Verksamhetsplan 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2015"

Transkript

1 Verksamhetsplan Verksamhetsområde Verksamhet för personer med funktionsnedsättning Diarienummer: VON 2014/ Verksamhetsområdets verksamhetsplan beslutad av vård- och omsorgsdirektör Vård- och omsorgskontoret

2 2 (13) Ansvarsområde Verksamhet för personer med funktionsnedsättning innefattar hälso- och sjukvårdsenhet, särskilda boenden i form av gruppbostäder och servicebostäder, boendestöd, personlig assistans, ledsagning och avlösarenhet, kontaktpersoner, korttidsvistelse och korttidstillsyn samt daglig verksamhet. Ekonomi Boendestöd beräknas få en ökad verksamhet utifrån nya beslut och anpassning till nya riktlinjer med övertagande av brukare från hemtjänsten samt övertagande av brukare från privat verksamhet. Inom personlig assistans ska fortsatt minskning av tid till förfogande ske under Utifrån beslutade timmar under december månad 2014 behöver en minskning av årsarbetare ske hos personlig assistans och anhörigvård med ca 13 årsarbetare jämfört med utfall Korttidshemmens har utifrån nämndbeslut arbetat med minskning av verksamhet under Under 2015 kommer korttidshemmen Katterumsvägen samt Lentorpsgatan 19 att avvecklas. Detta ska medföra en minskning med ca 15 årsarbetare mellan budget 2014 och budget Inom servicebostäder och gruppbostäder ska en minskning ske med 8 årsarbetare utifrån nämndbeslut Kommunfullmäktiges mål Ett rättvist Norrköping 13. Norrköpings kommun ska främja lika rättigheter och möjligheter att delta i samhällslivet oberoende av förutsättningar och bakgrund. uppfyllelse Årlig redogörelse för vilka aktiviteter som har genomförts för att främja lika rättigheter och möjligheter i samhällslivet oberoende av förutsättningar och bakgrund. Enheterna ska tillsammans med brukarna undersöka vilka rättighet och möjligheter som finns i samhällslivet. Utifrån brukarnas önskemål ska medarbetarna stötta brukare att delta i samhällslivet. Varje enhet dokumenterar på vilket sätt de arbetat med att undersöka vilka möjligheter som finns i samhället samt vilka aktiviteter brukarna velat delta i samt vad som genomförts under året. uppfyllelse 14. Den enskildes delaktighet i omsorgen Alla personer som har stöd-, vård- och omsorgsinsatser och möjligheten att välja utförare ska öka. har en aktuell genomförandeplan. Kvaliteten avseende delaktighet i

3 3 (13) genomförandeplanerna har ökat under mandatperioden. Årlig redovisning för hur arbetet med att öka delaktigheten inom omsorgen fortskrider. Redovisningen innehåller vad man vill/behöver ha för stöd och hur det genomförs och nyttjas. Enheterna ska under januari månad mäta hur många som har en aktuell genomförandeplan, följa upp och rapportera detta kvartalsvis under året till områdeschef. Alla enheter ska ha arbetat för att brukaren ska ha inflytande och ha varit delaktiga i utformningen av deras stöd. Minst 95% av alla brukare ska ha varit delaktiga. 10% av alla genomförandeplaner ska ha granskats under året och då ska detta mål finnas med i redovisningen. Redovisas vid delår och helår. Personalutskottets arbetsgivaruppdrag uppfyllelse Under 2015 innebär Beskriv minst två aktiviteter för att uppnå arbetsgivaruppdraget att fortsätta arbetsgivaruppdraget för år Redogör för dessa i införliva medarbetarskapet som en del i verksamhetsberättelsen. organisationskulturen. Medarbetarna uppmuntras att agera utifrån de förhållnings- och synsätt som beskrivs i dokumenten Värdegrund i Norrköpings kommun och Medarbetare i Norrköpings kommun. Medarbetarnas förhållningssätt och yrkeskunskap bidrar till det goda livet i Norrköping. Genom att ta ansvar för sin del av det kommungemensamma uppdraget förverkligas de övergripande målen som kommunfullmäktige beslutat. Beskriv aktiviteter. Vård- och omsorgsnämndens uppdragsplan Individen i centrum 1. Den enskilde har inflytande och är delaktig i hur stöd och hjälp ska uppfyllelse 1. Vid årsskiftet 2015/2016 har den enskilde planerade samtal minst en gång per månad med sin kontaktman. 1 Vägledning för barnperspektiv i vård- och omsorgsnämndens verksamheter. Antagen i VON 2012

4 4 (13) utföras. Den enskildes delaktighet och inflytande ska synas i social dokumentation. Alla enheter har personal som deltar i reflekterade samtal. 2. Personer som bor på särskilt 2. Brukarundersökningen visar en ökning, sedan 2014, av boende är nöjda med utbudet av brukarens nöjdhet med utbud av aktiviteter och socialt social samvaro och aktiviteter. innehåll för äldre över 65 år. 3. Möjliggöra att barnet kommer till 3. Genomförandeplanen visar på vilket sätt barnet varit tals och blir delaktig genom att delaktigt i utformningen av sina insatser. barnperspektivet beaktas Genom ökad samverkan mellan 4. Antalet vårdplaneringar i ordinärt boende mellan myndighetsutövning, hemtjänst, kommunens hemsjukvård, hemtjänst och primärvård har ökat. hemsjukvård och primärvård ska möjligheten till kvarboende stärkas. 1. Enhetschefer skapar förutsättningar för att genomföra enskilda samtal med kontaktman, gör sammanställning av resultat och redovisar till områdeschef varje kvartal. Alla enheter ska ha möjlighet att dokumentera på arbetsplatsen. Varje enhet prioriterar att utveckla sin sociala dokumentation. Enheter som har möjlighet tar hjälp av stödpedagoger vid upprättande av genomförandeplaner samt förbättringar av dokumentationen. Enhetschef granskar social dokumentation i samband med granskning av genomförandeplan. I social dokumentation ska det framgå för varje brukare om de upplever inflytande och delaktighet. Enhetschef tar reda på brukarnas upplevelse av måluppfyllelse under året och ev. planerade förbättringar på enheterna genomförs. Enhetschefer beslutar och redovisar tillvägagångssätt, t.ex. samtal med brukare och granskning av dokumentation som stickprov. Enhetschef dokumenterar hur de arbetat med målet och måluppfyllelsen på enheten samt redovisar resultat till områdeschef varje kvartal. Medarbetare från alla enheter deltar i reflekterande samtal och minst 10 personer är samtalsledare. 2. På gruppbostäder och servicebostäder ska minst 1 aktivitet/vecka erbjudas och planeras tillsammans med brukarna. Redovisning av antal erbjudna och genomförda aktiviteter sker enhetsvis/månad. Alla enheter ska ha arbetat för att brukaren ska vara nöjd med utbudet av social samvaro och utbudet av aktiviteter. Minst 80% av brukarna på enheten ska vara nöjda. 10% av alla genomförandeplaner ska ha granskats under året och då ska detta mål finnas med i redovisningen. Redovisas vid delår och helår. 3. Samtliga genomförandeplaner inom barn/ungdomskorttidshem och 50% av genomförandeplaner för övriga insatser för barn/ungdomar ska ha granskats under året. Där ska framgå på vilket sätt barnen har varit delaktiga i planering och

5 5 (13) utformningen av insatsen. Alla enheter ska ha arbetat med vägledningen för barnperspektivet. Arbete med att stärka barnens delaktighet ska under året ha skett på alla enheter där barn/ungdomar får stöd. Redovisning sker vid delår och 4. Boendestöd ökar samarbete med hemsjukvården och primärvården. Dokumentation av antal vårdplaneringar görs. Redovisning sker vid del- och Goda levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning uppfyllelse 5. Personer med 5. Brukarsamverkan har utvecklats, där personer som har insatser via LSS funktionsnedsättning får möjlighet att föra fram idéer, synpunkter och viktiga frågor. ska känna delaktighet. Ett systematiskt värdegrundsarbete i nämndens verksamheter har påbörjats. 6. Verkställighet av 6. Tiden från beslut till verkställighet av boendestöd har minskat. insats inom boendestöd ska ske snarast efter beslut. 5. En struktur för brukarsamverkan för personer med insatser både inom SoL och LSS ska tas fram under året och träffar ska ha kommit igång. En flerårsplan för genomförande av brukarundersökningar tas fram under året för personer med insatser både inom SoL och LSS. Vid kvalitetsdagar för de olika verksamhetsområdena finns brukarinflytande, brukarmakt och goda exempel med som en viktig del av dagen. Arbete för att enheterna ska få del av senaste forskning ska utvecklas. Varje enhetschef arbetar med att definiera begreppen brukarinflytande och brukarmakt tillsammans med medarbetarna och brukare. Alla enheterna tar sedan reda på och dokumenterar frågor brukarna önskar få mer inflytande över. Därefter utarbetas en handlingsplan med möjliga aktiviteter för att öka brukarinflytande som följs upp vid del- och helårsuppföljningen. En sammanställning över identifierade frågor brukarna vill ha mer inflytande över tas fram av områdeschefer och tas med till brukarsamverkan för diskussion. Värdegrundsarbete ska vara påbörjat inom alla enheter under året. Enhetschefer tar fram en plan för arbetet och tydliggör vilka aktiviteter som ska ske i sin verksamhetsplan. 6. En mottagningsgrupp ska arbeta med att snabbare verkställa nya uppdrag. De ska även se till att enhetlig information ges till brukare samt att brukarens stöd kvalitetssäkras. Start av den nya mottagningsgruppen ska ske i början av Tiden från beslut till verkställighet mäts och redovisas varje månad.

6 6 (13) Patientsäkerhet uppfyllelse 7. Risken för 7. Basala hygienrutiner och klädrutiner efterföljs till 100 procent enligt smittspridning i vården registrerade observationsstudier. ska minska. 8. Alla patienter får 8. Samtliga patienter över 65 år som bor på särskilt boende, har erbjudits förebyggande åtgärder riskbedömning och adekvata åtgärder. utifrån behov som framkommit vid riskbedömning för fall, undernäring, trycksår och munhälsa. 9. Alla patienter som 9. Under år 2014 ska samtliga patienter som bor på särskilt boende erhållit bor i särskilt boende läkemedelsgenomgång enligt gemensam överenskommelse med ska årligen få en landstinget. säkrad Läkemedelsavvikelser har minskat med 10 procent sedan föregående år. läkemedelsbehandling 7. Registrering av hygienobservationer ska öka till minst 75% innan delårsuppföljningen varje aktuell enhet under året. Vid helår ska 100% av basala hygienrutiner och klädrutiner registreras och efterföljas. Lokala basala hygienrutiner utarbetas på respektive enhet under året. Redovisas vid del- och 8. Alla enheter dokumenterar riskbedömningar och vid identifierad risk tas minst en åtgärd fram för att minska risk. Riskbedömningar med åtgärder görs även för brukare med behov som är under 65 år. Åtgärderna ska följas upp varje månad. 9. Överenskommelse om läkarmedverkan i särskilda boenden ska ses över tillsammans med landstinget under första kvartalet. Kontaktman i samarbete med sjuksköterska säkerställer och redovisar till enhetschef att alla brukare med läkemedel får en läkemedelsgenomgång under året. Alla enheter följer antal avvikelser och dokumenterar förändringar sedan föregående år gällande läkemedel. Enhetschef rapporterar kvartalsvis till områdeschef. Mat och måltider 10. Främja en god måltidsmiljö. uppfyllelse 10. Varje verksamhetsområde har tagit fram och implementerar en rutin för arbetet med mat och måltider. Kundnöjdheten mäts utifrån vad brukarna tycker om maten, måltidsmiljön, servicen, kvaliteten och bemötandet.

7 7 (13) Öka andelen ekologiska och närproducerade produkter genom att handla med hänsyn till miljö, klimat, hälsa, etik, ekonomi och arbetsmiljö medverkar vi till ett hållbart samhälle. 10. Framtagen rutin ska förankras med brukare och medarbetare på alla enheter under året. Inom servicebostäder och gruppbostäder är brukarna delaktiga och har inflytande i planering, handling, matlagning och måltidssituationer. tidsinspiratörer utses på varje enhet som tillsammans med brukare från enheten planerar och genomför förbättringar för att öka kvalitén gällande hela måltidssituationen. Brukarna ska under året få möjlighet att tala om vad de tycker om maten, måltidsmiljön, servicen, kvaliteten och bemötandet. Alla delar ska redovisas var för sig på respektive enhet. Enhetschef rapporterar resultat delår/helår till områdeschef. Varje enhet gör en jämförelse med föregående år för att mäta andelen ekologiska och närproducerade produkter. Redovisa ökning i % till områdeschef del Kvalitetsarbete 12. Ett systematiskt förbättringsarbete implementeras i verksamheten under Kvalitetssäkra resursutnyttjande inom hemtjänsten. uppfyllelse uppfyllelse: Under 2015 utvecklas arbetsprocessen med rapporterade avvikelser, synpunkter och klagomål. Ett verktyg och strategi för systematiskt förbättringsarbete är infört i hela verksamheten Vård- och omsorgsnämnden har tagit beslut om en införandeplan under våren uppfyllelse: Tid- och insatsregistrering har införts under Avvikelsehantering är ett viktigt verktyg för att stimulerar till förbättringar och lärande i verksamheten och arbetet sker enligt riktlinje. Varje enhet har en stående punkt på arbetsplatsträffar där arbete med avvikelser sker på ett systematiskt sätt för att uppmärksamma och ta lärdom av tidigare händelser, förebygga upprepning och genomföra förbättringar. Rapportering av sociala avvikelser ska öka med 50% och har särskilt fokus under året. Enhetschef redovisar resultat av arbete till områdeschef kvartalsvis. Enhetschefer som inte gått utbildning i risk och händelseanalys tar hjälp av kollegor som gått utbildningen vid behov för att göra risk och händelseanalys utifrån allvarliga avvikelser. Antal genomförda risk- och händelseanalyser dokumenteras under året.

8 8 (13) Verksamhetsområdets mål uppfyllelse Ett medvetet hälso- 1. Alla enheter har skaffat sig kunskap om lagstiftningen och vilket och sjukvårdsarbete ansvar chef och medarbetare har på enheten. ska bedrivas på varje 2. Servicebostäder och gruppbostäder ska arbeta aktivt för att alla enhet. brukare ska få en rehabiliterings bedömning. 3. Vårdplaner är upprättade utifrån brukarens behov. Dokumentationen av resultat av åtgärder ska ha ökat mot föregående år. 4. Teamkonferenser och miniteamsträffar sker enligt riktlinje/rutin. 1. Varje enhet går igenom HSL- hälso- och sjukvårdslagen samt hur det påverkar arbetet på enheten. Legitimerad personal bjuds in till diskussion vid minst ett tillfälle under året. Aktiviteter rapporteras vid del- och 2. Enheterna ska förbättra sina resultat sedan december 2014 med minst 75% utifrån Röd-gröna listan. Enhetschef ansvarar för att rehabiliteringsbedömning sker i samband med inflyttning på enheten. Om brukare tackar nej ska fortsatt motivationsarbete ske och dokumenteras i journal. Resultat rapporteras vid del- och 3. Enheterna arbetar aktivt med aktuella vårdplaner och dokumenterar resultat. Enhetschef för hälso- och sjukvård genomför stickprov av vårdplaner och redovisar till områdeschef vid del- och 4. Ett nära samarbete med HS-teamet ska ske och planeras gemensamt med regelbundenhet under året. Aktiviteter rapporteras vid del- och Uppföljning och utvärdering av nystartade verksamheter och projekt uppfyllelse 1. Uppföljning och/eller utvärdering av Soluret och Hallbergagatans startboende ska ha skett under året. 2. Ställningstagande om ev. fortsatt arbete för Team Livs målgrupp ska ha skett. 1. Brukares, medarbetares och chefers erfarenheter av verksamheten ska finnas med i uppföljning och/eller utvärdering, som underlag för fortsatt planering av verksamheten. Ta hjälp av BoP med t.ex. fokusgrupper, intervjuer av brukare och närstående/företrädare. Rapport ska tas fram och redovisas under hösten. 2. Brukares, medarbetares och chefers erfarenheter av verksamheten ska finnas med i utvärdering, som underlag för ställningstagande om fortsatt

9 9 (13) arbete för målgruppen. Resultat och ev. förslag till beslut ska redovisas till nämnd. uppfyllelse Avveckling av två Alla brukare på de korttidshem som ska avvecklas har ny placering under korttidshem för barn första kvartalet och ungdomar Planering av korttidsvistelse på nya enheter sker i samråd med föräldrar och barn/ungdomar. Korttidsvistelsen planeras så att barn/ungdomar har utbyte av varandra. Personal finns på korttidsboendena då brukare finns på enheten, övrig arbetstid planeras på andra enheter. Sammanställning av resultatet av arbetet redovisas av enhetschefer vid delårsuppföljning. uppfyllelse Ett effektivt och 1. Anpassning för effektivt verkställande av alla beslut ska ha skett. samplanerat 2. Riktlinjerna efterlevs. boendestöd. 3. Volymer och förändringar mäts varje månad. 4. Samlokaliserad och samplanerad verksamhet. 1. Start av mottagningsgrupp i början av året. Fortsatt övertagande av brukare från privata utförare och hemtjänsten sker under året. Rekrytering av personal sker med kompetens som motsvarar behovet. Gruppernas resurser samordnas så långt det är möjligt. Redovisas vid del- och 2. Boendestöd anpassar behovet av tillgänglighet och lokaler utifrån brukarnas behov och utökar stödet till att omfatta dygnet runt service om så behövs. Redovisas vid del- och 3. Tids- och insatsregistrering sker manuellt tills system finns anpassat för detta. Redovisas månadsvis. 4. Flytt till nya gemensamma lokaler sker under hösten och gruppernas arbete organisera gemensamt även innan dess så långt det är möjligt. Redovisas vid del- och Väl nyttjande servicebostads- och gruppbostadsplatser uppfyllelse 1. Omfördelning ska ske inom befintliga boenden för att på bästa sätt tillgodose brukarnas behov och önskemål. 2. Verkställa beslut för personer med psykisk funktionsnedsättning som står i kö snarast. 3. Arbeta för att ta emot brukare som har externa boendeplaceringar och anpassa enheterna efter brukarnas behov. 1. Enhetschefer ska under året fortsätta samarbetet med koordinator för att möjliggöra flytt mellan boendena utifrån brukarnas behov.

10 10 (13) Medarbetarna ska stödja brukarna i planering och ev. flytt till annan enhet för de som önskar. Redovisas vid del- och 2. I mars föreslå vård- och omsorgsnämnden omformning av befintliga enheter för att tillgodose målgruppens behov, även för personer inom målgruppen med utmanande beteende. 3. Regelbundna möten genomförs under året tillsammans med myndigheten och berednings- och planeringsenheten för planering och anpassning av kommande boendealternativ. Utifrån framtaget underlag om framtida behov lämna med underlag till detaljplan samt lokalförsörjningen som flerårsplan. Utveckling och samordning av enheter inom daglig verksamhet uppfyllelse 1. Genomlysning av daglig verksamhets enheter ska ske eller påbörjas under året. 2. Starta Studio 59 utifrån genomförd genomlysning 2014 av Bildstudion och Spectra. 3. Start av ny enhet på Dalviksgatan samt på Lentorpsgatan 19 ska ske under året. 4. Utreda ev. start av serviceenhet för hela vård- och omsorgskontoret. 5. Ta fram avtal samt prissättning vid utförande av olika tjänster för produktionsenheterna. Planerade aktiviteter för att uppnå målet 1. Planera genomförande och tidsplan för genomlysning tillsammans med BoP. 2. Utveckla och arbeta med information och informationsfilm för beviljade insatser inom verksamheten och för även för evidensbaserade arbetsmetoder. Utarbeta minst 3 informationsfilmer under året. 3. Anpassa och starta nya enheter utifrån nämndbeslut samt identifierade behov. 4. Under våren identifiera behov av service inom vård- och omsorgskontoret samt behov av resurser för underlag till ev. start av serviceenhet. 5. Ta fram underlag för vad som inte utgör otillåten konkurrens för olika tjänster tillsammans med BoP. Utarbeta avtal samt rutiner för prissättning samt uppföljning vid utförande av tjänster av daglig verksamhet. Rapportera till verksamhetschef första kvartalet Väl fungerande samarbete för brukarnas bästa uppfyllelse 1. Aktuell information om verksamhetens insatser tas fram under året. 2. Verksamheten deltar i samverkansgrupp OSÖ barn samt OSÖ vuxna för personer med funktionsnedsättning. Även lokala samverkansgrupper så som LSÖ Barnsamverket och LSÖ psykiatri. 3. Enhetschefer ska se till att alla medarbetare

11 11 (13) (omvårdnadspersonal och HS-personal) har kunskap om SIPsamordnad individuell plan. Antalet gjorda SIPar under året ska ha ökat sedan 2014 med 50%. 1. I samarbete med myndigheten och planerings- och beredningsenheten uppdateras/tas det fram informationsbroschyrer och eller filmer under året för 3 insatser. Redovisas vid del- och 2. Verksamheten är drivande och aktiva på samverkansträffar. OSÖ vuxna för personer med funktionsnedsättning ska starta. Alla enheter tar ansvar för att uppmärksamma om brukare kommer i kläm mellan vårdgivare och tar initiativ till att förbättra samordning och samsyn för brukarnas bästa. 3. Genomgång av SIP ska ske på APT under våren. Varje enhet ska erbjuda alla brukare med behov av samordnade insatser en SIP- samordnad individuell plan. Enhetschef ger redovisning av antal upprättade SIPar och ökning per enhet till områdeschef varje kvartal. uppfyllelse Ett väl fungerande 1. Trygga arbetsplatser. arbetsmiljöarbete 2. Medarbetare använder arbetskläder då det finns behov av det. 3. Stödpedagogens roll ska vara implementerad på aktuella enheter. 4. Stödassistentens roll ska vara implementerad på alla enheter. 1. I samverkan med fackliga representanter ska en samverkansutbildning gällande systematiskt arbetsmiljöarbete tas fram för personlig assistans. Struktur för utbildningen tas fram under våren och utbildningen påbörjas under hösten. Utbildning för personal i personlig säkerhet genomförs på de enheter där behov finns. 2. Medarbetare med behov av arbetskläder använder anpassade arbetskläder som inte har institutionsprägel. Samtliga gamla arbetskläder ska bytts ut under våren Enhetschefer fortsätter implementering av rollen tillsammans med medarbetarna på enheterna. 4. Rollbeskrivningen fastställs under början av året och implementeras. uppfyllelse Utbildning och 1. Utbildningar anordnas utifrån prioriterade områden. handledning sker efter 2. Handledning ska öka under året och ske på alla enheter som har behov. behov

12 12 (13) 1. I samarbete med PUFF-enheten planeras utbildningar (förutom de gemensamma) utifrån de behov som finns i verksamheten; Neuropsykiatriutbildning ESL MI Tecken som stöd Problemskapande beteende Genomförda utbildningar redovisas vid del- och Kvalitetsdagar anordnas för lagom stora verksamhetsområden utifrån behov i verksamheten med aktuella teman och evidensbaserat innehåll. Samsjuklighet kopplat till psykisk sjukdom och beroende/missbruk. Utbildningen ska handla om förståelsen kring hur viktigt det är att arbeta med en sammanhållen vård och omsorg från flera huvudmän. Utbildning SIP och samverkansöverenskommelsen, i samarbete med landstinget. Tydliggörande pedagogik. Genomförda utbildningar redovisas vid del- och 2. Enheter som har behov av handledning ska ha möjlighet att få kunnigt stöd utifrån komplexitet och målgrupp. Medarbetare som hanterar utmanande beteende erbjuds kontinuerlig handledning för att hantera situationer som uppkommer. Handledning kan ske av intern legitimerad HS-personal eller av extern handledare. Stöd till enheter kan också ges av kunniga medarbetare som finns i kommunen. Medarbetare som har svårigheter inom gruppen tar hjälp av sin chef som även har Previa att tillgå. Genomförd handledning utifrån behov redovisas vid del- och Verksamhetsområdets egenkontroller Planerade egenkontroller 1. Social dokumentation, genomförandeplaner och HSL vårdplaner. 2. Registrering och hanteringen av avvikelser. Egenkontroll utifrån mål för avvikelsearbete.

13 13 (13) 3. Enheternas egna hygienkontroller samt hygienobservationer, följa ökning. 4. Arbete med riskbedömningar för brukare och förändringar som föranleder nya riskbedömningar. 5. Riskbedömningar vid förändringar i organisation. 6. Rehabnivåbedömningar sker på särskilda boenden i samband med inflyttning. 7. Teamkonferenser och miniteamsträffar enligt riktlinje/rutin 8. Skyddsronder även på administrativa enheter. 9. Rutin för egna medel och nyckelhantering. Enhetens eller enheternas mål (vid behov) uppfyllelse Text

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 2015-03-16 Verksamhetsområde PUFF Diarienummer: VON 2014/1036-2 009 Verksamhetsområdets verksamhetsplan beslutad av vård- och omsorgsdirektör den 2015-03-16. Vård- och omsorgskontoret

Läs mer

Verksamhetsplan. Verksamhetsområde/enhet Särskilt boende. Diarienummer: VON 2016/0056-10 009

Verksamhetsplan. Verksamhetsområde/enhet Särskilt boende. Diarienummer: VON 2016/0056-10 009 Verksamhetsplan Verksamhetsområde/enhet Särskilt boende Diarienummer: VON 2016/0056-10 009 Verksamhetsområdets verksamhetsplan beslutad av vård- och omsorgsdirektör den 15 mars 2016 Verksamhetsplan framtagen

Läs mer

Verksamhet för personer med funktionsnedsättning

Verksamhet för personer med funktionsnedsättning Verksamhetsplan 2016 Verksamhet för personer med funktionsnedsättning Diarienummer: VON 2016/0058-31 009 Verksamhetsområdets verksamhetsplan beslutad av vård- och omsorgsdirektör den 11 mars 2016 2 (20)

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Vardaga Ånestad vårdboende DOKUMENTNAMN ngets regionens eller kommunens logo- Patientsäkerhetsberättelse typ för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet: 2015-03-30 Lena Lundmark Innehållsförteckning

Läs mer

Uppföljning. Enheten för personligt stöd

Uppföljning. Enheten för personligt stöd Uppföljning Enheten för personligt stöd Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Uppföljning... 3 2.1 Organisation och ledning... 3 2.2 Personal... 4 2.3 Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 20:9...

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Vardaga Ullstämma servicehus DOKUMENTNAMN ngets regionens eller kommunens logotyp Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet: 2015-03-30 Lena Lundmark Innehållsförteckning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: LOGGA Patientsäkerhetsberättelse År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-13 Stella Georgas, Verksamhetschef enligt HSL Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (reviderad

Läs mer

Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun

Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun År 2012 Enhet: Socialförvaltning Datum och ansvarig för innehållet 20130220 Agneta Stenqvist Dnr: SON 2013-66-709 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare gällande Fäladshöjden Lund

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare gällande Fäladshöjden Lund Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare gällande Fäladshöjden Lund År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-01-25 Carina Persson Innehållsförteckning Sammanfattning Övergripande mål och strategier

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-11 Yvonne Petersson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare MURTEGLETS VÅRDBOENDE Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 20150112 Maj Millborg Mallen är anpassad av Vardaga utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall

Läs mer

Kvalitetsdokument Avdelningen för LSS-verksamhet

Kvalitetsdokument Avdelningen för LSS-verksamhet Kvalitetsdokument Avdelningen för LSS-verksamhet Ledningsorganisation Styrsystem och styrprinciper Brukarinflytande Avvikelser och Klagomål Dokumentation Mål och Värderingar Systematiskt förbättringsarbete

Läs mer

Granskning av enheterna för personlig assistans

Granskning av enheterna för personlig assistans TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2010-03-15 Socialförvaltningen Maria Johansson, kvalitetsinspektör 1 (7) Diarienr 0004/10-013 Granskning av enheterna för personlig assistans Beslut Tillsynen avslutas Socialförvaltningen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Marie Sigurdh, Fäladshöjden, Lund, 2013-02-19 Mallen är anpassad av Carema Care utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN UE,

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse Stiftelsen Skaraborgs Läns Sjukhem 2015 Skövde 160229 Anna-Karin Haglund Verksamhetschef Allmänt Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren senast den 1 mars varje

Läs mer

Verksamhetsplan. Verksamhetsplan för ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadskontoret 2015 2015-04-08

Verksamhetsplan. Verksamhetsplan för ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadskontoret 2015 2015-04-08 Verksamhetsplan 2015-04-08 Verksamhetsplan för ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadskontoret 2015 AVN 2015/0058-1 012 Antagen av chef för arbetsmarknadskontoret den 8 april 2015 ARBETSMARKNADSKONTORET 2 (21)

Läs mer

Verksamhetsuppföljning av Utbildningsförvaltningen, LSS korttidsvistelse/korttidstillsyn, Munkhagsgatan 128 och Lantmannagatan 93

Verksamhetsuppföljning av Utbildningsförvaltningen, LSS korttidsvistelse/korttidstillsyn, Munkhagsgatan 128 och Lantmannagatan 93 1 (7) Kvalitets- och utvärderingskontoret 2016-03-16 Dnr ON 2016-167 Björn Skoog Verksamhetsuppföljning av Utbildningsförvaltningen, LSS korttidsvistelse/korttidstillsyn, Munkhagsgatan 128 och Lantmannagatan

Läs mer

Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS

Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS 2014-12-09 Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS Uppföljningen avser: Ångbåtens serviceboende Adress: Ångbåtsvägen 10 C Utförare: Produktion Omsorg Verksamhetschef: Elisabeth Bisaillon,

Läs mer

www.ljungby.se Rapport Avtalsuppföljning hemtjänst LOV 2015 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp

www.ljungby.se Rapport Avtalsuppföljning hemtjänst LOV 2015 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp www.ljungby.se Rapport Avtalsuppföljning hemtjänst LOV 2015 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 4 Metod... 4 Resultat, kommentarer

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-05-20 Dnr: 2015/166-ÄN-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.se.

Sociala nämndernas förvaltning 2015-05-20 Dnr: 2015/166-ÄN-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.se. TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2015-05-20 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.se Kopia till Sofia Forsgren Äldrenämnden Uppföljning av uppdrag Vallonen

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir Datum och ansvarig för innehållet Februari 2015 Pia Henriksson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Redovisning av åtgärder utifrån Socialstyrelsens förstärkta tillsyn

Redovisning av åtgärder utifrån Socialstyrelsens förstärkta tillsyn ESLÖVS KOMMUN Vård och Omsorg Lena Z ander 0413-628 82 Vo0.2011.0084 12-02-28 Vård- och omsorgsnämnden Redovisning av åtgärder utifrån Socialstyrelsens förstärkta tillsyn Ärendebeskrivning Socialstyrelsen

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för. Magdalenagårdens vård och omsorgsboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för. Magdalenagårdens vård och omsorgsboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Magdalenagårdens vård och omsorgsboende 2015-01-12 Carina Jansson Britt-Inger Benhajji Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd

Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd Solberga vård- och omsorgsboende År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-01-16 Inger Berglund, verksamhetschef enligt 29 hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Ullstämma servicehus och hemtjänst

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Ullstämma servicehus och hemtjänst 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Ullstämma servicehus och hemtjänst Datum och ansvarig för innehållet 2016-02-26 Ida Björkman Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Örebro län och Örebro läns landsting för samordnad individuell planering (SIP)

Överenskommelse mellan kommunerna i Örebro län och Örebro läns landsting för samordnad individuell planering (SIP) 2014-09-16 Överenskommelse mellan kommunerna i Örebro län och Örebro läns landsting för samordnad individuell planering (SIP) Inledning Denna överenskommelse är tecknad mellan kommunerna i Örebro län,

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för:

2014 års patientsäkerhetsberättelse för: 2014 års patientsäkerhetsberättelse för: Kärnabrunnsgatan 1B Söderleden 41 Platensgatan 33 Mörnersgatan 9 Hjälmsätersgatan 14C Rydsvägen 9 Rydsvägen 288 Trumslagaregatan 77 Hunnebergsgården Datum och ansvarig

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Lenagårdens behandlingshem

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Lenagårdens behandlingshem 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Lenagårdens behandlingshem Datum och ansvarig för innehållet 2016-03-01 Marja Gesslin, Verksamhetschef Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Datum Socialförvaltningen 2015-10-27 VERKSAMHETSPLAN Diarienummer Diarieplan 2015/95 701 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Beslutat av socialnämnden 2013-11-19, 116. Reviderat av socialnämnden

Läs mer

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången.

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången. Överenskommelse om samverkan mellan Region Östergötland och Boxholm, Finspång, Kinda, Linköping, Motala, Mjölby, Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik, Vadstena, Ydre, Åtvidaberg och Ödeshögs kommun, avseende

Läs mer

Riktlinje för synpunkts- och klagomålshantering VON 2013/02707 003. Riktlinjerna är antagna av vård- och omsorgsnämnden den 13 maj 2003.

Riktlinje för synpunkts- och klagomålshantering VON 2013/02707 003. Riktlinjerna är antagna av vård- och omsorgsnämnden den 13 maj 2003. Riktlinje för synpunkts- och klagomålshantering VON 2013/02707 003 Riktlinjerna är antagna av vård- och omsorgsnämnden den 13 maj 2003. Reviderade av VOK-lg 2013-09-09, redaktionell ändring 2014-06-30

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende Kumlaviken

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende Kumlaviken 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende Kumlaviken Datum och ansvarig för innehållet 2016-02-22 Patrik Sjösten verksamhetschef Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån

Läs mer

GRUNDERNA FÖR DET SYSTEMATISKA KVALITETSARBETET 3 kap 3 och 4

GRUNDERNA FÖR DET SYSTEMATISKA KVALITETSARBETET 3 kap 3 och 4 Sektorn för socialtjänst GRUNDERNA FÖR DET SYSTEMATISKA KVALITETSARBETET 3 kap 3 och 4 att uppföljningsbara mål utifrån SoL eller LSS fastställs Uppföljningsbara mål utifrån SoL och LSS definieras, på

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Datum och ansvarig för innehållet 2013-01-10 Linda Wetterberg verksamhetschef Linnégården Mallen är anpassad av Carema Care utifrån Sveriges Kommuner och

Läs mer

Tillsynsrapport omsorgskonsulenter 2012

Tillsynsrapport omsorgskonsulenter 2012 VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Tillsynsenheten Karlstad 2013-02-22 Tillsynsrapport omsorgskonsulenter 2012 Omsorgskonsulenternas uppdrag Omsorgskonsulenter arbetar tillsammans med MAS, MAR och dietist

Läs mer

Verksamhetsplan Bäckebro korttidshem

Verksamhetsplan Bäckebro korttidshem Verksamhetsplan Bäckebro korttidshem 2015 1 Innehållsförteckning Verksamhetsbeskrivning --------------------------------------- 3 Kvalitetsarbete ---------------------------------------------------- 3

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB -Styrdokument- 2(12) Styrdokument Dokumenttyp Ledningssystem Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-08-11, 132 Dokumentansvarig

Läs mer

A Agera. P Planera. S Studera analys. D Do, utför test

A Agera. P Planera. S Studera analys. D Do, utför test Verksamhetsplan för implementering av SödermanModellen Relationsinriktat arbetssätt utifrån ett Salutogent synsätt A Agera P Planera S Studera analys D Do, utför test 1 Syfte med SödermanModellen, Relationsinriktat

Läs mer

Revisionsrapport av vård- och omsorgsnämnden

Revisionsrapport av vård- och omsorgsnämnden REVISIONSRAPPORT 2014-11-18 KR 2014/ 0010-7 Handläggare, titel, telefon Christer Lordh, 1:e revisor 011-15 17 15 Revisionsrapport av vård- och omsorgsnämnden Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2 Nämndens

Läs mer

Verksamhetsuppföljning 2007. Inom vård och omsorg. Simrishamns kommun

Verksamhetsuppföljning 2007. Inom vård och omsorg. Simrishamns kommun Socialförvaltningen Verksamhetsuppföljning 2007 Inom vård och omsorg Simrishamns kommun ADRESS: 272 80 Simrishamn BESÖK: Stenbocksgatan 24 TELEFON: 0414-81 94 00 FAX: 0414-174 17 E-POST: social@simrishamn.se

Läs mer

FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN. Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete

FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN. Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete Kvalitetsplan 2013-2014 Innehåll Systematiskt kvalitetsarbete... 2 Varför ett ledningssystem för kvalité?... 2 Utgångspunkt

Läs mer

Uppföljning av boendestöd LOV funktionsnedsättning

Uppföljning av boendestöd LOV funktionsnedsättning Uppföljning av boendestöd LOV funktionsnedsättning 2014-02-17 Anna Spångmark Sofia Rooth Andersson Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Uppdraget... 3 2 Metod...

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende vid Runby gruppbostad.

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende vid Runby gruppbostad. 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende vid Runby gruppbostad. Datum och ansvarig för innehållet 29/2-2016 Susanna Årman Kvalitetsavdelningen 2015-12-01 Mallen är anpassad

Läs mer

Fördjupad uppföljning av Knivsta kommuns hemtjänst utförd i egen regi SN-2015/371

Fördjupad uppföljning av Knivsta kommuns hemtjänst utförd i egen regi SN-2015/371 Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-05-19 52 Fördjupad uppföljning av Knivsta kommuns hemtjänst utförd i egen regi SN-2015/371 Beslut Arbetsutskottet beslutar föreslå socialnämnden att

Läs mer

SIP Samordnad individuell plan

SIP Samordnad individuell plan SIP Samordnad individuell plan 2015-04-21 karin.lindstrom@skl.se, viveca.axelsson@sollentuna.se Varför behövs SIP? Varför tror ni att det behövs en lagstiftning om samordning av insatser mellan socialtjänst

Läs mer

PROGRAM FÖR GEMENSAMMA INSATSER

PROGRAM FÖR GEMENSAMMA INSATSER Närvård i Sörmland Kommuner - Landsting i samverkan PROGRAM FÖR GEMENSAMMA INSATSER till psykiskt funktionshindrade samt personer med beroende-/missbruksproblematik som bor i Eskilstuna och Strängnäs kommuner

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2013 KERSTIN CARLSSON 20140311 1 Inledning Den 1 januari 2011 trädde Patientsäkerhetslagen 2010:659 i kraft. Syftet med lagen är att främja hög patientsäkerhet

Läs mer

www.pwc.se Granskning av missbruksvården Lena Brönnert November 2013 Mjölby kommun

www.pwc.se Granskning av missbruksvården Lena Brönnert November 2013 Mjölby kommun www.pwc.se Granskning av missbruksvården Lena Brönnert November 2013 Mjölby kommun Innehåll 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Rapport från kvalitetsuppföljning av Nytidas dagliga verksamhet Ullared

Rapport från kvalitetsuppföljning av Nytidas dagliga verksamhet Ullared sida 1 (9) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Martin Christensen Kvalitetscontroller Rapport från kvalitetsuppföljning av Nytidas dagliga verksamhet Ullared September 2014 sida 2

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse Omsorgsnämnden år 2014 Dnr 2015-104-790 Innehåll 1 Sammanfattning 7 1.1 Hemsjukvård... 7 1.2 Senior Alert... 7 1.3 Efterlevandesamtal... 8 1.4 Smärtskattning... 8 1.5 Hygien...

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6

Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2015-02-16 SN-2015/6 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Projekt Läkemedelsgenomgångar 2011-2012

Projekt Läkemedelsgenomgångar 2011-2012 Vård- och omsorgsförvaltningen Projekt Läkemedelsgenomgångar 2011-2012 Slutrapport Mölndals stad December 2012 Anna Schölin Projektledare Lena Jadefeldt Slattery Projektledare Projekt Läkemedelsgenomgångar

Läs mer

Regionalt utvecklingsarbete inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning gällande kommunerna i Västmanland

Regionalt utvecklingsarbete inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning gällande kommunerna i Västmanland 2013-05-04 1(10) Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Regionalt utvecklingsarbete inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning gällande kommunerna i Västmanland I den nationella

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse ÅNGARENS ÄLDREBOENDE

Patientsäkerhetsberättelse ÅNGARENS ÄLDREBOENDE Patientsäkerhetsberättelse 2016-02-29 Patientsäkerhetsberättelse för ÅNGARENS ÄLDREBOENDE Avseende verksamhetsåret 2015 Bakgrund Den 1 januari 2011 började patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL att gälla.

Läs mer

Kvalitetsberättelse. Kvalitetsberättelsen är en sammanställning av Ansvarsfull Omsorgs kvalitetsarbete under 2015. Planera. Ansvarsfull Omsorg

Kvalitetsberättelse. Kvalitetsberättelsen är en sammanställning av Ansvarsfull Omsorgs kvalitetsarbete under 2015. Planera. Ansvarsfull Omsorg Kvalitetsberättelse 2015 Kvalitetsberättelse Kvalitetsberättelsen är en sammanställning av Ansvarsfull Omsorgs kvalitetsarbete under 2015 Planera Förbättra Ansvarsfull Omsorg Genomföra Utvärdera Postadress

Läs mer

Ange datum. 1 (6) DELÅRSRAPPORT 2014 NÄMND: Socialnämnd FÖRVALTNING: Socialförvaltning Ordförande: Bo Brantmark Förvaltningschef: Lena Landström VERKSAMHET Vård och omsorg har ansvar för kommunens vårdboenden,

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2013-14. Laxå kommuns Förskoleverksamhet

Kvalitetsredovisning Läsåret 2013-14. Laxå kommuns Förskoleverksamhet Kvalitetsredovisning Läsåret 2013-14 Laxå kommuns Förskoleverksamhet Barn- och utbildningsnämnden 2014-09-29, 93, dnr BUN 2014058 611 1 Innehållsförteckning Utbildningens syfte: Sidan 3 Beskrivning av

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

Värdegrund inom provarmdo vård- och omsorg

Värdegrund inom provarmdo vård- och omsorg 2014-03-24 Handläggare Maria Olsborn pro Varmdo 14VOS/0042 Vård- och omsorgsstyrelsen Värdegrund inom provarmdo vård- och omsorg Förslag till beslut Vård- och omsorgsstyrelsen har tagit del av redovisningen

Läs mer

Värmdö kommun. Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning Revisionsrapport. Audit KPMG AB 13 december 2011 Antal sidor: 10

Värmdö kommun. Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning Revisionsrapport. Audit KPMG AB 13 december 2011 Antal sidor: 10 ABCD Värmdö kommun Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning Revisionsrapport Audit KPMG AB 13 december 2011 Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 2 2. Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Syfte

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsområde Myndighet Diarienummer: VON 2014/1037-2 009 Verksamhetsområdets verksamhetsplan beslutad av vård- och omsorgsdirektör den 2015-03-15 Vård- och omsorgskontoret 2 (11)

Läs mer

Avtals- och verksamhetsuppföljning 2015

Avtals- och verksamhetsuppföljning 2015 Kvalitet och utvärderingskontoret Dnr Än 2016-15 s- och verksamhetsuppföljning 2015 Verksamhet ISA Omsorg AB Datum för besök 2015-11-23 Deltagare/metod Metod Uppföljningen genomfördes via intervjuer med

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Lextorpsskolans fritidshem 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Lextorpsskolans fritidshem 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Lextorpsskolans fritidshem 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas...

Läs mer

Barnhälsoplan 2014-2015. Förskolan Citronen. Knivsta kommun

Barnhälsoplan 2014-2015. Förskolan Citronen. Knivsta kommun Barnhälsoplan 2014-2015 Förskolan Citronen Knivsta kommun Reviderad ht-2014 Barnhälsoarbetet utgår från Skollagen och Läroplanen för förskolan Lpfö-98 rev 2010 Skollagen (2010) 8 kap Särskilt stöd 9 Barn

Läs mer

Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS

Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS 2014-09-05 Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS Uppföljningen avser: Ekerö Serviceboende Adress: Tegelbruksvägen 3 D Utförare: Produktion Omsorg Verksamhetschef: Anneli Westerlund, 073-660

Läs mer

Anbud Gävle. Verksamhetsidé: Centrum för kognition och teknik

Anbud Gävle. Verksamhetsidé: Centrum för kognition och teknik Anbud Gävle Detta dokument är en förkortad version av Frösundas inlämnade anbud för de sex gruppbostäderna i Gävle. Först beskrivs den verksamhetsidé som vi ska genomföra under kontraktsperioden. Sedan

Läs mer

Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende i Stockholms stad

Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende i Stockholms stad Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende i Stockholms stad Basuppgifter Utförare och enhet: Farsta Västra Hemtjänst Adress: Verksamhetschef/enhetschef: Nykroppagatan 2,

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Lillsjögården. År 2015

Patientsäkerhetsberättelse för Lillsjögården. År 2015 Patientsäkerhetsberättelse för Lillsjögården År 2015 2016-02-19 Luis Quiroga Verksamhetschef Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall Kvalitetsavdelningen 2015-12-01

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kvarngården.

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kvarngården. 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kvarngården. Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-24 Rikard Strömqvist Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grännäs strands Vårdboende i Valdemarsvik

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grännäs strands Vårdboende i Valdemarsvik 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grännäs strands Vårdboende i Valdemarsvik 150122 Grännäs Strands Vårdboende / Åsa Högö VC, Christina Witalisson SSK, Malin Hansson SSK. 1/11 Innehållsförteckning

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR SOCIALFÖRVALTNINGENS STAB 2012-2014

VERKSAMHETSPLAN FÖR SOCIALFÖRVALTNINGENS STAB 2012-2014 VERKSAMHETSPLAN FÖR SOCIALFÖRVALTNINGENS STAB 2012-2014 Upprättad 2010-05-28 Reviderad 2011-12-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA Inledning 3 Kommunfullmäktiges mål för socialnämnden 3 Organisation 4 Socialnämndens

Läs mer

Kvalitetsberättelse för vårdgivare

Kvalitetsberättelse för vårdgivare Kvalitetsberättelse för vårdgivare År 2013 Upprättad 2013-01-31 BRITT-MARIE KARLSSON KVALITETSUTVECKLARE 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Mål /strategier 2013 4 Organisatoriskt ansvar för kvalitetssäkringsarbetet

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 Blåklintens förskola N o N FÖRSKOLA: Blåklinten förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger - Medarbetarenkät - Utvärdering

Läs mer

Uppföljning 2012-07-25 Proffssystern i Stockholm AB

Uppföljning 2012-07-25 Proffssystern i Stockholm AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20120725 Proffssystern i Stockholm AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner, genomförandeplaner och socialdokumentation Företagets

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse 1(10) Omsorgsförvaltningen Patientsäkerhetsberättelse År 2015 Datum och ansvariga för innehållet 2016-03-11 rev. ON 2016-03-31 Maja Sandström-Olsson MAS, Anneli Flink MAR Verksamhetschefer Hälso- och sjukvård

Läs mer

Uppföljning av arbetsmiljö 2014

Uppföljning av arbetsmiljö 2014 1(5) Diarienummer DN PS140035 Datum 2014-11-25 Fastställd i Driftnämnd Psykiatri 2014-12-xx Uppföljning av arbetsmiljö 2014 Bakgrund Inom Psykiatrin Halland bedrivs systematiskt arbetsmiljöarbete enligt

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende Växjö LSS

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende Växjö LSS 215 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 216 för Vårdgivare boende Växjö LSS Datum och ansvarig för innehållet Ulrika Hansson 216-2-9 Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner och

Läs mer

2013-02-15. Patientsäkerhetsberättelse för den medicinska delen inom elevhälsan

2013-02-15. Patientsäkerhetsberättelse för den medicinska delen inom elevhälsan 2013-02-15 Patientsäkerhetsberättelse för den medicinska delen inom elevhälsan År 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2013 Åsengårdens vård och omsorgsboende

Patientsäkerhetsberättelse 2013 Åsengårdens vård och omsorgsboende BILAGA 6 Patientsäkerhetsberättelse 2013 Åsengårdens vård och omsorgsboende Datum och ansvarig för innehållet 2014-01-02 Ritva Alrenius, Verksamhetschef Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Övergripande

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2011 2012-02-28 Anneli Kinnunen Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier

Läs mer

RAPPORT. Översyn av anhörigstödet i Nacka. 2013-01-21 Annika Lindstrand

RAPPORT. Översyn av anhörigstödet i Nacka. 2013-01-21 Annika Lindstrand RAPPORT Översyn av anhörigstödet i Nacka 2013-01-21 Annika Lindstrand Sammanfattning En översyn har gjorts av anhörigstödet i Nacka. Syftet är att ge ett förslag till inriktningsbeslut och att utreda tillhörigheten

Läs mer

Länsgemensam strategi och utvecklingsplan 2014-2016

Länsgemensam strategi och utvecklingsplan 2014-2016 Länsgemensam strategi och utvecklingsplan 2014-2016 UTVECKLING AV EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM VERKSAMHETSOMRÅDET STÖD TILL PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Elisabeth Högberg Utvecklingsledare 2 SAMMANFATTING

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Folktandvården

Patientsäkerhetsberättelse för Folktandvården Patientsäkerhetsberättelse för Folktandvården År 2012 Datum och ansvarig för innehållet 2013-02-25 Annika Kahlmeter Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Korttidsvistelse, korttidstillsyn Januari 2015

Verksamhetsuppföljning Korttidsvistelse, korttidstillsyn Januari 2015 Verksamhetsuppföljning Korttidsvistelse, korttidstillsyn Januari 2015 Bakgrund Verksamhetsuppföljning för Korttidsvistelsen och Korttidstillsynen har genomförts under januari månad 2015. I verksamhetsuppföljningen

Läs mer

Revisionsrapport Familjehem Mora kommun

Revisionsrapport Familjehem Mora kommun Revisionsrapport Familjehem Mora kommun Inger Kullberg Cert. kommunal revisor December 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning 1 1.1 Rekommendationer 1 2 Bakgrund 2 3 Uppdrag

Läs mer

Kvalitetsberättelse 2015 Medihead

Kvalitetsberättelse 2015 Medihead Kvalitetsberättelse 2015 Medihead Inledning och verksamhetsbeskrivning: Medihead ett privat hemtjänst och assistansföretag, med mångkulturell inriktning (främst till persisk-, arabisk- och kurdisk- talande

Läs mer

Kvalitetsrapport för Håksberg/Sörviks förskoleområde läsåret 2013-2014

Kvalitetsrapport för Håksberg/Sörviks förskoleområde läsåret 2013-2014 Kvalitetsrapport för Håksberg/Sörviks förskoleområde läsåret 2013-2014 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I Håksbergs förskola Ansvarig förskolechef Lena Hellman Innehåll KVALITETSARBETE... 0 MÅL... 0 FÖRUTSÄTTNINGAR...

Läs mer

Avtals- och verksamhetsuppföljning (2016)

Avtals- och verksamhetsuppföljning (2016) Kvalitet och utvärderingskontoret 2016-04-20 Dnr Än 2016-314 Malin Robertsson Maria Svensson Jonas Arnoldsson s- och verksamhetsuppföljning (2016) Verksamhet Datum för besök 2016-04-20 Deltagare/metod

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för medicinska insatser i elevhälsan. Grundskolan Barn och ungdom Eslövs kommun

Patientsäkerhetsberättelse för medicinska insatser i elevhälsan. Grundskolan Barn och ungdom Eslövs kommun Patientsäkerhetsberättelse för medicinska insatser i elevhälsan. Grundskolan Barn och ungdom Eslövs kommun År 2013 Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-28 Lizbeth Blennerup, Medicinskt Ledningsansvarig

Läs mer

För dig som arbetar inom LSS Leksands Kommun Varmt välkomna till LSS-enheten

För dig som arbetar inom LSS Leksands Kommun Varmt välkomna till LSS-enheten För dig som arbetar inom LSS Leksands Kommun Varmt välkomna till LSS-enheten LSS enheten i Leksands kommun kännetecknas av att: Brukaren ges valfrihet i sin vardag Personalen arbetar på ett professionellt

Läs mer

Riktlinjer. för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år. Reviderad 2015-08-26 Äldreomsorgsnämnden 100

Riktlinjer. för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år. Reviderad 2015-08-26 Äldreomsorgsnämnden 100 Social- och omsorgskontoret Riktlinjer för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år Reviderad 2015-08-26 Äldreomsorgsnämnden 100 Inga-Lena Palmgren utredare Stab Telefon (direkt):

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Kungälvs kommun

Patientsäkerhetsberättelse för Kungälvs kommun Patientsäkerhetsberättelse för Kungälvs kommun År 2011 Datum och ansvarig för innehållet 2012-01-12 Birgitta Olofsson Ann Karlsson Monika Bondesson VÅRD- OCH ÄLDREOMSORG ADRESS Stadshuset 442 81 Kungälv

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Saltsjöbadens Sjukhus

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Saltsjöbadens Sjukhus 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Saltsjöbadens Sjukhus Datum och ansvarig för innehållet Eva Magnusson KVALITETSAVDELNINGEN KA/LF 2014-09-29 Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner

Läs mer

Uppdragsplan 2010 för vård- och omsorgsnämnden

Uppdragsplan 2010 för vård- och omsorgsnämnden Uppdragsplan 2010 för vård- och omsorgsnämnden Uppdragsplan 2010 för vård- och omsorgsnämnden Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2010 ange politiska vägval, mål och strategier

Läs mer

Strategi för patient- och brukarmedverkan i Norrbottens län 2015-2018

Strategi för patient- och brukarmedverkan i Norrbottens län 2015-2018 Styrande dokument Måldokument Strategi Sida 1 (6) Strategi för patient- och brukarmedverkan i Norrbottens län 2015-2018 Inledning och bakgrund Delaktighets- och inflytandefrågor har under många år diskuterats

Läs mer

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Revisionsrapport Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Viktor Prytz Trelleborgs kommuns revisorer Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Revisionsfråga...2 2.2. Revisionskriterier...2

Läs mer

Remissvar Ett gott liv var dag Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0411

Remissvar Ett gott liv var dag Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0411 BESLUT Datum 2015-06-09 Diarienummer 2015/SON0072 Sida 1(6) Sociala omsorgsnämnden Eva Claesson, Tfn 0734-32 70 20 Mottagare Kommunstyrelsen Remissvar Ett gott liv var dag Kommunstyrelsens diarienummer:

Läs mer

Granskning av styrning och ledning inom hemtjänstverksamheten

Granskning av styrning och ledning inom hemtjänstverksamheten Revisionsrapport Anders Törnqvist My Nyström Granskning av styrning och ledning inom hemtjänstverksamheten Sollentuna kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

FRITID FÖR ALLA - HANDLINGSPLAN. Mål fritid för barn och ungdomar med funktionsnedsättning

FRITID FÖR ALLA - HANDLINGSPLAN. Mål fritid för barn och ungdomar med funktionsnedsättning SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING STÖD OCH SERVICE TIL L PERSONER MED FUNKT IONSNEDSÄTTNING SID 1 (5) 2009-03-01 FRITID FÖR ALLA - HANDLINGSPLAN Bakgrund Staden gjorde 2005 en utredning om var samordnings-

Läs mer

Samverkansavtal. avseende samordnat samhällsstöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i östra Östergötland.

Samverkansavtal. avseende samordnat samhällsstöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i östra Östergötland. Samverkansavtal avseende samordnat samhällsstöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i östra Östergötland. 1 Parter Detta avtal är tecknat mellan landstinget i Östergötland, närsjukvården i östra

Läs mer