Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Avtagande real tillväxt och kraftig ökning av hushållssektorns finansiella

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Avtagande real tillväxt och kraftig ökning av hushållssektorns finansiella"

Transkript

1 FM 17 SM 1301 Finansräkenskaper fjärde kvartalet 2012 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Hushållssektorns finansiella sparande på historiskt hög nivå I takt med den försämrade konjunkturen ökade hushållssektorn kraftigt sitt finansiella sparande under För helåret uppgick sparandet till 153 miljarder kronor. Ökningen på tillgångssidan var förhållandevis kraftig medan ökningen i lån i stället minskade för tredje året i rad. Avtagande real tillväxt och kraftig ökning av hushållssektorns finansiella sparande Under 2012 ökade det finansiella sparandet kraftigt i hushållsektorn och noterades vid årsskiftet till 153 miljarder. Sparandet var under det första halvåret extremt kraftigt medan det under andra halvåret var betydligt måttligare, 132 respektive 21 miljarder. Att det finansiella sparandet ökat under 2012 är inte så konstigt eftersom hushållsektorn tenderar att öka sparandet när den reala tillväxten går ner och vice versa. Ökningen under året kan med andra ord ses som ökat försiktighetssparande. På tillgångssidan ökade framförallt försäkringssparandet, bankinlåningen, bostadsrättsandelarna samt utländska aktier och fondandelar. Obligationer och svensknoterade aktier nettosåldes under perioden. På skuldsidan minskade ökningen i lån för tredje året i rad och var den lägsta sedan Hushållssektorns låneökning var fortsatt dämpad under årets sista kvartal trots fallande utlåningsräntor. Box STOCKHOLM tel Nicolai Nystrand, SCB, tfn , Stefan Wilkeståhl, SCB, tfn , Karl-Johan Bergström, SCB, tfn , Statistiken har producerats av SCB på uppdrag av Finansinspektionen, som ansvarar för officiell statistik inom området. ISSN Serie FM Finansmarknad 17 SM Utkom den 21 mars URN:NBN:SE:SCB-2013-FM17SM1301_pdf Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken. Utgivare av Statistiska meddelanden är Stefan Lundgren, SCB.

2 SCB 2 FM 17 SM 1301 Hushållssektorns finansiella sparande & volymutvecklingen för BNP; transaktioner mdkr och procent Icke-finansiella företag betalar tillbaka koncernlån till utlandet Under fjärde kvartalet 2012 flyttades 235 miljarder kronor från svenska till utländska koncernföretag, varav 188 miljarder var återbetalning av lån och 47 miljarder var ökad långivning. Förklaringen finns förmodligen bakom den skärpta lagstiftning kring ränteavdrag som infördes den första januari Företagen har med andra ord under det fjärde kvartalet flyttat pengar inom koncernen då möjligheterna för skatteplanering har minskat i och med lagändringen. Icke-finansiella företags tillgångar och skulder i koncernlån mot utlandet; transaktioner mdkr Statskulden andel av BNP har minskat över tiden Under fjärde kvartalet 2012 växlade staten från lång till kort upplåning i värdepapper. Staten nettoemitterade statsskuldsväxlar för 108 miljarder kronor samtidigt som obligationsstocken minskade med 76 miljarder. Utländska investerare nettoköpte statsskuldsväxlar för 79 miljarder och nettosålde statsobligationer för 51 miljarder. För helåret 2012 noterades statens finansiella sparandet till minus 16 miljarder. Under samma period minskade skulderna i obligationer med 68 miljarder medan statsskuldsväxlarna ökade med 66 miljarder. Den totala konsoliderade marknadsvärderade statsskulden minskade under året med 28 miljarder,

3 SCB 3 FM 17 SM 1301 från till miljarder, vilket motsvarar 37 procent av BNP. Andelen i förhållande till BNP har kraftigt minskat sedan toppnoteringarna under mitten av 1990-talet.

4 SCB 4 FM 17 SM 1301 Innehåll Statistiken med kommentarer Politik i finansmarknadsfokus under årets sista kvartal Hushållssektorn Historiskt högt finansiellt sparande i hushållssektorn under 2012 Hushållssektorns finansiella sparande påverkas av utvecklingen i reala ekonomin Minskad låneökning trots fallande utlåningsräntor Icke-finansiella företag Icke-finansiella företag betalar tillbaka koncernlån till utlandet Monetära finansinstitut Fortsatt dämpad låneökning hos icke-finansiella företag Minskade in- och upplåning från utlandet Offentlig sektor Statens sparande kraftigt negativt Den marknadsvärderade statskulden ökade Den marknadsvärderade obligationsskulden minskade Socialförsäkringssektorns förmögenhet ökade med tio procent på helåret Tabeller 1. Finansiellt sparande för olika sektorer 2012 kv 4, transaktioner (mnkr) 2. Finansiellt sparande för olika sektorer 2012 kv 3, transaktioner (mnkr) 3. Icke-finansiella företag, transaktioner (mnkr) 3. Icke-finansiella företag, ställning (mnkr) 4. Finansiella företag, transaktioner (mnkr) 4. Finansiella företag, ställning (mnkr) 4:1. Riksbanken, transaktioner (mnkr) 4:1. Riksbanken, ställning (mnkr) 4:2. Monetära finansinstitut, transaktioner (mnkr) 4:2. Monetära finansinstitut, ställning (mnkr) 4:3. Försäkringsföretag, transaktioner (mnkr) 4:3. Försäkringsföretag, ställning (mnkr) 4:4. Andra finansinstitut, transaktioner (mnkr) 4:4. Andra finansinstitut, ställning (mnkr) 5. Offentlig sektor, transaktioner (mnkr) 5. Offentlig sektor, ställning (mnkr) 5:1. Staten, transaktioner (mnkr) 5:1. Staten, ställning (mnkr) 5:2. Kommuner, transaktioner (mnkr) 5:2. Kommuner, ställning (mnkr)

5 SCB 5 FM 17 SM :3. Socialförsäkring, transaktioner (mnkr) 5:3. Socialförsäkring, ställning (mnkr) 6. Hushåll inkl. hushållens icke-vinstdrivande organisationer, transaktioner (mnkr) 6. Hushåll inkl. hushållens icke-vinstdrivande organisationer, ställning (mnkr) 7. Svenska sektorers utlandstransaktioner med fördelning på finansobjekt, Fordringar (mnkr) 7. Svenska sektorers utlandstransaktioner med fördelning på finansobjekt, Skulder (mnkr) 7. Svenska sektorers utlandsställning med fördelning på finansobjekt, Tillgångar (mnkr) 7. Svenska sektorers utlandsställning med fördelning på finansobjekt, Skulder (mnkr) 8. Inlåning, ställning 31 december 2012 (mnkr) 9. Lån inkl. leasing, ställning 31 december 2012 (mnkr) 10. Certifikat ställning 31 december 2012 (mnkr) 11. Obligationer och förlagsbevis, ställning 31 december 2012 (mnkr) 12. Aktier, andelar och fondandelar ställning 31 december 2012 (mnkr) 13. Finansiellt sparande enligt finansräkenskaperna, per kvartal (mdkr) 13. Finansiellt sparande enligt finansräkenskaperna, per kvartal (mdkr) 13. Finansiellt sparande enligt finansräkenskaperna, per kvartal (mdkr) Fakta om statistiken Detta omfattar statistiken Definitioner och förklaringar Så görs statistiken Statistikens tillförlitlighet Bra att veta Ändringar i statistiken Hushållens innehav i bostadsrättsandelar Modifierad metod för beräkning av finansiellt sparande Förskottsbetalningar av försäkringspremier och reserver för utestående fordringar Räntebärande papper Införande av mer detaljerade uppgifter för staten Hushållens köp och försäljning av utländska aktier Hushållens innehav i utländska fondandelar Sveriges statistiska databaser (SSD) Annan statistik

6 SCB 6 FM 17 SM 1301 In English Financial savings of households at historic high level in 2012 Subdued real growth and a sharp increase in financial savings of households in 2012 Non-financial corporations pay back inter-company loans abroad Government debt as a share of GDP has dropped over time Revisions and supplementary information of Financial Accounts List of tables

7 SCB 7 FM 17 SM 1301 Statistiken med kommentarer Politik i finansmarknadsfokus under årets sista kvartal Sedan finanskrisen har politiska händelser ofta haft stor betydelse för hur investerare agerat på finansmarknaderna. Under det fjärde kvartalet 2012 var sambandet tydligt då en rad politiska händelser ägde rum. Mest uppmärksammat var ansträngningarna hos amerikanska politiker att lösa ett akut finanspolitiskt problem, den så kallade fiscal cliff. Problemet gick i korthet ut på att utgiftsnedskärningar och skattehöjningar skulle bli verklighet den första januari 2013 i den händelse politikerna inte lyckats fatta motverkande beslut dessförinnan. Från en investerares synvinkel kan man tänka sig fiscal cliff som en åtgärd som väntas dämpa tillväxt i BNP och vinster, vilket enligt marknadens funktion att diskontera framtida händelser leder till fallande aktiepriser. Problemet för investerare var osäkerheten om huruvida politikerna skulle lyckas lösa problemet i tid. Saken komplicerades ytterligare av presidentvalet i början av november och börserna föll veckorna efter Obamas omval. När sedan politikerna på allvar började diskutera frågan steg aktiepriserna. En lösning i form av bland annat permanenta skattesänkningar på inkomster under dollar för familjer ägde rum vid midnatt på nyårsafton. Det breda amerikanska börsindexet föll med en procent under kvartal fyra 2012 samtidigt som de långa amerikanska statsobligationsräntor steg med tolv räntepunkter. Vid sidan om USA och deras politiska problem fanns en del ljusglimtar som tjänade som motverkande krafter på finansmarknaderna. Exempelvis började kapital att flöda tillbaka till de skulddrabbade ekonomierna i eurozonens utkanter, vilket kan kopplas till ECB:s agerande under det tredje kvartalet. Skuldkrisen gick in i en lugnare fas. I Kina beslutades om nytt ledarskap vilket fick marknadsaktörer att hoppas på strukturreformer. Makroekonomiska indikatorer stabiliserades och i Japan kom signaler från den, den vid tidpunkten förväntade nya partiledaren, Abe om att genomföra kraftiga penning- och valutapolitiska stimulanser. Sammantaget utvecklades de globala börserna positivt under det fjärde kvartalet. Affärsvärldens generalindex steg med 3,7 procent. Svenska långa statsobligationsräntor var oförändrade under kvartalet medan de italienska och spanska sjönk. På valutamarknaden fortsatte euron att stärkas i takt med att skuldkrisoron dämpades. Kronan handlades stabilt mot euron inom intervallet 8,50-8,70. Dollarn försvagades en procent mot kronan under kvartalet och merparten av försvagningen ägde rum i slutet av kvartalet och vid årsskiftet kostade en dollar 6,50 kronor. Den japanska yenen föll kraftigt, ungefär tio procent, efter signalerna om monetära stimulanser. För helåret 2012 steg Affärsvärldens generalindex med 12 procent vilket omräknat till genomsnittlig kvartalsutveckling är lika med 2,8 procent. Fjärde kvartalet kan därför med en börsuppgång på 3,7 procent sägas vara bättre än helårsgenomsnittet. Den 10-åriga statsobligationsräntan föll med åtta räntepunkter under helåret men steg med sex räntepunkter under det fjärde kvartalet. Kronan stärktes med 3,1 procent under helåret men föll med 1,4 procent under det fjärde kvartalet enligt TCW-index.

8 SCB 8 FM 17 SM 1301 Hushållssektorn 1 Historiskt högt finansiellt sparande i hushållssektorn under 2012 Under 2012 ökade hushållssektorns finansiella sparande, transaktioner i finansiella tillgångar minus skulder, med 153 miljarder kronor. De finansiella tillgångarna var 272 miljarder medan skulderna uppgick till 119 miljarder. På tillgångssidan ökade framförallt försäkringssparandet, bankinlåningen, bostadsrättsandelarna samt utländska aktier och fondandelar. Obligationer och svensknoterade aktier nettosåldes under perioden. På skuldsidan minskade ökningen i lån för tredje året i rad och ökningen under 2012 var den lägsta sedan Det finansiella sparandet för 2012 är den högsta noteringen i tidsserien som sträcker sig tillbaka till Det höga sparandet under 2012 förklaras framförallt av ett högt sparande under årets två första kvartal medan tillskottet från årets andra halvår var betydligt måttligare. Hushållssektorns finansiella tillgångar, skulder & sparande; transaktioner, mdkr Hushållssektorns finansiella sparande påverkas av utvecklingen i reala ekonomin Det finansiella sparandet i hushållssektorn ökade under 2012 samtidigt som den reala ekonomin utvecklades svagare. Företeelsen gäller inte bara för det enskilda året utan samvariation finns mellan variablerna. Hushållssektorn tenderar alltså att öka sitt finansiella sparande när tillväxten, volymutvecklingen för BNP, minskar och vice versa. För BNP-uppgiften används volymutveckling i stället för utveckling för att separera för priseffekten. 1 Samtliga uppgifter om hushållen avser de egentliga hushållen inklusive hushållens icke-vinstdrivande organisationer (HIO).

9 SCB 9 FM 17 SM 1301 Hushållssektorns finansiella sparande & volymutvecklingen för BNP; transaktioner mdkr och procent Minskad låneökning trots fallande utlåningsräntor Den avtagande trenden för hushållssektorns låneökningar fortsatte under årets sista kvartal trots fallande utlåningsräntor. Dämpningen av hushållens kvartalsvisa låneökningen i bostadsinstitut har dock brutits under 2012 och har från en lägstanivå under kvartal ett ökat något under de följande kvartalen medan banklånen dämpades under årets sista kvartalet. Vi utgången av 2012 uppgick hushållssektorns totala lån till miljarder kronor. Hushållssektorns låneökning & utlåningsränta; transaktioner mdkr och procent Icke-finansiella företag Icke-finansiella företag betalar tillbaka koncernlån till utlandet Det finansiella sparandet för fjärde kvartalet 2012 var 164 miljarder. Det höga finansiella sparandet berodde framförallt på att svenska icke-finansiella företag betalade tillbaka koncernlån till koncernföretag i utlandet. Under fjärde kvartalet flyttades 235 miljarder kronor från svenska till utländska koncernföretag, varav 188 miljarder var återbetalning av lån och 47 miljarder var ökad långivning. Förklaringen finns förmodligen bakom den skärpta lagstiftning kring ränteavdrag som infördes den första januari Företagen har med andra ord under det fjärde kvartalet flyttat pengar inom koncernen då möjligheterna för skatteplanering har minskat i och med lagändringen

10 SCB 10 FM 17 SM 1301 Icke-finansiella företags tillgångar och skulder i koncernlån mot utlandet; transaktioner mdkr Monetära finansinstitut 2 Fortsatt dämpad låneökning hos icke-finansiella företag Icke-finansiella företag minskade sitt låntagande i monetära finansinstitut med 15 miljarder under fjärde kvartalet, vilket är en stor minskning jämfört med förra kvartalets nettoutlåning som var 10 miljarder. Storleksmässigt var det den största minskningen sedan finanskrisen Företagens totala lånestock uppgick vid slutet av året till sammanlagt miljarder kronor. Monetära finansinstituts utlåning till icke-finansiella företag; ställningsvärden och transaktioner, mdkr Minskade in- och upplåning från utlandet De monetära finansinstitutens nettoinlåning från utlandet minskade med 121 miljarder kronor under fjärde kvartalet. En förhållandevis kraftig minskning 2 Monetära finansinstitut innefattar bland annat banker, bostadsinstitut och finansbolag.

11 SCB 11 FM 17 SM 1301 jämfört med tidigare kvartal. Transaktion av inlåning under kvartalet var minus 125 miljarder medan växelkurseffekten gav en positiv effekt med 4 miljarder. Monetära finansinstituts inlåning från utlandet; ställningsvärden och transaktioner, mdkr Under fjärde kvartalet minskade MFI också upplåningen från utlandet. Nettot av emissioner och förfall av certifikat och obligationer mot utlandet var minus 40 miljarder kronor. Den totala utestående skulden i certifikat och obligationer mot utlandet uppgick i slutet av året till miljarder kronor. Offentlig sektor Statens sparande kraftigt negativt Statens finansiella sparande var kraftigt negativt under fjärde kvartalet, minus 53 miljarder. Statens sparande har under de senaste åren uppvisat ett starkt säsongsmönster med ett positivt sparande under de tre första kvartalen följt av kraftigt negativt sparande under årets sista kvartal. Statens finansiella sparande; transaktioner, mdkr Under fjärde kvartalet 2012 ökade staten sina utestående statsskuldsväxlar med 108 miljarder kronor och minskade obligationsskulden med 74 miljarder. Svenska försäkringsbolag nettosålde obligationer för 20 miljarder medan utländska investerare nettosålde för 51 miljarder. Totalt minskade den marknadsvärderade obligationsstocken från miljarder tredje kvartalet till 969 miljarder fjärde kvartalet. För helåret 2012 stannade det finansiella sparandet på

12 SCB 12 FM 17 SM 1301 minus 16 miljarder kronor. Under året har skulderna i obligationer minskat med 68 miljarder medan de ökat i statsskuldsväxlar med 66 miljarder. Den marknadsvärderade statskulden ökade Den konsoliderade totala statsskulden, hela statens skuldsida, beräknad till marknadsvärde ökade med 7 miljarder fjärde kvartalet och uppgick vid slutet av kvartalet till miljarder. Det motsvarar 37 procent av BNP. Sedan mitten av 1990-talet har statsskulden mer än halverats i relation till BNP. Marknadsvärderad statsskuld; procent Den marknadsvärderade obligationsskulden minskade Den utestående obligationsskulden värderad till marknadsvärde minskade till 969 miljarder under Det motsvarar 27 procent av BNP, vilket kan relateras till en andel runt 70 procent under mitten av 1990-talet. Marknadsvärderad obligationsskuld; procent Socialförsäkringssektorns förmögenhet ökade med tio procent på helåret Socialförsäkringssektorn, vilken innefattar AP-fonderna, hade ett finansiellt sparande på 762 miljoner under det sista kvartalet Sektorns finansiella förmögenhet ökade med 23 miljarder under kvartalet till 968 miljarder. Under fjärde kvartalet nettoköpte AP-fonderna fondandelar för 9 miljarder och certifikat för 5 miljarder. Onoterade aktier nettoköptes för 7 miljarder medan noterade aktier nettosåldes för 6 miljarder kronor. Under 2012 nettosålde AP-fonderna noterade aktier för 27 miljarder kronor men innehavet ökade något, till 370

13 SCB 13 FM 17 SM 1301 miljarder, tack vare den positiva börsutvecklingen. Det finansiella sparandet var under året 10 miljarder och socialförsäkringssektorns finansiella förmögenhet ökade med 10 procent.

14 SCB 14 FM 17 SM 1301 Tabeller 1. Finansiellt sparande för olika sektorer 2012 kv 4, transaktioner (mnkr) 1. Net lending(+)/net borrowing(-) by institutional sectors 4 th quarter 2012, transactions (SEK million) Summa Total Icke finansiella företag Nonfinancial corp. Finansiella företag Financial corp. Offentliga sektorn General government Hushåll inkl. HIO 3 Households incl. NPISH 3 Summa svenska sektorer Total, Swedish sectors Utlandet Rest of the world Finansiellt sparande Net financial transactions Finansiella tillgångar Financial assets Sedlar, mynt och inlåning Currency and deposits 1 Certifikat 2 Short term securities Obligationer och förlagsbevis Bonds Finansiella derivat Financial derivatives Lån Loans Leasing Leasing Koncernlån Inter-company loans Sv. börsaktier Sw. quoted shares Sv. ej börs. akt. Sw. non-quoted sh Sv. andra ägarandelar Other equity Sv. fondandelar Sw. mutual fund sh Utl. aktier, andelar och fondandelar Foreign shares and other equity Handelskrediter Trade credits Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Other accounts receivable Summa skulder Total liabilities Sedlar och mynt Currency Inlåning 1 Deposits Certifikat 2 Short term securities Obligationer och förlagsbevis Bonds Finansiella derivat Financial derivatives Lån Loans Leasing Leasing Koncernlån Inter-company loans Börsnoterade aktier Quoted shares Ej börsnoterade aktier Non-quoted shares Andra ägarandelar Other equity Fondandelar Mutual funds shares Handelskrediter Trade credits Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Other accounts payable 1) Inkl. riksgäldsspar. National debt savings included. 2) Inkl. statsskuldväxlar. Treasury bills included. 3) Hushållens icke-vinstdrivande organisationer. Non profit institutions serving households

15 SCB 15 FM 17 SM Finansiellt sparande för olika sektorer 2012 kv 3, transaktioner (mnkr) 2. Net lending(+)/net borrowing(-) by institutional sectors3 rd quarter 2012, transactions (SEK million) Summa Total Icke finansiella företag Nonfinancial corp. Finansiella företag Financial corp. Offentliga sektorn General government Hushåll inkl. HIO 3 Households incl. NPISH 3 Summa svenska sektorer Total, Swedish sectors Utlandet Rest of the world Finansiellt sparande Net financial transactions Finansiella tillgångar Financial assets Sedlar, mynt och inlåning Currency and deposits 1 Certifikat 2 Short term securities Obligationer och förlagsbevis Bonds Finansiella derivat Financial derivatives Lån Loans Leasing Leasing Koncernlån Inter-company loans Sv. börsaktier Sw. quoted shares Sv. ej börs. akt. Sw. non-quoted sh Sv. andra ägarandelar Other equity Sv. fondandelar Sw. mutual fund sh Utl. aktier, andelar och fondandelar Foreign shares and other equity Handelskrediter Trade credits Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Other accounts receivable Summa skulder Total liabilities Sedlar och mynt Currency Inlåning 1 Deposits Certifikat 2 Short term securities Obligationer och förlagsbevis Bonds Finansiella derivat Financial derivatives Lån Loans Leasing Leasing Koncernlån Inter-company loans Börsnoterade aktier Quoted shares Ej börsnoterade aktier Non-quoted shares Andra ägarandelar Other equity Fondandelar Mutual funds shares Handelskrediter Trade credits Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Other accounts payable 1) Inkl. riksgäldsspar. National debt savings included. 2) Inkl. statsskuldväxlar. Treasury bills included. 3) Hushållens icke-vinstdrivande organisationer. Non profit institutions serving households

16 SCB 16 FM 17 SM Icke-finansiella företag, transaktioner (mnkr) 3. Non-financial corporations, transactions (SEK million) 2012k4 2012k3 2012k2 2012k1 2011k4 Summa 12kv1-4 Summa 11kv1-4 Finansiellt sparande Net financial transactions Finansiella tillgångar Financial assets Sedlar, mynt och inlåning Currency and deposits Certifikat Short term securities Obligationer och förlagsbevis Bonds Finansiella derivat Financial derivatives Lån Loans Leasing Leasing Koncernlån Inter-company loans Sv. börsaktier Sw. quoted shares Sv. ej börs. akt. Sw. non-quoted sh Sv. andra ägarandelar Other equity Sv. fondandelar Sw. mutual fund sh Utl. aktier, andelar och fondandelar Foreign shares and other equity Handelskrediter Trade credits Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Other accounts receivable Summa skulder Total liabilities Sedlar och mynt Currency Inlåning Deposits Certifikat Short term securities Obligationer och förlagsbevis Bonds Finansiella derivat Financial derivatives Lån Loans Leasing Leasing Koncernlån Inter-company loans Börsnoterade aktier Quoted shares Ej börsnoterade aktier Non-quoted shares Andra ägarandelar Other equity Fondandelar Mutual funds shares Handelskrediter Trade credits Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Other accounts payable

17 SCB 17 FM 17 SM Icke-finansiella företag, ställning (mnkr) 3. Non-financial corporations, outstanding values (SEK million) 2012k4 2012k3 2012k2 2012k1 2011k4 Finansiell förmögenhet Net financial wealth Finansiella tillgångar Financial assets Sedlar, mynt och inlåning Currency and deposits Certifikat Short term securities Obligationer och förlagsbevis Bonds Finansiella derivat Financial derivatives Lån Loans Leasing Leasing Koncernlån Inter-company loans Sv. börsaktier Sw. quoted shares Sv. ej börs. akt. Sw. non-quoted sh Sv. andra ägarandelar Other equity Sv. fondandelar Sw. mutual fund sh Utl. aktier, andelar och fondandelar Foreign shares and other equity Handelskrediter Trade credits Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Other accounts receivable Summa skulder Total liabilities Sedlar och mynt Currency Inlåning Deposits Certifikat Short term securities Obligationer och förlagsbevis Bonds Finansiella derivat Financial derivatives Lån Loans Leasing Leasing Koncernlån Inter-company loans Börsnoterade aktier Quoted shares Ej börsnoterade aktier Non-quoted shares Andra ägarandelar Other equity Fondandelar Mutual funds shares Handelskrediter Trade credits Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Other accounts payable

18 SCB 18 FM 17 SM Finansiella företag, transaktioner (mnkr) 4. Financial corporations, transactions (SEK million) 2012k4 2012k3 2012k2 2012k1 2011k4 Summa 12kv1-4 Summa 11kv1-4 Finansiellt sparande Net financial transactions Finansiella tillgångar Financial assets Sedlar, mynt och inlåning Currency and deposits Certifikat Short term securities Obligationer och förlagsbevis Bonds Finansiella derivat 1 Financial derivatives Lån Loans Leasing Leasing Koncernlån Inter-company loans Sv. börsaktier Sw. quoted shares Sv. ej börs. akt. Sw. non-quoted sh Sv. andra ägarandelar Other equity Sv. fondandelar Sw. mutual fund sh Utl. aktier, andelar och fondandelar Foreign shares and other equity Handelskrediter Trade credits Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Other accounts receivable Summa skulder Total liabilities Sedlar och mynt Currency Inlåning Deposits Certifikat Short term securities Obligationer och förlagsbevis Bonds Finansiella derivat 1 Financial derivatives Lån Loans Leasing Leasing Koncernlån Inter-company loans Börsnoterade aktier Quoted shares Ej börsnoterade aktier Non-quoted shares Andra ägarandelar Other equity Fondandelar Mutual funds shares Premiepension Premium Pension Övriga försäkringstekniska reserver Other insurance technical reserves Handelskrediter Trade credits Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Other accounts payable 1) Transaktioner i finansiella derivat har införts från och med perioden 2005kv1för försäkringssektorn. Dessa transaktioner har endast utlandet som motpart. Transactions in financial derivatives are included for the insurance corporations from the period 2005Q1. These transactions have only rest of the world as counterpart.

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer FM 17 SM 1201 Finansräkenskaper fjärde kvartalet 2011 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Hushållen fortsatt försiktiga Hushållen fortsätter vara försiktiga i sitt

Läs mer

Aktieägande i bolag noterade på svensk marknadsplats, juni 2011. Ownership of shares in companies quoted on Swedish exchanges, June 2011

Aktieägande i bolag noterade på svensk marknadsplats, juni 2011. Ownership of shares in companies quoted on Swedish exchanges, June 2011 FM 20 SM 1102 Aktieägarstatistik Aktieägande i bolag noterade på svensk marknadsplats, juni 2011 Ownership of shares in companies quoted on Swedish exchanges, June 2011 I korta drag Aktieägandet under

Läs mer

Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2003

Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2003 OE 12 SM 0401 Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2003 Financial assets and liabilities for municipalities and county councils, 31 December 2003 I korta drag

Läs mer

Finansräkenskaper Kvartal 2003

Finansräkenskaper Kvartal 2003 Finansräkenskaper Kvartal 2003 FM0103 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Finansmarknad A.2 Statistikområde Finansräkenskaper A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik A.4 Ansvarig

Läs mer

Bankernas räntor och utlåning

Bankernas räntor och utlåning 5 december 213 (Kv 3, 213) 5 december 213 Dnr 13-5747 innehåll Sammanfattning 3 Bakgrund 4 Utlåning, inlåning och räntor 6 Utlåning till hushåll och företag 6 Inlåning från hushåll och företag 9 Marknads-

Läs mer

Bankernas räntor och utlåning

Bankernas räntor och utlåning Bankernas räntor och utlåning 17 september 213 (kv2, 213) 17 sept 213 Dnr 13-5747 innehåll Sammanfattning 3 Bakgrund 4 Utlåning, inlåning och räntor 6 Utlåning till hushåll och företag 6 Inlåning från

Läs mer

FINANSMARKNADSSTATISTIK

FINANSMARKNADSSTATISTIK FINANSMARKNADSSTATISTIK Enheten för Betalningsbalans- och Finansmarknadsstatistik, SCB Juni. Produceras av SCB på uppdrag av Sveriges riksbank. Publicerad -07-27. Innehållsförteckning 1. Inledning och

Läs mer

FINANSMARKNADSSTATISTIK

FINANSMARKNADSSTATISTIK FINANSMARKNADSSTATISTIK Enheten för Betalningsbalans- och Finansmarknadsstatistik, SCB ember Produceras av SCB på uppdrag av Sveriges riksbank 2014-01-29 FM5001 M12 Förändringar Finansmarknadsstatistik

Läs mer

Bankernas räntor och utlåning

Bankernas räntor och utlåning Bankernas räntor och utlåning NOVEMBER 212 (KV 3, 212) November 212 Dnr 12-5725 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 UTLÅNING, INLÅNING OCH RÄNTOR 6 Utlåning till hushåll och företag 6 Företagens övriga

Läs mer

FINANSMARKNADSSTATISTIK

FINANSMARKNADSSTATISTIK FINANSMARKNADSSTATISTIK Enheten för Betalningsbalans- och Finansmarknadsstatistik, SCB April Produceras av SCB på uppdrag av Sveriges riksbank -05-29 FM5001 M04 Förändringar Finansmarknadsstatistik april

Läs mer

FINANSMARKNADSSTATISTIK

FINANSMARKNADSSTATISTIK FINANSMARKNADSSTATISTIK Enheten för Betalningsbalans- och Finansmarknadsstatistik, SCB November Produceras av SCB på uppdrag av Sveriges riksbank 2013-01-03 FM5001 M11 Förändringar Finansmarknadsstatistik

Läs mer

Sparbarometern. - tredje kvartalet 2006. Hushållens finansiella förmögenhet och skuldkvot 2006-11-15 S T A T I S T I K R A P P O R T 1(10)

Sparbarometern. - tredje kvartalet 2006. Hushållens finansiella förmögenhet och skuldkvot 2006-11-15 S T A T I S T I K R A P P O R T 1(10) 2006-11-15 S T A T I S T I K R A P P O R T Sparbarometern - tredje kvartalet 2006 Sparbarometern visar utvecklingen av hushållens finansiella sparande och skuldsättning över tiden och hur detta sparande

Läs mer

Källa: Carsten Welinder, Kommunalskattelagen 50 år, Svensk Skattetidning 1978 sid 535 544.

Källa: Carsten Welinder, Kommunalskattelagen 50 år, Svensk Skattetidning 1978 sid 535 544. 70 Kommunalskattelagen infördes 1928 och är alltjämt gällande. Trots en mängd ändringar och tillägg har grundstrukturen bibehållits. Införandet av kommunalskattelagen innebar inte några principiella ändringar

Läs mer

Den offentliga sektorns skulder och finansiella tillgångar

Den offentliga sektorns skulder och finansiella tillgångar Rapport till Finanspolitiska rådet 2014/4 Den offentliga sektorns skulder och finansiella tillgångar Konjunkturinstitutet Erik Höglin, Erik Jonasson och Ulla Robling 2 Finanspolitiska rådet är en myndighet

Läs mer

Riksgälden Årsredovisning

Riksgälden Årsredovisning 2012 Riksgälden Årsredovisning Innehåll 2 3 4 5 8 16 20 22 24 27 29 33 54 55 56 Viktiga händelser 2012 Biträdande riksgäldsdirektören har ordet Vi är statens finansförvaltning Statens internbank Skuldförvaltning

Läs mer

Tillgångar, skulder. och kapitalvinster

Tillgångar, skulder. och kapitalvinster Tillgångar, skulder Statistiska centralbyrån Statistics Sweden och kapitalvinster Tillgångar Skulder Balansräkningarnas roll underskattas i statistik och analys Tillgångar, skulder och kapitalvinster

Läs mer

Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet

Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet Riksbanksstudier, februari 2015 s v e r i g e s r i k s b a n k Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet Produktion: Sveriges riksbank

Läs mer

Bankernas räntor och utlåning

Bankernas räntor och utlåning Maj 2012 (kv 1, 2012) 24 maj 2012 Dnr 12-5725 innehåll Sammanfattning 3 Bakgrund 4 Utlåning, inlåning och räntor 6 Utlåning till företag och hushåll 6 Inlåning från hushåll 7 Marknads- och utlåningsräntor

Läs mer

Skuggbanker ur ett svenskt perspektiv

Skuggbanker ur ett svenskt perspektiv Skuggbanker ur ett svenskt perspektiv Daniel Hansson, Louise Oscarius och Jonas Söderberg* Författarna är verksamma på avdelningen för penningpolitik och på avdelningen för finansiell stabilitet. Den globala

Läs mer

Riksgäldens Underlag till utvärdering av statsskuldsförvaltningen

Riksgäldens Underlag till utvärdering av statsskuldsförvaltningen Riksgäldens Underlag till utvärdering av statsskuldsförvaltningen 27 Dnr 28 /29 Innehåll 1. Mål för statsskuldsförvaltningen 1 2. Statsskuldens kostnader 2 Genomsnittliga emissionsräntor för våra viktigaste

Läs mer

Finansräkenskapernas reviderade uppgifter för år 2008 har utkommit

Finansräkenskapernas reviderade uppgifter för år 2008 har utkommit Nationalräkenskaper 2010 Finansräkenskaper Finansräkenskapernas reviderade uppgifter för år har utkommit Finansräkenskapernas årsuppgifter för år har reviderats på basis av kompletterade källuppgifter.

Läs mer

Penning- och valutapolitik 2012:3

Penning- och valutapolitik 2012:3 Penning- och valutapolitik 2012:3 s v e r i g e s r i k s b a n k Penning- och valutapolitik webbtidskrift utgiven av sveriges riksbank 2012:3 1 PENNING- OCH VALUTAPOLITIK utges av Sveriges riksbank. ANSVARIG

Läs mer

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna Effekterna av de 2011-05-13 statliga stabilitetsåtgärderna Andra rapporten 2011 Avser första kvartalet 2011 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND FI:s uppdrag BANKERNAS FINANSIERING Marknadsräntornas utveckling

Läs mer

Storbankernas kortfristiga upplåning i utländsk valuta och deras användning av den kortfristiga valutaswapmarknaden

Storbankernas kortfristiga upplåning i utländsk valuta och deras användning av den kortfristiga valutaswapmarknaden Storbankernas kortfristiga upplåning i utländsk valuta och deras användning av den kortfristiga valutaswapmarknaden Ida Hilander* Författaren är verksam vid Riksbankens avdelning för finansiell stabilitet.

Läs mer

Bolånemarknaden i Sverige

Bolånemarknaden i Sverige Bolånemarknaden i Sverige 212-8-3 Publicerad i september 213 Regeringsgatan 38, Box 763 SE-13 94 Stockholm t: +46 ()8 453 44 info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se Innehåll 1 Den ekonomiska situationen

Läs mer

Månadsrapport januari 2013

Månadsrapport januari 2013 Månadsrapport januari 2013 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

SAMMANFATTANDE STABILITETSBEDÖMNING FINANSIELL STABILITET 1/2008. Finansiell stabilitet 2008:1 2008-06-03

SAMMANFATTANDE STABILITETSBEDÖMNING FINANSIELL STABILITET 1/2008. Finansiell stabilitet 2008:1 2008-06-03 SAMMANFATTANDE STABILITETSBEDÖMNING 1 Finansiell stabilitet 28:1 28-6-3 2 Innehåll SAMMANFATTANDE STABILITETSBEDÖMNING FÖRORD 5 3 SAMMANFATTANDE BEDÖMNING AV FINANSIELL STABILITET 7 FINANSIELLA MARKNADER

Läs mer

Sveriges ekonomi. Statistiskt perspektiv. Ur innehållet:

Sveriges ekonomi. Statistiskt perspektiv. Ur innehållet: Sveriges ekonomi Statistiskt perspektiv Ur innehållet: Krismedvetna hushåll ökade sparandet... sid 3 Bruttonationalprodukten (BNP) visade fjärde kvartalet 8 den kraftigaste nedgången sedan första kvartalet

Läs mer

Delårsredogörelse för första kvartalet 2015

Delårsredogörelse för första kvartalet 2015 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 29 april 2015 Delårsredogörelse för första kvartalet 2015 Vd Christian Clausens kommentar till resultatet: "Första kvartalet präglades av en ökad kundaktivitet

Läs mer

E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T. Svensk inflation högst i EU

E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T. Svensk inflation högst i EU SCB-Indikatorer E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T Svensk inflation högst i EU Inflationstakt Harmoniserat konsumentprisindex (HIKP). Årlig förändring i procent 3,5 3, 2,5 2, EU 1,5 1,,5, -,5

Läs mer