SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (16) JÖNKÖPINGS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-08-21 1 (16) JÖNKÖPINGS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden"

Transkript

1 1 (16) Plats och tid Wilhelm Thamsalen, Stadshuset, Huskvarna, kl. 13:00 16:15 Beslutande Övriga närvarande AnneMarie Grennhag (M), ordförande Laila Wiman Larsson (M), ersätter Thomas Bäuml (M) t.o.m. kl. 13: Thomas Bäuml (M), närvarande fr.o.m. kl. 13: Marie Lundberg (M) Tobias Stomilovic (M) Torbjörn Eklund (KD) Tomas Tyngel (KD) Eva Berntsson (KD) Anna-Karin Carstensen (FP) Ulrika Franke (C) Magnus Rydh (S) Anna Carlsson (S) Ghada Melle (S), ersätter Magnus Johansson (S) Bo Högberg (S), ersätter Samira Magwai (S) Anders Rosén (M), ersätter Hans Holtz (S) Carina Davidsson (V) Laila Wiman Larsson (M) Magnus Bertilsson (M) Lennart Edlund (KD), närvarande t.o.m. kl. 15: Lars-Ola Eriksson (FP) Stefan Gustavsson (C), närvarande fr.o.m. kl. 13: Henrik Hall (MP) Stephan Rapp, utbildningsdirektör Peter Lindström, biträdande utbildningsdirektör/chef förskola och grundskola Bo Fröderberg, ekonomichef forts. sid. 2 Utses att justera Carina Davidsson (V) Paragrafer Justeringens plats och tid Stadshuset, Huskvarna, den 28 augusti 2012, kl. 16:00 Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Anne-Marie Roman AnneMarie Grennhag Carina Davidsson Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Utbildningsförvaltningen, Stadshuset, Huskvarna Underskrift Anne-Marie Roman

2 2 Övriga närvarande Marie Söderberg, personalchef Erik Wargren, tf. chef lokal- och kostfrågor, närvarande t.o.m. 109 Susanne Törnvall, chef barn- och elevhälsoenheten, närvarande t.o.m. 107 Malena Tovesson, administrativ chef, närvarande t.o.m. 111 Hans Blomqvist, tf. chef kvalitet och analys/utredare, närvarande 106 Johan Pedersen, controller, närvarande Åsa Everstrand, specialpedagog, närvarande 103 Barbro Waldmann, specialpedagogisk utvecklingsstrateg, närvarande 103 Vendela Lekander, rektor/chef områdesenheter, närvarande 103 Johan Malmqvist, universitetslektor, Högskolan för lärande och kommunikation, närvarande 103 Janne Dicander, IS/IT-chef, närvarande 106 Anne-Marie Roman, chefssekreterare/nämndsekreterare

3 3 Innehåll Sida 103 Informationsärende Meddelanden Anmälan om delegationsbeslut Införande av säkrare rutiner vid vårdnadshavares inloggning till utbildningsförvaltningens e-tjänster Anmälningsansvarig enligt Lex Maria Miljöprogram för byggnader Motion om friidrottsanläggning i Gränna Bildande av Rosenskolan en integrerad skola inom Rosenlundsskolan Ny huvudman för Pingstliljans förskola och fritidshem Informationsärenden Kurser/konferenser 15

4 4 103 Informationsärende Hemskola i stället för resursskola för Elever I Specifika Skolsvårigheter Fil. dr. Johan Malmqvist presenterar rubricerade studie genomförd med medel från Jönköpings kommun och Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, i Jönköping. Studien initierades i samband med besök på ett antal resursskolor i april 2010 där flera lektionsbesök ingick. Besöken gjordes utifrån önskemål av Jönköpings kommun att göra en utvärdering av resursskolan.

5 5 104 Meddelanden Sammanfattning Utbildningsförvaltningen har upprättat förteckning över meddelanden s beslut Redovisningen av meddelanden godkänns.

6 6 105 Anmälan om delegationsbeslut Sammanfattning Utbildningsförvaltningen har upprättat förteckning över delegationsbeslut s beslut Redovisningen av delegationsbeslut godkänns.

7 7 106 Införande av säkrare rutiner vid vårdnadshavares inloggning till utbildningsförvaltningens e-tjänster Bun/2012: Sammanfattning Stadskontorets IS/IT-avdelning föreslår att utbildningsförvaltningen nyttjar kommunens grundfunktioner för förstärkt inloggning till förvaltningens e-tjänster fr.o.m. den 1 oktober Beslutsunderlag Stadskontorets/IS/IT-avdelningens tjänsteskrivelse Riskbedömning vid förändringar Förslag till barn- och utbildningsnämnden Förstärkta inloggningsrutiner till utbildningsförvaltningens e-tjänster införs fr.o.m. den 1 oktober MBL-behandling Överläggning i den centrala samverkansgruppen har genomförts. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BEHANDLING s beslut Förstärkta inloggningsrutiner till utbildningsförvaltningens e-tjänster införs fr.o.m. den 1 oktober Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Beslutet expedieras till: Områdeschefer Administrativa chefen Chef barn- och elevhälsoenheten Chef barn- och utbildningsenheten Ekonomichefen Ubf Stadskontoret och IS/IT-avdelningen

8 8 107 Anmälningsansvarig enligt Lex Maria Bun/2012: Sammanfattning Vårdgivaren har ett ansvar att snarast anmäla till Socialstyrelsen om en patient i samband med hälso- och sjukvård drabbas av allvarlig skada eller sjukdom. Det är vårdgivaren som ska utse en sådan anmälningsansvarig (Lex Maria-ansvarig). Den 1 september 2009 utsågs Ingela Hall som anmälningsansvarig för dåvarande skolhälsovården. Ingela Hall har beviljats tjänstledigt Därav följer att barn- och utbildningsnämnden måste utse en ersättare för anmälningsansvaret. Åsa Fredriksson, projektanställd skolsköterska, föreslås utses som anmälningsansvarig enligt Lex Maria under Ingela Halls tjänstledighet. Beslutsunderlag Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse Förslag till barn- och utbildningsnämnden Åsa Fredriksson, projektanställd skolsköterska, utses till Lex Maria-ansvarig för den medicinska delen av elevhälsan under tiden BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BEHANDLING s beslut Åsa Fredriksson, projektanställd skolsköterska, utses till Lex Maria-ansvarig för den medicinska delen av elevhälsan under tiden Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Beslutet expedieras till: Chef barn- och elevhälsoenheten

9 9 108 Miljöprogram för byggnader Bun/2012: Sammanfattning har fått en remiss Miljöprogram för byggnader från Tekniska utskottet. Remissen ska besvaras av nämnden den 21 augusti. Utbildningsförvaltningen föreslår att förvaltningens tjänsteskrivelse får utgöra remissvar. Beslutsunderlag Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse Remiss Miljöprogram för byggnader Förslag till barn- och utbildningsnämnden Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse utgör barn- och utbildningsnämndens svar på remissen. MBL-behandling Överläggning i den centrala samverkansgruppen har genomförts. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BEHANDLING Yrkanden AnneMarie Grennhag (M) för partigrupp M, KD, FP och C yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen med följande motivering: Med anledning av de ökade investeringskostnaderna i enlighet med programmet vill vi ha en redovisning av hur de minskade driftkostnaderna kommer nämndens verksamhetsområde till del. I redovisningen bör det framgå vilken tidsram som gäller för att återbetala de ökade investeringarna. Magnus Rydh (S) för partigrupp S instämmer i yrkandet från partigrupp M, KD, FP och C. s beslut Ärendet återremitteras till utbildningsförvaltningen. Beslutet expedieras till: Stadskontoret

10 Motion om friidrottsanläggning i Gränna Bun/2012: Sammanfattning Jerry Hansson och Kennet Kindblom, båda från Vänsterpartiet, har i motion till kommunfullmäktige föreslagit att fritidsnämnden ges i uppdrag att bygga en friidrottsanläggning vid Brahevallen i Gränna. Stadskontoret har remitterat motionen till barn- och utbildningsnämnden för yttrande. Beslutsunderlag Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse Motion om friidrottsanläggning i Gränna, daterad Förslag till barn- och utbildningsnämnden Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse utgör yttrande över motionen. MBL-behandling Överläggning i den centrala samverkansgruppen har genomförts. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BEHANDLING Yrkanden Carina Davidsson (V) yrkar att motionens förslag tillstyrks. AnneMarie Grennhag (M) för partigrupp M, KD, FP och C yrkar bifall till förvaltningens förslag till yttrande. Propositionsordning Ordföranden ställer de två förslagen under proposition och finner yrkandet från partigrupp M, KD, FP och C antaget. s beslut Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse utgör yttrande över motionen. Reservationer Carina Davidsson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen

11 Bildande av Rosenskolan en integrerad skola inom Rosenlundsskolan Bun/2012: Sammanfattning Nyanlända elever som börjar sent i den svenska grundskolan och som bara har 3-4 år eller färre att läsa in det som andra elever läser på 9 år, har av naturliga skäl i många fall stora svårigheter att nå grundskolans kursplanemål. I Jönköpings kommun anvisas nyanlända elever till Rosenlundsskolans mottagningsklasser för årskurs 1 6 och 7 9. Elever som anvisas till Rosenlundsskolan 1 6 beräknas att efter ett antal månader, senast inom ett år, flytta till sina hemskolor. Däremot erbjuds de äldre eleverna en fortsatt skolgång på Rosenlundsskolan 7 9. De alla flesta av eleverna väljer att stanna kvar. Utbildningsförvaltningen föreslår att det inrättas en Rosenskola som en egen, till fullo integrerad skolenhet inom Rosenlundsskolan. Rosenskolan ska endast ta emot nyanlända elever som kommer att gå högst 4 år i svenska grundskolan. Eleverna är integrerade i Rosenlundsskolans klasser och deltar i den reguljära undervisningen. Eleverna får studiehandledning som extra stöd. Rosenlundsskolans rektor är tillika rektor för Rosenskolan. Beslutsunderlag Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga Riskbedömning vid förändringar Förslag till barn- och utbildningsnämnden En skola, Rosenskolan, inrättas som en integrerad skolenhet inom Rosenlundsskolan och leds av rektor för Rosenlundsskolan 7 9. Elever på Rosenskolan erbjuds utökad timplan, i svenska som andraspråk och matematik, med upp till 400 h extra per läsår. Förvaltningen uppdras att ansöka om medel för finansiering av ovanstående förslag från det statsbidrag som kommunen erhåller för flyktingmottagning. MBL-behandling Överläggning i den centrala samverkansgruppen har genomförts. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BEHANDLING Yrkanden AnneMarie Grennhag (M), för partigrupp M, KD, FP och C yrkar att förvaltningens förslag utgår och därmed avslås. Magnus Rydh (S) för partigrupp S instämmer i yrkandet att förvaltningens förslag utgår. S-gruppen yrkar däremot att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda det framtida stödet till den aktuella elevgruppen inom samtliga högstadieskolor.

12 forts. Partigrupp M, KD, FP och C instämmer därefter i yrkandet från partigrupp S. s beslut Utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att utreda det framtida stödet till den aktuella elevgruppen inom samtliga högstadieskolor. Beslutet expedieras till: Rektor utbildningsenheten för flerspråkighet Rektor Rosenlundsskolan 7 9 Ekonomienheten Barn- och elevadministrationen Chef förskola och grundskola

13 Ny huvudman för Pingstliljans förskola och fritidshem Bun/2012: Sammanfattning Pingstliljans förskola och fritidshem har funnits i Tenhult sedan Huvudman har sedan starten varit Pingstförsamlingen i Tenhult. Huvudmannen har genom omorganisation bildat ett aktiebolag som svarar för driften och ansöker därför för aktiebolagets räkning om godkännande som enskild huvudman för förskola och fritidshem. Beslutsunderlag Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse Ansökan om godkännande att starta fristående förskola eller fritidshem, inkommen Registerutdrag från Bolagsverket, inkommen Förslag till barn- och utbildningsnämnden Pingstförsamlingen i Tenhults ( ) godkännande som enskild huvudman för förskola och fritidshem återkallas. Pingstliljans förskola i Tenhult AB ( ) godkänns som enskild huvudman för förskola och fritidshem. MBL-behandling Överläggning i den centrala samverkansgruppen har genomförts. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BEHANDLING s beslut Pingstförsamlingen i Tenhults ( ) godkännande som enskild huvudman för förskola och fritidshem återkallas. Pingstliljans förskola i Tenhult AB ( ) godkänns som enskild huvudman för förskola och fritidshem. Beslutet expedieras till: Pingstliljans förskola i Tenhult AB Pingstförsamlingen i Tenhult Ekonomienheten Ubf Barn- och elevadministrationen Ubf

14 Informationsärenden Aktuellt från enheterna Förvaltningsledningen Utbildningsdirektör Stephan Rapp informerar om att ett första möte angående nytt förvaltningshus i Huskvarna äger rum den 22 augusti. Utbildningsförvaltningen anordnar skolchefsmöte för länets skolchefer den 24 augusti. Vidare meddelar Stephan Rapp att han kommer att besöka samtliga fristående förskolor, grundskolor och gymnasieskolor under hösten och början av nästa år. Biträdande utbildningsdirektör Peter Lindström rapporterar att sommarskola 2012 har genomförts. Undervisning i matematik och engelska har erbjudits de elever i skolår 9 som riskerat att inte nå målen i dessa ämnen. Flertalet av eleverna som deltagit i sommarskolan har nått målet godkänd. Vidare informerar Peter Lindström om att utbildningsförvaltningen anordnar ett seminarium kring hbtq-frågor riktat till personal i kommunala och fristående förskolor. På Jönköpings hemsida presenteras olika utvecklingsprojekt inom utbildningsförvaltningen, bl.a. skolbibliotek och mediatek samt projekt inom läsning och lärande. Personalenheten Personalchef Marie Söderberg informerar om det omställningsarbete som genomförts för att lösa situationen för övertalighetsrapporterad personal inom barn- och utbildningsnämndens respektive utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ansvarsområde. Ekonomienheten Personalchef Bo Fröderberg informerar om att delårsbokslut 2012 omfattande årets första månader redovisas för barn- och utbildningsnämnden vid sammanträde i september. Utbildningsförvaltningen har genomfört introduktion/utbildning i förekommande ekonomisystem för nytillträdda rektorer/förskolechefer. Utbildningsenheterna svarar för att verksamheten drivs inom tilldelad ekonomisk ram. Anmälda frågor Inga frågor har anmälts till dagens sammanträde. Rapport från kurser/konferenser/möten Inget finns att rapportera vid dagens sammanträde. Rapport från de geografiska utskotten Inget finns att rapportera vid dagens sammanträde.

15 Kurser/konferenser Bun/2012: Möten mellan kulturer Den Globala Skolan i samarbete med Jönköpings kommun inbjuder till seminariet Möten mellan olika kulturer i vardagen och i den svenska skolan, den 11 september 2012 i Jönköping. s beslut Tre representanter från vardera majoriteten och minoriteten ges möjlighet att delta i första hand i seminariepasset på kvällstid. Möte med jämställdhets- och integrationsutskottet Jämställdhets- och integrationsutskottet anordnar ett dialogmöte med nämndspresidier på temat Rekrytering den 2 oktober 2012 i Jönköping. s beslut s presidium ges möjlighet att delta. Dialogmöte nytt program för funktionshinderspolitiken Kommunalråden Ann-Mari Nilsson och Andreas Sturesson inbjuder till ett dialogmöte kring rubricerade program den 10 oktober 2012 i Jönköping. s beslut Två representanter från vardera majoriteten och minoriteten i första hand barn- och utbildningsnämndens ledamöter i det kommunala handikapprådet ges möjlighet att delta i dialogmötet. 14-kommunerskonferens Utbildningsförvaltningen i Lund inbjuder nämndsordförande och skolchefer i de kommuner som medverkar i 14-kommunersnätverket till konferens den oktober 2012 i Stockholm. s beslut s ordförande ges möjlighet att delta i 14-kommunerskonferensen.

16 forts. Sociala investeringar barn och unga Regionförbundet Jönköpings län tillsammans med Psykisk hälsa barn och unga inbjuder till föreläsning och workshop den 13 november 2012 i Nässjö. s beslut Två representanter från vardera majoriteten och minoriteten ges möjlighet att delta i föreläsningen under förmiddagen den 13 november. Leda och styra för hållbar jämställdhet Jönköpings kommun anordnar en tvådagars utbildning i jämställdhetsintegrering för nämnder och chefer den december 2012 i Jönköping. s beslut Fyra representanter från vardera majoriteten och minoriteten ges möjlighet att delta i utbildningsdagarna. Skolinspektionens dag 2012 Skolinspektionen inbjuder till en heldagskonferens med fokus på utvecklingsarbete och kvalitetsgranskning. Konferensen genomförs på flera orter i landet. s beslut Två representanter från vardera majoriteten och minoriteten ges möjlighet att delta i konferensen i Linköping den 12 november 2012.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-02-22 1 (16) JÖNKÖPINGS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-02-22 1 (16) JÖNKÖPINGS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden 1 (16) Plats och tid Wilhelm Thamsalen, Stadshuset, Huskvarna, kl. 13:00 16:50 Beslutande AnneMarie Grennhag (M), ordförande Thomas Bäuml (M) Marie Lundberg (M) Tobias Stomilovic (M) Torbjörn Eklund (KD)

Läs mer

Christoffer Gullberg (M) Eric Thulin (M) Inger Grund (M) Stefan Gustavsson (C) Sofia Alriksson (C) Henrik Hall (MP) forts. sid. 2

Christoffer Gullberg (M) Eric Thulin (M) Inger Grund (M) Stefan Gustavsson (C) Sofia Alriksson (C) Henrik Hall (MP) forts. sid. 2 1 (15) Plats och tid Wilhelm Thamsalen Stadshuset, Huskvarna, kl. 13:00 15.25 Beslutande AnneMarie Grennhag (M), ordförande Thomas Bäuml (M) Laila Wiman Larsson (M) Magnus Bertilsson (M) Torbjörn Eklund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-09-17 1 (18) JÖNKÖPINGS KOMMUN Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-09-17 1 (18) JÖNKÖPINGS KOMMUN Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 1 (18) Plats och tid Wilhelm Thamsalen, Stadshuset, Huskvarna, kl. 13:00 16:20 Beslutande Peter Jutterström (M), ordförande Jacob Öberg (M) Albert Åhs (M) Saddia Hidalgo Larsson (KD) Kjell Olsson (KD)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-01-26 1 (12) JÖNKÖPINGS KOMMUN Skol- och barnomsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-01-26 1 (12) JÖNKÖPINGS KOMMUN Skol- och barnomsorgsnämnden 1 (12) Plats och tid Wilhelm Thamsalen, Stadshuset, Huskvarna, kl. 13:00 17:00 Beslutande AnneMarie Grennhag (M), ordförande Laila Wiman Larsson (M), ersätter Thomas Bäuml (M) t.o.m. kl. 13:25 1 Thomas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-02-18 1-17. JÖNKÖPINGS KOMMUN Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-02-18 1-17. JÖNKÖPINGS KOMMUN Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 1-17 Plats och tid Wilhelm Thamsalen Stadshuset, Huskvarna, kl. 13:00 17:00 Beslutande Carin Berggren (M) ordförande Albert Åhs (M) Priya Joshi (M), närvarande t.o.m. kl. 16:30 62 Kristoffer Rasmussen

Läs mer

Kjell Olsson (KD) Irada Söderberg (S) Amir Crnic (S) Karin Hagenlund (S) Nicklas Ödman (S) Marcus Bernström (MP) Tobias Rolfsson (SD)

Kjell Olsson (KD) Irada Söderberg (S) Amir Crnic (S) Karin Hagenlund (S) Nicklas Ödman (S) Marcus Bernström (MP) Tobias Rolfsson (SD) 1 Plats och tid Wilhelm Thamsalen, Stadshuset, Huskvarna kl. kl. 13:00-16:55 Beslutande Bengt Regné (M) ordf. Carl-Johan Lundberg ersätter Fredrik Nordenankar (M) 47-52 och ersätter Gabriella Lönn (KD)

Läs mer

Kerstin Olsson. Peter Jutterström. Marcus Fredriksson. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Utbildningsförvaltningen, Stadshuset, Huskvarna

Kerstin Olsson. Peter Jutterström. Marcus Fredriksson. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Utbildningsförvaltningen, Stadshuset, Huskvarna 1 (28) Plats och tid Stadshuset, Wilhelm Thamsalen, Stadshuset, Huskvarna kl 13.00-16.10 Beslutande Peter Jutterström (M), ordförande Jacob Öberg (M), 78-98, kl 13.00-15.00 Albert Åhs (M) Saddia Hidalgo-Larsson

Läs mer

JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Fritidsnämnden 2011-02-17

JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Fritidsnämnden 2011-02-17 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Wilhelm Thamsalen, Stadshuset, Huskvarna, klockan 17.00 19.35 Beslutande Barbro Eng (M) Sune Öhman (M) ers f P Krusing (M) Kjell Bengtsson (M) Erik

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset klockan 08:00-16:15 Beslutande: Malin Ängerå (s) ordförande Lis Elvinsson (c) 91-93, jäv 94, 95-105 ersättare Michael Robertsson (s) Bo Hedin (s) Leif Persson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Äldrenämnden 2011-05-18

JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Äldrenämnden 2011-05-18 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl. 13:00-17:45 Beslutande Eva Stråth (KD) ordförande Ylva Larsson (M) ersätter Thomas Bäuml (M)

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 2014-09-02 1 (11) Plats och tid KS-salen, Stadshuset, Vetlanda kl. 13.35-16.45 Beslutande Övriga deltagare Johanna Haraldsson (S), ordförande Henrik Tvarnö (S) Henrik Freij (M) Jan Bergman (C) Sven-Erik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07 1 (27) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan 14.00 17.35. Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande

Läs mer

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping JÖNKÖPINGS KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-12-17 1 Plats och tid City Hotel, Familjen Ericssons, Västra Storgatan 25, Jönköping, kl 08.00-10.10 Beslutande Ola Nilsson (KD) ordförande Anders

Läs mer

Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-03-27

Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-03-27 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Utbildningskansliets sessionsrum, 3:e vån, kl 17:00-21:30 Ordförande: Rehn Winsborg Louise (M) Vice ordförande: Kristensson Berit (FP) Andre vice ordförande: Gunnarsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnämnden 2014-09-23 42-53

Protokoll. Utbildningsnämnden 2014-09-23 42-53 Utbildningsnämnden 42-53 2 Information och överläggningar...5 Utbildningsnämndens delårsrapport 2014...6 Remiss från Utbildningsdepartementet gällande promemoria Examenspremier till vissa lärare...7 Remiss

Läs mer

Björn Forsling. Carina Nylander. Stefan Bäckström. Björn Forsling

Björn Forsling. Carina Nylander. Stefan Bäckström. Björn Forsling Protokoll 1 (22) Plats och tid: Sal A, Guldsmeden, Hudiksvall, klockan 10:00-16:00. Ajournerat för lunch klockan 12:10-13:10. Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Stefan Bäckström, ordf (C) Matts

Läs mer

Irja Gustavsson (ersättare Ulf Eriksson)

Irja Gustavsson (ersättare Ulf Eriksson) Plats och tid Kommunhusets sammanträdesrum Leja, Lindesberg, kl. 09:00-10:45 ande Anders Larsson (C), ordf. Pär-Ove Lindqvist (M) Bo Bäckman (C) Tuula Marjeta (C) Ulf Eriksson (M), ersättare för Anniette

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-12-15 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-12-15 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-12-15 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 09:00-12:15 Beslutande Kjell Kaså (C), ordförande Sven Callenberg (C) Ann-Louise Svensson (C), från kl. 10:00, från 129 Anders Hansson

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan 09:00-15:30 Ajournering 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan 09:00-15:30 Ajournering 09:05-10:00 ~~::;l Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (2) 2013-08-20 Plats och sammanträdestid Beslutande Ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 142-152. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 142-152. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 17 december 2014 1(17) Plats och tid: Ferlinrummet, Barn- och utbildningsförvaltningen kl. 13.30-17.20 Ajournering kl. 15.23-15.53, 16.45-17.05 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf

Läs mer

Förvaltningskontoret kl. 15.00 20.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2. Enl. särskild förteckning, sid. 2

Förvaltningskontoret kl. 15.00 20.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2. Enl. särskild förteckning, sid. 2 1 (19) Plats och tid Förvaltningskontoret kl. 15.00 20.00 Beslutande Enl. särskild förteckning, sid. 2 Övriga närvarande Enl. särskild förteckning, sid. 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Förvaltningskontoret

Läs mer

Ajournering kl. 10.00-10.20 47. Raimo Vuojärvi (m), ordförande Jerker Sjögren (kd) Karin Dahl-Strandin (s)

Ajournering kl. 10.00-10.20 47. Raimo Vuojärvi (m), ordförande Jerker Sjögren (kd) Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2007-05-29 Plats och tid för sammanträdet Vargmötet, Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna, tisdagen den 29 maj kl. 08.30 13.20 Ajournering

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 14 november 2013 1 (22) Plats och tid: Folkets Hus, sessionssalen kl 18.15-20.23 Ajournering kl. 18.37-20.

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 14 november 2013 1 (22) Plats och tid: Folkets Hus, sessionssalen kl 18.15-20.23 Ajournering kl. 18.37-20. Kommunfullmäktige 14 november 2013 1 (22) Plats och tid: Folkets Hus, sessionssalen kl 18.15-20.23 Ajournering kl. 18.37-20.00 Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Catrin Marsell, sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-16. JÖNKÖPINGS KOMMUN Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-16. JÖNKÖPINGS KOMMUN Socialnämnden JÖNKÖPINGS KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-16 1 Plats och tid Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl 13.00-17.45 Beslutande Ola Nilsson (KD) ordförande Elisabeth Wahlström

Läs mer

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Antal: 73 Utsändningsdag: Torsdagen den 27 december 2013 V 2 Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Kommunstyrelsen Tisdag 8 Januari Kommunstyrelsen kallas till sammanträde tisdagen den 8 januari 2013,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2013-06-13 Utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2013-06-13 Utbildningsnämnden Tid och plats 2013-06-13 Kommunhuset klockan 13.30-16.10. Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner (S) - andre vice ordförande Magnus Kjellberg

Läs mer

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (3) 2012-11-22 BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND SAMMANTRÄDE PLATS OCH TID ORDFÖRANDE SEKRETERARE Barn och utbildningsnämnd Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden

Läs mer