Franchising Handbok Social

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Franchising Handbok Social"

Transkript

1 Handbok SocialFranchising

2 Innehåll Förord sid 1 Att bli social franchisegivare sid 24 Inledning sid 3 Att bli franchisetagare sid 32 I sociala företag arbetar alla 100 % sid 4 Att förbli franchisegivare sid 36 Social franchising en möjlighet sid 6 Handboken sid 39 Villa Vägen ut! sid 16 Den ekonomiska sidan sid 42 CAP der Lebensmittelpunkt sid 18 Franchiseavtalet sid 45 CASA sid 20 Franchisegivarens informationsskyldighet sid 49 Le Mat sid 22 Adresser och resurser sid 53 Coompanion ger information, rådgivning och utbildning till personer som vill förverkliga idéer tillsammans i gemensamma företag. Coompanion är den sociala ekonomins företagsutvecklare med unika kunskaper om föreningsdrivna företag. 25 kontor samarbetar nationellt men ägs och styrs lokalt. Viss fi nansiering från Nutek möjliggör att delar av rådgivningen är kostnadsfri. Sven Bartilsson, leder och koordinerar Coompanion Göteborgsregionen och är företagsrådgivare till kooperativa och sociala företag sedan 20 år. Har tidigare skrivit böckerna Att skapa kooperativ och Arbete i Egen regi. Förord Trots att det går bra för Sverige, med lägre arbetslöshet och sjuktal än på länge, kvarstår stora behov av att hitta nya vägar in på arbetsmarknaden för de ca personer som fortfarande finns utanför arbetslivet. De sociala företagen i Sverige och ute i Europa har visat att det finns möjligheter att skapa förutsättningar för ett arbetsliv som gör det möjligt för de allra flesta att arbeta, 100 % av sin förmåga. I Sverige 2007 finns ca 150 aktiva sociala företag som tillsammans har drygt 4000 medarbetare, många av dessa är också medlemmar i och därmed ägare till sina företag. Några företag är riktigt små med ett fåtal aktiva och en begränsad omsättning, några har hundratalet medarbetare och en omsättning på många miljoner. Tillsammans finns man i de flesta branscher och producerar varor och tjänster till såväl privatpersoner, näringslivet som offentlig sektor. Den stora uppmärksamhet som det sociala företagandet fått under de senaste åren kan lätt få oss att tro att hela företeelsen är ny och oprövad. Men som så ofta förr så är inte heller detta nytt. Sedan länge har intresseorganisationer, frivilligrörelser men även kommuner och landsting initierat och bidragit till utvecklingen av företag som gett arbetstillfällen till exempelvis funktionshindrade och före detta missbrukare. Sedan länge har intresseorganisationer, frivilligrörelser men även kommuner och landsting initierat och bidragit till utvecklingen av företag som gett arbetstillfällen till exempelvis funktionshindrade och före detta missbrukare. Sociala företag är en bland flera vägar tillbaka till arbetslivet genom företagande och entreprenörskap. De allt vanligare kontakterna med projekt och sociala företag inom EU börjar också sätta sina spår när erfarenheter, affärsidéer och kompetens sprids genom internationella nätverk. Det är roligt att se att svenska sociala företag är aktiva och ofta drivande i detta utvecklingsarbete kring affärsidéer och metoder i arbetet. En tydlig tendens idag är en ökad fokusering på utveckling av affärsverksamheten och företagandet. Genom att organisera sig i nätverk och föreningar skapar man förutsättningar för överföring av såväl erfarenheter och kompetens som affärsidéer. Den här boken visar på hur man kan dra nytta av de erfarenheter som gjorts inom andra sociala företag när man byggt upp sitt företag och sin verksamhet. Den är samtidigt ett exempel på hur metoder som utvecklats inom det privata vinstdrivande näringslivet kan anpassas och användas av sociala företag för överföring och kvalitetssäkring av affärsidéer även för företag med sociala mål. De sociala företagen kommer alltid att ha en relation till offentlig sektor; som utförare av välfärdstjänster, som leverantör av varor och tjänster och i samarbetet runt de människor som har sin arbetsplats i de sociala företagen. Och en god affärsidé tillsammans med ett medvetet arbetssätt är den grund som gör de sociala företagen framgångsrika i att skapa ett arbetsliv som är öppet även för dem som har det svårast på dagens arbetsmarknad. Metoder för att överföra kunskap och affärsidéer mellan sociala företag är ett sätt att stärka både utvecklingen och de enskilda företagen. Sune Halvarsson, tf generaldirektör Nutek Per Fontin, ordförande Coompanion Sverige 2 1

3 Inledning Det finns många anledningar till att starta företag. De flesta gör det för att förverkliga en idé, en dröm eller för att kunna arbeta och styra över sitt arbete. För den som står utanför arbetsmarknaden på grund av diskriminering eller andra orsaker kan önskan om ett arbete vara en anledning till att man börjar fundera på om företagande kan vara en revansch och en väg till egen försörjning. I Sverige och övriga Europa startas alltfler företag av personer som samhället verkar ha räknat ut. De startar sina företag med syftet att skapa arbete åt sig själva och andra i samma belägenhet. Företag startas också av personer som gemensamt vill uppnå andra typer av sociala mål. Det kan handla om att få en äldreomsorg som man saknar eller att utveckla ett område som hotas socialt eller ekonomiskt. Det är mycket som skall falla på plats för att ett sådant socialt företag skall komma igång och bli framgångsrikt. Förutsättningarna är sällan de allra bästa. Entreprenörerna har ofta stått utanför arbetsmarknaden länge och det kan därför vara lite si och så med kompetensen. Den verksamhet man avser att starta saknar man gedigen erfarenhet från. Viktiga nätverk som underlättar framgångsrikt företagande saknar man också. Den vanlige företagaren tar ofta med sig kontakter från sin tid som anställd. De flesta som startar företag har ett litet eget kapital. Ett utanförskap leder ofta till att man inte har något sparat kapital. Trots dessa hinder startas ett antal sociala företag varje år av personer som inte har några som helst investeringsmedel. I många fall sker det med stöd i form av projektmedel under en längre tid och med coachning av till exempel Coompanion. Men det finns nästan alltid bland initiativtagarna någon eller några som har så pass mycket kompetens och nätverk att man kan ta sig över de trösklar som finns. Med över en halv miljon människor stående utanför arbetsmarknaden så har det sociala företagandet en stor funktion att fylla. För att flera sociala företag skall etableras krävs en rad åtgärder för att skapa bättre möjligheter. Social franchising gör det lättare Franchising för att nå sociala mål, social franchising, är helt enkelt en metod för att ge fler möjligheten att skapa arbete eller nå andra sociala mål genom att starta sociala företag. Jag har tillsammans med Vägen ut! och kollegor från Coompanion tagit fasta på att franchising är en framgångsrik metod för tillväxt inom traditionellt näringsliv. Det kanske inte är så roligt med den likriktning i stadsmiljö och i köpcentra som franchising inneburit genom att man överallt finner samma butiker. Men å andra sidan visar den utvecklingen hur konkurrenskraftiga franchisesystemen är. Franchising är en metod för att föra över kunskap från en lyckad affärsverksamhet till en annan och att kontinuerligt utveckla sin konkurrenskraft. Det finns flera sätt att göra detta. Några av dem beskrivs i boken. Under 2006 påbörjades etableringen av Sveriges två första sociala franchisesystem; Villa Vägen ut! och Le Mat, vilka man kan läsa om i denna skrift. Vi är inte de enda som förstått den möjlighet som social franchising innebär. Boken innehåller två ytterligare exempel från Europa. Dessa är alla med i European Social Franchising Network (ESFN )som man kan hitta mer information om på Social franchising är i sin linda. Jag hoppas att denna bok även skall inspirera andra att utveckla sig som franchise-givare. Säkerligen kommer, med fler praktiska bidrag, även förståelsen av social franchising att fördjupas. Boken försöker kortfattat att beskriva de olika rollerna; franchisegivare och franchisetagare, samt de olika verktygen i social franchise såsom avtalet, handboken, uppföljnings- och utbildningssystemet. 2 3

4 I sociala företag arbetar alla 100 % Vem som helst kan hamna utanför arbetsmarknaden. Att komma tillbaka kan vara en lång och besvärlig resa. Men en växande grupp finner sin väg tillbaka genom det sociala företagandet. Det är människor som idag är stolta medarbetare i företag som skapar värde för andra och gemenskap för sina medarbetare. Det finns idag över 150 sociala företag i Sverige som sysselsätter 4500 personer. I många andra europeiska länder växer det fram sociala företag. De sociala företagen i Sverige och andra europeiska länder har visat en förmåga att skapa arbete och ökad livskvalitet för deltagarna. I dessa företag arbetar man 100 % av sin förmåga. Och verksamheten anpassas utifrån förutsättningen att alla inte har full förmåga. Den nationella temagruppen NTG Socialt företagande vidgar arbetsmarknaden som är ett projekt inom Europeiska socialfondens gemenskapsinitiativ, vilket NUTEK varit värd för under åren har definierat socialt företagande som företagande med övergripande ändamål att integrera människor som har svårigheter att få jobb på arbetsmarknaden i arbetsliv, företagande och samhälle företagande som skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väl dokumenterat sätt företag som i huvudsak återinvesterar sina vinster i den egna eller liknande verksamheter företag som är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet I de sociala företagen skapas, nya arbetstillfällen som tar tillvara individernas förutsättningar men också nya vägar till rehabilitering till arbete på den övriga arbetsmarknaden. För samhället är investeringar i ett socialt företag inte bara en investering i livskvalitet och hälsa för individen utan också i högsta grad en samhällsekonomiskt lönsam investering. Till exempel visar ett socioekonomiskt bokslut på en samhällsvinst i storleksordningen 1 miljon kronor per medarbetare i sociala företag som arbetar med rehabilitering av f.d. missbrukare. Denna samhällsvinst beräknas både på reducerade samhällskostnader och på det produktionsvärde som uppstår i företaget. Sociala företag är sinsemellan olika. Företagsformer, ägare och ledningsmodeller varierar. Vanligast är det sociala arbetskooperativet, som i regel är en ekonomisk förening vars medlemmar sedan en längre tid stått utanför arbetsmarknaden och i vilken de arbetar avlönat eller oavlönat. Det sociala arbetskooperativet har i regel ett samhälleligt stöd för att kunna drivas, till skillnad från det vanliga arbetskooperativet. Vissa sociala företag fungerar som övergångsarbeten för sina medlemmar innan de går vidare till annat arbete. En del företag erbjuder arbetsplatser till personer med stora funktionshinder. En tredje kategori skapar lönearbete för sina medlemmar i den egna affärsverksamheten, vilken ofta bygger på försäljning av arbetsträning eller liknande tjänster. Ofta är företagen en kombination av dessa saker och kan för olika medlemmar fylla olika behov. Ett socialt företag producerar alltid varor eller tjänster för en marknad. Det finns verksamheter som bedriver tillverkning, servering, butiker, bilreparationer och tidningsproduktion. Vilken affärsidé man har och omfattningen av försäljningen är normalt ett resultat av medlemmarnas intressen och förmågor. Ett bärande inslag i sociala företag är empowerment eller som det ibland översätts, egenmakt. Det vill säga att man försöker skapa en process i vilken individer och grupper får större kontroll och bestämmanderätt över sina liv. Man satsar på människors inneboende kraft och arbetar för att uppnå en ökad självständighet och ett ökat ansvarstagande. Det handlar konkret om att etablera en organisation utan över- och underordning i relationerna mellan människor och inte heller i förhållande till experter eller de som kan och de som inte kan. Istället står den behövande i centrum och har definitionsrätten i frågor som rör henne/honom. Eftersom utgångspunkten är att alla människor har resurser, men att det på olika nivåer finns hinder så arbetar man för att synliggöra och undanröja dessa hinder. Hinder kan finnas inom individen själv i form av låg självkänsla och dåligt självförtroende, men även genom diskriminerande strukturer och synsätt i samhället. Sociala företag är en del av det som kallas social ekonomi och som har fått följande spridda definition. Med social ekonomi avses organiserade verksamheter som primärt har samhälleliga ändamål, bygger på demokratiska värderingar och är organiserade fristående från den offentliga sektorn. Dessa sociala och ekonomiska verksamheter bedrivs huvudsakligen i föreningar, kooperativ, stiftelser och liknande sammanslutningar. Verksamheter inom den sociala ekonomin har allmännytta eller medlemsnytta, inte vinstintresse, som främsta drivkraft. Inom den sociala ekonomin som utgör drygt 5 % av den totala ekonomin i Sverige finns en hel del företagande. Nästan alla kooperativ och många föreningar bedriver företagande och näringsverksamhet. I en del europeiska länder som exempelvis England inryms de mer näringsdrivande delarna av social ekonomi, oavsett vilket socialt eller samhälleligt mål de har, i begreppet socialt företag (social enterprise. 1 I de följande exemplen finns ett från Storbritannien, CASA, som visar hur ett socialt företag skapar lokala och varaktiga arbeten som en produkt av att lösa det lokala behovet av omsorg om äldre. Bland exemplen finns även ett tyskt, CAP, som visar hur tyska sociala företag mer är kopplade till större organisationer och sällan är kooperativ som hos oss. 1 Engelska regeringens definition: Social enterprises are businesses with primarily social objectives whose surpluses are principally reinvested for that purpose in the business or in the community, rather than being driven by the need to maximise profit for shareholders and owners. Social enterprises tackle a wide range of social and environmental issues and operate in all parts of the economy. By using business solutions to achieve public good, government believes that social enterprises have a distinct and valuable role to play in helping create a strong, sustainable and socially inclusive economy. 4 5

5 Social franchising en möjlighet Franchising är först och främst ett sätt att föra över kunskap och erfarenheter från en välfungerande affärsverksamhet till ett nytt företag. Franchisegivaren ger franchisetagare rätten men också skyldigheten att utöva en verksamhet enligt givarens koncept. Franchisetagaren får mot ersättning, använda franchisegivarens namn och varumärke, know-how, affärsmetoder och teknik, arbetssätt och andra rättigheter. Vid etableringen och under den fortsatta driften får man stöd och utbildning och inte minst vidareutveckling av konceptet. Fördelen med franchising är att det sänker tröskeln för den som vill starta ett företag. Den kunskap och erfarenhet som finns av att driva verksamheten får man snabbt ta del av. Många gånger kan man som franchisetagare vara väldigt oerfaren av den verksamhet man skall driva. Att arbeta under ett etablerat varumärke minskar behovet av initial marknadsföring. Att vara del av en kedja gör att man drar fördelar av en gemensam marknadsföring. Man kan säga att risken som företagare minskar genom franchising. Franchiseföretag har en mycket lägre grad av konkurser än nyföretagande i genomsnitt. Till detta finns flera orsaker. Man tillämpar ett beprövat koncept. Franchisegivaren har ett intresse av att verksamheten fortlever med god lönsamhet. Hon gör därför i regel det som står i hennes makt för att stödja franchisetagaren, bland annat genom utbildning och kontinuerlig uppföljning. Normalt kan franchiseorganisationen se när försäljning och lönsamhet sjunker i enheten. Hon inser då att gör hon inget kommer hon om några månader inte längre ha en franchisetagare. Det beprövade konceptet och den lägre konkursrisken gör ofta det lättare för banken och andra finansiärer att bidra med kapital. Franchisingföretagandet är i växande. Bara i Sverige finns det över ca 300 kedjor som sysselsätter cirka människor. Det förekommer inom de flesta branscher. De flesta tänker på snabbmat och livsmedelsbutiker. Men det finns inom detaljhandel, partihandel, hotell- och restaurang, transport, utbildning, företagstjänster och mäklartjänster. Det finns såväl storföretag som småföretag. Den största franchisekedjan i Sverige är Posten Sverige AB. Andra kända är Pressbyrån, Hemglass, Gallerix, Anticimex, Guldfynd, Coop, Resia First Hotels, Verner & Verner, Sängjätten, Sparbankens Fastighetsbyrå, Arkitektkopia, Team Sportia och Svenska Turistföreningen, bara för att nämna några. Det finns olika typer av franchising. Den mest utvecklade formen som är den vi talar om här kallas internationellt Business Format Franchising. Där upplåter franchisegivaren ett helt affärssystem och bistår med utbildning, marknadsföring och annan service. Andra mindre utvecklade former liknar mer återförsäljar- eller licenssamarbete. Koncepten skiljer sig mycket åt beroende på bransch och val som franchisegivaren har gjort. Många gånger driver franchisegivaren även ett antal egna enheter. Att franchising blivit populärt beror på att det ofta är en bra tillväxtstrategi. Fördelarna är framförallt att det kräver mindre kapital eftersom det är franchisetagaren som investerar mest i den nya enheten. Man kan öka sina marknadsandelar snabbt även med en liten organisation. Franchisetagarna är som egna företagare i regel mer motiverade än anställda. Och som franchisegivare slipper man bli arbetsgivare för all personal och kan koncentrera ra sig på annat än den löpande driften. Social franchising Social franchising innebär att använda och utveckla franchisingmetoden för att nå sociala mål. Det är alltså en metod för att etablera och driva sociala företag. Precis som i traditionell franchising varierar koncepten mellan olika företag utifrån grundarnas historia och förutsättningar för etableringarna. I social franchising finns precis som i all franchise en grundare eller grundarorganisation. Utgångspunkten för franchisegivaren är att sprida sina idéer, dela med sig av sina erfarenheter och bygga en gemenskap. Grundläggande är, de sociala målen, vilka oftast är att bidra till att fler får arbete. I denna form av franchising är utbytet mer än den ekonomiska vinsten. Viljan till social förändring och att säkra den egna verksamheten är drivkraften. Kanske är det även ett nytt sätt att bygga sociala rörelser, nya gemenskaper som tillsammans kan agera på flera plan för att minska diskriminering och utanförskap. Även om formerna varierar har i social franchising alltid franchisegivaren ett avtal med franchisetagaren som reglerar skyldigheter och rättigheter. Den sistnämnde bidrar, förutom sitt engagemang och sin kunskap, till franchisegivarens organisation genom att betala en avgift. Det gör det möjligt att utveckla affärskonceptet, ha gemensam marknadsföring och arbeta för att upprätthålla kvalitén i alla enheter. Precis som i all franchise handlar det om att förmedla och vidareutveckla kunskap. Det förutsätter att franchisegivaren, har definierat sina framgångsnycklar, dokumenterat dessa i manualer och utbildar de nya entreprenörerna. Då sociala företag är genomsyrade av demokratiska värderingar och empowerment-perspektivet måste även franchiserelationen anpassas för detta. Utbildning, ledningsformer och rutiner måste utformas så att de stärker medarbetarnas egenmakt. 6 7

6 Utvecklingen av social franchising De tidigare kapitlen visar de två sociala franchisingkoncept som finns under etablering i Sverige. CASA och CAP är de mest kända europeiska. Utvecklingen är vid skrivandet av denna bok i sin linda. Det ambitiösaste initiativet är Le Mat i vilket man försökt utveckla en hel hotellkedja i Italien och som försöker etablera ett europeiskt franchisekoncept. Social firms UK, som är den nationella stödstrukturen för social firms i Storbritannien med 300 medlemmar har haft projekt runt social franchising. Det visade sig svårt att utveckla befintliga sociala företag till franchisegivare. Genom projektet lyckades man utveckla licensformen för ett antal koncept. I Sverige har jag inte kunnat hitta något socialt företag eller någon icke vinstdrivande organisation som är franchisetagare till en kommersiell franchisegivare. I USA finns det strax under 100 sådana franchisetagare. Syftet hos dem är i regel att skapa arbete, ofta för unga, men kan också vara att skapa vinster som går till en social verksamhet. Det finns reparationstjänster, pizzerior och andra typer av restauranger och detaljhandel. Ben & Jerry, amerikanskt kvalitetsglassmärke som numera även finns i Sverige, är det mest kända exemplet med drygt ett dussin Partnershops bland sina 500 franchisetagare. Dessa partnershops betalar lägre avgifter än övriga franchisetagare och drivs ofta av någon förening. Jag hoppas denna bok kan inspirera flera traditionella franchisegivare att börja leta efter sociala entreprenörer och vinna något mer i livet. Men även till sociala entreprenörer att ta kontakt med existerande franchisekedjor som har intressanta produkter. Erfarenheter från den här typen av relation visar att det kan vara en möjlighet för båda parter. Utmaningen för franchisetagaren är att vara affärsmässig och ha en professionell ledning. Erfarenheterna från USA visar att det är svåraste för franchisetagare i den sociala ekonomin att acceptera att lokalen bör väljas utifrån där man får bäst försäljning inte för att nå andra sociala mål. För kedjan handlar det om att förstå att det finns andra drivkrafter och att beslutsfattandet tar längre tid. En stor fördel för franchisegivaren är att man kommer in på marknader och områden man annars inte skulle nå. Det verkar som att få franchisegivare har förstått den potential som finns i att visa att företaget tar ett socialt ansvar och vilka mervärden det kan ge. Några av de traditionella företag som har franchisetagare som är sociala företag avstår, såsom Ben & Jerry, från startavgiften. Begreppet social franchising används även för att sprida sjuk- och hälsovård, främst i tredje världen. Där har det visat sig vara ett effektivt medel för att kunna få små effektiva team som arbetar lokalt för genomförande av t.ex. vaccinationsprogram. Då kontrakterar man olika utförare för att genomföra vaccinationerna. Organisationen som driver vaccinationsprogrammet använder de typiska franchiseredskapen, såsom varumärke, handböcker, utbildning och kvalitetssäkring. Jag menar dock att det är lämpligast att bara använda begreppet social franchising när man talar om koncept eller system som i huvudsak består av sociala företag och där en del av den kunskap som överförs just handlar om driften av det sociala företaget. Huvudskälet är att socialt företagande och empowerment är intimt förknippade. För att ett socialt företag skall vara frigörande krävs att det är organiserat så att medarbetarnas makt och möjligheter utvecklas optimalt. Det förutsätter att demokratisk deltagande är möjligt. Att organisera ett demokratiskt företag blir därför viktigt i franchisekonceptet. Även om man driver McDonaldsrestaurang som ett socialt företag har man nog inte så mycket kunnande att hämta därifrån om hur man skall organisera sig för att uppnå empowerment. Empowerment har två sidor; utöver den personliga utvecklingen också den faktiska förändringen av maktförhållanden i samhället. Det innebär att social franchising också skapar plattformar för tidigare missgynnade grupper att ta till vara sina intressen. Här kan franchisegivaren skapa förutsättningar för en sådan gemenskap. Men som sagt, även om man inte behöver kalla det social franchising så kan det vara en mycket god idé att sociala företag blir franchisetagare hos vanliga franchisegivare. Andra typer av replikering Frivillig fackhandelskedja eller kooperativa federationer Företag som samverkar kan göra det på många sätt. På Coompanion är vi specialister på att stödja och rådge olika typer av samarbete. En frivillig kedja består av ett antal företag som går samman för att använda ett gemensamt varumärke och standard. I regel innefattar samarbetet även inköpssamarbete. Välkända exempel är Järnia och Expert. Kooperationen har sedan sekelskiftet organiserat sig i federationer, det vill säga. i vad som i England kallas secondary cooperatives. Det innebär att kooperativ frivilligt sammansluter sig för att samarbeta i en rad praktiska och strategiska frågor. Exempel på sådana är Kooperativa Förbundet, HSB, ICA och LRF. I de första två är det konsumenter som sammanslutit sig i kooperativ. I lantbrukskooperationen är det de enskilda producenterna som bildat ett kooperativt företag. Ursprungligen har dessa kooperativ varit lokala och samlat konsumenter och producenter på en ort. HSB är fortfarande ett intressant exempel för den som är intresserad av hur man för över ett koncept. HSB består i grunden av en halv miljon bostadsrättsinnehavare som är medlemmar i 3844 bostadsrättsföreningar. Bostadsrättsföreningen är medlem i en regional förening som i sin tur är medlem i HSB Riksförbund. Varje år bildar HSB ett antal nya föreningar för vilka man bygger bostäder. Föreningarna har egentligen inga medlemmar från början. Lägenheterna säljs och på så sätt får föreningen medlemmar. Man kommer in i ett koncept. Den regionala föreningen stödjer genom tjänster bostadsrättsföreningen. Man erbjuder utbildning till de nya styrelserna. 8 9

7 Licens Som licensgivare kan du upplåta någon annan att använda ditt varumärke, metod, eller uppfinning. Licenstagaren säljer sedan produkten eller tjänsten till sina kunder mot en avtalad ersättning, ofta kallad royalty. Ett licensförhållande kan påminna om en franchiserelation. En skillnad är att licensgivaren i regel inte står för ett kontinuerligt stöd och sällan den uppföljningen av hur det går för den licenstagande företagaren. Så har till exempel ett antal välrenommerade tillverkare licens på att producera Carl Malmstens välkända möbler. Coca Cola tillverkas på licens i stora delar av världen. Konsulter använder metoder de fått utbildning och hjälpmedel för att använda i sitt arbete med kund. Även inom det sociala företagandet har man börjat utveckla licensiering för att utveckla livskraftiga företag. Social firms UK har försökt att utveckla några produkter för sociala företag. Man har utvecklat till exempel Soap Co, butiksförsäljning av handgjorda tvålar och liknande produkter, som idag finns på fem orter i Storbritannien. Man utvecklar även koncept för ekologiska butiker, tjänster inom förpackning, lager och kaféer. Filialer och koncern Det kanske vanligaste sättet att skapa mer affärer och verksamhet med ett framgångsrikt koncept är att öppna filialer. I dessa fall kontrollerar och äger det ursprungliga företaget filialerna. De kan göra det direkt eller genom att man äger ett dotterbolag i vilket verksamheten bedrivs. Den lokala verksamheten drivs då av anställd personal vilken man själv rekryterat. En av de största kedjorna är H & M. Inom socialt företagande finns ett spännande exempel där man valt denna strategi, Basta arbetskooperativ. Basta Arbetskooperativ startade 1994 och har idag drygt 80 medarbetare i sin verksamhet i Nykvarn utanför Stockholm. Basta drivs i form av en ideell förening. Nästan alla medarbetarna på Basta har ett långvarigt missbruk bakom sig med allt vad det innebär av utanförskap, kriminalitet och svårigheter att få arbete. Det sociala målet med Basta är att skapa arbete för dem som står allra längst från arbetsmarknaden. Det är något man lyckats väldigt väl med. Projektet Equal Socialt företagande gjorde ett socioekonomiskt bokslut, det vill säga. mätte den samhällsekonomiska nyttan av Basta. Det visade sig att i medeltal så var den samhällsekonomiska vinsten av att en missbrukare kom till Basta och blev medarbetare där ca kronor om året. Vinsten uppstod genom minskade kostnader för socialbidrag, kriminalvård och försäkringskostnader samt skatteinbetalningar. 2 Basta har utvecklat ett dussin avdelningar utifrån de behov som medarbetarna har och vilka möjligheter det finns på marknaden. Man bedriver bland annat byggnadsarbete, husisolering, klottersanering, hästuppfödning och hunddagis. Man bedriver även yrkesutbildning. Under de första åren på 2000-talet etablerade Basta ett dotterföretag, Basta Väst som ägs av den ideella föreningen Basta Arbetskooperativ. Initiativet till filialen kom från Tomas Fröberg och föreningen FUNK som Fröberg har varit eldsjäl i och grundare av. Han samlade en grupp av andra före detta missbrukare och inledde ett samarbete med Basta. Man fick utbildning på Basta i Nykvarn och kunskap överfördes successivt. Den fastighet utanför Borås där Basta Väst bedriver sin verksamhet inköptes och ägs av ideella moderföreningen. Idag har Fröberg en plats i den ideella föreningens styrelse och den ideella föreningens grundare och ordförande Alec Carlberg finns i Basta Västs styrelse. På så vis knyter man ihop verksamheterna. Idag är ca 20 personer verksamma i Basta Västs verksamhet vilken består bland annat av städning och underhåll av tågvagnar, rivnings- och annat byggnadsarbete. Det finns planer på att starta filialer i södra och norra Sverige. 2 Ur samhällets perspektiv. Utgiven av NUTEK. Infonr: En sammanfattande rapport om genomförande av socioekonomiska bokslut. Rapporten innehåller översiktliga beskrivningar av metoden så att man kan förstå hur man tänker och vilken nytta man kan ha av ett socioekonomiskt bokslut. Rapporten bygger på två genomförda socioekonomiska bokslut för Vägen ut! och Basta Arbetskooperativ. Fria handböcker Det finns naturligtvis alltid olika sätt att kopiera affärsidéer och produkter. Man lånar eller inspireras av hur andra har gjort innan man etablerar sin verksamhet. Inom ramen för ett svenskt projekt in EU-programmet Equal, Agdor (www.agdor.eu), har man dokumenterat ett antal verksamheter; kaféer med rättviseprofil, städservice och legotillverkning. Avsikten är att denna dokumentation i form av handböcker skall kunna användas av andra som vill starta liknande verksamheter

S O C I A L A F R E A G S. Oacceptabelt! Tillgänglighet för alla 21-22 NOVEMBER. Regeringen om socialt företagande.

S O C I A L A F R E A G S. Oacceptabelt! Tillgänglighet för alla 21-22 NOVEMBER. Regeringen om socialt företagande. S O C I A L A F Ö R E T A G S K u l t u r h u s et l S to c k h o m Regeringen om socialt företagande AUKTION på mässan 3 porträtt: Le Mat KOS Tjuvgods.se Ewa Harringer Oacceptabelt! Tillgänglighet för

Läs mer

Kapitalförsörjning till sociala företag

Kapitalförsörjning till sociala företag Kapitalförsörjning till sociala företag Innehåll Förord 1 1 Sammanfattning 2 1.1 Socialt företagande vidgar arbetsmarknaden 3 1.2 Kapitalförsörjning 4 2 Social ekonomi och sociala företag 6 3 Finansiering

Läs mer

Dnr 012-2007-4248. Programförslag för fler och växande sociala företag

Dnr 012-2007-4248. Programförslag för fler och växande sociala företag Dnr 012-2007-4248 Programförslag för fler och växande sociala företag Programförslag för fler och växande sociala företag Dnr 012-2007-4248 Har du frågor om denna publikation, kontakta: Eva Johansson

Läs mer

Kartläggning av. finaniseringsmöjligheter för sociala företag

Kartläggning av. finaniseringsmöjligheter för sociala företag Kartläggning av finaniseringsmöjligheter för sociala företag Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt

Läs mer

Bilaga 1: Kartläggning sociala företag

Bilaga 1: Kartläggning sociala företag 1 av 55 Bilaga 1: Kartläggning sociala företag Louise Holm Medborgarförvaltningen Värnamo kommun 2014 2 av 55 Abstrakt De sociala företagens huvudsyfte är att underlätta inträde på arbetsmarknaden för

Läs mer

Att lära av mirakel. Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi om arbetsintegrerande socialt företagande.

Att lära av mirakel. Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi om arbetsintegrerande socialt företagande. Att lära av mirakel Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi om arbetsintegrerande socialt företagande. Att lära av mirakel Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi

Läs mer

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag?

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Bo Blideman Tillväxtverket Upplaga: 300 ex, därefter tryck vid behov Produktion:

Läs mer

KOOPERATIV SOM ALTERNATIV TILL SAMHALL

KOOPERATIV SOM ALTERNATIV TILL SAMHALL KOOPERATIV SOM ALTERNATIV TILL SAMHALL 1 Kooperativ som alternativ till Samhall...3 Inledning...3 Framtidens samhälle... 4 Viktiga behov för individ och samhälle... 5 Kooperativ organisering...6 Kooperativa

Läs mer

Vägen ut! blev vägen in

Vägen ut! blev vägen in Socialt företagande och empowerment Några slutsatser ur forskningsrapporten Exitprocesser och empowerment. En studie av sociala arbetskooperativ i -projektet från Göteborgs universitet, Institutionen för

Läs mer

Ett bättre arbetsliv tar till vara alla människors kompetens och utvecklingsmöjligheter oavsett kön, etnicitet, trosuppfattning, funktionshinder,

Ett bättre arbetsliv tar till vara alla människors kompetens och utvecklingsmöjligheter oavsett kön, etnicitet, trosuppfattning, funktionshinder, Ett bättre arbetsliv tar till vara alla människors kompetens och utvecklingsmöjligheter oavsett kön, etnicitet, trosuppfattning, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning Lärande miljöer.........................................

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:1 två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN 1 EUROPEISKA UNIONEN

Läs mer

MANUAL. företags samverkan. Introduktion till företagssamverkan och hur ni kan skapa mervärden för er själva

MANUAL. företags samverkan. Introduktion till företagssamverkan och hur ni kan skapa mervärden för er själva MANUAL företags samverkan Introduktion till företagssamverkan och hur ni kan skapa mervärden för er själva Denna manual ger en grundläggande introduktion till småföretagssamverkan och hur ni kan skapa

Läs mer

Kooperation. en del av

Kooperation. en del av Kooperation en del av Januari 2015 innehåll 02 05 05 Svensk Kooperation har initierats och drivs av Arbetsgivarföreningen KFO. Syftet är att skapa Kooperation inom välfärden. Varför inte? Vad är speciellt

Läs mer

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners Stockholms läns utvecklingspartnerskap för social ekonomi Finn finansiering ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin Samarbetspartners ABF Stockholm STAR Södertälje TillväxtArena

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

SOCIAL FRAN CHIS I NG S P R I D E R F R A M G Å N G S R I K A KONCEPT UNDE R S A M M A VA RU M Ä R K E, Ö K A R TILLVÄXT TAKTEN O C H S K A PA R F L

SOCIAL FRAN CHIS I NG S P R I D E R F R A M G Å N G S R I K A KONCEPT UNDE R S A M M A VA RU M Ä R K E, Ö K A R TILLVÄXT TAKTEN O C H S K A PA R F L SOCIAL FRAN CHIS I NG S P R I D E R F R A M G Å N G S R I K A KONCEPT UNDE R S A M M A VA RU M Ä R K E, Ö K A R TILLVÄXT TAKTEN O C H S K A PA R F L E R A R B ET E N. är vi starkare - och smartare Med

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG I HALLAND I. Utgångspunkter

UTVECKLING AV ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG I HALLAND I. Utgångspunkter UTVECKLING AV ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG I HALLAND I. Utgångspunkter 1. Arbetsintegrerande socialt företagande Definition Definitionen som Tillväxtverket använder och som Regeringen har fastslagit

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Ledarskap, företagandets pedagogik och validering

Ledarskap, företagandets pedagogik och validering Ledarskap, företagandets pedagogik och validering Tre studier av projekt kring företagande och entreprenörskap i den Europeiska socialfonden Rapport 0137 En rapport från Temagrupp Entreprenörskap och Företagande

Läs mer

Meningsfull sysselsättning Om normalisering, delaktighet och identitetsskapande för personer med funktionsnedsättning.

Meningsfull sysselsättning Om normalisering, delaktighet och identitetsskapande för personer med funktionsnedsättning. Meningsfull sysselsättning Om normalisering, delaktighet och identitetsskapande för personer med funktionsnedsättning. Oscar Lagerstedt FoU-trainee Uppsats nr 14 Juni 2010 Förord Detta arbete är resultatet

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

Investeringar. En publikation från Mötesplats Social Innovation

Investeringar. En publikation från Mötesplats Social Innovation ABC i Sociala Investeringar En publikation från Mötesplats Social Innovation 1 Förord ABC I SOCIALA INVESTERINGAR JUNI 2013 1. Inledning. Om social innovation och nya trender inom finansiering...4 2. Begreppet

Läs mer

Offentlig service i privat företagande

Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 EntreprenörSkola Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 Entreprenörskola 2008 All rights reserved. 1 I mötet mellan offentlig verksamhet och privat företagande uppstår en ny

Läs mer

Ledarskap i arbetsintegrerande sociala företag. Utveckling av människor och företag

Ledarskap i arbetsintegrerande sociala företag. Utveckling av människor och företag Ledarskap i arbetsintegrerande sociala företag Utveckling av människor och företag Ledarskap i arbetsintegrerande sociala företag Utveckling av människor och företag Tillväxtverket Upplaga: 500 ex, därefter

Läs mer

Lokala krafter mot globalt tryck?

Lokala krafter mot globalt tryck? 1 Lokala krafter mot globalt tryck? Om den sociala ekonomin www.kommunal.se 2 Fakta och debatt Rapporter publicerade under det senaste året: 4. I stressens spår. En rapport om ohälsan under 90-talet av

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Franchising i Sverige 2006 -en kartläggning av franchiseföretagandet i Sverige

Franchising i Sverige 2006 -en kartläggning av franchiseföretagandet i Sverige Franchising i Sverige 2006 -en kartläggning av franchiseföretagandet i Sverige Förord Allt fler är företagen som inser fördelarna med franchising. En företagsform som kombinerar småföretagande med stordrift

Läs mer

Arbete för alla? Om en av vår tids största utmaningar och möjligheterna att skapa arbetstillfällen genom den sociala ekonomin

Arbete för alla? Om en av vår tids största utmaningar och möjligheterna att skapa arbetstillfällen genom den sociala ekonomin Arbete för alla? Om en av vår tids största utmaningar och möjligheterna att skapa arbetstillfällen genom den sociala ekonomin Kartläggning av den sociala ekonomin i Östergötland Sven-Inge Arnell September

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer