Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde på Sandviks gård

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2015-03-25 13.15 på Sandviks gård"

Transkript

1 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde på Sandviks gård Mattias Jensen Pettersson Ordförande Agnetha West Sekreterare Nr Ärendemening Sidnr Nr 1 Budgetuppföljning per februari 2 Nr 2 Del av schablonersättning för ensamkommande barn till överförmyndarnämnden Nr 3 Redovisning av Kommunens kvalitet i korhet (KKiK) Nr 4 Nr 5 Nr 6 Redovisning av Öppna jämförelser - Vård- och omsorg om äldre 2014 Rapport från tillsyn av hälso- och sjukvård i bostäder med särskild service enlig LSS Revidering delegations- och verkställighetsordning för Vårdoch omsorgsnämnden Nr 7 Riktlinje placeringar barn och unga 78 Nr 8 Strategi lediga lägenheter inom särskilt boende 89 Nr 9 Tilläggsöverenskommelse till tidigare överenskommelse att upphandla och samordna persontransport- och samordningstjänster för särskild kollektivtrafik Nr 10 MAS rapport Nr 11 Förvaltningschefens rapport Nr 12 Övrig information Nr 13 Balanslista

2 Tjänsteskrivelse 1(1) Datum Dnr VON OXL2 621 v Vård- och omsorgsförvaltningen Iréne Bengtsson Vård- och omsorgsnämnden Budgetuppföljning per februari Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut Vård- och omsorgsnämndens beslut Vård- och omsorgsnämndens ekonomiska uppföljning per februari 2015 godkänns. 2. Sammanfattning Resultatet under perioden januari-februari 2015 är tkr, årsprognos 0 Stab: +482 tkr Socialtjänst: -587 tkr Säbo: tkr Hemvård: -986 tkr Funktionsstöd: -654 tkr Projekt: -107 tkr Åtgärder för att nå budget i balans är bland annat bättre resursfördelning av personal mellan enheter samt koll på stjärnturer inom särskilt boende och funktionsstöd. Bemanning och kompetenta vikarier samt anpassning av schema och resursfördelning utifrån behov inom hemvården. Översyn och minskning av kostnader för arvoden och omkostnader inom de egna familjehemmen. Viktiga områden att fokusera på under året och där det pågår olika insatser är att minska sjukfrånvaron och öka brukarnas nöjdhet. Beslutsunderlag Verksamhets- och ekonomiuppföljning per område Iréne Bengtsson Förvaltningschef Beslut till: FC (FÅ) OC (FÅ) Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax)

3

4 Brukare Under årets första två månader har inkommit sex Lex Sarah anmälningar och en anmälan enligt Lex Maria. Tre utredningar enligt Lex Sarah har slutförts och ingen av dessa har visat på allvarlig brist. De brister som identifierats har åtgärdats genom bland annat förändrade rutiner. En av utredningarna genomförs av extern utförare. Resultatet av kundenkät inom individ och familjeomsorg visar medelbra resultat för ekonomiskt bistånd och missbrukshandläggningen och sämre resultat inom barnhandläggningen. IVO (Inspektionen för vård och omsorg) har genomfört tillsyn på HVB-hemmet för ensamkommande barn. En ensamkommande ungdom har anlänt hittills i år. 11 av de tidigare anlända ungdomarna kommer att få PUT (Permanent uppehållstillstånd) inom kort. Medarbetare Samtliga medarbetare inom staben genomför utbildning i Leda för resultat och deltar i förbättringsarbete på olika sätt i verksamheterna. Rekrytering av IT-strateg/systemansvarig och processledare/chef till Gemensamt administrativt stöd pågår. Verksamhet - kvalité Arbetet med Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete fortgår bland med fokus på nio processer: brukarmedverkan, information, organisation, introduktion, rekrytering, nyanlända/integrationsplan, klart ledarskap, kompetensutveckling och karriärmöjligheter, friska medarbetare. Workshops har genomförts inom processena information och rekrytering. Arbetet med att revidera rutin/riktlinje för utredning av Lex Sarah har påbörjats. Den kommunövergripande integrationsplanen börjar ta form och bedöms kunna vara klar i slutet av mars. Arbete pågår genom LSG (Lokala samverkansgruppen) med processledare finansierad av RAR (Samordningsförbundet) för att skapa en gemensam plattform för samverkan mellan olika huvudmän. Framtid Fokus ligger främst på att minska sjukfrånvaron i hela vård- och omsorg. Planering av genomförandet av gemensamt administrativt stöd. Planering för uppstart av ytterligare ett HVB-hem för ensamkommande pågår. Ekonomi Stabens resultat för januari och februari är +482 tkr.

5 Brukare Medarbetare Inom Funktionsstöd finns några långtidssjukskrivna medarbetare där pågår arbete med individuella uppföljningar, rehabiliteringsplaner och kompetensplaner. Vidare sker individuella uppföljningar med de medarbetare som har en tät korttidsfrånvaro. Från och med 1 oktober har man börjat använda sig av sjuk- och frisk i samarbete med Previa. Med hjälp av detta pågår kartläggningar där sjukfrånvaron tenderar att öka. Verksamhet/kvalité Utvecklingsarbete utifrån värdegrundsbegreppen gott bemötande, trygghet och delaktighet fortsätter under Funktionsstöd arbetar med en kvalitetshöjande strategi som utgår från brukarnas önskemål (ESL-fokusgrupp) som formar verksamheten. Vidare pågår arbete med planering av kompetensutveckling för medarbetare som arbetar med personer med grava funktionsnedsättningar, både inom sysselsättning och i Bostad med särskild service. Genom att höja kompetensen ökar medarbetarnas trygghet i bemötandet av brukarna. I

6 förlängningen ses även tryggare brukare vilket förebygger svårhanterade beteenden. Medarbetare inom området funktionsstöd har erbjudits och genomgått ESL-utbildning i början av året (2015). Fortsatt arbete pågår för att öka kunskapen och användet av SIP (samordnad individuell plan). Funktionsstöd har tagit emot ett antal personer som utför sina LIA plats (Lärande I Arbete). Dessa personer går behandlingspedagogsutbildning på Campus i Nyköping. Vi kommer att ta emot ytterligare praktikanter som går vård- och omsorgsutbildning på Campus i Oxelösund i mitten på februari (2015) och ett antal veckor framåt. Sysselsättningen LSS, SoL psykisk funktionsnedsättning, Arbete och Praktik arbetar alltmer tillsammans och funktionen jobbcoach är inkluderad i utvecklingsarbetet. Framtid - Fokus på ESL (Ett Självständigt Liv) som innebär att fånga det som motiverar brukarna och öka dess självständighet i vardagsarbetet. - Arbeta med kompetensutveckling och värdegrund för att på så vis öka trygghet för brukare och medarbetare - Planera för en ny gruppbostad för att bereda möjlighet att ta emot brukare med extern placering möjlighet att bo i Oxelösund och tillgodose behovet för nytillkommande brukare med behov - Fortsatt arbete med resultat från inventeringen av personer med omfattande psykiatrisk problematik som gjordes hösten kopplat till PRIO- satsningen (Plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa). - Utveckla Sysselsättningen Ekonomi Total budgetavvikelse februari -587 tkr Minusresultatet beror på fördröjd intäkt från Försäkringskassan (assistansersättning) på cirka 400 tkr och personalkostnader på grund av sjukfrånvaro.

7 Brukare Inflöde av inkomna ärenden fördelar sig tämligen jämnt mellan månaderna på samtliga enheter. Enheten ekonomiskt bistånd/integration står för största delen av ärendena. Aktualiseringar under året BoU (Barn och Unga), ackumulerat.

8 Aktualiseringar och utredningar samt beslut att ej inleda utredning BoU (Barn och Unga) Samtliga aktualiseringar, utredningar och yttranden som öppnats under perioden. Tom feb - 15 Placeringar familjehem/ HVB institutioner Aktuella under åren och pågående 2015 februari. Jourhemsplaceringar ingår liksom konsulenthem. Ensamkommande flyktingbarn (eskfb) redovisas separat.

9 Insatser personligt stöd / intern öppenvård BoU (Barn och Ungdom) Aktuella insatser , pågående februari Kontaktpersoner och kontaktfamiljer Aktuella under åren. Pågående feb 2015.

10 Faderskapsutredningar Öppnade under åren till och med februari Aktuella ärenden för vård enligt LVU, pågående feb Miljö= 2 Beteende= 3 Miljö o beteende= 2 o 3

11 Aktualiseringar under året, Vuxen Ackumulerat Aktualiseringar och utredningar samt beslut att ej inleda utredning, Vuxen

12 Insatser personligt stöd/ intern öppenvård, Vuxen Aktuella insatser , pågående februari 2015 Placeringar Vuxen Aktuella ärenden under åren, pågående februari 2015.

13 Våld i nära relation Antal aktualiserade inom BoU samt vuxen till och med februari 2015 Medarbetare Socialtjänsten har låg sjukfrånvaro. Det är totalt 44 medarbetare anställda. Samtliga tillsvidaretjänster, förutom enhetschef barn, är tillsatta. Enhetschefstjänsten och vikariat på grund av föräldraledigheter är tillsatta med konsulttjänster. Verksamhet Myndighetsutövningen befinner sig i ett lite mer stabilt läge än vad tidigare har rapporterats även vid högt ärendeinflöde. Utöver de anmälningar och ansökningar som inkommer så har verksamheten tagit emot flera ensammankommande flyktingbarn än avtalet anger samt att det kommit flera vuxenflyktingar under året som bosatt sig i Oxelösunds kommun. Inom integrationsområdet har arbetet med flyktingguider påbörjats. Förberedelsearbete pågår för att införa ÄBIC (Äldres Behov I Centrum) under 2015 för en mer rättssäker och träffsäker behovsbedömning. Inom Barn har samtliga familjehems omkostnader och arvoden setts över och reglerats utifrån andra inkomster så som barnbidrag och underhållsstöd. Fokus 2015 är värdegrundsarbete för en gemensam socialtjänst som arbetar tillsammans för kommuninvånarna. Framtid/Åtgärder

14 Den i särklass viktigaste åtgärden är att medarbetare säkerställer att anmälningar, utredningar och förbyggande arbete bedrivs med optimal rättssäkerhet. Identifierade utvecklingsområden är: - Vård på hemmaplan - Våld i nära relation - Mottagningsfunktion - Kompetensutveckling - Rättssäker handläggningsprocess - Genomförandeplaner - Översyn och minskning av kostnader för arvoden och omkostnader inom familjehemmen Ekonomi Total budgetavvikelse februari -587 tkr Avvikelsen beror främst på grund av ökade kostnader inom placeringar för barn och unga.

15 Brukare Hemtjänst SoL och HSL-insatser Månad Jan Febr. Mars April Maj Juni Juli Augu sti Brukare År År År Tim/mån År År År * 5073 * Sept Okt Nov Dec Månad Jan Febr. Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Larm År 2014 År Städ-ink öp Tim/mån År 2014 År Antalet brukare är fortfarande jämt och det är det individuella stödbehovet som ökar hos brukarna. Den tidigare ökningen med stödbehov nattetid börjar klinga av. Det varierade antalet hemtjänsttimmar under året beror till viss del på nytt planeringsverktyg där medarbetarna taggar in och ut vid besöken och tiden beräknas och rapporteras in i systemet. Det har tagit tid att komma in i ett nytt system. *Utförd tid ej mätt med TES (inoch urtaggning) under juli och augusti 2014 på grund av många vikarier i tjänst.

16 Medarbetare Statistik sjukfrånvaro per februari Arbetet med ökad frisknärvaro är fortfarande i fokus och årets två första månader har det varit hög sjukfrånvaro. Januari 18,31% och februari 15,82. Med stöd av Previas tjänst Sjuk och frisk samt uppföljning var månad har verksamheten identifierat att infektionssjukdomar är en vanlig sjukdomsorsak. Arbete pågår i dialog med medarbetare enskilt och i grupp. Verksamhet/Kvalitet Arbete med att säkerställa kontinuitet och trygghet pågår: - Bemanning och planering; målsättningen att öka frisknärvaron genom ökad bemanning för att skapa trygghet och kontinuitet har genomförts- ej gett genomslag på sjuktalen. Nytt planeringssystem TES har införts. Med hög sjukfrånvaro och hög personalomsättning som det ger tar det tid att få systemet med in och urtaggning att fungera. - Information och kommunikation; arbete med ett hälsofrämjande och ansvarstagande förhållningssätt vid utvecklingsdagar och reflektionstider har skett - Lokaler och arbetsmiljö; anpassning av hemtjänstlokaler har gjorts under året, en hemtjänstgrupp har delats för bättre planeringsmöjligheter och översyn, riskbedömningar i enskilt hem har skett under årets slut och arbetssättet börjar fungera. Framtid/åtgärder Må bra på jobbet- minska sjukfrånvaron Reflektionstid/verksamhetsmöten, APT (Arbetsplatsträffar) och utvecklingsdagar Allt kvalitetsarbete startar hos medarbetarna som bär kvaliteten- identifiera processer Förbättra arbetet med kontaktpersonal och kontinuitet Fortsätta med besöksplaner med dokumentations-, rapport- och transporttid för minskad upplevselse av stress som på sikt ger kvalitet Kost; hur ser nattfastan ut, varm mat, kall mat etc Nattpatrullen flyttar till lokalerna på Björntorp för ökad samverkan med övrig nattpersonal och sjuksköterska Uppmuntra avvikelser Utveckla demensvården/demensteamet och rehabiliterande insatser Revidera riktlinje och tillämpningsrutin utifrån SoL Ekonomi Total budgetavvikelse per februari -986 tkr Hemtjänsten i Oxelösund är kostsam för den kvalitet som levereras. Verksamheten har under flera år varit efter i utvecklingen. De senaste åren har verksamheten haft en snabb teknisk utveckling. All planering sker i planeringsverktyget TES och dokumentation sker i verksamhetssystemet Treserva. Kontinuitet är en utmaning på grund av hög sjukfrånvaro. Satsning har gjorts under året på visstidsanställningar för att skapa trygghet i arbetsgrupperna och på så vis minska sjukfrånvaro och göra det möjligt för verksamheten att utvecklas. Satsningen har inte fått det genomslag som behövs och verksamheten har fortsatt underskott. Verksamhetens utvecklingsarbete tar tid- viktigt att ha fokus på få aktiviteter och mäta resultat.

17 Brukare Flertal brukare har utökade individuella stödbehov som verksamheten hanterar med handlinsplaner med stöd av BPSD och andra individuella lösningar. Individuella biståndsbeslut har genomförts för en tredjedel av brukarna under 2014 och första månaderna av I dessa framkommer ett uttryckt av en känsla av ensamhet. Detta genererade i ökat behov av social samvaro i besluten. Verksamheten resursfördelar för smarta lösningar och möta behoven. Medarbetare Inom vissa arbetsgrupper Särskilt boende har det under året varit fortsatt hög korttidsfrånvaro och den totala sjukstatistiken för medarbetarna på Särskilt boende är cirka 8% (kort- och långtid). Bedömningen är dock att genom dialog med medarbetarna utifrån samtal och ny rutin vid sjukfrånvaro så har kortidsfrånvaron minskat något. För medarbetare med långtidssjukskrivning har individuella rehabiliteringsåtgärder genomförts. Verksamhet/kvalitet

18 Fortsatt arbete pågår med Omsorgsmåltider och möjlighet att välja på två maträtter. Alla medarbetare har gått utbildningen i omsorgsmåltider som handlar om upplevelsen kring måltiden. Metoden ska ge ökad kännedom om vikten av måltidens betydelse utifrån smak, miljö och sociala perspektiv. Under senhösten 2014 började resultat märkas och fortsätter nu att utvecklas. Medarbetarna har under 2014 fått utbildning i BPSD som är ett register att ta stöd av för att kartlägga och identifiera Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid demens. Bedömningar och registreringar har gjorts under Metoden ger en handlingsplan per brukare utifrån behov. Syftet är att genom medvetenhet om symtomen minska BPSD och lidandet som detta innebär och att genom detta öka livskvalitén för personen med demenssjukdom. För BPSD - Svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens. Verksamheten har förstärkt bemanning inom biståndshandläggare, samordnare, sjuksköterskor och omvårdnadspersonal för att möta upp och förbereda inför kommande föreskrift avseende ansvar för personer med demenssjukdom och bemanning inom särskilt boende där vikt läggs vid att verksamheten ska bemanna efter brukarens behov. För att kartlägga individernas behov pågår individuella biståndsbeslut. Socialstyrelsens föreskrift för personer med demenssjukdom och bemanning inom särskilt boende var beräknad att gälla från 2014 sedan från mars 2015 och är nu framskjuten på obestämd tid. Verksamheten arbetar vidare med individuella biståndsbeslut och genomförandeplaner. En avdelning på särskilt boende har varit med i förändringsarbete i ett projekt som initierats av SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) och heter Förändra Radikalt. Arbetet utgick från perspektivet framtidstro och under året har idégenerering gett en ny inflyttningsrutin på särskilt boende. Kommer att implementeras Rutinen innebär att personal under en kort tid (cirka timmar) flyttar in till den som kommer att flytta till särskilt boende. För att på så vis lära känna personen utifrån exempelvis behov, önskemål, intressen och drömmar. Nu pågår arbete med att rekrytera intresserade medarbetare som vill vara en del i detta och flytta in för att ta del av brukarens liv innan flytten för att ge en djupare bild av brukarens behov och önskemål. Verksamheten har under hösten 2014 gjort en fokusgruppsintervju för att nå fram till brukarens vilja och behov av vad det är som är viktigt för brukarna på särskilt boende. Vid intervjuerna framkom en känsla av ensamhet. Förbättringsteam är i gång sedan mitten av februari och arbetar med förbättrad information till anhöriga, minskad känsal av ensamhet och öka aktiviteterna tillsammans med brukare. Utifrån antalet lediga lägenheter på särskilt boende har enhetscheferna arbetat med att kartlägga möjligheter till fortsatt utveckling. Förslag som kommit fram är bland annat; omfördela resurser, stänga avdelning på särskilt boende, minska antalet brukare per avdelning, nischa avdelningarna utifrån behov, kortvård till växelvård, fördela kortvården till avdelningarna på särskilt boende. Vidare arbete har skett sker under första delen av 2015 där förslaget är att minska kortvården med stöd av rehabiliterande insatser, hemplaneringsteam och hemtagningsteam. Verksamheten har nytt HR-system och arbetar intensivt med att finna en bra hantering i systemet av stjärnturer. Framtid - Implementera nationella värdegrunden; trygghet, gott bemötande och delaktighet. - Rätt resurser på rätt plats för rätt sak- brukarfokuserat individuellt arbete.

19 - Reflektionstid - Social dokumentation - Individuella biståndsbeslut - Specialinriktade avdelningar exempelvis Kobben som specialister på psykiska funktionsnedsättningar - Strategi för att möta varierande behov av antalet lägenheter i särskilt boende - Nytt HR-system Medvind, stjärnturer - Föreskrift bemanning särskilt boende Ekonomi Total budgetavvikelse per februari tkr

20 Tjänsteskrivelse 1(2) Datum Dnr VON OXL2 621 v Vård- och omsorgsförvaltningen Lisbeth Ivarsson Vård- och omsorgsnämnden Del av schablonersättning för ensamkommande barn till överförmyndarnämnden 1. Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut Vård- och omsorgsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige Nämnden föreslår kommunfullmäktige att schablonersättning för ensamkommande barn delas lika mellan vård- och omsorgsnämnden och överförmyndarnämnden. 2. Sammanfattning Migrationsverket betalar en schablonersättning till den kommun som först tar emot ett ensamkommande barn som fått uppehållstillstånd. Schablonersättningen betalas ut en gång per barn och uppgår under 2015 till kronor. Schablonen är ersättning för kostnader för god man och särskilda kostnader inom socialtjänsten för ensamkommande barn (Förordning om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar, SFS 2010:1122). Nyköpings- Oxelösunds överförmyndarnämnd yrkar på att få 50 % av utbetald schablonersättning för ensamkommande barn. Nyköpings kommun har beslutat att dela schablonen mellan överförmyndarnämnd och socialnämnd på motsvarande sätt. Barn som vid ankomsten till Sverige är skilda från båda sina föräldrar ska under tiden de är asylsökande få en god man via överförmyndarnämnden. Överförmyndarnämnden har rätt att söka ersättning för bland annat arvode och sociala avgifter för god man hos Migrationsverket. När barnet fått uppehållstillstånd ska den gode mannens uppdrag avslutas och det är socialnämndens ansvar att föreslå Tingsrätten att utse en särskild förordnad vårdnadshavare till barnet fram till 18-årsdagen. Oxelösunds kommun använder schablonersättningen till att bekosta handläggning och arvode till särskild förordnad vårdnadshavare. Schablonen ska även täcka kostnad för handläggning och arvode till god man för barn med uppehållstillstånd till dess barnet fyller 18 år eller särskild förordnad vårdnadshavare utses. Överförmyndarnämnden har handläggningskostnader för hantering av god man för ensamkommande asylsökande barn. Vård- och omsorgsförvaltningen anser att det är rimligt att schablonersättningen för ensamkommande barn delas utifrån förslag.. Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax)

21 Tjänsteskrivelse 2(2) Datum VON Iréne Bengtsson Förvaltningschef Lisbeth Ivarsson Utvecklingsstrateg Beslut till: Kommunfullmäktige (FÅ) Kommunchef (FK) Förvaltningschef (FK)

22 Tjänsteskrivelse 1(3) Datum Dnr VON OXL2 621 v Vård- och omsorgsförvaltningen Else-Marie Jarl Vård- och omsorgsnämnden Redovisning av Kommunens kvalitet i korhet (KKiK) Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut Vård- och omsorgsnämndens beslut Godkänna redovisning av resultat från KKiK Sammanfattning SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) genomför sedan 2013 en årlig undersökning med kommuner som beslutat delta. Under 2014 har 225 kommuner deltagit. Uppgifter till undersökningen hämtas från Öppna Jämförelser, KOLADA, SCB, Skolverket och externa undersökningar. Fem områden belyses: - kommunens tillgänglighet - trygghetsaspekter i kommunen - medborgarens delaktighet och kommunens information - kommunens effektivitet - kommunen som samhällsutvecklare, med totalt 39 mått. Undersökningen gäller för hela kommunens verksamhetsområden. Denna presentation behandlar Vård- och omsorgsförvaltningens specifika mått. För hela undersökningen, se länk, KKiK 2014 Flera kommunmål uppfylls inte i verksamheten enligt nyckeltalen. Framför allt gäller det äldreomsorgens verksamheter. Förbättringsområdena kräver insatser under längre tid med utbildning och uppföljning i form av reflekterande möten för att åstadkomma varaktig förbättring. 4. Ärendet Analys av nyckeltal för Äldreomsorg KKIK 2014 Målen för Äldreomsorgen i Oxelösunds kommun anges som Trygg och värdig ålderdom. VON anger att trygghet, gott bemötande och social stimulans ska prägla insatserna. Dessutom anges mål om förebyggande arbete för att minska risk för undernäring, fall, trycksår och dålig munhälsa samt god vård i livets slut. Ekonomin ska vara i balans. Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax)

23 Tjänsteskrivelse 2(3) Datum VON Särskilt boende Positiva nyckeltal - Väntetiden till Säbo har sjunkit i stor omfattning - Kostnaden för Säbo 2013 har sjunkit och ligger under medelvärdet i riket och i jämförelse med länet Nyckeltal med förbättringsbehov - För de kvalitetsaspekter som mätts i KKiK ligger Oxelösund på en låg nivå, lägst i länet och under medelvärdet i riket - Nöjdheten med särskilt boende är lägst i länet och ligger under medelvärdet i riket Hemtjänst Positiva nyckeltal - Personalkontinuiteten ligger på medelvärdet för riket och i länet Nyckeltal med förbättringsbehov - Bedömningen av kvalitetsaspekter ligger under medelvärdet i riket och lägst i länet - Nöjdheten skattas lägst i länet och under medelvärdet i riket - Kostnaden för hemtjänsten ligger över medel i riket och näst högst i länet Flera kommunmål uppfylls inte i verksamheten enligt nyckeltalen. Dessa förbättringsområden kräver insatser under längre tid med utbildning och uppföljning i form av reflekterande möten för att åstadkomma varaktig förbättring. Tydliga mål anges där personalen involveras i förbättringsarbetet för att aktivt medverka till de förändringar som brukarna uttrycker behov av för att bli nöjda med insatserna. Förhållningssätt i form av gamla rutiner och attityder behöver ifrågasättas och utgå från brukarens perspektiv. Åtgärder Säbo Fortsatt genomförande av individuella biståndsbeslut i Särskilt boende. I dessa beslut bör utomhusvistelse- aktivitet, önskemål om tid för utförande anges. Internetuppkoppling utreds om förutsättningar för indragning. Kvällsmål skrivs in i rutin för genomförande av omsorgsmåltider och möjlighet att välja alternativ rätt för huvudmål kommer att utredas tillsammans med kostenhet. Satsning på Socialstyrelsens värdegrundsutbildning för all personal inom äldreomsorgen och stöd till förbättrad dokumentation i genomförandeplaner samt förbättringsteam ska tillsammans stärka fokus på individen. Hemtjänst Individuella biståndsbeslut och genomförandeplaner individfokuseras för att nå upp till de kvalitetsaspekter som respektive brukare behöver få tillgodosedda. Satsning på Socialstyrelsens värdegrundsutbildning, fortsatt stöd till förbättrad dokumentation i genomförandeplaner och att utse förbättringsteam. Översyn av Riktlinjer för hemtjänst sker under året.

24 Tjänsteskrivelse 3(3) Datum VON Analys nyckeltal Individ och familjeomsorg KKiK 2014 Förbättringsområden inom LSS är - utredningstid alla insatser samt - verkställighetstid från beslut till insats boende 9.9. Här bör fokus läggas på att korta ned verkställighetstiden som enligt mätning ligger mycket över riksgenomsnittet. Övriga kriterier under kvalitetsaspekter LSS ser bra ut för Oxelösunds del. Överlag ser utfallet för Oxelösund under kvalitetsaspekter LSS mycket bra ut. Förbättringsområden inom IFO är: Väntetid från nybesök till beslut inom försörjningsstöd ligger något högre (ca 1 vecka) jämfört med jämförelsekommunerna. Frågeställningen ej återaktualiserade ungdomar år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%) är inte helt okomplicerad. Utfallet ligger marginellt lägre än alla kommuner. Med avslutad menas personer vars samtliga utredningar och/eller insatser är avslutade. Med andra ord ska personen vara helt utskriven från socialtjänsten. Detta innebär att även familjerätt är medräknad. I övrigt visar värden inom IFO inte på några anmärkningsvärda avvikelser. Beslutsunderlag Resultat KKiK 2014 äldreomsorg, KKiK 2014 IFO Iréne Bengtsson Förvaltningschef Else-Marie Jarl Utvecklingsstrateg Beslut till: Irene Bengtsson (FÅ)

25 Område: Mått: (håll muspekaren över namnet för beskrivning Väntetid särskilt boende, dagar Personalkontinuitet hemtjänst, antal olika personal på 14 dagar Kvalitetsaspekter särskilt boende, andel av maxpoäng (delmått via länk) Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare Andel brukare som är ganska / mycket nöjda med sitt särskilda boende % Omsorgs och serviceutbud hemtjänst, andel av maxpoäng (delmått via länk) Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/brukare Andel brukare som är ganska / mycket nöjda med sin hemtjänst % Källa Egen uppgift Egen uppgift Egen uppgift + PalliaSCB/Socialstyrelsen Socialstyrelsen Egen uppgift SCB/Socialstyrelsen Socialstyrelsen År Nyköping Trosa Eskilstun Vingåker Strängnäs Gnesta Flen Katrineholm Oxelösund Medelvärde (riket) Min (riket) Max (riket) Antal kommuner (rike

26 Mått 23: Kvalitetsaspekter särskilt boende Avlidna som hade någon närvarande vid dödsögonblicket, andel (%) Boendeplatser i särskilt boende där den äldre erbjuds daglig utevistelse, andel (%) Boendeplatser i särskilt boende där den äldre erbjuds tid utifrån sina egna önskemål dagligen, andel (%) Boendeplatser i särskilt boende där den äldre har möjlighet att välja alternativ rätt vid huvudmål, andel (%) Boendeplatser i särskilt boende där den äldre har möjlighet till internetuppkoppli ng i det egna rummet/lägenhet en, andel (%) Boendeplatser i särskilt boende där den äldre kan påverka vilka tvkanaler utöver basutbudet som det finns tillgång till i den egna lägenheten, andel (%) Boendeplatser i särskilt boende där den äldre kan påverka vilka tvkanaler utöver basutbudet som det finns tillgång till i gemensamhetslok al, andel (%) Boendeplatser i särskilt boende där den äldre serveras kvälls/nattmål, andel (%) Boendeplatser i särskilt boende där den äldre själv kan välja tid för nattvila, andel (%) Kommun Källa Palliativa reg. Egen uppgift Egen uppgift Egen uppgift Egen uppgift Egen uppgift Egen uppgift Egen uppgift Egen uppgift Eskilstuna Flen Gnesta Katrineholm Nyköping Oxelösund Strängnäs Trosa Vingåker Medelvärde (riket Min (riket) Max (riket) Antal kommuner ( Nyckel för färgsättning procent procent 0 50 procent

27 Mått 23: Kvalitetsaspekter särskilt boende Boendeplatser i särskilt boende där den äldre själv kan välja tid Boendeplatser i särskilt boende som erbjuder minst en organiserad och gemensam Boendeplatser i särskilt boende som erbjuder minst två organiserade och gemensamma Boendeplatser i särskilt boende som erbjuder Brukare i särskilt boende för äldre som har möjlighet att tala sitt modersmål (inkl. Närstående till avlidna som för uppstigning på aktivitet per dag aktiviteter under sammanboende svenska) med sin erbjudits ett Kommun morgonen, andel (%) under helgen, andel (%) vardagar, andel (%) för maka/make, andel (%) kontaktman, andel (%) eftersamtal, andel (%) Källa Egen uppgift Egen uppgift Egen uppgift Egen uppgift Egen uppgift Palliativa reg. Alla 15? 75) (%) Eskilstuna Ja Flen Ja Gnesta Ja Katrineholm Ja Nyköping Ja Oxelösund Ja Strängnäs Ja Trosa Ja Vingåker Ja Medelvärde (riket x Min (riket) x Max (riket) x Antal kommuner ( x Nyckel för poängsättning Nyckel för färgsättning 0 procent ger 0 poäng procent ger 4 poäng procent 1 25 procent ger 1 poäng 100 procent ger 5 poäng procent procent ger 2 poäng 0 50 procent procent ger 3 poäng Summa poäng (Max = Andel av maxpoäng

28 Mått 26: Omsorgs och serviceutbud hemtjänst Hemtjänsttagaren erbjuds att välja man eller kvinna för personlig hygien, (Ja=1/ Nej=0) Hemtjänsttagaren erbjuds att välja tid för insats, (Ja=1/ Nej=0) Hemtjänsttagaren erbjuds dagligvaruinköp, (>En gång/vecka=3/ En gång/vecka=2/ <En gång/vecka=1/ Ingår inte=0) Hemtjänsttagaren erbjuds dusch två gånger eller mer per vecka, (Ja=1/ Nej=0) Hemtjänsttagaren erbjuds enklare matlagning i bostaden, (Ja=1, Nej=0) Hemtjänsttagaren erbjuds ledsagarservice, (>En gång/månad=3/ En gång/månad=2/ <En gång/månad=1 / Ingår inte=0) Hemtjänsttagaren erbjuds möjligheten att följa med vid dagligvaruinköp, (Ja=1/ Nej=0) Hemtjänsttagaren erbjuds promenader, (>En gång/vecka=3/ En gång/vecka=2/ <En gång/vecka=1/ Ingår inte=0) Hemtjänsttagaren erbjuds städning, frekvens (En gång i veckan=3/ Varannan vecka=2/ Var tredje vecka=1/ Ingår inte=0) Kommun Källa Egen uppgift Egen uppgift Egen uppgift Egen uppgift Egen uppgift Egen uppgift Egen uppgift Egen uppgift Egen uppgift Eskilstuna Flen Gnesta Katrineholm Nyköping Oxelösund Strängnäs Trosa Vingåker Typvärde (riket) Min (riket) Max (riket) Antal kommuner (ri Högre än typvärdet Lika som typvärdet Lägre än tyåvärdet

29 Mått 26: Omsorgs och serviceutbud hemtjänst Hemtjänsttagar en erbjuds Hemtjänsttagaren erbjuds tvätt, frekvens (En gång Hemtjänsttagar Invånare 65+ år erbjuds service Hemtjänsttagaren som t.ex. Invånare 65+ år med demenssjukdom erbjuds Invånare 65+ år städning, omfattning i veckan=3/ Varannan en erbjuds vid behov erbjuds välja personal som gräsklippning, snöskottning Invånare 65+ år erbjuds social biståndsbedömd dagverksamhet med syn och hörselskada (>Två r.o.k.=3/ vecka=2/ Var trygghetsringni talar eller fixartjänst, dagverksamhet, vid behov, erbjuds stöd och Två r.o.k.=2/ Ett tredje vecka eller ng/telefonservi hemtjänsttagaren (Ja=2/ (Vardag+helg=2/ (Vardag+helg=2/ rådgivning vid Kommun r.o.k.=1/ Ingår inte=0) mer sällan=1/ Ingår inte=0) ce, (Ja=1/Nej=0) s språk, (Ja=1/ Nej=0) Någon=1/ Ingen=0) Vardag=1/ Ingår inte=0) Vardag=1/ Ingår inte=0) behov, (Ja=1/ Nej=0) Källa Egen uppgift Egen uppgift Egen uppgift Egen uppgift Egen uppgift Egen uppgift Egen uppgift Egen uppgift 17? 33) ng (%) Eskilstuna Ja Flen Ja Gnesta Ja Katrineholm Ja Nyköping Ja Oxelösund Ja Strängnäs Ja Trosa Ja Vingåker Ja Typvärde (riket) x Min (riket) x Max (riket) x Antal kommune x Alla Summa poäng (Max = Andel av maxpoä Högre än typvärdet Lika som typvärdet Lägre än tyåvärdet

30 Teckenförklaringar vid saknad data i tabellerna.. sekretess/för få svarande för att redovisas data saknas av annan/okänd anledning Översättningstabell KKiK och Kolada KKiK nr KKiK namn Kolada ID Kolada namn (Obs! Kan ändras) 1 Tillgänglighet Epost, % U00412 Andel som får svar på e post inom två dagar, (%) 2 Tillgänglighet Telefon, % U00413 Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga, (%) 3 Bemötande Telefon, % U00414 Andel som upplever ett gott bemötande vid kontakt med kommunen, (%) 4 Öppettider utöver vardagar 8 17 på bibliotek, simhall och återvinningscentral, h/v Finns uppdelat på U09403, U09404, U Plats på förskola på önskat datum, % U11401 Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn (%) 6 Väntetid förskola för de som ej fått plats på önskat datum, dagar U11402 Väntetid i antal dagar för de barn som inte fått plats på förskola på önskat placeringsdatum, medelvärde 7 Väntetid särskilt boende, dagar U23401 Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde 8 Väntetid försörjningsstöd, dagar U31402 Väntetid i antal dagar från första kontakttillfället för ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd, medelvärde 9 Nöjd Region Index Trygghet U00405 Nöjd Region Index Trygghet 10 Personalkontinuitet hemtjänst, antal olika personal på 14 dagar U21401 Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde 11 Barn/personal i förskola, planerad N11102 Barn per årsarbetare i förskolan, antal 11 Barn/personal i förskola, närvarande U11419 Personal i förskola, antal barn/heltidspersonal (närvarande) 12 Valdeltagande kommunvalet, % N05401 Valdeltagande i senaste kommunvalet, (%) 13 Webbinformation % av maxpoäng U00415 Informationsindex för kommunens webbplats Totalt 14 Delaktighetsindex % av maxpoäng U00416 Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng 15 Nöjd Inflytande Index Helhet U00408 Nöjd Inflytande Index Helheten 16 Kr/barn förskola N11008 Kostnad förskola, kr/inskrivet barn 17a Nationella prov åk 6, genomsnittlig andel (sv, ma, en) % N15479 Elever i åk 6 med lägst betyget E för ämnesproven i SV, Sv2, EN och MA, hemkommun, genomsnittlig andel (%) 17b Nationella prov åk 3 genomsnittlig andel (sv, ma) % N15474 Elever i åk 3 som klarat alla delprov för ämnesproven i SV, Sv2 och MA, hemkommun, genomsnittlig andel (%) 18 Elever i åk. 9 som är behöriga till ett yrkesprogram, andel % N15428 Elever i åk. 9 som är behöriga till ett yrkesprogram, hemkommun, andel (%) 19 Elevers syn på skolan och undervisningen i åk 8, andel positiva svar (%) U15455 Elever i årskurs 8: Sammanvägt resultat elevernas syn på skolan och undervisningen, andel (%) 20 Kostnad per betygspoäng grundskola U15406 Kostnad per betygspoäng i åk. 9 i kommunala skolor, kr/betygspoäng 21 Elever som fullföljer gymnasiet inom 4år inkl IV, % N17404 Gymnasieelever som fullföljer sin utbildning inom 4 år, inkl. IV, andel (%) 22 Kostnad per elev i förh. till andel som ej fullföljer gymnasiet U17022 Kostnad i förhållande till andel som ej fullföljer ett gymnasieprogram, kr/elev 23 Serviceutbud särskilt boende, andel av maxpoäng (delmått via länk) 24 Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare N23002 Kostnad särskilt boende äldreomsorg exkl lokalkostnader, kr/brukare 25 Andel brukare som är ganska / mycket nöjda med sitt särskilda boende % U23471 Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg helhetssyn, andel (%) 26 Omsorgs och serviceutbud hemtjänst, andel av maxpoäng (delmått via länk) 27 Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/brukare N21010 Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/brukare 28 Andel brukare som är ganska / mycket nöjda med sin hemtjänst % U21468 Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg helhetssyn, andel (%) 29 Serviceutbud LSS grupp och serviceboende, index (delmått via länk) 30 Ej återaktualiserade ungdomar ett år efter insats, % U33400 Ej återaktualiserade ungdomar år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%) 31 Förvärvsarbetande invånare år, % N00914 Förvärvsarbetande invånare år, andel (%) 32 Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel (%) N31807 Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel (%) 33 Antal nya företag, per 1000 inv. U00901 Nyregistrerade företag helårsprognos utifrån första halvåret, antal/1000 invånare 34 NKI Företagsklimat enligt SKL:s Insikten U07451 Nöjd Kund Index, Serviceundersökning Totalt 35 Sjukpenningtal N00938 Sjukpenningtalet, dagar/registrerad försäkrad 36 Återvunnet material av hushållsavfall, % U07414 Hushållsavfall som återvinns genom materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel (%) 37 Miljöbilar i kommunorganisationen, % U07408 / U0043Miljöbilar i kommunorganisationen av totalt antal bilar, andel (%) / Miljöbilar, andel av kommunens personbilar och lätta lastbilar enl MFS (%) 38 Ekologiska livsmedel % U07409 Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%) 39 Nöjd Region Index Helhet U00402 Nöjd Region Index Helheten

31 Område: Ordinarie mått 2014 Nummer Mått: (håll muspekaren över namnet för beskrivning Väntetid försörjningsstöd, dagar Kvalitetsaspekter LSS grupp och serviceboende, andel av maxpoäng (delmått via länk) Ej återaktualiserade ungdomar ett år efter insats, % Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel (%) Källa Egen uppgift Egen uppgift Egen uppgift SCB År Likn kommuner ,2 Oxelösund ,7 Eskilstuna ,8 Flen ,3 Gnesta ,1 Katrineholm ,0 Nyköping ,1 Strängnäs ,8 Trosa ,0 Vingåker 74 6,7 Medelvärde (riket) ,1 Min (riket) ,4 Max (riket) ,8 Antal kommuner (riket)

32 Mått 29: Kvalitetsaspekter LSS grupp och serviceboende 2014 Boendeplatser enl. LSS 9.9 där alla på boendet har möjlighet att äta huvudmålet tillsammans minst en gång per vecka, andel (% Boendeplatser enl. LSS 9.9 där den boende ges möjlighet att vara ute på aktiviteter som kräver personalstöd efter kl minst en gång i månaden, andel (% Boendeplatser enl. LSS 9.9 där den boende har möjlighet att planera matsedel, handla livsmedel, tillaga lunch/middag och äta i egen lägenhet alla dagar i veckan, andel (% Boendeplatser enl. LSS 9.9 där den boende har möjlighet till en individuellt anpassad aktivitet per dag utanför bostaden, andel (% Boendeplatser enl. LSS 9.9 där den boende har möjlighet till internetuppkoppling i det egna rummet/lägenheten, andel (% Kommun Källa Egen uppgift Egen uppgift Egen uppgift Egen uppgift Egen uppgift Eskilstuna Flen Gnesta Katrineholm Nyköping Oxelösund Strängnäs Trosa Vingåker Liknande kommuner Medelvärde (riket) Min (riket) Max (riket) Antal kommuner (riket) Nyckel för färgsättning Nyckel för poängsättning procent 0 procent ger 0 poäng procent 1 25 procent ger 1 poäng 0 50 procent procent ger 2 poäng procent ger 3 poäng procent ger 4 poäng 100 procent ger 5 poäng

33 Mått 29: Kvalitetsaspekter LSS grupp och serviceboende 2014 Boendeplatser enl. LSS 9.9 där den boende har tillgång Boendeplatser enl. LSS 9.9 där den boende kan bestämma över vilken Boendeplatser enl. LSS 9.9 där den boende kan ta Boendeplatser enl. LSS 9.9 där det är möjligt att bli sambo eller få hjälp att Boendeplatser enl. LSS 9.9 där hot eller våld mot brukare inte förekommit på boendet under de sex till egen brevlåda som posten mat (huvudmålet) som emot gäster alla kvällar hitta gemensam lägenhet senaste månaderna, andel Kommun levererar till, andel (% serveras, andel (% efter kl , andel (% på annat boende, andel (% (% Källa Egen uppgift Egen uppgift Egen uppgift Egen uppgift Egen uppgift 10? 50) (%) Eskilstuna Ja Flen Ja Gnesta Nej Katrineholm Ja Nyköping Ja Oxelösund Ja Strängnäs Ja Trosa Ja Vingåker Ja Liknande kommuner ja Medelvärde (riket) x Min (riket) x Max (riket) x Antal kommuner (riket) x Nyckel för färgsättning procent procent 0 50 procent Alla Summa poäng (Max = Andel av maxp oäng

34 Område: Kompletterande mått 2014 Nummer 1 1 A 1 1 B 1 2 A 1 2 B 1 3 A 1 3 B Mått Utredningstid i dagar LSSinsats (alla insatser), medelvärde Utredningstid i dagar LSSinsats (alla insatser), median Verkställighetstid i antal dagar från beslut till insats avseende boende enl. LSS 9.9, medelvärde Verkställighetstid i antal dagar från beslut till insats avseende boende enl. LSS 9.9, median Verkställighetstid i antal dagar från beslut till insats avseende kontaktperson enl. LSS, medelvärde Verkställighetstid i antal dagar från beslut till insats avseende kontaktperson enl. LSS, median Andel av biståndstagare som har långvarigt ekonomiskt bistånd, % Resultat vid avslut i arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta, % Källa Egen uppgift Egen uppgift Egen uppgift Egen uppgift Egen uppgift Egen uppgift Socialstyrelsen Egen uppgift År Likn kommuner ,6 23 Oxelösund ,9 37 Eskilstuna ,0 73 Flen ,0 7 Gnesta 18 10,5 15 7, ,7 17 Katrineholm ,7 Nyköping ,4 Strängnäs ,8 Trosa ,9 17 Vingåker ,2 Medelvärde (rike ,2 26 Min (riket) ,0 0 Max (riket) ,8 100 Antal kommuner (

35 Teckenförklaringar vid saknad data i tabellerna.. sekretess/för få svarande för att redovisas data saknas av annan/okänd anledning Översättningstabell KKiK och Kolada KKiK nr KKiK namn Kolada ID Kolada namn (Obs! Kan ändras) 1 Tillgänglighet Epost, % U00412 Andel som får svar på e post inom två dagar, (%) 2 Tillgänglighet Telefon, % U00413 Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga, (%) 3 Bemötande Telefon, % U00414 Andel som upplever ett gott bemötande vid kontakt med kommunen, (%) 4 Öppettider utöver vardagar 8 17 på bibliotek, simhall och återvinningscentral, h/v Finns uppdelat på U09403, U09404, U Plats på förskola på önskat datum, % U11401 Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn (%) 6 Väntetid förskola för de som ej fått plats på önskat datum, dagar U11402 Väntetid i antal dagar för de barn som inte fått plats på förskola på önskat placeringsdatum, medelvärde 7 Väntetid särskilt boende, dagar U23401 Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde 8 Väntetid försörjningsstöd, dagar U31402 Väntetid i antal dagar från första kontakttillfället för ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd, medelvärde 9 Nöjd Region Index Trygghet U00405 Nöjd Region Index Trygghet 10 Personalkontinuitet hemtjänst, antal olika personal på 14 dagar U21401 Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde 11 Barn/personal i förskola, planerad N11102 Barn per årsarbetare i förskolan, antal 11 Barn/personal i förskola, närvarande U11419 Personal i förskola, antal barn/heltidspersonal (närvarande) 12 Valdeltagande kommunvalet, % N05401 Valdeltagande i senaste kommunvalet, (%) 13 Webbinformation % av maxpoäng U00415 Informationsindex för kommunens webbplats Totalt 14 Delaktighetsindex % av maxpoäng U00416 Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng 15 Nöjd Inflytande Index Helhet U00408 Nöjd Inflytande Index Helheten 16 Kr/barn förskola N11008 Kostnad förskola, kr/inskrivet barn 17a Nationella prov åk 6, genomsnittlig andel (sv, ma, en) % N15479 Elever i åk 6 med lägst betyget E för ämnesproven i SV, Sv2, EN och MA, hemkommun, genomsnittlig andel (%) 17b Nationella prov åk 3 genomsnittlig andel (sv, ma) % N15474 Elever i åk 3 som klarat alla delprov för ämnesproven i SV, Sv2 och MA, hemkommun, genomsnittlig andel (%) 18 Elever i åk. 9 som är behöriga till ett yrkesprogram, andel % N15428 Elever i åk. 9 som är behöriga till ett yrkesprogram, hemkommun, andel (%) 19 Elevers syn på skolan och undervisningen i åk 8, andel positiva svar (%) U15455 Elever i årskurs 8: Sammanvägt resultat elevernas syn på skolan och undervisningen, andel (%) 20 Kostnad per betygspoäng grundskola U15406 Kostnad per betygspoäng i åk. 9 i kommunala skolor, kr/betygspoäng 21 Elever som fullföljer gymnasiet inom 4år inkl IV, % N17404 Gymnasieelever som fullföljer sin utbildning inom 4 år, inkl. IV, andel (%) 22 Kostnad per elev i förh. till andel som ej fullföljer gymnasiet U17022 Kostnad i förhållande till andel som ej fullföljer ett gymnasieprogram, kr/elev 23 Serviceutbud särskilt boende, andel av maxpoäng (delmått via länk) 24 Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare N23002 Kostnad särskilt boende äldreomsorg exkl lokalkostnader, kr/brukare 25 Andel brukare som är ganska / mycket nöjda med sitt särskilda boende % U23471 Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg helhetssyn, andel (%) 26 Omsorgs och serviceutbud hemtjänst, andel av maxpoäng (delmått via länk) 27 Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/brukare N21010 Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/brukare 28 Andel brukare som är ganska / mycket nöjda med sin hemtjänst % U21468 Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg helhetssyn, andel (%) 29 Serviceutbud LSS grupp och serviceboende, index (delmått via länk) 30 Ej återaktualiserade ungdomar ett år efter insats, % U33400 Ej återaktualiserade ungdomar år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%) 31 Förvärvsarbetande invånare år, % N00914 Förvärvsarbetande invånare år, andel (%) 32 Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel (%) N31807 Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel (%) 33 Antal nya företag, per 1000 inv. U00901 Nyregistrerade företag helårsprognos utifrån första halvåret, antal/1000 invånare 34 NKI Företagsklimat enligt SKL:s Insikten U07451 Nöjd Kund Index, Serviceundersökning Totalt 35 Sjukpenningtal N00938 Sjukpenningtalet, dagar/registrerad försäkrad 36 Återvunnet material av hushållsavfall, % U07414 Hushållsavfall som återvinns genom materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel (%) 37 Miljöbilar i kommunorganisationen, % U07408 / U0043Miljöbilar i kommunorganisationen av totalt antal bilar, andel (%) / Miljöbilar, andel av kommunens personbilar och lätta lastbilar enl MFS (%) 38 Ekologiska livsmedel % U07409 Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%) 39 Nöjd Region Index Helhet U00402 Nöjd Region Index Helheten

36 Tjänsteskrivelse 1(2) Datum Dnr VON OXL2 621 v Vård- och omsorgsförvaltningen Else-Marie Jarl Vård- och omsorgsnämnden Redovisning av Öppna jämförelser - Vård- och omsorg om äldre Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut Vård- och omsorgsnämndens beslut Godkänna redovisning av Öppna Jämförelser Vård och omsorg om äldre, Sammanfattning Socialstyrelsen gör årliga sammanställningar av resultat från brukarenkäter och inrapporterade resultat från verksamheten. Öppna Jämförelser Vård och omsorg om äldre besvarar ett antal jämförelsetal om Hemtjänst, Särskilt boende och Hälso- och sjukvård. Rapport Öppna Jämförelser Vård- och omsorg om äldre 2014 visar på oförändrade resultat för verksamheterna hemtjänst och särskilt boende från Förbättringsbehov finns och utvecklingsarbete pågår och fortsätter under Ärendet Oxelösunds verksamheter inom hemtjänst och särskilt boende redovisar låga resultat för 2014 liksom för Rankingen för hemtjänsten i sin helhet är 267 i jämförelse med 285 kommuner. För särskilt boende är rankingen 253 utifrån jämförelse med 262 kommuner. Förbättrade resultat inom Hemtjänsten finns inom bland annat: hänsyn till åsikter och önskemål, möjlighet att framföra synpunkter eller klagomål, andel av brukare som anger besvär av ängslan, oro eller ångest samt tillräckligt med tid vid hjälpens utförande. Inom särskilt boende finns förbättrade resultat bland annat för: möjligheten att komma utomhus, sociala aktiviteter, bemötande från personalen, hänsyn till åsikter och önskemål, tillräckligt med tid vid hjälpens utförande och trivsamheten utomhus. Väntetiden i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende har minskat från 111 dagar till 31 dagar. Hälso- och sjukvårdens kvalitetsarbete har förbättrats inom läkemedel som bör undvikas bland äldre och personer 75+ som behandlats med antipsykotiska läkemedel. Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax)

37 Tjänsteskrivelse 2(2) Datum VON Aktiviteter för att förbättre resultaten Förbättringsarbete har under året pågått och fortsätter under En utbildningsinsats inom Värdegrund har påbörjats. Arbete med individuella biståndsbeslut inom Särskilt boende pågår och förväntas förbättra genomförandeplanernas överensstämmelse med brukarnas behov och önskemål. Utbildning om omsorgsmåltider har genomförts och förbättringsarbetet pågår. Nya rutiner för inflyttning från det ordinära boende till särskilt boende är under utveckling. Syftet är att möta upp individens behov innan inflyttning utifrån tidigare livserfarenheter. Utökat antal omvårdnadsansvariga sjuksköterskor förväntas förbättra kvalitetsarbetet. Beslutsunderlag ÖJ äldreomsorg 2014 Oxelösund Iréne Bengtsson Förvaltningschef Else-Marie Jarl Utvecklingsstrateg Beslut till: Irene Bengtsson (FÅ)

38 Öppna Jämförelser Äldreomsorg 2014

39 Öppna Jämförelser Äldreomsorg 2014

40 Öppna Jämförelser Äldreomsorg 2014

41 Tjänsteskrivelse 1(2) Datum Dnr VON OXL2 621 v Vård- och omsorgsförvaltningen Ingela Mindemark Vård- och omsorgsnämnden Rapport från tillsyn av hälso- och sjukvård i bostäder med särskild service enlig LSS 1. Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut Vård- och omsorgsnämndens beslut är att godkänna rapporten. 2. Sammanfattning Medicinskt ansvarig sjuksköterska har övergripande ansvar för kvalitet och säkerhet inom hälso- och sjukvård inom vård och omsorgsförvaltningen, d v s att vården är god och säker, utförs i enlighet med gällande lagar och föreskrifter inom området samt utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Inom ramen för uppdraget som medicinskt ansvarig sjuksköterska har jag 2014 valt att göra en tillsyn av hälso- och sjukvård i bostäder med särskild service. Metod för genomförande: Enhetschef och legitimerad personal (sjuksköterska, arbetsterapeut och sjugymnast) har fyllt i skriftliga enkäter. Omvårdnadspersonal har deltagit i gruppintervjuer, en per verksamhet. Resultat: I det stora hela fungerar verksamheten bra. Ledarskapet är tydligt. Personal vet vart de ska vända sig och var de hittar rutiner och riktlinjer. Avvikelser hanteras enligt riktlinjer. Det största förbättringsområdet är teamträffarna. Verksamheten måste skapa en bättre struktur och rutiner för samverkan och vårdplanering mellan relevanta parter inom hälsooch sjukvård. Planer måste finnas för aktuella hälso- och sjukvårdsbehov, åtgärder och uppföljning. Personal måste få information via uppdrag i planer i Treserva med relevant information. Kompetensen måste utvecklas inom flera områden. Rapporten har presenterats för områdescheferna, som har gett i uppdrag till berörda enhetschefer att genomföra förbättringsarbete. Uppföljning av tillsynen planeras av medicinskt ansvarig sjuksköterska till hösten Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax)

42 Tjänsteskrivelse 2(2) Datum VON Beslutsunderlag Rapport från tillsyn av hälso- och sjukvård i bostäder med särskild service, daterad Iréne Bengtsson Förvaltningschef Ingela Mindemark Medicinskt ansvarig sjuksköterska Beslut till: FC (FK) OC (FK) MAS (FÅ)

43 Datum Beteckning 1(6) Vård- och omsorgsförvaltningen Stab Ingela Mindemark Telefon , Socialchef Iréne Bengtsson Rapport från tillsyn av hälso- och sjukvård i bostäder med särskild service Sammanfattning I det stora hela fungerar verksamheten bra. Ledarskapet är tydligt. Personal vet vart de ska vända sig och var de hittar rutiner och riktlinjer. Avvikelser hanteras enligt riktlinjer. Det största förbättringsområdet är teamträffarna. Verksamheten måste skapa en bättre struktur och rutiner för samverkan och vårdplanering mellan relevanta parter inom hälso- och sjukvård. Planer måste finnas för aktuella hälso- och sjukvårdsbehov, åtgärder och uppföljning. Personal måste få information via uppdrag i planer i Treserva med relevant information. Bemötandeplaner ska finnas i genomförandeplanerna. Riskbedömning för undernäring, fall, trycksår och ohälsa i munnen ska göras. Samtycken måste efterfrågas och dokumenteras. De enskilda individerna ska informeras om sin rätt att lämna klagomål och synpunkter på hälso- och sjukvården. Verksamheten ska veta vad som är en skydds- och begränsningsåtgärd och vad som gäller med samtycke enligt riktlinjer/rutiner. Kompetens inom omvårdnad hos omvårdnadspersonal måste kontrolleras och utvecklas. Kompetens hos sjuksköterska gällande funktionshinder bör utvecklas. Rutiner som saknas ska tas fram. Bakgrund Medicinskt ansvarig sjuksköterska har övergripande ansvar för kvalitet och säkerhet inom hälso- och sjukvården i vård och omsorgsförvaltningen, d v s att vården är god och säker, utförs i enlighet med gällande lagar och föreskrifter inom området och utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. I Det åligger den medicinskt ansvariga sjuksköterskan att upprätthålla och utveckla verksamhetens kvalitet och säkerhet inom ramen för det ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete som ska finnas. Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan utövar sitt ansvar genom att planera, styra, kontrollera, dokumentera och redovisa arbetet med verksamhetens kvalitet och säkerhet. I den medicinskt ansvariga sjuksköterskans ansvar ingår bl a att tillse att Postadress Oxelösunds kommun Oxelösund Besöksadress Höjdgatan 26 Telefon/Fax (vxl) (fax) Webb/E-post Org.nr

Nr Ärendemening Sid Anm

Nr Ärendemening Sid Anm KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-08-26 kl. 13.15 i kommunhuset, rum 293 Mattias Jensen

Läs mer

Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden

Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden Vuxen- och omsorgsnämnden KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden Tid och plats för sammanträde Torsdagen den 4 juni 2015, kl. 09.00. Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta

Läs mer

Omsorgsförvaltningen. Kvalitetsberättelse 2013 2014-02-28 2014/101 012 TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Omsorgsförvaltningen

Omsorgsförvaltningen. Kvalitetsberättelse 2013 2014-02-28 2014/101 012 TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Omsorgsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Datum Diarienummer 2014-02-28 2014/101 012 Handläggare Kvalitetscontroller Maria Boberg Omsorgsförvaltningen 0451-26 74 49 maria.boberg@hassleholm.se Kvalitetsberättelse 2013 Omsorgsförvaltningen

Läs mer

årsrapport för omsorgsförvaltningen

årsrapport för omsorgsförvaltningen årsrapport för omsorgsförvaltningen 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Ekonomisk redovisning 2.1 Måluppföljning 2.2 Analys 2.2.1. Osäkra fordringar och tvister 2.3 Omvärld och framtid 2.4 Nyckeltal

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden ÅRSREDOVISNING 2014 Socialnämnden Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Viktiga händelser... 4 Ansvarsområde... 5 Mål och indikatorer... 5 Ekologisk hållbarhet... 5 1. Utsläpp växthusgaser... 5 2. Ekologiska

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

Samlad kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse

Samlad kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse OMVÅRDNAD GÄVLE Samlad kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse Omvårdnad Gävle 2013 2014-03-17 Lisa Hartung, MAS Britt Aspgren, MAS Patrik Bergman, kvalitetscontroller 1 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Inledning

Läs mer

Verksamhetsplan 2011-2013

Verksamhetsplan 2011-2013 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 3 (32) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen skall utvecklas är utgångspunkten för målstyrningsprocessen. Utifrån visionen beslutar fullmäktige

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden

Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden #{enhet}# Innehåll 1 Ordförandens inledning... 4 2 Vision och värdegrund... 5 3 Nämndens uppdrag... 6 4 Analys utifrån nämndens uppdrag... 8 4.1 Uppdrag/kärnverksamhet

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 5 mars 2015

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 5 mars 2015 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 5 mars 2015 Sidan 2 av 344 Ärende 1 Sidan 3 av 344 TJÄNSTESKRIVELSE 1 1 Socialkontoret Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Jesper Kyrk, 08-581 69 508

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg

Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg Enhetens uppdrag: Vård och omsorg ansvarar för att tillgodose kommunens äldres och funktionshindrades behov av stödinsatser, omvårdnad och sjukvård i eget och särskilt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 1

ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 1 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 1 SÄFFLE KOMMUN Antagen av kommunstyrelsen 2015-04-17 2 ÅRSREDOVISNING 2014 Innehåll Kommunstyrelsens ordförande 4 Omvärld, arbetsmarknad och befolkning 6 Kommunens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014 2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 Innehåll Sida Viktiga händelser 2014 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna? 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

xx Dan Munther, (KD) 39

xx Dan Munther, (KD) 39 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 2 24 Omsorgsnämnden 2013-02-25 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÅD E MED OMSORGSNÄMNDEN Plats och tid: Rådhussalen, Rådhuset, Karlshamn, kl13:30-15:05, ajournering får rast mellan

Läs mer

Socialnämnden sammanträder torsdag den 18 februari 2009. Internbudget för socialnämndens verksamhet 2009 Dnr 2008-7020

Socialnämnden sammanträder torsdag den 18 februari 2009. Internbudget för socialnämndens verksamhet 2009 Dnr 2008-7020 Socialnämnden KALLELSE 2009-02-10 1(3) Socialnämnden Socialnämnden sammanträder torsdag den 18 februari 2009 Kung Birger 1, Kommunhuset, kl. 15.30 Val av justerare: Anders Åkerlind (M) Dag för justering:

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

FUNKTIONSSTÖD. Nämnd. budget

FUNKTIONSSTÖD. Nämnd. budget FUNKTIONSSTÖD Nämnd budget 2015 Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 4 1.1 Nämndens uppdrag... 4 1.2 Verksamhetens omfattning... 6 1.3 Nämnd/styrelse... 7 1.4 Förvaltningens organisation...

Läs mer

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Förord Kommunernas arbete med att förbättra sina resultat kopplat till de mått som används inom

Läs mer

8 Yttrande över motion (M) - Ledsagning och kontaktpersoner

8 Yttrande över motion (M) - Ledsagning och kontaktpersoner KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden -09-23 Tid -09-23, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset, 2:2 Alutys Ärenden Justering 1 Information från förvaltningen 2 Medborgarförslag - Anpassa hyran

Läs mer

Socialnämnden. Verksamhetsplan 2014-2016 med nulägesanalys. Övertorneå kommun

Socialnämnden. Verksamhetsplan 2014-2016 med nulägesanalys. Övertorneå kommun Socialnämnden Verksamhetsplan 2014-2016 med nulägesanalys Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1. Socialnämndens verksamhetsområde... 1 2. Verksamhetsidé... 1 2.1 Individ- och familjeomsorg... 1 2.2

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014. Hemvårdsnämnden

Verksamhetsberättelse 2014. Hemvårdsnämnden Verksamhetsberättelse 2014 Hemvårdsnämnden Innehållsförteckning 1 Organisation... 3 2 Viktiga händelser 2014... 4 3 Målredovisning - verksamhetsmål utifrån kommunfullmäktiges mål... 6 4 Personalredovisning...

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 INNEHÅLL 1 Inledning 4 2 Vad styr verksamheten? 5 2.1 Nationell lagstiftning 5 2.2 Kommunfullmäktige 5 2.3 Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre 6 2.4 Avtal

Läs mer

10 Verksamhetsplaner 2014-2016 för Sala kommuns nämnder som ska delges kommunfullmäktige Bilaga KS 2013/260/1-3

10 Verksamhetsplaner 2014-2016 för Sala kommuns nämnder som ska delges kommunfullmäktige Bilaga KS 2013/260/1-3 10 Verksamhetsplaner 2014-2016 för Sala kommuns nämnder som ska delges kommunfullmäktige Bilaga KS 2013/260/1-3 Bilaga KS 2013/260/1 SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRD OCH OMSORGSNÄMNOEN Sammanträdesdatum

Läs mer

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LAGEN 1993:387 OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) Uppdrag och

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens Plan för funktionshinder 2014-2023 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Framgångsfaktorer 3 Värdegrund 3 Verksamhetsidé 4 Historik 4 Övergipande omvärldsperspektiv 6 Brukare

Läs mer

INDIVID & FAMILJEOMSORG. Nämnd. budget

INDIVID & FAMILJEOMSORG. Nämnd. budget INDIVID & FAMILJEOMSORG Nämnd budget Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 4 1.1 Nämndens uppdrag... 4 1.2 Verksamhetens omfattning... 4 1.3 Nämnd/styrelse... 4 1.4 Förvaltningens

Läs mer

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS)

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) En jämförelse av kommunerna ur ett medborgarperspektiv Nätverk Femklövern Deltagande kommuner: Gnesta, Håbo, Knivsta och Trosa 2010-06-14 Nätverket

Läs mer

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande:

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande: KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-04-21 Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Säven, Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, plan 5, tisdagen den 21 april,

Läs mer

Södertörns nyckeltal Äldreomsorg 2012

Södertörns nyckeltal Äldreomsorg 2012 Södertörns nyckeltal Äldreomsorg 2012 Ur ett brukar- och medborgarperspektiv SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 2012-09-05 Sammankallande Elizabeth Lindholm Hahne utredare Haninge E-post: elizabeth.hahne@haninge.se

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING HANDIKAPPOMSORG 2014 ENHET/ BUDGETENHET Handikappomsorg TIDSPERIOD 2014 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET GRUNDFAKTA OM ENHETEN Handikappomsorgen omfattar gemensam verksamhet för såväl

Läs mer