SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (12) JÖNKÖPINGS KOMMUN Skol- och barnomsorgsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-01-26 1 (12) JÖNKÖPINGS KOMMUN Skol- och barnomsorgsnämnden"

Transkript

1 1 (12) Plats och tid Wilhelm Thamsalen, Stadshuset, Huskvarna, kl. 13:00 17:00 Beslutande AnneMarie Grennhag (M), ordförande Laila Wiman Larsson (M), ersätter Thomas Bäuml (M) t.o.m. kl. 13:25 1 Thomas Bäuml (M), närvarande fr.o.m. kl. 13:25 1 Marie Lundberg (M) Reidar Rönnecke (M) Lennart Erlandsson (KD), ersätter Simon Rundqvist (KD) t.o.m. kl. 13:15 1 Simon Rundqvist (KD), närvarande fr.o.m. kl. 13:15 1 Stina Sinclair (KD) Sara Pettersson (KD) Kjell Krantz (FP), ersätter Magnus Sandberg (C) t.o.m. kl. 13:10 1 Stefan Gustavsson (C), ersätter Magnus Sandberg (C) fr.o.m. kl. 13:10 1 Bertil Rylner (FP) Magnus Rydh (S) Michael Wilhelmsson (S), ersätter Gunilla Karlsson (S) t.o.m. kl. 15:50 1 Gun Lusth (M), ersätter Gunilla Karlsson (S) fr.o.m. kl. 15:50 2 Faraon Koj (S), ersätter Pelle Nordin (S) t.o.m. kl. 13:15 1 Pelle Nordin (S), närvarande kl. 13:15 16: Ghada Melle (S), ersätter Carina Sjögren (S) Martina Poulsen (KD), ersätter Magnus Johansson (S) t.o.m. kl. 13:15 1 Faraon Koj (S), ersätter Magnus Johansson (S) fr.o.m. kl. 13:15 1 Tomas Tyngel (KD), ersätter Anne Falk (V) Övriga närvarande Gun Lusth (M), närvarande fr.o.m. kl. 13:50 1 Laila Wiman Larsson (M) Lennart Erlandsson (KD) forts. sid. 2 Utses att justera Magnus Rydh (S) Paragrafer 1 9 Justeringens plats och tid Stadshuset, Huskvarna, den 29 januari 2010, kl. 16:00 Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Anne-Marie Roman AnneMarie Grennhag Magnus Rydh Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Skol- och barnomsorgsförvaltningen, Stadshuset, Huskvarna Underskrift Anne-Marie Roman

2 2 Övriga närvarande Martina Poulsen (KD) Kjell Krantz (FP) Eva Mogren (FP), närvarande fr.o.m. kl. 13:10 1 Stephan Rapp, skoldirektör Erik Wargren, biträdande skoldirektör Bo Törnblad, chef skol- och barnomsorgsenheten, närvarande 1 Bo Fröderberg, ekonomichef, närvarande t.o.m. 6 Marie Söderberg, personalchef Åke Andersson, planeringschef Susanne Törnvall, chef barn- och elevhälsoenheten, närvarande 1 Susanne Kelly, fastighetschef tekniska kontoret, närvarande 1 Per Lantz, utredare stadskontoret, närvarande 1 Lena Stålenbring, placeringssamordnare, närvarande 1 Stefan Hagström, gymnasiechef Bäckadalsgymnasiet, närvarande 1 Ulf Grahnat, projektledare, närvarande 1 Monica Lundkvist, personalstrateg, närvarande 4 Cecilia Grammatico, PA-konsult, närvarande 4 Peder Björklund, säkerhetsstrateg, närvarande 9 Anne-Marie Roman, chefssekreterare/nämndsekreterare

3 3 Innehåll Sida 1 Informationsärenden 4 2 Meddelanden 5 3 Anmälan om delegationsbeslut 6 4 Riktlinjer för hantering av omflyttning 7 5 Lokalanpassningar för särskolans verksamhet 8 6 Attestlista 2010 med internbudget 9 7 Ribbaskolans rektorsenhet modellskola i Jönköpings kommun 10 8 Kurser/konferenser 11 9 Informationsärenden 12

4 4 1 Informationsärenden Byggnation och miljö Fastighetschef Susanne Kelly informerar om de lagar och kommunala styrdokument Tekniska kontoret har att följa vid nyproduktion av kommunala fastigheter, t.ex. förskolor. Rapport från Nätverket Väl mätt Utredare Per Lantz och placeringssamordnare Lena Stålenbring presenterar den jämförelse av kommuners förskoleverksamhet ur ett medborgarperspektiv som genomförts inom ramen för Nätverket Väl mätt. I nätverket ingår förutom Jönköpings kommun ytterligare sju av landets kommuner. En till en -projektet Gymnasiechef Stefan Hagström redogör för En till en -projektet som innebär att varje elev och lärare har tillgång till en egen bärbar dator. Projektet genomförs under innevarande läsår och involverar elever i årskurs 1 på hotell- och restaurangprogrammet på Bäckadalsgymnasiet och handels- och administrationsprogrammet på Sandagymnasiet. Syftet är att alla elever och all personal ska ha tillgång till en bärbar dator som ett redskap i lärplattformen. Projektet ska också utreda om en till en -lösningen kan utveckla nya pedagogiska metoder och effektivisera verksamheten. Modellområdesprojektet nulägesanalys Projektledare Ulf Grahnat redovisar en nulägesrapport gällande arbetet inom modellområdesprojektet. Syftet är att barns och ungdomars psykiska hälsa ska mötas med en helhet. Sedan projektets start i augusti 2009 har bl.a. en kartläggning av nuläget, dialogkonferenser och faktainsamling genomförts. I det fortsatta arbetet ska praktiskt fungerande modeller för arbets- och samverkansmetoder tas fram. Pedagogiska resultat i grundskolan Enhetschef Bo Törnblad redovisar pedagogiska resultat på rektorsenheter höstterminen 2008, vårterminen 2009 och höstterminen Sammanställningen visar ämnesvis det antal elever som har nått eller beräknas nå målen i årskurs 3, årskurs 5 respektive årskurs 9 i den kommunala skolan. Enhetschef Susanne Törnvall redovisar pedagogiska resultat i särskolan årskurs Målen i särskolan är satta utifrån elevens egna förutsättningar.

5 5 2 Meddelanden s beslut Upprättad redovisning godkänns.

6 6 3 Anmälan om delegationsbeslut s beslut Upprättad redovisning godkänns.

7 7 4 Riktlinjer för hantering av omflyttning Sbn/2009: Sammanfattning fastställde vid sammanträde , 26, riktlinjer för bemanningsplanering och hantering av intern övertalighet. Då skol- och barnomsorgsförvaltningen står inför ett omfattande omställningsarbete finns behov av att göra vissa justeringar av riktlinjerna. En viktig förändring är att lämna begreppet intern övertalighet och i stället tala om omflyttning. Beslutsunderlag Skol- och barnomsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse Bilaga 1: Riktlinjer för hantering av omflyttning Bilaga 2: Blanketter för redovisning av omflyttning och personalbehov Förslag till skol- och barnomsorgsnämnden Riktlinjer för hantering av omflyttning fastställs. MBL-behandling Överläggning i den centrala samverkansgruppen har genomförts. SKOL- OCH BARNOMSORGSNÄMNDENS BEHANDLING Skol- och barnomsorgsförvaltningen redovisar vid dagens sammanträde en reviderad bilaga 1 till tjänsteskrivelsen, daterad. s beslut Riktlinjer för hantering av omflyttning fastställs. Beslutet expedieras till: Skoldirektör Områdeschefer Personalchef

8 8 5 Lokalanpassningar för särskolans verksamhet Sbn/2009: Sammanfattning Vid skol- och barnomsorgsnämndens sammanträde beslutades att särskolans träningsklasser skall lokaliseras till Sanda gymnasieskola. I ett första steg kommer detta att ske genom att den paviljong där verksamheten idag bedrivs flyttas till området kring Sanda. Därför begär skol- och barnomsorgsförvaltningen att de kostnader som uppstår i samband med detta får belasta 2010 års anslag för lokalanpassningar. Beslutsunderlag Skol- och barnomsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse Bilaga till skol- och barnomsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse Skrivelse från tekniska kontoret Förslag till skol- och barnomsorgsnämnden En paviljong för särskolans träningsklasser åldrarna år etableras i anslutning till Sanda gymnasieskola. Genomförandet beställs av tekniska nämnden enligt upprättat lokalprogram. Investeringskostnaderna på tkr belastar 2010 års ramanslag för lokalanpassningar. De ökade hyreskostnaderna finansieras inom skol- och barnomsorgsnämndens budget. SKOL- OCH BARNOMSORGSNÄMNDENS BEHANDLING s beslut En paviljong för särskolans träningsklasser åldrarna år etableras i anslutning till Sanda gymnasieskola. Genomförandet beställs av tekniska nämnden enligt upprättat lokalprogram. Investeringskostnaderna på tkr belastar 2010 års ramanslag för lokalanpassningar. De ökade hyreskostnaderna finansieras inom skol- och barnomsorgsnämndens budget. Beslutet expedieras till: Tekniska nämnden Kommunstyrelsen

9 9 6 Attestlista 2010 med internbudget Sbn/2009: Sammanfattning Resurserna till rektorsenheterna har fördelats i enlighet med fastställt resursfördelningssystem. Därefter har en intern fördelning av tillgängliga resurser skett på respektive rektorsenhet. Förutom en upprättad internbudget innehåller ärendet en förteckning över behöriga beslutsattestanter för respektive rektorsenhet/stabsenhet. Beslutsunderlag Skol- och barnomsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga Attestliggare elektronisk fakturahantering, Inköp och Faktura (IoF) Internbudget för respektive rektorsenhet/stabsenhet. Förslag till skol- och barnomsorgsnämnden Nämnden föreslås godkänna upprättad attestlista 2010 med internbudget inkl. föreslagna tillägg. Nämnden föreslås vidare godkänna upprättad attestliggare för elektronisk fakturahantering, Inköp och Faktura (IoF). SKOL- OCH BARNOMSORGSNÄMNDENS BEHANDLING s beslut Upprättad attestlista 2010 med internbudget inkl. föreslagna tillägg godkänns. Upprättad attestliggare för elektronisk fakturahantering, Inköp och Faktura (IoF) godkänns. Beslutet expedieras till: Stadskontoret Kommunrevisionen

10 10 7 Ribbaskolans rektorsenhet modellskola i Jönköpings kommun Sbn/2009: Sammanfattning har beslutat att verka för att en modellskola med nära anknytning till forskning startas i Jönköpings kommun. föreslås besluta att utse Ribbaskolans rektorsenhet till modellskola. Beslutsunderlag Skol- och barnomsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse Förslag till skol- och barnomsorgsnämnden Ribbaskolans rektorsenhet utses till modellskola i Jönköpings kommun med start fr.o.m. höstterminen MBL-behandling Överläggning i den centrala samverkansgruppen har genomförts. SKOL- OCH BARNOMSORGSNÄMNDENS BEHANDLING s beslut Ribbaskolans rektorsenhet utses till modellskola i Jönköpings kommun med start fr.o.m. höstterminen Beslutet expedieras till: Områdeschef skolområde Öster Ribbaskolans rektorsenhet

11 11 8 Kurser/konferenser Sbn/2007: Måluppfyllelsekonferenser Skol- och barnomsorgsförvaltningen genomför den mars 2010 uppföljningskonferenser utifrån pedagogiska resultat i årskurs 1 7 och betyg årskurs 8 9 samt pedagogiska resultat i särskolan höstterminen s beslut Tre representanter från vardera majoriteten och oppositionen ges möjlighet att delta i uppföljningskonferenserna.

12 12 9 Informationsärenden Aktuellt från enheterna Planeringsenheten Säkerhetsstrateg Peder Björklund informerar om nuläget när det gäller installation av direktkopplat brandlarm och inbrottslarm i kommunens skolor. Vidare informerar Peder Björklund om pågående besiktning av skolornas toalettutrymmen. Förvaltningsledningen Biträdande skoldirektör Erik Wargren informerar om att HLK (Högskolan för lärande och kommunikation) har fått uppdraget att utvärdera den specialpedagogiska verksamheten på rektorsenheterna och det gemensamma resursteamet. Vidare rapporterar Erik Wargren från ett möte med Barn- och elevombudet (BEO) angående en skadeståndsfråga. Skoldirektör Stephan Rapp informerar om att en granskning av särskolan pågår på uppdrag av kommunrevisionen. Stephan Rapp informerar vidare om att diskussioner förs kring införandet av den nya gymnasieskolan, GY 2011, och förslag till programplaceringar på de kommunala gymnasieskolorna. En gymnasieskola föreslås ta emot årskurs 9-elever med behov av kompletteringar inför vidare studier. Rapport från kurser/konferenser/möten AnneMarie Grennhag (M) och Magnus Rydh (S) rapporterar från ett möte med rektorer och personal med anledning av resultat i nationella prov årskurs 5. Rapport från de geografiska utskotten Geografiska utskottet för skolområde Öster Reidar Rönnecke (M) rapporterar från utskottets träff den 22 januari 2010 förlagd till Lekerydsskolan. Utskottet informerades bl.a. om skolans ordningsregler och integrationsarbete. Geografiska utskottet för skolområde Väster Bertil Rylner (FP) rapporterar från utskottets träff med områdets skolledare, den 17 december 2009, då bl.a. trygghet och måluppfyllelse diskuterades. Geografiska utskottet för skolområde Söder Simon Rundqvist (KD) rapporterar från utskottets träff med områdets elevhälsopersonal, den 15 januari Simon Rundqvist (KD) rapporterar även från mötet den 17 december 2009 med områdets skolledare.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-02-22 1 (16) JÖNKÖPINGS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-02-22 1 (16) JÖNKÖPINGS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden 1 (16) Plats och tid Wilhelm Thamsalen, Stadshuset, Huskvarna, kl. 13:00 16:50 Beslutande AnneMarie Grennhag (M), ordförande Thomas Bäuml (M) Marie Lundberg (M) Tobias Stomilovic (M) Torbjörn Eklund (KD)

Läs mer

JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Äldrenämnden 2011-05-18

JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Äldrenämnden 2011-05-18 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl. 13:00-17:45 Beslutande Eva Stråth (KD) ordförande Ylva Larsson (M) ersätter Thomas Bäuml (M)

Läs mer

Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M)

Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 17.50 Beslutande Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1 Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1 Plats och tid Konferensrum Gunnarsbyskolan, Charlottenberg kl 13.00-17.10 Beslutande Övriga deltagare Annika Hugne (C), ordförande Birgitta Olsson (M) Frida

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-12-15 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-12-15 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-12-15 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 09:00-12:15 Beslutande Kjell Kaså (C), ordförande Sven Callenberg (C) Ann-Louise Svensson (C), från kl. 10:00, från 129 Anders Hansson

Läs mer

Simon Sjögren (KD) Tjänstgörande ersättare Robin Karlsson (FP) Tjänstgörande ersättare

Simon Sjögren (KD) Tjänstgörande ersättare Robin Karlsson (FP) Tjänstgörande ersättare 1(11) Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl. 16.00 17.50 Beslutande Ledamöter Therese Gustafsson (FP) ordförande Daniel Markstedt (S) Jörgen Berglund (M) Ulla-Britt Svensson

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2007-10-09 1-29

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2007-10-09 1-29 2007-10-09 1-29 Plats och Tid Stadshuset 13.30-17.10 Beslutande Kurt Svensson (c), ordförande Kjell Kaså (c) Anne Sörqvist (c) Thomas Fridlund (c) Ulla-Britt Johansson (c) Christer Törnell (kd) Gustav

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Idrottsgatan 7, Vänersborg. Gisela Holtersson

Idrottsgatan 7, Vänersborg. Gisela Holtersson Gymnasienämnden 2009-12-08 1 (12) Plats Idrottsgatan 7, Vänersborg Tid Tisdagen den 8 december 2009, kl 14.00-16.00. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, torsdagen den 16:e april 2015 kl. 13:30 18:15 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare Alf

Läs mer

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30)

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30) Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30) Plats och tid Kommunkontoret, stora sammanträdesrummet, torsdag den 22 november 2012 kl. 08.00-14.10. Ajournering för lunch kl. 12.30-13.20. Beslutande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 11:10 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg, (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M), vice ordförande Peder Griph, (S) Marianne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30 Kommunfullmäktige Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 30 mars 2015, kl 18:30-21:15 Beslutande Ordföranden Peter Helander samt 36 ledamöter och 3 tjänstgörande

Läs mer

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor Utbildning. Carina Törnell

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor Utbildning. Carina Törnell Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Öströn, kl 13.00-16.10 Beslutande Anette Karlsson (M) ordförande Lennart Daghed (FP) 1:e vice ordförande Sture Pettersson (S) 2:e vice

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-05-13 Innehåll 115 Bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB... 152 116 Bolagsordning för Mullsjö Energi & Miljö AB... 154 117 Näringslivsrapport... 156 118 Tillkommande/utgående

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 17.00-20.20 Beslutande Annika Holmstrand (c) ordförande Karl-Erik Andersson (c) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 11.

Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 11. KALLELSE Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2014-06-26 Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning,

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1 Plats och Tid Norrtull, kl. 09:00 12:15 Beslutande Kjell Kaså (C), ordförande Sven Callenberg (C) Ann-Louise Svensson (C) Anders Hansson (C) Harald Hårdstedt (KD),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Spinnerskan i Mark AB 2014-05-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Spinnerskan i Mark AB 2014-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Plats och tid Örestensrummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 12.00 Beslutande M Tomas Johansson S C S KD Barbro Petersson Anders Andersson Christopher Thorsson Ola Andreasson

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01 Sida 1 Sammanträdesdatum 2010-02-01 Plats och tid Kommunkontoret kl. 08.30-12:25 Beslutande Christer Aronsson (C), ordförande Barbro Gustafsson (M) Maria Radivoj (S) Gunilla Hermansson (KD) Martin Alfborger

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-04-06 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-17.15 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-04-15 1 (15) Birgitta Gunnarsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-04-15 1 (15) Birgitta Gunnarsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2013-04-15 1 (15) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 9:30-16.05 Plats och tid Beslutande Cecilia Vilhelmsson (S) ordförande, Monika Gideskog (M), Thony Andersson (S), Kjell Gustafsson

Läs mer

JÖNKÖPINGS KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-09-17. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

JÖNKÖPINGS KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-09-17. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag JÖNKÖPINGS KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-09-17 1 Plats och tid Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl 13.00-16.10 Beslutande Ola Nilsson (KD) ordförande Anders Carlsson (M)

Läs mer

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun)

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360 Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) Tid och plats Kun kl 10.00 Kommunfullmäktigesalen Kun Bil Au

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07 1 (27) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan 14.00 17.35. Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-25 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-25 1 2014-02-25 1 Tid och plats Beslutande Kl. 15.00-18.30 i Sjuntorpsrummet, Stadshuset Mats Wiking (S) ordförande Annelie Fredriksson (S) 1:e vice ordf Remigiusz Bielinski (M) 2:e vice ordf Jorge Pereira

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer