TF 2006:482 SAMRÅD OM MILJÖKONSEKVENSERNA AV EN NY ÅTERVINNINGSCENTRAL I STOCKBY

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2006-09-20 TF 2006:482 SAMRÅD OM MILJÖKONSEKVENSERNA AV EN NY ÅTERVINNINGSCENTRAL I STOCKBY"

Transkript

1 TF 2006:482 SAMRÅD OM MILJÖKONSEKVENSERNA AV EN NY ÅTERVINNINGSCENTRAL I STOCKBY Datum: 6 september 2006 Tid: Kl Plats: Lidingö stadshus, rum 205 och 206 Antal deltagare: Cirka 100 deltagare Närvarande från och Lidingö stad: Emma Breitholtz Ingrid Olsson Herman Brundin Lisa Granå Lars Ringdén Tomas Ragnell Per Olof Kron Arne Noaksson Frida Nolkrantz WSP Akustik Lidingö stad, miljö och stadsbyggnadskontoret Lidingö stad, miljö och stadsbyggnadskontoret Lidingö stad tekniska förvaltningen Lidingö stad, tekniska förvaltningen Lidingö stad, tekniska förvaltningen Information om samrådet hade annonserats i Lidingö tidning den 16/6 och den 1/9 samt på Lidingö stads och s webbplatser. Overheadbilder från samrådet kommer att läggas ut på Lidingö stad och s webbplatser, och Synpunkter på, eller frågor, om verksamheten kan lämnas till och med den 29 september till följande adress; Box Vallentuna e-post: samrådsanteckningar

2 Samrådet inleddes av Per Olof Kroon som hälsade alla välkomna och förklarade syftet med mötet. Därefter presenterade Ingrid Olsson personalen från som medverkade på samrådet. Med på mötet fanns även Lisa Granå, akustikkonsult som gjort en bullerutredning som ingår i miljökonsekvensbeskrivningen (MKB). Emma Breitholtz gick sedan igenom vilken verksamhet söker tillstånd för och vilka miljökonsekvenser som följer av verksamheten. Under genomgången presenterades var anläggningen ligger, den lokaliseringsutredning som har gjorts, vilka mängder och typer av avfall som söker tillstånd för, trafikfrågor, hur tillståndsansökan går till, vad MKBn ska innehålla samt möjligheter att lämna synpunkter. Därefter gjorde Lisa Granå en genomgång av bullernivåer från återvinningscentralen (ÅVC) och hur det påverkar omgivningen. Emma förklarade även processen med samråd och att detta extra samråd kom till stånd då förstått att det finns mycket synpunkter på den planerade verksamheten. Under annonseringstiden om den planerade verksamheten inkom inga synpunkter till. Under mötet berättade Ingrid Olsson om de kundundersökningar som har gjort på nuvarande ÅVC på Lidingö och där det är mycket synpunkter på att anläggningen är för liten och trång och att det är problem med trafiken in och ut från anläggningen. Undersökningarna visar även att det finns önskemål om ökade öppettider under vardagarna. Lisa Granå, berättade om bullernivåer på olika avstånd från anläggningen. Lisa har i sina studier utgått från riktvärden för planlagt friluftsområde. Det som bullrar mest från anläggningen är flismaskinen som kommer att vara i drift 5-8 gånger per år, 2-3 dagar i sträck vardagar dagtid. Den normala verksamheten, det vill säga trafik inne på anläggningen, slängning av material i containrar och flyttning av containrar beräknas ge upphov till låga ljudnivåer inne på och utanför området. Nedan följer de frågor som uppkom under samrådet samt svaren och vem som svarade. Namnet på den som frågat framgår i de fall det framkom. Magnus Brandel: I samband med miljöbalksprövningen prövas väl även om platsen är lämplig för den aktuella verksamheten? Emma Beitholtz: Ja, det stämmer. Fråga: Var ungefär i det aktuella området går gång- och cykelvägen? Emma Beitholtz: Ungefär mitt i området. Översiktsbild visades. Fråga: Varför står det i översiktsplanen att en ny ÅVC företrädesvis ska placeras i Stockby? Lars Ringdén: I översiktsplanen anges att störande verksamhet i första hand ska lokaliseras till Stockby. Fråga: Varför fungerade inte någon av de andra platser (Båtsman-Hersberg och Södergarn) som undersöktes? 2

3 Herman Brundin: Vid Båtsman-Hersberg var det problem att få till en bra trafiklösning och trafiken skulle belasta Ekholmsnäsvägen vilket kommunen vill undvika. Vid Södergarn skulle en 200 m lång infartsväg behöva byggas och där finns även skyddsvärda biotoper och arter. Fråga: Varför kan inte nuvarande ÅVC i Stockby fördubblas i storlek så den klarar behoven? Herman Brundin: Den nuvarande ÅNCn i Stockby har varit en tillfällig lösning ända sedan den byggdes och lever inte upp till kraven för en rationell hantering och god arbetsmiljö. Det finns inte heller någon plats för att samordna hanteringen av trädgårdsavfall vilket har varit en förutsättning för. Fråga: Har ni räknat med att de som i framtiden kommer att bo i nya Värtastaden kommer att åka hit för att nyttja Lidingös ÅVC? Ingrid Olsson: Stockholms stad planerar att bygga en ÅVC i frihamnen som ska serva de nya bostadsområdena runt omkring så detta ska inte behöva bli något problem. Vid gjorda kundundersökningar på nuvarande ÅVC i Stockby har det frågats efter vilket postnummer personen har och det har visat sig att 9 % kommer från andra kommuner. Fråga: Hur stor är nuvarande ÅVC i Stockby? Herman Brundin: Dagens ÅVC är knappt kvadratmeter och den nya skulle alltså bli cirka 6,5 gånger större. Själva verksamhetsområdet kommer att vara cirka kvadratmeter, men hela planområdet med gång- och cykelväg kvadratmeter. Självklart tar del av den utveckling som sker vid konstruktion och byggande av nya ÅVCer runt om i landet. har även erfarenhet av att driva 6 st ÅVCer. Den planerade anläggningen i Stockby kommer att ha magasin för köande bilar och efter att ha lämnat trädgårdsavfall i början av anläggningen kör man vidare upp på en ramp där tre bilar i bredd får plats. De mest populära avfallsslagen upprepas vid flera platser längs rampen och hela anläggningen är tydligt skyltad för att underlätta avlämningen. Inger Damberg: Hur hög är bergsskärningen? Herman Brundin: Bergsskärningen är cirka 4,5 meter på större delen av sträcken men 6 meter på en kortare sträcka. Det som är positivt med bergsskärningen är att den medverkar till att förhindra kringspridning av skräp. Fråga: Varför har inte kostnaden för de olika lokaliseringsalternativen presenterats. Svar: Kostnaden har inte utretts för de olika förslagen. Uppskattningsvis kostar etableringen av en ny ÅVC i Stockby miljoner kronor. Fråga: Varför har det inte gjorts någon grundlig naturinventering på den föreslagna platsen i Stockby, då skulle man hitta samma skyddsvärda arter som vid Södergarn? 3

4 Emma Breitholtz: Det har gjorts en naturinventering av området i planprocessen. Det har inte framkommit att det finns några skyddsvärda arter eller biotoper i det föreslagna området men om någon känner till att det finns vill gärna ta del av dessa utredningar. Fråga: När prövas platsen i sig, hur hamnade vi i detta läge att vi som är här vill diskutera platsen och inte miljökonsekvenserna. Lars Ringdén: Tekniska kontoret utredde alternativa platser och tekniska nämnden föreslog den nu aktuella platsen. sökte sedan om upprättande av detaljplan för området. Under planprocessen har det varit programsamråd, plansamråd och utställning av planen. Vid dessa tre tillfällen har det funnits möjligheter att inkomma med synpunkter på platsen. Ärendet kommer att behandlas av kommunstyrelsen den 2 oktober och därefter av kommunfullmäktige. Fråga: Den villaägareförening som jag representerar har skickat in synpunkter på planen men inte fått något svar på frågorna, varför? Lars Ringdén: Inkomna synpunkter har sammanställts i en samrådsredogörelse från vilket man kan ta del av inkomna synpunkter och bemötande av dessa. Fråga: Hur ska man ta sig till den nya anläggningen? Vill man öka trafiken i närheten av villaområden, ridhus och i närheten av friluftsområden. Ingrid Olsson: Man kommer att ta sig till platsen på samma sätt som till nuvarande ÅVC i Stockby. Planprocessen har pågått och det är denna plats som fått anvisad och som man nu jobbar vidare med. Fråga: Varför kan inte befintligt område utökas. Säg upp hyresgästerna runt omkring och bygg ut! Fråga: Om det byggs en ÅVC i närheten av Ropsten kan vi då inte ha ett kort så att endast Lidingöbor kan besöka vår anläggning och då borde det räcka med den befintliga anläggningen och ha Södergarn kvar som idag. Herman Brundin: Även om den befintliga ytan utökas så kan hanteringen av trädgårdsavfall inte samordnas där och redan nu ställda, och framtida, krav på utökad sortering blir svåra att uppfylla. Ulf Rundin: Anser inte att det finns tillräckliga skäl att flytta trädgårdsavfallet från Södergarn till en ny ÅVC. Det stora problemet med trädgårdsavfallet är flisningen. Det är heller inte utrett var stadens eget park och trädgårdsavfall ska tas om hand. Ingrid Olsson: har bytt flismaskin för att minimera bullret från maskinen. Närboende vid Södergarn har berättat att flismaskinen inte längre är störande. Samlokalisering av ÅVC och trädgårdsavfall har varit en förutsättning i detta projekt och det är många som kommer med grovavfall och trädgårdsavfall samtidigt. Per Olof Kroon: Frågan om stadens eget park- och trädgårdsavfall återstår att lösa. 4

5 Fråga: Har det varit liknande diskussioner om andra platser där driver ÅVC? Ingrid Olsson: I Järfälla har det varit mycket diskussioner med närboende främst på grund av luktproblem från kompostmaterial vilket har åtgärdats genom att kompostmaterialet nu körs bort oftare. Där ligger närmaste grannar betydligt närmare anläggningen än i detta fall (40 meter i Järfälla vilket kan jämföras med 325 meter i Stockby). Fråga: Hur stor lutning kommer gångvägen att få när den dras om? Herman Brundin: Gångvägen kommer maximalt att ha en lutning på 10 %. Fråga: I översiktplanen anges att störande verksamheter företrädesvis ska lokaliseras i Stockby. Nu är området redan hårt belastat av trafik och man tar inte hänsyn till närboende: Emma Breitholtz: Trafikrörelser idag och enligt ansökan kommer att redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen. Synpunkt: Det ligger flera skolor längs Vasavägen som trafiken till och från ÅVC kommer att passera. Det borde vara 30 km/h på denna väg. Synpunkt: Inte bra med mer trafik i anslutning till ridskolan. Oavsett ÅVC eller ej så borde det sättas upp ett trafikljus, med tryckknapp i ridhöjd, för att underlätta att passera vägen till och från ridskolan. Mötet avslutades med att Per Olof Kroon tackade deltagarna och påminde om att det fram till den 29 september går bra att inkomma med synpunkter som sammanställs och bifogas miljökonsekvensbeskrivningen. Anteckningar Frida Nolkrantz 5

Samråd enligt 6 kap miljöbalken. Handläggarstöd för länsstyrelsen

Samråd enligt 6 kap miljöbalken. Handläggarstöd för länsstyrelsen Samråd enligt 6 kap miljöbalken Handläggarstöd för länsstyrelsen Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Jordbruksverket samt Havs- och vattenmyndigheten Webbplats www.miljosamverkansverige.se E-postadress

Läs mer

MKB för detaljplan användning och kvalitet

MKB för detaljplan användning och kvalitet MKB-centrum SLU MKB för detaljplan användning och kvalitet MKB-centrum SLU Antoienette Oscarsson Inger Olausson Åsa Heiter Boverket Helena Holm Ingemar Palm 2003-12-16 Postadress Besöksadress Tel Fax E-post

Läs mer

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan 2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kom munens byggnadsnämnd. Vid

Läs mer

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun 2010-02-11 Ulrika Josephson Westberg Kansli och personalkontor Tyresö kommun / 2009-12-10 2 (38) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1

Läs mer

Närvarande. Agenda för mötet presenterades. Presentation av konsult: Triventus Consulting AB

Närvarande. Agenda för mötet presenterades. Presentation av konsult: Triventus Consulting AB Bror Norberg, Miljö- och byggkontoret, Härjedalens kommunn (BN) Ida Dahl, Miljö- och byggkontoret, Härjedalens kommun (ID) Cecilia Danebäck, Triventus Consulting AB (CD) (För anteckningar) Sven Levin,

Läs mer

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kommunens byggnadsnämnd. Vid vissa

Läs mer

Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag

Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag www.pwc.se Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag En undersökning om de viktigaste frågorna för svenska småföretagare nu och framöver. Innehåll Inledning 3 Utvecklingen

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808).

Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808). Så planeras en väg Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808). PLANLÄGGNING (ÅTGÄRDER ENLIGT STEG 3 OCH 4) Åtgärdsvalsstudie

Läs mer

Utställningsmöte - Södra staden

Utställningsmöte - Södra staden Handläggare Datum Hanna Olsson 2014-09-01 0480-450082 Minnesanteckningar Utställningsmöte - Södra staden Plats och tid: Den 28 augusti 2014 kl. 18:00 i Rinkabyholmsskolans matsal Inbjudan: Inbjudan har

Läs mer

EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka?

EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka? EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka? I den här broschyren beskriver vi vad som händer när vi planerar och bygger en allmän väg eller gör någon annan större åtgärd på vägarna samt hur du

Läs mer

Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen

Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen Innehåll 1 Inledning 3 1.1.Introduktion 3 1.2 Begrepp 3 1.3 Central reglering och aktörer 5 1.4 Fyrstegsprincipen vägledande

Läs mer

Planförslaget har remitterats och sänts för kännedom till myndigheter m.fl. enligt särskild utsändningslista.

Planförslaget har remitterats och sänts för kännedom till myndigheter m.fl. enligt särskild utsändningslista. Detaljplan för Boberg 3:13 m fl (F.d Växjökolonin) Falkenbergs kommun Samrådsredogörelse Upprättad 2010-10-11 Kommunstyrelsen beslutade 2007-03-13, 100 att lämna planuppdrag för detaljplan enligt redovisad

Läs mer

- SAMMANSTÄLLNING OCH JÄMFÖRANDE ANALYS AV GENOMFÖRDA ENKÄTER TILL LÄNSSTYRELSER OCH KOMMUNER, 2013

- SAMMANSTÄLLNING OCH JÄMFÖRANDE ANALYS AV GENOMFÖRDA ENKÄTER TILL LÄNSSTYRELSER OCH KOMMUNER, 2013 BOVERKET Utvärdering och analys av de nya strandskyddsreglerna - SAMMANSTÄLLNING OCH JÄMFÖRANDE ANALYS AV GENOMFÖRDA ENKÄTER TILL LÄNSSTYRELSER OCH KOMMUNER, 2013 Uppdragsnummer 3831701000 Sweco Architects

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

Avfallshantering tillgänglig, säker och estetisk

Avfallshantering tillgänglig, säker och estetisk Avfallshantering tillgänglig, säker och estetisk Inspiration och vägledning vid planering och byggande av avfallsutrymmen, återvinningsstationer och återvinningscentraler Avfallshantering tillgänglig,

Läs mer

Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 2009-2020

Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 2009-2020 Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 2009-2020 Avfallsplan för Danderyds kommun, Järfälla kommun, Lidingö stad, Sollentuna kommun, Solna stad, Sundbybergs stad, Täby kommun, Upplands Väsby

Läs mer

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Andrea Franzén Wallberg och Lotta Göthe Miljöbyrån Ecoplan AB På uppdrag av Power Väst, i samarbete med Länsstyrelsen Västra Götalands

Läs mer

Framtidens insamlingssystem för smått el-avfall

Framtidens insamlingssystem för smått el-avfall EL-KRETSEN I SAMARBETE MED SÖRAB Framtidens insamlingssystem för smått el-avfall 2011-01-12 Sammanfattning BEHOV AV NYA INSAMLINGSSYSTEM FÖR SMÅ EL-PRODUKTER En ökad konsumtion av elektriska och elektroniska

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

Justeringspersoner: Bertil Alm och Virpi Lindfors.

Justeringspersoner: Bertil Alm och Virpi Lindfors. Samråd med temat: Lokalisering och utformning av ett slutförvar och en inkapslingsanläggning i Forsmark respektive Oskarshamn (Simpevarps- /Laxemarsområdet), samt vilka störningar som kan förväntas uppstå

Läs mer

Samrådsredogörelse Detaljplan för Kungsängens-Tibble m.fl. 1:331, (Norrboda-Brunna handels-och verksamhetsområde) nr 1301

Samrådsredogörelse Detaljplan för Kungsängens-Tibble m.fl. 1:331, (Norrboda-Brunna handels-och verksamhetsområde) nr 1301 1 (15) Tillväxtkontoret Datum 2014-02-21 Vår beteckning 2010-000133 Detaljplan för Kungsängens-Tibble m.fl. 1:331, (Norrboda-Brunna handels-och verksamhetsområde) nr 1301 Kungsängen Upplands-Bro kommun

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna.

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna. Sammanfattning Arbetet med att ta fram lokala miljömål pågår för närvarande i Helsingborgs stad och en målsättning är att involvera olika målgrupper i processen med att ta fram dessa. Syftet med denna

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I HYCKLINGE DEN 12 SEPTEMBER 2011. Datum: 2011-09-12 Tid: 19.00 21.00 Plats: Höganlid Deltagare: 16 personer. Kommunalrådet Anders Ljung hälsar mötesdeltagarna välkomna

Läs mer

Nu kan alla planer på att bygga i parken skrotas!

Nu kan alla planer på att bygga i parken skrotas! Nyhetsbrev från arbetsgruppen Rädda Lillsjöparken Augusti 2008 Lillsjöparken sluter sig som en grön ring kring Lillsjön i Ulvsunda. Den är en omistlig del i Lillsjöns rekreationsområde och måste bevaras

Läs mer

INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR. Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet

INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR. Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet 1 (6) INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet För att få en ökad trafiksäkerhet är det viktigt att vi alla börjar prata om

Läs mer

Utvärderingsmanual för Allergianpassade kommuner och allergikommittéer Jan-Axel Kylén

Utvärderingsmanual för Allergianpassade kommuner och allergikommittéer Jan-Axel Kylén Utvärderingsmanual för Allergianpassade kommuner och allergikommittéer Jan-Axel Kylén statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Utvärderingsmanual för Allergianpassade kommuner och allergikommittéer Jan-Axel

Läs mer

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida?

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vi går igenom allt du bör tänka på innan köp. Råd som du tjänar på längre fram. sförteckning et i denna bok ser du till höger. Vill du gå direkt till något

Läs mer

PROTOKOLL 1 (52) 2013-11-12

PROTOKOLL 1 (52) 2013-11-12 PROTOKOLL 1 (52) 2013-11-12 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, klockan 10.00-12.20, 13.20-17.30 Beslutande Se sidan 2 Övriga deltagande Lotta Fahlgren Lidman, sekreterare Justerare

Läs mer