Upprop och anmälningar om förhinder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Upprop och anmälningar om förhinder"

Transkript

1 1(18) Kf 37 Kf 37 Upprop och anmälningar om förhinder

2 2(18) Kf 38 Kf 38 Kungörelse av fullmäktigesammanträdet Kungörelse av fullmäktigesammanträdet anslogs på kommunens anslagstavla den 1 mars Kungörelsen infördes i Nynäshamns Posten den 5 mars Kallelse utsändes till fullmäktiges ledamöter den 4 mars 2013.

3 3(18) Kf 39 Kf 39 Justering av sammanträdets protokoll

4 4(18) Kf 40 Kf 40 37/ Interpellationsbehandling och behandling av fråga Harry Bouveng (M) har den 27 februari 2013 inkommit med en interpellation gällande Säker skolväg till Fagerviksskolan, ställd till miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande. Lena Dafgård (SN) har den 24 februari 2013inkommit med en fråga om kommunen kommer att anmäla intresse för att delta i referensgruppen betr. strandskydd till kommunstyrelsens vice ordförande Daniel Adborn (FP).

5 5(18) Kf 41 Kf / Revidering av förbundsordning för Samordningsförbundet Östra Södertörn Ärendebeskrivning Samordningsförbundet Östra Södertörn har överlämnat ett förslag till reviderad förbundsordning till medlemmarna för beslut. Samordningsförbundet hemställer att medlemmarna fastställer föreslagna förändringar i förbundsordningen 5, 6, 14 och 16. Ändringarna gäller från det datum då den sista medlemmen har fattat likalydande beslut i ärendet. Föreslagna ändringar innebär att ledamöter och ersättare väljs för fyra år räknat från och med den 1 januari året efter val av fullmäktige i landsting och kommuner har ägt rum. Kravet på konsensusbeslut utgår, beslut fattas med kvalificerad majoritet. Styrelsen är beslutför om fler än hälften av ledamöterna är närvarande, samt att mandattiden för revisorerna blir samma som för ledamöterna. Ett tillägg har tillförts som förtydligar bestämmelsen om att Samordningsförbundet inte får besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning. Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 23 januari Samordningsförbundet Sydöstra Södertörn bildades formellt den 1 april Kommunfullmäktige beslutade den 10 mars 2010, 31, att godkänna förbundsordning och avsiktsförklaring för förbundet. Samordningsförbundets uppgift är att bedriva finansiell samordning enligt lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Förbundets medlemmar är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Stockholms läns landsting samt kommunerna Haninge, Nynäshamn och Tyresö. Kommunfullmäktige har därefter den 9 mars 2011, 69, beslutat godkänna en justering i förbundsordningen avseende 6 och 16. Samtliga medlemmar utom Stockholms läns landsting godkände den reviderade förbundsordningen Landstingsfullmäktige beslutade den 6 december 2011 att inte godkänna förslaget och föreslog att förbundet skulle återkomma med ett nytt förslag.

6 6(18) Kf 41 Samordningsförbundets styrelse beslutade den 2 februari 2012 att bifalla landstingets förslag till ändringar samt överlämna förslag till revideringar av förbundsordningen till medlemmarna för synpunkter. Socialförvaltningen har tagit del av föreslagna ändringar och har den 12 mars 2012 meddelat att förvaltningen inte har några synpunkter på förändringarna. Kommunstyrelseförvaltningen gör ingen annan bedömning än socialförvaltningen av föreslagna ändringar i förbundsordningen. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att ändringarna i förbundsordningen godkänns. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna föreslagna ändringar av 5, 6, 14 och 16 i förbundsordningen för Samordningsförbundet Östra Södertörn. Ändringarna gäller från det datum då den sista medlemmen har fattat likalydande beslut i ärendet. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 20 februari KS 38 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna föreslagna ändringar av 5, 6, 14 och 16 i förbundsordningen för Samordningsförbundet Östra Södertörn. Ändringarna gäller från det datum då den sista medlemmen har fattat likalydande beslut i ärendet.

7 Kommunstyrelseförvaltningen Kansliavdelningen Sid 1 (2) Ärendenummer: 318/ Handläggare: Eva Ryman Kommunstyrelsen Reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet Östra Södertörn Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna föreslagna ändringar av 5, 6, 14 och 16 i förbundsordningen för Samordningsförbundet Östra Södertörn. Ändringarna gäller från det datum då den sista medlemmen har fattat likalydande beslut i ärendet. Ärendebeskrivning Samordningsförbundet Östra Södertörn har överlämnat ett förslag till reviderad förbundsordning till medlemmarna för beslut. Samordningsförbundet hemställer att medlemmarna fastställer föreslagna förändringar i förbundsordningen 5, 6, 14 och 16. Ändringarna gäller från det datum då den sista medlemmen har fattat likalydande beslut i ärendet. Föreslagna ändringar innebär att ledamöter och ersättare väljs för fyra år räknat från och med den 1 januari året efter val av fullmäktige i landsting och kommuner har ägt rum. Kravet på konsensusbeslut utgår, beslut fattas med kvalificerad majoritet. Styrelsen är beslutför om fler än hälften av ledamöterna är närvarande, samt att mandattiden för revisorerna blir samma som för ledamöterna. Ett tillägg har tillförts som förtydligar bestämmelsen om att Samordningsförbundet inte får besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning. Postadress Besöksadress Leveransadress Telefon Telefax Bankgiro PlusGiro NYNÄSHAMN Stadshusplatsen 1 Floravägen vx Receptionen

8 2(2) Bakgrund Samordningsförbundet Sydöstra Södertörn bildades formellt den 1 april Kommunfullmäktige beslutade den 10 mars 2010, 31, att godkänna förbundsordning och avsiktsförklaring för förbundet. Samordningsförbundets uppgift är att bedriva finansiell samordning enligt lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Förbundets medlemmar är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Stockholms läns landsting samt kommunerna Haninge, Nynäshamn och Tyresö. Kommunfullmäktige har därefter den 9 mars 2011, 69, beslutat godkänna en justering i förbundsordningen avseende 6 och 16. Samtliga medlemmar utom Stockholms läns landsting godkände den reviderade förbundsordningen Landstingsfullmäktige beslutade den 6 december 2011 att inte godkänna förslaget och föreslog att förbundet skulle återkomma med ett nytt förslag. Samordningsförbundets styrelse beslutade den 2 februari 2012 att bifalla landstingets förslag till ändringar samt överlämna förslag till revideringar av förbundsordningen till medlemmarna för synpunkter. Socialförvaltningen har tagit del av föreslagna ändringar och har den 12 mars 2012 meddelat att förvaltningen inte har några synpunkter på förändringarna. Kommunstyrelseförvaltningen gör ingen annan bedömning än socialförvaltningen av föreslagna ändringar i förbundsordningen. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att ändringarna i förbundsordningen godkänns. Birgitta Elvås Kommunchef Bilagor: Samordningsförbundets Östra Södertörns protokoll 28 november 2012, 71 med bilagor

9 7(18) Kf / Kf 42 Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda under 2013 och tillsvidare Ärendebeskrivning Årets reviderade ersättningsbestämmelser innehåller några ändringar med anledning av förändring av den politiska organisationen. Tre kommunalråd blir två. Kommunstyrelsens vice ordförande blir kommunalråd på heltid och övertar uppdraget som ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Det innebär att några mindre ändringar behöver göras i huvudbestämmelserna där 9 tredje stycket utgår och i ersättningsbilagan. Socialnämnden har den 29 januari 2013 valt nämndens ordförande till uppdraget som ordförande i det egna biståndsutskottet. Ordförandens engagemangsgrad bör samtidigt utökas från 50 till 60 procent av heltid. Förändringen innebär att 9 sista stycket i huvudbestämmelserna utgår. I ersättningsbilagan, under rubriken Årsarvode punkten 4 ändras siffran 50 till 60 samt att fjärde stycket på sidan 2 under samma rubrik får ny lydelse. I ersättningsbilagan under rubriken Presidiearvode utgår punkten 6 om arvode till biståndsutskottets ordförande. Samtliga ändringar i detta stycke föreslås träda i kraft den 1 februari Kommunens revisorer har i skrivelse redogjort för sitt uppdrag och föreslagit, att kommunen prövar om ett fast årligt arvode bör utges till samtliga revisorer i stället för sammanträdesarvode. Idag erhåller endast revisorernas ordförande ett fast årligt, s.k. presidiearvode. Revisorernas skrivelse med förslag till nya arvodesbelopp bifogas. Revisorernas ordförande erhåller presidiearvode med 0.35 inkomstbasbelopp per år. Det innebär en uppräkning från kr till kr. Övriga revisorer erhåller presidiearvode med 0.20 inkomstbasbelopp per år, vilket motsvarar kr per år. Samtliga behåller rätten till sammanträdesarvode. Detta bibehåller symmetrin i ersättningsbestämmelserna och den grundtanke om ersättningsgill närvaro som bestämmelserna vilar på. Angivna belopp är uttryckta i 2013 års nivå. Ändringarna i vad avser socialnämndens ordförande genomförs från och med den 1 februari. Vad slutligen gäller finansieringen av det nya kommunalrådet på heltid förslås att kostnaden för årsarvodet delas lika mellan kommunstyrelsen och miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Övriga kostnadsfördelningar är oförändrade.

10 8(18) Kf 42 Arvodesberedningen har den 8 februari 2013, 3, avgett följande förslag till kommunfullmäktige. Arvodesberedningens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar 1. "Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda samt ersättning vid deltagande i intressesammansatta organ" och den till bestämmelserna hörande ersättningsbilagan och bilaga 2 ska ha den lydelse som framgår av bilaga A. 2. Bestämmelserna träder i kraft den 1 januari 2013 och ersätter gällande bestämmelser (Kf 70/2011) som vid samma tid upphör att gälla. I vad avser socialnämndens ordförande träder de ändrade bestämmelserna i kraft den 1 februari På ärenden hänförliga i tiden före den 1 januari 2013 respektive den 1 februari 2013, tillämpa vid varje tid gällande äldre bestämmelser. 4. Finansiering sker inom varje myndighets kommunbidrag och ska beaktas i dess internbudget. Kostnaden för årsarvode till ordföranden i barn- och utbildningsnämnden m.m. ska belasta barn- och utbildningsnämnden med 80 % och socialnämnden med resterande 20 %. Kostnaden för årsarvode till kommunalrådet, tillika vice ordförande i kommunstyrelsen och ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska delas lika mellan myndigheterna.

11 9(18) Kf 42 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1. "Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda samt ersättning vid deltagande i intressesammansatta organ" och den till bestämmelserna hörande ersättningsbilagan och bilaga 2 ska ha den lydelse som framgår av bilaga A. 2. Bestämmelserna träder i kraft den 1 januari 2013 och ersätter gällande bestämmelser (Kf 70/2011) som vid samma tid upphör att gälla. I vad avser socialnämndens ordförande träder de ändrade bestämmelserna i kraft den 1 februari På ärenden hänförliga i tiden före den 1 januari 2013 respektive den 1 februari 2013, tillämpa vid varje tid gällande äldre bestämmelser. 4. Finansiering sker inom varje myndighets kommunbidrag och ska beaktas i dess internbudget. Kostnaden för årsarvode till ordföranden i barn- och utbildningsnämnden m.m. ska belasta barn- och utbildningsnämnden med 80 % och socialnämnden med resterande 20 %. Kostnaden för årsarvode till kommunalrådet, tillika vice ordförande i kommunstyrelsen och ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska delas lika mellan myndigheterna. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 20 februari 2013 Ks 41

12 10(18) Kf 43 Kf / Svar på motion - inrättande av lånecyklar i Nynäshamns kommun Ärendebeskrivning Harry Bouveng (M) och Bodil Toll (M) har i en motion daterad den 10 maj 2012, föreslagit att kommunen presenterar ett förslag till inrättande av ett för kommunen anpassat lånecykelsystem. Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 21 januari Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 20 februari 2013 Ks 42. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad.

13 Kommunstyrelseförvaltningen Kansliavdelningen Sid 1 (2) Ärendenummer: 142/ Handläggare: Lina Pennlert Kommunstyrelsen Svar på motion- inrättande av lånecyklar i Nynäshamns kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad. Ärendebeskrivning Harry Bouveng (M) och Bodil Toll (M) har i en motion daterad den 10 maj 2012, föreslagit att kommunen presenterar ett förslag till inrättande av ett för kommunen anpassat lånecykelsystem. Remiss Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 20 september 2012 att anta miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens synpunkter som sitt yttrande. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen håller med motionärerna om att cykel är ett bra transportmedel. I Nynäshamns stad finns det möjlighet att hyra cykel för både barn och vuxna nere vid Gästhamnskontoret/Turistbyrån. Det finns även elcyklar att hyra för den som vill ha lite extra hjälp att trampa. Hyran är 60 kr för fyra timmar och 100 kr/dygn. Vill man hyra en längre tid kostar första dygnet 100 kronor och därefter 60 kronor per dygn. Verksamheten med lånecyklarna som finns i Stockholm Stad bedrivs av företaget Clear Channel. Clear Channel står för kostnaderna för etablering och drift och Stockholm Stad för markupplåtelsen. För att kunna låna cyklarna behövs ett cykelkort. De finns att köpa bl a på SLcenter och vid vissa hotell. Man kan köpa ett säsongkort för kr eller ett 3- dagars kort för 165 kronor. För att cyklarna ska vara tillgängliga för så många som möjligt måste man lämna tillbaka cykeln efter 3 timmar. Postadress Besöksadress Leveransadress Telefon Telefax Bankgiro PlusGiro NYNÄSHAMN Stadshusplatsen 1 Floravägen vx Receptionen

14 2(2) Förvaltningen gör bedömningen att lånecyklar lämpar sig bättre i större städer där omsättningen är större och avstånden mellan olika målpunkter i citykärnan är längre än i Nynäshamn. För att ett system med lånecyklar ska vara attraktivt krävs att cyklarna håller hög standard vilket i sin tur kräver servicefunktioner vilket skulle medföra extra personella resurser som inte finns i kommunen i dagsläget. Utifall Clear Channel är intresserade av att etablera sig i Nynäshamn får kommunen ta ställning till ett eventuellt samarbete då. Förvaltningen anser att motionen bör anses besvarad. Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter Kommunstyrelseförvaltningen har tagit del av det pågående arbetet i Stockholms läns landsting med utvecklingen av bussväderskydd. Vid möte i Trafiknämnden den 11 december 2012, 173, beslutades att i samverkan med länets kommuner verka för fler lånecyklar vid viktiga knutpunkter inom Stockholms län. Kommunstyrelseförvaltningen gör bedömningen att det i dagsläget är viktigt att bevaka frågan samt att följa utvecklingen inom länet utifall det skulle medföra förändringar som gör att det skulle bli aktuellt att se över den nuvarande cykeluthyrning som finns vid Gästhamnskontoret i Nynäshamns kommun. I övrigt har förvaltningen ingen annan uppfattning än vad som framkommit i miljö- och samhällsbyggnadsnämndens yttrande och föreslår att motionen anses besvarad. Birgitta Elvås Kommunchef Lina Pennlert Utredare Bilagor: 1. Motion från Harry Bouveng (M) och Bodil Toll (M) Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens yttrande,

15 11(18) Kf 44 Kf / Svar på medborgarförslag Anlägg farthinder och förbättra övergångsställen och belysning på Backluravägen Ärendebeskrivning Hans Nordqvist har kommit in med ett medborgarförslag 7 november Förslagsställaren föreslår anläggande av farthinder eller andra trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Backluravägen då många kör för fort idag. Vidare anser förslagsställaren att de övergångsställen och belysning som finns utmed vägen måste förbättras. Området har många boende, trafikmängden är relativt hög och den långa, raka och breda vägen kan inbjuda till höga hastigheter. Ingen genomfartstrafik förekommer då gatan är en återvändsgata. Bebyggelsen ligger samlad på vägens ena sida varför korsningsanspråk endast finns vid busshållsplatserna och vid korsningen med Baltzars väg. Kommunstyrelsen beslutade 22 augusti 2012 att återremittera medborgarförslaget för ett förtydligande av tidplanen för de åtgärder som planeras att vidtas i området. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse medborgarförslaget besvarat. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 20 februari 2013 Ks 43. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse medborgarförslaget besvarat.

16 KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN Sid 1 (2) Ärendenummer: 298/ Handläggare: Susanne Wallgren Kommunstyrelsen Svar på medborgarförslag Anlägg farthinder och förbättra övergångsställen och belysning på Backluravägen Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse medborgarförslaget besvarat. Ärendebeskrivning Hans Nordqvist har kommit in med ett medborgarförslag 7 november Förslagsställaren föreslår anläggande av farthinder eller andra trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Backluravägen då många kör för fort idag. Vidare anser förslagsställaren att de övergångsställen och belysning som finns utmed vägen måste förbättras. Området har många boende, trafikmängden är relativt hög och den långa, raka och breda vägen kan inbjuda till höga hastigheter. Ingen genomfartstrafik förekommer då gatan är en återvändsgata. Bebyggelsen ligger samlad på vägens ena sida varför korsningsanspråk endast finns vid busshållsplatserna och vid korsningen med Baltzars väg. Kommunstyrelsen beslutade 22 augusti 2012 att återremittera medborgarförslaget för ett förtydligande av tidplanen för de åtgärder som planeras att vidtas i området. Remiss Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 15 december 2012, 235, att föreslå kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget besvarat med vad som anförs i detta yttrande. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden framhåller att busshållsplatserna utmed Backluravägen har tillgänglighetsanpassats under 2012 (se bilagda bilder). Arbetena har genomförts under sensommaren och färdigställts under oktober. Busshållplatserna är utformade som så kallad enkel stopphållplats. Det innebär att busshållplatserna ligger på var sida om gatan och skiljs åt av en mittrefug. Då passagen är smal måste passerande fordon sänka farten. Lösningen innebär ökad Postadress Besöksadress Leveransadress Telefon Telefax Bankgiro PlusGiro NYNÄSHAMN Stadshusplatsen 1 Floravägen vx Receptionen

17 2(2) trafiksäkerhet både för fotgängare som ska stiga på eller av bussen och som ska korsa gatan. För att öka säkerheten har övergångsstället vid Baltzars väg försetts med mittrefug och tillgänglighetsanpassats. Förslagsställaren efterfrågar även miljövänlig belysning längs med Backluravägen. Kommunen har under bytt ut den gamla gatubelysningen som bestod av kvicksilverlampor till modern belysning. Den nya belysningen ger ett klarare ljus, är miljövänligare, samt drar mindre energi. Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter Kommunstyrelseförvaltningen instämmer i miljö- och samhällsnämndens yttrande med hänvisning till utförda åtgärder. Förvaltningen vill förtydliga att eftersom behovet att korsa Backluravägen endast anses finnas vid busshållsplatserna och vid korsningen med Baltzars väg har dessa försetts med ovan nämnda åtgärder. Detta innebär ökad trafiksäkerhet för fotgängare och att passerande fordon tvingas sänka farten, vilket förslagsställaren efterfrågar. Några ytterligare åtgärder som farthinder finns det därför inte behov av. Därmed föreslås att medborgarförslaget anses besvarat. Birgitta Elvås Kommunchef Susanne Wallgren Utredare Bilagor: 1. Medborgarförslaget, Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut, , Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut, , 235, samt bilder på tillgänglighetsanpassade åtgärder på Backluravägen

18 12(18) Kf 45 Kf / Svar på medborgarförslag om stopplikt vid korsningen vid Porthus från väg 225 mot Södertälje Ärendebeskrivning Göran Jönsson har 11 april 2012 lämnat ett medborgarförslag om att stopplikt införs, istället för väjningsplikt som det är idag, vid vägkorsningen Porthus från väg 225 i riktning mot Södertälje. Förslagsställaren anser att stopplikt medför att man undviker ett antal trafikolyckor och därmed gör korsningen säkrare. Korsningen är en trevägskorsning där trafikanter på väg mot Södertälje har väjningsplikt för fordon som kommer från Södertälje (väg 225) och Lisö och Stora Vika (väg 534). Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 23 januari Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget anses besvarat. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 20 februari 2013 Ks 44. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget anses besvarat.

19 KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN Sid 1 (2) Ärendenummer: 113/ Handläggare: Susanne Wallgren Kommunstyrelsen Svar på medborgarförslag om stopplikt vid korsningen vid Porthus från väg 225 mot Södertälje Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget anses besvarat. Ärendebeskrivning Göran Jönsson har 11 april 2012 lämnat ett medborgarförslag om att stopplikt införs, istället för väjningsplikt som det är idag, vid vägkorsningen Porthus från väg 225 i riktning mot Södertälje. Förslagsställaren anser att stopplikt medför att man undviker ett antal trafikolyckor och därmed gör korsningen säkrare. Korsningen är en trevägskorsning där trafikanter på väg mot Södertälje har väjningsplikt för fordon som kommer från Södertälje (väg 225) och Lisö och Stora Vika (väg 534). Remiss Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 23 augusti 2012, 162, att anse medborgarförslaget besvarat med vad som anförs i yttrandet, med tillägget att förvaltningen ska skriva till Trafikverket och förorda att korsningen bör byggas om snarast. Nämnden konstaterar att den aktuella korsningen ligger utanför tättbebyggt område och att Trafikverket är väghållare för båda vägarna. Det innebär att det är länsstyrelsen som beslutar om väjningsplikten ska ändras till stopplikt, varför inkommit önskemål har översänts till Länsstyrelsen i Stockholm län. Innan länsstyrelsen beslutar får bland andra Polisen, Trafikverket och kommunen möjlighet att yttra sig. Nämnden är tveksam till att stopplikt ger den trafiksäkerhetshöjande effekt som förslagsställaren eftersträvar. Trafikanter på väg norrut på väg 534 från Lisö och Stora Vika kommer på en raksträcka och det kan vara svårt för dessa trafikanter att upptäcka korsningen med väg 225 från Ösmo som ansluter från höger. Oavsett om det är väjnings- eller stopplikt gäller att utfart endast får ske utan hinder för övrig trafik. Postadress Besöksadress Leveransadress Telefon Telefax Bankgiro PlusGiro NYNÄSHAMN Stadshusplatsen 1 Floravägen vx Receptionen

20 2(2) Skillnaden är att vid stopplikt måste samtliga fordon stå still innan de fortsätter oavsett om det kommer någon annat fordon den väg de avser att köra in på. Nämnden förordar istället att väg 225 prioriteras och att korsningen byggs om så att den blir genomgående eller huvudväg och att trafiken på väg 225 inte behöver stanna i korsningen. Det medför att väg 534 (från Lisö och Stora vika) ansluter till väg 225 och fordon från väg 534 har väjningsplikt (alt stopplikt) innan då åker ut på väg 225. Förändringen skulle medföra en hållbar och trafiksäker korsning. Se bifogade bilder. Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter Kommunstyrelseförvaltningen har ingen annan uppfattning än vad som framkommit i miljö- och samhällsbyggnadsnämndens yttrande och föreslås att medborgarförslaget anses besvarat. Birgitta Elvås Kommunchef Susanne Wallgren Utredare Bilagor: 1. Medborgarförslaget, Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens yttrande, , Illustration över nuvarande korsning Porthus - väg 225och förslag till ombyggnad

21 13(18) Kf 46 Kf 46 Inkomna ärenden och motioner 39/ Förändrade avgifter för sommarbåtplatser och gästhamnsplatser i Nynäshamn 36/ Lena Dafgård (SN) inkom den 15 februari 2013 med en motion angående brevlådor för kommunpost inom Nynäshamns kommun

22 14(18) Kf Kf 47 Inkomna medborgarförslag 2826/2012 Medborgarförslag har inkommit från Cecilia Helmfrid om att Skolgatan ska prioriteras vid snöröjning. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att delegera beslutanderätten för medborgarförslaget till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 2841/2012 Medborgarförslag har inkommit från Johan Sturesson om Stadsdelsvolontärer. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att delegera beslutanderätten för medborgarförslaget till socialnämnden. 196/2013 Medborgarförslag har inkommit från Birgitta Söderström om att komplettera 30-skyltarna vid skolorna med tilläggsskyltar om när hastigheten ska gälla. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att delegera beslutanderätten för medborgarförslaget till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 209/2013 Medborgarförslag har inkommit från Gabriella Troilert Niva om busstrafik till Sjötelegrafen. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att delegera beslutanderätten för medborgarförslaget till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 294/2013 Medborgarförslag har inkommit från Catherine Linderholm om markerade stopplinjer i garaget vid Folkets Hus i Nynäshamn. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att delegera beslutanderätten för medborgarförslaget till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 295/2013 Medborgarförslag har inkommit från Catherine Linderholm om trafikspegel för in- och utfart ur garaget vid Folkets Hus i Nynäshamn. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att delegera beslutanderätten till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

23 15(18) 363/2013 Medborgarförslag har inkommit från Anna-Lena Lundén om fler papperskorgar i Ösmo. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att delegera beslutanderätten till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att 1. delegera beslutanderätten för medborgarförslag om att Skolgatan ska prioriteras vid Snöröjning till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, 2. delegera beslutanderätten för medborgarförslag om Stadsdelsvolontärer till socialnämnden, 3. delegera beslutanderätten för medborgarförslag om att komplettera 30-skyltarna vid skolorna med tilläggskyltar till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, 4. delegera beslutanderätten för medborgarförslag om busstrafik till Sjötelegrafen till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, 5. delegera beslutanderätten för medborgarförslag om markerade stopplinjer i garaget vid Folkets Hus till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, 6. delegera beslutanderätten för medborgarförslag om trafikspegel för inoch utfart ur garaget vid Folkets Hus till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, 7. delegera beslutanderätten för medborgarförslag om fler papperskorgar i Ösmo till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

24 16(18) Kf 48 Kf 48 Meddelanden Socialstyrelsen publicerade den 21 februari 2013 vägledningen: stöd till anhöriga vägledning till kommunerna för tillämning av 5 kap. 10 socialtjänslagen. 65/ Mark- och miljödomstolen meddelade den 14 februari 2014 dom i mål P , (gällande detlaljplan för Himmelsö 1:6) mark- och miljödomstolens samlade bedömning är att beslutet att anta aktuell detaljplan inte ryms inom gällande bestämmelser, då det inte är förenligt med 2 kap. 1 ÄPBL, 3 och 4 kap. miljöbalken samt 5 kap. 9 och 18 ÄPBL. Länsstyrelsens beslut ska därför ändras genom att kommunens beslut att anta detaljplanen upphävs. 3111/ Miljö och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 24 januari 2013 om verksamhetsplan och internbudget för 2013, Msn / Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 18 februari 2013 att avslå medborgarförslaget gällande informationsskyltar på utvalda byggnader och platser med historik och bilder från kommunens bildarkiv, Kfn / Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 18 februari 2013 att avslå medborgarförslaget gällande upprustning av gamla fotbollsplaner i Ösmo Kfn / Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 18 februari 2013 att avslå medborgarförslaget gällande samlingslokal i Stora Vika Kfn 16.

25 17(18) Kf Avsägelser Inga inkomna tom den 4 mars 2013.

26 18(18) Kf 50 Valärenden Inga inkomna tom den 4 mars 2013.

K U N G Ö R E L S E. 41. Revidering av förbundsordning för Samordningsförbundet Östra Södertörn

K U N G Ö R E L S E. 41. Revidering av förbundsordning för Samordningsförbundet Östra Södertörn K U N G Ö R E L S E Kommunfullmäktige i Nynäshamn kallas att sammanträda i Folkets Hus Nynäshamn, Mysingen, onsdagen den 13 mars 2013, kl 19.00, varvid följande ärenden behandlas: 37. Upprop och anmälningar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-02-20

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-02-20 1(38) Plats och tid Nämndhuset, lokal: Landsort kl 08.30-11.55 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Daniel Adborn (FP) och Harry Bouveng (M) Justeringens

Läs mer

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2014-01-30, kl 08.30

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2014-01-30, kl 08.30 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-22 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Extra sammanträde Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2014-01-30, kl 08.30 Ärende: 22. AB Nynäshamnsbostäder med dotterbolag

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-08-22. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-08-22. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-08-22 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 22 augusti 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN

FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN Rapport Ramböll Trafik och Samhällsplanering Helsingborg 2 FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD

Läs mer

Erik Mårtensson, ordförande (KD) Christina Pehrson (M) Johan Lavesson, väg-och trafikingenjör Lars Sparrhult, va-chef Margareta Sparrhult, sekreterare

Erik Mårtensson, ordförande (KD) Christina Pehrson (M) Johan Lavesson, väg-och trafikingenjör Lars Sparrhult, va-chef Margareta Sparrhult, sekreterare 2009-06-08 46 Plats och tid Kommunhuset kl 18.00-21.00 Beslutande Ersättare Erik Mårtensson, ordförande (KD) Christina Pehrson (M) Marie Ferrari (S) Åke Johansson (C) Fredrik Ståhlhandske (M) Roland Wheeldon

Läs mer

Plats och tid Komunkontoret sammanträdesrum A, onsdag 18 juni 2014, klockan 09:00 11:30

Plats och tid Komunkontoret sammanträdesrum A, onsdag 18 juni 2014, klockan 09:00 11:30 2014-06-18 1 (20) Plats och tid Komunkontoret sammanträdesrum A, onsdag 18 juni 2014, klockan 09:00 11:30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Börje Ohlsson (S) Mikael Jonsson, (M) Ingemar Ehn,

Läs mer

Fredrik Ollén (M), ordförande Joanna Stridh (C), ersättare för Annette Riesbeck (C) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S)

Fredrik Ollén (M), ordförande Joanna Stridh (C), ersättare för Annette Riesbeck (C) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S) 1(13) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.30 09.30 Beslutande Ledamöter Fredrik Ollén (M), ordförande Joanna Stridh (C), ersättare för Annette Riesbeck (C) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki

Läs mer

Detaljplan för del av Kungsbro 1:1, Nykvarns kommun

Detaljplan för del av Kungsbro 1:1, Nykvarns kommun Samrådsredogörelse, Dnr KS/2013:317 Hur samrådet har bedrivits Plansamrådet har pågått under tiden 2015-02-17 2015-03-18. Samrådshandlingarna ställdes ut i kommunens bibliotek och skickades per post till

Läs mer

Olägenhetsanmälan gällande vägtrafikbuller och vibrationer från Skogaholmsvägen, Älvåker

Olägenhetsanmälan gällande vägtrafikbuller och vibrationer från Skogaholmsvägen, Älvåker Dnr MN-2011-2739 Dpl 532 sid 1 (6) MILJÖFÖRVALTNINGEN Miljöförvaltningen Tjänsteskrivelse 2012-04-24 Mats Bergström, 054-540 4670 mats.bergstrom@karlstad.se Miljönämnden Olägenhetsanmälan gällande vägtrafikbuller

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-08-21. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-08-21. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-08-21 PLATS OCH TID Sannerudsskolan, torsdag 21 augusti 2014, kl. 19.00 Välkomna på invigningen av Sannerudsskolan kl. 18.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE

Läs mer

Cykelutredningens förslag Ökad och säkrare cykling en översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv. (SOU 2012:70). Svar på remiss

Cykelutredningens förslag Ökad och säkrare cykling en översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv. (SOU 2012:70). Svar på remiss Jeffery Archer Trafikplanering 08-508 260 67 jeffery.archer@stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2012-02-07 Cykelutredningens förslag Ökad och säkrare cykling en översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv.

Läs mer

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Detaljplan för del av Kärna 67:1, hyresbostäder i Hermansby socken, Kungälvs kommun PLANERING SAMHÄLLSBYGGNAD Mall skapad 041115 ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80

Läs mer

Förbundsordningen för Samordningsförbundet Östra Södertörn

Förbundsordningen för Samordningsförbundet Östra Södertörn 21 augusti 2012 Förbundsordningen för Samordningsförbundet Östra Södertörn Samordningsförbundet Östra Södertörn (nedan kallat förbundet) har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning

Läs mer

kl 09:00-16:00 (inkl inspektionsresa) Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Övriga: Ingrid Karlsson miljö- och byggchef

kl 09:00-16:00 (inkl inspektionsresa) Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Övriga: Ingrid Karlsson miljö- och byggchef Tid: Plats: PROTOKOLL 1(13) kl 09:00-16:00 (inkl inspektionsresa) Älven, Kommunförvaltningen Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Ulf Lundberg, v Magnus Sandin, c Esbjörn Henriksson, fp Tjänstgörande

Läs mer

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, 2015-08-19 kl. 08.30

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, 2015-08-19 kl. 08.30 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2015-08-12 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, 2015-08-19 kl. 08.30 Ärenden: Enligt föredragningslistan Översänder kallelse, tid och

Läs mer

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder Gustavsbergsvägen och Gamla Skärgårdsvägen

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder Gustavsbergsvägen och Gamla Skärgårdsvägen Trafiksäkerhetshöjande åtgärder Gustavsbergsvägen och Gamla Skärgårdsvägen Utredare Linda Lundberg Therese Nyman STOCKHOLM 2014-05-19 Bildkälla: VTI (2009) Fokus på barn i trafiken. Bakgrund Skolelever

Läs mer

Protokoll KS 3, 5 16 2015 01 22

Protokoll KS 3, 5 16 2015 01 22 3, 5 16 Innehåll 3 Fastställande av föredragningslista och val av justerare... 4 4 Upphandling av entreprenör för drift av linfärja mellan Vaxön och Vaxholms kastell... 5 5 Utökat bebyggelseavstånd från

Läs mer

Samrådet 11-16. Sakägare. Miljönämnden Trafikverket. Socialnämnden Öresundskraft Kultur- och. fritidsnämnden Länsstyrelsen. de inkommit.

Samrådet 11-16. Sakägare. Miljönämnden Trafikverket. Socialnämnden Öresundskraft Kultur- och. fritidsnämnden Länsstyrelsen. de inkommit. ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖRR FASTIGHETEN HJÄRNARP 3:233 MFL ÄNGELHOLMS KOMMUN UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE SAMRÅDET Samrådet om planförslaget redovisas i en samrådsredogörelse daterad 2010-11-16. HUR UTSTÄLLNINGEN

Läs mer

K U N G Ö R E L S E. 26. Svar på medborgarförslag om anläggande av grus- eller asfaltsgångväg på Vanstaskolans område

K U N G Ö R E L S E. 26. Svar på medborgarförslag om anläggande av grus- eller asfaltsgångväg på Vanstaskolans område K U N G Ö R E L S E Kommunfullmäktige i Nynäshamn kallas att sammanträda i Folkets Hus Nynäshamn, Mysingen, onsdagen den 13 februari 2013, kl 19.00, varvid följande ärenden behandlas: 18. Upprop och anmälningar

Läs mer

PROTOKOLL 2016-02-15. Svar på medborgarförslag 2014:17 om hastighetssänkande åtgärder i korsningen Staffansvägen/Häradsvägen KS-2014/748

PROTOKOLL 2016-02-15. Svar på medborgarförslag 2014:17 om hastighetssänkande åtgärder i korsningen Staffansvägen/Häradsvägen KS-2014/748 Kommunstyrelsens arbetsutskott 49 Utdrag ur PROTOKOLL 2016-02-15 Svar på medborgarförslag 2014:17 om hastighetssänkande åtgärder i korsningen Staffansvägen/Häradsvägen KS-2014/748 Arbetsutskottets förslag

Läs mer

Trygghetsvandring. Simlångsdalen den 5 maj 2015

Trygghetsvandring. Simlångsdalen den 5 maj 2015 Trygghetsvandring Simlångsdalen den 5 maj 2015 Tre olika grupper bestående av boende och tjänstemän vandrade i tre förutbestämda områden i Simlångsdalen och noterade iakttagelser, förslag på åtgärder samt

Läs mer

Inledning. Bakgrund. Geografisk avgränsning. Figur: Utredningsområde för gestaltningsprogrammet

Inledning. Bakgrund. Geografisk avgränsning. Figur: Utredningsområde för gestaltningsprogrammet Inledning Bakgrund Leksands kommun önskar stärka Leksands Norets identitet och därmed stärka områdets roll som ett aktivt, levande centrum i tätorten, i kommunen och regionen. Detta gäller handel och verksamheter,

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för del av Brakmarsvägen samt bussvändplats i Raksta, Tyresö kommun

SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för del av Brakmarsvägen samt bussvändplats i Raksta, Tyresö kommun Stadsbyggnadskontoret oktober 2009 Karin Norlander SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för del av Brakmarsvägen samt bussvändplats i Raksta, Tyresö kommun Tyresös stadsbyggnadskontor upprättade juni

Läs mer

Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret, Forshaga Avser : 107-113

Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret, Forshaga Avser : 107-113 Kommunstyrelsen 1(8) Tid och plats: Kl.18.30-18.35 Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret, Forshaga Avser : 107-113 Beslutande: Angelica Rage (s), ordförande Sten Myreback (c), v. ordförande Kenneth

Läs mer

2014-02-04. Motion om bättre vitmarkeringar samt skyltning vid cykelöverfarter och övergångsställen. (AU 9) KS 2013-303

2014-02-04. Motion om bättre vitmarkeringar samt skyltning vid cykelöverfarter och övergångsställen. (AU 9) KS 2013-303 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-02-04 33 Motion om bättre vitmarkeringar samt skyltning vid cykelöverfarter och övergångsställen. (AU 9) KS 2013-303 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Riksåklagarens föreskrifter om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott; SFS 2015:534 Utkom från trycket den 25 augusti 2015 beslutade

Läs mer

Samrådsredogörelse. Detaljplan för Göken 9 Kristinehamns kommun, Värmlands län. Antagandehandling

Samrådsredogörelse. Detaljplan för Göken 9 Kristinehamns kommun, Värmlands län. Antagandehandling Antagandehandling Samrådsredogörelse Detaljplan för Göken 9 Kristinehamns kommun, Värmlands län Hur processen har bedrivits Detaljplanen har varit på samråd under tiden 2015-02-17 till 2015-03-24 Kungörelse

Läs mer

TRAFIKINVESTERINGSPROGRAM 2016-2018

TRAFIKINVESTERINGSPROGRAM 2016-2018 2015-11-30 TRAFIKINVESTERINGSPROGRAM 2016-2018 Trafikinvestering från 2015, ny beläggning och belysning på gång- och cykelbana utmed Henrik Palmes allé. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida FÖRORD 2 1. TRAFIKINVESTERINGAR

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-06-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-06-04 1(20) Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Örngrund kl 8.30-9.00 Beslutande Daniel Adborn (FP), ordförande Harry Bouveng (M) Övriga närvarande Utses att justera Birgitta Elvås, kommunchef Bertil

Läs mer

Trafikförordningen. 1. För att undvika trafikolyckor ska en trafikant iaktta den omsorg och varsamhet

Trafikförordningen. 1. För att undvika trafikolyckor ska en trafikant iaktta den omsorg och varsamhet Trafikförordningen 1 Grundbestämmelse TrF kap 2 Bestämmelser för alla trafikanter 1. För att undvika trafikolyckor ska en trafikant iaktta den omsorg och varsamhet som krävs med hänsyn till omständigheterna,

Läs mer

Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 12 2015-02-10 2015-02-23. Datum: Rev: Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson

Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 12 2015-02-10 2015-02-23. Datum: Rev: Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson PM angående utbyggnad av befintlig parkering för detaljplan Ändring av detaljplan för fastigheten Uddared 1:63 m fl, Oscarshöjd, Lerums kommun, Västra Götalands län. Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida:

Läs mer

Ärende Beteckning Sidnummer

Ärende Beteckning Sidnummer Barn- och utbildningsnämnden 2012-09-12 Plats: Lilla Sess Tid: 2012-09-18 kl. 19:00 Kl. 18.00 Gruppmöten Vid eventuellt förhinder var god meddela Er ersättare. Denna kallelse utgår även till ersättarna

Läs mer

Ärende 29. Medborgarförslag småbåtshamn i Karlskoga

Ärende 29. Medborgarförslag småbåtshamn i Karlskoga Ärende 29 Medborgarförslag småbåtshamn i Karlskoga Tjänsteskrivelse 2015-03-19 KS 2014.0266 Handläggare: Bosse Björk Kommunfullmäktige Svar på medborgarförslag om ny småbåtshamn i Karlskoga Sammanfattning

Läs mer

Protokoll 1 (16) Se nästa sida. Jennie Luthander. Bengt Andersson (S) Hasse Månsson (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (16) Se nästa sida. Jennie Luthander. Bengt Andersson (S) Hasse Månsson (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (16) Plats och tid Selma, 2016-02-16, kl. 17.00 18.40 Beslutande Se nästa sida. Övriga närvarande Malin Klasson, Utvecklingsingenjör gata/trafik, 13-16 Håkan Svensson, Driftchef, 13-16 Julia

Läs mer

Årstidsplan för bokslut och årsprognoser KS-2012/754

Årstidsplan för bokslut och årsprognoser KS-2012/754 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2012/754 2012-09-24 Kommunstyrelsen Årstidsplan för bokslut och årsprognoser KS-2012/754 Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Cykelpassager och Cykelöverfarter

Cykelpassager och Cykelöverfarter Cykelpassager och Cykelöverfarter Informationen i denna broschyr baseras på Trafikförordningen (1998:1276) Vägmärkesförordningen (2007:90) Lag om vägtrafikdefinitioner (2001:559) Förordning om vägtrafikdefinitioner

Läs mer

Upprop och anmälningar om förhinder

Upprop och anmälningar om förhinder 1(5) Kf 1 Kf (1) Upprop och anmälningar om förhinder 2(5) Kf 2 Kf (2) Kungörelse av fullmäktigesammanträdet Kungörelse av fullmäktigesammanträdet anslogs på kommunens anslagstavla den 9 november 2015.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-05 1 (26) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.35. ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson (S) Hanna Stymne

Läs mer

PROTOKOLL 2014-05-22. Tid och plats. Beslutande. Övriga närvarande. Kommunfullmäktige

PROTOKOLL 2014-05-22. Tid och plats. Beslutande. Övriga närvarande. Kommunfullmäktige Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Torsdag 22 maj 2014 kl.18.00-20.09 i konferenssal Qulturum Sländan, Nykvarns kommunhus. Effe Östman (M), ordförande Leif Zetterberg

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2006-08-29 124 Plats och tid s sessionssal kl. 17.00-18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2009-06-01 Sida 1 (11)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2009-06-01 Sida 1 (11) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2009-06-01 Sida 1 (11) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Lilla Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 19:00 20.20 Katja Larsson, ordförande Lars-Erik Wollmér

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunfullmäktige 2010-10-18 1 (16) Plats och tid Folkets hus aula, kl. 13.00 14.31 Ajournering kl.13.13-13-15 Beslutande 25 ordinarie ledamöter och 4 ersättare Övriga Torkel Arkmo, ekonom 43, 45-46, 48

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i vägmärkesförordningen (1978:1001); SFS 1999:720 Utkom från trycket den 3 augusti 1999 utfärdad den 1 juli 1999. Regeringen föreskriver i fråga om vägmärkesförordningen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-06-14 1(11) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: kl. 13.00 15.45, Fotbollens Hus Annika Engelbrektsson (S), ordf. Birgitta Höijer (C) Bjarne Rasmussen (S) Marianne Högberg (S) Ove Gunnarsson (S) Ulf

Läs mer

Bilaga 1. Barnkonsekvensanalys. Vägplan. Väg 2578, gång- och cykelväg, Lidköping-Tolsjö. Lidköpings kommun, Västra Götalands län.

Bilaga 1. Barnkonsekvensanalys. Vägplan. Väg 2578, gång- och cykelväg, Lidköping-Tolsjö. Lidköpings kommun, Västra Götalands län. Bilaga 1 Barnkonsekvensanalys Vägplan. Väg 2578, gång- och cykelväg, Lidköping-Tolsjö. Lidköpings kommun, Västra Götalands län Projektnummer: Dokumenttitel:. Vägplan. Väg 2578, gång- och cykelväg, Lidköping-Tolsjö.

Läs mer

MILJÖBILDER. Nr 3 oktober 2015, Årgång 16. Förvirring och rättsosäkerhet i trafiken råder när det gäller:

MILJÖBILDER. Nr 3 oktober 2015, Årgång 16. Förvirring och rättsosäkerhet i trafiken råder när det gäller: 1(10) MILJÖBILDER Nr 3 oktober 2015, Årgång 16 Förvirring och rättsosäkerhet i trafiken råder när det gäller: o Att köra i cirkulationsplatser o Cykelpassager och cykelöverfarter o Omkörning på väg o Utfart

Läs mer

Protokoll 1. Stig Svedin och Kenneth Westberg Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 den 26 augusti 2013 Underskrifter ...

Protokoll 1. Stig Svedin och Kenneth Westberg Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 den 26 augusti 2013 Underskrifter ... Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-15.10 ande Övriga närvarande Anders Sandström (S) Anna-Lena Fjellstöm (S) Ann-Margret Bäckström (S) Kenneth Westberg (M) Anders Wallgren (M) Stig Svedin

Läs mer

PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN

PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN 2014-06-10 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Nulägesbeskrivning... 3 2.1 Biltrafik... 4 2.2 Gång- och cykeltrafik... 5 2.3 Kollektivtrafik... 5 3 Planerad exploatering...

Läs mer

KALLELSE Kommunfullmäktige

KALLELSE Kommunfullmäktige KALLELSE kallas härmed till sammanträde onsdagen 2012-06-13 kl. 19.00 på Älvkullen, Älvgatan i Höör Höör 2012-06-04 Ellinor Dahlgren Ordförande /Benny Nilsson FÖREDRAGNINGSLISTA vid kommunfullmäktiges

Läs mer

Detaljplan för Odensgården, i Odenslunda

Detaljplan för Odensgården, i Odenslunda Utlåtande Stadsbyggnadskontoret 2012-03-26 Mats Jakobsson 08 590 970 96 Dnr Fax 08 590 733 37 BN/2011:23 mats.jakobsson@upplandsvasby.se Detaljplan för Odensgården, i Odenslunda Uppdrag Miljö- och planutskottet

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 20. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-09-25 1(23)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 20. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-09-25 1(23) Nr 20 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-09-25 1(23) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 25 september 2007, klockan 08.30-12.00, 13.00 16.00 Beslutande Robert Svensson, ordf. (c) Johnny

Läs mer

Myndigheter, organisationer, föreningar, kommunala nämnder med flera

Myndigheter, organisationer, föreningar, kommunala nämnder med flera 2015-11-03 Dnr PLAN 2014.25 Detaljplan för del av Söderby 1:751 m.fl., Biltema Handen SAMRÅDSREDOGÖRELSE BAKGRUND Kommunstyrelsen beslutade 2014-05-26, 130 att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16...

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16... 1 KS-rummet, Kommunhuset, Partille kl 18:00 20.20 Plats och tid 124-140 Pia Karlsson (FP) Margareta Lewander (M) Tom Ekwall (M) Anette Nord (KD) Leif Andersson (S) Susanne Carlsson (S) Margareta Björner

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Beslutande Benita Vikström Göte Eriksson Torbritt Bökman, ej 79 Mayvor Lundberg Kerstin Eriksson Catharina Fredriksson

Läs mer

del av Viksberg 3:1, Område B

del av Viksberg 3:1, Område B Samhällsbyggnadskontoret SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan 2013-00033-214 Detaljplan för del av Viksberg 3:1, Område B i Södertälje kommun Upprättad 2015-12-08 Beslut Samhällsbyggnadskontoret fick 2013-02-19

Läs mer

Bildande av Samordningsförbundet Västra Östergötland

Bildande av Samordningsförbundet Västra Östergötland BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Christoffer Martinelle 2014-05-19 LiÖ 2014-547 Landstingsstyrelsen Bildande av Samordningsförbundet Västra Östergötland Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet

Läs mer

Medborgarförslag om rondell vid infarten till Fajansområdet vid Lasarettsvägen. (AU 42) KS 2014-421

Medborgarförslag om rondell vid infarten till Fajansområdet vid Lasarettsvägen. (AU 42) KS 2014-421 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-03-10 70 Medborgarförslag om rondell vid infarten till Fajansområdet vid Lasarettsvägen. (AU 42) KS 2014-421 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Henrik Erlingson (C) ordförande Ronny Löfquist (S) vice ordförande Johan Edenholm, (KV) Desirée Hultberg (M) Micael Arnström (S) Ronny Löfquist (S)

Henrik Erlingson (C) ordförande Ronny Löfquist (S) vice ordförande Johan Edenholm, (KV) Desirée Hultberg (M) Micael Arnström (S) Ronny Löfquist (S) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-28 1 (15) Plats och tid Kommunhuset Hyltebruk, kl 8:30-11 Beslutande Övriga deltagare Henrik Erlingson (C) ordförande Ronny Löfquist (S) vice ordförande Johan Edenholm,

Läs mer

51 Mötets öppnande. 52 Val av ordförande för stämman. S: Val av sekreterare för stämman

51 Mötets öppnande. 52 Val av ordförande för stämman. S: Val av sekreterare för stämman Årsmötesprotokoll 1gg7-03-11 Närvarande: Enligt avprickning mot närvarolista deltog 55 representanter för husägarna. 51 Mötets öppnande Mötet öppnades av ordf. Torbjörn Treier som hälsade alla hjärtligt

Läs mer

Pia Wårdsäter. Louise Pettersson. Bengt-Olov Eriksson. Pia Wårdsäter BEVIS OM ANSLAG

Pia Wårdsäter. Louise Pettersson. Bengt-Olov Eriksson. Pia Wårdsäter BEVIS OM ANSLAG 4 TIERPS 2014-12-16 109 (117) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet kl. 8.30-10.00 Beslutande Övriga närvarande Bengt-Olov Eriksson (S) ordförande Pia Wårdsäter (S) Anette Pettersson (S) Catarina Deremar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2016-02-24 1 () Plats och tid Kommunstyrelsesalen, Kommunhuset, klockan 9.00 10.30 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Marijo Edlund (S) ordförande Aliki

Läs mer

7 Förstudie väg 1000, Orsa

7 Förstudie väg 1000, Orsa Det finns fyra stycken hållplatser på var sida av väg 1000 på delen inom förstudieområdet. Hållplatserna är enbart markerade med en skylt vid vägkanten. En av hållplatserna har väderskydd med en mindre

Läs mer

103 Granskning - detaljplan för del av Ysby 21:4. 105 Upphävande av lokal trafikföreskrift gällande hastighet

103 Granskning - detaljplan för del av Ysby 21:4. 105 Upphävande av lokal trafikföreskrift gällande hastighet Servicenämnden Sammanträdesdatum 2013-11-20 Ärendelista 102 Ekonomisk månadsuppföljning 2013 103 Granskning - detaljplan för del av Ysby 21:4 104 Servicenämndens sammanträdesplan år 2014 105 Upphävande

Läs mer

Tillägg till byggnadsplan K8 för fastigheter Torresta 1:4 m.fl., i Bålsta tätort, Håbo kommun - upprättat i maj 2015, reviderad i december 2015.

Tillägg till byggnadsplan K8 för fastigheter Torresta 1:4 m.fl., i Bålsta tätort, Håbo kommun - upprättat i maj 2015, reviderad i december 2015. SAMRÅDSREDOGÖRELSE 1(5) Datum Vår beteckning 2015-12-08 KS 2015/58 nr. 40 Kommunstyrelsens förvaltning Plan- och utvecklingsavdelning Domagoj Lovas, Planarkitekt 0171-525 90 domagoj.lovas@habo.se Tillägg

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kultur- och tekniknämnden 2012-12-06

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kultur- och tekniknämnden 2012-12-06 Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-15.10 ande Benny Eriksson (S) Anders Sandström (S) Anna-Lena Fjellstöm (S) Ann-Margret Bäckström (S) Kenneth Westberg (M) Anders Wallgren (M) Stig Svedin

Läs mer

STATLIGA ORGAN 1. Länsstyrelsen 2016-03-30 2. Lantmäteriet 2016-03-29

STATLIGA ORGAN 1. Länsstyrelsen 2016-03-30 2. Lantmäteriet 2016-03-29 Granskningshandling Detaljplan för Högaffeln 7 Västerviks kommun Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2016-05-18 SAMRÅDSREDOGÖRELSE HANDLINGAR Till detaljplanen hör följande

Läs mer

Vad gäller i punkter där fordon möter gående och cyklister?

Vad gäller i punkter där fordon möter gående och cyklister? www.pitea.se/trafik Vad gäller i punkter där fordon möter gående och cyklister? Obevakat övergångsställe Lagtext: Vad innebär lagen? Exempel i Piteå: En del av en väg som är avsedd att användas av gående

Läs mer

Christer Norrman (M), ordförande Jan Dickens (S) Agneta Åkerberg (C) Ordföranden samt Jan Dickens. Underskrifter Sekreterare...

Christer Norrman (M), ordförande Jan Dickens (S) Agneta Åkerberg (C) Ordföranden samt Jan Dickens. Underskrifter Sekreterare... Protokoll Nr 2015-6 Sammanträdesdatum 2015-09-16 Sammanträdestid 12-1215 Trafiknämnden Närvarande Ledamöter Christer Norrman (M), ordförande Jan Dickens (S) Agneta Åkerberg (C) Tjänstemän Catharina Rydberg

Läs mer

I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan.

I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan. Tillgänglighet I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan. De föreslagna åtgärderna i alternativ B och C ger överlag fortsatt god tillgänglighet till bostäder,

Läs mer

Stadgar för Gästriklands Båtförbund. Antagna efter revidering vid årsstämman för verksamhetsåret 2014.

Stadgar för Gästriklands Båtförbund. Antagna efter revidering vid årsstämman för verksamhetsåret 2014. Stadgar för Gästriklands Båtförbund Antagna efter revidering vid årsstämman för verksamhetsåret 2014. Register 1. Förbundets ändamål. 2. Förbundets organisation. 3. Anslutning och medlemskap. 4. Avgifter

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger Tid: Måndag 27 september 2004 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-05-18 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-20 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande 113-122, 124-134 Hans Unander (S) 113-122, 124-134 Johnny Skottheim

Läs mer

2014-02-04. 1 Avslå den del av motionen som förespråkar enkelriktade cykelbanor.

2014-02-04. 1 Avslå den del av motionen som förespråkar enkelriktade cykelbanor. kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-02-04 35 Motion angående gång- och cykelbanor. (AU 11) KS 2013-327 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag med den ändringen att beslutssats

Läs mer

HÖGANÄS KOMMUN Planavdelningen. UTLÅTANDE Inför fortsatt planprocess. Detaljplan för Brännan 23:4 m fl, i Viken Höganäs kommun, Skåne län

HÖGANÄS KOMMUN Planavdelningen. UTLÅTANDE Inför fortsatt planprocess. Detaljplan för Brännan 23:4 m fl, i Viken Höganäs kommun, Skåne län HÖGANÄS KOMMUN Planavdelningen UTLÅTANDE Inför fortsatt planprocess Detaljplan för Brännan 23:4 m fl, i Viken Höganäs kommun, Skåne län Utlåtandet har upprättats den 2010-06-01 Syfte Planens syfte är att

Läs mer

Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30. Enligt bilagor sidor 15 och 16. Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor

Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30. Enligt bilagor sidor 15 och 16. Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30 Enligt bilagor sidor 15 och 16. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor Utses att justera Rolf

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18 2007-01-31 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.55 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kanslichef Kenneth Olander Kommunsekr Irene Larsson Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2014-12-17, kl. 08.30

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2014-12-17, kl. 08.30 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNSTYRELSEN 2014-12-09 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2014-12-17, kl. 08.30 Ärenden: Enligt föredragningslistan Översänder kallelse, tid

Läs mer

Roland Leben (KD), ordförande

Roland Leben (KD), ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Tekniska nämnden Plats och tid Folkets Hus Långön Kl. 17.00-18.25. Beslutande Ledamöter Roland Leben (KD), ordförande Björn Nyström (M) Elsie-Marie Arvidsson (M) Ulf Athlei (-)

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2012-01-24 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2012-01-24 1 Socialnämnden 2012-01-24 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 1 Ekonomisk rapport socialnämndens verksamheter 2 Socialnämndens verksamheter, information och rapporter 3 Gruppbostad

Läs mer

Nationella hastighetsprojektet 2001

Nationella hastighetsprojektet 2001 Nationella hastighetsprojektet 1 Förbättrad hastighetsanpassning genom medlemsorganisationerna i Stockholms län Helena Hartzell Notat Bakgrund Hastigheten är den enskilda faktor som har störst betydelse

Läs mer

Bosse Pettersson (C) och Eva WennStröm (S) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 93-111 Linn Erlandsson

Bosse Pettersson (C) och Eva WennStröm (S) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 93-111 Linn Erlandsson Sida PROTOKOLL 1(23) Plats och tid Långön Folkets Hus, kl 14:30-15:30 ande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf Eva WennStröm (S) 2 :e vice ordf Sonja Höglund (SIV) Naeimy

Läs mer

HÖGANÄS KOMMUN Planavdelningen UTLÅTANDE. Detaljplan för Brännan 23:4 m fl, i Viken Höganäs kommun, Skåne län

HÖGANÄS KOMMUN Planavdelningen UTLÅTANDE. Detaljplan för Brännan 23:4 m fl, i Viken Höganäs kommun, Skåne län HÖGANÄS KOMMUN Planavdelningen UTLÅTANDE Detaljplan för Brännan 23:4 m fl, i Viken Höganäs kommun, Skåne län Utlåtandet har upprättats den 4 oktober 2010 Syfte Planens syfte är att ge ramar för den bebyggelse

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Kommunchef Eric Sörlin Chef kansliservice Anna Liss-Daniels. Elvi Hellström och Nils Lage Holmbom

Se bifogad närvarolista. Kommunchef Eric Sörlin Chef kansliservice Anna Liss-Daniels. Elvi Hellström och Nils Lage Holmbom AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1996-02-05 1(23) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna, måndagen den

Läs mer

Kallelse. Bygg- och Miljönämnden

Kallelse. Bygg- och Miljönämnden Kallelse Bygg- och Miljönämnden Tisdag 3 februari 2015 Bygg- och miljönämnden 2015-01-27 2 Plats: Veckodag: Kommunkontoret, sammanträdesrummet VAKTELN TISDAG Datum: 2015-02-03 Tid: 10:00 Sammanträde: BYGG-

Läs mer

Stadgar för Föreningen Sveriges Åkeriföretag Värmland

Stadgar för Föreningen Sveriges Åkeriföretag Värmland ÅF Stadgar Slutgiltigt förslag 2012-04-03 ORG.docx Stadgar för Föreningen Sveriges Åkeriföretag Värmland 1. Föreningens firma och ändamål 1.1 Föreningens firma är Föreningen Sveriges Åkeriföretag Värmland

Läs mer

Etikett och trafikvett

Etikett och trafikvett Etikett och trafikvett Etikett och trafikvett Huddinge ska växa i takt med Stockholms län. Det betyder att befolkningen ska öka från drygt 100 000 invånare till mellan 120 000 och 150 000 år 2030. Det

Läs mer

Svar på medborgarförslag Större och bättre matsal på Valemyrsskolan

Svar på medborgarförslag Större och bättre matsal på Valemyrsskolan KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 12 (37) Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf 144 Ks 178 Au 210 KS/2015-0257 Svar på medborgarförslag Större och bättre matsal på Valemyrsskolan s förslag till Kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

Ärende 18. Motion om att Karlskoga kommun ska uppmuntra barn och ungdomar under 15 år att använda hjälm

Ärende 18. Motion om att Karlskoga kommun ska uppmuntra barn och ungdomar under 15 år att använda hjälm Ärende 18 Motion om att Karlskoga kommun ska uppmuntra barn och ungdomar under 15 år att använda hjälm Tjänsteskrivelse 1 (2) 2016-03-21 KS 2015.0320 Handläggare Mats Johansson Kommunfullmäktige Svar på

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Menna Hagstroem 2011-11-22 PLA 2011/20005-1 telefon 018-34 70 98 ANTAGANDEHANDLING. Gredelbyvägen

Handläggare Datum Diarienummer Menna Hagstroem 2011-11-22 PLA 2011/20005-1 telefon 018-34 70 98 ANTAGANDEHANDLING. Gredelbyvägen Handläggare Datum Diarienummer Menna Hagstroem 2011-11-22 PLA 2011/20005-1 telefon 018-34 70 98 Ändring genom tillägg till detaljplan för Gredelby 7:75, Knivsta kommun Enkelt planförfarande ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Torill Stjerndahl (s)

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Torill Stjerndahl (s) 1(20) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.00 18.35 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 84 Den 2013-12-16 Kommunfullmäktige 2013-12-16 15 Kommunstyrelsen 2013-12-10 17 Teknik- och fritidsutskottet 2013-12-03 10 Kf 84 Ks

Läs mer

TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL

TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL 1 TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL Ärenden behandlade på Tekniska nämndens sammanträde den 20 februari 2014: 22 Upprop och val av justeringsmän och justering 23 Godkännande av föredragningslista 24 Tekniska

Läs mer

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2013-05-22 Sida 1(15) Plats och tid Kommunhuset, Hörnet kl 09.00-11.30 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors (S) Christina Johansson (S) Lars Bohman (S) ersättare för Krister

Läs mer

Motion om säkrare gång- och cykelvägar

Motion om säkrare gång- och cykelvägar 2007-09-24 202 442 Kommunstyrelsen 2008-01-14 6 14 Arbets- och personalutskottet 2007-12-17 276 580 Dnr 07.541-008 septkf23 Motion om säkrare gång- och cykelvägar Ärendebeskrivning Erika Josbrandt, för

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 14 december 2006 kl. 13:00-17:00.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 14 december 2006 kl. 13:00-17:00. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (1717) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 14 december 2006 kl. 13:00-17:00. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Kallelse/föredragningslista

Kallelse/föredragningslista Datum 2016-01-12 Sida 1 Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd ordinarie ledamöter ersättare för kännedom miljö- och byggnadschef plan- och byggchef stadsingenjör/markchef miljöchef Protokoll från

Läs mer