Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer"

Transkript

1 FM 17 SM 1201 Finansräkenskaper fjärde kvartalet 2011 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Hushållen fortsatt försiktiga Hushållen fortsätter vara försiktiga i sitt val av finansiellt sparande. Fjärde kvartalet förra året valde hushållen tryggare sparformer i form av bankinlåning och placering i räntefonder. Sparandet i aktier och aktiefonder minskade trots en positiv börsutveckling. Hushållens finansiella förmögenhet, finansiella tillgångar minus skulder, uppgick vid årsskiftet till miljarder kronor. Det innebär en ökning med 133 miljarder under fjärde kvartalet Stockholmsbörsen steg, enligt Affärsvärldens generalindex, med 8,4 procent under fjärde kvartalet. Den positiva börsutvecklingen var starkt bidragande till att förmögenheten återhämtat delar av den nedgång som skett tidigare under året. Trots den positiva börsutvecklingen fortsatte hushållen att vara försiktiga. Något som kan ha bidragit till detta beteende är negativa nyheter om europeisk skuldkris, osäker bostadsmarknad och risk för försämrad arbetsmarknad. Hushållen fortsatte nettosälja, köp minus försäljning, svenska aktier och aktiefonder för motsvarande 3 miljarder fjärde kvartalet. Sammanlagt uppgår nettoförsäljningen till 28 miljarder Hushållen valde istället för aktier mer trygga sparformer såsom bankinlåning och korta räntefonder. Hushållens nettoköp i svenska korta räntefonder uppgick till 0,7 miljarder. Det är den enskilt största kvartalsuppgiften sedan fjärde kvartalet Hushållens nettoinsättning/nettouttag i svenska korta räntefonder, mdkr k1 k2 k3 k4 k1 k2 k3 k4 k1 k2 k3 k4 k1 k2 k3 k4 k1 k2 k3 k Box STOCKHOLM tel Per Annerstedt, SCB, tfn , Karl-Johan Bergström, SCB, tfn , Michelle Li, SCB, tfn , Statistiken har producerats av SCB på uppdrag av Finansinspektionen, som ansvarar för officiell statistik inom området. ISSN Serie FM Finansmarknad 17 SM Utkom den 22 mars URN:NBN:SE:SCB-2012-FM17SM1201_pdf Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken. Utgivare av Statistiska meddelanden är Stefan Lundgren, SCB.

2 SCB 2 FM 17 SM 1201 Hushållens inlåning i bank och finansinstitut fortsatte vara omfattande. Under fjärde kvartalet ökade hushållens inlåning med 33 miljarder, vilket var i nivå med de två närmast föregående kvartalen. Fortsatt dämpad låneökning hos icke-finansiella företag Icke-finansiella företag ökade sitt låntagande i monetära finansinstitut med 10 miljarder under fjärde kvartalet. Företagens totala lånestock uppgick vid slutet av året till sammanlagt miljarder kronor. Lånestocken har ökat med 7 procent 2011och har storleksmässigt passerat den tidigare toppnivån som uppnåddes innan finanskrisen. Icke-finansiella företags låntagande i monetära finansinstitut, mdkr k1 k2 k3 k4 k1 k2 k3 k4 k1 k2 k3 k4 k1 k2 k3 k4 k1 k2 k3 k Lånestock (vänster) Nytagna lån minus amortering (höger) Statens sparande kraftigt negativt Statens finansiella sparande blev kraftigt negativt under fjärde kvartalet, minus 49 miljarder. Statens sparande har de senaste åren uppvisat ett starkt säsongsmönster med ett positivt sparande under de tre första kvartalen följt av kraftigt negativt sparande under fjärde kvartalet. I jämförelse med de senaste två åren var fjärde kvartalets negativa sparande inte lika kraftigt. Det finansiella sparandet blev för helåret 2011 svagt negativt, minus 7 miljarder. Finansiellt sparande inom staten, mdkr k1 k2 k3 k4 k1 k2 k3 k4 k1 k2 k3 k4 k1 k2 k3 k4 k1 k2 k3 k Den marknadsvärderade statsskulden uppgick vid utgången av fjärde kvartalet till miljarder, vilket motsvarar ungefär 39 procent av BNP. Marknadsvärderat ökade statsskulden något under fjärde kvartalet, 62 miljarder.

3 SCB 3 FM 17 SM 1201 Innehåll Statistiken med kommentarer Fortsatt oroligt i världsekonomin Monetära finansinstitut Fortsatt dämpad låneökning hos icke-finansiella företag Monetära finansinstitut minskade upplåningen i utlandet Försäkringsbolagen valde svenska obligationer Hushållssektorn Hushållens låntagande mattas av Hushållen sålde aktiefonder till förmån för räntefonder Fortsatt hög inlåning i bank och finansinstitut Positivt finansiellt sparande Finansiella förmögenheten ökar åter Offentlig sektor Statens kraftigt negativa sparande Den marknadsvärderade statskulden ökade Svagt positivt sparande inom socialförsäkringssektorn Tabeller 1. Finansiellt sparande för olika sektorer 2011 kv 4, transaktioner (mnkr) 2. Finansiellt sparande för olika sektorer 2011 kv 3, transaktioner (mnkr) 3. Icke-finansiella företag, transaktioner (mnkr) 3. Icke-finansiella företag, ställning (mnkr) 4. Finansiella företag, transaktioner (mnkr) 4. Finansiella företag, ställning (mnkr) 4:1. Riksbanken, transaktioner (mnkr) 4:1. Riksbanken, ställning (mnkr) 4:2. Monetära finansinstitut, transaktioner (mnkr) 4:2. Monetära finansinstitut, ställning (mnkr) 4:3. Försäkringsföretag, transaktioner (mnkr) 4:3. Försäkringsföretag, ställning (mnkr) 4:4. Andra finansinstitut, transaktioner (mnkr) 4:4. Andra finansinstitut, ställning (mnkr) 5. Offentlig sektor, transaktioner (mnkr) 5. Offentlig sektor, ställning (mnkr) 5:1. Staten, transaktioner (mnkr) 5:1. Staten, ställning (mnkr) 5:2. Kommuner, transaktioner (mnkr) 5:2. Kommuner, ställning (mnkr) 5:3. Socialförsäkring, transaktioner (mnkr) 5:3. Socialförsäkring, ställning (mnkr)

4 SCB 4 FM 17 SM Hushåll inkl. hushållens icke-vinstdrivande organisationer, transaktioner (mnkr) 6. Hushåll inkl. hushållens icke-vinstdrivande organisationer, ställning (mnkr) 7. Svenska sektorers utlandstransaktioner med fördelning på finansobjekt, Fordringar (mnkr) 7. Svenska sektorers utlandstransaktioner med fördelning på finansobjekt, Skulder (mnkr) 7. Svenska sektorers utlandsställning med fördelning på finansobjekt, Tillgångar (mnkr) 7. Svenska sektorers utlandsställning med fördelning på finansobjekt, Skulder (mnkr) 8. Inlåning, ställning 31 december 2011 (mnkr) 9. Lån inkl. leasing, ställning 31 december 2011 (mnkr) 10. Certifikat ställning 31 december 2011 (mnkr) 11. Obligationer och förlagsbevis, ställning 31 december 2011 (mnkr) 12. Aktier, andelar och fondandelar ställning 31 december 2011 (mnkr) 13. Finansiellt sparande enligt finansräkenskaperna, per kvartal (mdkr) Fakta om statistiken Detta omfattar statistiken Definitioner och förklaringar Så görs statistiken Statistikens tillförlitlighet Bra att veta Ändringar i statistiken Modifierad metod för beräkning av finansiellt sparande Förskottsbetalningar av försäkringspremier och reserver för utestående fordringar (F.62) Räntebärande papper Hushållens köp och försäljning av utländska aktier Införande av mer detaljerade uppgifter för staten Hushållens innehav i utländska fondandelar Sveriges statistiska databaser (SSD) Annan statistik In English Households continue to be cautious Subdued increase of borrowing by non-financial corporations Government savings substantially negative Revisions and supplementary information of Financial Accounts List of tables

5 SCB 5 FM 17 SM 1201 Statistiken med kommentarer Fortsatt oroligt i världsekonomin Oron kring den statsfinansiella utvecklingen i euroområdet var fortsatt stor under fjärde kvartalet Statsskulden i flera Europeiska länder har ökat snabbt och nått historiskt mycket höga nivåer. De allt sämre statsfinanserna tillsammans med sämre tillväxtutsikter har lett till att statsobligationsräntorna i flera länder stigit kraftigt under hösten. Detta trots fortsatt stödköp från Europeiska Centralbanken (ECB). Situationen har varit mest kritisk i de södra delarna av Europa, där till och med Frankrike har visat tecken på problem. Hittills har Sveriges ekonomi klarat sig relativt väl från oroligheterna i övriga Europa. Stockholmsbörsen steg under fjärde kvartalet med 8,4 procent enligt Affärsvärldens generalindex. Därmed återhämtades delar av det kraftiga fall på 20 procent som inträffade under tredje kvartalet. Utvecklingen på aktiemarknaderna i resten av världen, representerat av MSCI World Index, steg med 7,1 procent fjärde kvartalet. Svenska kronan stärktes något under fjärde kvartalet enligt TCW-index, som mäter en viktad korg av utländska valutor. Kronkursen stärktes både mot euron, 3,5 procent, och mot de nordiska valutorna. Monetära finansinstitut Fortsatt dämpad låneökning hos icke-finansiella företag Icke-finansiella företag ökade sitt låntagande i monetära finansinstitut 1 med 10 miljarder under fjärde kvartalet. Företagens totala lånestock uppgick vid slutet av året till sammanlagt miljarder kronor. Lånestocken ökade med 7 procent 2011och har storleksmässigt passerat den tidigare toppnivån som uppnåddes innan finanskrisen. Däremot dämpades ökningstakten av låntagande under senaste halvåret. Bidragande orsaker kan vara oron i världsekonomin och stigande marknadsräntor. Monetära finansinstituts utlåning till icke-finansiella företag, mdkr k1 k2 k3 k4 k1 k2 k3 k4 k1 k2 k3 k4 k1 k2 k3 k4 k1 k2 k3 k4 k1 k2 k3 k Lånestock (vänster) Nytagna lån minus amortering (höger) 1 Monetära finansinstitut innefattar bland annat banker, bostadsinstitut och finansbolag.

6 SCB 6 FM 17 SM 1201 Monetära finansinstitut minskade upplåningen i utlandet De monetära finansinstitutens inlåning från utlandet minskade med 43 miljarder kronor under fjärde kvartalet, varav 33 miljarder utgjordes av transaktioner. Det innebär en stor minskning av inlåning mot utlandet jämfört med föregående kvartal. Inlåningsstocken från utlandet uppgick till miljarder kronor vid utgången av fjärde kvartalet. Monetära finansinstituts inlåning från utlandet, mdkr k1 k2 k3 k4 k1 k2 k3 k4 k1 k2 k3 k4 k1 k2 k3 k4 k1 k2 k3 k4 k1 k2 k3 k Inlåningsstock (vänster) Nettoinlåning (höger) Försäkringsbolagen valde svenska obligationer Försäkringsbolagen genomförde rekordstort nettoköp av svenska obligationer under fjärde kvartalet. Nettoköpet uppgick till 42 miljarder varav merparten var i svenska bostadsobligationer. Samtidigt nettosåldes utländska obligationer för 23 miljarder, den största nettoförsäljningen sedan första kvartalet Försäkringsbolagen nettoköp/nettoförsäljning av svenska respektive utländska obligationer, mdkr Svenska obligationer Utländska obligationer k1 k2 k3 k4 k1 k2 k3 k4 k1 k2 k3 k4 k1 k2 k3 k4 k1 k2 k3 k4 k1 k2 k3 k Försäkringsbolagens val av svenska obligationer beror förmodligen på skuldkrisen i euroområdet och att Sverige hittills klarat relativt väl från oroligheterna i övriga Europa. Med fallande obligationspriser i Europa har försäkringsbolag valt bort utländska obligationer till förmån för svenska obligationer. Under loppet av 2011 har t ex franska och italienska långa statsobligationsräntor gått isär ca 2,50 procentenheter jämfört med svenska; en exempellös utveckling.

7 SCB 7 FM 17 SM 1201 Hushållssektorn 2 Hushållens låntagande mattas av Hushållen fortsatte under fjärde kvartalet öka sina lån, nytagna minus amortering, i bank och bostadsinstitut. Sammantaget ökade låntagandet med 30 miljarder under kvartalet. Även om hushållens lån fortfarande ökat, så har ökningstakten mattats av det senaste året. För helåret 2011 var hushållens nytagna lån 23 procent lägre än året innan. Framförallt har nytagna lån i bostadsinstitut minskat. Under fjärde kvartalet ökade nytagna lån i bostadsinstitut med 14 miljarder, den lägsta noteringen sedan första kvartalet Bidragande faktorer kan vara omvärldsoro, osäker bostadsmarknad samt åtgärder såsom införandet av bolånetaket i oktober Hushållens nytagna lån minus amortering i bank och bostadsinstitut, mdkr Mdkr Banker Bostadsinstitut k1 k2 k3 k4 k1 k2 k3 k4 k1 k2 k3 k4 k1 k2 k3 k4 k1 k2 k3 k4 k1 k2 k3 k Hushållens totala lånestock uppgick vid slutet av året till miljarder, varav lån i bank- och bostadsinstitut utgör nästan 90 procent. Hushållens resterande låneskuld utgörs av studielån samt lån i övriga finansinstitut. Hushållen sålde aktiefonder till förmån för räntefonder Hushållen fortsatte under fjärde kvartalet att nettosälja aktier och aktiefonder. Detta trots en positiv utveckling på aktiemarknaden, både i Sverige och utomlands. Sammantaget nettosålde hushållen aktier och aktiefonder för 4 miljarder under kvartalet. Denna nettoförsäljning var däremot inte lika anfallande som under andra och tredje kvartalet, då det uppgick till minus 15 respektive 11 miljarder. Totalt har hushållen sålt aktier och aktiefonder för motsvarande 28 miljarder under helåret Hushållen har ofta historiskt valt att nettosälja räntefonder då börsutvecklingen varit positiv. Under fjärde kvartalet valde däremot hushållen att gå emot det historiska mönstret, och alltså inte dela aktiemarknadens förhoppning om bättre tider. Möjligvis påverkades hushållens beteende av negativa rubrikerna om europeisk skuldkris, svajande bostadsmarknad och dämpade arbetsmarknadsutsikter. Istället för aktiefonder nettoköptes svenska fond-i-fond och korta räntefon- 2 Samtliga uppgifter om hushållen avser de egentliga hushållen inklusive hushållens icke-vinstdrivande organisationer (HIO).

8 SCB 8 FM 17 SM 1201 der. Korta räntefonder, en av hushållens säkraste sparformer, nettoköptes för 0,7 miljarder under kvartalet. Det var den enskilt största kvartalsuppgiften sedan fjärde kvartalet Hushållens nettoköp/nettoförsäljning av svenska korta räntefonder och procentuell utveckling av Affärsvärldens generalindex Mdkr Fortsatt hög inlåning i bank och finansinstitut Hushållens inlåning i bank och finansinstitut fortsatte vara omfattande fjärde kvartalet och uppgick till 33 miljarder. Inlåningen under 2011 har varit historiskt högt i relation till de senaste åren, speciellt tredje och fjärde kvartalet. Andra kvartalet har säsongsmässigt en hög inlåning till följd av skatteåterbäring och aktieutdelningar under kvartalet. Hushållens inlåning i monetära finansinstitut, mdkr Korta räntefonder AFGX k1 k2 k3 k4 k1 k2 k3 k4 k1 k2 k3 k4 k1 k2 k3 k4 k1 k2 k3 k4 k1 k2 k3 k Procent 25 k1 k2 k3 k4 k1 k2 k3 k4 k1 k2 k3 k4 k1 k2 k3 k4 k1 k2 k3 k4 k1 k2 k3 k Positivt finansiellt sparande Hushållens finansiella sparande, transaktioner i finansiella tillgångar minus skulder, uppgick till 8 miljarder fjärde kvartalet. Hushållen nettosålde visserligen aktier och utländska fonder men ökade samtidigt bankinlåningen kraftigt under kvartalet. Samtidigt fortsatte låneökningen i bank och bostadsinstitut att mattats av. Totalt blev hushållens finansiella sparande 61 miljarder för helåret 2011, betydligt högre än föregående året

9 SCB 9 FM 17 SM 1201 Hushållens finansiella sparande, mdkr Finansiella förmögenheten ökar åter Hushållens finansiella förmögenhet, finansiella tillgångar minus skulder, steg 133 miljarder fjärde kvartalet. Därmed återhämtades delar av den negativa förändring i förmögenheten som skedde tidigare under året. Framförallt påverkade den kraftiga börsnedgången tredje kvartalet hushållens tillgångar negativt. Att hushållens finansiella förmögenhet åter ökade berodde främst på den positiva börsutvecklingen samt en avmattning i låntagandet under fjärde kvartalet. Hushållens finansiella förmögenhet samt tillgångar och skulder, mdkr k1 k2 k3 k4 k1 k2 k3 k4 k1 k2 k3 k4 k1 k2 k3 k4 k1 k2 k3 k4 k1 k2 k3 k Tillgångar Skulder Förmögenhet Offentlig sektor Statens kraftigt negativa sparande Statens finansiella sparande blev kraftigt negativt under fjärde kvartalet, minus 49 miljarder. Statens sparande har de senaste åren uppvisat ett starkt säsongsmönster med ett positivt sparande under de tre första kvartalen följt av kraftigt negativt sparande under fjärde kvartalet. I jämförelse med de senaste två åren var fjärde kvartalets negativa sparande inte lika kraftigt. Det finansiella sparandet blev för helåret 2011 svagt negativt, minus 7 miljarder.

10 SCB 10 FM 17 SM 1201 Statens finansiella sparande, mdkr k1 k2 k3 k4 k1 k2 k3 k4 k1 k2 k3 k4 k1 k2 k3 k4 k1 k2 k3 k4 k1 k2 k3 k Den marknadsvärderade statskulden ökade Statsskulden 3 beräknad till marknadsvärde ökade med 62 miljarder fjärde kvartalet och uppgick vid slutet av kvartalet till miljarder. Det motsvarar ca 38 procent av BNP. Sedan mitten av 1990-talet har statsskulden mer än halverats i relation till BNP. Marknadsvärderad statsskuld Statsskuld relaterat till BNP * 11* * Uppgifter baserade på kvartalsvisa BNP-beräkningar Svagt positivt sparande inom socialförsäkringssektorn Det finansiella sparandet inom socialförsäkringssektorn, som innefattar APfonderna, uppgick fjärde kvartalet till nästan 2 miljarder. Socialförsäkringssektorn nettosålde noterade aktier för 5 miljarder men nettoköpte istället obligationer för nästan 7 miljarder, varav merparten i statsobligationer. Den finansiella förmögenheten ökade mellan tredje och fjärde kvartalet 2011 från 847 till 880 miljarder kronor. Framförallt bidrog den positiva börsutvecklingen till ökningen. Sammantaget har dock förmögenheten minskat med 18 miljarder under 2011, en minskning med 2 procent. 3 Beräkningen av Sveriges statsskuld i Finansräkenskaperna skiljer sig från Riksgäldens och Ekonomistyrningsverkets uppgifter om statsskulden på flera punkter. I Finansräkenskaperna beräknas t.ex. statsskulden till marknadsvärde, i enlighet med det regelverk som finns för det nationalekonomiska systemet. Uppgiften om statsskulden som presenteras i texten är statens konsoliderade statsskuld, dvs. statens skuld exkl. skulder gentemot den egna sektorn (skulder med internstatligt ägande).

11 SCB 11 FM 17 SM 1201 Tabeller 1. Finansiellt sparande för olika sektorer 2011 kv 4, transaktioner (mnkr) 1. Net lending(+)/net borrowing(-) by institutional sectors 4 th quarter 2011, transactions (SEK million) Summa Total Icke finansiella företag Nonfinancial corp. Finansiella företag Financial corp. Offentliga sektorn General government Hushåll inkl. HIO 3 Households incl. NPISH 3 Summa svenska sektorer Total, Swedish sectors Utlandet Rest of the world Finansiellt sparande Net financial transactions Finansiella tillgångar Financial assets Sedlar, mynt och inlåning Currency and deposits 1 Certifikat 2 Short term securities Obligationer och förlagsbevis Bonds Finansiella derivat Financial derivatives Lån Loans Leasing Leasing Koncernlån Inter company loans Sv. Börsaktier Sw. quoted shares Sv. ej börs. akt. Sw. non-quoted sh Sv. andra ägarandelar Other equity Sv. fondandelar Sw. mutual fund sh Utl. aktier, andelar och fondandelar Foreign shares and other equity Handelskrediter Trade credits Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Other accounts receivable Summa skulder Total liabilities Sedlar och mynt Currency Inlåning 1 Deposits Certifikat 2 Short term securities Obligationer och förlagsbevis Bonds Finansiella derivat Financial derivatives Lån Loans Leasing Leasing Koncernlån Inter company loans Börsnoterade aktier Quoted shares Ej börsnoterade aktier Non-quoted shares Andra ägarandelar Other equity Fondandelar Mutual funds shares Handelskrediter Trade credits Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Other accounts payable 1) Inkl. riksgäldsspar. National debt savings included. 2) Inkl. statsskuldväxlar. Treasury bills included. 3) Hushållens icke-vinstdrivande organisationer. Non profit institutions serving households

12 SCB 12 FM 17 SM Finansiellt sparande för olika sektorer 2011 kv 3, transaktioner (mnkr) 2. Net lending(+)/net borrowing(-) by institutional sectors 3 th quarter 2011, transactions (SEK million) Summa Total Icke finansiella företag Nonfinancial corp. Finansiella företag Financial corp. Offentliga sektorn General government Hushåll inkl. HIO 3 Households incl. NPISH 3 Summa svenska sektorer Total, Swedish sectors Utlandet Rest of the world Finansiellt sparande Net financial transactions Finansiella tillgångar Financial assets Sedlar, mynt och inlåning Currency and deposits 1 Certifikat 2 Short term securities Obligationer och förlagsbevis Bonds Finansiella derivat Financial derivatives Lån Loans Leasing Leasing Koncernlån Inter company loans Sv. Börsaktier Sw. quoted shares Sv. ej börs. akt. Sw. non-quoted sh Sv. andra ägarandelar Other equity Sv. fondandelar Sw. mutual fund sh Utl. aktier, andelar och fondandelar Foreign shares and other equity Handelskrediter Trade credits Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Other accounts receivable Summa skulder Total liabilities Sedlar och mynt Currency Inlåning 1 Deposits Certifikat 2 Short term securities Obligationer och förlagsbevis Bonds Finansiella derivat Financial derivatives Lån Loans Leasing Leasing Koncernlån Inter company loans Börsnoterade aktier Quoted shares Ej börsnoterade aktier Non-quoted shares Andra ägarandelar Other equity Fondandelar Mutual funds shares Handelskrediter Trade credits Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Other accounts payable 1) Inkl. riksgäldsspar. National debt savings included. 2) Inkl. statsskuldväxlar. Treasury bills included. 3) Hushållens icke-vinstdrivande organisationer. Non profit institutions serving households

13 SCB 13 FM 17 SM Icke-finansiella företag, transaktioner (mnkr) 3. Non-financial corporations, transactions (SEK million) 2011k4 2011k3 2011k2 2011k1 2010k4 Summa 11kv1-4 Summa 10kv1-4 Finansiellt sparande Net financial transactions Finansiella tillgångar Financial assets Sedlar, mynt och inlåning Currency and deposits Certifikat Short term securities Obligationer och förlagsbevis Bonds Finansiella derivat Financial derivatives Lån Loans Leasing Leasing Koncernlån Inter company loans Sv. börsaktier Sw. quoted shares Sv. ej börs. akt. Sw. non-quoted sh Sv. andra ägarandelar Other equity Sv. fondandelar Sw. mutual fund sh Utl. aktier, andelar och fondandelar Foreign shares and other equity Handelskrediter Trade credits Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Other accounts receivable Summa skulder Total liabilities Sedlar och mynt Currency Inlåning Deposits Certifikat Short term securities Obligationer och förlagsbevis Bonds Finansiella derivat Financial derivatives Lån Loans Leasing Leasing Koncernlån Inter company loans Börsnoterade aktier Quoted shares Ej börsnoterade aktier Non-quoted shares Andra ägarandelar Other equity Fondandelar Mutual funds shares Handelskrediter Trade credits Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Other accounts payable

14 SCB 14 FM 17 SM Icke-finansiella företag, ställning (mnkr) 3. Non-financial corporations, outstanding values (SEK million) 2011k4 2011k3 2011k2 2011k1 2010k4 Finansiell förmögenhet Net financial wealth Finansiella tillgångar Financial assets Sedlar, mynt och inlåning Currency and deposits Certifikat Short term securities Obligationer och förlagsbevis Bonds Finansiella derivat Financial derivatives Lån Loans Leasing Leasing Koncernlån Inter company loans Sv. börsaktier Sw. quoted shares Sv. ej börs. akt. Sw. non-quoted sh Sv. andra ägarandelar Other equity Sv. fondandelar Sw. mutual fund sh Utl. aktier, andelar och fondandelar Foreign shares and other equity Handelskrediter Trade credits Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Other accounts receivable Summa skulder Total liabilities Sedlar och mynt Currency Inlåning Deposits Certifikat Short term securities Obligationer och förlagsbevis Bonds Finansiella derivat Financial derivatives Lån Loans Leasing Leasing Koncernlån Inter company loans Börsnoterade aktier Quoted shares Ej börsnoterade aktier Non-quoted shares Andra ägarandelar Other equity Fondandelar Mutual funds shares Handelskrediter Trade credits Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Other accounts payable

15 SCB 15 FM 17 SM Finansiella företag, transaktioner (mnkr) 4. Financial corporations, transactions (SEK million) 2011k4 2011k3 2011k2 2011k1 2010k4 Summa 11kv1-4 Summa 10kv1-4 Finansiellt sparande Net financial transactions Finansiella tillgångar Financial assets Sedlar, mynt och inlåning Currency and deposits Certifikat Short term securities Obligationer och förlagsbevis Bonds Finansiella derivat 1 Financial derivatives Lån Loans Leasing Leasing Koncernlån Inter company loans Sv. börsaktier Sw. quoted shares Sv. ej börs. akt. Sw. non-quoted sh Sv. andra ägarandelar Other equity Sv. fondandelar Sw. mutual fund sh Utl. aktier, andelar och fondandelar Foreign shares and other equity Handelskrediter Trade credits Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Other accounts receivable Summa skulder Total liabilities Sedlar och mynt Currency Inlåning Deposits Certifikat Short term securities Obligationer och förlagsbevis Bonds Finansiella derivat 1 Financial derivatives Lån Loans Leasing Leasing Koncernlån Inter company loans Börsnoterade aktier Quoted shares Ej börsnoterade aktier Non-quoted shares Andra ägarandelar Other equity Fondandelar Mutual funds shares Premiepension Premium Pension Övriga försäkringstekniska reserver Other insurance technical reserves Handelskrediter Trade credits Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Other accounts payable 1) Transaktioner i finansiella derivat har införts från och med perioden 2005kv1för försäkringssektorn. Dessa transaktioner har endast utlandet som motpart. Transactions in financial derivatives are included for the insurance corporations from the period 2005Q1. These transactions have only rest of the world as counterpart.

16 SCB 16 FM 17 SM Finansiella företag, ställning (mnkr) 4. Financial corporations, outstanding values (SEK million) 2011k4 2011k3 2011k2 2011k1 2010k4 Finansiell förmögenhet Net financial wealth Finansiella tillgångar Financial assets Sedlar, mynt och inlåning Currency and deposits Certifikat Short term securities Obligationer och förlagsbevis Bonds Finansiella derivat Financial derivatives Lån Loans Leasing Leasing Koncernlån Inter company loans Sv. börsaktier Sw. quoted shares Sv. ej börs. akt. Sw. non-quoted sh Sv. andra ägarandelar Other equity Sv. fondandelar Sw. mutual fund sh Utl. aktier, andelar och fondandelar Foreign shares and other equity Handelskrediter Trade credits Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Other accounts receivable Summa skulder Total liabilities Sedlar och mynt Currency Inlåning Deposits Certifikat Short term securities Obligationer och förlagsbevis Bonds Finansiella derivat Financial derivatives Lån Loans Leasing Leasing Koncernlån Inter company loans Börsnoterade aktier Quoted shares Ej börsnoterade aktier Non-quoted shares Andra ägarandelar Other equity Fondandelar Mutual funds shares Premiepension Premium Pension Övriga försäkringstekniska reserver Other insurance technical reserves Handelskrediter Trade credits Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Other accounts payable

17 SCB 17 FM 17 SM :1. Riksbanken, transaktioner (mnkr) 4:1. The Central Bank, transactions (SEK million) 2011k4 2011k3 2011k2 2011k1 2010k4 Summa 11kv1-4 Summa 10kv1-4 Finansiellt sparande Net financial transactions Finansiella tillgångar Financial assets Sedlar, mynt och inlåning Currency and deposits Certifikat Short term securities Obligationer och förlagsbevis Bonds Finansiella derivat Financial derivatives Lån Loans Leasing Leasing Koncernlån Inter company loans Sv. börsaktier Sw. quoted shares Sv. ej börs. akt. Sw. non-quoted sh Sv. andra ägarandelar Other equity Sv. fondandelar Sw. mutual fund sh Utl. aktier, andelar och fondandelar Foreign shares and other equity Handelskrediter Trade credits Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Other accounts receivable Summa skulder Total liabilities Sedlar och mynt Currency Inlåning Deposits Certifikat Short term securities Obligationer och förlagsbevis Bonds Finansiella derivat Financial derivatives Lån Loans Leasing Leasing Koncernlån Inter company loans Börsnoterade aktier Quoted shares Ej börsnoterade aktier Non-quoted shares Andra ägarandelar Other equity Fondandelar Mutual funds shares Handelskrediter Trade credits Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Other accounts payable

18 SCB 18 FM 17 SM :1. Riksbanken, ställning (mnkr) 4:1. The Central Bank, outstanding values (SEK million) 2011k4 2011k3 2011k2 2011k1 2010k4 Finansiell förmögenhet Net financial wealth Finansiella tillgångar Financial assets Sedlar, mynt och inlåning Currency and deposits Certifikat Short term securities Obligationer och förlagsbevis Bonds Finansiella derivat Financial derivatives Lån Loans Leasing Leasing Koncernlån Inter company loans Sv. börsaktier Sw. Quoted shares Sv. ej börs. akt. Sw. non-quoted sh Sv. andra ägarandelar Other equity Sv. fondandelar Sw. mutual fund sh Utl. aktier, andelar och fondandelar Foreign shares and other equity Handelskrediter Trade credits Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Other accounts receivable Summa skulder Total liabilities Sedlar och mynt Currency Inlåning Deposits Certifikat Short term securities Obligationer och förlagsbevis Bonds Finansiella derivat Financial derivatives Lån Loans Leasing Leasing Koncernlån Inter company loans Börsnoterade aktier Quoted shares Ej börsnoterade aktier Non-quoted shares Andra ägarandelar Other equity Fondandelar Mutual funds shares Handelskrediter Trade credits Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Other accounts payable

19 SCB 19 FM 17 SM :2. Monetära finansinstitut, transaktioner (mnkr) 4:2. Monetary financial institutions, transactions (SEK million) 2011k4 2011k3 2011k2 2011k1 2010k4 Summa 11kv1-4 Summa 10kv1-4 Finansiellt sparande Net financial transactions Finansiella tillgångar Financial assets Sedlar, mynt och inlåning Currency and deposits Certifikat Short term securities Obligationer och förlagsbevis Bonds Finansiella derivat Financial derivatives Lån Loans Leasing Leasing Koncernlån Inter company loans Sv. börsaktier Sw. Quoted shares Sv. ej börs. akt. Sw. non-quoted sh Sv. andra ägarandelar Other equity Sv. fondandelar Sw. mutual fund sh Utl. aktier, andelar och fondandelar Foreign shares and other equity Handelskrediter Trade credits Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Other accounts receivable Summa skulder Total liabilities Sedlar och mynt Currency Inlåning Deposits Certifikat Short term securities Obligationer och förlagsbevis Bonds Finansiella derivat Financial derivatives Lån Loans Leasing Leasing Koncernlån Inter company loans Börsnoterade aktier Quoted shares Ej börsnoterade aktier Non-quoted shares Andra ägarandelar Other equity Fondandelar Mutual funds shares Handelskrediter Trade credits Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Other accounts payable Anm. Sektorn består av banker, bostadsinstitut, kommun- och företagsfinansierande institut, finansbolag. Observera att monetära värdepappersbolag och monetära värdepappersfonder ingår i Andra finansinstitut samt att Riksbanken särredovisas. Rem. This sector includes banks, housing credit institutions, other monetary financial institutions, other credit market institutions. Note that monetary securities brokerage companies and monetary mutual funds are part of Other financial intermediaries and that the Central Bank is presented separately.

20 SCB 20 FM 17 SM :2. Monetära finansinstitut, ställning (mnkr) 4:2. Monetary financial institutions, outstanding values (SEK million) 2011k4 2011k3 2011k2 2011k1 2010k4 Finansiell förmögenhet Net financial wealth Finansiella tillgångar Financial assets Sedlar, mynt och inlåning Currency and deposits Certifikat Short term securities Obligationer och förlagsbevis Bonds Finansiella derivat Financial derivatives Lån Loans Leasing Leasing Koncernlån Inter company loans Sv. börsaktier Sw. Quoted shares Sv. ej börs. akt. Sw. non-quoted sh Sv. andra ägarandelar Other equity Sv. fondandelar Sw. mutual fund sh Utl. aktier, andelar och fondandelar Foreign shares and other equity Handelskrediter Trade credits Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Other accounts receivable Summa skulder Total liabilities Sedlar och mynt Currency Inlåning Deposits Certifikat Short term securities Obligationer och förlagsbevis Bonds Finansiella derivat Financial derivatives Lån Loans Leasing Leasing Koncernlån Inter company loans Börsnoterade aktier Quoted shares Ej börsnoterade aktier Non-quoted shares Andra ägarandelar Other equity Fondandelar Mutual funds shares Handelskrediter Trade credits Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Other accounts payable Anm. Sektorn består av banker, bostadsinstitut, kommun- och företagsfinansierande institut, finansbolag. Observera att monetära värdepappersbolag och monetära värdepappersfonder ingår i Andra finansinstitut samt att Riksbanken särredovisas. Rem. This sector includes banks, housing credit institutions, other monetary financial institutions, other credit market institutions. Note that monetary securities brokerage companies and monetary mutual funds are part of Other financial intermediaries and that the Central Bank is presented separately.

Finansräkenskaper Kvartal 2003

Finansräkenskaper Kvartal 2003 Finansräkenskaper Kvartal 2003 FM0103 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Finansmarknad A.2 Statistikområde Finansräkenskaper A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik A.4 Ansvarig

Läs mer

FINANSMARKNADSSTATISTIK

FINANSMARKNADSSTATISTIK FINANSMARKNADSSTATISTIK Enheten för Betalningsbalans- och Finansmarknadsstatistik, SCB November Produceras av SCB på uppdrag av Sveriges riksbank 2013-01-03 FM5001 M11 Förändringar Finansmarknadsstatistik

Läs mer

Bankernas räntor och utlåning

Bankernas räntor och utlåning 5 december 213 (Kv 3, 213) 5 december 213 Dnr 13-5747 innehåll Sammanfattning 3 Bakgrund 4 Utlåning, inlåning och räntor 6 Utlåning till hushåll och företag 6 Inlåning från hushåll och företag 9 Marknads-

Läs mer

Den offentliga sektorns skulder och finansiella tillgångar

Den offentliga sektorns skulder och finansiella tillgångar Rapport till Finanspolitiska rådet 2014/4 Den offentliga sektorns skulder och finansiella tillgångar Konjunkturinstitutet Erik Höglin, Erik Jonasson och Ulla Robling 2 Finanspolitiska rådet är en myndighet

Läs mer

Bankernas räntor och utlåning

Bankernas räntor och utlåning Bankernas räntor och utlåning 17 september 213 (kv2, 213) 17 sept 213 Dnr 13-5747 innehåll Sammanfattning 3 Bakgrund 4 Utlåning, inlåning och räntor 6 Utlåning till hushåll och företag 6 Inlåning från

Läs mer

Finansräkenskapernas reviderade uppgifter för år 2008 har utkommit

Finansräkenskapernas reviderade uppgifter för år 2008 har utkommit Nationalräkenskaper 2010 Finansräkenskaper Finansräkenskapernas reviderade uppgifter för år har utkommit Finansräkenskapernas årsuppgifter för år har reviderats på basis av kompletterade källuppgifter.

Läs mer

Källa: Carsten Welinder, Kommunalskattelagen 50 år, Svensk Skattetidning 1978 sid 535 544.

Källa: Carsten Welinder, Kommunalskattelagen 50 år, Svensk Skattetidning 1978 sid 535 544. 70 Kommunalskattelagen infördes 1928 och är alltjämt gällande. Trots en mängd ändringar och tillägg har grundstrukturen bibehållits. Införandet av kommunalskattelagen innebar inte några principiella ändringar

Läs mer

Makro. Vi räknar med att Riksbanken kommer att tvingas höja räntan tidigare än de själva tror. Aktier. www.enterfonder.se

Makro. Vi räknar med att Riksbanken kommer att tvingas höja räntan tidigare än de själva tror. Aktier. www.enterfonder.se September 29 Makro Vi räknar med att Riksbanken kommer att tvingas höja räntan tidigare än de själva tror. Aktier www.enterfonder.se Enter Fonder AB Tfn 8 79 7 Fax 8 79 7 E-mail: fonder@enterkapital.se

Läs mer

Börs och bostäder ger rekordstor förmögenhet

Börs och bostäder ger rekordstor förmögenhet Sparbarometer kv 4 214 Privatekonomi Mars 215 Sammanfattning Börs och bostäder ger rekordstor förmögenhet Bruttoförmögenheten för första gången över 15 biljoner kronor Nettoförmögenheten för första gången

Läs mer

Bankernas räntor och utlåning

Bankernas räntor och utlåning Bankernas räntor och utlåning NOVEMBER 212 (KV 3, 212) November 212 Dnr 12-5725 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 UTLÅNING, INLÅNING OCH RÄNTOR 6 Utlåning till hushåll och företag 6 Företagens övriga

Läs mer

Bolånemarknaden i Sverige

Bolånemarknaden i Sverige Bolånemarknaden i Sverige 212-8-3 Publicerad i september 213 Regeringsgatan 38, Box 763 SE-13 94 Stockholm t: +46 ()8 453 44 info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se Innehåll 1 Den ekonomiska situationen

Läs mer

Sparbarometern. - tredje kvartalet 2006. Hushållens finansiella förmögenhet och skuldkvot 2006-11-15 S T A T I S T I K R A P P O R T 1(10)

Sparbarometern. - tredje kvartalet 2006. Hushållens finansiella förmögenhet och skuldkvot 2006-11-15 S T A T I S T I K R A P P O R T 1(10) 2006-11-15 S T A T I S T I K R A P P O R T Sparbarometern - tredje kvartalet 2006 Sparbarometern visar utvecklingen av hushållens finansiella sparande och skuldsättning över tiden och hur detta sparande

Läs mer

Riksbankens finansmarknadsstatistik FMR 2003

Riksbankens finansmarknadsstatistik FMR 2003 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(109) Riksbankens finansmarknadsstatistik FMR 2003 FM5001 Innehåll SCBDOK 3.0 0 Administrativa och legala uppgifter 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3

Läs mer

Tillgångar, skulder. och kapitalvinster

Tillgångar, skulder. och kapitalvinster Tillgångar, skulder Statistiska centralbyrån Statistics Sweden och kapitalvinster Tillgångar Skulder Balansräkningarnas roll underskattas i statistik och analys Tillgångar, skulder och kapitalvinster

Läs mer

Banker i Sverige. Februari 2013

Banker i Sverige. Februari 2013 Banker i Sverige Februari 2013 Banker i Sverige är en översiktlig beskrivning av den svenska bank- och finansmarknaden. Den innehåller bland annat information och statistik om bankernas inlåning och utlåning,

Läs mer

Storbankernas kortfristiga upplåning i utländsk valuta och deras användning av den kortfristiga valutaswapmarknaden

Storbankernas kortfristiga upplåning i utländsk valuta och deras användning av den kortfristiga valutaswapmarknaden Storbankernas kortfristiga upplåning i utländsk valuta och deras användning av den kortfristiga valutaswapmarknaden Ida Hilander* Författaren är verksam vid Riksbankens avdelning för finansiell stabilitet.

Läs mer

Bankernas räntor och utlåning

Bankernas räntor och utlåning Maj 2012 (kv 1, 2012) 24 maj 2012 Dnr 12-5725 innehåll Sammanfattning 3 Bakgrund 4 Utlåning, inlåning och räntor 6 Utlåning till företag och hushåll 6 Inlåning från hushåll 7 Marknads- och utlåningsräntor

Läs mer

Finansiell statistik. Årsöversikt 2010

Finansiell statistik. Årsöversikt 2010 Finansiell statistik Årsöversikt 21 Utestående bostadslån efter ursprunglig löptid, 31.12.21 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 % År Finlands Bank Avdelningen för finansiell stabilitet och statistik Statistikenheten

Läs mer

Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet

Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet Riksbanksstudier, februari 2015 s v e r i g e s r i k s b a n k Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet Produktion: Sveriges riksbank

Läs mer

Skuggbanker ur ett svenskt perspektiv

Skuggbanker ur ett svenskt perspektiv Skuggbanker ur ett svenskt perspektiv Daniel Hansson, Louise Oscarius och Jonas Söderberg* Författarna är verksamma på avdelningen för penningpolitik och på avdelningen för finansiell stabilitet. Den globala

Läs mer

Den svenska finansmarknaden

Den svenska finansmarknaden Den svenska finansmarknaden Innehåll INLEDNING 3 FINANSMARKNADEN 4 EN AVREGLERAD MARKNAD 4 RIKSBANKENS ROLL 6 STYRNINGEN AV PENNINGPOLITIKEN 7 VÄRDEPAPPERSMARKNADEN 8 PENNINGMARKNADEN 9 OBLIGATIONSMARKNADEN

Läs mer

Banker i Sverige. Faktablad om svensk bankmarknad. Publicerad i november 2008

Banker i Sverige. Faktablad om svensk bankmarknad. Publicerad i november 2008 Banker i Sverige Faktablad om svensk bankmarknad Publicerad i november 2008 Den svenska finansmarknaden Finanssektorns samhällsfunktion Effektiva och pålitliga system för sparande, finansiering, betalningsförmedling

Läs mer

Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2011. Financiers and providers within education, health care and social services, 2011

Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2011. Financiers and providers within education, health care and social services, 2011 OE 29 SM 1301 Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2011 Financiers and providers within education, health care and social services, 2011 I korta drag Det offentliga stod för merparten av

Läs mer

Finansiell stabilitet 2014:1

Finansiell stabilitet 2014:1 Finansiell stabilitet 214:1 S V E R I G E S R I K S B A N K Uppdaterad 214-6-4, 15:45 Sidan 21, första stycket: 5,7 ska vara 5,9 14 2 ska vara 15 5 21 8 ska vara 21 9 Riksbankens rapport Finansiell stabilitet

Läs mer

Risker i det finansiella systemet 2012

Risker i det finansiella systemet 2012 Risker i det finansiella systemet 212 8 NOVEMBER 212 8 november 212 Dnr 12-122 INNEHÅLL FÖRORD 3 SAMMANFATTNING 4 Risker för den finansiella stabiliteten 5 Risker för konsumenterna 5 FINANSINSPEKTIONENS

Läs mer

Finansiell stabilitet 2011:1 S V E R I G E S R I K S B A N K

Finansiell stabilitet 2011:1 S V E R I G E S R I K S B A N K Finansiell stabilitet 211:1 S V E R I G E S R I K S B A N K Riksbankens rapport Finansiell stabilitet Riksbankens rapport Finansiell stabilitet publiceras två gånger om året. I rapporten ger Riksbanken

Läs mer

Ekonomirapporten. OM KOMMUNERNAS OCH LANDSTINGENS EKONOMI OKTOBER 2013

Ekonomirapporten. OM KOMMUNERNAS OCH LANDSTINGENS EKONOMI OKTOBER 2013 Ekonomirapporten. OM KOMMUNERNAS OCH LANDSTINGENS EKONOMI OKTOBER 2013 Ekonomirapporten. OM KOMMUNERNAS OCH LANDSTINGENS EKONOMI OKTOBER 2013 Redaktörer Jessica Bylund tfn 08-452 7718 Annika Wallenskog

Läs mer

Bolånemarknaden i Sverige

Bolånemarknaden i Sverige Bolånemarknaden i Sverige 2014-08-13 Augusti 2014 Regeringsgatan 38, Box 7603 SE-103 94 Stockholm t: +46 (0)8 453 44 00 info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se Kontaktperson: Christian Nilsson Tfn:

Läs mer

Ärenden Sida 10 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-04-25

Ärenden Sida 10 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-04-25 STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 10 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-04-25 Au 52 KS 2012-0236 KS 42 KF Finansiell rapport 2012 Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige beslutar Enligt

Läs mer

Varifrån kommer pengarna? Marknadsrapport

Varifrån kommer pengarna? Marknadsrapport Varifrån kommer pengarna? Marknadsrapport Maj 29 Titel: Varifrån kommer pengarna? Marknadsrapport, maj 29 Utgiven av: Statens bostadskreditnämnd (BKN) Kontakt: Bengt Hansson, 8-545 13 765 BKN:s Marknadsrapport

Läs mer