Försäkringsbolagen under andra kvartalet Swedish insurance companies during the second quarter of Preliminary data

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försäkringsbolagen under andra kvartalet 2012. Swedish insurance companies during the second quarter of 2012. Preliminary data"

Transkript

1 FM 12 SM 1204 Försäkringsbolagen under andra kvartalet 2012 Preliminära uppgifter Swedish insurance companies during the second quarter of Preliminary data I korta drag Försäkringsbolagens placeringstillgångar Redovisningen avser svenska riksbolag för skadeförsäkring och livförsäkring (inkl. fondförsäkring) samt större lokala skadebolag. Pensionsmyndigheten och tjänstepensionskassor ingår inte i statistiken. Fördelning av försäkringsbolagens tillgångar Övriga fin. placeringar 11% Räntebärande värdepapper 41% Aktier och andelar 48% Räntebärande värdepapper innefattar även upplupna ränteintäkter. Försäkringsbolagens totala placeringstillgångar har ökat under andra kvartalet 2012 och hade i slutet av kvartalet ett värde på miljarder kronor. Det är en ökning med 24 miljarder kronor sedan första kvartalet 2012 och en ökning med 72 miljarder kronor jämfört med andra kvartalet Av andra kvartalets totala placeringstillgångar på miljarder kronor är 966 miljarder kronor ut- Kontaktpersoner: Mikael Larsson, SCB, tfn , Jens Viklund, SCB, tfn , Statistiken har producerats av SCB på uppdrag av Finansinspektionen, som ansvarar för officiell statistik inom området. ISSN Serie FM Finansmarknad. Utkom den 6 september URN:NBN:SE:SCB-2012-FM12SM1204.pdf Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken. Utgivare av Statistiska meddelanden är Stefan Lundgren, SCB.

2 Finansinspektionen och SCB 2 FM 12 SM 1204 ländska placeringar jämfört med 974 miljarder kronor föregående kvartal och 982 miljarder kronor under andra kvartalet Livbolagens fördelning av tillgångarna Övriga fin. placeringar 10% Räntebärande värdepapper 39% Aktier och andelar 51% Livbolagens kapitalplaceringar ökade under andra kvartalet 2012 med 17 miljarder kronor till miljarder kronor. Sett till livbolagens fördelning av placeringstillgångarna utgör andelen aktier och andelar 51 procent, andelen räntebärande värdepapper 39 procent och andelen övriga finansiella placeringar står för 10 procent av totala placeringstillgångar. Skadebolagens fördelning av tillgångarna Övriga fin. placeringar 12% Räntebärande värdepapper 55% Aktier och andelar 33% Skadebolagens kapitalplaceringar ökade med 7 miljarder kronor till 512 miljarder kronor under andra kvartalet. Skadebolagens aktier och andelar hade vid utgången av andra kvartalet ett värde på 168 miljarder kronor. Räntebärande värdepapper uppgick till 280 miljarder kronor och övriga finansiella placeringar hade ett värde på 64 miljarder kronor. Räntebärande värdepapper innefattar även upplupna ränteintäkter.

3 Finansinspektionen och SCB 3 FM 12 SM 1204 Marknadsvärdet på aktier och fondandelar minskar Försäkringsbolagens ställningsvärde av aktier och andelar minskade under perioden och hade i slutet av andra kvartalet 2012 ett marknadsvärde på miljarder kronor att jämföra med miljarder kronor kvartalet innan. Livbolagen nettoköpte aktier och andelar för 0,6 miljarder kronor och skadebolagen nettoköpte för 5 miljarder kronor under kvartalet. Förändrad insamling och publicering av försäkringsbolagens kapitalplaceringar Från och med första kvartalet 2009 rapporterar inte alla försäkringsbolag rapporten ''Försäkringsbolagens kapitalplaceringar''. Bolag med en balansomslutning överstigande 1 miljard fortsätter att rapportera kvartalsvis. Bolag med en balansomslutning över 100 miljoner upp till och med 1 miljard kronor rapporterar årsvis och bolag men en balansomslutning upp till och med 100 miljoner kronor undantas från rapportering. De uppgifter som publiceras är uppräknade för att täcka hela populationen. Dessutom har blanketten som försäkringsbolagen använder för rapportering av kapitalplaceringar ändrats. Dessa förändringar gör att vissa sektornedbrytningar har förändrats samtidigt som nya nedbrytningar har tillkommit. Tidigare krav på försäkringsbolag att lämna uppgifter om bruttominskning och bruttoökning har upphört och enligt nya reglerna ska bolagen redovisa endast nettotransaktioner. Med nettotransaktioner avses det som förut benämndes kontantflöden. På grund av detta har publiceringen från och med kvartal omarbetats.

4 Finansinspektionen och SCB 4 FM 12 SM 1204 Innehåll Tabell 1 ger en övergripande bild av bolagens kapitalplaceringar och avkastning. Tabell 2 visar placeringarnas fördelning för vissa enskilda bolag. Tabell 3 består av vissa finansiella skulder. Fördelningen av försäkringsbolagens tillgångar på skilda placeringsobjekt framgår av Tabell 4. Tabellen visar också nettoförändringar under perioden, dvs. belopp som använts för inköp av värdehandlingar och fastigheter samt för ny- eller ombyggnad av egna fastigheter respektive efter avdrag för belopp som erhållits vid försäljning, utlottning, amortering etc. Tabell 5 är uppställd på samma sätt som tabell 4 men omfattar endast livförsäkringsbolag. Tabell 6 omfattar endast skadebolag. Tabell 7 upptar bl.a. vissa huvudposter av in- och utbetalningar (faktiskt gjorda kontantbetalningar). Skillnaden mellan premieinkomst plus influten kapitalavkastning minus utbetalningar för försäkringsfall och återköp, utgörs i huvudsak av försäkringssparande, driftskostnader och skatter. Tabell 8 redovisar uppgifter om premier och utbetalningar uppdelade på försäkringsgrenar beträffande skadebolag. Tabell 9 innehåller uppgifter om nyteckning av premier för livbolag. Tabeller 5 1. Försäkringsbolagens placeringstillgångar, Mkr 5 2. Vissa större försäkringsbolags placeringstillgångar 6 3. Vissa finansiella skulder, Mkr 7 4. Försäkringsbolagens placeringstillgångar, Mkr 8 5. I tabell 4 ingående tillgångar avseende livförsäkringsbolag, Mkr I tabell 4 ingående tillgångar avseende skadeförsäkringsbolag, Mkr Vissa in- och utbetalningar hos samtliga bolag, Mkr Premier och utbetalningar hos skadeförsäkringsbolagen, Mkr Nyteckning premier livbolag, Mkr 19 Fakta om statistiken 20 In English Summary 22 22

5 Finansinspektionen och SCB 5 FM 12 SM 1204 Tabeller 1. Försäkringsbolagens placeringstillgångar, Mkr 1. Assets of Swedish insurance companies, MSEK Tillgångsslag Assets /30/12 Ställningsvärden Stock values /31/ /30/11 Nettotransaktioner Net transactions 2012 kv Q2 Korta placeringar Short term investments Obligationer Bonds varav / of which statsobligationer government bonds bostadsobligationer housing bonds utländska obligationer foreign bonds Aktier och andelar Shares and participations varav / of which svenska noterade Swedish quoted fondförsäkring unit-linked Byggnader och mark Land and buildings Lån, övr. fin. Placeringar Loans, other fin. investments Summa placeringstillgångar Total capital investments varav utländska tillgångar of which foreign assets Tillgångar efter typ av bolag Investments by company type Livbolag Life insurance companies Skadebolag Non-life insurance companies I aktier och andelar ingår förutom noterade aktier även placeringstillgångar för vilka försäkringstagaren bär placeringsrisk, placeringar i investeringssfonder samt ej noterade aktier. Fondförsäkring avser de tillgångar placerade i värdepappersfonder för vilka försäkringstagaren bär placeringsrisken. Definitionen på Lån, övr. fin placeringar har ändrats från och med första kvartalet I nuvarande definition ingår bland annat utlåning, derivat och repor. Shares and funds include not only listed shares but also investment assets for which the insurance companies bear the investment risks, investments in investment funds and non-listed shares. Fund insurance refers to those assets invested in mutual funds for which the policy holder bears the investment risk. In the definition of loan, other financial investments have been altered since the first quarter In the present definition, lending, derivatives and repurchases among other are included. Totalavkastning (procent) Total return (percent) 2006 kv Q kv Q kv Q kv Q kv Q kv Q1-4 Livbolag (exkl fondförsäkring) Life insurance (excl Unit-linked) 8,3 2,9-7,7 12,5 9,1 2,3 Totalavkastningen anges ackumulerad från årets början. Från 2007 har tillvägagångssättet vid insamling av totalavkastning ändrats, se "Fakta om statistiken" Total return is accumulated from the beginning of the year. From 2007 the data collection of total return has changed, please see the summary.

6 Finansinspektionen och SCB 6 FM 12 SM Vissa större försäkringsbolags placeringstillgångar 2. Assets of some major insurance companies Tabellen visar några av de större bolagens placeringar fördelade på instrument. Observera att det inte nödvändigtvis är de största bolagen på marknaden utan endast de bolag som medgivit tillstånd för enskild publicering. The table shows the asset allocation of some of the major insurance companies. Please note that the companies presented not necessarily are the largest on the market, only companies that have given permission to publication are presented /30/12 Aktier och andelar Räntebärande värdepapper Upplupna ränteintäkter Byggnader och mark Utlåning mm Övrigt Totala kapitalplaceringar, mkr Livbolag Life insurance Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Arbetsmarknadsförsäkringar, pensionsförsäkringsaktiebolag Shares and participations Interest bearing securities Accrued intrest Land and buildings Loans, etc Other Total capital investments, MSEK 36% 54% 1% 3% 4% 2% % 38% 0% 4% 8% 1% Folksam ömsesidig livförsäkring 25% 58% 1% 2% 10% 4% Fondförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Livförsäkringsaktiebolaget Skandia Länsförsäkringar Liv Försäkrings-aktiebolag 93% 6% 0% 0% 0% 0% % 37% 0% 11% 9% 2% % 44% 0% 0% 9% 4% % 56% 1% 0% 10% 7% Swedbank Försäkring AB 96% 1% 0% 0% 3% 0% Försäkringsaktiebolaget Skandia 95% 3% 0% 0% 2% 0% Skadebolag Non-life insurance Folksam ömsesidig sakförsäkring Försäkringsbolaget Pensionsgaranti, ömsesidigt Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag 21% 66% 1% 4% 5% 4% % 54% 0% 0% 19% 1% % 57% 1% 0% 13% 4% % 84% 1% 4% 3% 0% Placeringar i procent av totala kapitalplaceringar. Räntebärande värdepapper omfattar obligationer, penningmarknadsinstrument, förlagsbevis och konverteringslån. Utlåning mm innefattar lån, kassa samt repor. I aktier och andelar ingår även placeringar i t.ex. räntefonder. Uppgifterna är publicerade med tillstånd från bolagen. Investments in procent of total capital investments. Interest-bearing securities comprise bonds, money market instruments, debentures and conversion loans. Lending comprises loans, cash and repurchases. Investments in exchange rate funds are included in shares in funds. Such information is published with permission from the companies.

7 Finansinspektionen och SCB 7 FM 12 SM Vissa finansiella skulder, Mkr 3. Some liabilities, MSEK Obligationslån Efterställda skulder Skulder till Creditor Derivat Repor Bond loans Subordinated liabilities Svenska MFI Swedish MFI Övriga sv. finansiella företag Other Swe. financial corporations Utländska långivare Foreign creditors Derivatives Repurchase agreements Derivat avser derivat med negativa marknadsvärden som tas upp på balansräkningen. Repor avser erhållen köpeskilling från s.k. äkta återköpsavtal. Derivatives refer to derivatives with negative market values that are taken up on the balance sheet. Repurchases refer to paid purchase prices from genuine repurchasing agreements.

8 Finansinspektionen och SCB 8 FM 12 SM Försäkringsbolagens placeringstillgångar, Mkr 4. Assets of Swedish insurance companies, by kind of object, MSEK Ställningsvärden Stock values Nettotransaktioner Net transactions /30/ /31/ /31/ kv Q kv Q1-2 Kassa och banktillgodohavanden Cash at bank and in hand Svenska banker Swedish banks Utländska banker Foreign banks Penningmarknadsinstrument Money market instruments Utgivna i SEK Issued in SEK Utgivna i utländska valuta Issued in foreign currency Utgivna av svenska låntagare Issued by Swedish borrowers Staten Government Kommuner och landsting Municipalities and county councils Banker (MFI) Banks (MFI) Bostadsinstitut (MFI) Housing credit institutions (MFI) Övriga MFI Other MFI Finansiella företag, ej MFI Financial institutions, non-mfi Icke-finansiella företag Non-financial enterprises Övriga svenska låntagare Other Swedish borrowers Utgivna av utländska låntagare Issued by foreign borrowers Obligationer Bonds Utgivna i SEK Issued in SEK Utgivna i utländska valuta Issued in foreign currency Varav aktieindexobligationer Of which Index-linked notes Utgivna av svenska låntagare Issued by Swedish borrowers Staten, realränteobligationer Index-linked treasury bonds Staten, övriga obligationer Other government bonds Kommuner och landsting Municipalities and county councils Banker ( MFI) Banks ( MFI) Bostadsinstitut (MFI) Housing credit institutions (MFI) Övriga MFI Other MFI Finansiella företag, ej MFI Financial institutions, non-mfi Icke finansiella företag Non-financial enterprises Övriga låntagare Other borrowers Utgivna av utländska låntagare Issued by foreign borrowers

9 Finansinspektionen och SCB 9 FM 12 SM (forts) 4. (cont.) Ställningsvärden Stock values Nettotransaktioner Net transactions /30/ /31/ /31/ kv Q kv Q1-2 Förlagsbevis och konverteringslån Debentures and convertible loans Svenska MFI Swedish MFI Svenska finansiella företag, ej MFI Swedish financial institutions, non MFI Övriga svenska låntagare Other Swedish borrowers Utländska låntagare Foreign borrowers Upplupna ränteintäkter Accrued interest Aktier och andelar Shares and participations Varav aktier i helägda fastighetsbolag Of which shares in wholly owned real estate co Svenska aktier Swedish shares Noterade Shares quoted Ej noterade Shares not quoted Utländska aktier Foreign shares Investeringsfonder Investment funds Svenska Swedish Utländska Foreign Varav fonder i fondförsäkring Of which funds in unit-linked insurances Varav placeringar i räntefonder Of which investment in interest funds Teckningsoptioner och andra ägarandelar Options and other ownership shares Lån Loans Lån i SEK Issued in SEK Lån i utländsk valuta Issued in foreign currency Lån till svenska låntagare Issued by Swedish borrowers Staten Government Kommuner och landsting Municipalities and county councils Banker (MFI) Banks (MFI) Bostadsinstitut (MFI) Housing credit institutions (MFI) Övriga MFI Other MFI Finansiella företag, ej MFI Financial institutions, non-mfi Icke-finansiella företag Non-financial enterprises Övriga svenska låntagare Other Swedish borrowers Lån till utländska låntagare Issued by foreign borrowers

10 Finansinspektionen och SCB 10 FM 12 SM (forts) 4. (cont.) Ställningsvärden Stock values Nettotransaktioner Net transactions /30/ /31/ /31/ kv Q kv Q1-2 Byggnader och mark Land and buildings Svenska Swedish Utländska Foreign Derivat Derivatives Repor Repurchase agreements Övriga finansiella placeringar Other financial investments Totala placeringstillgångar Total capital investments Från och med publiceringen avseende första kvartalet 2009 har sektornedbrytningen ändrats. Motpart kommuner och landsting innefattade tidigare endast kommuner. Övriga kreditmarknadsföretag (MFI) har ersatts med övriga MFI. För definition av MFI se ''Fakta om statistiken''. Aktieindexobligationer, aktier i helägda fastighetsbolag, utländska aktier, investeringsfonder och placeringar i räntefonder är nya nedbrytningar sedan första kvartalet Teckningsoptioner och andra ägarandelar innefattade tidigare endast teckningsoptioner. Teckningsoptioner och andra ägarandelar innefattar nu bland annat riskkapitalfonder. Derivat avser derivat med positiva marknadsvärde som tas upp i balansräkningen. Repor avser erlagd köpeskilling från s.k. äkta återköpsavtal. The sector breakdown has been altered as of the publication regarding the first quarter The counterparty of municipalities and county councils made up mostly municipalities earlier. Other credit market companies (such as MFIs) have been replaced with other MFIs. See "Facts about statistics" for the definition of MFI. Equity indexed bonds, shares in wholly owned real estate companies, foreign shares, investment funds and investments in exchange rate funds are new breakdowns since the first quarter Options and other ownership shares earlier comprised only the options themselves. Options and other ownership shares now comprise among other venture capital funds. Derivatives refer to the positive market value taken up in the balance sheet. Repurchases refer to the paid purchase price of a genuine repurchase agreement.

11 Finansinspektionen och SCB 11 FM 12 SM I tabell 4 ingående tillgångar avseende livförsäkringsbolag, Mkr 5. Assets of life insurance companies included in Table 4, MSEK Ställningsvärden Stock values Nettotransaktioner Net transactions /30/ /31/ /31/ kv Q kv Q1-2 Kassa och banktillgodohavanden Cash at bank and in hand Svenska banks Swedish banks Utländska banker Foreign banks Penningmarknadsinstrument Money market instruments Utgivna i SEK Issued in SEK Utgivna i utländska valuta Issued in foreign currency Utgivna av svenska låntagare Issued by Swedish borrowers Staten Government Kommuner och landsting Municipalities and county councils Banker (MFI) Banks (MFI) Bostadsinstitut (MFI) Housing credit institutions (MFI) Övriga MFI Other MFI Finansiella företag, ej MFI Financial institutions, non-mfi Icke-finansiella företag Non-financial enterprises Övriga svenska låntagare Other Swedish borrowers Utgivna av utländska låntagare Issued by foreign borrowers Obligationer Bonds Utgivna i SEK Issued in SEK Utgivna i utländska valuta Issued in foreign currency Varav aktieindexobligationer Of which Index-linked notes Utgivna av svenska låntagare Issued by Swedish borrowers Staten, realränteobligationer Index-linked treasury bonds Staten, övriga obligationer Other government bonds Kommuner och landsting Municipalities and county councils Banker ( MFI) Banks ( MFI) Bostadsinstitut (MFI) Housing credit institutions (MFI) Övriga MFI Other MFI Finansiella företag, ej MFI Financial institutions, non-mfi Icke finansiella företag Non-financial enterprises Övriga låntagare Other borrowers Utgivna av utländska låntagare Issued by foreign borrowers

12 Finansinspektionen och SCB 12 FM 12 SM (forts) 5. (cont.) Ställningsvärden Stock values Nettotransaktioner Net transactions /30/ /31/ /31/ kv Q kv Q1-2 Förlagsbevis och konverteringslån Debentures and convertible loans Svenska MFI Swedish MFI Svenska finansiella företag, ej MFI Swedish financial institutions, non MFI Övriga svenska låntagare Other Swedish borrowers Utländska låntagare Foreign borrowers Upplupna ränteintäkter Accrued interest Aktier och andelar Shares and participations Varav aktier i helägda fastighetsbolag Of which shares in wholly owned real estate co Svenska aktier Swedish shares Noterade Shares quoted Ej noterade Shares not quoted Utländska aktier Foreign shares Investeringsfonder Investment funds Svenska Swedish Utländska Foreign Varav fonder i fondförsäkring Of which funds in unit-linked insurances Varav placeringar i räntefonder Of which investment in interest funds Teckningsoptioner och andra ägarandelar Options and other ownership shares Lån Loans Lån i SEK Issued in SEK Lån i utländsk valuta Issued in foreign currency Lån till svenska låntagare Issued by Swedish borrowers Staten Government Kommuner och landsting Municipalities and county councils Banker (MFI) Banks (MFI) Bostadsinstitut (MFI) Housing credit institutions (MFI) Övriga MFI Other MFI Finansiella företag, ej MFI Financial institutions, non-mfi Icke-finansiella företag Non-financial enterprises Övriga svenska låntagare Other Swedish borrowers Lån till utländska låntagare Issued by foreign borrowers

13 Finansinspektionen och SCB 13 FM 12 SM (forts) 5. (cont.) Ställningsvärden Stock values Nettotransaktioner Net transactions /30/ /31/ /31/ kv Q kv Q1-2 Byggnader och mark Land and buildings Svenska Swedish Utländska Foreign Derivat Derivatives Repor Repurchase agreements Övriga finansiella placeringar Other financial investments Totala placeringstillgångar Total capital investments Från och med publiceringen avseende första kvartalet 2009 har sektornedbrytningen ändrats. Motpart kommuner och landsting innefattade tidigare endast kommuner. Övriga kreditmarknadsföretag (MFI) har ersatts med övriga MFI. För definition av MFI se ''Fakta om statistiken''. Aktieindexobligationer, aktier i helägda fastighetsbolag, utländska aktier, investeringsfonder och placeringar i räntefonder är nya nedbrytningar sedan första kvartalet Teckningsoptioner och andra ägarandelar innefattade tidigare endast teckningsoptioner. Teckningsoptioner och andra ägarandelar innefattar nu bland annat riskkapitalfonder. Derivat avser derivat med positiva marknadsvärde som tas upp i balansräkningen. Repor avser erlagd köpeskilling från s.k. äkta återköpsavtal. The sector breakdown has been altered as of the publication regarding the first quarter The counterparty of municipalities and county councils made up mostly municipalities earlier. Other credit market companies (such as MFIs) have been replaced with other MFIs. See "Facts about statistics" for the definition of MFI. Equity indexed bonds, shares in wholly owned real estate companies, foreign shares, investment funds and investments in exchange rate funds are new breakdowns since the first quarter Options and other ownership shares earlier comprised only the options themselves. Options and other ownership shares now comprise among other venture capital funds. Derivatives refer to the positive market value taken up in the balance sheet. Repurchases refer to the paid purchase price of a genuine repurchase agreement.

14 Finansinspektionen och SCB 14 FM 12 SM I tabell 4 ingående tillgångar avseende skadeförsäkringsbolag, Mkr 6. Assets of non-life insurance companies included in Table 4, MSEK Ställningsvärden Stock values Nettotransaktioner Net transactions /30/ /31/ /31/ kv Q kv Q1-2 Kassa och banktillgodohavanden Cash at bank and in hand Svenska banker Swedish banks Utländska banker Foreign banks Penningmarknadsinstrument Money market instruments Utgivna i SEK Issued in SEK Utgivna i utländska valuta Issued in foreign currency Utgivna av svenska låntagare Issued by Swedish borrowers Staten Government Kommuner och landsting Municipalities and county councils Banker (MFI) Banks (MFI) Bostadsinstitut (MFI) Housing credit institutions (MFI) Övriga MFI Other MFI Finansiella företag, ej MFI Financial institutions, non-mfi Icke-finansiella företag Non-financial enterprises Övriga svenska låntagare Other Swedish borrowers Utgivna av utländska låntagare Issued by foreign borrowers Obligationer Bonds Utgivna i SEK Issued in SEK Utgivna i utländska valuta Issued in foreign currency Varav aktieindexobligationer Of which Index-linked notes Utgivna av svenska låntagare Issued by Swedish borrowers Staten, realränteobligationer Index-linked treasury bonds Staten, övriga obligationer Other government bonds Kommuner och landsting Municipalities and county councils Banker ( MFI) Banks ( MFI) Bostadsinstitut (MFI) Housing credit institutions (MFI) Övriga MFI Other MFI Finansiella företag, ej MFI Financial institutions, non-mfi Icke finansiella företag Non-financial enterprises Övriga låntagare Other borrowers Utgivna av utländska låntagare Issued by foreign borrowers

15 Finansinspektionen och SCB 15 FM 12 SM (forts) 6. (cont.) Ställningsvärden Stock values Nettotransaktioner Net transactions /30/ /31/ /31/ kv Q kv Q1-2 Förlagsbevis och konverteringslån Debentures and convertible loans Svenska MFI Swedish MFI Svenska finansiella företag, ej MFI Swedish financial institutions, non MFI Övriga svenska låntagare Other Swedish borrowers Utländska låntagare Foreign borrowers Upplupna ränteintäkter Accrued interest Aktier och andelar Shares and participations Varav aktier i helägda fastighetsbolag Of which shares in wholly owned real estate co Svenska aktier Swedish shares Noterade Shares quoted Ej noterade Shares not quoted Utländska aktier Foreign shares Investeringsfonder Investment funds Svenska Swedish Utländska Foreign Varav fonder i fondförsäkring Of which funds in unit-linked insurances..... Varav placeringar i räntefonder Of which investment in interest funds Teckningsoptioner och andra ägarandelar Options and other ownership shares Lån Loans Lån i SEK Issued in SEK Lån i utländsk valuta Issued in foreign currency Lån till svenska låntagare Issued by Swedish borrowers Staten Government Kommuner och landsting Municipalities and county councils Banker (MFI) Banks (MFI) Bostadsinstitut (MFI) Housing credit institutions (MFI) Övriga MFI Other MFI Finansiella företag, ej MFI Financial institutions, non-mfi Icke-finansiella företag Non-financial enterprises Övriga svenska låntagare Other Swedish borrowers Lån till utländska låntagare Issued by foreign borrowers

16 Finansinspektionen och SCB 16 FM 12 SM (forts) 6. (cont.) Ställningsvärden Stock values Nettotransaktioner Net transactions /30/ /31/ /31/ kv Q kv Q1-2 Byggnader och mark Land and buildings Svenska Swedish Utländska Foreign Derivat Derivatives Repor Repurchase agreements Övriga finansiella placeringar Other financial investments Totala placeringstillgångar Total capital investments Från och med publiceringen avseende första kvartalet 2009 har sektornedbrytningen ändrats. Motpart kommuner och landsting innefattade tidigare endast kommuner. Övriga kreditmarknadsföretag (MFI) har ersatts med övriga MFI. För definition av MFI se ''Fakta om statistiken''. Aktieindexobligationer, aktier i helägda fastighetsbolag, utländska aktier, investeringsfonder och placeringar i räntefonder är nya nedbrytningar sedan första kvartalet Teckningsoptioner och andra ägarandelar innefattade tidigare endast teckningsoptioner. Teckningsoptioner och andra ägarandelar innefattar nu bland annat riskkapitalfonder. Derivat avser derivat med positiva marknadsvärde som tas upp i balansräkningen. Repor avser erlagd köpeskilling från s.k. äkta återköpsavtal. The sector breakdown has been altered as of the publication regarding the first quarter The counterparty of municipalities and county councils made up mostly municipalities earlier. Other credit market companies (such as MFIs) have been replaced with other MFIs. See "Facts about statistics" for the definition of MFI. Equity indexed bonds, shares in wholly owned real estate companies, foreign shares, investment funds and investments in exchange rate funds are new breakdowns since the first quarter Options and other ownership shares earlier comprised only the options themselves. Options and other ownership shares now comprise among other venture capital funds. Derivatives refer to the positive market value taken up in the balance sheet. Repurchases refer to the paid purchase price of a genuine repurchase agreement.

17 Finansinspektionen och SCB 17 FM 12 SM Vissa in- och utbetalningar hos samtliga bolag, Mkr 7. Payments direct business, MSEK Period Premieinkomst 2) Premiums written 2) Influten direktavkastning (netto) 1) Net investment earnings 1) Utbetalningar för försäkringsfall, återköp och återbäring 2) Claims, surrenders and bonus paid 2) Livförsäkring Samtliga Livförsäkring bolag Samtliga Livförsäkring bolag Skadeförsäkring Skadeförsäkring Non-Life Skadeförsäkring Non-Life Samtliga bolag All companies Lifeinsurance All companies Non-Life All companies Lifeinsurance Lifeinsurance 2005 Total :a kv :a kv :e kv :e kv Total :a kv :a kv :e kv :e kv Total :a kv :a kv :e kv :e kv Total :a kv :a kv :e kv :e kv Total :a kv :a kv :e kv :e kv Total :a kv :a kv :e kv :e kv Total :a kv :a kv :e kv :e kv Total 1:a kv :a kv ) Räntenetto, fastighetsnetto samt utdelning på aktier och andelar. Net interest income, net income from land and buildings and dividends from shares and participations 2) Premieinkomst och utbetalningar avser direkt försäkring av svenska risker före avgiven återförsäkring. The Premiums and claims paid concerns gross direct business of Swedish risks.

18 Finansinspektionen och SCB 18 FM 12 SM Premier och utbetalningar hos skadeförsäkringsbolagen, Mkr 8. For Premiums and claims paid in non-life insurance companies, MSEK Försäkringsgren Insurance class Premier Premiums kv Q kv Q 1-2 Sjuk- och olycksfallsförsäkring Health and accident insurance Avgångsbidragsförsäkring Discharge insurance Trygghetsförsäkring vid arbetsskada Employers no-fault insurance Företags- och fastighetsförsäkring Business and houseowners insurance Hem- och villaförsäkring Householders and homeowners insurance Trafikförsäkring Motor third party insurance Motorfordonsförsäkring Motor vehicle insurance Transportförsäkring Transport insurance Fartygsförsäkring Marine insurance Luftfartsförsäkring Aviation insurance Husdjursförsäkring Animal insurance Kredit- och borgensförsäkring Credit insurance Övriga försäkringsgrenar Other classes Summa Sum Försäkringsgren Insurance class Utbetalda försäkringsersättningar Claims paid kv Q kv Q 1-2 Sjuk- och olycksfallsförsäkring Health and accident insurance Avgångsbidragsförsäkring Discharge insurance Trygghetsförsäkring vid arbetsskada Employers no-fault insurance Företags- och fastighetsförsäkring Business and houseowners insurance Hem- och villaförsäkring Householders and homeowners insurance Trafikförsäkring Motor third party insurance Motorfordonsförsäkring Motor vehicle insurance Transportförsäkring Transport insurance Fartygsförsäkring Marine insurance Luftfartsförsäkring Aviation insurance Husdjursförsäkring Animal insurance Kredit- och borgensförsäkring Credit insurance Övriga försäkringsgrenar Other classes Summa Sum Premieinkomst och utbetalningar avser direkt försäkring av svenska risker före avgiven återförsäkring. Utbetalningarna inkluderar även skaderegleringskostnader. The Premiums and claims paid concerns gross direct business of Swedish risks. Claims includes costs för claims adjustments.

19 Finansinspektionen och SCB 19 FM 12 SM Nyteckning premier livbolag, Mkr 9. New business of life insurance companies, MSEK Pensionsförsäkring Pension insurance Kapitalförsäkring Endowment insurance Övrig försäkring Other insurances Summa Sum 2002 Total :a kv :a kv :e kv :e kv Total :a kv :a kv :e kv :e kv Total :a kv :a kv :e kv :e kv Total :a kv :a kv :e kv :e kv Total :a kv :a kv :e kv :e kv Total :a kv :a kv :e kv :e kv Total :a kv :a kv :e kv :e kv Total :a kv :a kv :e kv :e kv Total :a kv :a kv :e kv :e kv Total :a kv :a kv :e kv :e kv Total 1:a kv :a kv

20 Finansinspektionen och SCB 20 FM 12 SM 1204 Fakta om statistiken Redovisningen avser svenska riksbolag för skadeförsäkring och livförsäkring (inkl. fondförsäkring) samt större lokala skadebolag (balansomslutning över basbelopp två år i rad). Premiepensionsmyndigheten ingår ej i den här publicerade statistiken. I motpartsfördelningen förekommer ibland begreppet MFI vilket står för monetära finansinstitut vilket är ett samlingsbegrepp för finansiella företag som tar emot inlåning och som för egen räkning ger krediter och/eller placerar i värdepapper. MFI innefattar exempelvis banker och bostadsinstitut. Försäkringsbolag och icke-monetära värdepappersfonder är däremot inte MFI. För en närmare beskrivning av vad som ingår i de olika sektorerna rekommenderas Standard för institutionell sektorindelning 2000 (MIS nr 2, 2001), som finns på SCB:s hemsida. I kategorin penningmarknadsinstrument ingår överlåtbara värdepapper med en ursprunglig löptid upp till ett år. Obligationer är överlåtbara värdepapper med en löptid över ett år. Mer information om statistiken och dess kvalitet ges i en särskild Beskrivning av statistiken på SCB:s webbplats, Publicering av totalavkastning Totalavkastningen publicerades inte för de första två kvartalen under 2007 på grund av att förändrad beräkningsrutin gjort att det saknas författningsstöd för att samla in denna uppgift. För första halvåret 2007 publicerar SCB åter totalavkastningen för de traditionella livförsäkringsbolagen utifrån uppgifter hämtade ur bolagens års- och delårsrapporter. Totalavkastningen baseras på de siffror som funnits tillgängliga då alla bolag inte publicerar delårsrapporter eller totalavkastning. Täckningen är för närvarande närmare 90 procent sett till placeringstillgångarna Totalavkastningen anges som ett beloppsviktat medelvärde utifrån bolagens placeringstillgångar och publiceringen planeras ske halvårsvis med ett kvartals eftersläpning. Ställningsvärde och nettotransaktioner I flera av tabellerna redovisas ställningsvärde och nettotransaktioner. Ställningsvärdet avser stockvärdet vid slutet av respektive period värderat till marknadsvärde. Nettotransaktioner innebär de belopp som använts för inköp respektive de belopp som erhålls vid exempelvis försäljning och amortering. Ett exempel på hur dessa begrepp hänger samman är enligt följande: Vid slutet av första kvartalet har ett bolag aktier för 100 miljoner, detta är utgående balans kvartal 1 och ingående balans för kvartal 2. Under kvartal 2 köper bolaget aktier för 30 miljoner men säljer också aktier för 5 miljoner. Under kvartalet stiger kursen på aktierna och vid slutet av kvartalet är bolagets aktier värda 160 miljoner. För andra kvartalet blir nettokotransaktionen 25 miljoner (köpt för 30 och sålt för 5 miljoner), marknadsvärdet på utgående balans blir 160 miljoner. Förutom nettotransaktionen finns en värdeförändring för aktierna på 35 miljoner ( ). Skillnaden mellan utgående och ingående balans som inte beror på nettotransaktionen under perioden är alltså ett mått på värdeförändringen, vilken kan vara både positiv och negativ.

21 Finansinspektionen och SCB 21 FM 12 SM 1204 Direkt- respektive återförsäkring Direktförsäkring är det man skulle kunna kalla "vanlig försäkring", som tecknas mellan individ eller organisation och försäkringsbolag. Återförsäkring är när ett försäkringsbolag i sin tur tecknar avtal med ett annat försäkringsbolag om övertagande av risker. På så sätt kan ett bolag undvika att bära hela risken för försäkrade objekt och genom att avge och ta emot återförsäkring kan risken på de totala försäkringsåtagandena styras. Återförsäkringsavtal kan vara utformade på många olika sätt och återförsäkring sker i stor utsträckning internationellt. Mottagande av återförsäkring kan ske både av bolag som även har direktförsäkring och av bolag som enbart hanterar återförsäkring. För poster i resultaträkningen är ett vanligt uttryck inom försäkring för egen räkning (f.e.r.) vilket är efter avgiven återförsäkring. I benämningen direktförsäkring exkluderas mottagen återförsäkring, direktförsäkring kan sedan i sin tur vara antingen före avgiven återförsäkring eller för egen räkning. Annan statistik Försäkringsbolagens årsredogörelser med omfattande balans- och resultaträkning publiceras årsvis på SCB:s hemsida. Sveriges Försäkringsförbund publicerar statistik över försäkringsbolagen. Teckenförklaring Explanation of symbols.. Uppgift inte tillgänglig eller för Data not available osäker för att anges. Uppgift kan inte förekomma Not applicable

22 Finansinspektionen och SCB 22 FM 12 SM 1204 In English Summary Assets of Swedish insurance companies This report refers to national Swedish non-life and life insurance companies (including funds insurance) and larger local non-life insurance companies. The Premium Pension Agency (PPM) and occupational pension funds are not included in these statistics. Insurance companies' investment assets Insurance companies total investment assets have increased during the second quarter of 2012 and were valued at SEK billion at the end of the quarter. This is an increase of SEK 24 billion since the first quarter of 2012 and an increase of SEK 72 billion compared to the second quarter of Of the total investment assets of SEK billion in the second quarter, SEK 966 billion are foreign investments, compared to SEK 974 billion in the previous quarter and SEK 982 billion in the second quarter of Life insurance companies' distribution of assets Life insurance companies capital investments increased during the second quarter of 2012 by SEK 17 billion to SEK billion. With regard to the life insurance companies distribution of investment assets, the percentage of shares and funds make up 51 percent, the percentage of debt securities 39 percent and the percentage of other financial investments 10 percent of the total investment assets. Non-life insurance companies' distribution of assets During the second quarter, non-life insurance companies capital investments increased by SEK 7 billion and amounted to SEK 512 billion. Non-life insurance companies shares and funds had a value of SEK 168 billion at the end of the second quarter. Debt securities amounted to SEK 280 billion and other financial assets were valued at SEK 64 billion. Altered collection and publication of insurance companies' capital investments As of the first quarter 2009, not all insurance companies report into the "Insurance companies' capital investments" report. Companies with a balance sheet total in excess of SEK 1 billion will continue to report each quarter. Companies with a balance sheet total over SEK 100 million up to and including SEK 1 billion report annually and companies with a balance sheet total of up to and including SEK 100 million is exempt from reporting. The information published is calculated to cover the entire population.

Försäkringsbolagen under första kvartalet 2006. Swedish insurance companies during the first quarter of 2006. Preliminary data

Försäkringsbolagen under första kvartalet 2006. Swedish insurance companies during the first quarter of 2006. Preliminary data FM 12 SM 0602 Försäkringsbolagen under första kvartalet 2006 Preliminära uppgifter Swedish insurance companies during the first quarter of 2006. Preliminary data I korta drag Försäkringsbolagens placeringstillgångar

Läs mer

Försäkringsbolagen under tredje kvartalet 2004. Swedish insurance companies during the third quarter of 2004. Preliminary data

Försäkringsbolagen under tredje kvartalet 2004. Swedish insurance companies during the third quarter of 2004. Preliminary data FM 12 SM 0405 Försäkringsbolagen under tredje kvartalet 2004 Preliminära uppgifter Swedish insurance companies during the third quarter of 2004. Preliminary data I korta drag Försäkringsbolagens placeringstillgångar

Läs mer

Försäkringsbolagen under första kvartalet 2005. Swedish insurance companies during the first quarter of 2005. Preliminary data

Försäkringsbolagen under första kvartalet 2005. Swedish insurance companies during the first quarter of 2005. Preliminary data FM 12 SM 0502 Försäkringsbolagen under första kvartalet 2005 Preliminära uppgifter Swedish insurance companies during the first quarter of 2005. Preliminary data I korta drag Försäkringsbolagens placeringstillgångar

Läs mer

) UVlNULQJVERODJHQXQGHUIMlUGHNYDUWDOHW. Swedish insurance companies during the fourth quarter of 2001. Preliminary data

) UVlNULQJVERODJHQXQGHUIMlUGHNYDUWDOHW. Swedish insurance companies during the fourth quarter of 2001. Preliminary data FM 12 SM 0201 ) UVlNULQJVERODJHQXQGHUIMlUGHNYDUWDOHW 3UHOLPLQlUDXSSJLIWHU Swedish insurance companies during the fourth quarter of 2001. Preliminary data,nruwdgudj ) UVlNULQJVERODJHQVSODFHULQJVWLOOJnQJDU

Läs mer

Försäkringsbolagen under fjärde kvartalet Swedish insurance companies during the fourth quarter of Preliminary data

Försäkringsbolagen under fjärde kvartalet Swedish insurance companies during the fourth quarter of Preliminary data FM 12 SM 0301 Försäkringsbolagen under fjärde kvartalet 2002 Preliminära uppgifter Swedish insurance companies during the fourth quarter of 2002. Preliminary data I korta drag Försäkringsbolagens placeringstillgångar

Läs mer

Försäkringsföretagen under tredje kvartalet Swedish insurance companies during the third quarter of Preliminary data

Försäkringsföretagen under tredje kvartalet Swedish insurance companies during the third quarter of Preliminary data Försäkringsföretagen under tredje kvartalet 2014 Preliminära uppgifter Swedish insurance companies during the third quarter of 2014. Preliminary data I korta drag Försäkringsföretagens placeringstillgångar

Läs mer

Försäkringsföretagen under fjärde kvartalet Swedish insurance companies during the fourth quarter of Preliminary data

Försäkringsföretagen under fjärde kvartalet Swedish insurance companies during the fourth quarter of Preliminary data Försäkringsföretagen under fjärde kvartalet 2016 Preliminära uppgifter Swedish insurance companies during the fourth quarter of 2016. Preliminary data I korta drag Försäkringsföretagens placeringstillgångar

Läs mer

8 miljarder nettosparades i fonder 4:e kvartalet. Hushållen fortsätter köpa fonder. Julie Bonde, SCB, tfn 08-506 945 39, julie.bonde@scb.

8 miljarder nettosparades i fonder 4:e kvartalet. Hushållen fortsätter köpa fonder. Julie Bonde, SCB, tfn 08-506 945 39, julie.bonde@scb. FM 37 SM 0401 Värdepappersfonderna 4:e kvartalet 2003 Mutual funds fourth quarter 2003 I korta drag 8 miljarder nettosparades i fonder 4:e kvartalet Det sammanlagda värdet för Sverigeregistrerade fonder

Läs mer

Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2003

Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2003 OE 12 SM 0401 Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2003 Financial assets and liabilities for municipalities and county councils, 31 December 2003 I korta drag

Läs mer

Finansmarknad Financial market

Finansmarknad Financial market Finansmarknad Financial market Finansmarknad Financial market 452 48 Finansmarknad Financial market 453 482 Skadeförsäkring: under året influten premieinkomst och utbetalda försäkringsersättningar, milj.

Läs mer

I korta drag. Försäkringsbolagen under 2008. Preliminära uppgifter FM 12 SM 0903

I korta drag. Försäkringsbolagen under 2008. Preliminära uppgifter FM 12 SM 0903 FM 12 SM 93 Försäkringsbolagen under 28 Preliminära uppgifter Swedish companies 28. Preliminary data I korta drag Redovisningen avser svenska riksbolag för skadeförsäkring och livförsäkringsbolag (inkl.

Läs mer

)LQDQVUlNHQVNDSHUWUHGMHNYDUWDOHW. )LQDQVLHOODWLOOJnQJDUR KVNXOGHUI UROLNDVDPKlOOVVHNWRUHU

)LQDQVUlNHQVNDSHUWUHGMHNYDUWDOHW. )LQDQVLHOODWLOOJnQJDUR KVNXOGHUI UROLNDVDPKlOOVVHNWRUHU FM 17 SM 0201 )LQDQVUlNHQVNDSHUWUHGMHNYDUWDOHW )LQDQVLHOODWLOOJnQJDUR KVNXOGHUI UROLNDVDPKlOOVVHNWRUHU Financial Accounts third quarter 2001,NRUWDGUDJ +XVKnOO Hushållens finansiella sparande uppgick under

Läs mer

I korta drag. Finansräkenskaper andra kvartalet Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer FM 17 SM 0803

I korta drag. Finansräkenskaper andra kvartalet Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer FM 17 SM 0803 FM 17 SM 0803 Finansräkenskaper andra kvartalet 2008 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Hushållen fortsätter att låna Hushållens 1 finansiella sparande var 25 miljarder

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer FM 17 SM 1201 Finansräkenskaper fjärde kvartalet 2011 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Hushållen fortsatt försiktiga Hushållen fortsätter vara försiktiga i sitt

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer FM 17 SM 1104 Finansräkenskaper tredje kvartalet 2011 och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Svenska räntebärande värdepapper lockade utländska investerare Oron på finansmarknaden och börsnedgången

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Hushållens finansiella förmögenhet ökade. Hushållen hade ett positivt sparande

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Hushållens finansiella förmögenhet ökade. Hushållen hade ett positivt sparande FM 17 SM 1002 Finansräkenskaper första kvartalet 2010 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Hushållens finansiella förmögenhet ökade Hushållens finansiella förmögenhet

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Högt hushållssparande. Statens finansiella sparande negativt

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Högt hushållssparande. Statens finansiella sparande negativt FM 17 SM 1402 Finansräkenskaper första kvartalet 2014 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Högt hushållssparande Under det första kvartalet 2014 hade hushållen ett

Läs mer

Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2007

Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2007 OE 12 SM 0801 Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2007 Financial assets and liabilities for municipalities and county councils, December 31, 2007 I korta drag

Läs mer

Lågt fondsparande men ökad förmögenhet. PPM drog upp nettosparandet

Lågt fondsparande men ökad förmögenhet. PPM drog upp nettosparandet FM 37 SM 0701 Värdepappersfonderna 4:e kvartalet 2006 Mutual funds fourth quarter 2006 I korta drag Lågt fondsparande men ökad förmögenhet Vid utgången av 2006 var den sammanlagda fondförmögenheten för

Läs mer

Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2006

Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2006 OE 12 SM 0701 Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2006 Financial assets and liabilities for municipalities and county councils, December 31, 2006 I korta drag

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Avtagande real tillväxt och kraftig ökning av hushållssektorns finansiella

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Avtagande real tillväxt och kraftig ökning av hushållssektorns finansiella FM 17 SM 1301 Finansräkenskaper fjärde kvartalet 2012 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Hushållssektorns finansiella sparande på historiskt hög nivå I takt med

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer FM 17 SM 1302 Finansräkenskaper första kvartalet 2013 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Riksbanken förstärkte valutareserven Riksbanken ökade under det första kvartalet

Läs mer

I korta drag. Finansräkenskaper tredje kvartalet 2015 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer FM 17 SM 1504

I korta drag. Finansräkenskaper tredje kvartalet 2015 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer FM 17 SM 1504 Finansräkenskaper tredje kvartalet 215 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer Financial accounts third quarter 215 FM 17 SM 154 I korta drag Hushållens finansiella förmögenhet minskade

Läs mer

Svenskt portföljinnehav 2014

Svenskt portföljinnehav 2014 D BETALNINGSBALANS OCH FINANSMARKNA RAPPORT 2015:1 ISSN 1654-8116 (Online) All officiell statistik finns på: www.scb.se Statistikservice: tfn 08-506 948 01 All official statistics can be found at: www.scb.se

Läs mer

(KPI) årsmedeltal var 0,9 % (2011 en ökning med 2,6 %). Åsa Törlén, SCB, tfn 08-506 941 47, fornamn.efternamn@scb.se

(KPI) årsmedeltal var 0,9 % (2011 en ökning med 2,6 %). Åsa Törlén, SCB, tfn 08-506 941 47, fornamn.efternamn@scb.se BO 32 SM 1401 Intäkts- och kostnadsundersökningen för flerbostadshus (IKU) 2012 Revenues and expenditure of multi-dwelling buildings in 2012 I korta drag Hyresintäkter År 2012 blev de skattade genomsnittliga

Läs mer

Kommunernas finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2002

Kommunernas finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2002 Kommunernas finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2002 Financial assets and liabilities for municipalities and county councils, 31 December 2002 I korta drag Lån till kommunägda företag största

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer FM 17 SM 1101 Finansräkenskaper fjärde kvartalet 2010 och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Fortsatt låneökning för hushållen om än i dämpad takt Hushållen fortsätter att skuldsätta sig allt

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Hushållens förmögenhet krymper

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Hushållens förmögenhet krymper FM 17 SM 0804 Finansräkenskaper tredje kvartalet 2008 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Hushållens förmögenhet krymper Under tredje kvartalet minskade hushållens

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Uppgång på aktiemarknaden. Negativt sparande hos staten

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Uppgång på aktiemarknaden. Negativt sparande hos staten FM 17 SM 0402 Finansräkenskaper fjärde kvartalet 2003 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer Financial Accounts forth quarter 2003 I korta drag Uppgång på aktiemarknaden Under hösten

Läs mer

Ownership of shares in companies quoted on Swedish exchanges, December 2015. Hushållens aktieförmögenhet fortsätter öka

Ownership of shares in companies quoted on Swedish exchanges, December 2015. Hushållens aktieförmögenhet fortsätter öka FM 20 SM 1601 Aktieägarstatistik Aktieägande i bolag noterade på svensk marknadsplats, december 2015 Ownership of shares in companies quoted on Swedish exchanges, December 2015 I korta drag Hushållens

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer FM 17 SM 1202 Finansräkenskaper första kvartalet 2012 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Utländska investerare fortsatte köpa svenska obligationer Utländska investeringar

Läs mer

I korta drag. Investeringsfonder 2:a kvartalet 2015 FM 37 SM 1503

I korta drag. Investeringsfonder 2:a kvartalet 2015 FM 37 SM 1503 FM 37 SM 1503 Investeringsfonder 2:a kvartalet 2015 Investment funds second quarter 2015 I korta drag Fondförmögenheten minskar Den totala fondförmögenheten var vid utgången av det andra kvartalet värderad

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Hushållens skulder fortsätter öka. Positivt sparande i offentlig sektor

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Hushållens skulder fortsätter öka. Positivt sparande i offentlig sektor FM 17 SM 0501 Finansräkenskaper fjärde kvartalet 2004 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer Financial Accounts fourth quarter 2004 I korta drag Hushållens skulder fortsätter öka

Läs mer

Finansmarknad Financial market

Finansmarknad Financial market Finansmarknad Financial market Foto: ina agency Finansmarknad Statistisk årsbok 2013 17 Finansmarknad Financial market 17.1 Finansmarknad... 339 Financial market 17.2 Statsobligationsränta, 5 år, månadsgenomsnitt

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer FM 17 SM 1203 Finansräkenskaper andra kvartalet 2012, korrigerad 2012-10-19 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Korrigering av koncernlån på både tillgång och skuldsidan

Läs mer

Kommunernas och landstingens resultat 2012. Preliminära uppgifter från kommunernas och landstingens resultatoch balansräkningar

Kommunernas och landstingens resultat 2012. Preliminära uppgifter från kommunernas och landstingens resultatoch balansräkningar OE 24 SM 1301 Kommunernas och landstingens resultat 2012 Preliminära uppgifter från kommunernas och landstingens resultatoch balansräkningar Statement of accounts for the municipalities and county councils

Läs mer

I korta drag. Investeringsfonder 1:a kvartalet 2017 FM 37 SM Fondförmögenheten ökar. Hushållens fondsparande.

I korta drag. Investeringsfonder 1:a kvartalet 2017 FM 37 SM Fondförmögenheten ökar. Hushållens fondsparande. FM 37 SM 17102 Investeringsfonder 1:a kvartalet 2017 Investment funds first quarter 2017 I korta drag Fondförmögenheten ökar Den totala fondförmögenheten i svenskregistrerade investeringsfonder uppgick

Läs mer

Fondförmögenheten ökade andra kvartalet. Hushållen sålde både aktie- och räntefonder

Fondförmögenheten ökade andra kvartalet. Hushållen sålde både aktie- och räntefonder FM 37 SM 0703 Värdepappersfonderna 2:a kvartalet 2007 Mutual funds second quarter 2007 I korta drag Fondförmögenheten ökade andra kvartalet Vid utgången av andra kvartalet 2007 var den sammanlagda förmögenheten

Läs mer

KVARTALSRAPPORT LIVFÖRSÄKRINGSFÖRETAG INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

KVARTALSRAPPORT LIVFÖRSÄKRINGSFÖRETAG INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER Bilaga 1 FFFS 2008:16 KVARTALSRAPPORT LIVFÖRSÄKRINGSFÖRETAG INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rapporten ska lämnas till Finansinspektionen Vissa uppgifter kommer att lämnas till Statistiska centralbyrån A. Resultaträkning

Läs mer

Stort nettoutflöde ur fonder under tredje kvartalet. Hushållen sålde innehav i aktiefonder

Stort nettoutflöde ur fonder under tredje kvartalet. Hushållen sålde innehav i aktiefonder FM 37 SM 0704 Värdepappersfonder 3:e kvartalet 2007 Mutual funds third quarter 2007 I korta drag Stort nettoutflöde ur fonder under tredje kvartalet Hushållen sålde under tredje kvartalet andelar i svenskregistrerade

Läs mer

Konjunkturstatistik, löner för kommuner och landsting, januari 2014

Konjunkturstatistik, löner för kommuner och landsting, januari 2014 AM 49 SM 1404 Konjunkturstatistik, löner för kommuner och landsting, januari 2014 Salaries in the primary local authorities and county councils, January 2014 I korta drag Löneökningen inom kommuner och

Läs mer

I korta drag. Investeringsfonder 4:e kvartalet 2016 FM 37 SM Fondförmögenheten ökar. Hushållens fondsparande

I korta drag. Investeringsfonder 4:e kvartalet 2016 FM 37 SM Fondförmögenheten ökar. Hushållens fondsparande FM 37 SM 17101 Investeringsfonder 4:e kvartalet 2016 Investment funds fourth quarter 2016 I korta drag Fondförmögenheten ökar Den totala fondförmögenheten vid utgången av december var 3 346 miljarder kronor.

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Fallande räntor och svagare krona. Hushållen försäkringssparar och lånar till bostäder

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Fallande räntor och svagare krona. Hushållen försäkringssparar och lånar till bostäder FM 17 SM 0403 Finansräkenskaper första kvartalet 2004 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer Financial Accounts first quarter 2004 I korta drag Fallande räntor och svagare krona

Läs mer

FM 37 SM 1604 Investeringsfonder 3:e kvartalet 2016 Fondförmögenheten ökar Hushållens fondsparande Kontaktpersoner:

FM 37 SM 1604 Investeringsfonder 3:e kvartalet 2016 Fondförmögenheten ökar Hushållens fondsparande Kontaktpersoner: FM 37 SM 1604 Investeringsfonder 3:e kvartalet 2016 Investment funds third quarter 2016 I korta drag Fondförmögenheten ökar Den totala fondförmögenheten vid utgången av september var 3 204 miljarder kronor.

Läs mer

Finansräkenskaper tredje kvartalet 2009, korrigerad Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer

Finansräkenskaper tredje kvartalet 2009, korrigerad Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer FM 17 SM 0904 Finansräkenskaper tredje kvartalet 2009, korrigerad 2009-12-18 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Korrigering av svenska icke-finansiella företags

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. 08 k3. 09 k1. 07 k4. 08 k1. 08 k4. 08 k2

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. 08 k3. 09 k1. 07 k4. 08 k1. 08 k4. 08 k2 FM 17 SM 1103 Finansräkenskaper andra kvartalet 2011 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Hushållen sparar mer Trots stora försäljningar av aktier och aktiefonder

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Förmögenhet Tillgångar Skulder. 02 k1. 99 k1. 01 k1. 00 k1

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Förmögenhet Tillgångar Skulder. 02 k1. 99 k1. 01 k1. 00 k1 FM 17 SM 1102 Finansräkenskaper första kvartalet 2011 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Hushållens förmögenhet något lägre Hushållens finansiella förmögenhet minskade

Läs mer

Turnover and inventory statistics for the service sector third quarter 2004

Turnover and inventory statistics for the service sector third quarter 2004 NV 22 SM 0401 Omsättning och lager inom tjänstesektorn Tredje kvartalet 2004 Turnover and inventory statistics for the service sector third quarter 2004 I korta drag Omsättning Omsättningsutvecklingen

Läs mer

Ökad export och import i augusti. Handelsnettot för januari - juli 2006 gav ett överskott på 107 miljarder kronor

Ökad export och import i augusti. Handelsnettot för januari - juli 2006 gav ett överskott på 107 miljarder kronor HA 17 SM 0609 Utrikeshandel, varuexport/varuimport och handelsnetto Snabbstatistik för augusti 2006, i löpande priser Foreign trade first released figures for August 2006 I korta drag Ökad export och import

Läs mer

Negativt nettofondsparande för hushållen

Negativt nettofondsparande för hushållen FM 37 SM 1602 Investeringsfonder 1:a kvartalet 2016 Investment funds first quarter 2016 I korta drag Negativt nettofondsparande för hushållen Hushållens nettosparande i svenskregistrerade fonder var negativt

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Nu lånar hushållen pengar igen

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Nu lånar hushållen pengar igen FM 17 SM 0903 Finansräkenskaper andra kvartalet 2009 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Nu lånar hushållen pengar igen Hushållens lån i banker och bostadsinstitut

Läs mer

Premieinkomsten för livförsäkringsbolagen minskade. Livbolagens fördelning av premieinkomst på tjänstepensionsförsäkringsgrenar

Premieinkomsten för livförsäkringsbolagen minskade. Livbolagens fördelning av premieinkomst på tjänstepensionsförsäkringsgrenar FM 12 SM 74 Försäkringsbolagen under 26 Preliminära uppgifter Swedish companies 26. Preliminary data I korta drag Redovisningen avser svenska riksbolag för skadeförsäkring och livförsäkringsbolag (inkl.

Läs mer

VIDTAGNA ÅTGÄRDER ÅTERSTÄLLER RÖRELSEMARGINALEN

VIDTAGNA ÅTGÄRDER ÅTERSTÄLLER RÖRELSEMARGINALEN Delårsrapport Delårsrapport januari januari-juni september 2013 2012 VIDTAGNA ÅTGÄRDER ÅTERSTÄLLER RÖRELSEMARGINALEN NETTOOMSÄTTNING 278,9 Mkr (278,8) RESULTAT EFTER FINANSNETTO 28,9 Mkr (34,6) RÖRELSEMARGINAL

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Nettosparandet i fonder 3,8 miljarder. Julie Bonde, SCB, tfn 08-506 945 39, julie.bonde@scb.se

Nettosparandet i fonder 3,8 miljarder. Julie Bonde, SCB, tfn 08-506 945 39, julie.bonde@scb.se FM 37 SM 0501 Värdepappersfonderna 4:e kvartalet 2004 Mutual funds fourth quarter 2004 I korta drag Nettosparandet i fonder 3,8 miljarder Under fjärde kvartalet 2004 nettosparandes 3,8 miljarder kronor

Läs mer

Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2013. Tablå A. Hushållsinkomst efter transfereringar 2012 2013. Kronor per hushåll

Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2013. Tablå A. Hushållsinkomst efter transfereringar 2012 2013. Kronor per hushåll JO 42 SM 1501 Jordbrukarhushållens inkomster 2013 Incomes of agricultural households 2013 I korta drag Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2013 Jordbrukarhushållens genomsnittliga hushållsinkomst efter

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2015

Halvårsrapport januari juni 2015 Halvårsrapport januari juni 2015 Resultatet AI Pensions resultat efter skatt uppgick till 488 (-49) mkr enligt bokslutet per 30 juni 2015. Det positiva resultatet beror på den goda avkastningen som ökat

Läs mer

Castellumaktien. Substansvärde. Föreslagen utdelning

Castellumaktien. Substansvärde. Föreslagen utdelning Castellum skall verka för att bolagets aktie får en konkurrenskraftig totalavkastning i förhållande till risken samt en hög likviditet. Allt agerande skall utgå från ett långsiktigt perspektiv och bolaget

Läs mer

Benämningarna SE och E ovan avser tilläggsupplysningar enligt blanketterna i den EU-gemensamma tillsynsrapporteringen.

Benämningarna SE och E ovan avser tilläggsupplysningar enligt blanketterna i den EU-gemensamma tillsynsrapporteringen. Bilaga 7 Anvisningar till blankett Kompletterande tillsynsrapportering tilläggsuppgifter ECB Begrepp och uttryck i blanketten och i dessa anvisningar har samma betydelse som i lagen (1995:1560) om årsredovisning

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016

Kvartalsrapport Q1 2016 Kvartalsrapport 2016 1 januari till 31 mars 2016 Official report is the English and in Euro. This is a partly translated version to Swedish and SEK, for convenience purposes only. Exchange rate used as

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2016-4e kvartalet 2015 2016-02-22 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

I korta drag. Investeringsfonder 3:e kvartalet 2010 FM 37 SM 1004

I korta drag. Investeringsfonder 3:e kvartalet 2010 FM 37 SM 1004 FM 37 SM 1004 Investeringsfonder 3:e kvartalet 2010 Investment funds third quarter 2010 I korta drag Fondförmögenheten ökade Trots ett blygsamt sparande ökade fondförmögenheten under tredje kvartalet med

Läs mer

Löner och sysselsättning inom primärkommunal sektor 2011

Löner och sysselsättning inom primärkommunal sektor 2011 AM 52 SM 1201 Löner och sysselsättning inom primärkommunal sektor 2011 Wages/salaries and employment in the municipal sector 2011 I korta drag Medellönen var 25 000 kronor i kommunerna 2011 Den genomsnittliga

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Övriga 3% Bankinlåning 17% Bostadsrättsandelar. Premiepensionsfonder

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Övriga 3% Bankinlåning 17% Bostadsrättsandelar. Premiepensionsfonder FM 17 SM 1303 Finansräkenskaper andra kvartalet 2013 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Hushållens förmögenhet minskade trots positivt finansiellt sparande Hushållen

Läs mer

Försäkringsföretagens årsredogörelse 2014 FM0502

Försäkringsföretagens årsredogörelse 2014 FM0502 ES/BFM 2015-09-09 1(10) Försäkringsföretagens årsredogörelse 2014 FM0502 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Signatursida följer/signature page follows

Signatursida följer/signature page follows Styrelsens i Flexenclosure AB (publ) redogörelse enligt 13 kap. 6 och 14 kap. 8 aktiebolagslagen över förslaget till beslut om ökning av aktiekapitalet genom emission av aktier och emission av teckningsoptioner

Läs mer

I korta drag. Försäkringsbolagen under 2011. Preliminära uppgifter. FM 12 SM 1203, korrigerad version

I korta drag. Försäkringsbolagen under 2011. Preliminära uppgifter. FM 12 SM 1203, korrigerad version FM 12 SM 123, korrigerad version Försäkringsbolagen under 211 Preliminära uppgifter Swedish companies 211. Preliminary data I korta drag Korrigering 212-9-19 Tabell 2.2 har kompletterats med värden avseende

Läs mer

10 EndValue i CA (P Max (0; w i Min ([30]%; 1))) InitialValue i i=1 The following tables summarise SEB's income statements and balance sheets and provide certain key ratios as at and for each

Läs mer

Punkt 18 Finansinspektionen

Punkt 18 Finansinspektionen 1 Tjänsteutlåtande 2017-10-24 Diarienummer: 0017/17 Handläggare: Björn Wennerström Tel: 031-368 55 06 E-post: bjorn.wennerstrom@gotalejon.goteborg.se Punkt 18 Finansinspektionen Förslag till beslut i styrelsen

Läs mer

Hushållen minskade sitt fondsparande. Premiepension och fondförsäkring

Hushållen minskade sitt fondsparande. Premiepension och fondförsäkring FM 37 SM 1504 Investeringsfonder 3:e kvartalet 2015 Investment funds third quarter 2015 I korta drag Hushållen minskade sitt fondsparande Under tredje kvartalet 2015 vände hushållens nettoflöde i svenskregistretade

Läs mer

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 3/2006-2a kvartalet 2006

Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 3/2006-2a kvartalet 2006 Försäkringsförbundets kvartalsstatistik Nr 3/26-2a kvartalet 26 Viktig information! Sidorna 12, 14 och 15: antalet redovisande bolag har fr o m 25 utökats och omfattar numera alla bolag som redovisar till

Läs mer

I korta drag. Försäkringsbolagen under 2010. Preliminära uppgifter FM 12 SM 1103

I korta drag. Försäkringsbolagen under 2010. Preliminära uppgifter FM 12 SM 1103 FM 12 SM 113 Försäkringsbolagen under 21 Preliminära uppgifter Swedish companies 21. Preliminary data I korta drag Redovisningen avser svenska riksbolag för skadeförsäkring och livförsäkringsbolag (inkl.

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam was founded in 1944 and, with more than 10,000 apartments in its portfolio, is one of the largest residential property companies on the Stockholm Stock Exchange. With floor space totalling about

Läs mer

Statistiska definitioner för penning- och obligationsmarknaden (FI)

Statistiska definitioner för penning- och obligationsmarknaden (FI) Statistiska definitioner för penning- och obligationsmarknaden (FI) DNR 2011-568-AFS Källa: Sveriges riksbank, Bank for International settlements (BIS), Europeiska Kommissionen och NASDAQ OMX. SELMArapporteringen

Läs mer

FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 3/2005-2A KVARTALET 2005

FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 3/2005-2A KVARTALET 2005 FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 3/25-2A KVARTALET 25 Viktig information! Sidorna 12, 14 och 15: antalet redovisande bolag har fr o m 25 utökats och omfattar numera alla bolag som redovisar till

Läs mer

Försäkringsbolagen under 2001

Försäkringsbolagen under 2001 1 FM 12 SM 0204 Försäkringsbolagen under 2001 Preliminära uppgifter Swedish insurance companies 2001. Preliminary data Redovisningen avser svenska riksbolag (inalles 124 bolag, varav 26 är traditionella

Läs mer

I korta drag. Försäkringsföretagen under 2014. Preliminära uppgifter FM 12 SM 1503

I korta drag. Försäkringsföretagen under 2014. Preliminära uppgifter FM 12 SM 1503 FM 12 SM 153 Försäkringsföretagen under 214 Preliminära uppgifter Swedish companies 214. Preliminary data I korta drag Redovisningen avser svenska riksföretag för skadeförsäkring och livförsäkringsföretag

Läs mer

I korta drag. Finansräkenskaper andra kvartalet 2015 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer FM 17 SM 1503

I korta drag. Finansräkenskaper andra kvartalet 2015 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer FM 17 SM 1503 Finansräkenskaper andra kvartalet 215 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer Financial accounts second quarter 215 FM 17 SM 153 I korta drag Hushållen lånade samtidigt som förmögenheten

Läs mer

I korta drag. Skörd av trädgårdsväxter 2010 JO 37 SM 1101

I korta drag. Skörd av trädgårdsväxter 2010 JO 37 SM 1101 JO 7 SM 1101 Skörd av trädgårdsväxter 010 Production of horticultural products 010 I korta drag Liten morotsskörd Den totala morotsskörden uppgick till 8 000 ton år 010. Det är en % mindre totalskörd än

Läs mer

EMIR-European Market Infrastructure Regulation

EMIR-European Market Infrastructure Regulation EMIR-European Market Infrastructure Regulation Omfattande regelverk kring derivat Hur påverkas Ni? 1. Rapporteringsskyldighet 2. Portföljavstämning 3. Tvistelösning 4. Timely confirmations Rapporteringsskyldighet

Läs mer

Analys och bedömning av företag och förvaltning. Omtentamen. Ladokkod: SAN023. Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student.

Analys och bedömning av företag och förvaltning. Omtentamen. Ladokkod: SAN023. Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student. Analys och bedömning av företag och förvaltning Omtentamen Ladokkod: SAN023 Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: Tid: 2014-02-17 Hjälpmedel: Lexikon

Läs mer

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loans 2005

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loans 2005 Återbetalning av studiestöd 2005 Repayment of student loans 2005 UF 70 SM 0601 Återbetalning av studiestöd 2005 Repayment of student loans 2005 I korta drag Obetydlig ökning av antalet låntagare Antalet

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2014 4e kvartalet 2013 Reviderad 2014-02-25 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

I korta drag. Försäkringsföretagen under 2013. Preliminära uppgifter FM 12 SM 1401

I korta drag. Försäkringsföretagen under 2013. Preliminära uppgifter FM 12 SM 1401 FM 12 SM 141 Försäkringsföretagen under 213 Preliminära uppgifter Swedish companies 213. Preliminary data I korta drag Redovisningen avser svenska riksföretag för skadeförsäkring och livförsäkringsföretag

Läs mer

Rad 9. Kassa, banktillgodohavanden Posten omfattar betalningsmedel, inklusive utländska sedlar och mynt, som kan disponeras fritt.

Rad 9. Kassa, banktillgodohavanden Posten omfattar betalningsmedel, inklusive utländska sedlar och mynt, som kan disponeras fritt. Bilaga 2 Spec A1. Kapitalplaceringar Rad 8. Omvända repor På posten omvända repor redovisas den erlagda köpeskillingen vid äkta återköpsavtal. Omvända repor och repor ska redovisas separat på Spec A1.

Läs mer

så här läser du ditt värdebesked

så här läser du ditt värdebesked så här läser du ditt värdebesked Notera att samtliga redovisade poster/värden i värdebeskedet endast utgör illustration och således är fiktiva. försäkringsinformation och försättsblad INVESTMENT REPORT

Läs mer

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loans 2006

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loans 2006 Återbetalning av studiestöd 2006 Repayment of student loans 2006 1 UF 70 SM 0701 Återbetalning av studiestöd 2006 Repayment of student loans 2006 I korta drag Minskning av antalet låntagare för första

Läs mer

Documentation SN 3102

Documentation SN 3102 This document has been created by AHDS History and is based on information supplied by the depositor /////////////////////////////////////////////////////////// THE EUROPEAN STATE FINANCE DATABASE (Director:

Läs mer

Kommentar av Lars-Eric Petersson, verkställande direktör och koncernchef:

Kommentar av Lars-Eric Petersson, verkställande direktör och koncernchef: Pressmeddelande 1 november 2000 Koncernfunktion Kommunikation 103 50 Stockholm Telefon vx 08-788 10 00 Telefax 08-788 30 80 www.skandia.se Besöksadress: Sveavägen 44 DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2000

Läs mer

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Delårsrapport januari augusti 2012. Innehållsförteckning

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Delårsrapport januari augusti 2012. Innehållsförteckning Delårsrapport januari augusti 2012 Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Delårsrapport januari augusti 2012 Innehållsförteckning Sida Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Förändring i eget kapital 6 Nyckeltal

Läs mer

Finansiella risker 1

Finansiella risker 1 Finansiella risker 1 Koncernen Finansieringsrisk Högst 35 % av den totala externa låneskulden får förfalla inom kommande 12 månader. Risk? 9 000 8 000 7 000 35% 6 000 5 000 4 000 3 000 4 336 3 336 3 998

Läs mer

Aktieägande i bolag noterade på svensk marknadsplats, juni 2011. Ownership of shares in companies quoted on Swedish exchanges, June 2011

Aktieägande i bolag noterade på svensk marknadsplats, juni 2011. Ownership of shares in companies quoted on Swedish exchanges, June 2011 FM 20 SM 1102 Aktieägarstatistik Aktieägande i bolag noterade på svensk marknadsplats, juni 2011 Ownership of shares in companies quoted on Swedish exchanges, June 2011 I korta drag Aktieägandet under

Läs mer

Halvårsredogörelse 2012. AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond

Halvårsredogörelse 2012. AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond 2 (12) AP7 Aktiefond Förvaltningsberättelse AP7 Aktiefond är avsedd enbart för premiepensionsmedel och är inte öppen för annat sparande. Fonden utgör en byggsten i premiepensionssystemets

Läs mer

SVCA:s årsrapport 2014

SVCA:s årsrapport 2014 SVCA:s årsrapport 2014 SVCA:s årsrapport 2014 Exempel på en Private Equity-fondstruktur Kapital Kapital Investerare Avkastning till investerarna Private Equity-fond Avkastning Portföljbolag Avkastning

Läs mer

Kvartalsrapport Q och bokslutskommuniké 2015

Kvartalsrapport Q och bokslutskommuniké 2015 Kvartalsrapport Q4 2015 och bokslutskommuniké 2015 1 oktober till 31 december 2015 Official Q4 report is the English and in Euro. This is a partly translated version to Swedish and SEK, for convenience

Läs mer

Ownership of shares in companies quoted on Swedish exchanges, December 2013. Färre men rikare aktieägare

Ownership of shares in companies quoted on Swedish exchanges, December 2013. Färre men rikare aktieägare FM 20 SM 1401 Aktieägarstatistik Aktieägande i bolag noterade på svensk marknadsplats, december 2013 Ownership of shares in companies quoted on Swedish exchanges, December 2013 I korta drag Färre men rikare

Läs mer

Delårsrapport. januari juni 2008

Delårsrapport. januari juni 2008 Delårsrapport januari juni 2008 Innehåll Finansiell information för januari juni 2008 2 Vd-kommentar 3 Kommentar till moderbolagets och koncernens bokslut 4 Ekonomisk ställning och nyckeltal 5 Totalavkastningstabell

Läs mer

STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(18) NR/OEM 2015-09-29 Anita Brandt

STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(18) NR/OEM 2015-09-29 Anita Brandt STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(18) SCBFS 2015:25 Bilaga 2 Nedan följer en beskrivning av de variabler som efterfrågas i undersökningen om kommunernas och landstingens finansiella tillgångar

Läs mer

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loan 2007

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loan 2007 Återbetalning av studiestöd 2007 Repayment of student loan 2007 Återbetalning av studiestöd 2007 Repayment of student loan 2007 UF 70 SM 0801 Återbetalning av studiestöd 2007 Repayment of student loan

Läs mer

Försäkringsbolagen under 2004 FM 12 SM 0504. Preliminära uppgifter. Livförsäkringsbolagen. Swedish insurance companies 2004.

Försäkringsbolagen under 2004 FM 12 SM 0504. Preliminära uppgifter. Livförsäkringsbolagen. Swedish insurance companies 2004. FM 12 SM 0504 Försäkringsbolagen under 2004 Preliminära uppgifter Swedish companies 2004. Preliminary data I korta drag Redovisningen avser 122 svenska riksbolag, varav 31 är traditionella livförsäkringsbolag,

Läs mer