Finansmarknad Financial market

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Finansmarknad Financial market"

Transkript

1 Finansmarknad Financial market Foto: ina agency

2 Finansmarknad Statistisk årsbok Finansmarknad Financial market 17.1 Finansmarknad Financial market 17.2 Statsobligationsränta, 5 år, månadsgenomsnitt januari 1985 maj Treasury bond rate, 5 years, monthly averages 17.3 Affärsvärldens generalindex, Stockholmsbörsen Affärsvärlden, general index 17.4 Hushållens lån i bank- och bostadsinstitut, ställningsvärden den 31 december , miljarder kr Household loans in banks and housing finance institutions, SEK bn 17.5 Finansiell ställning för olika samhällssektorer den 31 december Financial wealth, assets and liabilities of institutional sectors 17.6 Finansiella tillgångar per finansobjekt den 31 december, ställningsvärden Financial assets by type of assets at the end of year, outstanding values 17.7 Hushåll inkl. hushållens icke vinstdrivande organisationer, finansiella tillgångar och skulder, ställningsvärden den 31 december, miljoner kronor Households incl. non-profit inst. serving households, financial assets and liabilities, outstanding values, SEK millions 17.8 Utestående skuld av svenska obligationer och förlagsbevis den 31 december, miljoner kronor Bonds and debentures in circulation in Sweden, SEK millions 17.9 Innehav av aktier i bolag noterade på svensk marknadsplats den 31 december, miljoner kronor Holdings of shares in corporations quoted on Swedish marketplaces, SEK millions NASDAQ OMX Nordiska Börs Stockholm NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm Antal institut på finansmarknaden Number of institute on the financial market Riksbankens tillgångar och skulder, den 31 december, miljoner kronor The Riksbank s assets and liabilities, SEK millions Bostadsinstitutens utlåning och finansiering, miljoner kronor Housing finance institutions advances and funding, SEK millions Investeringsfonder, förmögenhet och sparande, miljoner kronor, samt antal fonder Investment funds, wealth, SEK millions, and number of funds Skadeförsäkring, under året influten premieinkomst och utbetalda försäkringsersättningar, tals kr Non-life insurance, premium income and claims paid during the year, SEK thousands Antal premiepensionssparare och genomsnittlig behållning, marknadsvärde i december/januari Number of premium pension savers and average savings, market value in December/January Antal personer med pensionsbehållning och genomsnittligt belopp per år efter kön och ålder Number of people with pension balance and the average balance per year 338 Statistiska centralbyrån

3 Statistisk årsbok 2013 Finansmarknad 17.1 Finansmarknad Financial market Finansmarknaden försämrades under 2011 när krisen för skuldsatta länder i Europa förvärrades. Detta missgynnade samtliga sektorer med stora aktieinnehav och värdeminskningen på de samlade aktieinnehaven var 800 miljarder kronor. Finansräkenskaperna är en del av Nationalräkenskapssystemet och beskriver hur finansiella flöden och stockar fördelar sig mellan olika samhällssektorer, samt mellan Sverige och utlandet. Diagrammet nedan visar hur de finansiella tillgångarna och skulderna fördelar sig mellan de olika sektorerna i slutet av år Finansräkenskaper, ställningsvärden, miljarder kronor efter sektor, kontopost och motsektor 31 december 2011 Fördelning av tillgångar och skulder Den icke-finansiella företagssektorn var nettolåntagare vid utgången av 2011, vilket innebar att skulderna var större än de finansiella tillgångarna. Det förklaras dels av att de ickefinansiella företagen lånar upp kapital eller emitterar värdepapper som sedan används till investeringar, dels av att finansräkenskaperna tillämpar marknadsvärdering även av emitterade obligationer och börsnoterade aktier på bolagens skuldsida. Den samlade offentliga sektorns finansiella tillgångar var cirka 720 miljarder kronor större än skulderna Statens skulder översteg tillgångarna med 163 miljarder, medan överskottet i kommuner och socialförsäkring var 6 respektive 881 miljarder kronor. De finansiella företagens finansiella tillgångar och skulder ligger på relativt höga nivåer, vilket förklaras av deras verksamhet som finansiella intermediärer (mellanhänder). Hushållssektorn är den enskilt största nettolångivaren gentemot de övriga sektorerna. 36 procent av Sveriges tillgångar finns i aktier och andelar De finansiella tillgångarna är ytterligare uppdelade i olika typer av tillgångsslag såsom: sedlar, mynt och inlåning certifikat, obligationer och finansiella derivat lån, inklusive leasing och koncernlån aktier och andra ägarandelar försäkringssparande övriga finansiella tillgångar, inklusive handelskrediter. Aktier och andelar utgjorde det största tillgångsslaget, med nära 36 procent av den svenska ekonomins totala finansiella tillgångar vid utgången av år I den posten ingår: börsnoterade och ej börsnoterade aktier andra ägarandelar, inklusive investeringsfondandelar och bostadsrättsandelar (som i finansräkenskaperna betraktas som andelar i en ekonomisk förening) svenskars innehav av utländska aktier och andelar. Finansräkenskaper, ställningsvärden, miljarder kronor efter kontopost 31 december 2011 Källa: SCB Finansmarknad ( Statistiska centralbyrån 339

4 Finansmarknad Statistisk årsbok Statsobligationsränta, 5 år, månadsgenomsnitt januari 1985 maj 2012 Treasury bond rate, 5 years, monthly averages Diagrammet visar ränteutvecklingen för femåriga svenska statsobligationer. Räntenivån steg under åren men föll kraftigt under senare hälften av 2008 och lade sig på en historiskt sett låg nivå. Under perioden augusti 2010 april 2011 steg räntenivån, men har efter det fallit något. Källa: Sveriges riksbank ( Affärsvärldens generalindex, Stockholmsbörsen Affärsvärlden, general index Diagrammet visar kursutvecklingen på Stockholmsbörsen i form av Affärsvärldens generalindex AFGX under perioden ( = 100). Hushållens finansiella förmögenhet påverkas av kursutvecklingen på de börsnoterade aktierna, inklusive den inverkan dessa har på innehav i aktiefonder och försäkringssparande, m.m. Källa: Affärsvärlden ( Hushållens lån i bank- och bostadsinstitut, ställningsvärden den 31 december , miljarder kr Household loans in banks and housing finance institutions, SEK bn Diagrammet visar hur hushållens lån i bank och bostadsinstitut ökat sedan Vi kan dessutom nämna att den procentuella ökningen blev större varje år fram till 2005, då låneökningen var som störst. Hushållens låntagande fortsatte dock på en hög nivå även därefter. SCB Finansmarknad ( 340 Statistiska centralbyrån

5 Statistisk årsbok Finansmarknad Finansiell ställning för olika samhällssektorer den 31 december Financial wealth, assets and liabilities of institutional sectors MILJONER KRONOR SEK m Finansiell förmögenhet Financial wealth Summa svenska sektorer Total, Swedish sectors Icke-finansiella företag Non-financial corporations Finansiella företag Financial corporations Offentlig sektor General government Hushåll inkl. dess icke vinstdrivande org. Households incl. non-profit org. serving households Utlandet Rest of the world Finansiella tillgångar Financial assets Summa svenska sektorer Icke-finansiella företag Finansiella företag Offentlig sektor Hushåll inkl. HIO Utlandet Skulder Liabilities Summa svenska sektorer Icke-finansiella företag Finansiella företag Offentlig sektor Hushåll inkl. HIO Utlandet PROCENT Percent Finansiella tillgångar Summa svenska sektorer Icke-finansiella företag Finansiella företag Offentlig sektor Hushåll inkl. HIO Utlandet Skulder Summa svenska sektorer Icke-finansiella företag Finansiella företag Offentlig sektor Hushåll inkl. HIO Utlandet ) Reviderade uppgifter. Revised figures. 2) Hushållens icke vinstdrivande organisationer. Non-profit organizations. Se Tabellanmärkningar. Källa: Finansinspektionen och SCB: Finansmarknad; Finansräkenskaper ( Statistikdatabasen: Finansmarknad. Statistiska centralbyrån 341

6 Finansmarknad Statistisk årsbok Finansiella tillgångar per finansobjekt den 31 december, ställningsvärden Financial assets by type of assets at the end of year, outstanding values MILJONER KRONOR SEK m Finansiella tillgångar Financial assets Monetärt guld och SDR Monetary gold and SDRs Sedlar, mynt och inlåning Currency and deposits Certifikat Short-term securities Obligationer och förlagsbevis Bonds Finansiella derivat Financial derivatives Lån Loans Leasing Koncernlån Inter-company loans Svenska börsnoterade aktier Swedish quoted shares Svenska ej börsnoterade aktier Swedish non-quoted shares Andra ägarandelar Other equity Svenska fondandelar Swedish mutual fund shares Utländska aktier, andelar och fondandelar Foreign shares and other equity Försäkringssparande Insurance savings Handelskrediter inkl. koncernhandelskrediter Trade credits including intercompany trade credits Övriga finansiella tillgångar Other financial assets PROCENT Percent Finansiella tillgångar Monetärt guld och SDR Sedlar, mynt och inlåning Certifikat Obligationer och förlagsbevis Finansiella derivat Lån Leasing Koncernlån Sv. börsnoterade aktier Sv. ej börsnoterade aktier Andra ägarandelar Sv. fondandelar Utl. aktier, andelar och fondandelar Försäkringssparande Handelskrediter inkl. koncernhandelskrediter Övriga finansiella tillgångar ) Reviderade uppgifter. Revised figures. Se Tabellanmärkningar. Källa: Finansinspektionen och SCB: Finansmarknad; Finansräkenskaper ( Statistikdatabasen: Finansmarknad. 342 Statistiska centralbyrån

7 Statistisk årsbok Finansmarknad Hushåll inkl. hushållens icke vinstdrivande organisationer, finansiella tillgångar och skulder, ställningsvärden den 31 december, miljoner kronor Households incl. non-profit inst. serving households, financial assets and liabilities, outstanding values, SEK millions Finansiell förmögenhet Net financial wealth Finansiella tillgångar Financial assets Sedlar, mynt och inlåning Currency and deposits Sedlar och mynt Currency Bankinlåning Deposits in banks Inlåning i övriga monetära finansinstitut Deposits in other MFI Riksgäldsspar National debt savings Obligationer och konvertibler Bonds and convertible loans Icke-finansiella företag Non-fin. corporations Finansiella företag Financial corporations Premieobligationer Lottery bonds Utländskt Foreign Finansiella derivat Financial derivatives Lån Loans Aktier, andelar och fondandelar Shares, other equities and mutual fund shares Svenska börsaktier Swedish quoted shares Svenska ej börsnoterade aktier Swedish non-quoted shares Andra ägarandelar (Bostadsrättsandelar) Other equity (Tenant ownership rights) Svenska fondandelar Swedish mutual fund shares Räntefonder Bond and money market funds Aktiefonder Equity funds Andra fonder Other funds Utländska aktier, andelar och fondandelar Foreign shares and other equity Försäkringssparande Insurance technical reserves Individuellt Individual pension savings Kollektivt Collective insurance Utländskt Foreign Övriga försäkringstekniska reserver Other insurance technical reserves Handelskrediter Trade credits Obetalda/förutbetalda inkomster och utgifter Other accounts receivable Skulder Liabilities Finansiella derivat Lån Finansiella företag Riksbanken The Central Bank Banker Banks Bostadsinstitut Housing finance institutions Kommun- och företagsfinansierande institut Other Monetary Financial institutions Finansbolag Finance companies Övriga finansinstitut Other financial institutions Försäkringsföretag Insurance corporations Offentlig sektor General government Staten Central government Kommuner Local government Utlandet Rest of the world Handelskrediter Obetalda/förutbetalda inkomster och utgifter Övriga skulder Other accounts payable ) Reviderade uppgifter. Revised figures. Se Tabellanmärkningar. Källa: Finansinspektionen och SCB: Finansmarknad; Finansräkenskaper ( Statistikdatabasen: Finansmarknad. Statistiska centralbyrån 343

8 Finansmarknad Statistisk årsbok Utestående skuld av svenska obligationer och förlagsbevis den 31 december, miljoner kronor Bonds and debentures in circulation in Sweden, SEK millions År Year Ickefinansiella företag Non-financial corporations Banker Banks Bostadsinstitut Housing finance institutions Kommun- och foretagsinstitut Other monetary credit market corporations Staten Central government Kommuner Local government Övriga finansiella företag Other financial corporations Summa Total Se Tabellanmärkningar. Källa: Finansinspektionen och SCB Finansmarknad; Finansräkenskaper ( Statistiska meddelanden serie FM 11 ( 2003, Statistikdatabasen: Finansmarknad. 344 Statistiska centralbyrån

9 Statistisk årsbok Finansmarknad Innehav av aktier i bolag noterade på svensk marknadsplats den 31 december, miljoner kronor Holdings of shares in corporations quoted on Swedish marketplaces, SEK millions År Year Icke-finansiella företag Non-financial enterprises Banker, finansinstitut m.fl. Banks etc. Investmentföretag Investment companies Investeringsfonder Investment funds Försäkringsbolag Insurance companies Staten Central government Kommuner Local government År AP-fonden The Swedish National Pension Insurance Fund Hushåll Households Företagens icke vinstdrivande organisationer Non-profit institutions serving enterprises Hushållens icke vinstdrivande organisationer Non-profit institutions serving households Utländska innehavare Foreign holders Summa Total Källa: Finansinspektionen och SCB: Finansmarknad, Aktieägarstatistik; Statistiska meddelanden serie FM 20 ( Statistikdatabasen: Finansmarknad. Statistiska centralbyrån 345

10 Finansmarknad Statistisk årsbok NASDAQ OMX Nordiska Börs Stockholm NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm År Year Medlemmar den 31 dec., aktiehandeln, avista Number of members Därav fjärrmedlemmar Of which foreign members Antal börsnoterade bolag den 31 dec. 1 Number of listed companies 1 Börsvärde (marknadsvärde), Mdkr 1 Market capitalization SEK bn 1 Omsättning av aktier, Mdkr 1 Turnover SEK bn 1 Stockholmsbörsens all-shares OMXS , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,7 1) Inkl. A- och O-listan, nuvarande Nordiska listan Stockholm. Incl. A- and O-list, present Nordic list Stockholm. 2) Årlig förändring i procent. Annual change percent. Källa: Nasdaq OMX Nordiska Börs Stockholm ( Antal institut på finansmarknaden Number of institute on the financial market År Year Banker 1 Banks Kreditmarknadsföretag Credit market enterprises Därav: bostadsinstitut 3 Of which: housing finance institutions Värdepappersbolag Securities brokerage companies Antal banker Number of banks Antal bankkontor 2 Number of bank branches Medelantal anställda Number of employees Antal företag Number of enterprises Medelantal anställda Antal företag Medelantal anställda Antal företag Medelantal anställda ) Inkl. utlandsägda banker och filialer; fr.o.m inkl. två medlemsbanker. 2) Definieras som "antal arbetsställen" fr.o.m ) I november 2010 ombildades ett bostadsinstitut till bank. Källa: SCB Finansmarknad ( 346 Statistiska centralbyrån

11 Statistisk årsbok Finansmarknad Riksbankens tillgångar och skulder, den 31 december, miljoner kronor The Riksbank s assets and liabilities, SEK millions TILLGÅNGAR Assets Guld Gold Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför Sverige Claims on residents outside Sweden in foreign currency Fordringar på IMF Receivables from the IMF Banktillgodohavanden och värdepapper Bank balances and security investments Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i Sverige Claims on residents outside in Sweden in foreign currency Utlåning i svenska kronor till penningpolitiska motparter Lending to monetary policy counterparties in SEK Huvudsakliga refinansieringstransaktioner Main refinancing operations Finjusterande transaktioner Fine-tuning operations Strukturella transaktioner Structural operations Utlåningsfacilitet Marginal lending facility Övrig utlåning Other lending Övriga tillgångar Other assets SKULDER OCH EGET KAPITAL Liabilities and capital Utelöpande sedlar och mynt Banknotes and coins in circulation Skulder i svenska kronor till penningpolitiska motparter Liabilities to monetary policy counterparties in SEK Emitterade skuldcertifikat Debt certificates issued Skulder i svenska kronor till hemmahörande i Sverige Liabilities to residents in Sweden in SEK 104 Skulder i svenska kronor till hemmahörande utanför Sverige Liabilities to residents outside Sweden in SEK Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i Sverige Liabilities to residents in Sweden in foreign currency Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför Sverige Liabilities to residents outside Sweden in foreign currency Motpost till SDR som tilldelats av IMF Counterpart of SDRs allocated by the IMF Övriga skulder Other liabilities Avsättningar Provisions Värderegleringskonton Revaluation accounts Eget kapital Balancing account and capital Grundfond Balancing account Reserver Capital Årets resultat Result for the year Källa: Sveriges riksbank ( Statistiska centralbyrån 347

12 Finansmarknad Statistisk årsbok Bostadsinstitutens utlåning och finansiering, miljoner kronor Housing finance institutions advances and funding, SEK millions Utlåning till: Lending to: Svenska icke-mfi 2 Swedish non-mfi Icke-finansiella företag Non-financial enterprises Kommuner och landsting Local government Hushåll 3 Households Övriga sektorer Other sectors Utländska icke-mfi 2 Foreign non-mfi Summa Total icke-mfi Finansiering Funding Upplåning från: Borrowing from: Svenska MFI Swedish MFI Banker Banks Svenska icke-mfi Swedish non-mfi Utländska icke-mfi Foreign non-mfi Utländska MFI Foreign MFI Upplåning via obligations- och förlagslån: Borrowing by bonds and debentures: Upplåning via certifikat Borrowing by short-term securities: Summa Total ) I oktober 2007 upphörde ett bostadsinstitut genom fusion med en bank. In October 2007 a Housing credit institution merged with a Bank. 2) MFI, monetära finansinstitut. MFI, Monetary Financial Institutions. 3) Inkl. Hushållens icke vinstdrivande organisationer. Incl. Non profit institutions serving households. Källa: Riksbanken och SCB: Finansmarknadsstatistik ( Investeringsfonder, förmögenhet och sparande, miljoner kronor, samt antal fonder Investment funds, wealth, SEK millions, and number of funds Fondförmögenhet Market value of funds Aktiefonder Equity shares Räntefonder Bond and money market funds Övriga fonder 1 Other funds Nettosparande 2 Net savings Aktiefonder Räntefonder Övriga fonder Antal fonder Number of funds Aktiefonder Räntefonder Övriga fonder ) I Övriga fonder ingår blandfonder, hedgefonder, fond-i-fonder m.m. 2) Värdet av köpta minus sålda fondandelar. Källa: Finansinspektionen och SCB: Finansmarknad; Statistiska meddelanden serie FM 37 ( 348 Statistiska centralbyrån

13 Statistisk årsbok Finansmarknad Skadeförsäkring, under året influten premieinkomst och utbetalda försäkringsersättningar, tals kr Non-life insurance, premium income and claims paid during the year, SEK thousands Premieinkomst Premium income Sjuk -och olycksfallsförsäkring Health and accident insurance Trygghetsförsäkring vid arbetsskada Employers no-fault insurance Hem- och villaförsäkring Householder s and homeowner s insurance Företags- och fastighetsförsäkring Business and houseowner s insurance Motorfordonsförsäkring Motor vehicle insurance Trafikförsäkring Motor third party insurance Sjöfartsförsäkring Marine insurance Luftfartsförsäkring Aviation insurance Transportförsäkring Transport insurance Kredit- och borgensförsäkring Credit insurance Avgångsbidragsförsäkring Termination insurance Husdjursförsäkring Animal insurance Övrig försäkring Other classes Utbetalda försäkringsersättningar Claims paid Sjuk -och olycksfallsförsäkring Trygghetsförsäkring vid arbetsskada Hem- och villaförsäkring Företags- och fastighetsförsäkring Motorfordonsförsäkring Trafikförsäkring Sjöfartsförsäkring Luftfartsförsäkring Transportförsäkring Kredit- och borgensförsäkring Avgångsbidragsförsäkring Husdjursförsäkring Övrig försäkring Se Tabellanmärkningar. Källa: Finansinspektionen Statistiska meddelanden serie FM 12 ( Statistiska centralbyrån 349

14 Finansmarknad Statistisk årsbok Antal premiepensionssparare och genomsnittlig behållning, marknadsvärde i december/januari Number of premium pension savers and average savings, market value in December/January Ålder (31/12) resp. år Age Antal pensionssparare Number of pension savers Genomsnittlig behållning. Marknadsvärde, kr Average savings. Market value SEK Samtliga Both sexes Män Men Kvinnor Women Samtliga Män Kvinnor Summa Total ) Fr.o.m. år 2011 ingår likviditetskontot i den genomsnittliga behållningen. 2) Pensionsmyndigheten har beslutat att fr.o.m. år 2011 ta fram antal och behållning i slutet av december i likhet med övrig intjänandestatistik. Tidigare avsåg uppgifterna januari. Se Tabellanmärkningar. Källa: Pensionsmyndigheten ( fr.o.m Försäkringskassan ( t.o.m Antal personer med pensionsbehållning och genomsnittligt belopp per år efter kön och ålder Number of people with pension balance and the average balance per year Ålder Age Samtliga Both sexes Kvinnor Women Män Men Antal Number Genomsnittligt belopp Average amount Antal Genomsnittligt belopp Antal Genomsnittligt belopp Summa Total Källa: Pensionsmyndigheten ( fr.o.m Försäkringskassan ( t.o.m Statistiska centralbyrån

Finansmarknad Financial market

Finansmarknad Financial market Finansmarknad Financial market Finansmarknad Financial market 452 48 Finansmarknad Financial market 453 482 Skadeförsäkring: under året influten premieinkomst och utbetalda försäkringsersättningar, milj.

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer FM 17 SM 1201 Finansräkenskaper fjärde kvartalet 2011 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Hushållen fortsatt försiktiga Hushållen fortsätter vara försiktiga i sitt

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Avtagande real tillväxt och kraftig ökning av hushållssektorns finansiella

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Avtagande real tillväxt och kraftig ökning av hushållssektorns finansiella FM 17 SM 1301 Finansräkenskaper fjärde kvartalet 2012 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Hushållssektorns finansiella sparande på historiskt hög nivå I takt med

Läs mer

)LQDQVUlNHQVNDSHUWUHGMHNYDUWDOHW. )LQDQVLHOODWLOOJnQJDUR KVNXOGHUI UROLNDVDPKlOOVVHNWRUHU

)LQDQVUlNHQVNDSHUWUHGMHNYDUWDOHW. )LQDQVLHOODWLOOJnQJDUR KVNXOGHUI UROLNDVDPKlOOVVHNWRUHU FM 17 SM 0201 )LQDQVUlNHQVNDSHUWUHGMHNYDUWDOHW )LQDQVLHOODWLOOJnQJDUR KVNXOGHUI UROLNDVDPKlOOVVHNWRUHU Financial Accounts third quarter 2001,NRUWDGUDJ +XVKnOO Hushållens finansiella sparande uppgick under

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer FM 17 SM 1104 Finansräkenskaper tredje kvartalet 2011 och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Svenska räntebärande värdepapper lockade utländska investerare Oron på finansmarknaden och börsnedgången

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer FM 17 SM 1202 Finansräkenskaper första kvartalet 2012 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Utländska investerare fortsatte köpa svenska obligationer Utländska investeringar

Läs mer

) UVlNULQJVERODJHQXQGHUIMlUGHNYDUWDOHW. Swedish insurance companies during the fourth quarter of 2001. Preliminary data

) UVlNULQJVERODJHQXQGHUIMlUGHNYDUWDOHW. Swedish insurance companies during the fourth quarter of 2001. Preliminary data FM 12 SM 0201 ) UVlNULQJVERODJHQXQGHUIMlUGHNYDUWDOHW 3UHOLPLQlUDXSSJLIWHU Swedish insurance companies during the fourth quarter of 2001. Preliminary data,nruwdgudj ) UVlNULQJVERODJHQVSODFHULQJVWLOOJnQJDU

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Högt hushållssparande. Statens finansiella sparande negativt

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Högt hushållssparande. Statens finansiella sparande negativt FM 17 SM 1402 Finansräkenskaper första kvartalet 2014 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Högt hushållssparande Under det första kvartalet 2014 hade hushållen ett

Läs mer

I korta drag. Finansräkenskaper andra kvartalet Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer FM 17 SM 0803

I korta drag. Finansräkenskaper andra kvartalet Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer FM 17 SM 0803 FM 17 SM 0803 Finansräkenskaper andra kvartalet 2008 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Hushållen fortsätter att låna Hushållens 1 finansiella sparande var 25 miljarder

Läs mer

Försäkringsbolagen under tredje kvartalet 2004. Swedish insurance companies during the third quarter of 2004. Preliminary data

Försäkringsbolagen under tredje kvartalet 2004. Swedish insurance companies during the third quarter of 2004. Preliminary data FM 12 SM 0405 Försäkringsbolagen under tredje kvartalet 2004 Preliminära uppgifter Swedish insurance companies during the third quarter of 2004. Preliminary data I korta drag Försäkringsbolagens placeringstillgångar

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Hushållens finansiella förmögenhet ökade. Hushållen hade ett positivt sparande

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Hushållens finansiella förmögenhet ökade. Hushållen hade ett positivt sparande FM 17 SM 1002 Finansräkenskaper första kvartalet 2010 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Hushållens finansiella förmögenhet ökade Hushållens finansiella förmögenhet

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer FM 17 SM 1302 Finansräkenskaper första kvartalet 2013 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Riksbanken förstärkte valutareserven Riksbanken ökade under det första kvartalet

Läs mer

Försäkringsbolagen under första kvartalet 2006. Swedish insurance companies during the first quarter of 2006. Preliminary data

Försäkringsbolagen under första kvartalet 2006. Swedish insurance companies during the first quarter of 2006. Preliminary data FM 12 SM 0602 Försäkringsbolagen under första kvartalet 2006 Preliminära uppgifter Swedish insurance companies during the first quarter of 2006. Preliminary data I korta drag Försäkringsbolagens placeringstillgångar

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Hushållens förmögenhet krymper

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Hushållens förmögenhet krymper FM 17 SM 0804 Finansräkenskaper tredje kvartalet 2008 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Hushållens förmögenhet krymper Under tredje kvartalet minskade hushållens

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer FM 17 SM 1203 Finansräkenskaper andra kvartalet 2012, korrigerad 2012-10-19 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Korrigering av koncernlån på både tillgång och skuldsidan

Läs mer

Försäkringsbolagen under första kvartalet 2005. Swedish insurance companies during the first quarter of 2005. Preliminary data

Försäkringsbolagen under första kvartalet 2005. Swedish insurance companies during the first quarter of 2005. Preliminary data FM 12 SM 0502 Försäkringsbolagen under första kvartalet 2005 Preliminära uppgifter Swedish insurance companies during the first quarter of 2005. Preliminary data I korta drag Försäkringsbolagens placeringstillgångar

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer FM 17 SM 1101 Finansräkenskaper fjärde kvartalet 2010 och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Fortsatt låneökning för hushållen om än i dämpad takt Hushållen fortsätter att skuldsätta sig allt

Läs mer

Finansräkenskaper tredje kvartalet 2009, korrigerad Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer

Finansräkenskaper tredje kvartalet 2009, korrigerad Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer FM 17 SM 0904 Finansräkenskaper tredje kvartalet 2009, korrigerad 2009-12-18 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Korrigering av svenska icke-finansiella företags

Läs mer

Försäkringsbolagen under fjärde kvartalet Swedish insurance companies during the fourth quarter of Preliminary data

Försäkringsbolagen under fjärde kvartalet Swedish insurance companies during the fourth quarter of Preliminary data FM 12 SM 0301 Försäkringsbolagen under fjärde kvartalet 2002 Preliminära uppgifter Swedish insurance companies during the fourth quarter of 2002. Preliminary data I korta drag Försäkringsbolagens placeringstillgångar

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Förmögenhet Tillgångar Skulder. 02 k1. 99 k1. 01 k1. 00 k1

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Förmögenhet Tillgångar Skulder. 02 k1. 99 k1. 01 k1. 00 k1 FM 17 SM 1102 Finansräkenskaper första kvartalet 2011 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Hushållens förmögenhet något lägre Hushållens finansiella förmögenhet minskade

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Nu lånar hushållen pengar igen

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Nu lånar hushållen pengar igen FM 17 SM 0903 Finansräkenskaper andra kvartalet 2009 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Nu lånar hushållen pengar igen Hushållens lån i banker och bostadsinstitut

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. 08 k3. 09 k1. 07 k4. 08 k1. 08 k4. 08 k2

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. 08 k3. 09 k1. 07 k4. 08 k1. 08 k4. 08 k2 FM 17 SM 1103 Finansräkenskaper andra kvartalet 2011 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Hushållen sparar mer Trots stora försäljningar av aktier och aktiefonder

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Övriga 3% Bankinlåning 17% Bostadsrättsandelar. Premiepensionsfonder

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Övriga 3% Bankinlåning 17% Bostadsrättsandelar. Premiepensionsfonder FM 17 SM 1303 Finansräkenskaper andra kvartalet 2013 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Hushållens förmögenhet minskade trots positivt finansiellt sparande Hushållen

Läs mer

I korta drag. Finansräkenskaper tredje kvartalet 2015 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer FM 17 SM 1504

I korta drag. Finansräkenskaper tredje kvartalet 2015 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer FM 17 SM 1504 Finansräkenskaper tredje kvartalet 215 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer Financial accounts third quarter 215 FM 17 SM 154 I korta drag Hushållens finansiella förmögenhet minskade

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Uppgång på aktiemarknaden. Negativt sparande hos staten

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Uppgång på aktiemarknaden. Negativt sparande hos staten FM 17 SM 0402 Finansräkenskaper fjärde kvartalet 2003 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer Financial Accounts forth quarter 2003 I korta drag Uppgång på aktiemarknaden Under hösten

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Hushållens skulder fortsätter öka. Positivt sparande i offentlig sektor

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Hushållens skulder fortsätter öka. Positivt sparande i offentlig sektor FM 17 SM 0501 Finansräkenskaper fjärde kvartalet 2004 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer Financial Accounts fourth quarter 2004 I korta drag Hushållens skulder fortsätter öka

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Fallande räntor och svagare krona. Hushållen försäkringssparar och lånar till bostäder

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Fallande räntor och svagare krona. Hushållen försäkringssparar och lånar till bostäder FM 17 SM 0403 Finansräkenskaper första kvartalet 2004 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer Financial Accounts first quarter 2004 I korta drag Fallande räntor och svagare krona

Läs mer

Försäkringsbolagen under andra kvartalet 2012. Swedish insurance companies during the second quarter of 2012. Preliminary data

Försäkringsbolagen under andra kvartalet 2012. Swedish insurance companies during the second quarter of 2012. Preliminary data FM 12 SM 1204 Försäkringsbolagen under andra kvartalet 2012 Preliminära uppgifter Swedish insurance companies during the second quarter of 2012. Preliminary data I korta drag Försäkringsbolagens placeringstillgångar

Läs mer

I korta drag. Finansräkenskaper andra kvartalet 2015 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer FM 17 SM 1503

I korta drag. Finansräkenskaper andra kvartalet 2015 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer FM 17 SM 1503 Finansräkenskaper andra kvartalet 215 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer Financial accounts second quarter 215 FM 17 SM 153 I korta drag Hushållen lånade samtidigt som förmögenheten

Läs mer

8 miljarder nettosparades i fonder 4:e kvartalet. Hushållen fortsätter köpa fonder. Julie Bonde, SCB, tfn 08-506 945 39, julie.bonde@scb.

8 miljarder nettosparades i fonder 4:e kvartalet. Hushållen fortsätter köpa fonder. Julie Bonde, SCB, tfn 08-506 945 39, julie.bonde@scb. FM 37 SM 0401 Värdepappersfonderna 4:e kvartalet 2003 Mutual funds fourth quarter 2003 I korta drag 8 miljarder nettosparades i fonder 4:e kvartalet Det sammanlagda värdet för Sverigeregistrerade fonder

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Icke-finansiella bolag emitterade mer värdepapper

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Icke-finansiella bolag emitterade mer värdepapper FM 17 SM 1703 Finansräkenskaper andra kvartalet 2017 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer Financial accounts second quarter 2017 I korta drag Icke-finansiella bolag emitterade

Läs mer

KVARTALSRAPPORT VÄRDEPAPPERSFONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

KVARTALSRAPPORT VÄRDEPAPPERSFONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rapporten ska lämnas till Finansinspektionen Uppgifterna kommer att lämnas till Statistiska centralbyrån och Sveriges riksbank A. Allmänna fonduppgifter B. Tillgångar, skulder och

Läs mer

Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2003

Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2003 OE 12 SM 0401 Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2003 Financial assets and liabilities for municipalities and county councils, 31 December 2003 I korta drag

Läs mer

Finansmarknad Financial market

Finansmarknad Financial market Finansmarknad Financial market Finansmarknad Financial market 456 48 Finansmarknad Financial market 457 482 Skadeförsäkring: under året influten premieinkomst och utbetalda försäkringsersättningar i direkt

Läs mer

Försäkringsföretagen under tredje kvartalet Swedish insurance companies during the third quarter of Preliminary data

Försäkringsföretagen under tredje kvartalet Swedish insurance companies during the third quarter of Preliminary data Försäkringsföretagen under tredje kvartalet 2014 Preliminära uppgifter Swedish insurance companies during the third quarter of 2014. Preliminary data I korta drag Försäkringsföretagens placeringstillgångar

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer FM 17 SM 163 Finansräkenskaper andra kvartalet 216 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer Financial accounts second quarter 216 I korta drag Rekordutlåning till hushåll och företag

Läs mer

STATISTIK. Tabell 1 Finansbolagens utlåning och leasing i SEK och utländsk valuta... 36

STATISTIK. Tabell 1 Finansbolagens utlåning och leasing i SEK och utländsk valuta... 36 Tabell 1 Finansbolagens utlåning och leasing i SEK och utländsk valuta.... 36 Tabell 2 Finansbolagens utlåning i SEK och utländsk valuta. Kundstruktur... 36 Tabell 3 Finansbolagens balansräkning vid utgången

Läs mer

Försäkringsföretagen under fjärde kvartalet Swedish insurance companies during the fourth quarter of Preliminary data

Försäkringsföretagen under fjärde kvartalet Swedish insurance companies during the fourth quarter of Preliminary data Försäkringsföretagen under fjärde kvartalet 2016 Preliminära uppgifter Swedish insurance companies during the fourth quarter of 2016. Preliminary data I korta drag Försäkringsföretagens placeringstillgångar

Läs mer

KVARTALSRAPPORT FÖR VP-FONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

KVARTALSRAPPORT FÖR VP-FONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER Gäller fr.o.m. period 201412 KVARTALSRAPPORT FÖR VP-FONDER OCH SPECIALFONDER INNEHÅLLSFÖRTECKNING A. Allmänna fonduppgifter B. Tillgångar, skulder och fondens värde C. Transaktioner under kvartalet D.

Läs mer

Finansmarknad Financial market

Finansmarknad Financial market Finansmarknad Financial market Finansmarknad Financial market 394 437 Finansmarknad Financial market 396 438 Finansiell ställning för olika samhällssektorer, per finansobjekt, den 31 december 2001, milj.

Läs mer

I korta drag. Investeringsfonder 2:a kvartalet 2015 FM 37 SM 1503

I korta drag. Investeringsfonder 2:a kvartalet 2015 FM 37 SM 1503 FM 37 SM 1503 Investeringsfonder 2:a kvartalet 2015 Investment funds second quarter 2015 I korta drag Fondförmögenheten minskar Den totala fondförmögenheten var vid utgången av det andra kvartalet värderad

Läs mer

Finansräkenskaper 2010

Finansräkenskaper 2010 Nationalräkenskaper 211 Finansräkenskaper Kapitalvinsterna ökade hushållens finansiella tillgångar i fjol I slutet av år uppgick hushållens finansiella tillgångar till 223 miljarder euro. Detta var en

Läs mer

I korta drag. Investeringsfonder 3:e kvartalet 2010 FM 37 SM 1004

I korta drag. Investeringsfonder 3:e kvartalet 2010 FM 37 SM 1004 FM 37 SM 1004 Investeringsfonder 3:e kvartalet 2010 Investment funds third quarter 2010 I korta drag Fondförmögenheten ökade Trots ett blygsamt sparande ökade fondförmögenheten under tredje kvartalet med

Läs mer

STATISTIK. Tabell 1 Finansbolagens utlåning och leasing i SEK och utländsk valuta... 32

STATISTIK. Tabell 1 Finansbolagens utlåning och leasing i SEK och utländsk valuta... 32 Tabell 1 Finansbolagens utlåning och leasing i SEK och utländsk valuta.... 32 Tabell 2 Finansbolagens utlåning i SEK och utländsk valuta. Kundstruktur... 32 Tabell 3 Finansbolagens balansräkning vid utgången

Läs mer

STATISTIK. Tabell 1 Finansbolagens utlåning och leasing i SEK och utländsk valuta... 2

STATISTIK. Tabell 1 Finansbolagens utlåning och leasing i SEK och utländsk valuta... 2 Tabell 1 Finansbolagens utlåning och leasing i SEK och utländsk valuta.... 2 Tabell 2 Finansbolagens utlåning i SEK och utländsk valuta. Kundstruktur... 2 Tabell 3 Finansbolagens balansräkning vid utgången

Läs mer

Lågt fondsparande men ökad förmögenhet. PPM drog upp nettosparandet

Lågt fondsparande men ökad förmögenhet. PPM drog upp nettosparandet FM 37 SM 0701 Värdepappersfonderna 4:e kvartalet 2006 Mutual funds fourth quarter 2006 I korta drag Lågt fondsparande men ökad förmögenhet Vid utgången av 2006 var den sammanlagda fondförmögenheten för

Läs mer

Ownership of shares in companies quoted on Swedish exchanges, December 2013. Färre men rikare aktieägare

Ownership of shares in companies quoted on Swedish exchanges, December 2013. Färre men rikare aktieägare FM 20 SM 1401 Aktieägarstatistik Aktieägande i bolag noterade på svensk marknadsplats, december 2013 Ownership of shares in companies quoted on Swedish exchanges, December 2013 I korta drag Färre men rikare

Läs mer

Ownership of shares in companies quoted on Swedish exchanges, December 2015. Hushållens aktieförmögenhet fortsätter öka

Ownership of shares in companies quoted on Swedish exchanges, December 2015. Hushållens aktieförmögenhet fortsätter öka FM 20 SM 1601 Aktieägarstatistik Aktieägande i bolag noterade på svensk marknadsplats, december 2015 Ownership of shares in companies quoted on Swedish exchanges, December 2015 I korta drag Hushållens

Läs mer

Rad 9. Kassa, banktillgodohavanden Posten omfattar betalningsmedel, inklusive utländska sedlar och mynt, som kan disponeras fritt.

Rad 9. Kassa, banktillgodohavanden Posten omfattar betalningsmedel, inklusive utländska sedlar och mynt, som kan disponeras fritt. Bilaga 2 Spec A1. Kapitalplaceringar Rad 8. Omvända repor På posten omvända repor redovisas den erlagda köpeskillingen vid äkta återköpsavtal. Omvända repor och repor ska redovisas separat på Spec A1.

Läs mer

I korta drag. Investeringsfonder 1:a kvartalet 2017 FM 37 SM Fondförmögenheten ökar. Hushållens fondsparande.

I korta drag. Investeringsfonder 1:a kvartalet 2017 FM 37 SM Fondförmögenheten ökar. Hushållens fondsparande. FM 37 SM 17102 Investeringsfonder 1:a kvartalet 2017 Investment funds first quarter 2017 I korta drag Fondförmögenheten ökar Den totala fondförmögenheten i svenskregistrerade investeringsfonder uppgick

Läs mer

Negativt nettofondsparande för hushållen

Negativt nettofondsparande för hushållen FM 37 SM 1602 Investeringsfonder 1:a kvartalet 2016 Investment funds first quarter 2016 I korta drag Negativt nettofondsparande för hushållen Hushållens nettosparande i svenskregistrerade fonder var negativt

Läs mer

FM 37 SM 1604 Investeringsfonder 3:e kvartalet 2016 Fondförmögenheten ökar Hushållens fondsparande Kontaktpersoner:

FM 37 SM 1604 Investeringsfonder 3:e kvartalet 2016 Fondförmögenheten ökar Hushållens fondsparande Kontaktpersoner: FM 37 SM 1604 Investeringsfonder 3:e kvartalet 2016 Investment funds third quarter 2016 I korta drag Fondförmögenheten ökar Den totala fondförmögenheten vid utgången av september var 3 204 miljarder kronor.

Läs mer

Finansräkenskaper 2009

Finansräkenskaper 2009 Nationalräkenskaper 21 Finansräkenskaper 29 Hushållen placerade ifjol i aktier och fonder Den kraftiga ökningen av hushållens insättningar stannade av år 29. Istället gjorde hushållen placeringar i aktier

Läs mer

Hushållen minskade sitt fondsparande. Premiepension och fondförsäkring

Hushållen minskade sitt fondsparande. Premiepension och fondförsäkring FM 37 SM 1504 Investeringsfonder 3:e kvartalet 2015 Investment funds third quarter 2015 I korta drag Hushållen minskade sitt fondsparande Under tredje kvartalet 2015 vände hushållens nettoflöde i svenskregistretade

Läs mer

Stort nettoutflöde ur fonder under tredje kvartalet. Hushållen sålde innehav i aktiefonder

Stort nettoutflöde ur fonder under tredje kvartalet. Hushållen sålde innehav i aktiefonder FM 37 SM 0704 Värdepappersfonder 3:e kvartalet 2007 Mutual funds third quarter 2007 I korta drag Stort nettoutflöde ur fonder under tredje kvartalet Hushållen sålde under tredje kvartalet andelar i svenskregistrerade

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 7831, 103 98 Stockholm. Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Kommunernas finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2002

Kommunernas finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2002 Kommunernas finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2002 Financial assets and liabilities for municipalities and county councils, 31 December 2002 I korta drag Lån till kommunägda företag största

Läs mer

Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2007

Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2007 OE 12 SM 0801 Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2007 Financial assets and liabilities for municipalities and county councils, December 31, 2007 I korta drag

Läs mer

I korta drag. Investeringsfonder 4:e kvartalet 2016 FM 37 SM Fondförmögenheten ökar. Hushållens fondsparande

I korta drag. Investeringsfonder 4:e kvartalet 2016 FM 37 SM Fondförmögenheten ökar. Hushållens fondsparande FM 37 SM 17101 Investeringsfonder 4:e kvartalet 2016 Investment funds fourth quarter 2016 I korta drag Fondförmögenheten ökar Den totala fondförmögenheten vid utgången av december var 3 346 miljarder kronor.

Läs mer

Organisationsnr Institutnr Kvartal År. Riktigheten av lämnade uppgifter i denna blankett och bifogade specifikationer intygas

Organisationsnr Institutnr Kvartal År. Riktigheten av lämnade uppgifter i denna blankett och bifogade specifikationer intygas Bilaga 1 REMISSEXEMPLAR FFFS 2015:xx KVARTALSSTATISTIK FÖR VISSA VÄRDEPAPPERSBOLAG Institut Organisationsnr Institutnr Kvartal År Blanketten skall ha kommit in till Statistiska centralbyrån senast den

Läs mer

Finansräkenskapernas reviderade uppgifter för år 2008 har utkommit

Finansräkenskapernas reviderade uppgifter för år 2008 har utkommit Nationalräkenskaper 2010 Finansräkenskaper Finansräkenskapernas reviderade uppgifter för år har utkommit Finansräkenskapernas årsuppgifter för år har reviderats på basis av kompletterade källuppgifter.

Läs mer

Svenskt portföljinnehav 2014

Svenskt portföljinnehav 2014 D BETALNINGSBALANS OCH FINANSMARKNA RAPPORT 2015:1 ISSN 1654-8116 (Online) All officiell statistik finns på: www.scb.se Statistikservice: tfn 08-506 948 01 All official statistics can be found at: www.scb.se

Läs mer

KOMPLETTERANDE TILLSYNSRAPPORTERING - FÖRSÄKRINGSFÖRETAG INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

KOMPLETTERANDE TILLSYNSRAPPORTERING - FÖRSÄKRINGSFÖRETAG INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER Bilaga 6 FFFS 2015:xx KOMPLETTERANDE TILLSYNSRAPPORTERING - FÖRSÄKRINGSFÖRETAG VALUTA INNEHÅLLSFÖRTECKNING Periodicitet A Kompletterande upplysningar, för värdepapper utan ISIN- kod Kvartal B Värdepapper

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Hushållens finansiella tillgångar över tio biljoner

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Hushållens finansiella tillgångar över tio biljoner FM 17 SM 1404 Finansräkenskaper tredje kvartalet 2014 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Korrigerat 2014-12-18 Tabell 3 har korrigerats avseende Offentlig förvaltnings

Läs mer

Aktieägande i bolag noterade på svensk marknadsplats, juni 2011. Ownership of shares in companies quoted on Swedish exchanges, June 2011

Aktieägande i bolag noterade på svensk marknadsplats, juni 2011. Ownership of shares in companies quoted on Swedish exchanges, June 2011 FM 20 SM 1102 Aktieägarstatistik Aktieägande i bolag noterade på svensk marknadsplats, juni 2011 Ownership of shares in companies quoted on Swedish exchanges, June 2011 I korta drag Aktieägandet under

Läs mer

Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2006

Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2006 OE 12 SM 0701 Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2006 Financial assets and liabilities for municipalities and county councils, December 31, 2006 I korta drag

Läs mer

Finansmarknad Financial market

Finansmarknad Financial market Finansmarknad Financial market Finansmarknad Financialmarket 408 448 Finansmarknad Financial market 410 449 Skadeförsäkring: under året influten premieinkomst och utbetalda försäkringsersättningar, milj.

Läs mer

Premieinkomsten för livförsäkringsbolagen minskade. Livbolagens fördelning av premieinkomst på tjänstepensionsförsäkringsgrenar

Premieinkomsten för livförsäkringsbolagen minskade. Livbolagens fördelning av premieinkomst på tjänstepensionsförsäkringsgrenar FM 12 SM 74 Försäkringsbolagen under 26 Preliminära uppgifter Swedish companies 26. Preliminary data I korta drag Redovisningen avser svenska riksbolag för skadeförsäkring och livförsäkringsbolag (inkl.

Läs mer

Fondförmögenheten ökade andra kvartalet. Hushållen sålde både aktie- och räntefonder

Fondförmögenheten ökade andra kvartalet. Hushållen sålde både aktie- och räntefonder FM 37 SM 0703 Värdepappersfonderna 2:a kvartalet 2007 Mutual funds second quarter 2007 I korta drag Fondförmögenheten ökade andra kvartalet Vid utgången av andra kvartalet 2007 var den sammanlagda förmögenheten

Läs mer

Förändringar publikationen Finansmarknadsstatistik september 2010

Förändringar publikationen Finansmarknadsstatistik september 2010 STATISTISKA CENTRALBYRÅN PM 1(6) Förändringar publikationen Finansmarknadsstatistik september 2010 Nya tabeller 4.5 Bankernas utlåning fördelad på löptid 4.6 Bostadsinstitutens utlåning fördelad på löptid

Läs mer

FINANSMARKNADSSTATISTIK

FINANSMARKNADSSTATISTIK FINANSMARKNADSSTATISTIK Enheten för Betalningsbalans- och Finansmarknadsstatistik, SCB Maj Producerat av SCB på uppdrag av Sveriges riksbank -06-28 FM5001 M05 Innehållsförteckning (klicka på tabellnamnet

Läs mer

Ownership of shares in companies quoted on Swedish exchanges, June Aktieförmögenheten fortsätter öka

Ownership of shares in companies quoted on Swedish exchanges, June Aktieförmögenheten fortsätter öka FM 20 SM 1402 Aktieägarstatistik Aktieägande i bolag noterade på svensk marknadsplats, juni 2014 Ownership of shares in companies quoted on Swedish exchanges, June 2014 I korta drag Aktieförmögenheten

Läs mer

FINANSMARKNADSSTATISTIK

FINANSMARKNADSSTATISTIK FINANSMARKNADSSTATISTIK Enheten för Betalningsbalans- och Finansmarknadsstatistik, SCB i Produceras av SCB på uppdrag av Sveriges riksbank -07-26 FM5001 M06 Förändringar Finansmarknadsstatistik april Till

Läs mer

December: I december 2003 omklassificerade ett institut delar av

December: I december 2003 omklassificerade ett institut delar av 2016-12-13 Sida 1 (8) Del 5, Penningmängd 2003 December: I december 2003 omklassificerade ett institut delar av inlåningen. Inlåning med vissa villkor redovisas numera som avistainlåning. 2009 April: Fr.o.m.

Läs mer

Förvaltning av guld- och valutareserven

Förvaltning av guld- och valutareserven Förvaltning av guld- och valutareserven Innehåll Riksbankens mål och syftet med guld- och valutareserven Vad innebär förvaltningsuppdraget? Guldreserven Valutareserven Styrande regelverk Riksbankens guld-

Läs mer

Beskrivning av förändringar i rapportering av monetära finansinstituts tillgångar och skulder (MFI)

Beskrivning av förändringar i rapportering av monetära finansinstituts tillgångar och skulder (MFI) Datum 2013-12-20 Beskrivning av förändringar i rapportering av monetära finansinstituts tillgångar och skulder (MFI) Sammanfattning En genomgående förändring i den nya uppdaterade blanketten är den anpassning

Läs mer

Sparbarometer. Tredje kvartalet Hushållens 1) finansiella förmögenhet och skuldkvot

Sparbarometer. Tredje kvartalet Hushållens 1) finansiella förmögenhet och skuldkvot 2001-11-13 Sparbarometer Tredje kvartalet 2001 Hushållens 1) finansiella förmögenhet och skuldkvot Ställning Miljarder kronor 99 sep 99 dec 00 mar 00 jun 00 sep 00 dec 01 mar 01 jun 01 sep Finansiella

Läs mer

Ownership of shares in companies quoted on Swedish exchanges, December Aktieförmögenheten fortsätter öka

Ownership of shares in companies quoted on Swedish exchanges, December Aktieförmögenheten fortsätter öka FM 20 SM 1501 Aktieägarstatistik Aktieägande i bolag noterade på svensk marknadsplats, december 2014 Ownership of shares in companies quoted on Swedish exchanges, December 2014 I korta drag Aktieförmögenheten

Läs mer

FINANSMARKNADSSTATISTIK

FINANSMARKNADSSTATISTIK FINANSMARKNADSSTATISTIK Enheten för Betalningsbalans- och Finansmarknadsstatistik, SCB Juni. Produceras av SCB på uppdrag av Sveriges riksbank. Publicerad -07-27. Innehållsförteckning 1. Inledning och

Läs mer

Statistiska definitioner för penning- och obligationsmarknaden (FI)

Statistiska definitioner för penning- och obligationsmarknaden (FI) Statistiska definitioner för penning- och obligationsmarknaden (FI) DNR 2011-568-AFS Källa: Sveriges riksbank, Bank for International settlements (BIS), Europeiska Kommissionen och NASDAQ OMX. SELMArapporteringen

Läs mer

FINANSMARKNADSSTATISTIK

FINANSMARKNADSSTATISTIK FINANSMARKNADSSTATISTIK Enheten för Betalningsbalans- och Finansmarknadsstatistik, SCB December. Produceras av SCB på uppdrag av Sveriges riksbank. Publicerad 2015-01-29 Innehållsförteckning 1. Inledning

Läs mer

10 EndValue i CA (P Max (0; w i Min ([30]%; 1))) InitialValue i i=1 The following tables summarise SEB's income statements and balance sheets and provide certain key ratios as at and for each

Läs mer

Sparbarometern 2015 FM0105

Sparbarometern 2015 FM0105 Avdelningen för Nationalräkenskaper 2015-05-21 1(10) Sparbarometern 2015 FM0105 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas

Läs mer

Försäkringsbolagen under 2001

Försäkringsbolagen under 2001 1 FM 12 SM 0204 Försäkringsbolagen under 2001 Preliminära uppgifter Swedish insurance companies 2001. Preliminary data Redovisningen avser svenska riksbolag (inalles 124 bolag, varav 26 är traditionella

Läs mer

Finansräkenskaper 2015

Finansräkenskaper 2015 Nationalräkenskaper 216 Finansräkenskaper 215 Hushållens nettoförmögenhet steg till 56 miljarder euro år 215 Hushållens finansiella tillgångar uppgick till 281 miljarder euro och övriga tillgångar till

Läs mer

FINANSMARKNADSSTATISTIK

FINANSMARKNADSSTATISTIK FINANSMARKNADSSTATISTIK Enheten för Betalningsbalans- och Finansmarknadsstatistik, SCB November Produceras av SCB på uppdrag av Sveriges riksbank 2013-01-03 FM5001 M11 Förändringar Finansmarknadsstatistik

Läs mer

Anvisningar till blankett Kvartalsrapport för investeringsfonder

Anvisningar till blankett Kvartalsrapport för investeringsfonder Bilaga 14 FFFS 2008:x Anvisningar till blankett Kvartalsrapport för investeringsfonder Allmänt om hur kvartalsrapporteringen ska upprättas Kvartalsrapportering för investeringsfonder görs via Finansinspektionens

Läs mer

Ownership of shares in companies quoted on Swedish exchanges, June Små förändringar i aktieförmögenheten

Ownership of shares in companies quoted on Swedish exchanges, June Små förändringar i aktieförmögenheten FM 20 SM 1202 Aktieägarstatistik Aktieägande i bolag noterade på svensk marknadsplats, juni 2012 Ownership of shares in companies quoted on Swedish exchanges, June 2012 I korta drag Små förändringar i

Läs mer

Försäkringsbolagen under 2004 FM 12 SM 0504. Preliminära uppgifter. Livförsäkringsbolagen. Swedish insurance companies 2004.

Försäkringsbolagen under 2004 FM 12 SM 0504. Preliminära uppgifter. Livförsäkringsbolagen. Swedish insurance companies 2004. FM 12 SM 0504 Försäkringsbolagen under 2004 Preliminära uppgifter Swedish companies 2004. Preliminary data I korta drag Redovisningen avser 122 svenska riksbolag, varav 31 är traditionella livförsäkringsbolag,

Läs mer

Ownership of shares in companies quoted on Swedish exchanges, December Aktieförmögenheten minskar

Ownership of shares in companies quoted on Swedish exchanges, December Aktieförmögenheten minskar FM 20 SM 1201 Aktieägarstatistik Aktieägande i bolag noterade på svensk marknadsplats, december 2011 Ownership of shares in companies quoted on Swedish exchanges, December 2011 I korta drag Aktieförmögenheten

Läs mer

Ownership of shares in companies quoted on Swedish exchanges, December 2012

Ownership of shares in companies quoted on Swedish exchanges, December 2012 FM 20 SM 1301 Aktieägarstatistik Aktieägande i bolag noterade på svensk marknadsplats, december 2012 Ownership of shares in companies quoted on Swedish exchanges, December 2012 I korta drag Aktieförmögenheten

Läs mer

Aktieägande i bolag noterade på svensk marknadsplats, december Ownership of shares in companies quoted on Swedish exchanges, December 2006

Aktieägande i bolag noterade på svensk marknadsplats, december Ownership of shares in companies quoted on Swedish exchanges, December 2006 FM 20 SM 0701 Aktieägarstatistik Aktieägande i bolag noterade på svensk marknadsplats, december 2006 Ownership of shares in companies quoted on Swedish exchanges, December 2006 I korta drag Hushållens

Läs mer

Instruktioner för Rapportering av Utländska Tillgångar och Skulder 1 RUTSsv, RUTSkoBIS och RUTSkoBISh

Instruktioner för Rapportering av Utländska Tillgångar och Skulder 1 RUTSsv, RUTSkoBIS och RUTSkoBISh STATISTISKA CENTRALBYRÅN RIKTLINJER 1(50) Instruktioner för Rapportering av Utländska Tillgångar och Skulder 1 RUTSsv, RUTSkoBIS och RUTSkoBISh December 2013 Dessa instruktioner gäller från och med den

Läs mer

Anvisning 2 Kvartalsrapportering för investeringsfonder

Anvisning 2 Kvartalsrapportering för investeringsfonder Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Anvisning 2 Kvartalsrapportering för investeringsfonder Ett bolag

Läs mer

Aktieägande i bolag noterade på svensk marknadsplats, december Ownership of shares in companies quoted on Swedish exchanges, December 2003

Aktieägande i bolag noterade på svensk marknadsplats, december Ownership of shares in companies quoted on Swedish exchanges, December 2003 FM 20 SM 0401 Aktieägarstatistik Aktieägande i bolag noterade på svensk marknadsplats, december 2003 Ownership of shares in companies quoted on Swedish exchanges, December 2003 I korta drag Försäkringsbolagens

Läs mer

Finansräkenskaper Kvartal 2001, År 2000

Finansräkenskaper Kvartal 2001, År 2000 Finansräkenskaper Kvartal 2001, År 2000 FM0104 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Finansmarknad A.2 Statistikområde Finansräkenskaper A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik A.4

Läs mer

I korta drag. Försäkringsbolagen under 2008. Preliminära uppgifter FM 12 SM 0903

I korta drag. Försäkringsbolagen under 2008. Preliminära uppgifter FM 12 SM 0903 FM 12 SM 93 Försäkringsbolagen under 28 Preliminära uppgifter Swedish companies 28. Preliminary data I korta drag Redovisningen avser svenska riksbolag för skadeförsäkring och livförsäkringsbolag (inkl.

Läs mer

Finansräkenskaper 2012

Finansräkenskaper 2012 Nationalräkenskaper 213 Finansräkenskaper 212 Hushållens finansiella nettotillgångar minskade år 212 Hushållens finansiella tillgångar uppgick till 22,2 miljarder euro i slutet av år 212. De finansiella

Läs mer

FINANSMARKNADSSTATISTIK

FINANSMARKNADSSTATISTIK FINANSMARKNADSSTATISTIK Enheten för Betalningsbalans- och Finansmarknadsstatistik, SCB i Produceras av SCB på uppdrag av Sveriges riksbank -07-27 FM5001 M06 Uppdaterad Finansmarknadsstatistik september

Läs mer

Anvisning 2 Kvartalsrapportering för värdepappersfonder och specialfonder

Anvisning 2 Kvartalsrapportering för värdepappersfonder och specialfonder Gäller fr.o.m. period 201412 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Anvisning 2 Kvartalsrapportering för

Läs mer