Kerstin Olsson. Peter Jutterström. Marcus Fredriksson. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Utbildningsförvaltningen, Stadshuset, Huskvarna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kerstin Olsson. Peter Jutterström. Marcus Fredriksson. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Utbildningsförvaltningen, Stadshuset, Huskvarna"

Transkript

1 1 (28) Plats och tid Stadshuset, Wilhelm Thamsalen, Stadshuset, Huskvarna kl Beslutande Peter Jutterström (M), ordförande Jacob Öberg (M), 78-98, kl Albert Åhs (M) Saddia Hidalgo-Larsson (KD) Kjell Olsson (KD) Bertil Rylner (FP) Bodil Käll (C) Tord Sundqvist (S) Katja Öz (S) Marcus Fredriksson (S) Irada Söderberg (S) Priya Joshi (M) som ersättare för Jacob Öberg 99, kl Övriga närvarande Priya Joshi (M) 78-99, kl Johanna Nilsson (C) Christer Roos (S) Anna Gunnarsson (S) Stephan Rapp, utbildningsdirektör, 78-99, kl Peter Lindström, bitr utbildningsdirektör Bo Fröderberg, ekonomichef, 78-99, kl Kenny Andersson, chef för gymnasieenheten Marie Söderberg, personalchef, 78-99, kl fortsättning s 2 Utses att justera Marcus Fredriksson (S) Paragrafer Justeringens plats och tid Stadshuset, Huskvarna, den 23 maj 2011 kl Underskrifter Organ Sekreterare Ordförande Justerande Kerstin Olsson Peter Jutterström Marcus Fredriksson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Utbildningsförvaltningen, Stadshuset, Huskvarna Underskrift Kerstin Olsson

2 2 Övriga närvarande Åke Andersson, planeringschef, 78-99, kl Malena Tovesson, administrativ chef, 78-99, kl Johan Pedersen, controller, 78-79, kl Susanne Törnvall, omsorgschef, 99, kl Annelie Wiklund, miljöstrateg, 99, kl Kerstin Olsson, vik nämndsekreterare

3 3 Innehåll Sida 78 Föredragningslista 5 79 Informationsärende 6 80 Meddelande 7 81 Delegationsbeslut 8 82 Fastställande av övertalighet inför läsåret 2011/ Förslag till reglemente för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Kommunrevisionens rapport avseende granskning av omorganisation inom skolan Implementering av det barn- och ungdomspolitiska handlingsprogrammet Viktor Rydbergs minnesfond S Nordströms stipendiefond Köpeskilling för rektors vid högre allmänna läroverket i Jönköping löningsjord C von Porats stipendiefond Birgit och John Lundgrens stipendiefond Torborg och Gustav Årmans fond Konsul Jonssons stipendiefond Hultquistska stipendiefonden Frälseränta från Spexhult Carl Auselii premiefond Antoinettes skolgåva Apotekare Carl Malmros stipendiefond 24

4 4 98 Apotekare F H Stjernströms fond Informationsärenden forts Övriga frågor Kurser och konferenser 28

5 5 78 Föredragningslista Ordföranden meddelar inledningsvis att ärende 7 på föredragningslistan Förutsättning för upphandling av kommunens grundläggande vuxenutbildning skjuts upp till utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 13 juni 2011.

6 6 79 Informationsärende Uppföljning av åtgärdsprogram på gymnasieskolorna särskilt om Bäckadalsgymnasiets utredningar kring elever som riskerar att inte nå målen Gn/2010: Controller Johan Pedersen redovisar en uppföljning av den dokumentation som föranlett ett eventuellt åtgärdsprogram på Bäckadalsgymnasiet. Syftet har varit att kontrollera om det finns en utredning som fastställt att det inte föreligger något behov av särskilt stöd för de elever som det saknats åtgärdsprogram för när förvaltningen nyligen genomförde en uppföljning av åtgärdsprogrammens kvalitet.

7 7 80 Meddelanden Utbildningsförvaltningen har upprättat förteckning över meddelanden s beslut Redovisningen av meddelanden godkänns.

8 8 81 Delegationsbeslut Utbildningsförvaltningen har upprättat förteckning över delegationsbeslut s beslut Redovisningen av delegationsbeslut godkänns.

9 9 82 Fastställande av övertalighet inför läsåret 2011/12 Uan/2011: Efter att Utbildningsförvaltningen sammanställt rektorernas rapportering av personalbehov och övertalighet inför det kommande läsåret, har bedömning gjorts att det föreligger övertalighet inom s område. s tjänsteskrivelse daterad Förslag till Konstatera att övertalighet föreligger inom nämndens ansvarsområde inför hösten 2011 s beslut Konstatera att övertalighet föreligger inom nämndens ansvarsområde inför hösten 2011 Personalchef, Ubf

10 10 83 Förslag till reglemente för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Gn/2010: Utbildningsförvaltningen har arbetat fram ett förslag till reglemente för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Förslaget innehåller framförallt ändringar på grund av införandet av Skollagen 2010:800 som börjar tillämpas från och med 1 juli Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad med bilaga daterad Förslag till reglemente för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, daterat , tillstyrks s beslut Förslag till reglemente för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, daterat , tillstyrks.

11 11 84 Kommunrevisionens rapport avseende granskning av omorganisation inom skolan Uan/2011: På uppdrag av kommunrevisionen har Ernst & Young granskat de omorganisationer som genomfördes inom skolan 2002 och Resultatet av granskningen redovisas i en rapport daterad har berett utbildningsoch arbetsmarknadsnämnden möjlighet att yttra sig över rapporten som kommer att behandlas av kommunstyrelsen den 21 juni föreslås besluta att utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med tillhörande bilaga får utgöra nämndens yttrande över rapporten. Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med tillhörande bilaga Revisionsrapport Granskning av omorganisation inom skolan Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med tillhörande bilaga utgör nämndens yttrande över revisionsrapporten. s beslut Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med tillhörande bilaga utgör nämndens yttrande över revisionsrapporten.

12 12 85 Implementering av det barn- och ungdomspolitiska handlingsprogrammet Uan/2011: Kommunrevisionen har låtit Ernst & Young granska implementeringen av det barn- och ungdomspolitiska handlingsprogrammet. Granskningen redovisas i en rapport daterad föreslås anta utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse som yttrande över rapporten. Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse Ernst & Youngs granskningsrapport Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse utgör utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens yttrande över rapport om implementering av det barn- och ungdomspolitiska handlingsprogrammet. s beslut Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse utgör utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens yttrande över rapport om implementering av det barn- och ungdomspolitiska handlingsprogrammet.

13 13 86 Viktor Rydbergs minnesfond Uan/2011: Fr o m 1 januari 2010 gäller en reviderad stiftelselag. Med anledning av de nya reglerna föreslår utbildningsförvaltningen att stiftelsen Viktor Rydbergs minnesfond avvecklas. Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga beslutar att avveckla stiftelsen Viktor Rydbergs minnesfond. s beslut beslutar att avveckla stiftelsen Viktor Rydbergs minnesfond. Genom stadskontorets försorg inhämta godkännande av tillsynsmyndigheten, tillsammans med Per Brahegymnasiet verkställer därefter Per Brahegymnasiet

14 14 87 S Nordströms stipendiefond Uan/2011: Fr o m 1 januari 2010 gäller en reviderad stiftelselag. Med anledning av de nya reglerna föreslår utbildningsförvaltningen att stiftelsen S Nordströms stipendiefond avvecklas. Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga beslutar att avveckla stiftelsen S Nordströms stipendiefond. s beslut beslutar att avveckla stiftelsen S Nordströms stipendiefond. Per Brahegymnasiet

15 15 88 Köpeskilling för rektors vid högre allmänna läroverket i Jönköping löningsjord Uan/2011: Fr o m 1 januari 2010 gäller en reviderad stiftelselag. Med anledning av de nya reglerna föreslår utbildningsförvaltningen att stiftelsen Köpeskilling för rektor vid högre allmänna läroverket i Jönköping löningsjord avvecklas. Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga beslutar att avveckla stiftelsen Köpeskilling för rektor vid högre allmänna läroverket i Jönköping löningsjord. s beslut beslutar att avveckla stiftelsen Köpeskilling för rektor vid högre allmänna läroverket i Jönköping löningsjord. Per Brahegymnasiet

16 16 89 C von Porats stipendiefond Uan/2011: Fr o m 1 januari 2010 gäller en reviderad stiftelselag. Med anledning av de nya reglerna föreslår utbildningsförvaltningen att stiftelsen C von Porats stipendiefond avvecklas. Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga beslutar att avveckla stiftelsen C von Porats stipendiefond. s beslut beslutar att avveckla stiftelsen C von Porats stipendiefond. Per Brahegymnasiet

17 17 90 Birgit och John Lundgrens stipendiefond Uan/2011: Fr o m 1 januari 2010 gäller en reviderad stiftelselag. Med anledning av de nya reglerna föreslår utbildningsförvaltningen att stiftelsen Birgit och John Lundgrens stipendiefond avvecklas. Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga beslutar att avveckla stiftelsen Birgit och John Lundgrens stipendiefond s beslut beslutar att avveckla stiftelsen Birgit och John Lundgrens stipendiefond. Per Brahegymnasiet

18 18 91 Torborg och Gustav Årmans fond Uan/2011: Fr o m 1 januari 2010 gäller en reviderad stiftelselag. Med anledning av de nya reglerna föreslår utbildningsförvaltningen att stiftelsen Torborg och Gustav Årmans fond avvecklas. Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga beslutar att avveckla stiftelsen Torborg och Gustav Årmans fond. s beslut beslutar att avveckla stiftelsen Torborg och Gustav Årmans fond. Per Brahegymnasiet

19 19 92 Konsul Jonssons stipendiefond Uan/2011: Fr o m 1 januari 2010 gäller en reviderad stiftelselag. Med anledning av de nya reglerna föreslår utbildningsförvaltningen att stiftelsen Konsul Jonssons stipendiefond avvecklas. Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga beslutar att avveckla stiftelsen Konsul Jonssons stipendiefond. s beslut beslutar att avveckla stiftelsen Konsul Jonssons stipendiefond. Per Brahegymnasiet

20 20 93 Hultquistska stipendiefonden Uan/2011: Fr o m 1 januari 2010 gäller en reviderad stiftelselag. Med anledning av de nya reglerna föreslår utbildningsförvaltningen att stiftelsen Hultquistska stipendiefonden avvecklas. Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga beslutar att avveckla stiftelsen Hultquistska stipendiefonden. s beslut beslutar att avveckla stiftelsen Hultquistska stipendiefonden. Per Brahegymnasiet

21 21 94 Frälseränta från Spexhult Uan/2011: Fr o m 1 januari 2010 gäller en reviderad stiftelselag. Med anledning av de nya reglerna föreslår utbildningsförvaltningen att stiftelsen Frälseränta från Spexhult avvecklas. Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga beslutar att avveckla stiftelsen Frälseränta från Spexhult. s beslut beslutar att avveckla stiftelsen Frälseränta från Spexhult. Per Brahegymnasiet

22 22 95 Carl Auselii premiefond Uan/2011: Fr o m 1 januari 2010 gäller en reviderad stiftelselag. Med anledning av de nya reglerna föreslår utbildningsförvaltningen att stiftelsen Carl Auselii premiefond avvecklas. Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga beslutar att avveckla stiftelsen Carl Auselii premiefond. s beslut beslutar att avveckla stiftelsen Carl Auselii premiefond. Per Brahegymnasiet

23 23 96 Antoinettes skolgåva Uan/2011: Fr o m 1 januari 2010 gäller en reviderad stiftelselag. Med anledning av de nya reglerna föreslår utbildningsförvaltningen att stiftelsen Antoinettes skolgåva avvecklas. Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga beslutar att avveckla stiftelsen Antoinettes skolgåva. s beslut beslutar att avveckla stiftelsen Antoinettes skolgåva. Per Brahegymnasiet

24 24 97 Apotekare Carl Malmros stipendiefond Uan/2011: Fr o m 1 januari 2010 gäller en reviderad stiftelselag. Med anledning av de nya reglerna föreslår utbildningsförvaltningen att stiftelsen Apotekare Carl Malmros stipendiefond avvecklas. Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga beslutar att avveckla stiftelsen Apotekare Carl Malmros stipendiefond. s beslut beslutar att avveckla stiftelsen Apotekare Carl Malmros stipendiefond. Per Brahegymnasiet

25 25 98 Apotekare F H Stjernströms fond Uan/2011: Fr o m 1 januari 2010 gäller en reviderad stiftelselag. Med anledning av de nya reglerna föreslår utbildningsförvaltningen att stiftelsen Apotekare F H Stjernströms fond avvecklas. Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga beslutar att avveckla stiftelsen Apotekare F H Stjernströms fond. s beslut beslutar att avveckla stiftelsen Apotekare F H Stjernströms fond. Per Brahegymnasiet

26 26 99 Informationsärenden forts. Information om årscykeln Program för hållbar utveckling miljö Miljöstrateg Annelie Wiklund från stadskontoret informerar om Program för hållbar utveckling miljö. Prioriterade områden för programmet är: vår livsmiljö, boende och stadsutveckling, energi och transporter, produktion och konsumtion samt engagera flera. Information ges även om årscykeln för miljömålsarbetet. Exempel på det som utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden berörs av är: energianvändning i skolor (bl.a. brukarsamverkan), ny policy resor och fordon, upphandling av skolskjutsar (optimering/klimatkrav), mer ekologisk mat, minskad mängd matavfall, kemikalier registrera i nytt webbverktyg, fler miljömärkta skolor, miljödiplomering förvaltningen, utställning på Upptech världsmiljödagen, utse miljö- och energiombud på skolor och övriga verksamheter. En remiss om Program för hållbar utveckling miljö kommer att behandlas vid utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 13 juni Genomgång av elevhälsans organisation och bemanning Omsorgschef Susanne Törnvall informerar om elevhälsans organisation och bemanning. I den nya skollagen skall elevhälsan arbeta hälsofrämjande och allt arbete skall syfta till att eleverna skall nå målen. Den hälsokurva som skall göras med elever i åk 1 på gymnasiet medför ett omfattande merarbete för skolsköterskorna. Rapport från kurser och konferenser Marcus Fredriksson (S) och Tord Sundqvist (S) informerar från särskolans rikskonferens. Katja Öz (S) och Irada Söderberg (S) rapporterar från kursen ADHD, autism, Aspergers och Tourettes syndrom vad är det? Rapport från skolkonferenser och programråd Priya Joshi (M) rapporterar från en skolkonferens på Junevux och Katja Öz (S) från ett möte på Upptech. Johanna Nilsson (C), Irada Söderberg (S) och Albert Åhs (M) lämnar rapport från en skolkonferens på Per Brahegymnasiet.

27 Övriga frågor Antagningsbesked via webben Antagningsenheten har elever att sända antagningsbesked till. Av dessa är 500 externa elever. Antagningsenheten föreslår att den i fortsättningen endast ska skicka besked via post till de externa eleverna och låta de övriga ta del av beskeden via webben. instämmer i förslaget att antagningsenheten i fortsättningen endast sänder antagningsbesked per brev till externa elever.

28 Kurser och konferenser En inbjudan från Landstinget och Regionförbundet i Jönköpings län samt Psykisk hälsa barn och ungdomar till seminarium kring barnkonventionen den 27 och 28 september 2011 föreligger. s beslut - Intresserade anmäler sig själva till seminariet via webben.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-02-22 1 (16) JÖNKÖPINGS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-02-22 1 (16) JÖNKÖPINGS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden 1 (16) Plats och tid Wilhelm Thamsalen, Stadshuset, Huskvarna, kl. 13:00 16:50 Beslutande AnneMarie Grennhag (M), ordförande Thomas Bäuml (M) Marie Lundberg (M) Tobias Stomilovic (M) Torbjörn Eklund (KD)

Läs mer

Christoffer Gullberg (M) Eric Thulin (M) Inger Grund (M) Stefan Gustavsson (C) Sofia Alriksson (C) Henrik Hall (MP) forts. sid. 2

Christoffer Gullberg (M) Eric Thulin (M) Inger Grund (M) Stefan Gustavsson (C) Sofia Alriksson (C) Henrik Hall (MP) forts. sid. 2 1 (15) Plats och tid Wilhelm Thamsalen Stadshuset, Huskvarna, kl. 13:00 15.25 Beslutande AnneMarie Grennhag (M), ordförande Thomas Bäuml (M) Laila Wiman Larsson (M) Magnus Bertilsson (M) Torbjörn Eklund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-01-26 1 (12) JÖNKÖPINGS KOMMUN Skol- och barnomsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-01-26 1 (12) JÖNKÖPINGS KOMMUN Skol- och barnomsorgsnämnden 1 (12) Plats och tid Wilhelm Thamsalen, Stadshuset, Huskvarna, kl. 13:00 17:00 Beslutande AnneMarie Grennhag (M), ordförande Laila Wiman Larsson (M), ersätter Thomas Bäuml (M) t.o.m. kl. 13:25 1 Thomas

Läs mer

JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Fritidsnämnden 2011-04-20

JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Fritidsnämnden 2011-04-20 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Wilhelm Thamsalen, Stadshuset, Huskvarna, klockan 13.15 15.55 Beslutande Barbro Eng (M) Sune Öhman (M) ers f P Krusing (M) Kjell Bengtsson (M) Erik

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 2014-09-02 1 (11) Plats och tid KS-salen, Stadshuset, Vetlanda kl. 13.35-16.45 Beslutande Övriga deltagare Johanna Haraldsson (S), ordförande Henrik Tvarnö (S) Henrik Freij (M) Jan Bergman (C) Sven-Erik

Läs mer

PROTOKOLL. Grundskolenämnden 2000-05-23

PROTOKOLL. Grundskolenämnden 2000-05-23 Grundskolenämnden 2000-05-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Bällstarummet, Tuna Torg 1, Vallentuna tisdagen den 23 maj 2000 kl. 19.00 21.45 Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande

Läs mer

Uppsala ^ KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL

Uppsala ^ KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL ^ KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL 1(16) Plats och tid: Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad, Stationsgatan 12, klockan 13:00-16:10 Ledamöter: Mohamad Hassan (FP), ordförande Tjänstgörande Madeleine

Läs mer

S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L

S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L Sid 1 (20) S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum 2011-04-13 Plats Symfonin, Kantorn, Ruddammsgatan 27 Tid Kl. 14:00 17.00 Närvarande Se sidan 2

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Äldrenämnden 2011-05-18

JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Äldrenämnden 2011-05-18 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl. 13:00-17:45 Beslutande Eva Stråth (KD) ordförande Ylva Larsson (M) ersätter Thomas Bäuml (M)

Läs mer

PROTOKOLL 1(21) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-03-28

PROTOKOLL 1(21) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-03-28 1(21) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-03-28 Plats och tid: Sammanträdesrummet 2:a vån, Ale gymnasium, Nödinge kl. 10.00-14.30 Beslutande Elena Fridfelt, ordf (C) Klas Nordh (FP) 34-38 och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2010-11-24 1-21 Plats och tid: Barn- och utbildningskansliets sammanträdesrum, kl 13.30-18.00 ande: Stefan Widerberg (C) ordförande Glenn Lund (M) Tommy Sjöström (C) Eva Petersson

Läs mer

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, torsdagen den 16:e april 2015 kl. 13:30 18:15 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare Alf

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (16) Paragrafer 38-50 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-20.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil

Läs mer

S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL

S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-05-29 Sid 1 Plats Socialtjänst Gävle, Skomakargatan 6, Gävle Tid kl 13.15-17.15 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Socialtjänst

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2009-08-27 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-16.20 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Siw Lunander (s) Kjell Rapp (s) Magnus Andersson (s) Roland Johansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2012-12-13 i Skånes Fagerhultsrummet, kl 09.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-10-28 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-10-28 1 2014-10-28 1 Tid och plats Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Representanter för personalorganisationerna Övriga närvarande Justerare Kl. 15.00-17.15 i Sjuntorpsrummet, Stadshuset Mats Wiking (S) ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden 2015-04-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden 2015-04-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Plats och tid Kommunhuset 16 april 2015 kl. 13.30 18.00 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande M Anders Lindahl M Elise Benjaminsson C Ann-Christine Andreasson tjänstgör

Läs mer

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14)

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet, kl. 13.00 16.15 Beslutande Lillemor Larsson (V) ordförande Birgitta Persson (S) ersätter Per Aspengren (S) Steinar Ruud (S) 73-82,

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och ungdomsnämnden 2015-06-24 Sidan 1 av 14

Sammanträdesdatum Sida Barn- och ungdomsnämnden 2015-06-24 Sidan 1 av 14 Barn- och ungdomsnämnden 2015-06-24 n 1 av 14 Plats och tid: Kungsgatan 25, 3 vån kl. 09:00-15:15 Beslutande: Övriga deltagande: Utses att justera: Justeringens plats och tid: Sekreterare: Ordföranden:

Läs mer

PROTOKOLL. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 1999-11-02

PROTOKOLL. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 1999-11-02 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 2 november 1999 kl 19.00-21.30 Lars Rundgren

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset klockan 08:00-16:15 Beslutande: Malin Ängerå (s) ordförande Lis Elvinsson (c) 91-93, jäv 94, 95-105 ersättare Michael Robertsson (s) Bo Hedin (s) Leif Persson

Läs mer

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.45 Beslutande David Olsson (M), ordförande Carina Schön (S) Dick Pettersson (C) Sören Johansson (KD) Anders Pettersson (S) Ej

Läs mer

93 Begäran om slutförande av högsta årskursen i grundskolan. 95 Anmälan om kränkande behandling och/ eller diskriminering

93 Begäran om slutförande av högsta årskursen i grundskolan. 95 Anmälan om kränkande behandling och/ eller diskriminering vv,vv ===--=--~ ~ 1(2) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BEHANDLADEÄRENDEN 92 Ändring av föredragningslistan 93 Begäran om slutförande av högsta årskursen i grundskolan 94 SKUIT 2014 95 Anmälan om kränkande

Läs mer

larion Hotel Gillet, Uppsala, onsdag 20 juni 2012, klockan 10:00 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

larion Hotel Gillet, Uppsala, onsdag 20 juni 2012, klockan 10:00 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL 1(22) Plats och tid: KS-Salen, Stadshuset, Vaksalagatan 15, Uppsala 13:15-16:55 Ledamöter: Mohamad Hassan (FP), ordförande Tjänstgörande Torbjörn Aronson (KD), l:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Kommunstyrelsen 2011-11-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Kommunstyrelsen 2011-11-23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-16.55. Ajournering klockan 16.30-16.45 Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson M Anders Lindal

Läs mer

Rådhuset, kl. 18.00-19.50, 20.10-21.05. Enligt särskild förteckning, sidan 2-3. Enligt särskild förteckning, sidan 3

Rådhuset, kl. 18.00-19.50, 20.10-21.05. Enligt särskild förteckning, sidan 2-3. Enligt särskild förteckning, sidan 3 2009-06-29 1 (38) Plats och tid Rådhuset, kl. 18.00-19.50, 20.10-21.05 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Astrid Karlsson-Björkman

Astrid Karlsson-Björkman 2012-05-15 1 (17) Plats Stora Konferensrummet Idrottsgatan 7, Vänersborg Tid Tisdagen den 15 maj 2012, kl 13.00-15.45 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer