)LQDQVUlNHQVNDSHUWUHGMHNYDUWDOHW. )LQDQVLHOODWLOOJnQJDUR KVNXOGHUI UROLNDVDPKlOOVVHNWRUHU

Save this PDF as:
Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ")LQDQVUlNHQVNDSHUWUHGMHNYDUWDOHW. )LQDQVLHOODWLOOJnQJDUR KVNXOGHUI UROLNDVDPKlOOVVHNWRUHU"

Transkript

1 FM 17 SM 0201 )LQDQVUlNHQVNDSHUWUHGMHNYDUWDOHW )LQDQVLHOODWLOOJnQJDUR KVNXOGHUI UROLNDVDPKlOOVVHNWRUHU Financial Accounts third quarter 2001,NRUWDGUDJ +XVKnOO Hushållens finansiella sparande uppgick under tredje kvartalet till knappt 12 mdkr vilket är en liten nedgång jämfört med föregående kvartal. Av hushållens finansiella placeringar skedde det främst en ökning i bankinlåning, som under kvartalet ökade med knappt 27 mdkr. I tredje kvartalets finansräkenskaper ingår nu även bostadsrättsandelar bland hushållens finansiella tillgångar. Bostadsrättsandelarna motsvarar 12 procent av hushållens totala finansiella tillgångar, och hushållens förmögenhet i bostadsrätter uppgick per den sista september 2001 till 392 mdkr. Hushållens aktieportfölj minskade under kvartalet i värde med ca 100 mdkr, som en följd av börsnedgången under perioden. 2IIHQWOLJVHNWRU Statsskulden amorterades under tredje kvartalet med totalt 48 mdkr. Detta skedde främst i statsskuldväxlar där amorteringarna uppgick till drygt 35 mdkr. Men trots stora amorteringar ökade statens utestående skulder med 30 mdkr till följd av växelkursrörelser. Transaktionsförändringen i statens finansiella tillgångar uppgick under kvartalet till 27 mdkr, bl.a. på grund av stora förfall i bostadsobligationer. AP-fonderna fortsatte under kvartalet att investera i utländska aktier. Totalt köptes aktier och fondandelar för 30 mdkr, varav utländska 26 mdkr. $NWLHR KUlQWHPDUNQDG Under juli och augusti svängde börsen kraftigt med en nedåtgående trend, och terroristattackerna i USA accelererade nedgången. Totalt föll börsen med hela 20 procent under tredje kvartalet. Den långa marknadsräntan sjönk stadigt fram till den 10 september. Då Riksbanken justerade ner styrräntan efter terrordåden sjönk räntan ytterligare. Även den korta marknadsräntan föll under perioden. Mattias Bågling, SCB, tfn , Kristina Söderström, SCB, tfn , Statistiken har producerats av SCB på uppdrag av Finansinspektionen, som ansvarar för officiell statistik inom området. ISSN Serie FM Finansmarknad 17 SM Utkom den 24 januari Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken. Utgivare av Statistiska meddelanden är Svante Öberg, SCB.

2 Finansinspektionen och SCB 2 FM 17 SM 0201,QQHKnOO Statistiken med kommentarer 4 Tabeller 8 1 Finansiellt sparande för olika sektorer 2001 kv 3, transaktioner (mkr) 8 2 Finansiellt sparande för olika sektorer 2001 kv 2, transaktioner (mkr) 9 3 Icke-finansiella företag, transaktioner (mkr) 10 3 Icke-finansiella företag, ställning (mkr) 11 4 Finansiella företag, transaktioner (mkr) 12 4 Finansiella företag, ställning (mkr) Riksbanken, transaktioner (mkr) Riksbanken, ställning (mkr) Kreditinstitut, transaktioner (mkr) Kreditinstitut, ställning (mkr) Investmentföretag, transaktioner (mkr) Investmentföretag, ställning (mkr) Försäkringsföretag, transaktioner (mkr) Försäkringsbolag, ställning (mkr) 21 5 Offentlig sektor, transaktioner (mkr) 22 5 Offentlig sektor, ställning (mkr) Staten, transaktioner (mkr) Staten, ställning (mkr) Kommuner, transaktioner (mkr) Kommuner, ställning (mkr) Socialförsäkring, transaktioner (mkr) Socialförsäkring, ställning (mkr) 29 6 Hushåll inkl. hushållens intresseorganisationer, transaktioner (mkr) 30 6 Hushåll inkl. hushållens intresseorganisationer, ställning (mkr) 31 7 Utlandstransaktioner med fördelning på finansobjekt och svenska delsektorer (mkr) 32 7 Utlandsställning med fördelning på finansobjekt och svenska delsektorer (mkr) 34 8 Inlåning, ställning per den 30 september 2001 (mkr) 36 9 Lån inkl. leasing, ställning per den 30 september 2001 (mkr) Certifikat ställning per den 30 september 2001 (mkr) Obligationer och förlagsbevis ställning per den 30 september 2001 (mkr) Aktier, andelar och fondandelar, ställning per den 30 september 2001 (mkr) Finansiellt sparande enligt finansräkenskaperna, per kvartal (mdkr) 39

3 Finansinspektionen och SCB 3 FM 17 SM 0201 Fakta om statistiken 40 Detta omfattar statistiken 40 Definitioner och förklaringar 40 Så görs statistiken 41 Statistikens tillförlitlighet 41 Bra att veta 41 Sveriges statistiska databaser (SSD) 43 Annan statistik 43 In English 45 Summary 45 List of tables 46

4 Finansinspektionen och SCB 4 FM 17 SM WDWLVWLNHQPHGNRPPHQWDUHU +XVKnOO Hushållen sparar i bank och räntefonder Hushållen och dess ideella organisationer placerade totalt 32 mdkr i olika finansiella tillgångar under tredje kvartalet 2001, medan låneskulderna ökade med 21 mdkr. Detta resulterade i ett finansiellt sparande på 12 mdkr enligt de kvartalsvisa finansräkenskaperna. Detta är en liten nedgång i sparandet jämfört förra kvartalet då nettosparandet uppgick till 14 mdkr och även en minskning jämfört med tredje kvartalet 2000 då sparandet uppgick till 16 mdkr. Inriktningen på hushållens finansiella placeringar kännetecknas av att de går mot ett ökat räntebärande sparande. Inlåning i bank ökade med 27 mdkr under kvartalet, dock minskade innehaven i obligationer med 7,9 mdkr. Det beror främst på förfall. Under kvartalet sålde hushållen börsnoterade svenska aktier för 3,4 mdkr. Hushållen uppvisade ett negativt sparande i svenskregistrerade aktiefonder, -4,1 mdkr, och i andra fonder, -0,8 mdkr. Sparandet i räntefonder var däremot positivt och uppgick till 1,7 mdkr. Sparandet i utländska aktier och fonder uppgick till 5,5 mdkr. och lånar i bostadsinstitut Hushållens skulder ökade med 21 mdkr under det tredje kvartalet. Det är lägre jämfört med föregående kvartal då skuldökningen uppgick till 30 mdkr och även lägre jämfört med motsvarande kvartal förra året då skuldökningen var knappt 22 mdkr. Den största delen av upplåningen skedde i bostadsinstitut vilka ökade med 15 mdkr under kvartalet. Lån från banker ökade med 1,3 mdkr och studielån från CSN ökade med 1,8 mdkr. Bostadsrätter en stor del av hushållens finansiella tillgångar För första gången ingår bostadsrätter i de kvartalsvisa finansräkenskaperna. Till följd av ombildningar ökade hushållens sparande i bostadsrätter med 0,6 mdkr. Uppgifter på sparande till följd av nybyggnation och ombyggnader av bostadsrätter finns ännu ej tillgängligt. Hushållens förmögenhet i bostadsrätter uppgick den sista september till 392 mdkr, en nedgång jämfört med årsskiftet 2000/2001 då förmögenheten uppgick till 418 mdkr. Bostadsrätterna motsvarar 12 procent av hushållens totala finansiella tillgångar. Anledningen till att bostadsrätter ingår i finansräkenskaperna är att en ägarandel i en bostadsrättsförening anses vara en finansiell tillgång, till skillnad från egna hem som är en real tillgång. Sjunkande nettoförmögenheter hos hushållen Hushållens finansiella nettoförmögenhet uppgick till mdkr per den sista september Detta är en minskning med 205 mdkr jämfört med föregående kvartal och även en minskning med 271 mdkr jämfört med ingången av Den största nedgången skedde i aktier och fonder. Värdet av hushållens innehav av svenska börsaktier har i princip följt med generalindex nedåt och uppgick till 352 mdkr, jämfört med 448 mdkr föregående kvartal vilket är en nedgång med runt 21 procent. Vid början av året uppgick innehavet i svenska börsaktier till 516 mdkr. Vid den sista september var hushållens svenska fonder värda 343 mdkr jämfört med 417 mdkr den sista juni. Se vidare i avsnittet om aktiemarknaden angående utvecklingen på börsen.

5 Finansinspektionen och SCB 5 FM 17 SM IIHQWOLJVHNWRU Positivt sparande i offentlig sektor även tredje kvartalet Den offentliga sektorn (staten, socialförsäkringssektorn och kommunerna) uppvisade under tredje kvartalet ett finansiellt sparöverskott på knappt 12 mdkr. Det innebär att sparandet i offentlig sektor varit positivt samtliga tre kvartal 2001, sammanlagt 74 mdkr. Fortsatt finansiellt överskott i staten Statens sparande för tredje kvartalet uppgick till 21 mdkr. Även under de första två kvartalen 2001 visade staten finansiella överskott. Detta är en följd av de överföringar som skett från AP-fonderna till staten till i och med det nya pensionssystemet. Statens sparande kommer p.g.a. detta i år att bli mycket högt, med motsvarande minskning i socialförsäkringssektorns sparande. Fortsatta amorteringar på statsskulden Överföringarna från AP-fonderna har under året gett utrymme för amorteringar på statsskulden, som under kvartalet nettoamorterades med 48 mdkr. Den största minskningen skedde i statsskuldväxlar, som amorterades med drygt 35 mdkr. Även korttidslånen (dagslån och repor) minskade med nära 11 mdkr. Till skillnad från de två första kvartalen 2001, då stora amorteringar gjordes i obligationer, var minskningen i obligationer tredje kvartalet modest, amorteringen uppgick till drygt 3 mdkr. Men trots stora amorteringar så ökade statens utestående skulder med 30 mdkr till följd av växelkursrörelser. Stora förfall i statens bostadsobligationer Statens tillgångar minskade till följd av stora förfall i bostadsobligationer. Förfall skedde med hela 30 mdkr under tredje kvartalet. Bostadsobligationer till ett marknadsvärde av 70 mdkr utgjorde en del av överföringarna från APfonderna och kommer att ligga kvar fram till förfall. De med längst löptid kommer att förfalla under Hittills under året (summa tre kvartal) har förfallen uppgått till 35 mdkr. Det nominella värdet på det återstående innehavet i dessa bostadsobligationer var ca 33 mdkr vid utgången av det tredje kvartalet. Den totala transaktionsförändringen i statens finansiella tillgångar uppgick under kvartalet till 27 mdkr. Förutom förfallen i bostadsobligationerna så minskade statens övriga tillgångar med 3 mdkr medan bankinlåningen och lån ökade med sammanlagt 6 mdkr. Den totala minskningen i statens finansiella tillgångar uppgick dock till drygt 32 mdkr, varav de 5 mdkr som inte förklaras av transaktioner utgör värdeförändringar. Litet underskott i socialförsäkringssektorn och kommunerna Socialförsäkringssektorn (AP-fonderna och Premiepensionsmyndigheten, PPM) minskade sina innehav i bankinlåning och obligationer med 13 respektive 23 mdkr. Samtidigt ökade AP-fonderna sina aktie- och fondplaceringar med drygt 30 mdkr, varav utländska aktier och fondandelar utgjorde den största delen med drygt 26 mdkr. Sparandet i socialförsäkringssektorn blev negativt, -6 mdkr. Även i kommunerna var det ett litet underskott under kvartalet, -3 mdkr. Under första och andra kvartalet 2001 var kommunernas sparande positivt, drygt 4 respektive knappt 7 mdkr.

6 Finansinspektionen och SCB 6 FM 17 SM 0201 $NWLHPDUNQDG Aktiemarknaden uppvisade under det tredje kvartalet en nedgång som till stor del präglades av terroristattackerna i USA. Under juli och augusti svängde börsen kraftigt med en nedåtgående trend och redan före attackerna mot USA hade Affärsvärldens generalindex fallit med 15 procent. Det som följde accelererade nedgången och börsen bottnade för denna gång den 21 september, och hade fram till dess fallit med hela 26 procent. Därefter återhämtade sig börsen och när man summerar det tredje kvartalet kan man konstatera att börsen föll med 20 procent. Om man koncentrerar sig på enskilda sektorer kan det konstateras att de utvecklades tämligen olika. IT och transport var de sektorer som föll mest. Under det tredje kvartalet föll Affärsvärldens IT-index med dryga 40 procent och transportindex föll med 45 procent. Som motsats till detta steg dagligvaruindex med 10 procent och skogsindex med 3 procent. Detta får självklart stor påverkan på de svenska samhällssektorernas förmögenhet, särskilt de med en hög exponering mot aktiemarknaden. Exempelvis investmentsektorn, vars finansiella tillgångar per halvårsskiftet till 70 procent bestod av börsnoterade aktier, fick se dessa tillgångar sjunka i värde med 23 procent, eller 188 mdkr. Hushållens aktieportfölj minskade samtidigt i värde med ca 100 mdkr. Under kvartalet skedde det en utströmning av kapital från börsen. Bland annat avnoterades Perstorp, Scandic Hotels och Sydkraft. Det totala utflödet var drygt 53 mdkr och detta, tillsammans med annat, innebar att inflödet i onoterade aktier blev drygt 55 mdkr. Marknadsräntor och AFGX-index tredje kvartalet , , , , ,7 4, mån ssvx 4,3 4, år statsobl 3,9 170 AFGX 3, , lQWHPDUNQDG Även marknadsräntorna påverkades av terrordåden. Under kvartalets första två månader rörde sig den korta marknadsräntan (6-månaders statsskuldväxel) endast marginellt, trots att Riksbanken i juli höjde sin reporänta till följ av en ökande inflation. Den långa marknadsräntan (5-årig statsobligation) sjönk dock stadigt under perioden och låg den 10 september på 4,77 procent. Sedan inträffade terrordåden i USA vilket föranledde Riksbanken liksom dess internatio-

7 Finansinspektionen och SCB 7 FM 17 SM 0201 nella kollegor att justera ned sina styrräntor. Detta fick till följd att den korta marknadsräntan sjönk från 4,26 procent den 10 september till 3,77 procent den 18 september. Den långa räntan föll under denna period från 4,77 till 4,53 procent. När det gäller emittenterna på kreditmarknaden kan man konstatera att offentlig sektor, och då till den absolut största delen staten, amorterade sina utestående stockar i obligationer och växlar med drygt 40 mdkr. För de finansiella företagen kan konstateras att man i hög grad gått över från lång upplåning till kort upplåning, d.v.s. amorterat obligationer (17,6 mdkr) och emitterat certifikat (19,1 mdkr). För detaljerad information om revideringar i materialet inför denna publikation hänvisas till avsnittet Bra att veta, ändringar i statistiken (s 41 ff). Här återfinns även detaljerade tabeller om revideringarna i hushållsektorn och offentlig sektor.

8 Finansinspektionen och SCB 8 FM 17 SM DEHOOHU 1 Finansiellt sparande för olika sektorer 2001 kv 3, transaktioner (mkr) 1 Net lending by institutional sectors 3 rd quarter 2001, transactions (SEK million) Summa Total Icke finansiella företag Nonfinancial corp. Finansiella företag Financial corp. Offentliga sektorn Hushåll General government Households Summa svenska sektorer Total, Swedish sectors Utlandet Rest of the world Finansiellt sparande Net financial transactions Financial assets Monetary gold and SDRs Sedlar, mynt och inlåning 1 Currency and deposits Certifikat 2 Short term securities Obligationer och förlagsbevis Bonds Finansiella derivat Financial derivatives Lån Loans Leasing Leasing Koncernlån 3 Inter company loans Sv. börsaktier Sw. quoted shares Sv. ej börs. akt. Sw. non-quoted sh Andra ägarandelar Other equity Sv. fondandelar Sw. mutual fund sh Utl. aktier, andelar och fondandelar Foreign shares and other equity Insurance technical reserves Trade credits Inter-company trade credits Övriga finansiella tillgångar 3 Other accounts receivable Summa skulder Total liabilities Monetary gold and SDRs Sedlar och mynt Currency Inlåning 1 Deposits Certifikat 2 Short term securities Obligationer och förlagsbevis Bonds Finansiella derivat Financial derivatives Lån Loans Leasing Leasing Koncernlån 3 Inter company loans Börsnoterade aktier Quoted shares Ej börsnoterade aktier Non-quoted shares Andra ägarandelar Other equity Fondandelar Mutual funds shares Insurance technical reserves Trade credits Inter-company trade credits Övriga skulder 3 Other accounts payable ) Inkl. riksgäldsspar. National debt savings included. 2) Inkl. statsskuldväxlar. Treasury bills included. 3) Reviderad uppgift. Revised figure.

9 Finansinspektionen och SCB 9 FM 17 SM Finansiellt sparande för olika sektorer 2001 kv 2, transaktioner (mkr) 2 Net lending by institutional sectors 2 nd quarter 2001, transactions (SEK million) Summa Total Icke finansiella företag Nonfinancial corp. Finansiella företag Financial corp. Offentliga sektorn Hushåll General government Households Summa svenska sektorer Total, Swedish sectors Utlandet Rest of the world Finansiellt sparande Net financial transactions Financial assets Monetary gold and SDRs Sedlar, mynt och inlåning 1 Currency and deposits Certifikat 2 Short term securities Obligationer och förlagsbevis Bonds Finansiella derivat Financial derivatives Lån Loans Leasing Leasing Koncernlån 3 Inter company loans Sv. börsaktier Sw. quoted shares Sv. ej börs. akt. Sw. non-quoted sh Andra ägarandelar Other equity Sv. fondandelar Sw. mutual fund sh Utl. aktier, andelar och fondandelar Foreign shares and other equity Insurance technical reserves Trade credits Inter-company trade credits Övriga finansiella tillgångar 3 Other accounts receivable Summa skulder Total liabilities Monetary gold and SDRs Sedlar och mynt Currency Inlåning 1 Deposits Certifikat 2 Short term securities Obligationer och förlagsbevis Bonds Finansiella derivat Financial derivatives Lån Loans Leasing Leasing Koncernlån 3 Inter company loans Börsnoterade aktier Quoted shares Ej börsnoterade aktier Non-quoted shares Andra ägarandelar Other equity Fondandelar Mutual funds shares Insurance technical reserves Trade credits Inter-company trade credits Övriga skulder 3 Other accounts payable ) Inkl. riksgäldsspar. National debt savings included. 2) Inkl. statsskuldväxlar. Treasury bills included. 3) Reviderad uppgift. Revised figure.

10 Finansinspektionen och SCB 10 FM 17 SM Icke-finansiella företag, transaktioner (mkr) 3 Non-financial corporations, transactions (SEK million) 01kv3 01kv2 01kv1 00kv4 00kv3 Summa 00kv1-4 Summa 99kv1-4 Finansiellt sparande Net financial transactions Financial assets Monetary gold and SDRs Sedlar, mynt och inlåning Currency and deposits Certifikat Short term securities Obligationer och förlagsbevis Bonds Finansiella derivat Financial derivatives Lån Loans Leasing Leasing Koncernlån 1 Inter-company loans Sv. börsaktier Sw. quoted shares Sv. ej börs. akt. Sw. non-quoted sh Andra ägarandelar Other equity Sv. fondandelar Sw. mutual fund sh Utl. aktier, andelar och fondandelar Foreign shares and other equity Insurance technical reserves Trade credits Inter-company trade credits Övriga finansiella tillgångar 1 Other accounts receivable Summa skulder Total liabilities Monetary gold and SDRs Sedlar och mynt Currency Inlåning Deposits Certifikat Short term securities Obligationer och förlagsbevis Bonds Finansiella derivat Financial derivatives Lån Loans Leasing Leasing Koncernlån Inter-company loans Börsnoterade aktier Quoted shares Ej börsnoterade aktier Non-quoted shares Andra ägarandelar Other equity Fondandelar Mutual funds shares Insurance technical reserves Trade credits Inter-company trade credits Övriga skulder 1 Other accounts payable ) Reviderad uppgift. Revised figure.

11 Finansinspektionen och SCB 11 FM 17 SM Icke-finansiella företag, ställning (mkr) 3 Non-financial corporations, outstanding values (SEK million) 01kv3 01kv2 01kv1 00kv4 00kv3 Finansiell förmögenhet Net financial transactions Financial assets Monetary gold and SDRs..... Sedlar, mynt och inlåning Currency and deposits Certifikat Short term securities Obligationer och förlagsbevis Bonds Finansiella derivat 1 Financial derivatives Lån Loans Leasing Leasing Koncernlån 1 Inter-company loans Sv. börsaktier Sw. quoted shares Sv. ej börs. akt. Sw. non-quoted sh Andra ägarandelar Other equity Sv. fondandelar Sw. mutual fund sh Utl. aktier, andelar och fondandelar Foreign shares and other equity Insurance technical reserves Trade credits Inter-company trade credits Övriga finansiella tillgångar 1 Other accounts receivable Summa skulder Total liabilities Monetary gold and SDRs..... Sedlar och mynt Currency..... Inlåning Deposits..... Certifikat Short term securities Obligationer och förlagsbevis Bonds Finansiella derivat 1 Financial derivatives Lån Loans Leasing Leasing Koncernlån 1 Inter-company loans Börsnoterade aktier Quoted shares Ej börsnoterade aktier Non-quoted shares Andra ägarandelar Other equity Fondandelar Mutual funds shares..... Insurance technical reserves Trade credits Inter-company trade credits Övriga skulder 1 Other accounts payable ) Reviderad uppgift. Revised figure.

12 Finansinspektionen och SCB 12 FM 17 SM Finansiella företag, transaktioner (mkr) 4 Financial corporations, transactions (SEK million) 01kv3 01kv2 01kv1 00kv4 00kv3 Summa 00kv1-4 Summa 99kv1-4 Finansiellt sparande Net financial transactions Financial assets Monetary gold and SDRs Sedlar, mynt och inlåning Currency and deposits Certifikat Short term securities Obligationer och förlagsbevis Bonds Finansiella derivat Financial derivatives Lån Loans Leasing Leasing Koncernlån Inter-company loans Sv. börsaktier Sw. quoted shares Sv. ej börs. akt. Sw. non-quoted sh Andra ägarandelar Other equity Sv. fondandelar Sw. mutual fund sh Utl. aktier, andelar och fondandelar Foreign shares and other equity Insurance technical reserves Trade credits Inter-company trade credits Övriga finansiella tillgångar 1 Other accounts receivable Summa skulder Total liabilities Monetary gold and SDRs Sedlar och mynt Currency Inlåning Deposits Certifikat Short term securities Obligationer och förlagsbevis Bonds Finansiella derivat Financial derivatives Lån Loans Leasing Leasing Koncernlån Inter-company loans Börsnoterade aktier Quoted shares Ej börsnoterade aktier Non-quoted shares Andra ägarandelar Other equity Fondandelar Mutual funds shares Insurance technical reserves Trade credits Inter-company trade credits Övriga skulder 1 Other accounts payable ) Reviderad uppgift. Revised figure.

13 Finansinspektionen och SCB 13 FM 17 SM Finansiella företag, ställning (mkr) 4 Financial corporations, outstanding values (SEK million) 01kv3 01kv2 01kv1 00kv4 00kv3 Finansiell förmögenhet Net financial transactions Financial assets Monetary gold and SDRs Sedlar, mynt och inlåning Currency and deposits Certifikat Short term securities Obligationer och förlagsbevis Bonds Finansiella derivat 2 Financial derivatives Lån Loans Leasing Leasing Koncernlån Inter-company loans Sv. börsaktier Sw. quoted shares Sv. ej börs. akt. Sw. non-quoted sh Andra ägarandelar Other equity Sv. fondandelar Sw. mutual fund sh Utl. aktier, andelar och fondandelar Foreign shares and other equity Insurance technical reserves..... Trade credits..... Inter-company trade credits..... Övriga finansiella tillgångar 1 Other accounts receivable Summa skulder Total liabilities Monetary gold and SDRs Sedlar och mynt Currency Inlåning Deposits Certifikat Short term securities Obligationer och förlagsbevis Bonds Finansiella derivat 2 Financial derivatives Lån Loans Leasing Leasing Koncernlån från utlandet Inter-company loans Börsnoterade aktier Quoted shares Ej börsnoterade aktier Non-quoted shares Andra ägarandelar Other equity Fondandelar Mutual funds shares Insurance technical reserves Trade credits Inter-company trade credits Övriga skulder 1 Other accounts payable ) Reviderad uppgift. Revised figure.

14 Finansinspektionen och SCB 14 FM 17 SM Riksbanken, transaktioner (mkr) 4.1 The Central Bank, transactions (SEK million) 01kv3 01kv2 01kv1 00kv4 00kv3 Summa 00kv1-4 Summa 99kv1-4 Finansiellt sparande Net financial transactions Financial assets Monetary gold and SDRs Sedlar, mynt och inlåning Currency and deposits Certifikat Short term securities Obligationer och förlagsbevis Bonds Finansiella derivat Financial derivatives Lån Loans Leasing Leasing Koncernlån Inter-company loans Sv. börsaktier Sw. quoted shares Sv. ej börs. akt. Sw. non-quoted sh Andra ägarandelar Other equity Sv. fondandelar Sw. mutual fund sh Utl. aktier, andelar och fondandelar Foreign shares and other equity Insurance technical reserves Trade credits Inter-company trade credits Övriga finansiella tillgångar 1 Other accounts receivable Summa skulder Total liabilities Monetary gold and SDRs Sedlar och mynt Currency Inlåning Deposits Certifikat Short term securities Obligationer och förlagsbevis Bonds Finansiella derivat Financial derivatives Lån Loans Leasing Leasing Koncernlån Inter-company loans Börsnoterade aktier Quoted shares Ej börsnoterade aktier Non-quoted shares Andra ägarandelar Other equity Fondandelar Mutual funds shares Insurance technical reserves Trade credits Inter-company trade credits Övriga skulder 1 Other accounts payable ) Reviderad uppgift. Revised figure.

15 Finansinspektionen och SCB 15 FM 17 SM Riksbanken, ställning (mkr) 4.1 The Central Bank, outstanding values (SEK million) 01kv3 01kv2 01kv1 00kv4 00kv3 Finansiell förmögenhet Net financial transactions Financial assets Monetary gold and SDRs Sedlar, mynt och inlåning Currency and deposits Certifikat Short term securities Obligationer och förlagsbevis Bonds Finansiella derivat 1 Financial derivatives Lån Loans Leasing Leasing Koncernlån Inter-company loans..... Sv. börsaktier Sw. quoted shares Sv. ej börs. akt. Sw. non-quoted sh Andra ägarandelar Other equity Sv. fondandelar Sw. mutual fund sh Utl. aktier, andelar och fondandelar Foreign shares and other equity Insurance technical reserves Trade credits..... Inter-company trade credits..... Övriga finansiella tillgångar 1 Other accounts receivable Summa skulder Total liabilities Monetary gold and SDRs..... Sedlar och mynt Currency Inlåning Deposits Certifikat Short term securities Obligationer och förlagsbevis Bonds Finansiella derivat 1 Financial derivatives Lån Loans Leasing Leasing Koncernlån från utlandet Inter-company loans..... Börsnoterade aktier Quoted shares Ej börsnoterade aktier Non-quoted shares Andra ägarandelar Other equity Fondandelar Mutual funds shares..... Insurance technical reserves..... Trade credits..... Inter-company trade credits..... Övriga skulder 1 Other accounts payable ) Reviderad uppgift. Revised figure.

16 Finansinspektionen och SCB 16 FM 17 SM Kreditinstitut 1, transaktioner (mkr) 4.2 Monetary financial institutions 1, transactions (SEK million) 01kv3 01kv2 01kv1 00kv4 00kv3 Summa 00kv1-4 Summa 99kv1-4 Finansiellt sparande Net financial transactions Financial assets Monetary gold and SDRs Sedlar, mynt och inlåning Currency and deposits Certifikat Short term securities Obligationer och förlagsbevis Bonds Finansiella derivat Financial derivatives Lån Loans Leasing Leasing Koncernlån Inter-company loans Sv. börsaktier Sw. quoted shares Sv. ej börs. akt. Sw. non-quoted sh Andra ägarandelar Other equity Sv. fondandelar Sw. mutual fund sh Utl. aktier, andelar och fondandelar Foreign shares and other equity Insurance technical reserves Trade credits Inter-company trade credits Övriga finansiella tillgångar 2 Other accounts receivable Summa skulder Total liabilities Monetary gold and SDRs Sedlar och mynt Currency Inlåning Deposits Certifikat Short term securities Obligationer och förlagsbevis Bonds Finansiella derivat Financial derivatives Lån Loans Leasing Leasing Koncernlån Inter-company loans Börsnoterade aktier Quoted shares Ej börsnoterade aktier Non-quoted shares Andra ägarandelar Other equity Fondandelar Mutual funds shares Insurance technical reserves Trade credits Inter-company trade credits Övriga skulder 2 Other accounts payable ) Banker, bostadsinstitut, kommun- och företagsfinansierande institut, finansbolag. Banks, housing credit institutions, other monetary financial institutions, other credit market institutions. 2) Reviderad uppgift. Revised figure.

17 Finansinspektionen och SCB 17 FM 17 SM Kreditinstitut 1, ställning (mkr) 4.2 Monetary financial institutions 1, outstanding values (SEK million) 01kv3 01kv2 01kv1 00kv4 00kv3 Finansiell förmögenhet Net financial transactions Financial assets Monetary gold and SDRs..... Sedlar, mynt och inlåning Currency and deposits Certifikat Short term securities Obligationer och förlagsbevis Bonds Finansiella derivat 2 Financial derivatives Lån Loans Leasing Leasing Koncernlån Inter-company loans Sv. börsaktier Sw. quoted shares Sv. ej börs. akt. Sw. non-quoted sh Andra ägarandelar Other equity Sv. fondandelar Sw. mutual fund sh Utl. aktier, andelar och fondandelar Foreign shares and other equity Insurance technical reserves Trade credits Inter-company trade credits Övriga finansiella tillgångar 2 Other accounts receivable Summa skulder Total liabilities Monetary gold and SDRs..... Sedlar och mynt Currency..... Inlåning Deposits Certifikat Short term securities Obligationer och förlagsbevis Bonds Finansiella derivat 2 Financial derivatives Lån Loans Leasing Leasing Koncernlån från utlandet Inter-company loans Börsnoterade aktier Quoted shares Ej börsnoterade aktier Non-quoted shares Andra ägarandelar Other equity Fondandelar Mutual funds shares..... Insurance technical reserves..... Trade credits Inter-company trade credits Övriga skulder 2 Other accounts payable ) Banker, bostadsinstitut, kommun- och företagsfinansierande institut, finansbolag. Banks, housing credit institutions, other monetary financial institutions, other credit market institutions. 2) Reviderad uppgift. Revised figure.

18 Finansinspektionen och SCB 18 FM 17 SM Investmentföretag 1, transaktioner (mkr) 4.3 Investment corporations 1, transactions (SEK million) 01kv3 01kv2 01kv1 00kv4 00kv3 Summa 00kv1-4 Summa 99kv1-4 Finansiellt sparande Net financial transactions Financial assets Monetary gold and SDRs Sedlar, mynt och inlåning Currency and deposits Certifikat Short term securities Obligationer och förlagsbevis Bonds Finansiella derivat Financial derivatives Lån Loans Leasing Leasing Koncernlån Inter-company loans Sv. börsaktier Sw. quoted shares Sv. ej börs. akt. Sw. non-quoted sh Andra ägarandelar Other equity Sv. fondandelar Sw. mutual fund sh Utl. aktier, andelar och fondandelar Foreign shares and other equity Insurance technical reserves Trade credits Inter-company trade credits Övriga finansiella tillgångar 2 Other accounts receivable Summa skulder Total liabilities Monetary gold and SDRs Sedlar och mynt Currency Inlåning Deposits Certifikat Short term securities Obligationer och förlagsbevis Bonds Finansiella derivat Financial derivatives Lån Loans Leasing Leasing Koncernlån Inter-company loans Börsnoterade aktier Quoted shares Ej börsnoterade aktier Non-quoted shares Andra ägarandelar Other equity Fondandelar Mutual funds shares Insurance technical reserves Trade credits Inter-company trade credits Övriga skulder 2 Other accounts payable ) Investmentbolag, värdepappersfonder och värdepappersbolag. Investment companies, mutual funds and securities brokerage companies. 2) Reviderad uppgift. Revised figure.

19 Finansinspektionen och SCB 19 FM 17 SM Investmentföretag 1, ställning (mkr) 4.3 Investment corporations 1, oustanding values (SEK million) 01kv3 01kv2 01kv1 00kv4 00kv3 Finansiell förmögenhet Net financial transactions Financial assets Monetary gold and SDRs..... Sedlar, mynt och inlåning Currency and deposits Certifikat Short term securities Obligationer och förlagsbevis Bonds Finansiella derivat 2 Financial derivatives Lån Loans Leasing Leasing Koncernlån Inter-company loans Sv. börsaktier Sw. quoted shares Sv. ej börs. akt. Sw. non-quoted sh Andra ägarandelar Other equity Sv. fondandelar Sw. mutual fund sh Utl. aktier, andelar och fondandelar Foreign shares and other equity Insurance technical reserves Trade credits Inter-company trade credits Övriga finansiella tillgångar 2 Other accounts receivable Summa skulder Total liabilities Monetary gold and SDRs..... Sedlar och mynt Currency..... Inlåning Deposits Certifikat Short term securities Obligationer och förlagsbevis Bonds Finansiella derivat 2 Financial derivatives Lån Loans Leasing Leasing Koncernlån från utlandet Inter-company loans Börsnoterade aktier Quoted shares Ej börsnoterade aktier Non-quoted shares Andra ägarandelar Other equity Fondandelar Mutual funds shares Insurance technical reserves Trade credits Inter-company trade credits Övriga skulder 2 Other accounts payable ) Investmentbolag, värdepappersfonder och värdepappersbolag. Investment companies, mutual funds and securities brokerage companies. 2) Reviderad uppgift.revised figure.

20 Finansinspektionen och SCB 20 FM 17 SM Försäkringsföretag, transaktioner (mkr) 4.4 Insurance corporations, transactions (SEK million) 01kv3 01kv2 01kv1 00kv4 00kv3 Summa 00kv1-4 Summa 99kv1-4 Finansiellt sparande Net financial transactions Financial assets Monetary gold and SDRs Sedlar, mynt och inlåning Currency and deposits Certifikat Short term securities Obligationer och förlagsbevis Bonds Finansiella derivat Financial derivatives Lån Loans Leasing Leasing Koncernlån Inter-company loans Sv. börsaktier Sw. quoted shares Sv. ej börs. akt. Sw. non-quoted sh Andra ägarandelar Other equity Sv. fondandelar Sw. mutual fund sh Utl. aktier, andelar och fondandelar Foreign shares and other equity Insurance technical reserves Trade credits Inter-company trade credits Övriga finansiella tillgångar 1 Other accounts receivable Summa skulder Total liabilities Monetary gold and SDRs Sedlar och mynt Currency Inlåning Deposits Certifikat Short term securities Obligationer och förlagsbevis Bonds Finansiella derivat Financial derivatives Lån Loans Leasing Leasing Koncernlån Inter-company loans Börsnoterade aktier Quoted shares Ej börsnoterade aktier Non-quoted shares Andra ägarandelar Other equity Fondandelar Mutual funds shares Insurance technical reserves Trade credits Inter-company trade credits Övriga skulder 1 Other accounts payable ) Reviderad uppgift. Revised figure.

21 Finansinspektionen och SCB 21 FM 17 SM Försäkringsbolag, ställning (mkr) 4.4 Insurance corporations, outstanding values (SEK million) 01kv3 01kv2 01kv1 00kv4 00kv3 Finansiell förmögenhet Net financial transactions Financial assets Monetary gold and SDRs..... Sedlar, mynt och inlåning Currency and deposits Certifikat Short term securities Obligationer och förlagsbevis Bonds Finansiella derivat 1 Financial derivatives Lån Loans Leasing Leasing Koncernlån Inter-company loans Sv. börsaktier Sw. quoted shares Sv. ej börs. akt. Sw. non-quoted sh Andra ägarandelar Other equity Sv. fondandelar Sw. mutual fund sh Utl. aktier, andelar och fondandelar Foreign shares and other equity Insurance technical reserves Trade credits Inter-company trade credits Övriga finansiella tillgångar 1 Other accounts receivable Summa skulder Total liabilities Monetary gold and SDRs..... Sedlar och mynt Currency..... Inlåning Deposits Certifikat Short term securities Obligationer och förlagsbevis Bonds Finansiella derivat 1 Financial derivatives Lån Loans Leasing Leasing Koncernlån från utlandet Inter-company loans Börsnoterade aktier Quoted shares Ej börsnoterade aktier Non-quoted shares Andra ägarandelar Other equity Fondandelar Mutual funds shares Insurance technical reserves Trade credits Inter-company trade credits Övriga skulder 1 Other accounts payable ) Reviderad uppgift. Revised figure.

22 Finansinspektionen och SCB 22 FM 17 SM Offentlig sektor, transaktioner (mkr) 5 General government, transactions (SEK million) 01kv3 01kv2 01kv1 00kv4 00kv3 Summa 00kv1-4 Summa 99kv1-4 Finansiellt sparande Net financial transactions Financial assets Monetary gold and SDRs Sedlar, mynt och inlåning Currency and deposits Certifikat Short term securities Obligationer och förlagsbevis Bonds Finansiella derivat Financial derivatives Lån Loans Leasing Leasing Koncernlån Inter-company loans Sv. börsaktier Sw. quoted shares Sv. ej börs. akt. Sw. non-quoted sh Andra ägarandelar Other equity Sv. fondandelar Sw. mutual fund sh Utl. aktier, andelar och fondandelar Foreign shares and other equity Insurance technical reserves Trade credits Inter-company trade credits Övriga finansiella tillgångar 1 Other accounts receivable Summa skulder Total liabilities Monetary gold and SDRs Sedlar och mynt Currency Inlåning 2 Deposits Certifikat Short term securities Obligationer och förlagsbevis Bonds Finansiella derivat Financial derivatives Lån Loans Leasing Leasing Koncernlån Inter-company loans Börsnoterade aktier Quoted shares Ej börsnoterade aktier Non-quoted shares Andra ägarandelar Other equity Fondandelar Mutual funds shares Insurance technical reserves Trade credits Inter-company trade credits Övriga skulder 1 Other accounts payable ) Reviderad uppgift. Revised figure. 2) Inkl. riksgäldsspar. National debt savings included.

I korta drag. Finansräkenskaper andra kvartalet Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer FM 17 SM 0603

I korta drag. Finansräkenskaper andra kvartalet Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer FM 17 SM 0603 FM 17 SM 0603 Finansräkenskaper andra kvartalet 2006 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer Financial Accounts second quarter 2006 I korta drag Negativt hushållssparande Hushållens

Läs mer

I korta drag. Finansräkenskaper andra kvartalet 2005 FM 17 SM Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer

I korta drag. Finansräkenskaper andra kvartalet 2005 FM 17 SM Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer FM 17 SM 0503 Finansräkenskaper andra kvartalet 2005 och skulder för olika samhällssektorer Financial Accounts second quarter 2005 I korta drag Hushållens skulder växer Hushållens skulder fortsatte under

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Toppnotering för hushållens förmögenhet

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Toppnotering för hushållens förmögenhet FM 17 SM 1004 Finansräkenskaper tredje kvartalet 2010 och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Toppnotering för hushållens förmögenhet Hushållens nettoförmögenhet steg till det högsta värdet

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer FM 17 SM 0702 Finansräkenskaper första kvartalet 2007 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer Financial Accounts first quarter 2007 I korta drag Högt hushållssparande Hushållens finansiella

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Sparandet hos staten nära noll

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Sparandet hos staten nära noll FM 17 SM 0701 Finansräkenskaper fjärde kvartalet 2006 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer Financial Accounts fourth quarter 2006 I korta drag Lågt hushållssparande Hushållens

Läs mer

I korta drag. Finansräkenskaper andra kvartalet Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer FM 17 SM 0803

I korta drag. Finansräkenskaper andra kvartalet Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer FM 17 SM 0803 FM 17 SM 0803 Finansräkenskaper andra kvartalet 2008 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Hushållen fortsätter att låna Hushållens 1 finansiella sparande var 25 miljarder

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer FM 17 SM 1104 Finansräkenskaper tredje kvartalet 2011 och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Svenska räntebärande värdepapper lockade utländska investerare Oron på finansmarknaden och börsnedgången

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Hushållens finansiella förmögenhet ökade. Hushållen hade ett positivt sparande

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Hushållens finansiella förmögenhet ökade. Hushållen hade ett positivt sparande FM 17 SM 1002 Finansräkenskaper första kvartalet 2010 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Hushållens finansiella förmögenhet ökade Hushållens finansiella förmögenhet

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Bankinlåning fjärdekvartal

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Bankinlåning fjärdekvartal FM 17 SM 0801 Finansräkenskaper fjärde kvartalet 2007 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Hög bankinlåning Hushållens finansiella sparande uppgick under fjärde kvartalet

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Hushållens förmögenhet krymper

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Hushållens förmögenhet krymper FM 17 SM 0804 Finansräkenskaper tredje kvartalet 2008 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Hushållens förmögenhet krymper Under tredje kvartalet minskade hushållens

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer FM 17 SM 1302 Finansräkenskaper första kvartalet 2013 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Riksbanken förstärkte valutareserven Riksbanken ökade under det första kvartalet

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Hushållen sålde av aktier och aktiefonder. Förmögenheten hos hushållen minskade

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Hushållen sålde av aktier och aktiefonder. Förmögenheten hos hushållen minskade FM 17 SM 1003 Finansräkenskaper andra kvartalet 2010 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Hushållen sålde av aktier och aktiefonder Hushållen valde under andra kvartalet

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer FM 17 SM 0401 Finansräkenskaper tredje kvartalet 2003 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer Financial Accounts third quarter 2003 I korta drag Fortsatt uppgång på aktiemarknaden

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer FM 17 SM 1304 Finansräkenskaper tredje kvartalet 2013 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Hushållens låntagande högre än 2012 Hushållen ökade under det tredje kvartalet

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Uppgång på aktiemarknaden. Negativt sparande hos staten

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Uppgång på aktiemarknaden. Negativt sparande hos staten FM 17 SM 0402 Finansräkenskaper fjärde kvartalet 2003 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer Financial Accounts forth quarter 2003 I korta drag Uppgång på aktiemarknaden Under hösten

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer FM 17 SM 1201 Finansräkenskaper fjärde kvartalet 2011 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Hushållen fortsatt försiktiga Hushållen fortsätter vara försiktiga i sitt

Läs mer

Finansräkenskaper fjärde kvartalet 2009, korrigerad Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer

Finansräkenskaper fjärde kvartalet 2009, korrigerad Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer FM 17 SM 1001 Finansräkenskaper fjärde kvartalet 2009, korrigerad 2010-03-25 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Korrigering av siffrorna på sidan 6 och 48 under

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Högt hushållssparande. Statens finansiella sparande negativt

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Högt hushållssparande. Statens finansiella sparande negativt FM 17 SM 1402 Finansräkenskaper första kvartalet 2014 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Högt hushållssparande Under det första kvartalet 2014 hade hushållen ett

Läs mer

I korta drag. Finansräkenskaper tredje kvartalet Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer FM 17 SM 0704

I korta drag. Finansräkenskaper tredje kvartalet Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer FM 17 SM 0704 FM 17 SM 0704 Finansräkenskaper tredje kvartalet 2007 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Lågt hushållssparande Hushållens finansiella sparande var 2 miljarder kronor

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Hushållens skulder fortsätter öka. Positivt sparande i offentlig sektor

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Hushållens skulder fortsätter öka. Positivt sparande i offentlig sektor FM 17 SM 0501 Finansräkenskaper fjärde kvartalet 2004 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer Financial Accounts fourth quarter 2004 I korta drag Hushållens skulder fortsätter öka

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Ojämn börsutveckling och stigande räntor. Negativt hushållssparande

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Ojämn börsutveckling och stigande räntor. Negativt hushållssparande FM 17 SM 0404 Finansräkenskaper andra kvartalet 2004 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer Financial Accounts second quarter 2004 I korta drag Ojämn börsutveckling och stigande

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer FM 17 SM 1202 Finansräkenskaper första kvartalet 2012 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Utländska investerare fortsatte köpa svenska obligationer Utländska investeringar

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Nu lånar hushållen pengar igen

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Nu lånar hushållen pengar igen FM 17 SM 0903 Finansräkenskaper andra kvartalet 2009 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Nu lånar hushållen pengar igen Hushållens lån i banker och bostadsinstitut

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer FM 17 SM 1203 Finansräkenskaper andra kvartalet 2012, korrigerad 2012-10-19 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Korrigering av koncernlån på både tillgång och skuldsidan

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Korrigeringen avser det finansiella sparandet i tabell 13 för perioden

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Korrigeringen avser det finansiella sparandet i tabell 13 för perioden FM 17 SM 1401 Finansräkenskaper fjärde kvartalet 2013 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Korrigering 2014-05-14 Korrigeringen avser det finansiella sparandet i tabell

Läs mer

Finansräkenskaper tredje kvartalet 2009, korrigerad Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer

Finansräkenskaper tredje kvartalet 2009, korrigerad Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer FM 17 SM 0904 Finansräkenskaper tredje kvartalet 2009, korrigerad 2009-12-18 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Korrigering av svenska icke-finansiella företags

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Avtagande real tillväxt och kraftig ökning av hushållssektorns finansiella

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Avtagande real tillväxt och kraftig ökning av hushållssektorns finansiella FM 17 SM 1301 Finansräkenskaper fjärde kvartalet 2012 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Hushållssektorns finansiella sparande på historiskt hög nivå I takt med

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Fallande räntor och svagare krona. Hushållen försäkringssparar och lånar till bostäder

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Fallande räntor och svagare krona. Hushållen försäkringssparar och lånar till bostäder FM 17 SM 0403 Finansräkenskaper första kvartalet 2004 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer Financial Accounts first quarter 2004 I korta drag Fallande räntor och svagare krona

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer FM 17 SM 1101 Finansräkenskaper fjärde kvartalet 2010 och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Fortsatt låneökning för hushållen om än i dämpad takt Hushållen fortsätter att skuldsätta sig allt

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. 08 k3. 09 k1. 07 k4. 08 k1. 08 k4. 08 k2

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. 08 k3. 09 k1. 07 k4. 08 k1. 08 k4. 08 k2 FM 17 SM 1103 Finansräkenskaper andra kvartalet 2011 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Hushållen sparar mer Trots stora försäljningar av aktier och aktiefonder

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Övriga 3% Bankinlåning 17% Bostadsrättsandelar. Premiepensionsfonder

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Övriga 3% Bankinlåning 17% Bostadsrättsandelar. Premiepensionsfonder FM 17 SM 1303 Finansräkenskaper andra kvartalet 2013 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Hushållens förmögenhet minskade trots positivt finansiellt sparande Hushållen

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Förmögenhet Tillgångar Skulder. 02 k1. 99 k1. 01 k1. 00 k1

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Förmögenhet Tillgångar Skulder. 02 k1. 99 k1. 01 k1. 00 k1 FM 17 SM 1102 Finansräkenskaper första kvartalet 2011 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Hushållens förmögenhet något lägre Hushållens finansiella förmögenhet minskade

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer FM 17 SM 1204 Finansräkenskaper tredje kvartalet 2012 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Hushållen fortsätter minska sin riskexponering Under tredje kvartalet har

Läs mer

I korta drag. Finansräkenskaper tredje kvartalet 2015 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer FM 17 SM 1504

I korta drag. Finansräkenskaper tredje kvartalet 2015 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer FM 17 SM 1504 Finansräkenskaper tredje kvartalet 215 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer Financial accounts third quarter 215 FM 17 SM 154 I korta drag Hushållens finansiella förmögenhet minskade

Läs mer

8 miljarder nettosparades i fonder 4:e kvartalet. Hushållen fortsätter köpa fonder. Julie Bonde, SCB, tfn 08-506 945 39, julie.bonde@scb.

8 miljarder nettosparades i fonder 4:e kvartalet. Hushållen fortsätter köpa fonder. Julie Bonde, SCB, tfn 08-506 945 39, julie.bonde@scb. FM 37 SM 0401 Värdepappersfonderna 4:e kvartalet 2003 Mutual funds fourth quarter 2003 I korta drag 8 miljarder nettosparades i fonder 4:e kvartalet Det sammanlagda värdet för Sverigeregistrerade fonder

Läs mer

I korta drag Ökat intresse från hushållen för sparande i fonder

I korta drag Ökat intresse från hushållen för sparande i fonder FM 17 SM 1704 Finansräkenskaper tredje kvartalet 2017 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer Financial accounts third quarter 2017 I korta drag Ökat intresse från hushållen för sparande

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Riksbanken emitterade fler certifikat

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Riksbanken emitterade fler certifikat FM 17 SM 1702 Finansräkenskaper första kvartalet 2017 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer Financial accounts first quarter 2017 I korta drag Riksbanken emitterade fler certifikat

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Bostadsinstituten finansierar sig i högre utsträckning via bankinlåning

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Bostadsinstituten finansierar sig i högre utsträckning via bankinlåning FM 17 SM 1604 Finansräkenskaper tredje kvartalet 2016 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer Financial accounts third quarter 2016 I korta drag Bostadsinstituten finansierar sig

Läs mer

Finansmarknad Financial market

Finansmarknad Financial market Finansmarknad Financial market Foto: ina agency Finansmarknad Statistisk årsbok 2013 17 Finansmarknad Financial market 17.1 Finansmarknad... 339 Financial market 17.2 Statsobligationsränta, 5 år, månadsgenomsnitt

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Hushållen fortsatt försiktiga i sina finansiella placeringar

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Hushållen fortsatt försiktiga i sina finansiella placeringar FM 17 SM 1701 Finansräkenskaper fjärde kvartalet 2016 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer Financial accounts fourth quarter 2016 I korta drag Hushållen fortsatt försiktiga i sina

Läs mer

I korta drag. Finansräkenskaper andra kvartalet 2015 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer FM 17 SM 1503

I korta drag. Finansräkenskaper andra kvartalet 2015 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer FM 17 SM 1503 Finansräkenskaper andra kvartalet 215 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer Financial accounts second quarter 215 FM 17 SM 153 I korta drag Hushållen lånade samtidigt som förmögenheten

Läs mer

Högt nettosparande i fonder under 1:a kvartalet. Hushållen köper aktiefonder. Julie Bonde, SCB, tfn ,

Högt nettosparande i fonder under 1:a kvartalet. Hushållen köper aktiefonder. Julie Bonde, SCB, tfn , FM 37 SM 0402 Värdepappersfonderna 1:a kvartalet 2004 Mutual funds first quarter 2004 I korta drag Högt nettosparande i fonder under 1:a kvartalet Under första kvartalet 2004 nettosparandes totalt 38 miljarder

Läs mer

I korta drag. Finansräkenskaper första kvartalet 2015 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer

I korta drag. Finansräkenskaper första kvartalet 2015 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer FM 17 SM 152 Finansräkenskaper första kvartalet 215 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer Financial accounts first quarter 215 I korta drag Hushållens finansiella tillgångar ökade

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Hushållen lånade allt mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Hushållen lånade allt mer Finansräkenskaper fjärde kvartalet 2015 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer Financial accounts fourth quarter 2015 FM 17 SM 1601 I korta drag Hushållen lånade allt mer Hushållen

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Icke-finansiella bolag emitterade mer värdepapper

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Icke-finansiella bolag emitterade mer värdepapper FM 17 SM 1703 Finansräkenskaper andra kvartalet 2017 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer Financial accounts second quarter 2017 I korta drag Icke-finansiella bolag emitterade

Läs mer

Försäkringsbolagen under tredje kvartalet 2004. Swedish insurance companies during the third quarter of 2004. Preliminary data

Försäkringsbolagen under tredje kvartalet 2004. Swedish insurance companies during the third quarter of 2004. Preliminary data FM 12 SM 0405 Försäkringsbolagen under tredje kvartalet 2004 Preliminära uppgifter Swedish insurance companies during the third quarter of 2004. Preliminary data I korta drag Försäkringsbolagens placeringstillgångar

Läs mer

Försäkringsbolagen under fjärde kvartalet Swedish insurance companies during the fourth quarter of Preliminary data

Försäkringsbolagen under fjärde kvartalet Swedish insurance companies during the fourth quarter of Preliminary data FM 12 SM 0301 Försäkringsbolagen under fjärde kvartalet 2002 Preliminära uppgifter Swedish insurance companies during the fourth quarter of 2002. Preliminary data I korta drag Försäkringsbolagens placeringstillgångar

Läs mer

Finansmarknad Financial market

Finansmarknad Financial market Finansmarknad Financial market Finansmarknad Financial market 452 48 Finansmarknad Financial market 453 482 Skadeförsäkring: under året influten premieinkomst och utbetalda försäkringsersättningar, milj.

Läs mer

Försäkringsbolagen under första kvartalet 2006. Swedish insurance companies during the first quarter of 2006. Preliminary data

Försäkringsbolagen under första kvartalet 2006. Swedish insurance companies during the first quarter of 2006. Preliminary data FM 12 SM 0602 Försäkringsbolagen under första kvartalet 2006 Preliminära uppgifter Swedish insurance companies during the first quarter of 2006. Preliminary data I korta drag Försäkringsbolagens placeringstillgångar

Läs mer

Försäkringsbolagen under första kvartalet 2005. Swedish insurance companies during the first quarter of 2005. Preliminary data

Försäkringsbolagen under första kvartalet 2005. Swedish insurance companies during the first quarter of 2005. Preliminary data FM 12 SM 0502 Försäkringsbolagen under första kvartalet 2005 Preliminära uppgifter Swedish insurance companies during the first quarter of 2005. Preliminary data I korta drag Försäkringsbolagens placeringstillgångar

Läs mer

) UVlNULQJVERODJHQXQGHUIMlUGHNYDUWDOHW. Swedish insurance companies during the fourth quarter of 2001. Preliminary data

) UVlNULQJVERODJHQXQGHUIMlUGHNYDUWDOHW. Swedish insurance companies during the fourth quarter of 2001. Preliminary data FM 12 SM 0201 ) UVlNULQJVERODJHQXQGHUIMlUGHNYDUWDOHW 3UHOLPLQlUDXSSJLIWHU Swedish insurance companies during the fourth quarter of 2001. Preliminary data,nruwdgudj ) UVlNULQJVERODJHQVSODFHULQJVWLOOJnQJDU

Läs mer

Finansräkenskaper 2009

Finansräkenskaper 2009 Nationalräkenskaper 21 Finansräkenskaper 29 Hushållen placerade ifjol i aktier och fonder Den kraftiga ökningen av hushållens insättningar stannade av år 29. Istället gjorde hushållen placeringar i aktier

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer FM 17 SM 163 Finansräkenskaper andra kvartalet 216 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer Financial accounts second quarter 216 I korta drag Rekordutlåning till hushåll och företag

Läs mer

Finansräkenskaper 2010

Finansräkenskaper 2010 Nationalräkenskaper 211 Finansräkenskaper Kapitalvinsterna ökade hushållens finansiella tillgångar i fjol I slutet av år uppgick hushållens finansiella tillgångar till 223 miljarder euro. Detta var en

Läs mer

Finansmarknad. Financial market. Finansmarknad Statistisk årsbok Sida Page

Finansmarknad. Financial market. Finansmarknad Statistisk årsbok Sida Page Finansmarknad Statistisk årsbok 2008 Sida Page Finansmarknad Financial market 468 470 Finansmarknad Financial market 470 471 Statsobligationsränta, 5 år, månadsgenomsnitt jan. 1985 jul. 2007 Treasury bond

Läs mer

Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2003

Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2003 OE 12 SM 0401 Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2003 Financial assets and liabilities for municipalities and county councils, 31 December 2003 I korta drag

Läs mer

Finansmarknad. Financial market. Finansmarknad Statistisk årsbok Sida Page. 400 Statistiska centralbyrån

Finansmarknad. Financial market. Finansmarknad Statistisk årsbok Sida Page. 400 Statistiska centralbyrån Finansmarknad Statistisk årsbok 2010 Sida Page Finansmarknad 401 408 Finansmarknad Financial market 402 409 Statsobligationsränta, 5 år, månadsgenomsnitt januari 1985 juli 2009 Treasury bond rate, 5 years,

Läs mer

I korta drag. Värdepappersfonderna 4:e kvartalet 2005 FM 37 SM Ett bra år för fondsparandet. Nettosparandet. Mutual funds fourth quarter 2005

I korta drag. Värdepappersfonderna 4:e kvartalet 2005 FM 37 SM Ett bra år för fondsparandet. Nettosparandet. Mutual funds fourth quarter 2005 FM 37 SM 0601 Värdepappersfonderna 4:e kvartalet 2005 Mutual funds fourth quarter 2005 I korta drag Ett bra år för fondsparandet När 2005 summeras kan sägas att året var ett bra år för sparandet i svenskregistrerade

Läs mer

Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2009

Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2009 OE 12 SM 1001 Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2009 Financial assets and liabilities for municipalities and county councils, December 31, 2009 I korta drag

Läs mer

Stort nettoutflöde ur fonder under tredje kvartalet. Hushållen sålde innehav i aktiefonder

Stort nettoutflöde ur fonder under tredje kvartalet. Hushållen sålde innehav i aktiefonder FM 37 SM 0704 Värdepappersfonder 3:e kvartalet 2007 Mutual funds third quarter 2007 I korta drag Stort nettoutflöde ur fonder under tredje kvartalet Hushållen sålde under tredje kvartalet andelar i svenskregistrerade

Läs mer

Finansräkenskapernas reviderade uppgifter för år 2008 har utkommit

Finansräkenskapernas reviderade uppgifter för år 2008 har utkommit Nationalräkenskaper 2010 Finansräkenskaper Finansräkenskapernas reviderade uppgifter för år har utkommit Finansräkenskapernas årsuppgifter för år har reviderats på basis av kompletterade källuppgifter.

Läs mer

I korta drag. Investeringsfonder 3:e kvartalet 2010 FM 37 SM 1004

I korta drag. Investeringsfonder 3:e kvartalet 2010 FM 37 SM 1004 FM 37 SM 1004 Investeringsfonder 3:e kvartalet 2010 Investment funds third quarter 2010 I korta drag Fondförmögenheten ökade Trots ett blygsamt sparande ökade fondförmögenheten under tredje kvartalet med

Läs mer

Finansräkenskaper 2012

Finansräkenskaper 2012 Nationalräkenskaper 213 Finansräkenskaper 212 Hushållens finansiella nettotillgångar minskade år 212 Hushållens finansiella tillgångar uppgick till 22,2 miljarder euro i slutet av år 212. De finansiella

Läs mer

Finansräkenskaper 2015

Finansräkenskaper 2015 Nationalräkenskaper 216 Finansräkenskaper 215 Hushållens nettoförmögenhet steg till 56 miljarder euro år 215 Hushållens finansiella tillgångar uppgick till 281 miljarder euro och övriga tillgångar till

Läs mer

I korta drag. Investeringsfonder 2:a kvartalet 2009 FM 37 SM 0903

I korta drag. Investeringsfonder 2:a kvartalet 2009 FM 37 SM 0903 FM 37 SM 0903 Investeringsfonder 2:a kvartalet 2009 Investment funds second quarter 2009 I korta drag Stort inflöde i aktiefonder Under andra kvartalet 2009 var nettosparandet i svenskregistrerade fonder

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 7831, 103 98 Stockholm. Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Hushållens finansiella tillgångar över tio biljoner

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Hushållens finansiella tillgångar över tio biljoner FM 17 SM 1404 Finansräkenskaper tredje kvartalet 2014 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Korrigerat 2014-12-18 Tabell 3 har korrigerats avseende Offentlig förvaltnings

Läs mer

I korta drag. Investeringsfonder 3:e kvartalet 2014 FM 37 SM 1404

I korta drag. Investeringsfonder 3:e kvartalet 2014 FM 37 SM 1404 FM 37 SM 1404 Investeringsfonder 3:e kvartalet 2014 Investment funds third quarter 2014 I korta drag Hushållens fondförmögenhet ökade Under tredje kvartalet i år uppgick hushållens nettosparande i fonder

Läs mer

Fondförmögenheten ökade andra kvartalet. Hushållen sålde både aktie- och räntefonder

Fondförmögenheten ökade andra kvartalet. Hushållen sålde både aktie- och räntefonder FM 37 SM 0703 Värdepappersfonderna 2:a kvartalet 2007 Mutual funds second quarter 2007 I korta drag Fondförmögenheten ökade andra kvartalet Vid utgången av andra kvartalet 2007 var den sammanlagda förmögenheten

Läs mer

Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2007

Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2007 OE 12 SM 0801 Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2007 Financial assets and liabilities for municipalities and county councils, December 31, 2007 I korta drag

Läs mer

I korta drag. Investeringsfonder 1:a kvartalet 2017 FM 37 SM Fondförmögenheten ökar. Hushållens fondsparande.

I korta drag. Investeringsfonder 1:a kvartalet 2017 FM 37 SM Fondförmögenheten ökar. Hushållens fondsparande. FM 37 SM 17102 Investeringsfonder 1:a kvartalet 2017 Investment funds first quarter 2017 I korta drag Fondförmögenheten ökar Den totala fondförmögenheten i svenskregistrerade investeringsfonder uppgick

Läs mer

I korta drag. Investeringsfonder 2:a kvartalet 2015 FM 37 SM 1503

I korta drag. Investeringsfonder 2:a kvartalet 2015 FM 37 SM 1503 FM 37 SM 1503 Investeringsfonder 2:a kvartalet 2015 Investment funds second quarter 2015 I korta drag Fondförmögenheten minskar Den totala fondförmögenheten var vid utgången av det andra kvartalet värderad

Läs mer

I korta drag. Investeringsfonder 4:e kvartalet 2016 FM 37 SM Fondförmögenheten ökar. Hushållens fondsparande

I korta drag. Investeringsfonder 4:e kvartalet 2016 FM 37 SM Fondförmögenheten ökar. Hushållens fondsparande FM 37 SM 17101 Investeringsfonder 4:e kvartalet 2016 Investment funds fourth quarter 2016 I korta drag Fondförmögenheten ökar Den totala fondförmögenheten vid utgången av december var 3 346 miljarder kronor.

Läs mer

Lågt fondsparande men ökad förmögenhet. PPM drog upp nettosparandet

Lågt fondsparande men ökad förmögenhet. PPM drog upp nettosparandet FM 37 SM 0701 Värdepappersfonderna 4:e kvartalet 2006 Mutual funds fourth quarter 2006 I korta drag Lågt fondsparande men ökad förmögenhet Vid utgången av 2006 var den sammanlagda fondförmögenheten för

Läs mer

Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2006

Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2006 OE 12 SM 0701 Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2006 Financial assets and liabilities for municipalities and county councils, December 31, 2006 I korta drag

Läs mer

Andra kvartalet Hushållens finansiella förmögenhet och skuldkvot Sparbarometer

Andra kvartalet Hushållens finansiella förmögenhet och skuldkvot Sparbarometer 2004-08-25 Sparbarometer Andra kvartalet 2004 Sparbarometern visar hushållens finansiella sparande och skuldsättning över tiden och hur detta sparande fördelats mellan olika sparformer. Den ger dock ingen

Läs mer

Sparbarometer. Tredje kvartalet Hushållens 1) finansiella förmögenhet och skuldkvot

Sparbarometer. Tredje kvartalet Hushållens 1) finansiella förmögenhet och skuldkvot 2001-11-13 Sparbarometer Tredje kvartalet 2001 Hushållens 1) finansiella förmögenhet och skuldkvot Ställning Miljarder kronor 99 sep 99 dec 00 mar 00 jun 00 sep 00 dec 01 mar 01 jun 01 sep Finansiella

Läs mer

Försäkringsbolagen under andra kvartalet 2012. Swedish insurance companies during the second quarter of 2012. Preliminary data

Försäkringsbolagen under andra kvartalet 2012. Swedish insurance companies during the second quarter of 2012. Preliminary data FM 12 SM 1204 Försäkringsbolagen under andra kvartalet 2012 Preliminära uppgifter Swedish insurance companies during the second quarter of 2012. Preliminary data I korta drag Försäkringsbolagens placeringstillgångar

Läs mer

FM 37 SM 1604 Investeringsfonder 3:e kvartalet 2016 Fondförmögenheten ökar Hushållens fondsparande Kontaktpersoner:

FM 37 SM 1604 Investeringsfonder 3:e kvartalet 2016 Fondförmögenheten ökar Hushållens fondsparande Kontaktpersoner: FM 37 SM 1604 Investeringsfonder 3:e kvartalet 2016 Investment funds third quarter 2016 I korta drag Fondförmögenheten ökar Den totala fondförmögenheten vid utgången av september var 3 204 miljarder kronor.

Läs mer

I korta drag. Investeringsfonder 2:a kvartalet 2017 Investment funds second quarter 2017 FM 37 SM Fondförmögenheten fortsätter att öka

I korta drag. Investeringsfonder 2:a kvartalet 2017 Investment funds second quarter 2017 FM 37 SM Fondförmögenheten fortsätter att öka FM 37 SM 1703 Investeringsfonder 2:a kvartalet 2017 Investment funds second quarter 2017 I korta drag Fondförmögenheten fortsätter att öka Den totala fondförmögenheten i svenskregistrerade investeringsfonder

Läs mer

Negativt nettofondsparande för hushållen

Negativt nettofondsparande för hushållen FM 37 SM 1602 Investeringsfonder 1:a kvartalet 2016 Investment funds first quarter 2016 I korta drag Negativt nettofondsparande för hushållen Hushållens nettosparande i svenskregistrerade fonder var negativt

Läs mer

KVARTALSRAPPORT VÄRDEPAPPERSFONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

KVARTALSRAPPORT VÄRDEPAPPERSFONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rapporten ska lämnas till Finansinspektionen Uppgifterna kommer att lämnas till Statistiska centralbyrån och Sveriges riksbank A. Allmänna fonduppgifter B. Tillgångar, skulder och

Läs mer

Kommunernas finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2002

Kommunernas finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2002 Kommunernas finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2002 Financial assets and liabilities for municipalities and county councils, 31 December 2002 I korta drag Lån till kommunägda företag största

Läs mer

Den totala fondförmögenheten ökade

Den totala fondförmögenheten ökade FM 37 SM 1601 Investeringsfonder 4:e kvartalet 2015 Investment funds fourth quarter 2015 I korta drag Den totala fondförmögenheten ökade Den totala fondförmögenheten i svenskregistrerade investeringsfonder

Läs mer

Hushållens finansiella nettotillgångar fortsatte att minska under andra kvartalet 2011

Hushållens finansiella nettotillgångar fortsatte att minska under andra kvartalet 2011 Nationalräkenskaper 2011 Finansräkenskaper 2011, 2:a kvartalet Hushållens finansiella nettotillgångar fortsatte att minska under andra kvartalet 2011 Hushållens finansiella nettotillgångar minskade under

Läs mer

Hushållen minskade sitt fondsparande. Premiepension och fondförsäkring

Hushållen minskade sitt fondsparande. Premiepension och fondförsäkring FM 37 SM 1504 Investeringsfonder 3:e kvartalet 2015 Investment funds third quarter 2015 I korta drag Hushållen minskade sitt fondsparande Under tredje kvartalet 2015 vände hushållens nettoflöde i svenskregistretade

Läs mer

Fondförmögenheten sjunker ytterligare. Lägre utflöde än under första kvartalet

Fondförmögenheten sjunker ytterligare. Lägre utflöde än under första kvartalet FM 37 SM 0803 Värdepappersfonder 2:a kvartalet 2008 Mutual funds second quarter 2008 I korta drag Fondförmögenheten sjunker ytterligare Hushållens direktägda förmögenhet i svenskregistrerade fonder var

Läs mer

6 Mars 2019 Privatekonomi. Sparbarometer kvartal

6 Mars 2019 Privatekonomi. Sparbarometer kvartal 6 Mars 2019 Privatekonomi Sparbarometer kvartal 4 2018 Sammanfattning Skakiga börser bröt hushållens rekordtrend Hushållens tillgångar minskade med 543 miljarder kronor till 19 628 miljarder kronor Aktietillgångarna

Läs mer

Finansräkenskaper 2016

Finansräkenskaper 2016 Nationalräkenskaper 216 Finansräkenskaper 216 Hushållens förmögenhet steg till 575 miljarder euro år 216 Hushållens finansiella uppgick till 293 miljarder euro och övriga till 436 miljarder euro i slutet

Läs mer

Finansräkenskaper 2014

Finansräkenskaper 2014 Nationalräkenskaper 215 Finansräkenskaper 214 Kapitalvinsterna stod för ökningen av hushållens förmögenhet år 214 Hushållens finansiella uppgick till 262 miljarder euro och övriga till 42 miljarder euro

Läs mer

Försäkringsföretagen under tredje kvartalet Swedish insurance companies during the third quarter of Preliminary data

Försäkringsföretagen under tredje kvartalet Swedish insurance companies during the third quarter of Preliminary data Försäkringsföretagen under tredje kvartalet 2014 Preliminära uppgifter Swedish insurance companies during the third quarter of 2014. Preliminary data I korta drag Försäkringsföretagens placeringstillgångar

Läs mer

Sjunkande bostadspriser minskar hushållens förmögenhet

Sjunkande bostadspriser minskar hushållens förmögenhet Sparbarometer kvartal 1 218 Privatekonomi juni 218 Sammanfattning Sjunkande bostadspriser minskar hushållens förmögenhet Fastighetshetstillgångarna sjönk med 96 miljarder första kvartalet 218 Hushållens

Läs mer

Sida 1 av 11. Innan du börjar. Sida 2 av 11. A1 Finansiella tillgångar, per den 31/12 2014. A1 Finansiella anläggnings- och omsättningstillgångar

Sida 1 av 11. Innan du börjar. Sida 2 av 11. A1 Finansiella tillgångar, per den 31/12 2014. A1 Finansiella anläggnings- och omsättningstillgångar KTS Test 4:e kvartalet 2014 Testmyndighet nr 1 TEST Landstingens finansiella tillgångar och skulder Påbörjad, skicka in senast 2014-12-31 Myndighet 1a Sida 1 av 11 Innan du börjar Sidor och frågor i blanketten

Läs mer

Sparbarometer kvartal

Sparbarometer kvartal Oktober 2018 Privatekonomi Sparbarometer kvartal 2 2018 Sammanfattning Aktie- och räntetillgångar ökar hushållens förmögenhet Hushållens tillgångar ökade med 369 miljarder kronor till nytt rekord 18 347

Läs mer

Försäkringsföretagen under andra kvartalet Swedish insurance companies during the second quarter of Preliminary data

Försäkringsföretagen under andra kvartalet Swedish insurance companies during the second quarter of Preliminary data FM 12 SM 1404 Försäkringsföretagen under andra kvartalet 2014 Preliminära uppgifter Swedish insurance companies during the second quarter of 2014. Preliminary data I korta drag Försäkringsföretagens placeringstillgångar

Läs mer

Rad 9. Kassa, banktillgodohavanden Posten omfattar betalningsmedel, inklusive utländska sedlar och mynt, som kan disponeras fritt.

Rad 9. Kassa, banktillgodohavanden Posten omfattar betalningsmedel, inklusive utländska sedlar och mynt, som kan disponeras fritt. Bilaga 2 Spec A1. Kapitalplaceringar Rad 8. Omvända repor På posten omvända repor redovisas den erlagda köpeskillingen vid äkta återköpsavtal. Omvända repor och repor ska redovisas separat på Spec A1.

Läs mer

Landstingens finansiella tillgångar och skulder

Landstingens finansiella tillgångar och skulder Sida 1 av 13 Delar av blanketten skall inte besvaras av alla. Vilka frågor som skall besvaras bestäms t.ex. av svaren på andra frågor. I webbblanketten visas bara de frågor som är aktuella för dig, här

Läs mer

KVARTALSRAPPORT FÖR VP-FONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

KVARTALSRAPPORT FÖR VP-FONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER Gäller fr.o.m. period 201412 KVARTALSRAPPORT FÖR VP-FONDER OCH SPECIALFONDER INNEHÅLLSFÖRTECKNING A. Allmänna fonduppgifter B. Tillgångar, skulder och fondens värde C. Transaktioner under kvartalet D.

Läs mer

Försäkringsbolagen under första kvartalet Swedish insurance companies during the first quarter of Preliminary data

Försäkringsbolagen under första kvartalet Swedish insurance companies during the first quarter of Preliminary data FM 12 SM 1202 Försäkringsbolagen under första kvartalet 2012 Preliminära uppgifter Swedish insurance companies during the first quarter of 2012. Preliminary data I korta drag Försäkringsbolagens placeringstillgångar

Läs mer

Statistiska definitioner för penning- och obligationsmarknaden (FI)

Statistiska definitioner för penning- och obligationsmarknaden (FI) Statistiska definitioner för penning- och obligationsmarknaden (FI) DNR 2011-568-AFS Källa: Sveriges riksbank, Bank for International settlements (BIS), Europeiska Kommissionen och NASDAQ OMX. SELMArapporteringen

Läs mer