SAMMANTRÄDESPROTOKOLL JÖNKÖPINGS KOMMUN Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-02-18 1-17. JÖNKÖPINGS KOMMUN Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden"

Transkript

1 1-17 Plats och tid Wilhelm Thamsalen Stadshuset, Huskvarna, kl. 13:00 17:00 Beslutande Carin Berggren (M) ordförande Albert Åhs (M) Priya Joshi (M), närvarande t.o.m. kl. 16:30 62 Kristoffer Rasmussen (M), ersätter Priya Joshi (M) fr.o.m. kl. 16:30 63 Saddia Hidalgo-Larsson (KD) Kjell Olsson (KD) Bertil Rylner (FP) Bodil Käll (C), närvarande t.o.m. kl. 15:00 58 Emma Hultman (C), ersätter Bodil Käll (C) fr.o.m. kl. 15:00 58 Tord Sundqvist (S) Katja Öz (S) Markus Fredriksson (S) Irada Söderberg (S) Övriga närvarande Kristoffer Rasmussen (M) Mattias Oscarsson (KD), närvarande t.o.m. kl. 15:00 58 Lars-Göte Löfdahl (KD) Christer Roos (S) Anna Gunnarsson (S) Elinor Klaesson (S) Stefan Rapp, utbildningsdirektör, 58 Stefan Claesson, chef utbildning och arbetsmarknad Bo Fröderberg, ekonomichef Jane Ydman, ekonomichef Marie Söderberg, personalchef Forts. s. 2 Utses att justera Markus Fredriksson Paragrafer Justeringens plats och tid Stadshuset, Huskvarna den 28 februari 2013 Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Frida Hammar Carin Berggren Markus Fredriksson Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Utbildningsförvaltningen, Stadshuset, Huskvarna Underskrift Frida Hammar

2 2 Övriga närvarande Kenny Andersson, chef gymnasieenheten Malena Tovesson, administrativ chef Kerstin Peterson, chef AMA Anders Gustafsson, utbildningsledare, Vuxenutbildningsenheten Claes Axelsson, gymnasiechef Bäckadalsgymnasiet, 58 Yvonne Lindén Andersson, tf. gymnasiechef Per Brahegymnasiet, 58 Richard Sahlin, rektor Sanda, 58 Lars Wernborg, gymnasiechef Erik Dahlbergsgymnasiet, 58 Jörgen Lindell Wallentin, Ung Arena/AMA, 58 Ann Britt Karlsson, Con Trust, 58 Frida Hammar, utredare/nämndsekreterare

3 3 Innehåll Sida 58. Informationsärenden Meddelanden Anmälan om delegationsbeslut Resultatfond 2012 års bokslut Attestlista med internbudget Jämställdhetsrapport Integrationsrapport Program för kommunal samverkan för friluftsfrågor i Jönköpings kommun Tillsättning av chef för enheten Kvalitet och analys Representation i organ och utskott Revidering av representation i organ och utskott Kurser och konferenser 17

4 4 58 Informationsärenden Karriärvägar för lärare Utbildningsdirektör Stephan Rapp informerar nämnden om arbetet med karriärvägar för lärare i Jönköpings kommun och presenterar den arbetsgrupp som organiserats inom förvaltningen. Följeforskning vid Ung Arena Jörgen Lindell Wallentin, projektledare, berättar om Ung Arena som är ett samverkansprojekt mellan Utbildningsförvaltningens arbetsmarknadsavdelning, Socialförvaltningen och Fritidsförvaltningen under perioden Syftet med Ung Arena är att förebygga att unga i åldern år som inte börjat eller fullföljt gymnasieskolan och inte är direkt anställningsbara hamnar i utanförskap. Ann Britt Karlsson, forskare Con Trust, redogör för den följeforskning som genomförts inom projektet med syfte att dokumentera, sammanställa och återföra resultat. Resultaten av forskningen visar att verksamheten hittills organiserats så att målen med Ung Arena kan uppnås. Nästa steg är hur resultatet av Ung Arenas arbete kan tillvaratas i ordinarie verksamheter och åstadkomma önskvärda förändringar för målgruppen och samhället efter projekttidens slut. Gymnasieskolornas handlingsplaner för fortsatt arbete med att utreda och åtgärda behov av särskilt stöd Vid nämndens sammanträde den 11 december 2012 presenterades en uppföljning av de kommunala gymnasieskolornas arbete med att utreda och åtgärda behov av särskilt stöd. Utbildningsförvaltningen fick då i uppdrag att utforma en handlingsplan för hur varje gymnasieskola ska arbeta vidare utifrån uppföljningens resultat. Yvonne Lindén Andersson tf. gymnasiechef Per Brahegymnasiet, Claes Axelsson, gymnasiechef Bäckadalsgymnasiet, Richard Sahlin, rektor Sandagymnasiet och Lars Wernborg, gymnasiechef Erik Dahlbergsgymnasiet presenterar en handlingsplan för respektive skola. Aktuellt från AMA Kerstin Peterson, chef AMA, rapporterar från projekt inom AMA. Aktuellt från vuxenutbildningen Anders Gustavsson, utbildningsledare vuxenutbildningen, informerar om antagningsläget inom vuxenutbildningen. Medarbetarundersökningen 2012 Marie Söderberg, personalchef och Malena Tovesson, administrativ chef, informerar om den medarbetarundersökning som genomfördes bland all personal inom utbildningsförvaltningen oktober Undersökningen genomförs årligen inom alla förvaltningar i Jönköpings kommun. Övergripande resultat presenteras.

5 5 Den globala skolan rapport från studieresa till Bangladesh Markus Fredriksson (S) rapporterar från en studieresa till Bangladesh som genomfördes inom ramen för projektet den Globala resan organiserat av Internationella programkontoret. Från Jönköpings kommun deltog en rektor och tre lärare från Erik Dahlberggymnasiet. Markus Fredriksson gavs möjlighet att delta i egenskap av kontaktpolitiker för Erik Dahlbergsgymnasiet. Den Globala resan syftar till interkulturellt lärande som i förlängningen avser leda till stärkt skolutveckling. Aktuellt från gymnasieintagningen Stefan Claesson, chef utbildning och arbetsmarknad, redogör för preliminär antagningsstatistik. Uppdraget om bygg- och anläggningsprogrammets inriktning anläggningsfordon Stefan Claesson, chef utbildning och arbetsmarknad, rapporterar bl.a. från möte med branschföreträdare. Matematiklyftet Stefan Claesson, chef utbildning och arbetsmarknad, informerar nämnden om hur arbetet med Matematiklyftet planeras och organiseras. Styrgruppen för arbetet presenteras. Rapport från kurser och konferenser Saddia Hidalgo Larsson (KD), Bertil Rylner (FP), Tord Sundqvist (S) och Katja Öz (S) rapporterar från Växjökonferensen som ägde rum den januari.

6 6 59 Meddelanden Utbildningsförvaltningen har upprättat förteckning över meddelanden s beslut Redovisningen av meddelanden godkänns.

7 7 60 Anmälan om delegationsbeslut Utbildningsförvaltningen har upprättat förteckning över delegationsbeslut s beslut Redovisningen av delegationsbeslut godkänns.

8 8 61 Resultatfond 2012 års bokslut Uan/2011: redovisar ett nettounderskott inkl. periodiseringar och resultatreglering med sammanlagt tkr i 2012 års bokslut. I ärendet redovisas även förslag till hur de olika gymnasieskolorna/enheternas ekonomiska resultat ska regleras i bokslutet i enlighet med fastställda styrprinciper i kommunen. Beslutsunderlag Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga Förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Under förutsättning av kommunstyrelsens godkännande föreslår utbildningsförvaltningen att 2012 års nettoresultat fördelas i resultatfonden mellan olika gymnasieskolor/enheter i enlighet med upprättad bilaga. MBL-behandling Överläggning i den centrala samverkansgruppen har genomförts. UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDENS BEHANDLING s beslut Under förutsättning av kommunstyrelsens godkännande föreslår utbildningsförvaltningen att 2012 års nettoresultat fördelas i resultatfonden mellan olika gymnasieskolor/enheter i enlighet med upprättad bilaga. Beslutet expedieras till: Samtliga gymnasieskolor/enheter Samtliga stabsenheter Chef utbildning och arbetsmarknad Stadskontoret

9 9 62 Attestlista med internbudget 2013 Uan/2012: Överlämnar härmed s attestlista med internbudget för år Beslutsunderlag Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga Förteckning över beslutsattestanter i ekonomisystemet elektronisk fakturahantering Inköp och Faktura (IoF). Internbudget 2013 för respektive enhet. Förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Nämnden föreslås besluta att godkänna upprättad attestlista med internbudget 2013 inkl. tillägg. Nämnden föreslås vidare besluta att godkänna upprättad förteckning över beslutsattestanter i ekonomisystemet elektronisk fakturahantering Inköp och Faktura (IoF). MBL-behandling Överläggning i den centrala samverkansgruppen har genomförts. UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDENS BEHANDLING s beslut Nämnden godkänner upprättad attestlista med internbudget 2013 inkl. tillägg. Nämnden godkänner upprättad förteckning över beslutsattestanter i ekonomisystemet elektronisk fakturahantering Inköp och Faktura (IoF). Beslutet expedieras till: Stadskontoret Kommunrevisionen

10 10 63 Jämställdhetsrapport 2012 Uan/2012: Stadskontoret har begärt in Jämställdhetsrapport 2012 från utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Frågorna besvaras i bilagan till tjänsteskrivelsen som föreslås utgöra utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens jämställdhetsrapport för Beslutsunderlag Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga Förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Bilagan till utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad utgör utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens jämställdhetsrapport för MBL-behandling Överläggning i den centrala samverkansgruppen har genomförts. UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDENS BEHANDLING Utbildningsförvaltningen lämnar vid dagens sammanträde ett upprättat dokument med kompletterande svar på stadskontorets frågor. Svaren i dokumentet ersätter redovisade svar på motsvarande frågor på sidan 3 5 i upprättad jämställdhetsrapport (bilaga till tjänsteskrivelsen). Yrkanden Ordförande Carin Berggren (KD) för partigrupp M, KD, FP och C yrkar bifall till förslaget till beslut inbegripet de rättelser/kompletteringar som finns redovisade i särskilt dokument, daterat. Carin Berggren (KD) för partigrupp M, KD, FP och C yrkar vidare att förvaltningen ges i uppdrag att lämna återkoppling på dokumentet Jämställdhetsrapport 2012 vid nämndens sammanträde i juni eller senast augusti Tord Sundqvist (S) för partigrupp S yrkar bifall till yrkanden från partigrupp M, KD, FP och C. s beslut Upprättad jämställdhetsrapport för 2012 (bilaga till tjänsteskrivelsen, daterad ) godkänns tillsammans med de rättelser/kompletteringar som finns redovisade i särskilt dokument, daterat. Utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att lämna en återkoppling på dokumentet Jämställdhetsrapport 2012 vid nämndens sammanträde i juni eller senast augusti 2013

11 11 Beslutet expedieras till: Stadskontoret

12 12 64 Integrationsrapport 2012 Uan/2013:6 132 Stadskontoret har begärt in underlag från utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i vissa integrationsfrågor. Frågorna besvaras i bilagan till tjänsteskrivelsen som föreslås utgöra utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens integrationsrapport för Beslutunderlag Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga Förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Bilagan till utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad utgör utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens integrationsrapport för MBL-behandling Överläggning i den centrala samverkansgruppen har genomförts. UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDENS BEHANDLING s beslut Bilagan till utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad utgör utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens integrationsrapport för Beslutet expedieras till: Stadskontoret

13 13 65 Program för kommunal samverkan för friluftsfrågor i Jönköpings kommun Uan/2012: har av fritidsnämnden beretts möjlighet att yttra sig över fritidsnämndens förslag på Program för kommunal samverkan för friluftsfrågor i Jönköpings kommun. föreslås att som sitt yttrande anta vad som anförs i utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse. Beslutsunderlag Utbildningsförvaltningen tjänsteskrivelse daterad Fritidsnämndens förslag på Program för kommunal samverkan för friluftsfrågor i Jönköpings kommun. Förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse får utgöra utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens svar till fritidsnämnden gällande Program för kommunal samverkan för friluftsfrågor i Jönköpings kommun. MBL-behandling Överläggning i den centrala samverkansgruppen har genomförts. UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDENS BEHANDLING s beslut Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse får utgöra utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens svar till fritidsnämnden gällande Program för kommunal samverkan för friluftsfrågor i Jönköpings kommun. Beslutet expedieras till: Fritidsnämnden UBF, arbetsmarknadsavdelningen

14 14 66 Tillsättning av chef för enheten Kvalitet och analys Uan/2012: Nuvarande chef för enheten Kvalitet och analys, Hans Blomqvist, är anställd med ett visstidsförordnande som gäller till och med Från och med föreslås Hans Blomqvist tillträda tjänsten tillsvidare. Beslutsunderlag s tjänsteskrivelse daterad Förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Hans Blomqvist utses till chef för enheten Kvalitet och analys tillsvidare från och med MBL-behandling Överläggning i den centrala samverkansgruppen har genomförts. UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDENS BEHANDLING s beslut Hans Blomqvist utses till chef för enheten Kvalitet och analys tillsvidare från och med Beslutet expedieras till: Utbildningsdirektör Personalchef

15 15 67 Representation i organ och utskott Uan/2011:8 600 Jacob Öberg (M) har avsagt sig uppdraget som ledamot i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Kommunfullmäktige utsåg vid sammanträde den 20 december 2012 Priya Joshi (M) till ny ledamot i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden för återstående mandatperiod t.o.m Till ny ersättare i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden utsågs Kristoffer Rasmussen (M). Jacob Öberg (M) representerade utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden genom att vara kontaktperson för Erik Dahlbergsgymnasiet och representant i programrådet för handels- och administrationsprogrammet. Jacob Öberg (M) var även ersättare i arbetsutskottet. Kompletteringsval måste nu göras för de uppdrag som Jacob Öberg (M) hade. Beslutsunderlag Sammanträdesprotokoll från kommunfullmäktige , 381 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDENS BEHANDLING s beslut Kristoffer Rasmussen (M) utses till kontaktperson för Erik Dahlbergsgymnasiet och representant i programrådet för handels- och administrationsprogrammet. Albert Åhs (M) utses till ersättare i utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott. Beslutet expedieras till: Programrådet för handels- och administrationsprogrammet Erik Dahlbergsgymnasiet

16 16 68 Revidering av representation i organ och utskott Uan/2011:8 600 Lars-Göte Löfdahl(KD) avsäger sig uppdraget som representant i hantverksprogrammets programråd. Mattias Oscarsson (KD) lämnar platsen i Energiprogrammet och övertar Lars-Göte Löfdahls plats i Hantverksprogrammet. Beslutsunderlag Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse Förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Lars-Göte Löfdahl (KD) avsäger sig uppdraget som representant i hantverksprogrammets programråd. Mattias Oscarsson (KD) avsäger sig uppdraget som representant i energiprogrammets programråd. Mattias Oscarsson (KD) utses till representant i hantverksprogrammets programråd. UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDENS BEHANDLIN s beslut Lars-Göte Löfdahl (KD) avsäger sig uppdraget som representant i hantverksprogrammets programråd. Mattias Oscarsson (KD) avsäger sig uppdraget som representant i energiprogrammets programråd. Mattias Oscarsson (KD) utses till representant i hantverksprogrammets programråd. Beslutet expedieras till: Programrådet för hantverksprogrammet

17 17 69 Kurser och konferenser Uan/2013: Informationsmöte inför Skolinspektionens regelbundna tillsyn s inbjuds till möte med Skolinspektionen inför den regelbundna tillsynen. Mötet äger rum den 25 mars 2013 kl. 15:00- ca 17:00 på Erik Dahlbergsgymnasiet, Jönköping. s beslut De ledamöter och ersättare som önskar ges möjlighet att delta i informationsmötet. Vuxenutbildningen tar ledningen Vuxenutbildning i Samverkan (ViS) inbjuder till konferens i Linköping den mars s beslut En representant från majoriteten respektive minoriteten ges möjlighet att delta i konferensen. Samverkan Skola-Arbetsliv (SSA) Rikskonferens 2013 SSA inbjuder till rikskonferens den april, 2013 i Uddevalla. s beslut En representant från utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ges möjlighet att delta i konferensen.

Kerstin Olsson. Peter Jutterström. Marcus Fredriksson. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Utbildningsförvaltningen, Stadshuset, Huskvarna

Kerstin Olsson. Peter Jutterström. Marcus Fredriksson. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Utbildningsförvaltningen, Stadshuset, Huskvarna 1 (28) Plats och tid Stadshuset, Wilhelm Thamsalen, Stadshuset, Huskvarna kl 13.00-16.10 Beslutande Peter Jutterström (M), ordförande Jacob Öberg (M), 78-98, kl 13.00-15.00 Albert Åhs (M) Saddia Hidalgo-Larsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-02-22 1 (16) JÖNKÖPINGS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-02-22 1 (16) JÖNKÖPINGS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden 1 (16) Plats och tid Wilhelm Thamsalen, Stadshuset, Huskvarna, kl. 13:00 16:50 Beslutande AnneMarie Grennhag (M), ordförande Thomas Bäuml (M) Marie Lundberg (M) Tobias Stomilovic (M) Torbjörn Eklund (KD)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-01-26 1 (12) JÖNKÖPINGS KOMMUN Skol- och barnomsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-01-26 1 (12) JÖNKÖPINGS KOMMUN Skol- och barnomsorgsnämnden 1 (12) Plats och tid Wilhelm Thamsalen, Stadshuset, Huskvarna, kl. 13:00 17:00 Beslutande AnneMarie Grennhag (M), ordförande Laila Wiman Larsson (M), ersätter Thomas Bäuml (M) t.o.m. kl. 13:25 1 Thomas

Läs mer

Christoffer Gullberg (M) Eric Thulin (M) Inger Grund (M) Stefan Gustavsson (C) Sofia Alriksson (C) Henrik Hall (MP) forts. sid. 2

Christoffer Gullberg (M) Eric Thulin (M) Inger Grund (M) Stefan Gustavsson (C) Sofia Alriksson (C) Henrik Hall (MP) forts. sid. 2 1 (15) Plats och tid Wilhelm Thamsalen Stadshuset, Huskvarna, kl. 13:00 15.25 Beslutande AnneMarie Grennhag (M), ordförande Thomas Bäuml (M) Laila Wiman Larsson (M) Magnus Bertilsson (M) Torbjörn Eklund

Läs mer

Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-03-27

Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-03-27 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Utbildningskansliets sessionsrum, 3:e vån, kl 17:00-21:30 Ordförande: Rehn Winsborg Louise (M) Vice ordförande: Kristensson Berit (FP) Andre vice ordförande: Gunnarsson

Läs mer

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, torsdagen den 16:e april 2015 kl. 13:30 18:15 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare Alf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Direktionen 2011-01-20 Sidan 1/9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Direktionen 2011-01-20 Sidan 1/9 Direktionen 2011-01-20 Sidan 1/9 Plats och tid Tobaksgatan 11 i Ystad, kl. 13.00-15.00 Ajournering kl. 13.15-13.25, 13.35-13.45 Beslutande Bo Sterner Ystad, ordförande, ordförande fr.o.m. 10 Tommy Andersson,

Läs mer

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M)

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) 1 (18) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, tisdagen den 5 oktober 2010, kl 13.00-15.10 Beslutande Övriga deltagande Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) Agneta Karlsson (M) Claes Ebbesson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14)

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet, kl. 13.00 16.15 Beslutande Lillemor Larsson (V) ordförande Birgitta Persson (S) ersätter Per Aspengren (S) Steinar Ruud (S) 73-82,

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

Anna-Karin Hidemyr Ekonom 99-107 Pauline du Puy Personalsekreterare 99-107. Repr. Lärarnas riksförbund ANSLAG/BEVIS

Anna-Karin Hidemyr Ekonom 99-107 Pauline du Puy Personalsekreterare 99-107. Repr. Lärarnas riksförbund ANSLAG/BEVIS Barn- och utbildningsnämnden 2011-12-13 1 (23) Plats och tid Ruders Egendom, Tibro, kl 18.00-21.15 Beslutande Kenth Wengholm (M) Hans Dahm (S) Ann Ohlsson (FP) Ann Hall Gustafsson (C) Annika Singleton

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07 1 (27) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan 14.00 17.35. Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden 2015-04-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden 2015-04-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Plats och tid Kommunhuset 16 april 2015 kl. 13.30 18.00 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande M Anders Lindahl M Elise Benjaminsson C Ann-Christine Andreasson tjänstgör

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1 Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1 Plats och tid Konferensrum Gunnarsbyskolan, Charlottenberg kl 13.00-17.10 Beslutande Övriga deltagare Annika Hugne (C), ordförande Birgitta Olsson (M) Frida

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 1 Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD), (334-336, 342-343) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C)

Läs mer

PROTOKOLL 1(21) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-03-28

PROTOKOLL 1(21) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-03-28 1(21) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-03-28 Plats och tid: Sammanträdesrummet 2:a vån, Ale gymnasium, Nödinge kl. 10.00-14.30 Beslutande Elena Fridfelt, ordf (C) Klas Nordh (FP) 34-38 och

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

Elisabet Haglund-Nyberg (S) Bo Claesson (KD) Ronnie Andersson (V)

Elisabet Haglund-Nyberg (S) Bo Claesson (KD) Ronnie Andersson (V) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[12] Plats och tid Brunna konferenslokaler Humlevägen 4, kl 19:00-21:10 ande Serkan Köse (S) ordförande Karin Pilsäter (FP) Bo Olsson (MP) Staffan Sundin (M) tjg ersättare Selin

Läs mer

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S)

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S) Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-10-06 klockan 13:30 14.00 Beslutande: Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Rune Johansson (M) tjg.ers för Åsa Herbst (M) Sven-Ingvar Borgquist

Läs mer

S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL

S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-03-05 Sid 1 Plats Socialtjänst Gävle, Skomakargatan 6, Gävle Tid kl 13.15-16.30 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Socialtjänst

Läs mer

S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L

S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L Sid 1 (10) S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum 2009-02-04 Plats Symfonin, Kantorn, Ruddammsgatan 27 Tid Kl. 14.00 17.00 Närvarande Se sidan 2

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 november 2011 kl. 08:15-16:20.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 november 2011 kl. 08:15-16:20. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (28) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 november 2011 kl. 08:15-16:20. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset klockan 08:00-16:15 Beslutande: Malin Ängerå (s) ordförande Lis Elvinsson (c) 91-93, jäv 94, 95-105 ersättare Michael Robertsson (s) Bo Hedin (s) Leif Persson

Läs mer

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun)

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360 Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) Tid och plats Kun kl 10.00 Kommunfullmäktigesalen Kun Bil Au

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-05 1 Innehållsförteckning Ärende 1 Godkännande av dagordning... 3 2 Lex Sarah -funktionshinderomsorgen... 4 3 Information om bokslut... 5 4 Remissvar på förslag till miljöprogram för Habo och Mullsjö

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-04 1

Kommunstyrelsen 2007-12-04 1 Kommunstyrelsen 2007-12-04 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.45 12:10. Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Jan-Erik Steen (s) Sixten Carlsson (s) Göran

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2003-10-07 1. Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd, kl. 13.00-18.00

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2003-10-07 1. Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd, kl. 13.00-18.00 arbetsutskott 2003-10-07 1 Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd, kl. 13.00-18.00 Beslutande (c) Gert Jonsson (m) ordförande Thomas Strand (s) 2:e vice ordförande David Isaksson (kd) Kristina

Läs mer

JÖNKÖPINGS KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-09-17. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

JÖNKÖPINGS KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-09-17. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag JÖNKÖPINGS KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-09-17 1 Plats och tid Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl 13.00-16.10 Beslutande Ola Nilsson (KD) ordförande Anders Carlsson (M)

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2008-10-29 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2008-10-29 1-21 2008-10-29 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-21.00 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer