Social hållbarhet och erfarenhetsutbyte. Sötåsens Naturbruksgymnasium, Töreboda 17 april 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Social hållbarhet och erfarenhetsutbyte. Sötåsens Naturbruksgymnasium, Töreboda 17 april 2015"

Transkript

1 Social hållbarhet och erfarenhetsutbyte Sötåsens Naturbruksgymnasium, Töreboda 17 april 2015

2 Välkommen Kommunstyrelsens ordförande Bengt Sjöberg hälsade alla välkomna till Töreboda. Han berättade om kommunens befolkningsstruktur, företag samt om den kommande Törebodafestivalen den 2 4 juli. Gunilla Druve Jansson informerade om att det från och med 2015 finns en nämnd, Östra hälso- och sjukvårdsnämnden. Denna består av 30 ledamöter varav 15 ordinarie och 15 ersättare. Det finns en ordinarie och en ersättare i respektive folkhälsoråd. Avtalet mellan kommun och region reglerar samverkan. Nämnden antog 2010 det övergripande målet att Invånarna i Skaraborg ska ha bäst hälsa Gunilla poängterar att Östra hälso- och sjukvårdsnämnden vill fortsätta att utveckla det goda samarbetet som finns med kommunerna i folkhälsoarbetet. Bo Grenabo Tapper, rektor på Sötåsen presenterade skolan som är en av sex naturbruksskolor i Västra Götalandsregionen. Sötåsen har tre huvuduppdrag bestående av gymnasieverksamhet med naturbruksinriktning, lärlings- och vuxenutbildning samt att verka för att vara ett centrum för den gröna näringen i Skaraborg. Folkhälsoarbetet i Västra Götaland Elisabeth Rahmberg, folkhälsochef i Västra Götaland berättade om förändringen av tjänstemannaorganisationen för Västra Götalandsregionen. Numera ingår folkhälsoenheten Skaraborg i avdelning folkhälsa som ligger under regionalutveckling. Där finns även avdelningarna kollektivtrafik och samhällsplanering, miljö, näringsliv, utbildning och FoU, rättighet och folkhälsa. Hon beskrev vad folkhälsa är utifrån hälsans bestämningsfaktorer; folkhälsoarbete, olika perspektiv på folkhälsoarbete det vill säga hälsofrämjande, förebyggande och behandlande. Hon beskrev vidare på vilket sätt hälsan är ojämnt fördelad och att det handlar om att utjämna skillnader. Hon visade hur ojämlikheten ser ut i Västra Götaland. Med utgångspunkt från indikationer som självskattad hälsa, förtida dödsfall, förlorade levnadsår, behörighet till gymnasiet, hushåll som saknar kontantmarginal samt medellivslängd för kvinnor och män. Vidare informerade hon om inriktningsdokumentet för Västra Götalandsregionens gällande jämlik hälsa som antogs Utgångspunkten för detta dokument är MARMOT- rapporten Closing the gap in a generation- Health equity through action the social determinants of

3 Health. Dokumentet handlar om ett antal åtgärdsförslag baserat på trygga och goda uppväxtvillkor, ökat arbetsdeltagande samt åldrande med livskvalitet. Paus och mingel Jämlik hälsa Margareta Kristenson; professor/överläkare i socialmedicin, Linköpings Universitet/Region Östergötland ordförande i Östgötakommissionen. Hon talade om socioekonomiska skillnader i hälsa och förutsättningar för att skapa en jämlik hälsa. Hon beskrev förväntat återstående livslängd för kvinnor och män nationellt. För att få en förståelse hur stora skillnaderna är kan man titta på livslängd i förhållande till förlorade levnads år. Utifrån ett Östgötaperspektiv visar hon på hälsa utifrån indikatorerna förlorade levnadsår, utbildningsnivå, kariesfria tänder hos 6-åringar. Hon gick vidare med att beskriva socioekonomiska skillnader i hälsa, hon talar om hur man mäter socioekonomi genom att titta på utbildning, yrke, inkomst, aktivitet och boendeområde. Skillnaderna följer en gradient i enlighet med Marmots beskrivning av socioekonomisk situation och hälsa. Människors psykosociala resurser är avgörande för hälsan. En känsla av hopplöshet är en riskfaktor för sjukdom och död. Låg socioekonomisk status är förenat med mer utsatta livsvillkor, mer ogynnsamma levnadsvanor, lägre tillit till andra människor, lägre tilltro till egen förmåga och större sårbarhet för sjukdom. Margareta menar att när man jämför hopplöshet med utbildning, yrke, ekonomi och disponibel inkomst ser man att detta korrelerar. Dessa delar har man sedan kopplat till Östgötakommissionens arbete för folkhälsa enligt modellen från Världshälsoorganisationen. De har belyst hälsoläget i länet utifrån ett tvärsektoriellt kunskaps- och erfarenhetsperspektiv och ska föreslå insatser på läns-, kommun- och stadsdelsnivå. Insatserna ska skapa förutsättningar för en bättre hälsa på lika villkor för alla som bor och verkar i Östergötland. Läs mer i Östgötakommissionen för folkhälsa slutrapport (2014).

4 Från handling till kunskap-från kunskap till handling Lennart Svensson, professor i sociologi berättade om hur vi får till ett hållbart utvecklingsarbete. Han menar att det finns två strategier som är funktionella, det vill säga att gå från ord till handling eller att gå från handling till ord. Viktigt för en hållbar utveckling är att analysera processen, det vill säga att titta på orsaken till resultatet. Mekanismerna för densamma förutsätter ett aktivt ägarskap, samverkan och lärande. Lennart poängterade vikten av krävande finansiärer och ett aktivt ägarskap. Han förklarade modellen från SKL som beskriver att det är viktigt med ett helhetsperspektiv för ett hållbart utvecklingsarbete. Kärnverksamhet är det som levereras till medborgarna. Ledningssystem används för planering, genomförande och uppföljning av verksamheten. Stöd är det som organisationen behöver för att fungera effektivt. Styrning är ett ramverk som kan bestå av lagar, förordningar, policy och riktlinjer. Jämställd service kräver ett samspel mellan invånare och politiker Lennart sammanfattar avslutningsvis med att för att skapa ett hållbart utvecklingsarbete behövs en gemensam målbild för alla inblandade aktörer.

5 Bäst hälsa 2020 Gunilla Druve Jansson, ordförande i Östra hälso-och sjukvårdsnämnden inledde med att beskriva hälsoläget i Sverige. De sociala skillnaderna är tydliga och främsta orsakerna till ohälsa är brist på arbete och utbildning. Viktiga mål för Västra Götaland handlar om att skapa förutsättningar för jämlika livsvillkor. Hon betonade vikten av att Region och kommun samverkar och gemensamt skapar dessa förutsättningar, detta genom att politik, forskning och praktik arbetar tillsammans. Sammanfattningsvis menar hon att folkhälsoarbetet är en strategiskt viktig fråga. Tommy Sandberg, kommunchef i Töreboda fortsatte med att ge en halvtidsuppföljning gällande det mål som hälso-och sjukvårdsnämnderna antog 2010 som handlar om att Skaraborg ska nå målet Bäst hälsa i Sverige Han gjorde en beskrivning av hälsoläget i Skaraborg med utgångspunkt från indikatorerna. Därefter beskrev han arbetet i strategigruppen för folkhälsofrågor i Skaraborg. Utgångspunkten i arbetet är folkhälsoavtalet. Gemensamma arbetsområden har varit att utbilda samtliga kommuner i socioekonomisk analys, arrangera tematiska strategidagar, utveckla en hälsofrämjande skola. Strategigruppen fungerar även som ett forum för dialog med olika samarbetsparter. Fika och diskussioner Kommunerna diskuterade dagens föreläsningar utifrån följande frågeställning Hur kan er kommun arbeta vidare utifrån det ni har tagit del av under dagen?

6 Tommy Sandberg sammanfattar dagen och tackar samtliga för engagemanget under dagen. Därefter räcktes stafettpinnen över till Tidaholm som bjuder in till konferens den 21 oktober Vi tackar dagens moderator Anna-Karin Hallgren

Margareta Kristenson Ordförande i Östgötakommissionen Professor/Överläkare i socialmedicin Linköpings Universitet

Margareta Kristenson Ordförande i Östgötakommissionen Professor/Överläkare i socialmedicin Linköpings Universitet Margareta Kristenson Ordförande i Östgötakommissionen Professor/Överläkare i socialmedicin Linköpings Universitet Uppdraget En Östgötakommission för folkhälsa, enligt modell från WHO 1, ska belysa hälsoläget

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad!

Gör jämlikt gör skillnad! Gör jämlikt gör skillnad! SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET MINSKAR SKILLNADER I HÄLSA Gör jämlikt gör skillnad! 1 Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling

Läs mer

FOLKHÄLSA ETT ANSVAR FÖR ALLA

FOLKHÄLSA ETT ANSVAR FÖR ALLA FOLKHÄLSA ETT ANSVAR FÖR ALLA Strategiunderlag för Vision Skövde 2025 Följande dokument är ett underlag för Skövdes folkhälsopolitik för åren 2015 2018 med Vision Skövde 2025 som målbild. Strategiunderlaget

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa 2 Titel Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling som visar att satsningar

Läs mer

Innehåll. Inledning 4 Från politiskt beslut till delrapport Delrapportens syfte och upplägg Metod, tillvägagångssätt och avgränsningar

Innehåll. Inledning 4 Från politiskt beslut till delrapport Delrapportens syfte och upplägg Metod, tillvägagångssätt och avgränsningar Skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg DELRAPPORT 2014 I samband med att kommunfullmäktig antog 2013 års budgetmål fick Social resursnämnd i uppdrag att vara processägare för stadens arbete med

Läs mer

2014 Skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg

2014 Skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg 2014 Skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg Innehåll I samband med att kommunfullmäktige antog 2013 års budgetmål fick Social resursnämnd i uppdrag att vara processägare för stadens arbete med två

Läs mer

Utvärdering av folkhälsoinsatser i Västra Götaland Tilläggsrapport: Intern samverkan Regionutveckling, kultur och rättigheter

Utvärdering av folkhälsoinsatser i Västra Götaland Tilläggsrapport: Intern samverkan Regionutveckling, kultur och rättigheter Utvärdering av folkhälsoinsatser i Västra Götaland Tilläggsrapport: Intern samverkan Regionutveckling, kultur och rättigheter Inom den egna regionorganisationen är Regionutvecklingsnämnden, Kulturnämnden

Läs mer

UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016

UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016 Antagen kommunstyrelsen 2012-02-06 UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016 Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Läs mer

Östgötakommissionen för folkhälsa slutrapport

Östgötakommissionen för folkhälsa slutrapport för folkhälsa slutrapport Östgötakommissionen för folkhälsa slutrapport 1 Omslagsbild: Visit Östergötland/Oscar Lürén Layout och original: Byrå4, Uppsala 2014 Tryck: Exakta Printing 2 Innehåll 1. Östgötakommissionens

Läs mer

öppna jämförelser Folkhälsa

öppna jämförelser Folkhälsa öppna jämförelser 2014 Folkhälsa Öppna jämförelser 2014 Folkhälsa Du får gärna citera rapportens texter eller diagram om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men

Läs mer

Malmös väg mot en hållbar framtid

Malmös väg mot en hållbar framtid Malmös väg mot en hållbar framtid Hälsa, välfärd och rättvisa Kommission för ett socialt hållbart Malmö Malmös väg mot en hållbar framtid. Hälsa, välfärd och rättvisa. Redaktörer: Mikael Stigendal and

Läs mer

Regional konferens Jämlikt och hållbart Norrbotten utopi eller verklighet Dokumentation

Regional konferens Jämlikt och hållbart Norrbotten utopi eller verklighet Dokumentation Sida 1 av 11 Regional konferens Jämlikt och hållbart Norrbotten utopi eller verklighet Dokumentation Kommunalråd Yvonne Stålnacke inleder konferensen. Hon tycker att det är bra att hälsoläget i Sverige

Läs mer

Folkhälsopolitiskt bokslut 2011 Degerfors kommun

Folkhälsopolitiskt bokslut 2011 Degerfors kommun Tjänsteskrivelse 2012-02-13 Handläggare: Cecilia Ljung FHN 2012.0020 Folkhälsonämnden Folkhälsopolitiskt bokslut 2011 Degerfors kommun Sammanfattning Karlskoga och Degerfors kommuner har ett åtagande att

Läs mer

Från kunskap till handling

Från kunskap till handling Från kunskap till handling ENKÄTUNDERSÖKNING SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET Från kunskap till handling 1 Från kunskap till handling 2 Inledning Tillsammans med 20 kommuner, landsting och regioner samordnade

Läs mer

lokala välfärdsbokslut

lokala välfärdsbokslut Utveckling av lokala välfärdsbokslut En modell för styrning och uppföljning PRODUKTIONSFAKTA UTGIVARE sveriges kommuner och landsting 118 82 stockholm tfn 08-452 70 00 statens folkhälsoinstitut 103 52

Läs mer

Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland

Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland 2006 Innehåll Inledning 1 Syfte 1 Landstinget Sörmlands definitioner 2 Mål 3 Uppföljning 4 Fördjupning 5 Hälsan globalt

Läs mer

Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun

Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-05-26, 37 Inledning För att uppnå en social hållbar utveckling och tillväxt i Bjuvs kommun är en god folkhälsa en

Läs mer

Kompletteringar till styrelsens sammanträde 23 oktober 2014

Kompletteringar till styrelsens sammanträde 23 oktober 2014 Kompletteringar till styrelsens sammanträde 23 oktober 2014 Efter att presidiet berett ärenden till styrelsen har ytterligare två brådskande ärenden inkommit till Kommunförbundet Norrbotten. Avseende en

Läs mer

DET GODA LIVET Politik för folkhälsa och livskvalitet

DET GODA LIVET Politik för folkhälsa och livskvalitet DET GODA LIVET Politik för folkhälsa och livskvalitet 1 INNEHÅLL Inledning... 3 Folkhälsa bakgrund... 4 Folkhälsopolitiken i går och i dag... 5 Folkhälsoforskning och strategier för modernt folkhälsoarbete...

Läs mer

HFS-konferensen 2015 Jämlik hälsa och vård

HFS-konferensen 2015 Jämlik hälsa och vård HFS-konferensen 2015 Jämlik hälsa och vård Text och foto: Stina Elg HFS-konferensen 2015 Jämlik hälsa och vård Den 19-20 mars 2015 höll Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård sin 14:e nationella

Läs mer

Statens folkhälsoinstitut Socialstyrelsen. Gap

Statens folkhälsoinstitut Socialstyrelsen. Gap Statens folkhälsoinstitut Socialstyrelsen Svenska lärdomar av Marmotkommissionens rapport Closing the Gap Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Genomförande 12 Kapitel 1 Om Closing the Gap och Sverige

Läs mer

Folkhälsoplan. Leksands kommun 2010-2012. Antagen av kommunstyrelsen 2010-04-12?

Folkhälsoplan. Leksands kommun 2010-2012. Antagen av kommunstyrelsen 2010-04-12? Folkhälsoplan Leksands kommun 2010-2012 Antagen av kommunstyrelsen 2010-04-12? INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 5 VISION FÖR LEKSANDS KOMMUN ÅR 2015... 5 NATIONELLA MÅL FÖR FOLKHÄLSOARBETET... 9 NATIONELLA

Läs mer

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 2 Innehåll s 7 s 8 s 9 s 12 s 14 Förord Besluten i korthet Inledning Vad händer nu? Ledarskap och arbetsmetoder

Läs mer

Välfärdsredovisning 2011

Välfärdsredovisning 2011 Välfärdsredovisning 2011 Förord Välfärdsredovisningen är en bred beskrivning av kommunbefolkningens levnadsvillkor och hälsa ur ett välfärdsperspektiv, hur levnadsvillkoren skiljer sig mellan olika områden

Läs mer

Social hållbarhet i ledning och styrning

Social hållbarhet i ledning och styrning Social hållbarhet i ledning och styrning PLATS FÖR BUDSKAP Elisabeth Bengtsson Folkhälsochef elisabeth.m.bengtsson@skane.se Det motsägelsefulla Skåne. Stark befolkningstillväxt men ojämnt fördelat Stark

Läs mer

Strategisk plan 2016-2018

Strategisk plan 2016-2018 Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (48) Strategisk plan 2016-2018 Till landstingsfullmäktige 9-10 juni 2015 GÄLLER FÖR VERKSAMHET [Norrbottens läns landsting] GODKÄNT DATUM [Godkänt datum] DOKUMENT-ID

Läs mer

Vad är sociala investeringar, och hur integrerar man det i organisationsarbetet i Ale kommun?

Vad är sociala investeringar, och hur integrerar man det i organisationsarbetet i Ale kommun? Vad är sociala investeringar, och hur integrerar man det i organisationsarbetet i Ale kommun? Björn Järbur 1 Birgitta Augustsson 2 Mikael Berglund 3 Paula Örn 4 Boel Holgersson 5 1 Kommunchef Ale kommun.

Läs mer

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Reviderad plan från 2011-2014 Beslutad av landstingsfullmäktige den 24 september 2012 Innehåll 1. Förord...

Läs mer

Jämlik hälsa och vård

Jämlik hälsa och vård Foto: Clifford Shirley Välkommen till nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvårds 14:e nationella konferens Jämlik hälsa och vård det goda mötet som nyckel till framgång Västerås 19-20 mars 2015 Välkommen

Läs mer

Strategisk plan. strategisk plan 2015-2018. Vi gör vanliga saker ovanligt bra!

Strategisk plan. strategisk plan 2015-2018. Vi gör vanliga saker ovanligt bra! Strategisk plan strategisk plan 2015-2018 2015 2018 Vi gör vanliga saker ovanligt bra! Strategisk plan Aneby kommun 2015 2018 Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-03-31 18 Förord 4 Visionen Ett gott liv

Läs mer