Kjell Olsson (KD) Irada Söderberg (S) Amir Crnic (S) Karin Hagenlund (S) Nicklas Ödman (S) Marcus Bernström (MP) Tobias Rolfsson (SD)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kjell Olsson (KD) Irada Söderberg (S) Amir Crnic (S) Karin Hagenlund (S) Nicklas Ödman (S) Marcus Bernström (MP) Tobias Rolfsson (SD)"

Transkript

1 1 Plats och tid Wilhelm Thamsalen, Stadshuset, Huskvarna kl. kl. 13:00-16:55 Beslutande Bengt Regné (M) ordf. Carl-Johan Lundberg ersätter Fredrik Nordenankar (M) och ersätter Gabriella Lönn (KD) fr.o.m. 53 Fredrik Nordenankar (M) fr.o.m. 53 Gabriella Lönn (KD) t.o.m. 52 Lena Sumedrea (C) Bertil Rylner (FP) Carina Sjögren (S) 2:a vice ordf. Thomas Olsson (S) Katja Öz (S) Adrian Ericsson (S) Charlotta Törnvall Holm (MP) Tobias Rolfsson (SD) ersätter Michael Zander (SD) Närvarande ersättare Kjell Olsson (KD) Irada Söderberg (S) Amir Crnic (S) Karin Hagenlund (S) Nicklas Ödman (S) Marcus Bernström (MP) Tobias Rolfsson (SD) Utses att justera Carina Sjögren (S) Paragrafer Justeringens plats och tid Stadshuset, Huskvarna den 17 april 2015 Underskrifter Organ Sekreterare Ordförande Justerande Marie Vaadre Bengt Regné Carina Sjögren ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Utbildningsförvaltningen, Stadshuset, Huskvarna Underskrift Marie Vaadre

2 2 Övriga närvarande Göran Isberg, utbildningsdirektör Jane Ydman, ekonomichef Hans Blomqvist, internkonsult Marie Söderberg, personalchef Marie Protiwa, chef utbildning och arbetsmarknad/vuxenutbildningschef Peter Karlsson, chef administration- och utredningsenheten Susanne Törnvall, chef barn- och elevhälsoenheten Linda Rudelius, utredare Kerstin Petersson, chef arbetsmarknadsavdelningen Lars Wernborg, gymnasiechef Erik Dalbergsgymnasiet 47 Henrik Ader, gymnasiechef Per Brahegymnasiet 47 Ulf Andersson, gymnasiechef Sanda Utbildningscentrum Sanja Nikic Lesic, personalstrateg 47

3 3 Innehåll Sida 47 Informationsärenden Meddelanden Anmälan om delegationsbeslut Verksamhetsberättelse Kommunens utbud av gymnasieprogram och inriktningar läsåret 2015/ Uppdrag till utbildningsnämnden att utreda hur skolan inom givna ramar kan säkerställa att samtliga elever kan nå elevhälsan inom ett dygn under måndag-fredag Investeringsbudget i Verksamhets- och investeringsplan (VIP) Övrigt... 12

4 4 47 Informationsärenden Aktuellt från enheterna Utbildningsdirektör Göran Isberg, chef utbildning och arbetsmarknad, chef arbetsmarknadsenheten samt enhetscheferna från personal, ekonomi och barn- och elevhälsa informerar kortfattat om pågående och aktuella ärenden. Information om Chefsstöd Sanja Nikic Lesic, personalstrateg, informerar om chefsstöd på utbildningsförvaltningen. Utbildningsförvaltningen har valts ut för genomförande av ett pilotprojekt. Målet är att förbättra förutsättningarna för ledare och blivande ledare genom en metod för chefsstöd som kan tillämpas i hela kommunen. Kränkande behandling Göran Isberg, utbildningsdirektör och Marie Protiwa, chef utbildning och arbetsmarknad, informerar om inkomna anmälningar för kränkande behandling under mars månad Rapport från programråd Carl-Johan Lundberg (M) och Amir Crnic (S) informerar nämnden om det senaste programrådet för Fordon- och transport på TTC, Bäckadalsgymnasiet. Bl.a. diskuterades försäkringar för elever och att en del av eleverna inte kan köra sina fordon fullt ut då det kan uppstå dyra självrisker vid olycka. Diskussion fördes också gällande utbildning av tekniker för elbilar, efterfrågan är stor och ca 95 procent får jobb efter utbildning. Nämnden för fram önskemål om att förvaltningen ska bevaka utvecklingen inom detta specifika utbildningsområde. Frågeställning uppkom också gällande om flytten för delar av Fordons- och transporttekniska programmet från Sanda Utbildningscentrum till TTC har stannat av? Förvaltningen besvarar att så inte är fallet och att flytten har stannat upp grund av brist på projektledare men att arbetet fortfarande pågår. Carl-Johan Lundberg (M) informerar om mötet med Teknikcollege. En ny styrgrupp har tillsats med bl.a. chefer från Husqvarna AB som gärna vill utveckla sammarbetet med Teknikcollege

5 5 48 Meddelanden Sammanfattning Utbildningsförvaltningen har upprättat förteckning över meddelanden s beslut Redovisningen av meddelanden godkänns.

6 6 49 Anmälan om delegationsbeslut Sammanfattning Utbildningsförvaltningen har upprättat förteckning över delegationsbeslut s beslut Redovisningen av delegationsbeslut godkänns.

7 7 50 Verksamhetsberättelse 2014 Uan/2015: Sammanfattning Upprättat förslag till verksamhetsberättelse för budgetåret 2014 föreslås godkännas och redovisas till kommunstyrelsen. Beslutsunderlag Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse Verksamhetsberättelse Förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna verksamhetsberättelsen för budgetåret 2014 MBL-behandling Överläggning i den centrala samverkansgruppen har genomförts. s beslut beslutar att godkänna verksamhetsberättelsen för budgetåret 2014 Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen

8 8 51 Kommunens utbud av gymnasieprogram och inriktningar läsåret 2015/2016 Uan/2015: Sammanfattning Den preliminära ansökningsomgången till läsåret 2015/16 i gymnasieskolan är genomförd i Jönköpings kommun och dess samverkansområden. Eleverna erbjuds också en möjlighet till omval under perioden I föreliggande ärende lämnas utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ett förslag till kommunens utbud av gymnasieprogram och inriktningar läsåret 2015/16. Beslutsunderlag Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga daterad Förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Upprättat förslag enligt bilagan till tjänstskrivelsen till organisation avseende årskurs 1 avseende läsåret 2015/16 för kommunens gymnasieskolor godkänns. Arbetsutskottet ges rätt att besluta om justeringar i nämndens fattade organisationsbeslut. MBL-behandling Överläggning i den centrala samverkansgruppen har genomförts. Yrkanden Bengt Regné (M) yrkar för partigrupp M, KD, FP och C att: Industritekniskaprogrammet vid Bäckadalsgymnasiet startar läsåret 2015/2016. Bäckadalsgymnasiet ska erbjuda 32 platser på industritekniska programmet varav 16 platser vardera på de två inriktningarna inom industritekniska programmet. är beredd att ge Bäckadalsgymnasiet full ersättning för ev. tomma utbildningsplatser på industritekniska programmet. Carina Sjögren (S) för partigrupp S och MP instämmer i yrkandet från partigrupp M, KD, FP och C och vill även tillföra en protokollsanteckning.

9 9 51 forts. Protokollsanteckning Carina Sjögren (S) önskar få följande antecknat i protokollet från partigrupp S och MP: Partigrupp S+MP beklagar det låga sökantalet som föreligger efter den första sökomgången till det Humanistiska programmet. Vi vill se en konsekvensanalys över varför det över hela landet idag inte finns ett större intresse för det Humanistiska programmet. Vidare anser vi vikten av att behålla lärarkompetensen som specifikt krävs för att vid en omstart av programmet snabbt kunna starta upp det inför kommande skolstarter. Vi vill även att de elever som sökt till Humanistiska programmet har möjlighet att läsa extra språk inom ett annat program. Vi vill dessutom att en konsekvensanalys över det svaga söktrycket till industritekniska programmet genomförs. s beslut godkänner bilagan till tjänsteskrivelsen- organisation avseende årskurs 1 avseende läsåret 2015/16 för kommunens gymnasieskolor, med följande ändring: Industritekniskaprogrammet vid Bäckadalsgymnasiet startar läsåret 2015/2016. Bäckadalsgymnasiet ska erbjuda 32 platser på industritekniska programmet varav 16 platser vardera på de två inriktningarna inom industritekniska programmet. är beredd att ge Bäckadalsgymnasiet full ersättning för ev. tomma utbildningsplatser på industritekniska programmet. Arbetsutskottet ges rätt att besluta om justeringar i nämndens fattade organisationsbeslut. Beslutet expedieras till: Gymnasiechefer Ekonomichef Personalchef Antagningssekreterare Stadskontoret, f.k.

10 10 52 Uppdrag till utbildningsnämnderna att utreda hur skolan inom givna ramar kan säkerställa att samtliga elever kan nå elevhälsan inom ett dygn under måndag-fredag Uan/2014: Sammanfattning Alla elever i Sverige har en lagstadgad rätt till tillgång till elevhälsa. Att säkerställa denna rätt åligger ytterst huvudmannen. Varje skolas verksamhet ska innefatta elevhälsa och elevhälsan ska främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Sammantaget ska elevernas utveckling mot utbildningens mål stödjas, vilket omfattar kunskaper, normer och värden utifrån läroplanen. Elevhälsans uppdrag inkluderar därmed en medverkan i att utforma skolmiljön till trygg och hälsosam för eleverna, såväl psykiskt som fysiskt. Elevhälsan utgör en viktig funktion inom skolan. Skollagen stadgar vilka kompetenser som eleverna ska ha tillgång till. Skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator ska finnas att tillgå för medicinska, psykologiska och psykosociala insatser. Eleverna har även rätt till specialpedagogisk kompetens som ska tillgodose behovet av specialpedagogiska insatser. Beslutsunderlag Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad Utredning Tillgång till elevhälsa inom måndag-fredag? en prövning av förutsättningarna utifrån givna ramar. Förslag till utbildnings-och arbetsmarknadsnämnden Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med tillhörande bilaga får utgöra utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens yttrande till Kommunstyrelsen. MBL-behandling Överläggning i den centrala samverkansgruppen har genomförts. s beslut Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med tillhörande bilaga får utgöra utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens yttrande till Kommunstyrelsen. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen

11 11 53 Investeringsbudget i Verksamhets- och investeringsplan (VIP) Uan/2015: Sammanfattning Investeringsbudgeten i Verksamhets- och investeringsplan (VIP) bereds som en separat process som tidsmässigt ligger tidigare än övriga delar av VIP och den omfattar fem år, Utbildningsförvaltningen har i särskild handling upprättat förslag till investeringsbudget- och plan för VIP Beslutsunderlag Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad Utbildningsförvaltningens förslag till investeringsbudget- och plan för åren i VIP Förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Upprättat förslag till investeringsbudget- och plan för åren i Verksamhets- och investeringsplan godkänns och överlämnas till budgetberedningen. MBL-behandling Överläggning i den centrala samverkansgruppen har genomförts. Protokollsanteckning Charlotta-Törnvall Holm (MP) för partigrupp MP önskar få följande antecknat till protokollet: Vi i Miljöpartiet anser att beslutsprocessen har varit för snabb vad gäller investeringsplanen För att få möjlighet att fatta kloka och genomtänkta beslut behövs planen diskuteras i partigruppen under en längre tid, till exempel två månader. s beslut Upprättat förslag till investeringsbudget- och plan för åren i Verksamhets- och investeringsplan godkänns och överlämnas till budgetberedningen. Partigrupp MP och S väljer att avstå från att delta i beslutet. Beslutet expedieras till: Stadskontoret

12 12 54 Övrigt Representation i organ/utskott och programråd Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden föreslår att Amir Cirnic (S) blir representant från nämnden i Referensgruppen för Upptech. s beslut Nämnden utser Amir Crnic (S) som representant i Referensgruppen för Upptech. Beslutet expedieras till: Vederbörande tjänstemän Karin Hagenlund (S) och Charlotta Törnvall-Holm (MP) informerar om att de är kontaktpolitiker för Sanda Utbildningscentrum och planerar att förlägga sin halvdag för studiebesök på Sanda den 21 april. Nämnden beslutar också att börja nästa nämndsmöte den 11 maj kl. 13:15.

Kerstin Olsson. Peter Jutterström. Marcus Fredriksson. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Utbildningsförvaltningen, Stadshuset, Huskvarna

Kerstin Olsson. Peter Jutterström. Marcus Fredriksson. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Utbildningsförvaltningen, Stadshuset, Huskvarna 1 (28) Plats och tid Stadshuset, Wilhelm Thamsalen, Stadshuset, Huskvarna kl 13.00-16.10 Beslutande Peter Jutterström (M), ordförande Jacob Öberg (M), 78-98, kl 13.00-15.00 Albert Åhs (M) Saddia Hidalgo-Larsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-01-26 1 (12) JÖNKÖPINGS KOMMUN Skol- och barnomsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-01-26 1 (12) JÖNKÖPINGS KOMMUN Skol- och barnomsorgsnämnden 1 (12) Plats och tid Wilhelm Thamsalen, Stadshuset, Huskvarna, kl. 13:00 17:00 Beslutande AnneMarie Grennhag (M), ordförande Laila Wiman Larsson (M), ersätter Thomas Bäuml (M) t.o.m. kl. 13:25 1 Thomas

Läs mer

Christoffer Gullberg (M) Eric Thulin (M) Inger Grund (M) Stefan Gustavsson (C) Sofia Alriksson (C) Henrik Hall (MP) forts. sid. 2

Christoffer Gullberg (M) Eric Thulin (M) Inger Grund (M) Stefan Gustavsson (C) Sofia Alriksson (C) Henrik Hall (MP) forts. sid. 2 1 (15) Plats och tid Wilhelm Thamsalen Stadshuset, Huskvarna, kl. 13:00 15.25 Beslutande AnneMarie Grennhag (M), ordförande Thomas Bäuml (M) Laila Wiman Larsson (M) Magnus Bertilsson (M) Torbjörn Eklund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-02-22 1 (16) JÖNKÖPINGS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-02-22 1 (16) JÖNKÖPINGS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden 1 (16) Plats och tid Wilhelm Thamsalen, Stadshuset, Huskvarna, kl. 13:00 16:50 Beslutande AnneMarie Grennhag (M), ordförande Thomas Bäuml (M) Marie Lundberg (M) Tobias Stomilovic (M) Torbjörn Eklund (KD)

Läs mer

Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-03-27

Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-03-27 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Utbildningskansliets sessionsrum, 3:e vån, kl 17:00-21:30 Ordförande: Rehn Winsborg Louise (M) Vice ordförande: Kristensson Berit (FP) Andre vice ordförande: Gunnarsson

Läs mer

Anna-Karin Hidemyr Ekonom 99-107 Pauline du Puy Personalsekreterare 99-107. Repr. Lärarnas riksförbund ANSLAG/BEVIS

Anna-Karin Hidemyr Ekonom 99-107 Pauline du Puy Personalsekreterare 99-107. Repr. Lärarnas riksförbund ANSLAG/BEVIS Barn- och utbildningsnämnden 2011-12-13 1 (23) Plats och tid Ruders Egendom, Tibro, kl 18.00-21.15 Beslutande Kenth Wengholm (M) Hans Dahm (S) Ann Ohlsson (FP) Ann Hall Gustafsson (C) Annika Singleton

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden 2015-04-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden 2015-04-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Plats och tid Kommunhuset 16 april 2015 kl. 13.30 18.00 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande M Anders Lindahl M Elise Benjaminsson C Ann-Christine Andreasson tjänstgör

Läs mer

Simon Sjögren (KD) Tjänstgörande ersättare Robin Karlsson (FP) Tjänstgörande ersättare

Simon Sjögren (KD) Tjänstgörande ersättare Robin Karlsson (FP) Tjänstgörande ersättare 1(11) Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl. 16.00 17.50 Beslutande Ledamöter Therese Gustafsson (FP) ordförande Daniel Markstedt (S) Jörgen Berglund (M) Ulla-Britt Svensson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-12-15 1(20)

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-12-15 1(20) 2014-12-15 1(20) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kl. 9.00-12.30 Beslutande Ersättare Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S), vice ordförande Ann Ottosson (M), 2:e vice ordförande Lisa Malm (MP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-06-17 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-06-17 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden 2010-06-17 1 (16) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdagen den 17 juni 2010, kl 08:30-12:30. Beslutande Åke Ahl (M), ordförande Helene Axell (C), ersättare för Elisabeth Berglund (C)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 19.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ingvar Svensson (FP), ordförande Mia

Läs mer

93 Begäran om slutförande av högsta årskursen i grundskolan. 95 Anmälan om kränkande behandling och/ eller diskriminering

93 Begäran om slutförande av högsta årskursen i grundskolan. 95 Anmälan om kränkande behandling och/ eller diskriminering vv,vv ===--=--~ ~ 1(2) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BEHANDLADEÄRENDEN 92 Ändring av föredragningslistan 93 Begäran om slutförande av högsta årskursen i grundskolan 94 SKUIT 2014 95 Anmälan om kränkande

Läs mer

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2012-04-12 124 (146) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset, Rådrummet, Tierps köping Kl. 08.30 12.30 Jonas Nyberg (S), ordförande Carolina Nylander (S) Åsa Sikberg, (M), vice ordförande Björn

Läs mer

Förvaltningskontoret kl. 15.00 20.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2. Enl. särskild förteckning, sid. 2

Förvaltningskontoret kl. 15.00 20.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2. Enl. särskild förteckning, sid. 2 1 (19) Plats och tid Förvaltningskontoret kl. 15.00 20.00 Beslutande Enl. särskild förteckning, sid. 2 Övriga närvarande Enl. särskild förteckning, sid. 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Förvaltningskontoret

Läs mer

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor Utbildning. Carina Törnell

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor Utbildning. Carina Törnell Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Öströn, kl 13.00-16.10 Beslutande Anette Karlsson (M) ordförande Lennart Daghed (FP) 1:e vice ordförande Sture Pettersson (S) 2:e vice

Läs mer

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14)

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet, kl. 13.00 16.15 Beslutande Lillemor Larsson (V) ordförande Birgitta Persson (S) ersätter Per Aspengren (S) Steinar Ruud (S) 73-82,

Läs mer

Lesley Holmberg (FP)

Lesley Holmberg (FP) Sida 1 (14) Plats och tid Stadshuset, kl. 16.00-18.45 ande Tony Hansson (S) ordförande Agneta Nilsson (S) ledamot Gabriel Barjosef (S) ledamot Lena Wöhlecke (M) förste vice ordförande Hans Johansson (M)

Läs mer

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Plats och tid ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Lena Gerby (M), ordförande Patrik Gadler (M) Ulla-Britt Lundgren (M) Camilla Wallhed

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset klockan 08:00-16:15 Beslutande: Malin Ängerå (s) ordförande Lis Elvinsson (c) 91-93, jäv 94, 95-105 ersättare Michael Robertsson (s) Bo Hedin (s) Leif Persson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2014-02-03 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30-15.20 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Catarina Pettersson, ordf (S) Ture Andersen

Läs mer

Barn och utbildningsnämnden

Barn och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Datum Tid 08:15 14:00 (lunchuppehåll 12:00 13:00) Plats Kommunkontoret, sammanträdesrum Stollen Närvarande Se sidan 2 Alice Lindgren Justeringens plats och tid Kommunkontoret,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Lars Månsson (S) ledamot Janet Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

Kommunfullmäktige 2009-09-17 1 (29)

Kommunfullmäktige 2009-09-17 1 (29) Kommunfullmäktige 2009-09-17 1 (29) Plats och tid Bollegården, torsdagen den 17 september 2009, kl. 17.00-19.05 (ajournering 18.05-18.30) Ordförande Beslutande Gun-Britt Ottosson (m) Christer Johansson

Läs mer

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S)

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S) Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-10-06 klockan 13:30 14.00 Beslutande: Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Rune Johansson (M) tjg.ers för Åsa Herbst (M) Sven-Ingvar Borgquist

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 08:00-12:00 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S) Torbjörn Norén (S), ers f Laila Andrén (S) Tina Carlson (V),

Läs mer