Laila Wiman Larsson (M) Magnus Bertilsson (M) Lennart Edlund (KD) Carl Cunningham (KD) forts. sid. 2. Anne-Marie Roman. AnneMarie Grennhag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Laila Wiman Larsson (M) Magnus Bertilsson (M) Lennart Edlund (KD) Carl Cunningham (KD) forts. sid. 2. Anne-Marie Roman. AnneMarie Grennhag"

Transkript

1 1 (28) Plats och tid Wilhelm Thamsalen, Stadshuset, Huskvarna, kl. 08:15 11:45 samt 13:00 15:15 Beslutande Övriga närvarande AnneMarie Grennhag (M), ordförande Thomas Bäuml (M) Marie Lundberg (M) Tobias Stomilovic (M) Torbjörn Eklund (KD) Tomas Tyngel (KD), närvarande t.o.m. kl. 11:45 83 Lennart Edlund (KD), ersätter Tomas Tyngel (KD) fr.o.m. kl. 13:00 84 Eva Berntsson (KD), närvarande fr.o.m. kl. 08:25 72 Lennart Edlund (KD), ersätter Eva Berntsson (KD) t.o.m. kl. 08:25 71 Anna-Karin Carstensen (FP) Ulrika Franke (C) Magnus Rydh (S), närvarande t.o.m. kl. 14:30 86 Laila Wiman Larsson (M), ersätter Magnus Rydh (S) fr.o.m. kl. 14:30 87 Anna Carlsson (S), närvarande t.o.m. kl. 11:45 83 Ghada Melle (S), ersätter Anna Carlsson (S) fr.o.m. kl. 13:00 84 Magnus Johansson (S) Samira Magwai (S), närvarande fr.o.m. kl. 13:00 84 Ghada Melle (S), ersätter Samira Magwai t.o.m. kl. 11:45 83 Hans Holtz (S) Bo Högberg (S), ersätter Carina Davidsson (V) Laila Wiman Larsson (M) Magnus Bertilsson (M) Lennart Edlund (KD) Carl Cunningham (KD) forts. sid. 2 Utses att justera Magnus Rydh (S) och Hans Holtz (S) Paragrafer Justeringens plats och tid Stadshuset, Huskvarna, den 17 juni 2013, kl. 15:30 Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Anne-Marie Roman AnneMarie Grennhag Magnus Rydh, Hans Holtz, Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Utbildningsförvaltningen, Stadshuset, Huskvarna Underskrift Anne-Marie Roman

2 2 Övriga närvarande Stefan Gustavsson (C), närvarande fr.o.m. kl. 08:30 72 Henrik Hall (MP) Stephan Rapp, utbildningsdirektör Jane Ydman, ekonomichef Bo Fröderberg, ekonomichef, närvarande t.o.m. 72 Katarina Ståhlkrantz, chef barn- och utbildningsenheten/vik. chef förskola och grundskola Marie Söderberg, personalchef, närvarande t.o.m. 73 Malena Tovesson, administrativ chef, närvarande t.o.m. 84 Susanne Törnvall, chef barn- och elevhälsoenheten Hans Blomqvist, chef kvalitet och analys, närvarande Mia Chaib, planeringsstrateg, närvarande Marita Davidsson, förskolestrateg, närvarande Karin Berntsson, utredare, stadskontoret, närvarande 84 Frida Hammar, utredare/nämndsekreterare, närvarande 84 Sara Johansson, skolutvecklingspartner, närvarande 84 Anna-Lena Sjöstedt, områdeschef skolområde Söder, närvarande och Stefan Pirard, områdeschef skolområde Väster, närvarande Evy Dahlin, områdeschef skolområde Öster, närvarande Per Johansson, rektor Österängens utbildningsenhet, närvarande 85 Anna-Karin Borka, rektor Kålgårdens utbildningsenhet, närvarande Anne-Marie Roman, chefssekreterare/nämndsekreterare

3 3 Innehåll Sida 71 Uppvaktningar 4 72 Verksamhets- och investeringsplan, VIP, Budgetuppföljningsrapport nr. 2, Förskola enligt ramprogram vid Barnarpsskolan 9 75 Meddelanden Anmälan om delegationsbeslut Yttrande över Förslag till kommunalt bostadsförsörjningsprogram Ansökan om godkännande att starta fristående förskola Christine Skjäl Verksamhetsförändringar inom Norra Mo utbildningsenhet Medborgarförslag om att utöka möjligheten till barnomsorg för flerbarnsfamiljer Motion om erbjudande om utökad vistelsetid i förskolan Yttrande över Program för hållbar utveckling miljö, Medborgarförslag om utbyggnad av Sporthallen Huskvarna Informationsärenden Skolinspektionens skolbeslut efter regelbunden tillsyn 2013 Österängsskolan Skolinspektionens skolbeslut efter regelbunden tillsyn 2013 Kålgårdsskolan Informationsärenden Övriga frågor 28

4 4 71 Uppvaktningar Ordförande AnneMarie Grennhag (M) riktar, å nämndens vägnar, ett stort tack till Bo Fröderberg för ett mycket förtjänstfullt arbete under de många åren som förvaltningens ekonomichef. Bo Fröderberg avgår med pension vid halvårsskiftet. Vidare gratulerar AnneMarie Grennhag (M) utbildningsdirektör Stephan Rapp som utnämnts till professor i utbildningsvetenskap vid Linnéuniversitetet i Växjö. En utbildningsdirektör med en djup akademisk kompetens inom verksamhetsområdet är en stor tillgång i det fortsatta utvecklingsarbetet i kommunens skolor.

5 5 72 Verksamhets- och investeringsplan, VIP, Bun/2013: Sammanfattning I kommunledningens anvisningar för arbetet med Verksamhets- och investeringsplan, VIP, framgår att ramarna är beräknade utifrån fastställd VIP åren 2014 och Ramen för 2016 är en framskrivning av 2015 års ram. Hänsyn är tagen till de relativt stora demografiska förändringar som innebär en stor ökning av antalet barn och ungdomar i åldrarna 1 till 15 år samt minskning av antalet ungdomar i gymnasieålder. För att Jönköpings kommuns ekonomi ska vara i balans krävs åtgärder utöver tidigare beslutade effektiviseringar för nämnderna. I ramarna är därför effektiviseringar inarbetade med 1,5 % av nämndernas nettokostnad år 2014 och ytterligare 1,5 % år Utöver dessa som gäller samtliga nämnders ramar har den effektivisering som bl.a. för barn- och utbildningsnämndens del återställdes i 2013 års ram lagts in i nämndens ram från och med För barn- och utbildningsnämnden uppgår det kommunala effektiviseringskravet till 59 mnkr år 2014, 92 mnkr 2015 och från med 2016 är den sammantagna ramreduceringen 118 mnkr. Beslutsunderlag Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse s underlag till Verksamhets- och investeringsplan, VIP, Förslag till barn- och utbildningsnämnden Utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att godkänna upprättat underlag till Verksamhets- och investeringsplan, VIP, MBL-behandling Överläggning i den centrala samverkansgruppen har genomförts. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BEHANDLING Vid dagens sammanträde redovisar utbildningsförvaltningen en ändring på sidan 61 i upprättat underlag till Verksamhets- och investeringsplan : Överföring av informatörsresurser ska vara 3,0 tjänster från förvaltningen. Partigrupp M, KD, FP och C överlämnar sitt förslag i ärendet, se bilaga 4 till protokollet. AnneMarie Grennhag (M) redogör för förslaget från nämnda partigrupp.

6 6 72 forts. Partigrupp S överlämnar sitt förslag i ärendet, se bilaga 5 till protokollet. Magnus Rydh (S) redogör för förslaget från nämnda partigrupp. Yrkanden AnneMarie Grennhag (M) för partigrupp M, KD, FP och C yrkar bifall till upprättat underlag till VIP , med redovisad ändring, jämte de skrivningar som finns upprättade i skrivelse från majoriteten. Majoriteten yrkar dessutom bifall till punkterna 5 och 10 under rubriken Förslag till beslut och särskilda uppdrag i upprättad skrivelse från partigrupp S. Magnus Rydh (S) yrkar bifall till S-gruppens förslag till VIP och yrkar dessutom bifall till att-satserna 4, 5, 6, 10, 11, 12 och 13 i upprättad skrivelse från partigrupp M, KD, FP och C. Propositionsordning Ordföranden ställer det samlade förslaget från partigrupp M, KD, FP och C samt det samlade förslaget från partigrupp S under proposition och finner det samlade förslaget från majoriteten antaget. Omröstning begärs. Den som bifaller det samlade förslaget från partigrupp M, KD, FP och C röstar ja, den som bifaller det samlade förslaget från partigrupp S röstar nej. Omröstningsresultat Ledamot Ja Nej Avstår Thomas Bäuml (M) Marie Lundberg (M) Tobias Stomilovic (M) Torbjörn Eklund (KD) Tomas Tyngel (KD) Eva Berntsson (KD) Anna-Karin Carstensen (FP) Ulrika Franke (C) Magnus Rydh (S) Anna Carlsson (S) Magnus Johansson (S) Ghada Melle (S) Hans Holtz (S) Bo Högberg (S) AnneMarie Grennhag (M) Summa har alltså med 9 ja-röster mot 6 nej-röster bifallit det samlade förslaget från partigrupp M, KD, FP och C.

7 7 72 forts. s beslut Upprättat underlag till Verksamhets- och investeringsplan, VIP, (bilaga 3 till protokollet), med redovisad ändring, jämte de skrivningar som finns upprättade i skrivelse från partigrupp M, KD, FP och C (bilaga 4 till protokollet) godkänns. Utbildningsförvaltningen får i uppdrag att genomföra ett antal utredningsuppdrag inom projektet Att skriva sig till läsning. Utbildningsförvaltningen får i uppdrag att genomföra en översyn av den befintliga organisationen med personalpooler. Reservationer Partigrupp S reserverar sig mot beslutet för den del av sitt yrkande som inte vunnit bifall. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen

8 8 73 Budgetuppföljningsrapport nr. 2, 2013 Bun/2012: Sammanfattning I enlighet med fastställd tidplan har utbildningsförvaltningen upprättat budgetuppföljningsrapport nr. 2 för Förvaltningens samlade bedömning innebär att barn- och utbildningsnämnden kommer att visa ett nollresultat i 2013 års bokslut. Beslutsunderlag Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga Förslag till barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta att godkänna upprättad budgetuppföljningsrapport nr. 2 för 2013 samt redovisa denna till stadskontoret. MBL-behandling Överläggning i den centrala samverkansgruppen har genomförts. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BEHANDLING s beslut Godkänna upprättad budgetuppföljningsrapport nr. 2 för 2013 samt redovisa denna till stadskontoret. Beslutet expedieras till: Stadskontoret

9 9 74 Förskola enligt ramprogram vid Barnarpsskolan Bun/2011: Sammanfattning En ny förskola i Barnarp finns bland de planerade objekten i VIP Tekniska kontoret har utifrån skisser gjort en bedömning av investeringsutgift samt årlig hyreskostnad. Beslutsunderlag Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse Skrivelse från tekniska kontoret till utbildningsförvaltningen Skrivelse från utbildningsförvaltningen till tekniska kontoret Skrivelse från utbildningsförvaltningen till tekniska kontoret Upprättade skisser av Atrio arkitekter Förslag till barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta att ställa kr ur investeringsramen för byggnation av ramförskolor till tekniska nämndens förfogande för byggnation av förskola enligt ramprogram vid Barnarpsskolan. MBL-behandling Överläggning i den centrala samverkansgruppen har genomförts. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BEHANDLING s beslut ställer kr ur investeringsramen för byggnation av ramförskolor till tekniska nämndens förfogande för byggnation av förskola enligt ramprogram vid Barnarpsskolan. Beslutet expedieras till: Tekniska nämnden

10 10 75 Meddelanden Sammanfattning Utbildningsförvaltningen har upprättat förteckning över meddelanden s beslut Redovisningen av meddelanden godkänns.

11 11 76 Anmälan om delegationsbeslut Sammanfattning Utbildningsförvaltningen har upprättat förteckning över delegationsbeslut BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BEHANDLING Utbildningsförvaltningen redovisar vid dagens sammanträde en något reviderad förteckning över delegationsbeslut. s beslut Redovisningen av delegationsbeslut godkänns.

12 12 77 Yttrande över Förslag till kommunalt bostadsförsörjningsprogram Bun/2013: Sammanfattning har av tekniska nämnden beretts tillfälle att yttra sig över Förslag till kommunalt bostadsförsörjningsprogram Utbildningsförvaltningen är positiv till bostadsbyggande inom föreslagna områden. Det som förvaltningen kan konstatera är att detta förutsätter ett antal investeringar, i första hand avseende förskola. Förvaltningen gör också bedömningen att den omfattande nybyggnation som genomförts gör att det finns ett utbyggnadsbehov av grundskolan i specifika områden. Beslutsunderlag Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse Förslag till kommunalt bostadsförsörjningsprogram Förslag till barn- och utbildningsnämnden Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse utgör remissvar till tekniska nämnden rörande förslag till Kommunalt bostadsförsörjningsprogram MBL-behandling Överläggning i den centrala samverkansgruppen har genomförts. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BEHANDLING s beslut Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse utgör remissvar till tekniska nämnden rörande förslag till Kommunalt bostadsförsörjningsprogram Beslutet expedieras till: Tekniska nämnden

13 13 78 Ansökan om godkännande att starta fristående förskola Christine Skjäl Bun/2012: Sammanfattning Christine Skjäl med f:a Lekandebarn har ansökt om godkännande som huvudman för att bedriva förskola i Jönköpings kommun. Utbildningsförvaltningens bedömning är att sökanden inte med tillräckligt hög kvalitet kan visa att verksamheten kommer att utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Utbildningsförvaltningen anser inte heller att sökanden visar på förståelse för och insikt i hur det systematiska kvalitetsarbetet kommer att bidra till att verksamheten utvecklas och de mål som gäller för utbildningen uppnås. Utbildningsförvaltningen bedömer därför att sökanden inte har förutsättningar att bedriva verksamheten enligt de föreskrifter som gäller för utbildningen och uppfyller därför inte grunderna för godkännande enligt 2 kap 5 skollagen (2010:800). Utbildningsförvaltningen föreslår därför att ansökan avslås. Beslutsunderlag Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga Ansökan Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga Ansökan med komplettering Förslag till barn- och utbildningsnämnden avslår ansökan om godkännande som huvudman för fristående förskola. MBL-behandling Överläggning i den centrala samverkansgruppen har genomförts. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BEHANDLING Protokollsanteckning Henrik Hall (MP) vill få följande antecknat till protokollet: Miljöpartiet har alltid varit positivt till friskolereformen. Inte för att vi önskade oss stora friskolekoncerner, utan för att vi vill berika skolans värld med energin och idéerna från lärare, föräldrar och andra i verksamhetens centrum. Vi vill även ge föräldrar och elever, politikernas uppdragsgivare, möjlighet att välja den förskola och skola som passar dem bäst. Den aktuella sökanden är en av dessa modiga som drivs av viljan att göra något bra för barn och som är beredd att riskera sin privatekonomi för drömmen att få driva en förskola.

14 14 78 forts. Vi är övertygade om att tjänstemännen på Utbildningsförvaltningen kan hjälpa sökanden att genom goda råd, tillsyn och konstruktiva kontroller, övervinna de svaga punkter i ansökan som de så förtjänstfullt har pekat ut. Miljöpartiet de Gröna önskar därför att ansökan bifalles. Yrkanden AnneMarie Grennhag (M) för partigrupp M, KD, FP och C med instämmande av Magnus Rydh (S) för partigrupp S yrkar bifall till förvaltningens förslag. s beslut avslår ansökan om godkännande som huvudman för fristående förskola. Beslutet inklusive besvärshänvisning expedieras till: Christine Skjäl

15 15 79 Verksamhetsförändringar inom Norra Mo utbildningsenhet Bun/2013: Sammanfattning föreslås godkänna verksamhetsförändringar inom Norra Mo utbildningsenhet, innebärande att verksamheten vid Norra Unnaryds skola upphör då det inte har varit någon skolverksamhet där sedan läsåret 2010/2011. Beslutsunderlag Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga Riskbedömning vid förändring Tillämpning av FN:s konvention om barnets rättigheter Förslag till barn- och utbildningsnämnden Verksamheten vid Norra Unnaryds skola läggs ner enligt förslag i bilaga till tjänsteskrivelsen. Hyreskontraktet för byggnaderna sägs upp till den 1 juli MBL-behandling Överläggning i den centrala samverkansgruppen har genomförts. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BEHANDLING s beslut Verksamheten vid Norra Unnaryds skola läggs ner enligt förslag i bilaga till tjänsteskrivelsen. Hyreskontraktet för byggnaderna sägs upp till den 1 juli Beslutet expedieras till: Rektor Norra Mo ue Barn- och elevadministrationen Ekonomienheten

16 16 80 Medborgarförslag om att utöka möjligheten till barnomsorg för flerbarnsfamiljer Bun/2013: Sammanfattning Kommunfullmäktige har vid sammanträde överlåtit medborgarförslag om att utöka möjligheten för barnomsorg för flerbarnsfamiljer till barnoch utbildningsnämnden för beslut. För barn till föräldralediga, som omfattas av den så kallade 15-timmarsregeln, föreslås att vistelsetiden i förskolan utökas med möjlighet för föräldrar att bestämma över barnets vistelsetid till att omfatta upp till 40 timmar per vecka. Redan idag har förskolechef möjlighet att utöka vistelsetiden för enskilda barn. Forskning framhåller betydelsen av barns förskolevistelse för deras senare skolframgång, dock är den beroende av förskolans kvalitet. Utbildningsförvaltningen överlåter medborgarförslaget, utan eget förslag, till barnoch utbildningsnämnden för beslut. Beslutsunderlag Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse Medborgarförslag, ankommet till stadskontoret MBL-behandling Överläggning i den centrala samverkansgruppen har genomförts. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BEHANDLING Majoritetens förslag till svar AnneMarie Grennhag (M) redogör för majoritetens förslag till svar på medborgarförslaget. Vi anser att valmöjligheten föräldrar har idag, att kunna välja att ha det äldre syskonet på förskola upp till 15 timmar per vecka, är ur ett helhetsperspektiv väl avvägt. I Jönköpings kommun har vi under lång tid prioriterat att satsa på en förskoleverksamhet av hög klass. Vi har engagerad och välutbildad personal samt hög personaltäthet. Genom storsatsning på nybyggnation av förskolelokaler har vi lyckats minska barngruppernas storlek samt bereda alla barn plats inom lagstadgad tid. Förskolans personal har ett viktigt och ansvarsfullt uppdrag. De ska ansvara för att barnen får god omsorg och känner sig trygga och uppskattade för de individer de är. Personalen har även ett tydligt pedagogiskt uppdrag. Genom pedagogisk lek ska barnen utvecklas och förberedas för den fortsatta skolgången. Därför är det viktigt att alla barn får tillgång till förskolans pedagogik, vilket de ges möjlighet till idag.

17 17 80 forts. Föräldrarna är de viktigaste personerna i barnens liv. Det är i hemmet som grundtryggheten byggs och det är föräldrarna som har huvudansvaret för barnens fostran och utveckling till goda samhällsmedborgare. Om de barn som idag erbjuds 15 timmar i veckan skulle erbjudas fri tid i förskolan, som föreslås i medborgarförslaget, ser vi att det kan påverka de barn som tillbringar långa dagar i förskolan negativt. Ofta är det färre barn i förskolan på eftermiddagarna och då få barn med långa vistelsetider möjliget till en lugnare förskolemiljö. Ur ett barnperspektiv ser vi positivt på att barnet får möjlighet att delta i förskolans verksamhet 15 timmar i veckan och samtidigt få mertid med förälder och får vara mer delaktigt i sitt syskons första tid i livet. Förskolechefen har möjlighet att utöka vistelsetiden för enskilda barn utifrån hans/hennes enskilda behov. Medborgarförslaget föreslås därmed vara besvarat. Minoritetens förslag till beslut Magnus Rydh (S) för partigrupp S redogör för S-gruppens förslag till beslut: Socialdemokraterna har i en motion till kommunfullmäktige, daterad , lämnat förslag på erbjudande om utökad vistelsetid i förskolan. Utifrån motionens förslag yrkar vi att barn- och utbildningsnämnden beslutar - att erbjuda utökad vistelsetid i förskolan för de barn som idag omfattas av den så kallade 15-timmarsregeln till 20 timmar i veckan. - att på sikt utveckla vistelsetiden generellt ytterligare för alla barn. Propositionsordning Ordföranden ställer de båda förslagen under proposition och finner förslaget från majoriteten antaget. Omröstning begärs. Den som bifaller förslaget från majoriteten röstar ja, den som bifaller förslaget från partigrupp S röstar nej.

18 18 80 forts. Omröstningsresultat Ledamot Ja Nej Avstår Thomas Bäuml (M) Marie Lundberg (M) Tobias Stomilovic (M) Torbjörn Eklund (KD) Tomas Tyngel (KD) Eva Berntsson (KD) Anna-Karin Carstensen (FP) Ulrika Franke (C) Magnus Rydh (S) Anna Carlsson (S) Magnus Johansson (S) Ghada Melle (S) Hans Holtz (S) Bo Högberg (S) AnneMarie Grennhag (M) Summa har alltså med 9 ja-röster mot 6 nej-röster bifallit förslaget från partigrupp M, KD, FP och C. s beslut Majoritetens förslag till svar på medborgarförslaget utgör barn- och utbildningsnämndens beslut och medborgarförslaget är därmed besvarat. Reservationer Partigrupp S reserverar sig mot beslutet. Beslutet expedieras till: Joyce Nordman Kommunstyrelsen f.k.

19 19 81 Motion om erbjudande om utökad vistelsetid i förskolan Bun/2013: Sammanfattning Utbildningsförvaltningen har beretts tillfälle att yttra sig över motion angående erbjudande om utökad vistelsetid i förskolan till 20 timmar i veckan för de barn som omfattas av den så kallade 15-timmarsregeln, det vill säga barn till föräldralediga eller arbetssökande föräldrar. Dessutom har beretts tillfälle att yttra sig angående en uttryckt mening att på sikt utveckla vistelsetiden generellt ytterligare för alla barn. Forskning framhåller betydelsen av barns förskolevistelse för deras senare skolframgång, dock är den beroende av förskolans kvalitet. Redan idag har förskolechef möjlighet att utöka vistelsetiden för enskilda barn. En utökad vistelsetid innebär ökade matkostnader. Utbildningsförvaltningen överlåter, utan eget förslag, till barn- och utbildningsnämnden att yttra sig över motionen. Beslutsunderlag Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse Motion från den socialdemokratiska gruppen i kommunfullmäktige, inkommen till stadskontoret MBL-behandling Överläggning i den centrala samverkansgruppen har genomförts. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BEHANDLING Majoritetens förslag till yttrande AnneMarie Grennhag (M) redogör för förslag till yttrande från partigrupp M, KD, FP och C: I Jönköpings kommun har vi under lång tid prioriterat att satsa på en förskoleverksamhet av hög klass. Vi har engagerad och välutbildad personal samt hög personaltäthet. Genom storsatsning på nybyggnation av förskolelokaler har vi lyckats minska barngruppernas storlek samt bereda alla barn plats inom lagstadgad tid. Förskolans personal har ett viktigt och ansvarsfullt uppdrag. De ska ansvara för att barnen får god omsorg och att de känner sig trygga och blir uppskattade för de individer de är. Personalen har även ett tydligt pedagogiskt uppdrag. Genom pedagogisk lek ska barnen utvecklas och förberedas för den fortsatta skolgången. Därför är det viktigt att alla barn får tillgång till förskolans pedagogik, vilket de ges möjlighet till idag.

20 20 81 forts. Föräldrarna är de viktigaste personerna i barnens liv. Det är i hemmet som grundtryggheten byggs upp och det är föräldrarna som har huvudansvaret för barnens fostran och barnens utveckling till goda samhällsmedborgare. Vi anser inte att det är skadligt för barnen att tillbringa lite mer tid med sina föräldrar, att de då inte kan känna trygghet eller har sämre förutsättningar att klara sin skolgång. Förskolechefen har möjlighet att utöka vistelsetiden för enskilda barn utifrån hans/hennes enskilda behov. För barn ( från missgynnade hemmiljöer, som motionärerna uttrycker sig) som anses vara i behov av utökad vistelsetid på förskolan finns redan den möjligheten. Minoritetens förslag till yttrande Magnus Rydh (S) för partigrupp S yrkar att motionens förslag tillstyrks. Propositionsordning Ordföranden ställer de båda förslagen under proposition och finner majoritetens förslag till yttrande antaget. Omröstning begärs. Den som bifaller förslaget från majoriteten röstar ja, den som bifaller förslaget från partigrupp S röstar nej. Omröstningsresultat Ledamot Ja Nej Avstår Thomas Bäuml (M) Marie Lundberg (M) Tobias Stomilovic (M) Torbjörn Eklund (KD) Tomas Tyngel (KD) Eva Berntsson (KD) Anna-Karin Carstensen (FP) Ulrika Franke (C) Magnus Rydh (S) Anna Carlsson (S) Magnus Johansson (S) Ghada Melle (S) Hans Holtz (S) Bo Högberg (S) AnneMarie Grennhag (M) Summa 9 6 0

21 21 81 forts. har alltså med 9 ja-röster mot 6 nej-röster bifallit majoritetens förslag till yttrande. s beslut Majoritetens förslag till yttrande utgör barn- och utbildningsnämndens yttrande över motion om erbjudande om ökad vistelsetid i förskolan. Reservationer Partigrupp S reserverar sig mot beslutet. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen

22 22 82 Yttrande över Program för hållbar utveckling miljö, Bun/2013: Sammanfattning Stadskontoret har för yttrande till kommunens nämnder översänt ett förslag till Program för hållbar utveckling miljö, Utbildningsförvaltningen har upprättat ett förslag till yttrande över programförslaget. Beslutsunderlag Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga Stadskontorets remiss Program för hållbar utveckling miljö, , daterad Förslag till barn- och utbildningsnämnden Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga, daterad , godkänns och översänds till stadskontoret som remissvar. MBL-behandling Överläggning i den centrala samverkansgruppen har genomförts. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BEHANDLING s beslut Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga, daterad , godkänns och översänds till stadskontoret som remissvar. Beslutet expedieras till: Stadskontoret

23 23 83 Medborgarförslag om utbyggnad av Sporthallen Huskvarna Bun/2013: Sammanfattning I ett medborgarförslag föreslås att en utbyggnad sker av Sporthallen, Huskvarna. I yttrandet redovisas att det för utbildningsförvaltningens del för närvarande och under överskådlig tid saknas behov av ytterligare lokalytor. Beslutsunderlag Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse Medborgarförslag om utbyggnad av Sporthallen Huskvarna, daterat Förslag till barn- och utbildningsnämnden Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse får utgöra barn- och utbildningsnämndens yttrande över medborgarförslag, daterat , om utbyggnad av Sporthallen Huskvarna MBL-behandling Överläggning i den centrala samverkansgruppen har genomförts. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BEHANDLING s beslut Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse utgör barn- och utbildningsnämndens yttrande över medborgarförslag, daterat , om utbyggnad av Sporthallen Huskvarna Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen

24 24 84 Informationsärenden Resultat av brukarenkät 2013 Utredare Karin Berntsson redovisar resultat av brukarenkät 2013 riktad till elever och föräldrar. Brukarenkäten genomförs för femte året i följd och undersökningen omfattar samtliga verksamheter inom skola och förskoleverksamhet i Jönköpings kommun, såväl kommunala som fristående. Eleverna i årskurs 5 och 8 samt elever i grundsärskolan får för tredje året i rad ytterligare sju frågor att besvara efter önskemål från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Syftet med undersökningen är att få ett underlag för utvärdering och fortsatt kvalitetsarbete. Övergripande SKUP-rapport Sara Johansson, skolutvecklingspartner, SKUP, redovisar övergripande resultat från genomförda besök vid de kommunala utbildningsenheterna under läsåren 2011/ 2012 och 2012/2013. Samtal har förts med samtliga rektorer/förskolechefer under 2 3 dagar. Samtalen har fokuserat på rektorns/förskolechefens uppdrag och ansvar som pedagogisk ledare, utveckling av verksamheten, måluppfyllelse och resultat.

25 25 85 Skolinspektionens skolbeslut efter regelbunden tillsyn 2013 Österängsskolan Bun/2012: Sammanfattning Under våren/hösten 2013 genomför Skolinspektionen tillsyn i Jönköpings kommun. Efter tillsynen skriver Skolinspektionen ett skolbeslut där skolans brister beskrivs. Utifrån helhetsintrycket kan Skolinspektionen bedöma att skolan ska åtgärda bristen utan att någon redovisning av åtgärder behöver skickas in till Skolinspektionen. Beslutsunderlag Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse Tillämpning av FN:s konvention om barnets rättigheter Utbildningsförvaltningens bilaga till tjänsteskrivelse Skolinspektionens rapport Förslag till barn- och utbildningsnämnden Österängsskolans redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens skolbesök godkänns. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BEHANDLING s beslut Österängsskolans redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens skolbesök godkänns. Beslutet expedieras till: Rektor Österängens ue Skolutvecklingspartner

26 26 86 Skolinspektionens skolbeslut efter regelbunden tillsyn 2013 Kålgårdsskolan Bun/2012: Sammanfattning Under våren/hösten 2013 genomför Skolinspektionen tillsyn i Jönköpings kommun. Efter tillsynen skriver Skolinspektionen ett skolbeslut där skolans brister beskrivs. Utifrån helhetsintrycket kan Skolinspektionen bedöma att skolan ska åtgärda bristen utan att någon redovisning av åtgärder behöver skickas in till Skolinspektionen. Beslutsunderlag Utbildningsförvaltningens bilaga till tjänsteskrivelse Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse Tillämpning av FN:s konvention om barnets rättigheter Skolinspektionens rapport Förslag till barn- och utbildningsnämnden Kålgårdsskolans redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens skolbesök godkänns. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BEHANDLING s beslut Kålgårdsskolans redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens skolbesök godkänns. Beslutet expedieras till: Rektor Kålgårdens ue Skolutvecklingspartner

27 27 87 Informationsärenden Aktuellt från enheterna Barn- och utbildningsenheten Chef Katarina Ståhlkrantz informerar om att förberedelser pågår inför tillsättning av 1:e lärare och lektorer läsåren 2014/2015 och 2015/2016. Förvaltningsledningen Utbildningsdirektör Stephan Rapp informerar om att utbildningsförvaltningen i en skrivelse till samtliga förskolechefer beskriver hur förskolans personal ska agera då ett barn inte kommer till förskolan den dag barnet ska vara där. Lärarförbundet har påkallat förhandling gällande rutinerna. Barn- och elevhälsoenheten Chef Susanne Törnvall informerar om att sju av tio skolpsykologtjänster är tillsatta. Utbildningsförvaltningen köper resterande tjänster. En upphandlingsprocess är påbörjad. Anmälda frågor Ingen fråga har anmälts till dagens sammanträde. Rapport från kurser/konferenser/möten Thomas Bäuml (M) rapporterar från en dags prao hos studie- och yrkesvägledaren på Prolympia. Fristående och kommunala skolor samverkar kring organisationen av prao. Rapport från de geografiska utskotten Geografiska utskottet för skolområde Söder Ulrika Franke (C) och Thomas Bäuml (M) rapporterar från utskottets senaste träff förlagd till Tabergsskolan. Eleverna på skolan upplever delaktighet/medinflytande i undervisningsprocessen. Geografiska utskottet för skolområde Öster Inget finns att rapportera vid dagens sammanträde. Geografiska utskottet för skolområde Väster Inget finns att rapportera vid dagens sammanträde.

28 28 88 Övriga frågor Tillfälliga lokallösningar Mot bakgrund av barack -frågan som massmedia lyft fram under de senaste dagarna ställer Hans Holtz (S) frågan om de moduler som Jönköpings kommun använder som tillfälliga lokallösningar är anpassade efter behov. Ekonomichef Jane Ydman svarar att de prefabricerade moduler som utbildningsförvaltningen använder till förskolor är anpassade för verksamheten. Sommarhälsning Ordförande AnneMarie Grennhag (M) tillönskar nämndens ledamöter och ersättare samt tjänstemän knutna till nämnden en trevlig och avkopplande sommar.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL JÖNKÖPINGS KOMMUN Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL JÖNKÖPINGS KOMMUN Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 1-11 Plats och tid Wilhem Thamsalen, Stadshuset, Huskvarna, kl. 13:00 15:10 Beslutande Carin Berggren (M), ordförande Albert Åhs (M) Lovisa Sjöbring (M), ersätter Priya Joshi (M) Saddia Hidalgo Larsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-03-22 1 (30) JÖNKÖPINGS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-03-22 1 (30) JÖNKÖPINGS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden 1 (30) Plats och tid Wilhelm Thamsalen, Stadshuset, Huskvarna, kl. 13:00 16:30 Beslutande Övriga närvarande AnneMarie Grennhag (M), ordförande Thomas Bäuml (M) Marie Lundberg (M) Tobias Stomilovic (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-01-24 1 (17) JÖNKÖPINGS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-01-24 1 (17) JÖNKÖPINGS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden 1 (17) Plats och tid Wilhelm Thamsalen, Stadshuset, Huskvarna, kl. 13:00 16:50 Beslutande Övriga närvarande AnneMarie Grennhag (M), ordförande Thomas Bäuml (M) Marie Lundberg (M) Tobias Stomilovic (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (14) JÖNKÖPINGS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (14) JÖNKÖPINGS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden 1 (14) Plats och tid Wilhelm Thamsalen, Stadshuset, Huskvarna, kl. 13:00 16:05 Beslutande AnneMarie Grennhag (M), ordförande Thomas Bäuml (M) Marie Lundberg (M), närvarande t.o.m. kl. 16:00 Tobias Stomilovic

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (15) JÖNKÖPINGS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (15) JÖNKÖPINGS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden 1 (15) Plats och tid Wilhelm Thamsalen, Stadshuset, Huskvarna, kl. 13:00 16:55 Beslutande Torbjörn Eklund (KD), ordförande t.o.m. kl. 14:30 130 AnneMarie Grennhag (M), ordförande fr.o.m. kl. 14:30 131

Läs mer

Christoffer Gullberg (M) Eric Thulin (M) Inger Grund (M) Stefan Gustavsson (C) Sofia Alriksson (C) Henrik Hall (MP) forts. sid. 2

Christoffer Gullberg (M) Eric Thulin (M) Inger Grund (M) Stefan Gustavsson (C) Sofia Alriksson (C) Henrik Hall (MP) forts. sid. 2 1 (15) Plats och tid Wilhelm Thamsalen Stadshuset, Huskvarna, kl. 13:00 15.25 Beslutande AnneMarie Grennhag (M), ordförande Thomas Bäuml (M) Laila Wiman Larsson (M) Magnus Bertilsson (M) Torbjörn Eklund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-09-17 1 (29) JÖNKÖPINGS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-09-17 1 (29) JÖNKÖPINGS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden 1 (29) Plats och tid Wilhelm Thamsalen, Stadshuset, Huskvarna, kl. 13:00 17:25 Beslutande AnneMarie Grennhag (M), ordförande Thomas Bäuml (M) Marie Lundberg (M) Tobias Stomilovic (M) Torbjörn Eklund (KD)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-08-23 1 (17) JÖNKÖPINGS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-08-23 1 (17) JÖNKÖPINGS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden 1 (17) Plats och tid Wilhelm Thamsalen, Stadshuset, Huskvarna, kl. 13:00 16:05 Beslutande Övriga närvarande AnneMarie Grennhag (M), ordförande Thomas Bäuml (M) Marie Lundberg (M) Tobias Stomilovic (M)

Läs mer

JÖNKÖPINGS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-11-18 1(15)

JÖNKÖPINGS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-11-18 1(15) 1(15) Plats och tid Wilhelm Thamsalen Stadshuset Huskvarna, kl. 13:00 16.45 Beslutande Övriga närvarande AnneMarie Grennhag (M), ordförande Thomas Bäuml (M) Laila Wiman Larsson (M) Magnus Bertilsson (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-05-15 1 (27) JÖNKÖPINGS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-05-15 1 (27) JÖNKÖPINGS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden 1 (27) Plats och tid Wilhelm Thamsalen, Stadshuset, Huskvarna, kl. 13:00 17:30 Beslutande Övriga närvarande AnneMarie Grennhag (M), ordförande Thomas Bäuml (M), närvarande t.o.m. kl. 17:15 66 Laila Wiman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-04-23 1 (18) JÖNKÖPINGS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-04-23 1 (18) JÖNKÖPINGS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden 1 (18) Plats och tid Wilhelm Thamsalen, Stadshuset, Huskvarna, kl. 13:00 16:50 Beslutande AnneMarie Grennhag (M), ordförande Thomas Bäuml (M) Marie Lundberg (M) Tobias Stomilovic (M) Torbjörn Eklund (KD)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (18) JÖNKÖPINGS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (18) JÖNKÖPINGS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden 1 (18) Plats och tid Elite Stora Hotellet, Jönköping, kl. 15:00 18:15 Beslutande AnneMarie Grennhag (M), ordförande Thomas Bäuml (M), närvarande t.o.m. kl. 17:50 165 Marie Lundberg (M) Tobias Stomilovic

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-10-19 1 (15) JÖNKÖPINGS KOMMUN Skol- och barnomsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-10-19 1 (15) JÖNKÖPINGS KOMMUN Skol- och barnomsorgsnämnden 1 (15) Plats och tid Wilhelm Thamsalen, Stadshuset, Huskvarna, kl. 13:00 17:05 Beslutande Övriga närvarande AnneMarie Grennhag (M), ordförande Thomas Bäuml (M) Marie Lundberg (M), närvarande t.o.m. kl.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-08-21 1 (16) JÖNKÖPINGS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-08-21 1 (16) JÖNKÖPINGS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden 1 (16) Plats och tid Wilhelm Thamsalen, Stadshuset, Huskvarna, kl. 13:00 16:15 Beslutande Övriga närvarande AnneMarie Grennhag (M), ordförande Laila Wiman Larsson (M), ersätter Thomas Bäuml (M) t.o.m.

Läs mer

Hillevi Lindström (KD) Stefan Gustavsson (C) Birgitta Sandgren (S) Berit Svensson (V) Stadshuset, Huskvarna 2015-04-23 kl:16.00. AnneMarie Grennhag

Hillevi Lindström (KD) Stefan Gustavsson (C) Birgitta Sandgren (S) Berit Svensson (V) Stadshuset, Huskvarna 2015-04-23 kl:16.00. AnneMarie Grennhag 1(14) Plats och tid Wilhelm Thamsalen, Stadshuset, Huskvarna kl. 13:00-17:30 Beslutande AnneMarie Grennhag (M) ordförande Thomas Bäuml (M) Magnus Bertilsson (M) Carl Cunningham (KD) Astrid Löfdahl (KD),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-02-22 1 (16) JÖNKÖPINGS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-02-22 1 (16) JÖNKÖPINGS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden 1 (16) Plats och tid Wilhelm Thamsalen, Stadshuset, Huskvarna, kl. 13:00 16:50 Beslutande AnneMarie Grennhag (M), ordförande Thomas Bäuml (M) Marie Lundberg (M) Tobias Stomilovic (M) Torbjörn Eklund (KD)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (14) JÖNKÖPINGS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (14) JÖNKÖPINGS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden 1 (14) Plats och tid Wilhelm Thamsalen, Stadshuset Huskvarna, kl. 13.30 17.05 Beslutande AnneMarie Grennhag (M) ordförande Thomas Bäuml (M) Magnus Bertilsson (M) Inger Grund (M) ersätter Magnus Bertilsson

Läs mer

Stadshuset Huskvarna

Stadshuset Huskvarna 1 (18) Plats och tid Elite Stora Hotellet, Jönköping, kl 13:00 17.35 Beslutande AnneMarie Grennhag (M) ordförande Thomas Bäuml (M) Magnus Crona (M) närvarande t.o.m. kl. 16.00 198 Inger Grund (M) ersätter

Läs mer

Chatrine Schander Ljungquist (M) Tuma Vergili (S) Martin Karlsson (S) Birgitta Sandgren (S) Lillemor Örneling (S) Berit Svensson (V)

Chatrine Schander Ljungquist (M) Tuma Vergili (S) Martin Karlsson (S) Birgitta Sandgren (S) Lillemor Örneling (S) Berit Svensson (V) 1 (21) Plats och tid Wilhelm Thamsalen, kl. 08:15 12.15 Beslutande AnneMarie Grennhag (M) ordförande Thomas Bäuml (M) Inger Grund (M) ersätter Magnus Crona (M) Carl Cunningham (KD) Torbjörn Eklund (KD)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-04-19 1 (22) JÖNKÖPINGS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-04-19 1 (22) JÖNKÖPINGS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden 1 (22) Plats och tid Wilhelm Thamsalen, Stadshuset, Huskvarna, kl. 13:00 16:20 Beslutande Övriga närvarande AnneMarie Grennhag (M), ordförande Laila Wiman Larsson (M), ersätter Thomas Bäuml (M) t.o.m.

Läs mer

Hillevi Lindström (KD) Stefan Gustavsson (C) Birgitta Sandgren (S) Berit Svensson (V) AnneMarie Grennhag

Hillevi Lindström (KD) Stefan Gustavsson (C) Birgitta Sandgren (S) Berit Svensson (V) AnneMarie Grennhag 1 (14) Plats och tid Wilhelm Thamsalen, Stadshuset, Huskvarna, kl. 13:00 16.50 Beslutande Övriga närvarande AnneMarie Grennhag (M) ordförande Thomas Bäuml (M) Magnus Crona (M) närvarande t.o.m. kl.16.00

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-01-26 1 (12) JÖNKÖPINGS KOMMUN Skol- och barnomsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-01-26 1 (12) JÖNKÖPINGS KOMMUN Skol- och barnomsorgsnämnden 1 (12) Plats och tid Wilhelm Thamsalen, Stadshuset, Huskvarna, kl. 13:00 17:00 Beslutande AnneMarie Grennhag (M), ordförande Laila Wiman Larsson (M), ersätter Thomas Bäuml (M) t.o.m. kl. 13:25 1 Thomas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-12-13. JÖNKÖPINGS KOMMUN Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-12-13. JÖNKÖPINGS KOMMUN Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 1 Plats och tid Stora Hotellet, Jönköping, kl. 15:00 18:00 Beslutande Peter Jutterström (M), ordförande Jacob Öberg (M) Albert Åhs (M) Saddia Hidalgo-Larsson (KD) Kjell Olsson (KD) Bertil Rylner (FP) Bodil

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (30) JÖNKÖPINGS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (30) JÖNKÖPINGS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden 1 (30) Plats och tid Wilhelm Thamsalen, Stadshuset, Huskvarna, kl. 08:00 12:00 Beslutande Övriga närvarande AnneMarie Grennhag (M), ordförande Thomas Bäuml (M) Marie Lundberg (M) Tobias Stomilovic (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (13) JÖNKÖPINGS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (13) JÖNKÖPINGS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden 1 (13) Plats och tid Stadshuset, Huskvarna, Wilhelm Thamsalen, kl. 13:00 17:30 Beslutande AnneMarie Grennhag (M) ordförande Thomas Bäuml (M) Magnus Crona (M) Carl Cunningham (KD) Hillevi Lindström (KD)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-06-14. JÖNKÖPINGS KOMMUN Gymnasienämnden 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-06-14. JÖNKÖPINGS KOMMUN Gymnasienämnden 1 (22) 1 (22) Plats och tid Wilhelm Thamsalen Stadshuset, Huskvarna, kl. 13:00 15:30 Beslutande Peter Jutterström (M), ordförande Jacob Öberg (M) Priya Joshi (M) Mileva Blomberg (M), ersätter Torbjörn Eklund

Läs mer

Peter Lundvall (M) Martin Karlsson (S) närvarande from kl Birgitta Sandgren (S) Lillemor Örneling (S) Berit Svensson (V)

Peter Lundvall (M) Martin Karlsson (S) närvarande from kl Birgitta Sandgren (S) Lillemor Örneling (S) Berit Svensson (V) 1 (19) Plats och tid Wilhelm Thamsalen, kl 10:00 12:00 / 13:00 17.00 Beslutande Övriga närvarande AnneMarie Grennhag (M) ordförande 29-35 närvarande tom kl.16.20 Peter Lundvall (M) ersätter AnneMarie Grennhag

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-08-22. JÖNKÖPINGS KOMMUN Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-08-22. JÖNKÖPINGS KOMMUN Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 1 Plats och tid Wilhelm Thamsalen, Stadshuset, Huskvarna, kl. 13:00 15:35 Beslutande Övriga närvarande Peter Jutterström (M), ordförande Johanna Nilsson (C), ersätter Jacob Öberg (M) t.o.m. kl. 13:45 130

Läs mer

Kjell Olsson (KD) Irada Söderberg (S) Amir Crnic (S) Karin Hagenlund (S) Nicklas Ödman (S) Marcus Bernström (MP) Tobias Rolfsson (SD)

Kjell Olsson (KD) Irada Söderberg (S) Amir Crnic (S) Karin Hagenlund (S) Nicklas Ödman (S) Marcus Bernström (MP) Tobias Rolfsson (SD) 1 Plats och tid Wilhelm Thamsalen, Stadshuset, Huskvarna kl. kl. 13:00-16:55 Beslutande Bengt Regné (M) ordf. Carl-Johan Lundberg ersätter Fredrik Nordenankar (M) 47-52 och ersätter Gabriella Lönn (KD)

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl 1 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 14.00 16.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 18.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

1 (1) BEHANDLADEÄRENDEN SAMMANTRÄDESDAG 2013-04-11

1 (1) BEHANDLADEÄRENDEN SAMMANTRÄDESDAG 2013-04-11 'tj'cr'ty'tj'tj r...r:-'~ ~ 1 (1) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BEHANDLADEÄRENDEN SAMMANTRÄDESDAG 74 Ansökan från Lejonskolan AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Kristianstads

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 16.25

Kommunkontoret kl 14.00 16.25 1(10) Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 16.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Kim Svitzer, (PF) ledamot Marianne

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 10.30-11.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL JÖNKÖPINGS KOMMUN Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL JÖNKÖPINGS KOMMUN Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 1-16 Plats och tid Wilhelm Thamsalen, Stadshuset Huskvarna, kl. 13:15 18:00 Beslutande Peter Jutterström (M), ordförande Lovisa Sjöbring (M), ersätter Jacob Öberg (M) Albert Åhs (M) Saddia Hidalgo-Larsson

Läs mer

Malin Svan (C) ANSLAG/BEVIS

Malin Svan (C) ANSLAG/BEVIS Barn- och ungdomsnämnden 2015-05-06 1 (7) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Hörsalen Kl. 17:00-17:45 Maria Hedin (S) ordförande Mensur Dushi (S) 1:e vice ordförande Malin Svan (C) 2:e vice ordförande

Läs mer

Taito Arkkukangas (S), Tauno Arbelius (S), Margareta Barkselius (C) 13-14, Lars Granath (FP), Hans Carlsson (M), Olof Lindberg (FP)

Taito Arkkukangas (S), Tauno Arbelius (S), Margareta Barkselius (C) 13-14, Lars Granath (FP), Hans Carlsson (M), Olof Lindberg (FP) Barn- och utbildningsnämnden 1 (6) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 9 april 2014, klockan 16.00 18.00 ande Taito Arkkukangas (S), Tauno Arbelius (S), Margareta Barkselius (C) 13-14,

Läs mer

Birgitta Sandgren (S) Lillemor Örneling (S) Agneta Fransson (MP) Berit Svensson (V) AnneMarie Grennhag. Barn- och utbildningsnämnden

Birgitta Sandgren (S) Lillemor Örneling (S) Agneta Fransson (MP) Berit Svensson (V) AnneMarie Grennhag. Barn- och utbildningsnämnden 1 (18) Plats och tid Wilhelm Thamsalen, kl 13:00 17.45 Beslutande AnneMarie Grennhag (M) ordförande Chatrine Schander Ljungquist (M) ersätter Thomas Bäuml (M) Magnus Crona (M) Carl Cunningham (KD) Hillevi

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden (10)

Barn- och ungdomsnämnden (10) Barn- och ungdomsnämnden 2014-04-23 1 (10) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Landeryds skola 13:00 16:15 Tommy Edenholm (KV) ordförande Magnus Rasmusson (S) vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-22 35 Innehållsförteckning Ärende 28 Besök från Kråkeryds förskole- och skolområde... 37 29 Redovisning av systematiskt arbetsmiljöarbete... 38 30 Ekonomisk månadsrapport... 39 31 Barn- och elevprognos

Läs mer

Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU)

Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Ks 2010:149 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Tjänstledighet

Läs mer

JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljönämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljönämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljönämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-03-12 1 Plats och tid Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping, kl. 13.30-16.00 Beslutande Bert-Åke Näslund (M) 1:e vice ordf

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-08-19 1-14. JÖNKÖPINGS KOMMUN Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-08-19 1-14. JÖNKÖPINGS KOMMUN Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 1-14 Plats och tid Wilhelm Thamsalen, Stadshuset, Huskvarna, kl. 13:00 15:50 Beslutande Carin Berggren (M), ordförande Albert Åhs (M) Priya Joshi (M), närvarande t.o.m. kl. 14:50 124 Kristoffer Rasmussen

Läs mer

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20 Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander (S) Wiveca Britzén (M) BrittMarie Hansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag NORRTÄLJE Barn- och skolnämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL 2012-03-26 Plats och tid Norrtäijesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 14:00-16.30 Beslutande Enligt förteckning sid 2 övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-18 1 (20) JÖNKÖPINGS KOMMUN Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-18 1 (20) JÖNKÖPINGS KOMMUN Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 1 (20) Plats och tid Wilhelm Thamsalen, Stadshuset, Huskvarna, kl. 13:00 16:50 Beslutande Carin Berggren (M), ordförande Albert Åhs (M) Priya Joshi (M) Lars-Göte Löfdahl (KD), ersätter Saddia Hidalgo Larsson

Läs mer

Tommy Bernevång-Forsberg (KD) ordförande Åke Johansson (C) Mikael Rydberg (S) 2:e vice ordf. Shahram Behrouz (S), tjg. ersä.

Tommy Bernevång-Forsberg (KD) ordförande Åke Johansson (C) Mikael Rydberg (S) 2:e vice ordf. Shahram Behrouz (S), tjg. ersä. JÖNKÖPINGS KOMMUN Valnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2017-05-29 1 Plats och tid Kajutan, Rådhuset, Jönköping, kl. 10.00 11.22 Beslutande Tommy Bernevång-Forsberg (KD) ordförande Åke Johansson (C) Mikael

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98 2015-04-28 1(9) Plats och tid Päronsalen kl. 14:00-15:50 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Fredrik Bengtsson (S) Christoffer Karlsson (MP) ersätter Per-Arne Andersson (V) Linda Strand (S) Lisa Malm

Läs mer

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-10 1-11

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-10 1-11 Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-10 1-11 Plats och tid Kommunalhusets sammanträdesrum, Bergaholm, kl. 19.00 20.25 Beslutande Övriga deltagande Bo Selander (M) Agneta

Läs mer

Anders Carlsson (M) Heléne Uddemar (M) Magnus Nordangård (KD) Gunborg Nygren (KD) Göran Undevall (KD)

Anders Carlsson (M) Heléne Uddemar (M) Magnus Nordangård (KD) Gunborg Nygren (KD) Göran Undevall (KD) JÖNKÖPINGS KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-06-24 1 Plats och tid Sammanträdesrummet, Sofiahuset, Kapellgatan 21, Jönköping kl 13.00 14.40 Beslutande Jan-Egon Leo (M) ordförande Anders Carlsson

Läs mer

Fredrik Bergh barn- och utbildningschef, Lars-Erik Lindvall bitr. förvaltningschef, Ann- Katrin Öijwall nämndsekreterare. ...

Fredrik Bergh barn- och utbildningschef, Lars-Erik Lindvall bitr. förvaltningschef, Ann- Katrin Öijwall nämndsekreterare. ... Barn- och utbildningsnämnden 1 (9) Plats och tid Hellqvistsalen, kommunhuset, onsdagen den 15juni 2017, klockan 16.00 17.45. Ajournering 16.50-17.00. ande Monica Lindgren (S), Margareta Johansson (S),

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden 1 (20) Plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna, kl 19.00-21.00. Beslutande Ersättare Övriga närvarande Raimo Vuojärvi (M), ordförande, Malin Karlsson (FP), Irene Öman (M), Hans Heneby (M),

Läs mer

128 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport september Information Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program.

128 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport september Information Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-10-26 126 Meddelanden. 127 Anmälan om delegationsbeslut. 128 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport september 2011. 129 Budget 2012. 130 Redovisning av simkunnighet i

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden 1(12) Tid och plats 2016-06-02 - Skånes Fagerhultrummet i Kommunhuset kl. 13.30-17.00. Beslutande Theresa Lindahl (M) - ordförande Leif Svensson (S) - andre vice ordförande Anders Kristensson (M) - ledamot,

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (7)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (7) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-23 1(7) Plats och tid Lejonet, kommunhuset Öckerö, klockan 17.00 19.35 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl 1 (9) Plats och tid Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl. 16.30 18.05 Beslutande Carl-Göran Svensson (C) Madli-Ann Pohla (M) Fredric Strömberg (FP) Christer Grankvist (S) Lennart Månsson (S) Övriga

Läs mer

PROTOKOLL. Datum Utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 11:00-17:30

PROTOKOLL. Datum Utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 11:00-17:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 11:00-17:30 Beslutande: Malin Ängerå (S), ordförande Anne Hamrén (S) Örjan Fridner (S) Stina Michelsson (S) Marie Mill (SRD) Conny Englund (V)

Läs mer

Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl. 09.00-11.05

Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl. 09.00-11.05 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl. 09.00-11.05 Ann-Marie Nilsson (C), ordförande AnneMarie Grennhag (M) OlaHelt (M) Andreas Sturesson

Läs mer

Sakarias Winberg (KD) ordförande Pelle Lindsjö (C) Birgitta Björndahl (M) Thomas Gudmundsson (KD)

Sakarias Winberg (KD) ordförande Pelle Lindsjö (C) Birgitta Björndahl (M) Thomas Gudmundsson (KD) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, 08.30 11.30 Beslutande Ledamöter Sakarias Winberg (KD) ordförande Pelle Lindsjö (C) Birgitta Björndahl (M) Thomas Gudmundsson (KD) Tjänstgörande ersättare Birgitta

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1(10) Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 16.00 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Bengt Jarring (KD) tjänstgörande ersättare Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Mikael Malm, (S) tjänstgörande

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag HABO KOMMUN. Barn- och utbildningsnämnden

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag HABO KOMMUN. Barn- och utbildningsnämnden INNEHÅLLSFÖRTECKNING 63Aktuell betygsstatistik... 77 64 Ekonomisk månadsrapport... 78 65 Aktuell barnomsorgskö... 79 66 Budget 2012... 80 67 Organisation av lokala styrelser inom barn- och utbildningsnämnden...

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(11) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Gnosjösalen, kl 16.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Arne Ottosson (M), ordförande Johan Malm (C), 1:e vice ordförande Markus Kauppinen (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2013-04-18 Sturup Airport Hotel, kl 07.15-16.20 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Sida s arbetsutskott 2009-06-05 1(8) Plats och tid Åsele Centralskola, kl 08:30 10:45 Beslutande Maria Hakamäki (S) ordförande Brage Sundberg (Kd) vice ordförande Urban Lindström (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-11-20 Innehållsförteckning Ärende 83 Ekonomisk månadsrapport... 97 84 Schablonfördelning av medel för nyanlända barn och elever... 98 85 Sammanträdestider 2013... 100 86 Ansökan om godkännande av

Läs mer

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl 1 (13) Plats och tid Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl. 18.00 19.40 Beslutande Carl-Göran Svensson (C) Lars Ragnarsson (M) tjänstgör för Madli-Ann Pohla (M) Fredric Strömberg (FP) Christer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-03-22 1 Innehållsförteckning Ärende 20 Information från Hagens förskole- och skolområde... 3 21 Besök av studie- och yrkesvägledare Ola Hjalte... 4 22 Ekonomisk månadsrapport... 5 23 Granskning av

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L)

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L) 1(16) Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje Kl. 14.00-15.00 Ledamöter Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond

Läs mer

Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att Förskolenämnden beslutat i enlighet med den rödgröna gruppens yrkande.

Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att Förskolenämnden beslutat i enlighet med den rödgröna gruppens yrkande. PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2) Sammanträdesdatum 2017-02-02 8 Dnr 2017/FN0001 332 Motion Bemannad parklek året runt på Stadsparkens lekplats Kommunstyrelsen har till Förskolenämnden översänt rubricerad motion

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande

Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande JÖNKÖPINGS KOMMUN Valnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-25 1 Plats och tid Kajutan, Rådhuset, Jönköping, kl. 13.30 14.45 Beslutande Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande Åke Johansson (C) 1:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-02-18 1-17. JÖNKÖPINGS KOMMUN Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-02-18 1-17. JÖNKÖPINGS KOMMUN Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 1-17 Plats och tid Wilhelm Thamsalen Stadshuset, Huskvarna, kl. 13:00 17:00 Beslutande Carin Berggren (M) ordförande Albert Åhs (M) Priya Joshi (M), närvarande t.o.m. kl. 16:30 62 Kristoffer Rasmussen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag Plats och tid: Förvaltningschefens rum Stadshuset Ängelholm, 2014-04-10, kl. 09:00 10:30 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander (S) Björn Vallin (FP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-09-23 83 Innehållsförteckning Ärende 65 Skolskjutsupphandling 2015... 85 66 Översyn av förskolans organisation... 86 67 Tertial 2 med delårsbokslut... 87 68 Tillsyn av fristående förskolor... 88 69

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Kjell Olsson (KD) Bertil Rylner (FP) Nicklas Ödman (S) Marcus Bernström (MP) Tobias Rolfsson (SD) Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Kjell Olsson (KD) Bertil Rylner (FP) Nicklas Ödman (S) Marcus Bernström (MP) Tobias Rolfsson (SD) Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 1 Plats och tid Wilhelm Thamsalen, Stadshuset, Huskvarna kl. 08:30-11:50 Beslutande Bengt Regné (M) ordförande Pia Heldt (M) ersätter Fredrik Nordenankar (M) Gabriella Lönn (KD) Carl-Johan Lundberg (M)

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl 1 Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 18.45 21.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Timmerslätt förskola, kl 18:00 21.30 34-41 Lars-Inge Stomberg (M)

Timmerslätt förskola, kl 18:00 21.30 34-41 Lars-Inge Stomberg (M) 1(6) Timmerslätt förskola, kl 18:00 21.30 34-41 Lars-Inge Stomberg (M) Ordförande Ann Panzar (S) V. ordförande Ludwig Karestedt (M) Kent Vahlén (FP) Jan Nyström (FP) Per-Åke Wesley (KD) Bahaddin Ali (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-11-12. JÖNKÖPINGS KOMMUN Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-11-12. JÖNKÖPINGS KOMMUN Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 1 Plats och tid Wilhelm Thamsdalen, Stadshuset, Huskvarna, kl. 13:00 17:05 Beslutande Övriga närvarande Carin Berggren (M), ordförande Priya Joshi (M), ersätter Jacob Öberg (M), närvarande t.o.m. kl. 15:35

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-04-22. JÖNKÖPINGS KOMMUN Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-04-22. JÖNKÖPINGS KOMMUN Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 1 Plats och tid Wilhelm Thamsalen, Stadshuset, Huskvarna kl. 13:00-15:55 Beslutande Carin Berggren (M), ordförande Albert Åhs (M) Priya Joshi (M) Saddia Hidalgo Larsson (KD) Kjell Olsson (KD) Bertil Rylner

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(11) Tid och plats 2016-01-21 - i Kommunhuset klockan 13.00-16.35 Beslutande Theresa Lindahl (M) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - förste vice ordförande Leif Svensson (S) - andre vice ordförande Anneli

Läs mer

Per Johansson (M) Stina Sinclair (KD) Ingvar Åkerberg (FP) Peter Lundvall (MP) Carolina Pettersson (S) Jan Ericson (S) Kenneth Kindblom (V)

Per Johansson (M) Stina Sinclair (KD) Ingvar Åkerberg (FP) Peter Lundvall (MP) Carolina Pettersson (S) Jan Ericson (S) Kenneth Kindblom (V) JÖNKÖPINGS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-08-29 1 Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl 09.00 11.30 Beslutande Mats Green (M), ordförande Peter Jutterström (M) AnneMarie Grennhag

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-06-16 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-06-16 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-06-16 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 09:00-11:45 Beslutande Kjell Kaså (C), ordförande Sven Callenberg (C) Ann-Louise Svensson (C) Anders Hansson (C) Holger Jonasson

Läs mer

Lars-Eric Nilsson Lars Antonsson. Ingrid Noord-Silversten. Lars-Eric Nilsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Lars-Eric Nilsson Lars Antonsson. Ingrid Noord-Silversten. Lars-Eric Nilsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-11-19 Plats och tid Högskolecentrum, hörsalen kl. 13.15-14.55 Beslutande Övriga deltagare Ingrid Noord-Silversten (S) Kerstin Rosenkvist (S) Sune Gustavsson (OPA) Christina

Läs mer

Bo Henriksson. Acko Ankarberg Johansson. Nils-Erik Davelid ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Bo Henriksson. Acko Ankarberg Johansson. Nils-Erik Davelid ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag JÖNKÖPINGS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-08-25 1 Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl. 09.00 11.10 Beslutande Acko Ankarberg Johansson (KD), ordf. Peter Jutterström (M) Sotiris

Läs mer

Protokoll från sammanträde i barn- och utbildningsnämnden

Protokoll från sammanträde i barn- och utbildningsnämnden 1(5) Tid och plats för sammanträde Protokoll från sammanträde i barn- och utbildningsnämnden Onsdagen den 29 april 2015 15.00 Frejaskolans sammanträdesrum, Gnesta Beslutande Enligt bilagd närvaroförteckning.

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, , kl. 13:30-13:50

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, , kl. 13:30-13:50 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-06-17, kl. 13:30-13:50 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Karin Hyberts (M) tj ersättare för Nils-Göran

Läs mer

Sammanträdesprotokoll (14) Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll (14) Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden 2015-11-25 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 14.00-16.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Svante Hanses (KOSA) ordförande Pelle Källs (KOSA) Anne-Christine

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Motion om avgiftsfri förskola och grundskola. (AU 15) KS

Motion om avgiftsfri förskola och grundskola. (AU 15) KS kommunstyrelsen i Falkenberg 2016-02-02 62 Motion om avgiftsfri förskola och grundskola. (AU 15) KS 2015-301 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag Arbetsutskottets förslag

Läs mer

Kommunkontoret kl 09.00 10.55

Kommunkontoret kl 09.00 10.55 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 10.55 Beslutande Leif Andersson, 1:e vice ordförande, tillika mötesordförande (v) Ann-Christine Sandell, 2:e vice ordförande (m) Catharina Tann, ledamot (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-21 92 Innehållsförteckning Ärende 72 Mot en giftfri förskola... 94 73 Ekonomisk månadsrapport... 96 74 Aktuell kö till förskoleverksamhet... 97 75 Barn- och elevprognos per den 15 oktober 2014...

Läs mer

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2013-10-30. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00.

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2013-10-30. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00. Sida 1/10 Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00 Beslutande Övriga deltagare Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annie Carlsson (S) Agnetha Persson (C), vice ordförande Torsten

Läs mer