Kvalitetsledningssystem. inom Järfälla Stöd och Behandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsledningssystem. inom Järfälla Stöd och Behandling"

Transkript

1 Kvalitetsledningssystem inom Järfälla Stöd och Behandling Uppdaterad okt 2011

2 2 Innehållsförteckning 1. Inledning Syfte JSB:s förebyggande, öppna och biståndsbedömda insatser samt tillhörande arbetsprocesser Förebyggande och öppna verksamheter Biståndsbedömda verksamheter Socialstyrelsens kvalitetsområden JSB:s kvalitetsnivå inom ramen för Socialstyrelsens krav och riktlinjer Tillgänglighet Kompetensförsörjning Synpunkter och klagomål Försörjning av varor och tjänster Samverkan och samarbete Utveckling och hållbarhet Rutiner för handläggning och dokumentation Öppen dörr Remisser från myndigheten Fel och brister inom verksamheten Utvärdering och uppföljning Övriga ambitioner inom verksamheten Slutord

3 3 1. Inledning Järfälla Stöd och Behandling (JSB) använder sig av ett kvalitetsledningssystem som hjälper till att leda kvalitetsarbetet i verksamheterna framåt. Systemet handlar om att jobba med ständiga förbättringar av det utförda arbetet gentemot JSB:s kunder, både brukare och beställare. Systemet hjälper även till att ge förutsättningar till ett ständigt lärande hos personalen. Socialstyrelsen har tagit fram en föreskrift Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS (2006:11) och enligt föreskriften är ett ständigt kvalitetsarbete viktigt. 2. Syfte Syftet med ett kvalitetsledningssystem är följande enligt socialstyrelsens föreskrifter: 3 För att kontinuerligt och långsiktigt utveckla och säkra verksamhetens kvalitet skall nämnden inrätta ett ledningssystem för det systematiska kvalitetsarbetet. Ledningssystemet skall säkerställa att: 1. uppföljningsbara mål utifrån SoL eller LSS fastställs, 2. kvalitetsarbetets inriktning och omfattning är anpassad till vad som krävs för att uppnå verksamhetens mål, 3. ansvarsfördelningen i kvalitetsarbetet fastställs, 4. enskilda och grupper, t.ex. brukarorganisationer, ges möjlighet att vara delaktiga i arbetet med att utveckla och säkra kvaliteten, 5. personalen görs delaktig i arbetet med att utveckla och säkra kvaliteten, 6. kvalitetsarbetet dokumenteras och kontinuerligt följs upp. För att garantera en systematisk och fortlöpande utveckling och säkra verksamhetens kvalitet ska ledningssystemet säkerställa att de viktigaste sociala tjänsterna och tillhörande arbetsprocesser beskrivs. Det systematiska kvalitetsarbetet ska även omfatta analyser av hur tjänsterna svarar mot enskilda och gruppers behov samt mot lagstiftningens krav. Resultatet av analyserna bör ligga till grund för det fortsatta arbetet med att utveckla och säkra tjänsternas kvalitet. Utifrån resultatet fastställs de kvalitetsmål som verksamheten därefter ska arbeta för att uppfylla. 3

4 4 3. JSB:s förebyggande, öppna och biståndsbedömda insatser samt tillhörande arbetsprocesser JSB har kontinuerliga uppföljningar med beställaren där det förs en löpande dialog om de olika avtalen/överenskommelser och brukarnas behov, samt utvecklingsfrågor. JSB:s verksamheter kan delas in i tre kategorier: förebyggande, öppen och biståndsbedömd verksamhet. Förebyggande verksamhet innebär i allmänheten en generell och preventiv insats för kommunens invånare, vilket ofta innebär en uppsökande verksamhet. Öppen verksamhet betyder att kommunmedborgare kan komma till verksamheten utan biståndsbeslut. Biståndsbedömd verksamhet är när en enskild person har fått ett myndighetsbeslut ifrån kommunen att få tillgång till tjänsterna. Inom den öppna verksamheten kan efter ett visst antal besök krävas ett biståndsbeslut från kommunen för att tjänsten ska fortsätta att finnas tillgänglig för den enskilde. Den förebyggande verksamheten är anslagsfinansierad och uppdragsstyrd. 3.1 Förebyggande och öppna verksamheter Föräldramottagning Mottagning är öppen för familjer med barn/ungdomar mellan 0-20 år. Familjerna kan få upp till fem samtal utan biståndsbedömning. Syftet är att föräldrar på ett enkelt och smidigt sätt kan få råd och stöd kring sina barn/ungdomar. Familjerådgivning Mottagningen erbjuder samtal för enskilda, par och familjer. Rådgivningen är en hjälp för att kunna komma vidare i sin livssituation. Samtalen kan till exempel handla om att fortsätta som par eller skilja sig. Samtalens syfte är även att se till barnens behov i olika situationer. Socionomer vid familjecentralerna Socionomerna möter föräldrar och barn i enskilda samtal, riktade grupper samt i de generella föräldrautbildningar som erbjuds genom barnmorskemottagningar, samt inom barnhälsovården. Det stödjer även personalen inom Barnmorskemottaningen, Barnavårdscentralen och Öppna förskolan i olika psykosociala frågor. Socionomerna erbjuder även stödsamtal till barn som har upplevt familjevåld. Vidare sker samverkan med Landstinget kring familjecentralsliknande verksamhet. Föräldragrupper Uppdraget är att driva föräldrastödsgrupper i kommunen. Verksamheten erbjuder gruppverksamheter till föräldrar i syfte att de ska få en möjlighet att stärka sitt föräldraskap. 4

5 5 Stödgrupper för barn och ungdomar Vänder sig till barn/ungdomar som har en förälder med beroendeproblematik eller psykisk ohälsa. Verksamheten kommer även att utökas med grupper för barn vars föräldrar separerat och har umgänges/vårdnadskonflikt. Fältverksamheten och Drog- och brottsförebyggaren Dessa verksamheter erbjuder förebyggande insatser på både strukturell, grupp och individnivå. Verksamheterna arbetar med information, upplysning, kartläggning, uppsökande verksamhet samt individuellt stöd. Grannstöd/Trygghetssamordnare På uppdrag ifrån kommunala brottsförebyggande rådet utförs uppdragen för samordnandet av grannstödsbilförare och nattvandrare i Jakobsberg Centrum. Trygghetssamordnarens uppdrag är att rekrytera, utbilda och schemalägga nattvandrarna. Grannstödsuppdraget innebär att rekrytera, utbilda och schemalägga bilförare som patrullerar i bostadsområden under dagtid i olika delar av kommunen. Ungdomsmottagningen Verksamheten omfattar ungdomar mellan år. Inom mottagningen erbjuds individuella stödsamtal, medicinska åtgärder, gruppverksamheter och utåtriktade insatser. Målet är att främja ungdomars psykiska, fysiska och sexuella hälsa samt att förebygga oönskade graviditeter och sexuellt smittsamma infektioner. Ungdomsteamet (är även en biståndsbeslutad verksamhet) Teamet erbjuder behandlande insatser t.ex. missbruksbedömning, behandling för missbruket, råd och stöd till anhöriga för ungdomar med missbruksproblem. I verksamheten erbjuds ungdomarna även provtagning och medicinsk bedömning, i samverkan med Maria Ungdom. Vuxenmottagningen (är även en biståndsbeslutad verksamhet) Här erbjuds strukturerad och kvalificerade behandlingsprogram för vuxna och dess anhöriga som har varierad problematik, i syfte att få den enskilde drogfri. Samverkan sker med Beroendecentrum Stockholm och Landstingets Vuxenpsykiatri. 3.2 Biståndsbedömda verksamheter Familjebehandling Uppdragen utgår från den enskildes eller familjernas behov/önskemål. Uppdraget är att skapa förutsättningar till att en förändring i familjernas livssituation. Behandlingsarbetet utgår från ett systemiskt/pedagogiskt förhållningssätt med en helhetssyn gällande familjen. Arbetet sker i både familjernas hemmiljö och verksamhetens lokaler. 5

6 6 Spädbarnsverksamhet Verksamheten är en samverkan mellan Järfälla Kommun och Barn och ungdomspsykiatriska öppenvårdsmottagningen i Järfälla. Syftet med verksamheten är att ge stöd till föräldrar och barn där deras samspel brister. Målgruppen är familjer med barn 0-1 år. Ungdomsbehandlarteamet Teamet arbetar med att ge stöd och insatser till föräldrar och ungdomar. Behandlande insatser sker i form av familjesamtal, enskilda samtal i den miljö som passar familjen. Stöd i vardagen erbjuds i form av individuellt stöd för att motivera till förändring samt stödja och strukturera upp ungdomens livsföring. Bosamordnare Hanterar och förvaltar Individ- och familjeomsorgens (IFO) samt Handikappomsorgens (HO) sociala kontrakt. Samordnaren ansvarar och förvaltar alla sociala boendekontrakt inom IFO och HO. Boendekontraktet är ett avtal mellan de olika parterna som reglerar ansvar och skyldigheter i boendet. Inackorderingshemmet Fågelsjö - Boende för 9 hemlösa missbrukare Verksamheten erbjuder boende för hemlösa missbrukare både män och kvinnor. Vistelsen ska vara drogfri och syftar till ett fortsätt drogfritt liv samt att få ett eget boende genom verksamhetens boendekedja. Arbetet sker genom stöd och struktur i den dagliga livsföringen samt att den boende har en sysselsättning. Arrendevägen - Träningsboende om 5 lägenheter Efter boendet i Fågelsjö erbjuds den enskilde vid drogfrihet ett mellanboenden där personen får bo i en träningslägenhet som sedan kan leda till eget boenden om prövotiden går bra. Cylindern Boende för ungdomar med stöd av boendestödjande och kvalificerande kontaktperson för att klara sitt egen boende. Korttidsboende - Boende för missbrukare 3 platser I detta boende har den enskilde kunnat styrka en period av drogfrihet och här ska personen ha en parallell sysselsättning samt att i fortsättning kunna styrka drogfrihet. Syftet är att den enskilde ska få ett eget boendekontrakt för att klara sin egen livsföring. 6

7 7 Hus Lågtröskelboende för missbrukare 5 platser I denna verksamhet erbjuds fem boende ett lågtröskelboende med stöd och tillsyn i vardagen. I detta boende finns inget krav på drogfrihet utan huvuddelen handlar om att ge stöd och förenkla den enskildes tillvaro. Vuxenteamet Teamet erbjuder på uppdrag av myndighetsenhetens råd och stöd, motivationsinsatser och tillsyn gällande vuxna personer med missbruk och personer som lever i annan utsatthet. Arbetet bedrivs genom hembesök och arbete i den enskildes livsmiljö. Vidare erbjuds också tillsyn och kontroll av den enskilde i syfte att upprätthålla eller uppnå drogfrihet. SAM-teamet Här erbjuds en strukturerad behandling och medicinska insatser i samverkan med personal från beroendecentrum Stockholm samt landstingets vuxenpsykiatri. Målgruppen avser personer som har multipla problem när det gäller sin sociala situation, beroendeproblematik samt lider av allvarlig psykisk ohälsa. Fokus ligger på långsiktiga kontakter och samordning av stöd och behandling. SAM-teamet erbjuder även visst anhörigstöd. Jobbcenter Jobbcenter får sina uppdrag från myndighetsenheten och arbetsförmedlingen (AF). Verksamheten riktar sig till personer som uppbär försörjningsstöd, är arbetslösa eller har ett arbetshinder. Jobbcenter samverkar med olika aktörer i syfte att människor inte fastnar i långvarit bidragsberoende. Vidare är uppdraget att ge åtgärder i syfte att enskilde ska klara sin egen försörjning. Flyktingenheten Flyktingenheten uppdrag är att erbjuda personer som fått uppehållstillstånd på flyktingskäl. Arbetet sker både på individuell och strukturell nivå och omfattar bl a vägledning, rådgivning, gruppverksamheter och workshops, men också ekonomisk ersättning. Flyktingenheten samverkar med både interna och externa aktörer för att ge förutsättningar till självförsörjning och kunskaper om det svenska samhället. 4. Socialstyrelsens kvalitetsområden Socialstyrelsen förespråkar att myndigheterna ska inrikta sitt kvalitetsarbete inom nedanstående områden i verksamheterna. JSB kommer att inrikta sitt kvalitetsarbete mot följande områden. 1) Tillgänglighet För att, i enlighet med 3 kap. 3 tredje stycket SoL och 6 första stycket LSS, garantera en systematisk och fortlöpande utveckling och säkring av verksamhetens kvalitet ska ledningssystemet säkerställa att det finns arbetsformer för hur verksamheten skall göras 7

8 8 tillgänglig. Med tillgänglighet avses bl.a. tillgänglighet till lokaler och byggnader, hur besök och andra kontakter organiseras och hur information om verksamheten ges. 2) Samverkan och samarbete 1 Ledningssystemet skall säkerställa att det finns rutiner som tydliggör 1. ansvaret för samarbete, internt och externt, som gäller den enskildes behov av insatser avseende t.ex. överföring av information, 2. hur samverkan skall bedrivas såväl internt, inom och mellan nämnder, som externt med myndigheter och andra aktörer, med beaktande av bestämmelserna i offentlighets och sekretesslagen (2009:400) eller bestämmelserna om tystnadsplikt i SoL eller LSS. 3) Handläggning och dokumentation 2 Ledningssystemet skall säkerställa att det finns rutiner för 1. handläggning och dokumentation av ett ärende Rutinerna enligt 2 1 bör bl.a. omfatta när en utredning skall inledas, hur olika typer av utredningar skall genomföras, hur målen för en planerad eller beslutad insats skall formuleras, hur beslut skall formuleras, och hur ett överklagande skall hanteras. 2. dokumentation av genomförandet av en beslutad insats, 3. hur uppgifter skall lämnas mellan den som fattar beslut om en insats och den som ansvarar för det praktiska genomförandet av en insats, i förekommande fall efter prövning enligt bestämmelserna i sekretesslagen (1980:100) och bestämmelserna om tystnadsplikt i SoL eller LSS, 4. uppföljning och utvärdering av en beslutad insats. 4) Fel och brister i verksamheten ( inifrån) 3 Ledningssystemet skall säkerställa att det finns rutiner för hur fel och brister i verksamheten skall identifieras, dokumenteras, analyseras och åtgärdas samt hur vidtagna åtgärder skall följas upp. De erfarenheter som gjorts i samband med uppkomna fel och brister skall utgöra ett underlag för det systematiska kvalitetsarbetet. Kvalitetsarbetet skall vidare omfatta en bedömning av vilka fel och brister som kan komma att uppstå vid planerade 8

9 9 förändringar i verksamheten. Den bedömning som gjorts skall användas som ett underlag för att minimera risken för att fel och brister uppkommer. 5) Synpunkter och klagomål på verksamheten (utifrån) 4 Ledningssystemet skall säkerställa att det finns rutiner för att samla in och använda synpunkter och klagomål från enskilda samt från t.ex. myndigheter och organisationer för att: 1. förebygga fel och brister, 2. utveckla verksamheten, 3. identifiera nya eller ej tillgodosedda behov. 6) Personal- och kompetensförsörjning 5 Ledningssystemet skall säkerställa att det finns rutiner för att fortlöpande kontrollera att 1. det finns den bemanning som behövs för att utföra socialtjänstens uppdrag, 2. personalen har den kompetens som krävs för att utföra uppgifterna, 3. personalen ges förutsättningar för fortlöpande kompetensutveckling som svarar mot verksamhetens behov och kunskapsutvecklingen inom verksamhetsområdet. 7) Uppföljning och utvärdering av verksamheten 6 Ledningssystemet skall säkerställa att det systematiska kvalitetsarbetet omfattar metoder för uppföljning och utvärdering av verksamhetens planering, genomförande, resultat och utveckling. Uppföljningen och utvärderingen bör bl.a. göras utifrån hur väl verksamheten uppfyller lagstiftningens krav och de kommunala målen, hur väl verksamheten tillgodoser enskilda och gruppers behov, samt hur den enskilde och andra intressenter uppfattar verksamhetens kvalitet. 9

10 10 5. JSB:s kvalitetsnivå inom ramen för Socialstyrelsens krav och riktlinjer 5.1 Tillgänglighet Öppna verksamheter Kontakten med verksamheten ska kunna ske via telefon på tydliga telefontider, och att det då alltid finns någon som svarar, avsteg ifrån detta beslutas av enhetschef. Vidare ska brukaren/kunden kunna komma i kontakt med oss i våra öppna tjänster genom e-post, hemsida, webbbokning via Internet samt sociala medier t.ex. Facebook. Detta möjliggör att brukare kan boka tid utifrån egna förutsättningar. Verksamheterna ska kunna ge tid för besök inom två veckor. Avsteg ifrån detta beslutas av enhetschef. Besök på mottagningarna ska kunna ske måndag till fredag. Information och upplysningar om JSB:s utbud av tjänster och insatser ska kunna nås genom hemsida, broschyrer, sociala medier och informationsmöte i olika sammanhang. Lokalerna ska utformas så att funktionshindrade har lätt att komma till verksamheterna. Biståndsbedömda insatser I uppdragen där JSB ska utföra en biståndsbedömd insats alternativt har fått en remiss ifrån beställaren så ska uppdragsgivaren få en återkoppling inom två veckor fr.o.m. att utföraren har fått uppdraget. Utföraren ska då kunna ge en tidplan och upplägg för hur uppdraget ska genomföras. Utföraren ska ge en löpande återkoppling och kommunikation med beställaren under uppdragets genomförande. Utföraren ska vara tillgänglig genom telefon, e-post, och internpost gentemot uppdragsgivaren och ska vid behov skyndsamt kontakta berörda parter. Vad gäller relationen och kontakten med brukarna i biståndsbedömda insatser ska utföraren klart och tydligt ange möjligheterna och förutsättningarna för hur kontakten kan ske utefter vad brukarna efterfrågar, via telefon, e-post eller brev. Hembesök ska kunna genomföras om den enskilde av olika skäl har önskemål om detta. Ledigheter Verksamheten ska organiseras så att enheterna ska vara tillgängliga så väl under jul- och sommarsemestrar. 5.2 Kompetensförsörjning Ledningssystemet ska säkerställa att det finns rutiner för att fortlöpande kontrollera att det finns bemanning att utföra brukarens och beställarens uppdrag. JSB och beställaren avtalar 10

11 11 fram vilka tjänster som ska utföras med vilka resurser. Detta utgör således den avtalade kvalitetsnivån. Personalen inom JSB ska ha den utbildning som krävs i upphandlingar, LOV eller av arbetsgivaren definierad examen. Personalen ska ha fortlöpande kompetensutveckling för att utföra beställarens eller kundens uppdrag. Inom JSB ska det finnas en utbildningspolicy samt en kompetensförsörjningsplan på varje resultatenhet. Planen skall utgå ifrån vilken kompetens som behövs på enheten. Varje enhetschef ansvarar för att varje resultatenhet har en plan för vilken kompetensförändring som ska ske under det kommande verksamhetsåret samt att uppdatera planen årligen. 5.3 Synpunkter och klagomål JSB har idag en klagomålsrutin för hur klagomål hanteras i förhållande till brukarna, beställaren och berörd utförare. Vidare ska det finnas rutiner för hur JSB arbetar för att öka kvaliteten och förhindra fortsatta klagomål. Klagomål och synpunkter kan ske via blankett, via e-post, telefon, brev eller kommunens kundtjänst. Berörd enhetschef är sedan handläggare och hanterar klagomålet enligt JSB:s skriftliga rutiner. Klagomålet redovisas till beställaren och kommuniceras internt inom JSB. Vidare ska utföraren lämna avvikelserapporter till beställaren. 5.4 Försörjning av varor och tjänster Inom JSB sker arbetet med intentionen att bedriva insatser med ett hållbart miljötänkande. Det innebär att vara sparsam med administrativa resurser och arbetet är samordnat med de krav och mål som finns i övrigt i kvalitetsledningssystem. Verksamheten arbetar med en inriktning som bidrar till att de varor och tjänster som tillhandahålls alltid är anpassade till uppdraget utifrån beställarens önskemål samt ske utifrån JSB:s mål och vision. Tjänsterna och insatserna följer kommunens policy som baseras på ett långsiktigt, hållbart och ekologiskt tänkande och resultaten ska kunna följas upp och utvärderas så att god kvalitet säkerställs. Enhetschef ansvarar för att genomföra och uppdatera detta arbete inom respektive verksamhetsområde. På varje arbetsplats finns tydliga uppmaningar om hur vi på bästa sätt arbetar inom verksamheten utifrån ett miljötänkande. 5.5 Samverkan och samarbete Samverkan och samarbete med andra parter ska ske enligt de mål som finns och säkerställa att JSB hanterar den enskildes angelägenheter på ett korrekt och rättssäkert sätt. Detta innebär att när uppdrag ges till JSB genom remiss eller på annat sätt ska det följa med ett samtycke från kunden där det framgår att information om den enskildes angelägenheter får hanteras mellan parterna. Detta gäller både externt och internt. 11

12 12 Internt gäller vid överföring av information av den enskildes angelägenheter mellan JSB:s olika verksamheter att bestämmelserna i sekretesslagen och bestämmelserna i SoL om tystnadsplikt tillämpas. Personalen inom alla verksamheter har styrkt genom signatur att de vet hur tystnadsplikt ska tillämpas. För att underlätta genomförandet av uppdraget tillämpas bland annat flerpartssamtal mellan brukaren, handläggaren och utföraren. 5.6 Utveckling och hållbarhet Vidare krävs att JSB:s verksamheter behöver en god omvärldsbevakning vad gäller tendenser och strömningar som rör uppdraget. Detta för att säkerställa att verksamheterna levererar kvalitativa insatser över tid. Verksamheterna ska således stimulera och prioritera uppdrag som kan medverka till att förbättra insatser och tjänsternas innehåll. Ledningen ska förutom ha en genomtänkt kompetensutvecklingsplan också följa vad som händer och förändras inom respektive branschområde. 6. Rutiner för handläggning och dokumentation 6.1 Öppen dörr Brukaren kan på eget initiativ söka kontakt med Järfälla Stöd och Behandling för stöd och råd i olika livssituationer. Vuxna över 18 år kan anonymt få fem samtal utan myndighetsprövning. Uppdrag som kommer in via öppen dörr aktualiseras genom telefonsamtal. Ingen skriftlig registrering förekommer. Uppgifter kring problemställning och kontaktinformation nedtecknas på en blankett vid telefonkontakten. Uppdraget fördelas av ansvarig chef till en utförare inom JSB. Kontakt tas inom två veckor och första samtal sker så fort som brukaren och utföraren kan. Om anmälningsplikt framkommer i ärendet gör ansvarig handläggare en anmälan tillsammans med brukaren till myndighetsenheten för fortsatt handläggning av ärendet. Detta sker muntligt alternativt skriftligt till bedömningsenheten. Brukare som önskar att få fortsatt stöd från JSB och då inte anmälningsplikt inte föreligger får själva söka detta bistånd via myndighetsenheten. Inom familjerådgivningen måste brukaren söka ett kundnummer från socialtjänsten innan samtalen kan påbörjas. 6.2 Remisser från myndigheten Remisser inkommer från socialsekreterare på myndighetsenheten utifrån de avtal som finns med JSB. Remisser kan inkomma på olika sätt, vanligtvis via internposten, telefonsamtal, fax 12

13 13 eller e-post. Ärendet dras i remiss/ärendegruppen inom JSB och fördelas till den som lämpligast kan utföra uppdraget. Ansvarig chef alternativt samordnare fördelar ärendet till en eller flera utförare beroende på uppdraget. Ärendet registreras i Procapita av ansvarig chef eller samordnare. Ansvarig handläggare kontaktar uppdragsgivaren och startar ett treparts samtal med kunden för att klargöra mål och syfte med arbetet. Uppdragsgivaren skall få information om vem som utför uppdraget inom två veckor efter inkommen remiss. Löpande journalanteckningar förs i ärendet i Procapita av ansvarig utförare. Uppföljning görs var tredje månad eller då uppdragsgivaren begär det. I vissa typer av ärenden finns hjälpmallar inlagt i journalsystemet för att tydliggöra journalanteckningarna, t ex så finns mallar för urinprovsvar mm. Journalanteckningar förs på ett sådant sätt att arbetets gång, resultat och svårigheter alltid kan redovisas till uppdragsgivaren. Skriftliga redovisningar sparas i journalsystemet. Brukaren har alltid tillgång till utdrag ur journalsystemet. 6.3 Fel och brister inom verksamheten För att undvika och åtgärda fel och brister inom JSB:s verksamhet har alla verksamheter veckovisa arbetsplatsträffar där de noga går igenom hur arbetet fortlöper med pågående ärenden samt vad som behöver förändras avseende bemanning, resurser m.m.. Vidare har enhetscheferna veckovisa gemensamma träffar för att tillsammans analysera, dokumentera samt åtgärda de fel som uppkommer. Alla verksamheter som omfattas av socialtjänstlagen har även handledning som en del i för att få ett externt perspektiv på hur uppdragen genomförs. Slutligen har driftchefen månadsvisa möten med de fackliga organisationerna i syfte av att minimera risker att fler fel och brister uppkommer i verksamheten. Därtill har enhetschefer och driftchef kontakt med respektive myndighetsavdelning och samhällsuppdragsfunktionen för att åtgärda och förebygga att fel och brister uppkommer. 6.4 Utvärdering och uppföljning All verksamhet i JSB planeras utifrån det avtal som tecknas med beställaren året innan, oftast i november månad. Därefter presenteras en årsbudget och mål som verksamheten ska uppnå och genomföra enligt de avtalade överenskommelserna. Ägarstyrelsen godkänner verksamhetens mål och planering samt hur insatserna ska följas upp. Därefter, under löpande verksamhetsår, har verksamheterna månatliga uppföljningar med beställaren (kunden) avseende volymstatistik. Uppföljningarna har fokus på vilka volymer som har utförts och måluppfyllelse. Inom JSB har varje resultatenhet mål och delmål för att kunna mäta av hur utfallet blir på utförda insatser. Det centrala målet för alla resultatenheter är att 80 % av alla utförda insatser ska resultera i nöjda brukare. Detta mäts av flera verksamheter på JSB genom att det genomförs en enkätundersökning på varje avslutat uppdrag. På det sättet erhålls en bild av vilken servicenivå som erbjuds och hur nöjda brukarna är med tjänsterna. 13

14 14 7. Övriga ambitioner inom verksamheten 7.1 Förebyggande tjänster I socialstyrelsens föreskrifter lämnas inga anvisningar och riktlinjer om hur kvalitetsledningssystemet ska se ut för de förebyggande tjänsterna. JSB har dock uppdrag ifrån beställaren om att bedriva ett generellt och riktat förebyggande arbete. Därför vill organisationen i detta dokument framhålla och betona vikten av ett långsiktigt och professionellt arbete inom detta område. Detta för att säkerställa att kommunens invånare som kommer i kontakt med de förebyggande tjänsterna ska få ett professionell bemötande. För att uppnå dessa ovanstående ambitioner och mål, ska de förebyggande tjänsterna förhålla sig till följande anvisningar inom respektive områden: 1. Tillgänglighet Förebyggarna skall i huvudsak arbeta med uppsökande, riktat och generella insatser utifrån sina olika uppdrag. Detta säkerställer en hög tillgänglighet för barn, ungdomar och familjer samt samverkanspartners. Förebyggarna skall finnas på flera arenor i syfte av att vara lätta att komma i kontakt med samt kunna identifiera behov och möjliggöra långsiktigt samarbete med andra aktörer. Förebyggarna skall även kunna nås via telefon, mail, hemsida och sociala medier. Kontakten med förebyggarna ska ske utifrån ledorden frivillighet och respekt. De skall också arbeta aktivt med att sprida information och kunskap, både genom egna aktiviteter och genom samverkansaktörer. Järfälla Kommun är förebyggarnas arbetsfält och insatser kan variera utifrån vilka behov som finns på kort- och långsiktigt inom arbetsområdet. 2. Samverkan och samarbete Förebyggarna skall i sitt uppdrag initiera och driva samverkan och samarbetet ska ske med relevanta aktörer. Detta för att säkerställa att insatserna når målgrupperna. För att få en bra samverkan och nå ett effektivt samarbete, skall förebyggarna använda sig av förvärvade metoder och relevanta arbetssätt. 3. Handläggning och dokumentation Förebyggarna skall dokumentera på ett sådant sätt så att beställaren får relevant och viktig information i uppföljningen. Detta också för att politiken skall kunna bedöma de kortsiktiga och långsiktiga behoven inom arbetsområdet. 4. Fel och brister i verksamheten Förebyggarna skall upprätthålla rutiner så att fel och brister kan upptäckas i tid i den egna verksamheten. Detta sker främst genom ett strukturerat arbetssätt, exempelvis genom tydliga rutiner, regelbundna verksamhetsmöten och handledning. 14

15 15 5. Synpunkter och klagomål på verksamheten Förebyggarna omfattas av samma kriterier och regelverk som övrig personal och verksamheter inom JSB (se 5.3 Synpunkter och klagomål). 6. Uppföljning och utvärdering av verksamheten Förebyggarna har i uppdrag tillsammans med verksamhetens ledning att utveckla modeller för uppföljning av hur deras tjänster uppfattas av kommuninvånare, brukare och samverkanspartners. Detta ska sedan avrapporteras till beställaren genom delårsrapportering och vid årsbokslut.. 8. Slutord Kvalitetsledningssystemet kommer att revideras årligen och driftchefen ansvarar för att alla verksamheter följer kraven och riktlinjerna. Driftchefen beslutar om den uppdaterade versionen i och med att budgeten godkänns inför nästkommande verksamhetsår. 15

Delårsrapport per augusti och prognos för helår 2010. Socialnämnden. Järfälla Stöd och Behandling

Delårsrapport per augusti och prognos för helår 2010. Socialnämnden. Järfälla Stöd och Behandling Delårsrapport per augusti och prognos för helår 2010 Socialnämnden Järfälla Stöd och Behandling JÄRFÄLLA STÖD OCH BEHANDLING Socialförvaltningens egen regi verksamhet EKONOMISKT UTFALL / ÅRSPROGNOS TKR

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Socialstyrelsens författningssamling. Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS SOSFS 2006:11 (S) och allmänna råd Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången.

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången. Överenskommelse om samverkan mellan Region Östergötland och Boxholm, Finspång, Kinda, Linköping, Motala, Mjölby, Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik, Vadstena, Ydre, Åtvidaberg och Ödeshögs kommun, avseende

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Datum Socialförvaltningen 2015-10-27 VERKSAMHETSPLAN Diarienummer Diarieplan 2015/95 701 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Beslutat av socialnämnden 2013-11-19, 116. Reviderat av socialnämnden

Läs mer

GRUNDERNA FÖR DET SYSTEMATISKA KVALITETSARBETET 3 kap 3 och 4

GRUNDERNA FÖR DET SYSTEMATISKA KVALITETSARBETET 3 kap 3 och 4 Sektorn för socialtjänst GRUNDERNA FÖR DET SYSTEMATISKA KVALITETSARBETET 3 kap 3 och 4 att uppföljningsbara mål utifrån SoL eller LSS fastställs Uppföljningsbara mål utifrån SoL och LSS definieras, på

Läs mer

www.pwc.se Granskning av missbruksvården Lena Brönnert November 2013 Mjölby kommun

www.pwc.se Granskning av missbruksvården Lena Brönnert November 2013 Mjölby kommun www.pwc.se Granskning av missbruksvården Lena Brönnert November 2013 Mjölby kommun Innehåll 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Budget och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2012. Socialnämnden. Järfälla Stöd- och Behandling

Budget och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2012. Socialnämnden. Järfälla Stöd- och Behandling Budget och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2012 Socialnämnden Järfälla Stöd- och Behandling JÄRFÄLLA STÖD OCH BEHANDLING Socialförvaltningens egen regi verksamhet EKONOMISKT UTFALL

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN 2016-2018

SOCIALNÄMNDEN 2016-2018 SOCIALNÄMNDEN 2016-2018 Ordförande Förvaltningschef Anna-Lena Andersson Denise Wallén Uppdrag Socialnämndens uppdrag är att verka för ekonomisk och social trygghet för kommunens invånare. Socialnämnden

Läs mer

Samverkansparters Kvinnojouren, försörjningsstöd, jobbcenter, uppdragsenheten, socialkonsulenterna, socialjouren

Samverkansparters Kvinnojouren, försörjningsstöd, jobbcenter, uppdragsenheten, socialkonsulenterna, socialjouren Mottagningsgruppen Mottagningsgruppen tar emot alla typer av ärenden som är nya eller avslutas för mer än fyra månader sedan. En stor del av arbetet handlar om anmälningar och ansökningar som rör barn,

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB -Styrdokument- 2(12) Styrdokument Dokumenttyp Ledningssystem Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-08-11, 132 Dokumentansvarig

Läs mer

Riktlinjer för vård av vuxna missbrukare

Riktlinjer för vård av vuxna missbrukare Handläggare Maria Degerman Omsorgschef 033-231334 maria.degerman@bollebygd.se FÖRSLAG DATERAT 2009-08-03 Riktlinje Fastställd av omsorgsnämnden 2009-09-24 xx 1 (10) Riktlinjer för vård av vuxna missbrukare

Läs mer

Öppenvårdsinsatser för barn och unga i Lilla Edets kommun

Öppenvårdsinsatser för barn och unga i Lilla Edets kommun Öppenvårdsinsatser för barn och unga i Lilla Edets kommun Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 socialtjänstlagen, SoL, Barnuppdrag 16:1 Rapport 2008:34 Rapportnr: 2008:34 ISSN: 1403-168X Rapportansvariga:

Läs mer

Avtals- och verksamhetsuppföljning (2016)

Avtals- och verksamhetsuppföljning (2016) Kvalitet och utvärderingskontoret 2016-04-20 Dnr Än 2016-314 Malin Robertsson Maria Svensson Jonas Arnoldsson s- och verksamhetsuppföljning (2016) Verksamhet Datum för besök 2016-04-20 Deltagare/metod

Läs mer

Uppdragsbeskrivning - Anhörigstöd i stadsdel öster äldreomsorg Borås

Uppdragsbeskrivning - Anhörigstöd i stadsdel öster äldreomsorg Borås Uppdragsbeskrivning - Anhörigstöd i stadsdel öster äldreomsorg Borås Enligt socialtjänstlagen (SoL) ska socialnämnden erbjuda stöd för att underlätta för personer som vårdar en närstående som är långvarigt

Läs mer

BESLUT. Vårdgivare och Kommunfullmäktige. - Region Skåne - Kommunfullmäktige, Eslövs Kommun

BESLUT. Vårdgivare och Kommunfullmäktige. - Region Skåne - Kommunfullmäktige, Eslövs Kommun (9) Socialstyrelsen BESLUT K 0.M f\il N ch On'sorg Zigi -12- Regionala tillsynsenheten syd/sek3 Rolf Köhler Rolf.Kohler@socialstyrelsen.se 2011-12-05 Dnr 1-26754/Z911 Enligt sändlista V60. 2011.0ON Vårdgivare

Läs mer

Egenkontroll av verksamhet särskilt boende enligt SoL och bostad med särskild service för vuxna enligt LSS inom socialpsykiatrin

Egenkontroll av verksamhet särskilt boende enligt SoL och bostad med särskild service för vuxna enligt LSS inom socialpsykiatrin D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 1 (18) Programområde eller övergripande: Omsorg om funktionshindrade Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: Verksamhet: Särskilt

Läs mer

Individ- och Familjeomsorg Socialtjänsten Timrå

Individ- och Familjeomsorg Socialtjänsten Timrå Individ- och Familjeomsorg Socialtjänsten Timrå Socialtjänstens uppdrag Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas - ekonomiska och sociala trygghet, - jämlikhet

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Lenagårdens behandlingshem

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Lenagårdens behandlingshem 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Lenagårdens behandlingshem Datum och ansvarig för innehållet 2016-03-01 Marja Gesslin, Verksamhetschef Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: LOGGA Patientsäkerhetsberättelse År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-13 Stella Georgas, Verksamhetschef enligt HSL Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (reviderad

Läs mer

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Plan för systematiskt kvalitetsarbete Äldreomsorg Funktionshinderverksamhet Individ- och familjeomsorg Socialpsykiatri Systematiskt kvalitetsarbete

Läs mer

Omsorgs- och socialförvaltningen. Upprättad: 2011-09-07 Ändrad:

Omsorgs- och socialförvaltningen. Upprättad: 2011-09-07 Ändrad: Omsorgs- och socialförvaltningen Datum Upprättad: 2011-09-07 Ändrad: Regelverk för Lex Sarah, rapport, utredning, åtgärder och anmälan till Socialstyrelsen inom Ljusdals kommuns äldreomsorg, handikappomsorg

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir Datum och ansvarig för innehållet Februari 2015 Pia Henriksson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Örebro län och Örebro läns landsting för samordnad individuell planering (SIP)

Överenskommelse mellan kommunerna i Örebro län och Örebro läns landsting för samordnad individuell planering (SIP) 2014-09-16 Överenskommelse mellan kommunerna i Örebro län och Örebro läns landsting för samordnad individuell planering (SIP) Inledning Denna överenskommelse är tecknad mellan kommunerna i Örebro län,

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Marie Sigurdh, Fäladshöjden, Lund, 2013-02-19 Mallen är anpassad av Carema Care utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN UE,

Läs mer

Verksamhetsuppföljning 2007. Inom vård och omsorg. Simrishamns kommun

Verksamhetsuppföljning 2007. Inom vård och omsorg. Simrishamns kommun Socialförvaltningen Verksamhetsuppföljning 2007 Inom vård och omsorg Simrishamns kommun ADRESS: 272 80 Simrishamn BESÖK: Stenbocksgatan 24 TELEFON: 0414-81 94 00 FAX: 0414-174 17 E-POST: social@simrishamn.se

Läs mer

www.ljungby.se Rapport Avtalsuppföljning hemtjänst LOV 2015 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp

www.ljungby.se Rapport Avtalsuppföljning hemtjänst LOV 2015 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp www.ljungby.se Rapport Avtalsuppföljning hemtjänst LOV 2015 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 4 Metod... 4 Resultat, kommentarer

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ARBETET MOT MISSBRUK OCH BEROENDE

RIKTLINJER FÖR ARBETET MOT MISSBRUK OCH BEROENDE RIKTLINJER FÖR ARBETET MOT MISSBRUK OCH BEROENDE Gäller från 1 januari 2010 Allmänt Innehåll Kommunens Övergripande Avgränsning Missbruksvård riktlinjer vision mål i dokument utveckling Socialnämndens

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grännäs strands Vårdboende i Valdemarsvik

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grännäs strands Vårdboende i Valdemarsvik 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grännäs strands Vårdboende i Valdemarsvik 150122 Grännäs Strands Vårdboende / Åsa Högö VC, Christina Witalisson SSK, Malin Hansson SSK. 1/11 Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinje för anhörigstöd

Riktlinje för anhörigstöd Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler > > Styrdokument Riktlinje för anhörigstöd ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2015-11-25, 275 ANSVAR UPPFÖLJNING: Socialchef GÄLLER TILL OCH MED: 2018 Våra

Läs mer

Meddelandeblad. Stöd till anhöriga i form av service eller behovsprövad insats handläggning och dokumentation

Meddelandeblad. Stöd till anhöriga i form av service eller behovsprövad insats handläggning och dokumentation Meddelandeblad Mottagare: Politiker, chefer, biståndshandläggare, socialsekreterare, LSS-handläggare, anhörigkonsulenter, demenssjuksköterskor inom socialtjänstens olika verksamheter. Kuratorer inom landstingen

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR SOCIALFÖRVALTNINGENS STAB 2012-2014

VERKSAMHETSPLAN FÖR SOCIALFÖRVALTNINGENS STAB 2012-2014 VERKSAMHETSPLAN FÖR SOCIALFÖRVALTNINGENS STAB 2012-2014 Upprättad 2010-05-28 Reviderad 2011-12-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA Inledning 3 Kommunfullmäktiges mål för socialnämnden 3 Organisation 4 Socialnämndens

Läs mer

Revisionsrapport. 0500601 Granskning av Enhetlighet i biståndsbedömning för försörjningsstöd Christina Svensson. Arvika kommun

Revisionsrapport. 0500601 Granskning av Enhetlighet i biståndsbedömning för försörjningsstöd Christina Svensson. Arvika kommun Revisionsrapport 0500601 Granskning av Enhetlighet i biståndsbedömning för försörjningsstöd Christina Svensson Arvika kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...1 2. Inledning/bakgrund...3 2.1 Metod/genomförande...3

Läs mer

Riktlinjer för vuxna med beroendeproblem

Riktlinjer för vuxna med beroendeproblem Riktlinjer för vuxna med beroendeproblem Riktlinjer antagna av Socialnämnden den 20 december 2012 Reviderade 25 mars 2014 26 Innehållsförteckning Inledning...3 Målgrupp...3 Lagstiftning...3 Särskilda bestämmelser

Läs mer

Barnhälsoplan 2014-2015. Förskolan Citronen. Knivsta kommun

Barnhälsoplan 2014-2015. Förskolan Citronen. Knivsta kommun Barnhälsoplan 2014-2015 Förskolan Citronen Knivsta kommun Reviderad ht-2014 Barnhälsoarbetet utgår från Skollagen och Läroplanen för förskolan Lpfö-98 rev 2010 Skollagen (2010) 8 kap Särskilt stöd 9 Barn

Läs mer

FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN. Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete

FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN. Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete Kvalitetsplan 2013-2014 Innehåll Systematiskt kvalitetsarbete... 2 Varför ett ledningssystem för kvalité?... 2 Utgångspunkt

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kvarngården.

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kvarngården. 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kvarngården. Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-24 Rikard Strömqvist Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 Daglig Verksamhet Falkenberg Nytida AB

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 Daglig Verksamhet Falkenberg Nytida AB 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 Daglig Verksamhet Falkenberg Nytida AB Datum och ansvarig för innehållet 2016-01-12 Ewa Sjögren Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (struktur)

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (struktur) SOCIALFÖRVALTNINGEN 2015-03-23 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (struktur) INLEDNING BAKGRUND Socialtjänstlagen 1 (SoL), lagen och stöd och service till vissa funktionshindrade 2 (LSS) och

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende vid Runby gruppbostad.

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende vid Runby gruppbostad. 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende vid Runby gruppbostad. Datum och ansvarig för innehållet 29/2-2016 Susanna Årman Kvalitetsavdelningen 2015-12-01 Mallen är anpassad

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för:

2014 års patientsäkerhetsberättelse för: 2014 års patientsäkerhetsberättelse för: Kärnabrunnsgatan 1B Söderleden 41 Platensgatan 33 Mörnersgatan 9 Hjälmsätersgatan 14C Rydsvägen 9 Rydsvägen 288 Trumslagaregatan 77 Hunnebergsgården Datum och ansvarig

Läs mer

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering Samverkan och samarbete det finns rutiner som tydliggör ansvaret för samarbete internt och externt, som gäller den enskildes behov av insatser vad avser t ex överföring av information hur samverkan ska

Läs mer

1(5) 2011-03-17. Kvalitetsuppföljning av utförare av hemtjänst i Jönköpings kommun

1(5) 2011-03-17. Kvalitetsuppföljning av utförare av hemtjänst i Jönköpings kommun Frågeformulär Kvalitetsuppföljning av utförare av hemtjänst i Jönköpings kommun 1(5) Syftet med uppföljningen är att följa upp hur privata och kommunala utförare inom hemtjänsten efterlever Socialstyrelsen

Läs mer

Sammanfattning av Norrköpings socialkontors internutredning med anledning av sextonåringens dödsfall 17 januari 2008

Sammanfattning av Norrköpings socialkontors internutredning med anledning av sextonåringens dödsfall 17 januari 2008 1(6) Sammanfattning av Norrköpings socialkontors internutredning med anledning av sextonåringens dödsfall 17 januari 2008 Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Norrköpings kommun Generalsgatan

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN 2011-08-24

ESLÖVS KOMMUN 2011-08-24 20f, 201 Ja/ 660 ESLÖVS KOMMUN 2011-08-24 Ärende Motion från folkpartiet med rubriken Barns rätt till en trygg uppväxt- har inkommit till Barnoch familjen den 23 maj 2011 för yttrande senast den 13 oktober.

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-11 Yvonne Petersson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN UDDEVALLA GYMNASIESKOLA

ELEVHÄLSOPLAN UDDEVALLA GYMNASIESKOLA Rev ELEVHÄLSOPLAN FÖR UDDEVALLA GYMNASIESKOLA AGNEBERG AKADEMI SINCLAIR MARGRETEGÄRDE ÖSTRABO 1 ÖSTRABO Y POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX POSTGIRO 451 81 Uddevalla Skolgatan 2 0522-69 68 50 0522-697410

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Vardaga Ånestad vårdboende DOKUMENTNAMN ngets regionens eller kommunens logo- Patientsäkerhetsberättelse typ för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet: 2015-03-30 Lena Lundmark Innehållsförteckning

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6

Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2015-02-16 SN-2015/6 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Arbets- och ansvarsbeskrivning för sjuksköterska/distriktssköterska i Kils kommun

Arbets- och ansvarsbeskrivning för sjuksköterska/distriktssköterska i Kils kommun SOCIALFÖRVALTNINGEN Medicinskt ansvarig sjuksköterska Annika Nilsson 2013-06-13 Arbets- och ansvarsbeskrivning för sjuksköterska/distriktssköterska i Kils kommun KVALIFIKATIONSKRAV Legitimerad sjuksköterska,

Läs mer

Rapport från kvalitetsuppföljning av Nytidas dagliga verksamhet Ullared

Rapport från kvalitetsuppföljning av Nytidas dagliga verksamhet Ullared sida 1 (9) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Martin Christensen Kvalitetscontroller Rapport från kvalitetsuppföljning av Nytidas dagliga verksamhet Ullared September 2014 sida 2

Läs mer

Kvalitetsdokument Avdelningen för LSS-verksamhet

Kvalitetsdokument Avdelningen för LSS-verksamhet Kvalitetsdokument Avdelningen för LSS-verksamhet Ledningsorganisation Styrsystem och styrprinciper Brukarinflytande Avvikelser och Klagomål Dokumentation Mål och Värderingar Systematiskt förbättringsarbete

Läs mer

Verksamhetsplan för Nordmalings elevhälsa 2014/2015

Verksamhetsplan för Nordmalings elevhälsa 2014/2015 Verksamhetsplan för Nordmalings elevhälsa 2014/2015 En samlad elevhälsa i Nordmalings kommun Bakgrund I och med den nya skollagen (2010:800) samlades skolhälsovården, den särskilda elevvården och de specialpedagogiska

Läs mer

RAPPORT. Översyn av anhörigstödet i Nacka. 2013-01-21 Annika Lindstrand

RAPPORT. Översyn av anhörigstödet i Nacka. 2013-01-21 Annika Lindstrand RAPPORT Översyn av anhörigstödet i Nacka 2013-01-21 Annika Lindstrand Sammanfattning En översyn har gjorts av anhörigstödet i Nacka. Syftet är att ge ett förslag till inriktningsbeslut och att utreda tillhörigheten

Läs mer

Samverkande verksamheters ansvarsområden

Samverkande verksamheters ansvarsområden Bilaga till överenskommelse 8 Samverkande verksamheters ansvarsområden Hälso- och sjukvård Primärvården För primärvården åvilar medicinskt ansvar enligt primärvårdens basåtagande. Den familjeläkare som

Läs mer

Stadskontoret Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad

Stadskontoret Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad Plan Stadskontoret Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte och omfattning... 3 Leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag...

Läs mer

Riktlinjer för arbetet med att främja likabehandling och förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Riktlinjer för arbetet med att främja likabehandling och förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. 1 (10) Lärande Lärande Centralt Christian Jerhov Verksamhetsutvecklare 0302-52 12 04 Riktlinjer för arbetet med att främja likabehandling och förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare gällande Fäladshöjden Lund

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare gällande Fäladshöjden Lund Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare gällande Fäladshöjden Lund År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-01-25 Carina Persson Innehållsförteckning Sammanfattning Övergripande mål och strategier

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Ullstämma servicehus och hemtjänst

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Ullstämma servicehus och hemtjänst 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Ullstämma servicehus och hemtjänst Datum och ansvarig för innehållet 2016-02-26 Ida Björkman Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för. Magdalenagårdens vård och omsorgsboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för. Magdalenagårdens vård och omsorgsboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Magdalenagårdens vård och omsorgsboende 2015-01-12 Carina Jansson Britt-Inger Benhajji Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings

Läs mer

Uppföljning 2012-07-25 Proffssystern i Stockholm AB

Uppföljning 2012-07-25 Proffssystern i Stockholm AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20120725 Proffssystern i Stockholm AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner, genomförandeplaner och socialdokumentation Företagets

Läs mer

Sammanfattningar av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS) som har relevans för utförare inom kommunal vård och omsorg om äldre

Sammanfattningar av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS) som har relevans för utförare inom kommunal vård och omsorg om äldre Sammanfattningar av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS) som har relevans för utförare inom kommunal vård och omsorg om äldre Inledning Denna skrift riktar sig till dig som vill driva

Läs mer

Överenskommelse om samverkan

Överenskommelse om samverkan Överenskommelse om samverkan Ansvarsfördelning och samordning av insatser till personer som på grund av psykisk funktionsnedsättning behöver vård och stödinsatser från samhället INNEHÅLL Syfte 3 Mål 3

Läs mer

H we!< T/Region Sydväst/Sek4 Mikael Thörn

H we!< T/Region Sydväst/Sek4 Mikael Thörn H we!< T/Region Sydväst/Sek4 Mikael Thörn Beslut 2010-09-22 Diarienummer 9.1-18156/2010 1(12; MARKS KOMMUN SOCIALNÄMNDEN Socialnämnden Marks kommun 511 80 Kinna Diarienr 2010-09- 2 2 Qiarieplanbeteckn

Läs mer

Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun

Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun År 2012 Enhet: Socialförvaltning Datum och ansvarig för innehållet 20130220 Agneta Stenqvist Dnr: SON 2013-66-709 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

SOCIALTJÄNSTPLAN EMMABODA KOMMUN

SOCIALTJÄNSTPLAN EMMABODA KOMMUN SOCIALTJÄNSTPLAN EMMABODA KOMMUN EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN Ditt ansvar, vårt stöd. -Ett självständigt liv! Förändringar har blivit det normala i dagens samhälle. Förändringar berör alla delar av samhällslivet

Läs mer

Riktlinje för synpunkts- och klagomålshantering VON 2013/02707 003. Riktlinjerna är antagna av vård- och omsorgsnämnden den 13 maj 2003.

Riktlinje för synpunkts- och klagomålshantering VON 2013/02707 003. Riktlinjerna är antagna av vård- och omsorgsnämnden den 13 maj 2003. Riktlinje för synpunkts- och klagomålshantering VON 2013/02707 003 Riktlinjerna är antagna av vård- och omsorgsnämnden den 13 maj 2003. Reviderade av VOK-lg 2013-09-09, redaktionell ändring 2014-06-30

Läs mer

Projekt Psykiatrisamordning mellan Heby, Älvkarleby, Tierp och Östhammar och Landstiget i Uppsala län 2009 2011 Handlingsplan 2011 10 12

Projekt Psykiatrisamordning mellan Heby, Älvkarleby, Tierp och Östhammar och Landstiget i Uppsala län 2009 2011 Handlingsplan 2011 10 12 Projekt Psykiatrisamordning mellan Heby, Älvkarleby, Tierp och Östhammar och Landstiget i Uppsala län 2009 2011 A.K. Handlingsplan 2011 10 12 Handlingsplan för vård och stödsamordning i Heby, Älvkarleby,

Läs mer

Dnr Son 2010/59 Åtgärder för trygghet och säkerhet i den sociala barnavården

Dnr Son 2010/59 Åtgärder för trygghet och säkerhet i den sociala barnavården TJÄNSTESKRIVELSE 1 (9) 2010-08-23 Socialnämnden Dnr Son 2010/59 Åtgärder för trygghet och säkerhet i den sociala barnavården Förslag till beslut Socialförvaltningens förslag 1. Förslaget till Tillämpningsregler

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2012-02-29 2 SN 22 Dnr 25.12 700 Ersättningar till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS, ersättningar vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar

Läs mer

Rutin Lex Sarah. 2. Rutin för rapportering om missförhållande/risk för missförhållanden enligt SoL och LSS

Rutin Lex Sarah. 2. Rutin för rapportering om missförhållande/risk för missförhållanden enligt SoL och LSS Rutin Lex Sarah 1. Inledning Denna rutin innehåller följande: - Rutin för att rapportera, utreda, avhjälpa och undanröja missförhållanden och risker för missförhållanden inom handikappomsorg, individ-

Läs mer

Avtals- och verksamhetsuppföljning 2015

Avtals- och verksamhetsuppföljning 2015 Kvalitet och utvärderingskontoret Dnr Än 2016-15 s- och verksamhetsuppföljning 2015 Verksamhet ISA Omsorg AB Datum för besök 2015-11-23 Deltagare/metod Metod Uppföljningen genomfördes via intervjuer med

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Saltsjöbadens Sjukhus

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Saltsjöbadens Sjukhus 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Saltsjöbadens Sjukhus Datum och ansvarig för innehållet Eva Magnusson KVALITETSAVDELNINGEN KA/LF 2014-09-29 Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2011 2012-02-28 Anneli Kinnunen Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen 1(13) Innehållsförteckning Inledning... 3 Målgrupp... 3 Grundläggande värderingar... 3 Inriktning... 3 Lagstiftning... 4 Socialtjänstlagen... 4 Rätt

Läs mer

Medling och särskilt kvalificerad kontaktperson. - en rapport om socialnämndernas tillämpning av socialtjänstlagens bestämmelser

Medling och särskilt kvalificerad kontaktperson. - en rapport om socialnämndernas tillämpning av socialtjänstlagens bestämmelser Medling och särskilt kvalificerad kontaktperson - en rapport om socialnämndernas tillämpning av socialtjänstlagens bestämmelser Länsstyrelsens rapportserie nr 12/2008 Titel Författare: Kontaktperson: Medling

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Sunnangårdens Gruppbostad

Patientsäkerhetsberättelse Sunnangårdens Gruppbostad Patientsäkerhetsberättelse Sunnangårdens Gruppbostad År 2014 Datum och ansvarig för innehållet Lisbeth Lundvall 20150227 Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

KVALITETSBOKSLUT 2014

KVALITETSBOKSLUT 2014 KVALITETSBOKSLUT [År] KVALITETSBOKSLUT 2014 Socialförvaltningen Ovanåkers kommun Inledning I denna bokslutsrapport redogörs för de kvalitetsinsatser som genomförts inom socialförvaltningen i Ovanåkers

Läs mer

Ledning och styrning av sjukskrivningsprocessen

Ledning och styrning av sjukskrivningsprocessen Landstingets kansli 2010-01-11 Planeringsavdelningen Ledning och styrning av sjukskrivningsprocessen Kvalitén inom hälso- och sjukvården ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras samt vara

Läs mer

Ansökan om stimulansbidrag till bättre vård och behandling för personer med tungt missbruk

Ansökan om stimulansbidrag till bättre vård och behandling för personer med tungt missbruk ALL-teamet Individ och Familj Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning Handläggare: GudrunJohansson Tfn: 08-508 03 209 Petra Oredsson Tfn: 08-508 03 208 Tjänsteutlåtande Sid 1 (7) 2006-05-26 Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Revisionsrapport Familjehem Mora kommun

Revisionsrapport Familjehem Mora kommun Revisionsrapport Familjehem Mora kommun Inger Kullberg Cert. kommunal revisor December 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning 1 1.1 Rekommendationer 1 2 Bakgrund 2 3 Uppdrag

Läs mer

Humanas Barnbarometer

Humanas Barnbarometer Humanas Barnbarometer 2014 1 Inledning Barnets bästa ska vara utgångspunkten i allt myndighetsutövande i Sverige. Barnens behov, inte verksamhetens, ska stå i centrum när kommunerna utreder, beviljar,

Läs mer

Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS

Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS 2014-12-09 Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS Uppföljningen avser: Ångbåtens serviceboende Adress: Ångbåtsvägen 10 C Utförare: Produktion Omsorg Verksamhetschef: Elisabeth Bisaillon,

Läs mer

Avtal villkor för personlig assistans enligt LSS eller Socialförsäkringsbalken (SFB) 51 kap.

Avtal villkor för personlig assistans enligt LSS eller Socialförsäkringsbalken (SFB) 51 kap. LULEÅ KOMMUN 2015-04-01 Enhet Stöd och omsorg Avtal villkor för personlig assistans enligt LSS eller Socialförsäkringsbalken (SFB) 51 kap. LULEÅ KOMMUN 2 (9) Luleå Kommun erbjuder Dig personlig assistans

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Lillsjögården. År 2015

Patientsäkerhetsberättelse för Lillsjögården. År 2015 Patientsäkerhetsberättelse för Lillsjögården År 2015 2016-02-19 Luis Quiroga Verksamhetschef Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall Kvalitetsavdelningen 2015-12-01

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning. Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE

Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning. Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE Kommunstyrelsen Sociala myndighetsnämnden Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningen kring kvalitet

Läs mer

Sammanställning av uppföljning kring åtgärder och fokusområden på Flottiljen den 16 februari 2015.

Sammanställning av uppföljning kring åtgärder och fokusområden på Flottiljen den 16 februari 2015. Sammanställning av uppföljning kring åtgärder och fokusområden på Flottiljen den 16 februari 2015. Närvarande: Elisabeth Forssén, verksamhetschef, Eva Eriksson, samordnare och undersköterska, Inger Brandell,

Läs mer

Elevhälsoplan för Tuna skola

Elevhälsoplan för Tuna skola Elevhälsoplan för Tuna skola 2014-08-04 2 (10) Innehåll Inledning... 3 Arbetsgrupper... 3 Elevhälsoplanens grund... 4 Syftet med elevhälsoplanen... 4 Ansvar för elevhälsoarbetet... 4 Mål med elevhälsoarbetet...

Läs mer

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Revisionsrapport Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Viktor Prytz Trelleborgs kommuns revisorer Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Revisionsfråga...2 2.2. Revisionskriterier...2

Läs mer

Budget för Järfälla Stöd och Behandling år 2011 med kommentarer

Budget för Järfälla Stöd och Behandling år 2011 med kommentarer Budget för Järfälla Stöd och Behandling år 2011 med kommentarer JÄRFÄLLA STÖD OCH BEHANDLING Socialförvaltningens egen regi verksamhet Tkr Budget Budet Budget Budget Intäkter 36 280 40 000 48 500 55 000

Läs mer

Patientsäkerhet ur ett läkarsekreterarperspektiv och patienten som en resurs i Patientsäkerhetsarbetet

Patientsäkerhet ur ett läkarsekreterarperspektiv och patienten som en resurs i Patientsäkerhetsarbetet Patientsäkerhet ur ett läkarsekreterarperspektiv och patienten som en resurs i Patientsäkerhetsarbetet Landstingsjurist Lena Jönsson Landstinget Dalarna Tfn 023 490640 Patientens rätt i vården stärks Patientdatalag

Läs mer

Granskning om placeringar av barn och unga inom individ- och familjeomsorgen

Granskning om placeringar av barn och unga inom individ- och familjeomsorgen www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Granskning om placeringar av barn och unga inom individ- och familjeomsorgen Sölvesborgs kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning

Läs mer

LÄNSÖVERGRIPANDE SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE OM LÄKARUNDERSÖKNING

LÄNSÖVERGRIPANDE SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE OM LÄKARUNDERSÖKNING LÄNSÖVERGRIPANDE SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE OM LÄKARUNDERSÖKNING - för barn som placerats med stöd av socialtjänstlagen (2001:453), SoL eller lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (1990:52),

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2010

Verksamhetsplan och budget 2010 SERVICEFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSOMRÅDE LÖNER Verksamhetschef: Ann-Christin Nordin Enhetschefer: Lena Thimm enhet 301 Maud Kalin enhet 302 Ingela Björklund enhet 303 Eva Andersen enhet 304 Verksamhetsplan

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Evelid och Ingelshov År 2015. 2015-12-30 Inger Eriksson Sofie Eriksson Liselott Ruben Klasén Cecilia Rydén

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Evelid och Ingelshov År 2015. 2015-12-30 Inger Eriksson Sofie Eriksson Liselott Ruben Klasén Cecilia Rydén Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Evelid och Ingelshov År 2015 2015-12-30 Inger Eriksson Sofie Eriksson Liselott Ruben Klasén Cecilia Rydén 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv

Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv Lars Högberg Februari 2012 2012-02-24 Lars Högberg Projektledare Carin Hultgren Uppdragsansvarig 2 Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

Riktlinjer för. klagomålshantering

Riktlinjer för. klagomålshantering Dokumentnamn Kapitel Riktlinje för klagomålshantering Avvikelsehantering DNR KS 2010/185 128 Ersätter DNR 45/2006 ON 77 Utgåva III Utfärdad 2010-03-12 Datum för senaste ändring 2006-08-31 Utfärdare ME

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS1, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Catharina Johansson

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS1, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Catharina Johansson Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS1, Nytida AB År 2014 2015-01-10 Catharina Johansson Detta underlag till patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens patientsäkerhetsberättelse.

Läs mer

PROGRAM FÖR GEMENSAMMA INSATSER

PROGRAM FÖR GEMENSAMMA INSATSER Närvård i Sörmland Kommuner - Landsting i samverkan PROGRAM FÖR GEMENSAMMA INSATSER till psykiskt funktionshindrade samt personer med beroende-/missbruksproblematik som bor i Eskilstuna och Strängnäs kommuner

Läs mer