Finansmarknad Financial market

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Finansmarknad Financial market"

Transkript

1 Finansmarknad Financial market

2 Finansmarknad Financial market Finansmarknad Financial market Skadeförsäkring: under året influten premieinkomst och utbetalda försäkringsersättningar, milj. kr, Non-life insurance: premium income and claims paid during the year, SEK m Skadeförsäkring: utbetalda försäkringsersättningar uttryckt i procent av premieinkomsten Non-life insurance: claims paid as a percentage of premium income Finansiell ställning för olika samhällssektorer, per finansobjekt, den 3 december 2003, milj. kr Financial balance sheets by institutional sectors and financial items, SEK m Finansiell ställning för olika samhällssektorer den 3 december Financial wealth, assets and liabilities of institutional sectors Finansiella tillgångar per finansobjekt den 3 december, ställningsvärden Financial assets by type of assets at the end of year, outstanding values Hushåll inkl. dess ideella organisationer: finansiella tillgångar och skulder, ställningsvärden den 3 december, milj. kr Households incl. non-profit inst. serving households, financial assets and liabilities, outstanding values, SEK m Innehav av svenska obligationer och förlagsbevis den 3 december, milj. kr Holdings of bonds and debentures, SEK m Utstående skuld av svenska obligationer och förlagsbevis den 3 december, milj. kr Bonds and debentures in circulation in Sweden, SEK m Innehav av aktier i bolag noterade på svensk marknadsplats den 3 december, milj. kr Holdings of shares in corporations quoted on Swedish marketplaces, SEK m Röstvärden i svenska bolag noterade på svensk marknadsplats den 3 december, procent Voting power in Swedish corporations quoted on Swedish marketplaces, per cent Svenska aktieemissioner, milj. kr Swedish share issues, SEK m Affärsvärlden: branschindex Affärsvärlden: sector indices VPC AB The Swedish Central Securities Depository Stockholmsbörsen Stockholmsbörsen (Stockholm Exchange) Antal institut m.m. på finansmarknaden Number of institutes etc. on the financial market Monetära finansinstitut exkl. Riksbanken: inlåning, lån och utlåning, milj. kr Monetary financial institutions excluding the Riksbank: deposits and loans, SEK m Riksbanken: tillgångar och skulder, milj. kr The Riksbank: assets and liabilities, SEK m Bankernas resultaträkningar, milj. kr Income statements of the banks, SEK m Bankernas balansräkningar, milj. kr Balance sheets of the banks, SEK m Banker: värdepappersinnehav, milj. kr Banks: holdings of securities, SEK m Banker: utländska tillgångar och skulder den 3 december, milj. kr Banks: foreign assets and liabilities, SEK m Kreditmarknadsföretagens resultaträkningar, milj. kr Income statements of the credit market enterprises, SEK m Kreditmarknadsföretagens balansräkningar, milj. kr Balance sheets of the credit market enterprises, SEK m Kreditmarknadsföretag: utlåning och finansiering, milj. kr Credit market companies: advances and funding, SEK m Värdepappersbolagens resultaträkningar, milj. kr Income statements of the securities brokerage companies, SEK m Värdepappersbolagens balansräkningar, milj. kr Balance sheets of the securities brokerage companies, SEK m Värdepappersfonder: förmögenhet och sparande, milj. kr, samt antal fonder Mutual funds: wealth and net savings, SEK m, and number of funds Investmentbolagens resultaträkningar, milj. kr Income statements of the investment companies, SEK m Investmentbolagens balansräkningar, milj. kr Balance sheets of the investment companies, SEK m 450 Finansmarknad Financial market

3 473 5 Investmentföretag: aktieinnehav och aktietransaktioner, milj. kr Investment companies: holding of shares and share transactions, SEK m Försäkringsbolag: balansräkning den 3 december 2003, milj. kr Insurance companies: balance sheet, SEK m Livförsäkringsbolag (inkl. fondförsäkringsbolag): intäkter och kostnader i direkt försäkring, milj. kr Life insurance companies (incl. Unit-linked companies). Income and expenses, SEK m Bränder efter brandorsak Fires, by cause of fire Skadeförsäkring: resultatanalys 2003, milj. kr Non-life insurance: analysis of results, SEK m Skadeförsäkring: under året influten premieinkomst och utbetalda försäkringsersättningar, 000 kr Non-life insurance: premium income and claims paid during the year Postgirot Postal Giro Service Bankgirot Bank Giro Service Statliga lånefonders utlåning till allmänheten, milj. kr Advances to the public from central government credit funds, SEK m Antal premiepensionssparare och genomsnittlig behållning. Marknadsvärde i januari Number of premium pension savers and average savings. Market value in January Första AP-fonden: balansräkning, milj. kr The First Swedish National Pension Fund: balance sheet, SEK m Andra AP-fonden: balansräkning, milj. kr The Second Swedish National Pension Fund: balance sheet, SEK m Tredje AP-fonden: balansräkning, milj. kr The Third Swedish National Pension Fund: balance sheet, SEK m Fjärde AP-fonden: balansräkning, milj. kr The Fourth Swedish National Pension Fund: balance sheet, SEK m Sjätte AP-fonden: balansräkning, milj. kr The Sixth Swedish National Pension Fund: balance sheet, SEK m Riksbankens diskonto i procent Official discount rate in per cent Valutakurser Exchange rates Finansmarknad Financial market 45

4 48 Finansmarknad Financial market De redovisade tabellerna i Finansmarknadsavsnittet kan delas in i fyra delområden, Finansräkenskaper, Värdepapper, Finansiella företag och Övriga tabeller. Finansräkenskaper Finansräkenskaperna är en del av Nationalräkenskapssystemet och beskriver hur finansiella flöden och stockar fördelar sig mellan olika samhällssektorer samt mellan Sverige och utlandet. I de följande tabellerna redovisas endast ställningsvärden. Tabeller över flöden/transaktioner går att erhålla på SCB:s hemsida under Finansmarknad, Finansräkenskaper. I diagrammet nedan visas hur de finansiella tillgångarna och skulderna fördelar sig mellan de olika sektorerna i slutet av år Finansiella tillgångar och skulder 3 dec. 2003, ställningsvärden, miljarder kr De finansiella tillgångarna är vidare uppdelade i olika typer av finansobjekt såsom sedlar, mynt och inlåning, certifikat, obligationer och finansiella derivat, lån inkl. leasing och koncernlån, aktier och andra ägarandelar, försäkringssparande samt övriga finansiella tillgångar inkl. handelskrediter. Aktier och andra ägarandelar var den största kategorin finansobjekt och utgjorde 34 procent av de totala finansiella tillgångarna vid utgången av år Däri ingår börsnoterade och ej börsnoterade aktier, andra ägarandelar inkl. bostadsrättsandelar, fondandelar samt svenskars innehav av utländska aktier och andelar. Finansiella tillgångar fördelade efter typ av finansobjekt 3 dec. 2003, ställningsvärden, miljarder kr Finansiella tillgångar Skulder Ickefinansiella företag Finansiella företag Offentlig sektor Hushåll inkl. dess ideella org. Utlandet Som diagrammet ovan visar var den icke-finansiella företagssektorn i slutet av år 2003 nettolåntagare, det vill säga skulderna var större än tillgångarna. Detta förklaras dels av att de icke-finansiella företagen lånar upp kapital och emitterar värdepapper som sedan används till reala investeringar, dels av att de emitterade börsnoterade aktierna redovisas till marknadsvärde även på skuldsidan i finansräkenskaperna. För den offentliga sektorn förbättrades det ekonomiska läget under Staten minskade sina skulder till skillnad från kommunerna som ökade sin upplåning. Tillgångarna i offentlig sektor, framför allt i socialförsäkringssystemets fonderade reserver, ökade främst på grund av en uppåtgående aktiemarknad samt inflöden till premiepensionssystemet (PPM). De finansiella företagens finansiella tillgångar och skulder ligger på relativt höga nivåer vilket förklaras av deras verksamhet som finansiella intermediärer (mellanhänder). Hushållssektorn och utlandssektorn är de främsta nettolångivarna gentemot de övriga sektorerna Sedlar, mynt och inlåning Certifikat, obligationer o. finansiella derivat Lån inkl. leasing o. koncernlån Aktier o. andra ägarandelar Försäkringssparande Övriga finansiella tillgångar Värdepapper Avsnittet om värdepapper innehåller uppgifter om obligationer och aktier. T.ex. så redovisas ägandet av dessa värdepapper uppdelat på samhällssektor. För obligationer redovisas också emittenterna fördelade på sektor. Uppgifter om värdet av aktieemissioner samt uppgifter om Affärsvärldens branschindex, antalet anslutna företag till VPC och Stockholmsbörsen återfinns också i detta avsnitt. Finansiella företag I avsnittet Finansiella företag redovisas dels antalet företag uppdelat på olika typer av finansiella företag dels resultat- och balansräkningar för respektive institutgrupp. De olika institutgrupper som redovisas är Riksbanken, banker, kreditmarknadsföretag, värdepappersbolag, värdepappersfonder, investmentbolag samt försäkringsbolag. Ett par tabeller visar också liv- och skadeförsäkringsbolagens premieinkomster och utbetalda försäkringsersättningar. Övriga tabeller De övriga tabellerna innehåller uppgifter om postgirot, bankgirot, de statliga lånefondernas utlåning, APfondernas balansräkningar, premiepensionssparandet samt riksbankens diskonto och valutakurser. 452 Finansmarknad Financial market

5 Skadeförsäkring: under året influten premieinkomst och utbetalda 482 försäkringsersättningar, milj. kr, Non-life insurance: premium income and claims paid during the year, SEK m Miljoner kronor Premieinkomst Utbetalda försäkringsersättningar Källa: SCB, Statistisk årsbok; Finansinspektionen Statistiska meddelanden, serie FM 2 ( 483 Procent 00 Skadeförsäkring: utbetalda försäkringsersättningar uttryckt i procent av premieinkomsten Non-life insurance: claims paid as a percentage of premium income 950-talet 960-talet 970-talet 980-talet 990-talet Källa: SCB, Statistisk årsbok; Finansinspektionen Statistiska meddelanden, serie FM 2 ( Finansmarknad Financial market 453

6 484 Finansiell ställning för olika samhällssektorer, per finansobjekt, den 3 december 2003, milj. kr Financial balance sheets by institutional sectors and financial items, SEK m Summa Summa Icke- Finansiella Offentlig Hushåll inkl. Utlandet Total svenska finansiella företag sektor dess ideella Rest of the sektorer företag Financial General organisationer world Total, Non- corporations government Households Swedish financial incl. Non-profit sectors corporations org. serving households Finansiell förmögenhet Financial wealth Finansiella tillgångar Financial assets Monetärt guld och SDR Monetary gold and SDRs Sedlar, mynt och inlåning Currency and deposits Certifikat Short-term securities Obligationer och förlagsbevis Bonds Finansiella derivat Financial derivatives Lån Loans Leasing Koncernlån Inter-company loans Sv. börsnoterade aktier Sw. quoted shares Sv. ej börsnoterade aktier Sw. non-quoted shares Andra ägarandelar Other equity Sv. fondandelar Sw. mutual fund shares Utl. aktier, andelar och fondandelar Foreign shares and other equity Försäkringssparande Insurance technical reserves Handelskrediter inkl. koncernhandelskrediter Trade credits incl. inter-comp. trade credits Övriga finansiella tillgångar Other accounts receivable Skulder Liabilities Sedlar, mynt och inlåning Certifikat Obligationer och förlagsbevis Finansiella derivat Lån Leasing Koncernlån Börsnoterade aktier Ej börsnoterade aktier Andra ägarandelar Fondandelar Försäkringssparande Handelskrediter inkl. koncernhandelskrediter Övriga skulder Källa: Finansinspektionen och SCB: Finansmarknad, Finansräkenskaper; Statistiska meddelanden, serie FM ( Sveriges statistiska databaser, SSD: Finansmarknad ( 454 Finansmarknad Financial market

7 485 Finansiell ställning för olika samhällssektorer den 3 december Financial wealth, assets and liabilities of institutional sectors MILJONER KRONOR SEK m Finansiell förmögenhet Financial wealth Summa svenska sektorer Total, Swedish sectors Icke-finansiella företag Non-financial corporations Finansiella företag Financial corporations Offentlig sektor General government Hushåll inkl. dess ideella org. Households incl. non-profit org. serving households Utlandet Rest of the world Finansiella tillgångar Financial assets Summa svenska sektorer Icke-finansiella företag Finansiella företag Offentlig sektor Hushåll inkl. HIO Utlandet Skulder Liabilities Summa svenska sektorer Icke-finansiella företag Finansiella företag Offentlig sektor Hushåll inkl. HIO Utlandet PROCENT Per cent Finansiell förmögenhet Summa svenska sektorer Icke-finansiella företag Finansiella företag Offentlig sektor Hushåll inkl. dess ideella org Utlandet Finansiella tillgångar Summa svenska sektorer Icke-finansiella företag Finansiella företag Offentlig sektor Hushåll inkl. HIO Utlandet Skulder Summa svenska sektorer Icke-finansiella företag Finansiella företag Offentlig sektor Hushåll inkl. HIO Utlandet Reviderade uppgifter. Revised figures. Källa: Finansinspektionen och SCB: Finansmarknad, Finansräkenskaper; Statistiska meddelanden, serie FM ( Sveriges statistiska databaser, SSD: Finansmarknad ( Finansmarknad Financial market 455

8 486 Finansiella tillgångar per finansobjekt den 3 december, ställningsvärden Financial assets by type of assets at the end of year, outstanding values MILJONER KRONOR SEK m Finansiella tillgångar Financial assets Monetärt guld och SDR Monetary gold and SDRs Sedlar, mynt och inlåning Currency and deposits Certifikat Short-term securities Obligationer och förlagsbevis Bonds Finansiella derivat Financial derivatives Lån Loans Leasing Koncernlån Inter-company loans Sv. börsnoterade aktier Sw. quoted shares Sv. ej börsnoterade aktier Sw. non-quoted shares Andra ägarandelar Other equity Sv. fondandelar Sw. mutual fund shares Utl. aktier, andelar och fondandelar Foreign shares and other equity Försäkringssparande Insurance technical reserves Handelskrediter inkl. koncernhandelskrediter Trade credits incl. inter-comp. trade credits Övriga finansiella tillgångar Other accounts receivable PROCENT Per cent Finansiella tillgångar Monetärt guld och SDR Sedlar, mynt och inlåning Certifikat Obligationer och förlagsbevis Finansiella derivat Lån Leasing Koncernlån Sv. börsnoterade aktier Sv. ej börsnoterade aktier Andra ägarandelar Sv. fondandelar Utl. aktier, andelar och fondandelar Försäkringssparande Handelskrediter inkl. koncernhandelskrediter Övriga finansiella tillgångar Reviderade uppgifter. Revised figures. Källa: Finansinspektionen och SCB: Finansmarknad, Finansräkenskaper; Statistiska meddelanden, serie FM ( Sveriges statistiska databaser, SSD: Finansmarknad ( 456 Finansmarknad Financial market

9 487 Hushåll inkl. dess ideella organisationer: finansiella tillgångar och skulder, ställningsvärden den 3 december, milj. kr Households incl. non-profit inst. serving households, financial assets and liabilities, outstanding values, SEK m Finansiell förmögenhet Net financial wealth Finansiella tillgångar Financial assets Sedlar, mynt och inlåning Currency and deposits Sedlar och mynt Currency Bankinlåning Deposits in banks Allemanssparande National savings accounts Riksgäldsspar National debt savings Obligationer och konvertibler Bonds and convertible loans Icke-finansiella företag Non-fin. corporations Finansiella företag Financial corporations Premieobligationer Lottery bonds Riksgäldskonto National debt account Finansiella derivat Financial derivatives Lån Loans Aktier, andelar och fondandelar Shares, other equities and mutual fund shares Sv. börsaktier Sw. quoted shares Sv. ej börsnoterade aktier Sw. non-quoted shares Andra ägarandelar (Bostadsrättsandelar) Other equity (Tenant ownership rights) Sv. fondandelar Sw. mutual fund shares Räntefonder Bond and money market funds Aktiefonder Equity funds Andra fonder Other funds Utl. aktier, andelar och fondandelar Foreign shares and other equity Försäkringssparande Insurance technical reserves Individuellt Individual pension savings Kollektivt Collective insurance Utländskt Foreign Handelskrediter Trade credits Övriga finansiella tillgångar Other accounts receivable Skulder Liabilities Finansiella derivat Financial derivatives LånLoans Finansiella företag Financial corp Riksbanken The Central Bank Banker Banks Bostadsinstitut Housing credit institutions Kommun- och företagsfinansierande institut Other Monetary Financial institutions Finansbolag Finance companies Investmentföretag Investment corporations Försäkringsföretag Insurance corporations Offentlig sektor General government Staten Central government Kommuner Local government Utlandet Rest of the world Handelskrediter Trade credits Övriga skulder Other accounts payable Reviderade uppgifter. Revised figures. Källa: Finansinspektionen och SCB: Finansmarknad, Finansräkenskaper; Statistiska meddelanden, serie FM ( Sveriges statistiska databaser, SSD: Finansmarknad ( Finansmarknad Financial market 457

10 488 Innehav av svenska obligationer och förlagsbevis den 3 december, milj. kr Holdings of bonds and debentures, SEK m År Icke- Riksbanken Banker Kredit- Andra finans- Försäkrings- Offentlig Därav Hushåll Utländska Summa Year finansiella The Central Banks marknads- institut bolag sektor AP-fonden House- långivare Total företag bank företag Other finan- Insurance General Of which holds Foreign Non- Credit cial inter- companies government the Swedish holders financial market mediaries National enterprises companies Pension Insurance Fund * * Källa: Finansinspektionen ooch SCB Finansmarknad, Finansräkenskaperna; Statistiska meddelanden ( serie FM ( ); Sveriges statistiska databaser, SSD: Finansmarknad ( 489 Utestående skuld av svenska obligationer och förlagsbevis den 3 december, milj. kr Bonds and debentures in circulation in Sweden, SEK m ÅrYear Icke- Banker Kredit- Andra finans- Försäkrings- Staten Kommuner Summa finansiella Banks marknads- institut bolag Central Local Total företag företag Other finan- Insurance government government Non- Credit cial inter- companies financial market mediaries enter- companies prises * * Källa: Finansinspektionen ooch SCB Finansmarknad, Finansräkenskaperna; Statistiska meddelanden ( serie FM ( ); Sveriges statistiska databaser, SSD: Finansmarknad ( 458 Finansmarknad Financial market

11 490 Innehav av aktier i bolag noterade på svensk marknadsplats den 3 december, milj. kr Holdings of shares in corporations quoted on Swedish marketplaces, SEK m År Icke- Banker, Investment- Värde- Försäkrings- Staten Kommuner Year finansiella finansinstitut företag pappers- bolag Central Local företag m.fl. Investment fonder Insurance government government Non- Banks companies Mutual companies financial etc. funds enterprises År AP-fonden Hushåll Företagens Hushållens Utländska Summa the Swedish Households icke vinst- icke vinst- innehavare Total National drivande drivande Foreign Pension organisationer organisationer holders Insurance Non-profit Non-profit Fund organisations organisations serving serving enterprises households Källa: Finansinspektionen och SCB: Finansmarknad, Aktieägarstatistik; Statistiska meddelanden ( serie FM 20; Sveriges statistiska databaser, SSD: Finansmarknad ( Finansmarknad Financial market 459

12 49 Röstvärden i svenska bolag noterade på svensk marknadsplats den 3 december, procent Voting power in Swedish corporations quoted on Swedish marketplaces, per cent År Icke- Banker, Investment- Värde- Försäkrings- Staten Kommuner Year finansiella finansinstitut företag pappers- bolag Central Local företag m.fl. Investment fonder Insurance government government Non- Banks companies Mutual companies financial etc. funds enterprises 999,5,6 22,8 5,8 2,9,6 0, ,8 2,0 8,8 5,9, 5,3 0, ,3 2,4 6,9 6,7,4 5,7 0, ,4 3,0 9,8 7,8 9,6 6, 0, ,0 3,0,8 8,5 9,6 5,8 0,2 År AP-fonden Hushåll Företagens Hushållens Utländska Summa the Swedish Households icke vinst- icke vinst- innehavare Total National drivande drivande Foreign Pension organisationer organisationer holders Insurance Non-profit Non-profit Fund organisations organisations serving serving enterprises households 999 3,0 2, 7,9 2,9 7,7 00, ,0 0,6 7,3 2,8 23, 00, ,0,0 3,4 2,5 23,5 00, ,6 2, 3,0 2,7 27,9 00, ,6 2,2 2,9 2,6 26,0 00,0 Källa: Finansinspektionen och SCB: Finansmarknad, Aktieägarstatistik; Statistiska meddelanden ( serie FM 20; Sveriges statistiska databaser, SSD: Finansmarknad ( 492 Svenska aktieemissioner, milj. kr Swedish share issues, SEK m Kapital i nybildade bolag Capital in new establishments Kapitalökning i äldre bolag Increase of capital in older establishments Fondemission Bonus issues Nyemission New issues Skuldebrev Promissory notes Summa kapitalökning Total increase Därav kontant inbetalt Of which in cash Överkurs Premium Kapitalnedsättning Decrease of capital Därav återbetalt till aktieägarna Of which repaid to the shareholders Betalt vid registreringen jämte senare inbetalt belopp. Källa: Patent- och registreringsverket. 460 Finansmarknad Financial market

13 493 Affärsvärlden: branschindex Affärsvärlden: sector indices År Year Branschindex (29/2 995 = 00)Sector indices General- Råvaror Industri Konsum- Hälsovård Finans Inform- Tele- Media & Tjänster index Com- Indus- entvaror Health Finan- ations- kommun- under- Services General modi- trials Con- care cials teknik ikation hållning index ties sumer Inform- Tele- Media goods ation communi- and Tech- cations entertainnology ment ,985 23,962 30,742 79,92 28,80 4,480 68,085 62,472 3,089 95, ,44 39,230 58,93 23,354 43,520 99,268 84,69 230,628 25, , ,646 2,627 32, ,350 62,974 29, , ,963 09, , ,37 65,398 98,63 5,978 65,637 27, , ,95 285, , ,77 45,058 82, ,47 220, ,48 236,950 73, ,582 83, ,429 92,494 68,83 420,28 22, ,652 09, ,72 64, , ,87 8,595 34,83 366,42 5,545 79,396 38,042 44,787 6, , ,362 99,904 74, ,06 85,39 243,746 66,3 220,465 2,379 49,828 Källa: Affärsvärlden ( 494 VPC AB The Swedish Central Securities Depository Antal anslutna emittenter Issuers of securities registered at VPC Anslutna bolag Associated companies Registrerade värdepappersägare Registered investors Antal värdepapperskonton Number of VPC accounts Källa: VPC AB ( 495 Stockholmsbörsen Stockholmsbörsen (Stockholm Exchange) År Medlemmar Därav Antal Börsvärde Omsättning Stockholms- Nettoexport Year den 3 dec., fjärr- börsnoterade (marknadsvärde), av aktier, Mdr börsens av svenska aktiehandeln, medlemmar bolag Mdr kr Turnover all-shares aktier, avista Of which den 3 dec. Market SEK bn SAX 2 Mdr kr Number of foreign Number of capitalization Net export cash members listed SEK bn of shares, members companies SEK bn ,0, ,0, ,0 3, ,0 30, ,0 52, ,0 25, ,0 27, ,0-3, ,0-2, ,0-32, ,0 58, ,0-28, ,0 2, ,8 3, Inkl. A- och O-listan. Incl. A- and O-list. 2 Årlig förändring i procent. Annual change percent. 3 Nettoexporten av svenska aktier är reviderad. The figure for Net export of shares is revised. Källa: Stockholmsbörsen ( Finansmarknad Financial market 46

14 496 Antal institut m.m. på finansmarknaden Number of institutes etc. on the financial market År Bankaktiebolag Sparbanker 2 Kreditmarknadsföretag Värdepappersbolag Year Commercial banks Savings banks Credit market enterprises Securities brokerage companies Antal Antal Medelantal Antal Antal Medelantal Antal Medelantal Antal Medelantal banker bankkontor 3 anställda banker bank- anställda företag anställda företag anställda Number Number of Number of kontor Number of of banks bank offices employees enterprises * Inkl. utlandsägda banker och filialer; inkl. Föreningsbanken AB; fr.o.m. 993 inkl. Sparbanken Sverige AB; fr.o.m. 998 inkl. 2 st. medlemsbanker. 2 Sparbanken Sverige redovisas fr.o.m. 993 i gruppen bankaktiebolag. 3 Definieras som antal arbetsställen fr.o.m Källa: SCB Finansmarknad. 497 Monetära finansinstitut exkl. Riksbanken: inlåning, lån och utlåning, milj. kr Monetary financial institutions excluding the Riksbank: deposits and loans, SEK m * 2002* 2003* Inlåning och lån från Deposits and loans from Icke-finansiella företag Non-financial corporations Finansiella företag Financial corporations Monetära finansinstitut Monetary financial inst Andra finansinstitut Other financial intermediaries Försäkringsföretag Insurance corporations Offentlig sektor General government Hushåll inkl. dess ideella org. Households incl. Non-profit inst. serving households Utlandet Rest of the world Utlåning till Loans to Icke-finansiella företag Finansiella företag utom Monetära finansinstitut Financial corporations excl. Monetary financial institutions Andra finansinstitut Försäkringsföretag Offentlig sektor Hushåll inkl. dess ideella org Utlandet Reviderade uppgifter. Revised figures. Källa: Finansinspektionen och SCB: Finansmarknad, Finansräkenskaper; Statistiska meddelanden, serie FM ( Sveriges statistiska databaser, SSD: Finansmarknad ( 462 Finansmarknad Financial market

15 498 Riksbanken: tillgångar och skulder, milj. kr The Riksbank: assets and liabilities, SEK m TILLGÅNGAR Assets Guld Gold Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför Sverige Claims on residents outside Sweden denominated in foreign currency Fordringar på IMF Receivables from the IMF Ecu-fordran på ECB/EMI ECU receivables from ECB/EMI Banktillgodohavanden och värdepapper Balances with banks and security investments Utlåning i svenska kronor till penningpolitiska motparter Lending to monetary policy counterparties denominated in SEK Huvudsakliga refinansieringstransaktioner Main refinancing operations Finjusterande transaktioner Fine-tuning operations Utlåningsfacilitet Marginal lending facility Värdepapper i svenska kronor utgivna av hemmahörande i Sverige Securities of residents in Sweden denominated in SEK Övriga tillgångar Other assets SKULDER OCH EGET KAPITAL Liabilities and capital Utelöpande sedlar och mynt Banknotes and coins in circulation Sedlar Notes Mynt Coins Skulder i svenska kronor till penningpolitiska motparter Liabilities to monetary policy counterparties denominated in SEK Inlåningsfacilitet Deposit facility Finjusterande transaktioner Övrig inlåning Other deposits Emitterade skuldcertifikat Debt certificates issued Skulder i svenska kronor till hemmahörande utanför Sverige Liabilities to residents outside Sweden denominated in SEK Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i Sverige Liabilities to residents in Sweden denominated in foreign currency Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför Sverige Liabilities to residents outside Sweden denominated in foreign currency Motpost till SDR som tilldelats av IMF Counterpart of SDRs allocated by the IMF Övriga skulder Other liabilities Resultatutjämningsfond och eget kapital Balancing account and capital Resultatutjämningsfond Balancing account Eget kapital Capital Årets resultat Result for the year Källa: Sveriges riksbank ( Finansmarknad Financial market 463

16 499 Bankernas resultaträkningar, milj. kr Income statements of the banks, SEK m Ränteintäkter Interest income Leasingintäkter Leasing income Räntekostnader Interest expense Erhållna utdelningar Dividends received Provisionsintäkter Commission income Provisionskostnader Commission expense Nettoresultat av finansiella transaktioner Net result on financial operations Övriga rörelseintäkter Other operating income Summa rörelseintäkter Total income Personalkostnader Staff costs Övriga administrationskostnader m.m. Other administrative expenses, etc Av- och nedskrivningar Depreciation and write-down in value Summa kostnader före kreditförluster Total expenses before loan losses Resultat före kreditförluster Profit before loan losses Kreditförluster netto Loan losses net Värdeförändring på övertagen egendom Change in value of property taken over Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar Write-down of financial fixed assets Rörelseresultat Operating profit Extraordinära intäkter Extraordinary income Extraordinära kostnader Extraordinary expense Bokslutsdispositioner Appropriations Skatt Taxes Årets resultat Profit for the year Källa: SCB Finansmarknad; Sveriges statistiska databaser, SSD: Finansmarknad ( 464 Finansmarknad Financial market

17 500 Bankernas balansräkningar, milj. kr Balance sheets of the banks, SEK m Tillgångar Assets Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker Cash and balances with central banks Belåningsbara statsskuldförbindelser m.m. Instruments eligible with central banks, etc Obligationer och andra räntebärande värdepapper Bonds and other interestbearing securities Utlåning till kreditinstitut Lending to credit institutions Utlåning till allmänheten Lending to the general public Aktier och andelar Shares and participations Goodwill Andra immateriella anläggningstillgångar Other intangible fixed assets Inventarier Equipment Leasingobjekt Leasing assets Fastigheter Buildings and land Övriga tillgångar Other assets Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Prepayments and accrued income Skulder, avsättningar och eget kapital Liabilities, provisions and shareholders equity Skulder till kreditinstitut Liabilities to credit institutions In- och upplåning från allmänheten Deposits and funding from the general public Emitterade värdepapper Securities issued Övriga skulder Other liabilities Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Accruals and deferred income Avsättningar Provisions Efterställda skulder Subordinated liabilities Obeskattade reserver Untaxed reserves Eget kapital Total shareholders equity Källa: SCB Finansmarknad; Sveriges statistiska databaser, SSD: Finansmarknad ( Finansmarknad Financial market 465

18 50 Banker: värdepappersinnehav, milj. kr Banks: holdings of securities, SEK m * 2003* Certifikat utfärdade av: Short-term securities issued by: Icke-finansiella företag Non-financial corporations Finansiella företag Financial corporations Staten The Government Kommuner och landsting Local government Utländska låntagare Foreign borrowers Obligationer utfärdade av: Bonds issued by: Icke-finansiella företag Banker Banks Bostadsfinansierande institut Housing credit institutions Företags- och kommuninstitut Business- and local government credit institutions Övriga kreditmarknadsföretag Other credit market companies Andra finansinstitut Other financial institutions Staten Kommuner och landsting Utländska låntagare Börsnoterade aktier utfärdade av: Quoted shares issued by: Svenska företag Swedish corporations Icke-finansiella företag Finansiella företag Utländska företag Foreign corporations Ej börsnoterade aktier utfärdade av: Non-quoted shares issued by: Svenska företag Icke-finansiella företag Finansiella företag Utländska företag Summa certifikat, obligationer och aktier Total, short-term securities, bonds and shares Reviderade uppgifter. Revised figures. Källa: SCB Finansmarknad; Sveriges statistiska databaser, SSD: Finansmarknad ( 466 Finansmarknad Financial market

19 502 Banker: utländska tillgångar och skulder den 3 december, milj. kr Banks: foreign assets and liabilities, SEK m Tillgångar och skulder Assets and liabilities Tillgångar Assets Fordringar mot valutautlänningar i utländsk valuta Assets in foreign currency vis-à-vis foreign residents Fordringar mot valutautlänningar i svenska kronor Assets in Swedish currency vis-à-vis foreign residents Skulder Liabilities Skulder mot valutautlänningar i utländsk valuta Liabilities in foreign currency vis-à-vis foreign residents Skulder mot valutautlänningar i svenska kronor Liabilities in Swedish currency vis-à-vis foreign residents Fordringar mot valutainlänningar i utländsk valuta Assets in foreign currency vis-à-vis Swedish residents Skulder mot valutainlänningar i utländsk valuta Liabilities in foreign currency vis-à-vis Swedish residents Reviderade uppgifter. Revised figures. Källa: Sveriges riksbank ( ); SCB Finansmarknad (2003). 503 Kreditmarknadsföretagens resultaträkningar, milj. kr Income statements of the credit market enterprises, SEK m Ränteintäkter Interest income Leasingintäkter Leasing income Räntekostnader Interest expense Erhållna utdelningar Dividends received Provisionsintäkter Commission income Provisionskostnader Commission expense Nettoresultat av finansiella transaktioner Net result on financial operations Övriga rörelseintäkter Other operating income Summa rörelseintäkter Total income Personalkostnader Staff costs Övriga administrationskostnader m.m. Other administrative expenses, etc Av- och nedskrivningar Depreciation and write-down in value Summa kostnader före kreditförluster Total expenses before loan losses Resultat före kreditförluster Profit before loan losses Kreditförluster netto Loan losses net Värdeförändring på övertagen egendom Change in value of property taken over Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar Write-down of financial fixed assets Rörelseresultat Operating profit Extraordinära intäkter Extraordinary income Extraordinära kostnader Extraordinary expense Bokslutsdispositioner Appropriations Skatt Taxes Årets resultat Profit for the year Källa: SCB Finansmarknad; Sveriges statistiska databaser, SSD: Finansmarknad ( Finansmarknad Financial market 467

20 504 Kreditmarknadsföretagens balansräkningar, milj. kr Balance sheets of the credit market enterprises, SEK m Tillgångar Assets Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker Cash and balances with central banks Belåningsbara statsskuldförbindelser m.m. Instruments eligible with central banks, etc Obligationer och andra räntebärande värdepapper Bonds and other interestbearing securities Utlåning till kreditinstitut Lending to credit institutions Utlåning till allmänheten Lending to the general public Aktier och andelar Shares and participations Goodwill Andra immateriella anläggningstillgångar Other intangible fixed assets Inventarier Equipment Leasingobjekt Leasing assets Fastigheter Buildings and land Övriga tillgångar Other assets Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Prepayments and accrued income Skulder, avsättningar och eget kapital Liabilities, provisions and shareholders equity Skulder till kreditinstitut Liabilities to credit institutions In- och upplåning från allmänheten Deposits and funding from the general public Emitterade värdepapper Securities issued Övriga skulder Other liabilities Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Accruals and deferred income Avsättningar Provisions Efterställda skulder Subordinated liabilities Obeskattade reserver Untaxed reserves Eget kapital Total shareholders equity Delvis reviderade uppgifter. Partly revised figures. Källa: SCB Finansmarknad; Sveriges statistiska databaser, SSD: Finansmarknad ( 468 Finansmarknad Financial market

Finansmarknad Financial market

Finansmarknad Financial market Finansmarknad Financial market Foto: ina agency Finansmarknad Statistisk årsbok 2013 17 Finansmarknad Financial market 17.1 Finansmarknad... 339 Financial market 17.2 Statsobligationsränta, 5 år, månadsgenomsnitt

Läs mer

Finansmarknad Financial market

Finansmarknad Financial market Finansmarknad Financial market Finansmarknad Financial market 394 437 Finansmarknad Financial market 396 438 Finansiell ställning för olika samhällssektorer, per finansobjekt, den 31 december 2001, milj.

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer FM 17 SM 1201 Finansräkenskaper fjärde kvartalet 2011 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Hushållen fortsatt försiktiga Hushållen fortsätter vara försiktiga i sitt

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Avtagande real tillväxt och kraftig ökning av hushållssektorns finansiella

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Avtagande real tillväxt och kraftig ökning av hushållssektorns finansiella FM 17 SM 1301 Finansräkenskaper fjärde kvartalet 2012 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Hushållssektorns finansiella sparande på historiskt hög nivå I takt med

Läs mer

Finansmarknad Financial market

Finansmarknad Financial market Finansmarknad Financial market Finansmarknad Financial market 456 48 Finansmarknad Financial market 457 482 Skadeförsäkring: under året influten premieinkomst och utbetalda försäkringsersättningar i direkt

Läs mer

)LQDQVUlNHQVNDSHUWUHGMHNYDUWDOHW. )LQDQVLHOODWLOOJnQJDUR KVNXOGHUI UROLNDVDPKlOOVVHNWRUHU

)LQDQVUlNHQVNDSHUWUHGMHNYDUWDOHW. )LQDQVLHOODWLOOJnQJDUR KVNXOGHUI UROLNDVDPKlOOVVHNWRUHU FM 17 SM 0201 )LQDQVUlNHQVNDSHUWUHGMHNYDUWDOHW )LQDQVLHOODWLOOJnQJDUR KVNXOGHUI UROLNDVDPKlOOVVHNWRUHU Financial Accounts third quarter 2001,NRUWDGUDJ +XVKnOO Hushållens finansiella sparande uppgick under

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Högt hushållssparande. Statens finansiella sparande negativt

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Högt hushållssparande. Statens finansiella sparande negativt FM 17 SM 1402 Finansräkenskaper första kvartalet 2014 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Högt hushållssparande Under det första kvartalet 2014 hade hushållen ett

Läs mer

I korta drag. Finansräkenskaper andra kvartalet Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer FM 17 SM 0803

I korta drag. Finansräkenskaper andra kvartalet Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer FM 17 SM 0803 FM 17 SM 0803 Finansräkenskaper andra kvartalet 2008 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Hushållen fortsätter att låna Hushållens 1 finansiella sparande var 25 miljarder

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer FM 17 SM 1202 Finansräkenskaper första kvartalet 2012 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Utländska investerare fortsatte köpa svenska obligationer Utländska investeringar

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer FM 17 SM 1302 Finansräkenskaper första kvartalet 2013 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Riksbanken förstärkte valutareserven Riksbanken ökade under det första kvartalet

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer FM 17 SM 1104 Finansräkenskaper tredje kvartalet 2011 och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Svenska räntebärande värdepapper lockade utländska investerare Oron på finansmarknaden och börsnedgången

Läs mer

) UVlNULQJVERODJHQXQGHUIMlUGHNYDUWDOHW. Swedish insurance companies during the fourth quarter of 2001. Preliminary data

) UVlNULQJVERODJHQXQGHUIMlUGHNYDUWDOHW. Swedish insurance companies during the fourth quarter of 2001. Preliminary data FM 12 SM 0201 ) UVlNULQJVERODJHQXQGHUIMlUGHNYDUWDOHW 3UHOLPLQlUDXSSJLIWHU Swedish insurance companies during the fourth quarter of 2001. Preliminary data,nruwdgudj ) UVlNULQJVERODJHQVSODFHULQJVWLOOJnQJDU

Läs mer

Försäkringsbolagen under första kvartalet 2006. Swedish insurance companies during the first quarter of 2006. Preliminary data

Försäkringsbolagen under första kvartalet 2006. Swedish insurance companies during the first quarter of 2006. Preliminary data FM 12 SM 0602 Försäkringsbolagen under första kvartalet 2006 Preliminära uppgifter Swedish insurance companies during the first quarter of 2006. Preliminary data I korta drag Försäkringsbolagens placeringstillgångar

Läs mer

Försäkringsbolagen under tredje kvartalet 2004. Swedish insurance companies during the third quarter of 2004. Preliminary data

Försäkringsbolagen under tredje kvartalet 2004. Swedish insurance companies during the third quarter of 2004. Preliminary data FM 12 SM 0405 Försäkringsbolagen under tredje kvartalet 2004 Preliminära uppgifter Swedish insurance companies during the third quarter of 2004. Preliminary data I korta drag Försäkringsbolagens placeringstillgångar

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Hushållens finansiella förmögenhet ökade. Hushållen hade ett positivt sparande

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Hushållens finansiella förmögenhet ökade. Hushållen hade ett positivt sparande FM 17 SM 1002 Finansräkenskaper första kvartalet 2010 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Hushållens finansiella förmögenhet ökade Hushållens finansiella förmögenhet

Läs mer

Försäkringsbolagen under andra kvartalet 2012. Swedish insurance companies during the second quarter of 2012. Preliminary data

Försäkringsbolagen under andra kvartalet 2012. Swedish insurance companies during the second quarter of 2012. Preliminary data FM 12 SM 1204 Försäkringsbolagen under andra kvartalet 2012 Preliminära uppgifter Swedish insurance companies during the second quarter of 2012. Preliminary data I korta drag Försäkringsbolagens placeringstillgångar

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer FM 17 SM 1203 Finansräkenskaper andra kvartalet 2012, korrigerad 2012-10-19 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Korrigering av koncernlån på både tillgång och skuldsidan

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Hushållens förmögenhet krymper

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Hushållens förmögenhet krymper FM 17 SM 0804 Finansräkenskaper tredje kvartalet 2008 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Hushållens förmögenhet krymper Under tredje kvartalet minskade hushållens

Läs mer

Försäkringsbolagen under första kvartalet 2005. Swedish insurance companies during the first quarter of 2005. Preliminary data

Försäkringsbolagen under första kvartalet 2005. Swedish insurance companies during the first quarter of 2005. Preliminary data FM 12 SM 0502 Försäkringsbolagen under första kvartalet 2005 Preliminära uppgifter Swedish insurance companies during the first quarter of 2005. Preliminary data I korta drag Försäkringsbolagens placeringstillgångar

Läs mer

8 miljarder nettosparades i fonder 4:e kvartalet. Hushållen fortsätter köpa fonder. Julie Bonde, SCB, tfn 08-506 945 39, julie.bonde@scb.

8 miljarder nettosparades i fonder 4:e kvartalet. Hushållen fortsätter köpa fonder. Julie Bonde, SCB, tfn 08-506 945 39, julie.bonde@scb. FM 37 SM 0401 Värdepappersfonderna 4:e kvartalet 2003 Mutual funds fourth quarter 2003 I korta drag 8 miljarder nettosparades i fonder 4:e kvartalet Det sammanlagda värdet för Sverigeregistrerade fonder

Läs mer

Finansräkenskaper tredje kvartalet 2009, korrigerad Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer

Finansräkenskaper tredje kvartalet 2009, korrigerad Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer FM 17 SM 0904 Finansräkenskaper tredje kvartalet 2009, korrigerad 2009-12-18 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Korrigering av svenska icke-finansiella företags

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer FM 17 SM 1101 Finansräkenskaper fjärde kvartalet 2010 och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Fortsatt låneökning för hushållen om än i dämpad takt Hushållen fortsätter att skuldsätta sig allt

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Nu lånar hushållen pengar igen

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Nu lånar hushållen pengar igen FM 17 SM 0903 Finansräkenskaper andra kvartalet 2009 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Nu lånar hushållen pengar igen Hushållens lån i banker och bostadsinstitut

Läs mer

Försäkringsbolagen under fjärde kvartalet Swedish insurance companies during the fourth quarter of Preliminary data

Försäkringsbolagen under fjärde kvartalet Swedish insurance companies during the fourth quarter of Preliminary data FM 12 SM 0301 Försäkringsbolagen under fjärde kvartalet 2002 Preliminära uppgifter Swedish insurance companies during the fourth quarter of 2002. Preliminary data I korta drag Försäkringsbolagens placeringstillgångar

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Hushållens skulder fortsätter öka. Positivt sparande i offentlig sektor

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Hushållens skulder fortsätter öka. Positivt sparande i offentlig sektor FM 17 SM 0501 Finansräkenskaper fjärde kvartalet 2004 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer Financial Accounts fourth quarter 2004 I korta drag Hushållens skulder fortsätter öka

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Uppgång på aktiemarknaden. Negativt sparande hos staten

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Uppgång på aktiemarknaden. Negativt sparande hos staten FM 17 SM 0402 Finansräkenskaper fjärde kvartalet 2003 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer Financial Accounts forth quarter 2003 I korta drag Uppgång på aktiemarknaden Under hösten

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. 08 k3. 09 k1. 07 k4. 08 k1. 08 k4. 08 k2

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. 08 k3. 09 k1. 07 k4. 08 k1. 08 k4. 08 k2 FM 17 SM 1103 Finansräkenskaper andra kvartalet 2011 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Hushållen sparar mer Trots stora försäljningar av aktier och aktiefonder

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Förmögenhet Tillgångar Skulder. 02 k1. 99 k1. 01 k1. 00 k1

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Förmögenhet Tillgångar Skulder. 02 k1. 99 k1. 01 k1. 00 k1 FM 17 SM 1102 Finansräkenskaper första kvartalet 2011 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Hushållens förmögenhet något lägre Hushållens finansiella förmögenhet minskade

Läs mer

Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2003

Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2003 OE 12 SM 0401 Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2003 Financial assets and liabilities for municipalities and county councils, 31 December 2003 I korta drag

Läs mer

I korta drag. Finansräkenskaper tredje kvartalet 2015 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer FM 17 SM 1504

I korta drag. Finansräkenskaper tredje kvartalet 2015 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer FM 17 SM 1504 Finansräkenskaper tredje kvartalet 215 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer Financial accounts third quarter 215 FM 17 SM 154 I korta drag Hushållens finansiella förmögenhet minskade

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Övriga 3% Bankinlåning 17% Bostadsrättsandelar. Premiepensionsfonder

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Övriga 3% Bankinlåning 17% Bostadsrättsandelar. Premiepensionsfonder FM 17 SM 1303 Finansräkenskaper andra kvartalet 2013 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Hushållens förmögenhet minskade trots positivt finansiellt sparande Hushållen

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Fallande räntor och svagare krona. Hushållen försäkringssparar och lånar till bostäder

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Fallande räntor och svagare krona. Hushållen försäkringssparar och lånar till bostäder FM 17 SM 0403 Finansräkenskaper första kvartalet 2004 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer Financial Accounts first quarter 2004 I korta drag Fallande räntor och svagare krona

Läs mer

I korta drag. Försäkringsbolagen under 2008. Preliminära uppgifter FM 12 SM 0903

I korta drag. Försäkringsbolagen under 2008. Preliminära uppgifter FM 12 SM 0903 FM 12 SM 93 Försäkringsbolagen under 28 Preliminära uppgifter Swedish companies 28. Preliminary data I korta drag Redovisningen avser svenska riksbolag för skadeförsäkring och livförsäkringsbolag (inkl.

Läs mer

10 EndValue i CA (P Max (0; w i Min ([30]%; 1))) InitialValue i i=1 The following tables summarise SEB's income statements and balance sheets and provide certain key ratios as at and for each

Läs mer

Svenskt portföljinnehav 2014

Svenskt portföljinnehav 2014 D BETALNINGSBALANS OCH FINANSMARKNA RAPPORT 2015:1 ISSN 1654-8116 (Online) All officiell statistik finns på: www.scb.se Statistikservice: tfn 08-506 948 01 All official statistics can be found at: www.scb.se

Läs mer

VIDTAGNA ÅTGÄRDER ÅTERSTÄLLER RÖRELSEMARGINALEN

VIDTAGNA ÅTGÄRDER ÅTERSTÄLLER RÖRELSEMARGINALEN Delårsrapport Delårsrapport januari januari-juni september 2013 2012 VIDTAGNA ÅTGÄRDER ÅTERSTÄLLER RÖRELSEMARGINALEN NETTOOMSÄTTNING 278,9 Mkr (278,8) RESULTAT EFTER FINANSNETTO 28,9 Mkr (34,6) RÖRELSEMARGINAL

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016

Kvartalsrapport Q1 2016 Kvartalsrapport 2016 1 januari till 31 mars 2016 Official report is the English and in Euro. This is a partly translated version to Swedish and SEK, for convenience purposes only. Exchange rate used as

Läs mer

Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2007

Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2007 OE 12 SM 0801 Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2007 Financial assets and liabilities for municipalities and county councils, December 31, 2007 I korta drag

Läs mer

Finansiella företag 2001. Financial enterprises 2001

Finansiella företag 2001. Financial enterprises 2001 Finansiella företag 2001 Financial enterprises 2001 Finansiella företag 2001 1 Financial enterprises 2001 11 Statistiska centralbyrån 2002 Financial enterprises 2001 Official Statistics of Sweden Statistics

Läs mer

Kommunernas finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2002

Kommunernas finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2002 Kommunernas finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2002 Financial assets and liabilities for municipalities and county councils, 31 December 2002 I korta drag Lån till kommunägda företag största

Läs mer

I korta drag. Finansräkenskaper andra kvartalet 2015 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer FM 17 SM 1503

I korta drag. Finansräkenskaper andra kvartalet 2015 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer FM 17 SM 1503 Finansräkenskaper andra kvartalet 215 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer Financial accounts second quarter 215 FM 17 SM 153 I korta drag Hushållen lånade samtidigt som förmögenheten

Läs mer

Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2006

Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2006 OE 12 SM 0701 Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2006 Financial assets and liabilities for municipalities and county councils, December 31, 2006 I korta drag

Läs mer

SenseAir Delårsrapport januari juni 2012

SenseAir Delårsrapport januari juni 2012 SenseAir delårsrapport Jan-Mars 2012 1 (13) Sensors for Life SenseAir Delårsrapport januari juni 2012 Sex månader i korthet Nettoomsättningen för SenseAir-koncernen uppgick till 61821 ksek varav 61034

Läs mer

Ownership of shares in companies quoted on Swedish exchanges, December 2015. Hushållens aktieförmögenhet fortsätter öka

Ownership of shares in companies quoted on Swedish exchanges, December 2015. Hushållens aktieförmögenhet fortsätter öka FM 20 SM 1601 Aktieägarstatistik Aktieägande i bolag noterade på svensk marknadsplats, december 2015 Ownership of shares in companies quoted on Swedish exchanges, December 2015 I korta drag Hushållens

Läs mer

Försäkringsbolagen under 2001

Försäkringsbolagen under 2001 1 FM 12 SM 0204 Försäkringsbolagen under 2001 Preliminära uppgifter Swedish insurance companies 2001. Preliminary data Redovisningen avser svenska riksbolag (inalles 124 bolag, varav 26 är traditionella

Läs mer

SenseAir Delårsrapport januari september 2012

SenseAir Delårsrapport januari september 2012 SenseAir delårsrapport januari-september 2012 1 (1) Sensors for Life SenseAir Delårsrapport januari september 2012 Nio månader i korthet Nettoomsättningen för SenseAir-koncernen uppgick till 90 519 ksek

Läs mer

Försäkringsföretagen under fjärde kvartalet Swedish insurance companies during the fourth quarter of Preliminary data

Försäkringsföretagen under fjärde kvartalet Swedish insurance companies during the fourth quarter of Preliminary data Försäkringsföretagen under fjärde kvartalet 2016 Preliminära uppgifter Swedish insurance companies during the fourth quarter of 2016. Preliminary data I korta drag Försäkringsföretagens placeringstillgångar

Läs mer

Försäkringsföretagen under tredje kvartalet Swedish insurance companies during the third quarter of Preliminary data

Försäkringsföretagen under tredje kvartalet Swedish insurance companies during the third quarter of Preliminary data Försäkringsföretagen under tredje kvartalet 2014 Preliminära uppgifter Swedish insurance companies during the third quarter of 2014. Preliminary data I korta drag Försäkringsföretagens placeringstillgångar

Läs mer

Lågt fondsparande men ökad förmögenhet. PPM drog upp nettosparandet

Lågt fondsparande men ökad förmögenhet. PPM drog upp nettosparandet FM 37 SM 0701 Värdepappersfonderna 4:e kvartalet 2006 Mutual funds fourth quarter 2006 I korta drag Lågt fondsparande men ökad förmögenhet Vid utgången av 2006 var den sammanlagda fondförmögenheten för

Läs mer

Finansmarknad Financial market

Finansmarknad Financial market Finansmarknad Financial market Finansmarknad Financialmarket 408 448 Finansmarknad Financial market 410 449 Skadeförsäkring: under året influten premieinkomst och utbetalda försäkringsersättningar, milj.

Läs mer

I korta drag. Investeringsfonder 2:a kvartalet 2015 FM 37 SM 1503

I korta drag. Investeringsfonder 2:a kvartalet 2015 FM 37 SM 1503 FM 37 SM 1503 Investeringsfonder 2:a kvartalet 2015 Investment funds second quarter 2015 I korta drag Fondförmögenheten minskar Den totala fondförmögenheten var vid utgången av det andra kvartalet värderad

Läs mer

Kvartalsrapport Q och bokslutskommuniké 2015

Kvartalsrapport Q och bokslutskommuniké 2015 Kvartalsrapport Q4 2015 och bokslutskommuniké 2015 1 oktober till 31 december 2015 Official Q4 report is the English and in Euro. This is a partly translated version to Swedish and SEK, for convenience

Läs mer

KVARTALSRAPPORT VÄRDEPAPPERSFONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

KVARTALSRAPPORT VÄRDEPAPPERSFONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rapporten ska lämnas till Finansinspektionen Uppgifterna kommer att lämnas till Statistiska centralbyrån och Sveriges riksbank A. Allmänna fonduppgifter B. Tillgångar, skulder och

Läs mer

I korta drag. Investeringsfonder 1:a kvartalet 2017 FM 37 SM Fondförmögenheten ökar. Hushållens fondsparande.

I korta drag. Investeringsfonder 1:a kvartalet 2017 FM 37 SM Fondförmögenheten ökar. Hushållens fondsparande. FM 37 SM 17102 Investeringsfonder 1:a kvartalet 2017 Investment funds first quarter 2017 I korta drag Fondförmögenheten ökar Den totala fondförmögenheten i svenskregistrerade investeringsfonder uppgick

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag; SFS 2015:817 Utkom från trycket den 11 december 2015 utfärdad den 26 november 2015.

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Icke-finansiella bolag emitterade mer värdepapper

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Icke-finansiella bolag emitterade mer värdepapper FM 17 SM 1703 Finansräkenskaper andra kvartalet 2017 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer Financial accounts second quarter 2017 I korta drag Icke-finansiella bolag emitterade

Läs mer

Delårsrapport 2015-06-30

Delårsrapport 2015-06-30 Delårsrapport 2015-06-30 DELÅRSRAPPORT 2015-06-30 Skurups Sparbank, organisationsnummer 548000-7409, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2015-01-01 2015-06-30. Utveckling av resultat

Läs mer

Vitec 2013 på 30 sekunder

Vitec 2013 på 30 sekunder Vitec 2013 på 30 sekunder Klicka på symbolen för att infoga bild här. Bilden ska vara utfallande (undantag frilagda objekt) och får inte vara bredare än vad stödlinjen visar. Bilden placeras alltid under

Läs mer

Premieinkomsten för livförsäkringsbolagen minskade. Livbolagens fördelning av premieinkomst på tjänstepensionsförsäkringsgrenar

Premieinkomsten för livförsäkringsbolagen minskade. Livbolagens fördelning av premieinkomst på tjänstepensionsförsäkringsgrenar FM 12 SM 74 Försäkringsbolagen under 26 Preliminära uppgifter Swedish companies 26. Preliminary data I korta drag Redovisningen avser svenska riksbolag för skadeförsäkring och livförsäkringsbolag (inkl.

Läs mer

Försäkringsbolagen under 2004 FM 12 SM 0504. Preliminära uppgifter. Livförsäkringsbolagen. Swedish insurance companies 2004.

Försäkringsbolagen under 2004 FM 12 SM 0504. Preliminära uppgifter. Livförsäkringsbolagen. Swedish insurance companies 2004. FM 12 SM 0504 Försäkringsbolagen under 2004 Preliminära uppgifter Swedish companies 2004. Preliminary data I korta drag Redovisningen avser 122 svenska riksbolag, varav 31 är traditionella livförsäkringsbolag,

Läs mer

Provisionsintäkterna har ökat med 8 % till 11,2 Mkr (10,4 Mkr). Ökning har främst skett av intäkter från värdepappersförmedling och försäkringar.

Provisionsintäkterna har ökat med 8 % till 11,2 Mkr (10,4 Mkr). Ökning har främst skett av intäkter från värdepappersförmedling och försäkringar. VIMMERBY SPARBANK AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Allmänt om verksamheten Vimmerby Sparbank redovisar ett, jämfört med tidigare år svagare resultat för första halvåret 2015. Resultat före kreditförluster

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Allmänt om verksamheten forsätter att visa ett stabilt resultat trots sjunkande räntenetto. Räntenettot är 1 % lägre jämfört med 30 juni 2013, provisionsintäkterna

Läs mer

I korta drag. Investeringsfonder 4:e kvartalet 2016 FM 37 SM Fondförmögenheten ökar. Hushållens fondsparande

I korta drag. Investeringsfonder 4:e kvartalet 2016 FM 37 SM Fondförmögenheten ökar. Hushållens fondsparande FM 37 SM 17101 Investeringsfonder 4:e kvartalet 2016 Investment funds fourth quarter 2016 I korta drag Fondförmögenheten ökar Den totala fondförmögenheten vid utgången av december var 3 346 miljarder kronor.

Läs mer

Sammanställning Sparbankernas ekonomiska rapporter 2013

Sammanställning Sparbankernas ekonomiska rapporter 2013 Sammanställning Sparbankernas ekonomiska rapporter 2013 Sammanställd av Sparbankernas Riksförbund Om sparbankerna I Sverige finns totalt 63 sparbanker varav 61 är medlemmar i Spar bankernas Riksförbund.

Läs mer

FINANSMARKNADSSTATISTIK

FINANSMARKNADSSTATISTIK FINANSMARKNADSSTATISTIK Enheten för Betalningsbalans- och Finansmarknadsstatistik, SCB i Produceras av SCB på uppdrag av Sveriges riksbank -07-26 FM5001 M06 Förändringar Finansmarknadsstatistik april Till

Läs mer

I korta drag. Investeringsfonder 3:e kvartalet 2010 FM 37 SM 1004

I korta drag. Investeringsfonder 3:e kvartalet 2010 FM 37 SM 1004 FM 37 SM 1004 Investeringsfonder 3:e kvartalet 2010 Investment funds third quarter 2010 I korta drag Fondförmögenheten ökade Trots ett blygsamt sparande ökade fondförmögenheten under tredje kvartalet med

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för januari juni 2015 Styrelsen för Högsby Sparbank (532800-6217) får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2015-01-01 2015-06-30.

Läs mer

så här läser du ditt värdebesked

så här läser du ditt värdebesked så här läser du ditt värdebesked Notera att samtliga redovisade poster/värden i värdebeskedet endast utgör illustration och således är fiktiva. försäkringsinformation och försättsblad INVESTMENT REPORT

Läs mer

FM 37 SM 1604 Investeringsfonder 3:e kvartalet 2016 Fondförmögenheten ökar Hushållens fondsparande Kontaktpersoner:

FM 37 SM 1604 Investeringsfonder 3:e kvartalet 2016 Fondförmögenheten ökar Hushållens fondsparande Kontaktpersoner: FM 37 SM 1604 Investeringsfonder 3:e kvartalet 2016 Investment funds third quarter 2016 I korta drag Fondförmögenheten ökar Den totala fondförmögenheten vid utgången av september var 3 204 miljarder kronor.

Läs mer

Scandinavian Biogas Fuels International Koncern Delårsrapport januari mars 2014

Scandinavian Biogas Fuels International Koncern Delårsrapport januari mars 2014 Scandinavian Biogas Fuels International Koncern Delårsrapport januari mars 2014 (oreviderad IFRS) Omsättningen ökade med 3 procent jämfört med samma period förra året och uppgick till 40,6 MSEK (39,6 MSEK)

Läs mer

Delårsrapport Januari - juni 2015

Delårsrapport Januari - juni 2015 Delårsrapport Januari - juni Innehållsförteckning Sida Delårsrapport för andra kvartalet 3 Utveckling av resultat och ställning under andra kvartalet 3 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 3 Transaktioner

Läs mer

En översikt över betydande redovisningsprinciper som används är önskvärd

En översikt över betydande redovisningsprinciper som används är önskvärd 1 (19) I 4 kap. 14 24 i finansministeriets förordning om bokslut och koncernbokslut i kreditinstitut och värdepappersföretag (FMF) specificeras de upplysningar som skall lämnas i noter till bokslutet.

Läs mer

Området strukturerade produkter, främst Spax, har haft en stor efterfrågan under året. Vid halvårsskiftet fanns placeringar i spaxar på 63 Mkr.

Området strukturerade produkter, främst Spax, har haft en stor efterfrågan under året. Vid halvårsskiftet fanns placeringar i spaxar på 63 Mkr. ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2009 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta som vid årets ingång uppgick till 2 procent sänktes löpande under året till 0,50 procent vid halvårsskiftet.

Läs mer

Fondförmögenheten ökade andra kvartalet. Hushållen sålde både aktie- och räntefonder

Fondförmögenheten ökade andra kvartalet. Hushållen sålde både aktie- och räntefonder FM 37 SM 0703 Värdepappersfonderna 2:a kvartalet 2007 Mutual funds second quarter 2007 I korta drag Fondförmögenheten ökade andra kvartalet Vid utgången av andra kvartalet 2007 var den sammanlagda förmögenheten

Läs mer

Negativt nettofondsparande för hushållen

Negativt nettofondsparande för hushållen FM 37 SM 1602 Investeringsfonder 1:a kvartalet 2016 Investment funds first quarter 2016 I korta drag Negativt nettofondsparande för hushållen Hushållens nettosparande i svenskregistrerade fonder var negativt

Läs mer

Sjöfartsföretag 2014 Water Transport 2014

Sjöfartsföretag 2014 Water Transport 2014 Statistik 2016:16 Sjöfartsföretag 2014 Water Transport 2014 Publiceringsdatum: 2016-05-19 Se Beskrivning av statistiken för metod med mera Kontaktperson: Trafikanalys Jan Östlund tel: 010-414 42 24, e-post:

Läs mer

RESULTATRÄKNINGS- OCH BALANCRÄKNINGSSCHEMA FÖR FONDBOLAG

RESULTATRÄKNINGS- OCH BALANCRÄKNINGSSCHEMA FÖR FONDBOLAG 524 Nr 151 Bilaga I RESULTATRÄKNINGS- OCH BALANCRÄKNINGSSCHEMA FÖR FONDBOLAG RESULTATRÄKNING Provisionsintäkter Förvaltningsarvoden - Återburna förvaltningsarvoden Teckningsprovisioner Inlösningsprovisioner

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2011 för Sparbanken Skaraborg AB

Delårsrapport januari - juni 2011 för Sparbanken Skaraborg AB Sida 1 (7) Delårsrapport januari - juni 2011 för Sparbanken Skaraborg AB Verksamheten Under första halvåret har efterfrågan på krediter minskat. De främsta orsakerna är stigande ränteläge, regler kring

Läs mer

KVARTALSRAPPORT FÖR VP-FONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

KVARTALSRAPPORT FÖR VP-FONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER Gäller fr.o.m. period 201412 KVARTALSRAPPORT FÖR VP-FONDER OCH SPECIALFONDER INNEHÅLLSFÖRTECKNING A. Allmänna fonduppgifter B. Tillgångar, skulder och fondens värde C. Transaktioner under kvartalet D.

Läs mer

KVARTALSRAPPORT LIVFÖRSÄKRINGSFÖRETAG INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

KVARTALSRAPPORT LIVFÖRSÄKRINGSFÖRETAG INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER Bilaga 1 FFFS 2008:16 KVARTALSRAPPORT LIVFÖRSÄKRINGSFÖRETAG INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rapporten ska lämnas till Finansinspektionen Vissa uppgifter kommer att lämnas till Statistiska centralbyrån A. Resultaträkning

Läs mer

Stort nettoutflöde ur fonder under tredje kvartalet. Hushållen sålde innehav i aktiefonder

Stort nettoutflöde ur fonder under tredje kvartalet. Hushållen sålde innehav i aktiefonder FM 37 SM 0704 Värdepappersfonder 3:e kvartalet 2007 Mutual funds third quarter 2007 I korta drag Stort nettoutflöde ur fonder under tredje kvartalet Hushållen sålde under tredje kvartalet andelar i svenskregistrerade

Läs mer

I korta drag. Försäkringsföretagen under 2014. Preliminära uppgifter FM 12 SM 1503

I korta drag. Försäkringsföretagen under 2014. Preliminära uppgifter FM 12 SM 1503 FM 12 SM 153 Försäkringsföretagen under 214 Preliminära uppgifter Swedish companies 214. Preliminary data I korta drag Redovisningen avser svenska riksföretag för skadeförsäkring och livförsäkringsföretag

Läs mer

Ownership of shares in companies quoted on Swedish exchanges, December 2013. Färre men rikare aktieägare

Ownership of shares in companies quoted on Swedish exchanges, December 2013. Färre men rikare aktieägare FM 20 SM 1401 Aktieägarstatistik Aktieägande i bolag noterade på svensk marknadsplats, december 2013 Ownership of shares in companies quoted on Swedish exchanges, December 2013 I korta drag Färre men rikare

Läs mer

Kommunernas och landstingens resultat 2012. Preliminära uppgifter från kommunernas och landstingens resultatoch balansräkningar

Kommunernas och landstingens resultat 2012. Preliminära uppgifter från kommunernas och landstingens resultatoch balansräkningar OE 24 SM 1301 Kommunernas och landstingens resultat 2012 Preliminära uppgifter från kommunernas och landstingens resultatoch balansräkningar Statement of accounts for the municipalities and county councils

Läs mer

Benämningarna SE och E ovan avser tilläggsupplysningar enligt blanketterna i den EU-gemensamma tillsynsrapporteringen.

Benämningarna SE och E ovan avser tilläggsupplysningar enligt blanketterna i den EU-gemensamma tillsynsrapporteringen. Bilaga 7 Anvisningar till blankett Kompletterande tillsynsrapportering tilläggsuppgifter ECB Begrepp och uttryck i blanketten och i dessa anvisningar har samma betydelse som i lagen (1995:1560) om årsredovisning

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv2 2004 Jan Lidén

FöreningsSparbanken Kv2 2004 Jan Lidén FöreningsSparbanken Kv2 2004 Jan Lidén 2 Sammanfattning Kv2 2004 God intäktsutveckling, bästa räntenettot någonsin Provisionsnetto på rekordnivåer Stark utlåningstillväxt Robur tog marknadsandelar Skärpt

Läs mer

2010 2011 2012 2013E 2014E

2010 2011 2012 2013E 2014E IAR Systems Group AB Q1 i linje med förväntningarna Analytiker: Johan Broström +46 8 545 07 221 Datum: 2013-04-29 Med en omsättning på SEK 57,7 miljoner och ett rörelseresultat på SEK 8,1 miljoner var

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Januari Juni 2005. SkandiaBanken koncern

DELÅRSRAPPORT. Januari Juni 2005. SkandiaBanken koncern DELÅRSRAPPORT Januari Juni 2005 SkandiaBanken koncern Förvaltningsberättelse Koncernen SkandiaBanken Aktiebolag (publ) avger härmed delårsrapport för perioden januari-juni 2005. Resultat SkandiaBankens

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Januari-juni 2015

DELÅRSRAPPORT. Januari-juni 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-juni 2015 1 Delårsrapport för perioden januari-juni 2015 Styrelsen för Markaryds Sparbank, 529000-8506, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden den

Läs mer

Swedbank En ledande bank i Norden och Baltikum

Swedbank En ledande bank i Norden och Baltikum Swedbank En ledande bank i Norden och Baltikum 1 Historik, Swedbank 1820 grundades den första sparbanken i Göteborg 1915 grundades den första jordbrukskassan 1991 bildades Föreningsbanken genom en fusion

Läs mer

STATISTIK. Tabell 1 Finansbolagens utlåning och leasing i SEK och utländsk valuta... 36

STATISTIK. Tabell 1 Finansbolagens utlåning och leasing i SEK och utländsk valuta... 36 Tabell 1 Finansbolagens utlåning och leasing i SEK och utländsk valuta.... 36 Tabell 2 Finansbolagens utlåning i SEK och utländsk valuta. Kundstruktur... 36 Tabell 3 Finansbolagens balansräkning vid utgången

Läs mer

Förvaltning av guld- och valutareserven

Förvaltning av guld- och valutareserven Förvaltning av guld- och valutareserven Innehåll Riksbankens mål och syftet med guld- och valutareserven Vad innebär förvaltningsuppdraget? Guldreserven Valutareserven Styrande regelverk Riksbankens guld-

Läs mer

Aktieägande i bolag noterade på svensk marknadsplats, juni 2011. Ownership of shares in companies quoted on Swedish exchanges, June 2011

Aktieägande i bolag noterade på svensk marknadsplats, juni 2011. Ownership of shares in companies quoted on Swedish exchanges, June 2011 FM 20 SM 1102 Aktieägarstatistik Aktieägande i bolag noterade på svensk marknadsplats, juni 2011 Ownership of shares in companies quoted on Swedish exchanges, June 2011 I korta drag Aktieägandet under

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2000

HALVÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2000 Pressrelease den 10 augusti 2000 från B&N Nordsjöfrakt AB (publ) HALVÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2000 Resultatet före skatt blev + 7 MSEK (motsvarande resultat föregående år -8 MSEK) 12 MSEK har intäktsförts

Läs mer

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2015

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2015 Delårsrapport Dalslands Sparbank Januari Juni 2015 Delårsrapport för Januari Juni 2015 Verksamhetens art och inriktning Dalslands Sparbanks verksamhetsområde omfattar Mellerud, Ed, Färgelanda och Bengtsfors

Läs mer

Moderbolagets resultaträkning

Moderbolagets resultaträkning Moderbolagets resultaträkning Januari december, MSEK Not 2008 2007 2006 1) Nettoomsättning 1) m2 5 086 3 236 2 601 Kostnader för sålda varor och tjänster 669 368 285 Bruttoresultat 4 417 2 868 2 316 Försäljningskostnader

Läs mer

Anvisning 2 Kvartalsrapportering för värdepappersfonder och specialfonder

Anvisning 2 Kvartalsrapportering för värdepappersfonder och specialfonder Gäller fr.o.m. period 201412 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Anvisning 2 Kvartalsrapportering för

Läs mer

Verkställande direktören för Svea Ekonomi AB, org nr 556489-2924, avger härmed delårsrapport för perioden 1 januari - 30 juni 2015.

Verkställande direktören för Svea Ekonomi AB, org nr 556489-2924, avger härmed delårsrapport för perioden 1 januari - 30 juni 2015. SVEA EKONOMI AB DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören för Svea Ekonomi AB, org nr 556489-2924, avger härmed delårsrapport för perioden 1 januari - 30 juni 2015. Verksamhet Svea Ekonomi AB bedriver, med

Läs mer

Finansiella företag Financial enterprises 2002

Finansiella företag Financial enterprises 2002 Finansiella företag 2002 Financial enterprises 2002 Statistiska centralbyrån 2003 Financial enterprises 2002 Official Statistics of Sweden Statistics Sweden 2003 Tidigare publicering T.o.m. 1990 utgiven

Läs mer

Organisationsnr Institutnr Kvartal År. Riktigheten av lämnade uppgifter i denna blankett och bifogade specifikationer intygas

Organisationsnr Institutnr Kvartal År. Riktigheten av lämnade uppgifter i denna blankett och bifogade specifikationer intygas Bilaga 1 REMISSEXEMPLAR FFFS 2015:xx KVARTALSSTATISTIK FÖR VISSA VÄRDEPAPPERSBOLAG Institut Organisationsnr Institutnr Kvartal År Blanketten skall ha kommit in till Statistiska centralbyrån senast den

Läs mer