Information om ny återvinningscentral i Sundbyberg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information om ny återvinningscentral i Sundbyberg"

Transkript

1 För publ. på SÖRAB:s hemsida Information om ny återvinningscentral i Sundbyberg Allmänna uppgifter Anläggningsnamn Hallonbergens miljöanläggning Adress - Fastighet Del av Sundbyberg 2:30 Fastighetsägare Sundbyberg Stad Kommun Sundbyberg SNI-kod 90.50, Huvudman/Sökande Söderhalls Reningshållningsverk AB (SÖRAB), org nr: Adress Box 63, Vallentuna Telefon Telefax Huvudansvarig Per Nilsson, VD Miljöansvarig Ingrid Olsson Kontaktperson: Emma Breitholtz, Bakgrund Söderhalls Renhållningsverk AB (SÖRAB) planerar att bygga en ny återvinningscentral (ÅVC) i Sundbyberg. Tidigare anläggning i Brotorp har ersatts med en provisorisk anläggning (Kvarnkullen) på Gamla Enköpingsvägen. SÖRAB kommer inom en snar framtid att behöva stänga Kvarnkullen och lämna plats för bostadsområdet Västerjärva. SÖRAB har tillsammans med Sundbybergs Stad sökt ny plats för en ÅVC. Ett flertal placeringar har inventerats och den plats som kvarstår ligger i anslutning till befintlig omlastningsstation, sopkyrka, i norra Hallonbergen, se bilaga 1. Platsen har varit aktuell för en ÅVC tidigare, men anläggningen har nu förändrats något i utformning. Plan- och omgivningsförhållanden Den nya anläggningen blir belägen 100 m söder om Ursviksvägen, se bilaga 1. Markområdet som planeras att tas i anspråk för ÅVC utgörs av gles skogsmark (tall och asp) mot höjden norr om kvarteret Vandraren i Hallonbergen. En bergkant (norrsluttning) med blandskog, cirka m bred, skiljer ÅVC från Rissneleden som ligger cirka 22 meter högre än ÅVC. Genom skogsområdet löper en gång-cykelväg, som behöver flyttas vid byggnation av ÅVC. Inga skyddsvärda naturvärden finns i området. Närmaste bostäder (Kv Vandraren söder om Rissneleden) ligger 50 m i plan och ca 20 meter i höjd från infart till ÅVC Mot norr gränsar den planerade anläggningen mot lokalgatan som föreslås gå runt anläggningen. Ca 50 meter norr om anläggningens gräns ligger sedan Enköpingsvägen, E18. Däremellan löper ett öppet gräsbevuxet område, varigenom det går en kraftledning (400 kv) och en dricksvattenledning. Kraftledningen planeras att markförläggas och vattenledningen kommer att behöva flyttas. Cirka 40 m under anläggningen går tunnelbana nordsydligt. Tunneln måste säkras mot ökad sprickbildning och Söderhalls Renhållningsverk AB, SÖRAB, org.nr Banvägen 27, Box 63, Vallentuna Tel: Fax: epost: hemsida:

2 2 (5) vatteninträngning och bergsprängning anpassas till detta. Öster om den planerade anläggningen finns ett kontorscentra, Sundbypark (kv Fröfjärden), med personalparkering närmast planområdet. Byggvaruhuset Hornbach planerar en stormarknad väster om anläggningen. Kommunen har påbörjat en detaljplaneprocess för den aktuella platsen. Planområdet omfattar den planerade återvinningscentralen, befintlig omlastningsstation för hushållsavfall, den sk. sopkyrkan, samt en lokalgata. I den fördjupade översiktplanen (FÖP) för området Rissne-Hallonbergen-Ör anges att det finns möjlighet för kompletteringsbebyggelse men att topografin ställer krav på att utformningen av bebyggelsen ger en känsla av avtrappning i förhållande till bebyggelsen söder om Rissneleden. En framtida genomfartsgata mellan Rissne Hallonbergen är skissad strax norr om ny ÅVC och i FÖP anges att kontor, handel och i viss mån verksamheter kan utvecklas närmast Enköpingsvägen. Enligt Luftvårdsförbundets prognoser kommer halten NOx inte att överstiga miljökvalitetsnormer (MKN) längs någon gata i Sundbyberg Senaste mätningen av partiklar i luft (PM10), år 2002, visade att halterna var klart lägre än MKN. Detsamma gäller för bensen som mättes Teknisk försörjning Alla ytor utom tak (gröna tak) och planteringar är asfaltbelagda. Takvatten infiltreras i planteringsytor. Dagvatten från anläggningens asfalterade ytor ska i erforderlig utsträckning omhändertas lokalt (LOD) och kontrolleras innan utsläpp till kommunens dagvattensystem. Stadsbyggnads- och miljöförvaltningens riktlinjer för hantering av dagvatten ska beaktas. Hantering och mellanlagring av miljöskadliga material hanteras under tak och på tråg där så erfordras. Spillvattenledning ansluts till kommunens ledningsnät. El förbrukas för uppvärmning av personalbyggnad, farligt avfall förråd och belysning. Anläggningens utformning Anläggningens utformning framgår av bilaga 2 (obs! anläggningen är inte detaljprojekterad än, vilket innebär att utformningen kan komma att ändras). Utformningen utgår ifrån naturliga förutsättningar där möjligheten att smyga in anläggningen i den branta bergkanten utnyttjas. Anläggningen får sin tillfart från planerad lokalgata som går genom område som Hornbach disponerar enl kommunen. Kunder kör in och ut på anläggningen genom grindar i anslutning lokalgatan. Ungefär 50 meter efter infart planeras för en infartskontroll och rundkörning för att kunna avvisa obehöriga. Kunder med trädgårdsavfall hänvisas till avlastningsplats för jordmassor, ris samt kompostmaterial medan kunder med annat material visas mot sorteringsanläggning för övriga material. På ena sidan anordnas avlastningsplats för grovavfall i containrar, på andra sidan anordnas avlämning i behållare för diverse specialmaterial, inklusive farligt avfall, som förvaras inlåst och på uppsamlingstråg eller invallat då det handlar om kemikalier. El-avfall förvaras inlåst. Kunder stannar på höger eller vänster sida och två genomkörningsfiler i mitten säkerställer att anläggningen inte blockeras.

3 3 (5) Rangering och uppställning av containers sker skiljt från kundtrafik och den tunga trafiken hålls i största möjliga mån avskild från kundtrafiken. Över sorteringsrampen anläggs ett tak. Personalbyggnad i kombination med kontor byggs centralt på anläggningen. Hela området skall inhägnas med 3-4 meter högt plank med elstängsel, i kombination med planteringar. Samtliga körbara ytor samt ytor för avfallshantering kommer att asfalteras. Verksamhetens omfattning Med tanke på den befolkningsökning som förväntas inom Sundbyberg och Solna kommuner och att graden av återvinning stadigt ökar söks för större mängder än de mängder som hanterades på nuvarande ÅVC, Kvarnkullen, som dessutom har begränsade möjligheter att ta emot småföretag. SÖRAB avser att söka tillstånd enligt Miljöbalken för: 1. Sortering av avfall (SNI 90.70) där den totala grovavfallsmängden maximalt uppgår till ton per år. 2. Mellanlagring av farligt avfall och elektronik där den samtidiga lagringsmängden högst får vara (SNI ) ton elektronikavfall - 30 ton blybatterier - 5 ton oljeavfall och 20 ton övrigt farligt avfall, inkl. impregnerat trä Miljöpåverkan Förväntad miljöpåverkan som följer av verksamheten är framförallt relaterat till transporterna till och från anläggningen. Transporterna ger upphov till utsläpp av växthusgaser och trafikdagvatten samt orsakar buller. SÖRAB ställer miljökrav i samband med upphandling av sina avfallstransporter. Dagvattenhanteringen är beskriven under Teknisk försörjning. Kundernas transporter är utom SÖRAB:s rådighet. Buller uppstår, förutom från trafiken, vid containerbyten och vid själva avfallshanteringen. Bullerstörningar minimeras genom anläggningens placering in mot bergväggen och tak över containeruppställning. Dessa åtgärder skyddar närmast boende i Hallonbergen. Mot norr och väster byggs bullerplank eller murar. Hantering av farligt avfall innebär säkerhetsrisker. För att minimera dessa förvaras kemikalier i speciella förvaringsutrymmen och utbildad personal hanterar avfallet. Nödlägesberedskap säkerställs i miljöledningssystemet för anläggningen. Vidare anpassas frekvensen av borttransport av farligt avfall till mängderna. Större andelen av övrigt 20 ton farligt avfall som söks för är tryckimpregnerat trä, som förvaras i bottentät container. Risk finns för otillåten demontering av kompressorer på kylskåp, vilket kan orsaka utsläpp av freoner till luft och olja till mark. Anläggningen kommer att vara låst när den är obemannad och omgärdas av elstängsel. Vaktbolag anlitas om det erfordras. Avfallet ger normalt inte upphov till några betydande utsläpp till luft eller vatten eftersom de förvaras i containers, eller nederbördsskyddat och invallat i de fall det handlar om kemikalier.

4 4 (5) Avfallet ger normalt inte upphov till någon störande lukt. Damm sprider sig normalt inte utanför anläggningen, utan är framförallt en arbetsmiljöfråga. Ovanstående miljöpåverkan sker till största del dag- och kvällstid, under öppethållande. Viss verksamhet, såsom containerbyten och ivägkörning av avfall, behöver dock ske på andra tider. Kemikalieförbrukningen relaterad till verksamheten är begränsad till drivmedel och underhållskemikalier till bilar. Underhåll av bilar sker på annan plats. Nedskräpning kan förekomma och är direkt relaterat till öppettiderna. Vid begränsade öppettider ökar risken för nedskräpning utanför anläggningen. SÖRAB eftersträvar därför att verksamheten kan vara öppen de tider förvärvsarbetande är lediga. Samtliga avfallstransporter ut från anläggningen är täckta, varför de inte ger upphov till någon nedskräpning. Den viktigaste indirekta miljöeffekten av en ÅVC är den höga återvinningsgrad av grovavfallet som möjliggörs, vilket är i linje med gällande mål och lagstiftning på avfallsområdet. Ingen annan grovavfallshantering kan konkurrera med ÅVC vad gäller återvinningsgrad. ÅVC är därför en nödvändig del i infrastrukturen för att avfallshanteringen ska kunna leva upp till de krav som ställs på återvinning av material. Markutnyttjandet förutsätter att en del av berget sprängs bort vilket gör att den avskärmande trädridån norr om Rissneleden blir något mindre än i dagsläget. Den planerade verksamheten innebär att boende i Solna/Sundbyberg får en permanent närliggande återvinningscentral, vilket minskar hushållens avfallstransporter. Alternativ lokalisering och nollalternativet En lista över alternativa plaster som studerats finns i bilaga 3. Dessa platser är inte längre tillgängliga för den planerade verksamheten. Nollalternativet innebär att boende i Solna/Sundbyberg kommer att hänvisas till någon av SÖRAB:s övriga ÅVCer, tex. Hagby återvinningsanläggning i Täby, Smedby ÅVC i Upplands Väsby eller Görvälns ÅVC i Järfälla, när Kvarnkullen stänger. Detta medför ökade transportavstånd med ökade utsläpp till följd. Inbjudan till samråd SÖRAB inbjuder med anledning av ovanstående allmänheten att senast 30 november inkomma med frågor eller synpunkter på den planerade verksamheten.

5 5 (5) Med vänlig hälsning SÖRAB, Söderhalls Renhållningsverk AB Emma Breitholtz Kontaktperson i tillståndsärendet Bilagor: 1. Översikt placering 2. Översikt verksamheten 3. Tidigare lokaliseringsalternativ

Samrådsunderlag Nytt tillstånd Hagby avfallsanläggning, Täby Tid: 2006-12-20, kl 9:00 på Hagby avfallsanläggning

Samrådsunderlag Nytt tillstånd Hagby avfallsanläggning, Täby Tid: 2006-12-20, kl 9:00 på Hagby avfallsanläggning 2006-12-05 Samrådsunderlag Nytt tillstånd Hagby avfallsanläggning, Täby Tid: 2006-12-20, kl 9:00 på Hagby avfallsanläggning Bilagor: 1. Översikt 2. Situationsplan, verksamheter, utsläppspunkt vatten 3.

Läs mer

Samrådsunderlag tillståndsansökan Lilla Nyby

Samrådsunderlag tillståndsansökan Lilla Nyby 1 (25) Samrådsunderlag tillståndsansökan Lilla Nyby Administrativa uppgifter Sökandes namn Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö AB Postadress: 631 86 Eskilstuna Besöksadress: Kungsgatan 86 Organisationsnummer:

Läs mer

Manual för utformning av återvinningscentraler ISSN 1103-4092

Manual för utformning av återvinningscentraler ISSN 1103-4092 Manual för utformning av återvinningscentraler RAPPORT U2013:09 ISSN 1103-4092 förord I Sverige finns det cirka 630 återvinningscentraler med sammanlagt runt 20 miljoner besök årligen. Den här manualen

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning för en ny kraftvärmeanläggning inom Hagbyområdet, Täby kommun

Miljökonsekvensbeskrivning för en ny kraftvärmeanläggning inom Hagbyområdet, Täby kommun 1 BILAGA B Handläggare: Anna-Karin Hjalmarsson Miljökonsekvensbeskrivning för en ny kraftvärmeanläggning inom Hagbyområdet, Täby kommun 2 Icke-teknisk sammanfattning Bakgrund och syfte E.ON Sverige AB

Läs mer

Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan

Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan Programområde S Samrådshandling 2009-06-01 Tsn 06.0318 Sammanfattning av detaljplaneprogrammet Detaljplaneprogrammet

Läs mer

Tillstånd enligt miljöbalken till drift av Dellenbygdens återvinningsanläggning

Tillstånd enligt miljöbalken till drift av Dellenbygdens återvinningsanläggning Aktbilaga 12 BESLUT 1 (16) Miljöprövningsdelegationen Miljöskyddsenheten Christina Berglund Christina.Berglund@x.lst.se Tel. 026-171196 Dellenbygdens Miljöåtervinning AB C/O Svensk oljeåtervinning AB Cisternvägen

Läs mer

Detaljplan. Mossarps verksamhetsområde i Gislaved. för del av Mossarp 1:3 m. fl. fastigheter. Gislaveds kommun, Jönköpings län. Planens beteckning

Detaljplan. Mossarps verksamhetsområde i Gislaved. för del av Mossarp 1:3 m. fl. fastigheter. Gislaveds kommun, Jönköpings län. Planens beteckning Planens beteckning S 216 Antagen av Kf 2013-01-31 Vunnit Laga kraft 2013-02-27 Genomförandetiden slut 2023-02-27 Detaljplan för del av Mossarp m. fl. fastigheter Mossarps verksamhetsområde i Gislaved Gislaveds

Läs mer

God avfallshantering vid ny- och ombyggnation

God avfallshantering vid ny- och ombyggnation Missvisande titel? Låter som att det är själva byggavfallet som avses. God avfallshantering vid ny- och ombyggnation Sundbybergs stads riktlinjer Godkänd av stadsbyggnads- och miljönämnden den 11 november

Läs mer

Järvsta 16:20, Mårtsbovägen öster

Järvsta 16:20, Mårtsbovägen öster PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2012-03-12 Utställningshandling Dnr: 11BMN36 Handläggare: Henry Grew Järvsta 16:20, Mårtsbovägen öster Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län Utställningstid:

Läs mer

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08.

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08. Kommunstyrelsen Dnr: LKS 2012-297-214 Datum: 2012-11-08 PLANBESKRIVNING Detaljplan för DALSKOGEN 3 M.FL. DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN Samrådshandling, upprättad 2012-11-08 1 Detaljplanen består

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för del av Centrum; Kajan 18

Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för del av Centrum; Kajan 18 VVS Energi & Miljö Styr & Övervakning Brand & Risk Teknisk Förvaltning SBK 2011/341 Vasallen AB Luleå Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för del av Centrum; Kajan 18 Antal sidor: 35 Göteborg 2013-01-23

Läs mer

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID:

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID: DP 1773 K Detaljplan för Gasklockan 10, Munkängen, Väste rås SAMRÅDSTID: 18 mars 19 april 2013 Samrådshandling, 2013 03 12, dnr: : 2010/155 BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad PLANPROCESSEN I detaljplanen

Läs mer

DETALJPLAN för Sjöåkra 1:23, samt del av 1:3 Jönköpings kommun

DETALJPLAN för Sjöåkra 1:23, samt del av 1:3 Jönköpings kommun Samrådshandling 2013-09-29 Dnr: 2010:162 DETALJPLAN för Sjöåkra 1:23, samt del av 1:3 Jönköpings kommun SAMRÅDSHANDLING 1 INNEHÅLL PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANKARTA 3 PLANBESTÄMMELSER 4 HANDLINGAR

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Kv. Förrådet 1 m.fl. Fågelbo. Detaljplan för. Nyköpings kommun, Sörmlands län. SHB 12-202 Projnr: 111 374

PLANBESKRIVNING. Kv. Förrådet 1 m.fl. Fågelbo. Detaljplan för. Nyköpings kommun, Sörmlands län. SHB 12-202 Projnr: 111 374 PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Förrådet 1 m.fl. Fågelbo Nyköpings kommun, Sörmlands län SHB 12-202 Projnr: 111 374 ANTAGANDEHANDLING Upprättad i september 2011, reviderad augusti och november 2012

Läs mer

2006-09-20 TF 2006:482 SAMRÅD OM MILJÖKONSEKVENSERNA AV EN NY ÅTERVINNINGSCENTRAL I STOCKBY

2006-09-20 TF 2006:482 SAMRÅD OM MILJÖKONSEKVENSERNA AV EN NY ÅTERVINNINGSCENTRAL I STOCKBY 2006-09-20 TF 2006:482 SAMRÅD OM MILJÖKONSEKVENSERNA AV EN NY ÅTERVINNINGSCENTRAL I STOCKBY Datum: 6 september 2006 Tid: Kl 19.00 Plats: Lidingö stadshus, rum 205 och 206 Antal deltagare: Cirka 100 deltagare

Läs mer

Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389)

Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389) ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[2] Kommunstyrelsen 2014-09-08 Dnr KS/2014:389 Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Läs mer

Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 2009-2020

Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 2009-2020 Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 2009-2020 Avfallsplan för Danderyds kommun, Järfälla kommun, Lidingö stad, Sollentuna kommun, Solna stad, Sundbybergs stad, Täby kommun, Upplands Väsby

Läs mer

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2015-05-26 47T47TTeknik- och samhällsbyggnadskontoret Dnr SBN 2013-385 Jonas Sjöholm Samhällsbyggnadsnämnden Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut 47T47TTEKNIK-

Läs mer

RAPPORT. Norrköpings kommun MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PROGRAMFÖRSLAG ÖSTRA SALTÄNGEN. Sweco Environment AB. Norrköping, Vatten & Miljö

RAPPORT. Norrköpings kommun MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PROGRAMFÖRSLAG ÖSTRA SALTÄNGEN. Sweco Environment AB. Norrköping, Vatten & Miljö Norrköpings kommun MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING UPPDRAGSNUMMER 1186389000 NORRKÖPING 2014-01-15 Sweco Environment AB Norrköping, Vatten & Miljö 1 (50) SwecoEnvironment AB Vatten & Miljö Vattengränden 14

Läs mer

Lagakraftbevis. Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214

Lagakraftbevis. Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214 Handläggare Patrik Karlsson Planarkitekt 0470-436 21 Lagakraftbevis Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214 Kommunfullmäktige antog 2015-04-21 80 detaljplan för INGELSTAD 16:8, Ingelstad i Växjö kommun

Läs mer

GRAVARNE 59:1 M FL PLANBESKRIVNING. Samrådshandling. Kungshamn, Sotenäs kommun, Västra Götalands län. Detaljplan för Hotell Kungshamn 2013-10-24

GRAVARNE 59:1 M FL PLANBESKRIVNING. Samrådshandling. Kungshamn, Sotenäs kommun, Västra Götalands län. Detaljplan för Hotell Kungshamn 2013-10-24 Detaljplan för Hotell Kungshamn GRAVARNE 59:1 M FL Kungshamn, Sotenäs kommun, Västra Götalands län Dnr: KA2010/0484 Samrådshandling 2013-10-24 PLANBESKRIVNING Detaljplanen består av: Plankarta med planbestämmelser,

Läs mer

Samrådsredogörelse för program

Samrådsredogörelse för program Samrådsredogörelse Datum: 2010-01-11 Diarienummer: 0830/07 Rune Elofsson Telefon: 031-368 17 26 E-post: rune.elofsson@sbk.goteborg.se Program för detaljplan del av Södra Gårda inom stadsdelen Gårda i Göteborg

Läs mer

UTSTÄLLNINGSHANDLING VÄSTRA BERGSÄTTER, Detaljplan för. Bergsätter, Motala kommun. Handlingarna består av: Utställningstid 2010-01-25 2010-02-22

UTSTÄLLNINGSHANDLING VÄSTRA BERGSÄTTER, Detaljplan för. Bergsätter, Motala kommun. Handlingarna består av: Utställningstid 2010-01-25 2010-02-22 UTSTÄLLNINGSHANDLING Handlingarna består av: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Miljökonsekvensbeskrivning Samrådsredogörelse Utställningstid 2010-01-25 2010-02-22 Detaljplan

Läs mer

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 LAGA KRAFT 2013-05 - 24 PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Brodalen 22:1 (Biltvätten) i Lindesberg, Lindesbergs kommun, Örebro län Detaljplan för

Läs mer

Ramavtal och planuppdrag för fastigheten Lönngården 1 i Kungens kurva

Ramavtal och planuppdrag för fastigheten Lönngården 1 i Kungens kurva KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-05-29 KS-2011/1019.214 KS-2013/544.313 1 (3) HANDLÄGGARE Sundström, Gunilla 08-535 313 86 Gunilla.Sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen

Läs mer

Dagvattenutredning Hammarshus Kristianstad kommun 2013-07-05. Upprättad av: Johanna Persson. Granskad av: Sven Appelgren, Robert Eriksson

Dagvattenutredning Hammarshus Kristianstad kommun 2013-07-05. Upprättad av: Johanna Persson. Granskad av: Sven Appelgren, Robert Eriksson Dagvattenutredning Hammarshus 2013-07-05 Upprättad av: Johanna Persson Granskad av: Sven Appelgren, Robert Eriksson RAPPORT Dagvattenutredning - Hammarshus Kund Kommunledningskontoret Strategi och Utveckling

Läs mer

Detaljplan för del av Norra Fäladen 4:1 m m och del av kvarteret Bullerbyn i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för del av Norra Fäladen 4:1 m m och del av kvarteret Bullerbyn i Lund, Lunds kommun PÄ 29/2009 Detaljplan för del av Norra Fäladen 4:1 m m och del av kvarteret Bullerbyn i Lund, Lunds kommun Upprättad 2013-06-07 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser och illustration

Läs mer

Samrådsunderlag avseende utökad verksamhet vid Cementas depå i Bålsta, Håbo kommun Uppsala län

Samrådsunderlag avseende utökad verksamhet vid Cementas depå i Bålsta, Håbo kommun Uppsala län DGE Mark och Miljö RAPPORT Samrådsunderlag avseende utökad verksamhet vid Cementas depå i Bålsta, Håbo kommun Cementa AB, Bålsta 2015-04-15 Rapport upprättad av Uppdragsledare Monika Walfisz Johnny Sjögren

Läs mer

Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan

Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan Samrådshandling Sandlyckans väg Gamla Särövägen Kullaviksvägen Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan inom fastigheterna Kyvik 26:4 m fl Upprättad i mars 2014 2004/P037 D234 INFORMATION

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 01-03-13 GRANSKNINGSHANDLING MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN BETONGEN 1 M.FL. ÖSTERSUNDS KOMMUN, JÄMTLANDS LÄN Beställare: Östersunds kommun Beställarens projektledare: Maria Boberg

Läs mer