Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Hushållens skulder fortsätter öka. Positivt sparande i offentlig sektor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Hushållens skulder fortsätter öka. Positivt sparande i offentlig sektor"

Transkript

1 FM 17 SM 0501 Finansräkenskaper fjärde kvartalet 2004 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer Financial Accounts fourth quarter 2004 I korta drag Hushållens skulder fortsätter öka Under fjärde kvartalet tog hushållens skuldökning återigen fart. Totalt ökade hushållens skulder med 43 miljarder kronor, vilket är en ökning jämfört med kvartalet innan då upplåningen ökade med 32 miljarder. Under helåret 2004 ökade hushållens skulder med 136 miljarder. Hushållens sparande för fjärde kvartalet uppgick till minus 18 miljarder kronor, vilket beror på att upplåningen är högre än placeringarna i finansiella tillgångar. Sparandet under fjärde kvartalet är vanligtvis relativt lågt på grund av julhandeln. Hushållen placerade under kvartalet totalt 24 miljarder i olika finansiella tillgångar. Den största delen av placeringarna, knappt 14 miljarder, gick till obligationer. Det är vanligt att hushållen tar ut pengar från sina bankkonton under fjärde kvartalet samt att innehaven av sedlar och mynt ökar, så skedde även denna gång. Totalt uppgick uttagen från bankkonton till närmare 23 miljarder medan innehavet av sedlar och mynt ökade med 3,5 miljarder. Utöver detta placerades 24 miljarder i olika typer av försäkringssparande, såväl privat försäkringssparande som tjänstepensioner. Hushållen placerade drygt 5 miljarder i olika typer av fonder medan aktier såldes för knappt 2 miljarder. De finansiella tillgångarnas värde uppgick per den sista december 2004 till miljarder kronor jämfört med miljarder den sista september. Detta innebär att tillgångarna har ökat med 88 miljarder medan de totala placeringarna uppgick till 24 miljarder. Värdeökningen beror i huvudsak på att hushållens innehav i aktier och fonder har ökat i takt med den goda börsutvecklingen under kvartalet. Positivt sparande i offentlig sektor Den offentliga sektorn presterade ett positivt finansiellt sparande på 3,9 miljarder kronor under sista kvartalet Under helåret 2004 uppgick sparandet till 46 miljarder. Per den sista december 2004 uppgick den svenska offentliga sektorns konsoliderade bruttoskuld som andel av BNP till 51,2 procent vilket ligger inom den gräns på 60 procent som EU stipulerar. Julie Bonde, SCB, tfn , Sofia Nilsson, SCB, tfn , Statistiken har producerats av SCB, som ansvarar för officiell statistik inom området. ISSN Serie FM Finansmarknad 17 SM Utkom den 7 april Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken. Utgivare av Statistiska meddelanden är Svante Öberg, SCB.

2 SCB 2 FM 17 SM 0501 Innehåll Statistiken med kommentarer 4 Finansmarknaden 4 Hushållen 4 Placeringar och skuldsättning 5 Hushållens förmögenhet och skulder 6 Offentlig sektor 8 Statens sparande negativt under Tabeller Finansiellt sparande för olika sektorer 2004 kv 4, transaktioner (mkr) Finansiellt sparande för olika sektorer 2004 kv 3, transaktioner (mkr) Icke-finansiella företag, transaktioner (mkr) Icke-finansiella företag, ställning (mkr) Finansiella företag, transaktioner (mkr) Finansiella företag, ställning (mkr) 16 4:1 Riksbanken, transaktioner (mkr) 17 4:1 Riksbanken, ställning (mkr) 18 4:2 Monetära finansinstitut, transaktioner (mkr) 19 4:2 Monetära finansinstitut, ställning (mkr) 20 4:3 Försäkringsföretag, transaktioner (mkr) 21 4:3 Försäkringsföretag, ställning (mkr) 22 4:4 Andra finansinstitut, transaktioner (mkr) 23 4:4 Andra finansinstitut, ställning (mkr) Offentlig sektor, transaktioner (mkr) Offentlig sektor, ställning (mkr) 26 5:1 Staten, transaktioner (mkr) 27 5:1 Staten, ställning (mkr) 28 5:2 Kommuner, transaktioner (mkr) 29 5:2 Kommuner, ställning (mkr) 30 5:3 Socialförsäkring, transaktioner (mkr) 31 5:3 Socialförsäkring, ställning (mkr) Hushåll inkl. hushållens intresseorganisationer, transaktioner (mkr) Hushåll inkl. hushållens intresseorganisationer, ställning (mkr) Utlandstransaktioner med fördelning på finansobjekt och svenska delsektorer (mkr) Utlandsställning med fördelning på finansobjekt och svenska delsektorer (mkr) Inlåning, ställning per den 31 december 2004 (mkr) Lån inkl. leasing, ställning per den 31 december 2004 (mkr) Certifikat ställning per den 31 december 2004 (mkr) Obligationer och förlagsbevis ställning per den 31 december 2004 (mkr) 40

3 SCB 3 FM 17 SM Aktier, andelar och fondandelar, ställning per den 31 december 2004 (mkr) Finansiellt sparande enligt finansräkenskaperna, per kvartal (mdkr) 42 Fakta om statistiken 44 Detta omfattar statistiken 44 Definitioner och förklaringar 44 Så görs statistiken 45 Statistikens tillförlitlighet 45 Bra att veta 45 Ändringar i statistiken Räntebärande papper 46 Hushållens köp och försäljning av utländska aktier 46 Sveriges statistiska databaser (SSD) 46 Annan statistik 46 In English 48 Financial markets 48 Households 48 Investments and indebtedness 49 Household wealth and debts 50 Government sector 52 Central Government savings negative in List of tables 54

4 SCB 4 FM 17 SM 0501 Statistiken med kommentarer Finansmarknaden Stockholmsbörsen uppvisade en uppgång på 6,6 procent under sista kvartalet och drygt 17 under hela Detta kommer att påverka alla sektorer som har innehav i aktier noterade på den svenska börsen genom en positiv värdeutveckling på respektive innehav. De sektorer som utvecklades bäst under året var telekommunikation och konsumentvaror som steg 25,8 respektive 22,8 procent vardera. Samtidigt har de svenska räntorna sjunkit under året vilket påverkar de sektorer inom den svenska ekonomin som är låntagare. Stora låntagare på räntemarknaden är till exempel staten som periodvis emitterar stora volymer certifikat och obligationer. Men även hushållen kan dra nytta av de sjunkande räntorna genom att kostnaderna för hushållens lån minskar. Den svenska kronan blev fortsatt starkare mot den amerikanska dollarn under året och dollarn nådde sitt lägsta värde under året strax före nyår. Att kronan blir starkare innebär att placeringar i dollar relativt sett minskat i värde vilket bland annat påverkar hushållens förmögenhetsutveckling negativt genom att fond- och pensionsplaceringar i utländsk valuta fått en relativt sett svagare utveckling. Utvecklingen stockholmsbörsen samt utvecklingen av den svenska 6 månaders och 5 årsräntan under , , , m ån 3,0 2, år AFGX 2, , Hushållen Under fjärde kvartalet 2004 var hushållens, inkluderat hushållens ickevinstdrivande organisationer 1, sparande negativt och uppgick till närmare minus 19 miljarder kronor. Detta sparande är väsentligt lägre än under motsvarande period 2003 då sparandet också var negativt men stannade på minus 5,7 miljarder. Under sista kvartalet 2002 och 2001 var sparandet också högre och uppgick under respektive års sista kvartal till 8,6 respektive minus 5,4 miljarder. Sparandet är normalt lågt under årets sista kvartal då hushållen istället för att spara ökar sin konsumtion inför jul- och nyårshelger. 1 I hushållens icke-vinstdrivande organisationer ingår till exempel fackföreningar, religiösa samfund och vissa stiftelser som verkar i hushållens intresse.

5 SCB 5 FM 17 SM 0501 Hushållens sammanlagda sparande under de fyra kvartalen 2004 uppgick till 5,7 miljarder kronor vilket också det är lägre än under föregående år uppgick det finansiella sparandet totalt över året till närmare 49 miljarder och 2001 uppgick motsvarande siffra till 49 respektive 60 miljarder. Placeringar och skuldsättning Totalt placerade hushållen tillgångar i finansiella instrument till ett värde av drygt 24 miljarder kronor under 2004 års sista kvartal samtidigt som skulderna, mestadels i form av upplåning, ökade 43 miljarder. I linje med det vanliga säsongsmönstret ökade hushållens innehav av sedlar och mynt, 3,5 miljarder kronor, under kvartalet samtidigt som bankinlåningen minskade med lite drygt 22 miljarder. Hushållens innehav av postväxlar ökade också som brukligt under sista kvartalet, något som ibland tolkas som att hushållen genom innehaven försöker undvika förmögenhetsskatt. 12 Bankernas emitterade postväxlar miljarder kronor Dec 2002 Dec 2003 Dec 2004 Dec Den största delen av hushållens placeringar såväl under sista kvartalet 2004 som under helåret 2004 skedde i olika former av försäkringssparande. Under sista kvartalet sparade hushållen drygt 10 miljarder kronor i privat försäkringssparande samtidigt som hushållens arbetsgivare avsatte knappt 14 miljarder i kollektivt försäkringssparande, det vill säga tjänstepensioner, åt hushållen. Under hela 2004 uppgick sparandet i individuella försäkringar till knappt 47 miljarder samtidigt som det kollektiva, i form av tjänstepensioner, uppgick till knappt 57 miljarder. Under 2003 uppgick det individuella försäkringssparandet till 44 miljarder medan sparandet i tjänstepensioner uppgick till drygt 51 miljarder. Väljer man att bortse från det kollektiva försäkringssparandet vid analys av hushållens sparande blir sparandet under de senaste åren negativt.

6 SCB 6 FM 17 SM 0501 Hushållens finansiella sparande miljarder kronor Totalt sparande Sparande exkl. kollektivt försäkr. sparande Kollektivt försäkr.sparande 1996k1 1997k1 1998k1 1999k1 2000k1 2001k1 2002k1 2003k1 2004k1 Hushållen har under sista kvartalet 2004 ökat sina innehav av obligationer och köpte under sista kvartalet obligationer till ett värde av knappt 14 miljarder kronor efter att ha sålt under de tre inledande kvartalen. I obligationsinnehaven ligger innehav i såväl premieobligationer som aktieindexobligationer och övriga obligationer. Totalt under året har köpen uppgått till 7,8 miljarder. Under kvartalet nettosåldes aktier till ett värde av 1,8 miljarder och under året har hushållen sålt aktier till ett värde av 2,8 miljarder. Under 2003 sålde de svenska hushållen aktier registrerade vid svensk börs till ett värde av 4,1 miljarder. Hushållen placerade också pengar i fondandelar under kvartalet och fortsatte tendensen att främst placera i fonder registrerade i utlandet. Fondköpen uppgick sista kvartalet till 5,5 miljarder varav knappt 5 skedde i utlandsregistrerade fonder. Av de svenskregistrerade fonderna var räntefonderna populärast under 2004 och hos dessa placerades 3,4 miljarder. Under året har hushållen köpt svenska och utländska fondandelar för totalt 23 miljarder. Detta är en minskning jämfört med 2003 då hushållen köpte fondandelar för 28 miljarder. Hushållen ökade under sista kvartalet sina skulder med 43 miljarder kronor. Totalt under året har skulderna ökat med närmare 136 miljarder. Ökningen under fjärde kvartalet är något högre än ökningen under föregående kvartal, 32 miljarder, men ungefär i linje med ökningen under andra kvartalet då skulderna ökade 44 miljarder. Under sista kvartalet 2003 ökade skulderna ungefär 40 miljarder. Den största delen av skuldökningen står upplåning i bostadsinstitut för vilket är det normala mönstret. Upplåningen i bostadsinstitut uppick till 30 miljarder under årets sista kvartal och 106 miljarder under helåret Bortsett från bostadsinstitut lånade hushållen främst från banker där lånesumman under kvartalet uppgick till 7,3 miljarder och under året till närmare 18 miljarder. Hushållens förmögenhet och skulder Hushållens finansiella nettoförmögenhet ökade under 2004 och uppgick vid årsskiftet till miljarder kronor jämfört med miljarder vid utgången av De finansiella tillgångarnas värde uppgick per den sista december 2004 till miljarder kronor jämfört med miljarder vid utgången av Detta innebär att värdet på tillgångarna har ökat med 270 miljarder trots att placeringarna endast uppgick till 143 miljarder. En stor del av förändringen beror sannolikt på att hushållen till stor del är exponerad mot tillgångar som stigit i värde under året, till exempel direkta aktieinnehav, fond- och försäkringssparande som är aktierelaterat och bostadsrätter. Andelen av hushållens förmögenhet som består av direktägda aktier, fonder och bostadsrättsandelar

7 SCB 7 FM 17 SM 0501 uppgick vid årsskiftet till 41 procent av den totala förmögenheten. Detta följs av olika typer av försäkringssparade, såväl individuellt som kollektivt, vilket motsvarar 37 procent, bankinlåning 17 procent och övrigt sparande 5 procent. Hushållens finansiella tillgångar per den 31 december 2004 Fonder, aktier och andelar 41% Försäkring 37% Bank 17% Övrigt 5% Hushållens skulder uppgick per den sista december 2004 till miljarder kronor vilket är en ökning med 140 miljarder sedan den sista december 2003 då skulderna uppgick till De största delen av hushållens skulder utgörs av skulder i bostadsinstitut vilka vid årsskiftet uppgick till 950 miljarder. Övriga stora skuldposter hos hushållen är skulder i banker vilka uppgår till 315 miljarder och studieskulder till CSN på 170 miljarder. Hushållens skulder till bostadsinstitut, banker och CSN per den 31 december Mdr SEK Bostadsinstitut Banker Studielån k1 1997k1 1998k1 1999k1 2000k1 2001k1 2002k1 2003k1 2004k1 Hushållen har under de senaste åren i allt högre utsträckning valt kortare bindningstid alternativt rörlig ränta på sin skulder. Vid utgången av 2004 hade hushållen 83 procent av sina lån i bostadsinstitut till rörlig ränta eller med en bindningstid kortare än fem år. Detta kan jämföras med situationen vid utgången av år 2000 då 58 procent av lånen hade denna struktur. Den största förändringen har skett i lån med bindningstid kortare än fem år, vid utgången av december 2000 uppgick de till knappt 22 procent av lånen medan de vid utgången av 2004

8 SCB 8 FM 17 SM 0501 utgjorde den stösta delen och uppgick till 45 procent av hushållens totala lånestock i bostadsinstitut. Offentlig sektor Den offentliga sektorn presterade ett positivt finansiellt sparande på 3,9 miljarder kronor under sista kvartalet Under helåret 2004 uppgick sparandet till 46 miljarder. Detta kan jämföras med 2003 då den offentliga sektorn genererade ett sparande på 22 miljarder. Den delsektor inom den offentliga sektorn som framför allt dragit upp sparandet är socialförsäkringssektorn där sparandet under 2004 uppgick till närmare 64 miljarder 2. Under årets sista kvartal slutade sparandet i socialförsäkringssektorn på 13 miljarder och placeringarna skedde framför allt i aktier vilket är en förändring jämfört med föregående kvartal då sektorn haft mycket låga nettoköp i aktier. Enligt Maastrichfördraget skall EU:s medlemsländer varje år rapportera den offentliga sektorns underskott och konsoliderade bruttoskuld till nominellt värde till EU-kommissionen och ECB. Att skulderna är konsoliderade innebär att de är justerade för skulder som hålls inom sektorn. Per den sista december 2004 uppgick den svenska offentliga sektorns konsoliderade bruttoskuld som andel av BNP till 51,2 procent vilket är en minskning jämfört med 2003 då skulderna uppgick till 52 procent. Offentliga sektorns skulder (MNKR) Off sektor Stat Kommun Soc. försäkring Off sektor Bruttoskulder enligt FiR varav Finansiella derivat varav Övriga skulder Skulder exklusive övriga skulder och finansiella derivat Konsolidering Konsoliderad bruttoskuld till marknadsvärde, exkl. övr. skulder och derivat Skillnad mellan skulden till marknadsvärde och till nominellt värde Maastricht-skuld BNP Maastricht-skuld / BNP (%) 51,2% 52,0% OECD: Konsoliderad bruttoskuld till 61,8% 63,0% marknadsvärde, inkl. övr. skulder / BNP (%) 2 Detta sparandet är beräknat utan att hänsyn tagits till sektorns transaktioner i finansiella derivat. Detta då vi dagsläghet har svårighter att mäta samtliga sektorers transaktioner i denna typ av finansiella objekt.

9 SCB 9 FM 17 SM 0501 Skulderna får enligt artikel 104 i Maastrichtfördraget inte överstiga 60 procent av BNP för något land inom unionen eller skall i det fall de gör det minska i tillfredställande takt. För länderna inom EU-15 ligger Grekland, Italien och Belgien i topp med de högsta konsoliderade skulderna medan Luxemburg ligger lägst med en skuld på 7,5 procent. Sju länder inom EU-15 låg vid årsskiftet 2004 över 60 procentgränsen vilket är ett land mer än vid årsskiftet Bland de nya medlemsländerna är skuldsättningen generellt sett låg. Snittet för samtliga EU-länder (EU-25) ligger på 63,8 procent och för Euro-zonen på 71,3 procent. Den konsoliderade bruttoskulden som andel av BNP för EU GR IT 10 0 BE 80 % av BNP 60 AT DE DK ES FI FR NL PT SE UK 40 IE 20 LU 0 Statens sparande negativt under 2004 Statens finansiella sparande uppgick till minus 11 miljarder kronor under fjärde kvartalet Under helåret 2004 uppgick sparandet i staten till minus 34 miljarder. Sparandet var kraftigt negativt även under 2003 och uppgick då till minus 44 miljarder. Statens finansiella placeringar uppgick till 5,5 miljarder under fjärde kvartalet samtidigt som skulderna ökade 17 miljarder. Under helåret 2004 uppgick statens placeringar till 4,3 miljarder samtidigt som skulderna ökade 39 miljarder. Under året har certifikat förfallit till ett värde av 60 miljarder samtidigt som staten emitterat 88 miljarder i obligationer. Statens utestående skulder värderade till marknadsvärde ökade under året 48 miljarder kronor och uppgick vid årsskiftet till miljarder. Samtidigt ökade statens finansiella tillgångar något och uppgick vid årsskiftet till 771 miljarder jämfört med 734 miljarder vid utgången av Den största delen av statens finansiella tillgångar består av lån, vilka i sin tur till största del, 170 miljarder, består av lån till hushållen via CSN. Andra stora tillgångsposter utgörs av onoterade innehav i statliga bolag, vilka uppgår till 147 miljarder och innehav i börsnoterade bolag vilka uppgår till 142 miljarder. De stora innehaven i börsnoterade aktier gör staten till den största enskilda ägaren på den svenska börsen. Trots att statens skulder värderade till marknadsvärde har ökat under de senaste åren har skulderna som andel av den totala svenska ekonomin, mätt som BNP i

10 SCB 10 FM 17 SM 0501 löpande priser, minskat. Vid utgången av 2004 utgjorde skulden knappt 56 procent av BNP jämfört med 68 procent vid utgången av år 2000 och 90 procent vid utgången av Minskningen av skulden hänger dels samman med att staten under några år amorterat på statsskulden dels att BNP växt i en snabbare takt än statskulden, vilket gör att kvoten minskar. Under de år som kvoten minskat mest, från 1999 till 2001 genererades stora finansiella överskott inom den statliga sektorn vilket hänger samman med att det under dessa år gjordes överföringar från AP-fonderna till staten inom ramen för reformerna i pensionssystemet som genomfördes under denna period. Den marknadsvärderade statskulden som andel av BNP k4 1997k4 1998k4 1999k4 2000k4 2001k4 2002k4 2003k4 2004k4

11 SCB 11 FM 17 SM 0501 Tabeller 1. Finansiellt sparande för olika sektorer 2004 kv 4, transaktioner (mkr) 1. Net lending by institutional sectors 4 th quarter 2004, transactions (SEK million) Summa Total Icke finansiella företag Nonfinancial corp. Finansiella företag Financial corp. Offentliga sektorn Hushåll General government Households Summa svenska sektorer Total, Swedish sectors Utlandet Rest of the world Finansiellt sparande Net financial transactions Finansiella tillgångar Financial assets Sedlar, mynt och inlåning 1 Currency and deposits Certifikat 2 Short term securities Obligationer och förlagsbevis Bonds Finansiella derivat Financial derivatives Lån Loans Leasing Leasing Inter company loans Sv. Börsaktier Sw. quoted shares Sv. ej börs. akt. Sw. non-quoted sh Andra ägarandelar Other equity Sv. fondandelar Sw. mutual fund sh Utl. aktier, andelar och fondandelar Foreign shares and other equity Handelskrediter Trade credits Övriga finansiella tillgångar Other accounts receivable Summa skulder Total liabilities Sedlar och mynt Currency Inlåning 1 Deposits Certifikat 2 Short term securities Obligationer och förlagsbevis Bonds Finansiella derivat Financial derivatives - - Lån Loans Leasing Leasing Inter company loans Börsnoterade aktier Quoted shares Ej börsnoterade aktier Non-quoted shares Andra ägarandelar Other equity Fondandelar Mutual funds shares Handelskrediter Trade credits Övriga skulder Other accounts payable ) Inkl. riksgäldsspar. National debt savings included. 2) Inkl. statsskuldväxlar. Treasury bills included.

12 SCB 12 FM 17 SM Finansiellt sparande för olika sektorer 2004 kv 3, transaktioner (mkr) 2. Net lending by institutional sectors 3 rd quarter 2004, transactions (SEK million) Summa Total Icke finansiella företag Nonfinancial corp. Finansiella företag Financial corp. Offentliga sektorn Hushåll General government Households Summa svenska sektorer Total, Swedish sectors Utlandet Rest of the world Finansiellt sparande Net financial transactions Finansiella tillgångar Financial assets Sedlar, mynt och inlåning 1 Currency and deposits Certifikat 2 Short term securities Obligationer och förlagsbevis Bonds Finansiella derivat Financial derivatives Lån Loans Leasing Leasing Inter company loans Sv. Börsaktier Sw. quoted shares Sv. ej börs. akt. Sw. non-quoted sh Andra ägarandelar Other equity Sv. fondandelar Sw. mutual fund sh Utl. aktier, andelar och fondandelar Foreign shares and other equity Handelskrediter Trade credits Övriga finansiella tillgångar Other accounts receivable Summa skulder Total liabilities Sedlar och mynt Currency Inlåning 1 Deposits Certifikat 2 Short term securities Obligationer och förlagsbevis Bonds Finansiella derivat Financial derivatives Lån Loans Leasing Leasing Inter company loans Börsnoterade aktier Quoted shares Ej börsnoterade aktier Non-quoted shares Andra ägarandelar Other equity Fondandelar Mutual funds shares Handelskrediter Trade credits Övriga skulder Other accounts payable ) Inkl. riksgäldsspar. National debt savings included. 2) Inkl. statsskuldväxlar. Treasury bills included.

13 SCB 13 FM 17 SM Icke-finansiella företag, transaktioner (mkr) 3. Non-financial corporations, transactions (SEK million) 04kv4 04kv3 04kv2 04kv1 03kv4 Summa 04kv1-4 Summa 03kv1-4 Finansiellt sparande Net financial transactions Finansiella tillgångar Financial assets.. Sedlar, mynt och inlåning Currency and deposits Certifikat Short term securities Obligationer och förlagsbevis Bonds Finansiella derivat Financial derivatives Lån Loans Leasing Leasing Sv. börsaktier Sw. quoted shares Sv. ej börs. akt. Sw. non-quoted sh Andra ägarandelar Other equity - - Sv. fondandelar Sw. mutual fund sh Utl. aktier, andelar och fondandelar Foreign shares and other equity - - Handelskrediter Trade credits Övriga finansiella tillgångar Other accounts receivable Summa skulder Total liabilities Sedlar och mynt Currency.. Inlåning Deposits.. Certifikat Short term securities Obligationer och förlagsbevis Bonds Finansiella derivat Financial derivatives Lån Loans Leasing Leasing Börsnoterade aktier Quoted shares Ej börsnoterade aktier Non-quoted shares Andra ägarandelar Other equity Fondandelar Mutual funds shares Handelskrediter Trade credits Övriga skulder Other accounts payable - -

14 SCB 14 FM 17 SM Icke-finansiella företag, ställning (mkr) 3. Non-financial corporations, outstanding values (SEK million) 04kv4 04kv3 04kv2 04kv1 03kv4 Finansiell förmögenhet Net financial wealth Finansiella tillgångar Financial assets Sedlar, mynt och inlåning Currency and deposits Certifikat Short term securities Obligationer och förlagsbevis Bonds Finansiella derivat Financial derivatives Lån Loans Leasing Leasing Sv. börsaktier Sw. quoted shares Sv. ej börs. akt. Sw. non-quoted sh Andra ägarandelar Other equity Sv. fondandelar Sw. mutual fund sh Utl. aktier, andelar och fondandelar Foreign shares and other equity Handelskrediter Trade credits Övriga finansiella tillgångar Other accounts receivable Summa skulder Total liabilities Sedlar och mynt Currency Inlåning Deposits Certifikat Short term securities Obligationer och förlagsbevis Bonds Finansiella derivat Financial derivatives Lån Loans Leasing Leasing Börsnoterade aktier Quoted shares Ej börsnoterade aktier Non-quoted shares Andra ägarandelar Other equity Fondandelar Mutual funds shares Handelskrediter Trade credits Övriga skulder Other accounts payable

15 SCB 15 FM 17 SM Finansiella företag, transaktioner (mkr) 4. Financial corporations, transactions (SEK million) 04kv4 04kv3 04kv2 04kv1 03kv4 Summa 04kv1-4 Summa 03kv1-4 Finansiellt sparande Net financial transactions Finansiella tillgångar Financial assets Sedlar, mynt och inlåning Currency and deposits Certifikat Short term securities Obligationer och förlagsbevis Bonds Finansiella derivat Financial derivatives Lån Loans Leasing Leasing Sv. börsaktier Sw. quoted shares Sv. ej börs. akt. Sw. non-quoted sh Andra ägarandelar Other equity - - Sv. fondandelar Sw. mutual fund sh Utl. aktier, andelar och fondandelar Foreign shares and other equity.. Handelskrediter Trade credits.... Övriga finansiella tillgångar Other accounts receivable Summa skulder Total liabilities Sedlar och mynt Currency Inlåning Deposits Certifikat Short term securities Obligationer och förlagsbevis Bonds Finansiella derivat Financial derivatives Lån Loans Leasing Leasing Börsnoterade aktier 1 Quoted shares Ej börsnoterade aktier Non-quoted shares Andra ägarandelar Other equity - - Fondandelar Mutual funds shares Handelskrediter Trade credits Övriga skulder Other accounts payable ) Flera banker har återköpt sina egna aktier under de senaste kvartalen. Several Swedish banks has bought back their own shares during the last quarters.

16 SCB 16 FM 17 SM Finansiella företag, ställning (mkr) 4. Financial corporations, outstanding values (SEK million) 04kv4 04kv3 04kv2 04kv1 03kv4 Finansiell förmögenhet Net financial wealth Finansiella tillgångar Financial assets Sedlar, mynt och inlåning Currency and deposits Certifikat Short term securities Obligationer och förlagsbevis Bonds Finansiella derivat Financial derivatives Lån Loans Leasing Leasing Sv. börsaktier Sw. quoted shares Sv. ej börs. akt. Sw. non-quoted sh Andra ägarandelar Other equity Sv. fondandelar Sw. mutual fund sh Utl. aktier, andelar och fondandelar Foreign shares and other equity Handelskrediter Trade credits Övriga finansiella tillgångar Other accounts receivable Summa skulder Total liabilities Sedlar och mynt Currency Inlåning Deposits Certifikat Short term securities Obligationer och förlagsbevis Bonds Finansiella derivat Financial derivatives Lån Loans Leasing Leasing Börsnoterade aktier Quoted shares Ej börsnoterade aktier Non-quoted shares Andra ägarandelar Other equity Fondandelar Mutual funds shares Handelskrediter Trade credits Övriga skulder Other accounts payable

17 SCB 17 FM 17 SM Riksbanken, transaktioner (mkr) 4.1 The Central Bank, transactions (SEK million) 04kv4 04kv3 04kv2 04kv1 03kv4 Summa 04kv1-4 Summa 03kv1-4 Finansiellt sparande Net financial transactions Finansiella tillgångar Financial assets Sedlar, mynt och inlåning Currency and deposits Certifikat Short term securities - -3 Obligationer och förlagsbevis Bonds Finansiella derivat Financial derivatives Lån Loans Leasing Leasing Sv. börsaktier Sw. quoted shares - - Sv. ej börs. akt. Sw. non-quoted sh Andra ägarandelar Other equity - - Sv. fondandelar Sw. mutual fund sh. - - Utl. aktier, andelar och fondandelar Foreign shares and other equity - - Handelskrediter Trade credits.... Övriga finansiella tillgångar Other accounts receivable Summa skulder Total liabilities Sedlar och mynt Currency Inlåning Deposits Certifikat Short term securities - - Obligationer och förlagsbevis Bonds - - Finansiella derivat Financial derivatives Lån Loans - - Leasing Leasing Börsnoterade aktier Quoted shares Ej börsnoterade aktier Non-quoted shares Andra ägarandelar Other equity - - Fondandelar Mutual funds shares.... Handelskrediter Trade credits.... Övriga skulder Other accounts payable

18 SCB 18 FM 17 SM Riksbanken, ställning (mkr) 4.1 The Central Bank, outstanding values (SEK million) 04kv4 04kv3 04kv2 04kv1 03kv4 Finansiell förmögenhet Net financial wealth Finansiella tillgångar Financial assets Sedlar, mynt och inlåning Currency and deposits Certifikat Short term securities Obligationer och förlagsbevis Bonds Finansiella derivat Financial derivatives Lån Loans Leasing Leasing Sv. börsaktier Sw. Quoted shares Sv. ej börs. akt. Sw. non-quoted sh. Andra ägarandelar Other equity Sv. fondandelar Sw. mutual fund sh. Utl. aktier, andelar och fondandelar Foreign shares and other equity Handelskrediter Trade credits Övriga finansiella tillgångar Other accounts receivable Summa skulder Total liabilities Sedlar och mynt Currency Inlåning Deposits Certifikat Short term securities Obligationer och förlagsbevis Bonds Finansiella derivat Financial derivatives Lån Loans Leasing Leasing Börsnoterade aktier Quoted shares Ej börsnoterade aktier Non-quoted shares Andra ägarandelar Other equity Fondandelar Mutual funds shares Handelskrediter Trade credits Övriga skulder Other accounts payable

19 SCB 19 FM 17 SM Monetära finansinstitut, transaktioner (mkr) 4.2 Monetary financial institutions, transactions (SEK million) 04kv4 04kv3 04kv2 04kv1 03kv4 Summa 04kv1-4 Summa 03kv1-4 Finansiellt sparande Net financial transactions Finansiella tillgångar Financial assets - - Sedlar, mynt och inlåning Currency and deposits Certifikat Short term securities Obligationer och förlagsbevis Bonds Finansiella derivat Financial derivatives Lån Loans Leasing Leasing Sv. börsaktier Sw. Quoted shares Sv. ej börs. akt. Sw. non-quoted sh Andra ägarandelar Other equity - - Sv. fondandelar Sw. mutual fund sh. - - Utl. aktier, andelar och fondandelar Foreign shares and other equity - - Handelskrediter Trade credits Övriga finansiella tillgångar Other accounts receivable Summa skulder Total liabilities Sedlar och mynt Currency - - Inlåning Deposits Certifikat Short term securities Obligationer och förlagsbevis Bonds Finansiella derivat Financial derivatives Lån Loans Leasing Leasing Börsnoterade aktier 1 Quoted shares Ej börsnoterade aktier Non-quoted shares - - Andra ägarandelar Other equity - - Fondandelar Mutual funds shares Handelskrediter Trade credits Övriga skulder Other accounts payable Anm. Sektorn består av banker, bostadsinstitut, kommun- och företagsfinansierande institut, finansbolag. Observera att monetära värdepappersbolag och monetära värdepappersfonder ingår i Andra finansinstitut. Rem. This sector includes banks, housing credit institutions, other monetary financial institutions, other credit market institutions. Note that monetary securities brokerage companies and monetary mutual funds are part of Other financial intermediaries. 1) Flera banker har återköpt sina egna aktier under de senaste kvartalen. Several Swedish banks has bought back their own shares during the last quarters.

20 SCB 20 FM 17 SM Monetära finansinstitut, ställning (mkr) 4.2 Monetary financial institutions, outstanding values (SEK million) 04kv4 04kv3 04kv2 04kv1 03kv4 Finansiell förmögenhet Net financial wealth Finansiella tillgångar Financial assets Sedlar, mynt och inlåning Currency and deposits Certifikat Short term securities Obligationer och förlagsbevis Bonds Finansiella derivat Financial derivatives Lån Loans Leasing Leasing Sv. börsaktier Sw. Quoted shares Sv. ej börs. akt. Sw. non-quoted sh Andra ägarandelar Other equity Sv. fondandelar Sw. mutual fund sh Utl. aktier, andelar och fondandelar Foreign shares and other equity 1 Handelskrediter Trade credits Övriga finansiella tillgångar 2 Other accounts receivable Summa skulder Total liabilities Sedlar och mynt Currency Inlåning Deposits Certifikat Short term securities Obligationer och förlagsbevis Bonds Finansiella derivat Financial derivatives Lån Loans Leasing Leasing Börsnoterade aktier 3 Quoted shares Ej börsnoterade aktier Non-quoted shares Andra ägarandelar Other equity Fondandelar Mutual funds shares Handelskrediter Trade credits Övriga skulder 2 Other accounts payable ) Under kvartal har en fusion inom en finansiell koncern ägt rum vilket resulterat i en kraftig ökning av innehaven i onoterade aktier mot utlandet. During the first quarter of 2004, a fusion in a financial group of companies occurred, resulting in a sharp increase of holdings in unlisted shares abroad. 2) Från och med kvartal har en av de större uppgiftslämnarna börjat bruttoredovisa, istället för nettoredovisa, sina fondlikvidfodringar, vilket har resulterat i att övriga finansiella tillgångar och övriga skulder har ökat kraftigt detta kvartal. From the first quarter of 2004, one of the larger data providers began to report gross figures instead of net figures. As a result, other financial assets and other liabilities have sharply increased during the quarter. 3) Under kvartal inträffade en ombildning inom den finansiella sektorn, vilket resulterade i att de börsnoterade aktierna ökade kraftigt. During the second quarter 2004 a reconstruction occurred in the financial sector which resulted in increased quoted shares.

21 SCB 21 FM 17 SM Försäkringsföretag, transaktioner (mkr) 4.3 Insurance corporations, transactions (SEK million) 04kv4 04kv3 04kv2 04kv1 03kv4 Summa 04kv1-4 Summa 03kv1-4 Finansiellt sparande Net financial transactions Finansiella tillgångar Financial assets.. Sedlar, mynt och inlåning Currency and deposits Certifikat Short term securities Obligationer och förlagsbevis Bonds Finansiella derivat Financial derivatives Lån Loans Leasing Leasing Sv. börsaktier Sw. quoted shares Sv. ej börs. akt. Sw. non-quoted sh Andra ägarandelar Other equity - - Sv. fondandelar Sw. mutual fund sh Utl. aktier, andelar och fondandelar Foreign shares and other equity - - Handelskrediter Trade credits Övriga finansiella tillgångar Other accounts receivable Summa skulder Total liabilities Sedlar och mynt Currency - - Inlåning Deposits - - Certifikat Short term securities - - Obligationer och förlagsbevis Bonds Finansiella derivat Financial derivatives Lån Loans Leasing Leasing Börsnoterade aktier Quoted shares - - Ej börsnoterade aktier Non-quoted shares - - Andra ägarandelar Other equity - - Fondandelar Mutual funds shares Handelskrediter Trade credits Övriga skulder Other accounts payable

22 SCB 22 FM 17 SM Försäkringsföretag, ställning (mkr) 4.3 Insurance corporations, outstanding values (SEK million) 04kv4 04kv3 04kv2 04kv1 03kv4 Finansiell förmögenhet Net financial wealth Finansiella tillgångar Financial assets Sedlar, mynt och inlåning Currency and deposits Certifikat Short term securities Obligationer och förlagsbevis Bonds Finansiella derivat Financial derivatives Lån Loans Leasing Leasing Sv. Börsaktier Sw. quoted shares Sv. ej börs. akt. Sw. non-quoted sh Andra ägarandelar Other equity Sv. fondandelar Sw. mutual fund sh Utl. aktier, andelar och fondandelar Foreign shares and other equity Handelskrediter Trade credits Övriga finansiella tillgångar Other accounts receivable Summa skulder Total liabilities Sedlar och mynt Currency Inlåning Deposits Certifikat Short term securities Obligationer och förlagsbevis Bonds Finansiella derivat Financial derivatives Lån Loans Leasing Leasing Börsnoterade aktier Quoted shares Ej börsnoterade aktier Non-quoted shares Andra ägarandelar Other equity Fondandelar Mutual funds shares 1) ) Handelskrediter Trade credits Övriga skulder Other accounts payable ) Beräkningarna för försäkringssparandet har reviderats till följd av ändrad metod. I tidigare beräkningar fördelades individuellt och kollektivt försäkringssparande efter typ av försäkringsbolag men i och med denna publikation baseras fördelningen efter typ av försäkringsgren. Calculations of insurance savings have been revised following a change in methodology. Previous calculations have broken down individual and collective insurance savings by the type of insurance company but, from this publication onwards, the breakdown is based on the class of insurance.

23 SCB 23 FM 17 SM Andra finansinstitut, transaktioner (mkr) 4.4 Other financial intermediaries, transactions (SEK million) 04kv4 04kv3 04kv2 04kv1 03kv4 Summa 04kv1-4 Summa 03kv1-4 Finansiellt sparande Net financial transactions Finansiella tillgångar Financial assets.. Sedlar, mynt och inlåning Currency and deposits Certifikat Short term securities Obligationer och förlagsbevis Bonds Finansiella derivat Financial derivatives Lån Loans Leasing Leasing Sv. börsaktier Sw. quoted shares Sv. ej börs. akt. Sw. non-quoted sh Andra ägarandelar Other equity - - Sv. fondandelar Sw. mutual fund sh Utl. aktier, andelar och fondandelar Foreign shares and other equity - - Handelskrediter Trade credits Övriga finansiella tillgångar Other accounts receivable Summa skulder Total liabilities Sedlar och mynt Currency - - Inlåning Deposits Certifikat Short term securities Obligationer och förlagsbevis Bonds Finansiella derivat Financial derivatives Lån Loans Leasing Leasing Börsnoterade aktier Quoted shares Ej börsnoterade aktier Non-quoted shares Andra ägarandelar Other equity - - Fondandelar Mutual funds shares Handelskrediter Trade credits Övriga skulder Other accounts payable Anm. Sektorn består av investmentbolag, värdepappersfonder, värdepappersbolag, finansiella serviceföretag och finansiella företags intresseorganisationer. Rem. This sector includes investment companies, mutual funds, securities brokerage companies, financial auxiliaries and non-profit organizations serving financial companies.

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Uppgång på aktiemarknaden. Negativt sparande hos staten

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Uppgång på aktiemarknaden. Negativt sparande hos staten FM 17 SM 0402 Finansräkenskaper fjärde kvartalet 2003 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer Financial Accounts forth quarter 2003 I korta drag Uppgång på aktiemarknaden Under hösten

Läs mer

)LQDQVUlNHQVNDSHUWUHGMHNYDUWDOHW. )LQDQVLHOODWLOOJnQJDUR KVNXOGHUI UROLNDVDPKlOOVVHNWRUHU

)LQDQVUlNHQVNDSHUWUHGMHNYDUWDOHW. )LQDQVLHOODWLOOJnQJDUR KVNXOGHUI UROLNDVDPKlOOVVHNWRUHU FM 17 SM 0201 )LQDQVUlNHQVNDSHUWUHGMHNYDUWDOHW )LQDQVLHOODWLOOJnQJDUR KVNXOGHUI UROLNDVDPKlOOVVHNWRUHU Financial Accounts third quarter 2001,NRUWDGUDJ +XVKnOO Hushållens finansiella sparande uppgick under

Läs mer

I korta drag. Finansräkenskaper andra kvartalet Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer FM 17 SM 0803

I korta drag. Finansräkenskaper andra kvartalet Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer FM 17 SM 0803 FM 17 SM 0803 Finansräkenskaper andra kvartalet 2008 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Hushållen fortsätter att låna Hushållens 1 finansiella sparande var 25 miljarder

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Fallande räntor och svagare krona. Hushållen försäkringssparar och lånar till bostäder

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Fallande räntor och svagare krona. Hushållen försäkringssparar och lånar till bostäder FM 17 SM 0403 Finansräkenskaper första kvartalet 2004 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer Financial Accounts first quarter 2004 I korta drag Fallande räntor och svagare krona

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Hushållens finansiella förmögenhet ökade. Hushållen hade ett positivt sparande

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Hushållens finansiella förmögenhet ökade. Hushållen hade ett positivt sparande FM 17 SM 1002 Finansräkenskaper första kvartalet 2010 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Hushållens finansiella förmögenhet ökade Hushållens finansiella förmögenhet

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer FM 17 SM 1104 Finansräkenskaper tredje kvartalet 2011 och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Svenska räntebärande värdepapper lockade utländska investerare Oron på finansmarknaden och börsnedgången

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer FM 17 SM 1302 Finansräkenskaper första kvartalet 2013 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Riksbanken förstärkte valutareserven Riksbanken ökade under det första kvartalet

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer FM 17 SM 1201 Finansräkenskaper fjärde kvartalet 2011 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Hushållen fortsatt försiktiga Hushållen fortsätter vara försiktiga i sitt

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer FM 17 SM 1203 Finansräkenskaper andra kvartalet 2012, korrigerad 2012-10-19 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Korrigering av koncernlån på både tillgång och skuldsidan

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Hushållens förmögenhet krymper

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Hushållens förmögenhet krymper FM 17 SM 0804 Finansräkenskaper tredje kvartalet 2008 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Hushållens förmögenhet krymper Under tredje kvartalet minskade hushållens

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Högt hushållssparande. Statens finansiella sparande negativt

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Högt hushållssparande. Statens finansiella sparande negativt FM 17 SM 1402 Finansräkenskaper första kvartalet 2014 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Högt hushållssparande Under det första kvartalet 2014 hade hushållen ett

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer FM 17 SM 1202 Finansräkenskaper första kvartalet 2012 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Utländska investerare fortsatte köpa svenska obligationer Utländska investeringar

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Nu lånar hushållen pengar igen

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Nu lånar hushållen pengar igen FM 17 SM 0903 Finansräkenskaper andra kvartalet 2009 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Nu lånar hushållen pengar igen Hushållens lån i banker och bostadsinstitut

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Avtagande real tillväxt och kraftig ökning av hushållssektorns finansiella

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Avtagande real tillväxt och kraftig ökning av hushållssektorns finansiella FM 17 SM 1301 Finansräkenskaper fjärde kvartalet 2012 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Hushållssektorns finansiella sparande på historiskt hög nivå I takt med

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer FM 17 SM 1101 Finansräkenskaper fjärde kvartalet 2010 och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Fortsatt låneökning för hushållen om än i dämpad takt Hushållen fortsätter att skuldsätta sig allt

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. 08 k3. 09 k1. 07 k4. 08 k1. 08 k4. 08 k2

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. 08 k3. 09 k1. 07 k4. 08 k1. 08 k4. 08 k2 FM 17 SM 1103 Finansräkenskaper andra kvartalet 2011 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Hushållen sparar mer Trots stora försäljningar av aktier och aktiefonder

Läs mer

Finansräkenskaper tredje kvartalet 2009, korrigerad Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer

Finansräkenskaper tredje kvartalet 2009, korrigerad Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer FM 17 SM 0904 Finansräkenskaper tredje kvartalet 2009, korrigerad 2009-12-18 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Korrigering av svenska icke-finansiella företags

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Övriga 3% Bankinlåning 17% Bostadsrättsandelar. Premiepensionsfonder

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Övriga 3% Bankinlåning 17% Bostadsrättsandelar. Premiepensionsfonder FM 17 SM 1303 Finansräkenskaper andra kvartalet 2013 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Hushållens förmögenhet minskade trots positivt finansiellt sparande Hushållen

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Förmögenhet Tillgångar Skulder. 02 k1. 99 k1. 01 k1. 00 k1

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Förmögenhet Tillgångar Skulder. 02 k1. 99 k1. 01 k1. 00 k1 FM 17 SM 1102 Finansräkenskaper första kvartalet 2011 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Hushållens förmögenhet något lägre Hushållens finansiella förmögenhet minskade

Läs mer

I korta drag. Finansräkenskaper tredje kvartalet 2015 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer FM 17 SM 1504

I korta drag. Finansräkenskaper tredje kvartalet 2015 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer FM 17 SM 1504 Finansräkenskaper tredje kvartalet 215 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer Financial accounts third quarter 215 FM 17 SM 154 I korta drag Hushållens finansiella förmögenhet minskade

Läs mer

8 miljarder nettosparades i fonder 4:e kvartalet. Hushållen fortsätter köpa fonder. Julie Bonde, SCB, tfn 08-506 945 39, julie.bonde@scb.

8 miljarder nettosparades i fonder 4:e kvartalet. Hushållen fortsätter köpa fonder. Julie Bonde, SCB, tfn 08-506 945 39, julie.bonde@scb. FM 37 SM 0401 Värdepappersfonderna 4:e kvartalet 2003 Mutual funds fourth quarter 2003 I korta drag 8 miljarder nettosparades i fonder 4:e kvartalet Det sammanlagda värdet för Sverigeregistrerade fonder

Läs mer

I korta drag. Finansräkenskaper andra kvartalet 2015 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer FM 17 SM 1503

I korta drag. Finansräkenskaper andra kvartalet 2015 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer FM 17 SM 1503 Finansräkenskaper andra kvartalet 215 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer Financial accounts second quarter 215 FM 17 SM 153 I korta drag Hushållen lånade samtidigt som förmögenheten

Läs mer

Finansmarknad Financial market

Finansmarknad Financial market Finansmarknad Financial market Foto: ina agency Finansmarknad Statistisk årsbok 2013 17 Finansmarknad Financial market 17.1 Finansmarknad... 339 Financial market 17.2 Statsobligationsränta, 5 år, månadsgenomsnitt

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Icke-finansiella bolag emitterade mer värdepapper

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Icke-finansiella bolag emitterade mer värdepapper FM 17 SM 1703 Finansräkenskaper andra kvartalet 2017 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer Financial accounts second quarter 2017 I korta drag Icke-finansiella bolag emitterade

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer FM 17 SM 163 Finansräkenskaper andra kvartalet 216 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer Financial accounts second quarter 216 I korta drag Rekordutlåning till hushåll och företag

Läs mer

Försäkringsbolagen under fjärde kvartalet Swedish insurance companies during the fourth quarter of Preliminary data

Försäkringsbolagen under fjärde kvartalet Swedish insurance companies during the fourth quarter of Preliminary data FM 12 SM 0301 Försäkringsbolagen under fjärde kvartalet 2002 Preliminära uppgifter Swedish insurance companies during the fourth quarter of 2002. Preliminary data I korta drag Försäkringsbolagens placeringstillgångar

Läs mer

Försäkringsbolagen under första kvartalet 2006. Swedish insurance companies during the first quarter of 2006. Preliminary data

Försäkringsbolagen under första kvartalet 2006. Swedish insurance companies during the first quarter of 2006. Preliminary data FM 12 SM 0602 Försäkringsbolagen under första kvartalet 2006 Preliminära uppgifter Swedish insurance companies during the first quarter of 2006. Preliminary data I korta drag Försäkringsbolagens placeringstillgångar

Läs mer

) UVlNULQJVERODJHQXQGHUIMlUGHNYDUWDOHW. Swedish insurance companies during the fourth quarter of 2001. Preliminary data

) UVlNULQJVERODJHQXQGHUIMlUGHNYDUWDOHW. Swedish insurance companies during the fourth quarter of 2001. Preliminary data FM 12 SM 0201 ) UVlNULQJVERODJHQXQGHUIMlUGHNYDUWDOHW 3UHOLPLQlUDXSSJLIWHU Swedish insurance companies during the fourth quarter of 2001. Preliminary data,nruwdgudj ) UVlNULQJVERODJHQVSODFHULQJVWLOOJnQJDU

Läs mer

Finansmarknad Financial market

Finansmarknad Financial market Finansmarknad Financial market Finansmarknad Financial market 452 48 Finansmarknad Financial market 453 482 Skadeförsäkring: under året influten premieinkomst och utbetalda försäkringsersättningar, milj.

Läs mer

Försäkringsbolagen under tredje kvartalet 2004. Swedish insurance companies during the third quarter of 2004. Preliminary data

Försäkringsbolagen under tredje kvartalet 2004. Swedish insurance companies during the third quarter of 2004. Preliminary data FM 12 SM 0405 Försäkringsbolagen under tredje kvartalet 2004 Preliminära uppgifter Swedish insurance companies during the third quarter of 2004. Preliminary data I korta drag Försäkringsbolagens placeringstillgångar

Läs mer

Finansräkenskaper 2010

Finansräkenskaper 2010 Nationalräkenskaper 211 Finansräkenskaper Kapitalvinsterna ökade hushållens finansiella tillgångar i fjol I slutet av år uppgick hushållens finansiella tillgångar till 223 miljarder euro. Detta var en

Läs mer

Försäkringsbolagen under första kvartalet 2005. Swedish insurance companies during the first quarter of 2005. Preliminary data

Försäkringsbolagen under första kvartalet 2005. Swedish insurance companies during the first quarter of 2005. Preliminary data FM 12 SM 0502 Försäkringsbolagen under första kvartalet 2005 Preliminära uppgifter Swedish insurance companies during the first quarter of 2005. Preliminary data I korta drag Försäkringsbolagens placeringstillgångar

Läs mer

Sparbarometer. Tredje kvartalet Hushållens 1) finansiella förmögenhet och skuldkvot

Sparbarometer. Tredje kvartalet Hushållens 1) finansiella förmögenhet och skuldkvot 2001-11-13 Sparbarometer Tredje kvartalet 2001 Hushållens 1) finansiella förmögenhet och skuldkvot Ställning Miljarder kronor 99 sep 99 dec 00 mar 00 jun 00 sep 00 dec 01 mar 01 jun 01 sep Finansiella

Läs mer

Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2003

Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2003 OE 12 SM 0401 Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2003 Financial assets and liabilities for municipalities and county councils, 31 December 2003 I korta drag

Läs mer

Finansräkenskaper 2009

Finansräkenskaper 2009 Nationalräkenskaper 21 Finansräkenskaper 29 Hushållen placerade ifjol i aktier och fonder Den kraftiga ökningen av hushållens insättningar stannade av år 29. Istället gjorde hushållen placeringar i aktier

Läs mer

Andra kvartalet Hushållens finansiella förmögenhet och skuldkvot Sparbarometer

Andra kvartalet Hushållens finansiella förmögenhet och skuldkvot Sparbarometer 2004-08-25 Sparbarometer Andra kvartalet 2004 Sparbarometern visar hushållens finansiella sparande och skuldsättning över tiden och hur detta sparande fördelats mellan olika sparformer. Den ger dock ingen

Läs mer

I korta drag. Investeringsfonder 2:a kvartalet 2015 FM 37 SM 1503

I korta drag. Investeringsfonder 2:a kvartalet 2015 FM 37 SM 1503 FM 37 SM 1503 Investeringsfonder 2:a kvartalet 2015 Investment funds second quarter 2015 I korta drag Fondförmögenheten minskar Den totala fondförmögenheten var vid utgången av det andra kvartalet värderad

Läs mer

Lågt fondsparande men ökad förmögenhet. PPM drog upp nettosparandet

Lågt fondsparande men ökad förmögenhet. PPM drog upp nettosparandet FM 37 SM 0701 Värdepappersfonderna 4:e kvartalet 2006 Mutual funds fourth quarter 2006 I korta drag Lågt fondsparande men ökad förmögenhet Vid utgången av 2006 var den sammanlagda fondförmögenheten för

Läs mer

I korta drag. Investeringsfonder 1:a kvartalet 2017 FM 37 SM Fondförmögenheten ökar. Hushållens fondsparande.

I korta drag. Investeringsfonder 1:a kvartalet 2017 FM 37 SM Fondförmögenheten ökar. Hushållens fondsparande. FM 37 SM 17102 Investeringsfonder 1:a kvartalet 2017 Investment funds first quarter 2017 I korta drag Fondförmögenheten ökar Den totala fondförmögenheten i svenskregistrerade investeringsfonder uppgick

Läs mer

I korta drag. Investeringsfonder 4:e kvartalet 2016 FM 37 SM Fondförmögenheten ökar. Hushållens fondsparande

I korta drag. Investeringsfonder 4:e kvartalet 2016 FM 37 SM Fondförmögenheten ökar. Hushållens fondsparande FM 37 SM 17101 Investeringsfonder 4:e kvartalet 2016 Investment funds fourth quarter 2016 I korta drag Fondförmögenheten ökar Den totala fondförmögenheten vid utgången av december var 3 346 miljarder kronor.

Läs mer

FM 37 SM 1604 Investeringsfonder 3:e kvartalet 2016 Fondförmögenheten ökar Hushållens fondsparande Kontaktpersoner:

FM 37 SM 1604 Investeringsfonder 3:e kvartalet 2016 Fondförmögenheten ökar Hushållens fondsparande Kontaktpersoner: FM 37 SM 1604 Investeringsfonder 3:e kvartalet 2016 Investment funds third quarter 2016 I korta drag Fondförmögenheten ökar Den totala fondförmögenheten vid utgången av september var 3 204 miljarder kronor.

Läs mer

Finansräkenskaper 2015

Finansräkenskaper 2015 Nationalräkenskaper 216 Finansräkenskaper 215 Hushållens nettoförmögenhet steg till 56 miljarder euro år 215 Hushållens finansiella tillgångar uppgick till 281 miljarder euro och övriga tillgångar till

Läs mer

Svenskt portföljinnehav 2014

Svenskt portföljinnehav 2014 D BETALNINGSBALANS OCH FINANSMARKNA RAPPORT 2015:1 ISSN 1654-8116 (Online) All officiell statistik finns på: www.scb.se Statistikservice: tfn 08-506 948 01 All official statistics can be found at: www.scb.se

Läs mer

Stort nettoutflöde ur fonder under tredje kvartalet. Hushållen sålde innehav i aktiefonder

Stort nettoutflöde ur fonder under tredje kvartalet. Hushållen sålde innehav i aktiefonder FM 37 SM 0704 Värdepappersfonder 3:e kvartalet 2007 Mutual funds third quarter 2007 I korta drag Stort nettoutflöde ur fonder under tredje kvartalet Hushållen sålde under tredje kvartalet andelar i svenskregistrerade

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Hushållens finansiella tillgångar över tio biljoner

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Hushållens finansiella tillgångar över tio biljoner FM 17 SM 1404 Finansräkenskaper tredje kvartalet 2014 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Korrigerat 2014-12-18 Tabell 3 har korrigerats avseende Offentlig förvaltnings

Läs mer

KVARTALSRAPPORT VÄRDEPAPPERSFONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

KVARTALSRAPPORT VÄRDEPAPPERSFONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rapporten ska lämnas till Finansinspektionen Uppgifterna kommer att lämnas till Statistiska centralbyrån och Sveriges riksbank A. Allmänna fonduppgifter B. Tillgångar, skulder och

Läs mer

Bostäder driver upp förmögenheten till rekordnivå

Bostäder driver upp förmögenheten till rekordnivå Sparbarometer kv 2 216 Privatekonomi Oktober 216 Sammanfattning Bostäder driver upp förmögenheten till rekordnivå Bruttoförmögenheten på ny rekordnivå, över 17 biljoner kronor Nettoförmögenheten stiger,

Läs mer

Negativt nettofondsparande för hushållen

Negativt nettofondsparande för hushållen FM 37 SM 1602 Investeringsfonder 1:a kvartalet 2016 Investment funds first quarter 2016 I korta drag Negativt nettofondsparande för hushållen Hushållens nettosparande i svenskregistrerade fonder var negativt

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 7831, 103 98 Stockholm. Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

I korta drag. Investeringsfonder 3:e kvartalet 2010 FM 37 SM 1004

I korta drag. Investeringsfonder 3:e kvartalet 2010 FM 37 SM 1004 FM 37 SM 1004 Investeringsfonder 3:e kvartalet 2010 Investment funds third quarter 2010 I korta drag Fondförmögenheten ökade Trots ett blygsamt sparande ökade fondförmögenheten under tredje kvartalet med

Läs mer

Fondförmögenheten ökade andra kvartalet. Hushållen sålde både aktie- och räntefonder

Fondförmögenheten ökade andra kvartalet. Hushållen sålde både aktie- och räntefonder FM 37 SM 0703 Värdepappersfonderna 2:a kvartalet 2007 Mutual funds second quarter 2007 I korta drag Fondförmögenheten ökade andra kvartalet Vid utgången av andra kvartalet 2007 var den sammanlagda förmögenheten

Läs mer

Försäkringsbolagen under andra kvartalet 2012. Swedish insurance companies during the second quarter of 2012. Preliminary data

Försäkringsbolagen under andra kvartalet 2012. Swedish insurance companies during the second quarter of 2012. Preliminary data FM 12 SM 1204 Försäkringsbolagen under andra kvartalet 2012 Preliminära uppgifter Swedish insurance companies during the second quarter of 2012. Preliminary data I korta drag Försäkringsbolagens placeringstillgångar

Läs mer

Finansräkenskaper 2014

Finansräkenskaper 2014 Nationalräkenskaper 215 Finansräkenskaper 214 Kapitalvinsterna stod för ökningen av hushållens förmögenhet år 214 Hushållens finansiella uppgick till 262 miljarder euro och övriga till 42 miljarder euro

Läs mer

Hushållen minskade sitt fondsparande. Premiepension och fondförsäkring

Hushållen minskade sitt fondsparande. Premiepension och fondförsäkring FM 37 SM 1504 Investeringsfonder 3:e kvartalet 2015 Investment funds third quarter 2015 I korta drag Hushållen minskade sitt fondsparande Under tredje kvartalet 2015 vände hushållens nettoflöde i svenskregistretade

Läs mer

Finansräkenskapernas reviderade uppgifter för år 2008 har utkommit

Finansräkenskapernas reviderade uppgifter för år 2008 har utkommit Nationalräkenskaper 2010 Finansräkenskaper Finansräkenskapernas reviderade uppgifter för år har utkommit Finansräkenskapernas årsuppgifter för år har reviderats på basis av kompletterade källuppgifter.

Läs mer

Finansräkenskaper 2012

Finansräkenskaper 2012 Nationalräkenskaper 213 Finansräkenskaper 212 Hushållens finansiella nettotillgångar minskade år 212 Hushållens finansiella tillgångar uppgick till 22,2 miljarder euro i slutet av år 212. De finansiella

Läs mer

KVARTALSRAPPORT FÖR VP-FONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

KVARTALSRAPPORT FÖR VP-FONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER Gäller fr.o.m. period 201412 KVARTALSRAPPORT FÖR VP-FONDER OCH SPECIALFONDER INNEHÅLLSFÖRTECKNING A. Allmänna fonduppgifter B. Tillgångar, skulder och fondens värde C. Transaktioner under kvartalet D.

Läs mer

Hushållens finansiella nettotillgångar fortsatte att minska under andra kvartalet 2011

Hushållens finansiella nettotillgångar fortsatte att minska under andra kvartalet 2011 Nationalräkenskaper 2011 Finansräkenskaper 2011, 2:a kvartalet Hushållens finansiella nettotillgångar fortsatte att minska under andra kvartalet 2011 Hushållens finansiella nettotillgångar minskade under

Läs mer

Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2007

Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2007 OE 12 SM 0801 Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2007 Financial assets and liabilities for municipalities and county councils, December 31, 2007 I korta drag

Läs mer

Rad 9. Kassa, banktillgodohavanden Posten omfattar betalningsmedel, inklusive utländska sedlar och mynt, som kan disponeras fritt.

Rad 9. Kassa, banktillgodohavanden Posten omfattar betalningsmedel, inklusive utländska sedlar och mynt, som kan disponeras fritt. Bilaga 2 Spec A1. Kapitalplaceringar Rad 8. Omvända repor På posten omvända repor redovisas den erlagda köpeskillingen vid äkta återköpsavtal. Omvända repor och repor ska redovisas separat på Spec A1.

Läs mer

Bostäder håller uppe förmögenhetstillväxten

Bostäder håller uppe förmögenhetstillväxten Sammanfattning Bostäder håller uppe förmögenhetstillväxten Bruttoförmögenheten fortsätter öka och närmar sig 17 biljoner kronor Nettoförmögenheten fortsatt över 13 biljoner kronor Svag start på börsåret

Läs mer

Fondsparandet i Europa och Sverige

Fondsparandet i Europa och Sverige Fondsparandet i Europa Fondbolagens Förening 8124 Fondsparandet i Europa och Sverige Nyligen publicerade EFAMA (European Fund and Asset Management Association) Fact Book 28 som innehåller en sammanställning

Läs mer

Stark börsutveckling minskade skuldkvoten

Stark börsutveckling minskade skuldkvoten Hushållens skuldkvot Stark börsutveckling minskade skuldkvoten Stark börsutveckling och ökade bostadspriser minskar hushållens skuldkvot Räntekvoten vände uppåt igen tillgångssidan. I de tidigare avsnitten

Läs mer

Kommunernas finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2002

Kommunernas finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2002 Kommunernas finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2002 Financial assets and liabilities for municipalities and county councils, 31 December 2002 I korta drag Lån till kommunägda företag största

Läs mer

Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2006

Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2006 OE 12 SM 0701 Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2006 Financial assets and liabilities for municipalities and county councils, December 31, 2006 I korta drag

Läs mer

Finansforums Sparbarometer 1/99

Finansforums Sparbarometer 1/99 99-2-16 Finansforums Sparbarometer 1/99 Finansforum kommer med start fr o m 1999 att varje kvartal redovisa hur de svenska hushållens sparande utvecklas. I den här första rapporten redovisar vi vad som

Läs mer

STATISTIK. Tabell 1 Finansbolagens utlåning och leasing i SEK och utländsk valuta... 2

STATISTIK. Tabell 1 Finansbolagens utlåning och leasing i SEK och utländsk valuta... 2 Tabell 1 Finansbolagens utlåning och leasing i SEK och utländsk valuta.... 2 Tabell 2 Finansbolagens utlåning i SEK och utländsk valuta. Kundstruktur... 2 Tabell 3 Finansbolagens balansräkning vid utgången

Läs mer

Svenskt portföljinnehav 2002

Svenskt portföljinnehav 2002 AVDELNINGEN FÖR PENNINGPOLITIK Undersökning Svenskt portföljinnehav 2002 Utländska aktier och räntebärande värdepapper Johanna Nahkuri Högfeldt NOVEMBER 2003 S V E R I G E S R I K S B A N K Svenskt portföljinnehav

Läs mer

STATISTIK. Tabell 1 Finansbolagens utlåning och leasing i SEK och utländsk valuta... 36

STATISTIK. Tabell 1 Finansbolagens utlåning och leasing i SEK och utländsk valuta... 36 Tabell 1 Finansbolagens utlåning och leasing i SEK och utländsk valuta.... 36 Tabell 2 Finansbolagens utlåning i SEK och utländsk valuta. Kundstruktur... 36 Tabell 3 Finansbolagens balansräkning vid utgången

Läs mer

Ownership of shares in companies quoted on Swedish exchanges, December 2015. Hushållens aktieförmögenhet fortsätter öka

Ownership of shares in companies quoted on Swedish exchanges, December 2015. Hushållens aktieförmögenhet fortsätter öka FM 20 SM 1601 Aktieägarstatistik Aktieägande i bolag noterade på svensk marknadsplats, december 2015 Ownership of shares in companies quoted on Swedish exchanges, December 2015 I korta drag Hushållens

Läs mer

Svenskt portföljinnehav 2015

Svenskt portföljinnehav 2015 BETALNINGSBALANS OCH FINANSMARKNAD RAPPORT 2016:1 Svenskt portföljinnehav 2015 Utländska portföljaktier och räntebärande värdepapper BETALNINGSBALANS OCH FINANSMARKNAD Svenskt portföljinnehav Utländska

Läs mer

Svenskt portföljinnehav 2013

Svenskt portföljinnehav 2013 BETALNINGSBALANS OCH FINANSMARKNAD RAPPORT 2014:1 Svenskt portföljinnehav 2013 Utländska portföljaktier och räntebärande värdepapper Utländska portföljaktier och räntebärande värdepapper 2013 Statistiska

Läs mer

Svenskt portföljinnehav. Utländska aktier och räntebärande värdepapper

Svenskt portföljinnehav. Utländska aktier och räntebärande värdepapper Svenskt portföljinnehav Utländska aktier och räntebärande värdepapper 2011 Svenskt portföljinnehav Utländska aktier och räntebärande värdepapper 2011 Statistiska centralbyrån 2012 Swedish portfolio holdings

Läs mer

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 57/34 27.2.2002 RÄTTELSE Rättelse till Europeiska centralbankens förordning (EG) nr 2423/2001 av den 22 november 2001 om konsoliderade balansräkningar för monetära (ECB/2001/13) ( L 333 av den 17 december

Läs mer

FINANSMARKNADSSTATISTIK

FINANSMARKNADSSTATISTIK FINANSMARKNADSSTATISTIK Enheten för Betalningsbalans- och Finansmarknadsstatistik, SCB Maj Producerat av SCB på uppdrag av Sveriges riksbank -06-28 FM5001 M05 Innehållsförteckning (klicka på tabellnamnet

Läs mer

Försäkringsföretagen under tredje kvartalet Swedish insurance companies during the third quarter of Preliminary data

Försäkringsföretagen under tredje kvartalet Swedish insurance companies during the third quarter of Preliminary data Försäkringsföretagen under tredje kvartalet 2014 Preliminära uppgifter Swedish insurance companies during the third quarter of 2014. Preliminary data I korta drag Försäkringsföretagens placeringstillgångar

Läs mer

Försäkringsföretagen under fjärde kvartalet Swedish insurance companies during the fourth quarter of Preliminary data

Försäkringsföretagen under fjärde kvartalet Swedish insurance companies during the fourth quarter of Preliminary data Försäkringsföretagen under fjärde kvartalet 2016 Preliminära uppgifter Swedish insurance companies during the fourth quarter of 2016. Preliminary data I korta drag Försäkringsföretagens placeringstillgångar

Läs mer

Statistiska definitioner för penning- och obligationsmarknaden (FI)

Statistiska definitioner för penning- och obligationsmarknaden (FI) Statistiska definitioner för penning- och obligationsmarknaden (FI) DNR 2011-568-AFS Källa: Sveriges riksbank, Bank for International settlements (BIS), Europeiska Kommissionen och NASDAQ OMX. SELMArapporteringen

Läs mer

Sida 1 av 11. Innan du börjar. Sida 2 av 11. A1 Finansiella tillgångar, per den 31/12 2014. A1 Finansiella anläggnings- och omsättningstillgångar

Sida 1 av 11. Innan du börjar. Sida 2 av 11. A1 Finansiella tillgångar, per den 31/12 2014. A1 Finansiella anläggnings- och omsättningstillgångar KTS Test 4:e kvartalet 2014 Testmyndighet nr 1 TEST Landstingens finansiella tillgångar och skulder Påbörjad, skicka in senast 2014-12-31 Myndighet 1a Sida 1 av 11 Innan du börjar Sidor och frågor i blanketten

Läs mer

Sparbarometern. - tredje kvartalet 2006. Hushållens finansiella förmögenhet och skuldkvot 2006-11-15 S T A T I S T I K R A P P O R T 1(10)

Sparbarometern. - tredje kvartalet 2006. Hushållens finansiella förmögenhet och skuldkvot 2006-11-15 S T A T I S T I K R A P P O R T 1(10) 2006-11-15 S T A T I S T I K R A P P O R T Sparbarometern - tredje kvartalet 2006 Sparbarometern visar utvecklingen av hushållens finansiella sparande och skuldsättning över tiden och hur detta sparande

Läs mer

UF 70 SM 0401. Studiestöd 2002. Återbetalning av studiestöd. Financial aid for students 2002 Repayment of student loans

UF 70 SM 0401. Studiestöd 2002. Återbetalning av studiestöd. Financial aid for students 2002 Repayment of student loans UF 70 SM 0401 Studiestöd 2002 Återbetalning av studiestöd Financial aid for students 2002 Repayment of student loans UF 70 SM 0401 Studiestöd 2002 Återbetalning av studiestöd Financial aid for students

Läs mer

Sparbarometern 2015 FM0105

Sparbarometern 2015 FM0105 Avdelningen för Nationalräkenskaper 2015-05-21 1(10) Sparbarometern 2015 FM0105 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas

Läs mer

Nettosparandet i fonder 3,8 miljarder. Julie Bonde, SCB, tfn 08-506 945 39, julie.bonde@scb.se

Nettosparandet i fonder 3,8 miljarder. Julie Bonde, SCB, tfn 08-506 945 39, julie.bonde@scb.se FM 37 SM 0501 Värdepappersfonderna 4:e kvartalet 2004 Mutual funds fourth quarter 2004 I korta drag Nettosparandet i fonder 3,8 miljarder Under fjärde kvartalet 2004 nettosparandes 3,8 miljarder kronor

Läs mer

Sparbarometern QIII 2011

Sparbarometern QIII 2011 Sparbarometern QIII 2011 SEBs Sparbarometer Tredje kvartalet 2011 Sparandestocken = bankinlåning från hushållen, försäkring, fonder, obligationer, riksgäldsspar, premiepensionssparande, där så anges även

Läs mer

Sparbarometern QII 2010. Sparbarometern andra kvartalet 2010 1

Sparbarometern QII 2010. Sparbarometern andra kvartalet 2010 1 Sparbarometern QII 2010 Sparbarometern andra kvartalet 2010 1 SEBs Sparbarometer Andra kvartalet 2010 Sparandestocken = bankinlåning från hushållen, försäkring, fonder, obligationer, riksgäldsspar, premiepensionssparande,

Läs mer

Ownership of shares in companies quoted on Swedish exchanges, December 2013. Färre men rikare aktieägare

Ownership of shares in companies quoted on Swedish exchanges, December 2013. Färre men rikare aktieägare FM 20 SM 1401 Aktieägarstatistik Aktieägande i bolag noterade på svensk marknadsplats, december 2013 Ownership of shares in companies quoted on Swedish exchanges, December 2013 I korta drag Färre men rikare

Läs mer

HANDLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN MP/FM 734 Balansstatistik

HANDLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN MP/FM 734 Balansstatistik 1(14) HANDLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN MP/FM 734 Balansstatistik 1 INLEDNING... 2 2 ALLMÄN INFORMATION... 2 3 DEFINITION AV UPPGIFTERNA... 3 3.1 Ställningsvärden... 3 3.2 Omvärderingar... 3 3.3 er... 3

Läs mer

Sparbarometern QII 2013

Sparbarometern QII 2013 Sparbarometern QII 2013 SEBs Sparbarometer Andra kvartalet 2013 Sparandestocken = bankinlåning från hushållen, försäkring, fonder, obligationer, riksgäldsspar, premiepensionssparande, där så anges även

Läs mer

Sparbarometern QIII 2012

Sparbarometern QIII 2012 Sparbarometern QIII 2012 SEBs Sparbarometer Tredje kvartalet 2012 Sparandestocken = bankinlåning från hushållen, försäkring, fonder, obligationer, riksgäldsspar, premiepensionssparande, där så anges även

Läs mer

Statsupplåning. prognos och analys 2017:1. 22 februari 2017

Statsupplåning. prognos och analys 2017:1. 22 februari 2017 Statsupplåning prognos och analys 2017:1 22 februari 2017 Riksgäldens uppdrag Statens finansförvaltning Statens betalningar och kassahantering Upplåning och förvaltning av statsskulden Garantier och lån

Läs mer

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR 31 juli 215 STATSSKULD Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr A. Nominellt belopp, inkl. förvaltningsstillgångar Upplupen inflationskompensation (uppräkningsbelopp) Valutakurseffekter B.

Läs mer

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR 3 juni 215 STATSSKULD Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr A. Nominellt belopp, inkl. förvaltningsstillgångar Upplupen inflationskompensation (uppräkningsbelopp) Valutakurseffekter B.

Läs mer

December: I december 2003 omklassificerade ett institut delar av

December: I december 2003 omklassificerade ett institut delar av 2016-12-13 Sida 1 (8) Del 5, Penningmängd 2003 December: I december 2003 omklassificerade ett institut delar av inlåningen. Inlåning med vissa villkor redovisas numera som avistainlåning. 2009 April: Fr.o.m.

Läs mer

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR 3 januari 215 STATSSKULD Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr A. Nominellt belopp, inkl. förvaltningsstillgångar Upplupen inflationskompensation (uppräkningsbelopp) Valutakurseffekter

Läs mer

Börs och bostäder ger rekordstor förmögenhet

Börs och bostäder ger rekordstor förmögenhet Sparbarometer kv 4 214 Privatekonomi Mars 215 Sammanfattning Börs och bostäder ger rekordstor förmögenhet Bruttoförmögenheten för första gången över 15 biljoner kronor Nettoförmögenheten för första gången

Läs mer

Ownership of shares in companies quoted on Swedish exchanges, June Aktieförmögenheten fortsätter öka

Ownership of shares in companies quoted on Swedish exchanges, June Aktieförmögenheten fortsätter öka FM 20 SM 1402 Aktieägarstatistik Aktieägande i bolag noterade på svensk marknadsplats, juni 2014 Ownership of shares in companies quoted on Swedish exchanges, June 2014 I korta drag Aktieförmögenheten

Läs mer

Landstingens finansiella tillgångar och skulder

Landstingens finansiella tillgångar och skulder Sida 1 av 13 Delar av blanketten skall inte besvaras av alla. Vilka frågor som skall besvaras bestäms t.ex. av svaren på andra frågor. I webbblanketten visas bara de frågor som är aktuella för dig, här

Läs mer

FINANSMARKNADSSTATISTIK

FINANSMARKNADSSTATISTIK FINANSMARKNADSSTATISTIK Enheten för Betalningsbalans- och Finansmarknadsstatistik, SCB Juni. Produceras av SCB på uppdrag av Sveriges riksbank. Publicerad -07-27. Innehållsförteckning 1. Inledning och

Läs mer

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loans 2005

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loans 2005 Återbetalning av studiestöd 2005 Repayment of student loans 2005 UF 70 SM 0601 Återbetalning av studiestöd 2005 Repayment of student loans 2005 I korta drag Obetydlig ökning av antalet låntagare Antalet

Läs mer

Förvaltning av guld- och valutareserven

Förvaltning av guld- och valutareserven Förvaltning av guld- och valutareserven Innehåll Riksbankens mål och syftet med guld- och valutareserven Vad innebär förvaltningsuppdraget? Guldreserven Valutareserven Styrande regelverk Riksbankens guld-

Läs mer