Kommission för ett socialt hållbart Malmö. Kommission för ett socialt hållbart Malmö Eskilstuna den 31 maj 2013 Anna Balkfors,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommission för ett socialt hållbart Malmö. Kommission för ett socialt hållbart Malmö Eskilstuna den 31 maj 2013 Anna Balkfors,"

Transkript

1 Kommission för ett socialt hållbart Malmö Kommission för ett socialt hållbart Malmö Eskilstuna den 31 maj 2013 Anna Balkfors,

2 Direktiv Beslut i kommunstyrelsen 9 november 2010 Politisk oberoende kommission Utarbeta vetenskapligt underbyggda förslag till strategier för hur man kan minska ojämlikhet i hälsa i Malmö. Slutrapport 1 mars 2013 Kommission för ett socialt hållbart Malmö

3 Skapa samhälleliga förutsättningar för hälsa på lika villkor 1. Delaktighet och inflytande i samhället 2. Ekonomiska och sociala förutsättningar 3. Barn och ungas uppväxtvillkor 4. Hälsa i arbetslivet 5. Miljöer och produkter 6. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård 7. Skydd mot smittspridning 8. Sexualitet och reproduktiv hälsa 9. Fysisk aktivitet 10. Matvanor och livsmedel 11. Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel

4 Hur mår Malmö? Årlig välfärdsredovisning 50 indikatorer -11 nationella målområdena Utvecklingen över tid Kön Stadsdelar Ursprung Socioekonomi! Kommission för ett socialt hållbart Malmö

5 Skillnader Lägst Skillnad Högst 27% % Behörighet till gymnasiet 11% 50 61% Barnfattigdom 35% % Förvärvsarbetande 7 % 25 32% 59% 25 84% år 81 år Rökning Valdeltagande Medellivslängd Källa: Ur välfärdsredovisningen för Malmö

6 omisk status älsoutfall Mer än 30 sjukdagar senaste året Dålig psykisk hälsa Dålig självskattad hälsa Långvarig sjukdom Lågt socialt deltagande Svagt emotionellt stöd Svagt praktiskt stöd Anser sig inte kunna påverka egna hälsoutvecklingen Ekonomisk stress Målområden 1 och 2: Delaktighet och inflytande i samhället, ekonomisk och social trygghet Stressad i vardagen Svag social förankring i bostadsområdet 200 Låg vitalitet 15 0 Osäker i bostadsområdet 10 0 Besvär med karies 50 0 Låg tillit Rökt hasch Lågt förtroende för samhällsinstitutioner mråden 9, 10 och 11: fysisk aktivitet, goda nor, minskat bruk av och alkohol Riskkonsumtion av alkohol Daglig rökning Överviktig Låg fysisk aktivitet Socioekonomisk status Malmö - män Äter lite frukt och grönt Källa; Hälsoförhållanden i Skåne 2008; Region Skåne Utsatt för våld Hot om våld Önskar byta yrke Spänt arbete Svagt stöd i arbetet Buller från vägtrafik Målområden 5: Sunda och säkra miljöer Målområde 4: Ökad hälsa i arbetslivet Arbetslös, förtidspensionär Arbetare Tjänstemän Kommission för ett socialt hållbart Malmö

7 r i Skåne 2009 nomisk status älsoutfall Mer än 30 sjukdagar senaste året Dålig psykisk hälsa Dålig självskattad hälsa Långvarig sjukdom Lågt socialt deltagande Svagt emotionellt stöd Svagt praktiskt stöd Anser sig inte kunna påverka egna hälsoutvecklingen Ekonomisk stress Målområden 1 och 2: Delaktighet och inflytande i samhället, ekonomisk och social trygghet 300 Stressad i vardagen 250 Svag social förankring i bostadsområdet 200 Låg vitalitet 150 Osäker i bostadsom rådet 100 Besvär med karies 50 0 Låg tillit Rökt hasch Lågt förtroende för samhällsinstitutioner Riskkonsumtion av alkohol Önskar byta yrke mråden 9, 10 och 11: fysisk aktivitet, goda anor, minskat bruk av k och alkohol Daglig rökning Överviktig Låg fysisk aktivitet Socioekonomisk status Malmö - kvinnor Äter lite frukt och grönt Källa; Hälsoförhållanden i Skåne- 2008, Region Skåne Kommission för ett socialt hållbart Malmö Utsatt för våld Hot om våld Spänt arbete Svagt stöd i arbetet Buller från vägtrafik Målområden 5: Sunda och säkra miljöer Målområde 4: Ökad hälsa i arbetslivet Arbetslös, förtidspensionär Arbetare Tjänstemän

8 Hela Malmö en folkhälsopolicy Alla Malmöbor ska ha förutsättningar för god hälsa på lika villkor. Kommission Kommission för ett socialt hållbart Malmö

9 Commission on Social Determinants of Health

10 Vad orsakar ojämlikhet i hälsa? Strukturella bestämningsfaktorer för hälsa och vardagslivets villkor är orsak till en stor del av ojämlikheten i hälsa mellan länder, inom länder och inom städer. Vi anser att det är etiskt tvingande att utjämna ojämlikheten i hälsa. Social orättvisa dödar människor i stor skala. Commission on Social Determinants of Health, WHO 2008

11 Skillnader i hälsa ökar mellan länder, i länder, i städer 55 år 44 år Kvinnor: Japan Zimbabwe Män: Island Swaziland Kommission för ett socialt hållbart Malmö

12 Kommission för ett socialt hållbart Malmö

13 Källa: Översättning av fig. 6 Fair Society Healthy Lives, The Marmot Review. Inequality in early cognitive development of children in the 1970 British Cohort Study Kommission för ett socialt hållbart Malmö

14 Skillnaderna ökar Lägst Skillnad Högst % 73 % 100% Behörighet till gymnasiet 47% 51% 98 % Behörighet till gymnasiet Kommission för ett socialt hållbart Malmö Globala Malmö

15 Förbättra förutsättningarna för människors dagliga liv Motverka den orättvisa fördelningen av makt, pengar och resurser - globalt, nationellt och lokalt Mät och förstå problemet och bedöm effekterna av olika åtgärder Kommission för ett socialt hållbart Malmö

16 Kommission för ett socialt hållbart Malmö

17 Malmö-världsledande på hållbar utveckling! MILJÖMÄSSIG DIMENSSION Värna om ekosystemets tjänster och återhämtningsförmåga -UN Scroll of honor; Världsledande på hållbar stadsutveckling SOCIAL DIMENSSION Hälsa och välbefinnande Resurser, inflytande och makt fördelas rättvist, jämlikt och jämställt Tillgång till social service, utbildning, trygghet, delaktighet - Försörjnings stöd -Arbetslöshet - Barnfattigdom - Utbildningsnivå - Valdeltagande -Tillit, trygghet - Hälsa, välbefinnande - Medellivslängd EKONOMISK DIMENSSION Ekonomisk tillväxt Fördelning av välstånd - Budget i balans för 15 e- året i rad - Minskad skattekraft - 64% förvärvsarbetar - Inkomstojämlikheten ökar

18 Direktiv Beslut i kommunstyrelsen 9 november 2010 Politisk oberoende kommission Utarbeta vetenskapligt underbyggda förslag till strategier för hur man kan minska ojämlikhet i hälsa i Malmö. Sociala bestämningsfaktorer Vad är påverkbart, av vem och hur? Mål, effektiva strategier Förslag på hur vi mäter ojämlikhet i hälsa och följer upp mål Styrning, organisation Ekonomiska konsekvenser och effekter av insatser Prioritet; barn och ungas uppväxtvillkor, sociala och ekonomiska förutsättningar, demokrati och delaktighet. Slutrapport 1 mars 2013 Kommission för ett socialt hållbart Malmö

19 Kommissionen 14 kommissionärer Ordförande, huvudsekreterare, informatör Senior advisers -Andra experter -Bred konsultation

20

21 Underlagsrapporter Barn och ungas uppväxtvillkor Gravida kvinnor och deras barn i Malmö Skolbarnens hälsa Barn i Malmö- skilda livsvillkor ger olika hälsa Nyanlända barn i Malmö Lokala handlingsstrategier mot barnfattigdom Kommission för ett socialt hållbart Malmö

22 Underlagsrapporter Malmbornas hälsa, hälso- och sjukvård Livsvillkor, levnadsvanor och hälsa i Malmö Sjukvårdskonsumtion i Malmö 2010 Kvinnors deltagande i mammografiscreening i Malmö och kopplingen till sociala determinanter Hur mår Malmös äldre? Kommission för ett socialt hållbart Malmö

23 Underlagsrapporter Utbildning Förskolans betydelse för barns utveckling, lärande och hälsa Skolan och elevers utveckling, lärande och hälsa några nedslag Skolan och staden forskningsperspektiv på integration och skolrelaterade klyftor i den moderna staden God kvalitet i fritidshem grund för elevers läsande, utveckling och hälsa Gymnasieskolan inte en skola för alla? Att behålla mitt och lära mig något nytt föräldraengagemang i mångkulturella miljöer Kommission för ett socialt hållbart Malmö

24 Underlagsrapporter Arbete och inkomst/försörjning Skälig levnadsnivå i Malmö Arbetslöshet och hälsa en kunskapsöversikt Kön, genus och hälsa; socioekonomiska skillnader i hälsa bland kvinnor och män Befolkningsrörelser, försörjningsvillkor och bostadssegregation Malmö de två kunskapsstäderna Malmö från kvantitets- till kvalitetskunskapsstad Kommission för ett socialt hållbart Malmö

25 Underlagsrapporter Den hållbara staden Hur hänger en socialt hållbar utveckling och hälsans jämlikhet ihop? Städer som nav för en globalt hållbar utveckling eller slagfält för sociala konflikter Kan socialt kapital byggas in i våra bostadsområden och därmed förbättra invånarnas upplevda och mentala hälsa? Stadens rumsliga påverkan på hälsa Miljöns betydelse för sociala skillnader i hälsa Kommission för ett socialt hållbart Malmö

26 Underlagsrapporter Organisation och styrning Den ojämlika välfärden i Malmö ur ett socioekonomiskt perspektiv Mätning och analys av ojämlikhet i hälsa om konsten att mäta något utan att veta vad och hur Hälsoekonomiska utvärderingar Policy empowerment index Implementeringsforskning en kunskapsöversikt Samlade rekommendationer från Kommission för ett socialt hållbart Malmö Kommission för ett socialt hållbart Malmö

27 Dialog Hearing: Tillväxtvälfärd SLUTRAPPORT Workshop: Minska barnfattigdom Seminarium: Hållbar utveckling -hälsa Kommission för ett socialt hållbart Malmö

28 STRATEGIER Kommission för ett socialt hållbart Malmö Exempel på aspekter för kommissionen att beakta i värderingen av olika strategier

29

30 Slutrapporten Hur mår Malmö En ny förståelse för Malmö Perspektiv (6) Övergripande rekommendationer (2) Områden (6) Mål (24) Åtgärder (72)

31

32 Kommission för ett socialt hållbart Malmö

33

34

35

36 Demografi Migration Antal har bott i Malmö > 1 år 23% Globalisering Urbanisering Källa: SCB, City of Malmö, Salonen 2012, Abrahamsson 2012, Stigendal 2012 Kommission för ett socialt hållbart Malmö År

37 Perspektiv som förenas Rättigheter och friheter Hållbarhet Samhällsperspektiv Genus Sociala investeringar

38 Övergripande rekommendationer Etablera en social investeringspolitik som kan utjämna skillnaderna i levnadsvillkor och göra samhällssystemen mer jämlika Förändra processerna genom att skapa kunskapsallianser och demokratisera styrningen

39

40 Områden 1. Barn och ungas levnadsvillkor 2. Boendemiljön 3. Utbildning 4. Inkomst och arbete 5. Hälso- och sjukvård 6. Förändrade processer kunskapsallianser & demokratiserad styrning

41 Område 1: Barn och ungas vardagsvillkor 1. Barn och ungas inflytande och delaktighet 2. Barnfamiljernas ekonomiska villkor i Malmö 3. Barn och ungas bostadsförhållanden och miljö

42 Halvera barnfattigdomen 2020 Från 30 till 15 % Kommission för ett socialt hållbart Malmö Källa:, T.Salonen, A, Angelin, 2012

43 1.1.2 Halvera barnfattigdomen till 2020 för att på sikt eliminera helt Ta fram och implementera en kommunal handlingsplan för att minska barnfattigdom Inrätta ett kommunalt familjestöd Höj det kommunala försörjningsstödet till barnfamiljer med långvarigt försörjningsstöd Inför en norm om ett schabloniserat tillägg på årsbasis för barnhushåll med långvarigt försörjningsstöd, avsett för barns fritidsoch kulturaktiviteter Ge alla barn i Malmö tillgång till gratis kollektivtrafik Öka tillgången till datorer och internet hos barnfamiljerna i Malmö

44 Område 2: Boendemiljö och stadsplanering 1. Bostad och bostadsförsörjning 2. Boendesegregation 3. Tillit

45 Kommission för ett socialt hållbart Malmö

46

47 2.2 Boendesegregation Mål: Stadsplanering ska bidra till att minska boendesegregationen Åtgärd: Inför sociala konsekvensbedömningar som ska föregå alla beslut som rör fysiska investeringar Utveckla och intensifiera arbetet med att blanda upplåtelseformer, bostadstyper, arbetsplatser och servicefunktioner Omvandla barriärer till sammanlänkande områden Satsa på två storslagna stadsförädlingsprojekt Amiralsstaden och Bygga om Dialogen

48

49 Område 3: Utbildning 1. Likvärdighet och hög kvalitet 2. Förskolans betydelse för barns utveckling, lärande och hälsa 3. Grundskolan en likvärdig skola? 4. Fritidshemmens förutsättningar för utveckling av hälsa och lärande 5. Gymnasieskolan inte en skola för alla? 6. Nyanlända och sent anlända barn och ungdomar 7. Skolsegregationen

50 Utbildning Mål: Alla barn i åldern 6-12 ska ha tillgång till fritidshemsplats av god kvalitet Barngruppernas storlek ska minska. Andelen högskoleutbildad personal ska öka. Inrätta minst en heltidstjänst med ansvar för fritidshem på den nya grundskoleförvaltningen

51 Tabell 1: Genomsnittligt antal barn per grupp och antal barn per årsarbetare i fritidshem i riket som helhet (Skolverket (2012:c) under efterfrågade mått) Falkner och Ludvigsson (2012)

52 Område 4: Inkomst och Arbete 1. Inkomster och försörjning 2. Arbetsmarknad 3. Arbetsmiljö och arbetsorganisation 4. Det obetalda arbetet

53

54

55 4.2 Arbetsmarknad En person som är arbetslös riskerar att bli sjuk i större utsträckning och kostnaden blir högre för individen och för samhället än kostnader för arbetsmarknadsinsatser. Det är därför långsiktigt mer kostnadseffektivt att skapa förutsättningar för arbete och egen försörjning än att ta kostnader för hälso- och sjukvård. Malmökommissionens slutrapport s. 109

56 4.2 Arbetsmarknad Mål: Malmö stad skall aktivt pröva nya sätt att stimulera utvecklingen av arbetsmarknaden och framväxten av nya jobb Åtgärd: Utveckla en integrerad modell för sysselsättnings- och välfärdsfrågor med nationella (FK, AF, Migrationsverk, etc.) och lokala (socialtjänst mfl.) instanser Utvidga det kommunala informationsansvaret upp till 25 år Använd fysiska investeringar som motor för lokal sysselsättning och urban utveckling

57

58

59 Område 5: Hälso- och sjukvård 1. Jämlikhet i vård och förebyggande insatser 2. Vårdutnyttjande i Malmö 3. Förebyggande arbete i Region Skåne och i Malmö 4. Åtgärder under Malmöbornas livscykel 5. Behovet av ett permanent samarbetsorgan

60 5.4 Åtgärder under Malmöbornas livscykel Mål: Alla barn i Malmö skall ha en likvärdig hälso- och sjukvård, samt hälsofrämjande och förebyggande insatser tills de slutar skolan. Åtgärd: Prioritera förebyggande arbete mot våld, omsorgssvikt och sexuella övergrepp på barn Stärk inriktningen på de sociala bestämningsfaktorerna inom mödrahälsovård, barnhälsovård och inom den kommunala elevhälsan. Gör en översyn av samarbetsorganisation gällande barns hälsa Prioritera förebyggande arbete mot våld, omsorgssvikt och sexuella övergrepp på barn Utvärdera familjecentralerna

61 Område 6: Förändrade processer för en socialt hållbar utveckling genom kunskapsallianser och demokratiserad styrning 1. Kunskapsallianser 2. Ledarskap och holistiska styrinstrument 3. Infrastruktur av kunskapsallianser

62 Vad händer efter kommissionen? Slutrapport Kommission för ett socialt hållbart Malmö

63 Vad händer efter kommissionen? Kommunstyrelsen 2 april; bred remiss Ny hållbarhetsredovisning, nya mått! Sociala investeringsfonder Modeller för hälsoekonomiska beräkningar Nytt underlag som belyser diskrimineringens betydelse för hälsan Uppföljning Största omorganisationen på 17 år Avtryck i budget 2014 Spridningskonferens den 10 september Kommission för ett socialt hållbart Malmö

64 Förväntad livslängd vid 15 års ålder, män i EU, Östeuropa (CEE), Fd.Sovjet och Ryssland Kommission för ett socialt hållbart Malmö Globala Malmö

65 Lärdomar Mäta, förstå utvecklingen Tidsbegränsat Måste finnas en politisk efterfråga Arbeta med att beskriva problemen och orsaker Kommunikation; motiv och potentialen i förändring/förbättring Handla; kort och lång sikt, lokalt-regionalt- nationellt Kommissionen har genererat nya kunskapsallianser Kanske till och med förändring under resans gång Väcker frågor om förutsättningar för förändring. Vem har mandat/makt/förmåga att förändra vad? Förstå med- och motkrafter Kanske finns lösningarna i det lilla och i det stora

66 Norge Västra Götaland Östergötland SKL Samling för social hållbarhet Botkyrka Sörmland? Kommission för ett socialt hållbart Malmö

67 Det är ingen idé att finnas till om man inte behövs till nåt. Därför måste samhället inrättas så att alla behövs. Vi kräver att behövas! Tage Danielssons manifest i SOPOR inleder Malmökommissionens slutrapport Kommission för ett socialt hållbart Malmö

68 Any intelligent fool can make tings bigger, more complex, and more violent. It takes a touch of genous and a lot of courage to move in the opposite direction. Mycket av det som främjar hälsa och välbefinnande är också bra för miljön Kommission för ett socialt hållbart Malmö

69 Kommission för ett socialt hållbart Malmö

70 Vem har möjlighet att påverka vad? Aktörer, nivåer Utbildning; fritidshemmen, skolsegregation, nyanlända elever, fria skolvalet Kompetensförsörjning skola: ansvarsnivå Socialt investeringsperspektiv, sociala investeringsfonder Bostadsbyggandet (hemlöshet, trångboddhet, segregation) Skälig levnadsnivå Epidemiologisk bevakning; kommun-region-stat MVC, BVC, Medicinsk elevhälsa

71

72 5.4 Åtgärder under Malmöbornas livscykel Mål: Elevhälsovården i Malmö ska garantera en likvärdig och hög kvalitet i såväl offentlig som privat skolform. Åtgärd: Etablera en gemensam ledning av elevhälsovården.

73 Hur mäter man (trender i) ojämlikhet? Absoluta (medel-)skillnaden enklast och begripligast Alla grupper som ingår skall påverka måttet Hänsyn till att gruppernas storlek förändras över tiden

74 Del 1: En social investeringspolitik som kan utjämna skillnaderna i levnadsvillkor Område 1: Barn och ungas vardagsvillkor Område 2: Boendemiljö och stadsplanering

75 Del 2: En social investeringspolitik som kan göra samhällssystemen mera jämlika Område 3: Utbildning Område 4: Inkomst och Arbete Område 5: Hälso- och sjukvård

76 Socioekonomiska skillnader Kommission för ett socialt hållbart Malmö

77

78 1.1 Barn och ungas inflytande och delaktighet Mål: Stärk alla barns och ungas möjligheter till inflytande och delaktighet Åtgärd: Utveckla arbetet med att säkerställa att barnrättsperspektivet genomsyrar alla politiska beslut. Exempel: inrätta en kommunal barnombudsman, barnkonsekvensanalyser avseende budget process, kommunala beslut och verksamheter.

79 Kommission för ett socialt hållbart Malmö

80

81

82

83

84 Grundskolelever i Malmö kommun födda i utlandet efter antal och vistelseår i Sverige 31 december 2010 (Bunar 2012)

85 2.2 Tillit Mål: Stadsplanering ska bidra till att stärka tilliten och främja goda och tillgängliga miljöer och mötesplatser som inbjuder till delaktighet. Skapa fler tillgängliga mötesplatser, speciellt i områden med stor trångboddhet. Stadsplanering ska bidra till att stärka invånarnas delaktighet och inflytande.

86

87 Malmö stad Region Skåne Öresundsregionen

88 Malmö invånare Populationen växer för 27:e året i rad 30% är födda utomlands 174 nationaliteter Ung befolkning: 50% är under 35 år

89 socialt Det hållbara Malmö Områdesprogram för ett socialt hållbart Malmö Jobbinkubator Nytt resursfördelningssystem Kommission för ett socialt hållbart Malmö Skolorganisation! Uppstart Malmö Kommission för ett socialt hållbart Malmö Budget, målstyrning Översikts Plan 2032

90 Kommission för ett socialt hållbart Malmö

91

92 Kommission för ett socialt hållbart Malmö

93

94

95 2.2 Tillit Mål: Stadsplanering ska bidra till att stärka tilliten och främja goda och tillgängliga miljöer och mötesplatser som inbjuder till delaktighet. Skapa fler tillgängliga mötesplatser, speciellt i områden med stor trångboddhet. Stadsplanering ska bidra till att stärka invånarnas delaktighet och inflytande.

96

97 Förväntad livslängd vid 15 års ålder, män i EU, Östeuropa (CEE), Fd.Sovjet och Ryssland Kommission för ett socialt hållbart Malmö Globala Malmö

Malmös väg mot en hållbar framtid

Malmös väg mot en hållbar framtid Malmös väg mot en hållbar framtid Hälsa, välfärd och rättvisa Kommission för ett socialt hållbart Malmö Malmös väg mot en hållbar framtid. Hälsa, välfärd och rättvisa. Redaktörer: Mikael Stigendal and

Läs mer

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 2 Innehåll s 7 s 8 s 9 s 12 s 14 Förord Besluten i korthet Inledning Vad händer nu? Ledarskap och arbetsmetoder

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa 2 Titel Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling som visar att satsningar

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad!

Gör jämlikt gör skillnad! Gör jämlikt gör skillnad! SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET MINSKAR SKILLNADER I HÄLSA Gör jämlikt gör skillnad! 1 Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling

Läs mer

Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013

Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013 Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013 1 REGIONAL FOLKHÄLSOSTRATEGI 2010--2013 FÖRORD En god folkhälsa är ett centralt politiskt mål och ses alltmer som en viktig del i den regionala utvecklingen.

Läs mer

Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun

Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-05-26, 37 Inledning För att uppnå en social hållbar utveckling och tillväxt i Bjuvs kommun är en god folkhälsa en

Läs mer

Statens folkhälsoinstitut Socialstyrelsen. Gap

Statens folkhälsoinstitut Socialstyrelsen. Gap Statens folkhälsoinstitut Socialstyrelsen Svenska lärdomar av Marmotkommissionens rapport Closing the Gap Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Genomförande 12 Kapitel 1 Om Closing the Gap och Sverige

Läs mer

Folkhälsopolitiskt. program

Folkhälsopolitiskt. program Folkhälsopolitiskt program 1 2 Alla har rätt till ett gott liv En god hälsa är för de flesta av oss något som vi värdesätter mycket högt. Alltför ofta är den goda hälsan något som vi tar för givet ända

Läs mer

En god hälsa på lika villkor

En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor Sjöbo kommuns invånare ska ha en god hälsa oavsett kön, ålder, etnicitet och religion ska alla må bra. Folkhälsorådet i Sjöbo arbetar för att skapa

Läs mer

2014 Skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg

2014 Skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg 2014 Skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg Innehåll I samband med att kommunfullmäktige antog 2013 års budgetmål fick Social resursnämnd i uppdrag att vara processägare för stadens arbete med två

Läs mer

Det hållbara Göteborg. Rapport till kommunstyrelsen i Göteborg från Rådet för integration och samhällsgemenskap

Det hållbara Göteborg. Rapport till kommunstyrelsen i Göteborg från Rådet för integration och samhällsgemenskap Det hållbara Göteborg Rapport till kommunstyrelsen i Göteborg från Rådet för integration och samhällsgemenskap GÖTEBORG 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UPPDRAG OCH GENOMFÖRANDE 4 Uppdraget 4 Rådets verksamhet

Läs mer

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN Landstingsplan 2015-2017 1 LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN ANTAGEN AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

Läs mer

Arbetet med att utreda frågan om barnfattigdom/ekonomisk utsatthet i Sundbyberg har skett stegvis och byggt på att ta vara på kunskap och

Arbetet med att utreda frågan om barnfattigdom/ekonomisk utsatthet i Sundbyberg har skett stegvis och byggt på att ta vara på kunskap och Arbetet med att utreda frågan om barnfattigdom/ekonomisk utsatthet i Sundbyberg har skett stegvis och byggt på att ta vara på kunskap och erfarenheter både i våra egna verksamheter och i övriga landet.

Läs mer

Hälsa på lika villkor

Hälsa på lika villkor Hälsa på lika villkor Folkhälsoplan för Södertälje Fördjupningsdokument till kommunens/sjukvårdsområdets mål&budget/verksamhetsplan Antagen av Södertälje kommunfullmäktige och Sjukvårdsstyrelsen för Sydvästra

Läs mer

Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland

Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland 2006 Innehåll Inledning 1 Syfte 1 Landstinget Sörmlands definitioner 2 Mål 3 Uppföljning 4 Fördjupning 5 Hälsan globalt

Läs mer

PÅ VÄG MOT ETT GÖTEBORG FÖR ALLA

PÅ VÄG MOT ETT GÖTEBORG FÖR ALLA Foto: Klas Eriksson PÅ VÄG MOT ETT GÖTEBORG FÖR ALLA Om minskade skillnaders betydelse för social hållbarhet och god folkhälsa ÖKA LIVSCHANSER MINSKA SKILLNADER FÖREBYGG OCH STÄRK 2 INNEHÅLL Sidan 3-5...

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

Östgötakommissionen för folkhälsa slutrapport

Östgötakommissionen för folkhälsa slutrapport för folkhälsa slutrapport Östgötakommissionen för folkhälsa slutrapport 1 Omslagsbild: Visit Östergötland/Oscar Lürén Layout och original: Byrå4, Uppsala 2014 Tryck: Exakta Printing 2 Innehåll 1. Östgötakommissionens

Läs mer

Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun

Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun INLEDNING... 3 STRUKTUR... 4 GENOMFÖRANDE... 4 ÖVERGRIPANDE VISION... 5 PRIORITERADE MÅLOMRÅDEN OCH MÅL... 5 ORGANISATION... 6 STRATEGISKT ARBETE

Läs mer

Sveriges elva folkhälsomål

Sveriges elva folkhälsomål Sveriges elva folkhälsomål Sveriges elva folkhälsomål En god hälsa för hela befolkningen Sverige har en nationell folkhälsopolitik med elva målområden. Målområdena omfattar de bestämningsfaktorer som har

Läs mer

Kommunalt folkhälsoarbete som kan minska hälsoskillnader

Kommunalt folkhälsoarbete som kan minska hälsoskillnader Kommunalt folkhälsoarbete som kan minska hälsoskillnader Intervjuer för EU:s DETERMINE-projekt med företrädare för åtta kommuner: Malmö, Kristianstad, Växjö, Nynäshamn, Botkyrka, Örebro, Falun och Umeå

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING - sett ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv FÖRSTUDIE

HÅLLBAR UTVECKLING - sett ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv FÖRSTUDIE HÅLLBAR UTVECKLING - sett ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv FÖRSTUDIE Folkhälsocentrum Landstinget Sörmland Hösten 2006/Våren 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 4 SYFTE... 5 Övergripande målsättning...

Läs mer

Folkhälsa och regional utveckling

Folkhälsa och regional utveckling Folkhälsa och regional utveckling en inventering av hur folkhälsa beaktas i utvecklings- och planeringsdokument www.statens folkhälsoinstitut.se Rapport nr A 2009:04 STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT A 2009:04

Läs mer

VÄLFÄRDSBOKSLUT. för Kalmar kommun 2006

VÄLFÄRDSBOKSLUT. för Kalmar kommun 2006 VÄLFÄRDSBOKSLUT för Kalmar kommun 26 2 Kontaktinformation: Ann-Sofie Lagercrantz E-post: ann-sofie.lagercrantz@kalmar.se Text och diagram: Christian Johansson E-post: christian.johansson@kalmar.se Utvecklingsenheten

Läs mer

En god och jämlik hälsa i Örebro län?

En god och jämlik hälsa i Örebro län? ÖREBRO LÄNS LANDSTING Samhällsmedicinska enheten En god och jämlik hälsa i Örebro län? Välfärdsbokslut år 2012 2013 för äldre personer och för personer med funktionsnedsättnig En god och jämlik hälsa i

Läs mer

För ett feministiskt Stockholm

För ett feministiskt Stockholm För ett feministiskt Stockholm Politik för Stockholms stad Feministiskt initiativ Storstockholm 2014 Innehållsförteckning För ett feministiskt Stockholm... 1 Att färdas väl genom livet... 1 A. Medborgardemokrati...

Läs mer

Tio år med svensk folkhälsopolitik

Tio år med svensk folkhälsopolitik Tio år med svensk folkhälsopolitik Folkhälsoarbete organiserat av kommuner, landsting, regioner, länsstyrelser, myndigheter och ideella organisationer 2004 2013 Tio år med svensk folkhälsopolitik Folkhälsoarbete

Läs mer

Jämlikhet och utveckling

Jämlikhet och utveckling Uppsala socialdemokratiska kommunfullmäktigegrupp Jämlikhet och utveckling Högre ambitioner för Uppsala Uppsala kommun Inriktning, Verksamhet, Ekonomi 2012-2015 2 (88) Jämlikhet och utveckling Högre ambitioner

Läs mer

Program för välfärd och hållbar utveckling

Program för välfärd och hållbar utveckling Program för välfärd och hållbar tveckling Programperiod 2006-2010 Antaget av kommnfllmäktige 2007-04-23 Program för välfärd och hållbar tveckling 2006-2010 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Värdegrnd

Läs mer

Utjämna hälsoskillnaderna inom en generation. Jämlikhet i hälsa genom påverkan av de sociala bestämningsfaktorerna

Utjämna hälsoskillnaderna inom en generation. Jämlikhet i hälsa genom påverkan av de sociala bestämningsfaktorerna I Utjämna hälsoskillnaderna inom en generation Jämlikhet i hälsa genom påverkan av de sociala bestämningsfaktorerna World Health Organization 2008 Published by the World Health Organization in 2008 under

Läs mer