Delårsrapport per augusti och prognos för helår Socialnämnden. Järfälla Stöd och Behandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport per augusti och prognos för helår 2010. Socialnämnden. Järfälla Stöd och Behandling"

Transkript

1 Delårsrapport per augusti och prognos för helår 2010 Socialnämnden Järfälla Stöd och Behandling

2 JÄRFÄLLA STÖD OCH BEHANDLING Socialförvaltningens egen regi verksamhet EKONOMISKT UTFALL / ÅRSPROGNOS TKR Budget Prognos Intäkter Kostnader Resultat BESKRIVNING AV VERKSAMHETSOMRÅDET Järfälla Stöd och Behandling är en utförarorganisation inom Socialförvaltningen, som på uppdrag av beställarna bedriver allmänt och riktat förebyggande samt uppsökande socialt arbete. Verksamheten erbjuder råd, stöd, vård samt behandlingsinsatser på hemmaplan bland annat genom samarbete med Landstingets Beroendecentrum och Vuxenpsykiatri. Detta sker dels i form av öppen dörr, där allmänheten kan söka hjälpen direkt på eget initiativ och dels i form av biståndsinsatser genom att socialsekreterarna beställer insatser för målgruppen barn/familjer, ungdomar och vuxna. Inom Järfälla Stöd och Behandlings verksamhetsområde finns också insatser som omfattar boendekedja för missbrukare, samt hantering av Individ- och familjeomsorgens/- handikappomsorgens alla sociala boendekontrakt. Inom Järfälla Stöd och Behandling finns Jobbcenter vars uppdrag i form av arbetsmarknads och sysselsättningsinsatser regleras genom avtal med beställarna, arbetsförmedlingen och försäkringskassan. KOMMENTAR TILL DELÅRSRAPPORT Järfälla Stöd och Behandling visar i tertialbokslut per 31 augusti ett underskott om 648 tkr. Detta är ett resultat av kraftigt minskade volymer under sommarmånaderna. KOMMENTAR TILL ÅRSPROGNOS Helårsprognosen för Järfälla Stöd och Behandling bedöms ge ett balanserat resultat.

3 LEDNING OCH ADMINISTRATION EKONOMISKT UTFALL / ÅRSPROGNOS TKR Budget Prognos Intäkter Kostnader Resultat BESKRIVNING AV VERKSAMHETSOMRÅDET Uppdraget är att leda, samordna och stödja enhetscheferna inom respektive resultatenhet inom områdena ekonomi, personaladministration, löneadministration, utredningsuppdrag, marknadsföring, verksamhet/kvalitetsutveckling samt administrativt stöd. Kostnaderna är kopplade till ovanstående uppgifter. Enheten finansieras med koncernbidrag från resultatenheterna. VIKTIGA HÄNDELSER Enheten har under sommaren utvecklat och släppt en ny version av den egna hemsidan för att på så sätt vara mer tillgänglig för kommuninvånarna. Enheten har tillsammans med resultatenheterna under delårsperioden tagit fram en katalog över biståndsbedömda tjänster som verksamheterna tillhandahåller. Enheten har under delårsperioden arbetat med att ta fram marknadsföringsmaterial för de öppna mottagningarna. Den blir klar inom kort. Alla öppna verksamheter finns nu presenterade på Facebook sedan augusti månad. Arbetet med att ta fram en ny lönepolicy pågår. Förhoppningen är att den blir klar i slutet av året. Ledningen håller på med en översyn av JSB:s totala lokalytor och kostnader i syfte av att effektivisera lokalytorna. Detta arbete beräknas fortsätta under år Enheten har under delårsperioden arbetat med att ta fram ett kvalitetsledningssystem. Målsättningen är att den ska vara fullt implementerad fr.o.m Under delårsperioden har enheten tagit in offerter i syfte att ha ett webb-bokningssystem inom alla öppna mottagningar. Beslut i frågan kommer att fattas i budgetarbetet för Under delårsperioden har enheten påbörjat ett arbete med att ta fram en uppföljningsmodell för hur

4 brukarna upplever våra tjänster. Detta arbete sker i nära samarbete med kommunens IT-service kontor. Ambitionen är att ha en uppföljningsmodell för alla verksamheter fr.o.m KOMMENTAR TILL DELÅRSRAPPORT Verksamhetsområdet Ledning och administration uppvisar vid terialbokslutet ett överskott om 91 tkr. Detta kan förklaras med att utjämningsfonden finns redovisad under ledning och administration. KOMMENTAR TILL ÅRSPROGNOS Helårsprognosen för ledning och administration bedöms ge ett balanserat resultat.

5 Väsentliga personalförhållanden Järfälla Stöd och Behandling, delår 2, 2010 Personalstruktur Antalet anställda uppgick till 109 personer per 1/8 2010, vilket motsvarade 106 helårsarbeten. Detta betyder en utökning av personalstyrkan med 39 personer under de första två kvartalen Den markanta ökningen av antalet anställda beror på den nyanställning som kunnat göras med hjälp av arbetsmarknadsinsatsmedel. Till följd av detta har även andelen tillsvidareanställda minskat från 79 procent, 2009 till 56 procent, det andra kvartalet Verksamheten är fortsatt stabil könsfördelningsmässigt då antalet manliga medarbetare ökat något inom verksamheten, 57 procent kvinnor och 43 procent män arbetar inom verksamheten. Detta motsvarar en jämställd fördelning enligt jämställdhetslagens krav på procent kvinnor respektive män. Andelen heltidsanställningar ligger fortsatt på en högre nivå i jämförelse med procent i jämförelse med 69 procent under 2009 innehar en heltidsanställning. Skillnaderna mellan graden av heltidsanställning mellan kvinnor och män har minskat under året, 94 procent av männen i jämförelse med 90 procent av kvinnorna innehar en heltidsanställning. Medelåldern uppgår till 42 år, en minskning som hör samman med den nyanställning som gjorts. Andelen anställda under 29 år har ökat med 18 procentenheter, totalt 23 personer. Medelåldern för män är 43 år och för kvinnor 41 år. Personalstruktur Järfälla Stöd & Behandling (JSB) 2010 delår Antal Andel Antal Andel Anställda Totalt JSB Årsarbetare Kvinnor 62 57% 44 63% Män 47 43% 26 37% Tillsvidareanställda Totalt JSB 61 56% 55 79% Tillsvidareanställda kvinnor 40 65% 34 77% Tillsvidareanställda män 21 45% 21 81% Heltidsanställda Totalt JSB % 48 69% Kvinnor 56 90% 29 66% Män 44 94% 19 73% Medelålder Totalt JSB Kvinnor Män Åldersintervall Anställda yngre än 29 år 30 28% 7 10% år 22 20% 11 16% år 16 15% 15 21% 1 Underlaget för andelen som börjat och slutat sin anställning inom Järfälla Stöd och behandling (personalomsättningen) ska hanteras med viss försiktighet då redovisningen av andelen som slutat eller börjat sin anställning inom Järfälla Stöd och behandling inte hanterats på korrekt sätt under året.

6 50-59 år 28 26% 26 37% 60 år och äldre 13 12% 11 16% Personalomsättning Andel som slutat 2 1 Andel som börjat 48 1 Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron 2 för andra kvartalet 2010 uppgick till 7 procent och visar på en ökning i jämförelse med tidigare års sjukfrånvaro. Dock bör fortsatt beaktas att sjukfrånvarostatistiken för 2009 visat sig vara felaktig då kommunens personal-statistiksystem PS-utdata gett felaktiga rapporter. Detta ska nu vara korrigerat. Kvinnorna står fortfarande för den högsta sjukfrånvaron på 7,9 procent i jämförelse med 6,3 procent för männen. Andelen med sjukfrånvaro 60 dagar eller mer uppgår till 21,5 procent. Andelen anställda som inte sjukskrivit sig någon gång uppgick till 54,3 procent den 31/8, Sjukfrånvaromönster Järfälla Stöd & Behandling (JSB) 2010 delår Andel Andel Sjukfrånvaro i % i förhållande till ordinarie avtalad arbetad tid 7,0% 2,7% Kvinnor 7,9% 4,5% Män 6,3% 0,9% åldersgruppen till och med 29 år 5,4% 0,6% åldersgruppen år 7,8% 2,9% åldersgruppen 50 år och äldre 6,9% 2,8% Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer 21,5% 11,3% Kvinnor 28,3% 11,1% Män 13,2% 11,5% Andel utan sjukfrånvaro 54,3% 51,3% Kvinnor 53,9% 53,1% Män 54,9% 48,2% 2 Sjukfrånvarons mätperiod löper fr.o.m. 1 januari 2010 tom 31 augusti Statistiken omfattar alla anställda inklusive springvikarier, timavlönade och ferieanställda, deras sjukfrånvaro i timmar i procent av den sammanlagda ordinarie arbetstiden.

7 BARN OCH FAMILJEGRUPPEN EKONOMISKT UTFALL / ÅRSPROGNOS TKR Budget Prognos Intäkter Kostnader Resultat BESKRIVNING AV VERKSAMHETSOMRÅDET Barn och familjegruppen inom Järfälla Stöd och Behandling ansvarar för all förebyggande, behandlande och öppna verksamheter som gäller familjer med barn 0-13 år samt kommunens familjerådgivning. Familjebehandling (biståndsbedömda insatser via Myndighetsenheten) Utgår från remittenters önskemål och familjernas behov/önskemål. Uppdraget är att skapa förutsättningar till att en förändring i familjernas livssituation är möjlig. Behandlingsarbetet utgår ifrån ett systemiskt/pedagogiskt förhållningssätt med en helhetssyn på familjen. Arbetet sker till största delen i familjernas hemmiljö. Föräldramottagningen är en öppen mottagning för familjer med barn/ungdomar mellan 0-20 år. Mottagningen sker i samarbete med Ungdomsgruppen inom Järfälla Stöd och Behandling. Familjerna kan erhålla upp till fem samtal utan biståndsbedömning. Syftet är att föräldrar på ett enkelt och smidigt sätt kan erhålla råd och stöd kring sina barn/ungdomar. Familjerådgivningen erbjuder samtal för enskilda, par, familjer och anhöriga. Familjerådgivningen är en hjälp att komma vidare i sin livssituation. Samtalen kan leda till att fortsätta som par eller skiljas på ett bra sätt. Samtalen syftar även till att se barnens situation i den aktuella situationen. Socionomerna vid BMM/BVC (Kallhäll, Jakobsberg, Viskjö, Barkarby) möter föräldrar och barn i enskilda samtal, riktade grupper samt i de generella föräldrautbildningar som erbjuds genom barnmorskemottagningar, samt inom barnhälsovården. En viktig del i verksamheten är konsultation till samarbetspartners såsom IFO, Landstinget mm. FöräldraDialog, uppdraget är att driva föräldrastödsgrupper i kommunen. Verksamheten erbjuder gruppverksamheter till föräldrar i syfte att stärka sitt föräldraskap. Spädbarnsverksamheten-Fröet, är ett samverkansprojekt mellan Järfälla Kommun och Barn och ungdomspsykiatriska öppenvårdsmottagningen i Järfälla (BUP). Syftet med verksamheten är att ge hjälp till föräldrar och barn där deras samspel brister. Målgruppen är familjer med barn 0-1 år. Gruppverksamheten- GRUPPEN vänder sig till barn/ungdomar som lever i en familj där någon av föräldrarna missbrukar eller har missbrukat alkohol eller droger. Verksamheten är ett samarbete inom Järfälla Stöd och Behandling. Syftet är att ge barnen/ungdomarna möjligheter att tillsammans med andra få kunskap om missbruk/beroendeproblematik och ges möjligheter att dela upplevelser och erfarenheter med andra som lever/levt under samma livsvillkor.

8 Gruppsamordning (Projekt) Under de två senaste åren, har verksamheten erhållit länsstyrelsemedel för Gruppsamordning. Projektet avslutas 30 oktober Syftet med projektet har varit att utveckla och implementera så väl förebyggande som behandlande gruppverksamheter i kommunen. Projektet har genererat flera olika gruppverksamheter under projekttiden. (Se utvecklingstendenser) UTVECKLINGSTENDENSER Familjer med komplicerade vård/behandlingsbehov fortsätter att öka. Uppdrag där det förekommer våld i nära relationer ökar. Efterfrågan av akuta stödinsatser har ökat. Föräldrar med kognitiva svårigheter/funktionshinder ökar fortsättningsvis, vilket ställer krav på specifika kunskaper hos personalen. Gruppsamordnarnas arbete har gjort att nya gruppverksamheter startats under våren och fortsätter under hösten bl.a. - BIFF, barn i föräldrars fokus (kurs i hur barn påverkas i svåra separationer) - KÄLLAN, grupp för barn som har en förälder med psykisk ohälsa. Efterfrågan av generella föräldrastödsgruppen är stor. (FöräldraDialog) Kommunens egna familjerådgivning har fortsättningsvis hög efterfrågan. VIKTIGA HÄNDELSER En gemensam remissblankett för hela Järfälla Stöd och Behandling har utarbetats och lanserats till beställarna. Under hösten kommer socionomerna på BMM/BVC att starta en föräldragrupp för föräldrar som ej pratar svenska. Största delen av personalen på Barn- och Familjeenheten kommer att under hösten erhålla kompetenshöjande utbildning i KBT (utbildarna är certifierade).

9 KOMMENTAR TILL DELÅRSRAPPORT Barn och familjegruppen redovisar ett underskott om 132 tkr under perioden. Detta kan förklaras med minskade volymer under sommarmånaderna. KOMMENTAR TILL ÅRSPROGNOS Helårsprognosen för Barn och familjegruppen bedöms ge ett balanserat resultat.

10 UNGDOMSGRUPPEN EKONOMISKT UTFALL / ÅRSPROGNOS TKR Budget Prognos Intäkter Kostnader Resultat BESKRIVNING AV VERKSAMHETSOMRÅDE Ungdomsgruppen vid Järfälla Stöd och Behandling erbjuder insatser för ungdomar år i kommunen. Verksamheten erbjuder såväl förebyggande som behandlande insatser. Ungdomsmottagningen, Fältverksamheten och Drog- och brottsförebyggaren erbjuder förebyggande insatser på både övergripande, grupp och individnivå. Verksamheterna arbetar med information, upplysning, kartläggning, uppsökande verksamhet samt individuellt stöd i form av enskilda samtal. Ungdomsteamet erbjuder behandlande insatser för ungdomar med missbruksproblem. I verksamheten erbjuder man också provtagning och medicinsk bedömning. Ungdomsbehandlarteamet arbetar med att ge stöd och insatser till föräldrar och ungdomar. Behandlande insatser sker i form av familjesamtal, enskilda samtal i den miljö som passar familjen bäst. Stöd i vardagen erbjuds i form av individuellt stöd för att motivera till förändring samt stödja och strukturera upp ungdomars vardag. Ungdomsgruppens målsättning är att med ungdomen i centrum och utifrån dennes och familjens behov forma insatserna. Ungdomsgruppen besitter en bred kunskap om ungdomssituationen när det gäller de olika lokala förutsättningarna, vilket ger goda möjligheter att i ett nära nätverk med berörda personer formulera mål och skapa behandlingsformer för varje individ. Verksamhetens personal har tillsammans en bred kompetens och lång erfarenhet av förebyggande och behandlande insatser för ungdomar och deras familjer. UTVECKLINGSTENDENSER Inom Ungdomsgruppen fortsätter arbetet med att öka kunskapen och kompetensområdena för att bättre och smidigare kunna möta beställarnas behov av insatser runt enskilda ungdomar. Detta för att möjliggöra en situation där vi bättre kan möta beställarens behov av eventuellt ökade insatser på hemmaplan i svåra ekonomiska tider. Därför genomförs nu en gemensam KBT-utbildning för personalen inom Järfälla Stöd och Behandling.

11 Ungdomsgruppen kommer att tillsammans med övriga verksamheter inom Järfälla Stöd och Behandling arbeta vidare med samverkan, verksamhetsutveckling och kvalitetsuppföljning för att öka resursutnyttjandet och förbättra kvaliteten för brukarna. Ungdomsteamet kommer att tillsammans med personal från Vuxengruppen fortsätta samarbetet kring målgruppen unga vuxna med missbruksproblem. Detta är för att möta behov av insatser ifrån Ungdomslussen. Ungdomsteamet samarbetar med polisen i syfte att tidigt upptäcka ungdomar och erbjuda insatser för att förhindra missbruk. Samverkan med Maria Ungdom kommer att utvecklas under hela Förhoppningen är att kunna erbjuda både läkar- och sjuksköterskekompetens på platsen i Järfälla. Förebyggarna fullföljer arbetet med att stödja och utveckla insatser riktade mot föräldrar både via spridning av och satsning på ÖPP (Örebro preventionsprogram). Drog och brottsförebyggande gruppen och fältverksamheten kommer att utveckla metodarbetet för att stimulera nattvandringar. Detta arbetet kommer att ske i nära samarbetet med Tryggsamordnare i kommunen. Tobaksprojektet på gymnasieskolorna har dragits igång och sker i nära samarbete med Nonsmoking generation. Detta arbete kommer att fortsätta under hela VIKTIGA HÄNDELSER Under delårsperioden har en brukar-enkätundersökning genomförts inom Ungdomsgruppen. Denna vänder sig till alla som kommer i kontakt med verksamheten. Utfallet av undersökningen visar att 98% av brukarna är nöjda med de insatserna de har fått. I samverkan med Maria Ungdom erbjuder nu Landstinget en ungdomssjuksköterska inom Ungdomsteamet sedan 1 juni. Ungdomsteamet har trots detta haft en minskning av ärenden främst ifrån myndighetsenheten. På Ungdomsmottagning kan ungdomarna nu också boka tider själva via webb-tidsbokning på hemsidan. Detta har medfört en ökad tillgänglighet och minskad väntetider. Ett Sex- och samlevnadsprojekt pågår i samarbete med skolorna. Projektet syftar till att förebrygga klamydia och oönskade graviditeter. Ungdomsgruppen kan nu tillsammans med andra behandlare inom Järfälla Stöd och Behandling erbjuda nätverksinsatser till myndighetsenheten. Inom ramen för ett beviljat länsstyrelseprojekt kommer en översyn av alla generella evidensbaserade föräldrastödsprogram att tas fram under Fältverksamheten kommer inom ramen för ett länsstyrelseprojekt att kunna erbjuda gruppinsatser för föräldrar (föräldrastegsmetoden).

12 Grannstödsbilen och Trygghetsvärdarna har under våren fortsatt sitt arbete och har även genomfört ett antal gemensamma träffar samt en halvdagsutbildning i förhållningssätt och metoder för trygghetsvärdarna. En person har rekryterats till ett föräldravikariat och ytterligare en rekrytering pågår till ett annat föräldravikariat. En person har kommit tillbaka efter en långföräldraledighet och en person har påbörjat ett föräldravikariat inom enheten. KOMMENTAR TILL DELÅRSRAPPORT Ungdomsgruppen redovisar ett underskott om 147 tkr under perioden. Detta är ett resultat av minskade uppdrag under sommarmånaderna. KOMMENTAR TILL ÅRSPROGNOS Helårsprognosen för Ungdomsgruppen bedöms ge ett balanserat resultat.

13 VUXENGRUPPEN EKONOMISKT UTFALL / ÅRSPROGNOS TKR Budget Prognos Intäkter Kostnader Resultat BESKRIVNING AV VERKSAMHETSOMRÅDET Följande verksamheter ingår i resultatenheten Vuxengruppen: Inackorderingshemmet Fågelsjö - Boende för 9 hemlösa missbrukare (kvinnor och män) Hus Lågtröskelboende för missbrukare 5 platser (kvinnor och män) Korttidsboende boende för missbrukare 3 platser (kvinnor och män) Arrendevägen - Träningsboende om 5 lägenheter (kvinnor och män) Bosamordnare - Hanterar och förvaltar IFO:s och HO:s sociala kontrakt Vuxenteam Erbjuder biståndsbedömda insatser i form av stöd och motivationsinsatser samt tillsyn och kontroll Riddarmottagningen Erbjuder öppna stödinsatser i form av behandling och medicinska insatser i samverkan med Beroendecentrum Stockholm och Vuxenpsykiatrin. Inom verksamheterna erbjuds insatser för vuxna missbrukare över 20 år. Enheten tillhandahåller insatser för vuxna med begynnande och grava missbruksproblem genom öppen dörr på Riddarmottagningen eller via biståndsbedömda uppdrag från myndighetsenheten. Detta kan vara i form av bostöd, tillsyn, boende för missbrukare och samtalsbehandlingar för brukaren och deras anhöriga. Enheten har målgruppen alkohol, narkotika, läkemedelsmissbrukare och så kallade dubbeldiagnoser (missbrukare med psykisk diagnos). Inom verksamhetsområdet som sker i ett nära samarbete med Landstinget erbjuds medicinska insatser. Verksamheterna inom Vuxengruppen syftar till att ge klienter och deras anhöriga upplysning, rådgivning, samt vård och behandling inom kommunen. Drogfria klienter som saknar eget boende kan genom enhetens vårdkedja få hjälp med socialkontraktsboende.

14 UTVECKLINGSTENDENSER För den öppna verksamheten på Riddarmottagningen har kommunen tecknat ett särskilt samverkansavtal med Landstingets Beroendevård. Syftet är att ge ännu bättre service till målgruppen. Arbetet med personer som har komplexa vårdbehov det vill säga så kallade dubbeldiagnoser sker från Riddarmottagningen. Målgruppen är i behov av uppsökande arbete då de inte är förmögna att söka hjälpen själva. Kommunen har ett stort antal hemlösa missbrukare som är utestängda från att få ett eget boende via kommunens bostadsbestånd och därför i behov av lågtröskelboende. Behovet av sysselsättningsverksamhet för målgruppen vuxna missbrukare är stort i syfte av att underlätta övergången till drogfrihet. Beställaren och utföraren för en diskussion om hur man kan förbättra insatserna för den målgruppen. En allt större grupp unga vuxna är utestängda från bostadsmarknaden och är således i behov av ett socialkontraktsboende. Denna utvecklingen är oroande. VIKTIGA HÄNDELSER SAM-teamet som arbetar med målgruppen dubbeldiagnoser har nu full personalbemanning. Teamet har fortsatt uppdrag att arbeta med 25 klienter/patienter i överenskommelse med Landstinget. Järfälla Stöd och Behandling och Landstinget har ansökt om kompetensutvecklingsmedel på Socialstyrelsen i syfte att uppdatera och utveckla kompetensen av SAM-teamet. En ökad andel av biståndsbedömda insatser kan konstateras i verksamheterna. Beläggningen inom verksamhetens boende är mellan 95% till 100%. Verksamhetens boendekedja fungerar allt bättre vilket har medfört att flera kan erhålla socialkontraktsboende. En viktig utveckling är att allt färre personer skrivs ut från våra boende på grund av missbruk. En förklaring är att en ökad kontroll sker på kvällar och helger. Enheten har fortsatt att erbjuda insatser till barn till missbrukare i samarbete med övriga verksamheter inom Järfälla Stöd och Behandling. KOMMENTAR TILL BUDGET OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING Vuxengruppen redovisar ett underskott om 303 tkr under perioden. Detta är ett resultat av minskade volymer under sommarmånaderna.

15 KOMMENTAR TILL ÅRSPROGNOS Helårsprognosen för Vuxengruppen bedöms ge ett balanserat resultat.

16 JOBBCENTER EKONOMISKT UTFALL / ÅRSPROGNOS TKR Budget Prognos Intäkter Kostnader Resultat BESKRIVNING AV VERKSAMHETSOMRÅDET Jobbcenter får sina uppdrag från programområdet IFO och arbetsmarknad genom avtal som grundas på kommunens åtgärdsplan för arbetsmarknad och sysselsättningsinsatser. Verksamheten riktar sig till personer som uppbär försörjningsstöd, är arbetslösa eller har ett arbetshinder. Jobbcenter samverkar dessutom med arbetsförmedlingen och försäkringskassan för att gemensamt verka för att människor inte fastnar i långvarit bidragsberoende. UTVECKLINGSTENDENSER Arbetsmarkanden har under delårsperioden fungerat allt bättre vilket medför att fler deltagarna får arbete. Ungdomarna i Järfälla Kommun har fått en bättre arbetsmarknad vilket har medfört att Jobbcenter har fått färre deltagare i målgruppen. Inom Jobbcenter finns det fortfarande en stor andel vuxna som är lågutbildad och språksvaga. Inom Jobbcenter finns många vuxna med olika arbetshinder som medför att de har svårt att komma ut på arbetsmarknaden. Denna målgrupp är i behov av andra socialåtgärder för att kunna fungera på arbetsmarknaden. I en fortsatt förbättrad arbetsmarknad kommer Jobbcenter att främst ha en målgrupp som både saknar utbildning och arbetserfarenhet. Detta kan komma att aktualisera behov av att ställa om verksamheten. VIKTIGA HÄNDELSER Jobbcenter har uppdrag av beställaren att anställa upp till 40 arbetslösa ungdomar och unga vuxna på kommunala arbetsplatser under 6 månader. Jobbcenter gör därefter en noggrann uppföljning av insatsen. Bedömningen är att många kommer att få fortsätta sin anställning i någon form såsom vikarie, timanställda eller tillsvidareanställda.

17 Kontakten med näringslivet har ökat under delårsperioden, då företagen har börjat anställa personal i en större uträckning. Jobbcenter har fortsatt nära samarbete med Arbetsförmedlingen. Många av myndighetsenhetens klienter får idag hjälp genom detta samarbete i form av så kallad fas 3 -insatser i kommunala uppdrag. Antalet uppgår idag till 80 placerade personer. Jobbcenter har tillsammans med Arbetsförmedlingen startat projektet Lyftet. Detta innebär att vissa försörjningsstödstagare kan få praktik i 3 månader där Arbetsförmedlingen betalar aktivitetsstöd till deltagarna. Jobbcenter skriver in drygt 70 personer i denna åtgärd vilket är bland högsta antalet i länet. KOMMENTAR TILL BUDGET OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING Jobbcenter redovisar ett underskott om 157 tkr under perioden. Detta är ett resultat av minskade stadsbidrag. KOMMENTAR TILL ÅRSPROGNOS Helårsprognosen för Jobbcenter bedöms ge ett balanserat resultat.

Budget och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2012. Socialnämnden. Järfälla Stöd- och Behandling

Budget och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2012. Socialnämnden. Järfälla Stöd- och Behandling Budget och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2012 Socialnämnden Järfälla Stöd- och Behandling JÄRFÄLLA STÖD OCH BEHANDLING Socialförvaltningens egen regi verksamhet EKONOMISKT UTFALL

Läs mer

Kvalitetsledningssystem. inom Järfälla Stöd och Behandling

Kvalitetsledningssystem. inom Järfälla Stöd och Behandling Kvalitetsledningssystem inom Järfälla Stöd och Behandling Uppdaterad okt 2011 2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Syfte... 3 3. JSB:s förebyggande, öppna och biståndsbedömda insatser samt tillhörande

Läs mer

Budget för Järfälla Stöd och Behandling år 2011 med kommentarer

Budget för Järfälla Stöd och Behandling år 2011 med kommentarer Budget för Järfälla Stöd och Behandling år 2011 med kommentarer JÄRFÄLLA STÖD OCH BEHANDLING Socialförvaltningens egen regi verksamhet Tkr Budget Budet Budget Budget Intäkter 36 280 40 000 48 500 55 000

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Socialnämnden Stöd och Behandling

Verksamhetsberättelse. Socialnämnden Stöd och Behandling 2009 Verksamhetsberättelse Socialnämnden Stöd och Behandling 1 Innehållsförteckning Järfälla Stöd och Behandling sid 3 Väsentliga personalförhållanden sid 4 Ledning och administration sid 6 Barn- och familjegruppen

Läs mer

Budget och verksamhetsuppföljning per augusti och prognos för helår 2015. Socialnämnden Järfälla Stöd- och Behandling

Budget och verksamhetsuppföljning per augusti och prognos för helår 2015. Socialnämnden Järfälla Stöd- och Behandling Budget och verksamhetsuppföljning per augusti och prognos för helår 2015 Socialnämnden Järfälla Stöd- och Behandling 1 Innehållsförteckning Järfälla Stöd och Behandling Sid 3 Väsentliga personalförhållanden

Läs mer

Ansökan om stimulansbidrag till bättre vård och behandling för personer med tungt missbruk

Ansökan om stimulansbidrag till bättre vård och behandling för personer med tungt missbruk ALL-teamet Individ och Familj Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning Handläggare: GudrunJohansson Tfn: 08-508 03 209 Petra Oredsson Tfn: 08-508 03 208 Tjänsteutlåtande Sid 1 (7) 2006-05-26 Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Läs mer

Arbetsmarknads- och socialnämnden

Arbetsmarknads- och socialnämnden sid 1 (6) Arbetsmarknads- och socialnämnden Budgetuppföljning med helårsprognos 2013 Prognos driftbudget Budgetbelopp anges inklusive eventuella tilläggsanslag Belopp i tkr Budget Prognos Avvikelse Nettokostnad

Läs mer

VERKSAMHETSMÅL FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN UTIFRÅN FASTSTÄLLDA POLITISKA INRIKTNINGSMÅL

VERKSAMHETSMÅL FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN UTIFRÅN FASTSTÄLLDA POLITISKA INRIKTNINGSMÅL 1 VERKSAMHETSMÅL FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN UTIFRÅN FASTSTÄLLDA POLITISKA INRIKTNINGSMÅL 1 Informera kommuninvånarna om socialtjänstens stöd för barn, unga och vuxna Information om socialtjänstens

Läs mer

Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår Socialnämnden. Järfälla Stöd- och Behandling

Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår Socialnämnden. Järfälla Stöd- och Behandling Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2011 Socialnämnden Järfälla Stöd- och Behandling JÄRFÄLLA STÖD OCH BEHANDLING Socialförvaltningens egen regi verksamhet EKONOMISKT UTFALL

Läs mer

Budget för Järfälla Stöd och Behandling år 2014 med kommentarer

Budget för Järfälla Stöd och Behandling år 2014 med kommentarer Budget för Järfälla Stöd och Behandling år 2014 med kommentarer Innehållsförteckning Sid 1 Järfälla Stöd och Behandling Sid 2 Ledning och administration Sid 3-4 Förebyggandegruppen Sid 5 8 Behandlingsgruppen

Läs mer

Lokal strategi för det drogförebyggande arbetet 2015-2016 Vänersborgs kommun

Lokal strategi för det drogförebyggande arbetet 2015-2016 Vänersborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2015-10-29 6 (xx) Dnr SN 2015/217 Lokal strategi för det drogförebyggande arbetet 2015-2016 Vänersborgs kommun Sammanfattning Arbetsgruppen för det drogförebyggande

Läs mer

Kunskapsbaserad missbruks- och beroendevård i Kalmar län

Kunskapsbaserad missbruks- och beroendevård i Kalmar län Kunskapsbaserad missbruks- och beroendevård i Kalmar län Kunskapsbaserad missbruks- och beroendevård i Kalmar län Länsstyrelsens meddelandeserie 2009:12 ISSN: 0348 Copyright: Länsstyrelsen Kalmar län Författare:

Läs mer

Samordnare för våld i nära relation Slutrapport

Samordnare för våld i nära relation Slutrapport Slutrapport Kirsti Kanttikoski 2010-03-25 Sammanfattning I samband med att social- och äldrenämnden antog en plan för samverkan mellan socialtjänsten, andra myndigheter och frivilligorganisationer och

Läs mer

Samverkansparters Kvinnojouren, försörjningsstöd, jobbcenter, uppdragsenheten, socialkonsulenterna, socialjouren

Samverkansparters Kvinnojouren, försörjningsstöd, jobbcenter, uppdragsenheten, socialkonsulenterna, socialjouren Mottagningsgruppen Mottagningsgruppen tar emot alla typer av ärenden som är nya eller avslutas för mer än fyra månader sedan. En stor del av arbetet handlar om anmälningar och ansökningar som rör barn,

Läs mer

Ansökan ambitionshöjning Ungdomshälsan

Ansökan ambitionshöjning Ungdomshälsan Ansökan ambitionshöjning Ungdomshälsan Bakgrund/Problemformulering Under senare år har olika nationella utredningar visat att barns och ungdomars psykiska ohälsa har ökat, vilket utöver det psykiska lidandet

Läs mer

Värmdö kommun. Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning Revisionsrapport. Audit KPMG AB 13 december 2011 Antal sidor: 10

Värmdö kommun. Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning Revisionsrapport. Audit KPMG AB 13 december 2011 Antal sidor: 10 ABCD Värmdö kommun Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning Revisionsrapport Audit KPMG AB 13 december 2011 Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 2 2. Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Syfte

Läs mer

Fastställd av socialnämnden 2012-08-15, SN 193

Fastställd av socialnämnden 2012-08-15, SN 193 Fastställd av socialnämnden 2012-08-15, SN 193 Verksamhetsberättelse för Socialförvaltningens Barn- och familjeenhet år 2011 Viktiga händelser De två enheterna barn- och familjeenheten och socialförvaltningens

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6

Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2015-02-16 SN-2015/6 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

FOLKHÄLSOPLAN. För Emmaboda kommun 2013-2016. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-16, 100 registernr. 03.20.1

FOLKHÄLSOPLAN. För Emmaboda kommun 2013-2016. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-16, 100 registernr. 03.20.1 FOLKHÄLSOPLAN För Emmaboda kommun 2013-2016 Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-16, 100 registernr. 03.20.1 Hållbar och Hälsa Miljö tog initiativ till att en lokal folkhälsoprofil skulle tas fram, och

Läs mer

www.pwc.se Granskning av missbruksvården Lena Brönnert November 2013 Mjölby kommun

www.pwc.se Granskning av missbruksvården Lena Brönnert November 2013 Mjölby kommun www.pwc.se Granskning av missbruksvården Lena Brönnert November 2013 Mjölby kommun Innehåll 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Ekonomi. Verksamhetsberättelse 2013. Omsorgsnämnden

Ekonomi. Verksamhetsberättelse 2013. Omsorgsnämnden Verksamhetsberättelse 2013 Omsorgsnämnden Det ekonomiska resultatet för 2013 visar ett underskott mot budget med 10 Mkr. Personalkostnaderna inom Vård och omsorg står för den största delen av budgetunderskottet.

Läs mer

DRoGFöReByGGAnDe handlingsplan

DRoGFöReByGGAnDe handlingsplan Drogförebyggande Handlingsplan Sölvesborgs kommun innehåll Del 1 Tillsyn 5 Del 2 Förebyggande insatser 9 Del 3 Informations- och utbildningsinsatser 15 Del 4 Behandlande insatser 24 Kontakta oss 26 Denna

Läs mer

Ange datum. 1 (6) DELÅRSRAPPORT 2014 NÄMND: Socialnämnd FÖRVALTNING: Socialförvaltning Ordförande: Bo Brantmark Förvaltningschef: Lena Landström VERKSAMHET Vård och omsorg har ansvar för kommunens vårdboenden,

Läs mer

Riktlinjer för vuxna med beroendeproblem

Riktlinjer för vuxna med beroendeproblem Riktlinjer för vuxna med beroendeproblem Riktlinjer antagna av Socialnämnden den 20 december 2012 Reviderade 25 mars 2014 26 Innehållsförteckning Inledning...3 Målgrupp...3 Lagstiftning...3 Särskilda bestämmelser

Läs mer

Rapport angående Första linjen, Vänersborgs modellområde

Rapport angående Första linjen, Vänersborgs modellområde 2011-10-28 Rapport angående Första linjen, Vänersborgs modellområde SKL:s definition av Första linjen: Insatser vid ett indikerat problem, d v s när någon har ett problem som personen själv eller någon

Läs mer

Granskning av missbruksvården i Motala kommun

Granskning av missbruksvården i Motala kommun Revisionsrapport Granskning av missbruksvården i Motala kommun Juni 2008 Lena Brönnert Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och bedömning...3 2 Inledning...5 2.1 Bakgrund...5 2.2 Uppdrag och

Läs mer

Insatser för bostadslösa och hemlösa 2015, Stadsområdesförvaltning Väster

Insatser för bostadslösa och hemlösa 2015, Stadsområdesförvaltning Väster Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2015-11-02 Vår referens Alisa Burek Planeringssekreterare Alisa.Burek@malmo.se Tjänsteskrivelse Insatser för bostadslösa och hemlösa 2015, Stadsområdesförvaltning

Läs mer

Nationella psykiatrisamordningens definition på begreppet psykiskt funktionshinder.

Nationella psykiatrisamordningens definition på begreppet psykiskt funktionshinder. Med denna guide hoppas vi kunna ge dig den vägledande hjälp du behöver när du är i behov av stöd och hjälp. Vi som sammanställt guiden är Margareta Elmersjö: Insamling av material från Heby kommun och

Läs mer

Månadsrapport. Socialförvaltningen Juli 2015

Månadsrapport. Socialförvaltningen Juli 2015 Månadsrapport Socialförvaltningen Juli 2015 Innehållsförteckning 1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd... 3 1.1 Genomförda och planerade åtgärder som är inräknade i prognosen samt ekonomisk effekt...

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE SANNA 2009

VERKSAMHETSBERÄTTELSE SANNA 2009 1 Keith Alsterlind 2010-01-21 SANNA-teamet 031-366 75 26 VERKSAMHETSBERÄTTELSE SANNA 2009 1. VERKSAMHETENS UPPDRAG Uppdraget för SANNA är att organisera arbetsrehabiliteringen för Hisingsbor med missbruksproblematik

Läs mer

Förslag till årsredovisning 2010

Förslag till årsredovisning 2010 2011-02-17 1 (1) Kompetens- och arbetslivsnämnden Förslag till årsredovisning 2010 Dokumentet tas upp i KAN AU 110224 och i KAN 110311. Kompetens- och arbetslivsförvaltningen Anna Carlsson Nämndsekreterare

Läs mer

5.10 Regelbok Ungdomsmottagningar Primärvårdsprogram 2016

5.10 Regelbok Ungdomsmottagningar Primärvårdsprogram 2016 1 (5) 5.10 Regelbok Ungdomsmottagningar Primärvårdsprogram 2016 2 (5) 5.10 Ungdomsmottagningar 5.10.1 Inledning Ungdomsmottagningen riktar sig till ungdomar och bedrivs i samverkan med kommunen där landstinget

Läs mer

Budget för Järfälla Stöd och Behandling år 2015 med kommentarer

Budget för Järfälla Stöd och Behandling år 2015 med kommentarer Budget för Järfälla Stöd och Behandling år 2015 med kommentarer 1 Innehållsförteckning JÄRFÄLLA STÖD OCH BEHANDLING... 3 620011 LEDNING OCH ADMINISTRATION... 4 623011 FÖREBYGGARGRUPPEN... 5 623021 BEHANDLINGSGRUPPEN...

Läs mer

Riktlinjer för anhörigstöd

Riktlinjer för anhörigstöd Vård, omsorg och IFO Annelie Amnehagen annelie.amnehagen@bengtsfors.se Riktlinjer Antagen av Kommunstyrelsen 1(7) Riktlinjer för anhörigstöd 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Bakgrund... 3 2.1 Anhörigas

Läs mer

Projektförslag Bostad först

Projektförslag Bostad först SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Eiderbrant Ulf Datum 2016-03-30 Diarienummer SCN-2015-0096 Socialnämnden Projektförslag Bostad först Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta att godkänna förslag

Läs mer

FÖRSLAG 27 MARS 2011. Länsstrategi för missbruks- och beroendevård i Norrbotten

FÖRSLAG 27 MARS 2011. Länsstrategi för missbruks- och beroendevård i Norrbotten Länsstrategi för missbruks- och beroendevård i Norrbotten 1 Länsstrategi för missbruks- och beroendevård i Norrbotten Vägledande för arbetet med att ge stöd, vård och behandling till personer med riskbruk,

Läs mer

FÖRSLAG TILL DELÅRSBOKSLUT JANUARI AUGUSTI 2010 FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST

FÖRSLAG TILL DELÅRSBOKSLUT JANUARI AUGUSTI 2010 FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST Sidan 1 av 17 FÖRSLAG TILL DELÅRSBOKSLUT JANUARI AUGUSTI 2010 FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST FÖRSLAG TILL DELÅRSBOKSLUT JANUARI AUGUSTI 2010 FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST... 1 Styrelsen

Läs mer

Riktlinjer för vård av vuxna missbrukare

Riktlinjer för vård av vuxna missbrukare Handläggare Maria Degerman Omsorgschef 033-231334 maria.degerman@bollebygd.se FÖRSLAG DATERAT 2009-08-03 Riktlinje Fastställd av omsorgsnämnden 2009-09-24 xx 1 (10) Riktlinjer för vård av vuxna missbrukare

Läs mer

Stöd till barn, föräldrar och familjer inom socialtjänsten. Individ- och familjeomsorgen (Ifo)

Stöd till barn, föräldrar och familjer inom socialtjänsten. Individ- och familjeomsorgen (Ifo) Stöd till barn, föräldrar och familjer inom socialtjänsten Individ- och familjeomsorgen (Ifo) Föräldrar är barns viktigaste skyddsfaktor, det vet vi och det säger forskning som gjorts om föräldraskap.

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN 2016-2018

SOCIALNÄMNDEN 2016-2018 SOCIALNÄMNDEN 2016-2018 Ordförande Förvaltningschef Anna-Lena Andersson Denise Wallén Uppdrag Socialnämndens uppdrag är att verka för ekonomisk och social trygghet för kommunens invånare. Socialnämnden

Läs mer

Verksamhetsrapport 2002

Verksamhetsrapport 2002 Verksamhetsrapport 2002 Hälso- och sjukvårdsberedning Nord Uppdrag 2002 Hälso- och sjukvårdsberedningarna ansvarar för att utvärdera det strategiska målet för hälso- och sjukvård utifrån analyser av befolkningens

Läs mer

Budget och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår Socialnämnden Järfälla Stöd- och Behandling

Budget och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår Socialnämnden Järfälla Stöd- och Behandling Budget och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2013 Socialnämnden Järfälla Stöd- och Behandling Innehållsförteckning Järfälla Stöd och Behandling Sid 3 Väsentliga personalförhållanden

Läs mer

UPPDRAGSBESKRIVNING FÖR BARN OCH UNGDOMSPSYKIATRISK VERKSAMHET

UPPDRAGSBESKRIVNING FÖR BARN OCH UNGDOMSPSYKIATRISK VERKSAMHET Ärendenr UPPDRAG 2011-09-21 1 (8) UPPDRAGSBESKRIVNING FÖR BARN OCH UNGDOMSPSYKIATRISK VERKSAMHET 1 Mål och inriktning Barn och ungdomspsykiatrin skall uppfylla de förväntningar som ställs på en väl fungerande

Läs mer

Socialnämnden. Socialnämnden BUDGET 2011

Socialnämnden. Socialnämnden BUDGET 2011 Socialnämnden BUDGET 2011 Uppdrag Utifrån gällande lagstiftning och kommunala mål och riktlinjer ge vård, stöd och service till kommunens invånare inom områdena individ- och familjeomsorg, integration

Läs mer

Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa år 1 och 2

Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa år 1 och 2 Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa år 1 och 2 Kontaktperson Enhetschef Leif Jarlebring Box 24156 1054 51 Stockholm Telefon; direkt 508 10 345, mobil 070/45 10 345 E-post:

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ARBETET MOT MISSBRUK OCH BEROENDE

RIKTLINJER FÖR ARBETET MOT MISSBRUK OCH BEROENDE RIKTLINJER FÖR ARBETET MOT MISSBRUK OCH BEROENDE Gäller från 1 januari 2010 Allmänt Innehåll Kommunens Övergripande Avgränsning Missbruksvård riktlinjer vision mål i dokument utveckling Socialnämndens

Läs mer

Öppenvårdsinsatser för barn och unga i Lilla Edets kommun

Öppenvårdsinsatser för barn och unga i Lilla Edets kommun Öppenvårdsinsatser för barn och unga i Lilla Edets kommun Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 socialtjänstlagen, SoL, Barnuppdrag 16:1 Rapport 2008:34 Rapportnr: 2008:34 ISSN: 1403-168X Rapportansvariga:

Läs mer

Individ- och Familjeomsorg Socialtjänsten Timrå

Individ- och Familjeomsorg Socialtjänsten Timrå Individ- och Familjeomsorg Socialtjänsten Timrå Socialtjänstens uppdrag Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas - ekonomiska och sociala trygghet, - jämlikhet

Läs mer

Ärendet Beskrivning av behandlingsmodellen halvvägshus (hvh) Ärendeberedning Bakgrund

Ärendet Beskrivning av behandlingsmodellen halvvägshus (hvh) Ärendeberedning Bakgrund SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Eiderbrant Ulf Datum 2015-11-04 Diarienummer SCN-2015-0097 Socialnämnden Halvvägshus för personer med missbruksproblematik (ärendet överfört från NHO-2014-0250) Förslag

Läs mer

1(5) PROJEKTANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET FINSAM I ÖREBRO PROJEKTPLAN. Datum: 2009-03-09. Projektbenämning. LÖSA-implementering

1(5) PROJEKTANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET FINSAM I ÖREBRO PROJEKTPLAN. Datum: 2009-03-09. Projektbenämning. LÖSA-implementering Ansökan ställd av : ÖREBRO KOMMUN, ÖREBRO LÄNS LANDSTING, LOKALT FÖRSÄKRINGSCENTER ÖREBRO, ARBETSFÖRMEDLINGEN ÖREBRO SAMT STIFTELSEN ACTIVA ÖREBRO 1(5) PROJEKTANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET FINSAM I

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2014. BUP Sörmland

Kvalitetsbokslut 2014. BUP Sörmland Kvalitetsbokslut 2014 BUP Sörmland Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår verksamhet... 3 Trygga patienter... 4 Patienterfarenheter... 4 Smidig resa genom vården... 5 Tillgänglighet... 5 Patientsäkerhetsresultat...

Läs mer

Budget för Järfälla Stöd och Behandling år 2013 med kommentarer

Budget för Järfälla Stöd och Behandling år 2013 med kommentarer Budget för Järfälla Stöd och Behandling år 2013 med kommentarer Innehållsförteckning Sid 1-2 Järfälla Stöd och Behandling Sid 3 Ledning och administration Sid 4-7 Förebyggandegruppen Sid 8-10 Behandlingsgruppen

Läs mer

Ansökan om utvecklingsmedel 2010 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Ansökan om utvecklingsmedel 2010 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Sida 1 av 7 Ansökan om utvecklingsmedel 2010 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Så här hanterar du det elektroniska ansökningsformuläret Innan du börjar fylla i

Läs mer

Årsbokslut/verksamhetsberättelse 2014

Årsbokslut/verksamhetsberättelse 2014 Årsbokslut/verksamhetsberättelse 2014 Resultatenhet: 314 Beroendecentrum Stockholm (BCS) Sammanfattning av det gångna året Inom sektionen för akut- och heldygnsvård har delningen av avdelning 52/54 genomförts.

Läs mer

Narkotikakartläggning för 2010

Narkotikakartläggning för 2010 KARTLÄGGNING 1(11) Handläggare, titel, telefon Britt Birknert, programansvarig 11-152268 Socialnämnden Narkotikakartläggning för 21 Sammanfattning Kartläggningen är avgränsad till Norrköpings kommun. Myndigheter

Läs mer

Granskning om placeringar av barn och unga inom individ- och familjeomsorgen

Granskning om placeringar av barn och unga inom individ- och familjeomsorgen www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Granskning om placeringar av barn och unga inom individ- och familjeomsorgen Sölvesborgs kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning

Läs mer

s êç=á=î êäçëâä~ëë=ñ ê=píçåâüçäãë=ä~êå=çåü=ìåö~=

s êç=á=î êäçëâä~ëë=ñ ê=píçåâüçäãë=ä~êå=çåü=ìåö~= s êç=á=î êäçëâä~ëë=ñ ê=píçåâüçäãë=ä~êå=çåü=ìåö~= cçäâé~êíáéí=îáää== Ha vård i världsklass för de kroniskt och svårt sjuka barnen Införa nolltolerans mot köer - barn måste få vård utan väntan Stimulera

Läs mer

BROTTSFÖREBYGGARNA I GÄVLE

BROTTSFÖREBYGGARNA I GÄVLE BROTTSFÖREBYGGARNA I GÄVLE VERKSAMHETS- PLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 Brottsförebyggarna i Gävle (BIG) utgår i sitt arbete från att olika former av destruktivt beteende, från barn och ungdomars sida,

Läs mer

Ansökan om utvecklingsmedel för arbete mot prostitution och människohandel

Ansökan om utvecklingsmedel för arbete mot prostitution och människohandel Ansökan om utvecklingsmedel för arbete mot prostitution och människohandel Ansökan avser medel som ska fördelas under 2012 Så här hanterar du det elektroniska ansökningsformuläret Innan du börjar fylla

Läs mer

Arbets- och ansvarsbeskrivning för sjuksköterska/distriktssköterska i Kils kommun

Arbets- och ansvarsbeskrivning för sjuksköterska/distriktssköterska i Kils kommun SOCIALFÖRVALTNINGEN Medicinskt ansvarig sjuksköterska Annika Nilsson 2013-06-13 Arbets- och ansvarsbeskrivning för sjuksköterska/distriktssköterska i Kils kommun KVALIFIKATIONSKRAV Legitimerad sjuksköterska,

Läs mer

Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv

Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv Lars Högberg Februari 2012 2012-02-24 Lars Högberg Projektledare Carin Hultgren Uppdragsansvarig 2 Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

RIGA (Rätt insats Gemensamt Ansvar) Strängnäs kommun

RIGA (Rätt insats Gemensamt Ansvar) Strängnäs kommun Projektplan Strängnäs 150702 Projektnamn RIGA (Rätt insats Gemensamt Ansvar) Projektägare LSG Individ- och familjeomsorgen Datum 150702 Bakgrund Målgruppen för detta projekt är de klienter som söker ekonomiskt

Läs mer

1. Socialförvaltningens förslag till projektet bifalls. 2. Socialförvaltningen begär tilläggsanslag med 480 tkr till projektet.

1. Socialförvaltningens förslag till projektet bifalls. 2. Socialförvaltningen begär tilläggsanslag med 480 tkr till projektet. 1 (5) Socialkontoret Helena Paulsson Kommunstyrelsens förvaltning Ekonomiavdelningen Birgitta Hammar Ansökan om medel till utbildningssatsning inom Samtalsmetodik Motiverande Intervjuer (MI), riktad till

Läs mer

Revisionsrapport / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011. Eskilstuna kommun. Granskning av anhörigstöd

Revisionsrapport / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011. Eskilstuna kommun. Granskning av anhörigstöd Revisionsrapport / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011 Eskilstuna kommun Granskning av anhörigstöd Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) Plats och tid Paragrafen, kommunhuset Storuman 2013-02-20, kl 09.00 15.30. Ajournering för partivisa överläggningar 11.30 12.00. Beslutande Monica Beije (M) Håkan Rombe

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2011 BUP NLN, KSK

Kvalitetsbokslut 2011 BUP NLN, KSK Kvalitetsbokslut 2011 BUP NLN, KSK Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 4 Organisation / Kompetens... 5 Verksamhetens uppdrag... 7 Måluppfyllelse... 9 Tillgänglighet... 10 Medicinska resultat...

Läs mer

Socialnämnden Budget 2016 2017 med plan för 2018 2019

Socialnämnden Budget 2016 2017 med plan för 2018 2019 1 Socialnämnden Budget 216 217 med plan för 218 219 Nämndens prioriterade frågor och utmaningar 216 217 Den stadiga befolkningsökningen i kommunen medför en ökning av antalet personer som är i behov av

Läs mer

Kvartalsrapport Januari-Mars 2015 Samordningsförbundet Göteborg Centrum

Kvartalsrapport Januari-Mars 2015 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Tjänsteutlåtande 2015-04-23 Diarienummer:0008/15 Förbundschef: Veronica Strömsten tel:031 366 46 57 Postadress: Kvartalsrapport Januari-Mars 2015 Samordningsförbundet Göteborg Centrum 1. Inledning Samordningsförbundet

Läs mer

Ett samverkansprojekt mellan Kriminalvården, Arbetsförmedlingen och Umeå kommun. Årsrapport 2007

Ett samverkansprojekt mellan Kriminalvården, Arbetsförmedlingen och Umeå kommun. Årsrapport 2007 Ett samverkansprojekt mellan Kriminalvården, Arbetsförmedlingen och Umeå kommun. Årsrapport 2007 2007-03-01 2007-12-31 Rapporten sammanställd av: Wilhelm Franklin Cecilia Ökvist Lennart Persson På uppdrag

Läs mer

Samverkande verksamheters ansvarsområden

Samverkande verksamheters ansvarsområden Bilaga till överenskommelse 8 Samverkande verksamheters ansvarsområden Hälso- och sjukvård Primärvården För primärvården åvilar medicinskt ansvar enligt primärvårdens basåtagande. Den familjeläkare som

Läs mer

Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden (BAS)

Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden (BAS) STYRDOKUMENT 1(9) Beteckning Dnr Bas 2013/129 Godkänd/ansvarig Budgetförslag 1, 2014 Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden (BAS) Uppdraget Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden

Läs mer

Verksamhetsplan för Huddinge brottsförebyggande råd 2014

Verksamhetsplan för Huddinge brottsförebyggande råd 2014 VERKSAMHETSPLAN 131111 KS-2013/1130.173 1 (7) HANDLÄGGARE Linda Lindblom 08-535 302 86, 0708-790 588 linda.lindblom@huddinge.se Huddinge brottsförebyggande råd Verksamhetsplan för Huddinge brottsförebyggande

Läs mer

En drogfri miljö. Drogpolicy

En drogfri miljö. Drogpolicy En drogfri miljö Drogpolicy Denna policy gäller för kommunala och fristående grundskolor, gymnasieskolor och gymnasiesärskolan i Kungsbacka kommun från och med vårterminen 2012 kungsbacka kommun Målsättning

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2014

Verksamhetsplan och budget 2014 Samordningsförbund Välfärd i Nacka Verksamhetsplan och budget 2014 Samordningsförbund Välfärd i Nacka Org.nr 222000-2774 Innehåll Uppdrag... 3 Samordningsförbundet Välfärd i Nacka ska verka för att...

Läs mer

Strömbackaskolan läsåret 2015-2016. Handlingsplan mot droger

Strömbackaskolan läsåret 2015-2016. Handlingsplan mot droger Strömbackaskolan läsåret 2015-2016 Handlingsplan mot droger! Piteå maj 2015, Piteå kommun Strömbackaskolan. Handlingsplan mot droger I detta dokument avses med ordet drog, alkohol, narkotika, icke medicinsk

Läs mer

Verksamhetsberättelse Socialnämnden Stöd och Behandling

Verksamhetsberättelse Socialnämnden Stöd och Behandling 20112011 Verksamhetsberättelse 2012 Socialnämnden Stöd och Behandling 1 Innehållsförteckning Järfälla Stöd och Behandling sid 3 Väsentliga personalförhållanden sid 4-6 Ledning och administration sid 7

Läs mer

PROGRAM FÖR GEMENSAMMA INSATSER

PROGRAM FÖR GEMENSAMMA INSATSER Närvård i Sörmland Kommuner - Landsting i samverkan PROGRAM FÖR GEMENSAMMA INSATSER till psykiskt funktionshindrade samt personer med beroende-/missbruksproblematik som bor i Eskilstuna och Strängnäs kommuner

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt. Hultsfreds kommun

Alkohol- och drogpolitiskt. Hultsfreds kommun Alkohol- och drogpolitiskt program för Hultsfreds kommun Arbeta fram strategier tegier för att t senare- lägga alkoholdebuten hos ungdomar Att t nedbringa den totala konsumtionen av alkohol Att t kraf

Läs mer

Samordningsförbundet Göteborg Väster Tjänsteutlåtande Dnr 2012/ Karin Martinsson Styrelsemöte 2012 11 22 Pkt 5. Budget 2013

Samordningsförbundet Göteborg Väster Tjänsteutlåtande Dnr 2012/ Karin Martinsson Styrelsemöte 2012 11 22 Pkt 5. Budget 2013 Samordningsförbundet Göteborg Väster Tjänsteutlåtande Dnr 2012/ Karin Martinsson Styrelsemöte 2012 11 22 Pkt 5 Budget 2013 I detta tjänsteutlåtande lämnas förslag till budget för Samordningsförbundet Göteborg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-11-07 1 Innehållsförteckning Ärende 112 Individärende... 3 113 Individärende... 4 114 Individärende... 5 115 Månadsuppföljning oktober... 6 116 Riskanalys sjuksköterskor natt... 7 117 Tillägg till

Läs mer

Sammanfattning av Norrköpings socialkontors internutredning med anledning av sextonåringens dödsfall 17 januari 2008

Sammanfattning av Norrköpings socialkontors internutredning med anledning av sextonåringens dödsfall 17 januari 2008 1(6) Sammanfattning av Norrköpings socialkontors internutredning med anledning av sextonåringens dödsfall 17 januari 2008 Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Norrköpings kommun Generalsgatan

Läs mer

Tio frågor om alkohol, narkotika, doping och sex

Tio frågor om alkohol, narkotika, doping och sex Tio frågor om alkohol, narkotika, doping och sex Enkätundersökning om studenters kunskaper och attityder Jan Johansson, Högskolan Jönköping Therese Rostedt, Landstinget i Jönköpings län 2014-05-21 Innehållsförteckning

Läs mer

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till överföring av budgetavvikelser i 2013 års bokslut

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till överföring av budgetavvikelser i 2013 års bokslut sid 1 (5) Tjänsteskrivelse 2014-01-30 Kommunstyrelsen Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till överföring av budgetavvikelser i 2013 års bokslut Sammanfattning Enligt kommunfullmäktiges beslut om

Läs mer

Lightmottagningar för unga vuxna. Svar på skrivelse från Karin Rågsjö (v) och Jackie Nylander (v).

Lightmottagningar för unga vuxna. Svar på skrivelse från Karin Rågsjö (v) och Jackie Nylander (v). SOCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGEN KUNDORIENTERADE VERKSAMHETER 2007-09-20 SID 1 (5) 2007-08-21 Handläggare: Anette Necander Telefon: 08-508 25 251 Till Socialtjänstnämnden Lightmottagningar för unga vuxna. Svar

Läs mer

Presentation av det förebyggande arbetet i Åtvidabergs kommun, 2007

Presentation av det förebyggande arbetet i Åtvidabergs kommun, 2007 Presentation av det förebyggande arbetet i Åtvidabergs kommun, 2007 Bakgrund Åtvidabergs kommun tilldelades statligt bidrag för att anställa en drogsamordnare. Samordnaren påbörjade sitt arbete den 15

Läs mer

Stödteam för familjer med barn/ungdomar med funktionsnedsättning och social problematik

Stödteam för familjer med barn/ungdomar med funktionsnedsättning och social problematik TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-04 Dnr: 2012/128-IFN-721 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden Stödteam

Läs mer

Samverkan och helhetssyn för barnets bästa. Primärvården Göteborg och Primärvården Södra Bohuslän Beroendekliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Samverkan och helhetssyn för barnets bästa. Primärvården Göteborg och Primärvården Södra Bohuslän Beroendekliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset Samverkan och helhetssyn för barnets bästa Primärvården Göteborg och Primärvården Södra Bohuslän Beroendekliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset Primärvård Mödra/Barnhälsovårdsteamet i Haga Psykiatri

Läs mer

Daglig rökning i 6 månader eller regelbundet i 2 år

Daglig rökning i 6 månader eller regelbundet i 2 år Christer Åkerlund Vilka kort- och långsiktiga behandlingsinsatser skall erbjudas och av vem? Hur ser evidensen ut för olika behandlingsmodeller. Hur fungerar haschavvänjningsprogrammet, HAP? Hur kan samarbetet

Läs mer

Cirkulärnr: 2001:29 Diarienr: 2001/0399 Handläggare: Gigi Isacsson Sektion/Enhet: Socialtjänst, skydd och säkerhet Datum: 2001-02-22 Mottagare:

Cirkulärnr: 2001:29 Diarienr: 2001/0399 Handläggare: Gigi Isacsson Sektion/Enhet: Socialtjänst, skydd och säkerhet Datum: 2001-02-22 Mottagare: Cirkulärnr: 2001:29 Diarienr: 2001/0399 Handläggare: Gigi Isacsson Sektion/Enhet: Socialtjänst, skydd och säkerhet Datum: 2001-02-22 Mottagare: Socialnämnd el motsvarande Individ-/och familjeomsorg Rubrik:

Läs mer

Nyhetsbrev Missbruk och Socialtjänstpsykiatri Nr. 2 2009. Evidensbaserad praktik i Nordväst inte bara en fråga om metoder!.

Nyhetsbrev Missbruk och Socialtjänstpsykiatri Nr. 2 2009. Evidensbaserad praktik i Nordväst inte bara en fråga om metoder!. Nyhetsbrev Missbruk och Socialtjänstpsykiatri Nr. 2 2009 Evidensbaserad praktik i Nordväst inte bara en fråga om metoder!. Inledning Studiecirklarna som avslutades på FoU- Nordväst i februari 2009 syftade

Läs mer

Datum 2015-06-01. Kommunfullmäktiges mål Livskvaliteten för medborgarna i Bengtsfors kommun ska förbättras.

Datum 2015-06-01. Kommunfullmäktiges mål Livskvaliteten för medborgarna i Bengtsfors kommun ska förbättras. 1(7) Mål för år 2016 Hållbar utveckling För att kommunen ska kunna växa och utvecklas krävs att vi tar tillvara hela befolkningens kunskaper och kompetens. Varje individ ska utifrån sina egna förutsättningar

Läs mer

ABCD. Tranås kommun. Granskning av socialnämnden Försörjningsstöd och arbetsmarknadsarbete. KPMG 12 november Tommy Nyberg. 2014-11-03 Antal sidor:12

ABCD. Tranås kommun. Granskning av socialnämnden Försörjningsstöd och arbetsmarknadsarbete. KPMG 12 november Tommy Nyberg. 2014-11-03 Antal sidor:12 Granskning av socialnämnden Försörjningsstöd och arbetsmarknadsarbete KPMG 12 november Tommy Nyberg 2014-11-03 Antal sidor:12 Tranås Kommun Granskning av socialnämnden försörjningsstöd 2014-11-03 Innehåll

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Hemön, kl. 08:30-10:55 Beslutande Jan Hallström (FP) ordförande Janne Jansson (S) vice ordförande Leif Johansson (S) ledamot May-Brith Jansson (C)

Läs mer

Utskottet för omsorg 2013-10-15. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 3 2013-10-15 8:30-12.35

Utskottet för omsorg 2013-10-15. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 3 2013-10-15 8:30-12.35 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 3 2013-10-15 8:30-12.35 Beslutande Anders Wingård (Fpo) tjänstg. ers Johan Stein (C) Eva Skoglund (S) tjänstg. ers. för Lotta Husberg (S) Bertil Olsson (S) för

Läs mer

Rapport försörjningsstöd

Rapport försörjningsstöd Sida TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Datum 2011-03-07 Referens IFO/Omvårdnadsförvaltningen Helen Holmgren Kommunstyrelsen Socialnämnden Rapport försörjningsstöd Sammanfattning Denna rapport är den första av rapporterna

Läs mer

Invånarantal 21 348 (SCB 2005) Utrikes födda 18% (SCB 2004) Förvärvsarbetande (SCB 2004) 20 24 år 61% 20 64 år 79%

Invånarantal 21 348 (SCB 2005) Utrikes födda 18% (SCB 2004) Förvärvsarbetande (SCB 2004) 20 24 år 61% 20 64 år 79% Nulägesbeskrivning Invånarantal 21 348 (SCB 2005) Storlek 236 km2 Utrikes födda 18% (SCB 2004) Förvärvsarbetande (SCB 2004) 20 24 år 61% 20 64 år 79% Arbetssökande (SCB 2004-03) 20 64 år 4 Därav öppet

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.31

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.31 Lokalt program Alkohol-, narkotika-, dopning- och tobaksförebyggande arbete i Kungsörs kommun 2015-2017 Antaget av kommunfullmäktige 2015-02-07, 12 Innehållsförteckning REGIONAL OCH LOKAL STRUKTUR... 2

Läs mer

Förlängning av missbrukspolicyn med komplettering dopning - remiss från kommunstyrelsen

Förlängning av missbrukspolicyn med komplettering dopning - remiss från kommunstyrelsen Norrmalms stadsdelsförvaltning Socialtjänstavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2014-02-21 Handläggare Gunilla Schedin Telefon: 08-508 09 277 Till Norrmalms stadsdelsnämnd Förlängning av missbrukspolicyn

Läs mer

Samspelet Stegen. Generell verksamhetsplan för Stegen med lokala förutsättningar per kommun

Samspelet Stegen. Generell verksamhetsplan för Stegen med lokala förutsättningar per kommun Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2011-12-18 1(8) Verksamhetsplan Samspelet Stegen Meta Fredriksson - Monfelt Förbundschef 054-540 50 44, 070-6909083 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Samspelet

Läs mer

1. Slutrapport till länsstyrelsen om Fridaprojektet

1. Slutrapport till länsstyrelsen om Fridaprojektet VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2012-11-20 DNR SN 2011.069 DAVID MATSCHECK SID 1/1 UTREDARE 08/587 854 60 DAVID.MATSCHECK@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Slutrapport till

Läs mer