utsluss i vuxenlivet av ensamkommande barn och unga. Ärendebeskrivning Ett nämndinitiativ från Moderaterna och Folkpartiet (numera Liberalerna) beslutades vid Individ och familjenämndens sammanträde om att ge Sociala nämndernas förvaltning i uppdrag att arbeta fram en handlingsplan för utslussning av ensamkommande barn och unga för att ge dem bästa möjliga förutsättningar i vuxenlivet. En handlingsplan är framtagen där olika behovsområden har identifierats för att ge ensamkommande barn och unga förutsättningar i vuxenlivet. I handlingsplanen finns också en åtgärdsplan kopplad till de olika behov som framkommer i planen. Handlingsplanen avser och bör därefter följas upp och revideras. Bilaga: 1. Handlingsplan utsluss i vuxenlivet av ensamkommande barn och unga , Diarienr: 2015/200-IFN

2 IFN Sociala nämndernas förvaltning Maria Boman Individ- och Familjenämnden Handlingsplan utsluss i vuxenlivet av ensamkommande barn och unga Inledning Antalet ensamkommande barn och unga som kommer till Sverige har ökat drastiskt senaste året. I januari 2015 utökade Västerås antalet asylplatser för ensamkommande från 17 till 54 platser. Inströmningen till landet var så stort att de platser som fanns till förfogande i landet inte var tillräckligt och Migrationsverket anvisade barn utifrån utvidgade anvisningar. Västerås tog emot 386 ensamkommande barn och unga på anvisning under Av de ensamkommande barn och unga som Individ och familjenämnden ansvarar för hade 73 barn och unga PUT i februari Antalet platser i överenskommelsen för 2016 har utökats till 439 asylplatser med en gradvis utökning fram till oktober. Överenskommelsen avser barn i åldern år. Utifrån att mottagandet sjunkit under 2016 har Individ och familjenämnden beslutat om en ny överenskommelse med lägre antal asylplatser from 1 juli Västerås Stad gör ett omfattande arbete för att erbjuda dessa barn ett bra mottagande gällande utbildning, omvårdnad och boende, fritidsaktiviteter osv. Socialtjänsten har ett ansvar att utreda och följa upp samtliga barn och unga. Överförmyndaren har ett uppdrag att se till att alla barn får en god man. De flesta av de ensamkommande barn som anvisats till Västerås är i åldern år. Det innebär att inom en snar framtid har en stor del av dessa ungdomar fyllt 18 år ska slussas ut i vuxenlivet. Nämnden har ett ansvar för ensamkommande barn upp till 21 år ifall fortsatt behov av stöd efter 18 år föreligger. I Socialstyrelsens vägledning Socialtjänstens arbete med ensamkommande barn och ungdomar framgår att ungdomar idag har behov av stöd upp till högre åldrar. Ensamkommande ungdomar som är placerade i HVB eller familjehem kan under en relativt lång period efter att de fyllt 18 år ha fortsatt behov av stöd i form av boende och personligt eller ekonomiskt stöd. Asylsökande barn som fyller 18 år överförs till Migrationsverkets ansvar ifall nämnden inte bedömer att det finns särskilda skäl för att vård inom socialtjänsten ska kvarstå.

3 VÄSTERÅS STAD 2 Individ och familjenämnden har gett förvaltningen i uppdrag att ta fram en handlingsplan för utslussning av dessa ungdomar som i avsaknad av socialt nätverk och familj i högre utsträckning än andra västeråsungdomar har behov av stöd som unga vuxna. Syfte När förvaltningen ordnar med mottagande av ensamkommande barn ska det tidigt tas i beaktan vilka åtgärder som stärker ungdomarna i deras väg mot ett självständigt vuxenliv. Syftet med handlingsplanen är att tydliggöra insatser som görs eller behöver göras under mottagningstiden men också vilka insatser och åtgärder som behövs för att stödja ungdomarna i åldern år. Mål Att ensamkommande barn får stöd i att introduceras, integreras och inkluderas i svenska samhället Att ensamkommande barn som fyller 21 år ska ha möjlighet till eget boende Att ensamkommande barn som fyller 21 år ska vara självförsörjande Identifierade behovsområden Boende/omvårdnad/trygghet För att skapa förutsättningar i vuxenlivet är det basala behovet av boende och omvårdnad av största vikt. Begreppet omvårdnad innefattar den omsorg och det stöd barnet får av vuxna som har ansvar för den dagliga omvårdnaden. Det kan vara vuxna som arbetar på HVB eller familjehemsföräldrar, beroende på var barnet är placerat. Boendet ska vara en plats där barnet känner trygghet och har möjlighet att vara delaktig i sin egen utveckling. Det finns olika arbetssätt på HVB för att rusta barnet för kommande vuxenlivet. Gemensamt för boendena är att de arbetar för att ungdomar ska klara av att laga mat, göra budget, städa, tvätta. De arbetar också för att ungdomar ska få kunskaper i hur man klarar sig i samhället. Detta görs på olika sätt beroende på boendets förutsättningar. Vissa boenden har ex möjlighet till självhushållning, och andra arbetar med att ungdomar är delaktiga i den gemensamma matlagningen. Förutom det gemensamma arbetssättet gör boendena genomförandeplanen utifrån varje barns specifika behov. Även ungdomar som bor i familjehem behöver stöd i att bli självständiga. Stödet utformas individuellt utifrån varje barns behov. Tryggheten för barn som bor i HVB kan påverkas av att någon ungdom mår mycket dåligt och har specifika behov utifrån sitt mående. Det kan då finnas anledning att omplacera en ungdom alternativt tillsätta extra resurser och fler insatser från socialtjänsten. Detta beskrivs från både socialtjänsten och från boendena som ett bekymmer. Det är svårt att hitta bra lösningar för barn som har specifika behov. Det är framförallt svårt att göra omplaceringar då det tar lång tid att få plats på boenden med rätt kompetens.

4 VÄSTERÅS STAD 3 Skolgång Skolan ansvarar för utbildning till de ensamkommande barn som anvisats till Västerås, som är här som ankomstbarn men även ensamkommande barn som placeras i Västerås av andra kommuner. Gymnasieskolan bedriver dessutom verksamhet för barn som bor i närliggande kommuner. Oavsett inflödet av barn finns det en väntetid för att få börja skolan som handlar om ett inskrivningsförfarande och en möjliget för skolan att ge en bra start för elever. När inströmningen av nyanlända ökar har självklart även väntetiden för att få börja skolan ökat. Tiden för dessa ungdomar att hinna genomföra en gymnasieutbildning är kort och det är viktigt att de får möjlighet till språkträning direkt de anländer till Sverige. Att vänta flera månader på att få börja skolan blir ett hinder i barnens utveckling om inte tiden används på ett bra sätt. I avvaktan på att få börja skolan har ungdomarna behov av språkträning kombinerat med samhällsinformation. Ett exempel på behov hos ungdomarna är att förstå olika myndigheters ansvarsområden. Här behövs en samverkan mellan civilsamhället (ex studieförbund, trossamfund och Svenska Röda Korset), flyktingenheten, enheten för samhällsorientering och vägledning samt de olika HVB hemmen. Ensamkommande barn som kommit till Sverige i slutet på 2015 får börja skolan i mars/april Tiden fram till sommarlov blir då knapp vilket påverkar inlärning av bl. a. svenska språket. Förutom behovet av språkträning innan inskrivning i skolan så finns också stort behov av sommarskola riktat till denna målgrupp. Det pågår en samverkan med barn och utbildningsförvaltningen kring sommarskola. Det finns även andra aktörer inom det civila samhället som hjälper nyanlända med språkstöd ex olika trossamfund och Svenska Röda Korset. Samarbetet med dessa behöver utökas. Socialtjänsten och boendena kan också se att det finns behov av andra skolformer för en del ungdomar. Här kan folkhögskolespåret vara ett alternativ. Det pågår ett arbete i länet med att rikta folkhögskoleplatser till ensamkommande barn. För vissa ungdomar år kan också insatser från arbetsförmedlingen vara aktuella. Ett behov finns av att utveckla samverkan med arbetsförmedlingen kring dessa ungdomar. Sociala nätverk och anhörigkontakter Många ensamkommande barn som kommer till Sverige har ett stort socialt nätverk men nätverket finns inte i Sverige, och ibland har man helt tappat kontakten med sitt nätverk. Dagens teknik underlättar dock för barnen att behålla en viss kontakt med sin familj och/eller sitt nätverk. Det är viktigt att barnen oavsett om de bor på HVB eller i familjehem ges möjlighet att bibehålla kontakt och få stöd i att upprätta kontakter som de tappat på vägen. Ett sätt att underlätta kontakter är tillgång till internet och telefon. Ensamkommande barn som tappat kontakten med sina föräldrar har möjlighet att få hjälp av Svenska Röda Korset med att eftersöka föräldrarna. Socialtjänsten har ett ansvar för att eftersöka barnets föräldrar efter att barnet fått uppehållstillstånd. Barn som har kontakt med sina föräldrar kan ibland behöva stöd i att förklara för föräldrarna hur deras situation i Sverige ser ut. Många barn känner en stor press av föräldrar eller anhöriga att skicka hem pengar, och det kan vara svårt för ett barn att förklara det svenska systemet och att det inte finns möjlighet för barnet att skicka pengar till resterande familjen.

5 VÄSTERÅS STAD 4 Ungdomarnas sociala nätverk i Sverige består många gånger av de ungdomar som bor på samma HVB eller ungdomar som de lärt känna på väg till Sverige. Kontakten med svenska ungdomar är begränsad och många gånger obefintlig. Ungdomarna har sällan anhöriga eller bekanta att ex fira högtider med. De kan också sakna vuxna förebilder eller vuxna som kan följa med och titta på när de ex spelar en fotbollsmatch. Det finns stora möjligheter att hitta lösningar i samverkan med civilsamhället. Exempelvis kan samarbetet med Svenska Röda Korset utvecklas. Ett annat exempel är föreningen Here4U som intresserar sig för att utveckla arbete med ensamkommande barn. Här finns en skillnad på barn som bor på HVB och i familjehem. Barn som bor i en familj får naturligt del av familjens nätverk, medan personal på HVB har av naturliga skäl svårare att ersätta behovet av sociala nätverk. Enligt olika forskningsrapporter har ensamkommande barn som flyttat till eget boende många gånger svårast med ensamheten. Ser man till de ensamkommande barnens framtida vuxenliv är det viktigt att hjälpa barnen att bygga upp ett socialt nätverk i ett tidigt skede. Det finns olika sätt att bygga sociala nätverk och här finns ett behov av utökat samarbete med det civila samhället. Fritid Inom projektet Ny i Västerås har arbete med att få ensamkommande barn och unga ut i föreningslivet genom bl. a prova på aktiviteter gett goda resultat. Det som nu kvarstår är att ge dessa ungdomar möjlighet att inkluderas i föreningslivet. Inkluderingsarbetet har påbörjats i samarbete med barnlots, SISU, Västmanlands idrottsförbund, skolors Skol IF, några föreningar samt Kooperativet Hjärtpunkt Skiljebo. För barn som bor i HVB finns ett ansvar hos boendena att ordna med fritidsaktiviteter för barnen. Behov finns att samordna de insatser som påbörjats kring olika fritidsaktiviteter och detta har enheten för samhällsorientering och vägledning ett uppdrag kring. Det finns också ett behov av att utveckla samarbetet mellan enheten för Samhällsorientering och vägledning, HVB, fritidsgårdarna och föreningslivet. Simundervisning Många av de ensamkommande barn som anlände till Västerås 2015 är inte simkunniga. Stadens resurser gällande simundervisning för alla nyanlända barn har inte varit tillräckliga och Västerås baden har prioriterat de barn som ska undervisas för att få betyg i gymnastik. En särskild satsning krävs för de barn/ungdomar som kommit Förutom simundervisning till barnen, behöver personalen som arbetar på HVB kunskaper i hur de kan hjälpa dem att få vattenvana och minimera risken för tillbud. En långsiktig plan för hur ensamkommande barn och unga tillförsäkras att de får möjlighet till vattenvana under ordnade former och simundervisning, behöver tas fram. Samhällsinformation

6 VÄSTERÅS STAD 5 Hitta rätt är ett material framtaget av Göteborgs Stad och som har fått nationell spridning. Materialet togs fram för att kvalitetssäkra och systematisera arbetet med ensamkommande barn på boenden och för att skapa förutsättningar för en lyckad integration. Hitta rätt bygger på behovsområden i BBIC (Barns behov i centrum) hälsa, utbildning, identitet och utveckling, familj och relationer, socialt samspel och klara sig själv. Några boenden i Västerås har påbörjat arbete med materialet och upplever att det är användbart när barnet bott ett tag i Sverige. För att implementera materialet krävs utbildningsinsatser och eventuellt en lokal anpassning av materialet. Utöver att fortsätta arbeta med Hitta rätt materialet finns behov av att ge ensamkommande barn och unga samhällsinformation på ett strukturerat sätt. Denna information behöver ges både i anslutning till att barnen anländer till HVB eller till familjehem, men också över tid. I den information som ges till ensamkommande barn ska också jämställdhetsperspektiv tas med. En del HVB har också jämställdhetspiloter som för tillfället är under utbildning. Länsstyrelsen har tagit fram ett utbildningsmaterial gällande jämställdhet. Arbete utifrån materialet har påbörjats. Även Socialstyrelsen har tagit fram ett informationsmaterial samt filmer på olika språk. Samtliga HVB som arbetar på uppdrag av SNF, har i sitt uppdrag att informera och arbeta för att de boende ska få den information de behöver för att slussas ut i svenska samhället. Att barnen får den information de behöver säkerställs genom uppföljning. Ungdomsmottagningen har under 2015 träffat 34 ensamkommande barn som bor på HVB, vid två tillfällen á 2 timmar och diskuterat frågor som identitet, kärlek, relationer, förhållningsätt, gränser, känslor, lagar och normer. Diskussioner förs mellan Västerås Stad och Landstinget om hur ungdomsmottagningen under 2016 och framåt ska fortsätta utbilda/informera ensamkommande barn om jämställdhet, sex och samlevnad mm. Staten har avsatt medel riktat till ungdomsmottagningarna inom ramen för psykiatrisatsningen Fritidsgårdarna planerer för att skapa anpassade utbildningar i jämställdhet, demokrati och mänskliga rättigheter där svenska barn och flyktingar möts över gränser under ordnade former. Planeringen är fritidsledare på samtliga gårdar utbildas för att sedan arbeta med ungdomarna. Behov finns av fortsatt samverkan mellan fritidsgårdarna och HVB. Samverkan sker också med Here4U. Sommarjobb/sommarsysselsättning Att erbjuda alla ensamkommande barn sommarjobb är inte realistiskt. Ungdomarna behöver matchas till sysselsättning under sommaren utifrån olika faktorer så som hur länge de har varit i Sverige, om de fått uppehållstillstånd mm. Det är dock viktigt för ensamkommande barns utsluss i vuxenlivet att de får möjlighet att praktisera eller sommarjobba på en arbetsplats. Det i sin tur kan vara ingången till att söka och ha möjlighet till sommarjobb på ordinära arbetsmarknaden. SNF har tillsammans med SFE tagit fram ett koncept för sommarjobbspraktik riktat för ungdomar med PUT kontra Allegro anpassat för asylsökande ungdomar. Ett behov finns att säkerställa att det finns finansiering och rutiner för att konceptet ska kunna användas även kommande år. Sommarjobbspraktik för ensamkommande ungdomar med PUT Deltagarna skall kunna kommunicera på svenska.

7 VÄSTERÅS STAD 6 Anvisning sker efter överenskommelse. Omfattning är 100tim/ ungdom. Ålderskriterier är år. Arbetsplatser skall vara enligt samma förutsättningar som övriga ordinarie sommarjobbspraktikplatser. Viktigt är att ungdomarna ges tydliga möjligheter till språkträning i samband med att de får prova arbete inom svenska arbetsmarknaden. Avlönas på samma sätt som övriga sommarjobbspraktikanter. Antal platser: 40 Allegro för ensamkommande asylsökande ungdomar Skall vara ett Allegrokoncept med inriktning språkträning genom samhälls- och naturkoppling. Samverkan skall ske med Naturskolan Asköviken där viss praktisk verksamhet kan ske, samt även språkträning med grund i svensk fauna och flora. Deltagarna är ej avlönade. Ålderskriterier är år Antal platser: 60 Boendeformer Ensamkommande barn som anvisas till Västerås placeras i HVB alternativt familjehem. Flyktingenheten utreder barnets behov av omvårdnad och insatser av individ och familjenämnden, och placeringsformen avgörs utifrån barnets behov. Nämndens målsättning är att ensamkommande barn placeras i första hand i upphandlade HVB i Västerås. Yngre barn och flickor placeras oftast i familjehem. När det inte finns tillräckligt med platser på HVB har nämnden placerat ensamkommande barn i konsulentstödda familjehem samt HVB på andra orter. Målsättningen är att de barn som inte hunnit etablera sig i andra kommuner ska så snart det finns möjlighet omplaceras till HVB i Västerås. Nämnden följer inte en rak boendekedja utan formen av placering bör styras utifrån behov och tillgång till platser. Både familjehem och HVB har som uppdrag att stödja och förbereda barn och unga till ett självständigt liv. Nämnden har ett flertal utslusslägenheter och utifrån ny lagstiftning gällande stödboende kommer nämnden under året att se över behovet av utökad utslussverksamhet/stödboende. Denna boendeform ska rikta sig till de ensamkommande barn som av socialtjänsten bedöms kunna bo i ett eget boende med stöd och som inte bedöms vara i behov av stödinsatser som motiverar placering i HVB eller familjehem. Utslusslägenheter/stödboende riktar sig till ungdomar från år. Behov av bostäder Nämnden har ett ansvar för att ensamkommande barn som fyller 21 år inte blir bostadslösa utan slussas ut i vuxenlivet och då också till eget boende. Utifrån hur bostadsmarknaden ser ut är det svårt för ungdomar i allmänhet att få egen bostad, och för målgruppen ensamkommande finns särskilda svårigheter. Nämnden kan behöva ge stöd till ungdomar även efter 21 års ålder i form av bostadssociala kontrakt. Delaktighet Alla ensamkommande barn ska vara delaktiga i de beslut som rör barnet. Detta sker delvis genom medverkan i socialtjänstens utredningar, vårdplan och

8 VÄSTERÅS STAD 7 genomförandeplan samt uppföljning av vården. De barn som bor på HVB har möjlighet att vara delaktiga i sitt boende genom att bl. a delta i husmöten. Sociala nämndernas förvaltning har beställt en rapport med uppföljning av ensamkommande barn där intervjuer genomförts med barn som slussats ut från kommunens HVB. Rapporten kommer att vara klar i maj Det är av vikt att fortsätta följa ensamkommande barn som flyttat från våra boenden, men också att höra de barn som nu bor i HVB och familjehem. På det sätt kan dessa barn och unga bli mer delaktiga i utformandet av de insatser som Västerås Stad och civilsamhället gör för målgruppen. Det pågår ett arbete på länsnivå att ta fram ett system för systematisk uppföljning av ensamkommande barn. Detta är ett sätt att få del av barnens/ungdomarnas synpunkter på sin situation. Genom systematisk uppföljning där de placerade barnen kommer till tals har vi möjlighet att följa upp barnen på agregerad nivå. Ett sätt att arbeta vidare med delaktighet är att skapa fokusgrupper med ensamkommande barn, där olika teman kan tas upp. Fokusgrupperna kan användas för att föra dialog kring olika frågor, exempelvis i utvecklandet av stöd och aktiviteter till målgruppen. Åtgärdsplan Behovsområde Åtgärd/aktivitet Tidsplan Samverkande Aktörer Boende omvårdnad trygghet Utbildningar och implementering av hitta rätt eller annat gemensamt material Ht 2016 HVB Skolgång Utreda möjligheten att bedriva HVB för ensamkommande med särskilda behov Språkträning och samhällsinformation i avvaktan på skolstart 2016 Påbörjas senast Ht 2016 SNF/flyktingenheten SoV, Röda Korset Sociala nätverk och anhörigkontakter Sommarskola Utveckla fadderverksamhet Work shop med civilsamhället 2016 Civilsamhället, BUF Civilsamhället, SoV, HVB, Fritid Utveckla samarbetet mellan HVB, Fritidsgårdar, SoV och föreningslivet. Åtgärder för att förebygga 2016 och 2017 Maj 2016 HVB, SoV, Fritidsgårdar, föreningslivet, civilsamhället,

9 VÄSTERÅS STAD 8 drunkningstillbud Simundervisning 2016 Västeråsbaden, KIFF, SNF Samhällsinformation Se över om det nationella materialet gällande samhällsinformation för ensamkommande är tillräckligt och i annat fall ta fram ett kompletterande samhällsinformationsmaterial SoV, HVB, Fritidsgårdarna Sommarjobb/ Sysselsättning Sommarjobbspraktik riktat till ensamkommande ungdomar med uppehållstillstånd 2016 och 2017 SNF,BUF, AMA Sommarsysselsättning med inslag av samhällsinformation och praktik riktat till asylsökande ungdomar Behov av bostäder Delaktighet Fortsatt arbete i bostadssamverkansgruppen Hitta former för dialog med barn och unga, fokusgrupper kan vara ett sätt. Medverka i länets arbete kring systematisk uppföljning av ensamkommande barn 2016 SNF, FK, stadsledningen, Mimer mfl 2016 SNF, HVB SNF, VKL Kostnader Kostnader som uppstår i samband med aktiviteter som finns i handlingsplanen ska i första hand ingå i varje verksamhets ordinarie budget. Aktiviteter som inte inryms i ordinarie budget ska då inrymmas i de medel som Västerås Stad får från staten avsatt för flyktingmottagande alternativt ansökas av extra medel exempelvis 37 medel från länsstyrelsen.

Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar

Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar 1 Det här är andra upplagan av vägledningen Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg. 25 frågor och svar. Vägledningen finns även att tillgå

Läs mer

Rutin kring socialtjänstens handläggning av ensamkommande barns och ungdomars ärenden

Rutin kring socialtjänstens handläggning av ensamkommande barns och ungdomars ärenden 2013-11-20 Rutin kring socialtjänstens handläggning av ensamkommande barns och ungdomars ärenden Följande rutin syftar till att öka likabehandlingen och rättssäkerheten kring ensamkommande barn och ungdomar

Läs mer

Yttrande om lagförslag av ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända - PM från Arbetsmarknadsdepartementet

Yttrande om lagförslag av ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända - PM från Arbetsmarknadsdepartementet SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-09-16 SN-2015/2810.709 1 (6) HANDLÄGGARE Carin Nyh Carin.Nyh@huddinge.se Socialnämnden Yttrande om lagförslag av ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6

Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2015-02-16 SN-2015/6 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Länsrapport - Ensamkommande flyktingbarn. Gemensam uppföljning 2015

Länsrapport - Ensamkommande flyktingbarn. Gemensam uppföljning 2015 Länsrapport - Ensamkommande flyktingbarn Gemensam uppföljning 205 Författare: Ragnhild Sjöström Årtal: 206 Författare: Ragnhild Sjöström Verksamhetsområde: Kommunal utveckling Arbetsplats/enhet: FoUrum

Läs mer

Yttrande över betänkandet Källan till en chans nationell handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården (SoU 2005:81)

Yttrande över betänkandet Källan till en chans nationell handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården (SoU 2005:81) Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Källan till en chans nationell handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården (SoU 2005:81) Föreningen Sveriges Socialchefer,FSS

Läs mer

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 Integration handlar om att olika delar går samman till en helhet. Integration är en förutsättning för utveckling och tillväxt

Läs mer

Ensamkommande barn - Lokalt och regionalt utvecklingsstöd. Östersund 21 maj 2014

Ensamkommande barn - Lokalt och regionalt utvecklingsstöd. Östersund 21 maj 2014 Ensamkommande barn - Lokalt och regionalt utvecklingsstöd Östersund 21 maj 2014 Vilka utmaningar står kommunerna och landstingen inför? Hög inströmning av barn svårt att planera Utvidgade möjligheter till

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR. Projektledare: Christina Reuterwall. Enhetschef AMA Arbetsmarknad

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR. Projektledare: Christina Reuterwall. Enhetschef AMA Arbetsmarknad PROJEKTANSÖKAN Datum: maj 2016 PROJEKTPLAN FÖR Projektbenämning Pilotprojekt Etableringsresurs Projektledare: Christina Reuterwall. Enhetschef AMA Arbetsmarknad Projektägare: Jonas Boman. Verksamhetschef

Läs mer

Granskning av flyktingmottagandet Torsås kommun

Granskning av flyktingmottagandet Torsås kommun www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Granskning av flyktingmottagandet Torsås kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Statlig ERSÄTTNING. till kommuner och landsting. Personer med uppehållstillstånd - efter mottagande i kommunen

Statlig ERSÄTTNING. till kommuner och landsting. Personer med uppehållstillstånd - efter mottagande i kommunen Statlig ERSÄTTNING till kommuner och landsting Personer med uppehållstillstånd - efter mottagande i kommunen För vem gäller ersättningarna? När det gäller ersättning för nyanlända personer med uppehållstillstånd

Läs mer

Ärende 14. Verktygslådan, ett utbildningsprojekt kring ensamkommande barn

Ärende 14. Verktygslådan, ett utbildningsprojekt kring ensamkommande barn Ärende 14 Verktygslådan, ett utbildningsprojekt kring ensamkommande barn Tjänsteskrivelse 2012-05-23 KS 2012.0216 Handläggare: Anna Drevenstam Kommunstyrelsen Utbildningsprojekt Verktygslådan Sammanfattning

Läs mer

Nackas flyktingmottagande: statusrapport 2015-10

Nackas flyktingmottagande: statusrapport 2015-10 2015-11-03 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr. AFN 2015/93-133 Arbets- och företagsnämnden Nackas flyktingmottagande: statusrapport 2015-10 Förslag till beslut Arbets- och företagsnämnden noterar informationen

Läs mer

Planering för utslussning av ensamkommande barn till eget boende

Planering för utslussning av ensamkommande barn till eget boende Magnus Wibert 0413-62858 2011-01-07 Barn- och familjenämnden Planering för utslussning av ensamkommande barn till eget boende Bakgrund Eslövs kommun har tecknat avtal med Migrationsverket om mottagande

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Mars 2011 Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka

Läs mer

Förslag till överenskommelse med Migrationsverket gällande mottagande av asylsökande ensamkommande barn

Förslag till överenskommelse med Migrationsverket gällande mottagande av asylsökande ensamkommande barn 14 15 16 Förslag till överenskommelse med Migrationsverket gällande mottagande av asylsökande ensamkommande barn Antalet ensamkommande asylsökande barn som kommer till Sverige ökar för varje år och har

Läs mer

Riktlinjer för Flyktingenhetens insatser

Riktlinjer för Flyktingenhetens insatser Riktlinjer för Flyktingenhetens insatser i Nordanstigs kommun Dokumentnamn Reviderad datum Dokumentansvarig Verksamhetschef Social omsorg Fastställd av Diarienummer Original datum 2014-01- Giltig till

Läs mer

Övergångsbostäder. ett samarbete mellan Örebro kommun och fastighetsägare

Övergångsbostäder. ett samarbete mellan Örebro kommun och fastighetsägare Övergångsbostäder ett samarbete mellan Örebro kommun och fastighetsägare Vi tar gemensamt ansvar mot hemlöshet och utanförskap Alla människor har rätt till en bostad. På den öppna bostadsmarknaden finns

Läs mer

Verksamhet i samverkan (bilaga 3)

Verksamhet i samverkan (bilaga 3) Verksamhet i samverkan (bilaga 3) Arbetsförmedlingen och Halmstads kommun har under flera decennier haft ett positivt samarbete med goda resultat. Samarbetet har ofta reglerats genom skriftliga avtal och

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 Blåklintens förskola N o N FÖRSKOLA: Blåklinten förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger - Medarbetarenkät - Utvärdering

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Varje år kommer flera hundra barn och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka asyl, så kallade

Läs mer

Insatser som genomfördes 2015

Insatser som genomfördes 2015 2016-01-12 Ansökan om medel för att genomföra verksamhetssatsningar inom IFF för integrationsinsatser 2016 Bakgrund: Kommunen har tilldelats 56,3 mkr och varje förvaltning som bedriver verksamhet som påverkas

Läs mer

Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019

Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019 2015-09-24 Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019 Inledning Socialnämndens mål utgår från vision, verksamhetsidé och förhållningsätt på kommunövergripande nivå. Med utgångspunkt i dessa

Läs mer

Tid: Onsdagen den 11 december kl. 17.00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

Tid: Onsdagen den 11 december kl. 17.00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Kommunstyrelsen Tid: Onsdagen den 11 december kl. 17.00 OBS tiden! Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärende 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3.

Läs mer

BUDGET 2014 - tillgänglighet

BUDGET 2014 - tillgänglighet BUDGET 2014 - tillgänglighet Visstidsanställning av personer med funktionsnedsättning 5 mnkr Alfa: information och vägledning om sysselsättning, studier, praktik och arbete till personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Kommunalt boende för ensamkommande flyktingbarn och ungdomar som beviljats permanent uppehållstillstånd

Kommunalt boende för ensamkommande flyktingbarn och ungdomar som beviljats permanent uppehållstillstånd Utlåtande 2007:152 RVII (Dnr 325-2609/2007) Kommunalt boende för ensamkommande flyktingbarn och ungdomar som beviljats permanent uppehållstillstånd Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande

Läs mer

Lokalt och regionalt utvecklingsstöd vem ska samverka och kring vad? Elite Grand Hotel Norrköping 11 april 2014

Lokalt och regionalt utvecklingsstöd vem ska samverka och kring vad? Elite Grand Hotel Norrköping 11 april 2014 Lokalt och regionalt utvecklingsstöd vem ska samverka och kring vad? Elite Grand Hotel Norrköping 11 april 2014 Vilka utmaningar står kommunerna och landstingen inför? Hög inströmning av barn svårt att

Läs mer

Kom Med projektet. Samordningsförbundet Skellefteå

Kom Med projektet. Samordningsförbundet Skellefteå Kom Med projektet Ett samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skellefteå kommun och Landstinget Halvårsrapport 2008-02-16 2008-09-16 Rapporten sammanställd av: Anneli Edvinsson,

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-19 Dnr: 2014/947-IFN-063 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-19 Dnr: 2014/947-IFN-063 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-19 Dnr: 2014/947-IFN-063 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden Överenskommelse

Läs mer

Projektplan för Samverkstan

Projektplan för Samverkstan Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2010-04-30 1(10) Projekt Samverkstan Runar Skoglund Arbetskonsulent 054-29 72 25 sms 070-691 72 39 runar.skoglund@karlstad.se Projektplan för Samverkstan Bakgrund

Läs mer

Handlingsplan Stadsdelsutveckling

Handlingsplan Stadsdelsutveckling Kommunstyrelsen Datum 0 (12) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd Helena Andersson Tsiamanis 016-710 22 79 ESKILSTUNA KOMMUN Handlingsplan Stadsdelsutveckling 2012-2015 Remiss Yttranden ska lämnas

Läs mer

Socialtjänstens ansvar ensamkommande Malmköping 2014-06-02

Socialtjänstens ansvar ensamkommande Malmköping 2014-06-02 Socialtjänstens ansvar ensamkommande Malmköping 2014-06-02 Vilka lagar ska vi följa och varför? Förvaltningslagen grundläggande regler om hur ärenden inom olika myndigheter ska handläggas och hur kontakten

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 2015-03-16 Verksamhetsområde Verksamhet för personer med funktionsnedsättning Diarienummer: VON 2014/1040 009 Verksamhetsområdets verksamhetsplan beslutad av vård- och omsorgsdirektör

Läs mer

Uppföljning av granskningen av kommunens mottagande av ensamkommande

Uppföljning av granskningen av kommunens mottagande av ensamkommande Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE Kommunstyrelsen Sociala myndighetsnämnden Överförmyndaren Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningen

Läs mer

Göteborgs Stads riktlinjer för nyanländas elevers rätt till utbildning, inklusive checklista.

Göteborgs Stads riktlinjer för nyanländas elevers rätt till utbildning, inklusive checklista. Göteborgs Stads riktlinjer för nyanländas elevers rätt till utbildning, inklusive checklista. (beslutade av KF 2014-12-11, Dnr 0523/13) För unga nya göteborgare är utbildning och inkludering viktiga förutsättningar

Läs mer

Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv

Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv Lars Högberg Februari 2012 2012-02-24 Lars Högberg Projektledare Carin Hultgren Uppdragsansvarig 2 Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

Godkännande av överenskommelse med Migrationsverket om mottagande av ensamkommande barn

Godkännande av överenskommelse med Migrationsverket om mottagande av ensamkommande barn SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KF 10:1 Kommunstyrelsen KS 197 Sammanträdesdatum 2014-11-05 18/49 Dnr KS/2014:495-106 Godkännande av överenskommelse med Migrationsverket om mottagande av ensamkommande barn Beslut

Läs mer

Sekreterare Eric Styffe

Sekreterare Eric Styffe Datum: kl 10:00 Plats: Socialkontoret, Gullspång Ordförande Per-Arne Brandberg Sekreterare Eric Styffe Vid ordinarie ledamots förhinder kontaktas i första hand personlig ersättare. Vid dennes förhinder

Läs mer

Personliga kostnader hemmavarande barn och skolungdom, i kronor

Personliga kostnader hemmavarande barn och skolungdom, i kronor Riktlinjerna avser att vara vägledande kring hur ekonomisk ersättning ska hanteras då ett ensamkommande barn placeras tillfälligt och stadigvarande hos en anhörig. Vid varje placering måste individuellt

Läs mer

Plats och tid Älvbacken, sammanträdesrummet, fredag den 23 oktober 2015 kl. 13.00 15.40

Plats och tid Älvbacken, sammanträdesrummet, fredag den 23 oktober 2015 kl. 13.00 15.40 2015-10-23 1(18) Plats och tid Älvbacken, sammanträdesrummet, fredag den 23 oktober 2015 kl. 13.00 15.40 Närvarande Mathias Haglund, ordförande Robert Isaksson, Vindelns hälsocentral Hans-Inge Smetana,

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Mars 2010 Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka

Läs mer

Utbildningsavdelningens riktlinjer för mottagande av nyanlända elever

Utbildningsavdelningens riktlinjer för mottagande av nyanlända elever 2016-02-26 1 (10) Kommunförvaltningen Handlingsplan UN 2016/4 Ansvarig Ester Alavei Upprättad av Ester Alavei Upprättad den 2016-01-03 Reviderad den Utbildningsavdelningens riktlinjer för mottagande av

Läs mer

Helsingborgs Stads. Mål och strategier i arbetet mot bostadslöshet

Helsingborgs Stads. Mål och strategier i arbetet mot bostadslöshet Helsingborgs Stads Mål och strategier i arbetet mot bostadslöshet Innehåll Sida Inledning och uppdrag 2 Stadens gemensamma ansvar 2 Definition av begreppet hemlöshet 3 Mål och strategier 5 Samverkan 7

Läs mer

Kommittédirektiv Dir. 2015:107 Sammanfattning

Kommittédirektiv Dir. 2015:107 Sammanfattning Kommittédirektiv Översyn av mottagande och bosättning av asylsökande och nyanlända Dir. 2015:107 Beslut vid regeringssammanträde den 5 november 2015 Sammanfattning En särskild utredare ges i uppdrag att

Läs mer

Godkännande av avtal för mottagande av ensamkommande barn, samt delegering av beslut om framtida avtal

Godkännande av avtal för mottagande av ensamkommande barn, samt delegering av beslut om framtida avtal TJÄNSTEUTLÅTANDE Socialkontoret Dnr SN/2015:801-723 Administrativa enheten 2016-01-15 1/6 Handläggare Charlotte Arnell Tel. 0152-291 66 Socialnämnden Godkännande av avtal för mottagande av ensamkommande

Läs mer

Utmaningar för en bättre folkhälsa

Utmaningar för en bättre folkhälsa Utmaningar för en bättre folkhälsa Folkhälsoplan 2015 1 Innehållsförteckning: Sida Folkhälsopolitikens elva målområden 3 Folkhälsopolitisk policy Västra Götalandsregionen 3 Vision för folkhälsoarbetet

Läs mer

Riktlinjer - Sociala bostäder

Riktlinjer - Sociala bostäder TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-04-15 Dnr: 2015/122-IFN-004 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden Riktlinjer

Läs mer

Riktlinjer för flyktingverksamhet och dess finansiering

Riktlinjer för flyktingverksamhet och dess finansiering 11 Österåker Sammanträdesprotokoll för Beredskapsutskottet 2015-12-22 BERU 1:4 Dnr. KS 2015/0417 Riktlinjer för flyktingverksamhet och dess finansiering Beredskapsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER. Utbildning för nyanlända elever Dnr 2015:00597

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER. Utbildning för nyanlända elever Dnr 2015:00597 SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER Utbildning för nyanlända elever Dnr 2015:00597 1 Förord Från och med den 1 januari 2016 har vissa av bestämmelserna om utbildning för nyanlända elever ändrats.

Läs mer

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby- Ödeshög-Boxholms samordningsförbund

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby- Ödeshög-Boxholms samordningsförbund 1 (7) Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby- Ödeshög-Boxholms samordningsförbund Detta underlag utgör utgångspunkt för delårsredovisning/årsredovisning

Läs mer

Socialförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen 2016-04-14, 14:30. Mottagande av nyanlända vuxna personer med uppehållstillstånd

Socialförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen 2016-04-14, 14:30. Mottagande av nyanlända vuxna personer med uppehållstillstånd 1 [11] Frågor och svar Mottagande av nyanlända vuxna personer med uppehållstillstånd Finns inte just din fråga besvarad? Hör i så fall av dig till Kontaktcenter kontaktcenter@botkyrka.se) eller flyktingsamordnare

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB -Styrdokument- 2(12) Styrdokument Dokumenttyp Ledningssystem Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-08-11, 132 Dokumentansvarig

Läs mer

Minnesanteckningar flyktinginformation

Minnesanteckningar flyktinginformation Minnesanteckningar flyktinginformation Tid: Onsdag 21 oktober 18.30 19.45 Plats: Nordmalingsbygdens Folkets Hus Närvarande tjänstemän: Sune Höglander (samhällsbyggnadschef), Helen Sundström Hetta (kommunchef),

Läs mer

Ensamkommande barn och unga- en omvärldsbild. elisabeth.melin@skl.se 4 februari 2016

Ensamkommande barn och unga- en omvärldsbild. elisabeth.melin@skl.se 4 februari 2016 Ensamkommande barn och unga- en omvärldsbild elisabeth.melin@skl.se 4 februari 2016 Lätt att bli fartblind.. Regeringsförslag för att skapa andrum Den svenska lagstiftningen anpassas till minikrav enligt

Läs mer

Vad tycker barnen? Barns och ungdomars uppfattning om sin trygghet och delaktighet i HVB och LSS-boenden under 2013

Vad tycker barnen? Barns och ungdomars uppfattning om sin trygghet och delaktighet i HVB och LSS-boenden under 2013 Vad tycker barnen? Barns och ungdomars uppfattning om sin trygghet och delaktighet i HVB och LSS-boenden under 2013 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN 2016-2018

SOCIALNÄMNDEN 2016-2018 SOCIALNÄMNDEN 2016-2018 Ordförande Förvaltningschef Anna-Lena Andersson Denise Wallén Uppdrag Socialnämndens uppdrag är att verka för ekonomisk och social trygghet för kommunens invånare. Socialnämnden

Läs mer

Vad har vi sett 2010-2013?

Vad har vi sett 2010-2013? Vad har vi sett 2010-2013? Och vad gör vi 2014? Karin Gunnervik Sammanställda resultat från HVB-tillsynerna IVO:s rapporter Vad har vi sett? och Tillsynsrapport 2013 HVB-tillsynerna i år Två på-gång SOU

Läs mer

Kvalitetsrapport för förskolan Kungsfågeln

Kvalitetsrapport för förskolan Kungsfågeln Kvalitetsrapport för förskolan Kungsfågeln Läsåret 2014-2015 LÄSÅRET 2014-2015... 1 GRUNDFAKTA... 3 FÖRUTSÄTTNINGAR... 4 Arbetsmiljö... 4 Systematiskt kvalitetsarbete... 4 Vägledande samspel, Språkplan

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL FÖR STADEN UTAN GRÄNSER

SAMVERKANSAVTAL FÖR STADEN UTAN GRÄNSER SAMVERKANSAVTAL FÖR STADEN UTAN GRÄNSER Bilaga BOSTAD VÄSTERÅS 1 ANSVARSFÖRDELNING MELLAN PARTERNA 1. Arbetsgång Fastighetsägarna lämnar lägenheter till Bostad Västerås AB enligt årlig överenskommelse.

Läs mer

Bilaga 1: Dokumentationsstöd. Informationsspecifikation för BBIC Barns behov i centrum Version 1.0

Bilaga 1: Dokumentationsstöd. Informationsspecifikation för BBIC Barns behov i centrum Version 1.0 Bilaga 1: Dokumentationsstöd Informationsspecifikation för BBIC Barns behov i centrum Version 1.0 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier

Läs mer

Verksamhetsplan för perioden 2015-2017

Verksamhetsplan för perioden 2015-2017 Verksamhetsplan för perioden 2015-2017 FoU Södertörns uppgift är att bidra till att utveckla socialt arbete genom forskning, utvärdering och utbildning. Det sker i nära samarbete med personal inom socialtjänstens

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL 2015-11-06. Verksamhetsplan och internbudget 2016 för socialnämnden SN-2015/289. Beslut

Socialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL 2015-11-06. Verksamhetsplan och internbudget 2016 för socialnämnden SN-2015/289. Beslut Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2015-11-06 65 Verksamhetsplan och internbudget 2016 för socialnämnden SN-2015/289 Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå socialnämnden att fastställa

Läs mer

Ange datum. 1 (6) DELÅRSRAPPORT 2014 NÄMND: Socialnämnd FÖRVALTNING: Socialförvaltning Ordförande: Bo Brantmark Förvaltningschef: Lena Landström VERKSAMHET Vård och omsorg har ansvar för kommunens vårdboenden,

Läs mer

Vad ser vi? Migranters situation utifrån Röda Korsets iakttagelser lokalt

Vad ser vi? Migranters situation utifrån Röda Korsets iakttagelser lokalt Vad ser vi? Migranters situation utifrån Röda Korsets iakttagelser lokalt Tack alla som tog sig tid att svara på enkäten Vad ser vi? Era iakttagelser och erfarenheter är centrala för att vi tillsammans

Läs mer

1. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-03-14. 2. Motion Integrationslyft för Järfälla.

1. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-03-14. 2. Motion Integrationslyft för Järfälla. TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2016-03-14 Socialnämnden Kommunstyrelsen Dnr Son 2015/536 Kst 2015/401 Integrationslyft för Järfälla - svar på motion Förslag till beslut Socialförvaltningens förslag 1. Socialnämnden

Läs mer

Hitta rätt Ett material för ensamkommande ungdomar

Hitta rätt Ett material för ensamkommande ungdomar Hitta rätt Ett material för ensamkommande ungdomar Louise Parbring Enhetschef Boende för ensamkommande ungdomar, Göteborgs stad Göteborgs stads mottagande Överenskommelse mellan Göteborgs stad och Migrationsverket

Läs mer

Uppföljning av placerade barn

Uppföljning av placerade barn Revisionsrapport Uppföljning av placerade barn Motala kommun Lena Brönnert Uppföljning av placerade barn Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2 Bakgrund... 2 3 Uppdrag,

Läs mer

bil 1 LÄNSSTYRELSERNA Ögonblicksbild av etableringsreformen juni 2011 Rapport 2

bil 1 LÄNSSTYRELSERNA Ögonblicksbild av etableringsreformen juni 2011 Rapport 2 bil 1 LÄNSSTYRELSERNA Ögonblicksbild av etableringsreformen juni 2011 Rapport 2 1. Uppdrag och arbetssätt Regeringen uppdrog den 25 november 2010 (IJ 2010/2001/IU) till länsstyrelserna att, inom ramen

Läs mer

Bilaga 35. Kvalitetsplan. Socialförvaltningen Falköpings kommun

Bilaga 35. Kvalitetsplan. Socialförvaltningen Falköpings kommun Bilaga 35 Kvalitetsplan Socialförvaltningen Falköpings kommun Antagen av socialnämnden 2005 Reviderad 2011 Innehåll Sida Inledning...3 Våra utgångspunkter...3 Kvalitets- och målstyrningsprocessen...4 Kvalitetssystem...4

Läs mer

5328 Hem för vård eller boende för barn och ungdomar, Gävle kommun

5328 Hem för vård eller boende för barn och ungdomar, Gävle kommun 1 (9) 5328 Hem för vård eller boende för barn och ungdomar, Gävle kommun Denna bilaga fylls i och bifogas ansökningar som avser: HVB för ensamkommande barn och ungdomar. Svara i formuläret genom att kryssa

Läs mer

Webbmöte 3 november. Ensamkommande barn samt Handlingsplanen för den sociala barn- och ungdomsvården

Webbmöte 3 november. Ensamkommande barn samt Handlingsplanen för den sociala barn- och ungdomsvården Webbmöte 3 november Ensamkommande barn samt Handlingsplanen för den sociala barn- och ungdomsvården Introduktion Karin Falck, kommunikatör. karin.falck@skl.se Kjerstin Bergman, samordnare. Kjerstin.bergman@skl.se

Läs mer

ÖPPET SVERIGE. Fokus: Jämtland. Förslag för en bättre migrationsprocess. Regional rapport 2015-10-15

ÖPPET SVERIGE. Fokus: Jämtland. Förslag för en bättre migrationsprocess. Regional rapport 2015-10-15 ÖPPET SVERIGE Förslag för en bättre migrationsprocess Fokus: Jämtland Regional rapport 2015-10-15 Vi har frågat proffsen! 60 miljoner människor befinner sig på flykt i världen. Av dem kommer bara en rännil

Läs mer

LÄRANDE OCH ARBETSNÄMNDEN Kallelse. Upprop och val av justerare

LÄRANDE OCH ARBETSNÄMNDEN Kallelse. Upprop och val av justerare LÄRANDE OCH ARBETSNÄMNDEN Kallelse 1 Upprop och val av justerare - till justerare välja X (minoriteten) - protokollet justeras 2016-06-13 LÄRANDE OCH ARBETSNÄMNDEN Kallelse 2 Pärmredovisning (Delegeringsbeslut,

Läs mer

Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel 12 i FN:s konvention om barns rättigheter

Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel 12 i FN:s konvention om barns rättigheter Kommunstyrelsen 2013-05-08 1 (10) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2013:228 Cecilia Boström 016-710 29 96 Kommunstyrelsen Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel

Läs mer

Positionspapper. Psykisk hälsa, barn och unga

Positionspapper. Psykisk hälsa, barn och unga Positionspapper Psykisk hälsa, barn och unga Februari 2009 Kontaktperson Thomas Rostock, thomas.rostock@skl.se och Ing-Marie Wieselgren, ing-marie.wieselgren@skl.se Formgivning forsbergvonessen Tryckeri

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2015/2016 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

RIKTLINJER FÖR MOTTAGANDE OCH INTRODUKTION AV NYANLÄNDA BARN OCH ELEVER

RIKTLINJER FÖR MOTTAGANDE OCH INTRODUKTION AV NYANLÄNDA BARN OCH ELEVER Reviderad 2012-04-11 STENUNGSUNDS KOMMUN RIKTLINJER FÖR MOTTAGANDE OCH INTRODUKTION AV NYANLÄNDA BARN OCH ELEVER (förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasium och gymnasiesärskola) Barn

Läs mer

Sverige tillsammans. Asylsökande per vecka 2014 2016 (t.o.m. v 3 2016) Arbetsmarknadsdepartementet

Sverige tillsammans. Asylsökande per vecka 2014 2016 (t.o.m. v 3 2016) Arbetsmarknadsdepartementet Sverige tillsammans Asylsökande per vecka 2014 2016 (t.o.m. v 3 2016) Arbetsmarknadsdepartementet Sverige tillsammans Rekryteringsbehov 2013-2022 inom kommun och landsting Arbetsmarknadsdepartementet Sverige

Läs mer

Från asyl till arbete plattform för god integration i Blekinge

Från asyl till arbete plattform för god integration i Blekinge Remissutgåva Från asyl till arbete plattform för god integration i Blekinge Regional överenskommelse och aktörsgemensam strategi för Blekinge kring etablering av nyanlända Blekingar 1 Integrationsrådet

Läs mer

Handlingsplan för barn och unga

Handlingsplan för barn och unga Handlingsplan för barn och unga Barnkonventionen I Jönköpings län 2013 Innehållsförteckning Landstingsdirektörens ord... 3 Barnkonventionen i Landstinget i Jönköpings län... 4 Begrepp... 5 Kunskap om barnkonventionen...

Läs mer

Socialdemokraterna i Mora

Socialdemokraterna i Mora Socialdemokraterna i Mora FÖRSLAG STRATEGISK PLAN 2015-2018 Vision/målbild Mora, regionstaden för ett aktivt liv Mora är år 2022 en levande stad med en tydlig profil och positiv utvecklingstrend. Staden

Läs mer

KALLELSE 2015-12-10. Välfärdsnämndens utskott VFNU 2015-12-10. Kallelse

KALLELSE 2015-12-10. Välfärdsnämndens utskott VFNU 2015-12-10. Kallelse KALLELSE 2015-12-10 Välfärdsnämndens utskott VFNU 2015-12-10 Kallelse KALLELSE 2015-12-10 Välfärdsnämndens utskott Plats och tid: Stadshuset, Lärande och familj, rum 346, 2015-12-10, klockan 09:00 Ärenden:

Läs mer

Verksamhet i samverkan

Verksamhet i samverkan Bilaga 3 till lokal överenskommelse mellan Eskilstuna Kommun och Arbetsförmedlingen i Eskilstuna Verksamhet i samverkan Eskilstuna kommun och Arbetsförmedlingen i Eskilstuna har identifierat samverkansområden

Läs mer

Äldreomsorgsplan för Finspångs kommun 2010-2015

Äldreomsorgsplan för Finspångs kommun 2010-2015 Äldreomsorgsplan för Finspångs kommun 2010-2010-02-08 1:0 REMISSUPPLAGA Äldreomsorgsplan för Finspångs kommun 2010- Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: post@kommun.finspong.se

Läs mer

Familjecentral i Hedemora

Familjecentral i Hedemora Familjecentral i Hedemora Verksamhetsberättelse 011 Babycafé Öppna förskolan Foto: Elisabeth Willborg Hedemora kommun Utbildningsförvaltningen, elevhälsan Landstinget Dalarna Hedemora barnavårdscentral

Läs mer

Ensamkommande barn och ungdomar Inspirationsdagar för utvecklingsarbete

Ensamkommande barn och ungdomar Inspirationsdagar för utvecklingsarbete VÄLKOMMEN TILL Ensamkommande barn och ungdomar Inspirationsdagar för utvecklingsarbete Projektet Ensamkommande barn lokalt och regionalt utvecklingsstöd anordnar tillsammans med länsstyrelserna i Västerbotten,

Läs mer

ARBETSMARKNAD OCH INTEGRATION

ARBETSMARKNAD OCH INTEGRATION Älvkarleby kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen ARBETSMARKNAD OCH INTEGRATION AmI har till uppgift att vara en väg ut till arbetslivet. De aktiviteter och insatser AmI erbjuder avser att ge personer en

Läs mer

Göteborgsregionens kommunalförbund

Göteborgsregionens kommunalförbund Snabbkartläggning/Underlag för vidare arbete Göteborg 9 oktober 2015 Nyanlända barn/elever - Kartläggning av behovet inom kommunernas utbildningssektorer/utbildningsförvaltningar (förskola-vuxenutbildning)

Läs mer

Hem för vård eller boende för barn och unga

Hem för vård eller boende för barn och unga MEDDELANDE NR 2008:32 Hem för vård eller boende för barn och unga Tillsyn i Jönköpings län 2006-2008 Meddelande nr 2008:32 Referens Stefan Roman, Lena Uddemar, Rättsavdelningen, december 2008 Kontaktperson

Läs mer

INFORMATION OM SOCIALFÖRVALTNINGENS ARBETE MED ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN

INFORMATION OM SOCIALFÖRVALTNINGENS ARBETE MED ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN Socialnämnden 2016-01-15 1 (7) Socialförvaltningen 05 Socialnämnden INFORMATION OM SOCIALFÖRVALTNINGENS ARBETE MED ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN Förslag till beslut Med utgångspunkt från rapporten till Inspektionen

Läs mer

Arbetet kring ensamkommande. Halmstads kommun

Arbetet kring ensamkommande. Halmstads kommun www.pwc.se Revisionsrapport Christel Eriksson Cert. kommunal revisor Viktor Prytz Revisionskonsult Arbetet kring ensamkommande flyktingbarn Halmstads kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Lönestrategi 2016-2018

Lönestrategi 2016-2018 LULEÅ KOMMUN 1 (6) 2015-11-13 Lönestrategi 2016-2018 Lönebildning i Luleå kommun Lönebildningen i kommunen ska bidra till att nå målen i verksamheten. Lönen ska stimulera till förbättringar av verksamhetens

Läs mer

Motion 15 och 24 - Ge ensamkommande barn ett bättre och mer rättssäkert mottagande

Motion 15 och 24 - Ge ensamkommande barn ett bättre och mer rättssäkert mottagande MOTIONSSVAR Vårt dnr: 15/4201 15/4223 2015-10-23 Avdelningen för vård och omsorg Elisabeth Melin Motion 15 och 24 - Ge ensamkommande barn ett bättre och mer rättssäkert mottagande Beslut Styrelsen föreslår

Läs mer

Inriktning av folkhälsoarbetet 2011

Inriktning av folkhälsoarbetet 2011 PROTOKOLL 1 (9) Fritids- och folkhälsonämnden Inriktning av folkhälsoarbetet 2011 Bakgrund Riksdagen har beslutat om ett mål för folkhälsopolitiken. Det övergripande målet är att skapa samhälleliga förutsättningar

Läs mer

136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 GETTAB Gotlands El & Tele Teknik AB 2012-10-17 Uppdrag: Inventering / utredning översyn funktion av kallelse/trygghetslarm Särskilda boenden. Plats: Åvallegården

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 201120 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal

Läs mer

4 Ändrad organisation av boende för ensamkommande barn KS 2015/718 Föredragande: Karin Ahrle

4 Ändrad organisation av boende för ensamkommande barn KS 2015/718 Föredragande: Karin Ahrle Datum: kl 17:00 Plats: Nämndrummet Ordförande Carina Gullberg Sekreterare Britt-Marie Nilsson Vid ordinarie ledamots förhinder kontaktas i första hand personlig ersättare. Vid dennes förhinder kontaktas

Läs mer

KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-01-30 GODKÄNNANDE AV ÖVERENSKOMMELSE AVSEENDE MOTTAGANDE AV ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN KS/2014/20 Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN 2011-08-24

ESLÖVS KOMMUN 2011-08-24 20f, 201 Ja/ 660 ESLÖVS KOMMUN 2011-08-24 Ärende Motion från folkpartiet med rubriken Barns rätt till en trygg uppväxt- har inkommit till Barnoch familjen den 23 maj 2011 för yttrande senast den 13 oktober.

Läs mer

Lokal överenskommelse. samverkan för effektivare introduktion och integration av flyktingar och andra invandrare i Eksjö kommun

Lokal överenskommelse. samverkan för effektivare introduktion och integration av flyktingar och andra invandrare i Eksjö kommun Lokal överenskommelse om samverkan för effektivare introduktion och integration av flyktingar och andra invandrare i Eksjö kommun 1. Överenskommelse om samverkan för effektivare introduktion och integration

Läs mer