Konferensprogram Malmös väg mot en hållbar framtid. 10 september 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konferensprogram Malmös väg mot en hållbar framtid. 10 september 2013"

Transkript

1 Konferensprogram Malmös väg mot en hållbar framtid 10 september 2013

2 Lokaler i slagthuset k k k k 2 Lokaler för konferensen är markerade i rött. k Här serveras förmiddags- och eftermiddagskaffe!

3 Välkommen till konferensen Malmös väg mot en hållbar framtid År 2010 beslutade kommunstyrelsen i Malmö att tillsätta en Kommission för ett socialt hållbart Malmö. Uppdraget var att ta fram ett vetenskapligt underbyggt material som bas för hur skillnaderna i hälsa skulle kunna minskas i staden hur staden skulle kunna bli socialt hållbar. 14 forskare och tjänstemän arbetade under drygt två år med uppdraget, under ledning av ordförande och huvudsekreterare. Den 1 mars 2013 presenterade kommissionen sin slutrapport Malmös väg mot en hållbar framtid hälsa, välfärd och rättvisa, som också har fått ge namn till den här konferensen. Slutrapporten bygger på de drygt 30 vetenskapligt underbyggda underlagsrapporter som producerats inom ramen för kommissionsarbetet, på de seminarier och workshops som anordnats och på de samtal som förts med över 2000 personer i Malmö. Slutrapporten är ett startskott för Malmös fortsatta arbete för en hållbar framtid. Konferensen syftar till att sprida den kunskap som kommissionen genererat; fördjupa kunskapen om vad det är som behöver göras, men också hur vi ska åstadkomma de förändringar som är nödvändiga för att nå en hållbar utveckling. Förhoppningen är att konferensen ska generera gemensamma diskussioner kring hur vi fortsatt kan arbeta vidare på alla nivåer för att tillsammans göra Malmö till en hållbar stad ur alla perspektiv. Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande 3

4 4

5 Program Registrering och kaffe Välkommen! Kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh Kommissionens tidigare ordförande Sven-Olof Isacsson, professor emeritus i socialmedicin vid Lunds universitet Varför tillsattes kommissionen, och hur ser den politiska ambitionen ut efter att slutrapporten släppts? Katrin Stjernfeldt Jammeh Malmö stads arbete för social hållbarhet idag och framöver Stadsdirektör Jan-Inge Ahlfridh Hur har kommissionen arbetat? Lärdomar och reflektioner Sven-Olof Isacsson Anna Balkfors, utvecklingsstrateg på stadskontoret, Malmö stad, tidigare huvudsekreterare i kommissionen Bensträckare Slutrapportens övergripande drag; upplägg, motiv, struktur och två övergripande rekommendationer Mikael Stigendal, professor i sociologi vid Malmö högskola och tidigare kommissionär Per-Olof Östergren, professor i socialmedicin vid Lunds universitet och tidigare kommissionär Samtal om slutrapportens innehåll Samtal med de tidigare kommissionärerna Mikael Stigendal, Per-Olof Östergren, Annelie Larsson (direktör för sociala resursförvaltningen i Malmö stad), Katarina Pelin (direktör för miljöförvaltningen i Malmö stad) och Denny Vågerö (professor i medicinsk sociologi vid CHESS, Stockholms universitet) Vegetarisk lunch Tematiska dialogseminarier (se separata program), inklusive kaffepaus Avslutande reflektioner (i plenum) Slut Moderator: Emma Leijnse, reporter på Sydsvenskans inrikesredaktion. 5

6 Seminarium Barn och ungas vardagsvillkor Nästan var femte kommuninvånare i Malmö är ett barn. Att alla barn får en bra start i livet, en trygg uppväxt och möjlighet att utvecklas både fysiskt, socialt och kognitivt är ett av de viktigaste mål man kan sätta för samhällets utveckling. Seminariet om barn och ungas vardagsvilkor fokuserar på de viktigaste faktorerna för att skapa goda villkor för barn och ungdomar. Seminariet avslutas med en gemensam diskussion. Barns hälsa i Malmö Marie Köhler, barnhälsovårdsöverläkare i Region Skåne och tidigare kommissionär Moderator: Annelie Larsson, direktör för sociala resursförvaltningen i Malmö stad och tidigare kommissionär Ekonomiska villkor för barnfamiljer i Malmö Anna Angelin, fil. dr. vid Socialhögskolan, Lunds universitet Moderator: Annelie Larsson, direktör för sociala resursförvaltningen i Malmö stad och tidigare kommissionär Barn och ungas bostadsförhållanden och miljö Marcus Knutagård, fil. dr. vid Socialhögskolan, Lunds universitet Moderator: Annelie Larsson, direktör för sociala resursförvaltningen i Malmö stad och tidigare kommissionär Barn till föräldrar med psykisk ohälsa Birthe Hagström, fil. dr. och utvecklingsledare, sociala resursförvaltningen, Malmö stad Moderator: Annelie Larsson, direktör för sociala resursförvaltningen i Malmö stad och tidigare kommissionär Avslutande diskussion och reflektion Moderatorer: Mia Norberg, demokratiutvecklare på stadskontoret, Malmö stad Annika Pfannenstill, FoU-koordinator på stadskontoret, Malmö stad 6

7 Seminarium Boendemiljö och stadsplanering En stads utformning och boendemiljö påverkar i många avseenden människors välbefinnande, hälsa och hälsans sociala fördelning. En del fysiska egenskaper i stadsmiljön som till exempel tillgång till gröna ytor, avsaknad av fysiska barriärer, trygga och inbjudande utemiljöer är direkt kopplade till välbefinnande och hälsa och de är ofta socialt snedfördelade. Seminariet inriktar sig på stadsplaneringens påverkan på människors hälsa, med särskild fokus på bostadsmiljö, boendesegregation och tillit. Seminariet avslutas med en gemensam diskussion. Bostad och bostadsmiljö Kristina Jakobsson, docent i arbets- och miljömedicin vid Lunds universitet Moderator: Marianne Dock, programarkitekt, stadsbyggnadskontoret, Malmö stad Boendesegregation och bostadsförsörjning Christer Larsson, direktör stadsbyggnadskontoret, Malmö stad och tidigare kommissionär Moderator: Hjalmar Falck, områdeskoordinator Seved, Malmö stad Tillit Maria Emmelin, professor i global hälsa vid Lunds universitet Moderator: Anna Heide, CSR-chef, MKB (Malmö kommunala bostadsbolag) Avslutande diskussion och reflektion Moderator: Per-Olof Östergren, professor i socialmedicin vid Lunds universitet och tidigare kommissionär 7

8 Seminarium Utbildning Utbildning är den samhällsstruktur som äger den största potentialen att utrusta barn och ungdomar med kapacitet att överskrida familjebakgrundens sociala begränsningar och utveckla en god hälsa. Seminariet inriktar sig på de mål- och åtgärdsförslag som kommissionsarbetet genererat inom utbildningsområdet, och fokuserar på vad som behöver göras för att alla barn i Malmö ska få en god och likvärdig utbildning. Seminariet består av fem pass från förskolan till gymnasiet och avslutas med ett reflekterande samtal mellan förvaltningsdirektörer från Malmö stad och tidigare kommissionärer. Förskolans betydelse för barns utveckling, lärande och hälsa Sven Persson, professor i pedagogik vid Malmö högskola och tidigare kommissionär Moderator: Andreas Norbrant, direktör för förskoleförvaltningen, Malmö stad God kvalitet i fritidshem grund för elevers lärande, utveckling och hälsa Carin Falkner, lektor i lärande vid högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping Ann Ludvigsson, lektor i pedagogik vid högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping Moderator: Anders Malmquist, direktör för grundskoleförvaltningen, Malmö stad Föräldrasamverkan i grundskolan Laid Bouakaz, lektor i interkulturalitet och lärande vid Malmö högskola Moderator: Anders Malmquist, direktör för grundskoleförvaltningen, Malmö stad Gymnasieskolan inte en skola för alla? Margareta Cederberg, lektor i pedagogik vid Malmö högskola Moderator: Eva Ahlgren, direktör för gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, Malmö stad Avslutande diskussion och reflektion Samtal mellan Kerstin Larsson, tidigare kommissionär, Sven Persson, Andreas Norbrant, Anders Malmquist och Eva Ahlgren. 8

9 Seminarium Inkomst och arbete Möjligheten till förvärvsarbete, rimliga anställningsvillkor och en god arbetsmiljö är några av de viktigaste faktorerna för en god hälsa, både för den som arbetar och för familjen. Seminariet om inkomst och arbete syftar till att fördjupa kunskapen om kopplingen mellan arbete, arbetslöshet, inkomst och hälsa, om skillnader på arbetsmarknaden mellan olika grupper i samhället, om huruvida försörjningsstödet skapar förutsättningar för en skälig levnadsnivå och om det obetalda arbetets utsträckning, problem och möjligheter. Seminariet avslutas med en gemensam diskussion. Inkomster och försörjning skälig levnadsnivå i Malmö? Tapio Salonen, professor i socialt arbete vid Malmö högskola och tidigare kommissionär Torbjörn Hjort, docent i socialt arbete vid Lunds universitet Moderator: Birgitta Vilén Johansson, avdelningschef, stadskontoret, Malmö stad Arbetsmarknad och hälsa Urban Janlert, professor i folkhälsovetenskap vid Umeå universitet Moderator: Pehr Andersson, avdelningschef, stadskontoret, Malmö stad Arbetsmiljö och hälsa Maria Albin, docent i arbets- och miljömedicin vid Lunds universitet Moderator: Anette Stachowicz Jönsson, HR-specialist, stadskontoret, Malmö stad Det obetalda arbetet Tapio Salonen, professor i socialt arbete vid Malmö högskola och tidigare kommissionär Susanna Toivanen, docent i sociologi vid Stockholms universitet Moderator: Pia Hellberg Lannerheim, planeringssekreterare, stadskontoret, Malmö stad Avslutande diskussion och reflektion Moderator: Anna Balkfors, utvecklingsstrateg på stadskontoret, Malmö stad och tidigare huvudsekreterare i Kommission för ett socialt hållbart Malmö 9

10 Seminarium Hälso- och sjukvård Det viktigaste folkhälsoarbetet ligger utanför hälso- och sjukvårdens ansvarsområde, men hälso- och sjukvården kan trots allt ge ett viktigt bidrag som en av många aktörer för att förbättra folkhälsan och minska ojämlikheten i hälsa, främst genom att utveckla sina insatser så att de sker på ett jämlikt sätt utifrån de behov som finns i befolkningen. Seminariet om hälso- och sjukvården fokuserar på Malmöbornas hälsa ur ett livsloppsperspektiv, hälsans sociala snedfördelning, hur vården är fördelad i staden, hur vi på bästa sätt kan arbeta förebyggande inom hälso- och sjukvården samt hur vi ska kunna åstadkomma en kvalificerad epidemiologisk bevakning av Malmöbornas hälsa. Seminariet avslutas med en gemensam diskussion. Malmöbornas hälsa från vaggan till graven Maria Rosvall, docent i socialmedicin vid Lunds universitet och tidigare kommissionär Martin Lindström, professor i socialmedicin vid Lunds universitet Moderator: Måns Rosén, direktör för Statens beredning för medicinsk utvärdering Vårdutnyttjande i Malmö Anders Beckman, universitetslektor och distriktsläkare, Lunds universitet Moderator: Pia Nilsson, FoU-koordinator, stadskontoret, Malmö stad Förebyggande insatser Matti Leijon, doktor i socialmedicin och folkhälsovetenskap, folkhälsostrateg i Region Skåne Moderator: Jenny Ekblad, FoU-koordinator, stadskontoret, Malmö stad Behovet av en kvalificerad epidemiologisk bevakning Sven-Olof Isacsson, tidigare ordförande i Kommission för ett socialt hållbart Malmö, professor emeritus i socialmedicin vid Lunds universitet Måns Rosén, direktör för Statens beredning för medicinsk utvärdering Moderator: Maria Kronogård, samhällsstrateg, stadskontoret, Malmö stad 10 Avslutande diskussion och reflektion Moderator: Jenny Malmsten, planeringssekreterare, stadskontoret, Malmö stad

11 Seminarium Förändrade processer för en socialt hållbar utveckling genom kunskapsallianser och demokratiserad governance Hur kan vi åstadkomma de förändringar som krävs för att minska ojämlikheten i hälsa och skapa en hållbar stad ur alla aspekter? Den förändring som Kommission för ett socialt hållbart Malmö menar bör eftersträvas handlar om att inte identifiera och lösa ett problem i taget, utan om att bidra till en förändrad utveckling av samhället där åtgärder alltid tar utgångspunkt i ett holistiskt perspektiv och bidrar till att lösa flera problem samtidigt. Seminariet behandlar hur-frågorna med fokus på kunskapsallianser, behovet av ett förändrat ledarskap, holistiska styrinstrument, demokrati och tvärsektoriell samverkan. Seminariet avslutas med ett reflektionspass. Kunskapsallianser Mikael Stigendal, professor i sociologi vid Malmö högskola och tidigare kommissionär Eva Engquist, före detta vice rektor på Malmö högskola och tidigare kommissionär Moderator: Athanasios Patsias, områdeskoordinator Segevång, Malmö stad Ledarskap, demokrati och samverkan över gränser Katarina Pelin, direktör för miljöförvaltningen, Malmö stad, tidigare kommissionär Denny Vågerö, professor i medicinsk sociologi vid Stockholms universitet och tidigare kommissionär Moderator: Tove Dannestam, utvecklingsstrateg, stadskontoret, Malmö stad Avslutande reflektioner Reflektörer: Hans Abrahamsson, docent i freds- och utvecklingsforskning, Göteborgs universitet Charlotte Magill, enhetschef, miljöförvaltningen, Malmö stad Birthe Müller, verksamhetsutvecklare, Hållbar utveckling Skåne (HUT Skåne) Leif Åhlander, enhetschef FoU Malmö-utbildning, grundskoleförvaltningen, Malmö stad Moderator: Annika Weman, projektledare, stadskontoret, Malmö stad 11

12 Föredragande i alfabetisk ordning Maria Albin - Maria är docent i arbets- och miljömedicin vid Lunds universitet. Maria har tillsammans med Kristina Jakobsson och Anders Djurfeldt skrivit rapporten Miljöns betydelse för sociala skillnader i hälsa på uppdrag av kommissionen. Anna Angelin - Anna är fil. dr. i socialt arbete och arbetar som universitetslektor vid Socialhögskolan på Lunds universitet. Anna har tillsammans med Tapio Salonen skrivit rapporten Lokala handlingsstrategier mot barnfattigdom på uppdrag av kommissionen. Anders Beckman - Anders är med. dr., specialist i allmänmedicin och forskare med inriktning på vårdkonsumtion vid Lunds universitet. Anders har på uppdrag av kommissionen skrivit rapporten Sjukvårdskonsumtion i Malmö Laid Bouakaz - Laid är verksam som universitetslektor i interkulturalitet och lärande vid Malmö högskola och som forskare vid Linnéuniversitet. Laid har på uppdrag av kommissionen skrivit rapporten Att behålla mitt och lära mig något nytt föräldraengagemang i mångkulturella miljöer. Margareta Cederberg - Margareta är fil. dr. i pedagogik vid Malmö högskola. Margareta har skrivit rapporten Gymnasieskolan inte en skola för alla? En forskningssammanställning om låg utbildning och hälsa på uppdrag av kommissionen. Maria Emmelin - Maria är professor i global hälsa vid Lunds universitet. Maria har tillsammans med Malin Eriksson skrivit rapporten Kan socialt kapital byggas in i våra bostadsområden och därmed förbättra invånarnas upplevda och mentala hälsa? på uppdrag av kommissionen. Eva Engquist - Eva var kommissionär och har varit vice rektor på Malmö högskola där hon hade särskilt ansvar för samverkan och innovation. Eva initierade tillsammans med kommissionärerna Christer Larsson och Katarina Pelin rapporten Stadens rumsliga påverkan på hälsa. 12

13 Carin Falkner - Carin är lektor i lärande vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping. Carin har tillsammans med Ann Ludvigsson skrivit rapporten God kvalitet i fritidshem grund för elevers lärande, utveckling och hälsa på uppdrag av kommissionen. Birthe Hagström - Birthe är fil. dr. i pedagogik och arbetar som utvecklingsledare vid sociala resursförvaltningen i Malmö stad. Birthe är en av författarna i rapporten Barn i Malmö livsvillkor ger ojämlik hälsa som Marie Köhler tagit fram inom ramen för kommissionsarbetet. Torbjörn Hjort - Torbjörn är docent i socialt arbete vid Lunds universitet. Torbjörn har på uppdrag av kommissionen skrivit rapporten Skälig levnadsnivå i Malmö om handläggning och bedömning av socialbidragsärenden. Sven-Olof Isacsson - Sven-Olof var ordförande för Kommission för ett socialt hållbart Malmö. Han är professor emeritus i socialmedicin vid medicinska fakulteten på Lunds universitet. Sven-Olof är specialist i invärtesmedicin, kardiologi och allmänmedicin. Kristina Jakobsson - Kristina är docent i arbets- och miljömedicin och överläkare vid Lunds universitet. Kristina har tillsammans med Maria Albin och Anders Djurfeldt skrivit rapporten Miljöns betydelse för sociala skillnader i hälsa på uppdrag av kommissionen. Urban Janlert - Urban är professor i folkhälsovetenskap vid Umeå universitet. Urban har skrivit rapporten Arbetslöshet och hälsa en kunskapsöversikt på uppdrag av kommissionen. Marcus Knutagård - Marcus är fil. dr., forskare och universitetslektor vid Socialhögskolan på Lunds universitet. Marcus är en av författarna i rapporten Barn i Malmö livsvillkor ger ojämlik hälsa som Marie Köhler tagit fram inom ramen för kommissionsarbetet. Marie Köhler - Marie var kommissionär och har länge arbetat som barnhälsovårdsöverläkare i Malmö. Hon är verksamhetschef för Kunskapscentrum för barnhälsovård i Region Skåne. Inom ramen för kommissionsarbetet har Marie tagit fram rapporten Barn i Malmö skilda livsvillkor ger ojämlik hälsa. 13

14 Annelie Larsson - Annelie var kommissionär och är direktör för sociala resursförvaltningen i Malmö stad. Hon har tidigare varit IoF-chef (individ- och familjeomsorg) och stadsdelschef i Kirsebergs stadsdelsförvaltning. Christer Larsson - Christer var kommissionär och är stadsbyggnadsdirektör i Malmö stad. Christer initierade tillsammans med kommissionärerna Katarina Pelin och Eva Engquist rapporten Stadens rumsliga påverkan på hälsa. Kerstin Larsson - Kerstin var kommissionär och har arbetat med skolfrågor inom Malmö stad sedan 1972, som lärare, skolledare och som chef för FoU/Utbildning (forskning och utbildning). Matti Leijon - Matti är fil. dr. i socialmedicin och folkhälsovetenskap. Han arbetar som folkhälsostrateg på Region Skånes enhet för folkhälsa och social hållbarhet. Emma Leijnse - Reporter på Sydsvenskans inrikesredaktion. där hon främst bevakar skol- och utbildningsfrågor. Förra året gav hon ut boken Godkänt? som handlar om de sjunkande kunskapsresultaten i den svenska skolan. Emma är konferensens huvudmoderator. Martin Lindström - Martin är professor i socialmedicin vid Centrum för Primärvårdsforskning vid Lunds universitet. Martin har tillsammans med Maria Rosvall, Birgit Modén, Mathias Grahn och Maria Fridh skrivit rapporten Livsvillkor, levnadsvanor och hälsa i Malmö på uppdrag av kommissionen. Ann Ludvigsson - Ann är lektor i pedagogik vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping. Ann har tillsammans med Carin Falkner skrivit rapporten God kvalitet i fritidshem grund för elevers lärande, utveckling och hälsa på uppdrag av kommissionen. Katarina Pelin - Katarina var kommissionär och är miljödirektör i Malmö stad. Katarina initierade tillsammans med kommissionärerna Eva Engquist och Christer Larsson rapporten Stadens rumsliga påverkan på hälsa. Sven Persson - Sven var kommissionär och är professor i pedagogik vid lärarutbildningen på Malmö högskola. Sven har skrivit rapporterna Förskolans betydelse för barns utveckling, lärande och hälsa och Skolan och elevers utveckling, lärande och hälsa några nedslag inom ramen för kommissionsarbetet. 14

15 Maria Rosvall - Maria var kommissionär och är docent och överläkare i socialmedicin vid Lunds universitet. Maria har inom ramen för kommissionsarbetet skrivit rapporten Livsvillkor, levnadsvanor och hälsa i Malmö tillsammans med Martin Lindström, Birgit Modén, Mathias Grahn och Maria Fridh. Tapio Salonen - Tapio var kommissionär och är professor i socialt arbete vid Malmö högskola. Tapio har inom ramen för kommissionsarbetet skrivit rapporterna Befolkningsrörelser, försörjningsvillkor och bostadssegregation en sociodynamisk analys av Malmö och Lokala handlingsstrategier mot barnfattigdom (med Anna Angelin). Mikael Stigendal - Mikael var kommissionär och är professor i sociologi vid Malmö högskola. Inom ramen för kommissionsarbetet har Mikael skrivit rapporterna Malmö de två kunskapsstäderna och Malmö från kvantitets- till kvalitetskunskapsstad. Susanna Toivanen - Susanna är docent i sociologi på CHESS (Centre for Health Equity Studies) vid Stockholms universitet. Susanna har tillsammans med Marit Gisselmann och Petra Lindfors skrivit rapporten Kön, genus och hälsa: socioekonomiska skillnader i hälsa bland kvinnor och män på uppdrag av kommissionen. Denny Vågerö - Denny var kommissionär och är professor i medicinsk sociologi på CHESS (Centre för Health Equity Studies) vid Stockholms universitet. Han är medlem i Vetenskapsakademien och var kommissionär i WHO:s Commission on Social Determinants of Health. Per-Olof Östergren - Per-Olof var kommissionär och är professor och överläkare i socialmedicin och global hälsa vid Lunds universitet. Per-Olof har inom ramen för kommissionsarbetet skrivit rapporten Hur hänger en socialt hållbar utveckling och hälsans jämlikhet ihop? Ett försök att besvara denna fråga med hjälp av en systemteoretisk ansats. Samtliga underlagsrapporter och kommissionens slutrapport finns att ladda ner på malmo.se/kommission 15

16 Malmö stad, stadskontoret 2013

Malmös väg mot en hållbar framtid

Malmös väg mot en hållbar framtid Malmös väg mot en hållbar framtid Hälsa, välfärd och rättvisa Kommission för ett socialt hållbart Malmö Malmös väg mot en hållbar framtid. Hälsa, välfärd och rättvisa. Redaktörer: Mikael Stigendal and

Läs mer

Kommission för ett socialt hållbart Malmö. Kommission för ett socialt hållbart Malmö Eskilstuna den 31 maj 2013 Anna Balkfors,

Kommission för ett socialt hållbart Malmö. Kommission för ett socialt hållbart Malmö Eskilstuna den 31 maj 2013 Anna Balkfors, Kommission för ett socialt hållbart Malmö Kommission för ett socialt hållbart Malmö Eskilstuna den 31 maj 2013 Anna Balkfors, Direktiv Beslut i kommunstyrelsen 9 november 2010 Politisk oberoende kommission

Läs mer

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 2 Innehåll s 7 s 8 s 9 s 12 s 14 Förord Besluten i korthet Inledning Vad händer nu? Ledarskap och arbetsmetoder

Läs mer

2014 Skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg

2014 Skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg 2014 Skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg Innehåll I samband med att kommunfullmäktige antog 2013 års budgetmål fick Social resursnämnd i uppdrag att vara processägare för stadens arbete med två

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad!

Gör jämlikt gör skillnad! Gör jämlikt gör skillnad! SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET MINSKAR SKILLNADER I HÄLSA Gör jämlikt gör skillnad! 1 Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa 2 Titel Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling som visar att satsningar

Läs mer

Socialt stöd i boende för hemlösa barnfamiljer, ansökan till kommunstyrelsen

Socialt stöd i boende för hemlösa barnfamiljer, ansökan till kommunstyrelsen Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (2) Datum 2015-02-10 Vår referens Eva Hansson Planeringssekreterare Eva.Hansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Socialt stöd i boende för hemlösa barnfamiljer, ansökan

Läs mer

REDOVISNING. Stadskontoret. Malmö stads. välfärdsredovisning 2013

REDOVISNING. Stadskontoret. Malmö stads. välfärdsredovisning 2013 REDOVISNING Stadskontoret Malmö stads välfärdsredovisning 2013 Välfärdsredovisningen för Malmö stad 2013 har sammanställts av stadskontorets avdelning för samhällsplanering. Ett stort tack riktas till

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR BOSTADSFÖRSÖRJNING. Antagen av kommunstyrelsen 2014-11-26

HANDLINGSPLAN FÖR BOSTADSFÖRSÖRJNING. Antagen av kommunstyrelsen 2014-11-26 1 HANDLINGSPLAN FÖR BOSTADSFÖRSÖRJNING Antagen av kommunstyrelsen 2014-11-26 2 Innehåll FÖRORD 3 BOSTADSFÖRSÖRJING I MALMÖ STAD 3 SAMMANSFATTNING 4 INLEDNING 7 MOTIV OCH MÅL FÖR BOSTADSFÖRSÖRJNINGEN 8

Läs mer

Statens folkhälsoinstitut Socialstyrelsen. Gap

Statens folkhälsoinstitut Socialstyrelsen. Gap Statens folkhälsoinstitut Socialstyrelsen Svenska lärdomar av Marmotkommissionens rapport Closing the Gap Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Genomförande 12 Kapitel 1 Om Closing the Gap och Sverige

Läs mer

PÅ VÄG MOT ETT GÖTEBORG FÖR ALLA

PÅ VÄG MOT ETT GÖTEBORG FÖR ALLA Foto: Klas Eriksson PÅ VÄG MOT ETT GÖTEBORG FÖR ALLA Om minskade skillnaders betydelse för social hållbarhet och god folkhälsa ÖKA LIVSCHANSER MINSKA SKILLNADER FÖREBYGG OCH STÄRK 2 INNEHÅLL Sidan 3-5...

Läs mer

Från kunskap till handling

Från kunskap till handling Från kunskap till handling ENKÄTUNDERSÖKNING SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET Från kunskap till handling 1 Från kunskap till handling 2 Inledning Tillsammans med 20 kommuner, landsting och regioner samordnade

Läs mer

HFS-konferensen 2015 Jämlik hälsa och vård

HFS-konferensen 2015 Jämlik hälsa och vård HFS-konferensen 2015 Jämlik hälsa och vård Text och foto: Stina Elg HFS-konferensen 2015 Jämlik hälsa och vård Den 19-20 mars 2015 höll Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård sin 14:e nationella

Läs mer

Det hållbara Göteborg. Rapport till kommunstyrelsen i Göteborg från Rådet för integration och samhällsgemenskap

Det hållbara Göteborg. Rapport till kommunstyrelsen i Göteborg från Rådet för integration och samhällsgemenskap Det hållbara Göteborg Rapport till kommunstyrelsen i Göteborg från Rådet för integration och samhällsgemenskap GÖTEBORG 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UPPDRAG OCH GENOMFÖRANDE 4 Uppdraget 4 Rådets verksamhet

Läs mer

Malmö. de två kunskapsstäderna. Mikael Stigendal

Malmö. de två kunskapsstäderna. Mikael Stigendal Malmö de två kunskapsstäderna Mikael Stigendal Ett diskussionsunderlag framtaget för Kommission för ett socialt hållbart Malmö 2011-2012 15 december 2011 Författare Mikael Stigendal Professor i sociologi

Läs mer

God kvalitet i fritidshem

God kvalitet i fritidshem God kvalitet i fritidshem Grund för elevers lärande, utveckling och hälsa Carin Falkner Ann Ludvigsson Ett diskussionsunderlag framtaget för Kommission för ett socialt hållbart Malmö 13 augusti 2012 Författare

Läs mer

Östgötakommissionen för folkhälsa slutrapport

Östgötakommissionen för folkhälsa slutrapport för folkhälsa slutrapport Östgötakommissionen för folkhälsa slutrapport 1 Omslagsbild: Visit Östergötland/Oscar Lürén Layout och original: Byrå4, Uppsala 2014 Tryck: Exakta Printing 2 Innehåll 1. Östgötakommissionens

Läs mer

INSATSER, FORSKNING & FORTBILDNING I VÄSTRA GÖTALAND

INSATSER, FORSKNING & FORTBILDNING I VÄSTRA GÖTALAND RISKBRUK MISSBRUK BEROENDE INSATSER, FORSKNING & FORTBILDNING I VÄSTRA GÖTALAND En rapport från Forskningsrådet för missbruks och beroendefrågor nätverk i Västra Götaland 2010 Forskningsrådet för missbruks

Läs mer

Kungl. Vetenskapsakademien State of the Science Konferens Preliminärt Uttalande Skola, Lärande och Psykisk Hälsa

Kungl. Vetenskapsakademien State of the Science Konferens Preliminärt Uttalande Skola, Lärande och Psykisk Hälsa Kungl. Vetenskapsakademien State of the Science Konferens Preliminärt Uttalande Skola, Lärande och Psykisk Hälsa 26-28 april 2010 Detta uttalande har utarbetats av en oberoende, tvärvetenskaplig panel

Läs mer

Välfärdskonferensen 2012

Välfärdskonferensen 2012 Välfärdskonferensen 2012 Nya behov ny välfärd genom samverkan Göteborg den 14-16 november En konferensrapport av Runo Axelsson Susanna Bihari Axelsson 1 INTRODUKTION Den 14-16 november anordnade Samordningsförbundet

Läs mer

Utredning om organisation av arbetsmarknads - och vuxenutbildningsinsatser

Utredning om organisation av arbetsmarknads - och vuxenutbildningsinsatser SIGNERAD 2014-01-24 Malmö stad Stadskontoret 1 (9) Datum 2014-01-14 Vår referens Gunnar Bergström Utredningssekreterare Tjänsteskrivelse gunnar.bergstrom@malmo.se Utredning om organisation av arbetsmarknads

Läs mer

Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland

Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland 2006 Innehåll Inledning 1 Syfte 1 Landstinget Sörmlands definitioner 2 Mål 3 Uppföljning 4 Fördjupning 5 Hälsan globalt

Läs mer

FÖRSKOLA I UTVECKLING

FÖRSKOLA I UTVECKLING Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FÖRSKOLA I UTVECKLING Att utveckla en likvärdig och högkvalitativ förskola där barnen ges bästa möjliga förutsättningar för lärande och utveckling NATIONELL

Läs mer

Trender i barns och ungdomars psykiska hälsa i Sverige

Trender i barns och ungdomars psykiska hälsa i Sverige Trender i barns och ungdomars psykiska hälsa i Sverige 12 14 april 2010 Kungl. Vetenskapsakademien Hälsoutskottet State-of-the-Science Konferensuttalande Om konferensuttalandet Detta uttalande har utarbetats

Läs mer

Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013

Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013 Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013 1 REGIONAL FOLKHÄLSOSTRATEGI 2010--2013 FÖRORD En god folkhälsa är ett centralt politiskt mål och ses alltmer som en viktig del i den regionala utvecklingen.

Läs mer

Vägarna in. Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal

Vägarna in. Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal Vägarna in Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal Vägarna in Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal 1 Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor.

Läs mer

Ojämna villkor för hälsa och vård. Jämlikhetsperspektiv på hälsooch sjukvården

Ojämna villkor för hälsa och vård. Jämlikhetsperspektiv på hälsooch sjukvården Ojämna villkor för hälsa och vård Jämlikhetsperspektiv på hälsooch sjukvården Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men

Läs mer

kommek 2014 malmömässan 20-21 augusti Inbjudan till kommunalekonomisk konferens och utställning Verksamhetsutveckling Analys Strategi Budget

kommek 2014 malmömässan 20-21 augusti Inbjudan till kommunalekonomisk konferens och utställning Verksamhetsutveckling Analys Strategi Budget K O M M E K D I T T F Ö N S T E R M O T F R A M T I D E N Strategi Budget Verksamhetsutveckling Försäkring Analys kommek 2014 Framtid malmömässan 20-21 augusti Bokföring Vision Pension Finansiering IT

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Bygg Malmö helt

Tjänsteskrivelse. Bygg Malmö helt SIGNERAD 2014-05-16 Malmö stad Stadskontoret 1 (5) Datum 2014-05-16 Handläggare Anders Spjuth Projektledare Anders.Spjuth@malmo.se Tjänsteskrivelse Bygg Malmö helt STK-2014-590 Sammanfning Kommunstyrelsens

Läs mer

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017 HALMSTADS KOMMUN eringsdirektiv med budget 2015-2017 Jobb, utbildning och välfärd Socialdemokraterna och Vänsterpartiet FÖR ETT MÖJLIGHETERNAS HALMSTAD Vi står för en politik som skapar jobb, värnar välfärden,

Läs mer