Samrådsunderlag Ändringtillstånd Hagby avfallsanläggning, Täby

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samrådsunderlag Ändringtillstånd Hagby avfallsanläggning, Täby"

Transkript

1 SÖRAB:s hemsida Samrådsunderlag Ändringtillstånd Hagby avfallsanläggning, Täby Sammanfattning Söderhalls Renhållningsverk AB (SÖRAB) planerar att söka ändringstillstånd enligt Miljöbalken för ändrat verksamhetsområde på Hagby återvinningsanläggning i Täby. EON Värme AB planerar att etablera ett kraftvärmeverk på SÖRAB:s behandlings- och lageryta för trädgårdsavfall (nedan kallad kompostytan) som därför behöver flyttas för att bereda plats åt kraftvärmeverket. Den nya kompostytan kan även komma att användas som lageryta för andra bränsletyper än flisade grenar och kvistar. SÖRAB har tillstånd för verksamheten vars omfattning inte kommer att förändras i och med förändringen. Nuvarande tillståndsgivna produktionsmängder kommer därmed att innehållas. SÖRAB gör bedömningen att villkor i nuvarande tillstånd även fortsättningsvis kommer att innehållas och att flytten, med beaktande av nödvändiga skyddsåtgärder, inte medför någon ytterligare miljöpåverkan. Länsstyrelsen har framfört att flytten av kompostytan är tillståndspliktig och SÖRAB kallar därför berörda myndigheter till samråd gällande den förändrade verksamheten. Administrativa uppgifter Huvudman: Söderhalls Renhållningsverk AB (SÖRAB) Postadress: Box 63, Vallentuna tfn: telefax: Anläggning: Hagby avfallsanläggning, anläggningsnummer: Tillstånd: Länsstyrelsen i Stockholm (Beteckning ), Miljödomstolen (Mål nr M ), Anläggningsadress: Frestavägen 10, Täby Fastighetsbeteckning: Hagby 8:15 samt delar av Hagby 8:1 och 8:16 Fastighetsägare: Täby kommun (Hagby 8:16), SÖRAB (Hagby 8:15) och TFAB (Hagby 8:1) Organisationsnummer: Huvudansvarig: Per Nilsson, Vd Kontaktperson; Söderhalls Renhållningsverk AB, SÖRAB, org.nr Banvägen 27, Box 63, Vallentuna Tel: Fax: epost: hemsida:

2 2 (6) Bakgrund Söderhalls Renhållningsverk AB, SÖRAB, är ett kommunalägt avfallsbolag vars uppgift är att behandla det hushållsavfall som uppkommer i kommunerna Vallentuna, Upplands Väsby, Täby, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Järfälla, Lidingö och Danderyd. Hushållen i dessa kommuner är hänvisade med sitt grovavfall till någon av de 6 återvinningscentraler som SÖRAB driver och hushållsavfallet omlastas antingen på Hagby avfallsanläggning i Täby eller Smedby återvinningsanläggning i Upplands Väsby. På Hagby finns följande verksamheter: Kompostering av trädgårdsavfall, mekanisk bearbetning av grovavfall, grenar och kvistar, mellanlager av utsorterade fraktioner, ÅVC, mellanlager för farligt avfall i form av farligt gods samt omlastning av hushålls- och matavfall. Förändrad verksamhet - skäl till ändringstillstånd EON Värme AB har påbörjat en tillståndsprocess för ett kraftvärmeverk på Hagby avfallsanläggning, inom område där SÖRAB idag bedriver komposteringsverksamhet och mekanisk bearbetning av grenar och kvistar. Parallellt med miljöprövningen av EON:s verksamhet har Täby kommun påbörjat detaljplaneläggning av området. Etablering av kraftvärmeverk förutsätter att SÖRAB flyttar komposteringsverksamheten o.d. till annan yta. En studie av alternativa placeringar av kraftvärmeverket och kompostytan inom Hagbyområdet har resultaterat i att kompostytan föreslås flytta nordost om nuvarande kompostyta. Marken, som utgörs av åkermark ligger inom del fastighet Täby 8:1, som ägs av Täby fastighet AB (TFAB). SÖRAB planerar ingen annan förändring av verksamheten. Ytorna kan framgent, i händelse av att SÖRAB levererar bränsle till kraftvärmeverket eller om det uppstår brist på befintliga lagerytor, komma att nyttjas som lageryta även för andra avfallsbränslen än biobränslen. Nuvarande tillstånd enligt Miljöbalken utfärdades av Länsstyrelsen i Stockholm , med ändring av vissa villkor i Miljödomstolens dom SÖRAB har gått igenom tillståndet och finner att förändringen av verksamheten inryms inom tillståndsgivna produktionsmängder och villkor, se bilaga 1. Länsstyrelsen har framfört att de finner att flytten av behandlings- och lagerytan är en tillståndspliktig ändring. Med anledning av detta inbjuder SÖRAB berörda till ett första samråd då planerad förändring och innehållet i kommande ansökningshandling ska diskuteras. Lokalisering och verksamheter Hagby avfallsanläggning i Täby har funnits sedan 1940-talet och olika former av avfallsbehandling (deponering, förbränning, återvinning, kompostering, elektronikdemontering) har pågått inom området. Sedan 1995, när deponin stängdes, har det endast pågått återvinningsverksamhet inom området. Följande verksamheter är i drift idag: Omlastning av hushållsavfall, sortering, mekanisk bearbetning och mellanlagring av grovavfall, kompostering av trädgårdsavfall, mellanlagring av farligt avfall och el-avfall samt en tankstation för biogas. Verksamheternas placering inom området framgår av bilaga 2. Verksamheterna bedrivs huvudsakligen dagtid, men även kvällstid. Transporter sker i huvudsak dagtid, men kan även ske kvälls- och nattetid.

3 3 (6) För området gäller fördjupad översiktsplan (FÖP) antagen , se bilaga 3. Täby kommun har påbörjat detaljplaneläggning av Hagbyområdet dvs. både återvinningsverksamheten, den avslutade deponin (ekoparken) samt kommande kraftvärmeverk. Planläggning görs i etapper där kraftvärmeverk och kompostytan planläggs först. Närmaste permanentboende bebyggelse är markerade på bilaga 4. Avståndet från den nya kompostytan till närboende minskar från c:a 500 m till c:a 200 m. Nedan följer en beskrivning av pågående verksamheter, de miljöeffekter som följer av dessa och om dessa kommer att påverkas av den planerade förändringen. Numreringen av verksamheterna följer notationer i bilaga Sorteringsplatta och bränsleberedning På Hagby avfallsanläggning finns en sorterings- och förbehandlingsanläggning (kross- och flismaskin) för grov-, bygg- och industriavfall. Grovavfallet sorteras och brännbart avfall krossas till olika bränslekvaliteter som lagras i väntan på leverans till kraftvärmeverk. Lagermängder bränsle varierar över året och styrs av värmeverkens säsongsvisa behov samt SÖRAB:s lager- och avsättningsplaner. Den nya kompostytan kan på sikt komma att avlasta nuvarande lagerytor för bränsle. Containertrafik, damm i samband med krossning och flisning, buller från trafik och krossning av avfall, processvatten, nedskräpning, utsläpp i händelse av bränder i bränslelager. na bedöms inte påverkas i någon betydande omfattning av den planerade förändringen. Möjligen kan risken för bränder i långtidslagrat bränsle minska om den nya kompostytan kan avlasta nuvarande lagerytor, som tidvis är överfulla. 2. Containeruppställning Inom området finns uppställningsplats för containrar. 3. Omlastning av hushållsavfall och därmed jämförbart avfall Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall lastas om och komprimeras för effektivare transporter till slutbehandling. Containertrafik, processvatten, nedskräpning, risk för lukt. Verksamheten påverkas inte av den planerade verksamhetsförändringen. 4. Återvinningscentral Hushållen kan lämna grovavfall och farligt avfall på återvinningscentralen (ÅVC), som är den mest välbesökta i SÖRAB-regionen. Trafik, dagvatten, nedskräpning.

4 4 (6) Etableringen av kraftvärmeverket innebär ökad trafik inom området. Ökad risk för konfliktsituationer vid infarten. I övrigt påverkas inte ÅVCen av flytten av kompostytan. 5. Kontor och vågstation Företagskunder passerar vågstationen för registrering av inkommande avfallstyp och mängd. 6. Ekopark Avslutad deponi. Lakvattenbehandling och gasanläggning hanteras i särskilt tillstånd. Berör inte återvinningsverksamheten. 7. Kompost av park och trädgårdsavfall På Hagby komposteras park- och trädgårdsavfall i sk öppen strängkompostering på hårdgjord yta (storlek kvm) med dag/lakvattenuppsamling. Grenar och kvistar flisas några gånger per, 2-3 dagar i sträck vardagar dagtid. En motsvarande yta, som förses med asfalt eller betong och dag/lakvattenuppsamling kommer att ersätta nuvarande yta inför etablering av kraftvärmeverket. Lukt, brandrisk, processvatten, buller, transporter, damm, inverkan på landskapsbilden. na bedöms inte förändras i betydande omfattning jämfört med dagsläget eftersom verksamhetens art och omfattning inte kommer att förändras. Eventuell förändrad luktsituation till följd av förändringen kommer att utredas inför upprättande av miljökonsekvensbeskrivningen. Processvattenkvalitet och kvantitet kommer inte att förändras till följd av flytten. Process- dag- och eventuellt släckvatten kommer att omhändertas i samma vattenreningssystem som idag. En första bullerutredning visar att nuvarande bullervillkor kan innehållas om flisning sker avskärmat mot närboende. Antalet transporter till och från verksamheten kommer inte att förändras till följd av flytten. Transportrörelser på kompostytan kommer närmare närboende, vilket kan inverka på bullersituationen. Risken för dammspridning bedöms inte förändras när verksamheten flyttas. Avstånd till närboende minskar, vilket framförallt inverkar på landskapsbilden/utsikten. En landskapsanalys görs i pågående planprocess. Markteknisk undersökning har utförts inom området för den nya platsen. Marken innehåller inga förhöjda föroreningshalter som föranleder något saneringsbehov.

5 5 (6) 8. Mellanlagring av farligt avfall och el-avfall (9) Hagby inrymmer SÖRAB:s centrallager för farligt avfall som samlas in via ÅVCer, fastighetsnära insamling och miljöstationer. På anläggningen finns även en mottagningsplats/lageryta för el-avfall. Detta ett av få mottagningsställen för företagens farliga avfall i Stockholmsregionen. Olycksrisker (kemikalieolycka/brand/explosion/arbetsmiljörisker), spill, transporter, dagvatten, släckvatten, stölder och sabotage (demontering av el-avfall). Den förändrade placeringen av kompostytan inverkar inte på miljöriskerna eller miljöaspekterna kopplade till hanteringen av farligt avfall inne på området. 9. Biogasmack AGA äger och driver en biogasmack inom området. Biogasmacken kan komma att flyttas, eller tas bort, vid en framtida utbyggnad (etapp 2) av kraftvärmeverket. Den förändrade placeringen av kompostytan inverkar inte på miljöriskerna eller miljöaspekterna kopplade till biogasmacken på området. Förslag till innehåll i MKB Alternativ Nollalternativet är att kompostytan inte flyttas och att verksamheten bedrivs som idag. Ett antal olika placeringar av kompostytan och kraftvärmeverket inom Hagbyområdet har studerats. Dessa kommer att redovisas i en lokaliseringsutredning, som del av MKB. Miljöpåverkan Följande miljöaspekter föreslås komma att belysas i den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som ska upprättas. Transportrörelser till och från SÖRAB:s verksamheter kommer inte att förändras i och med flytten av verksamheten. Ny intern transportväg byggs inom befintligt område. Förändrad trafik till följd av kraftvärmeverket belyses i MKB för denna verksamhet. Förorenat process-, dag- och släckvatten förbehandlas innan det avleds till Käppala reningsverk. Den nya ytan kommer att anslutas till samma vattenreningssystem. Vattenvolym och karaktär förändras inte till följd av flytten och villkor för utsläpp till vatten påverkas därmed inte av förändringen. Lukt. Biologiska processer kan ge upphov till lukt i omgivningen. Det inkommer 1-2 luktklagomål per år till SÖRAB, varav en del kan relateras till komposteringsverksamheten. Luktsituationen kommer att belysas i kommande MKB.

6 6 (6) Buller. Buller uppstår från arbetsmaskiner såsom hjullastare, kompost- och fliskross samt transporter till och från verksamheten, som kommer närmare bostäder när verksamheten har bytt plats. En bullerutredning är under framtagande. Damm från avfallsbehandling kommer även fortsättningsvis att bekämpas för att minimera påverkan inom och utanför anläggningen. Olycksrisker. Kompostering av trädgårdsavfall är en termisk process som kan ge upphov till bränder under vissa förhållanden. Även långtidslagring av bränslen kan orsaka bränder. Risken för bränder förändras inte till följd av verksamhetsflytten. En redovisning av riskhantering kommer att ingå i MKB. Hushållning med naturresurser och energi. Kompostering av trädgårdsavfall är i linje med resurseffektiv avfallshantering och är en materialåtervinningsmetod. Kan trädgårdsavfall inte komposteras kommer det istället att nyttjas som bränsle i värmeverk. Kemikalieförbrukning utgörs främst av drivmedel. SÖRAB ställer miljökrav på sina upphandlade transporter. Förbrukningen förändras inte till följd av flytten. Samråd och tidplan Ett första myndighetssamråd hölls 5 mars hos Länsstyrelsen i Stockholms län. Under samrådet diskuterades samrådsprocess, vilka miljöaspekter som ska beröras i MKBn, avgränsningar, samt eventuella utredningar som behöver göras under processens gång. Syftet med samrådsprocessen är att utifrån inkomna synpunkter bredda beslutsunderlaget. Allmänheten inbjuds till ett informationsmöte (samråd) om den planerade förändringen. Mötet kommer att genomföras samtidigt som samråd om detaljplan för området. Mötet hålls i form av öppet hus 7/4 samt 8/4 kl i Täby kommunhus, Stationsvägen 13, Roslags- Näsby. Det går även bra att t.om. 30 april 2014 skriftligen ställa frågor, eller lämna synpunkter, i ärendet. Synpunkter kan mejlas till: eller skickas med post till SÖRAB, Box 63, Vallentuna. Bilagor: 1. Tillstånd och villkor för verksamheten 2. Verksamheternas placering 3. FÖP 4. Närområde, närboende

Samrådsunderlag Nytt tillstånd Hagby avfallsanläggning, Täby Tid: 2006-12-20, kl 9:00 på Hagby avfallsanläggning

Samrådsunderlag Nytt tillstånd Hagby avfallsanläggning, Täby Tid: 2006-12-20, kl 9:00 på Hagby avfallsanläggning 2006-12-05 Samrådsunderlag Nytt tillstånd Hagby avfallsanläggning, Täby Tid: 2006-12-20, kl 9:00 på Hagby avfallsanläggning Bilagor: 1. Översikt 2. Situationsplan, verksamheter, utsläppspunkt vatten 3.

Läs mer

Teknisk beskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Utökad verksamhet vid Hagby återvinningsanläggning

Teknisk beskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Utökad verksamhet vid Hagby återvinningsanläggning Teknisk beskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Utökad verksamhet vid Hagby återvinningsanläggning 2007-12-12 Innehåll Innehåll... 2 Bilagor:... 4 Administrativa uppgifter... 5 Icke teknisk sammanfattning...

Läs mer

Information om ny återvinningscentral i Sundbyberg

Information om ny återvinningscentral i Sundbyberg 2008-10-29 För publ. på SÖRAB:s hemsida Information om ny återvinningscentral i Sundbyberg Allmänna uppgifter Anläggningsnamn Hallonbergens miljöanläggning Adress - Fastighet Del av Sundbyberg 2:30 Fastighetsägare

Läs mer

SÖKANDE Ragn-Sells Avfallsbehandling AB, org. nr. 556076-8516, Box 585, 197 25 Bro

SÖKANDE Ragn-Sells Avfallsbehandling AB, org. nr. 556076-8516, Box 585, 197 25 Bro Till Nacka tingsrätt Mark- och Miljödomstolen SÖKANDE Ragn-Sells Avfallsbehandling AB, org. nr. 556076-8516, Box 585, 197 25 Bro Ombud: advokaten Magnus Fröberg, Fröberg & Lundholm Advokatbyrå AB, Sveavägen

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning Miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen (MKB:n) i ärendet.

Miljökonsekvensbeskrivning Miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen (MKB:n) i ärendet. BESLUT 1 (24) Miljöprövningsdelegationen 0486-060-001 Strängnäs kommun 645 80 Strängnäs Tillstånd enligt miljöbalken till sortering, omlastning, mellanlagring, biologisk behandling och deponering av annat

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning för en ny kraftvärmeanläggning inom Hagbyområdet, Täby kommun

Miljökonsekvensbeskrivning för en ny kraftvärmeanläggning inom Hagbyområdet, Täby kommun 1 BILAGA B Handläggare: Anna-Karin Hjalmarsson Miljökonsekvensbeskrivning för en ny kraftvärmeanläggning inom Hagbyområdet, Täby kommun 2 Icke-teknisk sammanfattning Bakgrund och syfte E.ON Sverige AB

Läs mer

Samrådsunderlag tillståndsansökan Lilla Nyby

Samrådsunderlag tillståndsansökan Lilla Nyby 1 (25) Samrådsunderlag tillståndsansökan Lilla Nyby Administrativa uppgifter Sökandes namn Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö AB Postadress: 631 86 Eskilstuna Besöksadress: Kungsgatan 86 Organisationsnummer:

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Miljövårdsenheten 2005-10-31

LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Miljövårdsenheten 2005-10-31 LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Miljövårdsenheten 2005-10-31 Innehållsförteckning Att söka tillstånd för miljöfarlig verksamhet...2 Tillståndsprövningen och miljöfrågornas komplexitet...2 När krävs ett tillstånd?...3

Läs mer

Tillsammans för en miljöriktig avfallshantering

Tillsammans för en miljöriktig avfallshantering Tillsammans för en miljöriktig avfallshantering Innehåll Sidan 4 Deponering Sidan 5 Avfall är bränsle Sidan 6 Ekoparken Gas Sidan 7 Sidan 8 Farligt avfall från småföretag Sidan 9 Aska och slagg Sidan 10

Läs mer

S we c o En vi r on me n t A B Org.nr 556346-0327 Styrelsens säte: Stockholm. En del av Sweco-koncernen

S we c o En vi r on me n t A B Org.nr 556346-0327 Styrelsens säte: Stockholm. En del av Sweco-koncernen Marks kommun Ny återvinningscentral Skene skog Tillståndsansökan enligt Miljöbalken Underlag för samråd REVIDERAT 2012-11-02 GÖTEBORG 2012-09-26 SWECO ENVIRONMENT AB 1 (14) S w e co Gullbergs Strandgata

Läs mer

DELDOM 2009-01-30 meddelad i Nacka Strand

DELDOM 2009-01-30 meddelad i Nacka Strand meddelad i Nacka Strand Sid 1 (86) Mål nr M 1715-07 M 3079-07 M 1411-07 SÖKANDE Telge Återvinning AB, 556549-8747 Box 633 151 27 Södertälje Ombud: Advokaten Ingemar Alfrost, Foyen Advokatfirma AB, Box

Läs mer

Vika avfallsanläggning

Vika avfallsanläggning Miljörapport 2013 Vika avfallsanläggning KATRINEHOLM Tekniska verken Miljörapport 2013 Vika avfallsanläggning 1 Administrativa uppgifter Uppgifter om verksamhetsutövaren Verksamhetsutövare Organisationsnummer

Läs mer

2006-09-20 TF 2006:482 SAMRÅD OM MILJÖKONSEKVENSERNA AV EN NY ÅTERVINNINGSCENTRAL I STOCKBY

2006-09-20 TF 2006:482 SAMRÅD OM MILJÖKONSEKVENSERNA AV EN NY ÅTERVINNINGSCENTRAL I STOCKBY 2006-09-20 TF 2006:482 SAMRÅD OM MILJÖKONSEKVENSERNA AV EN NY ÅTERVINNINGSCENTRAL I STOCKBY Datum: 6 september 2006 Tid: Kl 19.00 Plats: Lidingö stadshus, rum 205 och 206 Antal deltagare: Cirka 100 deltagare

Läs mer

Underlag för samråd enligt miljöbalken

Underlag för samråd enligt miljöbalken Underlag för samråd enligt miljöbalken Anläggning för produktion av biogas genom förgasning av biobränsle i Helsingborg samt uttag av kylvatten från Öresund E.ON Gasification Development AB 205 09 Malmö

Läs mer

Ändringstillståndet gäller längst till och med den 30 juni 2028. Ändringstillståndet gäller för följande verksamheter:

Ändringstillståndet gäller längst till och med den 30 juni 2028. Ändringstillståndet gäller för följande verksamheter: BESLUT 1 (20) Miljöprövningsdelegationen MPD Skanska Sverige AB Region Mellansverige Åldermansvägen 19-21 171 48 Solna Ändringstillstånd enligt 9 kap. miljöbalken (MB) för torvtäkt m.m. på fastigheterna

Läs mer

Behovet av ny fjärrvärme i Täby bygger på att kommunen växer och ambitionen att fasa ut gamla, ineffektiva och mer miljöbelastande värmekällor.

Behovet av ny fjärrvärme i Täby bygger på att kommunen växer och ambitionen att fasa ut gamla, ineffektiva och mer miljöbelastande värmekällor. Svar på samrådsfrågor Under våren och försommaren har det kommit en rad frågor till kommunen om det planerade kraftvärmeverket. Det har både rört sig om frågor som kommit med e-post men även på de samrådsmöten

Läs mer

SÖRAB 2010 Å R S R E D O V I S N I N G O C H M I L J Ö R E D O V I S N I N G. Ett hållbart samhälle börjar på tippen

SÖRAB 2010 Å R S R E D O V I S N I N G O C H M I L J Ö R E D O V I S N I N G. Ett hållbart samhälle börjar på tippen SÖRAB 2010 Å R S R E D O V I S N I N G O C H M I L J Ö R E D O V I S N I N G Ett hållbart samhälle börjar på tippen Ett hållbart samhälle börjar och slutar med avfallsfrågan. Med då, nu och framtid. Att

Läs mer

miljökonsekvensbeskrivning Bilaga 6,till Avfallsplan för Skara kommun 2013-2021

miljökonsekvensbeskrivning Bilaga 6,till Avfallsplan för Skara kommun 2013-2021 miljökonsekvensbeskrivning Bilaga 6,till Avfallsplan för Skara kommun 2013-2021 bilaga 6: miljökonsekvensbeskrivning innehåll 1 Icke- teknisk sammanfattning...3 2 Bakgrund och syfte...3 3 Avfallsplanen...4

Läs mer

DELDOM 2014-01-20 meddelad i Vänersborg

DELDOM 2014-01-20 meddelad i Vänersborg 1 VÄNERSBORGS TINGSRÄTT DELDOM 2014-01-20 meddelad i Vänersborg Mål nr M 3552-12 SÖKANDE Borås Energi och Miljö AB, 556527-5590 Box 1713 501 17 Borås Ombud: Advokat Anders Linnerborg Setterwalls Advokatbyrå

Läs mer

E.ON Sverige AB Att Carl-Uno Lindin Box 1822 70 118 Örebro

E.ON Sverige AB Att Carl-Uno Lindin Box 1822 70 118 Örebro E.ON Sverige AB Att Carl-Uno Lindin Box 1822 70 118 Örebro Synpunkter på E.ONs samrådsunderlag för ny kraftvärmeanläggning vid Hagby, samt på Täby kommuns förslag till program för fastighet Hagby 8:16

Läs mer

Underlag för samråd enligt miljöbalken

Underlag för samråd enligt miljöbalken Underlag för samråd enligt miljöbalken Anläggning för produktion av biogas genom förgasning av biobränsle i Malmö samt uttag av kylvatten från Öresund E.ON Gasification Development AB 205 09 Malmö Maj

Läs mer

Underlag för samråd 1(6) 2012-01-18 Miva 2011:89

Underlag för samråd 1(6) 2012-01-18 Miva 2011:89 1(6) 2012-01-18 Miva 2011:89 Underlag för samråd avseende ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken för mellanlagring av avfall och farligt avfall vid Må avfallsanläggning inom fastigheten Må 1:3

Läs mer

Biogas i Umeåregionen

Biogas i Umeåregionen Till Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västerbottens Län Tillståndsansökan 2013-08-26 Biogas i Umeåregionen Tillståndsansökan enligt miljöbalken för en lantbruksbaserad biogasanläggning i

Läs mer

Flis- och masshanteringsplats

Flis- och masshanteringsplats Stadsbyggnadskontoret Sophia Norrman Winter, planarkitekt Mars 2010 BEHOVSBEDÖMNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Flis- och masshanteringsplats Delar av fastigheterna Hanviken 1:1 och Kumla 3:1264 inom Tyresö

Läs mer

SWEDISH BIOGAS INTERNATIONAL AB

SWEDISH BIOGAS INTERNATIONAL AB 1 (21) SWEDISH BIOGAS INTERNATIONAL AB Produktion av biogas, Stockholm Solvärmen 1, Skarpnäck Ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet Underlag för samråd enligt miljöbalken 6 kap. 4 angående en

Läs mer

REMISSUTGÅVA. Miljökonsekvensbeskrivning A2020. Avfallsplan. för Göteborgsregionen

REMISSUTGÅVA. Miljökonsekvensbeskrivning A2020. Avfallsplan. för Göteborgsregionen REMISSUTGÅVA Miljökonsekvensbeskrivning A2020 Avfallsplan för Göteborgsregionen Göteborgsregionens kommunalförbund januari 2010 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Syfte 3 Mål och konsekvenser 4 INLEDNING 5 Syfte

Läs mer

BESLUT 1 (18) Villkor för verksamheten Länsstyrelsen (MPD) föreskriver att följande slutliga villkor ska gälla för verksamheten.

BESLUT 1 (18) Villkor för verksamheten Länsstyrelsen (MPD) föreskriver att följande slutliga villkor ska gälla för verksamheten. BESLUT 1 (18) Miljöprövningsdelegationen (MPD) GipsRecycling Sverige AB Varuvägen 9 125 30 ÄLVSJÖ Tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken (MB) för återvinning av annat avfall än farligt avfall på fastigheten

Läs mer

Tillverkning av maskiner till hjulåtervinning

Tillverkning av maskiner till hjulåtervinning Bästa läsare, Foto Paragon Bildbyrå Denna broschyr är ett uttryck för hur vi samverkar med våra kunder och leverantörer. Avfallshantering idag genomgår ständig förändring och utveckling. Det ställer stora

Läs mer

Tillstånd enligt miljöbalken till komposteringsanläggning

Tillstånd enligt miljöbalken till komposteringsanläggning Aktbilaga 19 Beslut 1(16) Diarienr/Dossnr Miljöprövningsdelegationen Miljöskydd Per Ahlenius Tel : 026-171259 per.ahlenius@x.lst.se Vapo OY Biotech Wedavägen 1A, 4 tr 152 42 Södertälje Tillstånd enligt

Läs mer

Ansökan om ändring av tillstånd samt anmälan om vattenverksamhet enligt miljöbalken

Ansökan om ändring av tillstånd samt anmälan om vattenverksamhet enligt miljöbalken 1162.5.0005 UTKAST TILL ANSÖKAN OCH ANMÄLAN Ansökan om ändring av tillstånd samt anmälan om vattenverksamhet enligt miljöbalken SÖKANDE Stockholms Hamn Aktiebolag, 556008-0164, Box 27314, 102 54 Stockholm

Läs mer