Verksamhetsplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2013-2014"

Transkript

1

2 Verksamhetsplan för Svenska OCD-förbundet Ananke, Stockholm Medlemmarna och läns- och lokalföreningarna Svenska OCD-förbundet Ananke får i snitt en ny medlem per dag, men många faller också av en eller annan anledning ifrån. Under verksamhetsåret 2012 sjönk antalet huvudmedlemmar något jämfört med året innan, men antalet familjemedlemmar ökade. Totalt sett var antalet medlemmar detsamma som När det gäller antalet läns- och lokalföreningar låg det kvar på samma nivå som under de senaste åren. För förbundets fortlevnad är ett ökat antal medlemmar och ett ökat antal föreningar av största vikt och därför något som ständigt måste prioriteras. Som ett första litet steg i detta arbete fick medlemmarna ett brev tillsammans med inbetalningskorten för 2012, i vilket det framhölls hur viktiga familjemedlemmarna är för storleken på det statsbidrag förbundet erhåller. Förbundets förhoppning var att detta i ett första steg skulle resultera i att de familjemedlemmar, som inte betalade året innan, skulle återkomma som medlemmar. Även om antalet familjemedlemmar, som nämnts, ökade något, låg medlemsantalet totalt sett kvar på samma nivå som Styrelsens ambition inför är att försöka öka medlemsantalet med 500 nytillkomna medlemmar. När det gäller lokalföreningar är Örebro, Dalarna, Södermanland, Östergötland och framöver även Gotland exempel på områden, där det i dagsläget finns förutsättningar att starta upp föreningar och det är viktigt att förbundet aktivt bistår vid bildandet av nya föreningar eller arbets/intressegrupper för lokal verksamhet. På förbundsstyrelsens möten har det framkommit önskemål om att utveckla ett nystarts-kit som skulle innehålla informationsmaterial om hur man startar en lokal intresse/medlemsförening. Detta är något som bör utvecklas under kommande mandatperiod och styrelsens ambition är att öka antalet lokal/intresseföreningar med fem nybildade föreningar. Med filmen Mamma, jag har blivit knäpp, som OCD-förbundet producerat för skolan, skolbarn och skolpersonal, är förhoppningen att den skulle nå ut till framför allt yngre personer och deras familjer. Som ett nästa steg i att uppmärksamma barns och ungdomars situation och att underlätta deras återhämtning har projektet Frisk från OCD med hjälp av djur och musik kommit till. Svenska OCD-förbundet Ananke har 2013 beviljats medel från Arvsfonden till detta nya projekt. Förhoppningen är att ungdomar ska bli hjälpta/avlastade genom att under en tid få fokusera på musik eller djur. Studier har visat att musik och djur kan hjälpa en person till återhämtning och tillfrisknande. Under 2013 kommer projektet att

3 anordna ridläger riktade till barn och ungdomar och dessutom kommer det att anordnas olika musikupplevelser, t.ex. att pröva på instrument, att spela i grupp eller att genom rörelse illustrera musik. Många av de personer som kontaktar förbundet är förtvivlade anhöriga, vilket tydligt visar att OCD är något som drabbar hela familjer, inte bara individer. Särskilda satsningar på att nå ut till denna grupp av anhöriga är därför mycket angelägna. Förbundets förhoppning är att ett projekt med fokus på anhöriga, och särskilt på anhöriga med annan etnisk bakgrund, kan utvecklas och en ansökan skickas in till Arvsfonden. För att stötta denna ambition har en arbetsgrupp bildats som har som syfte att få in en arvsfondsansökan innan semestern. En enkät skickades under 2012 ut till medlemmarna, så att styrelsen skulle kunna bilda sig en uppfattning om vad medlemmarna önskar att förbundet ska lägga fokus på. Enkäten gav inget entydigt svar på vad man som medlem önskar av förbundsstyrelsen. En liknande enkät skickades ut till samtliga lokalföreningar och resulterade i ett entydigt svar. Lokalt önskar man få hjälp med medlemsutskick, medlemsadresser, mailadresser och en feedback på vilka medlemmar varje enskild förening har, både nytillkomna och de som avslutat sitt medlemskap. Det som också framkom var en önskan om tips på aktiviteter, fonder att söka medel från, vilka olika rabatter som finns att utnyttja, om möjlighet till samarbete mellan de olika föreningarna finns när det gäller föreläsningar och informations/utbildningstillfällen mm. Därför är det viktigt att fortsätta satsningen på att modernisera kansliet så att dessa önskemål kan tillgodoses. Förbundsstyrelsen För att öka sammanhållningen inom förbundet och för att inspirera och underlätta för enskilda och föreningar i deras intressearbete är en tätare kontakt och dialog mellan förbundsstyrelsen och läns- och lokalföreningarna något som kommer att prioriteras och eftersträvas under detta verksamhetsår. Likaså eftersträvas en tätare kontakt mellan de olika föreningarna. Exempel på det senare är en fortsättning och utveckling av de ordförandemöten som ägt rum under det gångna året, samt samarrangemang av olika slag mellan olika lokalföreningar. Ytterligare exempel på satsningar för att öka kontakten mellan styrelse, kansli och föreningar är det möte som är planerat att hållas söndagen efter årsmötet Då kan alla tillresta ombud från lokalföreningarna träffas och dryfta särskilda funderingar och samtidigt skapa en personlig kontakt som kan vara ett bollplank inför kommande föreningsarbete. Denna träff kan också användas för att diskutera gemensamma satsningar. Samtidigt kan förbundsstyrelsen få framföra sina funderingar och satsningar. Vidare ska styrelsen fortsätta att verka för att bilda arbetsgrupper och fortsätta arbetet i arbetsgrupper för särskilt prioriterade frågor, t ex kring bildande av medlems/ intresseföreningar, framtagande av olika styrdokument, utvecklande av förbundets utbildningsverksamhet och undersökande av olika finansieringsmöjligheter. Kansliet På kansliet i Björkhagen arbetar Lars Ekvall, Johanna Persson samt Jeanette Norling som är behjälplig med att svara på mailfrågor från medlemmar och andra intresserade.

4 Telefon- och mailrådgivning, utskick och skötsel av webbutiken är en daglig och omfattande del av arbetet. De som ringer eller mailar är både personer med OCD och anhöriga, men också studerande, vårdpersonal och journalister m.fl. För att underlätta detta arbete hoppas förbundsstyrelsen på att kunna rekrytera någon som behöver arbetsträna eller någon som vill arbeta ideellt. Förbundet är av och till i behov av personalförstärkning. Därför är det viktigt med en tät kontakt med Arbetsförmedling, Försäkringskassa och volontärbyråer. Kansliet ansvarar också för samordning av aktiviteter över landet, för kontakt med lokalföreningar, för spridning av information samt för uppdatering av medlemsregistret. Kansliet bistår vidare läns- och lokalföreningarna med uppgifter som dessa behöver för sina kontakter med och utskick till medlemmar och prenumeranter. Kansliet ansvarar också för register över ledare och deltagare i stödgruppssatsningen och viss administration när det gäller OCD-utbildningen för boendestödjare m fl. I likhet med när det gäller förbundsstyrelsen är en tätare kontakt mellan kansliet och länsoch lokalföreningarna något som kommer att eftersträvas för att servicen ska bli så bra som möjligt. Utdrag ur medlemsregistret är något som ofta efterfrågas från lokalföreningarna. Medlemsregistret kommer därför att utvecklas under året, så att lokalföreningarna enklare och snabbare ska kunna få ut den information som efterfrågas. Under 2012 hade förbundskansliet möjlighet att erbjuda arbetsträning för personer som hade det behovet. Att kunna erbjuda enskilda personer praktikplats eller prova-på-plats på kansliet d.v.s. insatser där arbetsgivaren inte förväntas erbjuda fortsatt anställning känns angeläget och något som förbundet gärna ser en fortsättning på. Särskilda satsningar Spridningen av information och kunskap om OCD genom OCD-utbildningar för boendestödjare, hemtjänstpersonal m fl. har under det gångna året varit omfattande, framför allt i Skåne. Utbildning för chefer och biståndshandläggare har också ägt rum på olika platser. Att fortsätta sprida information om dessa utbildningar till alla ovan nämnda yrkesgrupper i landets olika kommuner är en angelägen uppgift. De utbildningar som hållits hittills har genomgående varit mycket uppskattade. Förbundets stödgrupper har ofta varit av mycket stor betydelse för deltagarna. Att hålla liv i och sprida dessa är därför också en angelägen uppgift. I Umeå och Region Skåne har psykiatrin köpt in stödgrupper för ett antal patienter och liknande förfrågningar hoppas vi ska komma från andra platser i landet. Utvärderingar av stödgrupperna visar på ett mycket positivt resultat. Genom det som man gjort i Skåne och Umeå kommer förbundet att ha ett underlag för att mer aktivt börja sälja in dessa utbildningar till landets landsting och regioner. Information om OCD till landets försäkringskassor och arbetsförmedlingar, samt möjlighet att föreläsa på olika högskoleutbildningar, t ex för blivande psykologer, lärare, sjuksköterskor, socionomer och poliser, är ett tredje område som bör prioriteras.

5 Ett fjärde område som kommer att prioriteras under verksamhetsåret är de anhörigas situation. Kommunerna har sedan den 1 juli 2009 skyldighet att erbjuda stöd till anhöriga som vårdar en närstående med funktionsnedsättning. Kunskapen om hur detta stöd ska utformas saknas dock i de allra flesta fall, likaså kunskap om vilket stöd som anhöriga efterfrågar och behöver. Som tidigare beskrivits ansvarar kansliet för bl. a. samordning och kontakter med lokalföreningar, för spridning av information samt för uppdatering av medlemsregistret. Att förbundet har ett välfungerande kansli är ytterst viktigt. Därför måste det interna arbetet på kansliet fortsatt prioriteras. Under kommande verksamhetsår fortsätter den extra satsningen för att bygga upp ett kansli som motsvarar allas förväntningar och som också kan motsvara framtida krav. Detta är inget som görs under en mandatperiod, utan det är ett arbete som är fortgående. Förbundsstyrelsen har som mål att under 2013 kunna anställa en kanslichef. Kontakt med Arbetsförmedlingen har tagits och en skrivelse innehållande en kompetensprofil är också tänkt att ges till Arbetsförmedlingen. Projekt och projektansökningar Förbundet har under 2012 fortsatt arbetet med filmen Mamma, jag har blivit knäpp!, en film om tvångssyndrom, i syfte att informera om OCD/tvångssyndrom och vissa närliggande tillstånd i skolor och i miljöer där barn och ungdomar ofta vistas. Filmen finns nu till försäljning. Projektet kommer under 2013 att avslutas med en Kunskapsdag dit framförallt pedagogpersonal/lärare är särskilt inbjudna. Försäljningen av filmen kommer att fortgå, likaså utbildningspaketet riktat till lärare eller annan personal som kommer i kontakt med barn och ungdomar. Förhoppningen är att detta projekt ska fortsätta att bidra till kunskapsspridning även framöver. Frisk från OCD med hjälp av djur och musik är förbundets senast beviljade arvsfondsprojekt. Det är genom detta projekt som barn och ungdomar ska få möjlighet att pröva om djur och musik kan ha en avlastande och mildrande effekt på deras OCD. Det första ridlägret är inplanerat nu till sommaren. En ansökan om medel till ett projekt som syftar till att arbeta fram ett stöd för anhöriga och personer med annan etnisk bakgrund kommer under året förhoppningsvis att lämnas in till Arvsfonden, vilket tidigare har beskrivits. Ansökan kommer att arbetas fram av en arbetsgrupp i samverkan med OCD-teamet, BUP i Uppsala. Förbundet har tillsammans med Psykologförbundet skickat in en projektansökan till Arvsfonden med titeln BU-guiden. Projektet syftar till att barn och unga med hjälp av ITteknik ska kunna få hjälp till självhjälp. Förbundet har inte fått någon respons ännu men förhoppningen är att Arvsfonden ska se positivt på ansökan. Ytterligare ett projekt, med titeln Skamspegeln, är under uppbyggnad. Detta projekt är en samverkan mellan förbundet A/B kontakt och OCD-förbundet och riktar sig till ungdomar med BDD och liknande symptom.

6 Förbundet ska därutöver aktivt undersöka möjligheterna att erhålla delfinansiering från stiftelser, fonder och övriga möjliga finansiärer, för att på så sätt försöka stärka förbundets ekonomi. Dessa extra medel skulle kunna ge resurser för uppbyggnad av förbundets hemsida samt för att stärka vissa kanslifunktioner, t.ex. inköp av program till ett nytt medlemsregister. Sommarläger Varje sommar anordnar Svenska OCD-förbundet en kortkurs, som i dagligt tal kallas för sommarläger. Medlemmarna som deltar erhåller korttidsstudiestöd från Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM), vilket bidrar till att hålla den enskildes kostnader nere. Två av förbundets medlemmar kommer som vanligt att, tillsammans med kansliet, ansvara för årets läger. Projektet Frisk från OCD med hjälp av djur och musik kommer också att anordna ett ridläger i början av juni, riktat till barn och unga. Medlemstidningen Nytt om OCD Medlemstidningen Nytt om OCD kommer, i likhet med tidigare år, att komma ut med fyra nummer under verksamhetsåret. Tidningen når samtliga medlemmar och redaktionsarbetet har därför hög prioritet. Hannah Mälarborn är fortsatt deltidsanställd som tidningens redaktör. Antalet personer/verksamheter, som prenumererar på tidningen är relativt litet. En satsning som därför skall göras under året är att öka antalet prenumeranter. Önskvärt är också att göra det möjligt för prenumeranter att läsa tidningen på nätet. Hemsidan och webbutiken Ett arbete med att förnya och utveckla hemsidan, som inleddes under föregående verksamhetsår, ska fullföljas under året. Viktigt är att se till att den information som finns på hemsidan är aktuell, att den kontinuerligt uppdateras och att den upplevs som attraktiv av de som använder den. Webbutiken skulle också behöva utvecklas, så att den innehåller ett större urval av, framför allt, boktitlar. Som det nu är finns mycket att önska gällande både hemsida och webbutik. NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa) OCD-förbundet Ananke skall fortsatt sträva efter att vara aktivt i nätverksarbetet och uppmuntra medlemmar att delta i NSPH:s utbildning Starkare Röst, i syfte att göra medlemmarna bättre rustade att verka i lokala patient- och brukarråd. Förbundet bör, genom (H)järnkoll, aktivt arbeta för att de attitydambassadörer som finns i förbundet får stöd i sin verksamhet som ambassadörer, samt att de i möjligaste mån anlitas av intresserade målgrupper, såsom skolor, arbetsförmedlingar, försäkringskassor och myndigheter som behöver lära om bl.a. OCD.

7 HSO (Handikappförbundens samarbetsorgan) År 2004 beviljades Svenska OCD-förbundet Ananke medlemskap i Handikappförbundens samarbetsorgan, HSO, en paraplyorganisation för, i dagsläget, 39 handikapporganisationer. Varje år anordnas ett antal ordförandemöten, vid vilka varje förbunds ordförande eller ersättare för ordförande är ombud. Vartannat år hålls också en kongress. Nästa kongress äger rum i maj Handikappförbunden erbjuds att svara på många remisser. Medlemsförbunden erbjuds komma med åsikter till gemensamma remissyttranden. Remisser som Handikappförbunden inte skriver yttrande på aviserar de till de olika medlemsförbunden. Om remisser, som berör områden av vikt för våra medlemmar aviseras, kommer förbundet att svara på dessa. Även genom NSPH har förbundet möjlighet att avge remissyttranden.

8

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem En enkätundersökning om bristande samordning av stödinsatser till föräldrar till barn med neuropsykiatriska

Läs mer

Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på

Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på UTVÄRDERINGSRAPPORT Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på En utvärdering av Arvsfondens lokalstöd 2007-2013 Danielle van der Burgt Kulturgeograf verksam vid Institutionen för pedagogik,

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Jag är inte rasist men

Jag är inte rasist men Jag är inte rasist men Fem sätt som gör dig medveten om dina fördomar INTEGRATIONSVERKETS STENCILSERIE 2003:8 ISSN 1651-5676 Innehåll Förord 3 Film som visar vad respekt är Anti-rasistiska filmdagar 5

Läs mer

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Innehållsförteckning Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa... 0 framväxt, beskrivning av nuläget och vägen framåt... 0 Inledning... 2 Historik

Läs mer

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Jenny Österman Lisbeth Hagman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:9 ISSN 1401-5129 FÖRORD I en studie som nyligen gjorts inom ramen av SNAC-studien

Läs mer

Hur fungerar SE-nätverket?

Hur fungerar SE-nätverket? Grenverket Södertörn redovisar 2010-1 Hur fungerar SE-nätverket? Utvärdering av Grenverket Södertörns nätverk för Supported Employment-handledare våren 2010 Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare:

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

BISTÅNDSHANDLÄGGARE att vakta pengar eller bedöma äldres behov

BISTÅNDSHANDLÄGGARE att vakta pengar eller bedöma äldres behov BISTÅNDSHANDLÄGGARE att vakta pengar eller bedöma äldres behov Dialogseminarier med biståndshandläggare och deras chefer i Stockholms stad Eva Norman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2010:13

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

För första gången förstod någon

För första gången förstod någon 1973 2013 För första gången förstod någon från föreningen för psykotiska barn till autism- och aspergerförbundet Inför Autism- och Aspergerförbundets 40-jubileum beslutades att ta fram en historik som

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2014

Verksamhetsberättelse för 2014 Verksamhetsberättelse för 2014 Ur verksamhetsplanen i fetstil: År 2014 kommer att ha ett särskilt fokus på medlemsrekrytering, förenings och distriktsutveckling samt förstärkt intern och extern kommunikation.

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Unga föräldrar. studier och arbete UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2009: 1

Unga föräldrar. studier och arbete UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2009: 1 Unga föräldrar studier och arbete UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2009: 1 2 Förord För att öka kunskaperna om den särskilda situation som unga föräldrar som varken arbetar eller studerar befinner sig i, har

Läs mer

2 MTM:s rapporter. Tid för teckenspråk. Utredning om teckenspråkig läsning. Helena söderlund

2 MTM:s rapporter. Tid för teckenspråk. Utredning om teckenspråkig läsning. Helena söderlund 2 MTM:s rapporter Tid för teckenspråk Utredning om teckenspråkig läsning Helena söderlund Tid för teckenspråk Utredning om teckenspråkig läsning helena söderlund Upplysningar om innehållet: Myndigheten

Läs mer

Individuell plan på den enskildes villkor. Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken

Individuell plan på den enskildes villkor. Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken Individuell plan på den enskildes villkor Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Skolbibliotek, det var en bra fråga!

Skolbibliotek, det var en bra fråga! Skolbibliotek, det var en bra fråga! Rapport från intervjuer med nio skolledare och chefer inom ESFprojektet Skolbibliotekarielyftet Nov 2012 Pia Holgersson, Velopia lärande utvärderare, Skolbibliotekarielyftet

Läs mer

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter 1 2013 Wilder J. och Axelsson AK., Högskolan i Jönköping samt Föreningen JAG Föreningen JAG Tel: 08-789 30 00 E-post: foreningen@jag.se

Läs mer

En omvärldsanalysframtidsplan. Verksamhetsberättelse. Besöksadress Fittjavägen 23, Norsborg, Stockholm Tel: 08-6415701

En omvärldsanalysframtidsplan. Verksamhetsberättelse. Besöksadress Fittjavägen 23, Norsborg, Stockholm Tel: 08-6415701 Verksamhetsberättelse En omvärldsanalysframtidsplan 2012 IKIR Box 8031 14108 Kungens Kurva Besöksadress Fittjavägen 23, Norsborg, Stockholm Tel: 08-6415701 Ordförandet har ordet...3 DEL 1 Vi har blivit

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer