SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (27) JÖNKÖPINGS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-05-15 1 (27) JÖNKÖPINGS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden"

Transkript

1 1 (27) Plats och tid Wilhelm Thamsalen, Stadshuset, Huskvarna, kl. 13:00 17:30 Beslutande Övriga närvarande AnneMarie Grennhag (M), ordförande Thomas Bäuml (M), närvarande t.o.m. kl. 17:15 66 Laila Wiman Larsson (M), ersätter Thomas Bäuml (M) fr.o.m. kl. 17:15 67 Marie Lundberg (M), närvarande t.o.m. kl. 17:20 81 Tobias Stomilovic (M), närvarande t.o.m. kl. 17:20 81 Torbjörn Eklund (KD) Tomas Tyngel (KD) Eva Berntsson (KD) Lars-Ola Eriksson (FP), ersätter Anna-Karin Carstensen (FP) Stefan Gustavsson (C), ersätter Ulrika Franke (C) Magnus Rydh (S) Brita Klerck (S), ersätter Anna Carlsson (S) Magnus Johansson (S) Bo Högberg (S), ersätter Samira Magwai (S) Hans Holtz (S) Carina Davidsson (V) Laila Wiman Larsson (M) Anders Rosén (M) Henrik Hall (MP) Stephan Rapp, utbildningsdirektör Peter Lindström, chef förskola och grundskola/biträdande utbildningsdirektör Bo Fröderberg, ekonomichef, närvarande t.o.m. 79 Marie Söderberg, personalchef, närvarande t.o.m. 62 Susanne Törnvall, chef barn- och elevhälsoenheten, närvarande t.o.m. 61 forts. sid. 2 Utses att justera Magnus Johansson (S) Paragrafer Justeringens plats och tid Stadshuset, Huskvarna, den 21 maj 2012, kl. 16:30 Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Anne-Marie Roman AnneMarie Grennhag Magnus Johansson Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Utbildningsförvaltningen, Stadshuset, Huskvarna Underskrift Anne-Marie Roman

2 2 Övriga närvarande Malena Tovesson, administrativ chef, närvarande t.o.m. 66 Hans Blomqvist, tf. chef kvalitet och analys/utredare, närvarande Ulrika Kragner, rektor Råslätts utbildningsenhet, närvarande 60 Lotta Sjödahl, speciallärare/projektledare, närvarande 60 Rose-Marie Östhed, rektor Rosenlundsskolans ue F 6, närvarande 60 Annika Freding, biträdande rektor Rosenlundsskolans ue F 6, närvarande 60 Johanna Öhrström, rektor Rosenlundsskolans ue 7 9, närvarande 60 Marcus Simonsson, biträdande rektor Rosenlundsskolans ue 7 9, närvarande 60 Stefan Pirard, områdeschef skolområde Väster, närvarande 60 Anna-Lena Sjöstedt, områdeschef skolområde Söder, närvarande t.o.m. 61 Elisabeth Rosenqvist, PA-konsult, närvarande t.o.m. 61 Håkan Ericson, adjunkt, Stadsgårdsskolan, närvarande 61 Monica Andersson, skoljurist, närvarande 61 Johan Pedersen, controller, närvarande Anne-Marie Roman, chefssekreterare/nämndsekreterare

3 3 Innehåll Sida 60 Informationsärenden 4 61 Riktlinjer för muslimska barn i skolan, Jönköpings kommun 5 62 Informationsärenden, forts Meddelanden 7 64 Anmälan om delegationsbeslut 8 65 Ansökan om godkännande som enskild huvudman för förskola K2H Huskvarna AB 9 66 Struktur för systematiskt kvalitetsarbete Avveckling av Barnabo permiefond Avveckling av Västra Arbetsstugans fonder Avveckling av Wirénska fonden Avveckling av Carolusfonden Avveckling av Alfred och Anna Dalins stipendiefond Avveckling av Rogberga Kyrkoskolas donationsfond Avveckling av Julia och Bernhard Magnussons premiefond Avveckling av Huskvarna Borstfabriks stipendiefond Avveckling av donationen Farbror Karlbergs gossar Avveckling av Hundraårsminnets stipendie- och premiefond vid Huskvarna folkskolor Avveckling av stiftelsen Lärarinnan Doris Olssons minne Avveckling av Jönköpings Folkskollärarsällskaps Barnabos underhålls- och utvidgningsfond Avveckling av Robert Johansson stipendiefond Representation i organ och utskott Kurser/konferenser Informationsärenden 27

4 4 60 Informationsärenden Föredragningslistan Ordföranden meddelar inledningsvis att ett extra ärende, Riktlinjer för muslimska barn i skolan, tillförs dagens ärendelista. Handlingsplan för ökad måluppfyllelse, Råslätts utbildningsenhet Rektor Ulrika Kragner redovisar Råslättsskolans handlingsplan för ökad måluppfyllelse Satsningar görs bl.a. på läs- och skrivutveckling med hjälp av olika modeller. Modersmålet utgör grunden för att utvecklas i det svenska språket och övriga ämnen. I samråd med målsman genomförs intensivsatsningar inom svenska, engelska och matematik. Läskunnighet i år 1, lägesrapport Lotta Sjödahl, speciallärare/projektledare för läs- och skrivutveckling, informerar om den kartläggning av läskunnighet i år 1 som genomförs på alla skolor. Fonologisk medvetenhet och ordavkodning analyseras och följs upp. Syftet med kartläggningen är att tidigt identifiera elever med behov av tidiga stödinsatser. Handlingsplan för ökad måluppfyllelse, Rosenlundsskolans utbildningsenhet F 6 respektive 7 9 Rektor Rose-Marie Östhed och biträdande rektor Annika Freding, utbildningsenhet F 6, informerar om enhetens utvecklingsområden för ökad måluppfyllelse. Tätare uppföljning och kartläggning, små undervisningsgrupper, behöriga pedagoger och effektivt nyttjande av personalens kompetenser gör att eleverna får goda möjligheter att nå bra resultat. Rektor Johanna Öhrström och biträdande rektor Marcus Simonsson, utbildningsenhet 7 9, informerar om enhetens utvecklingsområden för ökad måluppfyllelse, bl.a. förstärkt undervisning i svenska, svenska som andraspråk, matematik och engelska, mindre klasser och differentierad undervisningstid. Enheten har som mål att alla elever ska vara behöriga till gymnasieskolan. Systematiskt kvalitetsarbete, uppföljning 3 Informationspunkten flyttas till barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 12 juni 2012.

5 5 61 Riktlinjer för muslimska barn i skolan, Jönköpings kommun Bun/2012: Dåvarande skol- och barnomsorgsnämnden beslutade vid sammanträde om att anta Riktlinjer för muslimska barn i skolan, Jönköpings kommun en överenskommelse mellan skolan och de muslimska föreningarna inom dåvarande Råslätts skol- och barnomsorgsområde. Bakgrunden till att överenskommelsen slöts var att det vid den aktuella tidpunkten (1994) framförts önskemål om att det utifrån både kulturell och religiös bakgrund skulle finnas vissa riktlinjer för att möta de muslimska barnen i skolsituationen. Det grundläggande syftet var att främja elevers deltagande i skolundervisningen. Protokoll från skol- och barnomsorgsnämnden Råd och riktlinjer för muslimska barn/elever i Jönköpings kommuns skolor, daterad Yrkanden AnneMarie Grennhag (M) för partigrupp M, KD, FP och C yrkar att förvaltningen får i uppdrag att till nämndens sammanträde i juni månad utarbeta förslag till att upphäva Riktlinjer för muslimska barn i skolan (Sbn 67, ). Magnus Rydh (S) för partigrupp S instämmer i yrkandet från partigrupp M, KD, FP och C. s beslut Förvaltningen får i uppdrag att till nämndens sammanträde i juni månad utarbeta förslag till att upphäva Riktlinjer för muslimska barn i skolan (Sbn 67, ). Utbildningsdirektören

6 6 62 Informationsärenden, forts. Aktuellt från enheterna Personalenheten Personalchef Marie Söderberg informerar om pågående omställningsarbete. Samtliga rektorer har rapporterat personalbehov och övertalighet till personalenheten inför det kommande läsåret. Personalenheten har att matcha behov kontra övertalighet inom utbildningsförvaltningen som helhet. Anmälda frågor Inga frågor har anmälts till dagens sammanträde.

7 7 63 Meddelanden Utbildningsförvaltningen har upprättat förteckning över meddelanden s beslut Redovisningen av meddelanden godkänns.

8 8 64 Anmälan om delegationsbeslut Utbildningsförvaltningen har upprättat förteckning över delegationsbeslut s beslut Redovisningen av delegationsbeslut godkänns.

9 9 65 Ansökan om godkännande som enskild huvudman för förskola K2H Huskvarna AB Bun/2012: K2H Huskvarna AB ( ) har ansökt om godkännande som huvudman för att bedriva förskola i Jönköpings kommun. Verksamheten ska enligt ansökan bedrivas i centrala delen av Huskvarna och inledningsvis bestå av två avdelningar med plats för barn beroende på ålder för att på sikt bestå av sex avdelningar med plats för upp till 110 barn. Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med tillhörande bilaga Ansökan om godkännande att starta fristående förskola eller fritidshem inkommen med kompletteringar och K2H Huskvarna AB ( ) godkänns att som enskild huvudman bedriva förskola i Jönköpings kommun. Godkännandet gäller för en förskoleenhet. Godkännandet villkoras med att huvudmannen innan verksamheten startar ska ha erhållit bygglov och utformat lokal och utemiljö ändamålsenligt för förskola. K2H Huskvarna AB ( ) ansvarar tills vidare för köhantering och fakturering av föräldraavgifter i sin verksamhet och ska lämna avstämning av inskrivna barn till kommunen enligt gällande riktlinjer. Vid händelse av kö till förskolan godkänns anmälningsdatum och syskonförtur som urvalsgrunder. Vid dagens sammanträde meddelar utbildningsförvaltningen att huvudmannen inte har beviljats bygglov för de omfattande anpassningar som krävs för att bedriva förskoleverksamhet i den tilltänkta lokalen. Yrkanden AnneMarie Grennhag (M) för partigrupp M, KD, FP och C yrkar att ärendet återremitteras till förvaltning i avvaktan på att huvudmannen kan visa på en ändamålsenlig lokal. Magnus Rydh (S) för partigrupp S instämmer i yrkandet från partigrupp M, KD, FP och C.

10 10 65 forts. s beslut Ärendet återremitteras till utbildningsförvaltningen i avvaktan på att huvudmannen kan visa på en ändamålsenlig lokal för verksamheten. K2H Huskvarna AB Ekonomichef, ubf Barn- och elevadministrationen, ubf

11 11 66 Struktur för systematiskt kvalitetsarbete Bun/2012: I ärendet redovisas vissa preciseringar till och justeringar av den struktur för det systematiska kvalitetsarbetet som fastställdes av barn- och utbildningsnämnden vid sammanträde , 134. Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse Årscykel för utbildningsförvaltningens handläggningsprocesser och utbildningsnämndernas berednings- och beslutsprocesser avseende det systematiska kvalitetsarbetet samt arbetet med verksamhetsberättelse och Verksamhets- och Investeringsplan (VIP), daterad Former för nämndens uppföljning och planering av det systematiska kvalitetsarbetet vilka redovisas i utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse godkänns. Vid dagens sammanträde redovisas en reviderad tjänsteskrivelse daterad s beslut Former för nämndens uppföljning och planering av det systematiska kvalitetsarbetet vilka redovisas i utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse godkänns. Områdeschefer Ekonomichef

12 12 67 Avveckling av Barnabo permiefond Bun/2012: Från och med den 1 januari 2010 gäller en reviderad stiftelselag. Med anledning av de nya reglerna föreslår utbildningsförvaltningen att stiftelsen Barnabo premiefond avvecklas. Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga beslutar att avveckla Barnabo premiefond. s beslut Avveckla Barnabo premiefond. Stadskontoret

13 13 68 Avveckling av Västra Arbetsstugans fonder Bun/2012: Från och med den 1 januari 2010 gäller en reviderad stiftelselag. Med anledning av de nya reglerna föreslår utbildningsförvaltningen att stiftelsen Västra Arbetsstugans fonder avvecklas. Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga beslutar att avveckla Västra Arbetsstugans fonder. s beslut Avveckla Västra Arbetsstugans fonder. Stadskontoret

14 14 69 Avveckling av Wirénska fonden Bun/2012: Från och med den 1 januari 2010 gäller en reviderad stiftelselag. Med anledning av de nya reglerna föreslår utbildningsförvaltningen att stiftelsen Wirénska fonden avvecklas. Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga beslutar att avveckla Wirénska fonden. s beslut Avveckla Wirénska fonden. Stadskontoret

15 15 70 Avveckling av Carolusfonden Bun/2012: Från och med den 1 januari 2010 gäller en reviderad stiftelselag. Med anledning av de nya reglerna föreslår utbildningsförvaltningen att stiftelsen Carolusfonden avvecklas. Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga beslutar att avveckla Carolusfonden. s beslut Avveckla Carolusfonden. Stadskontoret

16 16 71 Avveckling av Alfred och Anna Dalins stipendiefond Bun/2012: Från och med den 1 januari 2010 gäller en reviderad stiftelselag. Med anledning av de nya reglerna föreslår utbildningsförvaltningen att stiftelsen Alfred och Anna Dahlins stipendiefond avvecklas. Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga beslutar att avveckla Alfred och Anna Dahlins stipendiefond. s beslut Avveckla Alfred och Anna Dahlins stipendiefond. Stadskontoret

17 17 72 Avveckling av Rogberga Kyrkoskolas donationsfond Bun/2012: Från och med den 1 januari 2010 gäller en reviderad stiftelselag. Med anledning av de nya reglerna föreslår utbildningsförvaltningen att Rogberga Kyrkoskolas donationsfond avvecklas. Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga beslutar att avveckla Rogberga Kyrkoskolas donationsfond. s beslut Avveckla Rogberga Kyrkoskolas donationsfond. Stadskontoret

18 18 73 Avveckling av Julia och Bernhard Magnussons premiefond Bun/2012: Från och med den 1 januari 2010 gäller en reviderad stiftelselag. Med anledning av de nya reglerna föreslår utbildningsförvaltningen att stiftelsen Julia och Bernhard Magnussons premiefond avvecklas. Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga beslutar att avveckla Julia och Bernhard Magnussons premiefond. s beslut Avveckla Julia och Bernhard Magnussons premiefond. Stadskontoret

19 19 74 Avveckling av Huskvarna Borstfabriks stipendiefond Bun/2012: Från och med den 1 januari 2010 gäller en reviderad stiftelselag. Med anledning av de nya reglerna föreslår utbildningsförvaltningen att stiftelsen Huskvarna Borstfabriks stipendiefond avvecklas. Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga beslutar att avveckla Huskvarna Borstfabriks stipendiefond. s beslut Avveckla Huskvarna Borstfabriks stipendiefond. Stadskontoret

20 20 75 Avveckling av donationen Farbror Karlbergs gossar Bun/2012: Från och med den 1 januari 2010 gäller en reviderad stiftelselag. Med anledning av de nya reglerna föreslår utbildningsförvaltningen att donationen Farbror Karlbergs gossar avvecklas. Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga beslutar att avveckla donationen Farbror Karlbergs gossar. s beslut Avveckla donationen Farbror Karlbergs gossar. Stadskontoret

21 21 76 Avveckling av Hundraårsminnets stipendie- och premiefond vid Huskvarna folkskolor Bun/2012: Från och med den 1 januari 2010 gäller en reviderad stiftelselag. Med anledning av de nya reglerna föreslår utbildningsförvaltningen att stiftelsen Hundraårsminnets stipendie- och premiefond vid Huskvarna folkskolor avvecklas. Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga beslutar att avveckla Hundraårsminnets stipendie- och premiefond vid Huskvarna folkskolor. s beslut Avveckla Hundraårsminnets stipendie- och premiefond vid Huskvarna folkskolor. Stadskontoret

22 22 77 Avveckling av stiftelsen Lärarinnan Doris Olssons minne Bun/2012: Från och med den 1 januari 2010 gäller en reviderad stiftelselag. Med anledning av de nya reglerna föreslår utbildningsförvaltningen att stiftelsen Lärarinnan Doris Olssons minne avvecklas. Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga beslutar att avveckla stiftelsen Lärarinnan Doris Olssons minne. s beslut Avveckla stiftelsen Lärarinnan Doris Olssons minne. Stadskontoret

23 23 78 Avveckling av Jönköpings Folkskollärarsällskaps Barnabos underhålls- och utvidgningsfond Bun/2012: Från och med den 1 januari 2010 gäller en reviderad stiftelselag. Med anledning av de nya reglerna föreslår utbildningsförvaltningen att stiftelsen Jönköpings Folkskollärarsällskaps Barnabos underhålls- och utvidgningsfond avvecklas. Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga beslutar att avveckla Jönköpings Folkskollärarsällskaps Barnabos underhålls- och utvidgningsfond. s beslut Avveckla Jönköpings Folkskollärarsällskaps Barnabos underhålls- och utvidgningsfond. Stadskontoret

24 24 79 Avveckling av Robert Johansson stipendiefond Bun/2012: Från och med den 1 januari 2010 gäller en reviderad stiftelselag. Med anledning av de nya reglerna föreslår utbildningsförvaltningen att stiftelsen Robert Johanssons stipendiefond avvecklas. Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga beslutar att avveckla Robert Johanssons stipendiefond. s beslut Avveckla Robert Johanssons stipendiefond. Stadskontoret

25 25 80 Representation i organ och utskott Bun/2011:8 600 Folke Solheim (M) har begärt entledigande från uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden. Kommunfullmäktige utsåg vid sammanträde den 26 april 2012 Magnus Bertilsson (M), Gröna gatan 32 A, Jönköping, till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden för återstående mandatperiod t.o.m Folke Solheim (M) var ledamot i det geografiska utskottet för skolområde Söder. Kompletteringsval måste nu göras för det uppdrag som åvilade Folke Solheim (M). Protokoll från kommunfullmäktige Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse s beslut Magnus Bertilsson (M) utses till ledamot i det geografiska utskottet för skolområde Söder. Magnus Bertilsson Områdeskansli, skolområde Söder

26 26 81 Kurser/konferenser Bun/2012: Det kommunala ansvaret för skolskjutsar Inom ramen för Tylösandsveckan den maj 2012 inbjuder Regionförbundet Södra Småland till en kursdag med genomgång av reglerna kring skolskjutsar. Tid och plats för kursdagen är den 30 maj i Halmstad. s beslut En representant från vardera majoriteten och minoriteten ges möjlighet att delta.

27 27 82 Informationsärenden Rapport från kurser/konferenser/möten Henrik Hall (MP) rapporterar från besök på Kålgårdens förskola den 3 maj och Rosenlundsskolan den 8 maj Besöken har genomförts inom ramen för den tid per år motsvarande två arbetsdagar nämndens ledamöter och ersättare har möjlighet att på eget initiativ följa verksamheten inom nämndens ansvarsområde. Torbjörn Eklund (KD) rapporterar från möte angående skolskjutsar den 14 maj 2012, då ett antal föräldrar och barn inom Norra Mo utbildningsenhet kom till Stadshuset i Huskvarna. AnneMarie Grennhag (M) rapporterar från Särskolans Rikskonferens i Växjö den 9 10 maj År 2013 är Jönköpings kommun värd för konferensen. AnneMarie Grennhag (M) rapporterar från 14-kommunerskonferensen i Lund den 3 4 maj Konferensen riktar sig till skolchefer och nämndsordförande i jämförbara kommuner. Rapport från de geografiska utskotten Geografiska utskottet för skolområde Väster Hans Holtz (S) och AnneMarie Grennhag (M) rapporterar från utskottets senaste träff förlagd till Talavidskolan, då bl.a. skolans utemiljö diskuterades. Geografiska utskottet för skolområde Söder Anders Rosén (M) informerar om att dagens planerade möte ställdes in på grund av bristande närvaro. Ny mötestid: 5 juni Ordföranden betonar vikten av närvaro vid de geografiska utskottens möten. Geografiska utskottet för skolområde Öster Henrik Hall (MP), Eva Berntsson (KD) m.fl. rapporterar från utskottets senaste träff förlagd till Norrängsskolan. Skolan arbetar aktivt och långsiktigt med utvecklingsområden och uppvisar ett stort föräldraengagemang.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-08-21 1 (16) JÖNKÖPINGS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-08-21 1 (16) JÖNKÖPINGS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden 1 (16) Plats och tid Wilhelm Thamsalen, Stadshuset, Huskvarna, kl. 13:00 16:15 Beslutande Övriga närvarande AnneMarie Grennhag (M), ordförande Laila Wiman Larsson (M), ersätter Thomas Bäuml (M) t.o.m.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-02-22 1 (16) JÖNKÖPINGS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-02-22 1 (16) JÖNKÖPINGS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden 1 (16) Plats och tid Wilhelm Thamsalen, Stadshuset, Huskvarna, kl. 13:00 16:50 Beslutande AnneMarie Grennhag (M), ordförande Thomas Bäuml (M) Marie Lundberg (M) Tobias Stomilovic (M) Torbjörn Eklund (KD)

Läs mer

Christoffer Gullberg (M) Eric Thulin (M) Inger Grund (M) Stefan Gustavsson (C) Sofia Alriksson (C) Henrik Hall (MP) forts. sid. 2

Christoffer Gullberg (M) Eric Thulin (M) Inger Grund (M) Stefan Gustavsson (C) Sofia Alriksson (C) Henrik Hall (MP) forts. sid. 2 1 (15) Plats och tid Wilhelm Thamsalen Stadshuset, Huskvarna, kl. 13:00 15.25 Beslutande AnneMarie Grennhag (M), ordförande Thomas Bäuml (M) Laila Wiman Larsson (M) Magnus Bertilsson (M) Torbjörn Eklund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-01-26 1 (12) JÖNKÖPINGS KOMMUN Skol- och barnomsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-01-26 1 (12) JÖNKÖPINGS KOMMUN Skol- och barnomsorgsnämnden 1 (12) Plats och tid Wilhelm Thamsalen, Stadshuset, Huskvarna, kl. 13:00 17:00 Beslutande AnneMarie Grennhag (M), ordförande Laila Wiman Larsson (M), ersätter Thomas Bäuml (M) t.o.m. kl. 13:25 1 Thomas

Läs mer

Kerstin Olsson. Peter Jutterström. Marcus Fredriksson. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Utbildningsförvaltningen, Stadshuset, Huskvarna

Kerstin Olsson. Peter Jutterström. Marcus Fredriksson. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Utbildningsförvaltningen, Stadshuset, Huskvarna 1 (28) Plats och tid Stadshuset, Wilhelm Thamsalen, Stadshuset, Huskvarna kl 13.00-16.10 Beslutande Peter Jutterström (M), ordförande Jacob Öberg (M), 78-98, kl 13.00-15.00 Albert Åhs (M) Saddia Hidalgo-Larsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-09-17 1 (18) JÖNKÖPINGS KOMMUN Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-09-17 1 (18) JÖNKÖPINGS KOMMUN Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 1 (18) Plats och tid Wilhelm Thamsalen, Stadshuset, Huskvarna, kl. 13:00 16:20 Beslutande Peter Jutterström (M), ordförande Jacob Öberg (M) Albert Åhs (M) Saddia Hidalgo Larsson (KD) Kjell Olsson (KD)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-02-18 1-17. JÖNKÖPINGS KOMMUN Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-02-18 1-17. JÖNKÖPINGS KOMMUN Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 1-17 Plats och tid Wilhelm Thamsalen Stadshuset, Huskvarna, kl. 13:00 17:00 Beslutande Carin Berggren (M) ordförande Albert Åhs (M) Priya Joshi (M), närvarande t.o.m. kl. 16:30 62 Kristoffer Rasmussen

Läs mer

Kjell Olsson (KD) Irada Söderberg (S) Amir Crnic (S) Karin Hagenlund (S) Nicklas Ödman (S) Marcus Bernström (MP) Tobias Rolfsson (SD)

Kjell Olsson (KD) Irada Söderberg (S) Amir Crnic (S) Karin Hagenlund (S) Nicklas Ödman (S) Marcus Bernström (MP) Tobias Rolfsson (SD) 1 Plats och tid Wilhelm Thamsalen, Stadshuset, Huskvarna kl. kl. 13:00-16:55 Beslutande Bengt Regné (M) ordf. Carl-Johan Lundberg ersätter Fredrik Nordenankar (M) 47-52 och ersätter Gabriella Lönn (KD)

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset klockan 08:00-16:15 Beslutande: Malin Ängerå (s) ordförande Lis Elvinsson (c) 91-93, jäv 94, 95-105 ersättare Michael Robertsson (s) Bo Hedin (s) Leif Persson

Läs mer

PROTOKOLL. Ann Hamrén, Datum Utbildningsnämnden 2012-08-22. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-17:05

PROTOKOLL. Ann Hamrén, Datum Utbildningsnämnden 2012-08-22. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-17:05 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-17:05 Beslutande: Malin Ängerå (S) ordförande Anne Hamrén (S) Leif Persson (S) Stina Michelsson (S) Marie Mill (SRD) Conny Englund (V) Maria

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2013-06-13 Utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2013-06-13 Utbildningsnämnden Tid och plats 2013-06-13 Kommunhuset klockan 13.30-16.10. Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner (S) - andre vice ordförande Magnus Kjellberg

Läs mer

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun)

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360 Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) Tid och plats Kun kl 10.00 Kommunfullmäktigesalen Kun Bil Au

Läs mer

Anna-Karin Hidemyr Ekonom 99-107 Pauline du Puy Personalsekreterare 99-107. Repr. Lärarnas riksförbund ANSLAG/BEVIS

Anna-Karin Hidemyr Ekonom 99-107 Pauline du Puy Personalsekreterare 99-107. Repr. Lärarnas riksförbund ANSLAG/BEVIS Barn- och utbildningsnämnden 2011-12-13 1 (23) Plats och tid Ruders Egendom, Tibro, kl 18.00-21.15 Beslutande Kenth Wengholm (M) Hans Dahm (S) Ann Ohlsson (FP) Ann Hall Gustafsson (C) Annika Singleton

Läs mer

Barn- och skolnämndens arbetsutskott

Barn- och skolnämndens arbetsutskott BARN- OCH SKOLNÄMNDENS 2013-05-29 Sida 1 (19) Plats och tid Stadshuset kl 08.30-12.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ordförande Mario Melani (S), Ann-Carin Landström (V), Christina Åkerman

Läs mer

Tina Johansson (M) och Tomas Töreland (S) Barn- och utbildningskontoret måndagen den 16 maj 2011, kl 13.00. Ordförande Inga-Maj Eleholt (C)

Tina Johansson (M) och Tomas Töreland (S) Barn- och utbildningskontoret måndagen den 16 maj 2011, kl 13.00. Ordförande Inga-Maj Eleholt (C) 1 (10) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00 16.30 Beslutande Inga-Maj Eleholt (C), ordförande Ulla Christiansson (M) Johan Björn (M) Tina Johansson (M) Kjell Claesson (M) Anders Martinsson (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07 1 (27) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan 14.00 17.35. Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande

Läs mer

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, torsdagen den 16:e april 2015 kl. 13:30 18:15 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare Alf

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-12-15 1(20)

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-12-15 1(20) 2014-12-15 1(20) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kl. 9.00-12.30 Beslutande Ersättare Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S), vice ordförande Ann Ottosson (M), 2:e vice ordförande Lisa Malm (MP)

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-19 1 (22)

Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-19 1 (22) Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-19 1 (22) Plats och tid Hjortviken konferens, måndagen den 19 mars 2007, kl. 16.00-19.15 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Leif Karlsson (c) ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2010-11-24 1-21 Plats och tid: Barn- och utbildningskansliets sammanträdesrum, kl 13.30-18.00 ande: Stefan Widerberg (C) ordförande Glenn Lund (M) Tommy Sjöström (C) Eva Petersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

Utbildningsnämnden. Beslutande Anette Karlsson (M) ordförande Gunnila Norrman (M) ledamot Sandra Magnusson (M) ledamot Emma Sjögren (KD) ledamot

Utbildningsnämnden. Beslutande Anette Karlsson (M) ordförande Gunnila Norrman (M) ledamot Sandra Magnusson (M) ledamot Emma Sjögren (KD) ledamot Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen, kl. 08.15-11.30 Beslutande Anette Karlsson (M) ordförande Gunnila Norrman (M) ledamot Sandra Magnusson (M) ledamot Emma Sjögren

Läs mer

93 Begäran om slutförande av högsta årskursen i grundskolan. 95 Anmälan om kränkande behandling och/ eller diskriminering

93 Begäran om slutförande av högsta årskursen i grundskolan. 95 Anmälan om kränkande behandling och/ eller diskriminering vv,vv ===--=--~ ~ 1(2) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BEHANDLADEÄRENDEN 92 Ändring av föredragningslistan 93 Begäran om slutförande av högsta årskursen i grundskolan 94 SKUIT 2014 95 Anmälan om kränkande

Läs mer

PROTOKOLL 1(21) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-03-28

PROTOKOLL 1(21) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-03-28 1(21) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-03-28 Plats och tid: Sammanträdesrummet 2:a vån, Ale gymnasium, Nödinge kl. 10.00-14.30 Beslutande Elena Fridfelt, ordf (C) Klas Nordh (FP) 34-38 och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Barn- och utbildningsnämnden 2009-08-26 1(13) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Skillingaryd kl.14.00 16.30 Beslutande Övriga närvarande Gert Jonsson (M), ordförande Sune

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr xx. Kultur- och utbildningsnämnden 2013-04-17 1(15)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr xx. Kultur- och utbildningsnämnden 2013-04-17 1(15) Nr xx Kultur- och utbildningsnämnden 2013-04-17 1(15) Tid och plats Onsdagen den 17 april 2013, klockan 08.30 12.30, i Dalslandsrummet Beslutande Ledamöter Rune Stenén, ordf. (C) Pål Magnussen, v. ordf.

Läs mer

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Plats och tid ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Lena Gerby (M), ordförande Patrik Gadler (M) Ulla-Britt Lundgren (M) Camilla Wallhed

Läs mer

Barn och utbildningsnämnden

Barn och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Datum Tid 08:15 14:00 (lunchuppehåll 12:00 13:00) Plats Kommunkontoret, sammanträdesrum Stollen Närvarande Se sidan 2 Alice Lindgren Justeringens plats och tid Kommunkontoret,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 17.00-20.20 Beslutande Annika Holmstrand (c) ordförande Karl-Erik Andersson (c) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson

Läs mer