Konferensprogram Malmös väg mot en hållbar framtid. 10 september 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konferensprogram Malmös väg mot en hållbar framtid. 10 september 2013"

Transkript

1 Konferensprogram Malmös väg mot en hållbar framtid 10 september 2013

2 Lokaler i slagthuset k k k k 2 Lokaler för konferensen är markerade i rött. k Här serveras förmiddags- och eftermiddagskaffe!

3 Välkommen till konferensen Malmös väg mot en hållbar framtid År 2010 beslutade kommunstyrelsen i Malmö att tillsätta en Kommission för ett socialt hållbart Malmö. Uppdraget var att ta fram ett vetenskapligt underbyggt material som bas för hur skillnaderna i hälsa skulle kunna minskas i staden hur staden skulle kunna bli socialt hållbar. 14 forskare och tjänstemän arbetade under drygt två år med uppdraget, under ledning av ordförande och huvudsekreterare. Den 1 mars 2013 presenterade kommissionen sin slutrapport Malmös väg mot en hållbar framtid hälsa, välfärd och rättvisa, som också har fått ge namn till den här konferensen. Slutrapporten bygger på de drygt 30 vetenskapligt underbyggda underlagsrapporter som producerats inom ramen för kommissionsarbetet, på de seminarier och workshops som anordnats och på de samtal som förts med över 2000 personer i Malmö. Slutrapporten är ett startskott för Malmös fortsatta arbete för en hållbar framtid. Konferensen syftar till att sprida den kunskap som kommissionen genererat; fördjupa kunskapen om vad det är som behöver göras, men också hur vi ska åstadkomma de förändringar som är nödvändiga för att nå en hållbar utveckling. Förhoppningen är att konferensen ska generera gemensamma diskussioner kring hur vi fortsatt kan arbeta vidare på alla nivåer för att tillsammans göra Malmö till en hållbar stad ur alla perspektiv. Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande 3

4 4

5 Program Registrering och kaffe Välkommen! Kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh Kommissionens tidigare ordförande Sven-Olof Isacsson, professor emeritus i socialmedicin vid Lunds universitet Varför tillsattes kommissionen, och hur ser den politiska ambitionen ut efter att slutrapporten släppts? Katrin Stjernfeldt Jammeh Malmö stads arbete för social hållbarhet idag och framöver Stadsdirektör Jan-Inge Ahlfridh Hur har kommissionen arbetat? Lärdomar och reflektioner Sven-Olof Isacsson Anna Balkfors, utvecklingsstrateg på stadskontoret, Malmö stad, tidigare huvudsekreterare i kommissionen Bensträckare Slutrapportens övergripande drag; upplägg, motiv, struktur och två övergripande rekommendationer Mikael Stigendal, professor i sociologi vid Malmö högskola och tidigare kommissionär Per-Olof Östergren, professor i socialmedicin vid Lunds universitet och tidigare kommissionär Samtal om slutrapportens innehåll Samtal med de tidigare kommissionärerna Mikael Stigendal, Per-Olof Östergren, Annelie Larsson (direktör för sociala resursförvaltningen i Malmö stad), Katarina Pelin (direktör för miljöförvaltningen i Malmö stad) och Denny Vågerö (professor i medicinsk sociologi vid CHESS, Stockholms universitet) Vegetarisk lunch Tematiska dialogseminarier (se separata program), inklusive kaffepaus Avslutande reflektioner (i plenum) Slut Moderator: Emma Leijnse, reporter på Sydsvenskans inrikesredaktion. 5

6 Seminarium Barn och ungas vardagsvillkor Nästan var femte kommuninvånare i Malmö är ett barn. Att alla barn får en bra start i livet, en trygg uppväxt och möjlighet att utvecklas både fysiskt, socialt och kognitivt är ett av de viktigaste mål man kan sätta för samhällets utveckling. Seminariet om barn och ungas vardagsvilkor fokuserar på de viktigaste faktorerna för att skapa goda villkor för barn och ungdomar. Seminariet avslutas med en gemensam diskussion. Barns hälsa i Malmö Marie Köhler, barnhälsovårdsöverläkare i Region Skåne och tidigare kommissionär Moderator: Annelie Larsson, direktör för sociala resursförvaltningen i Malmö stad och tidigare kommissionär Ekonomiska villkor för barnfamiljer i Malmö Anna Angelin, fil. dr. vid Socialhögskolan, Lunds universitet Moderator: Annelie Larsson, direktör för sociala resursförvaltningen i Malmö stad och tidigare kommissionär Barn och ungas bostadsförhållanden och miljö Marcus Knutagård, fil. dr. vid Socialhögskolan, Lunds universitet Moderator: Annelie Larsson, direktör för sociala resursförvaltningen i Malmö stad och tidigare kommissionär Barn till föräldrar med psykisk ohälsa Birthe Hagström, fil. dr. och utvecklingsledare, sociala resursförvaltningen, Malmö stad Moderator: Annelie Larsson, direktör för sociala resursförvaltningen i Malmö stad och tidigare kommissionär Avslutande diskussion och reflektion Moderatorer: Mia Norberg, demokratiutvecklare på stadskontoret, Malmö stad Annika Pfannenstill, FoU-koordinator på stadskontoret, Malmö stad 6

7 Seminarium Boendemiljö och stadsplanering En stads utformning och boendemiljö påverkar i många avseenden människors välbefinnande, hälsa och hälsans sociala fördelning. En del fysiska egenskaper i stadsmiljön som till exempel tillgång till gröna ytor, avsaknad av fysiska barriärer, trygga och inbjudande utemiljöer är direkt kopplade till välbefinnande och hälsa och de är ofta socialt snedfördelade. Seminariet inriktar sig på stadsplaneringens påverkan på människors hälsa, med särskild fokus på bostadsmiljö, boendesegregation och tillit. Seminariet avslutas med en gemensam diskussion. Bostad och bostadsmiljö Kristina Jakobsson, docent i arbets- och miljömedicin vid Lunds universitet Moderator: Marianne Dock, programarkitekt, stadsbyggnadskontoret, Malmö stad Boendesegregation och bostadsförsörjning Christer Larsson, direktör stadsbyggnadskontoret, Malmö stad och tidigare kommissionär Moderator: Hjalmar Falck, områdeskoordinator Seved, Malmö stad Tillit Maria Emmelin, professor i global hälsa vid Lunds universitet Moderator: Anna Heide, CSR-chef, MKB (Malmö kommunala bostadsbolag) Avslutande diskussion och reflektion Moderator: Per-Olof Östergren, professor i socialmedicin vid Lunds universitet och tidigare kommissionär 7

8 Seminarium Utbildning Utbildning är den samhällsstruktur som äger den största potentialen att utrusta barn och ungdomar med kapacitet att överskrida familjebakgrundens sociala begränsningar och utveckla en god hälsa. Seminariet inriktar sig på de mål- och åtgärdsförslag som kommissionsarbetet genererat inom utbildningsområdet, och fokuserar på vad som behöver göras för att alla barn i Malmö ska få en god och likvärdig utbildning. Seminariet består av fem pass från förskolan till gymnasiet och avslutas med ett reflekterande samtal mellan förvaltningsdirektörer från Malmö stad och tidigare kommissionärer. Förskolans betydelse för barns utveckling, lärande och hälsa Sven Persson, professor i pedagogik vid Malmö högskola och tidigare kommissionär Moderator: Andreas Norbrant, direktör för förskoleförvaltningen, Malmö stad God kvalitet i fritidshem grund för elevers lärande, utveckling och hälsa Carin Falkner, lektor i lärande vid högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping Ann Ludvigsson, lektor i pedagogik vid högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping Moderator: Anders Malmquist, direktör för grundskoleförvaltningen, Malmö stad Föräldrasamverkan i grundskolan Laid Bouakaz, lektor i interkulturalitet och lärande vid Malmö högskola Moderator: Anders Malmquist, direktör för grundskoleförvaltningen, Malmö stad Gymnasieskolan inte en skola för alla? Margareta Cederberg, lektor i pedagogik vid Malmö högskola Moderator: Eva Ahlgren, direktör för gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, Malmö stad Avslutande diskussion och reflektion Samtal mellan Kerstin Larsson, tidigare kommissionär, Sven Persson, Andreas Norbrant, Anders Malmquist och Eva Ahlgren. 8

9 Seminarium Inkomst och arbete Möjligheten till förvärvsarbete, rimliga anställningsvillkor och en god arbetsmiljö är några av de viktigaste faktorerna för en god hälsa, både för den som arbetar och för familjen. Seminariet om inkomst och arbete syftar till att fördjupa kunskapen om kopplingen mellan arbete, arbetslöshet, inkomst och hälsa, om skillnader på arbetsmarknaden mellan olika grupper i samhället, om huruvida försörjningsstödet skapar förutsättningar för en skälig levnadsnivå och om det obetalda arbetets utsträckning, problem och möjligheter. Seminariet avslutas med en gemensam diskussion. Inkomster och försörjning skälig levnadsnivå i Malmö? Tapio Salonen, professor i socialt arbete vid Malmö högskola och tidigare kommissionär Torbjörn Hjort, docent i socialt arbete vid Lunds universitet Moderator: Birgitta Vilén Johansson, avdelningschef, stadskontoret, Malmö stad Arbetsmarknad och hälsa Urban Janlert, professor i folkhälsovetenskap vid Umeå universitet Moderator: Pehr Andersson, avdelningschef, stadskontoret, Malmö stad Arbetsmiljö och hälsa Maria Albin, docent i arbets- och miljömedicin vid Lunds universitet Moderator: Anette Stachowicz Jönsson, HR-specialist, stadskontoret, Malmö stad Det obetalda arbetet Tapio Salonen, professor i socialt arbete vid Malmö högskola och tidigare kommissionär Susanna Toivanen, docent i sociologi vid Stockholms universitet Moderator: Pia Hellberg Lannerheim, planeringssekreterare, stadskontoret, Malmö stad Avslutande diskussion och reflektion Moderator: Anna Balkfors, utvecklingsstrateg på stadskontoret, Malmö stad och tidigare huvudsekreterare i Kommission för ett socialt hållbart Malmö 9

10 Seminarium Hälso- och sjukvård Det viktigaste folkhälsoarbetet ligger utanför hälso- och sjukvårdens ansvarsområde, men hälso- och sjukvården kan trots allt ge ett viktigt bidrag som en av många aktörer för att förbättra folkhälsan och minska ojämlikheten i hälsa, främst genom att utveckla sina insatser så att de sker på ett jämlikt sätt utifrån de behov som finns i befolkningen. Seminariet om hälso- och sjukvården fokuserar på Malmöbornas hälsa ur ett livsloppsperspektiv, hälsans sociala snedfördelning, hur vården är fördelad i staden, hur vi på bästa sätt kan arbeta förebyggande inom hälso- och sjukvården samt hur vi ska kunna åstadkomma en kvalificerad epidemiologisk bevakning av Malmöbornas hälsa. Seminariet avslutas med en gemensam diskussion. Malmöbornas hälsa från vaggan till graven Maria Rosvall, docent i socialmedicin vid Lunds universitet och tidigare kommissionär Martin Lindström, professor i socialmedicin vid Lunds universitet Moderator: Måns Rosén, direktör för Statens beredning för medicinsk utvärdering Vårdutnyttjande i Malmö Anders Beckman, universitetslektor och distriktsläkare, Lunds universitet Moderator: Pia Nilsson, FoU-koordinator, stadskontoret, Malmö stad Förebyggande insatser Matti Leijon, doktor i socialmedicin och folkhälsovetenskap, folkhälsostrateg i Region Skåne Moderator: Jenny Ekblad, FoU-koordinator, stadskontoret, Malmö stad Behovet av en kvalificerad epidemiologisk bevakning Sven-Olof Isacsson, tidigare ordförande i Kommission för ett socialt hållbart Malmö, professor emeritus i socialmedicin vid Lunds universitet Måns Rosén, direktör för Statens beredning för medicinsk utvärdering Moderator: Maria Kronogård, samhällsstrateg, stadskontoret, Malmö stad 10 Avslutande diskussion och reflektion Moderator: Jenny Malmsten, planeringssekreterare, stadskontoret, Malmö stad

11 Seminarium Förändrade processer för en socialt hållbar utveckling genom kunskapsallianser och demokratiserad governance Hur kan vi åstadkomma de förändringar som krävs för att minska ojämlikheten i hälsa och skapa en hållbar stad ur alla aspekter? Den förändring som Kommission för ett socialt hållbart Malmö menar bör eftersträvas handlar om att inte identifiera och lösa ett problem i taget, utan om att bidra till en förändrad utveckling av samhället där åtgärder alltid tar utgångspunkt i ett holistiskt perspektiv och bidrar till att lösa flera problem samtidigt. Seminariet behandlar hur-frågorna med fokus på kunskapsallianser, behovet av ett förändrat ledarskap, holistiska styrinstrument, demokrati och tvärsektoriell samverkan. Seminariet avslutas med ett reflektionspass. Kunskapsallianser Mikael Stigendal, professor i sociologi vid Malmö högskola och tidigare kommissionär Eva Engquist, före detta vice rektor på Malmö högskola och tidigare kommissionär Moderator: Athanasios Patsias, områdeskoordinator Segevång, Malmö stad Ledarskap, demokrati och samverkan över gränser Katarina Pelin, direktör för miljöförvaltningen, Malmö stad, tidigare kommissionär Denny Vågerö, professor i medicinsk sociologi vid Stockholms universitet och tidigare kommissionär Moderator: Tove Dannestam, utvecklingsstrateg, stadskontoret, Malmö stad Avslutande reflektioner Reflektörer: Hans Abrahamsson, docent i freds- och utvecklingsforskning, Göteborgs universitet Charlotte Magill, enhetschef, miljöförvaltningen, Malmö stad Birthe Müller, verksamhetsutvecklare, Hållbar utveckling Skåne (HUT Skåne) Leif Åhlander, enhetschef FoU Malmö-utbildning, grundskoleförvaltningen, Malmö stad Moderator: Annika Weman, projektledare, stadskontoret, Malmö stad 11

12 Föredragande i alfabetisk ordning Maria Albin - Maria är docent i arbets- och miljömedicin vid Lunds universitet. Maria har tillsammans med Kristina Jakobsson och Anders Djurfeldt skrivit rapporten Miljöns betydelse för sociala skillnader i hälsa på uppdrag av kommissionen. Anna Angelin - Anna är fil. dr. i socialt arbete och arbetar som universitetslektor vid Socialhögskolan på Lunds universitet. Anna har tillsammans med Tapio Salonen skrivit rapporten Lokala handlingsstrategier mot barnfattigdom på uppdrag av kommissionen. Anders Beckman - Anders är med. dr., specialist i allmänmedicin och forskare med inriktning på vårdkonsumtion vid Lunds universitet. Anders har på uppdrag av kommissionen skrivit rapporten Sjukvårdskonsumtion i Malmö Laid Bouakaz - Laid är verksam som universitetslektor i interkulturalitet och lärande vid Malmö högskola och som forskare vid Linnéuniversitet. Laid har på uppdrag av kommissionen skrivit rapporten Att behålla mitt och lära mig något nytt föräldraengagemang i mångkulturella miljöer. Margareta Cederberg - Margareta är fil. dr. i pedagogik vid Malmö högskola. Margareta har skrivit rapporten Gymnasieskolan inte en skola för alla? En forskningssammanställning om låg utbildning och hälsa på uppdrag av kommissionen. Maria Emmelin - Maria är professor i global hälsa vid Lunds universitet. Maria har tillsammans med Malin Eriksson skrivit rapporten Kan socialt kapital byggas in i våra bostadsområden och därmed förbättra invånarnas upplevda och mentala hälsa? på uppdrag av kommissionen. Eva Engquist - Eva var kommissionär och har varit vice rektor på Malmö högskola där hon hade särskilt ansvar för samverkan och innovation. Eva initierade tillsammans med kommissionärerna Christer Larsson och Katarina Pelin rapporten Stadens rumsliga påverkan på hälsa. 12

13 Carin Falkner - Carin är lektor i lärande vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping. Carin har tillsammans med Ann Ludvigsson skrivit rapporten God kvalitet i fritidshem grund för elevers lärande, utveckling och hälsa på uppdrag av kommissionen. Birthe Hagström - Birthe är fil. dr. i pedagogik och arbetar som utvecklingsledare vid sociala resursförvaltningen i Malmö stad. Birthe är en av författarna i rapporten Barn i Malmö livsvillkor ger ojämlik hälsa som Marie Köhler tagit fram inom ramen för kommissionsarbetet. Torbjörn Hjort - Torbjörn är docent i socialt arbete vid Lunds universitet. Torbjörn har på uppdrag av kommissionen skrivit rapporten Skälig levnadsnivå i Malmö om handläggning och bedömning av socialbidragsärenden. Sven-Olof Isacsson - Sven-Olof var ordförande för Kommission för ett socialt hållbart Malmö. Han är professor emeritus i socialmedicin vid medicinska fakulteten på Lunds universitet. Sven-Olof är specialist i invärtesmedicin, kardiologi och allmänmedicin. Kristina Jakobsson - Kristina är docent i arbets- och miljömedicin och överläkare vid Lunds universitet. Kristina har tillsammans med Maria Albin och Anders Djurfeldt skrivit rapporten Miljöns betydelse för sociala skillnader i hälsa på uppdrag av kommissionen. Urban Janlert - Urban är professor i folkhälsovetenskap vid Umeå universitet. Urban har skrivit rapporten Arbetslöshet och hälsa en kunskapsöversikt på uppdrag av kommissionen. Marcus Knutagård - Marcus är fil. dr., forskare och universitetslektor vid Socialhögskolan på Lunds universitet. Marcus är en av författarna i rapporten Barn i Malmö livsvillkor ger ojämlik hälsa som Marie Köhler tagit fram inom ramen för kommissionsarbetet. Marie Köhler - Marie var kommissionär och har länge arbetat som barnhälsovårdsöverläkare i Malmö. Hon är verksamhetschef för Kunskapscentrum för barnhälsovård i Region Skåne. Inom ramen för kommissionsarbetet har Marie tagit fram rapporten Barn i Malmö skilda livsvillkor ger ojämlik hälsa. 13

14 Annelie Larsson - Annelie var kommissionär och är direktör för sociala resursförvaltningen i Malmö stad. Hon har tidigare varit IoF-chef (individ- och familjeomsorg) och stadsdelschef i Kirsebergs stadsdelsförvaltning. Christer Larsson - Christer var kommissionär och är stadsbyggnadsdirektör i Malmö stad. Christer initierade tillsammans med kommissionärerna Katarina Pelin och Eva Engquist rapporten Stadens rumsliga påverkan på hälsa. Kerstin Larsson - Kerstin var kommissionär och har arbetat med skolfrågor inom Malmö stad sedan 1972, som lärare, skolledare och som chef för FoU/Utbildning (forskning och utbildning). Matti Leijon - Matti är fil. dr. i socialmedicin och folkhälsovetenskap. Han arbetar som folkhälsostrateg på Region Skånes enhet för folkhälsa och social hållbarhet. Emma Leijnse - Reporter på Sydsvenskans inrikesredaktion. där hon främst bevakar skol- och utbildningsfrågor. Förra året gav hon ut boken Godkänt? som handlar om de sjunkande kunskapsresultaten i den svenska skolan. Emma är konferensens huvudmoderator. Martin Lindström - Martin är professor i socialmedicin vid Centrum för Primärvårdsforskning vid Lunds universitet. Martin har tillsammans med Maria Rosvall, Birgit Modén, Mathias Grahn och Maria Fridh skrivit rapporten Livsvillkor, levnadsvanor och hälsa i Malmö på uppdrag av kommissionen. Ann Ludvigsson - Ann är lektor i pedagogik vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping. Ann har tillsammans med Carin Falkner skrivit rapporten God kvalitet i fritidshem grund för elevers lärande, utveckling och hälsa på uppdrag av kommissionen. Katarina Pelin - Katarina var kommissionär och är miljödirektör i Malmö stad. Katarina initierade tillsammans med kommissionärerna Eva Engquist och Christer Larsson rapporten Stadens rumsliga påverkan på hälsa. Sven Persson - Sven var kommissionär och är professor i pedagogik vid lärarutbildningen på Malmö högskola. Sven har skrivit rapporterna Förskolans betydelse för barns utveckling, lärande och hälsa och Skolan och elevers utveckling, lärande och hälsa några nedslag inom ramen för kommissionsarbetet. 14

15 Maria Rosvall - Maria var kommissionär och är docent och överläkare i socialmedicin vid Lunds universitet. Maria har inom ramen för kommissionsarbetet skrivit rapporten Livsvillkor, levnadsvanor och hälsa i Malmö tillsammans med Martin Lindström, Birgit Modén, Mathias Grahn och Maria Fridh. Tapio Salonen - Tapio var kommissionär och är professor i socialt arbete vid Malmö högskola. Tapio har inom ramen för kommissionsarbetet skrivit rapporterna Befolkningsrörelser, försörjningsvillkor och bostadssegregation en sociodynamisk analys av Malmö och Lokala handlingsstrategier mot barnfattigdom (med Anna Angelin). Mikael Stigendal - Mikael var kommissionär och är professor i sociologi vid Malmö högskola. Inom ramen för kommissionsarbetet har Mikael skrivit rapporterna Malmö de två kunskapsstäderna och Malmö från kvantitets- till kvalitetskunskapsstad. Susanna Toivanen - Susanna är docent i sociologi på CHESS (Centre for Health Equity Studies) vid Stockholms universitet. Susanna har tillsammans med Marit Gisselmann och Petra Lindfors skrivit rapporten Kön, genus och hälsa: socioekonomiska skillnader i hälsa bland kvinnor och män på uppdrag av kommissionen. Denny Vågerö - Denny var kommissionär och är professor i medicinsk sociologi på CHESS (Centre för Health Equity Studies) vid Stockholms universitet. Han är medlem i Vetenskapsakademien och var kommissionär i WHO:s Commission on Social Determinants of Health. Per-Olof Östergren - Per-Olof var kommissionär och är professor och överläkare i socialmedicin och global hälsa vid Lunds universitet. Per-Olof har inom ramen för kommissionsarbetet skrivit rapporten Hur hänger en socialt hållbar utveckling och hälsans jämlikhet ihop? Ett försök att besvara denna fråga med hjälp av en systemteoretisk ansats. Samtliga underlagsrapporter och kommissionens slutrapport finns att ladda ner på malmo.se/kommission 15

16 Malmö stad, stadskontoret 2013

Sven-Olof Isacsson med.fak. Lunds Universitet, Sverige

Sven-Olof Isacsson med.fak. Lunds Universitet, Sverige Sven-Olof Isacsson med.fak. Lunds Universitet, Sverige Professor emeritus i Socialmedicin. Invärtesmedicinare,kardiolog, allmänmedicinare Ordförande i Kommission för ett Socialt Hållbart Malmö(2010-2013).

Läs mer

Kommission för ett socialt hållbart Malmö Vinnare av Sveriges Arkitekters Planpris 2014

Kommission för ett socialt hållbart Malmö Vinnare av Sveriges Arkitekters Planpris 2014 Kommission för ett socialt hållbart Malmö Vinnare av Sveriges Arkitekters Planpris 2014 HEMSIDA: www.malmo.se/kommission BLOGG: www.malmokommissionen.se Josephine Nellerup Planchef/avdelningschef Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

Malmös väg mot en hållbar framtid

Malmös väg mot en hållbar framtid Malmös väg mot en hållbar framtid En unik kommission för social hållbarhet Ojämlikhet i hälsa i Malmö p.g.a. sociala bestämningsfaktorer och samhällsstrukturer Ur direktiven till Malmökommissionen: Innovativa

Läs mer

Kommission för ett socialt hållbart Malmö. Kommission för ett socialt hållbart Malmö Eskilstuna den 31 maj 2013 Anna Balkfors,

Kommission för ett socialt hållbart Malmö. Kommission för ett socialt hållbart Malmö Eskilstuna den 31 maj 2013 Anna Balkfors, Kommission för ett socialt hållbart Malmö Kommission för ett socialt hållbart Malmö Eskilstuna den 31 maj 2013 Anna Balkfors, Direktiv Beslut i kommunstyrelsen 9 november 2010 Politisk oberoende kommission

Läs mer

Tandvård på olika villkor

Tandvård på olika villkor Tandvård på olika villkor Kommission för ett socialt hållbart Malmö Anna Balkfors, huvudsekreterare Malmökommissionen anna.balkfors@malmo.se malmo.se/kommission 131023 Stockholm Tandvård på olika villkor

Läs mer

Inbjudan till deltagande i MILSA II

Inbjudan till deltagande i MILSA II Inbjudan till deltagande i MILSA II informations- och inspirationsserie under 2014 för dig som i din verksamhet möter nyanlända flyktingar! Om MILSA MILSA, stödplattform för migration och hälsa, verkar

Läs mer

Malmös väg mot en hållbar framtid

Malmös väg mot en hållbar framtid Malmös väg mot en hållbar framtid Hälsa, välfärd och rättvisa Kommission för ett socialt hållbart Malmö Förord Det är ingen idé att finnas till om man inte behövs till nåt. Därför måste samhället inrättas

Läs mer

Social hållbarhet minskar skillnader i hälsa (2013)

Social hållbarhet minskar skillnader i hälsa (2013) Social hållbarhet minskar skillnader i hälsa (2013) TACK Margareta Kristenson Ordförande i Östgötakommissionen Professor/Överläkare i socialmedicin Linköpings Universitet Krävande finansiärer Strategiska

Läs mer

Margareta Kristenson Ordförande i Östgötakommissionen Professor/Överläkare i socialmedicin Linköpings Universitet

Margareta Kristenson Ordförande i Östgötakommissionen Professor/Överläkare i socialmedicin Linköpings Universitet Margareta Kristenson Ordförande i Östgötakommissionen Professor/Överläkare i socialmedicin Linköpings Universitet Uppdraget En Östgötakommission för folkhälsa, enligt modell från WHO 1, ska belysa hälsoläget

Läs mer

Social hållbarhet och erfarenhetsutbyte. Sötåsens Naturbruksgymnasium, Töreboda 17 april 2015

Social hållbarhet och erfarenhetsutbyte. Sötåsens Naturbruksgymnasium, Töreboda 17 april 2015 Social hållbarhet och erfarenhetsutbyte Sötåsens Naturbruksgymnasium, Töreboda 17 april 2015 Välkommen Kommunstyrelsens ordförande Bengt Sjöberg hälsade alla välkomna till Töreboda. Han berättade om kommunens

Läs mer

Finns det effektiva metoder som är särskilt lämpade för att förebygga ohälsa bland individer med låg utbildning?

Finns det effektiva metoder som är särskilt lämpade för att förebygga ohälsa bland individer med låg utbildning? Finns det effektiva metoder som är särskilt lämpade för att förebygga ohälsa bland individer med låg utbildning? Per-Olof Östergren, överläkare, professor i socialmedicin Institutionen för kliniska vetenskaper,

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

Stadens sociala samband

Stadens sociala samband Delegationen för hållbara städer i samarbete med Boverket, Folkhälsoinstitutet och Malmö stad bjuder in till: Stadens sociala samband En konferens om människans centrala roll för hållbar stadsutveckling

Läs mer

Område 4: Inkomst och Arbete

Område 4: Inkomst och Arbete Område 4: Inkomst och Arbete 1. Inkomster och försörjning 2. Arbetsmarknad 3. Arbetsmiljö och arbetsorganisation 4. Det obetalda arbetet 4.1 Inkomster och försörjning Mål: Malmö stad ska aktivt verka för

Läs mer

Att välja framtid. Familjecentralen som unik arena för jämlik hälsa och social hållbarhet

Att välja framtid. Familjecentralen som unik arena för jämlik hälsa och social hållbarhet Inbjudan 19-20 maj 2015 Svenska Mässan i Göteborg Nationell familjecentralskonferens Att välja framtid 15 år med Föreningen För Familjecentralers Främjande Årets konferens uppmärksammar familjecentralens

Läs mer

Ett nytt sätt att styra och leda

Ett nytt sätt att styra och leda Ett nytt sätt att styra och leda Malmö stad Erik Wesser Avdelning Individ och familj Stadskontoret, Malmö Susanna Jakobsson Ekonomiavdelningen Stadskontoret, Malmö Sociala investeringsfonder i Malmö stad

Läs mer

I Örebro län främjas en god och jämlik hälsa genom långsiktig samverkan mellan olika parter. Samverkan utgår från hälsans bestämningsfaktorer

I Örebro län främjas en god och jämlik hälsa genom långsiktig samverkan mellan olika parter. Samverkan utgår från hälsans bestämningsfaktorer I Örebro län främjas en god och jämlik hälsa genom långsiktig samverkan mellan olika parter. Samverkan utgår från hälsans bestämningsfaktorer och inriktas för åtgärder för människors rätt till lika villkor

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Bygg Malmö helt

Tjänsteskrivelse. Bygg Malmö helt SIGNERAD 2014-05-16 Malmö stad Stadskontoret 1 (5) Datum 2014-05-16 Handläggare Anders Spjuth Projektledare Anders.Spjuth@malmo.se Tjänsteskrivelse Bygg Malmö helt STK-2014-590 Sammanfning Kommunstyrelsens

Läs mer

Projekt Funktionshinder i etableringen bjuder in till vårens temaseminarier Kompetensutveckling 2015

Projekt Funktionshinder i etableringen bjuder in till vårens temaseminarier Kompetensutveckling 2015 Projekt Funktionshinder i etableringen bjuder in till vårens temaseminarier Kompetensutveckling 2015 Kulturformulering som verktyg i handläggarsamtal Andraspråksinlärning och andraspråksutveckling Migration

Läs mer

Direktiv för utredningsuppdrag inom ramen för social hållbarhet

Direktiv för utredningsuppdrag inom ramen för social hållbarhet SIGNERAD 2014-04-10 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-04-22 Handläggare Eva Renhammar Utvecklingssekreterare eva.renhammar@malmo.se Tjänsteskrivelse Direktiv för utredningsuppdrag inom ramen för

Läs mer

Sociala innovationer för minskade skillnader i hälsa

Sociala innovationer för minskade skillnader i hälsa Sociala innovationer för minskade skillnader i hälsa Anna Balkfors Institutet för hållbar stadsutveckling Malmökommissionens huvudsekreterare Doktorand Sociala innovationer Socialt entreprenörskap Socialt

Läs mer

3-4 juni 2015. Samhällsorientering och Hälsokommunikation. Välkommen på en konferens om. Garnisonen konferens Karlavägen 100 i Stockholm

3-4 juni 2015. Samhällsorientering och Hälsokommunikation. Välkommen på en konferens om. Garnisonen konferens Karlavägen 100 i Stockholm Välkommen på en konferens om Samhällsorientering och Hälsokommunikation 3-4 juni 2015 Garnisonen konferens Karlavägen 100 i Stockholm Konferensen genomförs i samarbete mellan länsstyrelserna och projekt

Läs mer

Malmös väg mot en hållbar framtid

Malmös väg mot en hållbar framtid Malmös väg mot en hållbar framtid Hälsa, välfärd och rättvisa Kommission för ett socialt hållbart Malmö Malmös väg mot en hållbar framtid. Hälsa, välfärd och rättvisa. Redaktörer: Mikael Stigendal and

Läs mer

Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020 FOLKHÄLSOPROGRAM

Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020 FOLKHÄLSOPROGRAM Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020 FOLKHÄLSOPROGRAM 1 Innehåll Förord 4 Ett folkhälsoprogram för Gävleborg 6 Målet är god och jämlik hälsa 7 Folkhälsoprogrammet i ett sammanhang

Läs mer

Jämlik hälsa och vård

Jämlik hälsa och vård Foto: Clifford Shirley Välkommen till den 14:e nationella konferensen för nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Jämlik hälsa och vård det goda mötet som nyckel till framgång Västerås 19-20 mars

Läs mer

HELIX-dagen. Inbjudan till en konferensdag om

HELIX-dagen. Inbjudan till en konferensdag om Inbjudan till en konferensdag om Rörlighet i arbetslivet: lärande - hälsa välfärd - innovationer Ett samarrangemang mellan HELIX VINN Excellence Centre, Linköpings universitet och Äldrecentrum Östergötland

Läs mer

Jämlikt Göteborg. - Hela staden socialt hållbar

Jämlikt Göteborg. - Hela staden socialt hållbar Jämlikt Göteborg - Hela staden socialt hållbar Politiska mål Stadens reglemente Kunskap & forskning Lagstöd Sammanfallande intresse Direktörernas gemensamma sociala målbild 2013 Tydliga politiska mål i

Läs mer

Forskare och praktiker som medverkar i boken

Forskare och praktiker som medverkar i boken Forskare och praktiker som medverkar i boken Kjell Aleklett, professor i fysik, Uppsala Ellen Almers, doktorand i didaktik, Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping Christian Azar, professor

Läs mer

REKTORSPROGRAMMETS RIKSKONFERENS 2015 15-16 JUNI KAU.SE/RUT

REKTORSPROGRAMMETS RIKSKONFERENS 2015 15-16 JUNI KAU.SE/RUT REKTORSPROGRAMMETS RIKSKONFERENS 2015 15-16 JUNI KAU.SE/RUT Tema Verksamhetsutveckling med fokus på barns och elevers lärande Svenska skolledare har ett viktigt uppdrag när det gäller att skapa goda förutsättningar

Läs mer

UK CH BEHANDLING MISS

UK CH BEHANDLING MISS Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst MISS ISSBR BRUK UK OCH CH BEHANDLING Gamla problem - nya lösningar Konferens i Göteborg 21 22 april 2009 ALKOHOL-OCH NARKOTIKAMISSBRUK är inte

Läs mer

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland?

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Varje år dör 1.600 personer i förtid på grund av ojämlikheter i hälsa. Detta medför ett produktionsbortfall motsvarande 2,2 miljarder kronor en förlust

Läs mer

Social hållbarhet i ledning och styrning

Social hållbarhet i ledning och styrning Social hållbarhet i ledning och styrning PLATS FÖR BUDSKAP Elisabeth Bengtsson Folkhälsochef elisabeth.m.bengtsson@skane.se Det motsägelsefulla Skåne. Stark befolkningstillväxt men ojämnt fördelat Stark

Läs mer

Intervjuförteckning, bilaga 4 till utredningen om kommungemensamt kontaktcenter

Intervjuförteckning, bilaga 4 till utredningen om kommungemensamt kontaktcenter Intervjuförteckning, bilaga 4 till utredningen om kommungemensamt Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2015-04-01 1.0 Gunilla Lewerentz Kommunikationsstyrning Innehållsförteckning Intervjuförteckning,

Läs mer

Sociala resursnämnden

Sociala resursnämnden Malmö stad Sociala resursförvaltningen 1 (5) Sociala resursnämnden Protokoll Sammanträdesdatum 2009-06-10 Plats Baltzarsgatan 4, vån 2 Klockan 10.00 11.20 Paragrafer 68-78 Närvarande Ledamöter: Katrin

Läs mer

Förslag till avgifter inom sociala resursnämnden avseende handläggning av dödsbo, serviceavgift boenden och familjerådgivning

Förslag till avgifter inom sociala resursnämnden avseende handläggning av dödsbo, serviceavgift boenden och familjerådgivning SIGNERAD 2015-04-16 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) 2015-04-13 Jan Lanzow-Nilsson Utvecklingssekreterare jan.lanzownilsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till avgifter inom sociala resursnämnden avseende

Läs mer

Stort 30-års jubileum 1983-2013

Stort 30-års jubileum 1983-2013 RSMH Mittpunkten Malmö RIKSFÖRBUNDET FÖR SOCIAL OCH MENTAL HÄLSA Stort 30-års jubileum 1983-2013 Vi är alla människor, ej bara diagnoser Inflytande - Återhämtning - Självbestämmande Välkomna på konferens,

Läs mer

Strategi. för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö 2009 2016

Strategi. för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö 2009 2016 för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö Antagen av Malmö kommunfullmäktige 2009.04.29 Kontaktpersoner Stadskontorets

Läs mer

Uppdraget. Kommissionen ska analysera hälsoläget utifrån bl.a. socioekonomiska-, miljö-, genus-, mångfald/icke-diskrimineringsoch livscykelperspektiv.

Uppdraget. Kommissionen ska analysera hälsoläget utifrån bl.a. socioekonomiska-, miljö-, genus-, mångfald/icke-diskrimineringsoch livscykelperspektiv. Östgötakommissionen Margareta Kristenson Professor/överläkare i socialmedicin Linköpings universitet/landstinget Östergötland Ordförande i Östgötakommissionen 1 Uppdraget En Östgötakommission för folkhälsa,

Läs mer

Västsvensk EU-konferens Social inkludering i Västsverige och EU

Västsvensk EU-konferens Social inkludering i Västsverige och EU Social inkludering i Västsverige och EU Hur arbetar EU och medlemsstaterna med social inkludering? Vad kan vi lära av varandra? Vilka finansieringsmöjligheter finns? Och hur ska vi i Region Halland, Region

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

KURSINFO ANVÄNDARTRÄFF 7-8 NOVEMBER 2013

KURSINFO ANVÄNDARTRÄFF 7-8 NOVEMBER 2013 Workshop 1A: Från idé till färdig kurs-/utbildningsplan 8.30-10.00 i Konferensrum Studentstöd E2 Handläggning av kurs- och utbildningsplaner. Hur är arbetsgången? Vem initierar en ny kurs-/utbildningsplan?

Läs mer

Utbildningsnämnden 2012-01-25

Utbildningsnämnden 2012-01-25 Malmö stad Utbildningsförvaltningen 1 (1) Datum 2013-01-14 Vår referens Kristina Ekelund Direkttelefon 040-34 30 15 Tjänsteutlåtande Ärende: Ärende 8 Dnr 2013-023 Godkännande av yrkeshögskolans ledningsgrupper

Läs mer

Stadsarkitektdagarna

Stadsarkitektdagarna dagarna 2009 Inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 oktober 2009 PRAKTIKFALL FRÅN Delegationen för hållbara städer Peter Örn Ordförande Malmö stad Katarina Pelin Direktör för miljöförvaltningen KTH

Läs mer

Socialt innehåll i demensvård och -omsorg

Socialt innehåll i demensvård och -omsorg 30 november 2010 Hotel Riverton i Göteborg Konferens Socialt innehåll i demensvård och -omsorg Vad? Varför? Hur? foto nordicpotos Svenskt demenscentrum & Socialstyrelsen Välkommen till konferensen Vad

Läs mer

Barn i Malmö Skilda livsvillkor ger ojämlik hälsa

Barn i Malmö Skilda livsvillkor ger ojämlik hälsa Barn i Malmö Skilda livsvillkor ger ojämlik hälsa Marie Köhler Verksamhetschef/Barnhälsovårdsöverläkare Kunskapscentrum för barnhälsovård Region Skåne Kommissionär i Malmökommissionen Marmotkommissionen

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN. Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning

VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN. Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning Linköping Konsert och Kongress 24 25 mars 2015 VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN Samverkan i välfärden

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011

HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011 HSN 1004-0379 HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011 2010-10-29 Innehållsförteckning Syfte... 3 Inriktningsmål... 3 Delmål... 3 Hur kan vi som arbetar i HSN-förvaltningen bidra

Läs mer

Idéer till skolgårdsförnyelse

Idéer till skolgårdsförnyelse Idéer till skolgårdsförnyelse eller Vad jag har lärt mig om skolgårdar genom Malmö stad Märit Jansson, landskapsarkitekt och Fil Dr i Landskapsplanering Landskapsarkitektur, planering och förvaltning,

Läs mer

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 2 Innehåll s 7 s 8 s 9 s 12 s 14 Förord Besluten i korthet Inledning Vad händer nu? Ledarskap och arbetsmetoder

Läs mer

Om intressen och inflytande i socialtjänsten

Om intressen och inflytande i socialtjänsten Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst KUND UND, BRUK UKARE ARE, KLIENT NT, MEDBORGARE GARE? Om intressen och inflytande i socialtjänsten Konferens i Göteborg 27 28 april 2010 Kund,

Läs mer

Barn i Malmö Skilda livsvillkor ger ojämlik hälsa

Barn i Malmö Skilda livsvillkor ger ojämlik hälsa Barn i Malmö Skilda livsvillkor ger ojämlik hälsa Enhetschef/Barnhälsovårdsöverläkare Kunskapscentrum för barnhälsovård, Region Skåne Fd kommissionär, Malmökommissionen Hälsans bestämningsfaktorer Efter

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (6) Landstingets kansli 2014-10-20 Kansliavdelningen, Justerat 2014-11-03 SB 6/2014 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 20 oktober 2014 kl. 9-11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Socialtjänstforum. ett möte mellan forskning och socialtjänst VÅLD VÄLFÄRDSLAND. Konferens i Göteborg. 22 23 april 2008

Socialtjänstforum. ett möte mellan forskning och socialtjänst VÅLD VÄLFÄRDSLAND. Konferens i Göteborg. 22 23 april 2008 Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst VÅLD I VÄLFÄRDSLAND Konferens i Göteborg 22 23 april 2008 Dagligen möts vi av rapporter om våld i vårt samhälle - på gatan, i hemmet och på

Läs mer

Nationell tillsynsutbildning i Miljöbalkstillsyn

Nationell tillsynsutbildning i Miljöbalkstillsyn Nationell tillsynsutbildning i Miljöbalkstillsyn Välkommen till Miljösamverkan Sveriges tillsynsutbildning som utgår från hela miljöbalken! Inbjudan, anmälan och program för 15-16 okt 2015 Länsstyrelsen

Läs mer

PERSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Handikapprådet 2013-09-02

PERSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Handikapprådet 2013-09-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen kl. 15.00 16.15 Beslutande Övriga deltagande Pehr Magnusson, SN, ordförande Elisabeth Holmer, SN Boel Rosdahl, BN, tjänstgörande

Läs mer

Välkommen till den femte nationella konferensen

Välkommen till den femte nationella konferensen Första konferensen, Stockholm 2000: De osynliga banen Andra konferensen, Stockholm, 2003: Att synliggöra de osynliga barnen Tredje konferensen, Skellefteå, 2006: Familjeintervention Fjärde konferensen,

Läs mer

Välkommmen till Qualis nätverksseminarium

Välkommmen till Qualis nätverksseminarium Välkommmen till Qualis nätverksseminarium Den 14-15 april 2015 på Slagthuset i Malmö Två inspirerande dagar med föreläsare från hela landet, valbara seminarier, erfarenhetsutbyte och information om spännande

Läs mer

Stadshuset, sessionssalen

Stadshuset, sessionssalen Malmö stad Kommunstyrelsen 1 Protokollsutdrag Sammanträdestid 2015-05-27 kl. 13:00 Sluttid: 14:00 Plats Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Stadshuset, sessionssalen

Läs mer

Egen verksamhet Konsultuppdrag inom samhällsbyggnadssektorn samt handledning, processtöd, projektledning och organisationsutveckling.

Egen verksamhet Konsultuppdrag inom samhällsbyggnadssektorn samt handledning, processtöd, projektledning och organisationsutveckling. Kajsa Palo 600627-9001 Nicoloviusgatan 8A 21757 Malmö 0761-33 54 50 Meritförteckning Kajsa Palo Egen verksamhet Konsultuppdrag inom samhällsbyggnadssektorn samt handledning, processtöd, projektledning

Läs mer

PROTOKOLL. Landstingets kansli 2014-04-01 FU 2/2014 Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-04-08

PROTOKOLL. Landstingets kansli 2014-04-01 FU 2/2014 Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-04-08 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-04-08 Folkhälsoutskottet Tid Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Tisdagen den 1 april 2014 kl.13.15

Läs mer

Demensteam i Sverige

Demensteam i Sverige 20 april 2010 Folkets Hus i Umeå Konferens Demensteam i Sverige Konsten att lyckas med teamarbete Svenskt demenscentrum & Socialstyrelsen Välkommen till konferensen Demensteam i Sverige! Runt om i landet

Läs mer

Vem är vi? Vision: På människans uppdrag för ett medmänskligare Skåne.

Vem är vi? Vision: På människans uppdrag för ett medmänskligare Skåne. Vem är vi? Vision: På människans uppdrag för ett medmänskligare Skåne. Verksamhetsidé: Skåne Stadsmission arbetar på människans uppdrag för ett medmänskligare Skåne. Vi arbetar lyhört och proaktivt med

Läs mer

www.pwc.se Regionförbundet Örebro Jämförande analys maj 2013

www.pwc.se Regionförbundet Örebro Jämförande analys maj 2013 www.pwc.se Jämförande analys Ni vet redan mycket Mycket är lika Vi gör några nedslag 2 När vi blickar framåt Den möjliga utvecklingen Den önskvärda utvecklingen Den troliga utvecklingen Örebro 2013 Tiden

Läs mer

Kommissionen. Kommissionens arbete. Förankring och dialog. Mitt uppdrag

Kommissionen. Kommissionens arbete. Förankring och dialog. Mitt uppdrag Städer Professor i Sociologi Ett mera socialt hållbart Malmö Samhällsperspektiv Sammanhållning Interaktiv forskning www.mikaelstigendal.se Kommissionär i Malmökommissionen Urbana Studier, Malmö Högskola

Läs mer

Fritidnämndens deltagande på utbildning och konferens

Fritidnämndens deltagande på utbildning och konferens Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (1) Datum 2013-05-03 Vår referens Malin Midler Norén Planeringssekreterare Malin.Midler-Noren@malmo.se Tjänsteskrivelse Fritidnämndens deltagande på utbildning och konferens

Läs mer

SYV SKOLPLANER SE MÖJLIGHETER!

SYV SKOLPLANER SE MÖJLIGHETER! SKOLSAMVERKAN SYV = Hela skolans ansvar SKOLSAMVERKAN SYV SKOLPLANER SE MÖJLIGHETER! Välkomna Skolledare, studie- och yrkesvägledare, syvsamordnare, utvecklingsledare/förvaltning, arbetslagsledare, lärare,

Läs mer

Det professionella uppdraget i förändring VARMT VÄLKOMNA!

Det professionella uppdraget i förändring VARMT VÄLKOMNA! Förskole konferens 3 juni 2014 Det professionella uppdraget i förändring VARMT VÄLKOMNA! Vardag, vetenskap och vision hur möts de i förskolan? Serie med fem seminarier december 2013 april 2014 - Dokumentation

Läs mer

Projektorganisation. Projektledning. Andra medverkande. spec. kirurgi, Uppsala universitet

Projektorganisation. Projektledning. Andra medverkande. spec. kirurgi, Uppsala universitet Projektorganisation Projektledning Helena Brändström Ola Ghatnekar Lars Holmberg Jan Nyman Hans Starkhammar Sverre Sörenson Arvid Widenlou Nordmark Göran Zetterström Andra medverkande Kristina Eklund projektledare,

Läs mer

Utredningsdirektiv för kommungemensamt kontaktcenter

Utredningsdirektiv för kommungemensamt kontaktcenter Malmö stad Stadskontoret 1 (4) Datum 2014-05-26 Handläggare Gunilla Konradsson Projektledare gunilla.konradsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Utredningsdirektiv för kommungemensamt kontaktcenter STK-2014-587

Läs mer

Arbetsmiljö och hälsa - särskilt sociala skillnader i hälsa. Maria Albin, Arbets- och miljömedicin, Lunds universitet och Labmedicin Skåne

Arbetsmiljö och hälsa - särskilt sociala skillnader i hälsa. Maria Albin, Arbets- och miljömedicin, Lunds universitet och Labmedicin Skåne Arbetsmiljö och hälsa - särskilt sociala skillnader i hälsa Maria Albin, Arbets- och miljömedicin, Lunds universitet och Labmedicin Skåne Fokus kommunalt utrymme - Orientering Befolkning Arbetsgivare Upphandlare

Läs mer

Posterutställare Växjö

Posterutställare Växjö 1 Posterutställare Växjö 2. Maria Ahlberg Barnhabiliteringen, Blekingesjukhuset 7. Sara Bergman 9. Annemarie Bexelius, MSc Habiliteringscenter Norrtull för barn, Stockholm 14. Margret Buchholz Ingrid Mattsson

Läs mer

Förhandinbjudan Folkhälsokonferens 2013

Förhandinbjudan Folkhälsokonferens 2013 Tjänsteskrivelse 2013-04-15 Handläggare: Cecilia Ljung Dnr: 2013.0048 Folkhälsonämnden Förhandinbjudan Folkhälsokonferens 2013 Sammanfattning Folkhälsonämnden bjuder in till den årliga folkhälsokonferensen

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling

Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling Tommy Johansson, SPU 2013 Innehållsförteckning Kunskap kompetens - arbete 1 1. Bakgrund och uppdrag 3 2. Intressenter 5 2.1 Politik 5 2.2

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (1) Riktlinje för timavlönade. 2014-10-29 Vår referens. Josefin Haugthon Planeringssekreterare Josefin.Haugthon@malmo.

Tjänsteskrivelse 1 (1) Riktlinje för timavlönade. 2014-10-29 Vår referens. Josefin Haugthon Planeringssekreterare Josefin.Haugthon@malmo. 1 (1) Datum 2014-10-29 Vår referens Josefin Haugthon Planeringssekreterare Josefin.Haugthon@malmo.se Tjänsteskrivelse Riktlinje för timavlönade SOFS-2014-463 Sammanfattning Samtliga förvaltningar ska under

Läs mer

Diarienummer. Framgångsfaktorer vid läsoch skrivsvårigheter hos döva elever och elever med hörselnedsättning

Diarienummer. Framgångsfaktorer vid läsoch skrivsvårigheter hos döva elever och elever med hörselnedsättning iaried Diarienummer Framgångsfaktorer vid läsoch skrivsvårigheter hos döva elever och elever med hörselnedsättning 2015-02-01 Diarienummer Bakgrund Specialpedagogiska skolmyndigheten ska säkra en likvärdig

Läs mer

Remiss - Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2013-64) från Arbetsmarknadsdepartementet

Remiss - Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2013-64) från Arbetsmarknadsdepartementet SIGNERAD 2014-03-14 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-03-17 Vår referens Mats Åhgren HR-specialist Tjänsteskrivelse mats.ahgren@malmo.se Remiss - Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt

Läs mer

Folkhälsoplan 2014-2015

Folkhälsoplan 2014-2015 Folkhälsoplan 2014-2015 Antagen av folkhälsorådet den 26 februari 2014, 5 Inledning En av de stora strategiska utmaningar som Sverige står inför är att stimulera en god hälsa på lika villkor. Folkhälsoarbete

Läs mer

Delaktig eller utanför om arbete för personer med funktionsnedsättning

Delaktig eller utanför om arbete för personer med funktionsnedsättning HafV Forskning i Västsverige om människor med funktionsnedsättning Delaktig eller utanför om arbete för personer med funktionsnedsättning Måndag 17 november 2008 Pulsen Konferens i Borås med snabbare och

Läs mer

Kunskap om och från invånarna i Halland

Kunskap om och från invånarna i Halland Kunskap om och från invånarna i Halland Mats Eriksson, ordförande Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Staffan Carlsson, tjänsteman för Falkenbergsnämnden och Varbergsnämnden 9 december 2011 Kunskap om och från

Läs mer

Bild i skolan 2015. talare

Bild i skolan 2015. talare inspiration utveckling kunskap Bild i skolan 2015 Bildanalys och bildkommunikation fördjupa dina kunskaper och öka elevernas förståelse för bildens integrering med andra uttrycksformer Ta del av det senaste

Läs mer

mötesplats mitt i Dalarna!

mötesplats mitt i Dalarna! Folkhälsoprogram för Gagnefs kommun mötesplats mitt i Dalarna! Gagnef är mötet som skapar hemkänsla. Här möts inte bara älvar och vägar, här möter du även Dalarna, dina barns lärare, dina grannar och byalaget.

Läs mer

Efterfrågad kompetens. Hälsovetare. HälsoAkademikerna Yrkesföreningen för akademiker inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa

Efterfrågad kompetens. Hälsovetare. HälsoAkademikerna Yrkesföreningen för akademiker inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa Efterfrågad kompetens Hälsovetare HälsoAkademikerna Yrkesföreningen för akademiker inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa HälsoAkademikerna och SRAT Juni 2013 Foto: Istock, Colourbox. Illustration:

Läs mer

Helsingborgs stad juni 2005 Arbetsmaterial Kerstin Månsson

Helsingborgs stad juni 2005 Arbetsmaterial Kerstin Månsson Helsingborgs stad juni 2005 Kerstin Månsson Arbetsmaterial Inledning Begreppet hälsa skall här läsas och förstås i sitt allra vidaste sammanhang, vilket gör att begrepp som folkhälsa, välfärd och hållbar

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media Framtidens kollektivtrafik Kommunikation och media Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Detta pm är sammanställt av: Linda Herrström, Gatukontoret

Läs mer

En god hälsa på lika villkor

En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor Sjöbo kommuns invånare ska ha en god hälsa oavsett kön, ålder, etnicitet och religion ska alla må bra. Folkhälsorådet i Sjöbo arbetar för att skapa

Läs mer

att godkänna ny sammansättning i ledningsgruppen för YH/Tandsköterska Malmö.

att godkänna ny sammansättning i ledningsgruppen för YH/Tandsköterska Malmö. Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (1) Datum 2014-03-10 Tjänsteskrivelse Vår referens Annika Pfannenstill annika.pfannenstill@malmo.se Utseende av ledamot i Yrkeshögskoleutbildning

Läs mer

Infobladet utkommer varje studievecka - läs det

Infobladet utkommer varje studievecka - läs det 1 Elevparkering Elever får endast parkera på utmärkta P-platser (se bif. karta) Övervakning sker kontinuerligt! Högskoleprovet en andra chans Räcker dina betyg för att du ska komma in på högskolan? Om

Läs mer

Närvarande ersättare: Britt Wall (s), KS Petra Sundblad (s), GN Lena Persson (s), UN Vivianne Gustavsson (s), MBN Elving Claesson (s), ON

Närvarande ersättare: Britt Wall (s), KS Petra Sundblad (s), GN Lena Persson (s), UN Vivianne Gustavsson (s), MBN Elving Claesson (s), ON 01-12 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00-17.00 Beslutande Torbjörn Ericson (fp), KS ordförande Susanne Aronsson DeKinnaird (m), UN Eva Abrahamsson (m), M&BN Kristina Frigert (m),

Läs mer

6 OKTOBER 2015 FORSKNING PÅGÅR... om barn och unga

6 OKTOBER 2015 FORSKNING PÅGÅR... om barn och unga INTEGRATION 6 OKTOBER 2015 på väg in i det svenska samhället FORSKNING PÅGÅR... om barn och unga FORSKNING PÅGÅR... om barn och unga 12 år av samverkan mellan Uppsala universitet och Regionförbundet Uppsala

Läs mer

Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)

Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) kunskap utveckling inspiration Öka förståelsen och fördjupa dina kunskaper med det senaste inom autismspektrumtillstånd och ADHD! Hot om våld så

Läs mer

Samverkan - på vems villkor?

Samverkan - på vems villkor? Samverkan - på vems villkor? Utbilningsdag om våld i nära relationer och myndighetssamverkan med fokus på individen i centrum Den 4 mars 2011 i Lund för mellersta Skåne Inledning Göran Tunhammar Hans Nordin

Läs mer

2015-08-26 kl. 17:00 Sluttid: 18:30. Klockan 17:10-18:05, samt klockan 18:10-18:20. Motetten Folkets hus, Munkhättegatan 202 Malmö

2015-08-26 kl. 17:00 Sluttid: 18:30. Klockan 17:10-18:05, samt klockan 18:10-18:20. Motetten Folkets hus, Munkhättegatan 202 Malmö Malmö stad Stadsområdesnämnd Söder 1 Protokoll Sammanträdestid Ajournering Plats 2015-08-26 kl. 17:00 Sluttid: 18:30 Klockan 17:10-18:05, samt klockan 18:10-18:20 Motetten Folkets hus, Munkhättegatan 202

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Program. 08.30 09.00 Registrering/Kaffe, nätverkande

Program. 08.30 09.00 Registrering/Kaffe, nätverkande Program 08.30 09.00 Registrering/Kaffe, nätverkande 09.00 09.10 Svensk Byggtjänsts VD, Erik Hellqvist, hälsar välkommen! Emma Jonsteg, VD på Utopia Arkitekter, är dagens moderator och presenterar dagen.

Läs mer