Finansmarknad Financial market

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Finansmarknad Financial market"

Transkript

1 Finansmarknad Financial market Foto: ina agency

2 Finansmarknad Statistisk årsbok Finansmarknad Financial market 17.1 Finansmarknad Financial market 17.2 Statsobligationsränta, 5 år, månadsgenomsnitt januari 1985 maj Treasury bond rate, 5 years, monthly averages 17.3 Affärsvärldens generalindex, Stockholmsbörsen Affärsvärlden, general index 17.4 Hushållens lån i bank- och bostadsinstitut, ställningsvärden den 31 december , miljarder kr Household loans in banks and housing finance institutions, SEK bn 17.5 Finansiell ställning för olika samhällssektorer den 31 december Financial wealth, assets and liabilities of institutional sectors 17.6 Finansiella tillgångar per finansobjekt den 31 december, ställningsvärden Financial assets by type of assets at the end of year, outstanding values 17.7 Hushåll inkl. hushållens icke vinstdrivande organisationer, finansiella tillgångar och skulder, ställningsvärden den 31 december, miljoner kronor Households incl. non-profit inst. serving households, financial assets and liabilities, outstanding values, SEK millions 17.8 Utestående skuld av svenska obligationer och förlagsbevis den 31 december, miljoner kronor Bonds and debentures in circulation in Sweden, SEK millions 17.9 Innehav av aktier i bolag noterade på svensk marknadsplats den 31 december, miljoner kronor Holdings of shares in corporations quoted on Swedish marketplaces, SEK millions NASDAQ OMX Nordiska Börs Stockholm NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm Antal institut på finansmarknaden Number of institute on the financial market Riksbankens tillgångar och skulder, den 31 december, miljoner kronor The Riksbank s assets and liabilities, SEK millions Bostadsinstitutens utlåning och finansiering, miljoner kronor Housing finance institutions advances and funding, SEK millions Investeringsfonder, förmögenhet och sparande, miljoner kronor, samt antal fonder Investment funds, wealth, SEK millions, and number of funds Skadeförsäkring, under året influten premieinkomst och utbetalda försäkringsersättningar, tals kr Non-life insurance, premium income and claims paid during the year, SEK thousands Antal premiepensionssparare och genomsnittlig behållning, marknadsvärde i december/januari Number of premium pension savers and average savings, market value in December/January Antal personer med pensionsbehållning och genomsnittligt belopp per år efter kön och ålder Number of people with pension balance and the average balance per year 338 Statistiska centralbyrån

3 Statistisk årsbok 2013 Finansmarknad 17.1 Finansmarknad Financial market Finansmarknaden försämrades under 2011 när krisen för skuldsatta länder i Europa förvärrades. Detta missgynnade samtliga sektorer med stora aktieinnehav och värdeminskningen på de samlade aktieinnehaven var 800 miljarder kronor. Finansräkenskaperna är en del av Nationalräkenskapssystemet och beskriver hur finansiella flöden och stockar fördelar sig mellan olika samhällssektorer, samt mellan Sverige och utlandet. Diagrammet nedan visar hur de finansiella tillgångarna och skulderna fördelar sig mellan de olika sektorerna i slutet av år Finansräkenskaper, ställningsvärden, miljarder kronor efter sektor, kontopost och motsektor 31 december 2011 Fördelning av tillgångar och skulder Den icke-finansiella företagssektorn var nettolåntagare vid utgången av 2011, vilket innebar att skulderna var större än de finansiella tillgångarna. Det förklaras dels av att de ickefinansiella företagen lånar upp kapital eller emitterar värdepapper som sedan används till investeringar, dels av att finansräkenskaperna tillämpar marknadsvärdering även av emitterade obligationer och börsnoterade aktier på bolagens skuldsida. Den samlade offentliga sektorns finansiella tillgångar var cirka 720 miljarder kronor större än skulderna Statens skulder översteg tillgångarna med 163 miljarder, medan överskottet i kommuner och socialförsäkring var 6 respektive 881 miljarder kronor. De finansiella företagens finansiella tillgångar och skulder ligger på relativt höga nivåer, vilket förklaras av deras verksamhet som finansiella intermediärer (mellanhänder). Hushållssektorn är den enskilt största nettolångivaren gentemot de övriga sektorerna. 36 procent av Sveriges tillgångar finns i aktier och andelar De finansiella tillgångarna är ytterligare uppdelade i olika typer av tillgångsslag såsom: sedlar, mynt och inlåning certifikat, obligationer och finansiella derivat lån, inklusive leasing och koncernlån aktier och andra ägarandelar försäkringssparande övriga finansiella tillgångar, inklusive handelskrediter. Aktier och andelar utgjorde det största tillgångsslaget, med nära 36 procent av den svenska ekonomins totala finansiella tillgångar vid utgången av år I den posten ingår: börsnoterade och ej börsnoterade aktier andra ägarandelar, inklusive investeringsfondandelar och bostadsrättsandelar (som i finansräkenskaperna betraktas som andelar i en ekonomisk förening) svenskars innehav av utländska aktier och andelar. Finansräkenskaper, ställningsvärden, miljarder kronor efter kontopost 31 december 2011 Källa: SCB Finansmarknad (www.scb.se/fm0103). Statistiska centralbyrån 339

4 Finansmarknad Statistisk årsbok Statsobligationsränta, 5 år, månadsgenomsnitt januari 1985 maj 2012 Treasury bond rate, 5 years, monthly averages Diagrammet visar ränteutvecklingen för femåriga svenska statsobligationer. Räntenivån steg under åren men föll kraftigt under senare hälften av 2008 och lade sig på en historiskt sett låg nivå. Under perioden augusti 2010 april 2011 steg räntenivån, men har efter det fallit något. Källa: Sveriges riksbank (www.riksbank.se) Affärsvärldens generalindex, Stockholmsbörsen Affärsvärlden, general index Diagrammet visar kursutvecklingen på Stockholmsbörsen i form av Affärsvärldens generalindex AFGX under perioden ( = 100). Hushållens finansiella förmögenhet påverkas av kursutvecklingen på de börsnoterade aktierna, inklusive den inverkan dessa har på innehav i aktiefonder och försäkringssparande, m.m. Källa: Affärsvärlden (www.affarsvarlden.se) Hushållens lån i bank- och bostadsinstitut, ställningsvärden den 31 december , miljarder kr Household loans in banks and housing finance institutions, SEK bn Diagrammet visar hur hushållens lån i bank och bostadsinstitut ökat sedan Vi kan dessutom nämna att den procentuella ökningen blev större varje år fram till 2005, då låneökningen var som störst. Hushållens låntagande fortsatte dock på en hög nivå även därefter. SCB Finansmarknad (www.scb.se/fm0401). 340 Statistiska centralbyrån

5 Statistisk årsbok Finansmarknad Finansiell ställning för olika samhällssektorer den 31 december Financial wealth, assets and liabilities of institutional sectors MILJONER KRONOR SEK m Finansiell förmögenhet Financial wealth Summa svenska sektorer Total, Swedish sectors Icke-finansiella företag Non-financial corporations Finansiella företag Financial corporations Offentlig sektor General government Hushåll inkl. dess icke vinstdrivande org. Households incl. non-profit org. serving households Utlandet Rest of the world Finansiella tillgångar Financial assets Summa svenska sektorer Icke-finansiella företag Finansiella företag Offentlig sektor Hushåll inkl. HIO Utlandet Skulder Liabilities Summa svenska sektorer Icke-finansiella företag Finansiella företag Offentlig sektor Hushåll inkl. HIO Utlandet PROCENT Percent Finansiella tillgångar Summa svenska sektorer Icke-finansiella företag Finansiella företag Offentlig sektor Hushåll inkl. HIO Utlandet Skulder Summa svenska sektorer Icke-finansiella företag Finansiella företag Offentlig sektor Hushåll inkl. HIO Utlandet ) Reviderade uppgifter. Revised figures. 2) Hushållens icke vinstdrivande organisationer. Non-profit organizations. Se Tabellanmärkningar. Källa: Finansinspektionen och SCB: Finansmarknad; Finansräkenskaper (www.scb.se/fm0103); Statistikdatabasen: Finansmarknad. Statistiska centralbyrån 341

6 Finansmarknad Statistisk årsbok Finansiella tillgångar per finansobjekt den 31 december, ställningsvärden Financial assets by type of assets at the end of year, outstanding values MILJONER KRONOR SEK m Finansiella tillgångar Financial assets Monetärt guld och SDR Monetary gold and SDRs Sedlar, mynt och inlåning Currency and deposits Certifikat Short-term securities Obligationer och förlagsbevis Bonds Finansiella derivat Financial derivatives Lån Loans Leasing Koncernlån Inter-company loans Svenska börsnoterade aktier Swedish quoted shares Svenska ej börsnoterade aktier Swedish non-quoted shares Andra ägarandelar Other equity Svenska fondandelar Swedish mutual fund shares Utländska aktier, andelar och fondandelar Foreign shares and other equity Försäkringssparande Insurance savings Handelskrediter inkl. koncernhandelskrediter Trade credits including intercompany trade credits Övriga finansiella tillgångar Other financial assets PROCENT Percent Finansiella tillgångar Monetärt guld och SDR Sedlar, mynt och inlåning Certifikat Obligationer och förlagsbevis Finansiella derivat Lån Leasing Koncernlån Sv. börsnoterade aktier Sv. ej börsnoterade aktier Andra ägarandelar Sv. fondandelar Utl. aktier, andelar och fondandelar Försäkringssparande Handelskrediter inkl. koncernhandelskrediter Övriga finansiella tillgångar ) Reviderade uppgifter. Revised figures. Se Tabellanmärkningar. Källa: Finansinspektionen och SCB: Finansmarknad; Finansräkenskaper (www.scb.se/fm0103). Statistikdatabasen: Finansmarknad. 342 Statistiska centralbyrån

7 Statistisk årsbok Finansmarknad Hushåll inkl. hushållens icke vinstdrivande organisationer, finansiella tillgångar och skulder, ställningsvärden den 31 december, miljoner kronor Households incl. non-profit inst. serving households, financial assets and liabilities, outstanding values, SEK millions Finansiell förmögenhet Net financial wealth Finansiella tillgångar Financial assets Sedlar, mynt och inlåning Currency and deposits Sedlar och mynt Currency Bankinlåning Deposits in banks Inlåning i övriga monetära finansinstitut Deposits in other MFI Riksgäldsspar National debt savings Obligationer och konvertibler Bonds and convertible loans Icke-finansiella företag Non-fin. corporations Finansiella företag Financial corporations Premieobligationer Lottery bonds Utländskt Foreign Finansiella derivat Financial derivatives Lån Loans Aktier, andelar och fondandelar Shares, other equities and mutual fund shares Svenska börsaktier Swedish quoted shares Svenska ej börsnoterade aktier Swedish non-quoted shares Andra ägarandelar (Bostadsrättsandelar) Other equity (Tenant ownership rights) Svenska fondandelar Swedish mutual fund shares Räntefonder Bond and money market funds Aktiefonder Equity funds Andra fonder Other funds Utländska aktier, andelar och fondandelar Foreign shares and other equity Försäkringssparande Insurance technical reserves Individuellt Individual pension savings Kollektivt Collective insurance Utländskt Foreign Övriga försäkringstekniska reserver Other insurance technical reserves Handelskrediter Trade credits Obetalda/förutbetalda inkomster och utgifter Other accounts receivable Skulder Liabilities Finansiella derivat Lån Finansiella företag Riksbanken The Central Bank Banker Banks Bostadsinstitut Housing finance institutions Kommun- och företagsfinansierande institut Other Monetary Financial institutions Finansbolag Finance companies Övriga finansinstitut Other financial institutions Försäkringsföretag Insurance corporations Offentlig sektor General government Staten Central government Kommuner Local government Utlandet Rest of the world Handelskrediter Obetalda/förutbetalda inkomster och utgifter Övriga skulder Other accounts payable ) Reviderade uppgifter. Revised figures. Se Tabellanmärkningar. Källa: Finansinspektionen och SCB: Finansmarknad; Finansräkenskaper (www.scb.se/fm0103); Statistikdatabasen: Finansmarknad. Statistiska centralbyrån 343

8 Finansmarknad Statistisk årsbok Utestående skuld av svenska obligationer och förlagsbevis den 31 december, miljoner kronor Bonds and debentures in circulation in Sweden, SEK millions År Year Ickefinansiella företag Non-financial corporations Banker Banks Bostadsinstitut Housing finance institutions Kommun- och foretagsinstitut Other monetary credit market corporations Staten Central government Kommuner Local government Övriga finansiella företag Other financial corporations Summa Total Se Tabellanmärkningar. Källa: Finansinspektionen och SCB Finansmarknad; Finansräkenskaper (www.scb.se/fm0401); Statistiska meddelanden serie FM 11 ( 2003, Statistikdatabasen: Finansmarknad. 344 Statistiska centralbyrån

9 Statistisk årsbok Finansmarknad Innehav av aktier i bolag noterade på svensk marknadsplats den 31 december, miljoner kronor Holdings of shares in corporations quoted on Swedish marketplaces, SEK millions År Year Icke-finansiella företag Non-financial enterprises Banker, finansinstitut m.fl. Banks etc. Investmentföretag Investment companies Investeringsfonder Investment funds Försäkringsbolag Insurance companies Staten Central government Kommuner Local government År AP-fonden The Swedish National Pension Insurance Fund Hushåll Households Företagens icke vinstdrivande organisationer Non-profit institutions serving enterprises Hushållens icke vinstdrivande organisationer Non-profit institutions serving households Utländska innehavare Foreign holders Summa Total Källa: Finansinspektionen och SCB: Finansmarknad, Aktieägarstatistik; Statistiska meddelanden serie FM 20 (www.scb.se/fm0201); Statistikdatabasen: Finansmarknad. Statistiska centralbyrån 345

10 Finansmarknad Statistisk årsbok NASDAQ OMX Nordiska Börs Stockholm NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm År Year Medlemmar den 31 dec., aktiehandeln, avista Number of members Därav fjärrmedlemmar Of which foreign members Antal börsnoterade bolag den 31 dec. 1 Number of listed companies 1 Börsvärde (marknadsvärde), Mdkr 1 Market capitalization SEK bn 1 Omsättning av aktier, Mdkr 1 Turnover SEK bn 1 Stockholmsbörsens all-shares OMXS , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,7 1) Inkl. A- och O-listan, nuvarande Nordiska listan Stockholm. Incl. A- and O-list, present Nordic list Stockholm. 2) Årlig förändring i procent. Annual change percent. Källa: Nasdaq OMX Nordiska Börs Stockholm (www.nasdaqomxnordic.com) Antal institut på finansmarknaden Number of institute on the financial market År Year Banker 1 Banks Kreditmarknadsföretag Credit market enterprises Därav: bostadsinstitut 3 Of which: housing finance institutions Värdepappersbolag Securities brokerage companies Antal banker Number of banks Antal bankkontor 2 Number of bank branches Medelantal anställda Number of employees Antal företag Number of enterprises Medelantal anställda Antal företag Medelantal anställda Antal företag Medelantal anställda ) Inkl. utlandsägda banker och filialer; fr.o.m inkl. två medlemsbanker. 2) Definieras som "antal arbetsställen" fr.o.m ) I november 2010 ombildades ett bostadsinstitut till bank. Källa: SCB Finansmarknad (www.scb.se/fm). 346 Statistiska centralbyrån

11 Statistisk årsbok Finansmarknad Riksbankens tillgångar och skulder, den 31 december, miljoner kronor The Riksbank s assets and liabilities, SEK millions TILLGÅNGAR Assets Guld Gold Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför Sverige Claims on residents outside Sweden in foreign currency Fordringar på IMF Receivables from the IMF Banktillgodohavanden och värdepapper Bank balances and security investments Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i Sverige Claims on residents outside in Sweden in foreign currency Utlåning i svenska kronor till penningpolitiska motparter Lending to monetary policy counterparties in SEK Huvudsakliga refinansieringstransaktioner Main refinancing operations Finjusterande transaktioner Fine-tuning operations Strukturella transaktioner Structural operations Utlåningsfacilitet Marginal lending facility Övrig utlåning Other lending Övriga tillgångar Other assets SKULDER OCH EGET KAPITAL Liabilities and capital Utelöpande sedlar och mynt Banknotes and coins in circulation Skulder i svenska kronor till penningpolitiska motparter Liabilities to monetary policy counterparties in SEK Emitterade skuldcertifikat Debt certificates issued Skulder i svenska kronor till hemmahörande i Sverige Liabilities to residents in Sweden in SEK 104 Skulder i svenska kronor till hemmahörande utanför Sverige Liabilities to residents outside Sweden in SEK Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i Sverige Liabilities to residents in Sweden in foreign currency Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför Sverige Liabilities to residents outside Sweden in foreign currency Motpost till SDR som tilldelats av IMF Counterpart of SDRs allocated by the IMF Övriga skulder Other liabilities Avsättningar Provisions Värderegleringskonton Revaluation accounts Eget kapital Balancing account and capital Grundfond Balancing account Reserver Capital Årets resultat Result for the year Källa: Sveriges riksbank (www.riksbank.se). Statistiska centralbyrån 347

12 Finansmarknad Statistisk årsbok Bostadsinstitutens utlåning och finansiering, miljoner kronor Housing finance institutions advances and funding, SEK millions Utlåning till: Lending to: Svenska icke-mfi 2 Swedish non-mfi Icke-finansiella företag Non-financial enterprises Kommuner och landsting Local government Hushåll 3 Households Övriga sektorer Other sectors Utländska icke-mfi 2 Foreign non-mfi Summa Total icke-mfi Finansiering Funding Upplåning från: Borrowing from: Svenska MFI Swedish MFI Banker Banks Svenska icke-mfi Swedish non-mfi Utländska icke-mfi Foreign non-mfi Utländska MFI Foreign MFI Upplåning via obligations- och förlagslån: Borrowing by bonds and debentures: Upplåning via certifikat Borrowing by short-term securities: Summa Total ) I oktober 2007 upphörde ett bostadsinstitut genom fusion med en bank. In October 2007 a Housing credit institution merged with a Bank. 2) MFI, monetära finansinstitut. MFI, Monetary Financial Institutions. 3) Inkl. Hushållens icke vinstdrivande organisationer. Incl. Non profit institutions serving households. Källa: Riksbanken och SCB: Finansmarknadsstatistik (www.scb.se/fm5001) Investeringsfonder, förmögenhet och sparande, miljoner kronor, samt antal fonder Investment funds, wealth, SEK millions, and number of funds Fondförmögenhet Market value of funds Aktiefonder Equity shares Räntefonder Bond and money market funds Övriga fonder 1 Other funds Nettosparande 2 Net savings Aktiefonder Räntefonder Övriga fonder Antal fonder Number of funds Aktiefonder Räntefonder Övriga fonder ) I Övriga fonder ingår blandfonder, hedgefonder, fond-i-fonder m.m. 2) Värdet av köpta minus sålda fondandelar. Källa: Finansinspektionen och SCB: Finansmarknad; Statistiska meddelanden serie FM 37 (www.scb.se/fm0403). 348 Statistiska centralbyrån

13 Statistisk årsbok Finansmarknad Skadeförsäkring, under året influten premieinkomst och utbetalda försäkringsersättningar, tals kr Non-life insurance, premium income and claims paid during the year, SEK thousands Premieinkomst Premium income Sjuk -och olycksfallsförsäkring Health and accident insurance Trygghetsförsäkring vid arbetsskada Employers no-fault insurance Hem- och villaförsäkring Householder s and homeowner s insurance Företags- och fastighetsförsäkring Business and houseowner s insurance Motorfordonsförsäkring Motor vehicle insurance Trafikförsäkring Motor third party insurance Sjöfartsförsäkring Marine insurance Luftfartsförsäkring Aviation insurance Transportförsäkring Transport insurance Kredit- och borgensförsäkring Credit insurance Avgångsbidragsförsäkring Termination insurance Husdjursförsäkring Animal insurance Övrig försäkring Other classes Utbetalda försäkringsersättningar Claims paid Sjuk -och olycksfallsförsäkring Trygghetsförsäkring vid arbetsskada Hem- och villaförsäkring Företags- och fastighetsförsäkring Motorfordonsförsäkring Trafikförsäkring Sjöfartsförsäkring Luftfartsförsäkring Transportförsäkring Kredit- och borgensförsäkring Avgångsbidragsförsäkring Husdjursförsäkring Övrig försäkring Se Tabellanmärkningar. Källa: Finansinspektionen Statistiska meddelanden serie FM 12 (www.scb.se/fm0502). Statistiska centralbyrån 349

14 Finansmarknad Statistisk årsbok Antal premiepensionssparare och genomsnittlig behållning, marknadsvärde i december/januari Number of premium pension savers and average savings, market value in December/January Ålder (31/12) resp. år Age Antal pensionssparare Number of pension savers Genomsnittlig behållning. Marknadsvärde, kr Average savings. Market value SEK Samtliga Both sexes Män Men Kvinnor Women Samtliga Män Kvinnor Summa Total ) Fr.o.m. år 2011 ingår likviditetskontot i den genomsnittliga behållningen. 2) Pensionsmyndigheten har beslutat att fr.o.m. år 2011 ta fram antal och behållning i slutet av december i likhet med övrig intjänandestatistik. Tidigare avsåg uppgifterna januari. Se Tabellanmärkningar. Källa: Pensionsmyndigheten (www.pensionsmyndigheten.se) fr.o.m Försäkringskassan (www.forsakringskassan.se) t.o.m Antal personer med pensionsbehållning och genomsnittligt belopp per år efter kön och ålder Number of people with pension balance and the average balance per year Ålder Age Samtliga Both sexes Kvinnor Women Män Men Antal Number Genomsnittligt belopp Average amount Antal Genomsnittligt belopp Antal Genomsnittligt belopp Summa Total Källa: Pensionsmyndigheten (www.pensionsmyndigheten.se) fr.o.m Försäkringskassan (www.forsakringskassan.se) t.o.m Statistiska centralbyrån

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer FM 17 SM 1201 Finansräkenskaper fjärde kvartalet 2011 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Hushållen fortsatt försiktiga Hushållen fortsätter vara försiktiga i sitt

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Avtagande real tillväxt och kraftig ökning av hushållssektorns finansiella

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Avtagande real tillväxt och kraftig ökning av hushållssektorns finansiella FM 17 SM 1301 Finansräkenskaper fjärde kvartalet 2012 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Hushållssektorns finansiella sparande på historiskt hög nivå I takt med

Läs mer

Försäkringsbolagen under tredje kvartalet 2004. Swedish insurance companies during the third quarter of 2004. Preliminary data

Försäkringsbolagen under tredje kvartalet 2004. Swedish insurance companies during the third quarter of 2004. Preliminary data FM 12 SM 0405 Försäkringsbolagen under tredje kvartalet 2004 Preliminära uppgifter Swedish insurance companies during the third quarter of 2004. Preliminary data I korta drag Försäkringsbolagens placeringstillgångar

Läs mer

Försäkringsbolagen under första kvartalet 2006. Swedish insurance companies during the first quarter of 2006. Preliminary data

Försäkringsbolagen under första kvartalet 2006. Swedish insurance companies during the first quarter of 2006. Preliminary data FM 12 SM 0602 Försäkringsbolagen under första kvartalet 2006 Preliminära uppgifter Swedish insurance companies during the first quarter of 2006. Preliminary data I korta drag Försäkringsbolagens placeringstillgångar

Läs mer

Försäkringsbolagen under första kvartalet 2005. Swedish insurance companies during the first quarter of 2005. Preliminary data

Försäkringsbolagen under första kvartalet 2005. Swedish insurance companies during the first quarter of 2005. Preliminary data FM 12 SM 0502 Försäkringsbolagen under första kvartalet 2005 Preliminära uppgifter Swedish insurance companies during the first quarter of 2005. Preliminary data I korta drag Försäkringsbolagens placeringstillgångar

Läs mer

8 miljarder nettosparades i fonder 4:e kvartalet. Hushållen fortsätter köpa fonder. Julie Bonde, SCB, tfn 08-506 945 39, julie.bonde@scb.

8 miljarder nettosparades i fonder 4:e kvartalet. Hushållen fortsätter köpa fonder. Julie Bonde, SCB, tfn 08-506 945 39, julie.bonde@scb. FM 37 SM 0401 Värdepappersfonderna 4:e kvartalet 2003 Mutual funds fourth quarter 2003 I korta drag 8 miljarder nettosparades i fonder 4:e kvartalet Det sammanlagda värdet för Sverigeregistrerade fonder

Läs mer

Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2003

Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2003 OE 12 SM 0401 Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2003 Financial assets and liabilities for municipalities and county councils, 31 December 2003 I korta drag

Läs mer

KVARTALSRAPPORT VÄRDEPAPPERSFONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

KVARTALSRAPPORT VÄRDEPAPPERSFONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rapporten ska lämnas till Finansinspektionen Uppgifterna kommer att lämnas till Statistiska centralbyrån och Sveriges riksbank A. Allmänna fonduppgifter B. Tillgångar, skulder och

Läs mer

KVARTALSRAPPORT FÖR VP-FONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

KVARTALSRAPPORT FÖR VP-FONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER Gäller fr.o.m. period 201412 KVARTALSRAPPORT FÖR VP-FONDER OCH SPECIALFONDER INNEHÅLLSFÖRTECKNING A. Allmänna fonduppgifter B. Tillgångar, skulder och fondens värde C. Transaktioner under kvartalet D.

Läs mer

Finansräkenskaper 2010

Finansräkenskaper 2010 Nationalräkenskaper 211 Finansräkenskaper Kapitalvinsterna ökade hushållens finansiella tillgångar i fjol I slutet av år uppgick hushållens finansiella tillgångar till 223 miljarder euro. Detta var en

Läs mer

Rad 9. Kassa, banktillgodohavanden Posten omfattar betalningsmedel, inklusive utländska sedlar och mynt, som kan disponeras fritt.

Rad 9. Kassa, banktillgodohavanden Posten omfattar betalningsmedel, inklusive utländska sedlar och mynt, som kan disponeras fritt. Bilaga 2 Spec A1. Kapitalplaceringar Rad 8. Omvända repor På posten omvända repor redovisas den erlagda köpeskillingen vid äkta återköpsavtal. Omvända repor och repor ska redovisas separat på Spec A1.

Läs mer

I korta drag. Investeringsfonder 2:a kvartalet 2015 FM 37 SM 1503

I korta drag. Investeringsfonder 2:a kvartalet 2015 FM 37 SM 1503 FM 37 SM 1503 Investeringsfonder 2:a kvartalet 2015 Investment funds second quarter 2015 I korta drag Fondförmögenheten minskar Den totala fondförmögenheten var vid utgången av det andra kvartalet värderad

Läs mer

Ownership of shares in companies quoted on Swedish exchanges, December 2013. Färre men rikare aktieägare

Ownership of shares in companies quoted on Swedish exchanges, December 2013. Färre men rikare aktieägare FM 20 SM 1401 Aktieägarstatistik Aktieägande i bolag noterade på svensk marknadsplats, december 2013 Ownership of shares in companies quoted on Swedish exchanges, December 2013 I korta drag Färre men rikare

Läs mer

Premieinkomsten för livförsäkringsbolagen minskade. Livbolagens fördelning av premieinkomst på tjänstepensionsförsäkringsgrenar

Premieinkomsten för livförsäkringsbolagen minskade. Livbolagens fördelning av premieinkomst på tjänstepensionsförsäkringsgrenar FM 12 SM 74 Försäkringsbolagen under 26 Preliminära uppgifter Swedish companies 26. Preliminary data I korta drag Redovisningen avser svenska riksbolag för skadeförsäkring och livförsäkringsbolag (inkl.

Läs mer

Finansräkenskapernas reviderade uppgifter för år 2008 har utkommit

Finansräkenskapernas reviderade uppgifter för år 2008 har utkommit Nationalräkenskaper 2010 Finansräkenskaper Finansräkenskapernas reviderade uppgifter för år har utkommit Finansräkenskapernas årsuppgifter för år har reviderats på basis av kompletterade källuppgifter.

Läs mer

Förändringar publikationen Finansmarknadsstatistik september 2010

Förändringar publikationen Finansmarknadsstatistik september 2010 STATISTISKA CENTRALBYRÅN PM 1(6) Förändringar publikationen Finansmarknadsstatistik september 2010 Nya tabeller 4.5 Bankernas utlåning fördelad på löptid 4.6 Bostadsinstitutens utlåning fördelad på löptid

Läs mer

Aktieägande i bolag noterade på svensk marknadsplats, juni 2011. Ownership of shares in companies quoted on Swedish exchanges, June 2011

Aktieägande i bolag noterade på svensk marknadsplats, juni 2011. Ownership of shares in companies quoted on Swedish exchanges, June 2011 FM 20 SM 1102 Aktieägarstatistik Aktieägande i bolag noterade på svensk marknadsplats, juni 2011 Ownership of shares in companies quoted on Swedish exchanges, June 2011 I korta drag Aktieägandet under

Läs mer

Beskrivning av förändringar i rapportering av monetära finansinstituts tillgångar och skulder (MFI)

Beskrivning av förändringar i rapportering av monetära finansinstituts tillgångar och skulder (MFI) Datum 2013-12-20 Beskrivning av förändringar i rapportering av monetära finansinstituts tillgångar och skulder (MFI) Sammanfattning En genomgående förändring i den nya uppdaterade blanketten är den anpassning

Läs mer

Statistiska definitioner för penning- och obligationsmarknaden (FI)

Statistiska definitioner för penning- och obligationsmarknaden (FI) Statistiska definitioner för penning- och obligationsmarknaden (FI) DNR 2011-568-AFS Källa: Sveriges riksbank, Bank for International settlements (BIS), Europeiska Kommissionen och NASDAQ OMX. SELMArapporteringen

Läs mer

FINANSMARKNADSSTATISTIK

FINANSMARKNADSSTATISTIK FINANSMARKNADSSTATISTIK Enheten för Betalningsbalans- och Finansmarknadsstatistik, SCB Juni. Produceras av SCB på uppdrag av Sveriges riksbank. Publicerad -07-27. Innehållsförteckning 1. Inledning och

Läs mer

FINANSMARKNADSSTATISTIK

FINANSMARKNADSSTATISTIK FINANSMARKNADSSTATISTIK Enheten för Betalningsbalans- och Finansmarknadsstatistik, SCB December. Produceras av SCB på uppdrag av Sveriges riksbank. Publicerad 2015-01-29 Innehållsförteckning 1. Inledning

Läs mer

Försäkringsbolagen under 2001

Försäkringsbolagen under 2001 1 FM 12 SM 0204 Försäkringsbolagen under 2001 Preliminära uppgifter Swedish insurance companies 2001. Preliminary data Redovisningen avser svenska riksbolag (inalles 124 bolag, varav 26 är traditionella

Läs mer

Anvisningar till blankett Kvartalsrapport för investeringsfonder

Anvisningar till blankett Kvartalsrapport för investeringsfonder Bilaga 14 FFFS 2008:x Anvisningar till blankett Kvartalsrapport för investeringsfonder Allmänt om hur kvartalsrapporteringen ska upprättas Kvartalsrapportering för investeringsfonder görs via Finansinspektionens

Läs mer

Instruktioner för Rapportering av Utländska Tillgångar och Skulder 1 RUTSsv, RUTSkoBIS och RUTSkoBISh

Instruktioner för Rapportering av Utländska Tillgångar och Skulder 1 RUTSsv, RUTSkoBIS och RUTSkoBISh STATISTISKA CENTRALBYRÅN RIKTLINJER 1(50) Instruktioner för Rapportering av Utländska Tillgångar och Skulder 1 RUTSsv, RUTSkoBIS och RUTSkoBISh December 2013 Dessa instruktioner gäller från och med den

Läs mer

Försäkringsbolagen under 2004 FM 12 SM 0504. Preliminära uppgifter. Livförsäkringsbolagen. Swedish insurance companies 2004.

Försäkringsbolagen under 2004 FM 12 SM 0504. Preliminära uppgifter. Livförsäkringsbolagen. Swedish insurance companies 2004. FM 12 SM 0504 Försäkringsbolagen under 2004 Preliminära uppgifter Swedish companies 2004. Preliminary data I korta drag Redovisningen avser 122 svenska riksbolag, varav 31 är traditionella livförsäkringsbolag,

Läs mer

FINANSMARKNADSSTATISTIK

FINANSMARKNADSSTATISTIK FINANSMARKNADSSTATISTIK Enheten för Betalningsbalans- och Finansmarknadsstatistik, SCB i Produceras av SCB på uppdrag av Sveriges riksbank -07-27 FM5001 M06 Uppdaterad Finansmarknadsstatistik september

Läs mer

I korta drag. Försäkringsbolagen under 2010. Preliminära uppgifter FM 12 SM 1103

I korta drag. Försäkringsbolagen under 2010. Preliminära uppgifter FM 12 SM 1103 FM 12 SM 113 Försäkringsbolagen under 21 Preliminära uppgifter Swedish companies 21. Preliminary data I korta drag Redovisningen avser svenska riksbolag för skadeförsäkring och livförsäkringsbolag (inkl.

Läs mer

I korta drag. Försäkringsbolagen under 2011. Preliminära uppgifter. FM 12 SM 1203, korrigerad version

I korta drag. Försäkringsbolagen under 2011. Preliminära uppgifter. FM 12 SM 1203, korrigerad version FM 12 SM 123, korrigerad version Försäkringsbolagen under 211 Preliminära uppgifter Swedish companies 211. Preliminary data I korta drag Korrigering 212-9-19 Tabell 2.2 har kompletterats med värden avseende

Läs mer

Anvisning 2 Kvartalsrapportering för investeringsfonder

Anvisning 2 Kvartalsrapportering för investeringsfonder Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Anvisning 2 Kvartalsrapportering för investeringsfonder Ett bolag

Läs mer

Regler för bokföring och årsredovisning i Sveriges riksbank

Regler för bokföring och årsredovisning i Sveriges riksbank Regel BESLUTSDATUM: 2011-12-07 BESLUT AV: BEFATTNING: - ANSVARIG AVDELNING: Direktionen ADM FÖRVALTNINGSANSVARIG: Henrik Gardholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787

Läs mer

KOMPLETTERANDE TILLSYNSRAPPORTERING - SKADEFÖR

KOMPLETTERANDE TILLSYNSRAPPORTERING - SKADEFÖR Bilaga 4 FFFS 2015:XX INSTITUT KOMPLETTERANDE TILLSYNSRAPPORTERING - SKADEFÖR PERIOD HANDLÄGGARE TELEFONNUMMER INNEHÅLLSFÖRTECKNING A B C D E F G H I J Resultaträkning Resultaträkning Balansuppgifter Balansräkning

Läs mer

FINANSMARKNADSSTATISTIK

FINANSMARKNADSSTATISTIK FINANSMARKNADSSTATISTIK Enheten för Betalningsbalans- och Finansmarknadsstatistik, SCB November Produceras av SCB på uppdrag av Sveriges riksbank 2013-01-03 FM5001 M11 Förändringar Finansmarknadsstatistik

Läs mer

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället FÖRSÄKRINGAR I SVERIGE STATISTIK 213 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand

Läs mer

FINANSMARKNADSSTATISTIK

FINANSMARKNADSSTATISTIK FINANSMARKNADSSTATISTIK Enheten för Betalningsbalans- och Finansmarknadsstatistik, SCB Februari Produceras av SCB på uppdrag av Sveriges riksbank -03-27 FM5001 M02 Förändringar Finansmarknadsstatistik

Läs mer

Sida 1 av 11. Innan du börjar. Sida 2 av 11. A1 Finansiella tillgångar, per den 31/12 2014. A1 Finansiella anläggnings- och omsättningstillgångar

Sida 1 av 11. Innan du börjar. Sida 2 av 11. A1 Finansiella tillgångar, per den 31/12 2014. A1 Finansiella anläggnings- och omsättningstillgångar KTS Test 4:e kvartalet 2014 Testmyndighet nr 1 TEST Landstingens finansiella tillgångar och skulder Påbörjad, skicka in senast 2014-12-31 Myndighet 1a Sida 1 av 11 Innan du börjar Sidor och frågor i blanketten

Läs mer

2. Konsekvenser och problem med nuvarande system

2. Konsekvenser och problem med nuvarande system 2. Konsekvenser och problem med nuvarande system Vad påverkas av penningsystemet? Penningsystemet 2 Vad påverkas av penningsystemet? Brist på pengar Inflation Ökande penningmängd Penningsystemet Överföring

Läs mer

FINANSMARKNADSSTATISTIK

FINANSMARKNADSSTATISTIK FINANSMARKNADSSTATISTIK Enheten för Betalningsbalans- och Finansmarknadsstatistik, SCB ember Produceras av SCB på uppdrag av Sveriges riksbank 2014-01-29 FM5001 M12 Förändringar Finansmarknadsstatistik

Läs mer

Finansräkenskaper Kvartal 2003

Finansräkenskaper Kvartal 2003 Finansräkenskaper Kvartal 2003 FM0103 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Finansmarknad A.2 Statistikområde Finansräkenskaper A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik A.4 Ansvarig

Läs mer

I korta drag. Försäkringsföretagen under 2014. Preliminära uppgifter FM 12 SM 1503

I korta drag. Försäkringsföretagen under 2014. Preliminära uppgifter FM 12 SM 1503 FM 12 SM 153 Försäkringsföretagen under 214 Preliminära uppgifter Swedish companies 214. Preliminary data I korta drag Redovisningen avser svenska riksföretag för skadeförsäkring och livförsäkringsföretag

Läs mer

I korta drag. Försäkringsföretagen under 2013. Preliminära uppgifter FM 12 SM 1401

I korta drag. Försäkringsföretagen under 2013. Preliminära uppgifter FM 12 SM 1401 FM 12 SM 141 Försäkringsföretagen under 213 Preliminära uppgifter Swedish companies 213. Preliminary data I korta drag Redovisningen avser svenska riksföretag för skadeförsäkring och livförsäkringsföretag

Läs mer

Svenskt portföljinnehav 2013

Svenskt portföljinnehav 2013 BETALNINGSBALANS OCH FINANSMARKNAD RAPPORT 2014:1 Svenskt portföljinnehav 2013 Utländska portföljaktier och räntebärande värdepapper Utländska portföljaktier och räntebärande värdepapper 2013 Statistiska

Läs mer

Anvisningar till blankett Kvartalsstatistik för vissa värdepappersbolag

Anvisningar till blankett Kvartalsstatistik för vissa värdepappersbolag Bilaga 2 Anvisningar till blankett Kvartalsstatistik för vissa värdepappersbolag 2. Klassificering av motparter I blanketten klassificeras motparter enligt Standard för institutionell sektor indelning

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2010:1) om kvartalsstatistik för

Läs mer

Anvisningar till blanketter om periodisk rapportering av kapitalplaceringar, skulder och kapitalavkastning (P1A-C)

Anvisningar till blanketter om periodisk rapportering av kapitalplaceringar, skulder och kapitalavkastning (P1A-C) Bilaga 2 Anvisningar till blanketter om periodisk rapportering av kapitalplaceringar, skulder och kapitalavkastning (P1A-C) Instruktioner Beloppen ska avrundas till närmaste tusental kronor. Belopp under

Läs mer

BANK- OCH FINANS- STATISTIK 2002

BANK- OCH FINANS- STATISTIK 2002 BANK- OCH FINANS- STATISTIK 00 Publicerad i september 00 Svenska Bankföreningen publicerar årligen statistik över den svenska bank- och finansmarknaden. Statistiken presenterar de viktigaste aktörerna

Läs mer

HANDLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN MP/FM 734 Balansstatistik

HANDLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN MP/FM 734 Balansstatistik 1(14) HANDLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN MP/FM 734 Balansstatistik 1 INLEDNING... 2 2 ALLMÄN INFORMATION... 2 3 DEFINITION AV UPPGIFTERNA... 3 3.1 Ställningsvärden... 3 3.2 Omvärderingar... 3 3.3 er... 3

Läs mer

Den Danske Bank in Sweden

Den Danske Bank in Sweden Capital Market Day, Copenhagen, 29 June 2000 Den Danske Bank in Sweden Ulf Lundahl Senior Executive Vice President of Östgöta Enskilda Bank Östgöta Enskilda Bank Founded 1837 in Linköping Regional bank

Läs mer

Anvisningar för kvartalsvis rapportering för APfonderna, exklusive 7:e AP-fonden

Anvisningar för kvartalsvis rapportering för APfonderna, exklusive 7:e AP-fonden STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(10) Anvisningar för kvartalsvis rapportering för APfonderna, exklusive 7:e AP-fonden Allmänt Kvartalsrapport för AP-fonder ska insändas till Statistiska centralbyrån senast 45

Läs mer

Instruktioner Balansstatistik

Instruktioner Balansstatistik 1(19) Instruktioner Balansstatistik 1 ALLMÄN INFORMATION... 2 2 DEFINITION AV UPPGIFTERNA... 3 2.1 Ställningsvärden... 3 2.2... 3 2.3 er... 4 3 DEFINITION AV VARIABLERNA... 5 3.1 Finansiella tillgångar...

Läs mer

BANK- OCH FINANS- STATISTIK 2004

BANK- OCH FINANS- STATISTIK 2004 BANK- OCH FINANS- STATISTIK 004 Publicerad i maj 005 Svenska Bankföreningen publicerar årligen statistik över den svenska bank- och finansmarknaden. Statistiken presenterar de viktigaste aktörerna på finansmarknaden

Läs mer

Svenska Bankföreningen BANK- OCH FINANS- STATISTIK 2001

Svenska Bankföreningen BANK- OCH FINANS- STATISTIK 2001 BANK- OCH FINANS- STATISTIK 00 Publicerad i maj 00 publicerar årligen statistik över den svenska bank- och finansmarknaden. Statistiken presenterar de viktigaste aktörerna på finansmarknaden samt deras

Läs mer

BANK- OCH FINANS- STATISTIK 2003

BANK- OCH FINANS- STATISTIK 2003 BANK- OCH FINANS- STATISTIK 00 Publicerad i maj 004 Svenska Bankföreningen publicerar årligen statistik över den svenska bank- och finansmarknaden. Statistiken presenterar de viktigaste aktörerna på finansmarknaden

Läs mer

Finansiella företag 2001. Financial enterprises 2001

Finansiella företag 2001. Financial enterprises 2001 Finansiella företag 2001 Financial enterprises 2001 Finansiella företag 2001 1 Financial enterprises 2001 11 Statistiska centralbyrån 2002 Financial enterprises 2001 Official Statistics of Sweden Statistics

Läs mer

Koncerner med en balansomslutning större än 1 miljard kronor (mdkr) får lämna uppgifter som är avrundade till närmaste miljontal.

Koncerner med en balansomslutning större än 1 miljard kronor (mdkr) får lämna uppgifter som är avrundade till närmaste miljontal. Remissexemplar 2014-03-26 Bilaga 2 Anvisningar till blankett Standardrapport Företag med utländska filialer ska upprätta rapporten för moderföretaget inklusive dess filialer. Uppgifterna ska överensstämma

Läs mer

Likviditetsregleringarna och dess effekter. Lars Frisell, Chefsekonom

Likviditetsregleringarna och dess effekter. Lars Frisell, Chefsekonom Likviditetsregleringarna och dess effekter Lars Frisell, Chefsekonom Många lärdomar för tillsynsmyndigheter från krisen Kredit- och likviditetsriskerna i de komplexa, värdepapperiserade produkterna Tveksamheten

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om svenska försäkringsbolags skyldighet att rapportera kapitalplaceringar,

Läs mer

Börstrender, konjunktur och räntor

Börstrender, konjunktur och räntor Peter Malmqvist Börstrender, konjunktur och räntor Vinster Konjunktur Inflation och räntor Värdering Teknisk analys Aktiemania Därför älskar svenskar aktier! Aktiesparande ökat samband mellan kursutveckling

Läs mer

Benämningarna SE och E ovan avser tilläggsuppgifter i de befintliga rapportmallarna i den EU-gemensamma tillsynsrapporteringen.

Benämningarna SE och E ovan avser tilläggsuppgifter i de befintliga rapportmallarna i den EU-gemensamma tillsynsrapporteringen. Bilaga 7 Anvisningar till blankett Kompletterande tillsynsrapportering tilläggsuppgifter ECB Begrepp och uttryck i blanketten och anvisningar till denna har samma betydelse som i lagen (1995:1560) om årsredovisning

Läs mer

Fondsparandet i Europa och Sverige

Fondsparandet i Europa och Sverige Fondsparandet i Europa Fondbolagens Förening 8124 Fondsparandet i Europa och Sverige Nyligen publicerade EFAMA (European Fund and Asset Management Association) Fact Book 28 som innehåller en sammanställning

Läs mer

FINANSMARKNADSSTATISTIK

FINANSMARKNADSSTATISTIK FINANSMARKNADSSTATISTIK Enheten för Betalningsbalans- och Finansmarknadsstatistik, SCB Augusti Produceras av SCB på uppdrag av Sveriges riksbank -09-25 FM5001 M08 Innehållsförteckning (klicka på tabellnamnet

Läs mer

Försäkringar i Sverige 2012

Försäkringar i Sverige 2012 Försäkringar i Sverige 212 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand i bostaden.

Läs mer

42 FÖRDJUPNING Hushållens balansräkning och den makroekonomiska bedömningen

42 FÖRDJUPNING Hushållens balansräkning och den makroekonomiska bedömningen 42 FÖRDJUPNING Hushållens balansräkning och den makroekonomiska bedömningen Det finns ett ömsesidigt beroende mellan hushållens tillgångar och skulder och hushållens konsumtion och sparande. Förändringar

Läs mer

Bank- och finansstatistik 2014

Bank- och finansstatistik 2014 Bank- och finansstatistik 2014 Publicerad i maj 2015 2015-05-28 Blasieholmsgatan 4B, Box 7603 SE-103 94 Stockholm t: +46 (0)8 453 44 00 info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se Redaktör: Christian

Läs mer

Fondsparandets fördelning

Fondsparandets fördelning 215-2-4 Fondsparandets fördelning 214 Utmärkande för 214 var att hushållen främst nettosparade i fonder via investeringssparkonto, 51 miljarder. Hushållens övriga fondsparande via premiepensionen, förvaltarregistrerat

Läs mer

Balansstatistik för icke-finansiella företag (BAST) Kvartal 2000

Balansstatistik för icke-finansiella företag (BAST) Kvartal 2000 Balansstatistik för icke-finansiella företag (BAST) Kvartal 2000 NV1006 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Näringsverksamhet. A.2 Statistikområde Företagssektorns finanser. A.3 Statistikprodukten ingår

Läs mer

Uppföljning av placeringsverksamheten

Uppföljning av placeringsverksamheten Anvisning 1 (5) Senaste ändring 16.1.2012 VI Uppföljning av placeringsverksamheten Genom VI-rapporteringen insamlas uppgifter om försäkringsanstalternas placeringsverksamhet. Uppgifterna används för Finansinspektionens,

Läs mer

Förvaltning ska tillförsäkra en långsiktig godtagbar tillväxt av kapitalet.

Förvaltning ska tillförsäkra en långsiktig godtagbar tillväxt av kapitalet. Placeringspolicy Inledning Hörselskadades Riksförbund, HRF, väljer från fall till fall om gåvor i form av fonder eller aktier ska säljas direkt eller vara kvar som långsiktig placering. Primärt arbetar

Läs mer

Bank- och finansstatistik 2013

Bank- och finansstatistik 2013 Bank- och finansstatistik 2013 Publicerad i maj 2014 2013-09-12 Regeringsgatan 38, Box 7603 SE-103 94 Stockholm t: +46 (0)8 453 44 00 info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se Redaktör: Christian Nilsson

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Gent Jansson, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tfn 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Finanskrisen och centralbankernas. balansräkning. FÖRDJUPNING

Finanskrisen och centralbankernas. balansräkning. FÖRDJUPNING Fördjupning i Konjunkturläget mars 29 (Konjunkturinstitutet) Finansmarknader och penningpolitik FÖRDJUPNING Finanskrisen och centralbankernas balansräkningar Till följd av den finansiella krisen har många

Läs mer

Nationalräkenskaper del 3. 14 okt 2009

Nationalräkenskaper del 3. 14 okt 2009 Nationalräkenskaper del 3 14 okt 2009 Nicolai Nystrand Birgitta Magnusson Wärmark 1 Dagens innehåll Sektorräkenskaper Finansräkenskaper Annan produktion kopplad till NR 2 Översikt av NR-systemet LÖPANDE

Läs mer

Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta med godkännande lägga rapporten till handlingarna. SIGNERAD 2014-03-20 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-03-19 Vår referens Ola Nyberg Finanschef Tjänsteskrivelse ola.nyberg@malmo.se Samförvaltade stiftelser rapport 2013 STK-2014-373 Sammanfattning

Läs mer

Försäkringsbolagen under 2005 FM 12 SM 0604. Preliminära uppgifter. Livförsäkringsbolagen. Skadeförsäkringsbolagen

Försäkringsbolagen under 2005 FM 12 SM 0604. Preliminära uppgifter. Livförsäkringsbolagen. Skadeförsäkringsbolagen FM 12 SM 0604 Försäkringsbolagen under 2005 Preliminära uppgifter Swedish companies 2005. Preliminary data I korta drag Redovisningen avser 126 svenska riksbolag, varav 42 är livförsäkringsbolag och 84

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

EUROPEISKA CENTRALBANKEN

EUROPEISKA CENTRALBANKEN L 202/54 Europeiska unionens officiella tidning 4.8.2009 EUROPEISKA CENTRALBANKEN EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 17 juli 2009 om ändring av beslut ECB/2006/17 om Europeiska centralbankens årsbokslut

Läs mer

FINANS- INSPEKTIONEN. Finansinspektionens föreskrifter om periodisk rapportering av kapitalplaceringar, skulder och kapitalavkastning (P1A - P1C) ;

FINANS- INSPEKTIONEN. Finansinspektionens föreskrifter om periodisk rapportering av kapitalplaceringar, skulder och kapitalavkastning (P1A - P1C) ; FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING Finansinspektionens föreskrifter om periodisk rapportering av kapitalplaceringar, skulder och kapitalavkastning (P1A - P1C) ; beslutade den

Läs mer

Sparbarometern QII 2010. Sparbarometern andra kvartalet 2010 1

Sparbarometern QII 2010. Sparbarometern andra kvartalet 2010 1 Sparbarometern QII 2010 Sparbarometern andra kvartalet 2010 1 SEBs Sparbarometer Andra kvartalet 2010 Sparandestocken = bankinlåning från hushållen, försäkring, fonder, obligationer, riksgäldsspar, premiepensionssparande,

Läs mer

Investeringsfonder, tillgångar och skulder 2013 FM0403

Investeringsfonder, tillgångar och skulder 2013 FM0403 ES/BFM 2013-05-21 1(9) Investeringsfonder, tillgångar och skulder 2013 FM0403 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE DONATIONSMEDEL 1 INLEDNING Denna placeringspolicy avses tillämpas för det finansiella kapital som kommunen förvaltar inom ramen för Varbergs kommun samförvaltade

Läs mer

Bank- och finansstatistik 2011

Bank- och finansstatistik 2011 Bank- och finansstatistik 2011 Publicerad i september 2012 2012-09-07 Regeringsgatan 38, Box 7603 SE-103 94 Stockholm t: +46 (0)8 453 44 00 info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se Redaktör: Christian

Läs mer

50 källor till 100 rapporter

50 källor till 100 rapporter Från 50 källor till 100 rapporter SAS Köpenhamn 3 oktober 2012 Britt-Marie Persson Folksam 1 Titel på presentationen 2012-10-05 Från 50 källor till 100 rapporter Solvens 2 och att processa siffror Utmaningar

Läs mer

De svenska bankernas utveckling och strategier från 1995 och framåt

De svenska bankernas utveckling och strategier från 1995 och framåt Peter Malmqvist De svenska bankernas utveckling och strategier från 1995 och framåt Bankernas utveckling Bankernas strategier Nästa bubbla Valutapolitiken Statsfinanserna Bankernas utveckling Bankernas

Läs mer

Banker och kreditmarknadsföretag, tillgångar och skulder

Banker och kreditmarknadsföretag, tillgångar och skulder 1(6) Banker och kreditmarknadsföretag, tillgångar och skulder Månad / Kvartal 2004 FM0401 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Finansmarknad A.2 Statistikområde Banker och kreditmarknadsföretag A.3 Statistikprodukten

Läs mer

Betalningsbalans och utlandsställning

Betalningsbalans och utlandsställning Nationalräkenskaper 2014 Betalningsbalans och utlandsställning Finlands nettoställning mot utlandet minskade år 2013 Till minskningen av Finlands nettoställning mot utlandet år 2013 bidrog mest ökningen

Läs mer

EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT (EU)

EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT (EU) L 193/134 EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT (EU) 2015/1196 av den 2 juli 2015 om ändring av beslut ECB/2010/21 om Europeiska centralbankens årsbokslut (ECB/2015/26) ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT med

Läs mer

D 2. Placeringsstrategi. För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser. Maj 2011

D 2. Placeringsstrategi. För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser. Maj 2011 Placeringsstrategi För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser Maj 2011 Reviderat 2014 med anledning av namnbyte, enda ändringen 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION 3 Bakgrund och syfte

Läs mer

Placeringspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Lars Lundquist Dokumentansvarig: Katarina Gunsell

Placeringspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Lars Lundquist Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Placeringspolicy Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2015-06-12 Dokumentägare: Lars Lundquist Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll 1 Allmänt... 1 2 Förvaltningsorganisation... 1 3 Placeringspolicyns

Läs mer

The current state of the VC industry in relation to other financing sources for startup firms

The current state of the VC industry in relation to other financing sources for startup firms The current state of the VC industry in relation to other financing sources for startup firms Ekon Dr Anna Söderblom Handelshögskolan i Stockholm Definition Venture Capital Definition riskkapital Riskkapital

Läs mer

RAPPORTERINGSANVISNINGAR

RAPPORTERINGSANVISNINGAR 1 (6) ENKÄT OM UTLÄNDSKA FORDRINGAR OCH SKULDER VID SLUTET AV 2009 (SVA -ÅRSENKÄT 2009): RAPPORTERINGS INNEHÅLL 1 Allmänt... 2 2 Användaruppgifter... 2 3 Enkätens uppbyggnad... 3 3.1 Basuppgifter... 3

Läs mer

Sparbarometern. - tredje kvartalet 2006. Hushållens finansiella förmögenhet och skuldkvot 2006-11-15 S T A T I S T I K R A P P O R T 1(10)

Sparbarometern. - tredje kvartalet 2006. Hushållens finansiella förmögenhet och skuldkvot 2006-11-15 S T A T I S T I K R A P P O R T 1(10) 2006-11-15 S T A T I S T I K R A P P O R T Sparbarometern - tredje kvartalet 2006 Sparbarometern visar utvecklingen av hushållens finansiella sparande och skuldsättning över tiden och hur detta sparande

Läs mer

Investeringsfonder, tillgångar och skulder 2015 FM0403

Investeringsfonder, tillgångar och skulder 2015 FM0403 2015-09-02 1(10) Investeringsfonder, tillgångar och skulder 2015 FM0403 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Sparbarometern fjärde kvartalet 2013

Sparbarometern fjärde kvartalet 2013 1 Sparbarometern fjärde kvartalet 2013 Kompletterande uppgifter Sparstockens utveckling senaste 5 åren (MSEK) Bankinlåning Tradförsäkring Fondförsäkring Fonder PPM Oblig. m.m. Summa QIV-08 908 797 1 556

Läs mer

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Det sammanslagna globala inköpschefsindexet, som presenterades i början av mars, steg till 52.0 i från 51.7 i månaden innan. I USA föll siffran tillbaka

Läs mer

Balansstatistik 2015 NV0103

Balansstatistik 2015 NV0103 ES/NS 2015-06-03 1(11) Balansstatistik 2015 NV0103 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll och

Läs mer

Banker och kreditmarknadsföretag, tillgångar och skulder

Banker och kreditmarknadsföretag, tillgångar och skulder Banker och kreditmarknadsföretag, tillgångar och skulder Månad / Kvartal 2001 FM0401 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Finansmarknad A.2 Statistikområde Banker och kreditmarknadsföretag A.3 Statistikprodukten

Läs mer

Riksbankens författningssamling

Riksbankens författningssamling Riksbankens författningssamling RBFS 2014:2 ISSN 0349-8344 Riksbankens föreskrifter och allmänna råd (RBFS 2014:2) om instituts rapportering av finansmarknadsstatistik; beslutade den 26 maj 2014. RBFS

Läs mer