Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde på Sandviks gård

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2015-03-25 13.15 på Sandviks gård"

Transkript

1 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde på Sandviks gård Mattias Jensen Pettersson Ordförande Agnetha West Sekreterare Nr Ärendemening Sidnr Nr 1 Budgetuppföljning per februari 2 Nr 2 Del av schablonersättning för ensamkommande barn till överförmyndarnämnden Nr 3 Redovisning av Kommunens kvalitet i korhet (KKiK) Nr 4 Nr 5 Nr 6 Redovisning av Öppna jämförelser - Vård- och omsorg om äldre 2014 Rapport från tillsyn av hälso- och sjukvård i bostäder med särskild service enlig LSS Revidering delegations- och verkställighetsordning för Vårdoch omsorgsnämnden Nr 7 Riktlinje placeringar barn och unga 78 Nr 8 Strategi lediga lägenheter inom särskilt boende 89 Nr 9 Tilläggsöverenskommelse till tidigare överenskommelse att upphandla och samordna persontransport- och samordningstjänster för särskild kollektivtrafik Nr 10 MAS rapport Nr 11 Förvaltningschefens rapport Nr 12 Övrig information Nr 13 Balanslista

2 Tjänsteskrivelse 1(1) Datum Dnr VON OXL2 621 v Vård- och omsorgsförvaltningen Iréne Bengtsson Vård- och omsorgsnämnden Budgetuppföljning per februari Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut Vård- och omsorgsnämndens beslut Vård- och omsorgsnämndens ekonomiska uppföljning per februari 2015 godkänns. 2. Sammanfattning Resultatet under perioden januari-februari 2015 är tkr, årsprognos 0 Stab: +482 tkr Socialtjänst: -587 tkr Säbo: tkr Hemvård: -986 tkr Funktionsstöd: -654 tkr Projekt: -107 tkr Åtgärder för att nå budget i balans är bland annat bättre resursfördelning av personal mellan enheter samt koll på stjärnturer inom särskilt boende och funktionsstöd. Bemanning och kompetenta vikarier samt anpassning av schema och resursfördelning utifrån behov inom hemvården. Översyn och minskning av kostnader för arvoden och omkostnader inom de egna familjehemmen. Viktiga områden att fokusera på under året och där det pågår olika insatser är att minska sjukfrånvaron och öka brukarnas nöjdhet. Beslutsunderlag Verksamhets- och ekonomiuppföljning per område Iréne Bengtsson Förvaltningschef Beslut till: FC (FÅ) OC (FÅ) Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax)

3

4 Brukare Under årets första två månader har inkommit sex Lex Sarah anmälningar och en anmälan enligt Lex Maria. Tre utredningar enligt Lex Sarah har slutförts och ingen av dessa har visat på allvarlig brist. De brister som identifierats har åtgärdats genom bland annat förändrade rutiner. En av utredningarna genomförs av extern utförare. Resultatet av kundenkät inom individ och familjeomsorg visar medelbra resultat för ekonomiskt bistånd och missbrukshandläggningen och sämre resultat inom barnhandläggningen. IVO (Inspektionen för vård och omsorg) har genomfört tillsyn på HVB-hemmet för ensamkommande barn. En ensamkommande ungdom har anlänt hittills i år. 11 av de tidigare anlända ungdomarna kommer att få PUT (Permanent uppehållstillstånd) inom kort. Medarbetare Samtliga medarbetare inom staben genomför utbildning i Leda för resultat och deltar i förbättringsarbete på olika sätt i verksamheterna. Rekrytering av IT-strateg/systemansvarig och processledare/chef till Gemensamt administrativt stöd pågår. Verksamhet - kvalité Arbetet med Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete fortgår bland med fokus på nio processer: brukarmedverkan, information, organisation, introduktion, rekrytering, nyanlända/integrationsplan, klart ledarskap, kompetensutveckling och karriärmöjligheter, friska medarbetare. Workshops har genomförts inom processena information och rekrytering. Arbetet med att revidera rutin/riktlinje för utredning av Lex Sarah har påbörjats. Den kommunövergripande integrationsplanen börjar ta form och bedöms kunna vara klar i slutet av mars. Arbete pågår genom LSG (Lokala samverkansgruppen) med processledare finansierad av RAR (Samordningsförbundet) för att skapa en gemensam plattform för samverkan mellan olika huvudmän. Framtid Fokus ligger främst på att minska sjukfrånvaron i hela vård- och omsorg. Planering av genomförandet av gemensamt administrativt stöd. Planering för uppstart av ytterligare ett HVB-hem för ensamkommande pågår. Ekonomi Stabens resultat för januari och februari är +482 tkr.

5 Brukare Medarbetare Inom Funktionsstöd finns några långtidssjukskrivna medarbetare där pågår arbete med individuella uppföljningar, rehabiliteringsplaner och kompetensplaner. Vidare sker individuella uppföljningar med de medarbetare som har en tät korttidsfrånvaro. Från och med 1 oktober har man börjat använda sig av sjuk- och frisk i samarbete med Previa. Med hjälp av detta pågår kartläggningar där sjukfrånvaron tenderar att öka. Verksamhet/kvalité Utvecklingsarbete utifrån värdegrundsbegreppen gott bemötande, trygghet och delaktighet fortsätter under Funktionsstöd arbetar med en kvalitetshöjande strategi som utgår från brukarnas önskemål (ESL-fokusgrupp) som formar verksamheten. Vidare pågår arbete med planering av kompetensutveckling för medarbetare som arbetar med personer med grava funktionsnedsättningar, både inom sysselsättning och i Bostad med särskild service. Genom att höja kompetensen ökar medarbetarnas trygghet i bemötandet av brukarna. I

6 förlängningen ses även tryggare brukare vilket förebygger svårhanterade beteenden. Medarbetare inom området funktionsstöd har erbjudits och genomgått ESL-utbildning i början av året (2015). Fortsatt arbete pågår för att öka kunskapen och användet av SIP (samordnad individuell plan). Funktionsstöd har tagit emot ett antal personer som utför sina LIA plats (Lärande I Arbete). Dessa personer går behandlingspedagogsutbildning på Campus i Nyköping. Vi kommer att ta emot ytterligare praktikanter som går vård- och omsorgsutbildning på Campus i Oxelösund i mitten på februari (2015) och ett antal veckor framåt. Sysselsättningen LSS, SoL psykisk funktionsnedsättning, Arbete och Praktik arbetar alltmer tillsammans och funktionen jobbcoach är inkluderad i utvecklingsarbetet. Framtid - Fokus på ESL (Ett Självständigt Liv) som innebär att fånga det som motiverar brukarna och öka dess självständighet i vardagsarbetet. - Arbeta med kompetensutveckling och värdegrund för att på så vis öka trygghet för brukare och medarbetare - Planera för en ny gruppbostad för att bereda möjlighet att ta emot brukare med extern placering möjlighet att bo i Oxelösund och tillgodose behovet för nytillkommande brukare med behov - Fortsatt arbete med resultat från inventeringen av personer med omfattande psykiatrisk problematik som gjordes hösten kopplat till PRIO- satsningen (Plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa). - Utveckla Sysselsättningen Ekonomi Total budgetavvikelse februari -587 tkr Minusresultatet beror på fördröjd intäkt från Försäkringskassan (assistansersättning) på cirka 400 tkr och personalkostnader på grund av sjukfrånvaro.

7 Brukare Inflöde av inkomna ärenden fördelar sig tämligen jämnt mellan månaderna på samtliga enheter. Enheten ekonomiskt bistånd/integration står för största delen av ärendena. Aktualiseringar under året BoU (Barn och Unga), ackumulerat.

8 Aktualiseringar och utredningar samt beslut att ej inleda utredning BoU (Barn och Unga) Samtliga aktualiseringar, utredningar och yttranden som öppnats under perioden. Tom feb - 15 Placeringar familjehem/ HVB institutioner Aktuella under åren och pågående 2015 februari. Jourhemsplaceringar ingår liksom konsulenthem. Ensamkommande flyktingbarn (eskfb) redovisas separat.

9 Insatser personligt stöd / intern öppenvård BoU (Barn och Ungdom) Aktuella insatser , pågående februari Kontaktpersoner och kontaktfamiljer Aktuella under åren. Pågående feb 2015.

10 Faderskapsutredningar Öppnade under åren till och med februari Aktuella ärenden för vård enligt LVU, pågående feb Miljö= 2 Beteende= 3 Miljö o beteende= 2 o 3

11 Aktualiseringar under året, Vuxen Ackumulerat Aktualiseringar och utredningar samt beslut att ej inleda utredning, Vuxen

12 Insatser personligt stöd/ intern öppenvård, Vuxen Aktuella insatser , pågående februari 2015 Placeringar Vuxen Aktuella ärenden under åren, pågående februari 2015.

13 Våld i nära relation Antal aktualiserade inom BoU samt vuxen till och med februari 2015 Medarbetare Socialtjänsten har låg sjukfrånvaro. Det är totalt 44 medarbetare anställda. Samtliga tillsvidaretjänster, förutom enhetschef barn, är tillsatta. Enhetschefstjänsten och vikariat på grund av föräldraledigheter är tillsatta med konsulttjänster. Verksamhet Myndighetsutövningen befinner sig i ett lite mer stabilt läge än vad tidigare har rapporterats även vid högt ärendeinflöde. Utöver de anmälningar och ansökningar som inkommer så har verksamheten tagit emot flera ensammankommande flyktingbarn än avtalet anger samt att det kommit flera vuxenflyktingar under året som bosatt sig i Oxelösunds kommun. Inom integrationsområdet har arbetet med flyktingguider påbörjats. Förberedelsearbete pågår för att införa ÄBIC (Äldres Behov I Centrum) under 2015 för en mer rättssäker och träffsäker behovsbedömning. Inom Barn har samtliga familjehems omkostnader och arvoden setts över och reglerats utifrån andra inkomster så som barnbidrag och underhållsstöd. Fokus 2015 är värdegrundsarbete för en gemensam socialtjänst som arbetar tillsammans för kommuninvånarna. Framtid/Åtgärder

14 Den i särklass viktigaste åtgärden är att medarbetare säkerställer att anmälningar, utredningar och förbyggande arbete bedrivs med optimal rättssäkerhet. Identifierade utvecklingsområden är: - Vård på hemmaplan - Våld i nära relation - Mottagningsfunktion - Kompetensutveckling - Rättssäker handläggningsprocess - Genomförandeplaner - Översyn och minskning av kostnader för arvoden och omkostnader inom familjehemmen Ekonomi Total budgetavvikelse februari -587 tkr Avvikelsen beror främst på grund av ökade kostnader inom placeringar för barn och unga.

15 Brukare Hemtjänst SoL och HSL-insatser Månad Jan Febr. Mars April Maj Juni Juli Augu sti Brukare År År År Tim/mån År År År * 5073 * Sept Okt Nov Dec Månad Jan Febr. Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Larm År 2014 År Städ-ink öp Tim/mån År 2014 År Antalet brukare är fortfarande jämt och det är det individuella stödbehovet som ökar hos brukarna. Den tidigare ökningen med stödbehov nattetid börjar klinga av. Det varierade antalet hemtjänsttimmar under året beror till viss del på nytt planeringsverktyg där medarbetarna taggar in och ut vid besöken och tiden beräknas och rapporteras in i systemet. Det har tagit tid att komma in i ett nytt system. *Utförd tid ej mätt med TES (inoch urtaggning) under juli och augusti 2014 på grund av många vikarier i tjänst.

16 Medarbetare Statistik sjukfrånvaro per februari Arbetet med ökad frisknärvaro är fortfarande i fokus och årets två första månader har det varit hög sjukfrånvaro. Januari 18,31% och februari 15,82. Med stöd av Previas tjänst Sjuk och frisk samt uppföljning var månad har verksamheten identifierat att infektionssjukdomar är en vanlig sjukdomsorsak. Arbete pågår i dialog med medarbetare enskilt och i grupp. Verksamhet/Kvalitet Arbete med att säkerställa kontinuitet och trygghet pågår: - Bemanning och planering; målsättningen att öka frisknärvaron genom ökad bemanning för att skapa trygghet och kontinuitet har genomförts- ej gett genomslag på sjuktalen. Nytt planeringssystem TES har införts. Med hög sjukfrånvaro och hög personalomsättning som det ger tar det tid att få systemet med in och urtaggning att fungera. - Information och kommunikation; arbete med ett hälsofrämjande och ansvarstagande förhållningssätt vid utvecklingsdagar och reflektionstider har skett - Lokaler och arbetsmiljö; anpassning av hemtjänstlokaler har gjorts under året, en hemtjänstgrupp har delats för bättre planeringsmöjligheter och översyn, riskbedömningar i enskilt hem har skett under årets slut och arbetssättet börjar fungera. Framtid/åtgärder Må bra på jobbet- minska sjukfrånvaron Reflektionstid/verksamhetsmöten, APT (Arbetsplatsträffar) och utvecklingsdagar Allt kvalitetsarbete startar hos medarbetarna som bär kvaliteten- identifiera processer Förbättra arbetet med kontaktpersonal och kontinuitet Fortsätta med besöksplaner med dokumentations-, rapport- och transporttid för minskad upplevselse av stress som på sikt ger kvalitet Kost; hur ser nattfastan ut, varm mat, kall mat etc Nattpatrullen flyttar till lokalerna på Björntorp för ökad samverkan med övrig nattpersonal och sjuksköterska Uppmuntra avvikelser Utveckla demensvården/demensteamet och rehabiliterande insatser Revidera riktlinje och tillämpningsrutin utifrån SoL Ekonomi Total budgetavvikelse per februari -986 tkr Hemtjänsten i Oxelösund är kostsam för den kvalitet som levereras. Verksamheten har under flera år varit efter i utvecklingen. De senaste åren har verksamheten haft en snabb teknisk utveckling. All planering sker i planeringsverktyget TES och dokumentation sker i verksamhetssystemet Treserva. Kontinuitet är en utmaning på grund av hög sjukfrånvaro. Satsning har gjorts under året på visstidsanställningar för att skapa trygghet i arbetsgrupperna och på så vis minska sjukfrånvaro och göra det möjligt för verksamheten att utvecklas. Satsningen har inte fått det genomslag som behövs och verksamheten har fortsatt underskott. Verksamhetens utvecklingsarbete tar tid- viktigt att ha fokus på få aktiviteter och mäta resultat.

17 Brukare Flertal brukare har utökade individuella stödbehov som verksamheten hanterar med handlinsplaner med stöd av BPSD och andra individuella lösningar. Individuella biståndsbeslut har genomförts för en tredjedel av brukarna under 2014 och första månaderna av I dessa framkommer ett uttryckt av en känsla av ensamhet. Detta genererade i ökat behov av social samvaro i besluten. Verksamheten resursfördelar för smarta lösningar och möta behoven. Medarbetare Inom vissa arbetsgrupper Särskilt boende har det under året varit fortsatt hög korttidsfrånvaro och den totala sjukstatistiken för medarbetarna på Särskilt boende är cirka 8% (kort- och långtid). Bedömningen är dock att genom dialog med medarbetarna utifrån samtal och ny rutin vid sjukfrånvaro så har kortidsfrånvaron minskat något. För medarbetare med långtidssjukskrivning har individuella rehabiliteringsåtgärder genomförts. Verksamhet/kvalitet

18 Fortsatt arbete pågår med Omsorgsmåltider och möjlighet att välja på två maträtter. Alla medarbetare har gått utbildningen i omsorgsmåltider som handlar om upplevelsen kring måltiden. Metoden ska ge ökad kännedom om vikten av måltidens betydelse utifrån smak, miljö och sociala perspektiv. Under senhösten 2014 började resultat märkas och fortsätter nu att utvecklas. Medarbetarna har under 2014 fått utbildning i BPSD som är ett register att ta stöd av för att kartlägga och identifiera Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid demens. Bedömningar och registreringar har gjorts under Metoden ger en handlingsplan per brukare utifrån behov. Syftet är att genom medvetenhet om symtomen minska BPSD och lidandet som detta innebär och att genom detta öka livskvalitén för personen med demenssjukdom. För BPSD - Svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens. Verksamheten har förstärkt bemanning inom biståndshandläggare, samordnare, sjuksköterskor och omvårdnadspersonal för att möta upp och förbereda inför kommande föreskrift avseende ansvar för personer med demenssjukdom och bemanning inom särskilt boende där vikt läggs vid att verksamheten ska bemanna efter brukarens behov. För att kartlägga individernas behov pågår individuella biståndsbeslut. Socialstyrelsens föreskrift för personer med demenssjukdom och bemanning inom särskilt boende var beräknad att gälla från 2014 sedan från mars 2015 och är nu framskjuten på obestämd tid. Verksamheten arbetar vidare med individuella biståndsbeslut och genomförandeplaner. En avdelning på särskilt boende har varit med i förändringsarbete i ett projekt som initierats av SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) och heter Förändra Radikalt. Arbetet utgick från perspektivet framtidstro och under året har idégenerering gett en ny inflyttningsrutin på särskilt boende. Kommer att implementeras Rutinen innebär att personal under en kort tid (cirka timmar) flyttar in till den som kommer att flytta till särskilt boende. För att på så vis lära känna personen utifrån exempelvis behov, önskemål, intressen och drömmar. Nu pågår arbete med att rekrytera intresserade medarbetare som vill vara en del i detta och flytta in för att ta del av brukarens liv innan flytten för att ge en djupare bild av brukarens behov och önskemål. Verksamheten har under hösten 2014 gjort en fokusgruppsintervju för att nå fram till brukarens vilja och behov av vad det är som är viktigt för brukarna på särskilt boende. Vid intervjuerna framkom en känsla av ensamhet. Förbättringsteam är i gång sedan mitten av februari och arbetar med förbättrad information till anhöriga, minskad känsal av ensamhet och öka aktiviteterna tillsammans med brukare. Utifrån antalet lediga lägenheter på särskilt boende har enhetscheferna arbetat med att kartlägga möjligheter till fortsatt utveckling. Förslag som kommit fram är bland annat; omfördela resurser, stänga avdelning på särskilt boende, minska antalet brukare per avdelning, nischa avdelningarna utifrån behov, kortvård till växelvård, fördela kortvården till avdelningarna på särskilt boende. Vidare arbete har skett sker under första delen av 2015 där förslaget är att minska kortvården med stöd av rehabiliterande insatser, hemplaneringsteam och hemtagningsteam. Verksamheten har nytt HR-system och arbetar intensivt med att finna en bra hantering i systemet av stjärnturer. Framtid - Implementera nationella värdegrunden; trygghet, gott bemötande och delaktighet. - Rätt resurser på rätt plats för rätt sak- brukarfokuserat individuellt arbete.

19 - Reflektionstid - Social dokumentation - Individuella biståndsbeslut - Specialinriktade avdelningar exempelvis Kobben som specialister på psykiska funktionsnedsättningar - Strategi för att möta varierande behov av antalet lägenheter i särskilt boende - Nytt HR-system Medvind, stjärnturer - Föreskrift bemanning särskilt boende Ekonomi Total budgetavvikelse per februari tkr

20 Tjänsteskrivelse 1(2) Datum Dnr VON OXL2 621 v Vård- och omsorgsförvaltningen Lisbeth Ivarsson Vård- och omsorgsnämnden Del av schablonersättning för ensamkommande barn till överförmyndarnämnden 1. Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut Vård- och omsorgsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige Nämnden föreslår kommunfullmäktige att schablonersättning för ensamkommande barn delas lika mellan vård- och omsorgsnämnden och överförmyndarnämnden. 2. Sammanfattning Migrationsverket betalar en schablonersättning till den kommun som först tar emot ett ensamkommande barn som fått uppehållstillstånd. Schablonersättningen betalas ut en gång per barn och uppgår under 2015 till kronor. Schablonen är ersättning för kostnader för god man och särskilda kostnader inom socialtjänsten för ensamkommande barn (Förordning om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar, SFS 2010:1122). Nyköpings- Oxelösunds överförmyndarnämnd yrkar på att få 50 % av utbetald schablonersättning för ensamkommande barn. Nyköpings kommun har beslutat att dela schablonen mellan överförmyndarnämnd och socialnämnd på motsvarande sätt. Barn som vid ankomsten till Sverige är skilda från båda sina föräldrar ska under tiden de är asylsökande få en god man via överförmyndarnämnden. Överförmyndarnämnden har rätt att söka ersättning för bland annat arvode och sociala avgifter för god man hos Migrationsverket. När barnet fått uppehållstillstånd ska den gode mannens uppdrag avslutas och det är socialnämndens ansvar att föreslå Tingsrätten att utse en särskild förordnad vårdnadshavare till barnet fram till 18-årsdagen. Oxelösunds kommun använder schablonersättningen till att bekosta handläggning och arvode till särskild förordnad vårdnadshavare. Schablonen ska även täcka kostnad för handläggning och arvode till god man för barn med uppehållstillstånd till dess barnet fyller 18 år eller särskild förordnad vårdnadshavare utses. Överförmyndarnämnden har handläggningskostnader för hantering av god man för ensamkommande asylsökande barn. Vård- och omsorgsförvaltningen anser att det är rimligt att schablonersättningen för ensamkommande barn delas utifrån förslag.. Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax)

21 Tjänsteskrivelse 2(2) Datum VON Iréne Bengtsson Förvaltningschef Lisbeth Ivarsson Utvecklingsstrateg Beslut till: Kommunfullmäktige (FÅ) Kommunchef (FK) Förvaltningschef (FK)

22 Tjänsteskrivelse 1(3) Datum Dnr VON OXL2 621 v Vård- och omsorgsförvaltningen Else-Marie Jarl Vård- och omsorgsnämnden Redovisning av Kommunens kvalitet i korhet (KKiK) Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut Vård- och omsorgsnämndens beslut Godkänna redovisning av resultat från KKiK Sammanfattning SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) genomför sedan 2013 en årlig undersökning med kommuner som beslutat delta. Under 2014 har 225 kommuner deltagit. Uppgifter till undersökningen hämtas från Öppna Jämförelser, KOLADA, SCB, Skolverket och externa undersökningar. Fem områden belyses: - kommunens tillgänglighet - trygghetsaspekter i kommunen - medborgarens delaktighet och kommunens information - kommunens effektivitet - kommunen som samhällsutvecklare, med totalt 39 mått. Undersökningen gäller för hela kommunens verksamhetsområden. Denna presentation behandlar Vård- och omsorgsförvaltningens specifika mått. För hela undersökningen, se länk, KKiK 2014 Flera kommunmål uppfylls inte i verksamheten enligt nyckeltalen. Framför allt gäller det äldreomsorgens verksamheter. Förbättringsområdena kräver insatser under längre tid med utbildning och uppföljning i form av reflekterande möten för att åstadkomma varaktig förbättring. 4. Ärendet Analys av nyckeltal för Äldreomsorg KKIK 2014 Målen för Äldreomsorgen i Oxelösunds kommun anges som Trygg och värdig ålderdom. VON anger att trygghet, gott bemötande och social stimulans ska prägla insatserna. Dessutom anges mål om förebyggande arbete för att minska risk för undernäring, fall, trycksår och dålig munhälsa samt god vård i livets slut. Ekonomin ska vara i balans. Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax)

23 Tjänsteskrivelse 2(3) Datum VON Särskilt boende Positiva nyckeltal - Väntetiden till Säbo har sjunkit i stor omfattning - Kostnaden för Säbo 2013 har sjunkit och ligger under medelvärdet i riket och i jämförelse med länet Nyckeltal med förbättringsbehov - För de kvalitetsaspekter som mätts i KKiK ligger Oxelösund på en låg nivå, lägst i länet och under medelvärdet i riket - Nöjdheten med särskilt boende är lägst i länet och ligger under medelvärdet i riket Hemtjänst Positiva nyckeltal - Personalkontinuiteten ligger på medelvärdet för riket och i länet Nyckeltal med förbättringsbehov - Bedömningen av kvalitetsaspekter ligger under medelvärdet i riket och lägst i länet - Nöjdheten skattas lägst i länet och under medelvärdet i riket - Kostnaden för hemtjänsten ligger över medel i riket och näst högst i länet Flera kommunmål uppfylls inte i verksamheten enligt nyckeltalen. Dessa förbättringsområden kräver insatser under längre tid med utbildning och uppföljning i form av reflekterande möten för att åstadkomma varaktig förbättring. Tydliga mål anges där personalen involveras i förbättringsarbetet för att aktivt medverka till de förändringar som brukarna uttrycker behov av för att bli nöjda med insatserna. Förhållningssätt i form av gamla rutiner och attityder behöver ifrågasättas och utgå från brukarens perspektiv. Åtgärder Säbo Fortsatt genomförande av individuella biståndsbeslut i Särskilt boende. I dessa beslut bör utomhusvistelse- aktivitet, önskemål om tid för utförande anges. Internetuppkoppling utreds om förutsättningar för indragning. Kvällsmål skrivs in i rutin för genomförande av omsorgsmåltider och möjlighet att välja alternativ rätt för huvudmål kommer att utredas tillsammans med kostenhet. Satsning på Socialstyrelsens värdegrundsutbildning för all personal inom äldreomsorgen och stöd till förbättrad dokumentation i genomförandeplaner samt förbättringsteam ska tillsammans stärka fokus på individen. Hemtjänst Individuella biståndsbeslut och genomförandeplaner individfokuseras för att nå upp till de kvalitetsaspekter som respektive brukare behöver få tillgodosedda. Satsning på Socialstyrelsens värdegrundsutbildning, fortsatt stöd till förbättrad dokumentation i genomförandeplaner och att utse förbättringsteam. Översyn av Riktlinjer för hemtjänst sker under året.

24 Tjänsteskrivelse 3(3) Datum VON Analys nyckeltal Individ och familjeomsorg KKiK 2014 Förbättringsområden inom LSS är - utredningstid alla insatser samt - verkställighetstid från beslut till insats boende 9.9. Här bör fokus läggas på att korta ned verkställighetstiden som enligt mätning ligger mycket över riksgenomsnittet. Övriga kriterier under kvalitetsaspekter LSS ser bra ut för Oxelösunds del. Överlag ser utfallet för Oxelösund under kvalitetsaspekter LSS mycket bra ut. Förbättringsområden inom IFO är: Väntetid från nybesök till beslut inom försörjningsstöd ligger något högre (ca 1 vecka) jämfört med jämförelsekommunerna. Frågeställningen ej återaktualiserade ungdomar år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%) är inte helt okomplicerad. Utfallet ligger marginellt lägre än alla kommuner. Med avslutad menas personer vars samtliga utredningar och/eller insatser är avslutade. Med andra ord ska personen vara helt utskriven från socialtjänsten. Detta innebär att även familjerätt är medräknad. I övrigt visar värden inom IFO inte på några anmärkningsvärda avvikelser. Beslutsunderlag Resultat KKiK 2014 äldreomsorg, KKiK 2014 IFO Iréne Bengtsson Förvaltningschef Else-Marie Jarl Utvecklingsstrateg Beslut till: Irene Bengtsson (FÅ)

25 Område: Mått: (håll muspekaren över namnet för beskrivning Väntetid särskilt boende, dagar Personalkontinuitet hemtjänst, antal olika personal på 14 dagar Kvalitetsaspekter särskilt boende, andel av maxpoäng (delmått via länk) Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare Andel brukare som är ganska / mycket nöjda med sitt särskilda boende % Omsorgs och serviceutbud hemtjänst, andel av maxpoäng (delmått via länk) Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/brukare Andel brukare som är ganska / mycket nöjda med sin hemtjänst % Källa Egen uppgift Egen uppgift Egen uppgift + PalliaSCB/Socialstyrelsen Socialstyrelsen Egen uppgift SCB/Socialstyrelsen Socialstyrelsen År Nyköping Trosa Eskilstun Vingåker Strängnäs Gnesta Flen Katrineholm Oxelösund Medelvärde (riket) Min (riket) Max (riket) Antal kommuner (rike

26 Mått 23: Kvalitetsaspekter särskilt boende Avlidna som hade någon närvarande vid dödsögonblicket, andel (%) Boendeplatser i särskilt boende där den äldre erbjuds daglig utevistelse, andel (%) Boendeplatser i särskilt boende där den äldre erbjuds tid utifrån sina egna önskemål dagligen, andel (%) Boendeplatser i särskilt boende där den äldre har möjlighet att välja alternativ rätt vid huvudmål, andel (%) Boendeplatser i särskilt boende där den äldre har möjlighet till internetuppkoppli ng i det egna rummet/lägenhet en, andel (%) Boendeplatser i särskilt boende där den äldre kan påverka vilka tvkanaler utöver basutbudet som det finns tillgång till i den egna lägenheten, andel (%) Boendeplatser i särskilt boende där den äldre kan påverka vilka tvkanaler utöver basutbudet som det finns tillgång till i gemensamhetslok al, andel (%) Boendeplatser i särskilt boende där den äldre serveras kvälls/nattmål, andel (%) Boendeplatser i särskilt boende där den äldre själv kan välja tid för nattvila, andel (%) Kommun Källa Palliativa reg. Egen uppgift Egen uppgift Egen uppgift Egen uppgift Egen uppgift Egen uppgift Egen uppgift Egen uppgift Eskilstuna Flen Gnesta Katrineholm Nyköping Oxelösund Strängnäs Trosa Vingåker Medelvärde (riket Min (riket) Max (riket) Antal kommuner ( Nyckel för färgsättning procent procent 0 50 procent

27 Mått 23: Kvalitetsaspekter särskilt boende Boendeplatser i särskilt boende där den äldre själv kan välja tid Boendeplatser i särskilt boende som erbjuder minst en organiserad och gemensam Boendeplatser i särskilt boende som erbjuder minst två organiserade och gemensamma Boendeplatser i särskilt boende som erbjuder Brukare i särskilt boende för äldre som har möjlighet att tala sitt modersmål (inkl. Närstående till avlidna som för uppstigning på aktivitet per dag aktiviteter under sammanboende svenska) med sin erbjudits ett Kommun morgonen, andel (%) under helgen, andel (%) vardagar, andel (%) för maka/make, andel (%) kontaktman, andel (%) eftersamtal, andel (%) Källa Egen uppgift Egen uppgift Egen uppgift Egen uppgift Egen uppgift Palliativa reg. Alla 15? 75) (%) Eskilstuna Ja Flen Ja Gnesta Ja Katrineholm Ja Nyköping Ja Oxelösund Ja Strängnäs Ja Trosa Ja Vingåker Ja Medelvärde (riket x Min (riket) x Max (riket) x Antal kommuner ( x Nyckel för poängsättning Nyckel för färgsättning 0 procent ger 0 poäng procent ger 4 poäng procent 1 25 procent ger 1 poäng 100 procent ger 5 poäng procent procent ger 2 poäng 0 50 procent procent ger 3 poäng Summa poäng (Max = Andel av maxpoäng

28 Mått 26: Omsorgs och serviceutbud hemtjänst Hemtjänsttagaren erbjuds att välja man eller kvinna för personlig hygien, (Ja=1/ Nej=0) Hemtjänsttagaren erbjuds att välja tid för insats, (Ja=1/ Nej=0) Hemtjänsttagaren erbjuds dagligvaruinköp, (>En gång/vecka=3/ En gång/vecka=2/ <En gång/vecka=1/ Ingår inte=0) Hemtjänsttagaren erbjuds dusch två gånger eller mer per vecka, (Ja=1/ Nej=0) Hemtjänsttagaren erbjuds enklare matlagning i bostaden, (Ja=1, Nej=0) Hemtjänsttagaren erbjuds ledsagarservice, (>En gång/månad=3/ En gång/månad=2/ <En gång/månad=1 / Ingår inte=0) Hemtjänsttagaren erbjuds möjligheten att följa med vid dagligvaruinköp, (Ja=1/ Nej=0) Hemtjänsttagaren erbjuds promenader, (>En gång/vecka=3/ En gång/vecka=2/ <En gång/vecka=1/ Ingår inte=0) Hemtjänsttagaren erbjuds städning, frekvens (En gång i veckan=3/ Varannan vecka=2/ Var tredje vecka=1/ Ingår inte=0) Kommun Källa Egen uppgift Egen uppgift Egen uppgift Egen uppgift Egen uppgift Egen uppgift Egen uppgift Egen uppgift Egen uppgift Eskilstuna Flen Gnesta Katrineholm Nyköping Oxelösund Strängnäs Trosa Vingåker Typvärde (riket) Min (riket) Max (riket) Antal kommuner (ri Högre än typvärdet Lika som typvärdet Lägre än tyåvärdet

29 Mått 26: Omsorgs och serviceutbud hemtjänst Hemtjänsttagar en erbjuds Hemtjänsttagaren erbjuds tvätt, frekvens (En gång Hemtjänsttagar Invånare 65+ år erbjuds service Hemtjänsttagaren som t.ex. Invånare 65+ år med demenssjukdom erbjuds Invånare 65+ år städning, omfattning i veckan=3/ Varannan en erbjuds vid behov erbjuds välja personal som gräsklippning, snöskottning Invånare 65+ år erbjuds social biståndsbedömd dagverksamhet med syn och hörselskada (>Två r.o.k.=3/ vecka=2/ Var trygghetsringni talar eller fixartjänst, dagverksamhet, vid behov, erbjuds stöd och Två r.o.k.=2/ Ett tredje vecka eller ng/telefonservi hemtjänsttagaren (Ja=2/ (Vardag+helg=2/ (Vardag+helg=2/ rådgivning vid Kommun r.o.k.=1/ Ingår inte=0) mer sällan=1/ Ingår inte=0) ce, (Ja=1/Nej=0) s språk, (Ja=1/ Nej=0) Någon=1/ Ingen=0) Vardag=1/ Ingår inte=0) Vardag=1/ Ingår inte=0) behov, (Ja=1/ Nej=0) Källa Egen uppgift Egen uppgift Egen uppgift Egen uppgift Egen uppgift Egen uppgift Egen uppgift Egen uppgift 17? 33) ng (%) Eskilstuna Ja Flen Ja Gnesta Ja Katrineholm Ja Nyköping Ja Oxelösund Ja Strängnäs Ja Trosa Ja Vingåker Ja Typvärde (riket) x Min (riket) x Max (riket) x Antal kommune x Alla Summa poäng (Max = Andel av maxpoä Högre än typvärdet Lika som typvärdet Lägre än tyåvärdet

30 Teckenförklaringar vid saknad data i tabellerna.. sekretess/för få svarande för att redovisas data saknas av annan/okänd anledning Översättningstabell KKiK och Kolada KKiK nr KKiK namn Kolada ID Kolada namn (Obs! Kan ändras) 1 Tillgänglighet Epost, % U00412 Andel som får svar på e post inom två dagar, (%) 2 Tillgänglighet Telefon, % U00413 Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga, (%) 3 Bemötande Telefon, % U00414 Andel som upplever ett gott bemötande vid kontakt med kommunen, (%) 4 Öppettider utöver vardagar 8 17 på bibliotek, simhall och återvinningscentral, h/v Finns uppdelat på U09403, U09404, U Plats på förskola på önskat datum, % U11401 Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn (%) 6 Väntetid förskola för de som ej fått plats på önskat datum, dagar U11402 Väntetid i antal dagar för de barn som inte fått plats på förskola på önskat placeringsdatum, medelvärde 7 Väntetid särskilt boende, dagar U23401 Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde 8 Väntetid försörjningsstöd, dagar U31402 Väntetid i antal dagar från första kontakttillfället för ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd, medelvärde 9 Nöjd Region Index Trygghet U00405 Nöjd Region Index Trygghet 10 Personalkontinuitet hemtjänst, antal olika personal på 14 dagar U21401 Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde 11 Barn/personal i förskola, planerad N11102 Barn per årsarbetare i förskolan, antal 11 Barn/personal i förskola, närvarande U11419 Personal i förskola, antal barn/heltidspersonal (närvarande) 12 Valdeltagande kommunvalet, % N05401 Valdeltagande i senaste kommunvalet, (%) 13 Webbinformation % av maxpoäng U00415 Informationsindex för kommunens webbplats Totalt 14 Delaktighetsindex % av maxpoäng U00416 Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng 15 Nöjd Inflytande Index Helhet U00408 Nöjd Inflytande Index Helheten 16 Kr/barn förskola N11008 Kostnad förskola, kr/inskrivet barn 17a Nationella prov åk 6, genomsnittlig andel (sv, ma, en) % N15479 Elever i åk 6 med lägst betyget E för ämnesproven i SV, Sv2, EN och MA, hemkommun, genomsnittlig andel (%) 17b Nationella prov åk 3 genomsnittlig andel (sv, ma) % N15474 Elever i åk 3 som klarat alla delprov för ämnesproven i SV, Sv2 och MA, hemkommun, genomsnittlig andel (%) 18 Elever i åk. 9 som är behöriga till ett yrkesprogram, andel % N15428 Elever i åk. 9 som är behöriga till ett yrkesprogram, hemkommun, andel (%) 19 Elevers syn på skolan och undervisningen i åk 8, andel positiva svar (%) U15455 Elever i årskurs 8: Sammanvägt resultat elevernas syn på skolan och undervisningen, andel (%) 20 Kostnad per betygspoäng grundskola U15406 Kostnad per betygspoäng i åk. 9 i kommunala skolor, kr/betygspoäng 21 Elever som fullföljer gymnasiet inom 4år inkl IV, % N17404 Gymnasieelever som fullföljer sin utbildning inom 4 år, inkl. IV, andel (%) 22 Kostnad per elev i förh. till andel som ej fullföljer gymnasiet U17022 Kostnad i förhållande till andel som ej fullföljer ett gymnasieprogram, kr/elev 23 Serviceutbud särskilt boende, andel av maxpoäng (delmått via länk) 24 Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare N23002 Kostnad särskilt boende äldreomsorg exkl lokalkostnader, kr/brukare 25 Andel brukare som är ganska / mycket nöjda med sitt särskilda boende % U23471 Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg helhetssyn, andel (%) 26 Omsorgs och serviceutbud hemtjänst, andel av maxpoäng (delmått via länk) 27 Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/brukare N21010 Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/brukare 28 Andel brukare som är ganska / mycket nöjda med sin hemtjänst % U21468 Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg helhetssyn, andel (%) 29 Serviceutbud LSS grupp och serviceboende, index (delmått via länk) 30 Ej återaktualiserade ungdomar ett år efter insats, % U33400 Ej återaktualiserade ungdomar år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%) 31 Förvärvsarbetande invånare år, % N00914 Förvärvsarbetande invånare år, andel (%) 32 Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel (%) N31807 Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel (%) 33 Antal nya företag, per 1000 inv. U00901 Nyregistrerade företag helårsprognos utifrån första halvåret, antal/1000 invånare 34 NKI Företagsklimat enligt SKL:s Insikten U07451 Nöjd Kund Index, Serviceundersökning Totalt 35 Sjukpenningtal N00938 Sjukpenningtalet, dagar/registrerad försäkrad 36 Återvunnet material av hushållsavfall, % U07414 Hushållsavfall som återvinns genom materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel (%) 37 Miljöbilar i kommunorganisationen, % U07408 / U0043Miljöbilar i kommunorganisationen av totalt antal bilar, andel (%) / Miljöbilar, andel av kommunens personbilar och lätta lastbilar enl MFS (%) 38 Ekologiska livsmedel % U07409 Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%) 39 Nöjd Region Index Helhet U00402 Nöjd Region Index Helheten

31 Område: Ordinarie mått 2014 Nummer Mått: (håll muspekaren över namnet för beskrivning Väntetid försörjningsstöd, dagar Kvalitetsaspekter LSS grupp och serviceboende, andel av maxpoäng (delmått via länk) Ej återaktualiserade ungdomar ett år efter insats, % Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel (%) Källa Egen uppgift Egen uppgift Egen uppgift SCB År Likn kommuner ,2 Oxelösund ,7 Eskilstuna ,8 Flen ,3 Gnesta ,1 Katrineholm ,0 Nyköping ,1 Strängnäs ,8 Trosa ,0 Vingåker 74 6,7 Medelvärde (riket) ,1 Min (riket) ,4 Max (riket) ,8 Antal kommuner (riket)

32 Mått 29: Kvalitetsaspekter LSS grupp och serviceboende 2014 Boendeplatser enl. LSS 9.9 där alla på boendet har möjlighet att äta huvudmålet tillsammans minst en gång per vecka, andel (% Boendeplatser enl. LSS 9.9 där den boende ges möjlighet att vara ute på aktiviteter som kräver personalstöd efter kl minst en gång i månaden, andel (% Boendeplatser enl. LSS 9.9 där den boende har möjlighet att planera matsedel, handla livsmedel, tillaga lunch/middag och äta i egen lägenhet alla dagar i veckan, andel (% Boendeplatser enl. LSS 9.9 där den boende har möjlighet till en individuellt anpassad aktivitet per dag utanför bostaden, andel (% Boendeplatser enl. LSS 9.9 där den boende har möjlighet till internetuppkoppling i det egna rummet/lägenheten, andel (% Kommun Källa Egen uppgift Egen uppgift Egen uppgift Egen uppgift Egen uppgift Eskilstuna Flen Gnesta Katrineholm Nyköping Oxelösund Strängnäs Trosa Vingåker Liknande kommuner Medelvärde (riket) Min (riket) Max (riket) Antal kommuner (riket) Nyckel för färgsättning Nyckel för poängsättning procent 0 procent ger 0 poäng procent 1 25 procent ger 1 poäng 0 50 procent procent ger 2 poäng procent ger 3 poäng procent ger 4 poäng 100 procent ger 5 poäng

33 Mått 29: Kvalitetsaspekter LSS grupp och serviceboende 2014 Boendeplatser enl. LSS 9.9 där den boende har tillgång Boendeplatser enl. LSS 9.9 där den boende kan bestämma över vilken Boendeplatser enl. LSS 9.9 där den boende kan ta Boendeplatser enl. LSS 9.9 där det är möjligt att bli sambo eller få hjälp att Boendeplatser enl. LSS 9.9 där hot eller våld mot brukare inte förekommit på boendet under de sex till egen brevlåda som posten mat (huvudmålet) som emot gäster alla kvällar hitta gemensam lägenhet senaste månaderna, andel Kommun levererar till, andel (% serveras, andel (% efter kl , andel (% på annat boende, andel (% (% Källa Egen uppgift Egen uppgift Egen uppgift Egen uppgift Egen uppgift 10? 50) (%) Eskilstuna Ja Flen Ja Gnesta Nej Katrineholm Ja Nyköping Ja Oxelösund Ja Strängnäs Ja Trosa Ja Vingåker Ja Liknande kommuner ja Medelvärde (riket) x Min (riket) x Max (riket) x Antal kommuner (riket) x Nyckel för färgsättning procent procent 0 50 procent Alla Summa poäng (Max = Andel av maxp oäng

34 Område: Kompletterande mått 2014 Nummer 1 1 A 1 1 B 1 2 A 1 2 B 1 3 A 1 3 B Mått Utredningstid i dagar LSSinsats (alla insatser), medelvärde Utredningstid i dagar LSSinsats (alla insatser), median Verkställighetstid i antal dagar från beslut till insats avseende boende enl. LSS 9.9, medelvärde Verkställighetstid i antal dagar från beslut till insats avseende boende enl. LSS 9.9, median Verkställighetstid i antal dagar från beslut till insats avseende kontaktperson enl. LSS, medelvärde Verkställighetstid i antal dagar från beslut till insats avseende kontaktperson enl. LSS, median Andel av biståndstagare som har långvarigt ekonomiskt bistånd, % Resultat vid avslut i arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta, % Källa Egen uppgift Egen uppgift Egen uppgift Egen uppgift Egen uppgift Egen uppgift Socialstyrelsen Egen uppgift År Likn kommuner ,6 23 Oxelösund ,9 37 Eskilstuna ,0 73 Flen ,0 7 Gnesta 18 10,5 15 7, ,7 17 Katrineholm ,7 Nyköping ,4 Strängnäs ,8 Trosa ,9 17 Vingåker ,2 Medelvärde (rike ,2 26 Min (riket) ,0 0 Max (riket) ,8 100 Antal kommuner (

35 Teckenförklaringar vid saknad data i tabellerna.. sekretess/för få svarande för att redovisas data saknas av annan/okänd anledning Översättningstabell KKiK och Kolada KKiK nr KKiK namn Kolada ID Kolada namn (Obs! Kan ändras) 1 Tillgänglighet Epost, % U00412 Andel som får svar på e post inom två dagar, (%) 2 Tillgänglighet Telefon, % U00413 Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga, (%) 3 Bemötande Telefon, % U00414 Andel som upplever ett gott bemötande vid kontakt med kommunen, (%) 4 Öppettider utöver vardagar 8 17 på bibliotek, simhall och återvinningscentral, h/v Finns uppdelat på U09403, U09404, U Plats på förskola på önskat datum, % U11401 Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn (%) 6 Väntetid förskola för de som ej fått plats på önskat datum, dagar U11402 Väntetid i antal dagar för de barn som inte fått plats på förskola på önskat placeringsdatum, medelvärde 7 Väntetid särskilt boende, dagar U23401 Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde 8 Väntetid försörjningsstöd, dagar U31402 Väntetid i antal dagar från första kontakttillfället för ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd, medelvärde 9 Nöjd Region Index Trygghet U00405 Nöjd Region Index Trygghet 10 Personalkontinuitet hemtjänst, antal olika personal på 14 dagar U21401 Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde 11 Barn/personal i förskola, planerad N11102 Barn per årsarbetare i förskolan, antal 11 Barn/personal i förskola, närvarande U11419 Personal i förskola, antal barn/heltidspersonal (närvarande) 12 Valdeltagande kommunvalet, % N05401 Valdeltagande i senaste kommunvalet, (%) 13 Webbinformation % av maxpoäng U00415 Informationsindex för kommunens webbplats Totalt 14 Delaktighetsindex % av maxpoäng U00416 Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng 15 Nöjd Inflytande Index Helhet U00408 Nöjd Inflytande Index Helheten 16 Kr/barn förskola N11008 Kostnad förskola, kr/inskrivet barn 17a Nationella prov åk 6, genomsnittlig andel (sv, ma, en) % N15479 Elever i åk 6 med lägst betyget E för ämnesproven i SV, Sv2, EN och MA, hemkommun, genomsnittlig andel (%) 17b Nationella prov åk 3 genomsnittlig andel (sv, ma) % N15474 Elever i åk 3 som klarat alla delprov för ämnesproven i SV, Sv2 och MA, hemkommun, genomsnittlig andel (%) 18 Elever i åk. 9 som är behöriga till ett yrkesprogram, andel % N15428 Elever i åk. 9 som är behöriga till ett yrkesprogram, hemkommun, andel (%) 19 Elevers syn på skolan och undervisningen i åk 8, andel positiva svar (%) U15455 Elever i årskurs 8: Sammanvägt resultat elevernas syn på skolan och undervisningen, andel (%) 20 Kostnad per betygspoäng grundskola U15406 Kostnad per betygspoäng i åk. 9 i kommunala skolor, kr/betygspoäng 21 Elever som fullföljer gymnasiet inom 4år inkl IV, % N17404 Gymnasieelever som fullföljer sin utbildning inom 4 år, inkl. IV, andel (%) 22 Kostnad per elev i förh. till andel som ej fullföljer gymnasiet U17022 Kostnad i förhållande till andel som ej fullföljer ett gymnasieprogram, kr/elev 23 Serviceutbud särskilt boende, andel av maxpoäng (delmått via länk) 24 Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare N23002 Kostnad särskilt boende äldreomsorg exkl lokalkostnader, kr/brukare 25 Andel brukare som är ganska / mycket nöjda med sitt särskilda boende % U23471 Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg helhetssyn, andel (%) 26 Omsorgs och serviceutbud hemtjänst, andel av maxpoäng (delmått via länk) 27 Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/brukare N21010 Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/brukare 28 Andel brukare som är ganska / mycket nöjda med sin hemtjänst % U21468 Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg helhetssyn, andel (%) 29 Serviceutbud LSS grupp och serviceboende, index (delmått via länk) 30 Ej återaktualiserade ungdomar ett år efter insats, % U33400 Ej återaktualiserade ungdomar år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%) 31 Förvärvsarbetande invånare år, % N00914 Förvärvsarbetande invånare år, andel (%) 32 Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel (%) N31807 Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel (%) 33 Antal nya företag, per 1000 inv. U00901 Nyregistrerade företag helårsprognos utifrån första halvåret, antal/1000 invånare 34 NKI Företagsklimat enligt SKL:s Insikten U07451 Nöjd Kund Index, Serviceundersökning Totalt 35 Sjukpenningtal N00938 Sjukpenningtalet, dagar/registrerad försäkrad 36 Återvunnet material av hushållsavfall, % U07414 Hushållsavfall som återvinns genom materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel (%) 37 Miljöbilar i kommunorganisationen, % U07408 / U0043Miljöbilar i kommunorganisationen av totalt antal bilar, andel (%) / Miljöbilar, andel av kommunens personbilar och lätta lastbilar enl MFS (%) 38 Ekologiska livsmedel % U07409 Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%) 39 Nöjd Region Index Helhet U00402 Nöjd Region Index Helheten

36 Tjänsteskrivelse 1(2) Datum Dnr VON OXL2 621 v Vård- och omsorgsförvaltningen Else-Marie Jarl Vård- och omsorgsnämnden Redovisning av Öppna jämförelser - Vård- och omsorg om äldre Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut Vård- och omsorgsnämndens beslut Godkänna redovisning av Öppna Jämförelser Vård och omsorg om äldre, Sammanfattning Socialstyrelsen gör årliga sammanställningar av resultat från brukarenkäter och inrapporterade resultat från verksamheten. Öppna Jämförelser Vård och omsorg om äldre besvarar ett antal jämförelsetal om Hemtjänst, Särskilt boende och Hälso- och sjukvård. Rapport Öppna Jämförelser Vård- och omsorg om äldre 2014 visar på oförändrade resultat för verksamheterna hemtjänst och särskilt boende från Förbättringsbehov finns och utvecklingsarbete pågår och fortsätter under Ärendet Oxelösunds verksamheter inom hemtjänst och särskilt boende redovisar låga resultat för 2014 liksom för Rankingen för hemtjänsten i sin helhet är 267 i jämförelse med 285 kommuner. För särskilt boende är rankingen 253 utifrån jämförelse med 262 kommuner. Förbättrade resultat inom Hemtjänsten finns inom bland annat: hänsyn till åsikter och önskemål, möjlighet att framföra synpunkter eller klagomål, andel av brukare som anger besvär av ängslan, oro eller ångest samt tillräckligt med tid vid hjälpens utförande. Inom särskilt boende finns förbättrade resultat bland annat för: möjligheten att komma utomhus, sociala aktiviteter, bemötande från personalen, hänsyn till åsikter och önskemål, tillräckligt med tid vid hjälpens utförande och trivsamheten utomhus. Väntetiden i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende har minskat från 111 dagar till 31 dagar. Hälso- och sjukvårdens kvalitetsarbete har förbättrats inom läkemedel som bör undvikas bland äldre och personer 75+ som behandlats med antipsykotiska läkemedel. Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax)

37 Tjänsteskrivelse 2(2) Datum VON Aktiviteter för att förbättre resultaten Förbättringsarbete har under året pågått och fortsätter under En utbildningsinsats inom Värdegrund har påbörjats. Arbete med individuella biståndsbeslut inom Särskilt boende pågår och förväntas förbättra genomförandeplanernas överensstämmelse med brukarnas behov och önskemål. Utbildning om omsorgsmåltider har genomförts och förbättringsarbetet pågår. Nya rutiner för inflyttning från det ordinära boende till särskilt boende är under utveckling. Syftet är att möta upp individens behov innan inflyttning utifrån tidigare livserfarenheter. Utökat antal omvårdnadsansvariga sjuksköterskor förväntas förbättra kvalitetsarbetet. Beslutsunderlag ÖJ äldreomsorg 2014 Oxelösund Iréne Bengtsson Förvaltningschef Else-Marie Jarl Utvecklingsstrateg Beslut till: Irene Bengtsson (FÅ)

38 Öppna Jämförelser Äldreomsorg 2014

39 Öppna Jämförelser Äldreomsorg 2014

40 Öppna Jämförelser Äldreomsorg 2014

41 Tjänsteskrivelse 1(2) Datum Dnr VON OXL2 621 v Vård- och omsorgsförvaltningen Ingela Mindemark Vård- och omsorgsnämnden Rapport från tillsyn av hälso- och sjukvård i bostäder med särskild service enlig LSS 1. Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut Vård- och omsorgsnämndens beslut är att godkänna rapporten. 2. Sammanfattning Medicinskt ansvarig sjuksköterska har övergripande ansvar för kvalitet och säkerhet inom hälso- och sjukvård inom vård och omsorgsförvaltningen, d v s att vården är god och säker, utförs i enlighet med gällande lagar och föreskrifter inom området samt utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Inom ramen för uppdraget som medicinskt ansvarig sjuksköterska har jag 2014 valt att göra en tillsyn av hälso- och sjukvård i bostäder med särskild service. Metod för genomförande: Enhetschef och legitimerad personal (sjuksköterska, arbetsterapeut och sjugymnast) har fyllt i skriftliga enkäter. Omvårdnadspersonal har deltagit i gruppintervjuer, en per verksamhet. Resultat: I det stora hela fungerar verksamheten bra. Ledarskapet är tydligt. Personal vet vart de ska vända sig och var de hittar rutiner och riktlinjer. Avvikelser hanteras enligt riktlinjer. Det största förbättringsområdet är teamträffarna. Verksamheten måste skapa en bättre struktur och rutiner för samverkan och vårdplanering mellan relevanta parter inom hälsooch sjukvård. Planer måste finnas för aktuella hälso- och sjukvårdsbehov, åtgärder och uppföljning. Personal måste få information via uppdrag i planer i Treserva med relevant information. Kompetensen måste utvecklas inom flera områden. Rapporten har presenterats för områdescheferna, som har gett i uppdrag till berörda enhetschefer att genomföra förbättringsarbete. Uppföljning av tillsynen planeras av medicinskt ansvarig sjuksköterska till hösten Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax)

42 Tjänsteskrivelse 2(2) Datum VON Beslutsunderlag Rapport från tillsyn av hälso- och sjukvård i bostäder med särskild service, daterad Iréne Bengtsson Förvaltningschef Ingela Mindemark Medicinskt ansvarig sjuksköterska Beslut till: FC (FK) OC (FK) MAS (FÅ)

43 Datum Beteckning 1(6) Vård- och omsorgsförvaltningen Stab Ingela Mindemark Telefon , Socialchef Iréne Bengtsson Rapport från tillsyn av hälso- och sjukvård i bostäder med särskild service Sammanfattning I det stora hela fungerar verksamheten bra. Ledarskapet är tydligt. Personal vet vart de ska vända sig och var de hittar rutiner och riktlinjer. Avvikelser hanteras enligt riktlinjer. Det största förbättringsområdet är teamträffarna. Verksamheten måste skapa en bättre struktur och rutiner för samverkan och vårdplanering mellan relevanta parter inom hälso- och sjukvård. Planer måste finnas för aktuella hälso- och sjukvårdsbehov, åtgärder och uppföljning. Personal måste få information via uppdrag i planer i Treserva med relevant information. Bemötandeplaner ska finnas i genomförandeplanerna. Riskbedömning för undernäring, fall, trycksår och ohälsa i munnen ska göras. Samtycken måste efterfrågas och dokumenteras. De enskilda individerna ska informeras om sin rätt att lämna klagomål och synpunkter på hälso- och sjukvården. Verksamheten ska veta vad som är en skydds- och begränsningsåtgärd och vad som gäller med samtycke enligt riktlinjer/rutiner. Kompetens inom omvårdnad hos omvårdnadspersonal måste kontrolleras och utvecklas. Kompetens hos sjuksköterska gällande funktionshinder bör utvecklas. Rutiner som saknas ska tas fram. Bakgrund Medicinskt ansvarig sjuksköterska har övergripande ansvar för kvalitet och säkerhet inom hälso- och sjukvården i vård och omsorgsförvaltningen, d v s att vården är god och säker, utförs i enlighet med gällande lagar och föreskrifter inom området och utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. I Det åligger den medicinskt ansvariga sjuksköterskan att upprätthålla och utveckla verksamhetens kvalitet och säkerhet inom ramen för det ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete som ska finnas. Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan utövar sitt ansvar genom att planera, styra, kontrollera, dokumentera och redovisa arbetet med verksamhetens kvalitet och säkerhet. I den medicinskt ansvariga sjuksköterskans ansvar ingår bl a att tillse att Postadress Oxelösunds kommun Oxelösund Besöksadress Höjdgatan 26 Telefon/Fax (vxl) (fax) Webb/E-post Org.nr

Kommunens Kvalitet i Korthet

Kommunens Kvalitet i Korthet ) Datum Sida 2014-03-24 1 (3) Kommunens Kvalitet i Korthet Ett resultat som är bättre eller lika med snittet i nätverket Ett resultat som är sämre än snittet i nätverket Mått 2014 TILLGÄNGLIGHET Andel

Läs mer

Medel. Definition. Antal dagar. Antal dagar. 9 Ånge 08. Antal dagar. Medel 2010/ Index 1-100. Antal personer. Barn/ personal

Medel. Definition. Antal dagar. Antal dagar. 9 Ånge 08. Antal dagar. Medel 2010/ Index 1-100. Antal personer. Barn/ personal Kommunens Kvalitet i Korthet 160 kommuner deltog 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Din kommuns tillgänglighet Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Definition

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet Mätning 2014. Cecilia Ahlgren

Kommunens Kvalitet i Korthet Mätning 2014. Cecilia Ahlgren Kommunens Kvalitet i Korthet Mätning 2014 Cecilia Ahlgren Kalmar kommuns utfall jämfört med övriga kommuner 2014 (ca 230 deltagande kommuner) Mått 23, 26 och 29 inte inkluderade då dessa inte kan utvärderas

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2013 (KKiK)

Kommunens Kvalitet i Korthet 2013 (KKiK) Kommunens Kvalitet i Korthet 2013 (KKiK) Så bra är vi jämfört med andra kommuner totalt sett Gemensamma mått Definition Placering Trend Värde Jämfört med förra året Hur ser medborgarna på sin kommun som

Läs mer

www.ljungby.se Rapport SKL/rka kvalitetsnyckeltal 2012 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-02-20

www.ljungby.se Rapport SKL/rka kvalitetsnyckeltal 2012 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-02-20 www.ljungby.se Rapport SKL/rka kvalitetsnyckeltal 2012 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-02-20 Bakgrund Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Rådet

Läs mer

År 2011 medverkade 160 kommuner i Kommunen kvalitet i korthet. Antalet mått är drygt 40 st fördelade över de fem perspektiven som beskrivs ovan.

År 2011 medverkade 160 kommuner i Kommunen kvalitet i korthet. Antalet mått är drygt 40 st fördelade över de fem perspektiven som beskrivs ovan. Kommunens Kvalitet i Korthet Sveriges kommuner och landsting (SKL) sammanställer årligen undersökningar av kommunens kvalitet och effektivitet ur fem perspektiv. Tillgänglighet Trygghet Information och

Läs mer

2015-04-14 Hylte kommun

2015-04-14 Hylte kommun Antal kommuner i KKiK 250 214 222 230 200 190 150 127 158 KKiK utvecklas 100 tillsammans med en KSOgrupp 50 43 63 68 0 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 Syftet med Kommunens Kvalitet i Korthet

Läs mer

Vår kvalitet jämfört med andra kommuner - Kommunens Kvalitet i Korthet

Vår kvalitet jämfört med andra kommuner - Kommunens Kvalitet i Korthet Vår kvalitet jämfört med andra kommuner Kommunens Kvalitet i Korthet Kommunens Kvalitet i Korthet är ett verktyg för att jämföra kommuner med varandra och beskriver kommunernas kvalitet ur ett medborgarperspektiv.

Läs mer

Så här är vi jämfört med andra kommuner

Så här är vi jämfört med andra kommuner Så här är vi jämfört med andra kommuner - Kommunens Kvalitet i Korthet Kommunens Kvalitet i Korthet är ett verktyg för att jämföra kommuner med varandra och beskriver kommu - nernas kvalitet ur ett meborgarperspektiv.

Läs mer

Mått 1. Tillgänglighet 2011. 117:a plats av 133. Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar?

Mått 1. Tillgänglighet 2011. 117:a plats av 133. Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Mått 1 Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Tillgänglighet Syftet med måttet är att ge kunskap om kommunens tillgänglighet vad avser svarstider

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2014-02-10 Vilka presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka leder

Läs mer

Kvalitetsnyckeltal 2014 verksamhet för personer med funktionsnedsättning Dnr VOO 2014/0409

Kvalitetsnyckeltal 2014 verksamhet för personer med funktionsnedsättning Dnr VOO 2014/0409 Vård- och omsorgsförvaltningen Tjänsteskrivelse 2014-12-01 1(5) Eva Henriksson 046-355365 eva.henriksson@lund.se Vård- och omsorgsnämnden Kvalitetsnyckeltal 2014 verksamhet för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Sammanställning av resultat för KKiK 2013 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke

Sammanställning av resultat för KKiK 2013 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Sammanställning av resultat för KKiK 2013 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Som jämförelse finns de kommuner med högst respektive lägst resultat med i tabellerna. Medelvärdet gäller för hela riket. Vissa

Läs mer

Korthet) 2014 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke

Korthet) 2014 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke 1 Sammanställning av resultat KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) 2014 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Berg, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund, Åre och Östersund ingår i ett nätverk via SKL, Nornorna,

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010 Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010 Bakgrund till KKiK Fr om 2006 drivet projekt av Sveriges Kommuner och Landsting för att utveckla viktiga mått och mätetal, ur ett förtroendevald- / medborgarperspektiv

Läs mer

Din kommuns tillgänglighet

Din kommuns tillgänglighet Område Din kommuns tillgänglighet Nummer 1 2 3 4 Fråga Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

KKiK med information (Gullspång)

KKiK med information (Gullspång) KKiK med information (Gullspång) Område Mått Syfte Metod Redovisning mått Enhet 1. Din kommuns tillgänglighet Mått 1. Hur stor andel medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två

Läs mer

Finspångs kommuns kvalitet i korthet 2014

Finspångs kommuns kvalitet i korthet 2014 1 (12) s kommuns kvalitet i korthet Sedan deltar s kommun i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet () som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Undersökningen omfattar ca 40 mått som ska

Läs mer

KOMMUNS KVALITET I K ORTHET. Kompletterande mått. - mått till hjälp för analys. Kompletterande mått 1

KOMMUNS KVALITET I K ORTHET. Kompletterande mått. - mått till hjälp för analys. Kompletterande mått 1 KOMMUNS KVALITET I K ORTHET Kompletterande mått - mått till hjälp för analys 2015 Kompletterande mått 1 1. DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET MÅTT 6 B Väntetid till förskoleplats, ytterfall Syftet med måttet är

Läs mer

sju kommuner i Kronobergs län Kommunens kvalitet i korthet 2011 1

sju kommuner i Kronobergs län Kommunens kvalitet i korthet 2011 1 Kommunens kvalitet i korthet 211 sju kommuner i Kronobergs län Kommunens kvalitet i korthet 211 1 Kontaktpersoner Iren Johansson, iren.johansson@alvesta.se Ola Eknor, ola.eknor@markaryd.se Bo Dalesjö,

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Peter Sjöstrand 248 7128 211 Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet 1. DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET 2. TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN 3. DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION 4. DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET

Läs mer

Linus Fogel. 51 och LSS Nr 9 Val av en ersättare till Vård- och omsorgsnämndens

Linus Fogel. 51 och LSS Nr 9 Val av en ersättare till Vård- och omsorgsnämndens KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2015-08-26 13.15 i kommunhuset, rum Hävringe (293) Linus

Läs mer

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015 -04-27 Uppdragshandling Socialnämnden 1 -04-27 1 UPPDRAG 1.1 Uppgift Vision Verksamheten skall bidra till att: - Skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna - Skapa jämlikhet i levnadsvillkor och

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Vård- och omsorgsnämnden 2014-09-23

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Vård- och omsorgsnämnden 2014-09-23 1(12) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 11.15 Beslutande Mattias Jensen Pettersson (S) Ann Svensson (S) Leif Thor (M) 70, 72-77 Klas-Gunnar Appel (S) Solveig Lindblom

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet KKIK

Kommunens kvalitet i korthet KKIK Kommunens kvalitet i korthet KKIK Det här är KKIK Kommunens kvalitet i korthet, KKIK, är ett kvalitetsnätverk inom Sveriges kommuner och landsting, SKL. Ca 200 kommuner deltog i mätningen 2012. Strömsund

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Hammarö kommuns Kvalitet i Korthet 2014

Hammarö kommuns Kvalitet i Korthet 2014 Hammarö kommuns Kvalitet i Korthet Siffrorna avser år om inte annat anges. Det år som et gäller anges då inom parentes efter siffran. Tillgänglighet i Hammarö kommun Mått 1. Hur stor andel av medborgarna

Läs mer

Klas-Gunnar Appel Solveig Lindblom Kajsa Persson Eva Asthage Mårthen Backman Siw Sjöholm Johansson (C) Ingela Mindemark BEVIS

Klas-Gunnar Appel Solveig Lindblom Kajsa Persson Eva Asthage Mårthen Backman Siw Sjöholm Johansson (C) Ingela Mindemark BEVIS 1(5) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15-13.30 Beslutande Mattias Jensen Pettersson Ann Svensson Leif Thor Klas-Gunnar Appel Solveig Lindblom Kajsa Persson (V) Eva

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Omsorgsförvaltningen - nyckeltal

Omsorgsförvaltningen - nyckeltal Omsorgsförvaltningen - nyckeltal Sammanfattning Positivt Särskilt boende Negativt -Särskilt boende Lägre kostnad i förhållande till strukturårsjusterad standardkostnad Vi har en svag negativ trend, vad

Läs mer

Nr Ärendemening Sid Anm

Nr Ärendemening Sid Anm KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2014-08-26 13.15 i kommunhuset, rum 293 Mattias Jensen

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Stöd och service till vissa funktionshindrade enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger människor med vissa

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet. En rapport utförd av Sveriges Kommuner och Landsting

Kommunens kvalitet i korthet. En rapport utförd av Sveriges Kommuner och Landsting Kommunens kvalitet i korthet En rapport utförd av Sveriges Kommuner och Landsting Inledning Om Kommunens Kvalitet i Korthet Sveriges Kommuner och Landsting startade ett projekt 26 med syfte att ta fram

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) Q. 6 VERKSAMHETSPLAN FÖR SOCIALFÖRVALTNINGEN 2015 Inledning Socialnämndens nämndplan för 2015 utgör tillsammans med den av kommunfullmäktige fastställda budgeten, det grundläggande

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Riktlinjer för social dokumentation

Riktlinjer för social dokumentation Riktlinjer för social dokumentation Februari 2011 1 Juni 2011 Inledning Omvårdnadsförvaltningens Riktlinjer för social dokumentation reglerar hur genomförandet av beviljade insatser till äldre personer

Läs mer

Anvisningar för Kvalitet i hemtjänst (äldreomsorg) 2013

Anvisningar för Kvalitet i hemtjänst (äldreomsorg) 2013 Anvisningar för Kvalitet i hemtjänst (äldreomsorg) 2013 Bakgrund och syfte RKA har statens och SKL:s uppdrag att stimulera till kvalitetsjämförelser inom kommunsektorn. Nyckeltalen i denna undersökning

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Vårgårdas resultat i jämförelse

Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Vårgårdas resultat i jämförelse Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Vårgårdas resultat i jämförelse MÅTT MÅTT 1 Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? MÅTT 2 Hur stor andel

Läs mer

Anvisningar för Kvalitet i verksamhet för personer med funktionsnedsättning 2013

Anvisningar för Kvalitet i verksamhet för personer med funktionsnedsättning 2013 Anvisningar för Kvalitet i verksamhet för personer med funktionsnedsättning 2013 Bakgrund och syfte RKA har statens och SKL:s uppdrag att stimulera till kvalitetsjämförelser inom kommunsektorn. Nyckeltalen

Läs mer

Anvisningar för Kvalitet i särskilt boende (äldreomsorg) 2014

Anvisningar för Kvalitet i särskilt boende (äldreomsorg) 2014 Anvisningar för Kvalitet i särskilt boende (äldreomsorg) 2014 Bakgrund och syfte RKA har statens och SKL:s uppdrag att stimulera till kvalitetsjämförelser inom kommunsektorn. Nyckeltalen i denna undersökning

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg Hjo kommun Styrdokument Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg 1. Dokumenttyp Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 2. Fastställande/upprättad 2012-01-18

Läs mer

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN - ÅRSBOKSLUT (T3): 2012 Fortsatt hög andel nöjda kunder inom socialtjänsten; 4,5 (5-gradig skala) Fortsatt hög andel som är nöjda

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Kvarngatan 2014-01-30

Verksamhetsuppföljning Kvarngatan 2014-01-30 Verksamhetsuppföljning Kvarngatan 2014-01-30 Malin Rehnstam Kvalitetscontroller Sofia Spetz Avdelningschef Handläggarenheten Elisabeth Rubin MAS 1 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Kvarngatans gruppboende ligger

Läs mer

Öppna jämförelser 2012

Öppna jämförelser 2012 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson 2013-01-21 ON 2013/0026 53515 Omsorgsnämnden Öppna jämförelser 2012 Förslag till beslut Omsorgsnämnden antecknar informationen till

Läs mer

Redovisas i månadsuppföljning 2015 1 Alla Brukare KKiK US 2015 1 FLG Brukare KKIK Webbanvändarvänlighet Åsa FLG Arbetet är påbörjat

Redovisas i månadsuppföljning 2015 1 Alla Brukare KKiK US 2015 1 FLG Brukare KKIK Webbanvändarvänlighet Åsa FLG Arbetet är påbörjat Vad Ansvarig Redovisning till Uppföljning/anteckning År Månad Ansvar Perspektiv 2015 1 Alla Brukare Planera brukarträffar/-råd /EC FLG 2015 1 Alla Brukare Planera anhörigträffar /EC FLG 2015 1 FLG Brukare

Läs mer

1. Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e post får svar inom två arbetsdagar?

1. Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e post får svar inom två arbetsdagar? 1. Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e post får svar inom två arbetsdagar? stahammar 60 61 61 6364 60 45 49 60 64 65 65 6769 73 7577 73 72 73 73 82 83 82 82 81 82 82 77 7981 83

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Äldreomsorgen 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förutsättningar för kvalitet 1 Viktig kvalitativ/kvantitativ information 2 Uppföljning av budgetenhetens utvecklingsplan: Äldreomsorg 3-4 Sammanfattning

Läs mer

KVALITETSNYCKELTAL FÖR ÄLDREOMSORGEN 2011

KVALITETSNYCKELTAL FÖR ÄLDREOMSORGEN 2011 KVALITETSNYCKELTAL FÖR ÄLDREOMSORGEN 211 Resultat för brukarnära indikatorer inom hemtjänst och särskilt boende Förord Denna rapport är en sammanställning av de resultat avseende vård och omsorg om äldre

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder Vård- och omsorgsnämndens handling nr 27/2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Vår handläggare Johanna Wennerth, utvecklingsledare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion

Läs mer

Social- och omsorgskontoret. Kvalitetsrapport. Äldreomsorgsnämnden 2013. Upprättad 2014-02-10 Dnr 14/012

Social- och omsorgskontoret. Kvalitetsrapport. Äldreomsorgsnämnden 2013. Upprättad 2014-02-10 Dnr 14/012 Social- och omsorgskontoret Kvalitetsrapport Äldreomsorgsnämnden 213 Upprättad 214-2-1 Dnr 14/12 Innehåll 1. Inledning...3 2. Redovisning Lex Sarah...3 3. Redovisning avvikelser, klagomål och synpunkter...4

Läs mer

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3-2013

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3-2013 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3-2013 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3: 2013 Brukarenkät visar positiva resultat avseende nöjdhet, handläggning, tillgänglighet samt delakaktighet i handläggningsprocessen Medarbetarindex

Läs mer

Öppna jämförelser - vård och omsorg om äldre 2014

Öppna jämförelser - vård och omsorg om äldre 2014 Öppna jämförelser - vård och omsorg om äldre 2014 Rapporten har publicerats av Sveriges kommuner och landsting (SKL). Merparten av här redovisade resultat bygger på enkätundersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet (KKIK) 2014

Kommunens kvalitet i korthet (KKIK) 2014 Kommunens kvalitet i korthet (KKIK) 2014 En jämförelse av resultat för Askersund, Degerfors, Hallsberg, Kumla, Karlskoga, Laxå, Lekeberg, Lindesberg, Ljusnarsberg och Örebro 2015-04-24 Upplysningar om

Läs mer

Omsorgsförvaltningen 141215 Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Uppföljning. LOV

Omsorgsförvaltningen 141215 Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Uppföljning. LOV Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Antal kunder: 300 med insatser, ytterligare drygt 200 kunder med enbart larm. Personal: 36 rader, 18 östra och 18 västra. Just nu två

Läs mer

Kvalitet i korthet Haparanda (jämfört med medel och Östra Norrbotten) (Kommunfullmäktige)

Kvalitet i korthet Haparanda (jämfört med medel och Östra Norrbotten) (Kommunfullmäktige) Kvalitet i korthet Haparanda (jämfört med medel och Östra Norrbotten) (Kommunfullmäktige) OMRÅDE / Alue Mått Haparanda Senaste kommentaren 1. DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET / Kunnan saatavuus 1. Hur många

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet. En jämförelse mellan fem kommuner i SOLTAKsamarbetet 2012

Kommunens Kvalitet i Korthet. En jämförelse mellan fem kommuner i SOLTAKsamarbetet 2012 Kommunens Kvalitet i Korthet En jämförelse mellan fem kommuner i SOLTAKsamarbetet 2012 KKiK 2012 1 SOLTAK samverkan mellan Stenungsund, Orust, Lilla Edet, Tjörn, Ale, Kungälv och Öckerö kommuner. September

Läs mer

Fernando Germond Corrêa Susanne Wirstedt Johansson Alexander Ramsing 107-110 Karin Johansson 115, 112-113 Karin Svensson 111 Viktoria Karlsson 115

Fernando Germond Corrêa Susanne Wirstedt Johansson Alexander Ramsing 107-110 Karin Johansson 115, 112-113 Karin Svensson 111 Viktoria Karlsson 115 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 23 september 2015 kl. 14:00-16:00 ande Övriga deltagare Utses att justera Lars Altgård, ordf. (s) Emil Wetterling (s) Jim Lindberg (s) Gull-Britt Sandefors

Läs mer

ÖREBRO KOMMUN orebro.se orebro.se

ÖREBRO KOMMUN orebro.se orebro.se ÖREBRO KOMMUN Vem är jag? Elisabeth Liljekvist, kvalitets och utvecklingschef, vård och omsorg Nomineringen Kommunkompassen 2012 var utgångspunkten Örebro fick näst högsta bedömningen någonsin Över genomsnittet

Läs mer

Box 16355 103 26 Stockholm www.famna.org. Famnas kvalitetsrapport 2013

Box 16355 103 26 Stockholm www.famna.org. Famnas kvalitetsrapport 2013 Box 16355 103 26 Stockholm www.famna.org Famnas kvalitetsrapport 2013 Famnas kvalitetsrapport 2013 Om Famna Famna startade 2004 genom att åtta idéburna organisationer tog ett gemensamt initiativ till att

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen.

Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen. sida 1 (11) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen.

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kommunens kvalitet i korthet 18 Mått 15 (VoO): Andel fullvärdiga särskilda boendeplatser 3 Mått 1 (Demokrati): Förutsättningar för medborgardialog 19

Läs mer

2008-06-16 Reviderad 2013-01-03. Riktlinjer Demensvård

2008-06-16 Reviderad 2013-01-03. Riktlinjer Demensvård 2008-06-16 Reviderad 2013-01-03 Riktlinjer Demensvård 2(9) Innehållsförteckning Riktlinjer Demensvård... 1 Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Demenssjukdom... 3 Befolkningsstruktur 4 Demensvård.4

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2015-09-29 kl. 13.15 i kommunhuset, rum Hävringe (293)

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen Vård- och omsorgsförvaltningen i Ulricehamns kommun 1 av 5 Innehåll 1. Bakgrund...

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS

Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS sida 1 (9) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt

Läs mer

Bakgrund. Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter på rapporten samt användning av rapportens resultat

Bakgrund. Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter på rapporten samt användning av rapportens resultat VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Kerstin Therus äldreomsorgschef Vård- och omsorgsnämndens handling nr 35/2008 TJÄNSTESKRIVELSE 2008-12-11 Dnr VON/2008:80-700 Analys samt handlings- och tidplan för jämförelseprojektet

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet

Kommunens kvalitet i korthet Kommunens kvalitet i korthet Kommunens Kvalitet i Korthet är ett verktyg för att ta fram information som ger en god kunskap om kommunens kvalitet i förhållande till sig själv över tid och i jämförelse

Läs mer

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 1 Vård och omsorg 2011-04-12 Beställarenheten Dnr VON 95/11 KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 Utförare = Driftansvarig,

Läs mer

Yttrande över förslag till utskottsinitiativ ifråga om krav på bemanning för en god äldreomsorg

Yttrande över förslag till utskottsinitiativ ifråga om krav på bemanning för en god äldreomsorg 2012-01-16 Dnr 42107/2011 1(7) Avdelningen för regler och tillstånd Birgitta Resenius Birgitta.resenius@socialstyrelsen.se Riksdagens socialutskott 100 12 STOCKHOLM Yttrande över förslag till utskottsinitiativ

Läs mer

Ekonomisk rapport efter september 2015

Ekonomisk rapport efter september 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-10-15 SN 2014/0652.03.01 Tel 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter september 2015 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet - resultat 2011

Kommunens kvalitet i korthet - resultat 2011 2012-05-29 1 (13) Kommunens kvalitet i korthet - resultat 2011 Nedan följer en sammanställning av de mått som ingår i SKL:s Kommunens kvalitet i korthet. Måtten är uppdelade i fem grupper: 1. kommunens

Läs mer

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Fokus: Älmhult Län: Kronobergs län (ovägt medel) Kommungruppering: Kommuner i tätbefolkad region (ovägt medel) Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering

Rutin för avvikelsehantering 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2014-04-15 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson

Läs mer

Äldre personer med missbruk

Äldre personer med missbruk Äldre personer med missbruk Rutiner för samverkan Ledningsgruppen för social-och fritidsförvaltningen 2014-09-22 Ledningsgruppen för omsorgsförvaltningen 2014-04-10 Innehåll 1 Uppdraget 5 1.1 Mål med

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

Social dokumentation - Riktlinjer för Vård- och omsorgspersonal

Social dokumentation - Riktlinjer för Vård- och omsorgspersonal 1 ( 7) Social dokumentation - Riktlinjer för Vård- och omsorgspersonal Innehåll Sida Om dokumentation 2 Individuell planering 2 Därför är dokumentation viktigt 2 Vi kan ta del av dokumentationen 2 Förberedelser

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Rutin för lex Sarah 2014-11-01

Rutin för lex Sarah 2014-11-01 RUTIN FÖR LEX SARAH Rutin för lex Sarah 2014-11-01 Bakgrund och syfte Den 1 juli 2011 trädde nya bestämmelser om lex Sarah i kraft. De nya bestämmelserna ska tillämpas inom hela socialtjänsten. Det innebär

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten 1 2009-04-28 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Verksamhetsinformation 2.1 Presentation

Läs mer

Ks 352 Dnr 2014.0294.759. Kommunstyrelsen beslutar

Ks 352 Dnr 2014.0294.759. Kommunstyrelsen beslutar Ks 352 Dnr 2014.0294.759 Uppföljning av granskning kring kvalitet inom socialtjänsten Kommunstyrelsen beslutar 1. Att till kommunrevisorerna överlämna ovanstående svar avseende granskning kring kvalitet

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Bemanningsenheten 1 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Omsorgsnämndens mål... 4 3 Verksamhetsinformation

Läs mer

Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna? 41 62 64 87 Tyresö 26 Gullspång

Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna? 41 62 64 87 Tyresö 26 Gullspång Tillgänglighet & Information Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Plac Tanum Medel Bäst Bästa kommun Sämst Sämsta kommun 41 65 77 96 Östersund

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens analys av nuläge och framtid inför budget 2014-2016.

Vård- och omsorgsnämndens analys av nuläge och framtid inför budget 2014-2016. 1 (16) Kommunstyrelseförvaltningen Karin Lönn Magnus Pettersson Vård och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämndens analys av nuläge och framtid inför budget 2014-2016. 1. Uppdragsbeskrivning Verksamhetsområde

Läs mer

Rutin för hantering av avvikelser

Rutin för hantering av avvikelser LERUM2000, v2.1, 2013-02-21 RUTIN 1 (9) Dokumentbenämning/typ: Rutin Verksamhet/process: Sektor stöd och omsorg Ansvarig: Majed Shabo Fastställare: Anette Johannesson, Maria Terins Gäller fr.o.m: 2014-09-01

Läs mer

Ekonomisk rapport efter april 2015

Ekonomisk rapport efter april 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-05-15 SN 2014/0652.03.01 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter april 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner

Läs mer

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Produktion KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Kriterierna gäller från 2009-10-01 Storgatan 4 280 60 Broby Växel: 044-775 60 00 Fax: 044-775 62 90 Plusgiro: 8 46

Läs mer

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Omsorgsnämnd Förebyggande insatser samt insatser till personer med psykosocial problemtik samt psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. Ungefär 7 500

Läs mer

Presentation av budget 2013-2015

Presentation av budget 2013-2015 Presentation av budget 2013-2015 2012-04-25 Omsorgsförvaltningen 1 Hur gick det 2011? Resultat: 5,94 Mkr Verksamhetsnetto (fem områden samt bistånds- och vårdenheten) 1,60 Mkr Personlig assistans -2,4

Läs mer

Riktlinje för avvikelserapportering enligt SoL, LSS och HSL

Riktlinje för avvikelserapportering enligt SoL, LSS och HSL Beslutad 2013-05-2828 Gäller fr.o.m 2014-10- 10 datum Myndighet Socialkontoret för Äldreomsorg, Funktionsnedsatta, Kommunal hälso- och sjukvård Revideras datum 2015-10-01 eller vid förändring Ansvarig

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden; 1 2014-11-11 SOSFS 2015:XX (S) Utkom från trycket den 2015 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden; beslutade den XX XX 2015. Socialstyrelsen

Läs mer

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare inom ramen för socialtjänstlagen Sammanställd

Läs mer

Hemtjänst i Båstads kommun

Hemtjänst i Båstads kommun Hemtjänst i Båstads kommun Fotograf: Lars Bygdemark Vår verksamhetsidé Vård och omsorg i Båstads kommun ska präglas av respekt, värdighet, trygghet och professionalism. Vad är hemtjänst? Kommunen har enligt

Läs mer