Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Nu lånar hushållen pengar igen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Nu lånar hushållen pengar igen"

Transkript

1 FM 17 SM 0903 Finansräkenskaper andra kvartalet 2009 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Nu lånar hushållen pengar igen Hushållens lån i banker och bostadsinstitut ökade med 56 miljarder kronor under andra kvartalet. Det är något lägre än andra kvartalet 2008 då motsvarande siffra var 60 miljarder, men det är den högsta sedan dess. Tredje kvartalet förra året låg utlåningen i bank och bostadsinstitut på 34 miljarder, fjärde kvartalet på 31 miljarder och första kvartalet i år på 32 miljarder kronor. Låneökningen dessa kvartal var en nivå lägre än den varit de senaste fyra åren, så hushållens låntagande återgick under andra kvartalet till den nivå den var innan finanskrisen. 7 procent av hushållens skulder är studielån Hushållens totala skuldbörda uppgick den sista mars till miljarder kronor. Lån i bostadsinstitut uppgick vid kvartalets slut till miljarder, vilket motsvarar 55 procent av hushållens totala skulder. Banklån stod för 29 procent, eller 737 miljarder. Efter dessa stora långivare står hushållen i skuld till CSN. Studielånen uppgår till 183 miljarder, vilket motsvarar 7 procent av den totala skuldbördan. Hushållens finansiella sparande var 23 miljarder kronor under andra kvartalet Det är något lägre än andra kvartalet förra året då sparandet var 28 miljarder kronor. Det finansiella sparandet är nettot av de transaktioner av finansiella tillgångar och skulder som sker under ett kvartal. Det här kvartalet uppgick transaktionerna i finansiella tillgångar till 88 miljarder och transaktionerna i skulder (skuldökningen) till 65 miljarder. Box STOCKHOLM tel Maria Andersson, SCB, tfn , Nicolai Nystrand, SCB, tfn , Statistiken har producerats av SCB på uppdrag av Finansinspektionen, som ansvarar för officiell statistik inom området. ISSN Serie FM Finansmarknad 17 SM Utkom den 24 september URN:NBN:SE:SCB-2009-FM17SM0903_pdf Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken. Utgivare av Statistiska meddelanden är Mats Wadman, SCB.

2 SCB 2 FM 17 SM 0903 Aktiefonder populärare än aktier Hushållen nettoköpte aktiefonder för 4 miljarder kronor under andra kvartalet. De hade också ett positivt nysparande av andra fonder (där fond-i-fond och blandfonder ingår), nettoköpet av dessa uppgick till 1,8 miljarder. Däremot nettosålde hushållen korta räntefonder samt utländska fonder för 1,9 respektive 1 miljard kronor. Affärsvärldens Generalindex steg med hela 22 procent under andra kvartalet, men hushållen hade ett svagt negativt nysparande i aktier, minus 0,9 miljarder kronor. De sålde alltså för något mer än de köpte aktier för. Under årets andra kvartal ökade hushållens tillgodohavanden på bankkonton med 31 miljarder kronor. Det är lägre än andra kvartalet 2008 och 2007 då bankinlåningen var 47 respektive 57 miljarder. Andra kvartalet är det kvartal då det vanligtvis kommer in mest pengar på hushållens bankkonton, vilket troligtvis förklaras av aktieutdelningar och skatteåterbäring. Hushållen hade ett högt sparande i individuella försäkringar, det uppgick till 20 miljarder. Andra kvartalet förra året var motsvarande siffra 16 miljarder. Framför allt var sparandet i kapitalförsäkringar högt det här kvartalet. Sparandet i kollektiva försäkringar (där även PPM ingår) var 35 miljarder, varav PPMsparandet stod för 11 miljarder. Andra kvartalet förra året var det kollektiva försäkringssparandet 43 miljarder. Kraftig ökning av hushållens förmögenhet Under andra kvartalet steg värdet på hushållens finansiella tillgångar med hela 369 miljarder kronor till miljarder kronor. Börsuppgången påverkade värdet på hushållens finansiella tillgångar positivt. Innehavet av börsnoterade svenska aktier steg med 85 miljarder kronor till 455 miljarder. Hushållens innehav av aktiefonder steg med 44 miljarder kronor till 227 miljarder kronor, värdeökning utgjorde 39 miljarder och nettoköp 4 miljarder. Miljarder kronor k1 1996k4 1997k3 1998k2 1999k1 1999k4 2000k3 2001k2 2002k1 2002k4 2003k3 2004k2 2005k1 2005k4 2006k3 2007k2 2008k1 2008k4 Bostadsrätter Bankinlåning Aktier och fonder Innehavet av individuella och kollektiva försäkringar steg med 158 miljarder till miljarder kronor. Kvartalets sparande i dessa försäkringar var 55 miljarder och värdeökning utgjorde 103 miljarder. Även hushållens innehav av bo-

3 SCB 3 FM 17 SM 0903 stadsrätter steg under kvartalet och var vid utgången av juni värt 973 miljarder kronor. Hushållens nettoförmögenhet, det vill säga de finansiella tillgångarna minus skulderna, steg med 305 miljarder under kvartalet och var den sista juni uppe i miljarder kronor. Läget på finansmarknaden något förbättrat Läget på de finansiella marknaderna förbättrades också något under andra kvartalet 2009, men var fortfarande beroende av extraordinära åtgärder från centralbanker och regeringar. Riksbanken sänkte reporäntan under andra kvartalet 2009 i två steg till 0.25 procent. Riksbanken har även fortsatt att lämna lån i svenska kronor och US dollar till svenska banker mot olika former av säkerheter. Redan under första kvartalet 2009 fanns tecken på att läget på den internationella kreditmarknaden lättade något. Denna tendens har hållit i sig, och även andra kvartalet 2009 har såväl svenska företag som banker finansierat sig genom värdepapperslån i utlandet. Statsskulden i stort sett oförändrad Under andra kvartalet ökade statens obligationsupplåning i utländsk valuta påtagligt. Huvuddelen av denna upplåning på 68 miljarder gjordes för vidareutlåning till Riksbanken för återställande av valutareserven. Vidareutlåningen motsvaras av lika stora fordringar på Riksbanken, och påverkar därmed inte statens finansiella sparande. Under andra kvartalet 2009 blev det finansiella sparandet i staten 10 miljarder kronor. Det kan jämföras med 41 miljarder motsvarande kvartal föregående år, och 19 miljarder föregående kvartal. Den marknadsvärderade statskulden var miljarder vid kvartalets slut. Det kan jämföras med miljarder motsvarande kvartal föregående år och miljarder föregående kvartal. Socialförsäkringssektorn ökar obligationsinnehavet Socialförsäkringssektorns nettoförmögenhet ökade mellan första kvartalet och andra kvartalet 2009 från 670 miljarder till 739 miljarder, främst beroende på stigande börskurser. Det finansiella sparandet i socialförsäkringssektorn var 3 miljarder kronor. Det kan jämföras med 7 miljarder motsvarande kvartal föregående år och minus 7 miljarder föregående kvartal. Socialförsäkringssektorn ökade sitt obligationsinnehav med 10 miljarder.

4 SCB 4 FM 17 SM 0903 Införande av transaktioner i finansiella derivat för socialförsäkringssektorn fr.o.m kv.1 Transaktioner i finansiella derivat har detta kvartal införts i Finansräkenskaperna för socialförsäkringssektorn. Derivattransaktionerna är inkluderade från och med kvartal Därmed har det finansiella sparandet i Socialförsäkringssektorn reviderats från och med kvartal till kvartal Utlandssektorn har antagits vara motsektor till socialförsäkringssektorns samtliga transaktioner i finansiella derivat. Revideringar av innehav av statsskuldväxlar 2008kv kv.1 Innehav och transaktioner i statsskuldsväxlar har reviderats för perioden 2008 kv kv.2. Delar av primärstatistikens uppgifter om innehav och transaktioner i statsskuldväxlar har uppvisat brister, som leder till orimliga belopp vid beräkning av omvärderingar och transaktioner för vissa sektorer som innehar statskuldsväxlar. Den ändrade beräkningsmetoden innebär att man utgår från statens implicita värdeförändring av statskuldsväxlar och fördelar den i proportion till respektive sektord innehav. De sektorer som påverkas mest av revideringen är icke-finansiella företag, utlandet och värdepappersfonder.

5 SCB 5 FM 17 SM 0903 Innehåll Statistiken med kommentarer Finansmarknaden Räntor Valutakurser Aktiemarknaden Hushållen Staten Socialförsäkringssektorn Kommuner Utlandet Tabeller Finansiellt sparande för olika sektorer 2009 kv 2, transaktioner (mkr) Finansiellt sparande för olika sektorer 2009 kv 1, transaktioner (mkr) Icke-finansiella företag, transaktioner (mkr) Icke-finansiella företag, ställning (mkr) Finansiella företag, transaktioner (mkr) Finansiella företag, ställning (mkr) 18 4:1. Riksbanken, transaktioner (mkr) 19 4:1. Riksbanken, ställning (mkr) 20 4:2. Monetära finansinstitut, transaktioner (mkr) 21 4:2. Monetära finansinstitut, ställning (mkr) 22 4:3. Försäkringsföretag, transaktioner (mkr) 23 4:3. Försäkringsföretag, ställning (mkr) 24 4:4. Andra finansinstitut, transaktioner (mkr) 25 4:4. Andra finansinstitut, ställning (mkr) Offentlig sektor, transaktioner (mkr) Offentlig sektor, ställning (mkr) 28 5:1. Staten, transaktioner (mkr) 29 5:1. Staten, ställning (mkr) 30 5:2. Kommuner, transaktioner (mkr) 31 5:2. Kommuner, ställning (mkr) 32 5:3. Socialförsäkring, transaktioner (mkr) 33 5:3. Socialförsäkring, ställning (mkr) Hushåll inkl. hushållens icke-vinstdrivande organisationer, transaktioner (mkr) Hushåll inkl. hushållens icke-vinstdrivande organisationer, ställning (mkr) Utlandstransaktioner med fördelning på finansobjekt och svenska delsektorer (mkr) 37

6 SCB 6 FM 17 SM Utlandsställning med fördelning på finansobjekt och svenska delsektorer (mkr) 8. Inlåning, ställning 30 juni 2009 (mkr) 9. Lån inkl. leasing, ställning 30 juni 2009 (mkr) 10. Certifikat ställning 30 juni 2009 (mkr) 11. Obligationer och förlagsbevis, ställning 30 juni 2009 (mkr) 12. Aktier, andelar och fondandelar ställning 30 juni 2009 (mkr) 13. Finansiellt sparande enligt finansräkenskaperna, per kvartal (mdkr) Fakta om statistiken Detta omfattar statistiken Definitioner och förklaringar Så görs statistiken Statistikens tillförlitlighet Bra att veta Ändringar i statistiken Räntebärande papper Hushållens köp och försäljning av utländska aktier Sveriges statistiska databaser (SSD) Annan statistik In English Financial Markets Interest rates Exchange rates Stock market Households Central government Social insurance funds Municipal Rest of the world Revisions and supplementary information of Fin-ancial Accounts Premium pension system Calculation of financial savings List of tables

7 SCB 7 FM 17 SM 0903 Statistiken med kommentarer Finansmarknaden Under andra kvartalet fanns det tecken på en vändning i konjunkturen. T.ex. uppvisade den svenska bruttonationalprodukten en ökning på 0,2 procent jämfört med första kvartalet Det är den första ökningen sedan första kvartalet Läget på de finansiella marknaderna förbättrades också något under andra kvartalet 2009, men var fortfarande beroende av extraordinära åtgärder från centralbanker och regeringar. Riksbanken sänkte reporäntan under andra kvartalet 2009 i två steg till 0.25 procent. Riksbanken har även fortsatt att lämna lån i svenska kronor och US dollar till svenska banker mot olika former av säkerheter. Detta har medfört att Riksbankens balansräkning per sista juni 2009 hade ökat med 453 miljarder kronor till 645 miljarder sedan sista juni Redan under första kvartalet 2009 fanns tecken på att den internationella kreditmarknaden lättade något. Denna tendens har hållit i sig, och även andra kvartalet 2009 har såväl svenska företag som banker emitterat värdepapperslån i utlandet. Räntor Riksbanken sänkte under andra kvartalet reporäntan i två steg, dels den 22 april med 0,5 procentenheter och dels den 8 juli med 0,25 procentenheter. Efter dessa sänkningar låg reporäntan på 0,25 procent vid utgången av andra kvartalet. De korta marknadsräntorna, mätt som tremånaders statsskuldväxlar, steg från 0,3 procent i början av andra kvartalet till ca 0,5 procent i mitten av maj. Under juni sjönk räntan åter och låg vid utgången av andra kvartalet 2009 på knappt 0,4 procent. Räntan på femåriga statsobligationer fortsatte att stiga från 2,3 procent i början av kvartalet till nära 2,7procent. Även räntan femåriga bostadsobligationer steg under kvartalet, från 3,6 procent till nära 3,8 procent i slutet av kvartalet, efter att ha legat strax över 4 procent i början på juni. Räntan på tvååriga bostadsobligationer pendlade under andra kvartalet från 2 procent till 2,3 procent, och låg åter på 2 procent vid slutet på kvartalet Valutakurser Växelkursen har svängt under andra kvartalet 2009 och kronan var som svagast under senare delen av april. En EUR kostade 10,98 SEK i början av kvartalet, och var som högst uppe i 11,20 SEK i april för att landa på 10,85 SEK sista juni. En USD kostade 8,33 SEK i början av kvartalet och som mest 8,66 SEK. Vid slutet av juni kostade en USD 7,69 SEK. Aktiemarknaden Börskurserna vände uppåt under andra kvartalet - både internationellt och i Sverige samtidigt som volatiliteten minskade. Efter sju kvartal av nedgång på Stockholmsbörsen vände kurserna och ökade med 22 procent under andra kvartalet 2009, mätt som Affärsvärdens generalindex.

8 SCB 8 FM 17 SM 0903 Hushållen Hushållens finansiella sparande var 23 miljarder under andra kvartalet Det räknas fram som nettot av de transaktioner av finansiella tillgångar och skulder som sker under ett kvartal. Hushållens transaktioner i finansiella tillgångar var under andra kvartalet 88 miljarder och transaktionerna i skulder (skuldökningen) var 65 miljarder kronor. Så placerades pengarna Under årets andra kvartal ökade hushållens tillgodohavanden på bankkonton med 31 miljarder kronor. Det är lägre än andra kvartalet 2008 och 2007 då bankinlåningen var 47 respektive 57 miljarder kronor. Andra kvartalet är det kvartal då det vanligtvis kommer in mest pengar på hushållens bankkonton, vilket troligtvis förklaras av aktieutdelningar och skatteåterbäring. Under några oroliga månader i höstas ökade hushållens sparande i Riksgäldsspar betydligt i storlek. Tredje kvartalet förra året var sparandet i denna sparform 6 miljarder och fjärde kvartalet 11 miljarder kronor. Årets två första kvartal har hushållen börjat plocka ut delar av dessa insättningar. Under första kvartalet var minskningen 1,3 miljarder och andra kvartalet minskade hushållens tillgångar i Riksgäldsspar med knappt 3 miljarder kronor. Efter dessa uttag har hushållen 40 miljarder placerade i Riksgäldspar. Under andra kvartalet steg Affärsvärldens Generalindex med hela 22 procent, men hushållen hade ett svagt negativt nysparande i aktier, minus 0,9 miljarder kronor. De sålde alltså för något mer än de köpte aktier för. Sparandet i fonder var högre än i aktier, speciellt lockade aktiefonder under andra kvartalet. Hushållen nettoköpte aktiefonder för 4 miljarder. De hade också ett positivt nysparande av andra fonder (där fond-i-fond och blandfonder ingår), nettoköpet av dessa uppgick till 1,8 miljarder. Däremot nettosålde de korta räntefonder samt utländska fonder för 1,9 respektive 1 miljard kronor. Vid sidan av den relativt höga bankinlåningen är det främst försäkringssparandet som drar upp siffran för hushållens sparande. Sparandet i individuella försäkringar var 20 miljarder, vilket är högre än andra kvartalet förra året då motsvarande siffra var 16 miljarder. Framför allt var sparandet i kapitalförsäkringar högt det här kvartalet. Sparandet i kollektiva försäkringar (där även PPM ingår) var 35 miljarder, varav PPM-sparandet stod för 11 miljarder. Andra kvartalet förra året uppgick det kollektiva försäkringssparandet till 43 miljarder, varav 12 miljarder utgjordes av PPM-sparande. Skillnaden mellan inbetalda premier och premier som avser räkenskapsperioden samt oreglerade skador, vika båda är tillgångar hos hushållen, minskade med 7 miljarder under kvartalet. Det kan jämföras med en minskning på 2 miljarder andra kvartalet förra året. En bostadsrätt är en andel i en ekonomisk förening och ses därför, till skillnad mot småhus, som en finansiell tillgång och finns därmed med i Finansräkenskaperna. Transaktionsvärdet utgörs av bostadsrätter som under kvartalet tillkommer genom nybyggnation eller ombildning (från hyres- till bostadsrätt). Andra kvartalet var denna transaktion 7 miljarder kronor, vilket kan jämföras med 5 miljarder andra kvartalet förra året. Den största delen av transaktionen består av nybyggda bostadsrätter.

9 SCB 9 FM 17 SM 0903 Skatteperiodiseringar Till första kvartalet 2009 infördes skatteperiodiseringar i Finansräkenskaperna. Uppgifterna över skatteperiodiseringar infördes från och med 2001, vilket medförde att hushållens sparande reviderades för perioden 2001 till Periodiseringen innebär att skatter och sociala avgifter ska bokföras vid den tidpunkt de uppkommer i stället för att redovisa dem när de faktiskt betalas (kassamässigt). Behov av periodiseringar uppstår exempelvis eftersom skatter deklareras året efter inkomståret och skatten sålunda fastställs i efterhand. Införandet av skatteperiodiseringar har haft stor effekt på uppgifterna över hushållens sparande. Hur stor inverkan dessa skatteperiodiseringar har på sparandet skiljer sig åt kvartal för kvartal. Andra kvartalet 2009 drog skatteperiodiseringarna ner hushållens sparande med 4,7 miljarder kronor. Första kvartalet i år bidrog denna post till en ökning av det finansiella sparandet med 28 miljarder kronor. Hushållen lånar pengar igen Hushållens lån i banker och bostadsinstitut ökade under andra kvartalet med 56 miljarder kronor. Det är något lägre än andra kvartalet 2008 då motsvarande siffra var 60 miljarder, men den högsta sedan dess. Tredje kvartalet förra året låg utlåningen i bank och bostadsinstitut på 34 miljarder, fjärde kvartalet på 31 miljarder och första kvartalet i år på 32 miljarder kronor. Låneökningen dessa kvartal var en nivå lägre än den varit de senaste fyra åren, så hushållens låntagande återgick under andra kvartalet till den nivå den var innan finanskrisen Nya lån i bostadsinstitut och bank per kvartal 2001kv1-2009kv2 Transaktioner, Mdr SEK k1 2001k3 2002k1 2002k3 2003k1 2003k3 2004k1 2004k3 2005k1 2005k3 2006k1 2006k3 2007k1 2007k3 2008k1 2008k3 2009k1 Hushållens totala skuldbörda uppgick den sista mars till miljarder kronor. Lån i bostadsinstitut uppgick vid kvartalets slut till miljarder, vilket motsvarar 55 procent av hushållens totala skulder. Banklån stod för 29 procent, eller 737 miljarder. Efter dessa stora långivare står hushållen i skuld till CSN. Studielånen uppgår till 183 miljarder, vilket motsvarar 7 procent av den totala skuldbördan. Kraftig ökning av hushållens tillgångar

10 SCB 10 FM 17 SM 0903 Hushållens finansiella tillgångar ökade med hela 369 miljarder under första kvartalet. De finansiella tillgångarna var den sista juni värda miljarder kronor. Kvartalets börsuppgång bidrog till att värdet på de finansiella tillgångarna ökade markant. Hushållens aktieinnehav ökade 91 miljarder till 503 miljarder kronor. Fondinnehavet ökade 48 miljarder till 412 miljarder, av ökningen på 48 miljarder var 44 miljarder värdeökning och resten kvartalets nettosparande i fonder. Aktiefonder är den fondtyp som hushållen har störst innehav i; aktiefondsinnehavet uppgick den sista juni till 227 miljarder kronor. Innehavet av individuella och kollektiva försäkringar (där även PPM ingår) steg under andra kvartalet med 158 miljarder kronor, varav 55 miljarder var kvartalets sparande och 103 miljarder värdeökning. Hushållens innehav av individuella och kollektiva försäkringar var den sista juni värt miljarder kronor. Priserna på bostadsmarknaden fortsatte uppåt under andra kvartalet, vilket medförde ökat värde på hushållens bostadsrättsinnehav. Hushållens innehav av bostadsrätter var vid andra kvartalets slut värt 973 miljarder kronor, en ökning med 48 miljarder under kvartalet. Hushållens tillgodohavanden på bankkonton uppgick den sista juni till 989 miljarder kronor. Mdr SEK Hushållens finansiella tillgångar och börsindex k1 97k1 98k1 AFV generalindex 99k1 00k1 01k1 02k1 03k1 04k1 05k1 06k1 07k1 08k1 09k1 Finansiella tillgångar Börsindex Den finansiella nettoförmögenheten ökade under det andra kvartalet med 305 miljarder kronor. Hushållens nettoförmögenhet, det vill säga de finansiella tillgångarna minus skulderna, uppgick vid andra kvartalets slut till miljarder kronor. Offentlig sektor Staten Staten lånar ut pengar till Riksbanken Statens finansiella sparandet för andra kvartalet 2009 var 10 miljarder kronor enligt finansräkenskaperna. Detta kan jämföras med 40 miljarder motsvarande kvartal föregående år och 19 miljarder föregående kvartal. Staten ökade sina tillgångar med 74 miljarder under kvartalet, varav 66 miljarder består av ett lån till Riksbanken. Samtidigt ökade staten sina skulder med 64 miljarder, främst härrörande från en ökad obligationsupplåning på 68 miljarder. Huvuddelen av denna upplåning på 68 miljarder gjordes för vidareutlåningen till Riksbanken för återställande av valutareserven. Vidareutlåningen motsvaras

11 SCB 11 FM 17 SM 0903 av lika stora fordringar på Riksbanken, och påverkar därmed inte statens finansiella sparande. 100% 80% Marknadsvärderade statsskulden som andel av BNP 60% 40% 20% 0% 1996k1 1996k4 1997k3 1998k2 1999k1 1999k4 Procent 2000k3 2001k2 2002k1 2002k4 2003k3 2004k2 2005k1 2005k4 2006k3 2007k2 2008k1 2008k4 Den marknadsvärderade statskulden 2009 kvartal 2 var miljarder. Detta kan jämföras med miljarder motsvarande kvartal föregående år och miljarder föregående kvartal. Socialförsäkringssektorn Socialförsäkringssektorn ökar obligationsinnehavet Socialförsäkringssektorns finansiella sparande blev för årets andra kvartal 3 miljarder enligt finansräkenskaperna.. Detta kan jämföras med 7 miljarder motsvarande kvartal föregående år och -7 miljarder föregående kvartal. Under det andra kvartalet ökade socialförsäkringssektorn sitt obligationsinnehav med 10 miljarder. Nettoförmögenheten ökade mellan första och andra kvartalet 2009 från 670 miljarder till 739 miljarder. I beräkningarna av kvartal har transaktioner i finansiella derivat tagits med i Socialförsäkringssektorn. Införandet av transaktioner i finansiella derivat för socialförsäkringssektorn minskade socialförsäkringssektorns finansiella sparande med 1 miljard 2009 kv2, medan det för första kvartalet 2009 innebar en ökning i det finansiella sparandet med 29 miljarder. Nettoeffekten av transaktioner i finansiella derivat kan variera kraftigt mellan olika kvartal och påverkar sektorns finansiella sparande. Derivattransaktionerna är inkluderade från och med kvartal Därmed har det finansiella sparandet i Socialförsäkringssektorn reviderats från kvartal till kvartal Utlandssektorn har antagits vara motsektor till socialförsäkringssektorns transaktioner i finansiella derivat. Kommuner Det finansiella sparandet för kommuner och landsting blev minus 1,8 miljarder för andra kvartalet 2009.

12 SCB 12 FM 17 SM 0903 Utlandet Efter höstens stopp för upplåning på internationella kapitalmarknaderna har utländska placerare åter börjat köpa värdepapper emitterade av svenska företag och staten. Trots en del inlösen och sekundärhandel under perioden har handel i räntebärande värdepapper gett betydande kapitalinflöden till icke-finansiella och finansiella företag samt offentliga sektorn. Svenska banker fortsatte under andra kvartal att låna pengar i utlandet och generellt har bankerna lyckats emittera mycket valutadenominerade certifikat och obligationer. Sammanlagt genererades 180 miljarder kronor i kapitalinflöden till Finansiella företag avseende certifikat och obligationer. Icke finansiella företag fortsatte emittera värdepapper även detta kvartal till sammanlagt 25 miljarder kronor i kapitalinflöde. Riksgälden nettoemitterade korta och långa valutadenominerade statspapper på utländsk marknad till ca 68 miljarder kronor. En stor del av Riksgäldens upplåning har lånats ut till Riksbanken i syfte att återställa valutareserven.

13 SCB 13 FM 17 SM 0903 Tabeller 1. Finansiellt sparande för olika sektorer 2009 kv 2, transaktioner (mkr) 1. Net lending(+)/net borrowing(-) by institutional sectors 2 nd quarter 2009, transactions (SEK million) Summa Total Icke finansiella företag Nonfinancial corp. Finansiella företag Financial corp. Offentliga sektorn General government Hushåll inkl. HIO 3 Households incl. HIO 3 Summa svenska sektorer Total, Swedish sectors Utlandet Rest of the world Finansiellt sparande Net financial transactions Finansiella tillgångar Financial assets Sedlar, mynt och inlåning 1 Currency and deposits Certifikat 2 Short term securities Obligationer och förlagsbevis Bonds Finansiella derivat Financial derivatives Lån Loans Leasing Leasing Koncernlån Inter company loans Sv. Börsaktier Sw. quoted shares Sv. ej börs. akt. Sw. non-quoted sh Andra ägarandelar Other equity Sv. fondandelar Sw. mutual fund sh Utl. aktier, andelar och fondandelar Foreign shares and other equity Handelskrediter Trade credits Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Other accounts receivable Summa skulder Total liabilities Sedlar och mynt Currency Inlåning 1 Deposits Certifikat 2 Short term securities Obligationer och förlagsbevis Bonds Finansiella derivat Financial derivatives Lån Loans Leasing Leasing Koncernlån Inter company loans Börsnoterade aktier Quoted shares Ej börsnoterade aktier Non-quoted shares Andra ägarandelar Other equity Fondandelar Mutual funds shares Handelskrediter Trade credits Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Other accounts payable ) Inkl. riksgäldsspar. National debt savings included. 2) Inkl. statsskuldväxlar. Treasury bills included. 3) Hushållens icke-vinstdrivande organisationer. Non profit inst. serving households

14 SCB 14 FM 17 SM Finansiellt sparande för olika sektorer 2009 kv 1, transaktioner (mkr) 2. Net lending(+)/net borrowing(-) by institutional sectors 1 st quarter 2009, transactions (SEK million) Summa Total Icke finansiella företag Nonfinancial corp. Finansiella företag Financial corp. Offentliga sektorn General government Hushåll inkl. HIO 3 Households incl. HIO 3 Summa svenska sektorer Total, Swedish sectors Utlandet Rest of the world Finansiellt sparande Net financial transactions Finansiella tillgångar Financial assets Sedlar, mynt och inlåning 1 Currency and deposits Certifikat 2 Short term securities Obligationer och förlagsbevis Bonds Finansiella derivat Financial derivatives Lån Loans Leasing Leasing Koncernlån Inter company loans Sv. Börsaktier Sw. quoted shares Sv. ej börs. akt. Sw. non-quoted sh Andra ägarandelar Other equity Sv. fondandelar Sw. mutual fund sh Utl. aktier, andelar och fondandelar Foreign shares and other equity Handelskrediter Trade credits Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Other accounts receivable Summa skulder Total liabilities Sedlar och mynt Currency Inlåning 1 Deposits Certifikat 2 Short term securities Obligationer och förlagsbevis Bonds Finansiella derivat Financial derivatives Lån Loans Leasing Leasing Koncernlån Inter company loans Börsnoterade aktier Quoted shares Ej börsnoterade aktier Non-quoted shares Andra ägarandelar Other equity Fondandelar Mutual funds shares Handelskrediter Trade credits Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Other accounts payable ) Inkl. riksgäldsspar. National debt savings included. 2) Inkl. statsskuldväxlar. Treasury bills included. 3) Hushållens icke-vinstdrivande organisationer. Non profit inst. serving households

15 SCB 15 FM 17 SM Icke-finansiella företag, transaktioner (mkr) 3. Non-financial corporations, transactions (SEK million) 09kv2 09kv1 08kv4 08kv3 08kv2 Summa 08kv1-4 Summa 07kv1-4 Finansiellt sparande Net financial transactions Finansiella tillgångar Financial assets Sedlar, mynt och inlåning Currency and deposits Certifikat Short term securities Obligationer och förlagsbevis Bonds Finansiella derivat Financial derivatives Lån Loans Leasing Leasing Koncernlån Inter company loans Sv. börsaktier Sw. quoted shares Sv. ej börs. akt. Sw. non-quoted sh Andra ägarandelar Other equity Sv. fondandelar Sw. mutual fund sh Utl. aktier, andelar och fondandelar Foreign shares and other equity Handelskrediter Trade credits Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Other accounts receivable Summa skulder Total liabilities Sedlar och mynt Currency Inlåning Deposits Certifikat Short term securities Obligationer och förlagsbevis Bonds Finansiella derivat Financial derivatives Lån Loans Leasing Leasing Koncernlån Inter company loans Börsnoterade aktier Quoted shares Ej börsnoterade aktier Non-quoted shares Andra ägarandelar Other equity Fondandelar Mutual funds shares Handelskrediter Trade credits Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Other accounts payable

16 SCB 16 FM 17 SM Icke-finansiella företag, ställning (mkr) 3. Non-financial corporations, outstanding values (SEK million) 09kv2 09kv1 08kv4 08kv3 08kv2 Finansiell förmögenhet Net financial wealth Finansiella tillgångar Financial assets..... Sedlar, mynt och inlåning Currency and deposits Certifikat Short term securities Obligationer och förlagsbevis Bonds Finansiella derivat Financial derivatives Lån Loans Leasing Leasing Koncernlån Inter company loans Sv. börsaktier Sw. quoted shares Sv. ej börs. akt. Sw. non-quoted sh Andra ägarandelar Other equity Sv. fondandelar Sw. mutual fund sh Utl. aktier, andelar och fondandelar Foreign shares and other equity Handelskrediter Trade credits Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Other accounts receivable Summa skulder Total liabilities Sedlar och mynt Currency..... Inlåning Deposits..... Certifikat Short term securities Obligationer och förlagsbevis Bonds Finansiella derivat Financial derivatives Lån Loans Leasing Leasing Koncernlån Inter company loans Börsnoterade aktier Quoted shares Ej börsnoterade aktier Non-quoted shares Andra ägarandelar Other equity Fondandelar Mutual funds shares Handelskrediter Trade credits Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Other accounts payable

17 SCB 17 FM 17 SM Finansiella företag, transaktioner (mkr) 4. Financial corporations, transactions (SEK million) 09kv2 09kv1 08kv4 08kv3 08kv2 Summa 08kv1-4 Summa 07kv1-4 Finansiellt sparande Net financial transactions Finansiella tillgångar Financial assets Sedlar, mynt och inlåning Currency and deposits Certifikat Short term securities Obligationer och förlagsbevis Bonds Finansiella derivat Financial derivatives Lån Loans Leasing Leasing Koncernlån Inter company loans Sv. börsaktier Sw. quoted shares Sv. ej börs. akt. Sw. non-quoted sh Andra ägarandelar Other equity Sv. fondandelar Sw. mutual fund sh Utl. aktier, andelar och fondandelar Foreign shares and other equity Handelskrediter Trade credits Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Other accounts receivable Summa skulder Total liabilities Sedlar och mynt Currency Inlåning Deposits Certifikat Short term securities Obligationer och förlagsbevis Bonds Finansiella derivat Financial derivatives Lån Loans Leasing Leasing Koncernlån Inter company loans Börsnoterade aktier Quoted shares Ej börsnoterade aktier Non-quoted shares Andra ägarandelar Other equity Fondandelar Mutual funds shares Premiepension Premium Pension Övriga försäkringstekniska reserver Other insurance technical reserves Handelskrediter Trade credits Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Other accounts payable

18 SCB 18 FM 17 SM Finansiella företag, ställning (mkr) 4. Financial corporations, outstanding values (SEK million) 09kv2 09kv1 08kv4 08kv3 08kv2 Finansiell förmögenhet Net financial wealth Finansiella tillgångar Financial assets Sedlar, mynt och inlåning Currency and deposits Certifikat Short term securities Obligationer och förlagsbevis Bonds Finansiella derivat Financial derivatives Lån Loans Leasing Leasing Koncernlån Inter company loans Sv. börsaktier Sw. quoted shares Sv. ej börs. akt. Sw. non-quoted sh Andra ägarandelar Other equity Sv. fondandelar Sw. mutual fund sh Utl. aktier, andelar och fondandelar Foreign shares and other equity Handelskrediter Trade credits Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Other accounts receivable Summa skulder Total liabilities Sedlar och mynt Currency Inlåning Deposits Certifikat Short term securities Obligationer och förlagsbevis Bonds Finansiella derivat Financial derivatives Lån Loans Leasing Leasing Koncernlån Inter company loans Börsnoterade aktier Quoted shares Ej börsnoterade aktier Non-quoted shares Andra ägarandelar Other equity Fondandelar Mutual funds shares Premiepension Premium Pension Övriga försäkringstekniska reserver Other insurance technical reserves Handelskrediter Trade credits Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Other accounts payable

19 SCB 19 FM 17 SM :1. Riksbanken, transaktioner (mkr) 4:1. The Central Bank, transactions (SEK million) 09kv2 09kv1 08kv4 08kv3 08kv2 Summa 08kv1-4 Summa 07kv1-4 Finansiellt sparande Net financial transactions Finansiella tillgångar Financial assets Sedlar, mynt och inlåning Currency and deposits Certifikat Short term securities Obligationer och förlagsbevis Bonds Finansiella derivat Financial derivatives Lån Loans Leasing Leasing Koncernlån Inter company loans Sv. börsaktier Sw. quoted shares Sv. ej börs. akt. Sw. non-quoted sh Andra ägarandelar Other equity Sv. fondandelar Sw. mutual fund sh Utl. aktier, andelar och fondandelar Foreign shares and other equity Handelskrediter Trade credits Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Other accounts receivable Summa skulder Total liabilities Sedlar och mynt Currency Inlåning Deposits Certifikat Short term securities Obligationer och förlagsbevis Bonds Finansiella derivat Financial derivatives Lån Loans Leasing Leasing Koncernlån Inter company loans Börsnoterade aktier Quoted shares Ej börsnoterade aktier Non-quoted shares Andra ägarandelar Other equity Fondandelar Mutual funds shares Handelskrediter Trade credits Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Other accounts payable

20 SCB 20 FM 17 SM :1. Riksbanken, ställning (mkr) 4:1. The Central Bank, outstanding values (SEK million) 09kv2 09kv1 08kv4 08kv3 08kv2 Finansiell förmögenhet Net financial wealth Finansiella tillgångar Financial assets Sedlar, mynt och inlåning Currency and deposits Certifikat Short term securities Obligationer och förlagsbevis Bonds Finansiella derivat Financial derivatives Lån Loans Leasing Leasing Koncernlån Inter company loans..... Sv. börsaktier Sw. Quoted shares Sv. ej börs. akt. Sw. non-quoted sh Andra ägarandelar Other equity Sv. fondandelar Sw. mutual fund sh Utl. aktier, andelar och fondandelar Foreign shares and other equity Handelskrediter Trade credits..... Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Other accounts receivable Summa skulder Total liabilities Sedlar och mynt Currency Inlåning Deposits Certifikat Short term securities Obligationer och förlagsbevis Bonds Finansiella derivat Financial derivatives Lån Loans Leasing Leasing Koncernlån Inter company loans..... Börsnoterade aktier Quoted shares Ej börsnoterade aktier Non-quoted shares Andra ägarandelar Other equity Fondandelar Mutual funds shares Handelskrediter Trade credits Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Other accounts payable

21 SCB 21 FM 17 SM :2. Monetära finansinstitut, transaktioner (mkr) 4:2. Monetary financial institutions, transactions (SEK million) 09kv2 09kv1 08kv4 08kv3 08kv2 Summa 08kv1-4 Summa 07kv1-4 Finansiellt sparande Net financial transactions Finansiella tillgångar Financial assets Sedlar, mynt och inlåning Currency and deposits Certifikat Short term securities Obligationer och förlagsbevis Bonds Finansiella derivat Financial derivatives Lån Loans Leasing Leasing Koncernlån Inter company loans Sv. börsaktier Sw. Quoted shares Sv. ej börs. akt. Sw. non-quoted sh Andra ägarandelar Other equity Sv. fondandelar Sw. mutual fund sh Utl. aktier, andelar och fondandelar Foreign shares and other equity Handelskrediter Trade credits Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Other accounts receivable Summa skulder Total liabilities Sedlar och mynt Currency Inlåning Deposits Certifikat Short term securities Obligationer och förlagsbevis Bonds Finansiella derivat Financial derivatives Lån Loans Leasing Leasing Koncernlån Inter company loans Börsnoterade aktier Quoted shares Ej börsnoterade aktier Non-quoted shares Andra ägarandelar Other equity Fondandelar Mutual funds shares Handelskrediter Trade credits Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Other accounts payable Anm. Sektorn består av banker, bostadsinstitut, kommun- och företagsfinansierande institut, finansbolag. Observera att monetära värdepappersbolag och monetära värdepappersfonder ingår i Andra finansinstitut samt att Riksbanken särredovisas. Rem. This sector includes banks, housing credit institutions, other monetary financial institutions, other credit market institutions. Note that monetary securities brokerage companies and monetary mutual funds are part of Other financial intermediaries and that the Central Bank is presented separately.

22 SCB 22 FM 17 SM :2. Monetära finansinstitut, ställning (mkr) 4:2. Monetary financial institutions, outstanding values (SEK million) 09kv2 09kv1 08kv4 08kv3 08kv2 Finansiell förmögenhet Net financial wealth Finansiella tillgångar Financial assets Sedlar, mynt och inlåning Currency and deposits Certifikat Short term securities Obligationer och förlagsbevis Bonds Finansiella derivat Financial derivatives Lån Loans Leasing Leasing Koncernlån Inter company loans Sv. börsaktier Sw. Quoted shares Sv. ej börs. akt. Sw. non-quoted sh Andra ägarandelar Other equity Sv. fondandelar Sw. mutual fund sh Utl. aktier, andelar och fondandelar Foreign shares and other equity Handelskrediter Trade credits Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Other accounts receivable Summa skulder Total liabilities Sedlar och mynt Currency..... Inlåning Deposits Certifikat Short term securities Obligationer och förlagsbevis Bonds Finansiella derivat Financial derivatives Lån Loans Leasing Leasing Koncernlån Inter company loans Börsnoterade aktier Quoted shares Ej börsnoterade aktier Non-quoted shares Andra ägarandelar Other equity Fondandelar Mutual funds shares Handelskrediter Trade credits Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Other accounts payable Anm. Sektorn består av banker, bostadsinstitut, kommun- och företagsfinansierande institut, finansbolag. Observera att monetära värdepappersbolag och monetära värdepappersfonder ingår i Andra finansinstitut samt att Riksbanken särredovisas. Rem. This sector includes banks, housing credit institutions, other monetary financial institutions, other credit market institutions. Note that monetary securities brokerage companies and monetary mutual funds are part of Other financial intermediaries and that the Central Bank is presented separately.

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Hushållens förmögenhet krymper

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Hushållens förmögenhet krymper FM 17 SM 0804 Finansräkenskaper tredje kvartalet 2008 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Hushållens förmögenhet krymper Under tredje kvartalet minskade hushållens

Läs mer

I korta drag. Finansräkenskaper andra kvartalet Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer FM 17 SM 0803

I korta drag. Finansräkenskaper andra kvartalet Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer FM 17 SM 0803 FM 17 SM 0803 Finansräkenskaper andra kvartalet 2008 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Hushållen fortsätter att låna Hushållens 1 finansiella sparande var 25 miljarder

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Hushållens finansiella förmögenhet ökade. Hushållen hade ett positivt sparande

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Hushållens finansiella förmögenhet ökade. Hushållen hade ett positivt sparande FM 17 SM 1002 Finansräkenskaper första kvartalet 2010 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Hushållens finansiella förmögenhet ökade Hushållens finansiella förmögenhet

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer FM 17 SM 1104 Finansräkenskaper tredje kvartalet 2011 och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Svenska räntebärande värdepapper lockade utländska investerare Oron på finansmarknaden och börsnedgången

Läs mer

Finansräkenskaper tredje kvartalet 2009, korrigerad Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer

Finansräkenskaper tredje kvartalet 2009, korrigerad Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer FM 17 SM 0904 Finansräkenskaper tredje kvartalet 2009, korrigerad 2009-12-18 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Korrigering av svenska icke-finansiella företags

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer FM 17 SM 1302 Finansräkenskaper första kvartalet 2013 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Riksbanken förstärkte valutareserven Riksbanken ökade under det första kvartalet

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer FM 17 SM 1101 Finansräkenskaper fjärde kvartalet 2010 och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Fortsatt låneökning för hushållen om än i dämpad takt Hushållen fortsätter att skuldsätta sig allt

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Högt hushållssparande. Statens finansiella sparande negativt

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Högt hushållssparande. Statens finansiella sparande negativt FM 17 SM 1402 Finansräkenskaper första kvartalet 2014 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Högt hushållssparande Under det första kvartalet 2014 hade hushållen ett

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer FM 17 SM 1203 Finansräkenskaper andra kvartalet 2012, korrigerad 2012-10-19 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Korrigering av koncernlån på både tillgång och skuldsidan

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer FM 17 SM 1202 Finansräkenskaper första kvartalet 2012 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Utländska investerare fortsatte köpa svenska obligationer Utländska investeringar

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. 08 k3. 09 k1. 07 k4. 08 k1. 08 k4. 08 k2

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. 08 k3. 09 k1. 07 k4. 08 k1. 08 k4. 08 k2 FM 17 SM 1103 Finansräkenskaper andra kvartalet 2011 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Hushållen sparar mer Trots stora försäljningar av aktier och aktiefonder

Läs mer

)LQDQVUlNHQVNDSHUWUHGMHNYDUWDOHW. )LQDQVLHOODWLOOJnQJDUR KVNXOGHUI UROLNDVDPKlOOVVHNWRUHU

)LQDQVUlNHQVNDSHUWUHGMHNYDUWDOHW. )LQDQVLHOODWLOOJnQJDUR KVNXOGHUI UROLNDVDPKlOOVVHNWRUHU FM 17 SM 0201 )LQDQVUlNHQVNDSHUWUHGMHNYDUWDOHW )LQDQVLHOODWLOOJnQJDUR KVNXOGHUI UROLNDVDPKlOOVVHNWRUHU Financial Accounts third quarter 2001,NRUWDGUDJ +XVKnOO Hushållens finansiella sparande uppgick under

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer FM 17 SM 1201 Finansräkenskaper fjärde kvartalet 2011 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Hushållen fortsatt försiktiga Hushållen fortsätter vara försiktiga i sitt

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Övriga 3% Bankinlåning 17% Bostadsrättsandelar. Premiepensionsfonder

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Övriga 3% Bankinlåning 17% Bostadsrättsandelar. Premiepensionsfonder FM 17 SM 1303 Finansräkenskaper andra kvartalet 2013 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Hushållens förmögenhet minskade trots positivt finansiellt sparande Hushållen

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Förmögenhet Tillgångar Skulder. 02 k1. 99 k1. 01 k1. 00 k1

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Förmögenhet Tillgångar Skulder. 02 k1. 99 k1. 01 k1. 00 k1 FM 17 SM 1102 Finansräkenskaper första kvartalet 2011 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Hushållens förmögenhet något lägre Hushållens finansiella förmögenhet minskade

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Avtagande real tillväxt och kraftig ökning av hushållssektorns finansiella

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Avtagande real tillväxt och kraftig ökning av hushållssektorns finansiella FM 17 SM 1301 Finansräkenskaper fjärde kvartalet 2012 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Hushållssektorns finansiella sparande på historiskt hög nivå I takt med

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Uppgång på aktiemarknaden. Negativt sparande hos staten

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Uppgång på aktiemarknaden. Negativt sparande hos staten FM 17 SM 0402 Finansräkenskaper fjärde kvartalet 2003 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer Financial Accounts forth quarter 2003 I korta drag Uppgång på aktiemarknaden Under hösten

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Hushållens skulder fortsätter öka. Positivt sparande i offentlig sektor

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Hushållens skulder fortsätter öka. Positivt sparande i offentlig sektor FM 17 SM 0501 Finansräkenskaper fjärde kvartalet 2004 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer Financial Accounts fourth quarter 2004 I korta drag Hushållens skulder fortsätter öka

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Fallande räntor och svagare krona. Hushållen försäkringssparar och lånar till bostäder

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Fallande räntor och svagare krona. Hushållen försäkringssparar och lånar till bostäder FM 17 SM 0403 Finansräkenskaper första kvartalet 2004 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer Financial Accounts first quarter 2004 I korta drag Fallande räntor och svagare krona

Läs mer

I korta drag. Finansräkenskaper tredje kvartalet 2015 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer FM 17 SM 1504

I korta drag. Finansräkenskaper tredje kvartalet 2015 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer FM 17 SM 1504 Finansräkenskaper tredje kvartalet 215 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer Financial accounts third quarter 215 FM 17 SM 154 I korta drag Hushållens finansiella förmögenhet minskade

Läs mer

I korta drag. Finansräkenskaper andra kvartalet 2015 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer FM 17 SM 1503

I korta drag. Finansräkenskaper andra kvartalet 2015 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer FM 17 SM 1503 Finansräkenskaper andra kvartalet 215 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer Financial accounts second quarter 215 FM 17 SM 153 I korta drag Hushållen lånade samtidigt som förmögenheten

Läs mer

8 miljarder nettosparades i fonder 4:e kvartalet. Hushållen fortsätter köpa fonder. Julie Bonde, SCB, tfn 08-506 945 39, julie.bonde@scb.

8 miljarder nettosparades i fonder 4:e kvartalet. Hushållen fortsätter köpa fonder. Julie Bonde, SCB, tfn 08-506 945 39, julie.bonde@scb. FM 37 SM 0401 Värdepappersfonderna 4:e kvartalet 2003 Mutual funds fourth quarter 2003 I korta drag 8 miljarder nettosparades i fonder 4:e kvartalet Det sammanlagda värdet för Sverigeregistrerade fonder

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Icke-finansiella bolag emitterade mer värdepapper

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Icke-finansiella bolag emitterade mer värdepapper FM 17 SM 1703 Finansräkenskaper andra kvartalet 2017 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer Financial accounts second quarter 2017 I korta drag Icke-finansiella bolag emitterade

Läs mer

Finansmarknad Financial market

Finansmarknad Financial market Finansmarknad Financial market Foto: ina agency Finansmarknad Statistisk årsbok 2013 17 Finansmarknad Financial market 17.1 Finansmarknad... 339 Financial market 17.2 Statsobligationsränta, 5 år, månadsgenomsnitt

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer FM 17 SM 163 Finansräkenskaper andra kvartalet 216 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer Financial accounts second quarter 216 I korta drag Rekordutlåning till hushåll och företag

Läs mer

Försäkringsbolagen under första kvartalet 2006. Swedish insurance companies during the first quarter of 2006. Preliminary data

Försäkringsbolagen under första kvartalet 2006. Swedish insurance companies during the first quarter of 2006. Preliminary data FM 12 SM 0602 Försäkringsbolagen under första kvartalet 2006 Preliminära uppgifter Swedish insurance companies during the first quarter of 2006. Preliminary data I korta drag Försäkringsbolagens placeringstillgångar

Läs mer

Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2003

Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2003 OE 12 SM 0401 Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2003 Financial assets and liabilities for municipalities and county councils, 31 December 2003 I korta drag

Läs mer

Försäkringsbolagen under fjärde kvartalet Swedish insurance companies during the fourth quarter of Preliminary data

Försäkringsbolagen under fjärde kvartalet Swedish insurance companies during the fourth quarter of Preliminary data FM 12 SM 0301 Försäkringsbolagen under fjärde kvartalet 2002 Preliminära uppgifter Swedish insurance companies during the fourth quarter of 2002. Preliminary data I korta drag Försäkringsbolagens placeringstillgångar

Läs mer

Finansmarknad Financial market

Finansmarknad Financial market Finansmarknad Financial market Finansmarknad Financial market 452 48 Finansmarknad Financial market 453 482 Skadeförsäkring: under året influten premieinkomst och utbetalda försäkringsersättningar, milj.

Läs mer

Försäkringsbolagen under tredje kvartalet 2004. Swedish insurance companies during the third quarter of 2004. Preliminary data

Försäkringsbolagen under tredje kvartalet 2004. Swedish insurance companies during the third quarter of 2004. Preliminary data FM 12 SM 0405 Försäkringsbolagen under tredje kvartalet 2004 Preliminära uppgifter Swedish insurance companies during the third quarter of 2004. Preliminary data I korta drag Försäkringsbolagens placeringstillgångar

Läs mer

) UVlNULQJVERODJHQXQGHUIMlUGHNYDUWDOHW. Swedish insurance companies during the fourth quarter of 2001. Preliminary data

) UVlNULQJVERODJHQXQGHUIMlUGHNYDUWDOHW. Swedish insurance companies during the fourth quarter of 2001. Preliminary data FM 12 SM 0201 ) UVlNULQJVERODJHQXQGHUIMlUGHNYDUWDOHW 3UHOLPLQlUDXSSJLIWHU Swedish insurance companies during the fourth quarter of 2001. Preliminary data,nruwdgudj ) UVlNULQJVERODJHQVSODFHULQJVWLOOJnQJDU

Läs mer

KVARTALSRAPPORT VÄRDEPAPPERSFONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

KVARTALSRAPPORT VÄRDEPAPPERSFONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rapporten ska lämnas till Finansinspektionen Uppgifterna kommer att lämnas till Statistiska centralbyrån och Sveriges riksbank A. Allmänna fonduppgifter B. Tillgångar, skulder och

Läs mer

Försäkringsbolagen under första kvartalet 2005. Swedish insurance companies during the first quarter of 2005. Preliminary data

Försäkringsbolagen under första kvartalet 2005. Swedish insurance companies during the first quarter of 2005. Preliminary data FM 12 SM 0502 Försäkringsbolagen under första kvartalet 2005 Preliminära uppgifter Swedish insurance companies during the first quarter of 2005. Preliminary data I korta drag Försäkringsbolagens placeringstillgångar

Läs mer

Finansräkenskaper 2010

Finansräkenskaper 2010 Nationalräkenskaper 211 Finansräkenskaper Kapitalvinsterna ökade hushållens finansiella tillgångar i fjol I slutet av år uppgick hushållens finansiella tillgångar till 223 miljarder euro. Detta var en

Läs mer

Finansräkenskaper 2009

Finansräkenskaper 2009 Nationalräkenskaper 21 Finansräkenskaper 29 Hushållen placerade ifjol i aktier och fonder Den kraftiga ökningen av hushållens insättningar stannade av år 29. Istället gjorde hushållen placeringar i aktier

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 7831, 103 98 Stockholm. Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Finansräkenskaper 2015

Finansräkenskaper 2015 Nationalräkenskaper 216 Finansräkenskaper 215 Hushållens nettoförmögenhet steg till 56 miljarder euro år 215 Hushållens finansiella tillgångar uppgick till 281 miljarder euro och övriga tillgångar till

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Hushållens finansiella tillgångar över tio biljoner

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Hushållens finansiella tillgångar över tio biljoner FM 17 SM 1404 Finansräkenskaper tredje kvartalet 2014 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Korrigerat 2014-12-18 Tabell 3 har korrigerats avseende Offentlig förvaltnings

Läs mer

I korta drag. Investeringsfonder 1:a kvartalet 2017 FM 37 SM Fondförmögenheten ökar. Hushållens fondsparande.

I korta drag. Investeringsfonder 1:a kvartalet 2017 FM 37 SM Fondförmögenheten ökar. Hushållens fondsparande. FM 37 SM 17102 Investeringsfonder 1:a kvartalet 2017 Investment funds first quarter 2017 I korta drag Fondförmögenheten ökar Den totala fondförmögenheten i svenskregistrerade investeringsfonder uppgick

Läs mer

Sparbarometer. Tredje kvartalet Hushållens 1) finansiella förmögenhet och skuldkvot

Sparbarometer. Tredje kvartalet Hushållens 1) finansiella förmögenhet och skuldkvot 2001-11-13 Sparbarometer Tredje kvartalet 2001 Hushållens 1) finansiella förmögenhet och skuldkvot Ställning Miljarder kronor 99 sep 99 dec 00 mar 00 jun 00 sep 00 dec 01 mar 01 jun 01 sep Finansiella

Läs mer

I korta drag. Investeringsfonder 3:e kvartalet 2010 FM 37 SM 1004

I korta drag. Investeringsfonder 3:e kvartalet 2010 FM 37 SM 1004 FM 37 SM 1004 Investeringsfonder 3:e kvartalet 2010 Investment funds third quarter 2010 I korta drag Fondförmögenheten ökade Trots ett blygsamt sparande ökade fondförmögenheten under tredje kvartalet med

Läs mer

KVARTALSRAPPORT FÖR VP-FONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

KVARTALSRAPPORT FÖR VP-FONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER Gäller fr.o.m. period 201412 KVARTALSRAPPORT FÖR VP-FONDER OCH SPECIALFONDER INNEHÅLLSFÖRTECKNING A. Allmänna fonduppgifter B. Tillgångar, skulder och fondens värde C. Transaktioner under kvartalet D.

Läs mer

I korta drag. Investeringsfonder 4:e kvartalet 2016 FM 37 SM Fondförmögenheten ökar. Hushållens fondsparande

I korta drag. Investeringsfonder 4:e kvartalet 2016 FM 37 SM Fondförmögenheten ökar. Hushållens fondsparande FM 37 SM 17101 Investeringsfonder 4:e kvartalet 2016 Investment funds fourth quarter 2016 I korta drag Fondförmögenheten ökar Den totala fondförmögenheten vid utgången av december var 3 346 miljarder kronor.

Läs mer

FM 37 SM 1604 Investeringsfonder 3:e kvartalet 2016 Fondförmögenheten ökar Hushållens fondsparande Kontaktpersoner:

FM 37 SM 1604 Investeringsfonder 3:e kvartalet 2016 Fondförmögenheten ökar Hushållens fondsparande Kontaktpersoner: FM 37 SM 1604 Investeringsfonder 3:e kvartalet 2016 Investment funds third quarter 2016 I korta drag Fondförmögenheten ökar Den totala fondförmögenheten vid utgången av september var 3 204 miljarder kronor.

Läs mer

Andra kvartalet Hushållens finansiella förmögenhet och skuldkvot Sparbarometer

Andra kvartalet Hushållens finansiella förmögenhet och skuldkvot Sparbarometer 2004-08-25 Sparbarometer Andra kvartalet 2004 Sparbarometern visar hushållens finansiella sparande och skuldsättning över tiden och hur detta sparande fördelats mellan olika sparformer. Den ger dock ingen

Läs mer

Hushållen minskade sitt fondsparande. Premiepension och fondförsäkring

Hushållen minskade sitt fondsparande. Premiepension och fondförsäkring FM 37 SM 1504 Investeringsfonder 3:e kvartalet 2015 Investment funds third quarter 2015 I korta drag Hushållen minskade sitt fondsparande Under tredje kvartalet 2015 vände hushållens nettoflöde i svenskregistretade

Läs mer

Negativt nettofondsparande för hushållen

Negativt nettofondsparande för hushållen FM 37 SM 1602 Investeringsfonder 1:a kvartalet 2016 Investment funds first quarter 2016 I korta drag Negativt nettofondsparande för hushållen Hushållens nettosparande i svenskregistrerade fonder var negativt

Läs mer

Stort nettoutflöde ur fonder under tredje kvartalet. Hushållen sålde innehav i aktiefonder

Stort nettoutflöde ur fonder under tredje kvartalet. Hushållen sålde innehav i aktiefonder FM 37 SM 0704 Värdepappersfonder 3:e kvartalet 2007 Mutual funds third quarter 2007 I korta drag Stort nettoutflöde ur fonder under tredje kvartalet Hushållen sålde under tredje kvartalet andelar i svenskregistrerade

Läs mer

I korta drag. Investeringsfonder 2:a kvartalet 2015 FM 37 SM 1503

I korta drag. Investeringsfonder 2:a kvartalet 2015 FM 37 SM 1503 FM 37 SM 1503 Investeringsfonder 2:a kvartalet 2015 Investment funds second quarter 2015 I korta drag Fondförmögenheten minskar Den totala fondförmögenheten var vid utgången av det andra kvartalet värderad

Läs mer

Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2007

Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2007 OE 12 SM 0801 Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2007 Financial assets and liabilities for municipalities and county councils, December 31, 2007 I korta drag

Läs mer

Fondförmögenheten ökade andra kvartalet. Hushållen sålde både aktie- och räntefonder

Fondförmögenheten ökade andra kvartalet. Hushållen sålde både aktie- och räntefonder FM 37 SM 0703 Värdepappersfonderna 2:a kvartalet 2007 Mutual funds second quarter 2007 I korta drag Fondförmögenheten ökade andra kvartalet Vid utgången av andra kvartalet 2007 var den sammanlagda förmögenheten

Läs mer

Finansräkenskapernas reviderade uppgifter för år 2008 har utkommit

Finansräkenskapernas reviderade uppgifter för år 2008 har utkommit Nationalräkenskaper 2010 Finansräkenskaper Finansräkenskapernas reviderade uppgifter för år har utkommit Finansräkenskapernas årsuppgifter för år har reviderats på basis av kompletterade källuppgifter.

Läs mer

Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2006

Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2006 OE 12 SM 0701 Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2006 Financial assets and liabilities for municipalities and county councils, December 31, 2006 I korta drag

Läs mer

Lågt fondsparande men ökad förmögenhet. PPM drog upp nettosparandet

Lågt fondsparande men ökad förmögenhet. PPM drog upp nettosparandet FM 37 SM 0701 Värdepappersfonderna 4:e kvartalet 2006 Mutual funds fourth quarter 2006 I korta drag Lågt fondsparande men ökad förmögenhet Vid utgången av 2006 var den sammanlagda fondförmögenheten för

Läs mer

Kommunernas finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2002

Kommunernas finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2002 Kommunernas finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2002 Financial assets and liabilities for municipalities and county councils, 31 December 2002 I korta drag Lån till kommunägda företag största

Läs mer

Sparbarometern QII 2013

Sparbarometern QII 2013 Sparbarometern QII 2013 SEBs Sparbarometer Andra kvartalet 2013 Sparandestocken = bankinlåning från hushållen, försäkring, fonder, obligationer, riksgäldsspar, premiepensionssparande, där så anges även

Läs mer

Finansräkenskaper 2014

Finansräkenskaper 2014 Nationalräkenskaper 215 Finansräkenskaper 214 Kapitalvinsterna stod för ökningen av hushållens förmögenhet år 214 Hushållens finansiella uppgick till 262 miljarder euro och övriga till 42 miljarder euro

Läs mer

Finansräkenskaper 2012

Finansräkenskaper 2012 Nationalräkenskaper 213 Finansräkenskaper 212 Hushållens finansiella nettotillgångar minskade år 212 Hushållens finansiella tillgångar uppgick till 22,2 miljarder euro i slutet av år 212. De finansiella

Läs mer

Sparbarometern QIII 2011

Sparbarometern QIII 2011 Sparbarometern QIII 2011 SEBs Sparbarometer Tredje kvartalet 2011 Sparandestocken = bankinlåning från hushållen, försäkring, fonder, obligationer, riksgäldsspar, premiepensionssparande, där så anges även

Läs mer

Sparbarometern QIII 2012

Sparbarometern QIII 2012 Sparbarometern QIII 2012 SEBs Sparbarometer Tredje kvartalet 2012 Sparandestocken = bankinlåning från hushållen, försäkring, fonder, obligationer, riksgäldsspar, premiepensionssparande, där så anges även

Läs mer

Bostäder driver upp förmögenheten till rekordnivå

Bostäder driver upp förmögenheten till rekordnivå Sparbarometer kv 2 216 Privatekonomi Oktober 216 Sammanfattning Bostäder driver upp förmögenheten till rekordnivå Bruttoförmögenheten på ny rekordnivå, över 17 biljoner kronor Nettoförmögenheten stiger,

Läs mer

Sida 1 av 11. Innan du börjar. Sida 2 av 11. A1 Finansiella tillgångar, per den 31/12 2014. A1 Finansiella anläggnings- och omsättningstillgångar

Sida 1 av 11. Innan du börjar. Sida 2 av 11. A1 Finansiella tillgångar, per den 31/12 2014. A1 Finansiella anläggnings- och omsättningstillgångar KTS Test 4:e kvartalet 2014 Testmyndighet nr 1 TEST Landstingens finansiella tillgångar och skulder Påbörjad, skicka in senast 2014-12-31 Myndighet 1a Sida 1 av 11 Innan du börjar Sidor och frågor i blanketten

Läs mer

Sparbarometern QII 2010. Sparbarometern andra kvartalet 2010 1

Sparbarometern QII 2010. Sparbarometern andra kvartalet 2010 1 Sparbarometern QII 2010 Sparbarometern andra kvartalet 2010 1 SEBs Sparbarometer Andra kvartalet 2010 Sparandestocken = bankinlåning från hushållen, försäkring, fonder, obligationer, riksgäldsspar, premiepensionssparande,

Läs mer

Organisationsnr Institutnr Kvartal År. Riktigheten av lämnade uppgifter i denna blankett och bifogade specifikationer intygas

Organisationsnr Institutnr Kvartal År. Riktigheten av lämnade uppgifter i denna blankett och bifogade specifikationer intygas Bilaga 1 REMISSEXEMPLAR FFFS 2015:xx KVARTALSSTATISTIK FÖR VISSA VÄRDEPAPPERSBOLAG Institut Organisationsnr Institutnr Kvartal År Blanketten skall ha kommit in till Statistiska centralbyrån senast den

Läs mer

STATISTIK. Tabell 1 Finansbolagens utlåning och leasing i SEK och utländsk valuta... 2

STATISTIK. Tabell 1 Finansbolagens utlåning och leasing i SEK och utländsk valuta... 2 Tabell 1 Finansbolagens utlåning och leasing i SEK och utländsk valuta.... 2 Tabell 2 Finansbolagens utlåning i SEK och utländsk valuta. Kundstruktur... 2 Tabell 3 Finansbolagens balansräkning vid utgången

Läs mer

STATISTIK. Tabell 1 Finansbolagens utlåning och leasing i SEK och utländsk valuta... 36

STATISTIK. Tabell 1 Finansbolagens utlåning och leasing i SEK och utländsk valuta... 36 Tabell 1 Finansbolagens utlåning och leasing i SEK och utländsk valuta.... 36 Tabell 2 Finansbolagens utlåning i SEK och utländsk valuta. Kundstruktur... 36 Tabell 3 Finansbolagens balansräkning vid utgången

Läs mer

Landstingens finansiella tillgångar och skulder

Landstingens finansiella tillgångar och skulder Sida 1 av 13 Delar av blanketten skall inte besvaras av alla. Vilka frågor som skall besvaras bestäms t.ex. av svaren på andra frågor. I webbblanketten visas bara de frågor som är aktuella för dig, här

Läs mer

Hushållens finansiella nettotillgångar fortsatte att minska under andra kvartalet 2011

Hushållens finansiella nettotillgångar fortsatte att minska under andra kvartalet 2011 Nationalräkenskaper 2011 Finansräkenskaper 2011, 2:a kvartalet Hushållens finansiella nettotillgångar fortsatte att minska under andra kvartalet 2011 Hushållens finansiella nettotillgångar minskade under

Läs mer

Förvaltning av guld- och valutareserven

Förvaltning av guld- och valutareserven Förvaltning av guld- och valutareserven Innehåll Riksbankens mål och syftet med guld- och valutareserven Vad innebär förvaltningsuppdraget? Guldreserven Valutareserven Styrande regelverk Riksbankens guld-

Läs mer

Försäkringsbolagen under andra kvartalet 2012. Swedish insurance companies during the second quarter of 2012. Preliminary data

Försäkringsbolagen under andra kvartalet 2012. Swedish insurance companies during the second quarter of 2012. Preliminary data FM 12 SM 1204 Försäkringsbolagen under andra kvartalet 2012 Preliminära uppgifter Swedish insurance companies during the second quarter of 2012. Preliminary data I korta drag Försäkringsbolagens placeringstillgångar

Läs mer

Sparbarometern QIV Sparbarometern fjärde kvartalet

Sparbarometern QIV Sparbarometern fjärde kvartalet Sparbarometern QIV 2010 Sparbarometern fjärde kvartalet 2010 1 SEBs Sparbarometer Fjärde kvartalet 2010 Sparandestocken = bankinlåning från hushållen, försäkring, fonder, obligationer, riksgäldsspar, premiepensionssparande,

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

Rad 9. Kassa, banktillgodohavanden Posten omfattar betalningsmedel, inklusive utländska sedlar och mynt, som kan disponeras fritt.

Rad 9. Kassa, banktillgodohavanden Posten omfattar betalningsmedel, inklusive utländska sedlar och mynt, som kan disponeras fritt. Bilaga 2 Spec A1. Kapitalplaceringar Rad 8. Omvända repor På posten omvända repor redovisas den erlagda köpeskillingen vid äkta återköpsavtal. Omvända repor och repor ska redovisas separat på Spec A1.

Läs mer

Sparbarometern. - tredje kvartalet 2006. Hushållens finansiella förmögenhet och skuldkvot 2006-11-15 S T A T I S T I K R A P P O R T 1(10)

Sparbarometern. - tredje kvartalet 2006. Hushållens finansiella förmögenhet och skuldkvot 2006-11-15 S T A T I S T I K R A P P O R T 1(10) 2006-11-15 S T A T I S T I K R A P P O R T Sparbarometern - tredje kvartalet 2006 Sparbarometern visar utvecklingen av hushållens finansiella sparande och skuldsättning över tiden och hur detta sparande

Läs mer

Bostäder håller uppe förmögenhetstillväxten

Bostäder håller uppe förmögenhetstillväxten Sammanfattning Bostäder håller uppe förmögenhetstillväxten Bruttoförmögenheten fortsätter öka och närmar sig 17 biljoner kronor Nettoförmögenheten fortsatt över 13 biljoner kronor Svag start på börsåret

Läs mer

Sparbarometern 2015 FM0105

Sparbarometern 2015 FM0105 Avdelningen för Nationalräkenskaper 2015-05-21 1(10) Sparbarometern 2015 FM0105 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas

Läs mer

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR 3 juni 215 STATSSKULD Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr A. Nominellt belopp, inkl. förvaltningsstillgångar Upplupen inflationskompensation (uppräkningsbelopp) Valutakurseffekter B.

Läs mer

Finansforums Sparbarometer 1/99

Finansforums Sparbarometer 1/99 99-2-16 Finansforums Sparbarometer 1/99 Finansforum kommer med start fr o m 1999 att varje kvartal redovisa hur de svenska hushållens sparande utvecklas. I den här första rapporten redovisar vi vad som

Läs mer

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR 31 juli 215 STATSSKULD Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr A. Nominellt belopp, inkl. förvaltningsstillgångar Upplupen inflationskompensation (uppräkningsbelopp) Valutakurseffekter B.

Läs mer

Fondsparandet i Europa och Sverige

Fondsparandet i Europa och Sverige Fondsparandet i Europa Fondbolagens Förening 8124 Fondsparandet i Europa och Sverige Nyligen publicerade EFAMA (European Fund and Asset Management Association) Fact Book 28 som innehåller en sammanställning

Läs mer

Försäkringsföretagen under tredje kvartalet Swedish insurance companies during the third quarter of Preliminary data

Försäkringsföretagen under tredje kvartalet Swedish insurance companies during the third quarter of Preliminary data Försäkringsföretagen under tredje kvartalet 2014 Preliminära uppgifter Swedish insurance companies during the third quarter of 2014. Preliminary data I korta drag Försäkringsföretagens placeringstillgångar

Läs mer

Anvisningar för kvartalsvis rapportering för APfonderna, exklusive 7:e AP-fonden

Anvisningar för kvartalsvis rapportering för APfonderna, exklusive 7:e AP-fonden STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(10) Anvisningar för kvartalsvis rapportering för APfonderna, exklusive 7:e AP-fonden Allmänt Kvartalsrapport för AP-fonder ska insändas till Statistiska centralbyrån senast 45

Läs mer

2. Konsekvenser och problem med nuvarande system

2. Konsekvenser och problem med nuvarande system 2. Konsekvenser och problem med nuvarande system Vad påverkas av penningsystemet? Penningsystemet 2 Vad påverkas av penningsystemet? Brist på pengar Inflation Ökande penningmängd Penningsystemet Överföring

Läs mer

Försäkringsföretagen under fjärde kvartalet Swedish insurance companies during the fourth quarter of Preliminary data

Försäkringsföretagen under fjärde kvartalet Swedish insurance companies during the fourth quarter of Preliminary data Försäkringsföretagen under fjärde kvartalet 2016 Preliminära uppgifter Swedish insurance companies during the fourth quarter of 2016. Preliminary data I korta drag Försäkringsföretagens placeringstillgångar

Läs mer

Stark börsutveckling minskade skuldkvoten

Stark börsutveckling minskade skuldkvoten Hushållens skuldkvot Stark börsutveckling minskade skuldkvoten Stark börsutveckling och ökade bostadspriser minskar hushållens skuldkvot Räntekvoten vände uppåt igen tillgångssidan. I de tidigare avsnitten

Läs mer

Sparbarometern. Sparbarometern tredje kvartalet

Sparbarometern. Sparbarometern tredje kvartalet Sparbarometern Sparbarometern tredje kvartalet 2010 1 SEBs Sparbarometer Tredje kvartalet 2010 Sparandestocken = bankinlåning från hushållen, försäkring, fonder, obligationer, riksgäldsspar, premiepensionssparande,

Läs mer

Svenskt portföljinnehav 2014

Svenskt portföljinnehav 2014 D BETALNINGSBALANS OCH FINANSMARKNA RAPPORT 2015:1 ISSN 1654-8116 (Online) All officiell statistik finns på: www.scb.se Statistikservice: tfn 08-506 948 01 All official statistics can be found at: www.scb.se

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta har varit 0,25 procentenhet under hela första halvåret. Det är historiskt en mycket låg nivå. Efter

Läs mer

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR 3 januari 215 STATSSKULD Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr A. Nominellt belopp, inkl. förvaltningsstillgångar Upplupen inflationskompensation (uppräkningsbelopp) Valutakurseffekter

Läs mer

STATISTIK. Tabell 1 Finansbolagens utlåning och leasing i SEK och utländsk valuta... 32

STATISTIK. Tabell 1 Finansbolagens utlåning och leasing i SEK och utländsk valuta... 32 Tabell 1 Finansbolagens utlåning och leasing i SEK och utländsk valuta.... 32 Tabell 2 Finansbolagens utlåning i SEK och utländsk valuta. Kundstruktur... 32 Tabell 3 Finansbolagens balansräkning vid utgången

Läs mer

Nettosparandet i fonder 3,8 miljarder. Julie Bonde, SCB, tfn 08-506 945 39, julie.bonde@scb.se

Nettosparandet i fonder 3,8 miljarder. Julie Bonde, SCB, tfn 08-506 945 39, julie.bonde@scb.se FM 37 SM 0501 Värdepappersfonderna 4:e kvartalet 2004 Mutual funds fourth quarter 2004 I korta drag Nettosparandet i fonder 3,8 miljarder Under fjärde kvartalet 2004 nettosparandes 3,8 miljarder kronor

Läs mer

December: I december 2003 omklassificerade ett institut delar av

December: I december 2003 omklassificerade ett institut delar av 2016-12-13 Sida 1 (8) Del 5, Penningmängd 2003 December: I december 2003 omklassificerade ett institut delar av inlåningen. Inlåning med vissa villkor redovisas numera som avistainlåning. 2009 April: Fr.o.m.

Läs mer

BILAGA A till. förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

BILAGA A till. förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.12.2010 KOM(2010) 774 slutlig Bilaga A/kapitel 14 BILAGA A till förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet

Läs mer

Statistiska definitioner för penning- och obligationsmarknaden (FI)

Statistiska definitioner för penning- och obligationsmarknaden (FI) Statistiska definitioner för penning- och obligationsmarknaden (FI) DNR 2011-568-AFS Källa: Sveriges riksbank, Bank for International settlements (BIS), Europeiska Kommissionen och NASDAQ OMX. SELMArapporteringen

Läs mer

Hushållens skuldsättningsgrad steg ytterligare under tredje kvartalet år 2012

Hushållens skuldsättningsgrad steg ytterligare under tredje kvartalet år 2012 Nationalräkenskaper 2013 Finansräkenskaper 2012, 3:e kvartalet Hushållens skuldsättningsgrad steg ytterligare under tredje kvartalet år 2012 Hushållens skuldsättningsgrad steg till 118,8 procent under

Läs mer

Fondsparandets fördelning

Fondsparandets fördelning 215-2-4 Fondsparandets fördelning 214 Utmärkande för 214 var att hushållen främst nettosparade i fonder via investeringssparkonto, 51 miljarder. Hushållens övriga fondsparande via premiepensionen, förvaltarregistrerat

Läs mer

Riksgälden. Aktiesparkväll Uppsala 28 april 2009. Paul Pedersen Henrik Frizell

Riksgälden. Aktiesparkväll Uppsala 28 april 2009. Paul Pedersen Henrik Frizell Riksgälden Aktiesparkväll Uppsala 28 april 2009 Paul Pedersen Henrik Frizell Riksgäldens uppgifter Förvalta statsskulden till så låg kostnad som möjligt med beaktande av risken Ge statliga garantier och

Läs mer

Anvisningar till blankett Kvartalsstatistik för vissa värdepappersbolag

Anvisningar till blankett Kvartalsstatistik för vissa värdepappersbolag Bilaga 2 Anvisningar till blankett Kvartalsstatistik för vissa värdepappersbolag 2. Klassificering av motparter I blanketten klassificeras motparter enligt Standard för institutionell sektor indelning

Läs mer

Nationalräkenskaper del 3. 14 okt 2009

Nationalräkenskaper del 3. 14 okt 2009 Nationalräkenskaper del 3 14 okt 2009 Nicolai Nystrand Birgitta Magnusson Wärmark 1 Dagens innehåll Sektorräkenskaper Finansräkenskaper Annan produktion kopplad till NR 2 Översikt av NR-systemet LÖPANDE

Läs mer

Fondbytesprogrammet

Fondbytesprogrammet Halvårsredogörelse för Fondbytesprogrammet 0-100 Perioden 2011-01-01-2011-06-30 Fondbytesprogrammet 0-100 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge

Läs mer