Finansmarknad Financial market

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Finansmarknad Financial market"

Transkript

1 Finansmarknad Financial market Foto: ina agency

2 Finansmarknad Statistisk årsbok Finansmarknad Financial market 17.1 Finansmarknad Financial market 17.2 Statsobligationsränta, 5 år, månadsgenomsnitt januari 1985 maj Treasury bond rate, 5 years, monthly averages 17.3 Affärsvärldens generalindex, Stockholmsbörsen Affärsvärlden, general index 17.4 Hushållens lån i bank- och bostadsinstitut, ställningsvärden den 31 december , miljarder kr Household loans in banks and housing finance institutions, SEK bn 17.5 Finansiell ställning för olika samhällssektorer den 31 december Financial wealth, assets and liabilities of institutional sectors 17.6 Finansiella tillgångar per finansobjekt den 31 december, ställningsvärden Financial assets by type of assets at the end of year, outstanding values 17.7 Hushåll inkl. hushållens icke vinstdrivande organisationer, finansiella tillgångar och skulder, ställningsvärden den 31 december, miljoner kronor Households incl. non-profit inst. serving households, financial assets and liabilities, outstanding values, SEK millions 17.8 Utestående skuld av svenska obligationer och förlagsbevis den 31 december, miljoner kronor Bonds and debentures in circulation in Sweden, SEK millions 17.9 Innehav av aktier i bolag noterade på svensk marknadsplats den 31 december, miljoner kronor Holdings of shares in corporations quoted on Swedish marketplaces, SEK millions NASDAQ OMX Nordiska Börs Stockholm NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm Antal institut på finansmarknaden Number of institute on the financial market Riksbankens tillgångar och skulder, den 31 december, miljoner kronor The Riksbank s assets and liabilities, SEK millions Bostadsinstitutens utlåning och finansiering, miljoner kronor Housing finance institutions advances and funding, SEK millions Investeringsfonder, förmögenhet och sparande, miljoner kronor, samt antal fonder Investment funds, wealth, SEK millions, and number of funds Skadeförsäkring, under året influten premieinkomst och utbetalda försäkringsersättningar, tals kr Non-life insurance, premium income and claims paid during the year, SEK thousands Antal premiepensionssparare och genomsnittlig behållning, marknadsvärde i december/januari Number of premium pension savers and average savings, market value in December/January Antal personer med pensionsbehållning och genomsnittligt belopp per år efter kön och ålder Number of people with pension balance and the average balance per year 338 Statistiska centralbyrån

3 Statistisk årsbok 2013 Finansmarknad 17.1 Finansmarknad Financial market Finansmarknaden försämrades under 2011 när krisen för skuldsatta länder i Europa förvärrades. Detta missgynnade samtliga sektorer med stora aktieinnehav och värdeminskningen på de samlade aktieinnehaven var 800 miljarder kronor. Finansräkenskaperna är en del av Nationalräkenskapssystemet och beskriver hur finansiella flöden och stockar fördelar sig mellan olika samhällssektorer, samt mellan Sverige och utlandet. Diagrammet nedan visar hur de finansiella tillgångarna och skulderna fördelar sig mellan de olika sektorerna i slutet av år Finansräkenskaper, ställningsvärden, miljarder kronor efter sektor, kontopost och motsektor 31 december 2011 Fördelning av tillgångar och skulder Den icke-finansiella företagssektorn var nettolåntagare vid utgången av 2011, vilket innebar att skulderna var större än de finansiella tillgångarna. Det förklaras dels av att de ickefinansiella företagen lånar upp kapital eller emitterar värdepapper som sedan används till investeringar, dels av att finansräkenskaperna tillämpar marknadsvärdering även av emitterade obligationer och börsnoterade aktier på bolagens skuldsida. Den samlade offentliga sektorns finansiella tillgångar var cirka 720 miljarder kronor större än skulderna Statens skulder översteg tillgångarna med 163 miljarder, medan överskottet i kommuner och socialförsäkring var 6 respektive 881 miljarder kronor. De finansiella företagens finansiella tillgångar och skulder ligger på relativt höga nivåer, vilket förklaras av deras verksamhet som finansiella intermediärer (mellanhänder). Hushållssektorn är den enskilt största nettolångivaren gentemot de övriga sektorerna. 36 procent av Sveriges tillgångar finns i aktier och andelar De finansiella tillgångarna är ytterligare uppdelade i olika typer av tillgångsslag såsom: sedlar, mynt och inlåning certifikat, obligationer och finansiella derivat lån, inklusive leasing och koncernlån aktier och andra ägarandelar försäkringssparande övriga finansiella tillgångar, inklusive handelskrediter. Aktier och andelar utgjorde det största tillgångsslaget, med nära 36 procent av den svenska ekonomins totala finansiella tillgångar vid utgången av år I den posten ingår: börsnoterade och ej börsnoterade aktier andra ägarandelar, inklusive investeringsfondandelar och bostadsrättsandelar (som i finansräkenskaperna betraktas som andelar i en ekonomisk förening) svenskars innehav av utländska aktier och andelar. Finansräkenskaper, ställningsvärden, miljarder kronor efter kontopost 31 december 2011 Källa: SCB Finansmarknad (www.scb.se/fm0103). Statistiska centralbyrån 339

4 Finansmarknad Statistisk årsbok Statsobligationsränta, 5 år, månadsgenomsnitt januari 1985 maj 2012 Treasury bond rate, 5 years, monthly averages Diagrammet visar ränteutvecklingen för femåriga svenska statsobligationer. Räntenivån steg under åren men föll kraftigt under senare hälften av 2008 och lade sig på en historiskt sett låg nivå. Under perioden augusti 2010 april 2011 steg räntenivån, men har efter det fallit något. Källa: Sveriges riksbank (www.riksbank.se) Affärsvärldens generalindex, Stockholmsbörsen Affärsvärlden, general index Diagrammet visar kursutvecklingen på Stockholmsbörsen i form av Affärsvärldens generalindex AFGX under perioden ( = 100). Hushållens finansiella förmögenhet påverkas av kursutvecklingen på de börsnoterade aktierna, inklusive den inverkan dessa har på innehav i aktiefonder och försäkringssparande, m.m. Källa: Affärsvärlden (www.affarsvarlden.se) Hushållens lån i bank- och bostadsinstitut, ställningsvärden den 31 december , miljarder kr Household loans in banks and housing finance institutions, SEK bn Diagrammet visar hur hushållens lån i bank och bostadsinstitut ökat sedan Vi kan dessutom nämna att den procentuella ökningen blev större varje år fram till 2005, då låneökningen var som störst. Hushållens låntagande fortsatte dock på en hög nivå även därefter. SCB Finansmarknad (www.scb.se/fm0401). 340 Statistiska centralbyrån

5 Statistisk årsbok Finansmarknad Finansiell ställning för olika samhällssektorer den 31 december Financial wealth, assets and liabilities of institutional sectors MILJONER KRONOR SEK m Finansiell förmögenhet Financial wealth Summa svenska sektorer Total, Swedish sectors Icke-finansiella företag Non-financial corporations Finansiella företag Financial corporations Offentlig sektor General government Hushåll inkl. dess icke vinstdrivande org. Households incl. non-profit org. serving households Utlandet Rest of the world Finansiella tillgångar Financial assets Summa svenska sektorer Icke-finansiella företag Finansiella företag Offentlig sektor Hushåll inkl. HIO Utlandet Skulder Liabilities Summa svenska sektorer Icke-finansiella företag Finansiella företag Offentlig sektor Hushåll inkl. HIO Utlandet PROCENT Percent Finansiella tillgångar Summa svenska sektorer Icke-finansiella företag Finansiella företag Offentlig sektor Hushåll inkl. HIO Utlandet Skulder Summa svenska sektorer Icke-finansiella företag Finansiella företag Offentlig sektor Hushåll inkl. HIO Utlandet ) Reviderade uppgifter. Revised figures. 2) Hushållens icke vinstdrivande organisationer. Non-profit organizations. Se Tabellanmärkningar. Källa: Finansinspektionen och SCB: Finansmarknad; Finansräkenskaper (www.scb.se/fm0103); Statistikdatabasen: Finansmarknad. Statistiska centralbyrån 341

6 Finansmarknad Statistisk årsbok Finansiella tillgångar per finansobjekt den 31 december, ställningsvärden Financial assets by type of assets at the end of year, outstanding values MILJONER KRONOR SEK m Finansiella tillgångar Financial assets Monetärt guld och SDR Monetary gold and SDRs Sedlar, mynt och inlåning Currency and deposits Certifikat Short-term securities Obligationer och förlagsbevis Bonds Finansiella derivat Financial derivatives Lån Loans Leasing Koncernlån Inter-company loans Svenska börsnoterade aktier Swedish quoted shares Svenska ej börsnoterade aktier Swedish non-quoted shares Andra ägarandelar Other equity Svenska fondandelar Swedish mutual fund shares Utländska aktier, andelar och fondandelar Foreign shares and other equity Försäkringssparande Insurance savings Handelskrediter inkl. koncernhandelskrediter Trade credits including intercompany trade credits Övriga finansiella tillgångar Other financial assets PROCENT Percent Finansiella tillgångar Monetärt guld och SDR Sedlar, mynt och inlåning Certifikat Obligationer och förlagsbevis Finansiella derivat Lån Leasing Koncernlån Sv. börsnoterade aktier Sv. ej börsnoterade aktier Andra ägarandelar Sv. fondandelar Utl. aktier, andelar och fondandelar Försäkringssparande Handelskrediter inkl. koncernhandelskrediter Övriga finansiella tillgångar ) Reviderade uppgifter. Revised figures. Se Tabellanmärkningar. Källa: Finansinspektionen och SCB: Finansmarknad; Finansräkenskaper (www.scb.se/fm0103). Statistikdatabasen: Finansmarknad. 342 Statistiska centralbyrån

7 Statistisk årsbok Finansmarknad Hushåll inkl. hushållens icke vinstdrivande organisationer, finansiella tillgångar och skulder, ställningsvärden den 31 december, miljoner kronor Households incl. non-profit inst. serving households, financial assets and liabilities, outstanding values, SEK millions Finansiell förmögenhet Net financial wealth Finansiella tillgångar Financial assets Sedlar, mynt och inlåning Currency and deposits Sedlar och mynt Currency Bankinlåning Deposits in banks Inlåning i övriga monetära finansinstitut Deposits in other MFI Riksgäldsspar National debt savings Obligationer och konvertibler Bonds and convertible loans Icke-finansiella företag Non-fin. corporations Finansiella företag Financial corporations Premieobligationer Lottery bonds Utländskt Foreign Finansiella derivat Financial derivatives Lån Loans Aktier, andelar och fondandelar Shares, other equities and mutual fund shares Svenska börsaktier Swedish quoted shares Svenska ej börsnoterade aktier Swedish non-quoted shares Andra ägarandelar (Bostadsrättsandelar) Other equity (Tenant ownership rights) Svenska fondandelar Swedish mutual fund shares Räntefonder Bond and money market funds Aktiefonder Equity funds Andra fonder Other funds Utländska aktier, andelar och fondandelar Foreign shares and other equity Försäkringssparande Insurance technical reserves Individuellt Individual pension savings Kollektivt Collective insurance Utländskt Foreign Övriga försäkringstekniska reserver Other insurance technical reserves Handelskrediter Trade credits Obetalda/förutbetalda inkomster och utgifter Other accounts receivable Skulder Liabilities Finansiella derivat Lån Finansiella företag Riksbanken The Central Bank Banker Banks Bostadsinstitut Housing finance institutions Kommun- och företagsfinansierande institut Other Monetary Financial institutions Finansbolag Finance companies Övriga finansinstitut Other financial institutions Försäkringsföretag Insurance corporations Offentlig sektor General government Staten Central government Kommuner Local government Utlandet Rest of the world Handelskrediter Obetalda/förutbetalda inkomster och utgifter Övriga skulder Other accounts payable ) Reviderade uppgifter. Revised figures. Se Tabellanmärkningar. Källa: Finansinspektionen och SCB: Finansmarknad; Finansräkenskaper (www.scb.se/fm0103); Statistikdatabasen: Finansmarknad. Statistiska centralbyrån 343

8 Finansmarknad Statistisk årsbok Utestående skuld av svenska obligationer och förlagsbevis den 31 december, miljoner kronor Bonds and debentures in circulation in Sweden, SEK millions År Year Ickefinansiella företag Non-financial corporations Banker Banks Bostadsinstitut Housing finance institutions Kommun- och foretagsinstitut Other monetary credit market corporations Staten Central government Kommuner Local government Övriga finansiella företag Other financial corporations Summa Total Se Tabellanmärkningar. Källa: Finansinspektionen och SCB Finansmarknad; Finansräkenskaper (www.scb.se/fm0401); Statistiska meddelanden serie FM 11 ( 2003, Statistikdatabasen: Finansmarknad. 344 Statistiska centralbyrån

9 Statistisk årsbok Finansmarknad Innehav av aktier i bolag noterade på svensk marknadsplats den 31 december, miljoner kronor Holdings of shares in corporations quoted on Swedish marketplaces, SEK millions År Year Icke-finansiella företag Non-financial enterprises Banker, finansinstitut m.fl. Banks etc. Investmentföretag Investment companies Investeringsfonder Investment funds Försäkringsbolag Insurance companies Staten Central government Kommuner Local government År AP-fonden The Swedish National Pension Insurance Fund Hushåll Households Företagens icke vinstdrivande organisationer Non-profit institutions serving enterprises Hushållens icke vinstdrivande organisationer Non-profit institutions serving households Utländska innehavare Foreign holders Summa Total Källa: Finansinspektionen och SCB: Finansmarknad, Aktieägarstatistik; Statistiska meddelanden serie FM 20 (www.scb.se/fm0201); Statistikdatabasen: Finansmarknad. Statistiska centralbyrån 345

10 Finansmarknad Statistisk årsbok NASDAQ OMX Nordiska Börs Stockholm NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm År Year Medlemmar den 31 dec., aktiehandeln, avista Number of members Därav fjärrmedlemmar Of which foreign members Antal börsnoterade bolag den 31 dec. 1 Number of listed companies 1 Börsvärde (marknadsvärde), Mdkr 1 Market capitalization SEK bn 1 Omsättning av aktier, Mdkr 1 Turnover SEK bn 1 Stockholmsbörsens all-shares OMXS , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,7 1) Inkl. A- och O-listan, nuvarande Nordiska listan Stockholm. Incl. A- and O-list, present Nordic list Stockholm. 2) Årlig förändring i procent. Annual change percent. Källa: Nasdaq OMX Nordiska Börs Stockholm (www.nasdaqomxnordic.com) Antal institut på finansmarknaden Number of institute on the financial market År Year Banker 1 Banks Kreditmarknadsföretag Credit market enterprises Därav: bostadsinstitut 3 Of which: housing finance institutions Värdepappersbolag Securities brokerage companies Antal banker Number of banks Antal bankkontor 2 Number of bank branches Medelantal anställda Number of employees Antal företag Number of enterprises Medelantal anställda Antal företag Medelantal anställda Antal företag Medelantal anställda ) Inkl. utlandsägda banker och filialer; fr.o.m inkl. två medlemsbanker. 2) Definieras som "antal arbetsställen" fr.o.m ) I november 2010 ombildades ett bostadsinstitut till bank. Källa: SCB Finansmarknad (www.scb.se/fm). 346 Statistiska centralbyrån

11 Statistisk årsbok Finansmarknad Riksbankens tillgångar och skulder, den 31 december, miljoner kronor The Riksbank s assets and liabilities, SEK millions TILLGÅNGAR Assets Guld Gold Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför Sverige Claims on residents outside Sweden in foreign currency Fordringar på IMF Receivables from the IMF Banktillgodohavanden och värdepapper Bank balances and security investments Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i Sverige Claims on residents outside in Sweden in foreign currency Utlåning i svenska kronor till penningpolitiska motparter Lending to monetary policy counterparties in SEK Huvudsakliga refinansieringstransaktioner Main refinancing operations Finjusterande transaktioner Fine-tuning operations Strukturella transaktioner Structural operations Utlåningsfacilitet Marginal lending facility Övrig utlåning Other lending Övriga tillgångar Other assets SKULDER OCH EGET KAPITAL Liabilities and capital Utelöpande sedlar och mynt Banknotes and coins in circulation Skulder i svenska kronor till penningpolitiska motparter Liabilities to monetary policy counterparties in SEK Emitterade skuldcertifikat Debt certificates issued Skulder i svenska kronor till hemmahörande i Sverige Liabilities to residents in Sweden in SEK 104 Skulder i svenska kronor till hemmahörande utanför Sverige Liabilities to residents outside Sweden in SEK Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i Sverige Liabilities to residents in Sweden in foreign currency Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför Sverige Liabilities to residents outside Sweden in foreign currency Motpost till SDR som tilldelats av IMF Counterpart of SDRs allocated by the IMF Övriga skulder Other liabilities Avsättningar Provisions Värderegleringskonton Revaluation accounts Eget kapital Balancing account and capital Grundfond Balancing account Reserver Capital Årets resultat Result for the year Källa: Sveriges riksbank (www.riksbank.se). Statistiska centralbyrån 347

12 Finansmarknad Statistisk årsbok Bostadsinstitutens utlåning och finansiering, miljoner kronor Housing finance institutions advances and funding, SEK millions Utlåning till: Lending to: Svenska icke-mfi 2 Swedish non-mfi Icke-finansiella företag Non-financial enterprises Kommuner och landsting Local government Hushåll 3 Households Övriga sektorer Other sectors Utländska icke-mfi 2 Foreign non-mfi Summa Total icke-mfi Finansiering Funding Upplåning från: Borrowing from: Svenska MFI Swedish MFI Banker Banks Svenska icke-mfi Swedish non-mfi Utländska icke-mfi Foreign non-mfi Utländska MFI Foreign MFI Upplåning via obligations- och förlagslån: Borrowing by bonds and debentures: Upplåning via certifikat Borrowing by short-term securities: Summa Total ) I oktober 2007 upphörde ett bostadsinstitut genom fusion med en bank. In October 2007 a Housing credit institution merged with a Bank. 2) MFI, monetära finansinstitut. MFI, Monetary Financial Institutions. 3) Inkl. Hushållens icke vinstdrivande organisationer. Incl. Non profit institutions serving households. Källa: Riksbanken och SCB: Finansmarknadsstatistik (www.scb.se/fm5001) Investeringsfonder, förmögenhet och sparande, miljoner kronor, samt antal fonder Investment funds, wealth, SEK millions, and number of funds Fondförmögenhet Market value of funds Aktiefonder Equity shares Räntefonder Bond and money market funds Övriga fonder 1 Other funds Nettosparande 2 Net savings Aktiefonder Räntefonder Övriga fonder Antal fonder Number of funds Aktiefonder Räntefonder Övriga fonder ) I Övriga fonder ingår blandfonder, hedgefonder, fond-i-fonder m.m. 2) Värdet av köpta minus sålda fondandelar. Källa: Finansinspektionen och SCB: Finansmarknad; Statistiska meddelanden serie FM 37 (www.scb.se/fm0403). 348 Statistiska centralbyrån

13 Statistisk årsbok Finansmarknad Skadeförsäkring, under året influten premieinkomst och utbetalda försäkringsersättningar, tals kr Non-life insurance, premium income and claims paid during the year, SEK thousands Premieinkomst Premium income Sjuk -och olycksfallsförsäkring Health and accident insurance Trygghetsförsäkring vid arbetsskada Employers no-fault insurance Hem- och villaförsäkring Householder s and homeowner s insurance Företags- och fastighetsförsäkring Business and houseowner s insurance Motorfordonsförsäkring Motor vehicle insurance Trafikförsäkring Motor third party insurance Sjöfartsförsäkring Marine insurance Luftfartsförsäkring Aviation insurance Transportförsäkring Transport insurance Kredit- och borgensförsäkring Credit insurance Avgångsbidragsförsäkring Termination insurance Husdjursförsäkring Animal insurance Övrig försäkring Other classes Utbetalda försäkringsersättningar Claims paid Sjuk -och olycksfallsförsäkring Trygghetsförsäkring vid arbetsskada Hem- och villaförsäkring Företags- och fastighetsförsäkring Motorfordonsförsäkring Trafikförsäkring Sjöfartsförsäkring Luftfartsförsäkring Transportförsäkring Kredit- och borgensförsäkring Avgångsbidragsförsäkring Husdjursförsäkring Övrig försäkring Se Tabellanmärkningar. Källa: Finansinspektionen Statistiska meddelanden serie FM 12 (www.scb.se/fm0502). Statistiska centralbyrån 349

14 Finansmarknad Statistisk årsbok Antal premiepensionssparare och genomsnittlig behållning, marknadsvärde i december/januari Number of premium pension savers and average savings, market value in December/January Ålder (31/12) resp. år Age Antal pensionssparare Number of pension savers Genomsnittlig behållning. Marknadsvärde, kr Average savings. Market value SEK Samtliga Both sexes Män Men Kvinnor Women Samtliga Män Kvinnor Summa Total ) Fr.o.m. år 2011 ingår likviditetskontot i den genomsnittliga behållningen. 2) Pensionsmyndigheten har beslutat att fr.o.m. år 2011 ta fram antal och behållning i slutet av december i likhet med övrig intjänandestatistik. Tidigare avsåg uppgifterna januari. Se Tabellanmärkningar. Källa: Pensionsmyndigheten (www.pensionsmyndigheten.se) fr.o.m Försäkringskassan (www.forsakringskassan.se) t.o.m Antal personer med pensionsbehållning och genomsnittligt belopp per år efter kön och ålder Number of people with pension balance and the average balance per year Ålder Age Samtliga Both sexes Kvinnor Women Män Men Antal Number Genomsnittligt belopp Average amount Antal Genomsnittligt belopp Antal Genomsnittligt belopp Summa Total Källa: Pensionsmyndigheten (www.pensionsmyndigheten.se) fr.o.m Försäkringskassan (www.forsakringskassan.se) t.o.m Statistiska centralbyrån

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer FM 17 SM 1201 Finansräkenskaper fjärde kvartalet 2011 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Hushållen fortsatt försiktiga Hushållen fortsätter vara försiktiga i sitt

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Avtagande real tillväxt och kraftig ökning av hushållssektorns finansiella

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Avtagande real tillväxt och kraftig ökning av hushållssektorns finansiella FM 17 SM 1301 Finansräkenskaper fjärde kvartalet 2012 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Hushållssektorns finansiella sparande på historiskt hög nivå I takt med

Läs mer

Aktieägande i bolag noterade på svensk marknadsplats, juni 2011. Ownership of shares in companies quoted on Swedish exchanges, June 2011

Aktieägande i bolag noterade på svensk marknadsplats, juni 2011. Ownership of shares in companies quoted on Swedish exchanges, June 2011 FM 20 SM 1102 Aktieägarstatistik Aktieägande i bolag noterade på svensk marknadsplats, juni 2011 Ownership of shares in companies quoted on Swedish exchanges, June 2011 I korta drag Aktieägandet under

Läs mer

Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2003

Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2003 OE 12 SM 0401 Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2003 Financial assets and liabilities for municipalities and county councils, 31 December 2003 I korta drag

Läs mer

I korta drag. Försäkringsbolagen under 2011. Preliminära uppgifter. FM 12 SM 1203, korrigerad version

I korta drag. Försäkringsbolagen under 2011. Preliminära uppgifter. FM 12 SM 1203, korrigerad version FM 12 SM 123, korrigerad version Försäkringsbolagen under 211 Preliminära uppgifter Swedish companies 211. Preliminary data I korta drag Korrigering 212-9-19 Tabell 2.2 har kompletterats med värden avseende

Läs mer

I korta drag. Försäkringsbolagen under 2010. Preliminära uppgifter FM 12 SM 1103

I korta drag. Försäkringsbolagen under 2010. Preliminära uppgifter FM 12 SM 1103 FM 12 SM 113 Försäkringsbolagen under 21 Preliminära uppgifter Swedish companies 21. Preliminary data I korta drag Redovisningen avser svenska riksbolag för skadeförsäkring och livförsäkringsbolag (inkl.

Läs mer

I korta drag. Försäkringsföretagen under 2014. Preliminära uppgifter FM 12 SM 1503

I korta drag. Försäkringsföretagen under 2014. Preliminära uppgifter FM 12 SM 1503 FM 12 SM 153 Försäkringsföretagen under 214 Preliminära uppgifter Swedish companies 214. Preliminary data I korta drag Redovisningen avser svenska riksföretag för skadeförsäkring och livförsäkringsföretag

Läs mer

I korta drag. Försäkringsföretagen under 2013. Preliminära uppgifter FM 12 SM 1401

I korta drag. Försäkringsföretagen under 2013. Preliminära uppgifter FM 12 SM 1401 FM 12 SM 141 Försäkringsföretagen under 213 Preliminära uppgifter Swedish companies 213. Preliminary data I korta drag Redovisningen avser svenska riksföretag för skadeförsäkring och livförsäkringsföretag

Läs mer

FINANSMARKNADSSTATISTIK

FINANSMARKNADSSTATISTIK FINANSMARKNADSSTATISTIK Enheten för Betalningsbalans- och Finansmarknadsstatistik, SCB Juni. Produceras av SCB på uppdrag av Sveriges riksbank. Publicerad -07-27. Innehållsförteckning 1. Inledning och

Läs mer

FINANSMARKNADSSTATISTIK

FINANSMARKNADSSTATISTIK FINANSMARKNADSSTATISTIK Enheten för Betalningsbalans- och Finansmarknadsstatistik, SCB ember Produceras av SCB på uppdrag av Sveriges riksbank 2014-01-29 FM5001 M12 Förändringar Finansmarknadsstatistik

Läs mer

FINANSMARKNADSSTATISTIK

FINANSMARKNADSSTATISTIK FINANSMARKNADSSTATISTIK Enheten för Betalningsbalans- och Finansmarknadsstatistik, SCB November Produceras av SCB på uppdrag av Sveriges riksbank 2013-01-03 FM5001 M11 Förändringar Finansmarknadsstatistik

Läs mer

FINANSMARKNADSSTATISTIK

FINANSMARKNADSSTATISTIK FINANSMARKNADSSTATISTIK Enheten för Betalningsbalans- och Finansmarknadsstatistik, SCB April Produceras av SCB på uppdrag av Sveriges riksbank -05-29 FM5001 M04 Förändringar Finansmarknadsstatistik april

Läs mer

Källa: Carsten Welinder, Kommunalskattelagen 50 år, Svensk Skattetidning 1978 sid 535 544.

Källa: Carsten Welinder, Kommunalskattelagen 50 år, Svensk Skattetidning 1978 sid 535 544. 70 Kommunalskattelagen infördes 1928 och är alltjämt gällande. Trots en mängd ändringar och tillägg har grundstrukturen bibehållits. Införandet av kommunalskattelagen innebar inte några principiella ändringar

Läs mer

FINANSMARKNADSSTATISTIK

FINANSMARKNADSSTATISTIK FINANSMARKNADSSTATISTIK Enheten för Betalningsbalans- och Finansmarknadsstatistik, SCB i Produceras av SCB på uppdrag av Sveriges riksbank -07-27 FM5001 M06 Uppdaterad Finansmarknadsstatistik september

Läs mer

Finansräkenskaper Kvartal 2003

Finansräkenskaper Kvartal 2003 Finansräkenskaper Kvartal 2003 FM0103 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Finansmarknad A.2 Statistikområde Finansräkenskaper A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik A.4 Ansvarig

Läs mer

Riksbankens finansmarknadsstatistik FMR 2003

Riksbankens finansmarknadsstatistik FMR 2003 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(109) Riksbankens finansmarknadsstatistik FMR 2003 FM5001 Innehåll SCBDOK 3.0 0 Administrativa och legala uppgifter 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3

Läs mer

Riksbankens författningssamling

Riksbankens författningssamling Riksbankens författningssamling RBFS 2014:2 ISSN 0349-8344 Riksbankens föreskrifter och allmänna råd (RBFS 2014:2) om instituts rapportering av finansmarknadsstatistik; beslutade den 26 maj 2014. RBFS

Läs mer

Den svenska finansmarknaden

Den svenska finansmarknaden Den svenska finansmarknaden ISSN 1401-7348 Publikationen kan beställas från Sveriges riksbank, Förrådet, 103 37 Stockholm Fax: 08-21 05 31. E-post: forradet@riksbank.se eller webbplats: www.riksbank.se

Läs mer

Tillgångar, skulder. och kapitalvinster

Tillgångar, skulder. och kapitalvinster Tillgångar, skulder Statistiska centralbyrån Statistics Sweden och kapitalvinster Tillgångar Skulder Balansräkningarnas roll underskattas i statistik och analys Tillgångar, skulder och kapitalvinster

Läs mer

Den svenska finansmarknaden

Den svenska finansmarknaden Den svenska finansmarknaden 2008 S v e r i g e s r i k s b a n k Den svenska finansmarknaden 2008 Information om denna publikation lämnas av Maria Bergsten, tel 08-787 02 81 eller e-post: maria.bergsten@riksbank.se

Läs mer

n Ekonomiska kommentarer

n Ekonomiska kommentarer n Ekonomiska kommentarer De svenska hushållens kollektiva pensionssparande i form av fonderade avsättningar inom tjänste- och premiepensionen uppgår till nästan 2 400 miljarder kronor. Detta sparande utgör

Läs mer

Finansräkenskapernas reviderade uppgifter för år 2008 har utkommit

Finansräkenskapernas reviderade uppgifter för år 2008 har utkommit Nationalräkenskaper 2010 Finansräkenskaper Finansräkenskapernas reviderade uppgifter för år har utkommit Finansräkenskapernas årsuppgifter för år har reviderats på basis av kompletterade källuppgifter.

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2010:1) om kvartalsstatistik för

Läs mer

Den svenska finansmarknaden

Den svenska finansmarknaden Den svenska finansmarknaden Innehåll INLEDNING 3 FINANSMARKNADEN 4 EN AVREGLERAD MARKNAD 4 RIKSBANKENS ROLL 6 STYRNINGEN AV PENNINGPOLITIKEN 7 VÄRDEPAPPERSMARKNADEN 8 PENNINGMARKNADEN 9 OBLIGATIONSMARKNADEN

Läs mer

Den svenska finansmarknaden

Den svenska finansmarknaden Den svenska finansmarknaden 2010 S v e r i g e S r i k S b a n k Den svenska finansmarknaden 2010 INFORMATION om denna publikation lämnas av Lena Strömberg, tel 08-787 06 86 eller e-post: lena.stromberg@riksbank.se

Läs mer

Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet

Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet Riksbanksstudier, februari 2015 s v e r i g e s r i k s b a n k Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet Produktion: Sveriges riksbank

Läs mer

Den svenska finansmarknaden

Den svenska finansmarknaden Den svenska finansmarknaden 1999 Innehåll INLEDNING 3 FINANSMARKNADEN 4 EN AVREGLERAD MARKNAD 4 RIKSBANKENS ROLL 6 STYRNINGEN AV PENNINGPOLITIKEN 7 VÄRDEPAPPERSMARKNADEN 8 PENNINGMARKNADEN 9 OBLIGATIONSMARKNADEN

Läs mer

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna Effekterna av de 2011-05-13 statliga stabilitetsåtgärderna Andra rapporten 2011 Avser första kvartalet 2011 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND FI:s uppdrag BANKERNAS FINANSIERING Marknadsräntornas utveckling

Läs mer

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället FÖRSÄKRINGAR I SVERIGE STATISTIK 213 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand

Läs mer

Finansiell stabilitet 2015:1. Diagramappendix

Finansiell stabilitet 2015:1. Diagramappendix Finansiell stabilitet :1 Diagramappendix 3 JUNI Finansiella marknader FINANSIELL STABILITET 1/ Fortsatt expansiv penningpolitik 8 7 5 3 1 Diagram A1. Centralbankers balansomslutning i förhållande till

Läs mer