Dokumentet utvärderas en gång per läsår (vid internatet i juni) och uppdateras vid behov.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dokumentet utvärderas en gång per läsår (vid internatet i juni) och uppdateras vid behov."

Transkript

1 Bilaga 1 till Utbildningsplanen Progression i skrivande, muntlig framställning, IKT och statistik i Biologprogrammet med inriktning biologisk mångfald, kommunikation och samhälle 240 hp och Biologprogrammet med inriktning cellbiologi 180 hp Dokumentet utvärderas en gång per läsår (vid internatet i juni) och uppdateras vid behov. Nivå ett, efter två terminers studier Allmänna rekommendationer Under den första terminen dominerar gruppvist skrivande och under den andra terminen dominerar enskilt skrivande. Textmassan skall uppgå till i storleksordningen en A4 sida för ett normalstort arbete under den första terminen och till två i storleksordningen två A4 sidor för ett normalstort arbete under den andra terminen. Språket skall vara korrekt och tydligt och texten skall vara lättläst och förstålig. All kommunikation förutsätter att mottagaren för det skrivna är biolog. Specifika mål 1. Studenten skall kunna skriva en fullständig redogörelse av laboration/exkursion enligt given mall med - ett kort syfte och en enkel teoretisk bakgrund - en kortfattad och tydlig material- och metoddel - en kortfattad och tydlig resultatdel med i förekommande fall centralmått, standardavvikelse och värden från vissa statistiska test (se nedan) - en kortfattad och tydlig diskussionsdel i vilken enbart egna resultat, synpunkter, slutsatser och eventuella felkällor hanteras. Referensdelen kan utelämnas (examineras först i nivå 2). 2. Studenten skall bekanta sig med populärvetenskapligt skrivande (examineras förs i nivå 2). Studenten skall kunna genomföra korta muntliga presentationer om max 10 minuter, till exempel redovisningar av fältarbete, försök eller populärvetenskapliga artiklar. PowerPoint skall ingå i minst en redovisning. De muntliga presentationerna skall ha en tydlig struktur. Studenten skall kunna använda 1) ordbehandlingsprogram i skriftlig rapportskrivning, 2) Excel för dataläggning, för att göra enklare figurer, och för att göra enkel statistisk beräkning samt 3) PowerPoint för muntlig presentation. Studenten skall kunna använda medelvärde, median, standardavvikelse och ha prövat på T test, χ 2 test och korrelation.

2 Lärarlaget som arbetar med studenterna under det första året skall gemensamt ansvara för att studenterna når målen för nivå ett och att målen examineras. Progressionen i skrivande mellan termin ett och två enligt ovan innebär att respektive lärare måste hantera inlämningsuppgifter från studenter som går termin ett på ett sätt och inlämningsuppgifter från studenter som går termin två på ett annat sätt. Lärarlaget definierar en lägsta nivå ( nollnivå ) som måste uppnås för att vi lärare överhuvudtaget skall börja arbeta med inlämnat material. Det kan t.ex. handla om att arbetet skall följa en given instruktion, eller att texten skall vara läsbar och kunna förstås. Nollnivån flyttas upp för varje ny termin. Studenter som inte når nollnivån hjälps vidare till skrivstuga och annan LRC-hjälp. I en normal 7,5 hp kurs lämnar studenten in i snitt 3 skrivna rapporter, t.ex. laborationsrapporter, exkursionsrapporter och sammanfattningar av vetenskapliga artiklar vilket innebär i storleksordningen 12 skrivna rapporter per termin. Lärarlaget beslutar om hur olika redogörelser skall hanteras för att på bästa sätt ge studenterna förutsättningar att efter två terminers skrivande nå upp till nivå ett. Följande skall beaktas: Minst två kompletta rapporter per termin skall noggrant granskas av ansvarig lärare och återkopplas. En av dessa fyra rapporter skrivs individuellt i den sista kursen i studenternas andra termin (Systematisk botanik 7,5 hp för HT-intaget och Prekvartär geologi 7,5 hp för VT-intaget) och examineras mot fastställda mål för skrivande och IKT (ordbehandling och excel). I dessa kurser skall det också ingå en muntlig presentation med PowerPoint som examineras mot fastställda mål. Lärarlaget kan välja att examinera den muntliga presentationen i den näst sista kursen (Zoologi 7,5 hp för HT-intaget och Berggrundsgeologi 7,5 hp för VT-intaget). Lärarlaget väljer ut den kurs som är bäst lämpad för att examinera målen för statistik. Examinationerna skrivs in i respektive kursplan. Student som blir underkänd i någon av examinationerna ges två extra examinationstillfällen som följer tidpunkten för kursens ordinarie omtentamenstillfällen. Student som blir underkänd på skriftlig kommunikation skall söka hjälp hos t.ex. LRC språkverkstad. Övriga rapporter (cirka 10 per termin) kan hanteras på följande sätt: - Delar av rapporten (exempelvis enbart resultatdelen) granskas av ansvarig lärare och återkopplas. Lärarlaget ansvarar för att rapportens olika delar kommer att behandlas i olika sammanhang och att kraven successivt byggs ut så att redogörelsen efter två terminers studier lever upp till ställda mål. - Kurskamrater granskar och återkopplar. Arbetet sker i så kallade gensvarsgrupper (i storleksordningen fyra studenter per grupp). - Återkoppling kan ske genom att vi lämnar ut en av oss skriven mönsterrapport som respektive student får jämföra sin egen rapport mot. Vi kan också lämna ut ett exempel på en dåligt skriven rapport för att tydliggöra skillnaden mellan en bra och en dåligt skriven rapport. - I något fall kan lärare och studenter tillsammans diskutera fram hur en specifik rapport (eller del av rapport) på bästa sätt kan skrivas med utgångspunkt från studenternas förslag. Minst en gång under det första läsåret förekommer en föreläsning om skrivande eller muntlig kommunikation.

3 Nivå två, efter fyra terminers studier Studenterna läser kursen Natur- och miljökommunikation 7,5 hp i termin 3 (VT-intag) och termin 4 (HT-intag) vilket innebär att vi kan ställa större krav när det gäller målen för skriftlig och muntlig kommunikation efter genomgången kurs. Allmänna rekommendationer Under termin tre och fyra dominerar enskilt skrivande. Textmassan uppgår för ett normalstort arbete till flera A4 sidor. I kursen Natur- och miljökommunikation 7,5 hp får studenterna lära sig att kommunicera med biologer såväl som icke-biologer samt att skriva olika typer av texter, exempelvis populärvetenskapliga sammanfattningar, informationstexter till museum/utställning/naturstig, pressmeddelande, och beslutsunderlag till sakkunniga handläggare på myndigheter. Specifika mål 1. Studenten skall kunna skriva en fullständig redogörelse av laboration/exkursion enligt given mall med - syfte och omfattande teoretisk bakgrund - en tydlig material- och metoddel - en tydlig resultatdel med i förekommande fall centralmått, standardavvikelse och värden från vissa statistiska test (se nedan) - en tydlig diskussionsdel i vilken värdering av egna resultat, slutsatser och felkällor kopplas till andras resultat och slutsatser. - hantering av referenser enligt mall. 2. Studenten skall kunna skriva korta sammanställningar av populärvetenskapliga artiklar. 3. Studenten skall kunna göra en poster och muntligt kommunicera dess innehåll. Studenten skall kunna genomföra längre muntliga presentationer och kunna kommunicera med biologer såväl som icke-biologer. I minst en redovisning skall PowerPoint ingå. Presentationerna skall vara tydliga och lätta att följa och skapa ett intresse hos lyssnaren. Studenten skall kunna behärska 1) ordbehandlingsprogram i skriftlig rapportskrivning, 2) Excel för dataläggning, för att göra enklare figurer, och för att göra enkel statistisk beräkning samt 3) PowerPoint för muntlig presentation. Studenten skall också ha prövat på webdesign och bildbehandlingsprogram. Studenten skall kunna behärska medelvärde, median och standardavvikelse, T test (oparat och parat), χ 2 test, korrelation och linjär regression. Information om respektive students skrivande förs på lämpligt sätt över från lärarlag ett till lärarlag två.

4 Lärarlaget som arbetar med studenterna under det andra året skall gemensamt se till att studenterna når målen för nivå två. Vi kan ställa större krav på skriftlig och muntlig kommunikation och för IKT efter det att studenterna har gått kursen Natur- och miljökommunikation 7,5 hp, vilket innebär att respektive lärare måste hantera inlämningsuppgifterna från studenter som inte har gått kursen på ett sätt och inlämningsuppgifterna från studenter som har gått kursen på ett annat sätt. Lärarlaget beslutar om hur olika redogörelser skall hanteras för att på bästa sätt ge studenterna förutsättningar att efter fyra terminer nå upp till nivå två. Följande skall beaktas: Minst två kompletta rapporter per termin granskas noggrant av ansvarig lärare och återkopplas. En av dessa fyra rapporter skrivs individuellt i den sista kursen i studenternas fjärde termin (Organisk kemi och grundläggande biokemi 15 hp för HT intaget och Grundläggande cell- och molekylärbiologi 15 hp för VT intaget) och examineras mot fastställda mål. I dessa kurser skall det också ingå en muntlig presentation samt en skriftlig sammanfattning av en populärvetenskaplig artikel som examineras mot fastställda mål. De moment som enbart förekommer i kursen Natur- och miljökommunikation 7,5 hp (t.ex. momentet poster ) examineras i denna kurs. Lärarlaget väljer den kurs/kurser som är bäst lämpad för att examinera målen för statistik. Examinationerna skrivs in i respektive kursplan. Student som blir underkänd i någon av examinationerna ges två extra examinationstillfällen som följer tidpunkten för kursens ordinarie omtentamenstillfällen. Student som blir underkänd på skriftlig kommunikation skall söka hjälp hos t.ex. LRC språkverkstad. Övriga rapporter (cirka 10) kan hanteras på samma sätt som rapporterna från det första året enligt ovan. Nivå tre (efter sex terminers studier) Studenterna läser kursen Biologisk försöksutformning och statistik 7,5 hp i termin 5 (VTintag) och termin 6 (HT intag) vilket innebär att vi kan ställa större krav på målen för statistik efter genomgången kurs. Utöver de mål för skrivande som anges i nivå två skall studenten visa förmåga till fördjupad analys, syntes och målgruppsanpassning, t.ex. ökad grad av vetenskaplighet. Studenten skall också skriftligt och muntligt kunna redogöra för populärvetenskapliga såväl som vetenskapliga artiklar.. Utöver de mål för muntlig kommunikation som anges i nivå två skall studenten visa förmåga till fördjupad analys, syntes och målgruppsanpassning, t.ex. ökad grad av vetenskaplighet. Studenten skall också skriftligt och muntligt kunna redogöra för populärvetenskapliga såväl som vetenskapliga artiklar.

5 Utöver de mål för IKT som anges i nivå två skall studenten kunna behärska program för mer avancerad statistik bearbetning. Utöver de mål för statistik som anges i nivå två skall studenten behärska flera parametriska test (exempelvis Multipel regression, ANOVA, GLM), test av normalfördelning och varianser, ickeparametriskt statistik samt använda figurer för att skönja mönster. I kursen Inventeringsmetodik 7,5 hp, som läses efter kursen Biologisk försöksutformning och statistik 7,5 hp kommer studenterna att få tillämpa sina statistiska kunskaper på egen data. Information om respektive students skrivande förs på lämpligt sätt över från lärarlag två till lärarlag tre. Lärarlaget som arbetar med studenterna under det tredje året skall gemensamt se till att studenterna når målen för nivå tre. Lärarlaget beslutar i vilken kurs som respektive nytt mål skall examineras. Nivå fyra, Examensarbete 30 hp

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET EXAMENSMÅLEN för programmet ska styra gymnasiearbetets utformning och innehåll. GA ska utgå från programmets CENTRALA KUNSKAPSOMRÅDEN Samhällsekonomi Företagsekonomi

Läs mer

Handbok för Examensarbete vid Odontologiska Fakulteten Malmö Högskola

Handbok för Examensarbete vid Odontologiska Fakulteten Malmö Högskola Handbok för Examensarbete vid Odontologiska Fakulteten Malmö Högskola EXAMENSARBETET... 4 EXAMINA OMFATTNING OCH PLACERING... 5 Tandhygienistutbildningen... 5 Grundnivå - Tandhygienistprogrammet... 5 Grundnivå

Läs mer

Att skriva och presentera rapporter

Att skriva och presentera rapporter Att skriva och presentera rapporter Förord Skriftlig och muntlig kommunikation har blivit allt mer viktiga inslag i universitetsutbildningarna. Arbetsgivare, inom näringslivet och den akademiska världen,

Läs mer

Allmänna krav för inlämningsuppgifter vid V- programmet LTH

Allmänna krav för inlämningsuppgifter vid V- programmet LTH V-programmets inlämningsuppgifter 1(6) UNV 2003-09-11 Allmänna krav för inlämningsuppgifter vid V- programmet LTH Mål och syfte Detta dokument ska medverka till att under V-utbildningens gång kontinuerligt

Läs mer

ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT

ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT Riktlinjer för examens-/självständiga arbeten inom huvudområden på grund- och avancerad nivå vid akademin för hälsa, vård och välfärd Akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV)

Läs mer

Att skriva förväntade studieresultat

Att skriva förväntade studieresultat 2006-10-11 Att skriva förväntade studieresultat Stöd för att skriva förväntade studieresultat på kursnivå Materialet är utarbetad inom projektet webbaserad kvalitetsstöd för högskolornas pedagogiska arbete

Läs mer

År 2006 hittade jag av en slump boken Rika matematiska problem inspiration

År 2006 hittade jag av en slump boken Rika matematiska problem inspiration Ulrihca Malmberg Att göra rika problem rika Att använda rika problem och utnyttja deras potential är inte helt lätt. Här behandlas några svårigheter och problem som visat sig och som varit utgångspunkt

Läs mer

Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits)

Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits) Sida 1(9) Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits) 1. Beslut Utbildningsprogrammet har inrättats av utbildningsnämnden vid Blekinge Tekniska Högskola 2010-09-23.

Läs mer

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Innehåll Förord sid. 2 Bakgrund sid. 3 Syfte sid. 4 Begrepp sid. 5 Allmän handling sid. 5 Arbetsgång sid. 6 Handledning till omdömesblankett sid. 8 Omdömesblankett

Läs mer

Regler för utformning av kursplaner på grund- och avanceradnivå

Regler för utformning av kursplaner på grund- och avanceradnivå för utformning av kursplaner på grund- och avanceradnivå Fastställd av rektor 2014-xx-xx Dnr: xxx-xxxx-xx Denna regel ersätter tidigare fastställd kursplanemall beslutad av rektor 2006-03-21 Typ av dokument:

Läs mer

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013 Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet Dnr 1-133/2013 Inledning Utbildning på forskarnivå regleras i Högskoleförordningen som kompletteras med lokala regler beslutade av Karolinska

Läs mer

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10)

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) Innehåll Sid 2 Inledning Sid 3 Logga in Sid 4 Startsidan Sid 5 Obligatoriska frågor Sid 6 Kursutvärderingar Sid 10 Statistik Sid 12 Formulär Sid 16 Skapa utvärdering

Läs mer

Institutionen för pedagogik och didaktik www.edu.su.se 2

Institutionen för pedagogik och didaktik www.edu.su.se 2 Studiehandledning för kursen Forskningsmetoder I UDG14F på grundläggande nivå 7,5 hp. HT 2013 Versionn 2 september 2013 Institutionenn för pedagogik och didaktik www.edu.su.se 1 Välkommen till kursen Forskningsmetoder

Läs mer

Om bredd och djup 1. Medical Education Guide nr 3. Några tankar om hur progression kan uttryckas. Maria Weurlander & Klara Bolander Laksov

Om bredd och djup 1. Medical Education Guide nr 3. Några tankar om hur progression kan uttryckas. Maria Weurlander & Klara Bolander Laksov CME - Centre for Medical Education at the department of LIME Medical Education Guide nr 3 Om bredd och djup 1 Några tankar om hur progression kan uttryckas Maria Weurlander & Klara Bolander Laksov Innehåll

Läs mer

Handledning. till examensarbete. i form av litteraturstudie

Handledning. till examensarbete. i form av litteraturstudie Handledning till examensarbete i form av litteraturstudie Barnmorskeutbildningen Institutionen för kvinnors och barns hälsa Enheten för reproduktiv och perinatal omvårdnad Karolinska Institutet Retzius

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Sammanfattning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Sammanfattning Skolinspektionen har granskat lärares utgångspunkter i arbetet

Läs mer

Utvärdering av informationsprojekt

Utvärdering av informationsprojekt handbok i Utvärdering av informationsprojekt Innehåll Inledning Inledning 3 Den lärande processen 5 Varför ska vi utvärdera? 5 Uppföljning och utvärdering 5 Vad ska vi utvärdera? 6 Undvik försvårande omständigheter

Läs mer

Det som inte mäts finns inte

Det som inte mäts finns inte Det som inte mäts finns inte En studie av kommunala svenska grundskolors stödinsats till elever som inte klarar eller inte förväntas klara minst godkänt eller nå kunskapskraven i ett eller flera ämnen

Läs mer

Kursplan för utbildning i svenska för invandrare

Kursplan för utbildning i svenska för invandrare Kursplan för utbildning i svenska för invandrare Utbildningens syfte Utbildningen i svenska för invandrare är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper

Läs mer

Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht 2013. Therése Haglind 2013-12-08

Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht 2013. Therése Haglind 2013-12-08 Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht 2013 Therése Haglind 2013-12-08 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Metod och genomförande... 3 1.1.1 Enkät... 3 1.1.2 Fokusgruppintervjuer... 4

Läs mer

Projektmaterial HOT ELLER MÖJLIGHET? Lidingö folkhögskola

Projektmaterial HOT ELLER MÖJLIGHET? Lidingö folkhögskola Projektmaterial KOMMUNIKATION MED DATOR, HOT ELLER MÖJLIGHET? Lidingö folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

Engelska och svenska i högre utbildning Studenters perspektiv på språkanvändning. Författare: Lisa Engström. Handledare: Antti Ylikiiskilä

Engelska och svenska i högre utbildning Studenters perspektiv på språkanvändning. Författare: Lisa Engström. Handledare: Antti Ylikiiskilä Akademin Humaniora och medier Svenska språket III: Uppsats, 15 hp Höstterminen 2009 Engelska och svenska i högre utbildning Studenters perspektiv på språkanvändning Författare: Lisa Engström Handledare:

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS D VÅREN 2005

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS D VÅREN 2005 Skolverket hänvisar generellt beträffande provmaterial till bestämmelsen om sekretess i 4 kap. 3 sekretesslagen. För detta material gäller sekretessen fram till och med den 10 juni 2005. Anvisningar NATIONELLT

Läs mer

Att skriva en god rapport

Att skriva en god rapport Institutionen för Teknik och samhälle Att skriva en god rapport Hjälp och stöd för examensarbeten, rapporter och inlämningsuppgifter 2011 Version 2 April 2011 Teknik och samhälle Framtagen av Koglin, Adell

Läs mer

Ekonomihögskolan Utbildningsråd

Ekonomihögskolan Utbildningsråd Minnesanteckningar UR2:2015 Mötesdatum: 2015-05-06 Ekonomihögskolan Utbildningsråd Ledamöter: Petter Boye ordförande Anna Alexandersson Linnéa Olsson Setayesh Sattari Amanda Tamme Studeranderepresentant

Läs mer

Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings universitet

Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings universitet BESLUT 2012-04-10 Dnr LiU- 2012-00262 Reviderad 2012 09 06, 2014 03 20 Senast reviderad 2014 09 16 Utbildningsplan för Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings

Läs mer

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning Antagna fr o m 2011 180/300 högskolepoäng grundnivå/avancerad nivå English, German, French and Spanish orientation

Läs mer

Textdesign - informationsdesign, 180 högskolepoäng

Textdesign - informationsdesign, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Textdesign - informationsdesign, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Text Design - Information Design, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden

Läs mer

FAR ROR. MOR ÄR RAR. En studie om användningen av läromedel för läs- och skrivinlärning.

FAR ROR. MOR ÄR RAR. En studie om användningen av läromedel för läs- och skrivinlärning. EXAMENSARBETE Hösten 2008 Lärarutbildningen FAR ROR. MOR ÄR RAR. En studie om användningen av läromedel för läs- och skrivinlärning. Författare Jessica Harletun Maria Jadeland Handledare Camilla Ohlsson

Läs mer