Christoffer Gullberg (M) Eric Thulin (M) Inger Grund (M) Stefan Gustavsson (C) Sofia Alriksson (C) Henrik Hall (MP) forts. sid. 2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Christoffer Gullberg (M) Eric Thulin (M) Inger Grund (M) Stefan Gustavsson (C) Sofia Alriksson (C) Henrik Hall (MP) forts. sid. 2"

Transkript

1 1 (15) Plats och tid Wilhelm Thamsalen Stadshuset, Huskvarna, kl. 13: Beslutande AnneMarie Grennhag (M), ordförande Thomas Bäuml (M) Laila Wiman Larsson (M) Magnus Bertilsson (M) Torbjörn Eklund (KD) Lennart Edlund (KD), ersätter Tomas Tyngel (KD) Eva Berntsson (KD) Anna-Karin Carstensen (FP) Ulrika Franke (C) Magnus Rydh (S) Anna Carlsson (S) Ghada Melle (S), ersätter Magnus Johansson (S) Bo Högberg (S), ersätter Samira Magwai (S) Hans Holtz (S) Anne Falk (V) Övriga närvarande Christoffer Gullberg (M) Eric Thulin (M) Inger Grund (M) Stefan Gustavsson (C) Sofia Alriksson (C) Henrik Hall (MP) forts. sid. 2 Utses att justera Hans Holtz Paragrafer Justeringens plats och tid Stadshuset, Huskvarna kl:13.00 Underskrifter Organ Sekreterare Ordförande Justerande Linda Byman AnneMarie Grennhag Hans Holtz ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Utbildningsförvaltningen, Stadshuset, Huskvarna Underskrift Linda Byman

2 2 (15) Övriga närvarande Göran Isberg, utbildningsdirektör Peter Lindström, chef förskola Hans Blomqvist, chef kvalitet och analys, närvarande Jane Ydman, ekonomichef Frida Hammar, tf. administrativ chef Marie Söderberg, personalchef, närvarande 97 Susanne Törnvall, chef barn- och elevhälsoenheten, närvarande 97 Birgitta Knutsson Rohdin, skolutvecklingspartner, närvarande 97 Annika Ebefors, biträdande chef - förskola Mia Chaib, planeringsstrateg, närvarande 97 Sara Johansson, biträdande chef- grundskola, närvarande 97 Linda Byman, chefssekreterare/nämndsekreterare

3 3 (15) Innehåll Sida 97 Informationsärenden Meddelanden.6 99 Anmälan om delegationsbeslut Motion om skriftliga rutiner vid personbrott mot barn Bildande av FoUrum Utbildning i Jönköpings län Yttrande över motion om att införa en kulturklassiker Yttrande över regional kulturplan Region Jönköpings län Tillsättning av förskolechef, Torps förskoleområde s delegationsförteckning Kurser/konferenser Informationsärenden 15

4 4 (15) 97 Informationsärenden Välkomsthälsning Ordförande AnneMarie Grennhag (M) hälsar utbildningsförvaltningens nye utbildningsdirektör Göran Isberg, samt Annika Ebefors, biträdande chef - grundskola, välkommen till barn- och utbildningsnämnden. Föredragningslista Ordföranden meddelar att nämnden har ytterligare ett ärende att behandla vid dagens sammanträde, s delegationsförteckning. Brukarenkät 2014 Tf. administrativ chef Frida Hammar, informerar om resultatet för brukarenkäten 2014 för elever och föräldrar. Syftet med undersökningen är att ta fram ett underlag för utvärdering och fortsatt kvalitetsarbete ute i verksamheterna. Hisingstorpsskolan nybyggnation Planeringsstrateg Mia Chaib informerar om nybyggnationen kring Hisingstorpsskolan. Hisingstorps nya förskola planeras att var klar under hösten Ombyggnationen av skolan påbörjas i januari I samband med ombyggnationerna kommer antalet barnomsorgsplatser utökas. Systematiskt kvalitetsarbete, rapport från uppföljning juni 2014 Förskolechef Peter Lindström informerar om det systematiska kvalitetsarbetet för förskola, förskoleklass, fritidshem och pedagogisk omsorg. Kränkande behandling Förskolechef Peter Lindström informerar om inkomna anmälningar för läsåret Aktuellt från enheterna Personalenheten Personalchef Marie Söderberg informerar kring pågående omställningsarbete, samtliga tillsvidareanställda lärare har placerats ut på enheterna. Två nya arbetsgrupper har tillsatts, en för att se över det framtida rekryteringsbehovet samt en som ser över vikariehanteringen. Ekonomienheten Ekonomichef Jane Ydman informerar om ekonomiuppföljningen, en fördjupad månadsrapport kommer att presenteras i september. Ekonomienheten kommer att se över hur arbetet kring lokalfrågor kommer att utföras framöver.

5 5 (15) 97 forts. Förvaltningsledningen Utbildningsdirektör Göran Isberg informerar om att David Norrfjärd chef grundskola påbörjar sin tjänst den 1 september. Arbete pågår kring återrapportering av Skolinspektionens verksamhetsrapport efter kvalitetsgranskning av huvudmannens styrning mot nationella mål i Jönköpings kommun. Slutrapport sker i juni Förskoleenheten Peter Lindström chef förskola informerar om att grupperna i förskolan är välfyllda. Grundskoleenheten Biträdande chef grundskola Sara Johansson informerar om att tillsättning av elva st. biträdande rektorer pågår. Utbildningsdagar för läs och skriv samt beteendestörningar har genomförts ute i verksamheten. I september kommer en upptaktsdag med introduktion av den nya organisationen ske. Kommunrevisonen kommer att granska barn- och utbildningsnämndens arbete mot diskriminering och kränkande behandling inom skolan. Barn- och elevhälsoenheten Susanne Törnvall, chef barn- och elevhälsoenheten informerar om att det till elevhälsoteamet för nyanlända har anställts en sjuksköterska, tillsättning av kurator samt specialpedagoger pågår. Anmälda frågor Inga frågor har anmälts till dagens sammanträde

6 6 (15) 98 Meddelanden Utbildningsförvaltningen har upprättat förteckning över meddelanden s beslut Redovisning av meddelanden godkänns.

7 7 (15) 99 Anmälan om delegationsbeslut Utbildningsförvaltningen har upprättat förteckning över delegationsbeslut s beslut Redovisningen av delegationsbeslut godkänns.

8 8 (15) 100 Motion om skriftliga rutiner vid personbrott mot barn Bun/2014: Anna Mårtensson (FP) och Inger Gustafsson (FP) har i en motion föreslagit kommunfullmäktige besluta att det tas fram skriftliga rutiner som underlättar för kommunanställda att anmäla, samverka och vidta andra åtgärder när man får kännedom om eller misstänker att barn utsatts för personbrott. Beslutsunderlag Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga daterad Förslag till barn- och utbildningsnämnden Förslag till kommunfullmäktige. Motionen anses besvarad. MBL-behandling Överläggning i den centrala samverkansgruppen har genomförts. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BEHANDLING s beslut Motionen anses besvarad. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Beslutet expedieras till: Kommunfullmäktige

9 9 (15) 101 Bildande av FoUrum Utbildning i Jönköpings län Bun/2014: Förvaltningscheferna inom kommunernas utbildningsverksamhet i Jönköpings län har föreslagit bildande av ett FoU-organ avseende utbildningsområdet. Tänkt driftstart är den 1 januari Verksamheten tänks finansieras genom omstrukturering av de medel som redan idag betalas av länets kommuner genom s.k. promillepengar till forskning och utveckling som bedrivs vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping. Beslutsunderlag Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad Inkommet underlag från skolcheferna i Jönköpings län/regionförbundet i Jönköpings län Förslag till barn- och utbildningsnämnden Förslaget att bilda FoU-organet FoUrum Utbildning i Jönköpings län med driftstart den 1 januari 2015 tillstyrks. MBL-behandling Överläggning i den centrala samverkansgruppen har genomförts. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BEHANDLING s beslut Förslaget att bilda FoU-organet FoUrum Utbildning i Jönköpings län med driftstart den 1 januari 2015 tillstyrks. Beslutet expedieras till: Primärkommunala nämnden, Regionförbundet i Jönköpings län

10 10 (15) 102 Yttrande över motion om att införa en kulturklassiker Bun/2014: Inger Gustafsson (FP) och Anna Mårtensson (FP) föreslår i motion, daterad , att det ska införas en kulturklassiker som innebär att invånare i Jönköpings kommun under tolv månader erbjuds att delta i olika kulturevenemang där varje besök antecknas på en talong. En ifylld talong kan sedan lämnas till kulturförvaltningen som därefter utfärdar ett diplom vilken visar att kulturklassikerns krav har uppfyllts. Kulturklassikern föreslås införas per Beslutsunderlag Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad Inkommen motion från Inger Gustafsson (FP) och Anna Mårtensson (FP), daterad Förslag till barn- och utbildningsnämnden Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse får utgöra barn- och utbildningsnämndens yttrande i ärendet. MBL-behandling Överläggning i den centrala samverkansgruppen har genomförts. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BEHANDLING s beslut Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse får utgöra barn- och utbildningsnämndens yttrande i ärendet. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen/stadskontoret

11 11 (15) 103 Yttrande över regional kulturplan Region Jönköpings län Bun/2014: Landstinget i Jönköpings län har upprättat ett förslag till regional kulturplan Region Jönköpings län där bl.a. Jönköpings kommun är en av remissinstanserna. Kommunstyrelsen har i sin tur översänt förslaget till ett antal av kommunens nämnder, däribland barn- och utbildningsnämnden, för yttrande. Beslutsunderlag Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga, daterad Kommunstyrelsens remiss daterad avseende förslag till regional kulturplan Region Jönköpings län Förslag till barn- och utbildningsnämnden Utbildningsförvaltningens bilaga till tjänsteskrivelse får utgöra barn- och utbildningsnämndens yttrande i ärendet. MBL-behandling Överläggning i den centrala samverkansgruppen har genomförts. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BEHANDLING s beslut Utbildningsförvaltningens bilaga till tjänsteskrivelse får utgöra barn- och utbildningsnämndens yttrande i ärendet. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelse /stadskontoret

12 12 (15) 104 Tillsättning av förskolechef, Torps förskoleområde Bun/2013: Med anledning av den nya organisationen inom förskola och grundskola har 20 skolledartjänster varit externt utlysta på annons. Det har funnits både interna och externa sökanden. Till blivande Torps förskoleområde föreslås en intern kandidat: Eva Lundqvist. Beslutsunderlag s tjänsteskrivelse Bilaga 1 Meritsammanställning Eva Lundqvist Förslag till barn- och utbildningsnämnden Eva Lundqvist tillsvidareanställs som förskolechef med en placering för närvarande på Torps förskoleområde. Tillträde på tjänsten sker enligt överenskommelse med Chef Förskola BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BEHANDLING s beslut Eva Lundqvist tillsvidareanställs som förskolechef med en placering för närvarande på Torps förskoleområde. Tillträde på tjänsten sker enligt överenskommelse med Chef Förskola Beslutet expedieras till: Eva Lundqvist Chef Förskola Personalchef

13 13 (15) 105 s delegationsförteckning Bun/2014: Utbildningsförvaltningen föreslår revideringar i delegationsförteckningen vad avser Del B (Personal). Beslutsunderlag Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad Bilaga till utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad Förslag till barn- och utbildningsnämnden Föreslagana förändringar i barn- och utbildningsnämndens delegationsförteckning godkänns och börjar gälla fr.o.m BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BEHANDLING s beslut Föreslagana förändringar i barn- och utbildningsnämndens delegationsförteckning godkänns och börjar gälla fr.o.m Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Beslutet expedieras till: Kompassen

14 14 (15) 106 Kurser/konferenser Bun/2014: Barn som anhöriga Landstinget i Jönköpings län, Nka samt Socialstyrelsen inbjuder till nationell konferens, Barn som anhöriga, 6-7 oktober 2014 i Jönköping. Konferensen ska ge en insikt i barns och ungas livssituation när en anhörig är sjuk, skadad missbrukar eller oväntat avlider. Konferensen vänder sig till politiker, chefer och medarbetare inom kommuner och landsting. s beslut Två representanter från vardera majoriteten och minoriteten ges möjlighet att delta. Våga börja prata Föreningen våga börja prata bjuder in till en kostnadsfri utbildning om barn till missbrukare den 11 september i Jönköping. s beslut Två representanter från vardera majoriteten och minoriteten ges möjlighet att delta.

15 15 (15) 107 Informationsärenden Rapport från kurser/konferenser Inget finns att rapportera vid dagens sammanträde. Rapport från de geografiska utskotten Inget finns att rapportera vid dagens sammanträde.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-02-22 1 (16) JÖNKÖPINGS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-02-22 1 (16) JÖNKÖPINGS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden 1 (16) Plats och tid Wilhelm Thamsalen, Stadshuset, Huskvarna, kl. 13:00 16:50 Beslutande AnneMarie Grennhag (M), ordförande Thomas Bäuml (M) Marie Lundberg (M) Tobias Stomilovic (M) Torbjörn Eklund (KD)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-01-26 1 (12) JÖNKÖPINGS KOMMUN Skol- och barnomsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-01-26 1 (12) JÖNKÖPINGS KOMMUN Skol- och barnomsorgsnämnden 1 (12) Plats och tid Wilhelm Thamsalen, Stadshuset, Huskvarna, kl. 13:00 17:00 Beslutande AnneMarie Grennhag (M), ordförande Laila Wiman Larsson (M), ersätter Thomas Bäuml (M) t.o.m. kl. 13:25 1 Thomas

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 2014-09-02 1 (11) Plats och tid KS-salen, Stadshuset, Vetlanda kl. 13.35-16.45 Beslutande Övriga deltagare Johanna Haraldsson (S), ordförande Henrik Tvarnö (S) Henrik Freij (M) Jan Bergman (C) Sven-Erik

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 08:00-12:00 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S) Torbjörn Norén (S), ers f Laila Andrén (S) Tina Carlson (V),

Läs mer

S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL

S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-05-29 Sid 1 Plats Socialtjänst Gävle, Skomakargatan 6, Gävle Tid kl 13.15-17.15 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Socialtjänst

Läs mer

PROTOKOLL. Ann Hamrén, Datum Utbildningsnämnden 2012-08-22. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-17:05

PROTOKOLL. Ann Hamrén, Datum Utbildningsnämnden 2012-08-22. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-17:05 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-17:05 Beslutande: Malin Ängerå (S) ordförande Anne Hamrén (S) Leif Persson (S) Stina Michelsson (S) Marie Mill (SRD) Conny Englund (V) Maria

Läs mer

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, torsdagen den 16:e april 2015 kl. 13:30 18:15 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare Alf

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

Bildningsnämnden 2013-10-24 1 (21)

Bildningsnämnden 2013-10-24 1 (21) Bildningsnämnden 2013-10-24 1 (21) Plats och tid Moberg, kommunhuset, torsdagen den 24 oktober kl. 15.00 18.00 Ajournering kl. 17.40 17.50 Beslutande Jan-Olof Jäghagen (S), ordförande Ann Helene Jonsson

Läs mer

JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Äldrenämnden 2011-05-18

JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Äldrenämnden 2011-05-18 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl. 13:00-17:45 Beslutande Eva Stråth (KD) ordförande Ylva Larsson (M) ersätter Thomas Bäuml (M)

Läs mer

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14)

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet, kl. 13.00 16.15 Beslutande Lillemor Larsson (V) ordförande Birgitta Persson (S) ersätter Per Aspengren (S) Steinar Ruud (S) 73-82,

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-05-13 Innehåll 115 Bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB... 152 116 Bolagsordning för Mullsjö Energi & Miljö AB... 154 117 Näringslivsrapport... 156 118 Tillkommande/utgående

Läs mer

JÖNKÖPINGS KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-09-17. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

JÖNKÖPINGS KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-09-17. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag JÖNKÖPINGS KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-09-17 1 Plats och tid Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl 13.00-16.10 Beslutande Ola Nilsson (KD) ordförande Anders Carlsson (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07 1 (27) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan 14.00 17.35. Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande

Läs mer

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Plats och tid ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Lena Gerby (M), ordförande Patrik Gadler (M) Ulla-Britt Lundgren (M) Camilla Wallhed

Läs mer

Anna-Karin Hidemyr Ekonom 99-107 Pauline du Puy Personalsekreterare 99-107. Repr. Lärarnas riksförbund ANSLAG/BEVIS

Anna-Karin Hidemyr Ekonom 99-107 Pauline du Puy Personalsekreterare 99-107. Repr. Lärarnas riksförbund ANSLAG/BEVIS Barn- och utbildningsnämnden 2011-12-13 1 (23) Plats och tid Ruders Egendom, Tibro, kl 18.00-21.15 Beslutande Kenth Wengholm (M) Hans Dahm (S) Ann Ohlsson (FP) Ann Hall Gustafsson (C) Annika Singleton

Läs mer

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (18) 2012-04-11 Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) kan vissa uppgifter i protokollet vara borttagna

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (28) Datum Tid kl 08:15-11:00 Plats Kommunhuset, Stollen Närvarande Se sidan 2 Susanna Wintherhamre (V) Xamuel Halfvars (V), 145 Justeringens plats och tid 2012-12-05 Justerade

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, Emmaboda, 2014-09-11, kl. 15.00 17.10

Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, Emmaboda, 2014-09-11, kl. 15.00 17.10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, Emmaboda,, kl. 15.00 17.10 Beslutande Jan-Olof Jäghagen (S), ordförande Ann Helene Jonsson (M) Mickael Fransson (S) Erik Fors (S)

Läs mer

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun)

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360 Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) Tid och plats Kun kl 10.00 Kommunfullmäktigesalen Kun Bil Au

Läs mer

Södermöre kommundelsnämnd

Södermöre kommundelsnämnd Södermöre kommundelsnämnd Tid Onsdagen den 25 mars 2015 kl. 17:00 20:15 Plats Tvärskogs bygdegård Omfattning 40-60 ande Elisabeth Gustavsson (S), ordförande Christopher Dywik (KD), vice ordförande Elisabeth

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-10-28 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-10-28 1 2014-10-28 1 Tid och plats Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Representanter för personalorganisationerna Övriga närvarande Justerare Kl. 15.00-17.15 i Sjuntorpsrummet, Stadshuset Mats Wiking (S) ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-12-15 1(20)

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-12-15 1(20) 2014-12-15 1(20) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kl. 9.00-12.30 Beslutande Ersättare Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S), vice ordförande Ann Ottosson (M), 2:e vice ordförande Lisa Malm (MP)

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

Simon Sjögren (KD) Tjänstgörande ersättare Robin Karlsson (FP) Tjänstgörande ersättare

Simon Sjögren (KD) Tjänstgörande ersättare Robin Karlsson (FP) Tjänstgörande ersättare 1(11) Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl. 16.00 17.50 Beslutande Ledamöter Therese Gustafsson (FP) ordförande Daniel Markstedt (S) Jörgen Berglund (M) Ulla-Britt Svensson

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (27) 2013-11-21. Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (27) 2013-11-21. Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 1 (27) Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl. 13.30--16.55 Beslutande Carina Bardh (M), ordf Kjerstin Olofsson (S), Carl-Axel Bengtsson (M), Stig-Göran Fransson (C) kl. 14.20--,

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden Tid Onsdagen den 18 mars 2015 kl 13:00-17.00 Plats Barn- och ungdomsförvaltningens sammanträdesrum Omfattning 15-26 ande Lasse Johansson (S), ordförande Björn Brändewall (FP),

Läs mer

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 14:00-16.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Carina Littorin, MP Britt Idensjö, sekreterare

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (16) Paragrafer 38-50 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-20.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil

Läs mer