SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (16) JÖNKÖPINGS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-02-22 1 (16) JÖNKÖPINGS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden"

Transkript

1 1 (16) Plats och tid Wilhelm Thamsalen, Stadshuset, Huskvarna, kl. 13:00 16:50 Beslutande AnneMarie Grennhag (M), ordförande Thomas Bäuml (M) Marie Lundberg (M) Tobias Stomilovic (M) Torbjörn Eklund (KD) Tomas Tyngel (KD) Lennart Edlund (KD), ersätter Eva Berntsson (KD) Laila Wiman Larsson (M), ersätter Anna-Karin Carstensen (FP) Ulrika Franke (C), närvarande t.o.m. kl. 16:45 32 Magnus Rydh (S) Anna Carlsson (S) Magnus Johansson (S) Samira Magwai (S) Muhamed Al-Fatlawy (S), ersätter Hans Holtz (S) Carina Davidsson (V) Övriga närvarande Anders Rosén (M) Folke Solheim (M), närvarande t.o.m. kl. 14:45 22 Stefan Gustavsson (C) Henrik Hall (MP) Edvard Björnvinge (S) Bo Högberg (S) Andreas Sturesson (KD), kommunalråd, närvarande t.o.m. kl. 14:45 22 Peter Lindström, biträdande utbildningschef Katarina Ståhlkrantz, chef barn- och utbildningsenheten forts. sid. 2 Utses att justera Anna Carlsson (S) Paragrafer Justeringens plats och tid Stadshuset, Huskvarna, den 28 februari 2011, kl. 16:30 Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Anne-Marie Roman AnneMarie Grennhag Anna Carlsson Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Utbildningsförvaltningen, Stadshuset, Huskvarna Underskrift Anne-Marie Roman

2 2 Övriga närvarande Bo Fröderberg, ekonomichef Marie Söderberg, personalchef Åke Andersson, planeringschef, närvarande 22 Malena Tovesson, administrativ chef, närvarande t.o.m. 27 Lina Ekeroth Sandqvist, kvalitetsutvecklare kost, närvarande 22 Cecilia Klyver, kostekonom, närvarande 22 Lotta Randau, barn- och elevombud, närvarande 22 Monica Andersson, skoljurist, närvarande 22 Johan Pedersen, controller, närvarande 25 Erik Wargren, biträdande skoldirektör, närvarande 28 Anne-Marie Roman, chefssekreterare/nämndsekreterare

3 3 Innehåll Sida 22 Informationsärenden 4 23 Meddelanden 5 24 Anmälan om delegationsbeslut 6 25 Internkontrollplan Resultatfond 2010 års bokslut 8 27 Attestlista 2011 med internbudget 9 28 Utvecklat stöd till elever som riskerar att inte nå skolans mål Projekt Ung Arena i Jönköpings kommun Rapport angående kommunens arbete för ökad integration Kurser/konferenser Informationsärenden Övriga frågor 16

4 4 22 Informationsärenden Välkomsthälsning Ordföranden hälsar kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) välkommen att närvara vid dagens sammanträde. Kost- och måltidsverksamheten Kvalitetsutvecklare Lina Ekeroth Sandqvist och kostekonom Cecilia Klyver informerar om uppdrag inom kost- och måltidsverksamheten. I uppdraget som kvalitetsutvecklare ingår att arbeta med utveckling och uppföljning av måltidsverksamheten, att säkerställa och följa upp kvaliteten utifrån fastställda riktlinjer, att bevaka lokal- och arbetsmiljöfrågor i kök och matsalar inom såväl förskola som grundskola, kompetensutveckling av måltidspersonal m.m. Kostekonomen ska vara ett konsultativt stöd till förskolor och grundskolor i kostoch måltidsfrågor, planerar grundmatsedel och specialkoster, medverkar vid upphandling av livsmedel, m.m. Förebyggande arbete mot mobbning Lotta Randau, barn- och elevombud för förskola, särskola och grundskola, informerar om Skolverkets utvärdering av metoder som används mot mobbning. Studien bygger på enkätundersökningar och intervjuer. Den har pågått i tre år och har utförts av sju forskare under ledning av Skolverket. Utvärderingen visar att de granskade programmen innehåller inslag som är såväl effektiva som ineffektiva. I Jönköpings kommun arbetar flera skolor med Olweus-programmet mot mobbning och kränkande behandling. I kommunen finns sju utbildade instruktörer som ger stöd vid införandet av Olweus-programmet på nya skolor. Massmedia har uppmärksammat att Barn- och elevombudet, BEO, riktar kritik och skadeståndskrav mot Jönköpings kommun för att en elev utsatts för kränkande behandling under flera år av sin skolgång. Skoljurist Monica Andersson informerar nämnden i ärendet. Föredragningslistan Ordföranden meddelar att ärende 10, Förslag till avtal om RUC-utvecklingsledare, utgår.

5 5 23 Meddelanden Sammanfattning Utbildningsförvaltningen har upprättat förteckning över meddelanden s beslut Redovisningen av meddelanden godkänns.

6 6 24 Anmälan om delegationsbeslut Sammanfattning Utbildningsförvaltningen har upprättat förteckning över delegationsbeslut s beslut Redovisningen av delegationsbeslut godkänns.

7 7 25 Internkontrollplan 2010 Sbn/2010: Sammanfattning Skol- och barnomsorgsnämnden fastställde vid sammanträde kontrollområden för 2010 års internkontrollplan. De beslutade kontrollmomenten är nu genomförda. Utbildningsförvaltningen föreslår att barn- och utbildningsnämnden godkänner genomförda kontroller. Beslutsunderlag Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga Förslag till barn- och utbildningsnämnden Utförda kontrollmoment enligt Internkontrollplan 2010 godkänns. MBL-behandling Överläggning i den centrala samverkansgruppen har genomförts. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BEHANDLING s beslut Utförda kontrollmoment enligt Internkontrollplan 2010 godkänns. Beslutet expedieras till: Stabsenhetschefer Områdeschefer f.k. Kulturskolechef f.k.

8 8 26 Resultatfond 2010 års bokslut Sbn/2009: Sammanfattning I enlighet med fastställda regler ska alla budgetavvikelser i bokslutet, över- och underskott avseende nämndens verksamheter summeras till ett nettoresultat som tillförs/avräknas mot resultatfond. Upprättat sammandrag av 2010 års ekonomiska redovisning ligger till grund för skol- och barnomsorgsnämndens (nuvarande barn- och utbildningsnämnden) beslut hur de olika enheternas ekonomiska resultat ska regleras i bokslutet. Beslutsunderlag Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga Bilaga: Fördelning av resultatfond per enhet 2010 års bokslut. Förslag till barn- och utbildningsnämnden Förslag till kommunstyrelsen 2010 års nettoresultat fördelas i resultatfonden mellan de olika enheterna i enlighet med upprättad bilaga till utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse. Redovisad resultatfond inom Kungsängsskolan avvecklas fr.o.m för att istället ingå i den nämndsgemensamma resultatfonden. MBL-behandling Överläggning i den centrala samverkansgruppen har genomförts. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BEHANDLING s beslut Förslag till kommunstyrelsen 2010 års nettoresultat fördelas i resultatfonden mellan de olika enheterna i enlighet med upprättad bilaga till utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse. Redovisad resultatfond inom Kungsängsskolan avvecklas fr.o.m för att istället ingå i den nämndsgemensamma resultatfonden. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen Samtliga rektorsenheter Områdeschefer Stabsenhetschefer

9 9 27 Attestlista 2011 med internbudget Sbn/2010: Sammanfattning Resurserna till rektorsenheterna har fördelats i enlighet med fastställt resursfördelningssystem. Därefter har en intern fördelning av tillgängliga resurser skett på respektive rektorsenhet. Förutom en upprättad internbudget innehåller ärendet en förteckning över behöriga beslutsattestanter för respektive rektorsenhet/stabsenhet. Beslutsunderlag Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga Internbudget för respektive rektorsenhet/stabsenhet Attestliggare elektrorisk fakturahantering, Inköp och Faktura (IoF) Förslag till barn- och utbildningsnämnden Godkänna upprättad attestlista 2011 med internbudget inklusive föreslagna tillägg. Godkänna upprättad attestliggare för elektronisk fakturahantering, Inköp och Faktura (IoF) MBL-behandling Överläggning i den centrala samverkansgruppen har genomförts. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BEHANDLING s beslut Godkänna upprättad attestlista 2011 med internbudget inklusive föreslagna tillägg. Godkänna upprättad attestliggare för elektronisk fakturahantering, Inköp och Faktura (IoF) Beslutet expedieras till: Stadskontoret Kommunrevisionen

10 10 28 Utvecklat stöd till elever som riskerar att inte nå skolans mål Sbn/2010: Sammanfattning Skolan ska i så stor utsträckning som möjligt inkludera alla elever i den ordinarie verksamheten. Endast i undantagsfall ska elever behöva flytta till en särskild undervisningsgrupp utanför den egna skolan för att få det stöd man behöver för att nå skolans mål. Skol- och barnomsorgsnämnden antog vid sammanträde i december 2010 ett inriktningsbeslut för utveckling av skolans inre arbete och för samverkan med övriga förvaltningar, framför allt med socialförvaltningen, i syfte att förbättra för de elever som riskerar att inte nå skolans mål. föreslås anta den i bilaga till tjänsteskrivelsen beskrivna organisationsförändringen och formerna för samverkan. Den nya organisationen föreslås träda i kraft fr.o.m. höstterminen Beslutsunderlag Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga Förslag till barn- och utbildningsnämnden Föreslagen organisationsförändring med ikraftträdande fr.o.m. höstterminen 2011 antas. MBL-behandling Överläggning i den centrala samverkansgruppen har genomförts. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BEHANDLING Central förhandling enligt 14 MBL har påkallats i ärendet. Av det skälet kan ärendet inte avgöras vid dagens sammanträde. Yrkande AnneMarie Grennhag (M) föreslår att ärendet delegeras till nämndens arbetsutskott för beslut. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner detsamma antaget. s beslut Ärendet delegeras till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott för beslut.

11 11 29 Projekt Ung Arena i Jönköpings kommun Bun/2011: Sammanfattning har av stadskontoret beretts tillfälle att avge yttrande över förslag avseende Projekt Ung Arena i Jönköpings kommun. Projektet, som omfattar ungdomar år som inte börjat eller fullföljt gymnasieskolan, ska pågå under tre år och har som övergripande mål att hjälpa ungdomarna att finna sin väg till utbildning och/eller arbete. föreslås tillstyrka projektet. Beslutsunderlag Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse Stadskontorets tjänsteskrivelse med bilagor, samtliga daterade Förslag till barn- och utbildningsnämnden Projekt Ung Arena i Jönköpings kommun tillstyrks. MBL-behandling Överläggning i den centrala samverkansgruppen har genomförts. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BEHANDLING s beslut Projekt Ung Arena i Jönköpings kommun tillstyrks. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen

12 12 30 Rapport angående kommunens arbete för ökad integration Bun/2011: Sammanfattning Utbildningsförvaltningen har sammanställt rapporter från verksamheten över deras arbete för ökad integration under verksamhetsåret Beslutsunderlag Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse Bilaga till tjänsteskrivelsen: Rapport angående kommunens arbete för ökad integration Förslag till barn- och utbildningsnämnden Godkänna upprättad rapport. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BEHANDLING Vid dagens sammanträde delges nämnden en reviderad rapport, daterad s beslut Godkänna upprättad rapport. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen

13 13 31 Kurser/konferenser Bun/2011: Presidie- och skolchefsträff Sävsjö kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen, inbjuder till presidie- och skolchefsträff i Sävsjö den 25 februari s beslut s ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande ges möjlighet att delta i träffen Utnyttja skollagens nya möjligheter! Nätverket KomFri för självstyrande skolor i kommunal regi inbjuder till seminarier i samarbete med Sveriges Skolledarförbund m.fl. Seminarierna genomförs på flera orter i landet. s beslut En representant från vardera majoriteten och minoriteten ges möjlighet att delta i seminariet i Kungsbacka den 3 mars KomTek en kommunal entreprenörs- och teknikskola Halmstads kommun, KomTek-Teknikskolan, inbjuder till en dag på KomTek, den 23 mars s beslut En representant från vardera majoriteten och minoriteten ges möjlighet att delta. Att leva med funktionsnedsättning i vår kommun Jönköpings kommun, Kommunala Handikapprådet, KHR, inbjuder till en informationsdag med temat Att leva med funktionsnedsättning i vår kommun, den 29 mars 2011 i Huskvarna. s beslut Två representanter från vardera majoriteten och minoriteten ges möjlighet att delta.

14 14 31 forts. 14-kommunerskonferenser 2011 Linköpings kommun inbjuder skolchefer och nämndsordförande i de kommuner som medverkar i 14-kommunersnätverket till två konferenser under 2011, den maj i Linköping och den november i Stockholm. s beslut s ordförande ges möjlighet att delta i planerade 14-kommunerskonferenser under 2011.

15 15 32 Informationsärenden Aktuellt från enheterna Barn- och utbildningsenheten Chef Katarina Ståhlkrantz informerar om att förvaltningen ansöker om statsbidrag för etapp 3 av Läsa, skriva, räkna-projektet i årskurs 1 3. Vidare har till Skolinspektionen inkommit ansökningar om tillstånd att starta fristående grundskola i Jönköpings kommun. Ansökningarna behandlas av barn- och utbildningsnämnden vid sammanträdet i mars. Personalenheten Personalchef Marie Söderberg informerar om att en personalinventering pågår inför höstens omställningsarbete. Senast den 25 april ska rektorerna rapportera personalbehov alternativt övertalighet vid höstterminens start Vidare pågår en kartläggning av lärarnas kompetens. Förvaltningsledningen Biträdande utbildningsdirektör Peter Lindström informerar om att utbildningsförvaltningen arbetar med utveckling av kvalitetsarbetet med hjälp av bl.a. SIQ, Institutet för kvalitetsutveckling. SIQ arbetar på uppdrag av den svenska staten via Näringsdepartementet. Vidare arbetar förvaltningen med en plan för återkommande uppföljningsbesök i enskild förskoleverksamhet. Förvaltningen planerar att genomföra måluppfyllelsekonferenser under vecka 12, Anmälda frågor Anna Carlsson (S) ställer frågor angående uppsägning av plats i förskolan på grund av obetalda avgifter. Biträdande utbildningsdirektör Peter Lindström redogör för kommunens rutiner vid obetalda fakturor. Inget barn nekas plats om det framkommit att platsen behövs för barnets eget behov. Rapport från kurser/konferenser/möten AnneMarie Grennhag (M) rapporterar från ett besök vid Ölmstadskolan i samband med att skolan certifierades med Grön Flagg för arbetet med miljö och hållbar utveckling. Rapport från de geografiska utskotten Inget finns att rapportera vid dagens sammanträde.

16 16 33 Övriga frågor Magnus Johansson (S) ställer frågan hur skol- och barnomsorgsnämndens tidigare beslut att i första hand anställa förskollärare påverkas av riktlinjerna i Skolverkets reviderade Läroplan för förskolan. Katarina Ståhlkrantz, chef barn- och utbildningsenheten, svarar att inom Skolverket pågår arbete med att ta fram kompetensprofil för förskollärare. Frågan bevakas och diskuteras vidare i samband med vårens VIP-överläggningar.

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, torsdagen den 16:e april 2015 kl. 13:30 18:15 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare Alf

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Äldrenämnden 2011-05-18

JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Äldrenämnden 2011-05-18 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl. 13:00-17:45 Beslutande Eva Stråth (KD) ordförande Ylva Larsson (M) ersätter Thomas Bäuml (M)

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) Plats och tid Öckerösalen, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 18.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ingvar Svensson (FP), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-09-30 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-09-30 1 2014-09-30 1 Tid och plats Beslutande Kl. 15.00-19.00 i Sjuntorpsrummet, Stadshuset Mats Wiking (S) ordförande Annelie Fredriksson (S) 1:e vice ordf Remigiusz Bielinski (M) 2:e vice ordf Robin Mashallah

Läs mer

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Plats och tid ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Lena Gerby (M), ordförande Patrik Gadler (M) Ulla-Britt Lundgren (M) Camilla Wallhed

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden 2015-04-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden 2015-04-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Plats och tid Kommunhuset 16 april 2015 kl. 13.30 18.00 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande M Anders Lindahl M Elise Benjaminsson C Ann-Christine Andreasson tjänstgör

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13 Tid och plats A-salen, kl. 14:00-17:20 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Personalföreträdare Tjänstemän Anna Tenje (M) Stefan Bergström (FP) Johanna Martin (C) Pernilla

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 19.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ingvar Svensson (FP), ordförande Mia

Läs mer

Förvaltningskontoret kl. 15.00 20.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2. Enl. särskild förteckning, sid. 2

Förvaltningskontoret kl. 15.00 20.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2. Enl. särskild förteckning, sid. 2 1 (19) Plats och tid Förvaltningskontoret kl. 15.00 20.00 Beslutande Enl. särskild förteckning, sid. 2 Övriga närvarande Enl. särskild förteckning, sid. 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Förvaltningskontoret

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg 2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Plats Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30)

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30) Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30) Plats och tid Kommunkontoret, stora sammanträdesrummet, torsdag den 22 november 2012 kl. 08.00-14.10. Ajournering för lunch kl. 12.30-13.20. Beslutande

Läs mer

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset Hultsfred, onsdagen den 10 juni 2015 kl. 13:30 17.25 ande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Utbildningsnämnden 2014-12-15 BEVIS. Kommunstyrelseförvaltningen. Sekreterare. Paragrafer 60-70.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Utbildningsnämnden 2014-12-15 BEVIS. Kommunstyrelseförvaltningen. Sekreterare. Paragrafer 60-70. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 08.15 Beslutande Britta Bergström (S) Bror Sterner (S) Solweig Ericsson-Kurg (FP) Clas-Göran Borrman (S) Lars Fornarve (V) Margun

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30 Kommunfullmäktige Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 30 mars 2015, kl 18:30-21:15 Beslutande Ordföranden Peter Helander samt 36 ledamöter och 3 tjänstgörande

Läs mer

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 14:00-16.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Carina Littorin, MP Britt Idensjö, sekreterare

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden Tid Onsdagen den 18 mars 2015 kl 13:00-17.00 Plats Barn- och ungdomsförvaltningens sammanträdesrum Omfattning 15-26 ande Lasse Johansson (S), ordförande Björn Brändewall (FP),

Läs mer

Barn- och skolnämndens arbetsutskott

Barn- och skolnämndens arbetsutskott BARN- OCH SKOLNÄMNDENS 2013-05-29 Sida 1 (19) Plats och tid Stadshuset kl 08.30-12.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ordförande Mario Melani (S), Ann-Carin Landström (V), Christina Åkerman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus Plats Atriumsalen, Utvandrarnas hus Tid Kl. 14:00 22:05 Beslutande Ledamöter Nils Posse, ordförande M Lars Edqvist MP Bo Svensson MP Tobias Adersjö MP Örjan Mossberg V Wirginia Bogatic V 66 68, 70-86 Hossein

Läs mer

Södermöre kommundelsnämnd

Södermöre kommundelsnämnd Södermöre kommundelsnämnd Tid Onsdagen den 25 mars 2015 kl. 17:00 20:15 Plats Tvärskogs bygdegård Omfattning 40-60 ande Elisabeth Gustavsson (S), ordförande Christopher Dywik (KD), vice ordförande Elisabeth

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M)

Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 17.50 Beslutande Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Ersättare Lennart Engström (KD) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Lars Nyander (S)

Ersättare Lennart Engström (KD) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Lars Nyander (S) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-12-11 kl 08:30-11:45 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) 331-349, 351-353 Eva Kullenberg (FP)

Läs mer

Simon Sjögren (KD) Tjänstgörande ersättare Robin Karlsson (FP) Tjänstgörande ersättare

Simon Sjögren (KD) Tjänstgörande ersättare Robin Karlsson (FP) Tjänstgörande ersättare 1(11) Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl. 16.00 17.50 Beslutande Ledamöter Therese Gustafsson (FP) ordförande Daniel Markstedt (S) Jörgen Berglund (M) Ulla-Britt Svensson

Läs mer