Allmänna krav för inlämningsuppgifter vid V- programmet LTH

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Allmänna krav för inlämningsuppgifter vid V- programmet LTH"

Transkript

1 V-programmets inlämningsuppgifter 1(6) UNV Allmänna krav för inlämningsuppgifter vid V- programmet LTH Mål och syfte Detta dokument ska medverka till att under V-utbildningens gång kontinuerligt träna studenternas färdighet i presentationsteknik och skriftlig framställning. Huvudmålet är härvid att varje nyutexaminerad civilingenjör skall kunna presentera en undersökning, ett projekt, en produkt etcetera i rapportform på ett tydligt, välstrukturerat och lättläst sätt. För studerande vid väg- och vattenbyggnadsutbildningen vid LTH och för lärare vid väg- och vattenbyggnadsutbildningen vid LTH finns följande delmål med dessa anvisningar: Studenter Ett gemensamt ramverk kring inlämningsuppgifter underlättar för studenterna genom att de krav som framförs från olika kursansvariga är samordnade, saker benämns lika och kraven på strukturen i rapporterna är desamma. Det gemensamma ramverket medför också en ökad tydlighet kring de krav som ställs på inlämningsuppgifter. Lärare Det gemensamma ramverket medför en ökad effektivitet när det gäller rapportskrivande genom att studenterna har erfarenheter av likartad rapportskrivning från tidigare kurser. Det gemensamma ramverket medför också en ökad tydlighet kring de krav som lärarna skall ställa på inlämningsuppgifter och kring den återkoppling till studenterna som förväntas av lärarna. Olika former av inlämningsuppgifter I ett stort antal kurser inom väg- och vattenbyggnadsutbildningen förekommer olika former av inlämningsuppgifter benämnda laborationsrapporter, konstruktionsuppgifter, seminarieuppgifter, projektredovisningar och examensarbeten. De olika inlämningsuppgifterna skiljer sig åt beträffande bl a omfång, karaktär och krav på utformning Kravnivåer Inom V-utbildningen förekommer i huvudsak tre nivåer på redovisningskrav där nivå I motsvarar enklare laborationsrapporter och mindre övningsuppgifter och nivå III motsvarar stora projektrapporter och examensarbeten. Ytterligare krav beträffande examensarbeten finns redovisade i en separat skrift. I kursmaterial och instruktioner skall läraren för varje inlämningsuppgift ange den allmänna kravnivån. Eventuella tilläggskrav eller andra avvikelser skall tydligt beskrivas i förhållande till den allmänna kravnivån. I undantagsfall kan det förekomma inlämningsuppgifter med redovisningskrav som helt avviker från de tre nivåerna. Kravnivåerna är kopplade till Blooms taxonomi (Taxonomi of Educational Objectives) som omfattar 6 kunskapskategorier: 1-kunskap, 2- förståelse, 3-tillämpning, 4-analys, 5-syntes, 6-värdering.

2 V-programmets inlämningsuppgifter 2(6) UNV Nivå I (motsvarar kunskapskategori 3 enligt Blooms taxonomi - tillämpning) Nivå II (motsvarar kunskapskategori 4 enligt Blooms taxonomi - analys) Nivå III (motsvarar kunskapskategori 5 enligt Blooms taxonomi - syntes) Krav på återkoppling och kommentarer från rättande lärare Varje inlämningsuppgift skall granskas och kommenteras med avseende på såväl innehåll som utformning och språkbruk. Allvarliga brister i något av dessa avseenden skall alltid föranleda en anmärkning med en tydlig kommentar från den granskande lärarens sida. Kravet på omfattningen av återkoppling ökar med inlämningsuppgiftens nivå enligt beskrivningarna på de följande sidorna. UNVs policy för användande av inlämningsuppgifter inom utbildningen Under årskurs ett och i viss mån under årskurs två kan inlämningsuppgifter användas för att stimulera kursdeltagarna till att redan från början finna en lämplig studietakt. Antalet inlämningsuppgifter bör dock ej överskrida en per kurspoäng. Uppgifter med mycket liten omfattning eller med mycket detaljerade "kokboksanvisningar" bör undvikas. Med ökande årskurs bör komplexiteten i inlämningsuppgifterna bli allt större. Samtidigt bör antalet inlämningsuppgifter begränsas till en eller ett par per kurs. Inlämningsuppgifterna bör utformas så att de ger studenterna erfarenheter och kunskaper utöver dem som kan erhållas genom övriga kursmoment. Mallar och annat stöd Följande litteratur ger stöd för utformningen av inlämningsuppgifter och rapporter: Skrivboken, Siv Strömquist Svenska skrivregler, Svenska språknämnden Dessa skrifter utgör huvudreferens för både studenter och lärare vid V- programmet avseende utformning av och återkoppling till inlämningsuppgifter och rapporter. UNV rekommenderar därför var och en att se till att man har tillgång till dessa. Genom V-programmets hemsida skall det gå att ladda ner följande malldokument för att underlätta för studenterna att utforma rapporter. Vrapportmall.dot innehåller förslag till rubriker och huvudstruktur för inlämningsuppgifter på nivåerna 1 och II samt III om det inte är fråga om examensarbeten (se nedan) V-examensarbetesinlagamall.doc V-examensarbetesomslagsmall.pdf Dessa två dokument innehåller mallar för huvudstruktur och omslag för examensarbeten (kravnivå III)

3 V-programmets inlämningsuppgifter 3(6) UNV Generella krav (Observera dock skillnaderna mellan de tre nivåerna av inlämningsuppgifter) Målgrupp Om inget annat anges skall målgruppen för skriften anses vara en person med bakgrundskunskaper som en teknolog i samma årskurs. Språkbruk Språket i skriften skall vara anpassat för målgruppen och texten skall vara så fyllig att en person i målgruppen med lätthet skall kunna följa med i resonemang och motiveringar. Hela skriften skall vara korrekturläst så att språkoch skrivfel är rättade. Textens utformning Den löpande texten skall vara tydligt disponerad med kapitel- och avsnittsrubriker. Textens innehåll I texten skall använda metoder redovisas och valet av metoder motiveras. För varje använd metod samt för försök, mätningar och liknande skall förutsättningar, förenklingar och gjorda antaganden redovisas. Längre beräkningar, mätresultat/rådata etcetera kan, om de inte är väsentliga för diskussionen, redovisas i bilagor till vilka tydliga hänvisningar i så fall görs. Resultatdiskussion Tolkningar och diskussion av resultaten samt slutsatser skall ha en framskjuten position i egna kapitel/avsnitt och skall presenteras tydligt och klart. Figurer För att underlätta förståelsen skall skriften vara försedd med figurer, diagram och tabeller infogade i anslutning till texten. Figurer och liknande skall vara försedda med figurtexter och tydlig numrering. När rapporten innehåller ett stort antal figurer, diagram och tabeller bör en lista över dessa finnas i anslutning till innehållsförteckningen. Källförteckning I alla delar av skriften skall använda källor anges noggrant. Dessa källhänvisningar skall vara utformade enligt gängse norm och källorna skall vara allmänt tillgängliga. Teknisk utformning Hela rapporten skall vara skriven med hjälp av ordbehandlingsprogram. Den skall lämnas inbunden eller infogad i en mapp eller pärm.

4 V-programmets inlämningsuppgifter 4(6) UNV Krav för de tre nivåerna av inlämningsuppgifter Blooms taxonomi Exempel på inlämningsuppgift Nivå I Nivå II Nivå III Kunskap-förståelsetillämpnintillämpning-analylämpning-analys-syntes Kunskap-förståelse- Kunskap-förståelse-til- Enklare laborationsrapporter, Seminarie- och Stora mindre konstruktionsuppgifter, projektredovisningar övnings- och projektredovisningar och och examensarbeten konstruktionsuppgifter. liknande. Krav på utformning och innehåll - titelsida Skall finnas Skall finnas - omslag Skall finnas - bibliotekssida Ibland - innehållsförteckning Skall finnas Skall finnas - sammanfattning Skall finnas Skall finnas (engelsk och svensk) - referenslista Skall finnas Skall finnas - återkoppling (instruktion till lärare) Kommentarer från rättande lärare skall vara tydliga men de får lov att vara skriftliga och relativt kortfattade. Återkoppling och kommentarer från rättande lärare skall vara relativt utförliga. De skall framföras skriftligt och muntligt samt med tillfälle till en kort diskussion Återkopplingar och kommentarer från rättande lärare skall vara detaljerade och skall vid flera tillfällen framföras muntligt med en efterföljande utförlig diskussion.

5 V-programmets inlämningsuppgifter 5(6) UNV Detaljerade krav för de olika nivåerna (avvikelser kan meddelas i anvisningarna för en särskild inlämningsuppgift): Nivå I Nivå II Nivå III - textens form Löpande text med mellanrubriker. - textens innehåll I texten skall använda metoder, försöksuppställningar och mätningar namnges och beskrivas kortfattat om de inte är självklara eller givna. - resultatdiskussion Valet av metoderna bör motiveras om de inte är bestämda på förhand. Förenklingar och gjorda antaganden skall tydligt redovisas. Beräkningar, mätresultat etcetera kan, om de inte är väsentliga för diskussionen, redovisas i bilagor till vilka tydliga hänvisningar skall göras. Diskussion av resultaten samt slutsatser skall presenteras tydligt men kan vara mycket kortfattad. - figurer m m Om det motiveras av innehållet och underlättar förståelsen av texten skall skriften vara försedd med figurer, diagram och tabeller. Figurer och liknande skall vara försedda med tydlig numrering och figurtext. Den löpande texten bör vara väl strukturerad med tydliga avsnittsrubriker. I texten skall använda metoder, försöksuppställningar, mätningar och liknande beskrivas relativt utförligt om de inte är givna på förhand. Valet av metoderna skall motiveras om de inte är bestämda på förhand. Förutsättningar, förenklingar, gjorda antaganden och (o)säkerheten i dragna slutsatser skall tydligt redovisas. Längre beräkningar, mätresultat etcetera bör, om de inte är väsentliga för diskussionen, redovisas i bilagor till vilka tydliga hänvisningar skall göras. Tolkningar och diskussion av resultaten samt slutsatser skall ha en framskjuten position och skall presenteras tydligt och klart. Om det motiveras av innehållet och underlättar förståelsen av texten skall skriften vara försedd med figurer, diagram och tabeller. Figurer och liknande skall vara försedda med figurtexter och tydlig numrering samt vara infogade i anslutning till den löpande texten. Den löpande texten skall vara tydligt disponerad med kapiteloch avsnittsrubriker. I texten skall använda metoder redovisas utförligt och valet av metoderna skall motiveras noggrant. För varje använd metod samt för försök, mätningar och liknande skall förutsättningar, förenklingar och gjorda antaganden redovisas tydligt. Längre beräkningar, mätresultat/rådata etcetera skall, om de inte är väsentliga för diskussionen, redovisas i bilagor till vilka tydliga hänvisningar skall göras. Tolkningar och diskussion av resultaten samt slutsatser skall ha en framskjuten position i egna kapitel/avsnitt och skall presenteras extra tydligt och klart. För att underlätta förståelsen skall skriften vara försedd med figurer, diagram och tabeller infogade i anslutning till texten. Figurer och liknande skall vara försedda med figurtexter och tydlig numrering. En lista över figurer, diagram och tabeller bör finnas i anslutning till innehålls-

6 V-programmets inlämningsuppgifter 6(6) UNV källhänvisning I alla delar av skriften skall använda källor anges noggrant. Dessa källhänvisningar skall vara utformade enligt gängse norm och källorna skall vara allmänt tillgängliga. Hänvisningar till kurskompendier och liknande får dock göras i förenklad form. - teknisk utformning Inlämningsuppgiften får gärna vara prydligt handskriven men den diskuterande texten rekommenderas vara skriven med hjälp av ordbehandlingsprogram. Skriften skall lämnas häftad eller infogad i en enklare mapp. Den diskuterande texten skall vara skriven med hjälp av ordbehandlingsprogram. Bilagor och beräkningsavsnitt får dock vara prydligt handskrivna. Skriften skall lämnas häftad eller infogad i en enklare mapp. förteckningen. I alla delar av skriften skall använda källor anges noggrant. Dessa källhänvisningar skall vara utformade enligt gängse norm och källorna skall vara allmänt tillgängliga. Hela rapporten skall vara skriven med hjälp av ordbehandlingsprogram. Den skall lämnas inbunden eller infogad i en gedigen mapp eller pärm.

Att skriva en god rapport

Att skriva en god rapport Institutionen för Teknik och samhälle Att skriva en god rapport Hjälp och stöd för examensarbeten, rapporter och inlämningsuppgifter 2011 Version 2 April 2011 Teknik och samhälle Framtagen av Koglin, Adell

Läs mer

Att skriva en rapport

Att skriva en rapport Version 2.9, maj -03 Att skriva en rapport Sammanställd av Maria Björklund och Ulf Paulsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BAKGRUND TILL DENNA SKRIFT...1 2 EN AKADEMISK RAPPORT...2 2.1 KRAV PÅ ETT AKADEMISKT ARBETE...

Läs mer

Lathund för rapportskrivning

Lathund för rapportskrivning Lathund för rapportskrivning Magnus Merkel, Ulrika Andersson, Malin Lundquist och Britta Önnegren Linköpings universitet Linköping 2006-01-20 Omslagsbild: Lat hund. Källa: Ulrika Andersson. Sammanfattning

Läs mer

Riktlinjer för kursplaner inom utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet

Riktlinjer för kursplaner inom utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet ÖREBRO UNIVERSITET Samtliga fakultetsnämnder RIKTLINJER för kursplaner inom utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet Dessa riktlinjer har fastställts av samtliga fakultetsnämnder 1 den 23, 24 respektive

Läs mer

Att skriva en teknisk rapport

Att skriva en teknisk rapport Att skriva en teknisk rapport Riktlinjer för tekniska rapporter på Ingenjörshögskolan vid Högskolan i Borås Victoria Johansson vix@ling.gu.se Ett kompendium avsett för rapporter på institutionen Ingenjörshögskolans

Läs mer

KAN KONJUNKTURLÄGET FÖRBÄTTRAS MED HJÄLP AV EN SKRIVHANDLEDNING?

KAN KONJUNKTURLÄGET FÖRBÄTTRAS MED HJÄLP AV EN SKRIVHANDLEDNING? STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för nordiska språk Språkkonsultlinjen KAN KONJUNKTURLÄGET FÖRBÄTTRAS MED HJÄLP AV EN SKRIVHANDLEDNING? en studie av Konjunkturinstitutets interna skrivhandledning Sara

Läs mer

Att skriva uppsats. Uppsatsens delar

Att skriva uppsats. Uppsatsens delar Att skriva uppsats Det finns många olika sätt att skriva uppsats på. I den här handledningen beskrivs en modell som, i lite olika varianter, är vanlig i språkvetenskapliga uppsatser. Uppsatsens delar Du

Läs mer

Utformning och seminariebehandling av uppsatser i psykologi. praktiska anvisningar och rekommendationer

Utformning och seminariebehandling av uppsatser i psykologi. praktiska anvisningar och rekommendationer LINKÖPINGS UNIVERSITET Tredje versionen, uppdaterad 060112 Institutionen för beteendevetenskap Utformning och seminariebehandling av uppsatser i psykologi praktiska anvisningar och rekommendationer I redaktionen:

Läs mer

C Höstterminen 2009. Matematik. Elevhäfte KURSPROV. Elevens namn

C Höstterminen 2009. Matematik. Elevhäfte KURSPROV. Elevens namn KURSPROV Matematik C Höstterminen 2009 Prov som ska återanvändas omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Avsikten är att detta prov ska kunna återanvändas t o m 2015-12-31.

Läs mer

Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats

Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Dispositionen av en uppsats... 4 Titelsida... 4 Sammanfattning / abstract... 4 1. Inledning... 4 Syfte...

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Anvisningar för struktur och layout i en avhandling

Anvisningar för struktur och layout i en avhandling Anvisningar för struktur och layout i en avhandling Förnamn Efternamn Yrkesbeteckning Institution eller avdelning Andra upplagan (första upplagan 2005) Helsingfors 28.1.2014 Avhandling fornamn.efternamn@helsinki.fi

Läs mer

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner Myndighetens syn på utbildningsplan och kursplaner 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-03-8 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på utbildningsplan

Läs mer

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Innehåll Förord sid. 2 Bakgrund sid. 3 Syfte sid. 4 Begrepp sid. 5 Allmän handling sid. 5 Arbetsgång sid. 6 Handledning till omdömesblankett sid. 8 Omdömesblankett

Läs mer

Hjälp studenterna att undvika plagiering Jude Carroll och Carl-Mikael Zetterling

Hjälp studenterna att undvika plagiering Jude Carroll och Carl-Mikael Zetterling Hjälp studenterna att undvika plagiering Jude Carroll och Carl-Mikael Zetterling Hjälp studenterna att undvika plagiering Jude Carroll och Carl-Mikael Zetterling Guiding students away from plagiarism /

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

Svara på remiss hur och varför

Svara på remiss hur och varför SB PM 2003:2 (reviderad 2009-05-02) Svara på remiss hur och varför Om remisser av betänkanden från Regeringskansliet Svara på remiss hur och varför Om remisser av betänkanden från Regeringskansliet SB

Läs mer

Frågor och svar om tekniska rapporter

Frågor och svar om tekniska rapporter Frågor och svar om tekniska rapporter Frågorna är ordnade efter rapportens struktur Titelsidan Hur ska titelsidan se ut? Universitet, program, kurs, termin, datum och år. Författarnamn och e-postadresser,

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:05. Undervisning på yrkesprogram

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:05. Undervisning på yrkesprogram Kvalitetsgranskning Rapport 2014:05 Undervisning på yrkesprogram Skolinspektionens rapport 2014:05 Diarienummer 400-2013:2457 Stockholm 2014 Foto: Thomas Henriksson Innehåll Sammanfattning 6 1. Bakgrund,

Läs mer

Att skriva förväntade studieresultat

Att skriva förväntade studieresultat 2006-10-11 Att skriva förväntade studieresultat Stöd för att skriva förväntade studieresultat på kursnivå Materialet är utarbetad inom projektet webbaserad kvalitetsstöd för högskolornas pedagogiska arbete

Läs mer

TITEL. Johannes Hedberggymnasiet. Laborantens namn: Medlaboranters namn: Klass: Skola: Påbörjad: Inlämnad:

TITEL. Johannes Hedberggymnasiet. Laborantens namn: Medlaboranters namn: Klass: Skola: Påbörjad: Inlämnad: Johannes Hedberggymnasiet Ha gärna med skolans namn högst upp i vänstra hörnet, det ger framsidan lite guldkant Johannes Hedbergloggan är väldigt snygg att ha uppe i hörnet. Kopiera gärna denna. TITEL

Läs mer

Likvärdig kunskapsbedömning i och av den svenska skolan problem och möjligheter SNS UTBILDNINGSKOMMISSION

Likvärdig kunskapsbedömning i och av den svenska skolan problem och möjligheter SNS UTBILDNINGSKOMMISSION , 100, 63, 12) Logotyp 2-färg, Pantone 200 C Rektanglar Pantone 1935 C nglar Logotyp för SNS förlag, liten kvadrat 16 x 16 mm svart och negativ vit, utstansad, samt röda. Vid storlekar mindre än denna

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Kvalitetsgranskning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Skolinspektionens rapport 2012:8 Diarienummer 400-2011:3032 Stockholm

Läs mer

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort

Läs mer

Att skriva kommuniceringsbrev och beslutsbrev i Försäkringskassan

Att skriva kommuniceringsbrev och beslutsbrev i Försäkringskassan 1 (23) Att skriva kommuniceringsbrev och beslutsbrev i Försäkringskassan Innehåll 1 Målgrupp och innehåll... 4 2 Inledning... 4 3 Syftet med kommunicerings- och beslutsbrev... 4 4 Språket i kommunicerings-

Läs mer

Titel. En kort sammanfattning av arbetet (max 5 meningar) eller en underrubrik skrivs under titeln. Johannes Hedbergsgymnasiet Helsingborg

Titel. En kort sammanfattning av arbetet (max 5 meningar) eller en underrubrik skrivs under titeln. Johannes Hedbergsgymnasiet Helsingborg Johannes Hedbergsgymnasiet Helsingborg Håll framsidan så enkel som möjligt! Den ser tråkig ut utan bild, men framsidan på större arbeten ska endast innehålla text och vara informativ! Placera skolans logotype

Läs mer

Lärares inställning till uppdraget som lärare, i relation till styrdokument, arbetsuppgifter och arbetstid

Lärares inställning till uppdraget som lärare, i relation till styrdokument, arbetsuppgifter och arbetstid Lärares inställning till uppdraget som lärare, i relation till styrdokument, arbetsuppgifter och arbetstid Linda Eriksson GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN Självständigt arbete (SGSAEP), 33:2012 Examensarbete,

Läs mer

Som man frågar får man svar. ett häfte om examinationsformer U27-1/9900. Sveriges Förenade Studentkårer St. Eriksgatan 63, 6 tr.

Som man frågar får man svar. ett häfte om examinationsformer U27-1/9900. Sveriges Förenade Studentkårer St. Eriksgatan 63, 6 tr. U27-1/9900 Sveriges Förenade Studentkårer St. Eriksgatan 63, 6 tr. 112 34 Stockholm Telefon: 08-54 57 01 00 Fax: 08-54 57 01 10 E-post: sfs@sfs.se Internet: www.sfs.se Som man frågar får man svar ett häfte

Läs mer

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015 Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014 Rapport I 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2015/711 Västerås 2015-03-11 ISBN 978-91-87073-33-5 1 (33) Datum: 2015-02-03

Läs mer