VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 FÖRBUNDET BLÖDARSJUKA I SVERIGE

2 Förbundet Blödarsjuka bildades 1964 och är en rikstäckande handikapporganisation med nio regionföreningar samt en kvinno-, en ungdoms-, en föräldra- och en äldrekommitté samt en kommitté för medlemmar med diagnosen ITP. FÖRBUNDETS MÅL - Att tillvarata de blödarsjukas intressen i samhället - Att ge råd och stöd till de blödarsjuka och deras anhöriga - Att sprida kunskap om blödarsjuka inom och utom förbundet - Att verka för en kvalificerad vård och behandling, rehabilitering och social trygghet - Att upprätthålla kontakter med internationella organisationer vars syfte är att förbättra de blödarsjukas livssituation - Att främja vetenskaplig forskning och utveckling om blödarsjuka MEDLEMMARNA Förbundet Blödarsjuka i Sverige, FBIS, organiserar personer med hemofili, von Willebrands sjukdom, ITP och andra närbesläktade sjukdomar med det gemensamma funktionshindret att blodet inte levrar sig normalt. Förbundet organiserar även personer som bär på arvsanlaget till sjukdomarna. Totalt har förbundet medlemmar med ett tiotal diagnoser, varav några mycket sällsynta. Förbundet har en majoritet av de blödarsjuka med svår och moderat form av hemofili och von Willebrands sjukdom som medlemmar. Mörkertalet bland dem som har mild form av sjukdomen är mycket stort i Sverige. Tiotusentals personer saknar diagnos och många av dem har behov av information om sin sjukdom. En stor utmaning framöver är därför att rekrytera fler milt blödarsjuka och även anlagsbärare som medlemmar. Mörkertalet är nämligen också stort vad gäller anlagsbärarna. En ständig utmaning är också att motivera till fortsatt medlemskap och ideellt arbete i förbundet. Vid årets slut hade förbundet medlemmar, varav fler än hälften med någon form av blödningsrubbning. Övriga stödmedlemmar är som regel anhöriga eller vårdpersonal. Medlemsutveckling Den vanligaste formen av blödarsjuka, hemofili, drabbar i huvudsak män, och en majoritet av berörda medlemmarna och förtroendevalda är därför män. Medlemskåren är förhållandevis ung och 2/3 av alla berörda medlemmar är under 50 år. En mindre andel, 28 st är svårt blödarsjuka medlemmar över 65 år. De utgör den första generationen blödarsjuka ålderspensionärer i förbundet. Bakgrunden är att livsuppehållande medicinering endast har varit allmänt tillgänglig under några decennier. För 50 år sedan var medellivslängden för personer med svår form av blödarsjuka 16,5 år. Ett betydande antal medlemmar, uppskattningsvis st i mellan- och äldregenerationerna, har under de Sida 2 av 22

3 senaste decennierna avlidit i sviter av svåra läkemedelsskador, främst i hiv men också i hepatit C. Cirka tio procent av medlemmarna uppskattas ha invandrarbakgrund. Förbundets beskyddarinna Drottning Silvia är sedan många år förbundets beskyddarinna. Medicinsk rådgivare Professor Erik Berntorp, Universitetssjukhuset MAS, har varit förbundets medicinska rådgivare under verksamhetsåret. Hedersmedlemmar Hedersmedlemmar är professor emerita Margareta Blombäck, docent Hans Johnsson och tidigare ordföranden i förbundet Benny Åsberg Flerhandikapp Blödarsjuka är en kronisk sjukdom som i svår och medelsvår form kräver avancerad medicinering och egenvård i hemmet. De flesta vuxna blödarsjuka personer över 35 år har utöver en koagulationsrubbning också ett mer eller mindre uttalat rörelsehinder till följd av ledblödningar. En majoritet vuxna medlemmar smittades på 80-talet av hiv- och hepatit C- virus från sina blodbaserade mediciner. Ett 35-tal hiv-positiva blödarsjuka finns i dag i livet, varav merparten är medlemmar i förbundet. Förbundet har också ett stort antal hepatitdrabbade medlemmar. Andra följdbesvär av sjukdom och medicinering är bildande av antikroppar mot mediciner, svår smärtproblematik samt för kvinnor svåra menstruationsblödningar. ORGANISATION Ordförandemötet 2009 Ordförandemötets uppgift är bland annat att debattera verksamhets- och budgetplan mellan kongresserna, att vara diskussionsforum i viktiga frågor och att ge rekommendationer till förbundsstyrelsen om verksamhetsplanen. Vid kommittéernas rapportering framkom att äldrekommittén ser problem med att endast få bidrag från vissa landsting till rehabilitering på Teneriffa. ITP-kommittén framhöll vikten av att snarast få fram nationella riktlinjer för vård av ITP, centraliserad vård och ett nationellt register över patienter. Ett generationsskifte är på gång i ungdomskommittén och verksamheten pågår enligt samma modell som tidigare år, Familjekommitténs verksamhet koncentreras till fram för allt planering och genomförande av sommarläger och familjedagar. Kvinnokommitténs arbete fokuseras på utåtriktad information om kvinnor med blödarsjuka och till mötesverksamhet. De ekonomiska förutsättningarna är inte de bästa för förbundet när det handlar om att permanenta bra projektverksamhet. Regionföreningarna bedömde att en omdisponering av medel från regionerna till förbundets centrala verksamhet bör kunna ske framöver. Vidare framhölls möjligheterna att bedriva viss central verksamhet i regionernas regi och att regionerna kan dela på kostnader för vissa verksamheter. Sida 3 av 22

4 Styrelsen Under tiden mellan kongresserna leder förbundsstyrelsen verksamheten som det högsta beslutande organet. Styrelsen består av blödarsjuka personer eller anhöriga till blödarsjuka personer. Fyra kvinnor har ingått i förbundsstyrelsen under Förhållandet kvinnor män återspeglar i stort könsfördelningen bland förbundets blödarsjuka medlemmar, där hemofili nästan enbart drabbar män medan kvinnor är anlagsbärare. Övriga former av blödarsjuka drabbar båda könen lika. Styrelsen har under året haft 6 protokollförda sammanträden och tre telefonmöten. Den har bland annat behandlat följande frågor: - Förbundets organisation och ekonomi - Vård och behandling av blödarsjuka - Högspecialiserad vård - Rehabilitering och hjälpmedel - TLVs genomgång av läkemedel för blödarsjuka - Andra läkemedelsfrågor och läkemedelsskador - Hepatitinformation - Hivpositiva blödarsjuka. - Utbildningsfrågor. - Socialförsäkringsfrågor. - Medlemsverksamheten - Patientinflytandefrågor - Livskvalitétfrågor - Ungdomsfrågor - Kvinnofrågor - Barn och familjefrågor - Frågor som berör medlemmar Mitt i livet - Äldrefrågor - Försäkringsfrågor. - Internationellt samarbete inom världsorganisationen, de europeiska organisationerna och mellan de nordiska länderna - Samverkan med Nepal - Information och opinionsbildning - Forskning och utveckling - Samverkan inom HSO - Samverkan inom SHIA Styrelsens sammansättning Daniel Arnberg Mikael Deragården Zygmunt Gruszka Örjan Bjermert Anna Tollwé Gunilla Jarehult Paula Larsson Claes Palmblad ordförande vice ordförande kassör sekreterare ledamot ledamot suppleant suppleant Sida 4 av 22

5 Förbundet har under året haft kontakter med bland annat företrädare för Handikapprörelsens samarbetsorgan, HSO och enskilda handikapporganisationer, politiska partier, Socialdepartementet, Socialstyrelsen, Barnombudsmannen, Hjälpmedelsinstitutet, Hemofilicentrum vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Universitetssjukhuset MAS och Karolinska Universitetssjukhuset, Läkemedelsverket, Läkemedelsindustriföreningen (LIF), läkemedelsbolag, Sveriges Kommuner och landsting (SKL), enskilda landsting, enskilda kommuner, fonder och stiftelser Förbundsstyrelsens ledamöter och kansliet har under året också informerat om, diskuterat och svarat på remisser och enkäter om bland annat: - Läkemedelsförmånen - Läkemedelsförsäkringen - Läkemedelshantering - Socialförsäkringsfrågor - Sjukgymnastik - Rehabiliteringsmöjligheter för blödarsjuka - Rehabiliteringsbehov bland blödarsjuk - Samarbetet med Nepal - Stöd till hivpositiva blödarsjuka - Hepatitbehandling - Barn och familjefrågor - Sjukdomens ärftlighet - Kvinnofrågor - Ungdomsfrågor - Arbetsmarknadsfrågor - Försäkringsskyddet för blödarsjuka - Levnadsförhållanden för personer med funktionshinder - Bemötande - Tillgänglighetsfrågor - Hjälpmedelsfrågor - Forskningsfrågor - Statistik Verkställande utskottet, VU Förbundets ordförande, vice ordförande och kassör har ingått i förbundsstyrelsens VU. Som sekreterare har förbundets ombudsman fungerat. VU har haft fyra protokollförda sammanträden under året. Kansliet Kansliet är styrelsens verkställande organ och sköter det fortlöpande arbetet med ekonomi, medlemsregister, diarium, ansökningar och redovisningar av bidrag. I kansliets arbete ingår också att ge råd och stöd till medlemmar, intressepolitisk och handikappolitisk bevakning, extern och intern information, presskontakter, medlems- och utbildningsverksamhet, samt projektverksamhet. Sida 5 av 22

6 Kansliet har under året haft tre personer anställda, alla kvinnor. Arbete har letts av förbundets ombudsman Eva Sarman. Kanslist Rose Mattsson har skött kontors- och ekonomigöromål och medlemskontakter på kansliet. Brita Törnell har varit anställd som projektledare i barn- och familjeprojektet Familjeliv till och med april. År Antal anställda i medeltal Extern representation och externa kontakter Socialstyrelsens nämnd för funktionshindersfrågor: Styrelseledamoten Zygmunt Gruszka har av HSO varit utsedd att ingå i Socialstyrelsens nämnd för funktionshindersfrågor Regeringens handikappdelegation: Styrelseledamoten Zygmunt Gruszka har av HSO varit utsedd att ingå i regeringens handikappdelegation Läkemedelsverkets brukarråd: Styrelseledamoten Gunilla Jarehult har av HSO varit utsedd att ingå i Läkemedelsverkets brukarråd. Kommittéer och arbetsgrupper Ungdomskommittén tillvaratar ungdomarnas intressen i förbundet och sammankallar ungdomar med blödarsjuka mellan 16 till 26 år till årliga träffar och lägerverksamhet. Verksamheten presenteras närmare under avsnittet Ungdomsverksamhet. Johanna Jacobsson Tor Bjermert David Lundwall Marika Jacobsson Martin Strandberg Oskar Lundwall Johan Lundström Henrik Schedin Wictor Wendel Andreas Appelqvist Mikael Walter Myhanna Samuelsson Kalle Gustavsson ordförande vice ordförande till 28 maj vice ordförande från 28 maj. kassör sekreterare till 28 maj sekreterare från 28 maj ledamot till 28 maj ledamot från 28 maj ledamot från 28 maj suppleant till 28 maj suppleant till 28 maj suppleant från 28 maj suppleant från 28 maj Föräldrakommittén har till uppgift att tillvarata barn- och föräldrafrågorna i förbundet och att arrangera mötes- och lägerverksamhet för föräldrar och barn. Kommittén har bestått av följande personer: Paula Larsson Ann Lundskog Jörgen Alderlid Monica Westerberg sammankallande Sida 6 av 22

7 Kommittén lämnar synpunkter på förbundets verksamhet med utgångspunkt från barnsoch föräldrars erfarenheter. Den har aktivt deltagit i planeringen av föräldrakonferensen utanför Göteborg och i arbetet med förbundets Barn- och Familjeprojekt Familjeliv. Vidare har kommittén tagit del i planering och genomförande av barnlägret i Värmland vecka 31. Delar av kommittén har även fungerat som styrgrupp för barn- och familjeprojektet. Kommittén har initierat uppdateringar av föräldrakommitténs hemsida. Den har sammanträtt två gånger under året samt haft ett antal telefonmöten. Bland annat har diskuterats hur fler föräldrar kan engageras i verksamheten. Äldrekommittén har till uppgift att bevaka de äldres intressen och att sammankalla medlemmarna till årlig mötesverksamhet. Kommittén har bestått av följande personer: Benny Åsberg Gert Grekow Zygmunt Gruszka Gösta Knutsson Ann-Katrin Pernholm. sammankallande Kommittén har mötts två gånger under året. Den har bl a planerat och genomfört en rehabiliteringsresa till Teneriffa för äldre blödarsjuka i februari-mars 2009 i samarbete med Norges Blödarförening samt planerat och genomfört rehabiliteringsdagar i Nynäshamn i september. Representanter för äldrekommittén ingår i referensgruppen för läkemedelsfrågor ITP-kommittén har till uppgift att bevaka ITP-medlemmarnas intressen i förbundet och att planera och sammankalla ITP-medlemmarna till årlig mötesverksamhet Monika Westerberg Mari Bruni. sammankallande Kommittén har haft ett antal telefonkontakter under året. I oktober ordnades en konferens för ITP-medlemmar i Stockholm med ett trettiotal deltagare. Ett antal ITPmedlemmar har deltagit på nätverksträffarna för kvinnor under året. Monica Westerberg har under året deltagit vid två europeiska möten i Edinburgh i maj och i Berlin i juni. Kvinnokommittén bildades i maj 2009 som vidareutveckling av det kvinnonätverk som har funnits sedan ett par år. Syftet är att sprida kunskap om kvinnor och blödarsjuka både inom förbundet och utåtriktat samt att genomföra mötesverksamhet inom området. Anna Tollwé Lilian Adolphson Lena Britz Jenny Olsson Ylva Sjölin Lisa Öberg Sofia Andersson sammankallande Sida 7 av 22

8 Under året har ett välbesökt möte med fokus på anlagsbärarnas problem genomförts i januari i samarbete med Mitt i livet -projektet. En speciell sida för kvinnor har producerats på förbundets hemsida. Information om Kvinnor och blödarsjuka har getts i ett flertal olika tidningar och kvinnor och blödarsjuka har uppmärksammats i TVprogrammet Fråga Doktorn. Nätverket har också medverkat i en mässa för skolsköterskor och arbetat med att sprida kunskap om boken "Kvinna och Blödarsjuk". Referensgruppen för läkemedelsfrågor har under året haft två möten. Den tillkom mot bakgrunden av att läkemedelsfrågorna blivit allt mer komplicerade och krävde speciell kunskap som förbundet behöver aktualisera, bl a om läkemedelsproduktionen och den aktuella forskning och utveckling som sker inom området. Förbundet behövde också föra ut läkemedelsfrågorna bland medlemmarna för att kunna bedriva ett fullgott intressepolitiskt arbete. Det var även viktigt att förmedla kunskap om läkemedelsfrågorna till de medlemmar som ingår i så kallade fokusgrupper. Referensgruppen består av ett 20-tal personer med skiftande bakgrund och diagnos. Gruppen har haft två möten under året där bland annat tillverkningsprocessen, etik och policy i läkemedelsfrågor, marknadsföring, profylaxbehandling mm diskuterats SAMARBETSPARTNERS HSO FBIS är sedan 1976 medlem i Handikappförbundens Samarbetsorgan, HSO. Regionföreningarna är länsvis anslutna till organisationen. Förbundet har representerat HSO, medverkat i HSO:s nätverk, och ordförandemöten samt vid seminarier, konferenser om social- och handikappolitiska frågor, hälso- och sjukvårdsfrågor mm samt gett förbundets syn på utsända remisser. SHIA Förbundet är medlem i SHIA, den svenska handikapprörelsens förening för internationellt utvecklingssamarbete. Verksamheten finansieras med medel från Sida. Målet är att stärka funktionshindrades möjligheter till jämlikhet och delaktighet och ge stöd till bildande och utveckling av handikapporganisationer i utvecklingsländer. Förbundets samarbetsprojekt med Nepal Hemophilia Society, NHS, finansieras sedan 1999 med medel från SHIA. Projektet skildras under rubriken Internationellt. Kontaktperson har varit Örjan Bjermert. Hemofilivården Nationella samrådsgruppen är ett organ för kontinuerligt samråd med hemofilivården. Gruppen består av medicinska representanter för landets tre hemofilicentrum, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, Universitetssjukhuset MAS och Sahlgrenska Universitetssjukhuset och för förbundets styrelse. I gruppen ingår även representanter för de lokala brukarråden vid dessa sjukhus. Gruppen har träffats en gång under verksamhetsåret. Sida 8 av 22

9 Bland annat diskuterades då följande: - TLV-processen som ska gå igenom subventionerade läkemedel till blödarsjuka personer - Uppdatering av vårdprogrammet - Aktuellt inom koagulationsvården - Aktuellt inom förbundet - Statistik om Hepatit ABF Förbundet blödarsjuka samarbetar med ABF för att utveckla studieverksamheten. Förbundets ombudsman har fungerat som kontaktperson. ABF har under 2008 stött förbundet med framtagande av ett studiematerial om Kvinnor och blödarsjuka. Förbundet har under 2009 arbetat vidare på att marknadsföra materialet utåtriktat och bland medlemmarna. Folkspel Förbundet Blödarsjuka är sedan 2004 medlem i Folkspel, Folkrörelsernas Samarbetsorgan för Spel och Lotterifrågor, en organisation med ett flertal ideella riksorganisationer som medlemmar. Folkspels uppgift är att arrangera lotterier som ger så stort överskott som möjligt till medlemsorganisationerna. År 2009 erhöll Förbundet kr från Folkspel. Banco/Swedbank Robur Förbundet är tillsammans med många andra ideella organisationer anslutet till Bancos Humanfond och Hjälpfond, två fonder där sparandet gynnar ideella organisationer. Från 20 januari är Swedbank Robur ägare till Banco. Spararna bestämmer själva vilken organisation de vill stödja. Förbundet får vid varje årsskifte 1-2 procent av spararnas avkastning av fondförmögenheten. Förbundets kontaktperson har varit Gert Grekow. Utdelningen till förbundet uppgick 2009 till kr. Handikapphistoriska Föreningen Förbundet är sedan 2003 medlem i Handikapphistoriska föreningen. Föreningen ska bl a inspirera till studier inom det handikapphistoriska området, verka för insamling, bevarande och bearbetning av handikapphistoriskt material som belyser levnadsförhållanden och samhällets syn på människor med funktionshinder. Förbundets ombudsman Eva Sarman är kontaktperson. PROJEKTVERKSAMHET Familjeliv ett barn och familjeprojekt Förbundet Blödarsjuka har fått medel ur Allmänna arvsfonden för ett treårigt projekt med syfte att underlätta livet för familjer med barn som har blödarsjuka och ITP. Projektet avslutades i april Projektledare har varit Brita Törnell. Sida 9 av 22

10 Projektet har haft en styrgrupp som består av 10 personer med olika kunskapsområden. I projektet har också funnits ett antal referensgrupper för information, kvinnofrågor, ungdomar, föräldrar m fl. Övriga samarbetspartner har varit förbundsstyrelsen, koagulationsvården, ABF, samt andra mindre handikappförbund. Följande verksamheter har genomförts under projekttiden: - Bearbeta och sprida resultat från en genomförd familjeenkät, - Skapa ett kontaktpersonsystem för familjer med blödarsjuka barn och genomföra utbildning för kontaktpersonerna - Genomföra nätverksbyggande mötesverksamhet för barnfamiljer och flickor/kvinnor - Ta fram och marknadsföra ett studiematerial för kvinnor med blödarsjuka - Ta fram en skrift för föräldrar till nydiagnostiserade barn - Utveckla förbundets hemsida för kvinnor och barnfamiljer med blödarsjuka. Projektet har bidragit till att underlätta vardagen för medlemsfamiljerna. Det främsta resultaten är stärkta medlemskontakter mellan föräldrar till blödarsjuka barn och mellan kvinnor med blödarsjuka i olika åldrar samt att kvinnors blödningsproblematik uppmärksammats i förbundets verksamhet. Mitt i livet - projektet. Målsättningen med projektet, som finansieras av Allmänna Arvsfonden, är att i mötes- och informationsverksamhet fokusera på specifika problem för medlemmar år i samband med arbete, familjebildning och relationer samt i samband därmed bygga och förstärka nätverk och utveckla kamratstödet i gruppen. En styrgrupp finns bestående av Henrik Lundgren, sammankallande, Anna Tollwé, Örjan Bjermert, Mikael Deragården och Patrik Östberg. Styrgruppen har under året haft två möten och ett flertal telefonmöten. Projektledare har varit Eva Sarman I februari 2009 genomfördes ett större medlemsmöte om anlagsbärarnas situation i Stockholm. Programmet innehöll information om arvsgången vid blödarsjuka, fosterdiagnostik och preimplantorisk diagnostik, anlagsbärarnas blödningssymtom samt möjlighet till rådgivning och tester vid koagulationsmottagningarna. Möjligheter gavs till nätverksbyggande och att utbyta erfarenheter. Ett 60 tal medlemmar deltog. Mötet dokumenterades och informationen nådde via medlemstidningen Gensvar ut till samtliga medlemmar. Ett faktablad om anlagsbärare togs även fram under verksamhetsåret. Under våren har en enkät bearbetats som genomfördes hösten 2008 bland medlemmar Mitt i livet. Resultaten har redovisats för förbundsstyrelsen och i medlemstidningen Gensvar I april 2009 genomfördes ett möte om att vara blödarsjuk och Mitt i livet på DHR:s anläggning Grötö i Göteborgs skärgård. Programmet var informellt och byggde på diskussioner i grupper och med sköterskor inom koagulationsvården kring resultat från enkäten. Fokus var lagt på erfarenhetsutbyte. Som ett resultat av diskussionerna på Grötö har ett arbete med en informationsskrift till partners till blödarsjuka påbörjats under hösten. Skriften går under arbetsnamnet Blödarsjuka för dummies och medlemmarna bidrar själva med underlag. Materialet är efterfrågat, bl a av anhöriga till blödarsjuka som söker lättsam kunskap om blödarsjuka. Sida 10 av 22

11 REHABILITERINGS- OCH UTBILDNINGSVERKSAMHET Barnläger Förbundet anordnar varje år ett sommarläger för blödarsjuka barn och barn med ITP i åldrarna 8-15 år. Syftet är att under medicinskt betryggande former ge barnen möjlighet att leva lägerliv, träna egenvård, och stärka sin självständighetsutveckling. Verksamheten ger möjlighet till bad, utflykter, lekar och tävlingar samt ger de lite äldre barnen tillfälle att lära sig att injicera sin medicin själva. Lägret år 2009 förlades denna gång till Djuprämmens lägergård i Värmland under första veckan i augusti. En sjuksköterska med koagulationserfarenhet har det medicinska ansvaret och KS barnkoagulationsmottagning har beredskap om något händer. Antalet deltagande barn upp till 15 år var 20 stycken. Ledarnas antal var 9, däribland även blödarsjuka ungdomar som fungerade som miniledare. Lägerkommittén bestod av Jeanette och Anders Alm, Anneli och Jörgen Alderlid samt sjuksköterskan Gunilla Klemenz. Sommarlägret har alltid varit mycket uppskattat och många barn har under årens lopp lärt känna varandra under förbundets sommarläger. Familjekonferens Våren 2009 anordnades den årliga familjekonferensen för medlemsfamiljer med barn upp till 16 år. Sammanlagt deltog 32 familjer och 13 barnvakter från hela landet på Lingatan i Munkedal under en helg. Deltagarna fick lyssna på och samtala med överläkare Pia Petrini, Karolinska Universitets- om killar, pubertet och hemofili samt diskutera och grupparbeta kring att ha ett blödarsjukt litet barn, att leva med ITP, att ha tonårsbarn. Vidare gavs information om vad diskrimineringslagstiftningen innebär för blödarsjuka elever samt information om elevers rättigheter. Mötet gav också stort utrymme åt nätverksbyggande och kontaktskapande verksamhet. ITP-konferens I september genomfördes en ITP konferens under en helg. Ett 30-tal personer från hela landet deltog. Vuxenläkare Jan Samuelsson och barnläkare Iris Treutiger informerade om nya forskarrön och om aktuell vård och behandling. Möjligheter gavs till att ställa frågor och föra diskussioner. Vidare rapporterades från det internationella ITP-samarbetet och mötesverksamhet i Edinburgh och Berlin samt från förbundets familjekonferens. Mötet gav också utrymme åt nätverksbyggande och kontaktskapande bland medlemmarna. Konferens om antikroppar I anslutning till Arosenius symposium i november inbjöds berörda medlemmar att möta hemofilivårdens experter på antikroppar. Medverkade gjorde bitr. professor Jan Astermark, professor Rolf Ljung och överläkare Pia Petrini. Mötet ägde rum på St Gertruds konferens och ett 70-tal medlemmar deltog som bland annat sökte svar på frågor om vilka som drabbas av antikroppar, varför man drabbas och hur behandlingen fungerar. I en uppskattad paneldebatt diskuterades också hur livskvaliteten påverkas Sida 11 av 22

12 Rehabiliteringsdagar för äldre blödarsjuka personer Förbundets årliga rehabiliteringsdagar för äldre blödarsjuka, de så kallade MÅ-BRA dagarna arrangerades under tre septemberdagar i Nynäshamn. På programmet stod föreläsningar om friskvård, hepatit C, vård och behandling, ärftlighet, kost, hälsa och meditation. Ett 40-tal blödarsjuka med anhöriga deltog. Rehabiliteringsdagarna utvärderades med positivt resultat. Rehabilitering på Teneriffa Många äldre blödarsjuka personer har uttalade smärt- och rörelseproblem. Rehabiliterande insatser saknas ofta i landstingen Därför arrangerade förbundet för fjärde gången tillsammans med den norska föreningen en speciell rehabiliteringsresa till Teneriffa och anläggningen Vintersol i mars Norsk läkare medföljde. Syftet var att under behagliga former stimulera till träning av muskler och leder. Bl a utnyttjades Vintersols varmvattenbassäng och personal i träningen. Totalt deltog 25 blödarsjuka personer samt deras anhöriga. UNGDOMSVERKSAMHET Ungdomsverksamheten vänder sig till unga blödarsjuka mellan 16 och 26 år. Den leds av en kommitté om fem ungdomar som utses på ungdomssektionens årsmöte. Kommittén förfogar över en egen budget och planerar och genomför självständigt ungdomsverksamheten. Medel har under året ställts till förfogande av bl a Sunnerdahls handikappfond. Syftet med verksamheten är: - att bevaka de blödarsjuka ungdomarnas intressen - att genom läger och konferenser skapa nätverk bland blödarsjuka ungdomar - att slussa in ungdomar i förbundet och utbilda dem i föreningsfrågor - att samarbeta med ungdomar från andra handikappförbund - att knyta kontakter med blödarsjuka ungdomar i andra länder - att verka för ett samarbete med föräldrakommittén Årsmötet i ungdomskommittén hölls i maj under en weekend i Göteborg och 16 ungdomar deltog. På programmet stod förutom årsmötesförhandlingar och val till ungdomskommittén, kontaktskapande med nya ungdomar mm. I februari ordade ungdomskommittén ett vinterläger för 14 ungdomar under 4 dagar i Åre. Friskvård, social gemenskap, erfarenhetsutbyte mm stod på programmet. Under en helg i november hölls ett höstläger i Uppsala med information om blödarsjuka, internationell verksamhet och besök på museum. 20 ungdomar deltog. Ungdomarna har under året disponerat en sida i förbundstidningen Gensvar och har även en egen hemsida I augusti medverkade 4 blödarsjuka ungdomar över 16 år som mini-ledare vid förbundets sommarläger för 20 blödarsjuka barn 8 15 år. Lägret genomfördes under en vecka på Djuprämmens lägergård i Värmland. Många deltagare återkommer under flera somrar för att vid 16 år fungera som min-iledare på sommarlägret. Utöver denna verksamhet har ungdomskommittén varit representerat vid ordförandekonferensen i Malmö i november. Sida 12 av 22

13 HIV OCH HEPATITVERKSAMHET Socialstyrelsen beviljade förbundet kr i verksamhetsbidrag för år Medlen har främst använts till stödverksamhet och intressepolitiska insatser för hivdrabbade blödarsjuka och deras anhöriga, men under året har även stödverksamhet och intressepolitisk verksamhet för hepatitdrabbade blödarsjuka bedrivits. Det innebär att förbundet under året har: - följt och informerat om medicinska frågor, med betoning på förhållandet blödarsjuka och hiv/hepatit och biverkningar till behandlingen. - följt och informerat om samhällets stöd- och rehabiliteringsmöjligheter. - bevakat och informerat om gruppens erfarenheter och problem bland annat i förhållande till läkemedelsförsäkringen, till vården, politiker, berörda myndigheter och allmänheten i mötesverksamhet, presskontakter, remissvar mm (bl a om blodsäkerhet) - arrangerat en manifestation på Mynttorget i Stockholm till minne av de minst 80 blödarsjuka avlidna i läkemedelsskador (hiv- och hepatit) - arrangerat två stormöten med medicinsk och social information för hiv-drabbade blödarsjuka och deras anhöriga (ca 20 deltagare per möte) och ett möte för äldre hepatitdrabbade blödarsjuka (40 deltagare) - dokumenterat mötesverksamheten i medlemstidningen Gensvar - spritt ett framtaget faktablad om hepatit bland medlemmar och via förbundets hemsida. - haft individuell kontakt med merparten hiv-drabbade samt ett stort antal hepatitdrabbade blödarsjuka personer under verksamhetsåret Blödarsjuka personer är hårt drabbade av de biverkningar till medicineringen i form av hiv- och hepatit - virus som under 70- och 80-talen överfördes via blodbaserade mediciner. Många hiv- och hepatit-drabbade medlemmar deltar därför aktivt i förbundets verksamhet. Ett 70-tal hiv-positiva blödarsjuka och minst ett 10-tal hepatitdrabbade blödarsjuka har hittills avlidit till följd av läkemedelsskador. För närvarande är ca 35 hiv-positiva blödarsjuka i livet bosatta över hela landet. Komplikationen hiv-hepatit C som de flesta hivpositiva är drabbade av är också ett stort problemområde som på senare år uppmärksammats alltmer. Över 430 blödarsjuka personer smittades av hepatit. Cirka hälften har enligt uppgift i dagsläget behandlat bort hepatiten. I många fall har dock behandlingen inte lyckats, trots upprepade försök. Att vara hepatitsmittad påverkar möjligheten till arbete, relationer och att bilda familj. Det har på senare tid framkommit att många medlemmar har behov av att utbyta erfarenheter om hepatitsmittan och dess konsekvenser med andra i liknande situation. Något som bland annat uppmärksammats i projektet Mitt i livet. INFORMATION Hemophilia Day 2009 Med anledning av den internationella hemofilidagen den 17 april ordnades en Manifestation på Mynttorget i Stockholm. Syftet var att uppmärksamma de många medlemmar som blivit offer för 80-talets läkemedelskatastrofer och smittats av hiv och hepatit. Under manifestationen tändes ljus för de som avlidit samtidigt som förnamn och ålder lästes upp. Krav på kompensation och en förändring av läkemedelsförsäkringen Sida 13 av 22

14 riktades till socialminister Göran Hägglund och skådespelerskan Margareta Stone läste ett utdrag ur Katastrof på recept Tidningen Gensvar Förbundets tidning Gensvar har kommit ut i fyra nummer under 2009, varav ett dubbelnummer. Distributionen har medvetet breddats till att förutom medlemmar även omfatta andra organisationer, delar av sjukvården och läkemedelsindustrin, nyckelpersoner vid myndigheter, riksdagspolitiker, press och andra media och bibliotek. Upplagan om ex. är satt för att bredda intresset och kunskapen om blödarsjuka och ge mottagarna en bättre bakgrund till förbundets förda intressepolitik Årets nummer har bland annat behandlat följande områden: Fosterdiagnostik, tester av anlagsbärare, blodsäkerhet, genterapi, livskvalitet bland medlemmar, blödarsjuk i Nepal, blödarsjuka på webben, antikroppar, medlemsporträtt, ny sjukförsäkring, aktuell forskning, försäkringsfrågor, Aroseniusfondens verksamhet, Apotekens omreglering, kvinnofrågor mm Förbundets ordförande Daniel Arnberg har varit ansvarig utgivare och ombudsmannen Eva Sarman redaktör. I redaktionsrådet har också ingått Örjan Bjermert, Gunilla Jarehult och Anna Tollwé. Under året har förbundets hemsida allt mer kommit att anpassas till medlemskrav på information som kompletterar medlemstidningen Gensvar och bidrar till att förbättra kommunikationen utåt och inåt i organisationen. Medlemsforum, som ger möjlighet för medlemmar att diskutera aktuella ämnen har dock ännu inte hittat sin slutliga form. Där presenteras information som endast riktar sig till medlemmar Vidare ges möjlighet att föra interna diskussioner i aktuella ämnen. Under 2009 besöktes hemsidan av totalt besökare varav unika besökare eller unika besök i veckan. Hemsidan når också nya målgrupper. Information om förbundet finns utlagd på 11 språk. De senaste årens verksamhetsberättelser, verksamhetsplaner och 19 faktablad om blödarsjuka kan laddas ned, liksom även vårdprogram om blödarsjuka och ITP. Det går även att beställa informationsmaterial och att anmäla önskan om medlemskap via hemsidan. e-post-brev. Informationsverksamheten har under året utökats med ett e-postbrev som vid årets slut hade ca 200 prenumeranter, merparten medlemmar i förbundet. Brevet informerar kort om kommande verksamheter, rapporterar från möten och sammankomster, aktuell projektverksamhet mm. Brevet utkom med 9 nr under Informationsmaterial mm Förbundets kansli tar emot ett flertal beställningar av informationsmaterial från medlemmar, vårdskolor, vårdpersonal, bibliotek, myndigheter, organisationer m fl. Sida 14 av 22

15 Nytt informationsmaterial för 2009 är: - Ett faktablad om anlagsbärare - Ett faktablad om antikroppar Mediekontakter mm Pressen har under året uppmärksammat kvinnor och blödarsjuka genom artiklar i DN och i Skolhälsan. Vidare har artiklar i Aftonbladet, Helsingborgs Dagblad och Svenska Dagbladet skrivits om blödarsjuka Pressmeddelande och pressinformation har skickats ut om: - Aroseniusfondens nya hemsida - Manifestation på Mynttorget i Stockholm under Hemophilia Day 17 april - TV4 raljerar om läkemedelskatastrofen - Två Aroseniusstipendier - Arosenius Symposium i Malmö AROSENIUSFONDEN Aroseniusfonden bildades Förbundet Blödarsjuka i Sverige är fondens huvudman. Den kände konstnären Ivar Arosenius har gett namn åt fonden. Han var blödarsjuk och dog i sviterna av sjukdomen endast 30 år gammal markerades hundraårsminnet av Ivar Arosenius dödsfall bl a genom en stor utställning på Göteborgs Konstmuseum och nya böcker om konstnären, hans liv och produktion. Lillan på katten i Ivar Arosenius berömda sagobok Kattresan, är Aroseniufondens symbol. Verksamheten går bland annat ut på informations- och kunskapsspridning, samt stöd till forskning om blödarsjuka och andra genrelaterade sjukdomar Aroseniusfonden skall: - Främja forskning för att lindra och bota blödarsjuka - Verka för kvalificerad vård, behandling och rehabilitering - Stödja utvecklingen av genterapi, som på sikt förväntas bota blödarsjuka och andra ärftliga sjukdomar. Fondstyrelsen I Aroseniusfondens styrelse ingår representanter för förbundet, hemofilivården och forskare inom genterapiområdet. Fondstyrelsen har haft ett protokollfört möte under året. Fondens ordförande: Vice ordförande: Övriga ledamöter: Ordförande i Förbundet Blödarsjuka, Daniel Arnberg Professor Gösta Gahrton. Docent Jan Astermark Överläkare Pia Petrini Professor Rolf Ljung Professor Edvard Smith Informationschef Ola Vettergren Docent Lisa Öberg Vice ordf. i Förbundet Blödarsjuka, Mikael Deragården Kassör, Förbundet Blödarsjuka, Zygmunt Gruszka Ombudsman Eva Sarman. Sida 15 av 22

16 Arosenius Symposium i Malmö Vart annat år står fonden värd för en informationsdag - Aroseniusdagen - som riktar sig till medlemmar och allmänheten med information om nya rön kring vård och behandling av blödarsjuka och genterapi. Vart annat år ordnas Aroseniussymposiet, med information till deltagare verksamma inom vård och behandling av blödarsjuka i Norden och Baltikum. Årets Aroseniussymposium ägde rum i november på St Gertruds Konferens i Malmö. Temat var antikroppar en av de största utmaningarna inom dagens hemofilivård. Varför utvecklar vissa patienter antikroppar? Vad kan vården göra åt detta? Ett 70-tal personer, främst vårdpersonal och läkemedelsrepresentanter deltog. Symposiet gav en aktuell bild av var forskning och behandling står för närvarande. Förutom en Aroseniusföreläsning (se nedan) föreläste professor Rolf Ljung och Professor Erik Berntorp, båda Universitetskliniken MAS, kring behandling av barn respektive vuxna med antikroppar. Medverkade gjorde även docent Anders Hillarp, Lunds Universitetssjukhus och docent Jan Astermark Universitetssjukhuset MAS. Under symposiet utdelas Aroseniusfondens forskningsstipendier till två förtjänstfulla forskare och deras forskning presenteras kortfattat. Symposiet avslutades med en uppskattad Gåsamiddag. Arosenius Lecture 2009 En av Europas auktoriteter på forskning om antikroppar, professor Johannes Oldenburg från Universitetskliniken i Bonn höll Arosenius-föreläsningen på Aroseniussymposiet i Malmö. I föreläsningen Anti-factor VIII bodies who, why and can it be prevented? tog Johannes Oldenburg upp de senaste rönen kring orsaken till antikroppar, en kombination av genetiska omständigheter och miljöfaktorer. - I dag har vi en mycket klarare bild av hur antikropparna utvecklas än för två år sedan. Vi börjar också alltmer förstå hur behandlingen kan anpassas. Om tio år kommer problemen med antikroppar att vara mycket mindre. Det visar resultat som vi har fått fram hittills, sa Johannes Oldenburg bl a. Johannes Oldenberg menade också att samverkan är en viktig orsak till att forskningen tagit flera kliv framåt de senaste åren. Arosenius stipendium 2009 Två forskningsstipendier delades ut vid Arosenius Symposium i Malmö PhD Karin Lundin fick kr och överläkare Ulf Tedgård kr. PhD Karin Lundin, Karolinska Institutet, Stockholm, fick det större stipendiet för studier av reparation av abnormt budbärar-rna i celler från patienter med en genetisk sjukdom, (agammaglo-bulinemi). Genetiska sjukdomar orsakas av mutationer i arvsmassan. Vissa mutationer påverkar budbärar-rna så att det inte sätts ihop på ett riktigt sätt inne i cellkärnan. Karin Lundins forskning syftar till att kunna behandla patienter genom att reparera budbäraren som i sin tur är mall för ett äggviteämne, snarare än att reparera själva den muterade genen. Överläkare Ulf Tedgård, UMAS, Malmö, mottog stipendiet för studier av livskvaliteten hos anlagsbärare av blödarsjuka. Sådana studier saknas nästan helt. Ulf Tedgårds undersökning kan leda till att hemofilivården får bättre metoder att hantera stress och andra faktorer som bärarskapet kan innebära. Sida 16 av 22

17 Utdelade resestipendier 2009 års resestipendier har delats ut till: Ph.D studerande Pedro Moreno, Karolinska Institutet för deltagande vid American Society for Gene Therapy s möte i San Diego, Californien, USA Maj kr. Ph.D studerande Eman Zaghloul, Karolinska Institutet för deltagande i GTRV:s möte i Paris, Frankrike 7-9 december kr År Aroseniusstipendier i kr Resestipendier i kr Aroseniusmaterial Konstmaterial av Ivar Arosenius i form av kort och brevmärken och två böcker om Ivar Arosenius har sålts till förmån för fonden. Till försäljning har under året även funnits rockslagsknappar, affischer, sagoboken Kattresan. Övriga aktiviteter Förbundet Blödarsjukas regionföreningar och enskilda medlemmar engagerar sig för fonden. Medlemmar har ordnat insamlingar bland annat på blodcentraler. Även i övrigt har medlemmar bidragit till att sprida information om fonden och dess verksamhet. Aroseniusfonden har under året mottagit ett flertal gåvor och minnesgåvor vid högtidsdagar och begravningar I förbundets tidning Gensvar har artiklar om fondens verksamhet, sjukdomen och nyheter inom genterapiområdet publicerats. Gensvar når ut i en upplaga av ex till nyckelpersoner inom politik, vård, forskning och social omsorg samt till medlemmar i förbundet, media, sjukhus, bibliotek och offentlig förvaltning. Nyheter om fonden och fondens verksamhet har också presenterats på förbundets hemsida. En utställning och en broschyr presenterar Aroseniusfondens verksamhet vid utåtriktade arrangemang. Hösten 2009 lanserades Aroseniusfondens nya hemsida Den ska presentera fonden, tydliggöra den forskning som fonden stöder samt underlätta för insamling av gåvor och försäljning av aroseniusmaterial. Totalt registrerade 3139 besök under hösten varav 1490 unika besök. Fondens behållning Huvudsponsor av fonden och dess aktiviteter har varit läkemedelsföretaget Biovitrum AB. Bayer AB, Octapharma AB och Novo Nordisk AB har stöttat fonden som sponsor. Baxter AB, CSL Behring AB har bidragit som supportrar. Sida 17 av 22

18 Sponsorbidrag, gåvor och intäkter från försäljning av Aroseniusmaterial har bidragit till att finansiera årets verksamhet. Fonden behållning har ökat med kronor och den totala behållningen uppgår vid årsskiftet 2009/2010 till kronor. Aroseniusfondens förmögenhet kr kr kr kr kr INTERNATIONELLT De internationella frågorna utgör en betydande del av verksamheten. Förbundet har ett väl inarbetat samarbete och erfarenhetsutbyte med motsvarande organisationer i Norden, i den europeiska sammanslutningen European Hemophilia Consortium, EHC, och inom världsfederationen WFH, World Federation of Hemophilia och där främst med Nepal Hemophilia Society. Förbundet har också under året deltagit i ett nyligen startat samarbete och erfarenhetsutbyte på europeisk nivå kring ITP frågor. World Federation of Hemophilia, WFH Förbundet är sedan 1968 medlem i WFH, de blödarsjukas globala samarbetsorgan som f n omfattar ca 110 medlemsländer. Syftet med WFH:s verksamhet är att presentera, upprätthålla och förbättra vården globalt. Detta sker bland annat genom frivilligt arbete av medicinsk personal och ett omfattande samarbete mellan medlemsländerna. För närvarande saknar cirka 75 procent av världens blödarsjuka vård och behandling. Under den innevarande tioårsperioden satsar WFH på att utveckla hemofilivården i fattiga länder via ett speciellt GAP-program. Antalet blödarsjuka som därmed ska kunna få tillgång till vård beräknas kunna fördubblas inom ett decennium. Samarbete med Nepal WFH uppmuntrar ett omfattande samarbete mellan medlemsländerna i den rika och fattiga delen av världen. Samarbetet sker bland annat i form av twinningprogram. Förbundet Blödarsjuka i Sverige har i många år på detta sätt samarbetat med Nepal Hemophilia Society, NHS. Programmet avslutades redan 2006, men med stöd av handikapprörelsens biståndsorgan SHIA fortsatte förbundet samarbetet med NHS. Syftet med verksamheten är - att stärka NHS så att föreningen kan ta tillvara de blödarsjukas intressen - att öka kunskapen om blödarsjuka hos NHS medlemmar och hos vården i Nepal - att göra gruppen blödarsjuka synlig - att motverka negativa attityder - att verka för bättre vård och behandling - att stärka enskilda blödarsjuka Sida 18 av 22

19 Projektledare har varit Örjan Bjermert. Hösten 2009 gjorde Örjan Bjermert, Claes Palmblad och Daniel Arnberg samt sjuksköterskan Petra Elfvinge en uppföljningsresa till Nepal. Bland annat övervarade man NHS årsmöte och förde diskussioner med NHS om den fortsatta verksamheten inom projektet. En film som skildrar NHS: medlemmars situation i Nepal har med framgång använts i den svenska medlemsverksamheten under 2008 och Projektsamarbetet har också under året skildrats i medlemstidningen Gensvar. Redovisade projektresultat: - Cirka 10 procent eller 250 av Nepals uppskattningsvis blödarsjuka har en diagnos - Föreningen har ett kontor där medlemmarna kan träffas - NHS ger ut Hemosight och informerar på olika sätt utåtriktat om blödarsjuka - NHS har startat en mödraklubb, en ungdomskommitté och ordnar årliga barn- och familjeläger - En vårdavdelning med en anställd sjuksköterska finns på Bir Hospital i Kathmandu. Där ges grundläggande vård och sjukgymnastik. - NHS har börjat med så kallade mikrolån för att blödarsjuka ska kunna starta egen verksamhet. - NHS delar ut stipendier för utbildning till blödarsjuka ungdomar - NHS har ett litet förråd av faktorkoncentrat för nödsituationer. European Hemophilia Consortium, EHC Förbundet är medlem i EHC, det regionala organ av WFH som omfattar fyrtiotalet länder i Europa. EHC har kontor i Bryssel. Organisationen arbetar bl a för att: - Förbättra diagnos och behandling av blödarsjuka i medlemsländerna - Säkerställa tillgången på säkra preparat - Tillvarata patienträttigheter i Europa - Följa europeisk sjukvårdspolitik - Stimulera hemofiliforskningen Vid det 22 europeiska EHC-mötet i Vilnius i september deltog representanter från ett stort antal europeiska länder. Från förbundet deltog Zygmunt Gruszka och Eva Sarman. Tema för konferensen var bl a behandlingsfrågor. På konferensen diskuterades bland annat profylaxbehandling och behandling av antikroppar. I föreläsningar och diskussioner åberopades också ofta svenska erfarenheter och behandlingsresultat. Även de äldre blödarsjukas behandling uppmärksammades i föreläsningar. Nordiskt samarbete Den danska föreningen var värd för 2009 års Nordiska möte i Köpenhamn i september. Zygmunt Gruszka representerade förbundet. Nordiska diskussioner fördes bland annat om fri rörligheten för blödarsjuka, kostnaderna för faktorkoncentraten och den förestående genomgången av vilka faktorkoncentrat som ska subventioneras i Sverige. Varje land gav en kort presentation av aktuella frågor inom det egna verksamhetsområdet. Deltagarna gavs även en redogörelse för en dansk undersökning bland äldre blödarsjuka.. Sida 19 av 22

20 Bidrag och stöd Statsbidraget är den ekonomiska basen för förbundets verksamhet års bidrag på innebar en begränsad höjning av bidraget. Diagrammet nedan visar nettoutvecklingen av statsbidraget, efter att samarbetsmedlen/medlemsavgiften till Handikapprörelsens Samarbetsorgan, HSO frånräknats. Förbundet disponerade då kr till den egna verksamheten år kr Stadsbidraget netto till förbundet kr kr kr Förbundet och Aroseniusfonden har mottagit ett omfattande stöd till verksamheten från myndigheter, landsting, fonder, stiftelser företag och organisationer enligt följande: Amgen AB Baxter AB Biovitrum AB CSL Behring Glaxo Smith Kline Kronprinsessan Margaretas Minnesfond Magnus Bergvalls Stiftelse Novo Nordisk AB Kung Oskar II och Drottning Sophias Guldbröllopsminne SHIA Socialstyrelsen Sunnerdahls handikappfond Åhlénstiftelsen Allmänna Arvsfonden Bayer AB Byggmästare Axel Alms Stiftelse Erikshjälpen Helge Ax:son Jonssons Stiftelse Lindhés advokatbyrå Norrbacka Eugeniastiftelsen Octapharma AB Radiohjälpen Victoriafonden SISUS Stiftelsen Lars Hiertas Minne Åke Wibergs stiftelse Sida 20 av 22

Förvaltningsberättelse 2007 Förbundet Blödarsjuka i Sverige

Förvaltningsberättelse 2007 Förbundet Blödarsjuka i Sverige Förvaltningsberättelse 2007 Förbundet Blödarsjuka i Sverige Sidan 1 av 23 Förvaltningsberättelse Förbundet Blödarsjuka, FBIS, organiserar personer med hemofili, von Willebrands sjukdom, ITP och andra närbesläktade

Läs mer

2007-09-17. Allmänna Arvsfonden Socialdepartementet 103 33 Stockholm. Redovisning av projekt 2004/146 (slutrapport) Dnr 2004-1035-H

2007-09-17. Allmänna Arvsfonden Socialdepartementet 103 33 Stockholm. Redovisning av projekt 2004/146 (slutrapport) Dnr 2004-1035-H 2007-09-17 Allmänna Arvsfonden Socialdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av projekt 2004/146 (slutrapport) Dnr 2004-1035-H Förbundet Blödarsjuka beviljades i december 2004 stöd ur Allmänna Arvsfonden.

Läs mer

VERKSAMHETS BERÄTTELSE FÖRBUNDET BLÖDARSJUKA I SVERIGE

VERKSAMHETS BERÄTTELSE FÖRBUNDET BLÖDARSJUKA I SVERIGE VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2002 FÖRBUNDET BLÖDARSJUKA I SVERIGE Förbundet Blödarsjuka i Sverige, FBIS, organiserar personer med blödarsjuka, ITP och närbesläktade sjukdomar med det gemensamma funktionshindret

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Styrelsen för Föreningen för blödarsjuka i Stockholm, FBIS-S, (Förbundet Blödarsjuka - Stockholms regionförening) lämnar härmed följande redogörelse för verksamheten under kalenderåret

Läs mer

Blodcancerföreningen i Stockholms län

Blodcancerföreningen i Stockholms län Verksamhetsplan 2014 Blodcancerföreningen i Stockholms Län Blodcancerföreningen i Stockholm Län har för närvarande 526 medlemmar. Medlemmar är blodcancersjuka och deras anhöriga och närstående. Sedan hösten

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Varje år finns artiklar om HAE i PIObladet, ofta referat från olika möten om de senaste behandlingsrönen.

Varje år finns artiklar om HAE i PIObladet, ofta referat från olika möten om de senaste behandlingsrönen. Örebro 2014-11-13 HAE i PIO Den 19 januari 2002 hölls det första mötet i Sverige för personer med HAE. Mötet hölls på Marstrand. Initiativtagare till mötet var prof. Janne Björkander. Vid träffen föreslog

Läs mer

Birgitta Ingelsson. Under verksamhetsåret har styrelsen hållit 10 protokollförda sammanträden. Under 2008 inbjöds medlemmarna till 6 sammankomster.

Birgitta Ingelsson. Under verksamhetsåret har styrelsen hållit 10 protokollförda sammanträden. Under 2008 inbjöds medlemmarna till 6 sammankomster. Blodcancerföreningen i Stockholms län Verksamhetsberättelse 2008 Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare * * Suppleant Suppleant Revisor Revisor Revisorssuppleant Valberedning: Özge Özen Zink Catarina

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Läs mer

Stadgar för. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001

Stadgar för. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001 1 (6) Stadgar för Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001 1. Namn, Syfte, Uppgifter. Namn. Syfte. Uppgifter. Samverkansor- Samarbetsorganet

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

RHC Årsmöte 2015. RHC Styrelse 2014 2015-03-21. Riksföreningen Hepatit C Org.nr/Säte: 802406-8507 Stockholm. Ledamöter och suppleanter

RHC Årsmöte 2015. RHC Styrelse 2014 2015-03-21. Riksföreningen Hepatit C Org.nr/Säte: 802406-8507 Stockholm. Ledamöter och suppleanter 201-03-21 Riksföreningen Hepatit C Org.nr/Säte: 802406-807 Stockholm RHC Årsmöte 201 RHC Styrelse 2014 Ledamöter och suppleanter Ordförande Maj Hellström avgick 141206 Vice ordf och ordf fr 141206 Suzanne

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

Förslag till VERKSAMHETSPLAN FÖR MIGRÄNFÖRBUNDET 2011-2013

Förslag till VERKSAMHETSPLAN FÖR MIGRÄNFÖRBUNDET 2011-2013 Svenska Migränförbundet Förslag till VERKSAMHETSPLAN FÖR MIGRÄNFÖRBUNDET 2011-2013 Migränförbundets stämma har varje år antagit verksamhetsplan och budget, som gällt det innevarande året. Eftersom en stor

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Årsmötet hölls i Studiefrämjandets lokal Kronohallen i Falun den 15 mars. Mötet avslutades med att Ida Otterholm berättade om hur det är att leva med ett barn med NPF-diagnos.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Prostatacancerföreningen Viktor Inledning Verksamhetsberättelse 2011 Prostatacancerföreningen Viktor, vars främsta uppgift är att ge stöd till män som drabbats av prostatacancer och till deras anhöriga,

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013 För KCS-Kvinnocirkeln Sverigesom är en rikstäckande kamratstödsförening för hivpositiva kvinnor KCS- Kvinno Cirkeln Sverige Besöksadress: Eriksbergsgatan

Läs mer

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja VÄLKOMMEN till årsmötet 2012 SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja DAGORDNING ÅRSMÖTE 10 MARS 2012 1 Årsmötet öppnas 2 Val av mötesfunktionärer a. Mötesordförande

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter 1 FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Gunilla Svanbeck Karina Ekwall Gudrun Sandström Carin Mellberg Jan-Erik Nordlund Anita Edström

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Visit Värmdö Ideell Förening är näringslivets och föreningslivets organisation inom besöksnäringen. Tillsammans med Värmdö kommun bildar

Läs mer

Förvaltningsberättelse för år 2011

Förvaltningsberättelse för år 2011 Förvaltningsberättelse för år 2011 Träpatronernas styrelse får härmed avge sin förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 201 inkluderande resultat- och balansräkning. Träpatronerna fyller nio år i mars

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

Det totala antalet deltagare på konferensen var 235. Av dessa var 45 SWIMM- medlemmar, varav 7 kom från andra svenska Universitet.

Det totala antalet deltagare på konferensen var 235. Av dessa var 45 SWIMM- medlemmar, varav 7 kom från andra svenska Universitet. Årsberättelse SWIMM 2014 Styrelsen Styrelsen har sedan förra årsmötet bestått av följande personer: Petter Höglund, Karolinska Institutet (ordförande), Lisa Westerberg, Karolinska Institutet (kassör och

Läs mer

nr 3 2014 UTGIVEN AV FÖRBUNDET BLÖDARSJUKA I SVERIGE SWEDISH HEMOPHILIA SOCIETY FÖRBUNDET FYLLER 50 ÅR

nr 3 2014 UTGIVEN AV FÖRBUNDET BLÖDARSJUKA I SVERIGE SWEDISH HEMOPHILIA SOCIETY FÖRBUNDET FYLLER 50 ÅR GENSVAR nr 3 2014 UTGIVEN AV FÖRBUNDET BLÖDARSJUKA I SVERIGE SWEDISH HEMOPHILIA SOCIETY FÖRBUNDET FYLLER 50 ÅR Ledare Medlemmarna skapar förbundets historia DET HAR VARIT EN LÅNG och tuff valrörelse i

Läs mer

Stadgar EAPN Sverige 2006

Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar antagna av EAPN Sveriges årsmöte 2006. 1 Namn och inriktning European Anti-Poverty Network (EAPN) Sverige är en självständig ideell förening ansluten till det europeiska

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Plats: Aptitgården, Vädursgatan 5 Gårda-GÖTEBORG Program: (Inskrivning from 16.45) 16.45-17.30 Lättare förtäring 17.30-18.00

Läs mer

Att bilda förening för en sällsynt diagnosgrupp

Att bilda förening för en sällsynt diagnosgrupp Att bilda förening för en sällsynt diagnosgrupp - Tips och anvisningar för dig som vill starta en diagnosförening Innehåll - Stadgar och annat grundläggande - Att bilda en förening - När föreningen har

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 20140114 Sidan 1 av 5 'Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2013 Sammanfattning av verksamhetsåret Året började med att den nya styrelsen, på uppdrag av årsmötet, organiserade ett extramöte

Läs mer

Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM

Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM VERKSAMHETSOMRÅDE: STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING SAMT GOTLAND OCH ÅLAND Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM Antagna på extra årsmöte den 20 november 2011.

Läs mer

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014 Vision100 mars 2014 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE Vision100 Vision 100, Kost & Närings färdplan mot föreningens 100-årsjubileum 2021, består av tre delar: En övergripande vision för föreningens roll för sina

Läs mer

RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR

RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR STADGAR RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR Swedish Association of School Nurses STADGAR för Riksföreningen för skolsköterskor Reviderad 2013 Ändamål 1 Riksföreningen för skolsköterskor är skolsköterskornas

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2013

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2013 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2013 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2010 Inledning Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka arbetar för att förbättra villkoren för människor med mag- och tarmsjukdomar. Vi har genom utåtriktat arbete försökt öka förståelsen

Läs mer

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Detta dokument innehåller förslag på hur det grundläggande arbetet inom STHFs lokalföreningar kan bedrivas. Inledningsvis hänvisas i första hand till Stadgar för

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 KFUM Stockholm Gotland

Verksamhetsberättelse 2012 KFUM Stockholm Gotland Verksamhetsberättelse 2012 KFUM Stockholm Gotland KFUM Stockholm Gotland är en distriktsorganisation för de till KFUM Sverige anslutna KFUMföreningarna inom Stockholms och Gotlands län. Verksamhetsinriktning

Läs mer

Verksamhetsplan för Mejeritekniskt Forum

Verksamhetsplan för Mejeritekniskt Forum Verksamhetsplan för Mejeritekniskt Forum 2008 Verksamhetsplanen framtagen den 6 februari 2008 vid Arla Foods i Stockholm. Version 4. 1 Rapportering: Vad har hänt och var står vi idag? Måluppfyllnad : 1.

Läs mer

INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG

INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG Din förening inbjuds för att diskutera ett bildande av en samlingsförening för Nordanstigs föreningar. Därigenom kan vi tillsammans söka medel hos Länsstyrelsen

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Styrelsen för Föreningen Sveriges Vägingenjörer, FSV, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2012. 1 Reviderad 2013-08-27 Föreningsledningen... 3 Styrelsen

Läs mer

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 1(5) Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 2(5) 1 Organisationens namn Organisationens namn är FINNSAM - Finnbygder i samverkan. FINNSAM har sitt säte i den kommun

Läs mer

Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Stockholm onsdagen 30 november 2011

Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Stockholm onsdagen 30 november 2011 Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Stockholm onsdagen 30 november 2011 1 Mötets öppnande. 2 Val av mötesordförande Helena Palmgren. 3 Val av mötessekreterare

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010. Verksamhetsberättelse Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010. Styrelsen Ordförande Vakant Vice ordförande

Läs mer

REPSKAP RSMH STOCKHOLMS LÄNS DISTRIKT. TISDAGEN 30:e OKTOBER 2012 ÖSTERMALMS FÖRENINGSRÅD

REPSKAP RSMH STOCKHOLMS LÄNS DISTRIKT. TISDAGEN 30:e OKTOBER 2012 ÖSTERMALMS FÖRENINGSRÅD REPSKAP RSMH STOCKHOLMS LÄNS DISTRIKT TISDAGEN 30:e OKTOBER 2012 ÖSTERMALMS FÖRENINGSRÅD Stockholm den 24 september 2012 Till våra lokalföreningar Inbjudan till representantskapet tisdagen den 30 oktober

Läs mer

Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31

Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31 Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31 Inledning I CISV möts individer och perspektiv. I mötet skapar vi fredsutbildning.med konkreta metoder och utifrån samhällets utmaningar uppmanar vi till

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Villaägarna Göteborg Org.nr 802440-9032

Verksamhetsberättelse 2014 Villaägarna Göteborg Org.nr 802440-9032 Verksamhetsberättelse 2014 Villaägarna Göteborg Org.nr 802440-9032 Antagen av styrelsen den.16 mars 2015 Behandlad på årsmötet den 24 mars 2015 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Villaägarna i Göteborg....

Läs mer

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället.

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. STADGAR FÖR Riksförbundet Svenska Prematurförbundet 1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. 2. Syften öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. bevaka

Läs mer

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26 Tid. Den 26 februari 2011, kl 13.30 Plats: Släktforskarförbundets lokaler, Solna Närvarande: 25 personer enligt närvarolista, bil 1. 1. Föreningens ordförande Otfried Czaika inledde med att bl a tacka

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

I (3) Blodcancerföreningen i Stockholms län. ._T-z. Verksam hetsberättelse 2007

I (3) Blodcancerföreningen i Stockholms län. ._T-z. Verksam hetsberättelse 2007 ._T-z EI Blodcancerföreningen i Stockholms län Verksam hetsberättelse 27 Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare (sjukhusrepr.) adjungerad Suppleant Suppleant Revisor Revisor Revisorssuppleant Valberedning:

Läs mer

FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM VERKSAMHETSOMRÅDE: STOCKHOLMS, UPPSALA OCH VÄSTMANLANDS LÄNS LANDSTING SAMT GOTLAND OCH ÅLAND

FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM VERKSAMHETSOMRÅDE: STOCKHOLMS, UPPSALA OCH VÄSTMANLANDS LÄNS LANDSTING SAMT GOTLAND OCH ÅLAND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Styrelsen för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM, FBIS-S, (Förbundet blödarsjuka - Stockholms regionförening) lämnar härmed följande redogörelse för verksamheten under kalenderåret

Läs mer

Agneta Rudsänger Sandviken ordförande. Anders Mosell Österfärnebo vice ordförande. Anneli Åhlander Vallsta kassör t.o.m. 13/3.

Agneta Rudsänger Sandviken ordförande. Anders Mosell Österfärnebo vice ordförande. Anneli Åhlander Vallsta kassör t.o.m. 13/3. 1 Februari 2012 Föreningen hade den 31/12 2011, 92 huvudmedlemmar och 27 familjemedlemmar=totalt 119 medlemmar. Den 31/12 2010 var antalet huvudmedlemmar 104 och antalet familjemedlemmar 30. STYRELSE 2011

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Innovativa Mindre Life Sciencebolag

Innovativa Mindre Life Sciencebolag Innovativa Mindre Life Sciencebolag Innovativa Mindre Life Science bolag, IML, är en sammanslutning av mindre och medelstora svenska företag som bedriver avancerad forskning inom läkemedel och medicinteknik.

Läs mer

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF)

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Ändamål och uppgifter 1 Sveriges Universitetslärarförbunds lokalförening SULF/X, är lokal organisation för SULFs medlemmar

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2014

Verksamhetsplan 2013-2014 Verksamhetsplan 2013-2014 för Svenska OCD-förbundet Ananke, Stockholm Medlemmarna och läns- och lokalföreningarna Svenska OCD-förbundet Ananke får i snitt en ny medlem per dag, men många faller också av

Läs mer

Grundfakta om oss. Föreningen har haft en stadig medlemsökning de senaste 5-6 åren.

Grundfakta om oss. Föreningen har haft en stadig medlemsökning de senaste 5-6 åren. Så här arbetar vi i Ordf. Lennart Larsson Grundfakta om oss Hjärt- och Lungsjukas förening I Huddinge är en förening för hjärt- och lungsjuka i Huddinge, deras anhöriga och stödjande medlemmar. Föreningen

Läs mer

Svenska Föreningen för Barn- och Ungdomspsykiatri, en presentation av föreningen och föreningens arbete.

Svenska Föreningen för Barn- och Ungdomspsykiatri, en presentation av föreningen och föreningens arbete. Svenska Föreningen för Barn- och Ungdomspsykiatri, en presentation av föreningen och föreningens arbete. Svenska Föreningen för Barn- och Ungdomspsykiatri (SFBUP) ingår som en del i två större organisationer.

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

VERKSAMHETSOMRÅDE 0 GEMENSAMT FÖR FÖRBUNDET

VERKSAMHETSOMRÅDE 0 GEMENSAMT FÖR FÖRBUNDET 1 Svenska Migränförbundet, -04-08 Förslag till VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET - Verksamhetsplan och budget presenteras i ett sammanhållet dokument. Under varje resultatenhet presenteras verksamheter (projekt)

Läs mer

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 International Child Development Programme Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 Verksamhetsberättelse 2013 Bakgrund Programmet Vägledande samspel/icdp ingår i ett internationellt nätverk som arbetar

Läs mer

Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet Verksamhetsberättelse 2014 Ordföranden har ordet Under år 2014 anordnade Vaksala hembygdsförening flera aktiviteter för medlemmarna i föreningen. Jag vill tacka alla Er som deltagit i arrangemangen och

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 - en del av Sveriges Läkarförbund Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på

Läs mer

KAPITEL 9 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

KAPITEL 9 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 9. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Projektgrupp Christian Berne Professor, Akademiska sjukhuset, Uppsala Bo Freyschuss (projektledare) Docent, SBU, Stockholm Patrik Löfgren Specialistläkare,

Läs mer

Sveriges Dövas Ungdomsförbund Förbundsstämma 2014 Västanviks Folkhögskola

Sveriges Dövas Ungdomsförbund Förbundsstämma 2014 Västanviks Folkhögskola Verksamhetsplan 2014 ALLMÄNT Under verksamhetsåret 2014 är det också valår i Sverige. Sverige Dövas Ungdomsförbund (SDUF) avser i samarbete med andra intresseorganisationer lägga ett fokus på att döva

Läs mer

BLCS Styrelsemöte nr 5 2009

BLCS Styrelsemöte nr 5 2009 1 BLCS Styrelsemöte nr 5 2009 Blodcancerföreningen i Stockholms län Styrelsesammanträde nr 5, 2009-04-28, 1800 ca 2030 Mötesplats: Sturegatan 4, 5 tr. Sundbyberg Närvarande Närvarande Frånvarande Özge

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting STADGAR Vision landstingsavd 200 Bilaga A ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Mom 1. Örebro läns landstingsavdelning är en lokal förening för tjänstemän anställda hos Örebro

Läs mer

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Landskapsingenjörernas Riksorganisation Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Dagordning årsmöte 2013-11-05 Stockholm!... 3 Styrelsekandidater 2013!... 4 Verksamhetsberättelse för LIR

Läs mer

Lugna Lungor delrapport 2 projekt 2007/080

Lugna Lungor delrapport 2 projekt 2007/080 HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND 2009-11-09 Christina Fjellström Lugna Lungor delrapport 2 projekt 2007/080 INLEDNING Hösten 2007 startade Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund projektet Lugna Lungor med

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

Styrelsemöte för ViS Lernia, Stockholm 2008-06-12

Styrelsemöte för ViS Lernia, Stockholm 2008-06-12 Styrelsemöte för ViS Lernia, Stockholm 2008-06-12 Deltagare Ronny Spångberg ordförande Katharina Sjögren Edström vice ordförande Annika Ramsell kassör Jussi Koreila vice kassör Jonas Jonsson vice sekreterare

Läs mer

Om ni svarat nej avslutas nu enkäten. Ni ombedes att kontakta Dag Ström vid Vårdanalys: dag.strom@vardanalys.se Tack för hjälpen!

Om ni svarat nej avslutas nu enkäten. Ni ombedes att kontakta Dag Ström vid Vårdanalys: dag.strom@vardanalys.se Tack för hjälpen! 1. Förstasida Enkät till ledning i patient- och brukarorganisationer När du fyller i enkäten - Dina svar sparas för varje sida du fyllt i genom att du klickar på knappen "Nästa" som tar dig till nästa

Läs mer

BAS in Sweden Ideell förening Årsredovisning 2010/2011

BAS in Sweden Ideell förening Årsredovisning 2010/2011 BAS in Sweden Ideell förening Årsredovisning 2010/2011 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 1/7 2010 30/6 2011 BAS in Swedens styrelsen har under året bestått av ordförande Maria Leiner, kassör Per

Läs mer

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015 Stadgar för Sveriges HR Förening Sveriges HR Förening orgnr. 802004-2159 (The Swedish Association for Human Resource Management) Fastställda vid stämman den 29 mars 2012. Föreningen bildad 1921 1. Föreningens

Läs mer

Nordiskt juniorläger, Kloten Nordiskt juniorläger, Kloten. Språkresa, Santa Fé, USA. Dövas Dag, Örebro

Nordiskt juniorläger, Kloten Nordiskt juniorläger, Kloten. Språkresa, Santa Fé, USA. Dövas Dag, Örebro SDUs styrelse 2004 Ridläger, Alingsås Nordiskt juniorläger, Kloten Nordiskt juniorläger, Kloten Språkresa, Santa Fé, USA SDUs förbundsstämma Nordiskt juniorläger, Kloten Dövas Dag, Örebro SDUs förbundsstämma

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Svenska Audiologiska Sällskapet

Verksamhetsberättelse. Svenska Audiologiska Sällskapet Verksamhetsberättelse Svenska Audiologiska Sällskapet 21 mars 2013 till 6 mars 2014 Verksamhetsberättelse för Svenska Audiologiska Sällskapet 21mars 2013 till 6 mars 2014 Styrelsen Styrelsen har under

Läs mer

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Svenska Marathonsällskapet, i fortsättningen kallat Sällskapet, bildades den 22 mars 1952 i Stockholm. Nya stadgar godkändes av årsmötet den 23 mars 1972. Därefter

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2007

Verksamhetsberättelse 2007 2008-02-04 1 Verksamhetsberättelse 2007 Styrelsen för ProLiv Kronoberg får härmed avge följande berättelse över föreningens verksamhet 2007. STYRELSE Efter årsmötet den 23 april och styrelsens konstituering

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Motioner. med förbundsstyrelsens yttranden. och förslag till beslut

Motioner. med förbundsstyrelsens yttranden. och förslag till beslut Motioner med förbundsstyrelsens yttranden och förslag till beslut FUB:s förbundsstämma 9-10 maj 2015 Motioner inför förbundsstämman 2014 Nr Sid 1 Ny insats i LSS-boendestöd och hemtjänst, LL 3 2 Bra hälso-

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

Verksamhetsplan, VP. För Kost & Näring år 2012 2012-12-31

Verksamhetsplan, VP. För Kost & Näring år 2012 2012-12-31 Verksamhetsplan, VP För Kost & Näring år 2012 2012-12-31 Föreningens mål Kost & Näring skall stödja föreningens medlemmar i yrkesrollen genom kollegial gemenskap, kunskapsförmedling och utveckling. Genom

Läs mer

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida.

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Följande personer har deltagit i arbetsgruppen Jessica Hagård, SJV, Landsbygdsnätverkets kansli Roland

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012/2013 med ekonomisk redovisning för 2012

Verksamhetsberättelse 2012/2013 med ekonomisk redovisning för 2012 Verksamhetsberättelse 2012/2013 med ekonomisk redovisning för 2012 Styrelsens sammansättning och arbete Vid årsmötet 2012 fick undertecknad förtroendet att ta över som ordförande i föreningen efter Ingemar

Läs mer

2015-03-24 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014

2015-03-24 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014 2015-03-24 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014 Antal medlemmar vid årets slut: Vid årets slut hade Attention Sollentuna 353 medlemmar varav 11 st. Var stödmedlemmar. Antal tillkomna medlemmar under året:

Läs mer

Handikappolitisk plan för Mjölby kommun

Handikappolitisk plan för Mjölby kommun Handikappolitisk plan för Mjölby kommun Foto: Bo Dahlgren Antagen av kommunfullmäktige 2002-05-28 Förkortad version Detta är en kortversion av Mjölby kommuns handikappolitiska plan. Förhoppningen är att

Läs mer

Juseks studerandesektion Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2013/14

Juseks studerandesektion Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2013/14 Juseks studerandesektion Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2013/14 Bakgrund Juseks studerandesektion Juseks studerandesektion består av omkring 20 000 studentmedlemmar. Engagemanget inom sektionen är

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

BAS in Sweden Ideell förening Årsredovisning 2011/2012

BAS in Sweden Ideell förening Årsredovisning 2011/2012 BAS in Sweden Ideell förening Årsredovisning 2011/2012 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 1/7 2011 30/6 2012 BAS in Swedens styrelsen har under året bestått av ordförande Maria Leiner, kassör Per

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

Årsredovisning. Årets verksamhet i sammandrag

Årsredovisning. Årets verksamhet i sammandrag Årsredovisning 2010 01 22 2011 06 30 Årets verksamhet i sammandrag Summa inbetalningar och räntor kr 1 304 954:51 Avsatt till forskningen kr 1 100 000:- Uppstartskostnader kr 23 914:- = 1,83 % Information

Läs mer

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro Protokoll fört vid Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro 1 Mötets öppnande Anna Kellin, vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Kallelsens godkännande Anna

Läs mer