Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort , kl 08.30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2014-02-19, kl 08.30"

Transkript

1 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort , kl Ärenden: Enligt föredragningslistan Översänder kallelse, tid och plats för kommunstyrelsens sammanträde 19 februari Dagordning/sammanträdeshandlingarna finns nu att läsa/hämta på Nynäshamns politikerportal. Frågor om innehållet i dagordning besvaras av Eva Ryman, e-post Frågor om åtkomst till politikerportalen, åtkomst till dokument via politikerportalen, synkroniseringstjänsten mellan portalen och läsplattan besvaras av webbsamordnare via e-post Frågor om funktioner i läsplattan kontakta telefonisupport

2 Kommunstyrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum Sida 1(24) Ärenden vid kommunstyrelsens sammanträde 19 februari Näringslivsfrågor 24. Rapport från kommunstyrelsens ledamöter 25. Rapport om Södertörnssamarbetet 26. VA-utvecklingsplan och ny VA-taxa 27. Ändring i aktieägaravtalet för Stockholmsregionens Försäkrings AB 28. Utvärdering av kommunens sommarjobbsatsning med förslag på förändringar 29. Nynäshamns brandstation, Södertörns brandförsvar beslut om godkännande av hyrestillägg med anledning av reparationsarbeten 30. Granskning av kvalitet i redovisningen 31. Preliminär årsredovisning 32. Yttrande över betänkandet Svenska för invandrare - Valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) 33. Yttrande över remiss - Åtgärdsvalsstudie - Tvärförbindelse Södertörn 34. Yttrande över remiss av förslag till ändrade föreskrifter för Gotska Sandöns nationalpark 35. Yttrande över remiss: Utställning förslag till ny översiktsplan för Botkyrka kommun 36. Anmälan av delegationsbeslut 37. Skrivelser och beslut 38. Cirkulär 39. Kurser och konferenser

3 Kommunstyrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum Sida 2(24) 23 Ks 23 Näringslivsfrågor

4 Kommunstyrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum Sida 3(24) 24 Ks 24 Rapport från kommunstyrelsens ledamöter

5 Kommunstyrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum Sida 4(24) 25 Ks 25 Rapport om Södertörnssamarbetet

6 Kommunstyrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum Sida 5(24) 26 Ks 26 26/ VA-utvecklingsplan och ny VA-taxa VA-utvecklingsplan Kommunens VA-plan består av en övergripande VA-strategi och en mer detaljerad VA-utvecklingsplan. VA-strategin är beslutad år 2012 och innebär att kommunalt vatten och avlopp kommer att byggas ut till de områden med störst behov av att lösa sin VA-situation. Det rör sig om cirka 2500 fastigheter. De fastigheter som inte kommer att anslutas kommer att inventeras och vid behov åtgärda sina avlopp enligt dagens miljökrav. VA-utvecklingsplanen för Nynäshamns kommun, Bilaga 1, innebär när den är antagen att kommunens VA-planering fram till år 2030 är fastställd. Dokumentet innehåller bland annat: tidplan för VA-utbyggnad områdesbeskrivningar för VA-utvecklingsområdena handlingsplaner för fastigheter i väntan på VA-utbyggnad och för fastigheter med fortsatt enskild vatten- och avloppsförsörjning. Synpunkter som inkommit under remisstiden har sammanställts och kommenterats i en särskild handling. Av kommentarerna framgår hur synpunkterna beaktats i det slutliga planförslaget. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att remissammanställningen och VAutvecklingsplanen godkänns. Med beslutet om att anta planen tillkommer ett antal beslutspunkter. För det första föreslås att kostnader för detaljplaner tas ut i efterhand via planavgifter vid bygglovsansökan. För det andra föreslås en ny rådgivningstjänst tillsättas gemensamt med Haninge kommun. Tjänsten föreslås finansieras genom en ramutvidgning i respektive kommun då behovet av en sådan tjänst bedöms vara långvarigt. Tjänsten har länge efterfrågats av kommunens invånare och syftet är att ge råd till de fastighetsägare och gemensamhetsanläggningar som måste åtgärda sina avloppsanläggningar samt att verka för fler gemensamma lösningar. Ny VA-taxa Kommunens VA-verksamhet finansieras genom VA-taxan. Kommunens VAplan innebär en helt ny, och mycket stor satsning på VA-utbyggnad i förhållande till nuläget. Avstånden är långa och bebyggelsen är gles inom de prioriterade områden som kommer att anslutas till kommunalt vatten och avlopp. Det innebär större investeringar och därmed större lånekostnader än vad nuvarande VA-taxan är utformad för, en lång tid framöver.

7 Kommunstyrelsen Ks 26 FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum Sida 6(24) Anläggningskostnaderna ska bäras av de som får nytta av kommunalt vatten och avlopp, det vill säga i första hand nytillkomna VA-abonnenter i kommunen. För att uppnå en hållbar, rättvis och ekonomiskt balanserad avgiftsfinansiering föreslås följande större förändringar i kommunens VA-taxa: anläggningsavgiften höjs med upp till 50 % jämfört med 2013 års nivå. Maximal anläggningsavgift blir då för ett hushåll med vatten och spillvatten cirka kronor inklusive moms. brukningsavgifterna omfördelas så att den fasta delen ökar till 70% från 47% Brukningsavgiften förblir oförändrad för ett normalhushåll. Höjningen av anläggningsavgiften sker i två steg, det första under 2014 med 25 % på anläggningsavgiften och resterande del under VA-avgifterna kommer sedan att regleras årligen för att ligga i nivå med kostnadsutvecklingen. VA-taxan är även fortsatt tänkt att vara enhetlig (densamma i hela kommunen) såsom den är idag. Inga särtaxor planeras i samband med utbyggnaden enligt VA-planen VA-ekonomin kommer att vara god på längre sikt eftersom antalet brukare kommer öka, förutsatt att de planerade utbyggnaderna och nyexploateringarna i kommunen genomförs. Det är de första åren som ekonomin är mest belastad. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att ny VA-taxa enligt bilaga 3 Taxa för Nynäshamns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning antas och börjar gälla från och med Om VA-utvecklingsplanen inte antas så finns det inget behov att ändra VA-taxan. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta att 1. Godkänna den till VA-utvecklingsplanen fogade remissammanställningen med kommentarer, bilaga Godkänna förslaget till VA-utvecklingsplan för Nynäshamns kommun, bilaga 2.

8 Kommunstyrelsen Ks 26 FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum Sida 7(24) 3. Finansieringen av detaljplaner ska ske via planavgifter som tas ut i efterhand. Underskott inom denna del av planverksamheten tillåts fram till dess att intäkter och kostnader är i balans. Ekonomin för den planverksamhet som är en direkt förutsättning för VA-planens genomförande ska redovisas skiljt från övrig planverksamhet i kommunens räkenskaper. 4. Godkänna inrättandet av en VA-rådgivningstjänst tillsammans med Haninge kommun med finansiering genom kommunbidrag. 5. Godkänna förslaget till ny VA-taxa, Taxa för Nynäshamns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning, bilaga 3. Taxan börjar gälla från och med och innebär en höjning av VA-taxans anläggningsavgift med 25 % för en normalvilla, typhus A, som ett första steg av två mot en ekonomiskt hållbar VA-ekonomi vid VAutbyggnad enligt VA-planen samt en ökning av den fasta delen av brukningsavgiften till 70 %. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 5 februari 2014, 9. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslås besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta att 1. Godkänna den till VA-utvecklingsplanen fogade remissammanställningen med kommentarer, bilaga Godkänna förslaget till VA-utvecklingsplan för Nynäshamns kommun, bilaga Finansieringen av detaljplaner ska ske via planavgifter som tas ut i efterhand. Underskott inom denna del av planverksamheten tillåts fram till dess att intäkter och kostnader är i balans. Ekonomin för den planverksamhet som är en direkt förutsättning för VA-planens genomförande ska redovisas skiljt från övrig planverksamhet i kommunens räkenskaper. 4. Godkänna inrättandet av en VA-rådgivningstjänst tillsammans med Haninge kommun med finansiering genom kommunbidrag.

9 Kommunstyrelsen Ks 26 FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum Sida 8(24) 5. Godkänna förslaget till ny VA-taxa, Taxa för Nynäshamns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning, bilaga 3. Taxan börjar gälla från och med och innebär en höjning av VA-taxans anläggningsavgift med 25 % för en normalvilla, typhus A, som ett första steg av två mot en ekonomiskt hållbar VA-ekonomi vid VAutbyggnad enligt VA-planen samt en ökning av den fasta delen av brukningsavgiften till 70 %.

10 Kommunstyrelseförvaltningen Planering och samhällsutveckling Sid 1 (3) Ärendenummer:26/ Handläggare: Anna Eklund Kommunfullmäktige VA-utvecklingsplan och ny VA-taxa Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta att 1. Godkänna den till VA-utvecklingsplanen fogade remissammanställningen med kommentarer, bilaga Godkänna förslaget till VA-utvecklingsplan för Nynäshamns kommun, bilaga Finansieringen av detaljplaner ska ske via planavgifter som tas ut i efterhand. Underskott inom denna del av planverksamheten tillåts fram till dess att intäkter och kostnader är i balans. Ekonomin för den planverksamhet som är en direkt förutsättning för VA-planens genomförande ska redovisas skiljt från övrig planverksamhet i kommunens räkenskaper. 4. Godkänna inrättandet av en VA-rådgivningstjänst tillsammans med Haninge kommun med finansiering genom kommunbidrag. 5. Godkänna förslaget till ny VA-taxa, Taxa för Nynäshamns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning, bilaga 3. Taxan börjar gälla från och med och innebär en höjning av VA-taxans anläggningsavgift med 25 % för en normalvilla, typhus A, som ett första steg av två mot en ekonomiskt hållbar VA-ekonomi vid VAutbyggnad enligt VA-planen samt en ökning av den fasta delen av brukningsavgiften till 70 %. VA-utvecklingsplan Kommunens VA-plan består av en övergripande VA-strategi och en mer detaljerad VA-utvecklingsplan. VA-strategin är beslutad år 2012 och innebär att kommunalt vatten och avlopp kommer att byggas ut till de områden med störst behov av att lösa sin VA-situation. Det rör sig om cirka 2500 fastigheter. De Postadress Besöksadress Leveransadress Telefon Telefax Bankgiro PlusGiro NYNÄSHAMN Stadshusplatsen 1 Floravägen vx Receptionen

11 2(3) fastigheter som inte kommer att anslutas kommer att inventeras och vid behov åtgärda sina avlopp enligt dagens miljökrav. VA-utvecklingsplanen för Nynäshamns kommun, Bilaga 1, innebär när den är antagen att kommunens VA-planering fram till år 2030 är fastställd. Dokumentet innehåller bland annat: tidplan för VA-utbyggnad områdesbeskrivningar för VA-utvecklingsområdena handlingsplaner för fastigheter i väntan på VA-utbyggnad och för fastigheter med fortsatt enskild vatten- och avloppsförsörjning. Synpunkter som inkommit under remisstiden har sammanställts och kommenterats i en särskild handling. Av kommentarerna framgår hur synpunkterna beaktats i det slutliga planförslaget. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att remissammanställningen och VAutvecklingsplanen godkänns. Med beslutet om att anta planen tillkommer ett antal beslutspunkter. För det första föreslås att kostnader för detaljplaner tas ut i efterhand via planavgifter vid bygglovsansökan. För det andra föreslås en ny rådgivningstjänst tillsättas gemensamt med Haninge kommun. Tjänsten föreslås finansieras genom en ramutvidgning i respektive kommun då behovet av en sådan tjänst bedöms vara långvarigt. Tjänsten har länge efterfrågats av kommunens invånare och syftet är att ge råd till de fastighetsägare och gemensamhetsanläggningar som måste åtgärda sina avloppsanläggningar samt att verka för fler gemensamma lösningar. Ny VA-taxa Kommunens VA-verksamhet finansieras genom VA-taxan. Kommunens VAplan innebär en helt ny, och mycket stor satsning på VA-utbyggnad i förhållande till nuläget. Avstånden är långa och bebyggelsen är gles inom de prioriterade områden som kommer att anslutas till kommunalt vatten och avlopp. Det innebär större investeringar och därmed större lånekostnader än vad nuvarande VA-taxan är utformad för, en lång tid framöver. Anläggningskostnaderna ska bäras av de som får nytta av kommunalt vatten och avlopp, det vill säga i första hand nytillkomna VA-abonnenter i kommunen. För att uppnå en hållbar, rättvis och ekonomiskt balanserad avgiftsfinansiering föreslås följande större förändringar i kommunens VA-taxa: anläggningsavgiften höjs med upp till 50 % jämfört med 2013 års nivå. Maximal anläggningsavgift blir då för ett hushåll med vatten och spillvatten cirka kronor inklusive moms.

12 3(3) brukningsavgifterna omfördelas så att den fasta delen ökar till 70% från 47% Brukningsavgiften förblir oförändrad för ett normalhushåll. Höjningen av anläggningsavgiften sker i två steg, det första under 2014 med 25 % på anläggningsavgiften och resterande del under VA-avgifterna kommer sedan att regleras årligen för att ligga i nivå med kostnadsutvecklingen. VA-taxan är även fortsatt tänkt att vara enhetlig (densamma i hela kommunen) såsom den är idag. Inga särtaxor planeras i samband med utbyggnaden enligt VA-planen VA-ekonomin kommer att vara god på längre sikt eftersom antalet brukare kommer öka, förutsatt att de planerade utbyggnaderna och nyexploateringarna i kommunen genomförs. Det är de första åren som ekonomin är mest belastad. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att ny VA-taxa enligt bilaga 3 Taxa för Nynäshamns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning antas och börjar gälla från och med Om VA-utvecklingsplanen inte antas så finns det inget behov att ändra VA-taxan. Birgitta Elvås kommunchef Anna Eklund planeringschef

13 Kommunstyrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum Sida 9(24) Ks 27 16/ Ändring i aktieägaravtalet för Stockholmsregionens Försäkring AB Ärendebeskrivning Styrelsen för Stockholmsregionens Försäkring AB (SRF) har föreslagit bolagets aktieägare att gällande aktieägaravtal ändras. SRF anser att nuvarande premiemodell låser in samtliga försäkringar till den relativa premienivå gentemot andra deltagare i försäkringskollektivet som existerade vid starten av SRF Det innebär att försäkringar som av rena tillfälligheter hade tekniskt sett inkorrekta premier fortsätter med detta utan möjlighet till förändring gentemot övriga deltagare om inte försäkringarna drabbas av en onormal utveckling. Utrymmet för förändringar mellan olika försäkringsslag är också alltför begränsat. Avtalsförändringen är föreslagen för att ge SRF bättre möjligheter att ta hänsyn till fler faktorer än bara skaderesultatet när premier sätts i framtiden. Det totala premiebehovet inom SRF:s kollektiv kommer inte att påverkas som sådant, eftersom det är en avspegling av det totala skadeutfallet. Genom att en rättvisare premiefördelning tillämpas kan risk management-insatser prioriteras högre där detta behövs, vilket kan leda till ett förbättrat utfall och därmed lägre premiekostnad för alla över tid. Kommunstyrelseförvaltningen anser att det är positivt att aktieägaravtalet ändras på föreslaget sätt så att flera av ägarkommunerna successivt tillför SRF ökat försäkringsunderlag. Det sker främst genom att kommunala bolag också tecknar försäkringar hos SRF. Även detta påverkar de relativa premienivåerna inom försäkringskollektivet. Förslaget till ändrat aktieägaravtal kommer att behandlas i anslutning till SRF:s bolagsstämma Frågan hör inte till den formella bolagsstämman eftersom avtalet är tecknat mellan de aktieägande kommunerna och bolaget är inte part i avtalet. Avsikten är att respektive kommuns ombud till bolagsstämman ändå ska vara behörig att komma överens med övriga aktieägare om avtalsförändringen. Om alla parter blir överens vid detta tillfälle kommer ett reviderat avtal att skickas till aktieägarna för påskrift. Nynäshamns kommuns ombud till SRF:s bolagsstämma är kommunstyrelsens ordförande eller den hon sätter i sitt ställe.

14 Kommunstyrelsen Ks 27 FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum Sida 10(24) Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 1. Godkänna styrelsen för Stockholmsregionens Försäkring AB förslag till ändringar i aktieägaravtalet. 2. Nynäshamns kommuns ombud till SRF:s bolagsstämma bemyndigas att träffa överenskommelse med övriga aktieägare i SRF om att aktieägaravtalet ändras i överensstämmelse med punkt 1 ovan. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 5 februari 2014, 8. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 1. Godkänna styrelsen för Stockholmsregionens Försäkring AB förslag till ändringar i aktieägaravtalet. 2. Nynäshamns kommuns ombud till SRF:s bolagsstämma bemyndigas att träffa överenskommelse med övriga aktieägare i SRF om att aktieägaravtalet ändras i överensstämmelse med punkt 1 ovan.

15 KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN Planering och samhällsutveckling Sid 1 (2) Ärendenummer: 16/ Handläggare: Kenneth Kollberg Kommunstyrelsen Ändring i aktieägaravtalet för Stockholmsregionens Försäkring AB Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: Stockholmsregionens Försäkring AB styrelses förslag till ändringar i aktieägaravtalet för godkänns. Nynäshamns kommuns ombud till SRF:s bolagsstämma bemyndigas att träffa överenskommelse med övriga aktieägare i SRF om att aktieägaravtalet ändras i överensstämmelse med punkt 1 ovan. Bakgrund Styrelsen för Stockholmsregionens Försäkring AB (SRF) har föreslagit bolagets aktieägare att gällande aktieägaravtal ändras. SRF anser att nuvarande premiemodell låser in samtliga försäkringar till den relativa premienivå gentemot andra deltagare i försäkringskollektivet som existerade vid starten av SRF Det innebär att försäkringar som av rena tillfälligheter hade tekniskt sett inkorrekta premier fortsätter med detta utan möjlighet till förändring gentemot övriga deltagare om inte försäkringarna drabbas av en onormal utveckling. Utrymmet för förändringar mellan olika försäkringsslag är också alltför begränsat. Avtalsförändringen är föreslagen för att ge SRF bättre möjligheter att ta hänsyn till fler faktorer än bara skaderesultatet när premier sätts i framtiden. Det totala premiebehovet inom SRF:s kollektiv kommer inte att påverkas som sådant, eftersom det är en avspegling av det totala skadeutfallet. Genom att en rättvisare premiefördelning tillämpas kan risk management-insatser prioriteras högre där detta behövs, vilket kan leda till ett förbättrat utfall och därmed lägre premiekostnad för alla över tid. Postadress Besöksadress Leveransadress Telefon Telefax Bankgiro PlusGiro NYNÄSHAMN Stadshusplatsen 1 Floravägen vx Receptionen

16 2(2) Kommunstyrelseförvaltningen anser att det är positivt att aktieägaravtalet ändras på föreslaget sätt så att flera av ägarkommunerna successivt tillför SRF ökat försäkringsunderlag. Det sker främst genom att kommunala bolag också tecknar försäkringar hos SRF. Även detta påverkar de relativa premienivåerna inom försäkringskollektivet. Förslaget till ändrat aktieägaravtal kommer att behandlas i anslutning till SRF:s bolagsstämma Frågan hör inte till den formella bolagsstämman eftersom avtalet är tecknat mellan de aktieägande kommunerna och bolaget är inte part i avtalet. Avsikten är att respektive kommuns ombud till bolagsstämman ändå skall vara behörig att komma överens med övriga aktieägare om avtalsförändringen. Om alla parter blir överens vid detta tillfälle kommer ett reviderat avtal att skickas till aktieägarna för påskrift. Nynäshamns kommuns ombud till SRF:s bolagsstämma är kommunstyrelsens ordförande eller den hon sätter i sitt ställe. Birgitta Elvås kommunchef Kenneth Kollberg säkerhetsansvarig Bilagor 1. SRF:s skrivelse , Förslag till ändring i aktieägaravtalet för Stockholmsregionens Försäkring AB. 2. SRF:s skrivelse , Förslag till ändring i aktieägaravtalet för Stockholmsregionens Försäkring AB förtydligande.

17 Kommunstyrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum Sida 11(24) 28 Ks / Utvärdering av kommunens sommarjobbsatsning med förslag på förändringar Ärendebeskrivning Utvärderingen genomfördes genom intervjuer med politiker, elever, sommarjobbsamordnare, förvaltningschefer samt enhetschefer och företagare som haft sommarjobbare, totalt 14 personer. Granskningar har även skett av statistik gällande sommarjobben och enkäter och rapporter om sommarjobben Det råder en samstämmighet bland intervjupersonerna om att målet med sommarjobbsatsningen är bra men att det finns brister i organisationen som bör åtgärdas och att strukturen kring satsningen bör förändras. Utvärderingen identifierade ett antal förbättringsområden, som kan sammanfattas med: Organisation och ansvar för arbetet Målgruppen, vilka åldersgrupper ska omfattas? Tydlig information både internt i kommunorganisationen och till ungdomarna och de privata arbetsgivarna om vad som gäller Arbetsintyg till alla som har sommarjobb Utifrån resultatet i utvärderingen har sju åtgärder föreslagits: 1. Besluta vilken nämnd som ska ha det övergripande ansvaret för sommarjobbsatsningen och hur satsningen ska finansieras 2. Tydliggör uppdraget och syftet med satsningen 3. Det kommungemensamma intresset för satsningen behöver på ett tydligare sätt än idag få genomslag. Kunskapen om uppdraget bör spridas mer i organisationen för att skapa bättre förutsättningar för samverkan mellan verksamheterna 4. Uppdra till förvaltningen att skapa en tydlig struktur kring sommarjobbsatsningen med en bred organisation och blandande kompetenser, t.ex. i form av ett sommarjobbsteam med en ansvarig sommarjobbsamordnare och därutöver representanter från olika förvaltningar

18 Kommunstyrelsen Ks 28 FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum Sida 12(24) 5. Avgränsa satsningen, erbjud sommarjobb i max tre år, förslagsvis från niondeklass till åk 2 på gymnasiet 6. Utveckla formerna för ett utökat elevansvar i samband med ansökningsförfarandet 7. Utöka informationen som riktas till arbetsgivarna oavsett kommunala eller privata med avseende på vad som krävs för att ta emot sommarjobbare; arbetsrättsligt, avtalsenligt och vilken handledning som bör finnas Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna utvärderingsrapporten samt beslutar att: 1. Barn- och utbildningsnämnden har det övergripande ansvaret för kommunens sommarjobb. 2. Kommunen ska erbjuda sommarjobb för ungdomar sommaren efter årskurs 9 samt gymnasiets årskurs 1 och 2 till och med det år man fyller 18 år. Individuell prövning ska kunna ske utöver målgruppen vid särskilda skäl. Ändringen gäller fr o m Ge kommunchefen i uppdrag att utarbeta ett tydligt uppdrag där ansvar och roller i kommunorganisationen definieras. Samt riktlinjer hur uppdraget ska genomföras. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 5 februari 2014, 3. Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

19 Kommunstyrelseförvaltningen Sid 1 (5) Ärendenummer: Handläggare: Birgitta Elvås Kommunstyrelsen Utvärdering av kommunens sommarjobbsatsning med förslag på förändringar Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna utvärderingsrapporten samt beslutar att: 1. Barn- och utbildningsnämnden har det övergripande ansvaret för kommunens sommarjobb. 2. Kommunen ska erbjuda sommarjobb för ungdomar sommaren efter årskurs 9 samt gymnasiets årskurs 1 och 2 till och med det år man fyller 18 år. Individuell prövning ska kunna ske utöver målgruppen vid särskilda skäl. Ändringen gäller fr o m Ge kommunchefen i uppdrag att utarbeta ett tydligt uppdrag där ansvar och roller i kommunorganisationen definieras. Samt riktlinjer hur uppdraget ska genomföras. Bakgrund Sommarjobbsatsningen startade som en särskild satsning i Mål- och Budget 2008: En särskild satsning genomförs för att få fram sommarjobb, både kommunala och privata, till alla ungdomar (som går ut 9.an och läser på gymnasiet) som vill. Kommunen har fortsatt att erbjuda alla ungdomar i målgruppen sommarjobb. Söktrycket bland ungdomarna har ökat.sommarjobben har ökat från ca 100 st ansökningar 2008 till ca 800 st 2013, utan att organisationen med arbetat med genomförandet och administrationen runt sommarjobben har förändrats. Postadress Besöksadress Leveransadress Telefon Telefax Bankgiro PlusGiro NYNÄSHAMN Stadshusplatsen 1 Floravägen vx Receptionen

20 2(5) Ansökningar/ sommarjobbserbjudanden Antal ungdomar tackat Ja Kommunen har uppmärksammats och fått många positiva reaktioner för att vara en av få svenska kommuner som kan erbjuda så många av sina ungdomar sommarjobb. Men det har också kommit in synpunkter på organisation, arbetsledning och på sommarjobbens innehåll, från elever, föräldrar och arbetsplatser mfl. Mot bakgrund av detta har kommunstyrelseförvaltningen genomfört en utvärdering av sommarjobbsatsningen. Syftet med utvärderingen har varit att göra en översyn av arbetet med sommarjobben utifrån organisation, uppdrag, omfattning av satsningen och vilka befintliga regler som styr, samt ge förslag på förbättringar. Ärendebeskrivning Utvärderingen genomfördes genom intervjuer med politiker, elever, sommarjobbsamordnare, förvaltningschefer samt enhetschefer och företagare som haft sommarjobbare, totalt 14 personer. Granskningar har även skett av statistik gällande sommarjobben och enkäter och rapporter om sommarjobben Det råder en samstämmighet bland intervjupersonerna om att målet med sommarjobbsatsningen är bra men att det finns brister i organisationen som bör åtgärdas och att strukturen kring satsningen bör förändras. Utvärderingen identifierade ett antal förbättringsområden, som kan sammanfattas med:

21 3(5) Organisation och ansvar för arbetet Målgruppen, vilka åldersgrupper ska omfattas? Tydlig information både internt i kommunorganisationen och till ungdomarna och de privata arbetsgivarna om vad som gäller Arbetsintyg till alla som har sommarjobb Utifrån resultatet i utvärderingen har sju åtgärder föreslagits: 1. Besluta vilken nämnd som ska ha det övergripande ansvaret för sommarjobbsatsningen och hur satsningen ska finansieras 2. Tydliggör uppdraget och syftet med satsningen 3. Det kommungemensamma intresset för satsningen behöver på ett tydligare sätt än idag få genomslag. Kunskapen om uppdraget bör spridas mer i organisationen för att skapa bättre förutsättningar för samverkan mellan verksamheterna 4. Uppdra till förvaltningen att skapa en tydlig struktur kring sommarjobbsatsningen med en bred organisation och blandande kompetenser, t.ex. i form av ett sommarjobbsteam med en ansvarig sommarjobbsamordnare och därutöver representanter från olika förvaltningar 5. Avgränsa satsningen, erbjud sommarjobb i max tre år, förslagsvis från niondeklass till åk 2 på gymnasiet 6. Utveckla formerna för ett utökat elevansvar i samband med ansökningsförfarandet 7. Utöka informationen som riktas till arbetsgivarna oavsett kommunala eller privata med avseende på vad som krävs för att ta emot sommarjobbare; arbetsrättsligt, avtalsenligt och vilken handledning som bör finnas Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter Kommunstyrelseförvaltningen har efter diskussioner med övriga förvaltningar kommit fram till att föreslå ett antal förändringar och åtgärder som ska genomföras med början Syftet med sommarjobben för ungdomar är att ge alla ungdomar möjlighet att få sommarjobb och därmed arbetslivserfarenhet samt tjäna egna pengar. Många ungdomar kan idag själva skaffa egna sommarjobb, men många saknar rätt kontakter och vet inte riktigt hur man gör. Därför är de kommunala sommarjobben viktiga även framöver.

22 4(5) Kommunstyrelseförvaltningens förslag är att kommunen ska erbjuda sommarjobb till ungdomar upp till 18 år under sommaren efter årskurs 9 samt gymnasiets årskurs 1 och 2. Från detta kan undantag genom speciell prövning ske vid speciella behov Förvaltningen anser att efter att eleverna har gått ut årskurs tre på gymnasiet bör de kunna skaffa sommarjobb själva. Det gäller speciellt om de redan fått sommarjobb genom kommunen under 1-3 år. Barn- och utbildningsnämnden bör vara den nämnd som har det övergripande ansvaret för kommunens arbete med anordnande av sommarjobb för ungdomarna. Kostnaderna för sommarjobben ska ligga som ett samlat budgetanslag på barnoch utbildningsnämnden. Det innebär en effektivisering av kommunens administration. Idag riskerar barn och utbildningsnämnden stå med svarte Petter när enskilda verksamheter inte betalar sin del av lönerna. Men om det bokförs och samlas upp på barn- och utbildningsnämnden, så effektiviseras arbetet och löneutbetalningarna säkras upp. Ett problem har ibland uppstått med privata arbetsgivarna som inte betalat ut rätt lön och kommunen har då fått träda in. Därför är det viktigt att kommunen skriver ett avtal med arbetsgivaren inför anställningen av en sommarjobbare som innehåller vad arbetsgivaren tar på sig för ansvar och vilken lön som ska betalas ut m m. Det är även viktigt att utarbeta ett tydligt uppdrag och riktlinjer för arbetet med sommarjobben, där ansvar och roller definieras samt hur uppdraget ska genomföras. Eftersom sommarjobben är ett kommunövergripande ansvar bör kommunchefen få i uppdrag att tillsammans med övriga förvaltningschefer utarbeta dessa riktlinjer. Förvaltningschefsgruppen ansvarar för att varje år utse en arbetsgrupp för sommarjobben som tillsammans med sommarjobbssamordnaren organiserar och verkställer arbetet med sommarjobben. Arbetsgruppen stämmer av och avrapporterar löpande till kommunens ledningsgrupp (klg) Behovet av information är stort både internt i kommunorganisationen och till privata arbetsgivare. Men även till ungdomarna. Kommunikationsinsatser ska planeras och genomföras av kommunens arbetsgrupp. Obligatoriska informationstillfällen ska anordnas för arbetsgivare och handledare med syfte att ge information och kunskap om vad ansvaret man tagit på sig innebär. Det kan t ex gälla: Arbetsmiljöregler Arbetsrättsliga regler Vad innebär det att det kanske är första mötet med en arbetsplats

23 5(5) Hur ska ungdomen få en verklig bild av vad ett arbete och arbetsplats innebär Ansvaret och rutiner för lönebetalningar Intyg på utfört arbete ska alla sommarjobbare få En fortsatt utveckling av arbetet bör även vara att tillsammans med skolan hitta former kopplat till sommarjobben för att ungdomarna ska få möjlighet att träna på att söka jobb, utveckla intervjusituationer, CV skrivande m m Arbetet med att organisera en kommungemensam arbetsgrupp kan genomföras redan nu inför Det blir även arbetsgruppens uppdrag att ta fram och genomföra de obligatoriska informationsmötena för de olika målgrupperna. Även en mall för arbetsintyg ska tas fram inför sommaren Förslaget att tydliggöra vilka åldersgrupper som har rätt till sommarjobb kan däremot genomföras först till sommaren 2015, då arbetet med ansökningar redan har påbörjats för sommaren Birgitta Elvås kommunchef Bilagor: Utvärdering av kommunens sommarjobbsatsning

24 Kommunstyrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum Sida 13(24) Ks 29 93/ Nynäshamns brandstation, Södertörns brandförsvar beslut om godkännande av hyrestillägg med anledning av reparationsarbeten Ärendebeskrivning Brandstationen i Nynäshamns stad har inventerats och utretts avseende konstruktionssprickor. Sprickorna har mätts under nästan två års tid och det har noterats att inga förändringar skett i konstruktionen sedan mätningarna påbörjades. Konstruktörer, genom WSP, har därför konstaterat att brandstationen inte är föremål för vidare sättningar i någon större omfattning som skulle kräva pålning, omfattande konstruktionsändring eller flytt. Sprickorna och förändringarna i stommen kommer primärt från konstruktionsfel och inte från rörelser i grunden. Eftersom inga rörelser konstaterats under perioden för mätningarna föreslås att konstruktionsfel och sprickbildningar med mera åtgärdas. I samband med reparationsarbetena föreslås även att personalutrymmen samt personalkök rustas upp. Beslutet gäller under förutsättning av kommunstyrelsens godkänner det erforderliga hyrestillägget, som beräknas till ca kr, under år 1, (2015). Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna reparationsarbeten på Nynäshamns brandstation, samt ökade kapitalkostnader i form av en hyreshöjning med kr fr.o.m. år 1 (2015). Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 5 februari 2014, 7. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att godkänna reparationsarbeten på Nynäshamns brandstation, samt ökade kapitalkostnader i form av en hyreshöjning med kr fr.o.m. år 1 (2015).

25 Ärendenummer: Nynäshamns brandstation, Södertörns brandförsvar beslut om godkännande av hyrestillägg med anledning av reparationsarbeten Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna reparationsarbeten på Nynäshamns brandstation, samt ökade kapitalkostnader i form av en hyreshöjning med kr fr.o.m. år 1 (2015). Ärendebeskrivning Brandstationen i Nynäshamns stad har inventerats och utretts avseende konstruktionssprickor. Sprickorna har mätts under nästan två års tid och det har noterats att inga förändringar skett i konstruktionen sedan mätningarna påbörjades. Konstruktörer, genom WSP, har därför konstaterat att brandstationen inte är föremål för vidare sättningar i någon större omfattning som skulle kräva pålning, omfattande konstruktionsändring eller flytt. Sprickorna och förändringarna i stommen kommer primärt från konstruktionsfel och inte från rörelser i grunden. Eftersom inga rörelser konstaterats under perioden för mätningarna föreslås att konstruktionsfel och sprickbildningar med mera åtgärdas. I samband med reparationsarbetena föreslås även att personalutrymmen samt personalkök rustas upp. Beslutet gäller under förutsättning av kommunstyrelsens godkänner det erforderliga hyrestillägget, som beräknas till ca kr, under år 1, (2015). Birgitta Elvås kommunchef Peter Björebo ekonomichef Postadress Besöksadress Leveransadress Telefon Telefax Bankgiro PlusGiro NYNÄSHAMN Stadshusplatsen 1 Floravägen vx

26 Kommunstyrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum Sida 14(24) 30 Ks / Granskning av kvalitet i redovisningen Revisorerna har den 12 december 2013 avgett en rapport om granskning av kvalitet i redovisningen. Ekonomichef Peter Björebo informerar om revisionsrapportens sammanfattande bedömning och rekommendationer. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 5 februari 2014, 5. Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet beslutar att överlämna revisionsrapporten till kommunstyrelsen. Information lämnas vid sammanträdet.

27 Kommunstyrelsen Ks 31 FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum Sida 15(24) 31 Preliminär årsredovisning Information lämnas vid sammanträdet.

28 Kommunstyrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum Sida 16(24) 32 Ks / Yttrande över betänkandet Svenska för invandrare Valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) Ärendebeskrivning Utbildningsdepartementet har berett kommunen möjlighet att yttra sig över remissen.

29 Kommunstyrelseförvaltningen Sid 1 (5) Ärendenummer: Handläggare: Birgitta Elvås Kommunstyrelsen Remiss - Betänkande Svenska för invandrare - valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till yttrande. Bakgrund Nynäshamns kommun har fått möjlighet att yttra sig över betänkandet Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning. Utredningens uppdrag har varit att föreslå hur valfrihet och individuell anpassning kan ökas inom utbildning i svenska för invandrare (sfi) och att överväga om sfi bör ges inom kommunal vuxenutbildning (Komvux) och därmed inte vara en egen skolform. Utredningen ska även föreslå hur ett system med sfi-peng kan utformas och föreslå ytterligare åtgärder för hur sfi i ett tidigare skede kan bli mer flexibel och individanpassad. Enligt regeringens tilläggsdirektiv i januari 2013 ska utredningen föreslå hur valfrihet kan ökas inom Komvux som helhet, om utredningen föreslår att sfi i framtiden ska ges inom Komvux. Det innebär att trots utredningens titel så handlar utredningens förslag om stora förändringar för hela Komvux. Utredningen är mycket omfattande och ger drygt femtio förslag på förändringar. Förslagen berör både övergripande förändringar och förslag mer av karaktären av följdjusteringar av bestämmelser. Kommunstyrelseförvaltningen kommenterar och lämnar synpunkter på de förslag som vi ser ger största konsekvenserna för Nynäshamns kommun. Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter Nynäshamns kommun bedriver idag Komvux och sfi genom Nynäshamns kompetens centrum (NKC). Utbildningen sker i kommunal regi. Nynäshamns Postadress Besöksadress Leveransadress Telefon Telefax Bankgiro PlusGiro NYNÄSHAMN Stadshusplatsen 1 Floravägen vx Receptionen

30 2(5) kommun ser positivt på samverkan med andra kommuner och utbildningsanordnare. Nynäshamn erbjuder redan idag eleverna utbildningar hos andra anordnare om inte kommunen själv erbjuder den. Framförallt sker det i samarbete med Haninge, Botkyrka, Huddinge och Stockholms kommun. En viktig utgångspunkt för verksamheten är en nära kontakt med det lokala näringslivet och att kommunens egen verksamhet snabbt kan anpassa utbudet efter arbetsmarknadens behov och efterfrågan. Det är därför viktigt att kommunen själv kan vara med och påverka utbudet av vuxenutbildning inom grundläggande, gymnasial, yrkeskurser och sfi. Sfi som en tredje enhet inom Komvux - Förslaget innebär att skollagen ändras så att sfi upphör som en egen skolform. Sfi ska i stället ingå som en egen del i Komvux. Komvux kommer därmed innehålla tre enheter; grundläggande nivå, gymnasial nivå och Sfi. Kommunstyrelseförvaltningen anser att förändringen kan vara positiv för möjligheterna för den studerande att välja de kurser som det finns behov av för den enskilde. Nynäshamns kommun erbjuder redan idag sfi-elever att studera andra ämnen parallellt med sfi. Flexibiliteten bli större efter en sådan förändring. Behov av förtydligande avseende flexibilitet - Förslaget innebär att en bestämmelse införs i skollagen som anger att huvudmannen för sfi ska verka för att undervisningen erbjuds på tider som passar eleven Nynäshamns kommun instämmer i att det är viktigt att verka för det men vill ändå peka på att det kan bli svårt att tillfredsställa alla behov som kan finnas hos eleverna vad gäller studietider. Valfrihetssystem för Komvux och sfi reglerat i skollagen - Förslaget innebär att ett valfrihetssystem för Komvux och sfi ska regleras i skollagen. Prövningen av om en enskild utbildningsanordnare ska bedriva sfi ska göras av en statlig myndighet och regleras i skollagen. Kommunstyrelseförvaltningen anser att en helt fri etableringsrätt kan få negativa effekter för Nynäshamns invånare, då det kan bli svårt att få enskilda anordnare att etablera sig i Nynäshamn. Det missgynnar våra kommuninvånare som kan uppleva hinder med restider m m för att få tillgång till utbildningsinsatser som kommunens egen regi inte kan erbjuda. För de personer som är särskilt viktiga att få att studera i vuxenutbildningen, är närhet en viktig faktor. Det finns stora fördelar för kommuninvånarna att kommunen har vuxenutbildningen i egen regi, med samarbete med andra kommuner. De ger invånarna en större trygghet och en öppnare marknad när kommunen kan erbjuda utbildningar även i andra kommuner. Det är den enskildes förutsättningar, behov och önskemål tillsammans med arbetsmarknadens kompetenskrav som ska vara styrande för utbudet.

31 3(5) Inom sfi kan problemet med valfrihet även innebära svårigheter för många att välja anordnare. Som ny i landet är det svårt att känna till svensk utbildningsväsen. Även om informationen är omfattande och neutral kan valet blir svårt för en del medan det för andra kan innebära en större frihet. Utbildning med kommunen som huvudman - Förslaget innebär att bestämmelserna i skollagen 20 kap. 3 ska ändras. Den nya lydelsen ska ange att kommunerna får tillhandahålla kommunal vuxenutbildning. Att kommunen även fortsättningsvis får bedriva Komvux och sfi i egen regi är viktigt utifrån att vi ser närheten för utbildningen som viktig för våra invånare. Ersättningsbelopp för Komvux och sfi-pengens utformning och storlek - Förslaget innebär att hemkommunen ska lämna bidrag till en enskild utbildningsanordnare för varje elev som hemkommunen har tagit emot och som har valt utbildningsanordnarens Komvux eller sfi. Bidraget ska bestå av ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp Samtidigt ska Skolverket ta fram en riksprislista för det kommuner som inte bedriver sfi i egen regi samt fastställa lägsta ersättningsbelopp för kurser på Komvux grundnivå. Kommunstyrelseförvaltningen ser en risk i att riksprislistan blir styrande i diskussionerna med enskilda utbildningsanordnare, framförallt när det gäller större utbildningsföretag som bedriver vuxenutbildning över hela landet. Konsekvensen kan bli kostnadsdrivande om rikspriset är högre än den egna verksamheten. Beräkning och prissättning av enskilda kurser kan även ge ett betydande administrativt merarbete. Hemkommunens mottagnings- och beslutsprocess - Förslaget innebär att det införs en bestämmelse i skollagen som anger att en ansökan om deltagande i Komvux och sfi ska ges in till den sökandes hemkommun. Hemkommunen ska se till att en sökande kan välja en utbildningsanordnare så snart som möjligt efter att den sökande tagits emot till utbildningen. Utredningen gör även bedömningen att kommunens mottagningsfunktion bör vara skild från den verksamhet som ansvarar för utförandet av kommunens egen sfi-verksamhet. Kommunstyrelseförvaltningen anser att det innebär att kommunen behöver bygga upp en ny separat funktion som ska sköta mottagnings- och beslutsprocessen. Vilket innebär ökade administrativa kostnader Kartläggning och studie- och yrkesvägledning - Förslaget innebär att skollagen ändras så att hemkommunen ansvarar för att elever inom Komvux och sfi ska ha tillgång till personal med sådan kompetens att deras behov av vägledning inför val av framtida utbildnings- och yrkesverksamhet kan tillgodoses. Även den som avser att påbörja en utbildning ska ha tillgång till vägledning. Hemkommunen ska

32 4(5) utifrån den enskildes behov och förutsättningar ge vägledning vid valet av utbildningsanordnare. Kommunstyrelseförvaltningen anser att studie och yrkesvägledning av god kvalitet är viktig. Men precis som vad gäller mottagnings- och beslutsprocessen innebär det att det läggs ökade krav på konkurrensneutralitet och kunskap om utbud inte bara det som kommunen kan erbjuda, vilket innebär att en ny separat funktion behöver byggas upp med ekonomiska konsekvenser. Den individuella studieplanen - Förslaget innebär att elevens hemkommun ansvarar för att en individuell studieplan upprättas i Komvux, följs upp och vid behov revideras i allt som rör elevens övergripande planering av studierna. Huvudmannens rektor ansvarar för att den individuella studieplanen kontinuerligt följs upp och vid behov revideras i allt som rör utbildningens genomförande. Ökade krav på innehåll och uppföljningen av studieplanen innebär ett merarbete för kommunen. Att den sedan ska kontinuerligt uppdateras ligger på respektive anordnare. Men behov kan vara att kommunen har kontroll över att så sker i samband med utbetalning av ersättningsbelopp. Beslut om utbildningsutbud - Förslaget innebär att kommunen ska ansvara för beslut och offentliggörande rörande inriktning och omfattning av kommunens utbud av kurser inom komvux. Det är bra att kommunen är den som beslutar om utbud och omfattning av Komvux. Men frågan är vad det innebär att kommunen ska besluta och offentliggöra beslutet om utbud. Om andra anordnare än kommunen ska använda det som underlag för sin planering förutsätts det antagligen en framförhållning som vi anser kan vara problematisk. Nynäshamns kommuns utgångspunkt är den enskildes förutsättningar, behov och önskemål tillsammans med arbetsmarknadens kompetenskrav som ska vara styrande för utbudet. Hur hanterar man flexibilitet i ett sådant system? Om utbudet ska planeras långt i förväg. Här riskerar vi att få ett väldigt stelbent system. Interkommunal ersättning inom kommunalvuxenutbildning upphör - Förslaget innebär att bestämmelserna i skollagen om interkommunal ersättning som gäller för kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå ska upphöra att gälla. Om utredningens förslag genomförs innebär det att Nynäshamns kommuns studerande kan välja mellan kommunens egen regi och godkända enskilda anordnare, men inte andra kommuners egen regi. Utredningen slår fast att det skulle innebära konkurrenshinder. Det anser vi innebär en begränsning av valfriheten för den enskilde, som utifrån dagens verksamhet får ett minskat utbud. Utredningens förslag innebär att det blir svårare med ett flexibel samverkan mellan kommunerna. Samverkan enligt förslaget ställer krav på formalisering via kommunalförbund, gemensam nämnd eller samverkansavtal. Detta minskar flexibiliteten.

33 5(5) För Nynäshamns kommun skulle det innebära att kontrollen över utbudet och kopplingen till den lokala arbetsmarknadens behov minskar. Samt att våra elever riskerar att få längre restider Entreprenad - Förslaget innebär att skollagen ändras så att rätten för kommuner, landsting och enskilda huvudmän, att med bibehållet huvudmannaskap, sluta avtal med en enskild fysisk eller juridisk person om att utföra uppgifter inom kommunal vuxenutbildning begränsas till att enbart gälla uppgifter som avser undervisning i yrkesinriktade ämnen på gymnasial nivå. Kommunstyrelseförvaltningen anser att det är viktigt att den möjligheten finns kvar, även om det enligt förslaget enbart gäller yrkesinriktade ämnen. Arbetsförmedlingen ges möjlighet att upphandla sfi för etableringsgruppen Förslaget innebär att arbetsförmedlingen ges möjlighet att upphandla sfi om det sker i kombination med arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Arbetsförmedlingen ska endast kunna ingå avtal om en kombination av sfi och arbetsmarknadspolitiska åtgärder med en enskild utbildningsanordnare som har godkänts som huvudman för sfi. Kommunstyrelseförvaltningen anser att eftersom kommunen har en relativt liten sfi verksamhet är risken stor att det inte etableras en enskild anordnare i kommunen. Konsekvensen blir då att kommunens sfi-elever får en lång resväg till sin undervisning Det försvårar en etablering av eleven på hemorten. Tillsyn och kvalitetsgranskning - Syftet med tillsyn är att kontrollera om den granskade verksamheten uppfyller de krav som följer av gällande författningar. En statlig tillsyn ökar förutsättningarna för en utbildning av hög kvalitet och bidrar till en likvärdig Komvux och sfi oavsett vem som är huvudman för utbildningen. Utredningen föreslår därför att Skolinspektionen ska ha tillsynsansvar över enskilda utbildningsanordnare som har godkänts som huvudmän för Komvux och sfi. Nynäshamns kommun stödjer de förslag av tillsyn och kvalitetsgranskning m.m. som presenteras Det är bra att tillsynen görs likvärdig oavsett vem som är huvudman. Birgitta Elvås Kommunchef Bilagor: Sammanfattning av utredningen

34 Kommunstyrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum Sida 17(24) 33 Ks / Yttrande över remiss Åtgärdsvalsstudie- Tvärförbindelse Södertörn Ärendebeskrivning En åtgärdsvalsstudie är ett förberedande steg för val av kommande åtgärder och investeringar. Åtgärderna ska vara trafikslagsövergripande där både kollektivtrafik, gång- och cykel- samt väg- och järnvägskommunikationer ska ingå. I februari 2013, efter att Trafikverket bett regeringen att upphäva fastställda arbetsplaner för delar av Södertörnsleden beslutades att inleda en åtgärdsvalsstudie kring infrastrukturen tvärs över Södertörn. Arbetet startades under våren 2013 och åtgärdsvalsstudien har genomförts i en process med representanter för de berörda kommunerna, inklusive Nynäshamn, samt Tillväxt, miljö och regionplanering inom Stockholms läns landsting, Trafikförvaltningen Stockholms läns landsting samt Länsstyrelsen i Stockholms län. De åtgärdsområden som föreslås i studien är flera, och förutom förslag som inte innebär någon nybyggd infrastruktur, t.ex. bättre bytespunkter för kollektivtrafikresenärer och trimning av det befintliga vägnätet redovisar studien behovet av ny väg- och även spårförbindelse. En ny väg inklusive gång- och cykelväg bedöms vara den åtgärd som enskilt ger högst måluppfyllelse. En ny väg ger en ökad tillgänglighet både för bil, gods och kollektivtrafik med buss samtidigt som den även förbättrar tillgängligheten för gående och cyklister. En ny väg riskerar dock påverka projektmålet om begränsad klimatpåverkan negativt och ge ett markintrång som kan motverka projektmålet om att värna Södertörns natur- och kulturmiljöer. Även ny spårvägsförbindelse för kollektivtrafik har identifierats som en möjlig åtgärd och skulle kunna vara ett sätt att till viss del avlasta vägnätet och förbättra tillgängligheten med kollektivtrafiken. Två alternativ för en ny spårvägsförbindelse har studerats: Spårväg syd och Spårväg Älvsjö Handen. En ny spårväg bedöms inte ensam lösa dagens och framtidens tillgänglighetsproblem i området men kan kombineras med en ny vägförbindelse. Kompletterande synpunkter Nynäshamns kommun delar de synpunkter som Södertörnskommunerna gemensamt ställer sig bakom med följande tillägg.

FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum 2014-02-19. Ärenden vid kommunstyrelsens sammanträde 19 februari 2014

FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum 2014-02-19. Ärenden vid kommunstyrelsens sammanträde 19 februari 2014 1(24) Ärenden vid kommunstyrelsens sammanträde 19 februari 2014 23. Näringslivsfrågor 24. Rapport från kommunstyrelsens ledamöter 25. Rapport om Södertörnssamarbetet 26. VA-utvecklingsplan och ny VA-taxa

Läs mer

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, kl. 19:00

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, kl. 19:00 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-03-03 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, kl. 19:00 Ärenden: Enligt bilagda handlingar 1(17) Kf 37 Kf 37 Upprop och anmälningar om förhinder

Läs mer

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2014-01-30, kl 08.30

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2014-01-30, kl 08.30 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-22 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Extra sammanträde Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2014-01-30, kl 08.30 Ärende: 22. AB Nynäshamnsbostäder med dotterbolag

Läs mer

Remissyttrande över betänkandet Svenska för invandrare - valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76)

Remissyttrande över betänkandet Svenska för invandrare - valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) Arbetsmarknadsförvaltningen Utvecklings- och utredningsstaben Tjänsteutlåtande Sida 1 (22) 2014-01-29 Handläggare Karolina Landowska Telefon: 08-508 35 509 Till Arbetsmarknadsnämnden den 3 februari 2014

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Sfi-pengsutredningen (U 2011:05) Dir. 2013:10. Beslut vid regeringssammanträde den 24 januari 2013

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Sfi-pengsutredningen (U 2011:05) Dir. 2013:10. Beslut vid regeringssammanträde den 24 januari 2013 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Sfi-pengsutredningen (U 2011:05) Dir. 2013:10 Beslut vid regeringssammanträde den 24 januari 2013 Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut 2013-03-15 Botkyrka kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Botkyrka kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586

Läs mer

Sfi-utredningens betänkande

Sfi-utredningens betänkande s betänkande Svenska för invandrare - valfrihet, flexibilitet och individanpassning SOU 2013:76 Särskild utredare Christer Hallerby Sekretariat Gunnar Sallstedt Jan Rehnstam Kristina Swiech (t.o.m. mars

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om betygsrätt för vuxenutbildning; SFS 2010:253 Utkom från trycket den 13 april 2010 utfärdad den 31 mars 2010. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Lerums kommun lerums.kommun@lerum.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Lerums kommun Beslut 2(13) Tillsyn i Lerums kommun har genomfört tillsyn av Lerums kommun under våren 2016. Tillsynen

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden; redovisning av uppdrag rörande alternativa driftformer för skolor. Dnr KS 2010-390, KS 2010-391

Barn- och utbildningsnämnden; redovisning av uppdrag rörande alternativa driftformer för skolor. Dnr KS 2010-390, KS 2010-391 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-05-17 FALKENBERG 176 Barn- och utbildningsnämnden; redovisning av uppdrag rörande alternativa driftformer för

Läs mer

God jul och gott nytt år!

God jul och gott nytt år! Integration Nummer 4 December 2013 Länsstyrelsernas nyhetsbrev om integrationsfrågor God jul och gott nytt år! Sfi med ökad individualisering och flexibilitet Alvesta kommun - Mottagning för framtiden

Läs mer

Undervisning för elever placerade i HVB-hem 1 med behov av särskild undervisning utanför hemkommunens verksamhet

Undervisning för elever placerade i HVB-hem 1 med behov av särskild undervisning utanför hemkommunens verksamhet 1 Bilaga 19 Råd och rekommendationer 2011-09-01 Undervisning för elever placerade i HVB-hem 1 med behov av särskild undervisning utanför hemkommunens verksamhet Inledning Alla barn och ungdomar, oberoende

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:85

Regeringens proposition 2014/15:85 Regeringens proposition 2014/15:85 Ökad individanpassning en effektivare sfi och vuxenutbildning Prop. 2014/15:85 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 mars 2015 Stefan

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Helsingborgs kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Helsingborgs kommun Skoinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund TeLefon:

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut Skolinspektionen 2014-12-16 Nämnd för vuxenutbildning i Leksand och Rättvik Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Nämnd för vuxenutbildning i Leksand och Rättvik Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

ABCD. Granskning av kommunens flyktingmottagande. Ronneby kommuns revisorer. Revisionsrapport. Antal sidor:10

ABCD. Granskning av kommunens flyktingmottagande. Ronneby kommuns revisorer. Revisionsrapport. Antal sidor:10 ABCD Ronneby kommuns revisorer Granskning av kommunens Revisionsrapport Antal sidor:10 , Innehåll 1. Bakgrund 2 2. Syfte 2 3. Avgränsning 3 4. Revisionskriterier 3 5. Metod 3 6. Ansvarig nämnd 3 7. Flyktingmottagning

Läs mer

Utbildningskontrakt och traineejobb

Utbildningskontrakt och traineejobb Tjänsteutlåtande Enhetschef 2016-01-27 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2016:19 20791 Utbildningskontrakt och traineejobb Förslag till beslut Kommunstyrelsens allmänna utskott

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning en Stockholms kommun för vuxenutbildning efter tillsyn i Stockholms kommun Tillsyn i Stockholms kommun 2(9) har genomfört tillsyn av Stockholms kommun under våren 2016. Tillsynen har avsett det samlade

Läs mer

Verksamhet för nyanlända

Verksamhet för nyanlända www.pwc.se Revisionsrapport Verksamhet för nyanlända Forshaga Kommun Peter Aschberg Remmi Gimborn Oktober 2015 Innehåll Sammanfattning...2 1. Inledning...4 1.1. Bakgrund...4 1.2. Syfte och Revisionsfråga...4

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Skolinspektionen Beslut 2014-02-12 Arboga kommun arboga.kommun@arboga.se Rektorn vid vuxenutbildningen anne.sonnerfelt@arboffa.se Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn av Arboga kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 1! " # $ 3 % $ & 4 ' & $ % #(# & $ )#*)#(( & $ + & $$ + #, $& -, $,., & /, " #+# 0,1(&2 0 / ) 3

Läs mer

Överföring av dagvattenanläggningar och VAhuvudmannaskap (vatten och avlopp) till Stockholm Vatten VA AB

Överföring av dagvattenanläggningar och VAhuvudmannaskap (vatten och avlopp) till Stockholm Vatten VA AB Utlåtande 2014:80 RI (Dnr 302-421/2014) Överföring av dagvattenanläggningar och VAhuvudmannaskap (vatten och avlopp) till Stockholm Vatten VA AB Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Dnr 43-2014:7781 Forshaga kommun kommungforshaga.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Forshaga kommun Skolinspektionen Box 2320, 403 15 Göteborg 2 (13) Tillsyn

Läs mer

Remiss av betänkandet Tid för snabb flexibel inlärning (SOU 2011:19)

Remiss av betänkandet Tid för snabb flexibel inlärning (SOU 2011:19) ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN SFI-AVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE AMN 1.60-0125272011 2011-08-15 SID 1 (13) Handläggare: Leif Styfberg Tel: 08-508 25 702 Till Arbetsmarknadsnämnden den 23 augusti 2011 Remiss

Läs mer

En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap U2015/04091/GV

En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap U2015/04091/GV 1(11) German Bender Tel: 08 782 91 85 German. bender@tco.se UTBILDNINGSDEPARTEMENTET En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap U2015/04091/GV (Ds 2015:41) TCO har på remiss från Utbildningsdepartementet

Läs mer

Entreprenad och samverkan

Entreprenad och samverkan Juridisk vägledning Granskad september 2013 Mer om Entreprenad och samverkan Entreprenad enligt skollagen är när kommuner, landsting och enskilda huvudmän, med bibehållet huvudmannaskap, sluter avtal med

Läs mer

Statliga betänkanden/direktiv som påverkar vuxenutbildningens inriktning och uppläggning under de närmaste åren

Statliga betänkanden/direktiv som påverkar vuxenutbildningens inriktning och uppläggning under de närmaste åren 1 Lars Hanson 2008-01-24 Statliga betänkanden/direktiv som påverkar vuxenutbildningens inriktning och uppläggning under de närmaste åren 1. En fristående vuxenutbildning (dir 2007:32, senast redovisas

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Upplands-Bro kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Upplands-Bro kommun Tillsyn i Upplands-Bro kommun har genomfört tillsyn av Upplands-Bro kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Yttrande över promemorian Myndigheters tillgång till tjänster för elektronisk identifiering. Dnr 2012-387

Yttrande över promemorian Myndigheters tillgång till tjänster för elektronisk identifiering. Dnr 2012-387 Beslutsförslag H Kommunstyrelseförvaltningen Yttrande över promemorian Myndigheters tillgång till tjänster för elektronisk Dnr 2012-387 Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Läs mer

Till statsrådet och chefen för Utbildningsdepartementet Jan Björklund

Till statsrådet och chefen för Utbildningsdepartementet Jan Björklund Till statsrådet och chefen för Utbildningsdepartementet Jan Björklund Den 22 januari 2008 förordnade chefen för Utbildningsdepartementet, statsrådet Björklund, en arbetsgrupp (U 2007:D) inom departementet

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Utbildningsnämnden

Verksamhetsberättelse för Utbildningsnämnden Utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-02-04 3 UNAU 1 Dnr UN 14-018 042 Verksamhetsberättelse för Utbildningsnämnden 2013 Arbetsutskottet beslutar överlämna ärendet till Utbildningsnämnden utan eget ställningstagande.

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Sundbybergs kommun Beslut för vuxenutbildning efter ti Isyn i Sundbybergs kommun Tillsyn i Sundbybergs kommun Beslut har genomfört tillsyn av Sundbybergs kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett

Läs mer

Så kan vuxenutbildningen stärkas för studerande med funktionsnedsättning. En väg till fortsatta studier och arbete. 1

Så kan vuxenutbildningen stärkas för studerande med funktionsnedsättning. En väg till fortsatta studier och arbete. 1 En väg till fortsatta studier och arbete Så kan vuxenutbildningen stärkas för studerande med funktionsnedsättning En väg till fortsatta studier och arbete. 1 2 En väg till fortsatta studier och arbete.

Läs mer

Handlingsplan 2013 Vuxenutbildningen

Handlingsplan 2013 Vuxenutbildningen Handlingsplan 2013 Vuxenutbildningen Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Verksamhetsområde Denna handlingsplan

Läs mer

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola Skolinspektionen 2014-02-28 Ikasus AB susarme.siden@frosunda.se Rektorn vid Ikasus friskola birgitta.krantz@frosunda.se Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola efter tillsyn i Ikasus friskola i Vallentuna

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (23) Utbildningsnämnden 2012-04-18 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 22-35. Kristina Sköld.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (23) Utbildningsnämnden 2012-04-18 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 22-35. Kristina Sköld. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (23) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 08.15-11.34 Beslutande Britta Bergström (S) Bror Sterner (S) Dennis Nilsson (M) Linda Hägglund (S) 22-33 Mikael Sporgelin (S) Lars

Läs mer

Yttrande över betänkandet Legitimation och skärpta behörighetsregler (SOU 2008:52)

Yttrande över betänkandet Legitimation och skärpta behörighetsregler (SOU 2008:52) 2008-10-23 Yttrande 1(6) Dnr 2008:184 Regeringen Utbildningsdepartementet 102 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Legitimation och skärpta behörighetsregler (SOU 2008:52) U2008/3815/S Sammanfattning

Läs mer

1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2016-01-18 Diarienummer RS 4000-2015 Diarienummer RUN 610-0044-16. Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2016-01-18 Diarienummer RS 4000-2015 Diarienummer RUN 610-0044-16. Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm 1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2016-01-18 Diarienummer RS 4000-2015 Diarienummer RUN 610-0044-16 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande Välja yrke (SOU 2015:97) Västra Götalandsregionens

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Skolinspektionen Beslut 2013-04-30 Jönköpings kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Jönköpings kommun Skolinspektionen, Post- och besöksadress Lund, Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon:

Läs mer

Erbjudande om att teckna samverkansavtal avseende gymnasiesärskolans nationella program

Erbjudande om att teckna samverkansavtal avseende gymnasiesärskolans nationella program BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-01-11 GN-2012/334.603 1 (4) HANDLÄGGARE Kullenberg, Indra 08-535 36081 Indra.Kullenberg@huddinge.se Gymnasienämnden Erbjudande

Läs mer

Beslut för förskola. efter tillsyn i Växjö kommun

Beslut för förskola. efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen Växjö kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00, Fax:

Läs mer

Gemensam beräkningsmodell för interkommunal ersättning inom vuxenutbildningen i Skåne, Sölvesborg, Olofström, Ronneby och Karlshamn

Gemensam beräkningsmodell för interkommunal ersättning inom vuxenutbildningen i Skåne, Sölvesborg, Olofström, Ronneby och Karlshamn I Kommunförbundet Skåne 2013-05-29 SAMVERKANSAVTAL avseende Gemensam beräkningsmodell för interkommunal ersättning inom vuxenutbildningen i Skåne, Sölvesborg, Olofström, Ronneby och Karlshamn Postadress:

Läs mer

Yttrande över remiss av departementpromemorian Rätt till behörighetsgivande utbildning inom komvux (Ds 2015:60) Remiss från kommunstyrelsen

Yttrande över remiss av departementpromemorian Rätt till behörighetsgivande utbildning inom komvux (Ds 2015:60) Remiss från kommunstyrelsen Arbetsmarknadsförvaltningen Utvecklings- och utredningsstaben Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2016-01-21 Handläggare Tinna Nilsson Telefon: 08-508 35 906 Till Arbetsmarknadsnämnden den 2 februari 2016 Ärende

Läs mer

Kommittédirektiv. Bättre möjligheter till fjärrundervisning och undervisning på entreprenad. Dir. 2015:112

Kommittédirektiv. Bättre möjligheter till fjärrundervisning och undervisning på entreprenad. Dir. 2015:112 Kommittédirektiv Bättre möjligheter till fjärrundervisning och undervisning på entreprenad Dir. 2015:112 Beslut vid regeringssammanträde den 12 november 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå

Läs mer

Departementspromemorian En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap (Ds 2015:41)

Departementspromemorian En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap (Ds 2015:41) Utbildningsdepartementet Vår referens/dnr: Gymnasie- och vuxenutbildningsenheten SN Dnr 166/2015 Registrator Er referens/dnr: 103 33 Stockholm Ds 2015:41 2015-11-13 Remissvar Departementspromemorian En

Läs mer

Remiss - utbildning för elever i samhällsvård och fjärroch distansundervisning (SOU 2012:76)

Remiss - utbildning för elever i samhällsvård och fjärroch distansundervisning (SOU 2012:76) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-03-15 GN-2013/39.630 1 (7) HANDLÄGGARE Ekenstein Kling, Gunilla, Indra Kullenberg 08-535 360 56, 08-535 360 81 Gunilla.Ekenstein-Kling@huddinge.se Indra.Kullenberg@huddinge.se

Läs mer

Beslut. Beslut. Consensum Lund AB Org.nr. 556602-3684 Niklas Anderberg niklas.anderberg@consensum.se. 2015-12-10 Dnr 401-2015:7640

Beslut. Beslut. Consensum Lund AB Org.nr. 556602-3684 Niklas Anderberg niklas.anderberg@consensum.se. 2015-12-10 Dnr 401-2015:7640 Beslut Consensum Lund AB Org.nr. 556602-3684 Niklas Anderberg niklas.anderberg@consensum.se Beslut Beslut efter riktad tillsyn av betygsrätt hos utbildningsanordnaren Consensum Lund AB inom utbildning

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2014:7582 Alingsås kommun utbildningsnamnden@alingsas.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Alingsås kommun 2(10) Tillsyn av vuxenutbildningen i Alingsås kommun har genomfört tillsyn av

Läs mer

Entreprenad och samverkan

Entreprenad och samverkan Informationsblad 1 (6) Entreprenad och samverkan Här kan du läsa om hur Skolinspektionen tolkar reglerna om entreprenad och samverkan, i samband med myndighetens tillsyn. Det är med utgångspunkt i dessa

Läs mer

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Örngrund 2014-04-09, kl 08.30

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Örngrund 2014-04-09, kl 08.30 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2014-04-01 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Örngrund 2014-04-09, kl 08.30 Ärenden: Enligt föredragningslistan Översänder

Läs mer

Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande.

Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande. Utbildningsinspektion i Kristianstads kommun Centrum för vuxnas lärande Dnr 53-2006:3213 Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande. Vuxenutbildning Inledning Skolverket har

Läs mer

6 Remiss från socialdepartementet Hjälpmedel ökad delaktighet och valfrihet

6 Remiss från socialdepartementet Hjälpmedel ökad delaktighet och valfrihet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2012-04-24 Tid 2012-04-24, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset plan 2 rum 3 Ärenden Justering 1 Rapport kring hälso- och sjukvård 2 Information från

Läs mer

Förslag till årsredovisning 2010

Förslag till årsredovisning 2010 2011-02-17 1 (1) Kompetens- och arbetslivsnämnden Förslag till årsredovisning 2010 Dokumentet tas upp i KAN AU 110224 och i KAN 110311. Kompetens- och arbetslivsförvaltningen Anna Carlsson Nämndsekreterare

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Borlänge kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Borlänge kommun Tillsyn i Borlänge kommun har genomfört tillsyn av Borlänge kommun under Hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Upprop och anmälningar om förhinder

Upprop och anmälningar om förhinder 1(18) Kf 37 Kf 37 Upprop och anmälningar om förhinder 2(18) Kf 38 Kf 38 Kungörelse av fullmäktigesammanträdet Kungörelse av fullmäktigesammanträdet anslogs på kommunens anslagstavla den 1 mars 2013. Kungörelsen

Läs mer

PROTOKOLL 2016-02-01. att fastställa upprättat förslag till ny VA-taxa enligt bilaga 2, vilket innebär en höjning av anläggningsavgiften på 20 %,

PROTOKOLL 2016-02-01. att fastställa upprättat förslag till ny VA-taxa enligt bilaga 2, vilket innebär en höjning av anläggningsavgiften på 20 %, Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL 2016-02-01 15 Ändring av VA-taxan KS-2015/44 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa upprättat förslag till ny VA-taxa enligt bilaga

Läs mer

Granskning av målstyrning och mätetal svar på revisionsskrivelse från Huddinge kommuns revisorer

Granskning av målstyrning och mätetal svar på revisionsskrivelse från Huddinge kommuns revisorer 27 september 2012 KS-2012/708.912 1 (7) HANDLÄGGARE Frida Hägglund 08-535 302 05 frida.hagglund@huddinge.se Granskning av målstyrning och mätetal svar på revisionsskrivelse från Huddinge kommuns revisorer

Läs mer

Vuxenutbildning efter reformerna

Vuxenutbildning efter reformerna Vuxenutbildning efter reformerna Lägesbeskrivning ur SKL perspektiv Gymnasieskola, gymnasiesärskola,särvux Kompetensförsörjning Regionförbundet Västerbotten, Skellefteå 24 feb 2011 mats.soderberg@skl.se

Läs mer

HANDLING - Information gällande finansiering av regionalt samordnad vuxenutbildning i Sjuhärad

HANDLING - Information gällande finansiering av regionalt samordnad vuxenutbildning i Sjuhärad HANDLING - Information gällande finansiering av regionalt samordnad vuxenutbildning i Sjuhärad Sammanfattning Den beslutade avtalade samverkan kring regional vuxenutbildning i Sjuhärad (Regvux-avtalet)

Läs mer

VA-taxa för anläggningsavgifter inför 2014

VA-taxa för anläggningsavgifter inför 2014 Dnr TFN-213-169 Dpl 72 sid 1 (7) TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN Tjänsteskrivelse 213-1-1 Emma Warolin, 54-54 68 14 Eva-Lena Beiron, 54-54 68 1 Teknik- och fastighetsnämnden 213-11-2 Ärende 11 VA-taxa

Läs mer

Yttrande över Skolverkets allmänna råd med kommentarer om arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärds prog ram, dnr 2014:00371

Yttrande över Skolverkets allmänna råd med kommentarer om arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärds prog ram, dnr 2014:00371 SKOLVÄSENDETS ÖVERKLAGANDENÄMND YTTRANDE 2014-05-09 1(5) Dnr 2014:203 Skolverket Förskole- och grundskoleenheten 106 20 Stockholm Yttrande över Skolverkets allmänna råd med kommentarer om arbete med extra

Läs mer

Lennart Sohlberg, Hakan Yngström ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Lennart Sohlberg, Hakan Yngström ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum Sida 1-15 Plats och tid S:t Mikaelsskolan, Konferensrummen, kl 09.00-11.30 ande Lennart Sohlberg (S), Mora, ordförande Gunilla Elings Friberg (S), Orsa, vice ordförande Anders Björklund

Läs mer

Är behovet av god administration undervärderat? VISa Stockholm 2013-05-06 Dan Fagerlund 0722/269622 dan.fagerlund@telia.com

Är behovet av god administration undervärderat? VISa Stockholm 2013-05-06 Dan Fagerlund 0722/269622 dan.fagerlund@telia.com Är behovet av god administration undervärderat? VISa Stockholm 2013-05-06 Dan Fagerlund 0722/269622 dan.fagerlund@telia.com Vart är vi på väg? Skollagen Nya ämnesplaner och kursplaner Ny terminologi Sfi

Läs mer

Åstorps kommuns. Kommunikationsstrategi

Åstorps kommuns. Kommunikationsstrategi Åstorps kommuns Kommunikationsstrategi 2(15) Innehållsförteckning 1 Styrdokument... 3 1.1 Förskola... 4 1.2 Grundskola/Grundsärskola... 4 3 Ansvarsfördelning förskola/grundskola... 6 5 Handlingsplan för

Läs mer

Svar på vanliga frågor om bidragsreglerna för fristående skolor, förskolor m.m.

Svar på vanliga frågor om bidragsreglerna för fristående skolor, förskolor m.m. 1 (7) Svar på vanliga frågor om bidragsreglerna för fristående skolor, förskolor m.m. Riksdagen beslutade i juni 2009 om förtydliganden av skollagens bestämmelser om kommunernas bidrag till fristående

Läs mer

Finspångs kommun Revisorerna. Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens uppsikt över nämnder och kommunala företag

Finspångs kommun Revisorerna. Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens uppsikt över nämnder och kommunala företag Finspångs kommun Revisorerna Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens uppsikt över nämnder och kommunala företag Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Inledning...4 1.1 Uppdrag...4 1.2 Metod...5

Läs mer

Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning

Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Drift och investeringar Utfall Budget Budget Plan Plan 2012-2014, tkr 2010 2011 2012 2013 2014 Driftbudget Intäkter 35 021 25 671 25 671 25 671 25 671

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (12) Plats och tid Stadshuset, AU-rummet kl. 10.00 Beslutande Övriga deltagare Stig Rönnbäck (S) Agneta Nilsson (S) Ingegärd Bergvall (S) Regis Cabral (S) Anna Lindgren (S) Gunnel Sandlund (V) Inger

Läs mer

Pekar ut inriktningen för de kommande årens utveckling och insatser inom arbetsmarknadsområdet

Pekar ut inriktningen för de kommande årens utveckling och insatser inom arbetsmarknadsområdet STRATEGI Arbetsmarknad Dokumentets syfte Pekar ut inriktningen för de kommande årens utveckling och insatser inom arbetsmarknadsområdet Dokumentet gäller för Arbets- och företagsnämnden Arbetsmarknadsstrategi

Läs mer

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Carl-Magnus Stensson Granskning av inköpsrutinen och köptrohet Mönsterås kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Kommittédirektiv. Ökad valfrihet och individuell anpassning av utbildning i svenska för invandrare. Dir. 2011:81

Kommittédirektiv. Ökad valfrihet och individuell anpassning av utbildning i svenska för invandrare. Dir. 2011:81 Kommittédirektiv Ökad valfrihet och individuell anpassning av utbildning i svenska för invandrare Dir. 2011:81 Beslut vid regeringssammanträde den 15 september 2011 Sammanfattning En särskild utredare

Läs mer

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola Skolinspektionen 2014-11-26 Sandvikens kommun kommun@sandviken.se Rektorn vid särskolan amia-karrn.brostrom@sandviken.se Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola efter tillsyn i särskolan i Sandvikens

Läs mer

Verksamhetsplan 2016. Vimmerby lärcenter. Kommunal vuxenutbildning på gymnasial och grundläggande nivå samt i svenska för invandrare

Verksamhetsplan 2016. Vimmerby lärcenter. Kommunal vuxenutbildning på gymnasial och grundläggande nivå samt i svenska för invandrare Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Kommunal vuxenutbildning på gymnasial och grundläggande nivå samt i svenska för invandrare Särskild utbildning för vuxna Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Planläggning och VA-utredning inom fritidshusområden

Planläggning och VA-utredning inom fritidshusområden Kommunledningsförvaltningen Kalle Alexandersson,0550-88002 kalle.alexandersson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-10-07 Ks/2012:210 011 Planfrågor Sida 1(4) Planläggning och VA-utredning inom

Läs mer

Auktorisation inom vuxenutbildning

Auktorisation inom vuxenutbildning 2014-11-27 Handläggare Annica Lempke Kansli- och utvecklingsavdelningen 14FNU/0143 Finansieringsnämnden för utbildning Auktorisation inom vuxenutbildning Förslag till beslut Förvaltningen ges i uppdrag

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av faktureringsrutiner

Revisionsrapport: Granskning av faktureringsrutiner Revisorerna Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG granskning av faktureringsrutinerna vid tekniska avdelningen, se bifogad rapport. Vi önskar

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE I GRUNDSKOLAN 2015-2018

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE I GRUNDSKOLAN 2015-2018 2015-05-11 HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE I GRUNDSKOLAN 2015-2018 GOD UTBILDNING I TRYGG MILJÖ 1. INLEDNING Ulricehamns kommun behöver förbättra resultaten i grundskolan, särskilt att alla elever

Läs mer

Beslut efter riktad tillsyn

Beslut efter riktad tillsyn Beslut Tingsryds kommun 2014-11 -07 Ynqve.Rehnstrom@tingsrvd.se Beslut efter riktad tillsyn av utbildning i Tingsryds kommun för asylsökande barn och barn som vistas i landet utan tillstånd Skolinspektionen,

Läs mer

Vuxna dövas, bl.a. döva invandrares, möjlighet till kommunal vuxenutbildning Motion av Lars Rådh (s) (2000:25)

Vuxna dövas, bl.a. döva invandrares, möjlighet till kommunal vuxenutbildning Motion av Lars Rådh (s) (2000:25) Utlåtande 2005: RIV (Dnr 424-484/2000) Vuxna dövas, bl.a. döva invandrares, möjlighet till kommunal vuxenutbildning Motion av Lars Rådh (s) (2000:25) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 3. Information från förvaltningschef. 4. Nämndsbokslut 2009 och avstämning av nämndsmål 2009. BILAGA

Kommunkontoret i Bergsjö. 3. Information från förvaltningschef. 4. Nämndsbokslut 2009 och avstämning av nämndsmål 2009. BILAGA NORDANSTIGS KOMMUN Omsorgs- och lärandenämnden KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö Tid: Onsdag 24 februari 2010 kl. 08:30 1. Val av justerare 2. Godkännande

Läs mer

Kniva. Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp

Kniva. Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp Kniva Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp Innehåll BAKGRUND... 2 TIDIGARE HÄNDELSER... 2 VERKSAMHETSOMRÅDE... 3 PRELIMINÄR TIDSPLAN... 4 PROJEKTERING... 4 LEDNINGSRÄTT... 4 UPPHANDLING... 4 UTBYGGNAD...

Läs mer

Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen (AGVF) i

Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen (AGVF) i Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen Datum 2016-02-29 Vår referens Ann-Sofie Nordh 040-31 21 41 Diarienummer GYVF-2016-801 E-post ann-sofie.nordh@malmo.se Yttrande till

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skollagen (2010:800); SFS 2012:109 Utkom från trycket den 13 mars 2012 utfärdad den 1 mars 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om skollagen (2010:800)

Läs mer

Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76)

Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) Sida: 1 av 6 Datum: 2014-03-14 Dnr: Af-2013/493113 Regeringskansliet 103 33 Stockholm Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) Sammanfattning Arbetsförmedlingen

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av kommunens företagshälsovård. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av kommunens företagshälsovård. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av kommunens företagshälsovård Krokoms kommun Juni 2014 Innehåll Sammanfattning... 2 1.Inledning... 3 2.Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer... 10 1 Sammanfattning

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Arbete och välfärdsförvaltningen, Östra Kaserngatan mötesrum 5:5. Kl. 13:30-16:10 ande Radovan Javurek (FP) Ewa Jakobsen (M) Mats Edin (S) Maria Nilsson (S) Tommy

Läs mer

Granskning av anpassnings- och förändringsarbete utifrån nya skollagen

Granskning av anpassnings- och förändringsarbete utifrån nya skollagen BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2012-10-01 GN-2012/133.619 1 (5) HANDLÄGGARE Steen Hodin, Ann-Britt 08-535 36082 Ann-Britt.Steen-Hodin@huddinge.se Gymnasienämnden Granskning av anpassnings- och förändringsarbete

Läs mer

Årsredovisning Västra Mälardalens Kommunalförbund år 2013. Från Västra Mälardalens Kommunalförbund har inkommit årsredovisning för år 2013.

Årsredovisning Västra Mälardalens Kommunalförbund år 2013. Från Västra Mälardalens Kommunalförbund har inkommit årsredovisning för år 2013. ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-08 Blad 11 4.W- j.. 3!..... renr VA S. $p Ks 65 Dnr 93/2014-042 Årsredovisning Västra Mälardalens Kommunalförbund år 2013 Från

Läs mer

Yttrande över betänkandet Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76)

Yttrande över betänkandet Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) 1 (11) YTTRANDE 2014-03-06 SU FV-1.1.3-3872-13 Rektor Ann Catrin Lagerkvist Tekn dr, Utredare Områdeskansliet för humaniora, juridik och samhällsvetenskap Utbildningsdepartementet Yttrande över betänkandet

Läs mer

Alingsås kommun. Utredning avseende leasing HIP' EY Building a better working world

Alingsås kommun. Utredning avseende leasing HIP' EY Building a better working world Alingsås kommun Utredning avseende leasing HIP' EY Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Bakgrund och syfte 2 1.2. Frågeställningar 2 1.3. Metod 2 1.4. Avgränsning 2 2. Utredningens resultat 3 2.1. Vad leasas av

Läs mer

Beslut. ein Skolinspektionen. Beslut efter riktad tillsyn av betygsrätt hos utbildningsanordnaren. motsvarande utbildning i kommunal vuxenutbildning

Beslut. ein Skolinspektionen. Beslut efter riktad tillsyn av betygsrätt hos utbildningsanordnaren. motsvarande utbildning i kommunal vuxenutbildning ein Skolinspektionen Beslut Iris Radar AB Org.nr. 556396-0789 Pia Svensson pia.svensson@iris.se Beslut Beslut efter riktad tillsyn av betygsrätt hos utbildningsanordnaren Iris Hadar AB inom utbildning

Läs mer

2010-03-31. Barn- och ungdomssatsning för trygghet, jobb och kunskap

2010-03-31. Barn- och ungdomssatsning för trygghet, jobb och kunskap 2010-03-31 Barn- och ungdomssatsning för trygghet, jobb och kunskap Sverige ser ut att ha klarat sig igenom finanskrisen bättre än många andra länder. Aktiva insatser för jobben och välfärden, tillsammans

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(21) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 2013-05-02

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(21) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 2013-05-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(21) Tid Kl 13.30 17.05 Plats Vävsalen, Kinnaström Beslutande M Pär-Erik Johansson FP Ulf Eriksson S Tuula Vähäniemi, tjänstgör för Håkan Bergeld (KD) S Bo Petersson S Margrethe

Läs mer

upp,elki KF 70 15 JUNI 2015

upp,elki KF 70 15 JUNI 2015 upp,elki KF 70 15 JUNI 2015 Nr.70 Interpellation av Benny Lindholm (FP) om framtiden för arbetsmarknadsinsatser i Uppsala KSN-2015-1161 Efter ett beslut i september 2012 om innovationsvänlig upphandling

Läs mer

Elever med heltäckande slöja i skolan

Elever med heltäckande slöja i skolan Juridisk vägledning Granskat juli 2012 Mer om Elever med heltäckande slöja i skolan Klädsel är något som normalt bestäms av individen själv. Utgångspunkten är att en skolhuvudman ska visa respekt för enskilda

Läs mer

Utreda förutsättningar för Upplands Väsby kommun att bilda finansiellt samordningsförbund.

Utreda förutsättningar för Upplands Väsby kommun att bilda finansiellt samordningsförbund. Tjänsteutlåtande Enhetschef 2015-06-30 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2015:292 20901 Kommunstyrelsen Utreda förutsättningar för Upplands Väsby kommun att bilda finansiellt

Läs mer

Basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden 2015

Basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden 2015 Basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden 2015 KOMMUNREVISIONEN Revisionsrapport 1(8) KR-2015/0014 Handläggare, titel, telefon Christer Lordh, 1:a revisor 011-15 17 15 Revisionsrapport av byggnads-

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2008-01-09

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2008-01-09 Ks 1 Ekonomiinformation Ekonomichefen lämnar vid kommunstyrelsens sammanträde i januari 2008 en årsprognos baserad på utfall till och med november månad 2007 och som i väsenligt överensstämmer med prognosen

Läs mer

Riktlinjer för godkännande av fristående förskola samt pedagogisk omsorg med enskild huvudman

Riktlinjer för godkännande av fristående förskola samt pedagogisk omsorg med enskild huvudman BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2011-06-09 Birgitta Öhrström DNR 160/2011-617 Riktlinjer för godkännande av fristående förskola samt pedagogisk omsorg med enskild huvudman Inledning Enskilda får enligt

Läs mer

Hällefors kommun. Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport

Hällefors kommun. Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 15 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier

Läs mer