Projekt Intensifierat nationellt biogasarbete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projekt Intensifierat nationellt biogasarbete"

Transkript

1 Stockholm Projekt Intensifierat nationellt biogasarbete Mycket arbete görs på många håll för att öka den svenska biogasproduktionen och utveckla biogasmarknaden. Det är dock viktigt att intensifiera detta arbete ytterligare, främst på nationell nivå, för att positiva resultat ska erhållas och den svenska biogasmarknaden utvecklas. Projektet möjliggör påverkansarbete i nya satsningar under år 2014 och 2015 som stärker de insatser som Energigas Sverige, Region Skåne och Swedegas genomför redan idag 1. Energigas Sverige, som är branschorganisationen för aktörer inom bl.a. biogas, har som målsättning att biogasproduktionen kraftigt ska öka och därmed bidra till visionen om fossilfria landtransporter och en klimatneutral industri med gas. I Skåne är potentialen för biogasproduktion betydande och Region Skåne har tagit fram en färdplan för att arbeta mot att realisera målet på 3 TWh biogasproduktion år Swedegas, som är transmissionsnätsoperatör för det svenska naturgassystemet, har som mål att 20 % av gasen i transmissionssystemet ska vara förnybar år 2020 och 100 % ska vara förnybart år Det finns gott om underlag som visar på biogasens potential och möjliga roll i omställningen till ett hållbart energisystem. En sådan omställning är ett måste för att Sverige ska kunna nå målet om inga nettoutsläpp av växthusgaser år Biogasmarknaden, såväl produktion, distribution som användning, är dock fragmenterad och komplex. Det är många aktörer som agerar i biogasens olika delar av värdekedjan och det är därför viktigt att kraftsamla och ena branschen kring en gemensam strategi. Genom att samla branschen kring gemensamma mål och handlingsplaner kan biogasens potentiellt stora roll i energi- och klimatomställningen trovärdiggöras. För att kunna formulera en nationell strategi för biogas bör följande frågeställningar besvaras: Vad är ett rimligt nationellt biogasmål (volym)? Jämför vindkraftens planeringsmål om 30 TWh till år Hur åstadkoms en kostnadseffektiv och miljöriktig distribution som också ger tillgång till största möjliga marknad för biogasen? Hur kan en nationell/landsöverskridande biogasmarknad stimuleras och etableras? Vilka styrmedel bedöms som mest effektiva för att leda mot målet och hur bör de finansieras? 1 Det är dessa parter som initialt ingår i projektet men ytterligare parter kan med fördel tillkomma under projektets gång. Energigas Sverige Service AB tel Org no Swedish Gas Association Bankgiro: Box SE Stockholm, Sweden Besöksadress: S:t Eriksgatan 44

2 De delprojekt som presenteras i detta projektförslag tillsammans med eventuellt tillkommande delprojekt syftar till att ta fram underlag till förslag till en nationell strategi. Även kunskapsspridning och förankring av resultat och budskap är en nyckelfaktor för att nå målet om en utvecklad biogasmarknad och kommer således utgöra ett viktigt inslag under projektets genomförandetid. Bakgrund Tidpunkten för detta projekt är mycket lämplig. I år är det val och biogasfrågan är högaktuell politiskt, vilket bland annat illusterades av att nästan samtliga partier belyste biogasen i 2013 års budgetproposition respektive skuggbudget. Utredningen om FossilFri Fordonstrafik, FFF-utredningen, lämnades in till regeringen i december 2013, och nu påbörjas arbetet med de förslag som utredningen föreslår. Några av de förslag som Utredningen om FossilFri Fordonstrafik föreslår är inkluderade i projektet. Ett är en fortsatt utredning av en utökad kvotplikt som omfattar alla biodrivmedel samt både rena och låginblandade bränslen. Denna kvotplikt bör vara viktad efter de olika drivmedlens klimatpåverkan samt att det bör kompletteras med en typ av certifikatshandel. Förslaget i utredningen är i princip det förslag på klimatcertifikat som Energigas Sverige har arbetat med i över två år och där ett gediget arbete är nedlagt på påverkansarbete mot politiker, departement och myndigheter samt omfattande inspel till FFF-utredningen. Ett annat är handel med biogas och ursprungsmärkning där problematiken kring att import och export av biogas via naturgasnätet inte anses uppfylla hållbarhetskraven enligt förnybarhetsdirektivet. FFF-utredningen initierar att Energimyndigheten och Energimarknadsinspektionen utreder och tydliggör reglerna kring handel med biogas. Detta projekt möjliggör att Energigas Sverige tillsammans med Region Skåne och Swedegas kan ta en aktiv roll i påverkansarbetet för att få till ett regelverk som öppnar upp för en effektiv handel med biogas inom Europa. Sedan fordonsgasförsäljningen har ökat markant de senaste åren och biogasproduktionen har svårt att följa i samma takt är det oerhört viktigt att branschen arbetar intensivt för att behålla minst 50 % biogas i fordonsgas-mixen. I FFF-utredningen finns det ett förslag på införande av en så kallad miljölastbilspremie. Det saknas dock en nationell miljölastbilsdefinition vilket behöver införas för att ett sådant styrmedel kan komma till stånd. Nedan visar vi fordonsgasens utveckling. År 2006 blev andelen biogas större än andelen naturgas. Det finns också mål om helt förnybar fordonsgas till år

3 GWh/år Biogas till fordon GWh/år Naturgas till fordon GWh/år Det är mycket på gång inom sektorn tunga transporter och sjöfart också där LNG har skapat nya möjligheter till minskade utsläpp av koldioxid, kväveoxid och hälsofarliga partiklar. Regeringen har aviserat nya satsningar på biogas genom gödselgasstödet. Det är viktigt att aktivt delta i arbetet med att forma förutsättningarna för stödet så att det på bästa sätt gynnar en växande biogasmarknad. För att identifiera behoven och att öka kännedomen om biogas är det viktigt att ta ett samlat grepp om de satsningar som behöver göras i form av en nationell biogasstrategi. Övergripande syfte och mål Syftet med projektet är att intensifiera de nationella satsningarna för att öka andelen biogas i det svenska energisystemet. Biogasen utgör ett viktigt bidrag i den omställning av energisystemet som måste ske för att nå Sveriges energi- och klimatmål. Det är viktigt att driva påverkansarbete på nationell nivå för att erhålla positiva resultat för biogasutvecklingen, både avseende rötning och förgasning. Det övergripande målet med projektet är att bidra till att skapa förutsättningar för en fortsatt utveckling av biogasen inom både transportsektorn och industrin. Genomförande av projektet Projektet har en egen finansiering med separat redovisning och en styrgrupp där representanter från finansiärerna ingår. Styrgruppens ansvar är att följa projektet nära, besluta om strategiska frågor, följa upp budget och tidplan med mera. Därtill ska även en referensgrupp tillsättas, med brett deltagande från olika målgrupper till exempel med representanter från både näringsliv 2 och 2 Exempel på representanter från näringslivet kan vara fordonstillverkare, industri, gashandlare, distributörer och biogasproducenter. 3

4 politik/myndighet 3. Eventuellt kommer ett arbete att genomföras för att få till stånd en särskild politikergrupp, se separat delprojekt. Till delprojekten kan särskilda projektgrupper knytas, som är arbetande grupper vars roll är att mer konkret verka för att genomföra projekten tillsammans med projektledaren samt utgå från de specifika förutsättningarna som är aktuella för projektägarna. I grupperna kan projektägarna Swedegas, Region Skåne och Energigas Sverige ingå tillsammans med relevanta externa parter. Då projektet drivs som ett utökat arbete inom biogasområdet är det viktigt att samordna, både arbetet i sig och uppföljningen. Det är Energigas Sveriges ansvar att informationsspridningen mellan aktiviteterna sker så effektivt som möjligt och att ett, för alla, gynnsamt samarbete skapas med framför allt Biogassektionen men också med Fordonsgassektionen och Styrmedelskommittén. En övergripande skiss på organisationen presenteras nedan: Referensgrupp Politikergrupp Styrgrupp Projektgrupp Biogas Fordonsgas Styrmedel Information & opinion Då finansieringen är säkerställd är nästa steg att utifrån övergripande syfte och mål ta fram en mer detaljerad projektplan som beskriver delmål, mer detaljerat genomförande, arbetsmängd och inriktning på arbetet, fastställa organisationen och tillsätta styrgrupp samt referensgrupp, fastställa en detaljerad tidplan samt en mer nedbruten budget (vid behov). Projektet kan komma att utökas med andra intressenter under projektets gång, till exempel andra regioner och/eller länstrafikbolag eller andra medlemmar inom Energigas Sverige. 3 Exempel på representanter från politik/myndighet kan vara representanter från de politiska partierna, Energimyndigheten, Skatteverket, Trafikverket och Naturvårdsverket. 4

5 Arbetet sker i nära samarbete med lokala och regionala aktörer och med andra branschorganisationer som till exempel Svenskt vatten, Avfall Sverige, Svebio och Svensk Energi. Energigas har styrkan att ha medlemmar från hela biogaskedjan och kan på så sätt stämma av och förankra de insatser som genomförs i projektet direkt med branschen. Hur den planerade verksamheten inom projektet samverkar och genomförs illustreras översiktligt i nedanstående bild: 5

6 Genom att arbeta med ett antal delprojekt så kan projektets uppsatta mål uppnås. Dessa delprojekt är: Nationell strategi för biogas Fördjupad utredning kring klimatcertifikat, eller motsvarande styrmedel, innefattande bl.a. ekonomi, juridisk gångbarhet Harmonisering av handelsregler för biogas Bredare påverkansarbete mot departement och myndigheter En stärkt marknad för fordonsgas och gasfordon, med betoning på tunga fordon I bilaga 1 specificeras delprojekten med en kort inledning, mål och syfte samt genomförande. Den nationella strategin kommer att utgöra en viktig grund för det fortsatta arbetet och övriga delprojekt bidrar till detta arbete. Tidplan Förslaget är att projektet ska pågå från 8 februari 2014 till 7 februari En mer detaljerad tidplan för projektet tas fram i projektplanen. Resursbehov Energigas Sveriges bedömning är att en person på heltid krävs för att få kontinuitet i arbetet samt genomföra föreslagna aktiviteter. Den person som är placerad på Energigas Sveriges kansli kommer att arbeta tillsammans med Region Skånes tjänstemän, samt med ansvarig person hos Swedegas, inom påverkansarbetet för biogas Uppföljning och utvärdering I det fortsatta arbetet ingår att ta fram en plan för hur projektet ska följas upp och utvärderas mot de beslutade målen. Utvärderingen genomförs under hösten 2015 och används som ett underlag för en diskussion kring en eventuell fortsättning av projektet. Stockholm Energigas Sverige Anders Mathiasson vd Maria Malmkvist Chef Analys 6

7 Bilaga 1 Delprojekt Nedan beskrivs aktiviteter som ingår i projektet Intensifierat nationellt biogasarbete. Dessa aktiviteter stärker på ett positivt sätt det arbete som idag genomförs inom den ordinarie verksamheten. Den nationella strategin kommer att utgöra en viktig grund för det fortsatta arbetet och övriga delprojekt bidrar till detta arbete. Nationell strategi för biogas För närvarande pågår ett stort antal aktiviteter inom biogasområdet och ytterligare initiativ tillkommer ständigt. Det finns därför ett behov av en nationell branschgemensam strategi för biogas för att säkerställa en hög andel biogas i energisystemet inom främst transportsektorn framöver. Mål och syfte Medverka till att ta fram en nationell branschgemensam strategi för utvecklingen av biogasmarknaden. Genomförande Arbetet inleds med en sammanställning av tidigare genomfört arbete på området och följs sedan av en analys över vilka problem och möjligheter som finns. Ett förslag till en branschgemensam strategi tas fram som sedan förankras i en politisk riksdagsgrupp eller liknande. Arbetet kommer att genomföras tillsammans med aktörer på regional nivå. Väsentliga frågeställningar som bör belysas i en strategi är: 1. Vad är ett rimligt nationellt biogasmål (volym)? 2. Hur ska en kostnadseffektiv och miljöanpassad distribution åstadkommas, som också ger till gång till största möjliga marknad? 3. Hur kan en nationell biogasmarknad stimuleras och etableras? 4. Vilka styrmedel bedöms som mest effektiva för att leda mot målet och hur bör de finansieras? Fördjupad utredning kring klimatcertifikat, eller motsvarande styrmedel, innefattande bl.a. ekonomi, juridisk gångbarhet Energigas Sveriges förslag på ett klimatcertifikat, likt elcertifikatsystemet, som syftar till att öka produktionen av inhemska biodrivmedel har mottagits väl av 7

8 utredningen för FossilFri Fordontrafik (FFF) och politiker i de olika partier som Energigas Sverige varit i kontakt med. Än så länge är förslaget baserat på ett antal generella principer, men ingen fördjupad utredning, för att konkretisera systemet, har genomförts. Tyskland försöker som första EU-land att få igenom ett klimatviktat styrmedel för biodrivmedel. Mål och syfte En fördjupad utredning av en utvidgad, klimatstyrd kvotplikt med certifikatshandel ger en större tyngd gentemot politiken och i kunskapshöjande insatser som vi, och andra branschaktörer, genomför. För att få ett bra genomslag och en hög trovärdighet så är målsättningen att biodrivmedelsbranschen enas och står bakom införandet av ett sådant styrmedel för biodrivmedelsmarknaden. Genomförande Genom det här projektet finns utrymme för att följa arbetet med det tyska klimatviktade styrmedlet som har en pågående tillståndsprocess inom EU. Sedan en av grundförutsättningarna med klimatcertifikatet är att det sker en klimatviktning av olika biodrivmedel är det av stor vikt att följa arbetet som sker i Tyskland. Deltagande i det nystartade forumet 2030-sekretariatet som organiseras av tankesmedjan Fores. Sekretariatet är en plattform för analys, informationsspridning och politisk påverkan för att säkerställa att Sverige når en fossiloberoende fordonsflotta till år Energigas Sverige kan bli partner i forumet tillsammans med andra intresseorganisationer och offentliga och privata företag. I detta forum finns möjlighet att ta fram en påverkansplan i samråd med andra branschorganisationer som syftar till att få till stånd en statlig utredning av klimatcertifikatsmodellen. Med rätt utformning, d.v.s. branschen tillåts delta i t.ex. en referensgrupp, så skulle en sådan statligt tillsatt utredning kunna bidra till att beslut om införande av styrmedel kan fattas snabbare. Som ett komplement till arbetet i 2030-sekretariatet kan det bli aktuellt med en fördjupad utredning för klimatstyrd kvotplikt med certifikatshandel i nära samarbete med en extern, neutral konsult. Harmonisering av handelsregler för biogas Frågan kring import av biogas är komplex. Utifrån ett svenskt perspektiv är det viktigt att den inhemska produktionen inte missgynnas av importerad biogas som är mer prisattraktiv p.g.a. stöd i produktionslandet. Samtidigt möjliggör ett harmoniserat europeiskt regelverk att Sverige på kort sikt kan behålla en hög andel biogas i fordonsgasmixen eftersom den svenska produktionen till följd av avsaknad av styrmedel har svårt att hålla jämn takt med försäljningsökningen av 8

9 fordonsgas. På medellång till lång sikt kan harmoniserade handelsregler för biogas bidra till en större gasmarknad i allmänhet och en möjlighet för export av svensk biogas i synnerhet då Sverige har en mycket stor outnyttjad potential vad gäller biogasproduktion. Energigas Sverige har samordnat branschens arbete i diskussioner med Energimyndigheten och Skatteverket kring gränsöverskridande handel av biogas. Ett långsiktigt arbete kring denna fråga har inletts inom Styrmedelskommittén. Mål och syfte Arbeta för ett harmoniserat och icke-diskriminerande regelverk för handel med biogas inom Europa. Genomförande Inom projektet kommer frågan att bevakas inom internationella projekt på EU-nivå eftersom problemet med handels är en gemensamt fråga inom Europa. Detta projekt möjliggör påverkansarbete i ett nytt EU-projekt, Biomethane in the fuel markets, som startar upp i januari Detta projekt syftar till att öka handeln med biogas inom Europa och har startats på initiativ från Tyskland. Medlemmar i styrelsen är ett flertal företag och organisationer från tre länder. Andra projekt är Green Gas Grids med avsikt att öka andelen biogas i naturgasnätet och 13 länder arbetar aktivt i projektet. Green Gas Grids avslutas i början av 2014 och vi kommer att följa resultatet av projektet som pågått under tre år. För att få till stånd ett harmoniserat regelverk kommer det att krävas ett väl genomtänkt och intensivt arbete mot svenska myndigheter och departement och inte minst mot EU. Detta arbete kommer också att drivas i samarbete med European Biogas Association, EBA, där Energigas Sverige är medlemmar. Bredare påverkansarbete mot departement och myndigheter Biogasbranschen är komplex eftersom den innefattar flera sektorer och många olika aktörer/företagsformer. Till detta tillkommer att branschen fortfarande kan anses ung och förändringar/framsteg sker ständigt. Det är därför en svår, men viktig, uppgift att tillgodose att beslutsfattare och tjänstemän har rätt och uppdaterad kunskap på området. Mål och syfte Öka kunskapen om biogas inom departement och myndigheter som är viktiga för en ökad biogasproduktion- och användning. Målsättningen är även att få till stånd styrmedel som ger goda och långsiktiga förutsättningar för en ökad inhemsk biogasproduktion. 9

10 Genomförande Projektet ger möjlighet att på ett systematiskt sätt följa upp, identifiera och informera nyckelpersoner inom myndigheter och departement. Detta genomförs genom att utreda och presentera genomarbetade styrmedelsförslag för regeringen. Gentemot riksdagen föreslås informationsspridning mot berörda departement samt genom att anordna studiebesök på biogasanläggningar. Representanter från projektägarna ska bli inbjudna till de aktiviteter som genomförs. Energigas Sverige kan inleda med att bjuda in representanter från Riksdagen till en diskussion kring biogas. Antingen kan inbjudan skickas brett till ett stort antal personer eller så kan ett mindre antal personer väljas ut för en särskild diskussion kring biogasens möjligheter och potential. Målet kan vara att det bildas en särskild biogasgrupp med representanter från Riksdagen som kan träffas kontinuerligt och som blir väl insatta i biogasfrågan. Hur formen för detta kan se ut bör beslutas efter diskussion inom projektrådet. En stärkt marknad för fordonsgas och gasfordon, med betoning på tunga fordon Utsläppen från de tunga transporterna har ökat de senaste åren och en av de stora utmaningarna för transportsektorns klimatomställning är att minska dessa utsläpp. Volvo och Scania, två världsledande lastbilstillverkare, är medlemmar hos Energigas Sverige vilket är betydelsefullt i vårt arbete med att minska klimatpåverkan från inrikes tunga transporter. Genom ett ökat fokus på tunga fordon kan fordonsgasmarknaden stärkas genom att stora volymer används inom denna transportsektor. Energigas Sverige ingår redan som projektpartner i EUprojektet LNG Blue Corridor, som syftar till att få på plats regelverk och infrastruktur för flytande metan (LNG/LBG) samt att öka antalet tankstationer och få ut fordon på marknaden. En ny etapp av projektet planeras till år 2014 och En nationell miljölastbilsdefinition, precis som miljöbilsdefinitionen, finns inte idag. En sådan definition skulle kunna ge en ökad tydlighet vid offentliga upphandlingar och kunna gynna den svenska fordonsgasmarknaden. Mål och syfte Öka antalet tankstationer för flytande fordonsgas för att underlätta klimatanpassningen för den tunga transportsektorn genom att byta bränsle till fordonsgas. Medverka i arbetet med att införa en miljölastbilsdefinition för tunga lastbilar som går på förnyelsebart bränsle. 10

11 Genomförande Med ökade resurser kan vi ta en mer aktiv roll och bevaka de EU-projekt som pågår inom området. Ett utökat samarbete med den europeiska gasfordonsbranschorganisationen NGVA Europe kan ge positiva effekter för att få på plats styrmedel för tunga fordon. Arbetet i Sverige kommer att inriktas mot styrmedel och bidrag till framtagande av en miljölastbilsdefinition. I arbetet med framtagande av en miljölastbilsdefinition kommer påverkansarbete ske gentemot Näringsdepartementet och Trafikverket. Projektet möjliggör deltagande i det nationella nätverket Klimatneutrala Godstransporter på Väg (KNEG) där flera av våra medlemmar medverkar. I detta nätverk kommer vi att medverka i arbetet med att EU-direktivet om transportinfrastruktur kan implementeras i Sverige samt med de förslag till styrmedel för tunga fordon som presenteras i FFF-utredningen. Övrigt arbete som ingår i projektet är ökad kunskapsspridning till viktiga aktörer i Skåne men också i övriga Sverige (t.ex. kommuner, länstrafikbolag, upphandlare, beslutsfattare, entreprenörer) genom seminarier och personliga möten samt fördjupade studier kring olika bränslen som alternativ till diesel i tunga fordon. Det är viktigt att föra en dialog med länstrafikbolag, till exempel Skånetrafiken, gällande utvecklingen av marknaden för regionbussar som drivs med flytande gas. Ett annat stöd kan vara att tillhandahålla underlag för upphandlingar av biogasdrivna fordon som kan användas av dem som är intresserade av att genomföra en sådan upphandling för att gynna användningen av biogas. Projektet ska också bevaka möjliga projekt- och finansieringsmöjligheter där Region Skåne ytterligare kan agera för att stimulera utveckling av infrastruktur för tunga transporter och inköp av tunga transporter. 11

Gasmarknadens utveckling. Anders Mathiasson 25 september 2014

Gasmarknadens utveckling. Anders Mathiasson 25 september 2014 Gasmarknadens utveckling Anders Mathiasson 25 september 2014 Grön gas 2050 - en vision om energigasernas bidrag till Sveriges klimatmål, omställning och tillväxt 50 TWh förnybar gasproduktion till 2050

Läs mer

LNG och LBG i Sverige - en översikt

LNG och LBG i Sverige - en översikt LNG och LBG i Sverige - en översikt LNG och LBG för en hållbar energiomställning i Sverige. Onsdagen den 26 mars 2014. Michelle Ekman Mattias Hanson Henrik Dahlsson Översikt Vad är LNG och LBG? Produktegenskaper

Läs mer

Energigas Sverige branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas.

Energigas Sverige branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas. RAPPORT/kortversion Juli 2010 Stor potential för biogas i jordbruket Energigas Sverige branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas. 2 Stor potential för jordbruken

Läs mer

Gasbilar är miljöbilar det måste synas i bonus-malus-systemet

Gasbilar är miljöbilar det måste synas i bonus-malus-systemet Stockholm den 2016-03-21 Gasbilar är miljöbilar det måste synas i bonus-malus-systemet Den pågående utredningen om bonus-malus riskerar att utformas så att endast elbilar och laddhybrider främjas med bonus.

Läs mer

Hva må til for att vi skal lykkes svenska exempel. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Oslo, 20 november 2012

Hva må til for att vi skal lykkes svenska exempel. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Oslo, 20 november 2012 Hva må til for att vi skal lykkes svenska exempel Anders Mathiasson, Energigas Sverige Oslo, 20 november 2012 Fem sektioner arbetar för ökad energigasanvändning Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG

Läs mer

Bli medlem i Energigas Sverige!

Bli medlem i Energigas Sverige! Bli medlem i Energigas Sverige! Bli medlem i Energigas Sverige Energigas Sverige är en medlemsfinansierad branschorganisation med en hundraårig historia av att utveckla den svenska gasmarknaden. Utifrån

Läs mer

Fordonsgas i AC/BD. Strategiska överväganden

Fordonsgas i AC/BD. Strategiska överväganden Fordonsgas i AC/BD Strategiska överväganden Färdplan Biogas AC/BD Mål med projektet En förankrad färdplan för biogas i Norr- och Västerbotten. Tydligt vilka samhällsvinster biogasen ger. Etablera samverkan

Läs mer

Växande gasmarknad gör Sverige grönare. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Trelleborg 6 mars 2012

Växande gasmarknad gör Sverige grönare. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Trelleborg 6 mars 2012 Växande gasmarknad gör Sverige grönare Anders Mathiasson, Energigas Sverige Trelleborg 6 mars 2012 Fem sektioner arbetar för ökad energigasanvändning Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG Vätgas Anders

Läs mer

Klimatkommunernas synpunkter till Strategi fo r omsta llning av transportsektorn till fossilfrihet

Klimatkommunernas synpunkter till Strategi fo r omsta llning av transportsektorn till fossilfrihet s synpunkter till Strategi fo r omsta llning av transportsektorn till fossilfrihet Sammanfattning av synpunkter s medlemmar arbetar strategiskt för att minska klimatpåverkan från transporter med ambitiösa

Läs mer

Biogasens roll som fordonsbränsle. SYSAV-dagen 2014 05 09 Anders Mathiasson Energigas Sverige

Biogasens roll som fordonsbränsle. SYSAV-dagen 2014 05 09 Anders Mathiasson Energigas Sverige Biogasens roll som fordonsbränsle SYSAV-dagen 2014 05 09 Anders Mathiasson Energigas Sverige Fordonsgas i Sverige Det finns 152 publika tankstationer, april 2014 Anders Mathiasson, Energigas Sverige 2014-05-14

Läs mer

Biogas Väst Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 - vad pågår och vad är på gång?

Biogas Väst Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 - vad pågår och vad är på gång? Biogas Väst Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 - vad pågår och vad är på gång? Petter Kjellgren, projektledare Biogas Väst, Västra Götalandsregionen Inspirationsseminarium 2014-11-19

Läs mer

Energigaserna har en viktig roll i omställningen. Gävle-Dala Drivmedelskonvent, Borlänge Fredagen den 21 mars, 2104

Energigaserna har en viktig roll i omställningen. Gävle-Dala Drivmedelskonvent, Borlänge Fredagen den 21 mars, 2104 Energigaserna har en viktig roll i omställningen Gävle-Dala Drivmedelskonvent, Borlänge Fredagen den 21 mars, 2104 Grön gas 2050 - en vision om energigasernas bidrag till Sveriges klimatmål, omställning

Läs mer

Biogas. Klimatcertifikat för biodrivmedel Helena Gyrulf Piteå, 13 november 2013

Biogas. Klimatcertifikat för biodrivmedel Helena Gyrulf Piteå, 13 november 2013 Biogas Klimatcertifikat för biodrivmedel Helena Gyrulf Piteå, 13 november 2013 Dagens presentation Biogasläget idag Produktion och användning av biogas år 2012 Biogas som fordonasgas Hur ser marknaden

Läs mer

Biogasens utveckling och framtid. Jönköping 20 november Anders Mathiasson Vd, Energigas Sverige

Biogasens utveckling och framtid. Jönköping 20 november Anders Mathiasson Vd, Energigas Sverige Biogasens utveckling och framtid Jönköping 20 november Anders Mathiasson Vd, Energigas Sverige Biogasutvecklingen i Sverige Långsam men säker volymutveckling i flera år Kretslopps och avfallstanken driver

Läs mer

Analys av Plattformens funktion

Analys av Plattformens funktion Analys av Plattformens funktion Bilaga 3: Plattform för hållbar stadsutveckling årsrapport för 2015 Författarna ansvarar för innehållet i rapporten. Plattformen har inte tagit ställning till de rekommendationer

Läs mer

Hur mår biogasen? Tack, på bättringsvägen, efter viss tids huvudvärk

Hur mår biogasen? Tack, på bättringsvägen, efter viss tids huvudvärk Hur mår biogasen? Tack, på bättringsvägen, efter viss tids huvudvärk Göran Värmby, Värmby Consulting, f d projektledare och ordförande i Biogas Väst - Hur ser det ut i Sverige? Nationell Biogasstrategi

Läs mer

Projekt Intensifierat nationellt biogasarbete, del 2

Projekt Intensifierat nationellt biogasarbete, del 2 Projekt Intensifierat nationellt biogasarbete, del 2 Biogasen en fantastisk resurs En ökad produktion och användning av biogas är inte ett mål i sig utan ett medel för att minska utsläppen av växthusgaser

Läs mer

Fossilfrihet på väg biogas i transportsektorn. Presentation för Gasmarknadsrådet Göteborg, torsdagen den 6 mars 2014

Fossilfrihet på väg biogas i transportsektorn. Presentation för Gasmarknadsrådet Göteborg, torsdagen den 6 mars 2014 Fossilfrihet på väg biogas i transportsektorn Presentation för Gasmarknadsrådet Göteborg, torsdagen den 6 mars 2014 Upplägg Bakgrund Inriktning Utgångsläget för energigaserna Vårt arbete Åtgärdspotentialer

Läs mer

Biogas i Sverige idag. Helena Gyrulf VA-mässan, Elmia, 2 oktober 2014 helena.gyrulf@energigas.se

Biogas i Sverige idag. Helena Gyrulf VA-mässan, Elmia, 2 oktober 2014 helena.gyrulf@energigas.se Biogas i Sverige idag Helena Gyrulf VA-mässan, Elmia, 2 oktober 2014 helena.gyrulf@energigas.se Presentationen i korthet Om Energigas Sverige Produktion och användning av biogas 2013 Prognos Vad är på

Läs mer

Att distribuera biogas effektivt i en storstadsregion

Att distribuera biogas effektivt i en storstadsregion Att distribuera biogas effektivt i en storstadsregion Mathias Edstedt, chef Gasförsörjning och Strategisk utveckling Stockholm Gas AB 1 Vad är Stockholm Gas AB? Anor sedan 1853 Helägt dotterbolag till

Läs mer

Växande marknader för LNG i norra Europa

Växande marknader för LNG i norra Europa R A P P O R T/ KO R T V E R S I O N FOTO: AGA O k to b e r 2 12 Växande marknader för LNG i norra Europa Energigas Sverige branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och

Läs mer

Vilka styrmedel finns idag och får vi de styrmedel vi behöver? Maria Malmkvist,

Vilka styrmedel finns idag och får vi de styrmedel vi behöver? Maria Malmkvist, Vilka styrmedel finns idag och får vi de styrmedel vi behöver? Maria Malmkvist, 2017-06-13 Grön gas 2050 - en vision om energigasernas bidrag till Sveriges klimatmål, omställning och tillväxt Klimatneutral

Läs mer

Biogasstrategi Uppföljning av mål och handlingsplan 2016-04-01

Biogasstrategi  Uppföljning av mål och handlingsplan 2016-04-01 Biogasstrategi Uppföljning av mål och handlingsplan 2016-04-01-1 - MÅL ANVÄNDNING Biogasproduktionen ska i första hand användas som fordonsgas. År 2020 ska 80 GWh/år lokalt producerad fordonsgas säljas.

Läs mer

GASKLART. Hur kan vi få smartare energisystem i Sverige? INFRASTRUKTUR FÖR RENARE, EFFEKTIVARE & SMARTARE ENERGI

GASKLART. Hur kan vi få smartare energisystem i Sverige? INFRASTRUKTUR FÖR RENARE, EFFEKTIVARE & SMARTARE ENERGI GASKLART Hur kan vi få smartare energisystem i Sverige? INFRASTRUKTUR FÖR RENARE, EFFEKTIVARE & SMARTARE ENERGI Utmaningen Behovet av smartare energisystem Vi står inför en stor utmaning: att ställa om

Läs mer

Biogas som drivmedel. Strategi och handlingsplan för införande av biogas som drivmedel i Gotlands kommun

Biogas som drivmedel. Strategi och handlingsplan för införande av biogas som drivmedel i Gotlands kommun Biogas som drivmedel Strategi och handlingsplan för införande av biogas som drivmedel i Gotlands kommun fastställd av Kommunstyrelsen 26 februari 2009 Regional strategi för införande av biogas på Gotland

Läs mer

Biogas i Sverige. Helena Gyrulf, Energigas Sverige Värmeforskdagen 27 jan 2011

Biogas i Sverige. Helena Gyrulf, Energigas Sverige Värmeforskdagen 27 jan 2011 Biogas i Sverige Helena Gyrulf, Energigas Sverige Värmeforskdagen 27 jan 2011 Energigas Sverige En medlemsfinansierad branschorganisation som arbetar för en ökad användning av energigaser. Biogas, Fordonsgas,

Läs mer

Energigaser bra för både jobb och miljö

Energigaser bra för både jobb och miljö Energigaser bra för både jobb och miljö Energitillförsel Sverige 2008 (612 TWh) 2 Biobränslen 183 123 Vattenkraft Naturgas 68 Olja Kol Värmepumpar Kärnkraft Vindkraft 5 27 194 10 Energitillförsel i Sverige

Läs mer

BIOGAS VÄSTS NÄTVERKSTRÄFF 28 AUGUSTI 2012

BIOGAS VÄSTS NÄTVERKSTRÄFF 28 AUGUSTI 2012 S NÄTVERKSTRÄFF 28 AUGUSTI 2012 Dagens program 9.30 På gång inom Biogas Väst halvtidsrapport Hanna Jönsson, Biogas Väst 10.10 Vad händer egentligen i förgasningsprojektet GoBiGas? Åsa Burman, projektchef/vd

Läs mer

GÄVLE-DALA DRIVMEDELSKONVENT 2014

GÄVLE-DALA DRIVMEDELSKONVENT 2014 GÄVLE-DALA DRIVMEDELSKONVENT 2014 20 21 mars Galaxen i Borlänge Ytterligare ett steg mot en fossiloberoende fordonsflotta 2030 Intressanta föreläsningar Ett helt tält med Miljöfordon: biogas- vätgas- och

Läs mer

Udviklingen av gas til transport i Sverige nu och i fremtiden. Gastekniske Dage 2014 05 15 Anders Mathiasson Energigas Sverige

Udviklingen av gas til transport i Sverige nu och i fremtiden. Gastekniske Dage 2014 05 15 Anders Mathiasson Energigas Sverige Udviklingen av gas til transport i Sverige nu och i fremtiden Gastekniske Dage 2014 05 15 Anders Mathiasson Energigas Sverige Energigas Sverige samlar branschen 180 medlemmar Naturgas/LNG, biogas/lbg,

Läs mer

Projektnamn: Förstudie för regional utveckling av infrastruktur för biogas

Projektnamn: Förstudie för regional utveckling av infrastruktur för biogas Projektnamn: Förstudie för regional utveckling av infrastruktur för biogas Programområde: Östra Mellansverige Ärende ID: 20200663 Sammanfattande beskrivning Projektet ska kartlägga nya tekniska och ekonomiska

Läs mer

Biogas till tung trafik. Hans Johansson FordonsGas Sverige AB

Biogas till tung trafik. Hans Johansson FordonsGas Sverige AB Biogas till tung trafik Hans Johansson FordonsGas Sverige AB FordonsGas Sverige AB Bildades: 1998 Antal anställda: 33 stycken Ägare: Air Liquide 42 CNG-stationer 2 BiGreen (LBG) stationer 4 bussdepåer

Läs mer

Remissvar Utredningen om fossilfri fordonstrafik Fossilfrihet på väg (SOU 2013:84)

Remissvar Utredningen om fossilfri fordonstrafik Fossilfrihet på väg (SOU 2013:84) Datum Diarienummer Registraturen 2014-05-16 1.3.1-2014-00659 Näringsdepartementet Remissvar Utredningen om fossilfri fordonstrafik Fossilfrihet på väg (SOU 2013:84) Tillväxtverket arbetar för att stärka

Läs mer

Biogas i Sverige. Stefan Dahlgren Gasföreningen och Biogasföreningen. 14 april 2009

Biogas i Sverige. Stefan Dahlgren Gasföreningen och Biogasföreningen. 14 april 2009 Biogas i Sverige Stefan Dahlgren Gasföreningen och Biogasföreningen 14 april 2009 Användningsområden för biogas Biogas från vattenslam, gödsel, avfall blir el, värme och drivmedel Gas i kraftvärme har

Läs mer

Kommittédirektiv. Utredning om tredjepartstillträde till fjärrvärmenäten. Dir. 2009:5. Beslut vid regeringssammanträde den 22 januari 2009

Kommittédirektiv. Utredning om tredjepartstillträde till fjärrvärmenäten. Dir. 2009:5. Beslut vid regeringssammanträde den 22 januari 2009 Kommittédirektiv Utredning om tredjepartstillträde till fjärrvärmenäten Dir. 2009:5 Beslut vid regeringssammanträde den 22 januari 2009 Sammanfattning av uppdraget En utredare ska närmare analysera förutsättningarna

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. smart energi. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. smart energi. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. smart energi. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. EN AV VÅR TIDS STÖRSTA UTMANINGAR För att bromsa växthuseffekten och klimatförändringarna krävs omfattande

Läs mer

Utbyggnad av infrastruktur för flytande natur- och biogas

Utbyggnad av infrastruktur för flytande natur- och biogas R A P P O R T/ KO R T V E R S I O N N O V E M B E R 2 11 Utbyggnad av infrastruktur för flytande natur- och biogas Energigas Sverige branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas

Läs mer

Biogas behöver långsiktiga och hållbara spelregler. Helena Gyrulf Skellefteå, 29 april 2014 helena.gyrulf@energigas.se

Biogas behöver långsiktiga och hållbara spelregler. Helena Gyrulf Skellefteå, 29 april 2014 helena.gyrulf@energigas.se Biogas behöver långsiktiga och hållbara spelregler Helena Gyrulf Skellefteå, 29 april 2014 helena.gyrulf@energigas.se Dagens presentation Biogasläget i Sverige idag Produktion och användning av biogas

Läs mer

Biogasutvecklingen i Sverige Behov av politiska styrmedel. Leif Holmberg Ett år med färdplanen, 24 november 2011

Biogasutvecklingen i Sverige Behov av politiska styrmedel. Leif Holmberg Ett år med färdplanen, 24 november 2011 Biogasutvecklingen i Sverige Behov av politiska styrmedel Leif Holmberg Ett år med färdplanen, 24 november 2011 Energigas Sverige Leif Holmberg, Energigas Sverige 2 Hållbar och långsiktig energipolitik

Läs mer

Biogastinget 3 december 2014 Lars Holmquist Göteborg Energi

Biogastinget 3 december 2014 Lars Holmquist Göteborg Energi Biogastinget 3 december 2014 Lars Holmquist Göteborg Energi Biogas - en väg till det hållbara transportsamhället 60 TWh 10 TWh FFF-utredningens syn på biodrivmedlens roll För att nå 80 % reduktion av klimatutsläppen

Läs mer

PM Konsekvensanalys för tillämpning av gröngasprincipen för flytande metan

PM Konsekvensanalys för tillämpning av gröngasprincipen för flytande metan PM Konsekvensanalys för tillämpning av gröngasprincipen för flytande metan Tula Ekengren, Ecoplan AB Göteborg, december 214 Inledning Inom ramen för projektet Intensifierat nationellt biogasarbete har

Läs mer

Klimatcertifikat för fordonsbränsle

Klimatcertifikat för fordonsbränsle Klimatcertifikat för fordonsbränsle en idéskiss Nils Andersson Nilsan Energikonsult AB www.nilsan.se I samarbete med Energigas Sverige Nilsan Energikonsult AB 17 maj, 2013 Sid 1(10) Innehållsförteckning

Läs mer

Verksamhetsplan för Sveriges Hamnar 2014

Verksamhetsplan för Sveriges Hamnar 2014 Verksamhetsplan för Sveriges Hamnar 2014 Innehållsförteckning Inledning... 1 Sveriges Hamnars vision... 1 Verksamhetsidé... 2 Omvärldsförutsättningar... 2 Sveriges Hamnars förutsättningar... 2 Kortsiktiga

Läs mer

Projektplan. 1. Bakgrund. Projektnamn: Barnrättsarbete i Eslövs kommun. Projektägare: Elsa von Friesen. Projektledare: Sara Mattisson.

Projektplan. 1. Bakgrund. Projektnamn: Barnrättsarbete i Eslövs kommun. Projektägare: Elsa von Friesen. Projektledare: Sara Mattisson. Projektnamn: Barnrättsarbete i Eslövs kommun Projektägare: Elsa von Friesen Projektledare: Sara Mattisson Godkänt av: Datum för godkännande: Barn och unga är en prioriterad grupp i kommunens olika verksamheter.

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Reduktionsplikt en möjlig väg mot en fossiloberoende fordonsflotta. Sören Eriksson

Reduktionsplikt en möjlig väg mot en fossiloberoende fordonsflotta. Sören Eriksson Reduktionsplikt en möjlig väg mot en fossiloberoende fordonsflotta Sören Eriksson Preem Raffinering Export Marknad Står för 80 % av Sveriges raffineringskapacitet 30% av totala raffineringskapaciteten

Läs mer

LÄGESRAPPORT Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016. 16 okt 2014, Miljönämnden Hanna Jönsson, regionutvecklare biogas

LÄGESRAPPORT Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016. 16 okt 2014, Miljönämnden Hanna Jönsson, regionutvecklare biogas LÄGESRAPPORT Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 16 okt 2014, Miljönämnden Hanna Jönsson, regionutvecklare biogas Upplägg Nulägesbeskrivning Sverige och Västra Götaland Biogasprogrammet

Läs mer

Seminarium om elfordon och laddinfrastruktur 13 juni 2012

Seminarium om elfordon och laddinfrastruktur 13 juni 2012 Seminarium om elfordon och laddinfrastruktur 13 juni 2012 Handlingsplan för en fossiloberoende fordonsflotta år 2030 Henrik Wingfors Svensk Energi - Elbranschens samlade röst Innehåll Målet Scenarier och

Läs mer

4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige genom

4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige genom Partimotion Motion till riksdagen 2015/16:2249 av Jan Björklund m.fl. (FP) På väg mot ett fossilfritt Sverige Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att

Läs mer

Klimatkommunernas svar på Naturvårdsverkets remiss Underlag till en färdplan för ett Sverige utan klimatutsläpp 2050 (Rapport 6537)

Klimatkommunernas svar på Naturvårdsverkets remiss Underlag till en färdplan för ett Sverige utan klimatutsläpp 2050 (Rapport 6537) s svar på Naturvårdsverkets remiss Underlag till en färdplan för ett Sverige utan klimatutsläpp 2050 (Rapport 6537) Sammanfattning av s synpunkter instämmer i att omfattande åtgärder och omställningar

Läs mer

Biogas Väst Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 Kort tillbakablick- vad pågår och vad är på gång?

Biogas Väst Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 Kort tillbakablick- vad pågår och vad är på gång? Biogas Väst Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 Kort tillbakablick- vad pågår och vad är på gång? Petter Kjellgren, Projektledare Biogas Väst, Västra Götalandsregionen Avstamp Jönköping

Läs mer

Definition av tunga miljöfordon och riktlinjer för alternativa drivmedel

Definition av tunga miljöfordon och riktlinjer för alternativa drivmedel MILJÖFÖRVALTNINGEN PLAN OCH MILJÖ TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 2008-013575-206 SID 1 (9) 2012-05-09 Handläggare: Lova André Nilsson Telefon: 08-508 28 940 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2012-05-22 p. 23 Definition

Läs mer

Förstudie för en regional strategi för fossilfria resor och transporter i Östergötland

Förstudie för en regional strategi för fossilfria resor och transporter i Östergötland Förstudie för en regional strategi för fossilfria resor och transporter i Östergötland Kontaktpersoner: Ylva Ek, Kickan Grimstedt och Maria Gungner Energikontoret Östra Götaland Gjuterigatan 1D 582 73

Läs mer

Biogasstrategin och biogasutlysningen

Biogasstrategin och biogasutlysningen Biogasstrategin och biogasutlysningen Energimyndighetens aktiviteter inom biogasområdet 2010 (och 2011) Kalle Svensson Handläggare Regeringens uppdrag Öka användningen av biogas Ta till vara sektorövergripande

Läs mer

Energigaserna självklara i det hållbara samhället

Energigaserna självklara i det hållbara samhället Vision 22 Energigaserna självklara i det hållbara samhället Energigas Sverige branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas. INNEHÅLL ÅR 211 Sveriges energiförsörjning

Läs mer

Full gas i Karlskoga Energigasernas utveckling. Anders Mathiasson Karlskoga, 14 juni 2013

Full gas i Karlskoga Energigasernas utveckling. Anders Mathiasson Karlskoga, 14 juni 2013 Full gas i Karlskoga Energigasernas utveckling Karlskoga, 14 juni 2013 Energigaser självklar del av det hållbara samhället Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG Vätgas Råvara industri Vardagsliv Fordonsbränsle

Läs mer

Kommittédirektiv. En nationell miljömålssamordnare för näringslivet. Dir. 2014:105. Beslut vid regeringssammanträde den 26 juni 2014

Kommittédirektiv. En nationell miljömålssamordnare för näringslivet. Dir. 2014:105. Beslut vid regeringssammanträde den 26 juni 2014 Kommittédirektiv En nationell miljömålssamordnare för näringslivet Dir. 2014:105 Beslut vid regeringssammanträde den 26 juni 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska i rollen som nationell miljömålssamordnare

Läs mer

Finansdepartementets promemoria Bensin- och. Bensin- och dieselkonsumtion i Sverige ekonometriska skattningar av priselasticiteter

Finansdepartementets promemoria Bensin- och. Bensin- och dieselkonsumtion i Sverige ekonometriska skattningar av priselasticiteter PM 2013: RVI (Dnr 315-498/2013) Energimyndighetens rapport Implementering av art i- kel 7 i energieffektiviseringsdirektivet Energimyndighetens beräkningar och förslag till kompletteringar Finansdepartementets

Läs mer

KORTVERSION. Trafikslagsövergripande. Strategi och handlingsplan för användning av ITS

KORTVERSION. Trafikslagsövergripande. Strategi och handlingsplan för användning av ITS KORTVERSION Trafikslagsövergripande Strategi och handlingsplan för användning av ITS 1 ITS kan bidra till att lösa utmaningarna i transportsystemet Effektiva och robusta transportsystem är en förutsättning

Läs mer

Varför ska man bygga regionala gasnät? Per Elfvin, E.ON Gas

Varför ska man bygga regionala gasnät? Per Elfvin, E.ON Gas Varför ska man bygga regionala gasnät? Per Elfvin, E.ON Gas Gasnät för regional utveckling och stärkt konkurrenskraft i en hållbar framtid Vilka? är vi. Swedegas AB Äger, driver och underhåller det svenska

Läs mer

Kommunikationsplan Wastetofuel

Kommunikationsplan Wastetofuel Kommunikationsplan Wastetofuel 2 Näringsliv, organisationer och myndigheter står inför två av de största utmaningarna i mänsklighetens historia att hitta alternativ till oljebaserat bränsle och att stoppa

Läs mer

Gas i södra Sverige Mattias Hennius

Gas i södra Sverige Mattias Hennius Gas i södra Sverige Mattias Hennius E.ONs affärsidé är att producera, distribuera och sälja energi Ta tillvara klimatsmarta investeringar Vatten- och kärnkraft Fermentering ger biogas drivmedel för fordon

Läs mer

ÖSTERSJÖINITIATIVET AVSIKTSFÖRKLARING HANDLINGSPLAN OM PARTERNA. Kalmar sunds kommissionen

ÖSTERSJÖINITIATIVET AVSIKTSFÖRKLARING HANDLINGSPLAN OM PARTERNA. Kalmar sunds kommissionen ÖSTERSJÖINITIATIVET AVSIKTSFÖRKLARING HANDLINGSPLAN OM PARTERNA Kalmar sunds kommissionen VISBY 2 JULI 2012 AVSIKTSFÖRKL ARING ÖSTERSJÖINITIATIVET GEMENSAM AVSIKTSFÖRKLARING OM ÖSTERSJÖSAMVERKAN MELLAN

Läs mer

Britt Karlsson Green Region Skåne Strateg Hållbara transporter. Den stora omställningen - 2 mars 2016 4 år till fossilfritt 2020 Hur ser läget ut?

Britt Karlsson Green Region Skåne Strateg Hållbara transporter. Den stora omställningen - 2 mars 2016 4 år till fossilfritt 2020 Hur ser läget ut? Britt Karlsson Green Region Skåne Strateg Hållbara transporter Den stora omställningen - 2 mars 2016 4 år till fossilfritt 2020 Hur ser läget ut? Utmaningen 100% fossilbränslefritt Skåne 2020 Ingen fossil

Läs mer

UVKs projektmodell Lokalförsörjning Projektdirektiv 2014-03-27 Britt Lexander Version 4

UVKs projektmodell Lokalförsörjning Projektdirektiv 2014-03-27 Britt Lexander Version 4 1(7) Projektnamn: Lokalförsörjning Projektledare: Britt Lexander, fastighetschef Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen är fastställd (styrgrupp, projektgrupp, eventuell referensgrupp)

Läs mer

Power to gas Karin Byman, ÅF 2014-10-23

Power to gas Karin Byman, ÅF 2014-10-23 Power to gas Karin Byman, ÅF 2014-10-23 Vad är power to gas? Integrerar energisystemen till Ett smart energisystem! ELSYSTEM - ELINFRASTRUKTUR Billig el BIOMASSA Elektrolys Rötning / Förgasning Gas O2

Läs mer

Regionalt gasnät i Bergslagen integrerar det förnybara

Regionalt gasnät i Bergslagen integrerar det förnybara Regionalt gasnät i Bergslagen integrerar det förnybara Gävle-Dala Drivmedelskonvent 20 mars 2014 Caroline Steinwig Swedegas en nyckelspelare på svensk gasmarknad Investerar i infrastruktur för gas Äger,

Läs mer

Bilaga 16. Branschgemensamt miljöprogram

Bilaga 16. Branschgemensamt miljöprogram Bilaga 16. Branschgemensamt miljöprogram AVTALSPROCESSEN Beslutad av branschorganisationerna Juni 010 Innehåll 1 Inledning... 4 Struktur... 5 Kollektivtrafikens miljöpåverkan... 6 4 Miljöpolicy... 8 5

Läs mer

Policy för internationellt arbete

Policy för internationellt arbete 1/7 Beslutad: Kommunfullmäktige 2014-11-03 121 Gäller fr o m: 2014-11-03 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2014:368-003 Ersätter: EU-strategi för Strängnäs kommun, 2011-04-26, 126 Ansvarig: Stabsavdelningen

Läs mer

Biogas en nationell angelägenhet. Lena Berglund Kommunikationsansvarig

Biogas en nationell angelägenhet. Lena Berglund Kommunikationsansvarig Biogas en nationell angelägenhet Lena Berglund Kommunikationsansvarig Energigaser självklar del av det hållbara samhället Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG Vätgas Råvara industri Vardagsliv Kraftvärme

Läs mer

Processledning Ätradalsklustret produktionspriser och processförslag

Processledning Ätradalsklustret produktionspriser och processförslag Slutrapport Processledning Ätradalsklustret produktionspriser och processförslag Karin Eliasson Energirådgivare Rådgivarna Sjuhärad Box 5007 514 05 Länghem Direkt & mobil: 0325-618 612 SMS: 0708-290483

Läs mer

Testbäddar inom hälsooch sjukvård och äldreomsorg 2013

Testbäddar inom hälsooch sjukvård och äldreomsorg 2013 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2013-02-22 2012-00657 Testbäddar inom hälsooch sjukvård och äldreomsorg 2013 Stärkt konkurrenskraft hos företag samt ökad innovationskraft inom hälso- och sjukvård och

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi Internationell strategi 1 Inledning Den globaliseringsprocess världen genomgår gör Sverige och Skellefteå allt mer beroende av omvärlden och dess utveckling. Eftersom Skellefteå kommun är en del av en

Läs mer

Ansökan klimatinvesteringsstöd

Ansökan klimatinvesteringsstöd Från: stefan.hermansson@hermi.se Skickat: den 16 september 2015 00:45 Till: Drewes, Ola Ämne: ANSÖKAN OM KLIMATINVESTERINGSSTÖD Bifogade filer: 05 LOK lokal biogasmack Ljungby_20150915_Bilaga1.pdf; ansokankis_2015-09-15_d67f4dec.xml

Läs mer

Klimat- och energistrategi för Tyresö kommun

Klimat- och energistrategi för Tyresö kommun Klimat- och energistrategi för Tyresö kommun 2010-2020 2010-06-09 Reviderad 2016-XX-XX 1 Förord Klimatfrågorna har under de senare åren hamnat i fokus i takt med att nya forskningsrapporter visar på ökande

Läs mer

Klimatsmarta och kostnadseffektiva transporter för elvägar. siemens.se/elvagar

Klimatsmarta och kostnadseffektiva transporter för elvägar. siemens.se/elvagar Klimatsmarta och kostnadseffektiva transporter för elvägar siemens.se/elvagar Utmaningen klimatutsläppen måste minska snabbt I denna broschyr beskrivs kortfattat förutsättningarna och möjligheterna för

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2016

Verksamhetsplan 2014-2016 Umeå kommun, Vännäs kommun, Västerbottens läns landsting, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen Verksamhetsplan 2014-2016 Budget 2014-2016 Antagen av styrelsen för samordningsförbundet 2013-11-29 Innehållsförteckning

Läs mer

Gasernas utveckling. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Vimmerby 21 november 2011

Gasernas utveckling. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Vimmerby 21 november 2011 Gasernas utveckling Anders Mathiasson, Energigas Sverige Vimmerby 21 november 2011 Fem sektioner arbetar för ökad energigasanvändning Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG Vätgas Anders Mathiasson

Läs mer

Energistrategi. Älvkarleby kommun

Energistrategi. Älvkarleby kommun Energistrategi Älvkarleby kommun Innehåll Energistrategi... 0 Inledning... 2 Syfte... 3 Fokusområden... 3 Mål... 3 Handlingsplan... 4 Kommunens personbilar ska år 2020 bestå av enbart miljöklassade bilar...

Läs mer

Styrmedel och stöd för fordonsgas

Styrmedel och stöd för fordonsgas Mats Håkansson Affärsutveckling AB Styrmedel och stöd för fordonsgas Vägledning och exempel Mats Håkansson Tel +46 40 49 65 00 Mobil +46 705 65 31 00 mh@affu.se www.affu.se Denna rapport är skriven med

Läs mer

Energigasläget i Sverige. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Helsingborg, 17 maj 2011

Energigasläget i Sverige. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Helsingborg, 17 maj 2011 Energigasläget i Sverige Anders Mathiasson, Energigas Sverige Helsingborg, 17 maj 2011 Energigas Sverige driver utvecklingen framåt Säkerhet och teknik Information och opinion Anders Mathiasson 2011-01-11

Läs mer

Biogaskunskaper på stan

Biogaskunskaper på stan Biogaskunskaper på stan - En studie om vad gemene man känner till om biogas Pontus Björkdahl, Mari Rosenkvist och Julia Borgudd 9 Sammanfattning Under 9 har Biogas Öst genomfört en undersökning där personer

Läs mer

I detta korta PM sammanfattas huvuddragen i de krav som ställs och som SKA uppfyllas för att ett projekt ska kunna få pengar.

I detta korta PM sammanfattas huvuddragen i de krav som ställs och som SKA uppfyllas för att ett projekt ska kunna få pengar. Vad krävs för att få pengar från ESF (EU:s socialfond) för projekt i Stockholmsregionen? - En genomgång av förutsättningar och krav som gäller på EU-, nationell- och regional nivå För alla som ska söka

Läs mer

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020.

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. 1 Inledning Regionförbundets uppdrag är att på olika sätt medverka till att regionen utvecklas så att fler människor

Läs mer

GASKLART. Hur kan vi få smartare energisystem i Sverige? INFRASTRUKTUR FÖR RENARE, EFFEKTIVARE & SMARTARE ENERGI

GASKLART. Hur kan vi få smartare energisystem i Sverige? INFRASTRUKTUR FÖR RENARE, EFFEKTIVARE & SMARTARE ENERGI GASKLART Hur kan vi få smartare energisystem i Sverige? INFRASTRUKTUR FÖR RENARE, EFFEKTIVARE & SMARTARE ENERGI Utmaningen Behovet av smartare energisystem Vi står inför en stor utmaning: att ställa om

Läs mer

Version 2005-09-12. Värmebehandlingscentrum ett samarbete mellan IVF, KIMAB och medlemsföretag. Medlemskap och programforskning

Version 2005-09-12. Värmebehandlingscentrum ett samarbete mellan IVF, KIMAB och medlemsföretag. Medlemskap och programforskning Version 2005-09-12 Värmebehandlingscentrum ett samarbete mellan IVF, KIMAB och medlemsföretag Medlemskap och programforskning Värmebehandlingscentrum för metalliska material (preliminär version) 1 INLEDNING

Läs mer

Konsekvenser för Sverige av EU-kommissionens förslag på klimat-och energipolitiskt ramverk

Konsekvenser för Sverige av EU-kommissionens förslag på klimat-och energipolitiskt ramverk PM Nr 24, 2014 Konsekvenser för Sverige av EU-kommissionens förslag på klimat-och energipolitiskt ramverk Miljöekonomiska enheten 2014-01-31 Konjunkturinstitutet Dnr 4.2-2-3-2014 Konsekvenser för Sverige

Läs mer

Handbok för fullmäktiges beredningar

Handbok för fullmäktiges beredningar Handbok för fullmäktiges beredningar Antaget av kommunfullmäktige 2014-08-27 162 Handbok för fullmäktiges beredningar Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se

Läs mer

GoBiGas Projektet Till vilken nytta för näringslivet? Carina Bergsten Produktägare Biogas Göteborg Energi AB

GoBiGas Projektet Till vilken nytta för näringslivet? Carina Bergsten Produktägare Biogas Göteborg Energi AB GoBiGas Projektet Till vilken nytta för näringslivet? Carina Bergsten Produktägare Biogas Göteborg Energi AB Vår vision. Göteborg Energi ska aktivt bidra till det hållbara Göteborgssamhället. innefattar

Läs mer

En ny reglering av värdepappersmarknaden 2006-03-03

En ny reglering av värdepappersmarknaden 2006-03-03 En ny reglering av värdepappersmarknaden 2006-03-03 INNEHÅLL MIFID 2 Bakgrund 2 Tidsplanen för MiFID 2 Finansinspektionens arbete med MiFID 3 Värdepappersföretagens arbete med MiFID 3 NYA TILLSTÅNDSPLIKTIGA

Läs mer

Ökad biogasproduktion ger Sverige ett grönt lyft

Ökad biogasproduktion ger Sverige ett grönt lyft Ökad biogasproduktion ger Sverige ett grönt lyft Biogasseminarium med Centerpartiet Fredagen den 30 mars 2012 Anders Mathiasson Energigas Sverige enar branschen 175 medlemmar Biogasseminarium med Energigas

Läs mer

ZERO VISION TOOL ZVT REF JIPs

ZERO VISION TOOL ZVT REF JIPs ZERO VISION TOOL ZVT REF JIPs 12-10-30 JIP Svenska Skeppshypoteks illustration av hur respektive Joint Industry Project (JIP) organiseras.. ställde sig Sveriges Redareförening (SRF), som första redareförening

Läs mer

Nytt program för energi och klimat i Örebro län Dialogträff 2, om mål och uppföljning

Nytt program för energi och klimat i Örebro län Dialogträff 2, om mål och uppföljning Nytt program för energi och klimat i Örebro län Dialogträff 2, om mål och uppföljning Projektet Nytt program för energi och klimat i Örebro län Samverkansprojekt mellan Länsstyrelsen i Örebro län och Energikontoret,

Läs mer

Aktuellt på biogasfronten. Anders Mathiasson Östersund, 17 september 2013

Aktuellt på biogasfronten. Anders Mathiasson Östersund, 17 september 2013 Aktuellt på biogasfronten Anders Mathiasson Östersund, 17 september 2013 Energigaser självklar del av det hållbara samhället Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG Vätgas Råvara industri Vardagsliv

Läs mer

Näringslivsprogram 2014-2015

Näringslivsprogram 2014-2015 Näringslivsprogram 2014-2015 Programmet har sin utgångspunkt i Måldokument med handlingsplaner 2014, fastställt av fullmäktige. I dokumentet anges bland annat inriktningsmål för att förbättra förutsättningarna

Läs mer

AVFALLSPLAN REMISSUTGÅVA. Lunds kommun 2016-2020

AVFALLSPLAN REMISSUTGÅVA. Lunds kommun 2016-2020 AVFALLSPLAN REMISSUTGÅVA Lunds kommun 2016-2020 FÖRORD... 3 AVFALLSPLANERING ÄR ETT GEMENSAMT ARBETE... 4 AVFALLSPLANENS FOKUSOMRÅDEN OCH MÅL TILL ÅR 2020... 5 FOKUSOMRÅDE 1 HÅLLBAR KONSUMTION FÖR MINSKADE

Läs mer

Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB

Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB Vårt datum 2007-05-30 Vår referens Leif Lundin Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB Innehållsförteckning 1 Mål och förutsättningar...2 1 Mål och förutsättningar...2 2 Organisation...2 2.1 Inledning...2

Läs mer

Vår vision. Det hållbara Göteborgssamhället. innefattar aktiviteter i hela Västsverige

Vår vision. Det hållbara Göteborgssamhället. innefattar aktiviteter i hela Västsverige Vår vision. Det hållbara Göteborgssamhället. innefattar aktiviteter i hela Västsverige Vår energigasvision: I framtiden säljer vi endast förnyelsebar gas Kapacitet Steg på vägen: År 2020 säljer vi mer

Läs mer

2 Underrättelseskyldigheten

2 Underrättelseskyldigheten M/Zarah Andersson 2010-12-21 2010/1655 RAPPORT Svenska Kraftnäts arbete som systemansvarig myndighet för naturgas 1 Inledning Enligt 3 förordningen (2007:1119) med instruktion för Affärsverket svenska

Läs mer

Sunt med gas i tankarna!

Sunt med gas i tankarna! Sunt med gas i tankarna! BIOGAS FORDONSGAS GASOL NATURGAS VÄTGAS Vi enar gasbranschen Gasföreningen är en medlemsfinansierad branschorganisation som verkar för en ökad användning av energigas. Föreningen

Läs mer