Förslag till VERKSAMHETSPLAN FÖR MIGRÄNFÖRBUNDET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag till VERKSAMHETSPLAN FÖR MIGRÄNFÖRBUNDET 2011-2013"

Transkript

1 Svenska Migränförbundet Förslag till VERKSAMHETSPLAN FÖR MIGRÄNFÖRBUNDET Migränförbundets stämma har varje år antagit verksamhetsplan och budget, som gällt det innevarande året. Eftersom en stor del av verksamhetsåret redan har gått då har det funnits begränsade möjligheter att påverka verksamheten det året och inte alls för de kommande åren. Styrelsen har beslutat att i fortsättningen förelägga stämman en treårig verksamhetsplan och budget. Stämman har därmed möjlighet både att planera långsiktigt och varje år revidera planen mot bakgrund av utvecklingen. Utvecklingsidéer för Migränförbundet Den stora resursen för förbundet är alla de mycket engagerade medlemmarna. Tillsammans ska vi, förbundsstyrelsen, föreningarna och de enskilda medlemmarna, utveckla förbundet så att människor med migrän och annan svår huvudvärk kan uppnå bättre villkor i alla relevanta avseenden. Förutsättningarna för en positiv utveckling är mycket goda. Styrelsen har sedan stämman 2010 intensivt diskuterat olika utvecklingsidéer för Migränförbundet. Bakgrunden är att förbundet trots sina drygt 20 år är förhållandevis okänt, att medlemsantalet har minskat, att flera föreningar har problem med att arbeta vidare, att våra medlemmar har svårt att få gehör och förståelse för sina behov såväl inom hälso- och sjukvården, på arbetsplatserna, hos arbetsförmedling och försäkringskassa som för barnen i skolan. Ska vi lyckas med våra ambitioner måste vi ha ett starkt, effektivt, kunnigt, medvetet och utåtriktat förbund. Vi måste - vara tydliga med varför vi finns och vad vi vill uppnå. - visa fakta om hur människor med migrän och annan svår huvudvärk drabbas och vara tydliga i våra krav på förändringar - ha en verksamhet som gör att människor vill bli medlemmar eller bidra på annat sätt - bli kända av andra Några delar av detta förändringsarbete är - utökad satsning på verksamhet, som väcker uppmärksamhet och kan leda till förändring - skapa en bild av förbundet, som uppfattas som modernt och handlingsinriktat - starta en aktiv ungdoms-, barn- och föräldraverksamhet, delvis på nätet - ge ett starkt stöd till utveckling av föreningarna och starta nya föreningar - utöka rådgivning och annat stöd till medlemmarna så att medlemskapets värde blir tydligt - utarbeta ett mål- och handlingsprogram för vad vi vill åstadkomma - att samarbeta och bygga nätverk, som stöder våra syften

2 VERKSAMHETSOMRÅDE 0 GEMENSAMT FÖR FÖRBUNDET 1. Statsbidrag: Statsbidragssystemet är ständigt utsatt för diskussion. Styrelsen har inga indikationer på förändringar, som kan komma och utgår från oförändrade principer. Statsbidraget för 2012 kommer att bli ganska mycket lägre än 2011 pga färre föreningar och medlemmar. Fler medlemmar och fler föreningar under 2011 kommer att ge ökade statsbidrag Medlemsavgifter: Styrelsen föreslår inga förändringar. 3. Hjärnfonden 1kr/medlem: Styrelsen föreslår inga förändringar. 4. Övriga främmande tjänster, gåvor, testamente och räntor. För att kunna genomföra de planerade verksamheterna måste förbundet stärka sin ekonomi. - Kostnaderna ska analyseras och värderas i förhållande till den nytta de ger som underlag för beslut om effektivisering av verksamheten. Den analysen har redan påbörjats och vissa förändringar har genomförts eller kommer att genomföras under Intäkterna ska ökas genom stöd/sponsring från företag och organisationer, som inte kan äventyra förbundets oberoende samt genom ansökningar om projektmedel. - Kontakter med advokatbyråer, begravningsfirmor m fl ska tas för att få fler gåvor och donationer. - Särskilda interna fonder/konton för verksamhet inom vissa områden t ex barn och familj eller ungdomsverksamhet ska öppnas. - Avtal ska slutas med Robur Banco Humanfond om ett konto, som ger % på pengar, som sparas på förbundets konto. - Fonderna/kontona ska presenteras på hemsidan och det ska vara möjligt för den som så önskar att kunna sätta in pengar på dessa på ett enkelt sätt. Styrelsen avser inte att räkna in ev ökade intäkter i förbundets budget innan de är säkra. VERKSAMHETSOMRÅDE 10 KANSLIET 1. Lokaler: Kansliets lokaler på Banérgatan 55 uppfyller förbundets behov med två arbetsrum, förråd, arkiv och tillgång till kök och sammanträdesrum. Övriga utrymmen är uthyrda. Några planer på byte av kanslilokal finns inte. 2. Personal: Styrelsen anser att personalresurserna behöver utökas för att förbundet ska kunna genomföra den verksamhet, som föreslås i verksamhetsplanen. Av ekonomiska skäl kan nya anställningar inledningsvis enbart vara på deltid. Styrelsen avser att anställa en administrativ assistent för att göra det möjligt att förändra kanslisekreterartjänsten till en tjänst med uppgift att förstärka förbundets utåtriktade påverkansarbete och stöd till föreningarna. Den administrativa assistenten ska också bistå de föreningar som så önskar med bokföringshjälp. Vidare behöver en eller flera journalister anlitas för arbete med den nya hemsidan och tidningen. 3. Administration, ekonomiredovisning, revision, möteskostnader: Ekonomiadministrationen avses effektiviseras under Se i övrigt under pkt 2.

3 VERKSAMHETSOMRÅDE 20: FÖRTROENDEMANNAORGANISA- TIONEN 1. Styrelsen Styrelsen avser att arbeta öppet för att ge föreningarna en god möjlighet att följa och påverka styrelsens arbete. Protokoll och andra styrelsehandlingar kommer att läggas ut på hemsidan. Ordförandebrev/ordförandeblogg kommer att ges ut i princip en gång i månaden. Under 2010 påbörjades en viss arbetsfördelning inom styrelsen. Detta kommer att ytterligare utvecklas efter stämman Varje styrelseledamot ska ha ett eget ansvarsområde och tillsammans med aktiva medlemmar, kansliresurser och externa experter bilda arbetsgrupper för olika uppgifter. Detta innebär en ökad arbetsbelastning på styrelseledamöterna, som måste kompenseras med andra arbetsformer för styrelsen. Styrelsen ska delta i det internationella, europeiska och nordiska samarbetet i den omfattning det är möjligt och förbundets medverkan kan behövas. 2. Förbundsstämma Förbundsstämma genomförs en helg i maj varje år dvs maj 2011, maj 2012 och maj Särskilda arbetsgrupper Som angetts under pkt 1 kommer styrelsen att inrätta arbetsgrupper för olika områden som t ex ekonomi och finansiering, föreningsstöd, rådgivningsverksamhet och information. Exakt vilka grupper, som kommer att inrättas beslutas av den nyvalda styrelsen efter stämman. VERKSAMHETSOMRÅDE 31: INFORMATION OCH UTÅTRIKTAD VERKSAMHET 1. Informations- och kommunikationspolicy Styrelsen avser att anta en informations- och kommunikationspolicy, som ska vara vägledande för hela förbundets verksamhet. Den kommer att bygga på en successiv övergång till elektronisk information och kommunikation i stället för tryckt dock med hänsyn tagen till att många medlemmar inte har tillgång till elektroniska media. Den antagna policyn ska följas av en genomförandeplan och en ny grafisk profil. Informationspolicyn och andra centrala förbundsdokument ska samlas i förbundets plattform Vad är? Vad gör? Vad vill? Migränförbundet 2. Hemsidan En ny hemsida ska vara i funktion någon gång under våren Hemsidan ska innehålla nya funktioner, som kan vara till glädje och nytta för föreningar, medlemmar, professionerna inom migränområdet, myndigheter, andra organisationer och allmänheten. Hemsidan ska vara enkel att använda och ge en tydlig bild av förbundet. Den ska präglas av ett kontinuerligt nyhetsflöde kring frågor, som kan vara av intresse såväl internt som externt. 3. Migränbladet Migränbladet ska ges ut som tidigare i tryckt form minst 4 gånger per år. Styrelsen undersöker om det är möjligt med de resurser som finns att dessutom och med samma layout publicera tidningen på hemsidan som en webbtidning/nyhetsbrev. Medlemmar ska kunna beställa om man vill ha tidningen i tryckt format eller elektroniskt.

4 4. Informationsmaterial - Förbundets befintliga informationsmaterial fyller i stort sett de behov som finns. En översyn både vad gäller utseende och innehåll ska dock göras. - En broschyr, som ger en samlad bild av förbundet ska utarbetas och tryckas upp för utdelning i olika sammanhang. - Samhällsförändringar av olika slag påverkar också migrän och annan huvudvärk. Läkemedelsutlöst huvudvärk, stress pga ökad användning av elektroniska medier, medicinsk forskning och ändrade levnadsförhållanden för äldre personer med migrän är exempel på förändringar, som kan kräva utarbetande av nytt informationsmaterial. 5. Samverkan - Etablera samverkan med andra organisationer som har medlemmar med neurologiska, hjärnoch smärtsjukdomar eller skador. - Vara en aktiv medlem i Handikappförbundens Samarbetsorgan (HSO) samt samarbetsorgan i län och kommuner. Det innebär att delta på deras möten, nominera medlemmar till olika uppdrag och komma med förslag i enlighet med förbundets mål- och handlingsprogram. - Vara en aktiv medlem i Handikapphistorisk förening och på det sättet lyfta fram förbundets insatser för sina medlemmar. - Sluta avtal/ansöka om medlemskap i studieförbund - Stärka samarbetet med migränskolan Hjelmslund/Vejbystrand och ta initiativ till att migränskolor startas i alla landsting - Ta initiativ till att lättillgängliga migränkunskapskurser för huvudvärkspatienter anordnas i primärvårdens regi. 6. Utåtriktat arbete under migränmånaden september - Tillsammans med Hjärnfonden arrangera en rad aktiviteter ute i landet tillsammans med våra föreningar och tillhandahålla material för dessa som föreningarna kan använda - Arrangera en central utåtriktad aktivitet den andra helgen i september 2011 och förbereda en sådan aktivitet till september 2012 resp Påverkansarbete Mål- och handlingsprogram: Utkast till program har skickats på remiss till föreningarna. Utkastet ska diskuteras på ett seminarium i anslutning till stämman På en utåtriktad central konferens i september 2011 (under migränmånaden) ska programförslaget presenteras externt. Efter bearbetning och diskussioner hösten 2011 och våren 2012 ska programmet kunna antas på förbundsstämman i maj Programmet ska utgå från dagens förhållanden och därefter precisera krav inom områdena a) behandling, läkemedel och vård, b) barn, ungdom och skola, c) arbete och rehabilitering, d) ekonomisk trygghet. Medverkan på konferenser och seminarier: Styrelsen har med start hösten 2010 beslutat om en medveten policy med inriktning på att medverka på myndigheters, företags och andra organisationers utåtriktade seminarier, konferenser och andra arrangemang. Denna verksamhet ska fortsätta. Syftet är att sprida kunskap om förbundet och bilda opinion kring kraven i förbundets mål- och handlingsprogram. Remissorgan: Förbundet har inte på senare tid fått utredningar från regeringskansliet och olika myndigheter på remiss. En skrivelse ska ställas till berörda departement och myndigheter med begäran om att få bli remissinstans. 8. Forskning

5 Förbundet ska starta en forsknings- och utvecklingsgrupp med representation från såväl forskning som aktiva medlemmar. Samarbetet med Hjärnfonden ska utvecklas till konkreta aktiviteter. Hjärnfondens arbete ska stöttas ekonomiskt som tidigare. VERKSAMHETSOMRÅDE 41: MEDLEMSKAPETS VÄRDE 1. Rådgivningsverksamhet Förbundet ska erbjuda alla medlemmar avgiftsfri rådgivning - om migrän och annan svår huvudvärk av sjuksköterska på telefon och via elektroniska medier. - i juridiska frågor t ex, när det gäller försäkringskassans och arbetsförmedlingens arbete - i frågor som rör barns skolgång av skolkurator/skolsköterska 2. Elektroniska nätverk för olika medlemsgrupper Förbundet ska erbjuda alla medlemmar deltagande i olika slutna elektroniska nätverk med inriktning på Horton, Migrän, ungdom samt barn och familj. Nätverken ska fungera som kamratstöd och byggas upp enligt modell från det redan existerande Hortonnätverket. VERKSAMHETSOMRÅDE 50: FÖRENINGSSTÖD 1. Stöd till befintliga föreningar Liksom tidigare ska förbundet administrera medlemsregistret, ta in och fördela medlemsavgifter. Föreningarna ska erbjudas stöd i form av styrelseutbildning, medverkan på möten, mallar som underlättar föreningens administration, bokföringsstöd av förbundskansliet, utskick av aktuellt informations- och utbildningsmaterial mm. Alla föreningsordföranden och/eller styrelser ska erbjudas stöd från en mentor ur förbundsstyrelsen, anställd eller annan person. Förbundet ska utarbeta en tipskatalog med idéer till olika aktiviteter, hänvisningar till framgångsrika exempel och tips på personer, som kan medverka under olika teman. 2. Bildande av nya föreningar Styrelsen har redan antagit målet att det före 2011 års utgång ska finnas en länsförening i samtliga län. En ytterligare målsättning är att starta föreningar i större tätorter. De nya föreningarna ska erbjudas ett startpaket för hur man startar en förening, erbjudas föreningsutbildning samt administrativt stöd av förbundskansliet. 3. Kontaktpersoner Kontaktpersoner ska i den takt, som är möjligt utses på alla större orter i samråd med länsföreningarna. Deras uppgift ska vara att informera kommunala organ, företag, organisationer och allmänheten om migrän, annan svår huvudvärk samt om förbundet. De ska också medverka, när det gäller medlemsvärvning. Förbundet ska tillhandahålla material och ge det stöd till kontaktpersonerna, som de kan behöva. 4. Medlemsvärvning - 1%-målet Ca personer har migrän eller annan svår huvudvärk, som påtagligt påverkar hälsa, socialt och familjeliv, arbete och försörjning. Ytterligare ungefär dubbelt så många har lindrigare former av migrän och annan kronisk huvudvärk. Förbundet har knappt medlemmar. Styrelsen avser att utarbeta en strategi som ska leda till att medlemsantalet åtminstone uppgår till1% av de svårast drabbade fram till slutet av Ledarskola

6 Förbundet ska i samarbete med ett bildningsförbund eller annan organisation eller företag starta en ledarskola med syfte att rekrytera och utbilda morgondagens ledare i förbundet och föreningarna. VERKSAMHETSOMRÅDE 60: PROJEKTVERKSAMHET Förbundet har under årens lopp genomfört en rad projekt, som varit av stor betydelse för att utveckla verksamheter och ta fram informations- och utbildningsmaterial, senast ungdomsprojektet. Styrelsen har diskuterat nya projektidéer som led i att ge resurser till utveckling av olika verksamheter men har ännu inte tagit ställning till varken inriktning eller möjlig projektfinansierare. Svenska Migränförbundet, Banérgatan 55, STOCKHOLM Telefon: , fax , e-post

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND 1 ""#$%$&'()&*&$"+,%&-./-& 01&2+,'$&3,)'#4+56& & STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND INNEHÅLL: Del I Strategi för FNUF 2012-2014 s. 2-5 Del II Hur når vi våra mål? En problemformulering och

Läs mer

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Omslag: Markus och Liselott Andersson Foto: Kerstin Roshed Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Sid Allmänt om FUB 2 Ekonomiskt resultat, ställning och personal

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag

Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag Utredning och förslag angående etablering av tjänsten Nystartskontoret från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Nutek och Skatteverket

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR 2006

VERKSAMHETSPLAN FÖR 2006 1(28) VERKSAMHETSPLAN FÖR 2006 1 2(28) Innehållsförteckning Sid SAMVERKANSFORUMS UTVECKLING 3 Överenskommelse maj 2001 Erfarenheter kring nätverk och dess verksamhet Nätverk under 2006 GEMENSAMMA AKTIVITETER

Läs mer

Verksamhetsplan för föreningen Ordfront 2015-2016

Verksamhetsplan för föreningen Ordfront 2015-2016 Verksamhetsplan för föreningen Ordfront 2015-2016 Introduktion/Bakgrund: Kulturföreningen Ordfront arbetar för allas lika värde och rättigheter, för demokrati och mänskliga rättigheter i allmänhet och

Läs mer

Ridsportens framtida organisation och finansiering 2011-2013

Ridsportens framtida organisation och finansiering 2011-2013 Ridsportens framtida organisation och finansiering Organisationsprojektet 2011-2013 Remiss Innehåll Inledning/förord/sammanfattning/definitioner 3. Kap 1 Medlemsnytta medlem 4. Kap 2 Medlemsnytta förening

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2014

Verksamhetsplan 2013-2014 Verksamhetsplan 2013-2014 för Svenska OCD-förbundet Ananke, Stockholm Medlemmarna och läns- och lokalföreningarna Svenska OCD-förbundet Ananke får i snitt en ny medlem per dag, men många faller också av

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-02-18--19 Föregående möte: 2006-01-28--29 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Föreningshandbok för RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. RSMH och dess föreningar... 5 Vad vill RSMH...5 Vad är RSMH...6 Organisation...6 Lite historia...7

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING

Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING Förord Vad har 9,7 miljoner svenskar gemensamt? Utan SKL:s medlemmar skulle vardagen för den enskilda familjen kollapsa och utvecklingen

Läs mer

1 2008 års- redovisning

1 2008 års- redovisning 1 2008 års- redovisning 2 INNEHÅLL Innehåll 3 Förbundsledning 4-5 Representation 5 Interna arbetsgrupper och kommittéer 5-6 Medlemmar 6 Handikappolitik 7-9 Informationsverksamhet 10-12 Samarbete 13-16

Läs mer

grafisk form & illustrationer Robert Samsonowitz / RBRT CREATIVE

grafisk form & illustrationer Robert Samsonowitz / RBRT CREATIVE RIKSFÖRBUNDET FUB ÅRSREDOVISNING 2012 grafisk form & illustrationer Robert Samsonowitz / RBRT CREATIVE fotografi Ola Elmqvist (sid 3, 10, 18, 21, 26) Kerstin Roshed (sid 6) Josefin Lundberg (sid 9) Frida

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2014 ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDET och STIFTELSEN ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDETS FORSKNINGSFOND Förord Ett händelserikt år Det är dags att summera 2014. Det har varit

Läs mer

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02 Detta är ett förslag Slutrapport strukturutredningen 2009-02-02 Innehållsförteckning 1. Inledning och bakgrund... 3 1.1 Scouterna 2015... 5 1.2 Gruppens arbete och övergripande kommentarer... 6 2. Vårt

Läs mer

Hur går det med finansieringen?

Hur går det med finansieringen? Hur går det med finansieringen? Denna rapport är framtagen på uppdrag av Temagruppen Entreprenörskap och Företagande inom social ekonomi och handlar om finansiering av företag inom social ekonomi och arbetsintegrerande

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Del 2. Rapporter Motioner Propositioner Val

Del 2. Rapporter Motioner Propositioner Val Del 2 Rapporter Motioner Propositioner Val Fullmäktige 2012 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER FULLMÄKTIGE 2012 1(86) Förbundsstyrelsens rapport Verksamheten 1 januari 31 augusti 2012... 3 Motion nr

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

juni 2014 Förbundsmöte 2014 Motioner

juni 2014 Förbundsmöte 2014 Motioner juni 2014 Förbundsmöte 2014 Motioner Innehåll Utskott 1 1 1. Auktoriserade revisorer i Vision 2 2. Bevara Visionstidningen i dess nuvarande form 3 3. Forum för framtidsgrupper i landet mötas och samverka

Läs mer

STRATEGISK POLICY ETT EFFEKTIVT SÄTT ATT STYRA? Betänkande av Policyutredningen. Stockholm 2009. Styrelsens strategiska utredningar U 2009:7

STRATEGISK POLICY ETT EFFEKTIVT SÄTT ATT STYRA? Betänkande av Policyutredningen. Stockholm 2009. Styrelsens strategiska utredningar U 2009:7 STRATEGISK POLICY ETT EFFEKTIVT SÄTT ATT STYRA? Betänkande av Policyutredningen Stockholm 2009 Styrelsens strategiska utredningar U 2009:7 Till förbundsstyrelsen för Förbundet Unga Forskare Förbundsstyrelsen

Läs mer

NULÄGESRAPPORT VÅREN 2015 SATSNINGEN PÅ NATIONELLA KVALITETSREGISTER

NULÄGESRAPPORT VÅREN 2015 SATSNINGEN PÅ NATIONELLA KVALITETSREGISTER NULÄGESRAPPORT VÅREN 2015 SATSNINGEN PÅ NATIONELLA KVALITETSREGISTER 1 2 VISION Nationella Kvalitetsregistren används integrerat och aktivt för löpande lärande, förbättring, forskning samt ledning och

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Ansökan från föreningen Möjligheternas plats gällande verksamhetslokal

Ansökan från föreningen Möjligheternas plats gällande verksamhetslokal Utbildnings- och arbetsmarknadskontoret Tjänsteutlåtande 2015-01-29 Helene Bengtson Sidan 1 av 3 Dnr 2015/0021 UAN-1 Diariekod: 100 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ansökan från föreningen Möjligheternas

Läs mer

Propositioner är förbundsstyrelsens förslag till kongressen. Till årets kongress presenterar förbundsstyrelsen 11 propositioner.

Propositioner är förbundsstyrelsens förslag till kongressen. Till årets kongress presenterar förbundsstyrelsen 11 propositioner. Innehåll Inledning... 2! Proposition: Verksamhetsplan 2014... 3! Proposition: Likabehandlingsplan 2014... 11! Proposition: Budget 2014... 26! Proposition: Vision för Ung Media Sverige... 31! Proposition:

Läs mer

Lokala och regionala ÖVERENSKOMMELSER

Lokala och regionala ÖVERENSKOMMELSER Lokala och regionala ÖVERENSKOMMELSER Redovisning av bidragsgivning 2014 Lokala och regionala ÖVERENSKOMMELSER Redovisning av bidragsgivning 2014 Förord Under 2014 fördelade Myndigheten för ungdoms-

Läs mer

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga 1 (20) Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Ungas etablering... 4 3 Stöd till

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer