att bevilja kronor i verksamhetsbidrag till Uppsala Tjejjour för 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "att bevilja 40 000 kronor i verksamhetsbidrag till Uppsala Tjejjour för 2016"

Transkript

1 Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL Bidragsansökan för verksamhetsbidrag för Uppsala Tjejjour SN-2016/25. Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå socialnämnden besluta att bevilja kronor i verksamhetsbidrag till Uppsala Tjejjour för 2016 att till nämnden redovisning ska ske vid årets slut Ärende Tjänsteskrivelse , Verksamhetspresentation Uppsala Tjejjour, Ansökan om bidrag från Uppsala Tjejjour , Ansökan om bidrag från Uppsala Tjejjour (påskriven) har varit utsända.

2 Sida 1 av 3 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Mary Nilsson Datum SN-2016/25 Socialchef Socialnämnden Ansökan om verksamhetsbidrag från Uppsala Tjejjour SN-2016/25 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att bevilja kronor i verksamhetsbidrag till Uppsala Tjejjour för 2016 att Uppsala Tjejjour i januari 2017 ska redovisa hur verksamhetsbidraget använts. Sammanfattning Socialnämnden föreslås bevilja Uppsala Tjejjour verksamhetsbidrag för att stödja förebyggande arbete riktat till flickor. Befolkningsprognosen för 2016 avseende unga i åldern år är personer. Antalet flickor av dessa kan uppskattas till hälften, Föreningen har dels en chatt tre gånger per vecka som flickor kan vända sig till och kommer också att arbeta med utåtriktad verksamhet i Knivsta. Verksamhetsbidraget föreslås bli kronor för Bakgrund Uppsala Tjejjour ansöker om verksamhetsbidrag med kronor. Organisationen har inte fått bidrag tidigare från socialnämnden i Knivsta kommun. Föreningen, som vänder sig till flickor i åldrarna år, är verksam i Uppsala med omnejd. Verksamheten består dels av arbete på föreningens webb där frivilliga chattar med flickor och svarar i en frågelåda tre dagar i veckan. Föreningen arbetar också med utåtriktad verksamhet och med opinionsbildning. Verksamhetsbidraget är tänkt att användas för att kunna behålla den samordnare som man haft anställd sedan augusti Samordnaren avlastar de frivilliga med administration men också med utåtriktade aktiviteter. Uppsala Tjejjour kan, om de beviljas verksamhetsbidrag, medverka i föreläsningar i skolan, socialtjänsten och för fritidsledare. Ekonomisk konsekvensanalys Det föreslagna verksamhetsbidraget ryms inom socialnämndens budget. Barnkonsekvensanalys Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.

3 Sida 2 av 3 Mary Nilsson Socialchef Beslutet ska expedieras till: Akten Uppsala Tjejjour Bilagor: Ansökan om verksamhetsbidrag Verksamhetspresentation

4 Sida 3 av 3 Barnchecklista inför beslut 1. Påverkar beslutet barn? Ja x Nej Enligt FN är alla under 18 år att betrakta som barn Förklara oavsett svar. Föreningen vänder sig till unga flickor i åldern år. Om, ja fortsätt med frågorna. 2. Hur har barns bästa beaktats? Ett verksamhetsbidrag till tjejjouren ger unga flickor möjlighet att kommunicera anonymt med utomstående om sina svårigheter och är ett viktigt förebyggande inslag. 3. Beskriv eventuella intressekonflikter. Föreningen vänder sig flickor vilket utesluter pojkar i samma ålder. Det finns stöd för att prioritera flickor på detta sätt bland annat i resultatet i den senaste Liv och hälsaundersökningen som visar att unga flickor mår sämre psykiskt än pojkarna. Socialnämnden ger också verksamhetsbidrag till BRIS som vänder sig till både flickor och pojkar. 4. Har barn fått uttrycka sina åsikter? Ja Nej x Förklara oavsett svar. Ärendet rör den strukturella nivån.

5 Uppsala Tjejjour Verksamhetspresentation

6 Vilka är vi och vad gör vi? Uppsala Tjejjour är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som jobbar för jämställdhet och systerskap. Vårt arbete baserar sig på en feministisk grundsyn. Vi jourtjejer som möter målgruppen är mellan 18 och 30 år. Vi har alla olika bakgrund och olika erfarenheter med oss in i jouren, men vi har allihop gått en gemensam tjejjoursutbildning. Jouren består utöver sina jourtjejer även av en styrelse som har det övergripande ansvaret samt sköter jourens ekonomi. Vi startade 2005 och har sedan dess verkat för ett mer jämställt samhälle. Mål och syfte Jourens mål och syfte är att stärka och stötta alla som definierar sig som tjejer, i den situation som de befinner sig i. Vi jobbar även med att synliggöra och öka medvetenheten om unga tjejers situation idag. Vi vill genom förebyggande, opinionsbildande och jourarbete motverka att unga tjejer mår och/eller far illa. Uppsala Tjejjour är främst en organisation som finns för att ge råd, stöd och peppa unga tjejer. Bemötande och målgrupp Den som vänder sig till Uppsala Tjejjour kan vara helt anonym. Alla jourtjejer har avgett ett tystnadslöfte och vi har ingen anmälningsplikt. Det en stödsökande vill ska stanna hos oss, stannar hos oss. Vi vill arbeta på ett sätt som välkomnar och inkluderar unga tjejer oavsett etnicitet, sexualitet, ålder, funktion, religion eller värderingar. Vi välkomnar alla som definierar sig som tjejer. Vår primära målgrupp är tjejer mellan 12 och 20 år. Om vi upplever att en stödkontakts behov faller utanför vårt kompetensområde blir vår uppgift att försöka slussa personen vidare. Vi ifrågasätter inte och ställer inga diagnoser. Till oss går det att vända sig till angående allt möjligt, inget problem är för litet och inget är för stort! Verksamhet Jourens grundverksamhet har två delar som båda syftar till att arbeta mot mäns och killars våld mot kvinnor och tjejer, samt att stötta och stärka tjejer i andra svåra situationer. All kontakt, både inom stödverksamheten och den förebyggande verksamheten bygger på förtroende och sker på tjejens villkor. Därtill verkar också jouren för att stärka unga tjejer och uppmärksamma tjejers villkor i samhället genom opinionsbildning.

7 Stödjande jourverksamhet Vi har jour via chatt, e-post och frågelåda. Chatten är öppen varje tisdag, torsdag och söndag klockan I frågelådan ställer tjejer frågor till oss på hemsidan och kan välja att få sin fråga besvarad till sin e-post eller direkt på hemsidan. Vi stöttar och peppar våra stödsökande och hjälper till med råd, svar på frågor samt att slussa vidare till andra stödinstanser om det behövs. Vår jourverksamhet är unik på så sätt att det är en lågtröskelverksamhet där tjejer kan kontakta oss enkelt via nätet på sina egna villkor. Internet är en plattform där vår målgrupp känner sig hemma och samtidigt kan vara anonyma. Förebyggande verksamhet Vi håller tjejgrupper och föreläser på fritidsgårdar, skolor och deltar aktivt i olika arrangemang och projekt. Vi belyser normer, stärker tjejerna och diskuterar alltifrån gemenskap till sexuellt våld. Opinionsbildning Vi deltar i samhällsdiskussionen kring de frågor som är viktiga för vår målgrupp. Detta genom att vi medverkar i intervjuer i tidning, radio och TV på förfrågan samt i viss mån på eget initiativ genom debattartiklar, insändare, demonstrationer samt kampanjer i sociala media. Organisation Uppsala Tjejjour är en ideell förening. Vi har ca 35 medlemmar och ca 25 aktiva jourtjejer. Uppsala är en studentstad och den övervägande delen av tjejer som söker sig till oss för att man vill bli jourtjej är studerande. Det betyder också att efter en tid, ett eller ett par år, flyttar man från Uppsala och nya jourtjejer söker sig till vår verksamhet. Vi har alltså en relativt hög omsättning på aktiva jourtjejer, men aldrig några problem att rekrytera. Föreningens styrelse består av 9 tjejer. Vi sedan augusti 2015 en anställd samordnare men alla andras arbete sker på ideell basis. Feminism, kvinnoseparatism och systerskap Vår feministiska grundsyn innebär en insikt om att tjejer och kvinnor som grupp är underordnade killar och män som grupp. Detta beror på maktstrukturer som genomsyrar alla samhällets sfärer; såväl på det ekonomiska, privata, politiska, offentliga och sociala planet. Vi delar en insikt om att samhället ännu inte är jämställt. Vi anser att tjejers och kvinnors underordning är en strukturell funktion i samhället som skapats ur föreställningen om kön. Könsmaktordningen yttrar sig på olika sätt. Vi ser ingen artskillnad, utan en gradskillnad, i förtrycket av tjejer och kvinnor. Det betyder att vad som kan te sig som olika typer av könsbaserat förtryck egentligen är samma förtryck som varierar i

8 styrka. Vi ser allt förtryck av tjejer och kvinnor som liggande på en skala där våld mot tjejer och kvinnor är den yttersta konsekvensen. För oss innebär alltså feminism att alla människor oavsett kön, i enlighet med de mänskliga rättigheterna, föds till att dela samma politiska, sociala och ekonomiska rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Uppsala Tjejjour är kvinnoseparatistisk organisation. Vi är tjejer som stöttar andra tjejer. Vi utgår från tanken om vikten av ett eget rum för tjejer att samla mod, kraft och kunskap i, utan att behöva ifrågasättas eller tolkas utifrån den manliga norm som råder i andra delar av samhället. Jouren samarbetar dock gärna med andra organisationer som inte är kvinnoseparatistiska, som till exempel killjourer. Vi värnar om systerskapet i vår verksamhet, både internt och utåtriktat. Systerskap handlar om samhörighet, gemenskap och ömsesidig respekt samt acceptans för olikheter tjejer och kvinnor emellan. Vi strävar efter att alla ska få ta plats och vara delaktiga inom systerskapets ramar, för att skapa solidaritet och hitta styrkan tjejer emellan. Inom systerskapet kan tjejer mötas, bekräfta och förstå varandra. Även att tro på, uppvärdera, värna om, stärka och framföra tjejers och kvinnors erfarenheter och upplevelser, åsikter och kunskap är viktiga delar i systerskapet. Vi vill synliggöra tjejer och kvinnor som förebilder och ifrågasätta föreställningar om kön.

9 Ansökan om bidrag för 2016 Uppsala, januari 2016 Sökande förening: Föreningens namn: Uppsala tjejjour Organisationsnummer: Besöks och postadress: Torsgatan 18 Postnummer och ort: Uppsala E-post: och Telefon: Webbadress: Facebook: Instagram: uppsalatjejjour Ansökan bidrag: Plusgiro: Vi ansöker om totalt: kr Kontaktpersoner: Chris-Emelie Denstedt, samordnare (anställd) Amanda Bodinger (ordförande) E-post: E-post: Telefon: Telefon: Beskrivning ansökan: Verksamhet idag Vi är verksamma i Uppsala med omnejd där Knivsta är inräknat. Uppsala Tjejjours verksamhet består av tre delar. Alla delarna innefattar både preventiva och stödgivande funktioner, vilket framgår av nedanstående beskrivningar. Jourverksamhet Arbete på vår webb där vi tre dagar i veckan chattar med stödsökande tjejer som kontaktar oss för att prata om sina problem inom ett stort antal områden. Vi har också en frågelåda på vår hemsida för de tjejer som inte vill eller kan chatta. De vanligaste ämnena som tas upp är psykisk ohälsa, våld, sexualitet och relationer. Det unika med vår verksamhet är att vi har en lågtröskelverksamhet, vilket innebär att tjejerna kontaktar oss enkelt via chatt och mejl på sina egna villkor. Vår erfarenhet är att fler vågar ta kontakt med oss genom att jourverksamheten sker över internet, vilket vi ser är en plattform där vår målgrupp känner sig hemma och samtidigt får vara anonyma. De stödsökande flickorna och unga kvinnorna bär på olika typer av erfarenheter, inte sällan visar det sig att det handlar om våldsamma situationer som äger rum i hemmet. Ofta får vi höra hur stödsökande tjejer utsätts för psykisk och fysisk misshandel, sexuella övergrepp, trakasserier, incest och/eller kränkningar. Det är inte heller ovanligt att den stödsökande tjejen uppger sig bevittna våld i hemmet mellan föräldrarna. Många gånger kan vi vara den första kontakten som den stödsökande berättar sin historia för.

10 En av våra ambitioner är att tjejer genom oss ska våga ta ett första steg till att ta hjälp från andra instanser såsom socialtjänst, polis eller sjukvård. Vi kan därför fånga upp små problem som i framtiden riskerar att växa om de inte uppmärksammas. Vi har ett brett kontaktnät och kunskap om var och hur unga tjejer kan få del av de samhällsinsatser som finns. Knivsta kommun har oss veterligen ingen motsvarande verksamhet som vår och med vårt arbetssätt har vi en möjlighet att nå ut till unga tjejer i Knivsta som annars riskerar att bli en del av det så kallade mörkertalet. Genom att vi i Uppsala Tjejjour fångar upp problemen innan de vuxit och blivit smärtsamma för individen och kostsamma för kommunen skapas dubbel vinst både på individ- och samhällsnivå. Utåtriktad verksamhet Den andra grenen i vår verksamhet är det informerande och förebyggande arbetet som bedrivs främst genom uppsökande verksamhet i skolor, föreningar och fritidsgårdar där våra föreläsningar, workshops och tjejgrupper efterfrågas. Detta arbete syftar främst till att belysa normer, unga tjejers särskilda utsatthet samt till att stärka tjejerna och deras sammanhållning. Vi menar att det finns strukturella samhällsproblem som leder till att tjejer som grupp tenderar att bli extra utsatta för diskriminering, våld och förtryck. Dagligen möter vi tjejer med erfarenheter som speglar denna bild. Till exempel driver vi därför ett projekt vi kallar Tjejverket som går ut på att informera vår målgrupp och andra berörda i deras närhet om den kunskap vi samlar på oss. I år har vi haft en skolturné om sex med samtycke och våldtäkt; ämnen som diskuterats i hela klasser där alla kön är närvarande. Opinionsbildning Opinionsbildning är den tredje delen i vår verksamhet. Vi deltar ofta i samhällsdebatten genom radio, tv, tidningar, på sociala medier och vid olika evenemang där unga tjejers situation diskuteras och kan belysas samt där tjejers sammanhållning uppmuntras. Personerna i vår målgrupp påverkas enormt av samhällsklimatet, de är i sin mest lättpåverkade fas i livet och tar till sig idéer som de hör från sin omvärld. På många sätt undervärderas och missaktas unga tjejer idag. Stereotyper klistras på dem vilket hämmar deras valmöjligheter i livet. Därför vill vi visa en annan bild och argumentera emot de skadliga bilder av kvinnor och tjejer som finns idag. Vi har också märkt att vi ses som en pålitlig, etablerad källa för uttalanden i dessa frågor då media och politiker kontaktar oss för råd och uttalanden. Hur jobbar vi rent organisatoriskt? Varannan vecka hålls möten för jourmedlemmarna och en gång i månaden träffas styrelsen. Ansvar delas upp och de bildade arbetsgrupperna träffas utöver dessa möten. Vi jobbar också aktivt med kvalitetssäkring av arbetet vilket är viktigt då vi har så stor omsättning på medlemmarna. Utvecklingssamtal och handledning erbjuds alla jourtjejer, transparens mellan styrelse, jour och de olika arbetsgrupperna eftersträvas alltid och beslut tas demokratiskt i jouren. Alla som vill bli jourtjejer hos oss genomgår en grundutbildning med kunskap i relevanta ämnen, samtalsmetodik och bemötande för att rusta jourtjejerna för jourarbetet. Vi utbildar oss också kontinuerligt för att hålla vår kunskap uppdaterad. För att göra det drar vi nytta av vårt stora kontaktnätverk inom vår riksorganisation Unizon och tar också in utomstående utbildare. Flera gånger om året deltar vi exempelvis i rikstäckande konferenser för jourmedlemmar och vi har ofta föreläsare på besök på våra möten som vill delge sin information. Det är tydligt att de som arbetar i branschen ser oss som ett värdefullt komplement till andra stödorganisationer då de ofta donerar sin tid till oss utan eller till nedsatt arvode. För mer information om vår verksamhet, se bifogad verksamhetspresentation.

11 Vi söker bidrag för Uppsala Tjejjour har tio års erfarenhet av arbetet som beskrivs ovan och vi får många bevis på att verksamheten är efterfrågad, värdefull och uppskattad hade vi sammanlagt 463 stödkontakter och 2015 har vi haft 625 stödkontakter, så vi kan se att efterfrågan ökar. Verksamheten bedrivs på ideell basis, vi är beroende av unga kvinnors engagemang för andra unga tjejer. Från augusti i år har vi haft möjligheten att ha en anställd samordnare på 100% vilket har gjort en enorm skillnad. Då samordnaren har avlastat jourtjejerna (volontärerna) administrativt har vi kunnat utöka våra chattöppettider från två till tre dagar i veckan, kunnat arbeta mycket mer utåtriktat än vi tidigare haft möjlighet till, kunnat delta i flera samverkansträffar samt alltid kunnat tacka ja till relevanta mediaförfrågningar. Detta har lett till att vi kan hjälpa fler stödsökande tjejer, att vi har spridit kunskap om sexuellt våld och att många fler, både samverkanspartners och ur vår målgrupp, har fått reda på att vi finns. Vi söker främst bidrag för att kunna bibehålla vår anställda samordnare framöver, vi har fått bidrag från Uppsala kommun och sökt fler bidrag men vi har ännu inte tillräckliga medel att kunna ha kvar vår samordnare under hela Vad händer i vår verksamhet om vi inte har anställd? Problematiken i att vara en fullt ut ideell verksamhet ligger ofta i att klara det organisatoriska. Våra jourtjejer vill av naturliga skäl kunna ägna sig åt kärnan i verksamheten, att ha kontakt med unga tjejer - över chatt, mejl och i verkliga livet på skolor, fritidsgårdar och i föreningar. Utan en anställd så återgår allt det administrativa ansvaret till jourtjejerna. Detta går i slutändan ut över stödkontakterna via mejl och chatt då kreativiteten i arbetet kvävs. Utan en anställd skulle vi inte klara att ha öppet tre gånger i veckan utan skulle få dra ner till två gånger i veckan. Det utåtriktade arbetet skulle minska då det inte finns någon anställd som kan kontakta skolor och fritidsgårdar på ett organiserat sätt. Det skulle också bli svårt att möta den efterfrågan som finns av våra tjänster under kontorstid då jourtjejerna vid sidan om engagemanget har jobb och studier. Hur vi tänkt använda beviljade medel Beviljade medel kommer gå till att finansiera vår anställda samordnare. Här kommer en mer detaljerad beskrivning över hur en anställd bidrar till vår verksamhet: 1. Agera samordnare och avlasta de ideella jourtjejerna och ideella styrelsemedlemmarna administrativt. Utan anställd läggs mycket tid på bidragsansökningar, administration kring schemaläggning, hantera vår allmänna e-post, dokumentation, statistik, förbereda ordförandeskap inför möten, protokollföring och all tidskrävande samordning och administration som hör det förebyggande arbetet till. Det kan vara t.ex. att ringa runt till skolor och fritidsgårdar för att informera om vad vi kan göra och boka in tider. Detta arbete medför att jourtjejerna får mindre tid att lägga på faktisk stödverksamhet och förebyggande verksamhet samt att styrelsemedlemmarna inte har lika mycket tid att utveckla och kvalitetssäkra verksamheten som skulle önskas. 2. Finnas tillgänglig dagtid. Det är oftast dagtid på veckodagar som vi efterfrågas att delta ute på skolor och fritidsgårdar samt delta i olika samverkansträffar eller utbildningar med myndigheter eller andra organisationer. Då samtliga jourtjejer och styrelsemedlemmar har heltidssysselsättningar i form av arbete och studier utöver sitt engagemang i Uppsala tjejjour så skulle dessa förfrågningar ibland bli svåra att tillgodose. 3. Vara en tillgänglig resurs för stödsökande tjejer för personliga möten och personligt medföljande stöd då tjejen behöver detta i kontakt med någon myndighet, exempelvis vid polisanmälan. Vi har svårt att garantera detta utan anställd av samma skäl som anges i punkt 2.

12 4. Få tid att utveckla vårt förebyggande utåtriktade arbete, exempelvis planerar vi att skapa en föreläsning för lärarstudenter och fritidsledare kring ämnet sexuella trakasserier. 5. Få tid att satsa mer på vårt förebyggande opinionsbildande arbete. Utan anställd har vi begränsad möjlighet att exempelvis skriva debattartiklar och får ibland tacka nej till medverkan i media av samma skäl som anges i punkt 2. Med en anställd kan vi lägga mer tid på detta och dessutom alltid kunna medverka i media när det efterfrågas. Våra planer under Ett axplock av vad vi planerar genomföra under : - Rekrytera och utbilda fler jourtjejer - Fortsätta vår skolturné om samtycke och våldtäkt - Fortsätta vår bemötandeturné gentemot yrkesgrupper som i sin yrkesutövning möter unga tjejer - Utbilda lärarstudenter och fritidsledare i ämnet sexuella trakasserier - Utbilda oss i transfrågor och starta ett inkluderingsarbete för transtjejer - Utveckla vår grundutbildning - Starta ett separatistiskt tjejcafé på Grand i Uppsala Vad vi kan erbjuda er Vi vill genom information på era skolor ge Knivstas unga tjejer vetskap om att vi finns, vad vi gör och vad vi kan göra för dem. Vi vill också arbeta förebyggande mot sexuellt våld med Knivstas ungdomar samt erbjuda Knivsta kommuns medarbetare föreläsningar om bemötande och sexuella trakasserier. Dessa erbjudanden beskrivs mer detaljerat här: 1. Skolbesök a. Vi kan komma ut till era högstadieskolor och presentera vår verksamhet och berätta vad unga tjejer kan få hjälp med ifrån oss. b. Vi kan hålla vår lektion/föreläsning om sex med samtycke och våldtäkt för alla Knivstas niondeklassare för alla oavsett kön. Upplägget är en interaktiv föreläsning där ungdomarna både får fakta och får delta i övningar som exempelvis associationsövningar för ordet våldtäkt och diskussionsövningar kring frågan hur kan man förstå att någon vill ha sex. Syftet är att skapa förändring genom öppna samtal: att få ungdomar att förstå och reflektera kring samtycke och det egna ansvaret att alltid försäkra sig om sin sexpartners samtycke, att bemöta fördomar kring vad en våldtäkt är, vem det är som våldtar/blir våldtagen, lyfta bort skulden för den som blir utsatt och istället lägga skulden på förövaren. Innehåll: i. Sex med samtycke 1. Vad är samtycke 2. Hur märker man att någon vill/inte vill ii. Våldtäkt 1. Statistik 2. Vad säger lagen 3. Myter kring våldtäkt (vem våldtar, vem blir utsatt, var sker de) 4. Lägga skulden där den hör hemma på förövarna iii. Om det sker 1. Anmälningsprocessen 2. Var kan man få hjälp 3. Hur stöttar man en vän

13 2. Föreläsning för era medarbetare om bemötande Under förutsättning att vi kan ha en anställd under 2016 kan vi erbjuda era medarbetare detta. Under hösten har vi föreläst om bemötande för en mängd olika yrkeskategorier såsom poliser, åklagare, socialsekreterare, lärare, elevhälsoteam och psykologer. Detta kan vi också erbjuda relevanta yrkeskategorier inom Knivsta kommun. Vi får genom våra stödsamtal med stödsökande mycket information om vad som blir fel bemötandemässigt i mötet med olika yrkesgrupper, ofta är det relaterat till när unga tjejer söker hjälp efter att ha blivit utsatt för sexuella övergrepp. Många av de stödsökande vi talar med vill efter ett dåligt bemötande inte försöka söka hjälp igen vilket gör att de hamnar i riskzonen för att drabbas av psykisk ohälsa, att bli utsatt för ytterligare övergrepp och eventuellt börja använda sex som ett självskadebeteende. Bemötandet tas upp på följande sätt: a. Vilken bemötandeproblematik berättar våra stödsökande om? b. Hur gör tjejjouren? Normkritik och tjejjourens bemötandestrategier c. Tips på förbättringar hos den aktuella instansen Syftet är att förbättra bemötandet gentemot unga tjejer hos olika samhällsinstanser och därmed också öka chanserna att utsatta tjejer får det skydd, den hjälp och det stöd de behöver samt att göra de vuxna som dagligen kommer i kontakt med unga tjejer medvetna om att vi finns, vad vi kan och vad vi gör. 3. Föreläsning för era fritidsledare om sexuella trakasserier Under förutsättning att vi kan ha en anställd under 2016 kan vi erbjuda era fritidsledare detta. Fritidsgårdar är en arena där många unga tjejer blir utsatta för sexuella trakasserier och samtidigt en arena där de vuxna som hör och ser detta i många fall är dåligt rustade för att kunna hantera det på ett bra sätt. Vi får i våra stödsamtal höra berättelser från tjejer som inte tas på allvar av sina fritidsledare när de berättar om sexuella trakasserier och att de killar som utsatt tjejerna ursäktas med att de är dåliga på att visa känslor eller att han menade säkert inget illa. Här läggs grunden till att kränkningar av tjejers kroppsliga integritet normaliseras. Innehåll: a. Vad är sexuella trakasserier? b. Statistik c. Fritidsgårdens ansvar d. Hur ska man göra när det händer? utifrån exempel e. Hur bemöter man den som blivit utsatt? f. Hur bemöter man den som har utsatt/utsätter någon/några andra? Syftet är att skapa en miljö på fritidsgården som inte accepterar sexuella trakasserier så att tjejer som besöker fritidsgårdar ska kunna känna sig trygga, att de som blir utsatta ska få ett bra bemötande samt att de som utsätter andra ska upphöra med detta genom att få en förståelse för vad deras beteende innebär. Frågor Vid frågor om vår ansökan eller vår verksamhet, kontakta vår samordnare eller vår ordförande. Kontaktuppgifter finns överst i ansökan. Underskrift Härmed intygar jag att uppgifterna i ansökan är korrekta: Datum: Underskrift ordförande: Namnförtydligande: Amanda Bodinger

14

15

16

17

18

19

Många tjejjourer arbetar med förebyggande verksamhet genom föreläsningar och tjejgrupper i skolor och på fritidsgårdar.

Många tjejjourer arbetar med förebyggande verksamhet genom föreläsningar och tjejgrupper i skolor och på fritidsgårdar. Tjejjourer Vad är en tjejjour? En tjejjour är en feministisk förening där tjejer arbetar för att stötta andra tjejer. Det finns över 60 tjejjourer runt om i hela Sverige, i små och i stora städer. Varenda

Läs mer

Jämställt bemötande i Mölndals stad

Jämställt bemötande i Mölndals stad Mölndal 2010-12-14 Slutrapport Program för Hållbar Jämställdhet Jämställt bemötande i Mölndals stad Presentation av projektet Mölndals stad har sedan 2010 en bemötandeplan med följande målbild: Bemötande

Läs mer

att ändra tidigare fattat beslut av socialnämnden 2014-04-29 och att det nya LSS-boendet ska drivas av nämndens egen regi.

att ändra tidigare fattat beslut av socialnämnden 2014-04-29 och att det nya LSS-boendet ska drivas av nämndens egen regi. Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-03-03 25 Driftsformen för planerad bostad med särskild service enligt LSS SN-2016/53 Beslut Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta att ändra

Läs mer

Värdegrund och policy. för Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR

Värdegrund och policy. för Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR Värdegrund och policy för Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR Illustrationer: Moa Dunfalk En grundläggande beskrivning av SKR ges i organisationens stadgar, där det bland annat finns en ändamålsparagraf

Läs mer

Orolig för ett barn. vad kan jag göra?

Orolig för ett barn. vad kan jag göra? Orolig för ett barn vad kan jag göra? Rädda Barnen 2016 Formgivning: Rädda Barnen Foto: Oskar Kullander Upplaga: 4 000 ex Artikelnummer: 11505 ISBN: 978-91-7321-366-0 Barn i utsatta situationer behöver

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR 2014

VERKSAMHETSPLAN FÖR 2014 ATSUB/Göteborg, Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn Prästgårdsängen 21 BV 412 71 GÖTEBORG Telefon: 031 20 99 49 eller 23 30 43 Kvällstid: 020 21 53 50 E-post: info@atsubgbg.nu Hemsida: www.atsubgbg.nu

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL 2015-11-06. Verksamhetsplan och internbudget 2016 för socialnämnden SN-2015/289. Beslut

Socialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL 2015-11-06. Verksamhetsplan och internbudget 2016 för socialnämnden SN-2015/289. Beslut Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2015-11-06 65 Verksamhetsplan och internbudget 2016 för socialnämnden SN-2015/289 Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå socialnämnden att fastställa

Läs mer

Svar på motion 2015:07 från Christer Johansson (V) om allmän visstidsanställning KS-2015/516

Svar på motion 2015:07 från Christer Johansson (V) om allmän visstidsanställning KS-2015/516 Kommunstyrelsens arbetsutskott 189 Utdrag ur PROTOKOLL OJUSTERAT 2015-11-23 Svar på motion 2015:07 från Christer Johansson (V) om allmän visstidsanställning KS-2015/516 Arbetsutskottets förslag till beslut

Läs mer

Oderljunga skolas likabehandlingsplan. Läsåret 15/16

Oderljunga skolas likabehandlingsplan. Läsåret 15/16 Perstorps kommun Revideras Okt 2015 Barn och utbildningsnämnden OD F-6 Oderljunga skolas likabehandlingsplan Läsåret 15/16 att främja barns och elevers rättigheter och att förebygga och förhindra diskriminering,

Läs mer

Likabehandlingsplan. Förskolan Lärkdrillen

Likabehandlingsplan. Förskolan Lärkdrillen Likabehandlingsplan Förskolan Lärkdrillen 2011 10 25 Styrdokument Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10, poängterar vikten av en lika behandling av alla individer inom verksamheten, bl.a. går det att läsa:

Läs mer

L I K A B E H A N D L I N G S P L A N

L I K A B E H A N D L I N G S P L A N L I K A B E H A N D L I N G S P L A N handlar om: 1. att främja barns och elevers lika rättigheter. 2. att motverka diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,

Läs mer

Forbundsstyrelsens forslag till SEXUALPOLITISKT UTTALANDE

Forbundsstyrelsens forslag till SEXUALPOLITISKT UTTALANDE .... Forbundsstyrelsens forslag till SEXUALPOLITISKT UTTALANDE Riksting 18 20 maj 2012 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Sexualpolitiskt uttalande INLEDNING Sexualpolitik handlar om frågor som känns inpå bara skinnet

Läs mer

Förslag till ändring i avtalet mellan Knivsta kommun (socialnämnden) och Brottsofferjouren SN-2015/394

Förslag till ändring i avtalet mellan Knivsta kommun (socialnämnden) och Brottsofferjouren SN-2015/394 Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-02-04 3 Förslag till ändring i avtalet mellan Knivsta kommun (socialnämnden) och Brottsofferjouren SN-2015/394 Beslut Arbetsutskottet beslutar att

Läs mer

Hur ska den ideella föreningen gå till väga om ett barn misstänks fara illa?

Hur ska den ideella föreningen gå till väga om ett barn misstänks fara illa? Föreningsbyrån Socialtjänsten Hur ska den ideella föreningen gå till väga om ett barn misstänks fara illa? Föreningar kommer ibland i kontakt med barn som riskerar att fara illa. Som ett stöd i sådana

Läs mer

2015-2016. Upprättad av elever och lärare 2015.08.23

2015-2016. Upprättad av elever och lärare 2015.08.23 2015-2016 Praktiska Nykvarns årliga plan för att förebygga och motverka och åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling enligt lagar och förordningar Upprättad av elever och lärare 2015.08.23

Läs mer

att ingå avtal med Uppsala läns landsting om färdtjänstresor med kollektivtrafiken samt

att ingå avtal med Uppsala läns landsting om färdtjänstresor med kollektivtrafiken samt Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-03-03 26 Subventionerade färdtjänstresor med kollektivtrafik SN-2016/56 Beslut Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta att ingå avtal med Uppsala

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. för FYRENS FÖRSKOLA

LIKABEHANDLINGSPLAN. för FYRENS FÖRSKOLA LIKABEHANDLINGSPLAN för FYRENS FÖRSKOLA OKTOBER 2013 Inledning Det här är förskolan Fyrens handlingsplan för att motverka alla former av trakasserier, diskriminering och annan kränkande behandling. Vi

Läs mer

2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Upprättad september 2014 I samarbete med personal, elever, föräldrar och rektor samt fastställd av rektor. 2014-09

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2012/2013

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2012/2013 SDF Västra Innerstaden Mellanhedens förskoleområde Mellanhedens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2012/2013 Oktober 2012 Linda Tuominen, förskolechef, Mellanhedens förskoleområde

Läs mer

Verksamhetsplan. för jämställdhet. Diarienummer: Ks2015/0392.192. Gäller från: 2016-01-01. Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18

Verksamhetsplan. för jämställdhet. Diarienummer: Ks2015/0392.192. Gäller från: 2016-01-01. Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18 Diarienummer: Ks2015/0392.192 Verksamhetsplan för jämställdhet Gäller från: 2016-01-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18 Utarbetad av: Jämställdhetsstrategerna Revideras

Läs mer

Kallelse till årsmöte 2015

Kallelse till årsmöte 2015 Kallelse till årsmöte 2015 Feministiskt Initiativ Nordöstra Skåne Datum: 21 mars 2015 Tid: 13.00 Plats: Spannmålsgatan 9 291 32 Kristianstad Information Lokalen är fullt tillgänglig och i närheten av tågstationen.

Läs mer

Skiljeboskolan. Plan mot kränkande behandling Läsåret 2015/ 2016

Skiljeboskolan. Plan mot kränkande behandling Läsåret 2015/ 2016 1 Skiljeboskolan Plan mot kränkande behandling Läsåret 2015/ 2016 2 Innehållsförteckning Skolans trygghetsvision 3 Elevers rätt till stöd 3 Resultat av kartläggning LÅ 14/15 4 Plan mot kränkande behandling

Läs mer

Färe Montessoriförskola. Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen reviderades 2015-04-27

Färe Montessoriförskola. Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen reviderades 2015-04-27 ! Färe Montessoriförskola Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Planen reviderades 2015-04-27 Planen revideras årligen vid vårterminens studiedag senast 2016-04-30 Ansvarig:

Läs mer

Ekonomiska konsekvenser av att ingå i finskt förvaltningsområde KS-2014/1343

Ekonomiska konsekvenser av att ingå i finskt förvaltningsområde KS-2014/1343 Sida 1 av 5 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Stina Desroses Datum KS-2014/1343 Allmänutredare 2014-12-29 Kommunstyrelsen Ekonomiska konsekvenser av att ingå i finskt förvaltningsområde KS-2014/1343

Läs mer

för Kramforsskolan Elevhälsoteam Ingrid Fahlén Ann-Charlotte Andersson Fredrik Thelin Anita Viberg Ida Dahlén Eriksson Malin Wiberg Allan Sundström

för Kramforsskolan Elevhälsoteam Ingrid Fahlén Ann-Charlotte Andersson Fredrik Thelin Anita Viberg Ida Dahlén Eriksson Malin Wiberg Allan Sundström för Kramforsskolan Elevhälsoteam Ingrid Fahlén Ann-Charlotte Andersson Fredrik Thelin Anita Viberg Ida Dahlén Eriksson Malin Wiberg Allan Sundström Inledning Vid Kramforsskolan skall det råda nolltolerans

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan

Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan Ala skola läsår 2014/2015 Postadress: 861 82 Timrå Besöksadress: Köpmangatan 14 Telefon: 060-16 31 47, 16 31 45 Bankgiro: 5672-9387 Organisationsnummer:

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Hökåsenskolan. Ann Hammarström, rektor

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Hökåsenskolan. Ann Hammarström, rektor Plan mot diskriminering och kränkande behandling Hökåsenskolan Ann Hammarström, rektor Innehåll Grunduppgifter... 4 Namn på skolan/fritidshemmet som planen omfattar... 4 Verksamhet... 4 Vår vision... 4

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling gällande Frösundas särskolor Ikasus samt Äventyrsskolan

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling gällande Frösundas särskolor Ikasus samt Äventyrsskolan HT14/VT15 Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling gällande Frösundas särskolor Ikasus samt Äventyrsskolan Vision På Frösunda särskolor arbetar vi för allas lika rättigheter. Vi arbetar

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Läsåret 2015/2016 Vision På vår skola ska det inte förekomma någon form av kränkande behandling. Ingen elev ska bli diskriminerad, trakasserad eller

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2007 2009

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2007 2009 JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2007 2009 Jämställdhet handlar inte om att välja bort utan om att lyfta fram mer till förmån för alla. Jämställdhet mellan könen är ett viktigt krav från demokratisk utgångspunkt och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Vitsippans förskola 2015/2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Vitsippans förskola 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Vitsippans förskola 2015/2016 Innehållsförteckning 2 Vision Förskolechefen har ordet 3 Lagtext och styrdokument Definitioner och begrepp 4 Diskrimineringsgrunderna

Läs mer

Ekonomiskt stöd till placerade ensamkommande barn med uppehållstillstånd i Knivsta kommun

Ekonomiskt stöd till placerade ensamkommande barn med uppehållstillstånd i Knivsta kommun Rolf Samuelsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2014-06-05 SN-2014/183 Socialnämnden Ekonomiskt stöd till placerade ensamkommande barn med uppehållstillstånd i Knivsta kommun

Läs mer

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling Bullerbyns Förskola

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling Bullerbyns Förskola Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling Bullerbyns Förskola Likabehandlingsplan samt plan mot annan kränkande behandling 1. Inledning En av förskolans uppgifter är att aktivt forma en framtida

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Kunskapsskolan Katrineholm 2014/2015

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Kunskapsskolan Katrineholm 2014/2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Kunskapsskolan Katrineholm 2014/2015 Kunskapsskolan Katrineholm Västgötagatan 16, 641 36 Katrineholm, Tel.dir. 08-51008370, www.kunskapsskolan.se 1

Läs mer

Landsorganisationen i Sverige

Landsorganisationen i Sverige Facklig feminism Facklig feminism Landsorganisationen i Sverige Grafisk form: LO Original: LOs informationsenhet Tryck: LO-tryckeriet, Stockholm 2008 isbn 978-91-566-2455-1 lo 08.02 1 000 En facklig feminism

Läs mer

Våld i nära relation

Våld i nära relation Våld i nära relation Våld och förtryck i olika former Fysiskt våld är varje form av oönskad fysisk beröring och handling som uppfattas som obehag, orsakar fysisk smärta eller skadar dig. Sexuellt våld

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Sophiaskolan. Året 2014/15

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Sophiaskolan. Året 2014/15 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Sophiaskolan Året 2014/15 Sophiaskolan (rev 150119) Sid 2 (11) Innehållsförteckning Sida Inledning 3 Syfte och begrepp. 3 Syftet med diskrimineringslagen

Läs mer

Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Vänner ger glädje! Läsåret 2013-2014 1 Innehållsförteckning Framsida. 1 Innehållsförteckning.. 2 Grunduppgifter

Läs mer

Medling och särskilt kvalificerad kontaktperson. - en rapport om socialnämndernas tillämpning av socialtjänstlagens bestämmelser

Medling och särskilt kvalificerad kontaktperson. - en rapport om socialnämndernas tillämpning av socialtjänstlagens bestämmelser Medling och särskilt kvalificerad kontaktperson - en rapport om socialnämndernas tillämpning av socialtjänstlagens bestämmelser Länsstyrelsens rapportserie nr 12/2008 Titel Författare: Kontaktperson: Medling

Läs mer

Team Kullingsberg, Stadsskogen och Västra Bodarnas förskolor

Team Kullingsberg, Stadsskogen och Västra Bodarnas förskolor Team Kullingsberg, Stadsskogen och Västra Bodarnas förskolor Plan för arbetet att motverka alla former av diskriminering, kränkande behandling och trakasserier 2015/2016 Förskolan Kastanjen Detta är vårt

Läs mer

VÅLD. - hjälp och stöd. Ring alltid 112 vid nödsituation! www.sollentuna.se. Produktion: socialkontoret 2012

VÅLD. - hjälp och stöd. Ring alltid 112 vid nödsituation! www.sollentuna.se. Produktion: socialkontoret 2012 VÅLD - hjälp och stöd Ring alltid 112 vid nödsituation! Produktion: socialkontoret 2012 www.sollentuna.se Kontaktuppgifter SOCIALKONTORET Mottagningen för barn och unga, tel 08-579 212 50 Mottagningen

Läs mer

PROTOKOLL 2014-08-25. Svar på medborgarförslag 2014:02 om att Knivsta kommun ska ansluta sig till det finska förvaltningsområdet KS-2014/89

PROTOKOLL 2014-08-25. Svar på medborgarförslag 2014:02 om att Knivsta kommun ska ansluta sig till det finska förvaltningsområdet KS-2014/89 Kommunstyrelsen 181 Utdrag ur PROTOKOLL 2014-08-25 Svar på medborgarförslag 2014:02 om att Knivsta kommun ska ansluta sig till det finska förvaltningsområdet KS-2014/89 Beslut Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Fördjupad uppföljning av Knivsta kommuns hemtjänst utförd i egen regi SN-2015/371

Fördjupad uppföljning av Knivsta kommuns hemtjänst utförd i egen regi SN-2015/371 Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-05-19 52 Fördjupad uppföljning av Knivsta kommuns hemtjänst utförd i egen regi SN-2015/371 Beslut Arbetsutskottet beslutar föreslå socialnämnden att

Läs mer

Ansökan om utvecklingsmedel för arbete mot prostitution och människohandel

Ansökan om utvecklingsmedel för arbete mot prostitution och människohandel Ansökan om utvecklingsmedel för arbete mot prostitution och människohandel Ansökan avser medel som ska fördelas under 2012 Så här hanterar du det elektroniska ansökningsformuläret Innan du börjar fylla

Läs mer

Svar på motion 2014:04 från Christer Johansson (V) om fas 3-fri kommun KS-2014/496

Svar på motion 2014:04 från Christer Johansson (V) om fas 3-fri kommun KS-2014/496 Kommunstyrelsens arbetsutskott 109 Utdrag ur PROTOKOLL - OJUSTERAT 2015-08-10 Svar på motion 2014:04 från Christer Johansson (V) om fas 3-fri kommun KS-2014/496 Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Arbetsgivarens plan för likabehandling 2010-2012

Arbetsgivarens plan för likabehandling 2010-2012 PLAN 1(6) 2009-09-16 KS-415/2009 020 Handläggare, titel, telefon Rania Issa Särnblad, HR-konsult 011-151028 Arbetsgivarens plan för likabehandling 2010-2012 Syftet med planen är att konkretisera kommunens

Läs mer

Likabehandlingsplan. Rockadens förskola. Förskolechef: Camilla Norrhede. Utbildningsförvaltningen 1(14) Datum 2012-03-11

Likabehandlingsplan. Rockadens förskola. Förskolechef: Camilla Norrhede. Utbildningsförvaltningen 1(14) Datum 2012-03-11 Utbildningsförvaltningen 1(14) Datum 2012-03-11 Likabehandlingsplan 2012 Rockadens förskola Förskolechef: Camilla Norrhede Landskrona stad Stadshuset 261 80 Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn

Läs mer

DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun

DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun Kompetens Delaktighet Engagemang Bemötande Trygghet 1 Innehåll Bakgrund 3 Syfte 4 Mål och

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete och Lokal Arbetsplan

Systematiskt kvalitetsarbete och Lokal Arbetsplan Systematiskt kvalitetsarbete och Lokal Arbetsplan verksamhetsåret 2013/2014 Förskoleverksamhet i Skäggetorp Stiglötsgatan 33 Linköpings kommun linkoping.se Systematiskt kvalitetsarbete Förskolan ska systematiskt

Läs mer

PROTOKOLL 2016-02-15. Svar på medborgarförslag 2014:17 om hastighetssänkande åtgärder i korsningen Staffansvägen/Häradsvägen KS-2014/748

PROTOKOLL 2016-02-15. Svar på medborgarförslag 2014:17 om hastighetssänkande åtgärder i korsningen Staffansvägen/Häradsvägen KS-2014/748 Kommunstyrelsens arbetsutskott 49 Utdrag ur PROTOKOLL 2016-02-15 Svar på medborgarförslag 2014:17 om hastighetssänkande åtgärder i korsningen Staffansvägen/Häradsvägen KS-2014/748 Arbetsutskottets förslag

Läs mer

Likabehandlingsplan läsåret 2014/2015. Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling och för likabehandling. Björkhälls förskola

Likabehandlingsplan läsåret 2014/2015. Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling och för likabehandling. Björkhälls förskola Datum 2015-04-29 Sida 1/10 Likabehandlingsplan läsåret 2014/2015 Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling och för likabehandling Björkhälls förskola Karin Svensson Till förvaltningen senast

Läs mer

Sammanfattning av likabehandlingsplanen och åtgärder vid diskriminering och kränkande behandlingar på Montessoriföreningen Maria

Sammanfattning av likabehandlingsplanen och åtgärder vid diskriminering och kränkande behandlingar på Montessoriföreningen Maria Likabehandlingsplan Montessoriföreningen Maria Läsåret 2015-2016 Sammanfattning av likabehandlingsplanen och åtgärder vid diskriminering och kränkande behandlingar på Montessoriföreningen Maria 1. Vi på

Läs mer

SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen. Del 2. Kommunens ekonomi väger tyngre än de äldres behov

SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen. Del 2. Kommunens ekonomi väger tyngre än de äldres behov SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen Del 2 Kommunens ekonomi väger tyngre än de äldres behov September 2007 2 Förord SKTF organiserar ungefär 5000 medlemmar inom äldreomsorgen. Viktiga

Läs mer

Övergripande struktur för upprättande av gemensam plan mot diskriminering och kränkande behandling avseende Villaryds förskola i Lycksele kommun.

Övergripande struktur för upprättande av gemensam plan mot diskriminering och kränkande behandling avseende Villaryds förskola i Lycksele kommun. Lycksele kommun Kultur- och utbildningsförvaltningen Villaryds förskola 2015-09-17 Övergripande struktur för upprättande av gemensam plan mot diskriminering och kränkande behandling avseende Villaryds

Läs mer

Likabehandlingsplan. Handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Reviderad 2012-09-24

Likabehandlingsplan. Handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Reviderad 2012-09-24 Lärande Stenkulans Enhet Likabehandlingsplan Handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Reviderad 2012-09-24, v 1.0, 2008-07-25 LERUM100 Stenkulans Enhet Stenkulans förskola

Läs mer

5.4 Funktionalitet och tillgänglighet är i det närmaste orört, bortsett från tillägg från tidigare budgetsatsningar.

5.4 Funktionalitet och tillgänglighet är i det närmaste orört, bortsett från tillägg från tidigare budgetsatsningar. Helhetsgrepp om omsorgen, För en feministisk politik i Göteborg, 5. Socialtjänst och omsorg. Omsorgen är ett av de viktigaste områden en kommun hanterar. Inte nog med att den möjliggör ett värdigt liv

Läs mer

KROKODILENS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2011 OCH VÅREN 2012

KROKODILENS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2011 OCH VÅREN 2012 KROKODILENS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2011 OCH VÅREN 2012 För mer information om likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling gå in på Skolverkets hemsida www.skolverket.se

Läs mer

STEFANSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN 2013-2014

STEFANSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN 2013-2014 STEFANSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN 2013-2014 1 BAKGRUND Likabehandlingsarbetet regleras av diskrimineringslagen (2008:567) och skollagen (2010:800). Likabehandlingsarbetet behövs för att skapa en skola

Läs mer

Barn som far illa Polisens skyldigheter

Barn som far illa Polisens skyldigheter Polisutbildningen vid Umeå universitet Moment 4:3, Skriftligt fördjupningsarbete Höstterminen, 2009 Rapport nr. 581 Barn som far illa Polisens skyldigheter Hämtat från: http://www.lulea.se/images/18.cbcf80b11c19cd633e800016527/sick_350.png

Läs mer

Fördjupad uppföljning av Vilhelms gård SN-2014/306

Fördjupad uppföljning av Vilhelms gård SN-2014/306 Sida 1 av 3 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Malin Eriksson Datum SN-2014/306 Strategiskt ledningsstöd 2015-09-04 Socialnämnden Fördjupad uppföljning av Vilhelms gård SN-2014/306 Förslag till

Läs mer

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolor och annan pedagogisk verksamhet Planen gäller från 2014-10-15 Planen gäller till 2015-10-15 Sida 1 av 7 Innehåll 1. Bakgrund... 3 2. Vad

Läs mer

IBK Härnösands Jämställdhetsplan

IBK Härnösands Jämställdhetsplan Sida 1 av 5 IBK Härnösands Jämställdhetsplan Riksidrottsförbundets inriktning Inom idrottsrörelsen har det pågått ett medvetet jämställdhetsarbete sedan Riksidrottsförbundets (RF:s) stämma 1977. Idrotten

Läs mer

Plan för Hökåsens förskolor

Plan för Hökåsens förskolor Plan för Hökåsens förskolor I enheten Hökåsens förskolor ingår: Hökåsens förskola, Isbjörnens förskola samt Arkens förskola. Barn och medarbetare har rätt till en trygg arbetsmiljö och att ej bli utsatta

Läs mer

En jämställdhetsanalys behöver inte vara lång och krånglig. Med några få rader kan man som regel svara på de frågor som ställs i checklistan.

En jämställdhetsanalys behöver inte vara lång och krånglig. Med några få rader kan man som regel svara på de frågor som ställs i checklistan. Checklista för jämställda beslut. Ett jämställdhetsperspektiv ska integreras i alla verksamhetsområden och i alla led av beslutsfattande, planering och utförande av verksamheter. Konkret innebär det att

Läs mer

Rostocks förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rostocks förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Rostocks förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1-3 år 1/10 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

SOCIALTJÄNSTPLAN EMMABODA KOMMUN

SOCIALTJÄNSTPLAN EMMABODA KOMMUN SOCIALTJÄNSTPLAN EMMABODA KOMMUN EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN Ditt ansvar, vårt stöd. -Ett självständigt liv! Förändringar har blivit det normala i dagens samhälle. Förändringar berör alla delar av samhällslivet

Läs mer

Fritidsgårdsverksamhet. Dokumentets syfte Dokumentet anger hur fritidsgårdsverksamhet i Nacka ska utföras

Fritidsgårdsverksamhet. Dokumentets syfte Dokumentet anger hur fritidsgårdsverksamhet i Nacka ska utföras RIKTLINJE Fritidsgårdsverksamhet Dokumentets syfte Dokumentet anger hur i Nacka ska utföras Dokumentet gäller för Utförare av som utförs på uppdrag av Nacka kommun Förutsättningar för uppdraget Utföraren

Läs mer

Plan mot diskriminering och Kränkande behandling EKEBYHOVS OCH GUSTAVALUNDS FÖRSKOLOR

Plan mot diskriminering och Kränkande behandling EKEBYHOVS OCH GUSTAVALUNDS FÖRSKOLOR Plan mot diskriminering och Kränkande behandling EKEBYHOVS OCH GUSTAVALUNDS FÖRSKOLOR Det är i de vardagliga mötena som värderingar och attityder förmedlas Varje verksamhet skall ha skriftlig plan för

Läs mer

PLAN FÖR MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET 2011-2013

PLAN FÖR MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET 2011-2013 PLAN FÖR MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET 2011-2013 1 3 Det är ett sätt att efterleva vår värdegrund. Det ger dynamik i organisationen Oliktänkande breddar perspektiven och ökar effektiviteten. Det driver hela

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande. Högakustenskolan. behandling för 2015/2016

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande. Högakustenskolan. behandling för 2015/2016 Likabehandlingsplan & Plan mot kränkande behandling för Högakustenskolan 2015/2016 Innehållsförteckning 2 Inledning 3 Vision 3 Övergripande mål 3 Bestämmelser 4 Diskrimineringslagen 4 Skollagen 4 Övriga

Läs mer

KORALLENS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013

KORALLENS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013 KORALLENS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013 För mer information om likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling gå in på Skolverkets hemsida www.skolverket.se

Läs mer

Humanas Barnbarometer

Humanas Barnbarometer Humanas Barnbarometer 2014 1 Inledning Barnets bästa ska vara utgångspunkten i allt myndighetsutövande i Sverige. Barnens behov, inte verksamhetens, ska stå i centrum när kommunerna utreder, beviljar,

Läs mer

Intervju med Elisabeth Gisselman

Intervju med Elisabeth Gisselman Sida 1 av 5 Intervju med Elisabeth Gisselman 1. Tre av fyra personer hemlighåller psykisk ohälsa för sin omgivning på grund av rädsla för diskriminering och avståndstagande varför är vi så rädda för psykisk

Läs mer

Vellinge.se. Foto: Kristina Almén. Foto: Kristina Almén. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh

Vellinge.se. Foto: Kristina Almén. Foto: Kristina Almén. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh Foto: Kristina Almén Foto: Kristina Almén Foto: Caroline Hagström Vellinge.se Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Våra värderingar Våra värderingar vägleder

Läs mer

När barnen lämnar förskolan Vulkanen vill vi att de är rustade med : Mod och vilja - att se och förhålla sig till olikheter som en tillgång

När barnen lämnar förskolan Vulkanen vill vi att de är rustade med : Mod och vilja - att se och förhålla sig till olikheter som en tillgång LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VULKANENS 2014/2015 Vulkanens förskolas vision När barnen lämnar förskolan Vulkanen vill vi att de är rustade med : Mod och vilja - att se och förhålla sig till olikheter

Läs mer

Maktsalongen Verksamhetsplan 2015

Maktsalongen Verksamhetsplan 2015 Bilaga 5 Maktsalongen Verksamhetsplan 2015 Maktsalongen är en organisation som arbetar med jämställdhet i det unga civilsamhället. 2015 är organisationens fjärde år och organisationen växer med raketfart.

Läs mer

Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéans plan mot diskriminering och kränkande behandling Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola och skolbarnsomsorg Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter

Läs mer

Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling. Grunduppgifter

Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling. Grunduppgifter Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling. Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Lill Anton är en fristående förskola som består av sex avdelningar. Slottet, Leklådan

Läs mer

Diskriminering. Nationell policy och riktlinjer. trakasserier, kränkande särbehandling

Diskriminering. Nationell policy och riktlinjer. trakasserier, kränkande särbehandling Diskriminering trakasserier, kränkande särbehandling Information om hur du som medarbetare, chef, facklig representant eller skyddsombud bör agera i dessa situationer Nationell policy och riktlinjer Ansvarig

Läs mer

!!!!!!! LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING KINDERGARTEN 2016!!!!!!! 1 (15)

!!!!!!! LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING KINDERGARTEN 2016!!!!!!! 1 (15) LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING KINDERGARTEN 2016 1 (15) Inledning Alla barn på Kindergarten, Tyska Skolans Förskola skall känna sig trygga,bemötas och behandlas med respekt för sin

Läs mer

NÄSETS SK:s VÄRDERINGAR

NÄSETS SK:s VÄRDERINGAR NÄSETS SK:s VÄRDERINGAR Värderingsdokumentet är ett komplement till vår Vinröda tråd som är klubbens strategiska inriktningsdokument. I Näsets SK är alla som vill, välkomna att spela fotboll. Vi bedriver

Läs mer

Ny Diskrimineringslag...3 Diskrimineringsgrunderna...3 Tillsyn...4 Påföljder...4 Jämställdhetsplan och handlingsplan...5 Lönekartläggning...

Ny Diskrimineringslag...3 Diskrimineringsgrunderna...3 Tillsyn...4 Påföljder...4 Jämställdhetsplan och handlingsplan...5 Lönekartläggning... Jämställdhetsplan Jämställdhetsplanen är framtagen i samverkan med de fackliga organisationerna i Gnosjö kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2010-06-29 Distribueras av personalavdelningen INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Kristinedalskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kristinedalskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Kristinedalskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola, skolbarnsomsorg, förskoleklass och grundsärskola Ansvariga för planen

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande 2010-03-22 Sid 1 (10) Staffansgården-Pumpmakargården och Hammargården Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Ht 2010-Vt 2011 På våra förskolor skall alla barn känna trygghet, bli sedda för

Läs mer

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING & LIKABEHANDLINGSPLAN

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING & LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING & LIKABEHANDLINGSPLAN FÖRSKOLAN FRAMTIDEN Februari 2012-Juni 2013 Innehåll: STYRANDE DOKUMENT... 2 VÅR VISION... 2 VÅRA BARNS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER SER UT ENLIGT FÖLJANDE...

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2013-2015

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2013-2015 Barn- och utbildningsförvaltningen JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2013-2015 för personal, barn och elever inom Barn- och utbildningsförvaltningen i Simrishamns kommun Beslut BUN 2013-04-03 29, Dnr 2013/35 Inledning

Läs mer

Lärlingsgymnasiet i Sverige ABs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Lärlingsgymnasiet i Sverige ABs plan mot diskriminering och kränkande behandling Lärlingsgymnasiet i Sverige ABs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen gymnasieskola Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6

Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2015-02-16 SN-2015/6 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Likabehandlingsplan -ett handlingsprogram för att motverka alla former av diskriminering och annan kränkande behandling-

Likabehandlingsplan -ett handlingsprogram för att motverka alla former av diskriminering och annan kränkande behandling- Barn- och ungdomsförvaltningen Starrkärrs förskola Likabehandlingsplan -ett handlingsprogram för att motverka alla former av diskriminering och annan kränkande behandling- 1. Inledning Alla barn är välkomna

Läs mer

Likabehandlingsplan för Montessoriförskolan Cirkus

Likabehandlingsplan för Montessoriförskolan Cirkus Likabehandlingsplan för Montessoriförskolan Cirkus Bakgrund I enlighet med skolverket ska varje förskola upprätta en likabehandlingsplan som står för trygghet, respekt och ansvar i förskolan. Planen gäller

Läs mer

PROTOKOLL 2015-05-20. Svar på motion 2014:05 från Germund Sjövall (MP) om Knivstas framtida hantering av spillvatten KS-2014/578

PROTOKOLL 2015-05-20. Svar på motion 2014:05 från Germund Sjövall (MP) om Knivstas framtida hantering av spillvatten KS-2014/578 Kommunstyrelsens arbetsutskott 72 Utdrag ur PROTOKOLL 2015-05-20 Svar på motion 2014:05 från Germund Sjövall (MP) om Knivstas framtida hantering av spillvatten KS-2014/578 Arbetsutskottets förslag till

Läs mer

Likabehandlingsplan för Pixbo förskola 2014-2015

Likabehandlingsplan för Pixbo förskola 2014-2015 Likabehandlingsplan för Pixbo förskola 2014-2015 Inledning Bestämmelse i skollagen (2010:800) och diskrimineringslagen (2008:576) ställer krav på att varje verksamhet som omfattas av lagen bedriver ett

Läs mer

Projektbeskrivning och Utvecklingsplan

Projektbeskrivning och Utvecklingsplan Projektbeskrivning och Utvecklingsplan Löparakademins tioveckorsprogram 2016 Om Löparakademin Löparakademin är en ideell organisation vars övergripande ändamål är att öka samhörighet och integration genom

Läs mer

Kopperskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kopperskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Kopperskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen grundskola, förskoleklass, fritidshem, 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Magnus Alehed (rektor), Jan Ohlsson (bitr rektor), Anders Olsson-Lenz (bitr rektor)

Magnus Alehed (rektor), Jan Ohlsson (bitr rektor), Anders Olsson-Lenz (bitr rektor) Gymnasieskola Magnus Alehed (rektor), Jan Ohlsson (bitr rektor), Anders Olsson-Lenz (bitr rektor) Skolsyster Ingela Bergling, Specialpedagog Agneta Ernstson, Kurator Åsa Berg Alma Lindblom, Elevrådsordförande

Läs mer

JÄMSTÄLLD ORGANISATION 2011 Handlingsplan för IOGT-NTO:s jämställdhetsarbete

JÄMSTÄLLD ORGANISATION 2011 Handlingsplan för IOGT-NTO:s jämställdhetsarbete JÄMSTÄLLD ORGANISATION 2011 Handlingsplan för IOGT-NTO:s jämställdhetsarbete Detta dokument har arbetats fram efter beslut på IOGT-NTO:s kongress i Piteå 2005. Först ges en sammanfattning av handlingsplanen.

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Astrid Lindgrens skola åk 7-9 2014

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Astrid Lindgrens skola åk 7-9 2014 Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Astrid Lindgrens skola åk 7-9 2014 Innehåll Bakgrund... 3 Skolledningens ställningsstagande... 3 Vision... 4 Definitioner... 4 Elevmedverkan...

Läs mer

Kyrkbyns förskola. Tillsammans lägger vi grunden för det livslånga lärandet. LIKABEHANDLINGSPLAN och Plan mot kränkande behandling 2015-16

Kyrkbyns förskola. Tillsammans lägger vi grunden för det livslånga lärandet. LIKABEHANDLINGSPLAN och Plan mot kränkande behandling 2015-16 Kyrkbyns förskola Tillsammans lägger vi grunden för det livslånga lärandet LIKABEHANDLINGSPLAN och Plan mot kränkande behandling 2015-16 Innehållsförteckning Bakgrund/Definition Kränkande Behandling..

Läs mer

utdrag ur ansökan till MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

utdrag ur ansökan till MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor Projektet Afrovadå vadå afrofobi? utdrag ur ansökan till MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor Syfte Projektet är planerat som ett treårigt projekt med övergripande mål att motverka och

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Kunskapsskolan Enskede 2015/2016

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Kunskapsskolan Enskede 2015/2016 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Kunskapsskolan Enskede 2015/2016 På Kunskapsskolan Enskede värnar vi om oss själva och varandra samt bemöter alla med respekt. Vi är även måna om

Läs mer