Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde på Sandviks gård

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2015-03-25 13.15 på Sandviks gård"

Transkript

1 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde på Sandviks gård Mattias Jensen Pettersson Ordförande Agnetha West Sekreterare Nr Ärendemening Sidnr Nr 1 Budgetuppföljning per februari 2 Nr 2 Del av schablonersättning för ensamkommande barn till överförmyndarnämnden Nr 3 Redovisning av Kommunens kvalitet i korhet (KKiK) Nr 4 Nr 5 Nr 6 Redovisning av Öppna jämförelser - Vård- och omsorg om äldre 2014 Rapport från tillsyn av hälso- och sjukvård i bostäder med särskild service enlig LSS Revidering delegations- och verkställighetsordning för Vårdoch omsorgsnämnden Nr 7 Riktlinje placeringar barn och unga 78 Nr 8 Strategi lediga lägenheter inom särskilt boende 89 Nr 9 Tilläggsöverenskommelse till tidigare överenskommelse att upphandla och samordna persontransport- och samordningstjänster för särskild kollektivtrafik Nr 10 MAS rapport Nr 11 Förvaltningschefens rapport Nr 12 Övrig information Nr 13 Balanslista

2 Tjänsteskrivelse 1(1) Datum Dnr VON OXL2 621 v Vård- och omsorgsförvaltningen Iréne Bengtsson Vård- och omsorgsnämnden Budgetuppföljning per februari Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut Vård- och omsorgsnämndens beslut Vård- och omsorgsnämndens ekonomiska uppföljning per februari 2015 godkänns. 2. Sammanfattning Resultatet under perioden januari-februari 2015 är tkr, årsprognos 0 Stab: +482 tkr Socialtjänst: -587 tkr Säbo: tkr Hemvård: -986 tkr Funktionsstöd: -654 tkr Projekt: -107 tkr Åtgärder för att nå budget i balans är bland annat bättre resursfördelning av personal mellan enheter samt koll på stjärnturer inom särskilt boende och funktionsstöd. Bemanning och kompetenta vikarier samt anpassning av schema och resursfördelning utifrån behov inom hemvården. Översyn och minskning av kostnader för arvoden och omkostnader inom de egna familjehemmen. Viktiga områden att fokusera på under året och där det pågår olika insatser är att minska sjukfrånvaron och öka brukarnas nöjdhet. Beslutsunderlag Verksamhets- och ekonomiuppföljning per område Iréne Bengtsson Förvaltningschef Beslut till: FC (FÅ) OC (FÅ) Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax)

3

4 Brukare Under årets första två månader har inkommit sex Lex Sarah anmälningar och en anmälan enligt Lex Maria. Tre utredningar enligt Lex Sarah har slutförts och ingen av dessa har visat på allvarlig brist. De brister som identifierats har åtgärdats genom bland annat förändrade rutiner. En av utredningarna genomförs av extern utförare. Resultatet av kundenkät inom individ och familjeomsorg visar medelbra resultat för ekonomiskt bistånd och missbrukshandläggningen och sämre resultat inom barnhandläggningen. IVO (Inspektionen för vård och omsorg) har genomfört tillsyn på HVB-hemmet för ensamkommande barn. En ensamkommande ungdom har anlänt hittills i år. 11 av de tidigare anlända ungdomarna kommer att få PUT (Permanent uppehållstillstånd) inom kort. Medarbetare Samtliga medarbetare inom staben genomför utbildning i Leda för resultat och deltar i förbättringsarbete på olika sätt i verksamheterna. Rekrytering av IT-strateg/systemansvarig och processledare/chef till Gemensamt administrativt stöd pågår. Verksamhet - kvalité Arbetet med Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete fortgår bland med fokus på nio processer: brukarmedverkan, information, organisation, introduktion, rekrytering, nyanlända/integrationsplan, klart ledarskap, kompetensutveckling och karriärmöjligheter, friska medarbetare. Workshops har genomförts inom processena information och rekrytering. Arbetet med att revidera rutin/riktlinje för utredning av Lex Sarah har påbörjats. Den kommunövergripande integrationsplanen börjar ta form och bedöms kunna vara klar i slutet av mars. Arbete pågår genom LSG (Lokala samverkansgruppen) med processledare finansierad av RAR (Samordningsförbundet) för att skapa en gemensam plattform för samverkan mellan olika huvudmän. Framtid Fokus ligger främst på att minska sjukfrånvaron i hela vård- och omsorg. Planering av genomförandet av gemensamt administrativt stöd. Planering för uppstart av ytterligare ett HVB-hem för ensamkommande pågår. Ekonomi Stabens resultat för januari och februari är +482 tkr.

5 Brukare Medarbetare Inom Funktionsstöd finns några långtidssjukskrivna medarbetare där pågår arbete med individuella uppföljningar, rehabiliteringsplaner och kompetensplaner. Vidare sker individuella uppföljningar med de medarbetare som har en tät korttidsfrånvaro. Från och med 1 oktober har man börjat använda sig av sjuk- och frisk i samarbete med Previa. Med hjälp av detta pågår kartläggningar där sjukfrånvaron tenderar att öka. Verksamhet/kvalité Utvecklingsarbete utifrån värdegrundsbegreppen gott bemötande, trygghet och delaktighet fortsätter under Funktionsstöd arbetar med en kvalitetshöjande strategi som utgår från brukarnas önskemål (ESL-fokusgrupp) som formar verksamheten. Vidare pågår arbete med planering av kompetensutveckling för medarbetare som arbetar med personer med grava funktionsnedsättningar, både inom sysselsättning och i Bostad med särskild service. Genom att höja kompetensen ökar medarbetarnas trygghet i bemötandet av brukarna. I

6 förlängningen ses även tryggare brukare vilket förebygger svårhanterade beteenden. Medarbetare inom området funktionsstöd har erbjudits och genomgått ESL-utbildning i början av året (2015). Fortsatt arbete pågår för att öka kunskapen och användet av SIP (samordnad individuell plan). Funktionsstöd har tagit emot ett antal personer som utför sina LIA plats (Lärande I Arbete). Dessa personer går behandlingspedagogsutbildning på Campus i Nyköping. Vi kommer att ta emot ytterligare praktikanter som går vård- och omsorgsutbildning på Campus i Oxelösund i mitten på februari (2015) och ett antal veckor framåt. Sysselsättningen LSS, SoL psykisk funktionsnedsättning, Arbete och Praktik arbetar alltmer tillsammans och funktionen jobbcoach är inkluderad i utvecklingsarbetet. Framtid - Fokus på ESL (Ett Självständigt Liv) som innebär att fånga det som motiverar brukarna och öka dess självständighet i vardagsarbetet. - Arbeta med kompetensutveckling och värdegrund för att på så vis öka trygghet för brukare och medarbetare - Planera för en ny gruppbostad för att bereda möjlighet att ta emot brukare med extern placering möjlighet att bo i Oxelösund och tillgodose behovet för nytillkommande brukare med behov - Fortsatt arbete med resultat från inventeringen av personer med omfattande psykiatrisk problematik som gjordes hösten kopplat till PRIO- satsningen (Plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa). - Utveckla Sysselsättningen Ekonomi Total budgetavvikelse februari -587 tkr Minusresultatet beror på fördröjd intäkt från Försäkringskassan (assistansersättning) på cirka 400 tkr och personalkostnader på grund av sjukfrånvaro.

7 Brukare Inflöde av inkomna ärenden fördelar sig tämligen jämnt mellan månaderna på samtliga enheter. Enheten ekonomiskt bistånd/integration står för största delen av ärendena. Aktualiseringar under året BoU (Barn och Unga), ackumulerat.

8 Aktualiseringar och utredningar samt beslut att ej inleda utredning BoU (Barn och Unga) Samtliga aktualiseringar, utredningar och yttranden som öppnats under perioden. Tom feb - 15 Placeringar familjehem/ HVB institutioner Aktuella under åren och pågående 2015 februari. Jourhemsplaceringar ingår liksom konsulenthem. Ensamkommande flyktingbarn (eskfb) redovisas separat.

9 Insatser personligt stöd / intern öppenvård BoU (Barn och Ungdom) Aktuella insatser , pågående februari Kontaktpersoner och kontaktfamiljer Aktuella under åren. Pågående feb 2015.

10 Faderskapsutredningar Öppnade under åren till och med februari Aktuella ärenden för vård enligt LVU, pågående feb Miljö= 2 Beteende= 3 Miljö o beteende= 2 o 3

11 Aktualiseringar under året, Vuxen Ackumulerat Aktualiseringar och utredningar samt beslut att ej inleda utredning, Vuxen

12 Insatser personligt stöd/ intern öppenvård, Vuxen Aktuella insatser , pågående februari 2015 Placeringar Vuxen Aktuella ärenden under åren, pågående februari 2015.

13 Våld i nära relation Antal aktualiserade inom BoU samt vuxen till och med februari 2015 Medarbetare Socialtjänsten har låg sjukfrånvaro. Det är totalt 44 medarbetare anställda. Samtliga tillsvidaretjänster, förutom enhetschef barn, är tillsatta. Enhetschefstjänsten och vikariat på grund av föräldraledigheter är tillsatta med konsulttjänster. Verksamhet Myndighetsutövningen befinner sig i ett lite mer stabilt läge än vad tidigare har rapporterats även vid högt ärendeinflöde. Utöver de anmälningar och ansökningar som inkommer så har verksamheten tagit emot flera ensammankommande flyktingbarn än avtalet anger samt att det kommit flera vuxenflyktingar under året som bosatt sig i Oxelösunds kommun. Inom integrationsområdet har arbetet med flyktingguider påbörjats. Förberedelsearbete pågår för att införa ÄBIC (Äldres Behov I Centrum) under 2015 för en mer rättssäker och träffsäker behovsbedömning. Inom Barn har samtliga familjehems omkostnader och arvoden setts över och reglerats utifrån andra inkomster så som barnbidrag och underhållsstöd. Fokus 2015 är värdegrundsarbete för en gemensam socialtjänst som arbetar tillsammans för kommuninvånarna. Framtid/Åtgärder

14 Den i särklass viktigaste åtgärden är att medarbetare säkerställer att anmälningar, utredningar och förbyggande arbete bedrivs med optimal rättssäkerhet. Identifierade utvecklingsområden är: - Vård på hemmaplan - Våld i nära relation - Mottagningsfunktion - Kompetensutveckling - Rättssäker handläggningsprocess - Genomförandeplaner - Översyn och minskning av kostnader för arvoden och omkostnader inom familjehemmen Ekonomi Total budgetavvikelse februari -587 tkr Avvikelsen beror främst på grund av ökade kostnader inom placeringar för barn och unga.

15 Brukare Hemtjänst SoL och HSL-insatser Månad Jan Febr. Mars April Maj Juni Juli Augu sti Brukare År År År Tim/mån År År År * 5073 * Sept Okt Nov Dec Månad Jan Febr. Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Larm År 2014 År Städ-ink öp Tim/mån År 2014 År Antalet brukare är fortfarande jämt och det är det individuella stödbehovet som ökar hos brukarna. Den tidigare ökningen med stödbehov nattetid börjar klinga av. Det varierade antalet hemtjänsttimmar under året beror till viss del på nytt planeringsverktyg där medarbetarna taggar in och ut vid besöken och tiden beräknas och rapporteras in i systemet. Det har tagit tid att komma in i ett nytt system. *Utförd tid ej mätt med TES (inoch urtaggning) under juli och augusti 2014 på grund av många vikarier i tjänst.

16 Medarbetare Statistik sjukfrånvaro per februari Arbetet med ökad frisknärvaro är fortfarande i fokus och årets två första månader har det varit hög sjukfrånvaro. Januari 18,31% och februari 15,82. Med stöd av Previas tjänst Sjuk och frisk samt uppföljning var månad har verksamheten identifierat att infektionssjukdomar är en vanlig sjukdomsorsak. Arbete pågår i dialog med medarbetare enskilt och i grupp. Verksamhet/Kvalitet Arbete med att säkerställa kontinuitet och trygghet pågår: - Bemanning och planering; målsättningen att öka frisknärvaron genom ökad bemanning för att skapa trygghet och kontinuitet har genomförts- ej gett genomslag på sjuktalen. Nytt planeringssystem TES har införts. Med hög sjukfrånvaro och hög personalomsättning som det ger tar det tid att få systemet med in och urtaggning att fungera. - Information och kommunikation; arbete med ett hälsofrämjande och ansvarstagande förhållningssätt vid utvecklingsdagar och reflektionstider har skett - Lokaler och arbetsmiljö; anpassning av hemtjänstlokaler har gjorts under året, en hemtjänstgrupp har delats för bättre planeringsmöjligheter och översyn, riskbedömningar i enskilt hem har skett under årets slut och arbetssättet börjar fungera. Framtid/åtgärder Må bra på jobbet- minska sjukfrånvaron Reflektionstid/verksamhetsmöten, APT (Arbetsplatsträffar) och utvecklingsdagar Allt kvalitetsarbete startar hos medarbetarna som bär kvaliteten- identifiera processer Förbättra arbetet med kontaktpersonal och kontinuitet Fortsätta med besöksplaner med dokumentations-, rapport- och transporttid för minskad upplevselse av stress som på sikt ger kvalitet Kost; hur ser nattfastan ut, varm mat, kall mat etc Nattpatrullen flyttar till lokalerna på Björntorp för ökad samverkan med övrig nattpersonal och sjuksköterska Uppmuntra avvikelser Utveckla demensvården/demensteamet och rehabiliterande insatser Revidera riktlinje och tillämpningsrutin utifrån SoL Ekonomi Total budgetavvikelse per februari -986 tkr Hemtjänsten i Oxelösund är kostsam för den kvalitet som levereras. Verksamheten har under flera år varit efter i utvecklingen. De senaste åren har verksamheten haft en snabb teknisk utveckling. All planering sker i planeringsverktyget TES och dokumentation sker i verksamhetssystemet Treserva. Kontinuitet är en utmaning på grund av hög sjukfrånvaro. Satsning har gjorts under året på visstidsanställningar för att skapa trygghet i arbetsgrupperna och på så vis minska sjukfrånvaro och göra det möjligt för verksamheten att utvecklas. Satsningen har inte fått det genomslag som behövs och verksamheten har fortsatt underskott. Verksamhetens utvecklingsarbete tar tid- viktigt att ha fokus på få aktiviteter och mäta resultat.

17 Brukare Flertal brukare har utökade individuella stödbehov som verksamheten hanterar med handlinsplaner med stöd av BPSD och andra individuella lösningar. Individuella biståndsbeslut har genomförts för en tredjedel av brukarna under 2014 och första månaderna av I dessa framkommer ett uttryckt av en känsla av ensamhet. Detta genererade i ökat behov av social samvaro i besluten. Verksamheten resursfördelar för smarta lösningar och möta behoven. Medarbetare Inom vissa arbetsgrupper Särskilt boende har det under året varit fortsatt hög korttidsfrånvaro och den totala sjukstatistiken för medarbetarna på Särskilt boende är cirka 8% (kort- och långtid). Bedömningen är dock att genom dialog med medarbetarna utifrån samtal och ny rutin vid sjukfrånvaro så har kortidsfrånvaron minskat något. För medarbetare med långtidssjukskrivning har individuella rehabiliteringsåtgärder genomförts. Verksamhet/kvalitet

18 Fortsatt arbete pågår med Omsorgsmåltider och möjlighet att välja på två maträtter. Alla medarbetare har gått utbildningen i omsorgsmåltider som handlar om upplevelsen kring måltiden. Metoden ska ge ökad kännedom om vikten av måltidens betydelse utifrån smak, miljö och sociala perspektiv. Under senhösten 2014 började resultat märkas och fortsätter nu att utvecklas. Medarbetarna har under 2014 fått utbildning i BPSD som är ett register att ta stöd av för att kartlägga och identifiera Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid demens. Bedömningar och registreringar har gjorts under Metoden ger en handlingsplan per brukare utifrån behov. Syftet är att genom medvetenhet om symtomen minska BPSD och lidandet som detta innebär och att genom detta öka livskvalitén för personen med demenssjukdom. För BPSD - Svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens. Verksamheten har förstärkt bemanning inom biståndshandläggare, samordnare, sjuksköterskor och omvårdnadspersonal för att möta upp och förbereda inför kommande föreskrift avseende ansvar för personer med demenssjukdom och bemanning inom särskilt boende där vikt läggs vid att verksamheten ska bemanna efter brukarens behov. För att kartlägga individernas behov pågår individuella biståndsbeslut. Socialstyrelsens föreskrift för personer med demenssjukdom och bemanning inom särskilt boende var beräknad att gälla från 2014 sedan från mars 2015 och är nu framskjuten på obestämd tid. Verksamheten arbetar vidare med individuella biståndsbeslut och genomförandeplaner. En avdelning på särskilt boende har varit med i förändringsarbete i ett projekt som initierats av SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) och heter Förändra Radikalt. Arbetet utgick från perspektivet framtidstro och under året har idégenerering gett en ny inflyttningsrutin på särskilt boende. Kommer att implementeras Rutinen innebär att personal under en kort tid (cirka timmar) flyttar in till den som kommer att flytta till särskilt boende. För att på så vis lära känna personen utifrån exempelvis behov, önskemål, intressen och drömmar. Nu pågår arbete med att rekrytera intresserade medarbetare som vill vara en del i detta och flytta in för att ta del av brukarens liv innan flytten för att ge en djupare bild av brukarens behov och önskemål. Verksamheten har under hösten 2014 gjort en fokusgruppsintervju för att nå fram till brukarens vilja och behov av vad det är som är viktigt för brukarna på särskilt boende. Vid intervjuerna framkom en känsla av ensamhet. Förbättringsteam är i gång sedan mitten av februari och arbetar med förbättrad information till anhöriga, minskad känsal av ensamhet och öka aktiviteterna tillsammans med brukare. Utifrån antalet lediga lägenheter på särskilt boende har enhetscheferna arbetat med att kartlägga möjligheter till fortsatt utveckling. Förslag som kommit fram är bland annat; omfördela resurser, stänga avdelning på särskilt boende, minska antalet brukare per avdelning, nischa avdelningarna utifrån behov, kortvård till växelvård, fördela kortvården till avdelningarna på särskilt boende. Vidare arbete har skett sker under första delen av 2015 där förslaget är att minska kortvården med stöd av rehabiliterande insatser, hemplaneringsteam och hemtagningsteam. Verksamheten har nytt HR-system och arbetar intensivt med att finna en bra hantering i systemet av stjärnturer. Framtid - Implementera nationella värdegrunden; trygghet, gott bemötande och delaktighet. - Rätt resurser på rätt plats för rätt sak- brukarfokuserat individuellt arbete.

19 - Reflektionstid - Social dokumentation - Individuella biståndsbeslut - Specialinriktade avdelningar exempelvis Kobben som specialister på psykiska funktionsnedsättningar - Strategi för att möta varierande behov av antalet lägenheter i särskilt boende - Nytt HR-system Medvind, stjärnturer - Föreskrift bemanning särskilt boende Ekonomi Total budgetavvikelse per februari tkr

20 Tjänsteskrivelse 1(2) Datum Dnr VON OXL2 621 v Vård- och omsorgsförvaltningen Lisbeth Ivarsson Vård- och omsorgsnämnden Del av schablonersättning för ensamkommande barn till överförmyndarnämnden 1. Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut Vård- och omsorgsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige Nämnden föreslår kommunfullmäktige att schablonersättning för ensamkommande barn delas lika mellan vård- och omsorgsnämnden och överförmyndarnämnden. 2. Sammanfattning Migrationsverket betalar en schablonersättning till den kommun som först tar emot ett ensamkommande barn som fått uppehållstillstånd. Schablonersättningen betalas ut en gång per barn och uppgår under 2015 till kronor. Schablonen är ersättning för kostnader för god man och särskilda kostnader inom socialtjänsten för ensamkommande barn (Förordning om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar, SFS 2010:1122). Nyköpings- Oxelösunds överförmyndarnämnd yrkar på att få 50 % av utbetald schablonersättning för ensamkommande barn. Nyköpings kommun har beslutat att dela schablonen mellan överförmyndarnämnd och socialnämnd på motsvarande sätt. Barn som vid ankomsten till Sverige är skilda från båda sina föräldrar ska under tiden de är asylsökande få en god man via överförmyndarnämnden. Överförmyndarnämnden har rätt att söka ersättning för bland annat arvode och sociala avgifter för god man hos Migrationsverket. När barnet fått uppehållstillstånd ska den gode mannens uppdrag avslutas och det är socialnämndens ansvar att föreslå Tingsrätten att utse en särskild förordnad vårdnadshavare till barnet fram till 18-årsdagen. Oxelösunds kommun använder schablonersättningen till att bekosta handläggning och arvode till särskild förordnad vårdnadshavare. Schablonen ska även täcka kostnad för handläggning och arvode till god man för barn med uppehållstillstånd till dess barnet fyller 18 år eller särskild förordnad vårdnadshavare utses. Överförmyndarnämnden har handläggningskostnader för hantering av god man för ensamkommande asylsökande barn. Vård- och omsorgsförvaltningen anser att det är rimligt att schablonersättningen för ensamkommande barn delas utifrån förslag.. Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax)

21 Tjänsteskrivelse 2(2) Datum VON Iréne Bengtsson Förvaltningschef Lisbeth Ivarsson Utvecklingsstrateg Beslut till: Kommunfullmäktige (FÅ) Kommunchef (FK) Förvaltningschef (FK)

22 Tjänsteskrivelse 1(3) Datum Dnr VON OXL2 621 v Vård- och omsorgsförvaltningen Else-Marie Jarl Vård- och omsorgsnämnden Redovisning av Kommunens kvalitet i korhet (KKiK) Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut Vård- och omsorgsnämndens beslut Godkänna redovisning av resultat från KKiK Sammanfattning SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) genomför sedan 2013 en årlig undersökning med kommuner som beslutat delta. Under 2014 har 225 kommuner deltagit. Uppgifter till undersökningen hämtas från Öppna Jämförelser, KOLADA, SCB, Skolverket och externa undersökningar. Fem områden belyses: - kommunens tillgänglighet - trygghetsaspekter i kommunen - medborgarens delaktighet och kommunens information - kommunens effektivitet - kommunen som samhällsutvecklare, med totalt 39 mått. Undersökningen gäller för hela kommunens verksamhetsområden. Denna presentation behandlar Vård- och omsorgsförvaltningens specifika mått. För hela undersökningen, se länk, KKiK 2014 Flera kommunmål uppfylls inte i verksamheten enligt nyckeltalen. Framför allt gäller det äldreomsorgens verksamheter. Förbättringsområdena kräver insatser under längre tid med utbildning och uppföljning i form av reflekterande möten för att åstadkomma varaktig förbättring. 4. Ärendet Analys av nyckeltal för Äldreomsorg KKIK 2014 Målen för Äldreomsorgen i Oxelösunds kommun anges som Trygg och värdig ålderdom. VON anger att trygghet, gott bemötande och social stimulans ska prägla insatserna. Dessutom anges mål om förebyggande arbete för att minska risk för undernäring, fall, trycksår och dålig munhälsa samt god vård i livets slut. Ekonomin ska vara i balans. Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax)

23 Tjänsteskrivelse 2(3) Datum VON Särskilt boende Positiva nyckeltal - Väntetiden till Säbo har sjunkit i stor omfattning - Kostnaden för Säbo 2013 har sjunkit och ligger under medelvärdet i riket och i jämförelse med länet Nyckeltal med förbättringsbehov - För de kvalitetsaspekter som mätts i KKiK ligger Oxelösund på en låg nivå, lägst i länet och under medelvärdet i riket - Nöjdheten med särskilt boende är lägst i länet och ligger under medelvärdet i riket Hemtjänst Positiva nyckeltal - Personalkontinuiteten ligger på medelvärdet för riket och i länet Nyckeltal med förbättringsbehov - Bedömningen av kvalitetsaspekter ligger under medelvärdet i riket och lägst i länet - Nöjdheten skattas lägst i länet och under medelvärdet i riket - Kostnaden för hemtjänsten ligger över medel i riket och näst högst i länet Flera kommunmål uppfylls inte i verksamheten enligt nyckeltalen. Dessa förbättringsområden kräver insatser under längre tid med utbildning och uppföljning i form av reflekterande möten för att åstadkomma varaktig förbättring. Tydliga mål anges där personalen involveras i förbättringsarbetet för att aktivt medverka till de förändringar som brukarna uttrycker behov av för att bli nöjda med insatserna. Förhållningssätt i form av gamla rutiner och attityder behöver ifrågasättas och utgå från brukarens perspektiv. Åtgärder Säbo Fortsatt genomförande av individuella biståndsbeslut i Särskilt boende. I dessa beslut bör utomhusvistelse- aktivitet, önskemål om tid för utförande anges. Internetuppkoppling utreds om förutsättningar för indragning. Kvällsmål skrivs in i rutin för genomförande av omsorgsmåltider och möjlighet att välja alternativ rätt för huvudmål kommer att utredas tillsammans med kostenhet. Satsning på Socialstyrelsens värdegrundsutbildning för all personal inom äldreomsorgen och stöd till förbättrad dokumentation i genomförandeplaner samt förbättringsteam ska tillsammans stärka fokus på individen. Hemtjänst Individuella biståndsbeslut och genomförandeplaner individfokuseras för att nå upp till de kvalitetsaspekter som respektive brukare behöver få tillgodosedda. Satsning på Socialstyrelsens värdegrundsutbildning, fortsatt stöd till förbättrad dokumentation i genomförandeplaner och att utse förbättringsteam. Översyn av Riktlinjer för hemtjänst sker under året.

24 Tjänsteskrivelse 3(3) Datum VON Analys nyckeltal Individ och familjeomsorg KKiK 2014 Förbättringsområden inom LSS är - utredningstid alla insatser samt - verkställighetstid från beslut till insats boende 9.9. Här bör fokus läggas på att korta ned verkställighetstiden som enligt mätning ligger mycket över riksgenomsnittet. Övriga kriterier under kvalitetsaspekter LSS ser bra ut för Oxelösunds del. Överlag ser utfallet för Oxelösund under kvalitetsaspekter LSS mycket bra ut. Förbättringsområden inom IFO är: Väntetid från nybesök till beslut inom försörjningsstöd ligger något högre (ca 1 vecka) jämfört med jämförelsekommunerna. Frågeställningen ej återaktualiserade ungdomar år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%) är inte helt okomplicerad. Utfallet ligger marginellt lägre än alla kommuner. Med avslutad menas personer vars samtliga utredningar och/eller insatser är avslutade. Med andra ord ska personen vara helt utskriven från socialtjänsten. Detta innebär att även familjerätt är medräknad. I övrigt visar värden inom IFO inte på några anmärkningsvärda avvikelser. Beslutsunderlag Resultat KKiK 2014 äldreomsorg, KKiK 2014 IFO Iréne Bengtsson Förvaltningschef Else-Marie Jarl Utvecklingsstrateg Beslut till: Irene Bengtsson (FÅ)

25 Område: Mått: (håll muspekaren över namnet för beskrivning Väntetid särskilt boende, dagar Personalkontinuitet hemtjänst, antal olika personal på 14 dagar Kvalitetsaspekter särskilt boende, andel av maxpoäng (delmått via länk) Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare Andel brukare som är ganska / mycket nöjda med sitt särskilda boende % Omsorgs och serviceutbud hemtjänst, andel av maxpoäng (delmått via länk) Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/brukare Andel brukare som är ganska / mycket nöjda med sin hemtjänst % Källa Egen uppgift Egen uppgift Egen uppgift + PalliaSCB/Socialstyrelsen Socialstyrelsen Egen uppgift SCB/Socialstyrelsen Socialstyrelsen År Nyköping Trosa Eskilstun Vingåker Strängnäs Gnesta Flen Katrineholm Oxelösund Medelvärde (riket) Min (riket) Max (riket) Antal kommuner (rike

26 Mått 23: Kvalitetsaspekter särskilt boende Avlidna som hade någon närvarande vid dödsögonblicket, andel (%) Boendeplatser i särskilt boende där den äldre erbjuds daglig utevistelse, andel (%) Boendeplatser i särskilt boende där den äldre erbjuds tid utifrån sina egna önskemål dagligen, andel (%) Boendeplatser i särskilt boende där den äldre har möjlighet att välja alternativ rätt vid huvudmål, andel (%) Boendeplatser i särskilt boende där den äldre har möjlighet till internetuppkoppli ng i det egna rummet/lägenhet en, andel (%) Boendeplatser i särskilt boende där den äldre kan påverka vilka tvkanaler utöver basutbudet som det finns tillgång till i den egna lägenheten, andel (%) Boendeplatser i särskilt boende där den äldre kan påverka vilka tvkanaler utöver basutbudet som det finns tillgång till i gemensamhetslok al, andel (%) Boendeplatser i särskilt boende där den äldre serveras kvälls/nattmål, andel (%) Boendeplatser i särskilt boende där den äldre själv kan välja tid för nattvila, andel (%) Kommun Källa Palliativa reg. Egen uppgift Egen uppgift Egen uppgift Egen uppgift Egen uppgift Egen uppgift Egen uppgift Egen uppgift Eskilstuna Flen Gnesta Katrineholm Nyköping Oxelösund Strängnäs Trosa Vingåker Medelvärde (riket Min (riket) Max (riket) Antal kommuner ( Nyckel för färgsättning procent procent 0 50 procent

27 Mått 23: Kvalitetsaspekter särskilt boende Boendeplatser i särskilt boende där den äldre själv kan välja tid Boendeplatser i särskilt boende som erbjuder minst en organiserad och gemensam Boendeplatser i särskilt boende som erbjuder minst två organiserade och gemensamma Boendeplatser i särskilt boende som erbjuder Brukare i särskilt boende för äldre som har möjlighet att tala sitt modersmål (inkl. Närstående till avlidna som för uppstigning på aktivitet per dag aktiviteter under sammanboende svenska) med sin erbjudits ett Kommun morgonen, andel (%) under helgen, andel (%) vardagar, andel (%) för maka/make, andel (%) kontaktman, andel (%) eftersamtal, andel (%) Källa Egen uppgift Egen uppgift Egen uppgift Egen uppgift Egen uppgift Palliativa reg. Alla 15? 75) (%) Eskilstuna Ja Flen Ja Gnesta Ja Katrineholm Ja Nyköping Ja Oxelösund Ja Strängnäs Ja Trosa Ja Vingåker Ja Medelvärde (riket x Min (riket) x Max (riket) x Antal kommuner ( x Nyckel för poängsättning Nyckel för färgsättning 0 procent ger 0 poäng procent ger 4 poäng procent 1 25 procent ger 1 poäng 100 procent ger 5 poäng procent procent ger 2 poäng 0 50 procent procent ger 3 poäng Summa poäng (Max = Andel av maxpoäng

28 Mått 26: Omsorgs och serviceutbud hemtjänst Hemtjänsttagaren erbjuds att välja man eller kvinna för personlig hygien, (Ja=1/ Nej=0) Hemtjänsttagaren erbjuds att välja tid för insats, (Ja=1/ Nej=0) Hemtjänsttagaren erbjuds dagligvaruinköp, (>En gång/vecka=3/ En gång/vecka=2/ <En gång/vecka=1/ Ingår inte=0) Hemtjänsttagaren erbjuds dusch två gånger eller mer per vecka, (Ja=1/ Nej=0) Hemtjänsttagaren erbjuds enklare matlagning i bostaden, (Ja=1, Nej=0) Hemtjänsttagaren erbjuds ledsagarservice, (>En gång/månad=3/ En gång/månad=2/ <En gång/månad=1 / Ingår inte=0) Hemtjänsttagaren erbjuds möjligheten att följa med vid dagligvaruinköp, (Ja=1/ Nej=0) Hemtjänsttagaren erbjuds promenader, (>En gång/vecka=3/ En gång/vecka=2/ <En gång/vecka=1/ Ingår inte=0) Hemtjänsttagaren erbjuds städning, frekvens (En gång i veckan=3/ Varannan vecka=2/ Var tredje vecka=1/ Ingår inte=0) Kommun Källa Egen uppgift Egen uppgift Egen uppgift Egen uppgift Egen uppgift Egen uppgift Egen uppgift Egen uppgift Egen uppgift Eskilstuna Flen Gnesta Katrineholm Nyköping Oxelösund Strängnäs Trosa Vingåker Typvärde (riket) Min (riket) Max (riket) Antal kommuner (ri Högre än typvärdet Lika som typvärdet Lägre än tyåvärdet

29 Mått 26: Omsorgs och serviceutbud hemtjänst Hemtjänsttagar en erbjuds Hemtjänsttagaren erbjuds tvätt, frekvens (En gång Hemtjänsttagar Invånare 65+ år erbjuds service Hemtjänsttagaren som t.ex. Invånare 65+ år med demenssjukdom erbjuds Invånare 65+ år städning, omfattning i veckan=3/ Varannan en erbjuds vid behov erbjuds välja personal som gräsklippning, snöskottning Invånare 65+ år erbjuds social biståndsbedömd dagverksamhet med syn och hörselskada (>Två r.o.k.=3/ vecka=2/ Var trygghetsringni talar eller fixartjänst, dagverksamhet, vid behov, erbjuds stöd och Två r.o.k.=2/ Ett tredje vecka eller ng/telefonservi hemtjänsttagaren (Ja=2/ (Vardag+helg=2/ (Vardag+helg=2/ rådgivning vid Kommun r.o.k.=1/ Ingår inte=0) mer sällan=1/ Ingår inte=0) ce, (Ja=1/Nej=0) s språk, (Ja=1/ Nej=0) Någon=1/ Ingen=0) Vardag=1/ Ingår inte=0) Vardag=1/ Ingår inte=0) behov, (Ja=1/ Nej=0) Källa Egen uppgift Egen uppgift Egen uppgift Egen uppgift Egen uppgift Egen uppgift Egen uppgift Egen uppgift 17? 33) ng (%) Eskilstuna Ja Flen Ja Gnesta Ja Katrineholm Ja Nyköping Ja Oxelösund Ja Strängnäs Ja Trosa Ja Vingåker Ja Typvärde (riket) x Min (riket) x Max (riket) x Antal kommune x Alla Summa poäng (Max = Andel av maxpoä Högre än typvärdet Lika som typvärdet Lägre än tyåvärdet

30 Teckenförklaringar vid saknad data i tabellerna.. sekretess/för få svarande för att redovisas data saknas av annan/okänd anledning Översättningstabell KKiK och Kolada KKiK nr KKiK namn Kolada ID Kolada namn (Obs! Kan ändras) 1 Tillgänglighet Epost, % U00412 Andel som får svar på e post inom två dagar, (%) 2 Tillgänglighet Telefon, % U00413 Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga, (%) 3 Bemötande Telefon, % U00414 Andel som upplever ett gott bemötande vid kontakt med kommunen, (%) 4 Öppettider utöver vardagar 8 17 på bibliotek, simhall och återvinningscentral, h/v Finns uppdelat på U09403, U09404, U Plats på förskola på önskat datum, % U11401 Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn (%) 6 Väntetid förskola för de som ej fått plats på önskat datum, dagar U11402 Väntetid i antal dagar för de barn som inte fått plats på förskola på önskat placeringsdatum, medelvärde 7 Väntetid särskilt boende, dagar U23401 Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde 8 Väntetid försörjningsstöd, dagar U31402 Väntetid i antal dagar från första kontakttillfället för ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd, medelvärde 9 Nöjd Region Index Trygghet U00405 Nöjd Region Index Trygghet 10 Personalkontinuitet hemtjänst, antal olika personal på 14 dagar U21401 Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde 11 Barn/personal i förskola, planerad N11102 Barn per årsarbetare i förskolan, antal 11 Barn/personal i förskola, närvarande U11419 Personal i förskola, antal barn/heltidspersonal (närvarande) 12 Valdeltagande kommunvalet, % N05401 Valdeltagande i senaste kommunvalet, (%) 13 Webbinformation % av maxpoäng U00415 Informationsindex för kommunens webbplats Totalt 14 Delaktighetsindex % av maxpoäng U00416 Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng 15 Nöjd Inflytande Index Helhet U00408 Nöjd Inflytande Index Helheten 16 Kr/barn förskola N11008 Kostnad förskola, kr/inskrivet barn 17a Nationella prov åk 6, genomsnittlig andel (sv, ma, en) % N15479 Elever i åk 6 med lägst betyget E för ämnesproven i SV, Sv2, EN och MA, hemkommun, genomsnittlig andel (%) 17b Nationella prov åk 3 genomsnittlig andel (sv, ma) % N15474 Elever i åk 3 som klarat alla delprov för ämnesproven i SV, Sv2 och MA, hemkommun, genomsnittlig andel (%) 18 Elever i åk. 9 som är behöriga till ett yrkesprogram, andel % N15428 Elever i åk. 9 som är behöriga till ett yrkesprogram, hemkommun, andel (%) 19 Elevers syn på skolan och undervisningen i åk 8, andel positiva svar (%) U15455 Elever i årskurs 8: Sammanvägt resultat elevernas syn på skolan och undervisningen, andel (%) 20 Kostnad per betygspoäng grundskola U15406 Kostnad per betygspoäng i åk. 9 i kommunala skolor, kr/betygspoäng 21 Elever som fullföljer gymnasiet inom 4år inkl IV, % N17404 Gymnasieelever som fullföljer sin utbildning inom 4 år, inkl. IV, andel (%) 22 Kostnad per elev i förh. till andel som ej fullföljer gymnasiet U17022 Kostnad i förhållande till andel som ej fullföljer ett gymnasieprogram, kr/elev 23 Serviceutbud särskilt boende, andel av maxpoäng (delmått via länk) 24 Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare N23002 Kostnad särskilt boende äldreomsorg exkl lokalkostnader, kr/brukare 25 Andel brukare som är ganska / mycket nöjda med sitt särskilda boende % U23471 Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg helhetssyn, andel (%) 26 Omsorgs och serviceutbud hemtjänst, andel av maxpoäng (delmått via länk) 27 Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/brukare N21010 Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/brukare 28 Andel brukare som är ganska / mycket nöjda med sin hemtjänst % U21468 Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg helhetssyn, andel (%) 29 Serviceutbud LSS grupp och serviceboende, index (delmått via länk) 30 Ej återaktualiserade ungdomar ett år efter insats, % U33400 Ej återaktualiserade ungdomar år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%) 31 Förvärvsarbetande invånare år, % N00914 Förvärvsarbetande invånare år, andel (%) 32 Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel (%) N31807 Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel (%) 33 Antal nya företag, per 1000 inv. U00901 Nyregistrerade företag helårsprognos utifrån första halvåret, antal/1000 invånare 34 NKI Företagsklimat enligt SKL:s Insikten U07451 Nöjd Kund Index, Serviceundersökning Totalt 35 Sjukpenningtal N00938 Sjukpenningtalet, dagar/registrerad försäkrad 36 Återvunnet material av hushållsavfall, % U07414 Hushållsavfall som återvinns genom materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel (%) 37 Miljöbilar i kommunorganisationen, % U07408 / U0043Miljöbilar i kommunorganisationen av totalt antal bilar, andel (%) / Miljöbilar, andel av kommunens personbilar och lätta lastbilar enl MFS (%) 38 Ekologiska livsmedel % U07409 Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%) 39 Nöjd Region Index Helhet U00402 Nöjd Region Index Helheten

31 Område: Ordinarie mått 2014 Nummer Mått: (håll muspekaren över namnet för beskrivning Väntetid försörjningsstöd, dagar Kvalitetsaspekter LSS grupp och serviceboende, andel av maxpoäng (delmått via länk) Ej återaktualiserade ungdomar ett år efter insats, % Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel (%) Källa Egen uppgift Egen uppgift Egen uppgift SCB År Likn kommuner ,2 Oxelösund ,7 Eskilstuna ,8 Flen ,3 Gnesta ,1 Katrineholm ,0 Nyköping ,1 Strängnäs ,8 Trosa ,0 Vingåker 74 6,7 Medelvärde (riket) ,1 Min (riket) ,4 Max (riket) ,8 Antal kommuner (riket)

32 Mått 29: Kvalitetsaspekter LSS grupp och serviceboende 2014 Boendeplatser enl. LSS 9.9 där alla på boendet har möjlighet att äta huvudmålet tillsammans minst en gång per vecka, andel (% Boendeplatser enl. LSS 9.9 där den boende ges möjlighet att vara ute på aktiviteter som kräver personalstöd efter kl minst en gång i månaden, andel (% Boendeplatser enl. LSS 9.9 där den boende har möjlighet att planera matsedel, handla livsmedel, tillaga lunch/middag och äta i egen lägenhet alla dagar i veckan, andel (% Boendeplatser enl. LSS 9.9 där den boende har möjlighet till en individuellt anpassad aktivitet per dag utanför bostaden, andel (% Boendeplatser enl. LSS 9.9 där den boende har möjlighet till internetuppkoppling i det egna rummet/lägenheten, andel (% Kommun Källa Egen uppgift Egen uppgift Egen uppgift Egen uppgift Egen uppgift Eskilstuna Flen Gnesta Katrineholm Nyköping Oxelösund Strängnäs Trosa Vingåker Liknande kommuner Medelvärde (riket) Min (riket) Max (riket) Antal kommuner (riket) Nyckel för färgsättning Nyckel för poängsättning procent 0 procent ger 0 poäng procent 1 25 procent ger 1 poäng 0 50 procent procent ger 2 poäng procent ger 3 poäng procent ger 4 poäng 100 procent ger 5 poäng

33 Mått 29: Kvalitetsaspekter LSS grupp och serviceboende 2014 Boendeplatser enl. LSS 9.9 där den boende har tillgång Boendeplatser enl. LSS 9.9 där den boende kan bestämma över vilken Boendeplatser enl. LSS 9.9 där den boende kan ta Boendeplatser enl. LSS 9.9 där det är möjligt att bli sambo eller få hjälp att Boendeplatser enl. LSS 9.9 där hot eller våld mot brukare inte förekommit på boendet under de sex till egen brevlåda som posten mat (huvudmålet) som emot gäster alla kvällar hitta gemensam lägenhet senaste månaderna, andel Kommun levererar till, andel (% serveras, andel (% efter kl , andel (% på annat boende, andel (% (% Källa Egen uppgift Egen uppgift Egen uppgift Egen uppgift Egen uppgift 10? 50) (%) Eskilstuna Ja Flen Ja Gnesta Nej Katrineholm Ja Nyköping Ja Oxelösund Ja Strängnäs Ja Trosa Ja Vingåker Ja Liknande kommuner ja Medelvärde (riket) x Min (riket) x Max (riket) x Antal kommuner (riket) x Nyckel för färgsättning procent procent 0 50 procent Alla Summa poäng (Max = Andel av maxp oäng

34 Område: Kompletterande mått 2014 Nummer 1 1 A 1 1 B 1 2 A 1 2 B 1 3 A 1 3 B Mått Utredningstid i dagar LSSinsats (alla insatser), medelvärde Utredningstid i dagar LSSinsats (alla insatser), median Verkställighetstid i antal dagar från beslut till insats avseende boende enl. LSS 9.9, medelvärde Verkställighetstid i antal dagar från beslut till insats avseende boende enl. LSS 9.9, median Verkställighetstid i antal dagar från beslut till insats avseende kontaktperson enl. LSS, medelvärde Verkställighetstid i antal dagar från beslut till insats avseende kontaktperson enl. LSS, median Andel av biståndstagare som har långvarigt ekonomiskt bistånd, % Resultat vid avslut i arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta, % Källa Egen uppgift Egen uppgift Egen uppgift Egen uppgift Egen uppgift Egen uppgift Socialstyrelsen Egen uppgift År Likn kommuner ,6 23 Oxelösund ,9 37 Eskilstuna ,0 73 Flen ,0 7 Gnesta 18 10,5 15 7, ,7 17 Katrineholm ,7 Nyköping ,4 Strängnäs ,8 Trosa ,9 17 Vingåker ,2 Medelvärde (rike ,2 26 Min (riket) ,0 0 Max (riket) ,8 100 Antal kommuner (

35 Teckenförklaringar vid saknad data i tabellerna.. sekretess/för få svarande för att redovisas data saknas av annan/okänd anledning Översättningstabell KKiK och Kolada KKiK nr KKiK namn Kolada ID Kolada namn (Obs! Kan ändras) 1 Tillgänglighet Epost, % U00412 Andel som får svar på e post inom två dagar, (%) 2 Tillgänglighet Telefon, % U00413 Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga, (%) 3 Bemötande Telefon, % U00414 Andel som upplever ett gott bemötande vid kontakt med kommunen, (%) 4 Öppettider utöver vardagar 8 17 på bibliotek, simhall och återvinningscentral, h/v Finns uppdelat på U09403, U09404, U Plats på förskola på önskat datum, % U11401 Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn (%) 6 Väntetid förskola för de som ej fått plats på önskat datum, dagar U11402 Väntetid i antal dagar för de barn som inte fått plats på förskola på önskat placeringsdatum, medelvärde 7 Väntetid särskilt boende, dagar U23401 Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde 8 Väntetid försörjningsstöd, dagar U31402 Väntetid i antal dagar från första kontakttillfället för ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd, medelvärde 9 Nöjd Region Index Trygghet U00405 Nöjd Region Index Trygghet 10 Personalkontinuitet hemtjänst, antal olika personal på 14 dagar U21401 Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde 11 Barn/personal i förskola, planerad N11102 Barn per årsarbetare i förskolan, antal 11 Barn/personal i förskola, närvarande U11419 Personal i förskola, antal barn/heltidspersonal (närvarande) 12 Valdeltagande kommunvalet, % N05401 Valdeltagande i senaste kommunvalet, (%) 13 Webbinformation % av maxpoäng U00415 Informationsindex för kommunens webbplats Totalt 14 Delaktighetsindex % av maxpoäng U00416 Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng 15 Nöjd Inflytande Index Helhet U00408 Nöjd Inflytande Index Helheten 16 Kr/barn förskola N11008 Kostnad förskola, kr/inskrivet barn 17a Nationella prov åk 6, genomsnittlig andel (sv, ma, en) % N15479 Elever i åk 6 med lägst betyget E för ämnesproven i SV, Sv2, EN och MA, hemkommun, genomsnittlig andel (%) 17b Nationella prov åk 3 genomsnittlig andel (sv, ma) % N15474 Elever i åk 3 som klarat alla delprov för ämnesproven i SV, Sv2 och MA, hemkommun, genomsnittlig andel (%) 18 Elever i åk. 9 som är behöriga till ett yrkesprogram, andel % N15428 Elever i åk. 9 som är behöriga till ett yrkesprogram, hemkommun, andel (%) 19 Elevers syn på skolan och undervisningen i åk 8, andel positiva svar (%) U15455 Elever i årskurs 8: Sammanvägt resultat elevernas syn på skolan och undervisningen, andel (%) 20 Kostnad per betygspoäng grundskola U15406 Kostnad per betygspoäng i åk. 9 i kommunala skolor, kr/betygspoäng 21 Elever som fullföljer gymnasiet inom 4år inkl IV, % N17404 Gymnasieelever som fullföljer sin utbildning inom 4 år, inkl. IV, andel (%) 22 Kostnad per elev i förh. till andel som ej fullföljer gymnasiet U17022 Kostnad i förhållande till andel som ej fullföljer ett gymnasieprogram, kr/elev 23 Serviceutbud särskilt boende, andel av maxpoäng (delmått via länk) 24 Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare N23002 Kostnad särskilt boende äldreomsorg exkl lokalkostnader, kr/brukare 25 Andel brukare som är ganska / mycket nöjda med sitt särskilda boende % U23471 Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg helhetssyn, andel (%) 26 Omsorgs och serviceutbud hemtjänst, andel av maxpoäng (delmått via länk) 27 Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/brukare N21010 Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/brukare 28 Andel brukare som är ganska / mycket nöjda med sin hemtjänst % U21468 Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg helhetssyn, andel (%) 29 Serviceutbud LSS grupp och serviceboende, index (delmått via länk) 30 Ej återaktualiserade ungdomar ett år efter insats, % U33400 Ej återaktualiserade ungdomar år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%) 31 Förvärvsarbetande invånare år, % N00914 Förvärvsarbetande invånare år, andel (%) 32 Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel (%) N31807 Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel (%) 33 Antal nya företag, per 1000 inv. U00901 Nyregistrerade företag helårsprognos utifrån första halvåret, antal/1000 invånare 34 NKI Företagsklimat enligt SKL:s Insikten U07451 Nöjd Kund Index, Serviceundersökning Totalt 35 Sjukpenningtal N00938 Sjukpenningtalet, dagar/registrerad försäkrad 36 Återvunnet material av hushållsavfall, % U07414 Hushållsavfall som återvinns genom materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel (%) 37 Miljöbilar i kommunorganisationen, % U07408 / U0043Miljöbilar i kommunorganisationen av totalt antal bilar, andel (%) / Miljöbilar, andel av kommunens personbilar och lätta lastbilar enl MFS (%) 38 Ekologiska livsmedel % U07409 Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%) 39 Nöjd Region Index Helhet U00402 Nöjd Region Index Helheten

36 Tjänsteskrivelse 1(2) Datum Dnr VON OXL2 621 v Vård- och omsorgsförvaltningen Else-Marie Jarl Vård- och omsorgsnämnden Redovisning av Öppna jämförelser - Vård- och omsorg om äldre Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut Vård- och omsorgsnämndens beslut Godkänna redovisning av Öppna Jämförelser Vård och omsorg om äldre, Sammanfattning Socialstyrelsen gör årliga sammanställningar av resultat från brukarenkäter och inrapporterade resultat från verksamheten. Öppna Jämförelser Vård och omsorg om äldre besvarar ett antal jämförelsetal om Hemtjänst, Särskilt boende och Hälso- och sjukvård. Rapport Öppna Jämförelser Vård- och omsorg om äldre 2014 visar på oförändrade resultat för verksamheterna hemtjänst och särskilt boende från Förbättringsbehov finns och utvecklingsarbete pågår och fortsätter under Ärendet Oxelösunds verksamheter inom hemtjänst och särskilt boende redovisar låga resultat för 2014 liksom för Rankingen för hemtjänsten i sin helhet är 267 i jämförelse med 285 kommuner. För särskilt boende är rankingen 253 utifrån jämförelse med 262 kommuner. Förbättrade resultat inom Hemtjänsten finns inom bland annat: hänsyn till åsikter och önskemål, möjlighet att framföra synpunkter eller klagomål, andel av brukare som anger besvär av ängslan, oro eller ångest samt tillräckligt med tid vid hjälpens utförande. Inom särskilt boende finns förbättrade resultat bland annat för: möjligheten att komma utomhus, sociala aktiviteter, bemötande från personalen, hänsyn till åsikter och önskemål, tillräckligt med tid vid hjälpens utförande och trivsamheten utomhus. Väntetiden i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende har minskat från 111 dagar till 31 dagar. Hälso- och sjukvårdens kvalitetsarbete har förbättrats inom läkemedel som bör undvikas bland äldre och personer 75+ som behandlats med antipsykotiska läkemedel. Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax)

37 Tjänsteskrivelse 2(2) Datum VON Aktiviteter för att förbättre resultaten Förbättringsarbete har under året pågått och fortsätter under En utbildningsinsats inom Värdegrund har påbörjats. Arbete med individuella biståndsbeslut inom Särskilt boende pågår och förväntas förbättra genomförandeplanernas överensstämmelse med brukarnas behov och önskemål. Utbildning om omsorgsmåltider har genomförts och förbättringsarbetet pågår. Nya rutiner för inflyttning från det ordinära boende till särskilt boende är under utveckling. Syftet är att möta upp individens behov innan inflyttning utifrån tidigare livserfarenheter. Utökat antal omvårdnadsansvariga sjuksköterskor förväntas förbättra kvalitetsarbetet. Beslutsunderlag ÖJ äldreomsorg 2014 Oxelösund Iréne Bengtsson Förvaltningschef Else-Marie Jarl Utvecklingsstrateg Beslut till: Irene Bengtsson (FÅ)

38 Öppna Jämförelser Äldreomsorg 2014

39 Öppna Jämförelser Äldreomsorg 2014

40 Öppna Jämförelser Äldreomsorg 2014

41 Tjänsteskrivelse 1(2) Datum Dnr VON OXL2 621 v Vård- och omsorgsförvaltningen Ingela Mindemark Vård- och omsorgsnämnden Rapport från tillsyn av hälso- och sjukvård i bostäder med särskild service enlig LSS 1. Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut Vård- och omsorgsnämndens beslut är att godkänna rapporten. 2. Sammanfattning Medicinskt ansvarig sjuksköterska har övergripande ansvar för kvalitet och säkerhet inom hälso- och sjukvård inom vård och omsorgsförvaltningen, d v s att vården är god och säker, utförs i enlighet med gällande lagar och föreskrifter inom området samt utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Inom ramen för uppdraget som medicinskt ansvarig sjuksköterska har jag 2014 valt att göra en tillsyn av hälso- och sjukvård i bostäder med särskild service. Metod för genomförande: Enhetschef och legitimerad personal (sjuksköterska, arbetsterapeut och sjugymnast) har fyllt i skriftliga enkäter. Omvårdnadspersonal har deltagit i gruppintervjuer, en per verksamhet. Resultat: I det stora hela fungerar verksamheten bra. Ledarskapet är tydligt. Personal vet vart de ska vända sig och var de hittar rutiner och riktlinjer. Avvikelser hanteras enligt riktlinjer. Det största förbättringsområdet är teamträffarna. Verksamheten måste skapa en bättre struktur och rutiner för samverkan och vårdplanering mellan relevanta parter inom hälsooch sjukvård. Planer måste finnas för aktuella hälso- och sjukvårdsbehov, åtgärder och uppföljning. Personal måste få information via uppdrag i planer i Treserva med relevant information. Kompetensen måste utvecklas inom flera områden. Rapporten har presenterats för områdescheferna, som har gett i uppdrag till berörda enhetschefer att genomföra förbättringsarbete. Uppföljning av tillsynen planeras av medicinskt ansvarig sjuksköterska till hösten Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax)

42 Tjänsteskrivelse 2(2) Datum VON Beslutsunderlag Rapport från tillsyn av hälso- och sjukvård i bostäder med särskild service, daterad Iréne Bengtsson Förvaltningschef Ingela Mindemark Medicinskt ansvarig sjuksköterska Beslut till: FC (FK) OC (FK) MAS (FÅ)

43 Datum Beteckning 1(6) Vård- och omsorgsförvaltningen Stab Ingela Mindemark Telefon , Socialchef Iréne Bengtsson Rapport från tillsyn av hälso- och sjukvård i bostäder med särskild service Sammanfattning I det stora hela fungerar verksamheten bra. Ledarskapet är tydligt. Personal vet vart de ska vända sig och var de hittar rutiner och riktlinjer. Avvikelser hanteras enligt riktlinjer. Det största förbättringsområdet är teamträffarna. Verksamheten måste skapa en bättre struktur och rutiner för samverkan och vårdplanering mellan relevanta parter inom hälso- och sjukvård. Planer måste finnas för aktuella hälso- och sjukvårdsbehov, åtgärder och uppföljning. Personal måste få information via uppdrag i planer i Treserva med relevant information. Bemötandeplaner ska finnas i genomförandeplanerna. Riskbedömning för undernäring, fall, trycksår och ohälsa i munnen ska göras. Samtycken måste efterfrågas och dokumenteras. De enskilda individerna ska informeras om sin rätt att lämna klagomål och synpunkter på hälso- och sjukvården. Verksamheten ska veta vad som är en skydds- och begränsningsåtgärd och vad som gäller med samtycke enligt riktlinjer/rutiner. Kompetens inom omvårdnad hos omvårdnadspersonal måste kontrolleras och utvecklas. Kompetens hos sjuksköterska gällande funktionshinder bör utvecklas. Rutiner som saknas ska tas fram. Bakgrund Medicinskt ansvarig sjuksköterska har övergripande ansvar för kvalitet och säkerhet inom hälso- och sjukvården i vård och omsorgsförvaltningen, d v s att vården är god och säker, utförs i enlighet med gällande lagar och föreskrifter inom området och utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. I Det åligger den medicinskt ansvariga sjuksköterskan att upprätthålla och utveckla verksamhetens kvalitet och säkerhet inom ramen för det ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete som ska finnas. Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan utövar sitt ansvar genom att planera, styra, kontrollera, dokumentera och redovisa arbetet med verksamhetens kvalitet och säkerhet. I den medicinskt ansvariga sjuksköterskans ansvar ingår bl a att tillse att Postadress Oxelösunds kommun Oxelösund Besöksadress Höjdgatan 26 Telefon/Fax (vxl) (fax) Webb/E-post Org.nr

Kommunens Kvalitet i Korthet

Kommunens Kvalitet i Korthet ) Datum Sida 2014-03-24 1 (3) Kommunens Kvalitet i Korthet Ett resultat som är bättre eller lika med snittet i nätverket Ett resultat som är sämre än snittet i nätverket Mått 2014 TILLGÄNGLIGHET Andel

Läs mer

Trygghet. Delaktighet och information. Bästa 25% Mittersta 50% Sämsta 25% Tillgänglighet. Helsingborg

Trygghet. Delaktighet och information. Bästa 25% Mittersta 50% Sämsta 25% Tillgänglighet. Helsingborg Kommunens kvalitet i korthet (KKIK) s resultat jämfört med övriga kommuner 2017-02-17 Tillgänglighet Andel av invånarna som får svar på e-post inom två dagar, procent 82 87 96 95 100 86 88 Andel av invånarna

Läs mer

Medel. Definition. Antal dagar. Antal dagar. 9 Ånge 08. Antal dagar. Medel 2010/ Index 1-100. Antal personer. Barn/ personal

Medel. Definition. Antal dagar. Antal dagar. 9 Ånge 08. Antal dagar. Medel 2010/ Index 1-100. Antal personer. Barn/ personal Kommunens Kvalitet i Korthet 160 kommuner deltog 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Din kommuns tillgänglighet Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Definition

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet Mätning 2014. Cecilia Ahlgren

Kommunens Kvalitet i Korthet Mätning 2014. Cecilia Ahlgren Kommunens Kvalitet i Korthet Mätning 2014 Cecilia Ahlgren Kalmar kommuns utfall jämfört med övriga kommuner 2014 (ca 230 deltagande kommuner) Mått 23, 26 och 29 inte inkluderade då dessa inte kan utvärderas

Läs mer

Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet. Kommunens Kvalitet i Korthet 2012 (KKiK)

Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet. Kommunens Kvalitet i Korthet 2012 (KKiK) Kommunens Kvalitet i Korthet 2012 (KKiK) 3. Så bra är Grästorps resultat jämfört med andra kommuner totalt sett Gemensamma mått Hur god är kommunens webbinformation till medborgare? Hur väl möjliggör kommunen

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2013 (KKiK)

Kommunens Kvalitet i Korthet 2013 (KKiK) Kommunens Kvalitet i Korthet 2013 (KKiK) Så bra är vi jämfört med andra kommuner totalt sett Gemensamma mått Definition Placering Trend Värde Jämfört med förra året Hur ser medborgarna på sin kommun som

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet (KKIK) Helsingborgs resultat jämfört med övriga kommuner 2016 02 19 Bästa 25% Mittersta 50% Sämsta 25%

Kommunens kvalitet i korthet (KKIK) Helsingborgs resultat jämfört med övriga kommuner 2016 02 19 Bästa 25% Mittersta 50% Sämsta 25% Kommunens kvalitet i korthet (KKIK) s resultat jämfört med övriga kommuner 2016 02 19 Tillgänglighet Andel av invånarna som får svar på e post inom två dagar, procent 67 82 87 96 95 84 87 Andel av invånarna

Läs mer

Sandviks gård 13.00-14.45. Linus Fogel. Solveig Lindblom Lars-Åke Lindman Martin Bergström Siw Sjöholm Johansson Robin Famme Mårthen Backman

Sandviks gård 13.00-14.45. Linus Fogel. Solveig Lindblom Lars-Åke Lindman Martin Bergström Siw Sjöholm Johansson Robin Famme Mårthen Backman 1(15) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-25 Plats och tid Sandviks gård 13.00-14.45 Beslutande Mattias Jensen Pettersson Linus Fogel Katarina Jakobsson Solveig Lindblom Lars-Åke

Läs mer

RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2014

RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2014 RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2014 För att ge en snabb och enkel överblick över hur Vadstena kommun står sig jämfört med andra kommuner är utfallet uppdelat i fyra grupper:

Läs mer

År 2011 medverkade 160 kommuner i Kommunen kvalitet i korthet. Antalet mått är drygt 40 st fördelade över de fem perspektiven som beskrivs ovan.

År 2011 medverkade 160 kommuner i Kommunen kvalitet i korthet. Antalet mått är drygt 40 st fördelade över de fem perspektiven som beskrivs ovan. Kommunens Kvalitet i Korthet Sveriges kommuner och landsting (SKL) sammanställer årligen undersökningar av kommunens kvalitet och effektivitet ur fem perspektiv. Tillgänglighet Trygghet Information och

Läs mer

www.ljungby.se Rapport SKL/rka kvalitetsnyckeltal 2012 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-02-20

www.ljungby.se Rapport SKL/rka kvalitetsnyckeltal 2012 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-02-20 www.ljungby.se Rapport SKL/rka kvalitetsnyckeltal 2012 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-02-20 Bakgrund Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Rådet

Läs mer

Din kommuns tillgänglighet via e- post. Medel Dalarna Högst i Dalarna Lägst i Dalarna Rättvik

Din kommuns tillgänglighet via e- post. Medel Dalarna Högst i Dalarna Lägst i Dalarna Rättvik Din kommuns tillgänglighet via e- post 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Din kommuns tillgänglighet via telefon 0 10 20 30 40 50 60 70 Din kommuns bemötande på telefon (%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Läs mer

2015-04-14 Hylte kommun

2015-04-14 Hylte kommun Antal kommuner i KKiK 250 214 222 230 200 190 150 127 158 KKiK utvecklas 100 tillsammans med en KSOgrupp 50 43 63 68 0 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 Syftet med Kommunens Kvalitet i Korthet

Läs mer

Vår kvalitet jämfört med andra kommuner - Kommunens Kvalitet i Korthet

Vår kvalitet jämfört med andra kommuner - Kommunens Kvalitet i Korthet Vår kvalitet jämfört med andra kommuner Kommunens Kvalitet i Korthet Kommunens Kvalitet i Korthet är ett verktyg för att jämföra kommuner med varandra och beskriver kommunernas kvalitet ur ett medborgarperspektiv.

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet 2012

Kommunens kvalitet i korthet 2012 Kommunens kvalitet i korthet Reviderad 2013-02-14 2 (9) Kommunens kvalitet i korthet Är s kommun bra på att informera sina kommuninvånare? Är gamla nöjda med sitt äldreboende? Vilka resultat når vi i skolan

Läs mer

Hur ligger Kungälv till 2013, i förhållande till drygt 200 andra kommuner?

Hur ligger Kungälv till 2013, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Hur ligger Kungälv till 2013, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Kommunens Kvalitet I Korthet (KKiK) drivs av Sveriges kommuner och Landsting (SKL) och mäter årligen deltagande kommuners kvalitet

Läs mer

Hur ligger Kungälv till 2014, i förhållande till drygt 200 andra kommuner?

Hur ligger Kungälv till 2014, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Hur ligger Kungälv till 2014, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Kommunens Kvalitet I Korthet (KKiK) drivs av Sveriges kommuner och Landsting (SKL) och mäter årligen deltagande kommuners kvalitet

Läs mer

Kvalitet i äldreomsorgen Dnr VOO 2016/0491

Kvalitet i äldreomsorgen Dnr VOO 2016/0491 Vård- och omsorgsförvaltningen Tjänsteskrivelse 2016-11-17 1(5) Gun-Marie Lindgren Tfn 046 35 59 50 gun-marie.lindgren@lund.se Vård- och omsorgsnämnden Kvalitet i äldreomsorgen Dnr VOO 2016/0491 Sammanfattning

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK 9 kommun i jämförelse över tid och med andra - KKiK kommun gör årligen i samarbete med Sveriges och landsting, SKL, undersökningar av kommunens kvalitet och resultat genom ett 40-tal mått ur fem spektiv;

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK 9 kommun i jämförelse över tid och med andra - KKiK kommun gör årligen i samarbete med Sveriges och landsting, SKL, undersökningar av kommunens kvalitet och resultat genom ett 40-tal mått ur fem perspektiv;

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet Danderyds kommuns resultat jämfört med andra kommuner och hur vi går vidare

Kommunens kvalitet i korthet Danderyds kommuns resultat jämfört med andra kommuner och hur vi går vidare Kommunens kvalitet i korthet 2014 Danderyds kommuns resultat jämfört med andra kommuner och hur vi går vidare Om Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK Sveriges kommuner och landsting, SKL, genomför sedan

Läs mer

Kristinehamns kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) 2012

Kristinehamns kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) 2012 s kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) Mätningen innehåller 40 mått. 200 kommuner deltog i undersökningen. Kommunens kvalitet i Korthet omfattar fem områden: Tillgänglighet Trygghet Delaktighet Effektivitet

Läs mer

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2013

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2013 1 (5) 2014-01-20 SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) = Bra för kommun (tillhör de 25 % som har bäst ) = Medel för kommun = Förbättringsområde för kommun (tillhör de 25 % som har sämst ) Tillgänglighet

Läs mer

KKiK 2014, Heby kommun

KKiK 2014, Heby kommun KKiK 214, kommun Tillgänglighet 212 213 214 Andel som får svar på e-post inom 2 dagar,% 72 72 81 Andel som får svar på enkel fråga via telefon,% 44 3 47 Andel som får gott bemötande i telefon,% 83 75 85

Läs mer

Hur bra är Ulricehamns kommun?

Hur bra är Ulricehamns kommun? Hur bra är Ulricehamns kommun? Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) består av ett antal viktiga kunskapsområden för kommuninvånarna som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet. Dessa områden är: "Din

Läs mer

Hur ligger Kungälv till i förhållande till 160 andra kommuner?

Hur ligger Kungälv till i förhållande till 160 andra kommuner? Hur ligger Kungälv till i förhållande till 160 andra kommuner? Hur ligger Kungälv till i förhållande till 160 andra kommuner? Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) drivs av Sveriges kommuner och Landsting

Läs mer

Så här är vi jämfört med andra kommuner

Så här är vi jämfört med andra kommuner Så här är vi jämfört med andra kommuner - Kommunens Kvalitet i Korthet Kommunens Kvalitet i Korthet är ett verktyg för att jämföra kommuner med varandra och beskriver kommu - nernas kvalitet ur ett meborgarperspektiv.

Läs mer

Hur bra är Ulricehamns kommun?

Hur bra är Ulricehamns kommun? Hur bra är Ulricehamns kommun? Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) består av ett antal viktiga kunskapsområden för kommuninvånarna som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet. Dessa områden är: "Din

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 1 (11) 2016-03-08 Gunilla Mellgren Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 Innehållsförteckning 1. Kommunens kvalitet och effektivitet ur invånar- och brukarperspektiv 2. Sammanfattning av Strömsunds resultat

Läs mer

Resultat av KKiK Kommuners Kvalitet i Korthet deltog 200 kommuner 2013 deltog 220 kommuner

Resultat av KKiK Kommuners Kvalitet i Korthet deltog 200 kommuner 2013 deltog 220 kommuner Resultat av KKiK Kommuners Kvalitet i Korthet deltog 200 deltog 220 Kommunens Kvalitet i Korthet KKiK Som ett led i att styra mot Vision 2030 och höja kvalitén i servicen till medborgarna deltar kommun

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2015-03-16 Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2016-02-12 Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka

Läs mer

Kvalitetsnyckeltal 2014 verksamhet för personer med funktionsnedsättning Dnr VOO 2014/0409

Kvalitetsnyckeltal 2014 verksamhet för personer med funktionsnedsättning Dnr VOO 2014/0409 Vård- och omsorgsförvaltningen Tjänsteskrivelse 2014-12-01 1(5) Eva Henriksson 046-355365 eva.henriksson@lund.se Vård- och omsorgsnämnden Kvalitetsnyckeltal 2014 verksamhet för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Nr Ärendemening Sidnr / Anm. Mål- och budget- Konsekvensbeskrivning 2016-2018 Internkontrollplan - Åsa Forsman Budgetprocessen - Magnus Petersson

Nr Ärendemening Sidnr / Anm. Mål- och budget- Konsekvensbeskrivning 2016-2018 Internkontrollplan - Åsa Forsman Budgetprocessen - Magnus Petersson KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden OBS! Heldag OBS! Plats fm Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2015-04-28 08.30 på Sjötången

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2014-02-10 Vilka presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka leder

Läs mer

Lindesbergs kommuns kvalitet i korthet (KKiK) 2011

Lindesbergs kommuns kvalitet i korthet (KKiK) 2011 1 kommuns kvalitet i korthet (KKiK) = Bra för kommun 1) = Medel för kommun 2) = Förbättringsområde för kommun 3) Tillgänglighet i kommun 1. Hur många medborgare får svar på en enkel e-postfråga inom två

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 Sammanställning av resultat i Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) 2015 Bakgrund Åre kommun deltar sedan 2012 i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) nationella

Läs mer

Sammanställning av resultat för KKiK 2013 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke

Sammanställning av resultat för KKiK 2013 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Sammanställning av resultat för KKiK 2013 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Som jämförelse finns de kommuner med högst respektive lägst resultat med i tabellerna. Medelvärdet gäller för hela riket. Vissa

Läs mer

Mått 1. Tillgänglighet 2011. 117:a plats av 133. Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar?

Mått 1. Tillgänglighet 2011. 117:a plats av 133. Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Mått 1 Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Tillgänglighet Syftet med måttet är att ge kunskap om kommunens tillgänglighet vad avser svarstider

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 KKIK Kommunens Kvalitet I Korthet 1 Kommunens Kvalitet i Korthet Hur effektivt använder kommunen skattepengarna och vilka resultat leder det till? Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) undersöker årligen

Läs mer

Vingåkers kvalitet i korthet 2010

Vingåkers kvalitet i korthet 2010 Vingåkers kvalitet i korthet Kommunens kvalitet i korthet är ett projekt som SKL driver. Vingåkers kommun har deltagit sedan starten. Syftet är att ge en bild av kommunens kvalitet till medborgare, politiker

Läs mer

Katrineholms kommuns kvalitet i korthet 2011

Katrineholms kommuns kvalitet i korthet 2011 kommuns kvalitet i korthet 2011 Sedan 2010 deltar kommun i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. I tabellerna nedan redovisas resultat. Undersökningen

Läs mer

Korthet) 2014 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke

Korthet) 2014 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke 1 Sammanställning av resultat KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) 2014 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Berg, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund, Åre och Östersund ingår i ett nätverk via SKL, Nornorna,

Läs mer

Lindesbergs kommuns kvalitet i korthet (KKiK) 2012

Lindesbergs kommuns kvalitet i korthet (KKiK) 2012 1 s kommuns kvalitet i korthet () = Bra resultat för s kommun 1) = Medelresultat för s kommun 2) = Förbättringsområde för s kommun 3) Tillgänglighet i s kommun 1. Hur många medborgare får svar på en enkel

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010 Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010 Bakgrund till KKiK Fr om 2006 drivet projekt av Sveriges Kommuner och Landsting för att utveckla viktiga mått och mätetal, ur ett förtroendevald- / medborgarperspektiv

Läs mer

Information om kommunens kvalitet i korthet (KKiK) samt delar av resultat för Katrineholm 2010

Information om kommunens kvalitet i korthet (KKiK) samt delar av resultat för Katrineholm 2010 INFORMATION 1 (10) Vår handläggare Lena Andreasson, förvaltningschef Vård- och omsorgsnämnden Information om kommunens kvalitet i korthet (KKiK) samt delar av resultat för Katrineholm 2010 Förord från

Läs mer

Resultat Kommunens Kvalitet i Korthet Bra OK Under medel

Resultat Kommunens Kvalitet i Korthet Bra OK Under medel Kommunens tillgänglighet Hur stor andel av medbogarna som skickar in en enkel fråga via e-post 78% 79% 100% 42% får svar inom två arbetsdagar Hur stor del av medborgarna som tar kontakt med kommunen via

Läs mer

Korthet) 2015 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke

Korthet) 2015 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke 1 Sammanställning av resultat KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) 2015 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Berg, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund, Åre och Östersund ingår i ett nätverk via SKL, Nornorna,

Läs mer

Förklaring i ord KKiK 2013

Förklaring i ord KKiK 2013 Syftet med Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) Att kommuninvånarna skall få information om kvaliteten på den service som kommunen tillhandahåller Att kommunen vill föra en dialog kring resultat med kommuninvånarna

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Din kommuns tillgänglighet

Din kommuns tillgänglighet Område Din kommuns tillgänglighet Nummer 1 2 3 4 Fråga Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med

Läs mer

Tillgänglighet via telefon och e-post

Tillgänglighet via telefon och e-post Tillgänglighet via telefon och e-post Gott bemötande efter att ha ringt kommunen och ställt en enkel fråga Svar på enkel e-postfråga inom två arbetsdagar Svar på enkel fråga efter att ha ringt kommunen

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet 2010

Kommunens kvalitet i korthet 2010 Kommunens kvalitet i korthet Kommunens kvalitet i korthet Är s kommun bra på att informera sina kommuninvånare? Är gamla nöjda med sitt äldreboende? Hur är det att vara företagare i s kommun? Hur trygga

Läs mer

Redovisning av kvalitetsnyckeltal för vård och omsorg om äldre Dnr VOO 2014/0368

Redovisning av kvalitetsnyckeltal för vård och omsorg om äldre Dnr VOO 2014/0368 Vård- och omsorgsförvaltningen Tjänsteskrivelse 2014-11-12 1(4) Gun-Marie Lindgren Tfn 046 35 59 50 gun-marie.lindgren@lund.se Vård- och omsorgsnämnden Redovisning av kvalitetsnyckeltal för vård och omsorg

Läs mer

Hammarö kommuns kvalitet i korthet. = Bra resultat i Hammarö kommun = Förbättringsområden i Hammarö kommun. Tillgänglighet i Hammarö kommun 2009

Hammarö kommuns kvalitet i korthet. = Bra resultat i Hammarö kommun = Förbättringsområden i Hammarö kommun. Tillgänglighet i Hammarö kommun 2009 Hammarö kommuns kvalitet i korthet = Bra i Hammarö kommun = Förbättringsområden i Hammarö kommun Tillgänglighet i Hammarö kommun 1. Hur många medborgare får svar på en enkel e-postfråga inom två arbets?

Läs mer

Kristinehamns kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) 2011

Kristinehamns kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) 2011 kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) Mätningen innehåller totalt 39 mått. 161 kommuner deltog i mätningen. Kommunens Kvalitet i Korthet omfattar fem områden: Tillgänglighet Trygghet Delaktighet Effektivitet

Läs mer

KOMMUNS KVALITET I K ORTHET. Kompletterande mått. - mått till hjälp för analys. Kompletterande mått 1

KOMMUNS KVALITET I K ORTHET. Kompletterande mått. - mått till hjälp för analys. Kompletterande mått 1 KOMMUNS KVALITET I K ORTHET Kompletterande mått - mått till hjälp för analys 2015 Kompletterande mått 1 1. DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET MÅTT 6 B Väntetid till förskoleplats, ytterfall Syftet med måttet är

Läs mer

KKiK med information (Gullspång)

KKiK med information (Gullspång) KKiK med information (Gullspång) Område Mått Syfte Metod Redovisning mått Enhet 1. Din kommuns tillgänglighet Mått 1. Hur stor andel medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) 2015

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) 2015 kommuns resultat i Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) www.sollentuna.se Inledning För att mäta en kommuns resultat ur ett kvalitetsperspektiv används en stor mängd nyckeltal. Nyckeltalen möjliggör jämförelser

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet

Kommunens Kvalitet i Korthet Kommunens Kvalitet i Korthet Öckerö kommun 1 1 Inledning För att ge politiker och medborgare en översiktlig bild av kvalitet och effektivitet i kommunens verksamheter deltar Öckerö kommun i jämförelseprojektet

Läs mer

Kompletterande mått till Kommunens Kvalitet i Korthet

Kompletterande mått till Kommunens Kvalitet i Korthet Kompletterande mått till Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Finspångs kommuns kvalitet i korthet 2014

Finspångs kommuns kvalitet i korthet 2014 1 (12) s kommuns kvalitet i korthet Sedan deltar s kommun i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet () som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Undersökningen omfattar ca 40 mått som ska

Läs mer

Nyckeltal. Omsorgsförvaltningen

Nyckeltal. Omsorgsförvaltningen Nyckeltal Omsorgsförvaltningen Invånare 65-79 år, andel (%) (N1812) Antal invånare 65-79 år dividerat med antal invånare totalt 31/12. Källa: SCB. Invånare 8+ andel (%) Sammanfattning OMS Hemtjänst Kvalitet

Läs mer

Finspångs kommuns kvalitet i korthet 2015

Finspångs kommuns kvalitet i korthet 2015 2016-03-03 1 (11) s kommuns kvalitet i korthet Sedan 2010 deltar s kommun i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet () som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Undersökningen omfattar ca

Läs mer

Tillgänglighet via telefon och e-post

Tillgänglighet via telefon och e-post Tillgänglighet via telefon och e-post Svar på enkel fråga efter att ha ringt kommunen Gott bemötande efter att ha ringt kommunen och ställt en enkel fråga Svar på enkel e-postfråga inom två arbetsdagar

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015 -04-27 Uppdragshandling Socialnämnden 1 -04-27 1 UPPDRAG 1.1 Uppgift Vision Verksamheten skall bidra till att: - Skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna - Skapa jämlikhet i levnadsvillkor och

Läs mer

Rapport. Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) socialförvaltningen 2012. www.ljungby.se

Rapport. Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) socialförvaltningen 2012. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) socialförvaltningen 2012 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013- Bakgrund Sveriges Kommuner och

Läs mer

Omsorgsförvaltningennyckeltal

Omsorgsförvaltningennyckeltal Omsorgsförvaltningennyckeltal Budgetberedningen våren 215 Analysgruppen 215-4-8 Särskilt boende 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Invånare 65+ i särskilda boendeformer, andel (%) 5,5 5,5 4,7 4,2 3,7 5,9 4,3 4,4 4,3

Läs mer

Kvalitet i korthet Haparanda (jämfört med medel i Sverige) (Kommunfullmäktige)

Kvalitet i korthet Haparanda (jämfört med medel i Sverige) (Kommunfullmäktige) Kvalitet i korthet Haparanda (jämfört med medel i Sverige) (Kommunfullmäktige) OMRÅDE / Alue 1. DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET 1. Serviceundersökning (KKIK) - Andel som får svar på sin fråga via e-post inom

Läs mer

Verksamhetsberättelse socialnämnden 2013 ÅRETS VIKTIGA HÄNDELSER

Verksamhetsberättelse socialnämnden 2013 ÅRETS VIKTIGA HÄNDELSER Verksamhetsberättelse socialnämnden 2013 ÅRETS VIKTIGA HÄNDELSER Under året har ett förberedelsearbete pågått för att starta upp ett nytt boende för att ta emot ensamkommande barn och unga i Ånge tätort,

Läs mer

sju kommuner i Kronobergs län Kommunens kvalitet i korthet 2011 1

sju kommuner i Kronobergs län Kommunens kvalitet i korthet 2011 1 Kommunens kvalitet i korthet 211 sju kommuner i Kronobergs län Kommunens kvalitet i korthet 211 1 Kontaktpersoner Iren Johansson, iren.johansson@alvesta.se Ola Eknor, ola.eknor@markaryd.se Bo Dalesjö,

Läs mer

Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2014-11-25 kl. 08.30 i kommunhuset, rum 293

Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2014-11-25 kl. 08.30 i kommunhuset, rum 293 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden OBS! Heldag Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2014-11-25 kl. 08.30 i kommunhuset, rum 293

Läs mer

Inledning... 3 Resultat för Nyköpings kommun Så här läser du resultaten Tillgänglighet... 4

Inledning... 3 Resultat för Nyköpings kommun Så här läser du resultaten Tillgänglighet... 4 Kommunens kvalitet i korthet Dnr 2/14 Innehållsförteckning Inledning... 3 Resultat för s kommun... 3 Så här läser du resultaten... 3 Tillgänglighet... 4 Att få svar på en enkel fråga... 4 Hur länge är

Läs mer

Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn. 1 Inledning... 3

Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn. 1 Inledning... 3 RIKTLINJE Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Särskilda förutsättningar... 3 2.1 Barns behov i centrum - BBIC... 3 2.2 Evidensbaserad praktik... 3 3 Jourhem...

Läs mer

En jämförelse mellan åtta kommuner i Kronobergs län 2013

En jämförelse mellan åtta kommuner i Kronobergs län 2013 En jämförelse mellan åtta kommuner i Kronobergs län 2013 Fakta Kommunens Kvalitet i Korthet Sedan 2007 genomför Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, kvalitetsmätningen Kommunens Kvalitet i Korthet. Antalet

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014

VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014 VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014 Närvård I Uppsala län definieras närvård som det samverkansarbete inom hälso- och sjukvård och social omsorg som bedrivs mellan lanstinget och kommunerna. Syftet är

Läs mer

Din kommuns tillgänglighet

Din kommuns tillgänglighet Område Nummer 1 2 3 4 5 6 7 Fråga Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e- post får svar inom två arbetsdagar? Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon

Läs mer

Öppna jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2012

Öppna jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2012 Datum 2013-02-12 Öppna jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2012 Resultat för Tibro kommun Tibro kommun 543 80 TIBRO www.tibro.se kommun@tibro.se Växel: 0504-180 00 Bankgiro: 221-4286 Org nr: 212000-1660

Läs mer

Kvalitetskrav. i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun

Kvalitetskrav. i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun Kvalitetskrav i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för bostäder med särskild service för vuxna

Läs mer

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och för

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Kvalitet på särskilda boenden för äldre

Kvalitet på särskilda boenden för äldre www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Anna Carlénius Kvalitet på särskilda boenden för äldre Överkalix kommun Kvalitet på särskilda boenden för äldre Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Peter Sjöstrand 248 7128 211 Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet 1. DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET 2. TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN 3. DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION 4. DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet

Kommunens kvalitet i korthet Kommunens kvalitet i korthet Resultat 2013 Innehåll Inledning... 3 Tillgänglighet... 4 Trygghet... 5-6 Effektivitet... 7-10 Samhällsutveckling... 11-13 Kontaktuppgifter... 14 2 Inledning Kvalitet ur ett

Läs mer

KKiK s rapport 2015 noteringar och diagram

KKiK s rapport 2015 noteringar och diagram KKiK s rapport 2015 noteringar och diagram CA 2016-01-28 Allmän information Denna rapport är framtagen utifrån SKL s KKiK-rapport v1 2015 deltog 240 kommuner i KKiK (2014 deltog 230 kommuner). Mått 36.

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet KKIK

Kommunens kvalitet i korthet KKIK Kommunens kvalitet i korthet KKIK Det här är KKIK Kommunens kvalitet i korthet, KKIK, är ett kvalitetsnätverk inom Sveriges kommuner och landsting, SKL. Ca 200 kommuner deltog i mätningen 2012. Strömsund

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48

Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48 Rolf Samuelsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2014-02-17 SN-2014/48 Socialnämnden Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Omsorgsförvaltningen - nyckeltal

Omsorgsförvaltningen - nyckeltal Omsorgsförvaltningen - nyckeltal Sammanfattning Positivt Särskilt boende Negativt -Särskilt boende Lägre kostnad i förhållande till strukturårsjusterad standardkostnad Vi har en svag negativ trend, vad

Läs mer

Information vård och omsorg

Information vård och omsorg Information vård och omsorg Uppdrag ge äldre och andra i behov av stöd, vård och omsorg, en god omvårdnad och hälso- och sjukvård. förebyggande verksamhet och stöd till anhöriga. varje människa ska få

Läs mer

Linus Fogel. 51 och LSS Nr 9 Val av en ersättare till Vård- och omsorgsnämndens

Linus Fogel. 51 och LSS Nr 9 Val av en ersättare till Vård- och omsorgsnämndens KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2015-08-26 13.15 i kommunhuset, rum Hävringe (293) Linus

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Vård- och omsorgsnämnden 2014-09-23

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Vård- och omsorgsnämnden 2014-09-23 1(12) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 11.15 Beslutande Mattias Jensen Pettersson (S) Ann Svensson (S) Leif Thor (M) 70, 72-77 Klas-Gunnar Appel (S) Solveig Lindblom

Läs mer

Granskning av kvalitetsarbete inom äldreomsorgen - förstudie Sölvesborgs kommun

Granskning av kvalitetsarbete inom äldreomsorgen - förstudie Sölvesborgs kommun Granskning av kvalitetsarbete inom äldreomsorgen - förstudie Sölvesborgs kommun Fredrik Ottosson September 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Bakgrund...2 2.1. Revisionsfråga...2

Läs mer

Daglig verksamhet enligt LSS

Daglig verksamhet enligt LSS Uppdrag och kvalitetskrav Daglig verksamhet enligt LSS Fastställd av socialnämnden Framtagen av socialförvaltningen Datum [Beslut/Publiceringsdatum] Ärendenr SON 2017/144 Version [1.0] Innehållsförteckning...1

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Datum Nämnd, förvaltning 2016-02-29 Socialnämnden Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Beslutad av socialnämnden 2010-06-22 Reviderad 2014-05-20, 55 Reviderad

Läs mer

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER Äldreomsorg, Vadstena Kommun Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 117 Dnr 2012/100-730, 2012.1036 INNEHÅLL Bakgrund... 3 Nationellt... 3 Vadstena... 4 Värdegrund för

Läs mer

Tillgänglighet och förtroende

Tillgänglighet och förtroende Inledning År 2014 gjordes en omfattande kartläggning av nyckeltal som kan användas som indikatorer för att mäta en kommuns kvalitet. Kartläggningen gjordes med utgångspunkt i de indikatorer som används

Läs mer

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Stöd och service till vissa funktionshindrade enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger människor med vissa

Läs mer

Kundval inom äldreboenden i Huddinge kommun, förslag till rutiner

Kundval inom äldreboenden i Huddinge kommun, förslag till rutiner SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-04-28 Rev. 2014-05-26 AN-2014/263.730 1 (5) HANDLÄGGARE Lars Axelsson 08-535 312 27 lars.axelsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Kundval inom äldreboenden i

Läs mer