Finansräkenskaper tredje kvartalet 2009, korrigerad Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Finansräkenskaper tredje kvartalet 2009, korrigerad Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer"

Transkript

1 FM 17 SM 0904 Finansräkenskaper tredje kvartalet 2009, korrigerad Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Korrigering av svenska icke-finansiella företags transaktioner i utländska aktier har gjorts den 18 december Detta påverkar siffrorna i tabellerna 1, 2, 3, 7 och 13. Hushållen fortsätter att låna Hushållens lån i banker och bostadsinstitut ökade med 45 miljarder kronor under tredje kvartalet i år. Det är en påtaglig ökning jämfört med samma period i fjol, då motsvarande siffra var 34 miljarder. Däremot är det ungefär samma storlek som tredje kvartalet åren 2006 och Fortfarande osäkert men viss förbättring i sikte En förbättring av läget på de finansiella marknaderna har skett under tredje kvartalet såväl internationellt som i Sverige. Osäkerheten kvarstår dock och marknaderna är fortfarande beroende av statliga garantier från Riksgälden och stödåtgärder från Riksbanken. Det märks främst i en uppblåst balansräkning för Riksbanken, vars totala utlåning till banksektorn uppgick till 363 miljarder kronor vid slutet av tredje kvartalet. Det är ungefär samma höga nivå som tidigare kvartal under krisen. Reporäntan ligger kvar på 0,25 procent sedan 8 juli i år. Tecknen på förbättring märks främst genom att såväl finansiella som ickefinansiella företag ökat sina emissioner av obligationer, men aktiviteten är förhållandevis låg. Köpare av obligationerna är främst investerare i utlandet, men även svenska försäkringsbolag. Hushållens skulder till banker och kreditinstitut större än företagens Under tredje kvartalet 2009 förvärvade hushållen finansiella tillgångar för 39 miljarder, samtidigt som skulderna ökade med 51 miljarder. Det finansiella sparandet blev således negativt - minus 12 miljarder. Box STOCKHOLM tel Nicolai Nystrand, SCB, tfn , Mårten Pappila, SCB, tfn , Statistiken har producerats av SCB på uppdrag av Finansinspektionen, som ansvarar för officiell statistik inom området. ISSN Serie FM Finansmarknad 17SM0904. Utkom den 17december URN:NBN:SE:SCB-2009-FM17SM0904_pdf Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken. Utgivare av Statistiska meddelanden är Stefan Lundgren, SCB.

2 SCB 2 FM 17 SM 0904 Skulderna till banker och bostadsinstitut steg sammantaget med 45 miljarder kronor till miljarder. Det kan jämföras med en ökning på ca 34 miljarder tredje kvartalet i fjol. Sedan utgången av tredje kvartalet 2008 har lånen i bostadsinstitut ökat med 130 miljarder kronor till miljarder och banklånen har ökat med 34 miljarder till 748 miljarder. Vid utgången av tredje kvartalet 2009 uppgick hushållssektorns upplåning från banker och kreditinstitut till miljarder kronor, och översteg därmed utlåningen till icke-finansiella företag med 389 miljarder kronor. Stigande börskurser stimulerar till olika former av aktierelaterat sparande På hushållens tillgångssida ökade som vanligt försäkringssparandet mest, följt av aktier och fondandelar. Sammantaget ökade sparandet i individuella och kollektiva försäkringar med 38 miljarder kronor under tredje kvartalet. Av detta svarade det kollektiva försäkringssparandet via arbetsgivare för 23 miljarder. Det individuella försäkringssparandet var 15 miljarder kronor under tredje kvartalet jämfört med knappt 6 miljarder tredje kvartalet i fjol. Det individuella försäkringssparandet har legat på en högre nivå även första och andra kvartalet 2009 jämfört med Detta kan till en del förklaras av att de stigande börskurserna i år, 37 procent till och med tredje kvartalet, har stimulerat till placeringar i kapitalförsäkringar. De stigande börskurserna har också bidragit till ett ökat sparande i aktier och aktierelaterade fondandelar. Under tredje kvartalet var hushållens nettoköp av svenska börsaktier 2,5 miljarder kronor, svenska aktiefonder 1 miljard samt utländska aktier och fondandelar 3,5 miljarder kronor. Däremot nettosålde hushållen räntefonder för tredje kvartalet i rad. Hushållens förmögenhet fortsätter att stiga Under tredje kvartalet ökade hushållens finansiella förmögenhet med 204 miljarder kronor, till totalt miljarder kronor. Denna ökning bestod dels av nysparande med 39 miljarder samt en värdeökning av tillgångarna med 216 miljarder, samtidigt som hushållen ökade sina skulder med 51 miljarder. Under kvartalet steg börsen med närmare 15 procent, vilket bidrog till det ökade värdet på hushållens finansiella tillgångar.

3 SCB 3 FM 17 SM 0904 Miljarder kronor k1 97k1 98k1 99k1 00k1 01k1 02k1 03k1 04k1 05k1 06k1 07k1 08k1 09k1 Aktier och fonder Individuellt försäkringssparande Bankinlåning Bostadsrätter Innehavet av börsnoterade aktier ökade med 68 miljarder till 522 miljarder, varav 65 miljarder var värdeökning och resterande 3 miljarder utgjordes av nettoköp. Även försäkringssparandet påverkades av börsuppgången. Innehavet av individuella och kollektiva försäkringar steg med 111 miljarder till miljarder. Av ökningen berodde 33 miljarder på nysparande och 78 miljarder på olika former av värdestegring. Staten fortsatte att låna ut pengar till Riksbanken Statens finansiella sparande var 5 miljarder under tredje kvartalet. En minskning jämfört med föregående kvartal då sparandet låg på 12 miljarder. Staten ökade sina tillgångar med 54 miljarder och skulderna med 49 miljarder. Staten fortsatte att låna ut pengar till Riksbanken, nyutlåningen var hela 31 miljarder. Upplåningen via statsobligationer ökade med 46 miljarder, medan upplåningen via statsskuldväxlar minskade med 17 miljarder. Definitioner och förklaringar Samtliga siffror i texten som rör hushållen avser de egentliga hushållen inklusive hushållens icke-vinstdrivande organisationer.

4 SCB 4 FM 17 SM 0904 Införande av transaktioner i finansiella derivat för socialförsäkringssektorn fr.o.m kv.1 Transaktioner i finansiella derivat har under året införts i Finansräkenskaperna för socialförsäkringssektorn. Derivattransaktionerna är inkluderade från och med kvartal Därmed har det finansiella sparandet i Socialförsäkringssektorn reviderats från och med kvartal till kvartal Utlandssektorn har antagits vara motsektor till socialförsäkringssektorns samtliga transaktioner i finansiella derivat. Revideringar av innehav av statsskuldväxlar 2005kv kv.4 Innehav och transaktioner i statsskuldsväxlar har under detta kvartal reviderats för perioden 2005 kv kv.4. Sedan tidigare har detta även gjorts för 2008kv kv.2 så hela perioden 2005kv kv.3 är nu reviderad. Delar av primärstatistikens uppgifter om innehav och transaktioner i statsskuldväxlar har uppvisat brister, som leder till orimliga belopp vid beräkning av omvärderingar och transaktioner för vissa sektorer som innehar statskuldsväxlar. Den ändrade beräkningsmetoden innebär att man utgår från statens implicita värdeförändring av statskuldsväxlar och fördelar den i proportion till respektive sektors innehav. De sektorer som påverkas mest av revideringen är icke-finansiella företag, utlandet och värdepappersfonder.

5 SCB 5 FM 17 SM 0904 Innehåll Statistiken med kommentarer Finansmarknaden Hushållen Offentliga sektorn Liten ökning av statsskulden Socialförsäkringssektorn köpte utländska aktier och fondandelar Tabeller Finansiellt sparande för olika sektorer 2009 kv 3, transaktioner (mkr) Finansiellt sparande för olika sektorer 2009 kv 2, transaktioner (mkr) Ice-finansiella företag, transaktioner (mkr) Icke-finansiella företag, ställning (mkr) Finansiella företag, transaktioner (mkr) Finansiella företag, ställning (mkr) 17 4:1. Riksbanken, transaktioner (mkr) 18 4:1. Riksbanken, ställning (mkr) 19 4:2. Monetära finansinstitut, transaktioner (mkr) 20 4:2. Monetära finansinstitut, ställning (mkr) 21 4:3. Försäkringsföretag, transaktioner (mkr) 22 4:3. Försäkringsföretag, ställning (mkr) 23 4:4. Andra finansinstitut, transaktioner (mkr) 24 4:4. Andra finansinstitut, ställning (mkr) Offentlig sektor, transaktioner (mkr) Offentlig sektor, ställning (mkr) 27 5:1. Staten, transaktioner (mkr) 28 5:1. Staten, ställning (mkr) 29 5:2. Kommuner, transaktioner (mkr) 30 5:2. Kommuner, ställning (mkr) 31 5:3. Socialförsäkring, transaktioner (mkr) 32 5:3. Socialförsäkring, ställning (mkr) Hushåll inkl. hushållens icke-vinstdrivande organisationer, transaktioner (mkr) Hushåll inkl. hushållens icke-vinstdrivande organisationer, ställning (mkr) Svenska sektorers utlandstransaktioner med fördelning på finansobjekt, Fordringar (mkr) Svenska sektorers utlandstransaktioner med fördelning på finansobjekt, Skulder (mkr) Svenska sektorers utlandsställning med fördelning på finansobjekt, Tillgångar (mkr) Svenska sektorers utlandsställning med fördelning på finansobjekt, Skulder (mkr) 39

6 SCB 6 FM 17 SM Inlåning, ställning 30 september 2009 (mkr) 9. Lån inkl. leasing, ställning 30 september 2009 (mkr) 10. Certifikat ställning 30 september 2009 (mkr) 11. Obligationer och förlagsbevis, ställning 30 september 2009 (mkr) 12. Aktier, andelar och fondandelar ställning 30 september 2009 (mkr) 13. Finansiellt sparande enligt finansräkenskaperna, per kvartal (mdkr) Fakta om statistiken Detta omfattar statistiken Definitioner och förklaringar Så görs statistiken Statistikens tillförlitlighet Bra att veta Ändringar i statistiken Räntebärande papper Hushållens köp och försäljning av utländska aktier Sveriges statistiska databaser (SSD) Annan statistik In English Financial Markets Households Central Government Slight increase in national debt Social security funds purchases shares and mutual funds Revisions and supplementary information of Fin-ancial Accounts Premium pension system Calculation of financial savings List of tables

7 SCB 7 FM 17 SM 0904 Statistiken med kommentarer Finansmarknaden Även om en återhämtning i konjunkturen har inleddes tidigare under året fanns en osäkerhet om den framtida utvecklingen. Läget på de finansiella marknaderna förbättrades ytterligare något under kvartalet, men var ännu en bra bit från det normala. Ett tecken på förbättring var att emissionsvolymerna på obligationsmarknaden fortsatte att öka. Orsakerna i ökningen står dels att finna i ett uppdämt lånebehov och dels att värdepappersupplåning ersätter den fortfarande mer restriktiva bankutlåningen till företagssektorn. Marknaderna såväl internationellt som i Sverige är fortfarande beroende av stödåtgärder från centralbanker och statsmakter. Riksbanken har fortsatt att lämna lån i svenska kronor till svenska banker mot olika former av säkerheter. Utlåning i US dollar till svenska banker minskade med hela 101 miljarder kronor till 26 miljarder under kvartalet. Däremot ökade Riksbanken utlåningen till bankerna i svenska kronor i form av så kallade strukturella transaktioner med 149 miljarder till 338 miljarder kronor. Riksbankens balansräkning per sista september 2009 uppgick till 697 miljarder kronor, mot 270 miljarder per sista september 2008 en ökning med 426 miljarder under den senaste 12-månadersperioden. Korta räntor sjönk något under kvartalet Riksbanken sänkte reporäntan från 0,5 procent till 0,25 procent den 8 juli Därefter har reporäntan varit oförändrad. De korta marknadsräntorna, mätt som tremånaders statsskuldväxlar sjönk ytterligare i samband med sänkningen av reporäntan, från knappt 0,4 procent till 0,1 à 0,2 procent vid utgången av september Räntan på 5-åriga statsobligationer har pendlat mellan 2,4 och 2,8 procent och låg både vid tredje kvartalets början och slut på nära 2,7 procent. Räntan på 5-åriga bostadsobligationer sjönk svagt från nära 3,8 procent till 3,4 procent vid utgången av tredje kvartalet. Kronan stärktes under kvartalet Kronan stärktes något mot övriga valutor under tredje kvartalet. Vid slutet av andra kvartalet kostade en EUR 10,85 SEK och passerade 11,09 SEK i mitten av juli för att stanna vid 10,24 SEK vid utgången av tredje kvartalet. Även USD noterade kvartalshögsta i mitten av juli med 7,97 SEK, efter att ha legat på 7,69 SEK vid kvartalets början. Vid utgången av kvartalet hade kronan stärkts så en USD kostade 7,01 SEK. Fortsatt stigande börskurser Börskurserna fortsatte uppåt under tredjekvartalet och Stockholmsbörsen steg med 15 procent, mätt som Affärsvärlden generalindex. Detta innebär att börskurserna ökat med 37 procent från årsskiftet till och med tredje kvartalet i år. Vändningen i börskurserna skedde under andra kvartalet 2009, efter sju kvartal av fallande kurser.

8 SCB 8 FM 17 SM 0904 Hushållen Hushållens lånade mer än de sparade under tredje kvartalet 2009 låneskulderna ökade med 51 miljarder och sparandet i finansiella tillgångar ökade med 39 miljarder. Detta ledde till att hushållens finansiella sparande blev negativt, minus 12 miljarder. Hushållen fortsätter att låna Hushållens upplåning i banker och bostadsinstitut ökade med 45,1 miljarder under tredje kvartalet, vilket var betydligt mer än tredje kvartalet 2008 då dessa lån ökade med 33,7 miljarder, men mer i nivå med 2007 då dessa lån ökade med 46,8 miljarder. Hushållens låntagande är sedan andra kvartalet 2009 åter av ungefär samma storlek som före krisen hösten Hushållens lån i bank ökade med nära 10,9 miljarder och lån i bostadsinstitut med 34,1 miljarder kronor. Hushållens samlade skulder uppgick den sista september till miljarder kronor. Av detta svarade lån i bostadsinstitut för miljarder, eller 55 procent och banklån för 749 miljarder, motsvarande 29 procent. Efter dessa största långivare har hushållen skulder i form av studielån från CSN. Dessa uppgick till 184 miljarder eller 7 procent av hushållens totala skulder vid utgången av tredje kvartalet Nya lån i bostadsinstitut och bank per kvartal 2001kv1-2009kv3 Mdr SEK k1 2001k3 2002k1 2002k3 2003k1 2003k3 2004k1 2004k3 2005k1 2005k3 2006k1 2006k3 2007k1 2007k3 2008k1 2008k3 2009k1 2009k3 Så fördelade sig sparandet t var som vanligt den enskilda post som ökade mest på hushållens tillgångssida. Sparandet i individuella försäkringar ökade med 15 miljarder, vilket är betydligt mer än tredje kvartalet 2008 och 2007 då de individuella försäkringarna ökade med 5,6 respektive 7,2 miljarder. En stor del av det ökande individuella försäkringssparandet förklaras av att stigande börskurser åter har gjort kapitalförsäkringar attraktiva. Sparandet i kollektiva försäkringar där även premiepensionen ingår var 22,9 miljarder under tredje kvartalet 2009 vilket är av samma omfattning som tredje kvartalen 2008 och Skillnaden mellan inbetalda premier och premier som avser räkenskapsperioden samt fordringar för oreglerade skador, vilka båda betraktas som tillgångar hos hushållen, minskade med 5,2 miljarder under tredje kvartalet. Det kan jämföras med en minskning med 6,9 miljarder motsvarande kvartal 2008.

9 SCB 9 FM 17 SM 0904 Stockholmsbörsen fortsatte uppåt under tredje kvartalet. Affärsvärlden generalindex steg med 15 procent och den sammanlagda börsökningen under de tre första kvartalen 2009 uppgick därmed till 37 procent. Sammantaget köpte hushållen aktier och fondandelar för 8,8 miljarder under tredje kvartalet Störst var ökningen i utländska aktier och andelar med 3,6 miljarder. Hushållens nettoköp av svenska börsaktier uppgick till 2,6 miljarder kronor och köpen av svenska fondandelar var ungefär av samma storleksordning under tredje kvartalet Bland de olika fondtyperna ökade fond-i-fond mest med 1,7 miljarder följt av aktiefonder med 1 miljard kronor. Räntefonder såldes för tredje kvartalet i rad. Hushållen förvärvade bostadsrätter, som i finansräkenskaperna räknas som en finansiell tillgång, till ett värde av 2,5 miljarder under tredje kvartalet Förvärven avser summan av nyproduktion och ombildningar (inte köp och försäljning inom hushållsektorn). Det totala värdet av hushållens innehav av bostadsrätter uppgick till miljarder kronor vid kvartalets utgång. Sparandet på räntekonton ökade endast svagt under tredje kvartalet. Inlåning i bank steg med blygsamma 2,2 miljarder kronor, vilket är betydligt lägre än tredje kvartalen 2008 och 2007 då bankinlåningen var 17,7 respektive 35,4 miljarder. En viss inlåningsökning, 0,7 miljarder kronor ägde rum i kategorin Övriga kreditmarknadsbolag, som sannolikt erbjuder högre inlåningsräntor än banker. Hushållen har även tredje kvartalet 2009 fortsatt att ta ut pengar från Riksgäldspar-denna gång med 2,8 miljarder kronor. Under den finansiella oron hösten 2008 ökade insättningarna i Riksgäldspar med nära 16,7 miljarder, men redan första kvartalet 2009 började hushållen ta ut pengar från sina konton. Under första kvartalet 2009 var minskningen 1,3 miljard och under andra kvartalet togs 2,8 miljarder ut från Riksgäldspar. Skatteperiodiseringar I samband med beräkningarna av första kvartalet 2009 infördes skatteperiodiseringar i Finansräkenskaperna. Uppgifterna över skatteperiodiseringar infördes från och med 2001, vilket medförde att hushållens sparande reviderades för perioden 2001 till Periodiseringen innebär att skatter och sociala avgifter ska bokföras vid den tidpunkt de uppkommer i stället för att redovisa dem när de faktiskt betalas (kassamässigt). Behov av periodiseringar uppstår exempelvis eftersom skatter deklareras året efter inkomståret och skatten sålunda fastställs i efterhand. Införandet av skatteperiodiseringar har haft stor effekt på uppgifterna över hushållens sparande. Hur stor inverkan dessa skatteperiodiseringar har på sparandet skiljer sig åt kvartal för kvartal. Tredje kvartalet 2009 drog skatteperiodiseringarna ned hushållens finansiella sparande med 10,1 miljarder kronor. Motsvarande siffror för första respektive andra kvartalet 2009 var en ökning av hushållens finansiella sparande med 27,1 miljarder respektive en minskning av sparandet med 7,5 miljarder kronor.

10 SCB 10 FM 17 SM 0904 Fortsatt värdeökning av hushållens finansiella tillgångar Hushållens samlade finansiella tillgångar ökade från miljarder kronor till miljarder en ökning med drygt 255 miljarder kronor. Av denna ökning svarade nettoförvärv av finansiella tillgångar för 39 miljarder och 216 miljarder berodde på värdeförändringar huvudsakligen stigande börskurser, men även prisökningar på bostadsrätter. Ökningen i aktiekurser bidrog med en värdestegring på aktier och fondandelar med sammanlagt 94 miljarder kronor och stigande bostadsrättspriser med 38 miljarder. Hushållens finansiella tillgångar och AFVs generalindex Mdr SEK k1 97k1 98k1 99k1 AFV generalindex 00k1 01k1 02k1 03k1 04k1 05k1 06k1 07k1 08k1 09k1 Finansiella tillgångar Börsindex Offentliga sektorn Liten ökning av statsskulden Statens finansiella sparande var 5 miljarder det tredje kvartalet Detta kan jämföras med 12 miljarder föregående kvartal och 13 miljarder för det tredje kvartalet Staten ökade sina tillgångar med 54 miljarder. Hela 31 miljarder härrör från den planerade utlåningen av utländsk valuta till Riskbanken. Staten ökade sina kortfristiga placeringar i utlandet med 18 miljarder. Periodiserings effekter gällande skatter och sociala avgifter ökade statens finansiella sparande med dryga 10 miljarder. Staten ökade sina skulder med 49 miljarder. Staten minskade sin upplåning via statsskuldväxlar med 17 miljarder, samtidigt som upplåningen via obligationer ökade med 46 miljarder. Den korta upplåningen, som främst består av repotransaktioner, ökade med 16 miljarder.

11 SCB 11 FM 17 SM 0904 Den marknadsvärderade statsskulden var vid kvartalets slut miljarder att jämföra med miljarder föregående kvartal och miljarder under det tredje kvartalet föregående år. Procent 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1996k1 1996k4 1997k3 1998k2 1999k1 1999k4 2000k3 2001k2 2002k1 2002k4 2003k3 2004k2 2005k1 2005k4 2006k3 2007k2 2008k1 2008k4 2009k3 Marknadsvärderade statsskulden som andel av BNP Socialförsäkringssektorn köpte utländska aktier och fondandelar Socialförsäkringssektorns finansiella sparande blev för årets tredje kvartal nästan 2,6 miljarder enligt finansräkenskaperna. Under det tredje kvartalet ökade socialförsäkringssektorn sitt innehav av utländska aktier, andelar och fondandelar med 12,7 miljarder. Även obligationer köptes till ett värde av 6,6 miljarder. Nettoförmögenheten ökade mellan andra och tredje kvartalet 2009 från 749 miljarder till 803 miljarder.

12 SCB 12 FM 17 SM 0904 Tabeller 1. Finansiellt sparande för olika sektorer 2009 kv 3, transaktioner (mkr) 1. Net lending(+)/net borrowing(-) by institutional sectors 3 rd quarter 2009, transactions (SEK million) Summa Total Icke finansiella företag Nonfinancial corp. Finansiella företag Financial corp. Offentliga sektorn General government Hushåll inkl. HIO 3 Households incl. HIO 3 Summa svenska sektorer Total, Swedish sectors Utlandet Rest of the world Finansiellt sparande Net financial transactions Finansiella tillgångar Financial assets Sedlar, mynt och inlåning 1 Currency and deposits Certifikat 2 Short term securities Obligationer och förlagsbevis Bonds Finansiella derivat Financial derivatives Lån Loans Leasing Leasing Koncernlån Inter company loans Sv. Börsaktier Sw. quoted shares Sv. ej börs. akt. Sw. non-quoted sh Andra ägarandelar Other equity Sv. fondandelar Sw. mutual fund sh Utl. aktier, andelar och fondandelar Foreign shares and other equity Handelskrediter Trade credits Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Other accounts receivable Summa skulder Total liabilities Sedlar och mynt Currency Inlåning 1 Deposits Certifikat 2 Short term securities Obligationer och förlagsbevis Bonds Finansiella derivat Financial derivatives Lån Loans Leasing Leasing Koncernlån Inter company loans Börsnoterade aktier Quoted shares Ej börsnoterade aktier Non-quoted shares Andra ägarandelar Other equity Fondandelar Mutual funds shares Handelskrediter Trade credits Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Other accounts payable ) Inkl. riksgäldsspar. National debt savings included. 2) Inkl. statsskuldväxlar. Treasury bills included. 3) Hushållens icke-vinstdrivande organisationer. Non profit inst. serving households 4) Korrigering den 18 dec 2009 av icke-finansiella sektorers transaktion i utländska börsnoterade aktier för perioden 2007kv1-2009kv3. Corrections where made on the 18 th of December 2009 for the transactions in quoted shares from the rest of the world for the period 2007q1-2009q3.

13 SCB 13 FM 17 SM Finansiellt sparande för olika sektorer 2009 kv 2, transaktioner (mkr) 2. Net lending(+)/net borrowing(-) by institutional sectors 2 nd quarter 2009, transactions (SEK million) Summa Total Icke finansiella företag Nonfinancial corp. Finansiella företag Financial corp. Offentliga sektorn General government Hushåll inkl. HIO 3 Households incl. HIO 3 Summa svenska sektorer Total, Swedish sectors Utlandet Rest of the world Finansiellt sparande Net financial transactions Finansiella tillgångar Financial assets Sedlar, mynt och inlåning 1 Currency and deposits Certifikat 2 Short term securities Obligationer och förlagsbevis Bonds Finansiella derivat Financial derivatives Lån Loans Leasing Leasing Koncernlån Inter company loans Sv. Börsaktier Sw. quoted shares Sv. ej börs. akt. Sw. non-quoted sh Andra ägarandelar Other equity Sv. fondandelar Sw. mutual fund sh Utl. aktier, andelar och fondandelar Foreign shares and other equity Handelskrediter Trade credits Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Other accounts receivable Summa skulder Total liabilities Sedlar och mynt Currency Inlåning 1 Deposits Certifikat 2 Short term securities Obligationer och förlagsbevis Bonds Finansiella derivat Financial derivatives Lån Loans Leasing Leasing Koncernlån Inter company loans Börsnoterade aktier Quoted shares Ej börsnoterade aktier Non-quoted shares Andra ägarandelar Other equity Fondandelar Mutual funds shares Handelskrediter Trade credits Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Other accounts payable ) Inkl. riksgäldsspar. National debt savings included. 2) Inkl. statsskuldväxlar. Treasury bills included. 3) Hushållens icke-vinstdrivande organisationer. Non profit inst. serving households 4) Korrigering den 18 dec 2009 av icke-finansiella sektorers transaktion i utländska börsnoterade aktier för perioden 2007kv1-2009kv3. Corrections where made on the 18 th of December 2009 for the transactions in quoted shares from the rest of the world for the period 2007q1-2009q3.

14 SCB 14 FM 17 SM Ice-finansiella företag, transaktioner (mkr) 3. Non-financial corporations, transactions (SEK million) 09kv3 09kv2 09kv1 08kv4 08kv3 Summa 08kv1-4 Summa 07kv1-4 Finansiellt sparande Net financial transactions Finansiella tillgångar Financial assets Sedlar, mynt och inlåning Currency and deposits Certifikat Short term securities Obligationer och förlagsbevis Bonds Finansiella derivat Financial derivatives Lån Loans Leasing Leasing Koncernlån Inter company loans Sv. börsaktier Sw. quoted shares Sv. ej börs. akt. Sw. non-quoted sh Andra ägarandelar Other equity Sv. fondandelar Sw. mutual fund sh Utl. aktier, andelar och fondandelar Foreign shares and other equity Handelskrediter Trade credits Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Other accounts receivable Summa skulder Total liabilities Sedlar och mynt Currency Inlåning Deposits Certifikat Short term securities Obligationer och förlagsbevis Bonds Finansiella derivat Financial derivatives Lån Loans Leasing Leasing Koncernlån Inter company loans Börsnoterade aktier Quoted shares Ej börsnoterade aktier Non-quoted shares Andra ägarandelar Other equity Fondandelar Mutual funds shares Handelskrediter Trade credits Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Other accounts payable ) Korrigering den 18 dec 2009 av icke-finansiella sektorers transaktion i utländska börsnoterade aktier för perioden 2007kv1-2009kv3. Corrections where made on the 18 th of December 2009 for the transactions in quoted shares from the rest of the world for the period 2007q1-2009q3.

15 SCB 15 FM 17 SM Icke-finansiella företag, ställning (mkr) 3. Non-financial corporations, outstanding values (SEK million) 09kv3 09kv2 09kv1 08kv4 08kv3 Finansiell förmögenhet Net financial wealth Finansiella tillgångar Financial assets..... Sedlar, mynt och inlåning Currency and deposits Certifikat Short term securities Obligationer och förlagsbevis Bonds Finansiella derivat Financial derivatives Lån Loans Leasing Leasing Koncernlån Inter company loans Sv. börsaktier Sw. quoted shares Sv. ej börs. akt. Sw. non-quoted sh Andra ägarandelar Other equity Sv. fondandelar Sw. mutual fund sh Utl. aktier, andelar och fondandelar Foreign shares and other equity Handelskrediter Trade credits Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Other accounts receivable Summa skulder Total liabilities Sedlar och mynt Currency..... Inlåning Deposits..... Certifikat Short term securities Obligationer och förlagsbevis Bonds Finansiella derivat Financial derivatives Lån Loans Leasing Leasing Koncernlån Inter company loans Börsnoterade aktier Quoted shares Ej börsnoterade aktier Non-quoted shares Andra ägarandelar Other equity Fondandelar Mutual funds shares Handelskrediter Trade credits Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Other accounts payable

16 SCB 16 FM 17 SM Finansiella företag, transaktioner (mkr) 4. Financial corporations, transactions (SEK million) 09kv3 09kv2 09kv1 08kv4 08kv3 Summa 08kv1-4 Summa 07kv1-4 Finansiellt sparande Net financial transactions Finansiella tillgångar Financial assets Sedlar, mynt och inlåning Currency and deposits Certifikat Short term securities Obligationer och förlagsbevis Bonds Finansiella derivat Financial derivatives Lån Loans Leasing Leasing Koncernlån Inter company loans Sv. börsaktier Sw. quoted shares Sv. ej börs. akt. Sw. non-quoted sh Andra ägarandelar Other equity Sv. fondandelar Sw. mutual fund sh Utl. aktier, andelar och fondandelar Foreign shares and other equity Handelskrediter Trade credits Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Other accounts receivable Summa skulder Total liabilities Sedlar och mynt Currency Inlåning Deposits Certifikat Short term securities Obligationer och förlagsbevis Bonds Finansiella derivat Financial derivatives Lån Loans Leasing Leasing Koncernlån Inter company loans Börsnoterade aktier Quoted shares Ej börsnoterade aktier Non-quoted shares Andra ägarandelar Other equity Fondandelar Mutual funds shares Premiepension Premium Pension Övriga försäkringstekniska reserver Other insurance technical reserves Handelskrediter Trade credits Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Other accounts payable

17 SCB 17 FM 17 SM Finansiella företag, ställning (mkr) 4. Financial corporations, outstanding values (SEK million) 09kv3 09kv2 09kv1 08kv4 08kv3 Finansiell förmögenhet Net financial wealth Finansiella tillgångar Financial assets Sedlar, mynt och inlåning Currency and deposits Certifikat Short term securities Obligationer och förlagsbevis Bonds Finansiella derivat Financial derivatives Lån Loans Leasing Leasing Koncernlån Inter company loans Sv. börsaktier Sw. quoted shares Sv. ej börs. akt. Sw. non-quoted sh Andra ägarandelar Other equity Sv. fondandelar Sw. mutual fund sh Utl. aktier, andelar och fondandelar Foreign shares and other equity Handelskrediter Trade credits Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Other accounts receivable Summa skulder Total liabilities Sedlar och mynt Currency Inlåning Deposits Certifikat Short term securities Obligationer och förlagsbevis Bonds Finansiella derivat Financial derivatives Lån Loans Leasing Leasing Koncernlån Inter company loans Börsnoterade aktier Quoted shares Ej börsnoterade aktier Non-quoted shares Andra ägarandelar Other equity Fondandelar Mutual funds shares Premiepension Premium Pension Övriga försäkringstekniska reserver Other insurance technical reserves Handelskrediter Trade credits Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Other accounts payable

18 SCB 18 FM 17 SM :1. Riksbanken, transaktioner (mkr) 4:1. The Central Bank, transactions (SEK million) 09kv3 09kv2 09kv1 08kv4 08kv3 Summa 08kv1-4 Summa 07kv1-4 Finansiellt sparande Net financial transactions Finansiella tillgångar Financial assets Sedlar, mynt och inlåning Currency and deposits Certifikat Short term securities Obligationer och förlagsbevis Bonds Finansiella derivat Financial derivatives Lån Loans Leasing Leasing Koncernlån Inter company loans Sv. börsaktier Sw. quoted shares Sv. ej börs. akt. Sw. non-quoted sh Andra ägarandelar Other equity Sv. fondandelar Sw. mutual fund sh Utl. aktier, andelar och fondandelar Foreign shares and other equity Handelskrediter Trade credits Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Other accounts receivable Summa skulder Total liabilities Sedlar och mynt Currency Inlåning Deposits Certifikat Short term securities Obligationer och förlagsbevis Bonds Finansiella derivat Financial derivatives Lån Loans Leasing Leasing Koncernlån Inter company loans Börsnoterade aktier Quoted shares Ej börsnoterade aktier Non-quoted shares Andra ägarandelar Other equity Fondandelar Mutual funds shares Handelskrediter Trade credits Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Other accounts payable

19 SCB 19 FM 17 SM :1. Riksbanken, ställning (mkr) 4:1. The Central Bank, outstanding values (SEK million) 09kv3 09kv2 09kv1 08kv4 08kv3 Finansiell förmögenhet Net financial wealth Finansiella tillgångar Financial assets Sedlar, mynt och inlåning Currency and deposits Certifikat Short term securities Obligationer och förlagsbevis Bonds Finansiella derivat Financial derivatives Lån Loans Leasing Leasing Koncernlån Inter company loans..... Sv. börsaktier Sw. Quoted shares Sv. ej börs. akt. Sw. non-quoted sh Andra ägarandelar Other equity Sv. fondandelar Sw. mutual fund sh Utl. aktier, andelar och fondandelar Foreign shares and other equity Handelskrediter Trade credits..... Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Other accounts receivable Summa skulder Total liabilities Sedlar och mynt Currency Inlåning Deposits Certifikat Short term securities Obligationer och förlagsbevis Bonds Finansiella derivat Financial derivatives Lån Loans Leasing Leasing Koncernlån Inter company loans..... Börsnoterade aktier Quoted shares Ej börsnoterade aktier Non-quoted shares Andra ägarandelar Other equity Fondandelar Mutual funds shares Handelskrediter Trade credits Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Other accounts payable

20 SCB 20 FM 17 SM :2. Monetära finansinstitut, transaktioner (mkr) 4:2. Monetary financial institutions, transactions (SEK million) 09kv3 09kv2 09kv1 08kv4 08kv3 Summa 08kv1-4 Summa 07kv1-4 Finansiellt sparande Net financial transactions Finansiella tillgångar Financial assets Sedlar, mynt och inlåning Currency and deposits Certifikat Short term securities Obligationer och förlagsbevis Bonds Finansiella derivat Financial derivatives Lån Loans Leasing Leasing Koncernlån Inter company loans Sv. börsaktier Sw. Quoted shares Sv. ej börs. akt. Sw. non-quoted sh Andra ägarandelar Other equity Sv. fondandelar Sw. mutual fund sh Utl. aktier, andelar och fondandelar Foreign shares and other equity Handelskrediter Trade credits Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Other accounts receivable Summa skulder Total liabilities Sedlar och mynt Currency Inlåning Deposits Certifikat Short term securities Obligationer och förlagsbevis Bonds Finansiella derivat Financial derivatives Lån Loans Leasing Leasing Koncernlån Inter company loans Börsnoterade aktier Quoted shares Ej börsnoterade aktier Non-quoted shares Andra ägarandelar Other equity Fondandelar Mutual funds shares Handelskrediter Trade credits Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Other accounts payable Anm. Sektorn består av banker, bostadsinstitut, kommun- och företagsfinansierande institut, finansbolag. Observera att monetära värdepappersbolag och monetära värdepappersfonder ingår i Andra finansinstitut samt att Riksbanken särredovisas. Rem. This sector includes banks, housing credit institutions, other monetary financial institutions, other credit market institutions. Note that monetary securities brokerage companies and monetary mutual funds are part of Other financial intermediaries and that the Central Bank is presented separately.

21 SCB 21 FM 17 SM :2. Monetära finansinstitut, ställning (mkr) 4:2. Monetary financial institutions, outstanding values (SEK million) 09kv3 09kv2 09kv1 08kv4 08kv3 Finansiell förmögenhet Net financial wealth Finansiella tillgångar Financial assets Sedlar, mynt och inlåning Currency and deposits Certifikat Short term securities Obligationer och förlagsbevis Bonds Finansiella derivat Financial derivatives Lån Loans Leasing Leasing Koncernlån Inter company loans Sv. börsaktier Sw. Quoted shares Sv. ej börs. akt. Sw. non-quoted sh Andra ägarandelar Other equity Sv. fondandelar Sw. mutual fund sh Utl. aktier, andelar och fondandelar Foreign shares and other equity Handelskrediter Trade credits Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Other accounts receivable Summa skulder Total liabilities Sedlar och mynt Currency..... Inlåning Deposits Certifikat Short term securities Obligationer och förlagsbevis Bonds Finansiella derivat Financial derivatives Lån Loans Leasing Leasing Koncernlån Inter company loans Börsnoterade aktier Quoted shares Ej börsnoterade aktier Non-quoted shares Andra ägarandelar Other equity Fondandelar Mutual funds shares Handelskrediter Trade credits Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Other accounts payable Anm. Sektorn består av banker, bostadsinstitut, kommun- och företagsfinansierande institut, finansbolag. Observera att monetära värdepappersbolag och monetära värdepappersfonder ingår i Andra finansinstitut samt att Riksbanken särredovisas. Rem. This sector includes banks, housing credit institutions, other monetary financial institutions, other credit market institutions. Note that monetary securities brokerage companies and monetary mutual funds are part of Other financial intermediaries and that the Central Bank is presented separately.

22 SCB 22 FM 17 SM :3. Försäkringsföretag, transaktioner (mkr) 4:3. Insurance corporations, transactions (SEK million) 09kv3 09kv2 09kv1 08kv4 08kv3 Summa 08kv1-4 Summa 07kv1-4 Finansiellt sparande Net financial transactions Finansiella tillgångar Financial assets Sedlar, mynt och inlåning Currency and deposits Certifikat Short term securities Obligationer och förlagsbevis Bonds Finansiella derivat Financial derivatives Lån Loans Leasing Leasing Koncernlån Inter company loans Sv. börsaktier Sw. quoted shares Sv. ej börs. akt. Sw. non-quoted sh Andra ägarandelar Other equity Sv. fondandelar Sw. mutual fund sh Utl. aktier, andelar och fondandelar Foreign shares and other equity Handelskrediter Trade credits Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Other accounts receivable Summa skulder Total liabilities Sedlar och mynt Currency Inlåning Deposits Certifikat Short term securities Obligationer och förlagsbevis Bonds Finansiella derivat Financial derivatives Lån Loans Leasing Leasing Koncernlån Inter company loans Börsnoterade aktier Quoted shares Ej börsnoterade aktier Non-quoted shares Andra ägarandelar Other equity Fondandelar Mutual funds shares Premiepension Premium Pension Övriga försäkringstekniska reserver Other insurance technical reserves Handelskrediter Trade credits Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Other accounts payable

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Hushållens finansiella förmögenhet ökade. Hushållen hade ett positivt sparande

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Hushållens finansiella förmögenhet ökade. Hushållen hade ett positivt sparande FM 17 SM 1002 Finansräkenskaper första kvartalet 2010 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Hushållens finansiella förmögenhet ökade Hushållens finansiella förmögenhet

Läs mer

I korta drag. Finansräkenskaper andra kvartalet Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer FM 17 SM 0803

I korta drag. Finansräkenskaper andra kvartalet Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer FM 17 SM 0803 FM 17 SM 0803 Finansräkenskaper andra kvartalet 2008 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Hushållen fortsätter att låna Hushållens 1 finansiella sparande var 25 miljarder

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Hushållens förmögenhet krymper

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Hushållens förmögenhet krymper FM 17 SM 0804 Finansräkenskaper tredje kvartalet 2008 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Hushållens förmögenhet krymper Under tredje kvartalet minskade hushållens

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Nu lånar hushållen pengar igen

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Nu lånar hushållen pengar igen FM 17 SM 0903 Finansräkenskaper andra kvartalet 2009 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Nu lånar hushållen pengar igen Hushållens lån i banker och bostadsinstitut

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer FM 17 SM 1104 Finansräkenskaper tredje kvartalet 2011 och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Svenska räntebärande värdepapper lockade utländska investerare Oron på finansmarknaden och börsnedgången

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Högt hushållssparande. Statens finansiella sparande negativt

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Högt hushållssparande. Statens finansiella sparande negativt FM 17 SM 1402 Finansräkenskaper första kvartalet 2014 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Högt hushållssparande Under det första kvartalet 2014 hade hushållen ett

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer FM 17 SM 1202 Finansräkenskaper första kvartalet 2012 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Utländska investerare fortsatte köpa svenska obligationer Utländska investeringar

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer FM 17 SM 1302 Finansräkenskaper första kvartalet 2013 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Riksbanken förstärkte valutareserven Riksbanken ökade under det första kvartalet

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer FM 17 SM 1101 Finansräkenskaper fjärde kvartalet 2010 och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Fortsatt låneökning för hushållen om än i dämpad takt Hushållen fortsätter att skuldsätta sig allt

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer FM 17 SM 1201 Finansräkenskaper fjärde kvartalet 2011 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Hushållen fortsatt försiktiga Hushållen fortsätter vara försiktiga i sitt

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. 08 k3. 09 k1. 07 k4. 08 k1. 08 k4. 08 k2

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. 08 k3. 09 k1. 07 k4. 08 k1. 08 k4. 08 k2 FM 17 SM 1103 Finansräkenskaper andra kvartalet 2011 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Hushållen sparar mer Trots stora försäljningar av aktier och aktiefonder

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer FM 17 SM 1203 Finansräkenskaper andra kvartalet 2012, korrigerad 2012-10-19 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Korrigering av koncernlån på både tillgång och skuldsidan

Läs mer

)LQDQVUlNHQVNDSHUWUHGMHNYDUWDOHW. )LQDQVLHOODWLOOJnQJDUR KVNXOGHUI UROLNDVDPKlOOVVHNWRUHU

)LQDQVUlNHQVNDSHUWUHGMHNYDUWDOHW. )LQDQVLHOODWLOOJnQJDUR KVNXOGHUI UROLNDVDPKlOOVVHNWRUHU FM 17 SM 0201 )LQDQVUlNHQVNDSHUWUHGMHNYDUWDOHW )LQDQVLHOODWLOOJnQJDUR KVNXOGHUI UROLNDVDPKlOOVVHNWRUHU Financial Accounts third quarter 2001,NRUWDGUDJ +XVKnOO Hushållens finansiella sparande uppgick under

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Avtagande real tillväxt och kraftig ökning av hushållssektorns finansiella

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Avtagande real tillväxt och kraftig ökning av hushållssektorns finansiella FM 17 SM 1301 Finansräkenskaper fjärde kvartalet 2012 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Hushållssektorns finansiella sparande på historiskt hög nivå I takt med

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Förmögenhet Tillgångar Skulder. 02 k1. 99 k1. 01 k1. 00 k1

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Förmögenhet Tillgångar Skulder. 02 k1. 99 k1. 01 k1. 00 k1 FM 17 SM 1102 Finansräkenskaper första kvartalet 2011 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Hushållens förmögenhet något lägre Hushållens finansiella förmögenhet minskade

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Övriga 3% Bankinlåning 17% Bostadsrättsandelar. Premiepensionsfonder

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Övriga 3% Bankinlåning 17% Bostadsrättsandelar. Premiepensionsfonder FM 17 SM 1303 Finansräkenskaper andra kvartalet 2013 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Hushållens förmögenhet minskade trots positivt finansiellt sparande Hushållen

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Uppgång på aktiemarknaden. Negativt sparande hos staten

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Uppgång på aktiemarknaden. Negativt sparande hos staten FM 17 SM 0402 Finansräkenskaper fjärde kvartalet 2003 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer Financial Accounts forth quarter 2003 I korta drag Uppgång på aktiemarknaden Under hösten

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Hushållens skulder fortsätter öka. Positivt sparande i offentlig sektor

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Hushållens skulder fortsätter öka. Positivt sparande i offentlig sektor FM 17 SM 0501 Finansräkenskaper fjärde kvartalet 2004 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer Financial Accounts fourth quarter 2004 I korta drag Hushållens skulder fortsätter öka

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Fallande räntor och svagare krona. Hushållen försäkringssparar och lånar till bostäder

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Fallande räntor och svagare krona. Hushållen försäkringssparar och lånar till bostäder FM 17 SM 0403 Finansräkenskaper första kvartalet 2004 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer Financial Accounts first quarter 2004 I korta drag Fallande räntor och svagare krona

Läs mer

I korta drag. Finansräkenskaper tredje kvartalet 2015 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer FM 17 SM 1504

I korta drag. Finansräkenskaper tredje kvartalet 2015 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer FM 17 SM 1504 Finansräkenskaper tredje kvartalet 215 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer Financial accounts third quarter 215 FM 17 SM 154 I korta drag Hushållens finansiella förmögenhet minskade

Läs mer

I korta drag. Finansräkenskaper andra kvartalet 2015 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer FM 17 SM 1503

I korta drag. Finansräkenskaper andra kvartalet 2015 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer FM 17 SM 1503 Finansräkenskaper andra kvartalet 215 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer Financial accounts second quarter 215 FM 17 SM 153 I korta drag Hushållen lånade samtidigt som förmögenheten

Läs mer

8 miljarder nettosparades i fonder 4:e kvartalet. Hushållen fortsätter köpa fonder. Julie Bonde, SCB, tfn 08-506 945 39, julie.bonde@scb.

8 miljarder nettosparades i fonder 4:e kvartalet. Hushållen fortsätter köpa fonder. Julie Bonde, SCB, tfn 08-506 945 39, julie.bonde@scb. FM 37 SM 0401 Värdepappersfonderna 4:e kvartalet 2003 Mutual funds fourth quarter 2003 I korta drag 8 miljarder nettosparades i fonder 4:e kvartalet Det sammanlagda värdet för Sverigeregistrerade fonder

Läs mer

Finansmarknad Financial market

Finansmarknad Financial market Finansmarknad Financial market Foto: ina agency Finansmarknad Statistisk årsbok 2013 17 Finansmarknad Financial market 17.1 Finansmarknad... 339 Financial market 17.2 Statsobligationsränta, 5 år, månadsgenomsnitt

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Icke-finansiella bolag emitterade mer värdepapper

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Icke-finansiella bolag emitterade mer värdepapper FM 17 SM 1703 Finansräkenskaper andra kvartalet 2017 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer Financial accounts second quarter 2017 I korta drag Icke-finansiella bolag emitterade

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer FM 17 SM 163 Finansräkenskaper andra kvartalet 216 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer Financial accounts second quarter 216 I korta drag Rekordutlåning till hushåll och företag

Läs mer

Finansräkenskaper 2010

Finansräkenskaper 2010 Nationalräkenskaper 211 Finansräkenskaper Kapitalvinsterna ökade hushållens finansiella tillgångar i fjol I slutet av år uppgick hushållens finansiella tillgångar till 223 miljarder euro. Detta var en

Läs mer

Försäkringsbolagen under första kvartalet 2006. Swedish insurance companies during the first quarter of 2006. Preliminary data

Försäkringsbolagen under första kvartalet 2006. Swedish insurance companies during the first quarter of 2006. Preliminary data FM 12 SM 0602 Försäkringsbolagen under första kvartalet 2006 Preliminära uppgifter Swedish insurance companies during the first quarter of 2006. Preliminary data I korta drag Försäkringsbolagens placeringstillgångar

Läs mer

Försäkringsbolagen under tredje kvartalet 2004. Swedish insurance companies during the third quarter of 2004. Preliminary data

Försäkringsbolagen under tredje kvartalet 2004. Swedish insurance companies during the third quarter of 2004. Preliminary data FM 12 SM 0405 Försäkringsbolagen under tredje kvartalet 2004 Preliminära uppgifter Swedish insurance companies during the third quarter of 2004. Preliminary data I korta drag Försäkringsbolagens placeringstillgångar

Läs mer

Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2003

Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2003 OE 12 SM 0401 Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2003 Financial assets and liabilities for municipalities and county councils, 31 December 2003 I korta drag

Läs mer

Finansmarknad Financial market

Finansmarknad Financial market Finansmarknad Financial market Finansmarknad Financial market 452 48 Finansmarknad Financial market 453 482 Skadeförsäkring: under året influten premieinkomst och utbetalda försäkringsersättningar, milj.

Läs mer

Försäkringsbolagen under första kvartalet 2005. Swedish insurance companies during the first quarter of 2005. Preliminary data

Försäkringsbolagen under första kvartalet 2005. Swedish insurance companies during the first quarter of 2005. Preliminary data FM 12 SM 0502 Försäkringsbolagen under första kvartalet 2005 Preliminära uppgifter Swedish insurance companies during the first quarter of 2005. Preliminary data I korta drag Försäkringsbolagens placeringstillgångar

Läs mer

) UVlNULQJVERODJHQXQGHUIMlUGHNYDUWDOHW. Swedish insurance companies during the fourth quarter of 2001. Preliminary data

) UVlNULQJVERODJHQXQGHUIMlUGHNYDUWDOHW. Swedish insurance companies during the fourth quarter of 2001. Preliminary data FM 12 SM 0201 ) UVlNULQJVERODJHQXQGHUIMlUGHNYDUWDOHW 3UHOLPLQlUDXSSJLIWHU Swedish insurance companies during the fourth quarter of 2001. Preliminary data,nruwdgudj ) UVlNULQJVERODJHQVSODFHULQJVWLOOJnQJDU

Läs mer

Finansräkenskaper 2009

Finansräkenskaper 2009 Nationalräkenskaper 21 Finansräkenskaper 29 Hushållen placerade ifjol i aktier och fonder Den kraftiga ökningen av hushållens insättningar stannade av år 29. Istället gjorde hushållen placeringar i aktier

Läs mer

Finansräkenskaper 2015

Finansräkenskaper 2015 Nationalräkenskaper 216 Finansräkenskaper 215 Hushållens nettoförmögenhet steg till 56 miljarder euro år 215 Hushållens finansiella tillgångar uppgick till 281 miljarder euro och övriga tillgångar till

Läs mer

Försäkringsbolagen under fjärde kvartalet Swedish insurance companies during the fourth quarter of Preliminary data

Försäkringsbolagen under fjärde kvartalet Swedish insurance companies during the fourth quarter of Preliminary data FM 12 SM 0301 Försäkringsbolagen under fjärde kvartalet 2002 Preliminära uppgifter Swedish insurance companies during the fourth quarter of 2002. Preliminary data I korta drag Försäkringsbolagens placeringstillgångar

Läs mer

KVARTALSRAPPORT VÄRDEPAPPERSFONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

KVARTALSRAPPORT VÄRDEPAPPERSFONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rapporten ska lämnas till Finansinspektionen Uppgifterna kommer att lämnas till Statistiska centralbyrån och Sveriges riksbank A. Allmänna fonduppgifter B. Tillgångar, skulder och

Läs mer

Finansräkenskaper 2012

Finansräkenskaper 2012 Nationalräkenskaper 213 Finansräkenskaper 212 Hushållens finansiella nettotillgångar minskade år 212 Hushållens finansiella tillgångar uppgick till 22,2 miljarder euro i slutet av år 212. De finansiella

Läs mer

Finansräkenskapernas reviderade uppgifter för år 2008 har utkommit

Finansräkenskapernas reviderade uppgifter för år 2008 har utkommit Nationalräkenskaper 2010 Finansräkenskaper Finansräkenskapernas reviderade uppgifter för år har utkommit Finansräkenskapernas årsuppgifter för år har reviderats på basis av kompletterade källuppgifter.

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 7831, 103 98 Stockholm. Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Andra kvartalet Hushållens finansiella förmögenhet och skuldkvot Sparbarometer

Andra kvartalet Hushållens finansiella förmögenhet och skuldkvot Sparbarometer 2004-08-25 Sparbarometer Andra kvartalet 2004 Sparbarometern visar hushållens finansiella sparande och skuldsättning över tiden och hur detta sparande fördelats mellan olika sparformer. Den ger dock ingen

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Hushållens finansiella tillgångar över tio biljoner

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Hushållens finansiella tillgångar över tio biljoner FM 17 SM 1404 Finansräkenskaper tredje kvartalet 2014 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Korrigerat 2014-12-18 Tabell 3 har korrigerats avseende Offentlig förvaltnings

Läs mer

I korta drag. Investeringsfonder 2:a kvartalet 2015 FM 37 SM 1503

I korta drag. Investeringsfonder 2:a kvartalet 2015 FM 37 SM 1503 FM 37 SM 1503 Investeringsfonder 2:a kvartalet 2015 Investment funds second quarter 2015 I korta drag Fondförmögenheten minskar Den totala fondförmögenheten var vid utgången av det andra kvartalet värderad

Läs mer

Finansräkenskaper 2014

Finansräkenskaper 2014 Nationalräkenskaper 215 Finansräkenskaper 214 Kapitalvinsterna stod för ökningen av hushållens förmögenhet år 214 Hushållens finansiella uppgick till 262 miljarder euro och övriga till 42 miljarder euro

Läs mer

KVARTALSRAPPORT FÖR VP-FONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

KVARTALSRAPPORT FÖR VP-FONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER Gäller fr.o.m. period 201412 KVARTALSRAPPORT FÖR VP-FONDER OCH SPECIALFONDER INNEHÅLLSFÖRTECKNING A. Allmänna fonduppgifter B. Tillgångar, skulder och fondens värde C. Transaktioner under kvartalet D.

Läs mer

Stort nettoutflöde ur fonder under tredje kvartalet. Hushållen sålde innehav i aktiefonder

Stort nettoutflöde ur fonder under tredje kvartalet. Hushållen sålde innehav i aktiefonder FM 37 SM 0704 Värdepappersfonder 3:e kvartalet 2007 Mutual funds third quarter 2007 I korta drag Stort nettoutflöde ur fonder under tredje kvartalet Hushållen sålde under tredje kvartalet andelar i svenskregistrerade

Läs mer

Sparbarometer. Tredje kvartalet Hushållens 1) finansiella förmögenhet och skuldkvot

Sparbarometer. Tredje kvartalet Hushållens 1) finansiella förmögenhet och skuldkvot 2001-11-13 Sparbarometer Tredje kvartalet 2001 Hushållens 1) finansiella förmögenhet och skuldkvot Ställning Miljarder kronor 99 sep 99 dec 00 mar 00 jun 00 sep 00 dec 01 mar 01 jun 01 sep Finansiella

Läs mer

STATISTIK. Tabell 1 Finansbolagens utlåning och leasing i SEK och utländsk valuta... 36

STATISTIK. Tabell 1 Finansbolagens utlåning och leasing i SEK och utländsk valuta... 36 Tabell 1 Finansbolagens utlåning och leasing i SEK och utländsk valuta.... 36 Tabell 2 Finansbolagens utlåning i SEK och utländsk valuta. Kundstruktur... 36 Tabell 3 Finansbolagens balansräkning vid utgången

Läs mer

I korta drag. Investeringsfonder 1:a kvartalet 2017 FM 37 SM Fondförmögenheten ökar. Hushållens fondsparande.

I korta drag. Investeringsfonder 1:a kvartalet 2017 FM 37 SM Fondförmögenheten ökar. Hushållens fondsparande. FM 37 SM 17102 Investeringsfonder 1:a kvartalet 2017 Investment funds first quarter 2017 I korta drag Fondförmögenheten ökar Den totala fondförmögenheten i svenskregistrerade investeringsfonder uppgick

Läs mer

Lågt fondsparande men ökad förmögenhet. PPM drog upp nettosparandet

Lågt fondsparande men ökad förmögenhet. PPM drog upp nettosparandet FM 37 SM 0701 Värdepappersfonderna 4:e kvartalet 2006 Mutual funds fourth quarter 2006 I korta drag Lågt fondsparande men ökad förmögenhet Vid utgången av 2006 var den sammanlagda fondförmögenheten för

Läs mer

Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2007

Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2007 OE 12 SM 0801 Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2007 Financial assets and liabilities for municipalities and county councils, December 31, 2007 I korta drag

Läs mer

I korta drag. Investeringsfonder 3:e kvartalet 2010 FM 37 SM 1004

I korta drag. Investeringsfonder 3:e kvartalet 2010 FM 37 SM 1004 FM 37 SM 1004 Investeringsfonder 3:e kvartalet 2010 Investment funds third quarter 2010 I korta drag Fondförmögenheten ökade Trots ett blygsamt sparande ökade fondförmögenheten under tredje kvartalet med

Läs mer

Hushållens finansiella nettotillgångar fortsatte att minska under andra kvartalet 2011

Hushållens finansiella nettotillgångar fortsatte att minska under andra kvartalet 2011 Nationalräkenskaper 2011 Finansräkenskaper 2011, 2:a kvartalet Hushållens finansiella nettotillgångar fortsatte att minska under andra kvartalet 2011 Hushållens finansiella nettotillgångar minskade under

Läs mer

Sparbarometern QII 2013

Sparbarometern QII 2013 Sparbarometern QII 2013 SEBs Sparbarometer Andra kvartalet 2013 Sparandestocken = bankinlåning från hushållen, försäkring, fonder, obligationer, riksgäldsspar, premiepensionssparande, där så anges även

Läs mer

Sida 1 av 11. Innan du börjar. Sida 2 av 11. A1 Finansiella tillgångar, per den 31/12 2014. A1 Finansiella anläggnings- och omsättningstillgångar

Sida 1 av 11. Innan du börjar. Sida 2 av 11. A1 Finansiella tillgångar, per den 31/12 2014. A1 Finansiella anläggnings- och omsättningstillgångar KTS Test 4:e kvartalet 2014 Testmyndighet nr 1 TEST Landstingens finansiella tillgångar och skulder Påbörjad, skicka in senast 2014-12-31 Myndighet 1a Sida 1 av 11 Innan du börjar Sidor och frågor i blanketten

Läs mer

I korta drag. Investeringsfonder 4:e kvartalet 2016 FM 37 SM Fondförmögenheten ökar. Hushållens fondsparande

I korta drag. Investeringsfonder 4:e kvartalet 2016 FM 37 SM Fondförmögenheten ökar. Hushållens fondsparande FM 37 SM 17101 Investeringsfonder 4:e kvartalet 2016 Investment funds fourth quarter 2016 I korta drag Fondförmögenheten ökar Den totala fondförmögenheten vid utgången av december var 3 346 miljarder kronor.

Läs mer

FM 37 SM 1604 Investeringsfonder 3:e kvartalet 2016 Fondförmögenheten ökar Hushållens fondsparande Kontaktpersoner:

FM 37 SM 1604 Investeringsfonder 3:e kvartalet 2016 Fondförmögenheten ökar Hushållens fondsparande Kontaktpersoner: FM 37 SM 1604 Investeringsfonder 3:e kvartalet 2016 Investment funds third quarter 2016 I korta drag Fondförmögenheten ökar Den totala fondförmögenheten vid utgången av september var 3 204 miljarder kronor.

Läs mer

STATISTIK. Tabell 1 Finansbolagens utlåning och leasing i SEK och utländsk valuta... 2

STATISTIK. Tabell 1 Finansbolagens utlåning och leasing i SEK och utländsk valuta... 2 Tabell 1 Finansbolagens utlåning och leasing i SEK och utländsk valuta.... 2 Tabell 2 Finansbolagens utlåning i SEK och utländsk valuta. Kundstruktur... 2 Tabell 3 Finansbolagens balansräkning vid utgången

Läs mer

Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2006

Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2006 OE 12 SM 0701 Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2006 Financial assets and liabilities for municipalities and county councils, December 31, 2006 I korta drag

Läs mer

Hushållen minskade sitt fondsparande. Premiepension och fondförsäkring

Hushållen minskade sitt fondsparande. Premiepension och fondförsäkring FM 37 SM 1504 Investeringsfonder 3:e kvartalet 2015 Investment funds third quarter 2015 I korta drag Hushållen minskade sitt fondsparande Under tredje kvartalet 2015 vände hushållens nettoflöde i svenskregistretade

Läs mer

Negativt nettofondsparande för hushållen

Negativt nettofondsparande för hushållen FM 37 SM 1602 Investeringsfonder 1:a kvartalet 2016 Investment funds first quarter 2016 I korta drag Negativt nettofondsparande för hushållen Hushållens nettosparande i svenskregistrerade fonder var negativt

Läs mer

Landstingens finansiella tillgångar och skulder

Landstingens finansiella tillgångar och skulder Sida 1 av 13 Delar av blanketten skall inte besvaras av alla. Vilka frågor som skall besvaras bestäms t.ex. av svaren på andra frågor. I webbblanketten visas bara de frågor som är aktuella för dig, här

Läs mer

Fondförmögenheten ökade andra kvartalet. Hushållen sålde både aktie- och räntefonder

Fondförmögenheten ökade andra kvartalet. Hushållen sålde både aktie- och räntefonder FM 37 SM 0703 Värdepappersfonderna 2:a kvartalet 2007 Mutual funds second quarter 2007 I korta drag Fondförmögenheten ökade andra kvartalet Vid utgången av andra kvartalet 2007 var den sammanlagda förmögenheten

Läs mer

Kommunernas finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2002

Kommunernas finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2002 Kommunernas finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2002 Financial assets and liabilities for municipalities and county councils, 31 December 2002 I korta drag Lån till kommunägda företag största

Läs mer

Sparbarometern QIII 2011

Sparbarometern QIII 2011 Sparbarometern QIII 2011 SEBs Sparbarometer Tredje kvartalet 2011 Sparandestocken = bankinlåning från hushållen, försäkring, fonder, obligationer, riksgäldsspar, premiepensionssparande, där så anges även

Läs mer

Sparbarometern 2015 FM0105

Sparbarometern 2015 FM0105 Avdelningen för Nationalräkenskaper 2015-05-21 1(10) Sparbarometern 2015 FM0105 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas

Läs mer

Bostäder driver upp förmögenheten till rekordnivå

Bostäder driver upp förmögenheten till rekordnivå Sparbarometer kv 2 216 Privatekonomi Oktober 216 Sammanfattning Bostäder driver upp förmögenheten till rekordnivå Bruttoförmögenheten på ny rekordnivå, över 17 biljoner kronor Nettoförmögenheten stiger,

Läs mer

Sparbarometern QIII 2012

Sparbarometern QIII 2012 Sparbarometern QIII 2012 SEBs Sparbarometer Tredje kvartalet 2012 Sparandestocken = bankinlåning från hushållen, försäkring, fonder, obligationer, riksgäldsspar, premiepensionssparande, där så anges även

Läs mer

Sparbarometern QII 2010. Sparbarometern andra kvartalet 2010 1

Sparbarometern QII 2010. Sparbarometern andra kvartalet 2010 1 Sparbarometern QII 2010 Sparbarometern andra kvartalet 2010 1 SEBs Sparbarometer Andra kvartalet 2010 Sparandestocken = bankinlåning från hushållen, försäkring, fonder, obligationer, riksgäldsspar, premiepensionssparande,

Läs mer

Rad 9. Kassa, banktillgodohavanden Posten omfattar betalningsmedel, inklusive utländska sedlar och mynt, som kan disponeras fritt.

Rad 9. Kassa, banktillgodohavanden Posten omfattar betalningsmedel, inklusive utländska sedlar och mynt, som kan disponeras fritt. Bilaga 2 Spec A1. Kapitalplaceringar Rad 8. Omvända repor På posten omvända repor redovisas den erlagda köpeskillingen vid äkta återköpsavtal. Omvända repor och repor ska redovisas separat på Spec A1.

Läs mer

Försäkringsbolagen under andra kvartalet 2012. Swedish insurance companies during the second quarter of 2012. Preliminary data

Försäkringsbolagen under andra kvartalet 2012. Swedish insurance companies during the second quarter of 2012. Preliminary data FM 12 SM 1204 Försäkringsbolagen under andra kvartalet 2012 Preliminära uppgifter Swedish insurance companies during the second quarter of 2012. Preliminary data I korta drag Försäkringsbolagens placeringstillgångar

Läs mer

Hushållens skuldsättningsgrad steg ytterligare under tredje kvartalet år 2012

Hushållens skuldsättningsgrad steg ytterligare under tredje kvartalet år 2012 Nationalräkenskaper 2013 Finansräkenskaper 2012, 3:e kvartalet Hushållens skuldsättningsgrad steg ytterligare under tredje kvartalet år 2012 Hushållens skuldsättningsgrad steg till 118,8 procent under

Läs mer

Organisationsnr Institutnr Kvartal År. Riktigheten av lämnade uppgifter i denna blankett och bifogade specifikationer intygas

Organisationsnr Institutnr Kvartal År. Riktigheten av lämnade uppgifter i denna blankett och bifogade specifikationer intygas Bilaga 1 REMISSEXEMPLAR FFFS 2015:xx KVARTALSSTATISTIK FÖR VISSA VÄRDEPAPPERSBOLAG Institut Organisationsnr Institutnr Kvartal År Blanketten skall ha kommit in till Statistiska centralbyrån senast den

Läs mer

Statistiska definitioner för penning- och obligationsmarknaden (FI)

Statistiska definitioner för penning- och obligationsmarknaden (FI) Statistiska definitioner för penning- och obligationsmarknaden (FI) DNR 2011-568-AFS Källa: Sveriges riksbank, Bank for International settlements (BIS), Europeiska Kommissionen och NASDAQ OMX. SELMArapporteringen

Läs mer

Sparbarometern. - tredje kvartalet 2006. Hushållens finansiella förmögenhet och skuldkvot 2006-11-15 S T A T I S T I K R A P P O R T 1(10)

Sparbarometern. - tredje kvartalet 2006. Hushållens finansiella förmögenhet och skuldkvot 2006-11-15 S T A T I S T I K R A P P O R T 1(10) 2006-11-15 S T A T I S T I K R A P P O R T Sparbarometern - tredje kvartalet 2006 Sparbarometern visar utvecklingen av hushållens finansiella sparande och skuldsättning över tiden och hur detta sparande

Läs mer

Förvaltning av guld- och valutareserven

Förvaltning av guld- och valutareserven Förvaltning av guld- och valutareserven Innehåll Riksbankens mål och syftet med guld- och valutareserven Vad innebär förvaltningsuppdraget? Guldreserven Valutareserven Styrande regelverk Riksbankens guld-

Läs mer

BILAGA A till. förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

BILAGA A till. förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.12.2010 KOM(2010) 774 slutlig Bilaga A/kapitel 14 BILAGA A till förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

Bostäder håller uppe förmögenhetstillväxten

Bostäder håller uppe förmögenhetstillväxten Sammanfattning Bostäder håller uppe förmögenhetstillväxten Bruttoförmögenheten fortsätter öka och närmar sig 17 biljoner kronor Nettoförmögenheten fortsatt över 13 biljoner kronor Svag start på börsåret

Läs mer

Finansräkenskaper Kvartal 2001, År 2000

Finansräkenskaper Kvartal 2001, År 2000 Finansräkenskaper Kvartal 2001, År 2000 FM0104 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Finansmarknad A.2 Statistikområde Finansräkenskaper A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik A.4

Läs mer

Sparbarometern QIV Sparbarometern fjärde kvartalet

Sparbarometern QIV Sparbarometern fjärde kvartalet Sparbarometern QIV 2010 Sparbarometern fjärde kvartalet 2010 1 SEBs Sparbarometer Fjärde kvartalet 2010 Sparandestocken = bankinlåning från hushållen, försäkring, fonder, obligationer, riksgäldsspar, premiepensionssparande,

Läs mer

Svenskt portföljinnehav 2014

Svenskt portföljinnehav 2014 D BETALNINGSBALANS OCH FINANSMARKNA RAPPORT 2015:1 ISSN 1654-8116 (Online) All officiell statistik finns på: www.scb.se Statistikservice: tfn 08-506 948 01 All official statistics can be found at: www.scb.se

Läs mer

December: I december 2003 omklassificerade ett institut delar av

December: I december 2003 omklassificerade ett institut delar av 2016-12-13 Sida 1 (8) Del 5, Penningmängd 2003 December: I december 2003 omklassificerade ett institut delar av inlåningen. Inlåning med vissa villkor redovisas numera som avistainlåning. 2009 April: Fr.o.m.

Läs mer

Finansräkenskaper Kvartal 2003

Finansräkenskaper Kvartal 2003 Finansräkenskaper Kvartal 2003 FM0103 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Finansmarknad A.2 Statistikområde Finansräkenskaper A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik A.4 Ansvarig

Läs mer

2. Konsekvenser och problem med nuvarande system

2. Konsekvenser och problem med nuvarande system 2. Konsekvenser och problem med nuvarande system Vad påverkas av penningsystemet? Penningsystemet 2 Vad påverkas av penningsystemet? Brist på pengar Inflation Ökande penningmängd Penningsystemet Överföring

Läs mer

Fondbytesprogrammet

Fondbytesprogrammet Halvårsredogörelse för Fondbytesprogrammet 0-100 Perioden 2011-01-01-2011-06-30 Fondbytesprogrammet 0-100 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta har varit 0,25 procentenhet under hela första halvåret. Det är historiskt en mycket låg nivå. Efter

Läs mer

STATISTIK. Tabell 1 Finansbolagens utlåning och leasing i SEK och utländsk valuta... 32

STATISTIK. Tabell 1 Finansbolagens utlåning och leasing i SEK och utländsk valuta... 32 Tabell 1 Finansbolagens utlåning och leasing i SEK och utländsk valuta.... 32 Tabell 2 Finansbolagens utlåning i SEK och utländsk valuta. Kundstruktur... 32 Tabell 3 Finansbolagens balansräkning vid utgången

Läs mer

Stark börsutveckling minskade skuldkvoten

Stark börsutveckling minskade skuldkvoten Hushållens skuldkvot Stark börsutveckling minskade skuldkvoten Stark börsutveckling och ökade bostadspriser minskar hushållens skuldkvot Räntekvoten vände uppåt igen tillgångssidan. I de tidigare avsnitten

Läs mer

Nettosparandet i fonder 3,8 miljarder. Julie Bonde, SCB, tfn 08-506 945 39, julie.bonde@scb.se

Nettosparandet i fonder 3,8 miljarder. Julie Bonde, SCB, tfn 08-506 945 39, julie.bonde@scb.se FM 37 SM 0501 Värdepappersfonderna 4:e kvartalet 2004 Mutual funds fourth quarter 2004 I korta drag Nettosparandet i fonder 3,8 miljarder Under fjärde kvartalet 2004 nettosparandes 3,8 miljarder kronor

Läs mer

Fondsparandet i Europa och Sverige

Fondsparandet i Europa och Sverige Fondsparandet i Europa Fondbolagens Förening 8124 Fondsparandet i Europa och Sverige Nyligen publicerade EFAMA (European Fund and Asset Management Association) Fact Book 28 som innehåller en sammanställning

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV Organisationsnummer: 515602-1114 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter

Läs mer

Sparbarometern. Sparbarometern tredje kvartalet

Sparbarometern. Sparbarometern tredje kvartalet Sparbarometern Sparbarometern tredje kvartalet 2010 1 SEBs Sparbarometer Tredje kvartalet 2010 Sparandestocken = bankinlåning från hushållen, försäkring, fonder, obligationer, riksgäldsspar, premiepensionssparande,

Läs mer

Svenskt portföljinnehav 2015

Svenskt portföljinnehav 2015 BETALNINGSBALANS OCH FINANSMARKNAD RAPPORT 2016:1 Svenskt portföljinnehav 2015 Utländska portföljaktier och räntebärande värdepapper BETALNINGSBALANS OCH FINANSMARKNAD Svenskt portföljinnehav Utländska

Läs mer

Statsupplåning prognos och analys 2016:2. 15 juni 2016

Statsupplåning prognos och analys 2016:2. 15 juni 2016 Statsupplåning prognos och analys 2016:2 15 juni 2016 Sammanfattning: Större överskott i år vänds till underskott 2017 Överskott i statsbudgeten på 41 miljarder 2016 (nettolånebehov -41 miljarder) Stark

Läs mer

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år.

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år. Delårsrapport för Sparbanken Syds, (548000-7425), verksamhet per 30 juni 2012, bankens 186:e verksamhetsår. Verksamheten startade i Ystad den 3 maj 1827. SPARBANKENS RESULTAT Sparbankens räntenetto uppgick

Läs mer

Nationalräkenskaper del 3. 14 okt 2009

Nationalräkenskaper del 3. 14 okt 2009 Nationalräkenskaper del 3 14 okt 2009 Nicolai Nystrand Birgitta Magnusson Wärmark 1 Dagens innehåll Sektorräkenskaper Finansräkenskaper Annan produktion kopplad till NR 2 Översikt av NR-systemet LÖPANDE

Läs mer

Försäkringsföretagen under fjärde kvartalet Swedish insurance companies during the fourth quarter of Preliminary data

Försäkringsföretagen under fjärde kvartalet Swedish insurance companies during the fourth quarter of Preliminary data Försäkringsföretagen under fjärde kvartalet 2016 Preliminära uppgifter Swedish insurance companies during the fourth quarter of 2016. Preliminary data I korta drag Försäkringsföretagens placeringstillgångar

Läs mer

Finansmarknad Financial market

Finansmarknad Financial market Finansmarknad Financial market Finansmarknad Financial market 394 437 Finansmarknad Financial market 396 438 Finansiell ställning för olika samhällssektorer, per finansobjekt, den 31 december 2001, milj.

Läs mer

FINANSMARKNADSSTATISTIK

FINANSMARKNADSSTATISTIK FINANSMARKNADSSTATISTIK Enheten för Betalningsbalans- och Finansmarknadsstatistik, SCB Maj Producerat av SCB på uppdrag av Sveriges riksbank -06-28 FM5001 M05 Innehållsförteckning (klicka på tabellnamnet

Läs mer

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR 3 juni 215 STATSSKULD Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr A. Nominellt belopp, inkl. förvaltningsstillgångar Upplupen inflationskompensation (uppräkningsbelopp) Valutakurseffekter B.

Läs mer