Gasinfrastruktur för transporter risk för fossil inlåsning?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gasinfrastruktur för transporter risk för fossil inlåsning?"

Transkript

1 Gasinfrastruktur för transporter risk för fossil inlåsning? I samarbete med Johan Benjaminsson Maj 2013 Gasefuels AB

2 Sida 2 av 19 Innehåll Gasinfrastruktur för transporter risk för fossil inlåsning? Inledning Infrastruktur Fordonsgas till transporter från fossilt till mestadels förnybart Gasinfrastruktur i Sverige Distribution av fordonsgas Biogaspotential Potential för ökad biogasproduktion Förgasningstekniken ökar biogasvolymen Power-to-gas förnybar el blir förnybar gas Gasinfrastruktur underlättar infasning av förnybara bränslen Inmatning av biogas på nätet Marknad och styrmedel Naturgasen utmanas av förnybar energi Klimatmål, grön efterfrågan och styrmedel Sammanfattning och diskussion...17 Bilaga 1

3 Sida 3 av 19 1 Inledning Det förekommer i klimat- och energidebatten ibland påståenden om att en utbyggnad av gasinfrastruktur leder till att beroendet av fossil naturgas ökar. Inlåsningseffekter påstås försvåra övergången till förnybara energislag. Det påstås även att biogaspotentialen är så liten att den endast kan ersätta en liten del av naturgasen 1. I direktivet till Utredningen om Fossilfri Fordonstrafik framgår att utredaren ska analysera i vilken grad handlingsalternativ och åtgärder ger en fastlåsning i vissa tekniker eller energibärare. 2 Därför finns skäl att belysa naturgasens roll i relation till biogasen inom fordonssektorn. Påståendet om fossil inlåsning kan granskas och ifrågasättas utifrån olika perspektiv, exempelvis: Infrastruktur: Gasinfrastrukturen är densamma för naturgas som för biogas. Molekylerna är desamma, även om de har fossilt respektive förnybart ursprung. Det finns därför inte direkta tekniska hinder för att ersätta naturgas med biogas i ledningsnätet. Transport av gas, i komprimerad eller flytande form, på lastbil är i dag ett kostnadseffektivt alternativ till rörbunden distribution. En effektiv distribution av gas består i dag främst av lokal och regional rördistribution, kompletterad med lastbilstransporter för att skapa ett större kundunderlag. Biogaspotential: Biogasproduktionen är i dag begränsad, men den stegvis ökade produktionen har gjort att fordonsgasen har gått från att vara helt fossil till att vara mestadels förnybar. Denna positiva utveckling kan fortsätta om den stora realiserbara biogaspotentialen förverkligas. Med rätt förutsättningar kan förgasningstekniken, som bland annat kan producera biogas från skogsavfall, få genomslag under kommande år. Då kan andelen biogas i hela transportsektorn öka ytterligare. Marknad och styrmedel: Offensiva klimatmål, och en tydlig grön kundefterfrågan, styr i dag aktörerna på såväl energi- som fordonsmarknaden. Att gradvis fasa ut fossila bränslen är ett övergripande mål för alla aktörer. Detta gäller naturligtvis också gasbranschen som inom Energigas Sveriges ram satt upp målet om en helt förnybar gasförsörjning till landtransporter år För att uppnå de förnybara målen räcker det inte bara med tydliga målsättningar från branschens sida. Utan långsiktiga styrmedel och signaler från politikens sida kan inte fossila bränslen ersättas med förnybara. Vi har sett det inom fjärrvärme- och kraftvärmesektorn. Det gäller i högsta grad också transportsektorn. Denna rapport Gasinfrastruktur för transporter risk för fossil inlåsning? kommer att diskutera perspektiven ovan och även ta upp frågan om fossil inlåsning i ett historiskt perspektiv 3. Begreppet gasinfrastruktur är i detta sammanhang ett samlingsnamn för olika former av transportering av gas, via rör eller flak på lastbil, och för tankning av fordon eller bunkring av fartyg. Inledningsvis beskrivs kort fordonsgasens utveckling i Sverige. Från att ha varit helt fossilt baserad i början av 1990-talet är den i dag mestadels förnybar. Därefter beskrivs infrastrukturen för fordonsgas och hur rördistribution och flaktransporter i dag samverkar för att tillsammans skapa effektiva system för distribution Kommittédirektiv Fossiloberoende fordonsflotta ett steg på vägen mot nettonollutsläpp av växthusgaser, Dir 2012:78. Läs mer på: 3 Se matris i bilaga 1.

4 GWh/år Sida 4 av 19 I följande avsnitt beskrivs biogaspotentialen. Nya studier visar att den realiserbara potentialen är betydligt större än vad som hittills redovisats av bland annat Energimyndigheten 4. Därefter beskrivs hur gasinfrastrukturen kan vara ett stöd för ökad produktion och avsättning av biogas. Avslutningsvis beskrivs den viktiga roll som offensiva klimatmål och en tydlig grön kundefterfrågan har för att öka andelen förnybara bränslen. Politikens långsiktiga styrmedel är i sammanhanget avgörande. Rapporten avslutas med en sammanfattning och diskussion. I matrisen i bilaga 1 ges en översiktlig bild av de centrala perspektiv som tas upp, med jämförelser över tid. 2 Infrastruktur 2.1 Fordonsgas till transporter från fossilt till mestadels förnybart Fordonsgas är samlingsnamnet för naturgas och biogas när det används som fordonsbränsle. Det har funnits på den svenska marknaden sedan tidigt 1990-tal. I början var fordonsgasen nästan helt fossilt baserad och användes främst i bussar. I takt med att biogasproduktionen har ökat har också den förnybara delen i fordonsgasmixen ökat till att i dag vara mestadels förnybar. Riksgenomsnittet för fordonsgasmixen är 60 procent biogas och 40 procent naturgas. Det finns dock lokala variationer där biogasdelen kan vara större. I Figur 1 visas utvecklingen av biogas och naturgas till transportsektorn. Leveranserna av naturgas och biogas har ökat för varje år, men sedan 2006 har andelen biogas varit större än naturgasdelen i fordonsgasmixen. Sammanlagt levererades år 2012 cirka 1,4 TWh fordonsgas, vilket kan jämföras med den totala energianvändningen för inrikes transporter på 92 TWh Biogas till fordon GWh/år Naturgas till fordon GWh/år Figur 1 Naturgas och biogas till transportsektorn Figur 2 på nästa sida visar en länsvis fördelning av fordonsgasanvändningen under Län med störst användning av biogas använder även mest naturgas. Oberoende av närheten till naturgasnätet ser de flesta regioner ut att ha en naturgasandel på procent i fordonsgasen. Det visar att närhet till rörbunden distribution inte är en avgörande faktor för att kunna försörja en lokal flotta med fordonsgas. 4 Se Förslag till en sektorsövergripande biogasstrategi. ER Slutrapport 2010:23:

5 Stockholms län Uppsala län Södermanlands län Östergötlands län Jönköpings län Kronobergs län Kalmar län Blekinge län Skåne län Hallands län Västra Götalands län Värmlands län Örebro län Västmanlands län Gävleborgs län Västernorrlands län Jämtlands län Västerbottens län Norrbottens län GWh/år Sida 5 av 19 Komplettering till rörbunden distribution med flaktransporter på lastbil är därmed en viktig pusselbit för att skapa effektiva system för distribution. På så sätt kan marknaden för biogas stärkas till att också omfatta områden som inte ligger i direkt anslutning till gasnät Naturgas GWh/år Biogas GWh/år Figur 2 Fördelning mellan naturgas och biogas i Sveriges län år 2012 Figur 1 och Figur 2 visar att användningen av naturgas i transportsektorn inte har lett till en fossil inlåsning. Naturgasen har, med rätt förutsättningar, underlättat en infasning av biogas. Avgörande för denna infasning har varit höga målsättningar på regional nivå att prioritera biogas till busstrafiken. Med tiden har den gasdrivna personbilsflottan ökat, vilket bidragit till stigande efterfrågan. I Region Skåne och Västra Götalandsregionen fanns tillgång till naturgas via transmissionsnätet. Men med tydliga mål 5 för ökad biogasproduktion har biogasandelen gradvis ökad i fordonsgasmixen. I Östergötland och Stockholm har situationen varit annorlunda. Här användes först endast biogas i fordonsgasmixen, men i tider av stark marknadstillväxt och sviktande produktion har naturgasen haft en viktig roll som backup och komplement för att garantera leveranssäkerhet. Naturgasen har därmed bidragit till att värna de marknader som biogasen byggt upp. Exemplen ovan visar att naturgasen och biogasen snarare samverkar än konkurrerar. De visar också att ambitiösa politiska mål, kombinerat med rätt styrmedel och många kunders tydliga gröna efterfrågan, är avgörande för att ersätta fossila bränslen med förnybara. 2.2 Gasinfrastruktur i Sverige Sverige får i dag sin naturgas från Danmark, via rörledning som sträcker sig från danska Dragör till Malmö och Trelleborg och vidare till Gnosjö och Stenungsund 6. Första delen färdigställdes 1985 och den senaste till Stenungsund färdigställdes På flera håll i landet finns lokala och regionala distributionsnät för gas, exempelvis Stockholm, Linköping, Norrköping, Trollhättan, Borås, Västerås, Örebro och Skellefteå. Dessa nät baseras främst på biogas, men naturgasen har i perioder haft en viktig roll som backup och komplement. Infrastrukturen används således för såväl biogas som naturgas. 5 Se exempelvis Region Skånes Färdplan för biogas: 6 Läs mer på:

6 Sida 6 av 19 Naturgas i flytande form (liquefied natural gas, LNG) transporteras också via fartyg från Norge till en importterminal i Nynäshamn. Fler terminaler byggs och planeras nu på olika platser i landet, som Lysekil, Göteborg, Gävle och Helsingborg. En produktionsanläggning för flytande biogas (liquefied biogas, LBG) har också nyligen satts i drift i Lidköping 7. Infasningen av LBG har i dag en viktig roll för att balansera den fossila LNG-delen i de moderna lastbilar som använder flytande metan som bränsle. En stor fördel för biogasanläggningar som matar in biogas till naturgasnätet är att gasnätet redan har en uppbyggd marknad för gas och således föreligger full avsättning för biogasen. Gasnätet bidrar till att storskaliga biogasanläggningar som GoBiGas (användning av skogsrester) och Jordberga (användning av energigrödor) kan byggas eftersom gasnätet utgör en garant för full avsättning året runt. Infrastrukturen och kundunderlaget som byggts upp med naturgas används här för att realisera biogasanläggningar i industriell skala. Detta är ett tydligt exempel som belyser hur en uppbyggnad av infrastruktur kan fungera som en marknadsutvecklare för biogas. Men marknadens efterfrågan styr. Här är ambitiösa regionala klimatmål avgörande, vilket styr Stockholms Lokaltrafiks krav på 100 procent biogas till bussarna och Region Skånes målsättning om att fordonsgasen endast ska utgöras av biogas till Distribution av fordonsgas Biogasanvändningen i transportsektorn är i dag störst där det även finns tillgång till infrastruktur för naturgas. Utvecklingen av effektiva metoder, med fartygs- och vägtransporter, för komprimerad och flytande biogas gör även att dagens distributionssystem i mångt och mycket liknar distribution av konventionella flytande drivmedel. Därmed är det möjligt att skapa en effektiv distribution av gas utan tillgång till rörledning. I Sverige finns nästan 200 gastankstationer som främst är fördelade i Mälardalen och söderut. Det finns exempel på direkt leverans från biogasanläggningar med lokala gasledningar eller via det nationella gasnätet. Lastbilstransporter är också ett konkurrenskraftigt alternativ till rördistribution. Kompositflaskor monterade på lastväxlarflak, eller flytande gas i tankbil, används i en allt större utsträckning. På senare år har distribution av trycksatt biogas i gasflaskor ökat. Biogas komprimeras då till flaskor som är monterade i en container, ett så kallat mobilt lastväxlarflak. Tidigare användes främst stålflaskor som är tunga vilket medförde att högst 6000 Nm 3 biogas kunde transporteras med lastbil. En utveckling av flaskor i kolfiber har möjliggjort att lastbilstransporter i dag kan forsla cirka Nm 3 biogas. En stor del av gastankstationerna i Östergötland, Västergötland, Småland, Blekinge och Stockholmsområdet förses på detta sätt med biogas. Detta har möjliggjort en utbyggnad av tankstationer utan investeringar i rörledningar. Figur 3 på nästa sida illustrerar hur tankstationen i Arlanda förses med gas från en biogasanläggning i Örebro via lastbilstransport. För att biogasanläggningen ska kunna garantera leveranser finns även en backup med LNG. Systemet har således möjlighet att förse Arlanda med antingen naturgas eller biogas, beroende på produktion och efterfrågan. 7 Läs mer på:

7 Sida 7 av 19 Biogasanläggning i Örebro Lastväxlarflak Kompressor Förångning LNG Tankstation Arlanda Figur 3 Distribution av biogas med lastbil till tankstationen på Arlanda Flytande metangas är ett effektivt distributionssystem. Genom att kondensera naturgas eller biogas till flytande form kan tre gånger så mycket gas transporteras med lastbil, jämfört med om gasen distribueras med lastväxlarflak vid 250 bar tryck. Tankstationer som förses med flytande gas finns exempelvis i Sundsvall, Upplands Väsby, Älvsjö och Eskilstuna. Vid Stigs Center i Göteborg kan fordon antingen tanka flytande gas eller förångad gas (se figur 4). Den flytande gasen kommer från en biogasanläggning i Lidköping där biogas kyls till -160 C och därefter distribueras med tankbil till Göteborg. En tankstation för LBG kan också förses med LNG från Nynäshamn eller Fredrikstad i Norge. I dag byggs även en LNG-terminal i Lysekil och nya terminaler planeras på flera andra orter. Ett system för LNG skapar på sikt möjlighet till att fasa in mer LBG och underlättar på så vis marknadsuppbyggande för LBG. Biogasanläggning i Lidköping Kondensering LBG LBG LBG LBG Förångning Tankstation vid Stigs Center i Göteborg Figur 4 Tankstation i Göteborg som förses med flytande biogas från Lidköping goteborgforstieuropa.5.29db df96b html

8 Sida 8 av 19 Det finns ett flertal lokala gasnät i Sverige. I exempelvis Linköping, Västerås och Stockholm har gasnäten dels försörjning av biogas från biogasanläggningar, dels en försörjning av naturgas genom förångning av LNG. Figur 5 visar en principskiss över Stockholm Gas fordonsgasnät som sträcker sig från Högdalen till Frihamnen. I Högdalen matas naturgas in och vid Frihamnen ansluts en gasledning med biogas från Käppalaverket. Biogas matas även in från Henriksdals reningsverk. Leveranser av LNG till Högdalen kommer från terminalen i Nynäshamn. En dekomprimeringsanläggning är också ansluten till gasnätet där biogas i mobila gaslager dockas in till nätet. På så vis kan nätet förses med biogas som producerats långt från gasnätet. De lokala gasnäten år således varken låsta till biogas eller naturgas, utan kan förses med den gas som efterfrågas. Biogas från Käppalaverket och Henriksdal Publika tankstationer och busstankstationer Anslutning av mobila gaslager från biogasanläggningar Förångning i Högdalen LNG Figur 5 Lokalt gasnät i Stockholm med distribution av biogas och naturgas 3 Biogaspotential 3.1 Potential för ökad biogasproduktion Ett argument som ibland framförs är att den begränsade biogaspotentialen riskerar att leda till en hög naturgasanvändning och därmed ett fossilt beroende. Flera koncept och tekniker som används i Sverige visar dock att det är möjligt att producera stora mängder biogas. Potentialstudier bekräftar också att biogasproduktionen kan, under rätt förutsättningar, öka betydligt i framtiden.

9 Sida 9 av 19 Teknikkonsultföretaget WSP har genomfört en potentialstudie, på uppdrag av Energigas Sverige, som visar att 22 TWh biogas kan produceras årligen år Därefter finns det möjlighet att producera ytterligare volymer om förgasningstekniken kommersialiseras. Utvecklingen ligger i linje med Energigas Sveriges vision om att all fordonsgas ska vara förnybar till år 2030 och att den årliga förnybara gasproduktionen ska uppgå till 50 TWh år Avgörande för att kunna realisera dessa volymer är emellertid politiska ambitioner. På samma sätt som etanol och RME fasas in som drivmedel med hjälp av kvotplikt och skattesubventioner, kan biogas ersätta naturgas under rätt förutsättningar. Under 2013 kommer två stora anläggningar att ge en ökad infasning av biogasvolymer till naturgasnätet. GoBiGas i Göteborg kommer att producera 160 GWh/år biogas av skogsrester och i Jordberga utanför Trelleborg kommer 110 GWh/år att produceras av energigrödor. EU ser tekniken som en framtidslösning och har beviljat GoBiGas 550 miljoner kronor i investeringsbidrag under förutsättning att en utbyggnad görs till 800 GWh/år biogas. Figur 6 Koncept för gårdsbiogasanläggningar med gemensam distribution och uppgraderingsanläggning 10 Enligt potentialstudier är den realistiska biogaspotentialen från gödsel och växtodlingsrester som halm och blast knappt 6 TWh/år. Infrastrukturen har en viktig roll även för den gårdsbaserade biogasproduktionen. Figur 6 visar en översikt över produktionskonceptet i Brålanda där fyra mindre gårdsbiogasanläggningar matar in biogas till ett gasnät. Gasledningen leder till en gemensam anläggning för uppgradering till fordonsgas och därifrån kan biogasen ledas till en lokal tankstation och till en flakfyllningsstation. Det unika med Brålandaprojektet är att gårdarna förbinds med ett gemensamt nät för distribution och att de samverkar kring uppgraderingen av biogas till fordonsgas, vilket är en förhållandevis dyr process jämfört med själva biogasproduktionen. 9 ab/pressrelease/view/biogasproduktionen-kan-mer-aen-tiodubblas ?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Subscription&utm_content=pressrelease 10 Karin Stenlund, Fyrbodals kommunalförbund

10 Sida 10 av 19 Liknande system där gårdsbiogasanläggningar förser lokala tankstationer finns på Gotland och i Falköping. En fortsatt utbyggnad av liknande koncept kan leda till att en större del av potentialen på 6 TWh/år kan förverkligas. På sikt skulle lokala gasnät kunna kopplas ihop till regionala gasnät och på så sätt förbättra försörjningen av fordonsgas. 3.2 Förgasningstekniken ökar biogasvolymen Sverige har mycket skog och den totala årliga tillväxten motsvarar 250 TWh biogas 11. Skogen har redan många viktiga industriella användningsområden men om exempelvis 4 procent av den årliga tillväxten används till biogas ger det en potential på 10 TWh/år. I Göteborg byggs i dag förgasningsanläggningen GoBiGas som ska producera biogas från träpellets för inmatning till naturgasnätet. Anläggningen driftsätts i november 2013 och Figur 7 visar pågående byggnation. GoBiGas demonstrerar att tekniken för att producera andra generationens biogas från skogsrester redan finns. Sveriges stora tillgångar på skogsbränsle gör att potentialen att produceras olika typer av biodrivmedel genom förgasning är stor. Figur 7 I Göteborg byggs idag Sveriges största biogasanläggning för produktion av biogas från träpellets 12 Den stora biogaspotentialen från skogsbränsle gör att fler aktörer har konkreta planer på att bygga liknande förgasningasanläggningar som i Göteborg. E.ON driver projektet Bio2G som planerar för 1,6 TWh biogasproduktion i antingen Landskrona eller Malmö och med rätt förutsättningar har detta projekt stora möjligheter att förverkligas Power-to-gas förnybar el blir förnybar gas El från förnybara källor som vind-, sol- och vågkraft skulle också kunna fungera som råvara till förnybar biogas. Konceptet innebär att vatten omvandlas till vätgas och syrgas i en elektrolysprocess. Genom att föra vätgas och koldioxid till en katalysator bildas metan. Källan till koldioxid kan exempelvis vara biogas, som normalt innehåller cirka 40 procent koldioxid. Verkningsgraden från el till biogas är drygt 50 procent, det vill säga från 2 KWh el erhålls 1 KWh biogas. Vid en utbyggnad av exempelvis vindkraft och solceller skulle denna el kunna omvandlas till biogas, speciellt under särskilt blåsiga eller soliga dagar. I Tyskland finns idag fem stycken pilotprojekt för Power to Gas. I exempelvis Werlte kommer cirka 25 GWh/år biogas att produceras från el och koldioxid från 11 Den svenska biogaspotentialen från inhemska restprodukter (2008), Linné et al

11 Sida 11 av 19 sommaren Det faktum att det redan i dag finns demonstrationsanläggningar för tekniken visar att potentialen för att producera biogas från el och koldioxid på sikt är mycket stor, vilket gör det möjligt att ersätta naturgasen inom transportsektorn. CO 2 Metanisering CH 4 H 2 El H 2 O Elektrolys O 2 Figur 8 Biogasproduktion från el och koldioxid 3.4 Gasinfrastruktur underlättar infasning av förnybara bränslen Den befintliga gasinfrastrukturen med distribution av flytande gas, i komprimerad form och i rörledning, kan på olika sätt bidra till att sammankoppla produktion och efterfrågan av biogas. LBG innehåller nästan lika mycket energi som etanol per liter. Det gör att även tunga fordon och fartyg kan få med sig tillräckligt mycket bränsle vid tankning. I dag pågår projektet BiMeTrucks där lastbilar från Volvo tankar LNG och LBG i Göteborg, Stockholm och Malmö. 15 En utbyggnad av detta koncept skulle kunna bidra till att tung trafik kan använda biogas som drivmedel. Höjda emissionskrav på sjöfarten driver även utvecklingen till att allt fler fartyg byggs för LNG-drift. Ett exempel är nybyggda Viking Grace, världens största passagerarfärja med LNG-drift som trafikerar sträckan Åbo Stockholm. Viking Grace bunkras med fartyget Seagas vid Stadsgårdskajen i Stockholm. 16 Detta öppnar upp för möjligheten att på sikt fasa in biogas, som komplement till naturgas. Figur 9 nedan visar hur LBG kan användas till både lastbilar och färjor. Distributionsformen är även lämplig för biogasanläggningar i industriell skala som är lokaliserade långt från fordonsgasmarknaden, exempelvis förgasningsasanläggningar som placeras i Norrland och

12 Sida 12 av 19 Kondensering LBG Lastbilar LBG Färjor LBG Förångning Tankstation för personbilar Figur 9 Flytande biogas till tung trafik, sjöfart och för långväga distribution till tankstationer En fortsatt utbyggnad av distribution av komprimerad gas med lastväxlarflak är ett flexibelt sätt att förse tankstationer med biogas från tillkommande biogasproduktionsanläggningar. Lastväxlarflaken kan fraktas direkt till tankstationer men även till lokala gasledningar där flera tankstationer är anslutna (se Figur 10 på nästa sida).

13 Sida 13 av 19 Lastväxlarflak Kompressor Tankstation Lokal gasledning Figur 10 Komprimerad biogas till tankstationer och lokala gasledningar Distributionssystemen för biogas och naturgas skulle kunna få en central roll för framställning av förnybara drivmedel, oavsett vilket biodrivmedel som marknaden efterfrågar. Tabell 1 visar överst energiutbytet av biodrivmedel från skogsrester vid förgasning till metan, metanol, DME och FT-diesel. Mest effektivt är produktion av metan medan flytande biodrivmedel har ett energiutbyte på omkring procent av den ursprungliga energin i skogsresten. Om metan används som råvara blir verkningsgraden för att konvertera metan till flytande drivmedel procent. Det betyder att om metan används som en mellanprodukt mellan skogsrester och flytande biodrivmedel blir energiutbytet procent. Den del som går bort i förluster kan till stor del användas som värme till fjärrvärmenät. En fördel med att använda metan som mellanprodukt är att många mindre lokala biogasanläggningar då kan fungera som råvaruproducenter till stora centrala produktionsanläggningar för metanol, DME eller FT-diesel. Tabell 1 Energiutbyte för drivmedel direkt från skogsrester eller via metan som mellanprodukt Metan (biogas) % Metanol % DME % FT-diesel % Skogsrester via förgasning till Metan till , Metan från skogsrester via gasnätet till BiodriV Biodrivmedel i Värmland (2012), Ekbom, Henriksson 18 Well-to-Wheels Analysis of Advanced Fuel/Vehicle Systems (2005), Brinkman, Wang, Weber, Darlington 19 Systemeffektivitet för alternativa drivmedel (2001), Ahlvik, Brandberg

14 Sida 14 av 19 Figur 11 visar hur systemet skulle kunna se ut i Sverige. Exempelvis GoBiGas i Göteborg producerar metan samtidigt som spillvärme avsätts till det lokala fjärrvärmenätet. Metanen distribueras därefter via gasnätet till en anläggning för produktion av DME, metanol eller FT-diesel. Vid anläggningen för flytande drivmedel bildas spillvärme som avsätts till fjärrvärmenätet. På detta sätt erhålls en effektiv användning av spillvärme. Produktionen av flytande biodrivmedel kan även göras storskalig, samtidigt som flera olika typer av biogasanläggningar levererar metan som råvara till flytande drivmedel via gasnätet. Gastankstation CO2 Produktion av DME/Metanol/FTdiesel Fjärrvärmenät Metanisering H2 Flytande drivmedel El H2O Elektrolys O2 Förgasningsanläggning GoBiGas Fjärrvärmenät Rötning av biogas Uppgradering till naturgaskvalitet Figur 11 Gasnätet kan användas för att samla in metan till storskaliga biodieselanläggningar 3.5 Inmatning av biogas på nätet I dag matas sammanlagt 190 GWh biogas in från åtta produktionsanläggningar i Skåne, Halland och Västergötland. Figur 12 visar hur gasen därefter distribueras ut till tankstationer. Genom att tillämpa gröngasprincipen säljs biogasen vid ett fyrtiotal tankstationer som ligger utmed gasnätet. Gröngasprincipen fungerar på samma sätt som grön el. Det innebär att det inte måste finnas en fysisk koppling mellan en biogasanläggning och en tankstation, utan lika mycket biogas som matas in kan säljas vid tankstationer utmed gasnätet. Gröngasprincipens framtida tillämpning, så att den exempelvis även omfattar flytande metan, är viktig för att biogasmarknaden ska kunna utvecklas och att kundernas gröna efterfrågan ska kunna mötas.

15 Sida 15 av 19 Cirka 40 gastankstationer Naturgasnät 190 GWh biogas år inmatningsplatser Rötning av biogas Uppgradering till naturgaskvalitet Figur 12 Distribution av biogas till tankstationer via naturgasnätet Det finns också skäl att studera hur andra länder, där naturgasanvändningen är betydligt högre än i Sverige, har ökad inmatningen av biogas i gasnätet. Med riktade incitament till el- och värmeproduktion från biogas har Tyskland i dag en biogasproduktion om 60 TWh/år varav 5 TWh matas in till naturgasnätet. Som jämförelse har Sverige endast 0,2 TWh inmatning (se Tabell 2). Tysklands biogasproduktion motsvarar 65 procent av Sveriges totala energianvändning för inhemska transporter. En viktig skillnad är emellertid att mer än hälften av all biogas i Sverige används för transporter, medan Tysklands biogas nästan uteslutande används för kraftvärmeproduktion. Den tyska biogasproduktionen visar både att biogaspotentialen är stor med rätt ekonomiska förutsättningar samt att den befintliga naturgasanvändningen inte inneburit ett hinder för biogas. Tabell 2 Biogas och naturgas i Sverige jämfört med Tyskland Sverige TWh/år Tyskland TWh/år Biogasproduktion 1, Inmatning av biogas till 0, naturgasnätet 22 Naturgasanvändning 13, Produktion och användning av biogas år 2011, ES 2012:08 21 Fachverband Biogas e.v. Omräknat från en elproduktion om 22,63 TWh från biogas år Produktion och användning av biogas år 2011, ES 2012:08 23 Branchenbarometer Biomethan. Daten, Fakten und Trends zur Biogaseinspeisung (2012). Deutsche Energie- Agentur File:Gross_inland_consumption,_2011,_in_million_toe_(GCV).png&filetimestamp= (omräkning från 0,7 kg = 10 kwh)

16 kr/kwh el Sida 16 av 19 4 Marknad och styrmedel 4.1 Naturgasen utmanas av förnybar energi För att bredda diskussionen om fossil inlåsning finns det skäl att beskriva hur naturgasen har utmanats av förnybara energislag inom andra energisektorer. Införandet av bland annat elcertifikat och klimatskatter har gjort att biobränsleeldade kraftvärmeverk har kunnat konkurrera med gaskraftverk. Det visar inte minst drifttagandet av flera fastbränslebaserade värme- och kraftvärmeverk utmed västkusten år , där naturgas sedan länge finns lätt tillgänglig. En fortsatt utbyggnad av infrastruktur för gasformiga bränslen påverkar även andra energisektorer där naturgas och biogas kan sättas in. Naturgas kan användas till såväl värme- och kraftvärmeproduktion som till råvara och bränsle i industriella processer. Figur 13 på nästa sida visar uppgifter från Elforsk rapport El från nya och framtida anläggningar Staplarna visar kostnaden för att framställa el med kraftvärmeproduktion baserad på naturgas, biobränsle och avfall. Som jämförelse visas även kostnaden för el från vindkraftverk som står på land respektive till havs. Beräkningar baseras på 6 procent kalkylränta och att avsättning föreligger för värme. Ett gaskraftverk i storleksordningen 40 MW ser inte ut att kunna konkurrera med en biobränslebaserad elproduktion på 30 MW. På samma sätt kan inte större gaskraftverk konkurrera med större biobränsleanläggningar. Naturgas ser enligt beräkningarna inte heller ut att vara konkurrenskraftig mot kraftvärmeproduktion från avfall eller gentemot vindkraft. Det visar att investeringar i gaskraftverk inte är en lönsam investering, enligt dagens förutsättningar och styrmedel Landvind 1 MW Avfall 20 MW Biobränsle Biobränsle 30 MW 80 MW Naturgas 40 MW Naturgas 150 MW Havsvind 150 MW Figur 13 Elproduktionskostnaderför kraftvärmeanläggningar och vindkraft inklusive elcertifikat och skatter 26 Detta innebär att nya kraftvärmeanläggningar utmed naturgasnätet inte har naturgas som bränsle. Under våren 2013 har det avfallsbaserade Filbornaverket i Helsingborg driftsatts och i dag pågår byggnation av det biobränslebaserade Örtoftaverket i Örtofta utanför Lund med driftstart i december 2013 (se Figur 14 på nästa sida). 26 Elforsk rapport 11:26 El från nya och framtida anläggningar 2011

17 Sida 17 av 19 Figur 14 Avfallsbaserade Filbornaverket (18 MW el) samt biobränslebaserade Örtoftaverket (39 MW el) 27 Även i Varberg driftsattes hösten 2012 ett värmeverk för biobränsle och sedan tidigare har Göteborg Energi en pelletsanläggning som utgör en central del av Göteborgs värmeförsörjning. Styrmedel som elcertifikat och skatt på fossil kraftproduktion har gjort förnybar kraftvärmeproduktion mer lönsam än exempelvis gaskraftverk. 4.2 Klimatmål, grön efterfrågan och styrmedel Utfasningen av olja och kol i fjärrvärmeverken och övergången till förnybar kraftvärmeproduktion visar att höga klimatmål och tydliga, långsiktiga styrmedel är avgörande för att ett fossilt bränsle ska kunna ersättas med ett förnybart. I framtiden kan stigande olje- och dieselpriser leda till att biogas, inklusive naturgas inom främst sjöfarten, blir ett mer konkurrenskraftigt bränsle. För att möta kundernas gröna efterfrågan, och för att uppnå klimatmålen, krävs dock långsiktiga styrmedel som främjar produktion och användning av biogas och andra biodrivmedel. Politiska styrmedel har gjort att el- och värmeproduktion i dag har mycket låga utsläpp av växthusgaser. På samma sätt krävs tydliga incitament och styrmedel som styr mot klimatmålen för transportsektorn. 5 Sammanfattning och diskussion Denna rapport har diskuterat frågan om gasinfrastruktur för transporter riskerar att leda till en fossil inlåsning där naturgasen tränger ut biogasen och även andra biobränslen. Slutsatsen är att närmare 30 års naturgasförsörjning till Sverige inte har inneburit en fossil inlåsning inom transportsektorn, inte ens i de delar av landet som haft direkt anslutning till nätet. Tvärtom. I dag kan vi konstatera att naturgasen har möjliggjort en infasning av biogas i transportsektorn. Förklaringarna till att utbyggd gasinfrastruktur för transporter inte har lett till en fossil inlåsning är att: Naturgas och biogas distribueras med samma infrastruktur, såväl via rör som med lastbil. Tillgång till rörbunden distribution gör det möjligt att få avsättning för stora mängder gas, vilket underlättar industriell produktion av biogas. Samtidigt har lastbilstransport av komprimerad gas med mobila lastväxlarflak, samt flytande gas i tankbil, utvecklats till kostnadseffektiva alternativ till gasledningar. Med mobila lastväxlarflak och i tankbil kan biogas transporteras på ett liknande sätt som bensin och diesel. Samverkan mellan rörbunden och mobil distribution skapar i dag en effektiv distributionskedja för biogas. Detta har lett till att storskalig utbyggnad av rörbunden distribution inte längre är aktuell. Den regionala rörutbyggnad som planeras, exempelvis i Skåne, har som syfte att utveckla biogasmarknaden

18 Sida 18 av 19 Den realiserbara biogasproduktonen är mycket stor, cirka 22 TWh. Tillgången på restprodukter från lantbruket, liksom skogsrester, är stor. Om förgasningstekniken kommersialiseras under de närmaste åren kan produktionen av biogas och andra förnybara drivmedel öka väsentligt. På längre sikt kan även biogasproduktion från förnybar el ( Power to Gas ) få ett genomslag. I detta perspektiv får gasnätet en viktig roll för att lagra förnybar energi. Gasnätet i sig skapar då inte en fossil inlåsning, utan blir i stället en integrerad del av ett hållbart energisystem, tillsammans med förnybara energislag som sol- och vindkraft. Marknaden efterfrågar i dag biogas som drivmedel till transporter. Stora fordonstillverkare, som Volkswagen och Volvo, ser fordonsgasen som ett av de viktigaste bränslena i den förnybara bränslemixen. Flera regioner har också tydliga mål om att kollektivtrafiken helt ska baseras på biogas och andra förnybara bränslen. LNG ses som ett framtidsbränsle inom sjöfarten för att nya strikta miljökrav ska kunna uppnås. Detta visar att marknadsefterfrågan driver utvecklingen. Tillsammans med offensiva klimatmål, och tydliga styrmedel, kan skiften till förnybara bränslen genomföras. Styrmedel är avgörande för omställning till förnybara bränslen. Inom fjärrvärmesektorn har olja och kol ersatts med biobränslen. Inom kraftvärmeproduktionen har förnybara energislag blivit mer lönsamma än exempelvis naturgas. Det hade inte skett utan tydliga styrmedel som koldioxidskatt, skatt på fossil kraftproduktion eller elcertifikat som gynnat förnybar elproduktion. Samma sak gäller naturligtvis transportsektorn. Med höga klimatmål, och långsiktiga styrmedel som styr mot målen på ett kostnadseffektivt sätt, kan dagens fossila fordonsbränslen ersättas med dagens och morgondagens förnybara bränslen. I sammanhanget måste några kritiska frågor ställas: Leder fler LNG-terminaler till naturgasberoende? Leder ett lågt naturgaspris till fossil inlåsning? Svaren på frågorna är inte givna. Naturgasen har en given roll inom industri, som ersättning till olja och kol, samt inom sjöfarten, för att minska dessa sektorers miljöpåverkan. Frågan om naturgasens roll i vägtransporter är dock öppen. Marknaden investerar i dag efter bästa förmåga i förnybara bränslen för att möta kundernas efterfrågan och bidra till politiska målsättningar. Men övergången till helt fossilfri fordonstrafik kan inte genomföras utan tydligt politiskt stöd. Frågan om naturgasberoende och fossil inlåsning kan därför inte bara ställas till marknaden. Även våra beslutsfattare blir svaret skyldiga. I bästa fall kan ett svar, och en tydlig långsiktig plan för fossilfrihet, formuleras gemensamt av både politik och marknad. Sammanfattningsvis kan gasinfrastruktur spela en viktig roll för att ta vara på Sveriges stora biogaspotential och för att bidra till övergång till en fossilfri fordonsflotta. Biogas är ett kostnads- och energieffektivt förnybart drivmedel. Med rätt styrmedel kan biogasen utgöra en stor andel av de förnybara drivmedlen i framtidens fossilfria fordonstrafik.

19 Sida 19 av 19 Bilaga 1 Matris över några centrala faktorer för gasinfrastruktur och distribution i tidsperspektiv Marknad Historik: Från 1980-tal till 2000-tal Industrins energiförsörjning i fokus. Naturgasen bidrar till att bygga upp marknad för biogas. Infrastruktur Utbyggnad av transmissionsoch distributionsnät för naturgas Styrmedel Potential Kommentar: Offensiva regionala miljöoch klimatmålsättningar för kollektivtrafiken har utvecklat biogasmarknaden. Incitament som investeringsstöd har haft en viktig roll. Fjärrvärmens omställning från olja och kol till biomassa visar att rätt styrmedel är avgörande. Begränsad biogaspotential har utvecklats tack vare offensiva regionala klimatmålsättningar för kollektivtrafiken. Nutid Konsoliderad biogasmarknad, men osäkerhet hämmar investeringar. Efterfrågan på fordonsgas är större än produktionen. Genombrott för industriell produktion av biogas? Fortsatt industriellt intresse för gasformiga bränslen som ersättare till kol och olja. Storskalig utbyggnad av transmissionsnät är inte aktuell. Planerad utbyggnad av lokal och regional rörinfrastruktur för biogas. Effektiv distribution där rör och flaktransporter samverkar. Ökat fokus på utbyggd tankinfrastruktur i ett EU-perspektiv. Osäkerhet om styrmedel för fordonsgas och biogas, trots positiva besked om fortsatt skattebefrielse och reducering av förmånsvärde. Kommuner och regioner har drivande roll för att prioritera fordonsgas inom kollektivtrafiken. Behov av incitament för ökad produktion av biogas. Förslag om klimatcertifikat för ökad produktion av biodrivmedel i Sverige. Stor realiserbar biogaspotential, 22 TWh till Kritiska faktorer är energiprisutveckling, konkurrens om biomassa och möjlig utbyggnadstakt av förgasningsanläggningar. Framtid: Fram till 2050 Industriell biogasproduktion genom förgasning och rötning. Utvecklad marknad för LNG för sjöfart, tunga transporter på land och industri. Utbyggd produktion av LBG för transporter och viss användning inom industrin. Industriell biogasproduktion får avsättning via effektiv regional distribution där rör och flaktransport samverkar. Sammankoppling av lokala nät för regional täckning. Utbyggd LNG-infrastruktur för sjöfart och tunga transporter på land. Utbyggd distribution av LBG till industri och transporter. Långsiktiga styrmedel saknas. Grannländer som Danmark och Tyskland satsar strategiskt på biogasproduktion och fordonsgas, samt ny teknik som vätgas och Power-to-gas. Tydliga satsningar från svensk sida på spjutspetsteknik kan bli viktiga komplement till prioriterade satsningar på andra generationens biodrivmedel. Stor biogaspotential efter 2030 om förgasningstekniken får genomslag. Sverige kan bli ledande inom teknikutveckling och produktion av andra generationens biodrivmedel. Rörbunden gasdistribution har gått från storskalig utbyggnad för att främst tillgodose industrins behov till småskalig utbyggnad för att utveckla den lokala och regionala marknaden för biogas och fordonsgas. Biogas- och fordonsgasbranschen befinner sig i en brytningstid. Marknaden är etablerad och potentialen för produktion och användning är stor. Men långsiktiga styrmedel saknas i dag för att göra fordonsgasen till en betydande del av den framtida förnybara bränslemixen.

Gasmarknadens utveckling. Anders Mathiasson 25 september 2014

Gasmarknadens utveckling. Anders Mathiasson 25 september 2014 Gasmarknadens utveckling Anders Mathiasson 25 september 2014 Grön gas 2050 - en vision om energigasernas bidrag till Sveriges klimatmål, omställning och tillväxt 50 TWh förnybar gasproduktion till 2050

Läs mer

Utbyggnad av infrastruktur för flytande natur- och biogas

Utbyggnad av infrastruktur för flytande natur- och biogas R A P P O R T/ KO R T V E R S I O N N O V E M B E R 2 11 Utbyggnad av infrastruktur för flytande natur- och biogas Energigas Sverige branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas

Läs mer

GASKLART. Hur kan vi få smartare energisystem i Sverige? INFRASTRUKTUR FÖR RENARE, EFFEKTIVARE & SMARTARE ENERGI

GASKLART. Hur kan vi få smartare energisystem i Sverige? INFRASTRUKTUR FÖR RENARE, EFFEKTIVARE & SMARTARE ENERGI GASKLART Hur kan vi få smartare energisystem i Sverige? INFRASTRUKTUR FÖR RENARE, EFFEKTIVARE & SMARTARE ENERGI Utmaningen Behovet av smartare energisystem Vi står inför en stor utmaning: att ställa om

Läs mer

GASKLART. Hur kan vi få smartare energisystem i Sverige? INFRASTRUKTUR FÖR RENARE, EFFEKTIVARE & SMARTARE ENERGI

GASKLART. Hur kan vi få smartare energisystem i Sverige? INFRASTRUKTUR FÖR RENARE, EFFEKTIVARE & SMARTARE ENERGI GASKLART Hur kan vi få smartare energisystem i Sverige? INFRASTRUKTUR FÖR RENARE, EFFEKTIVARE & SMARTARE ENERGI Utmaningen Behovet av smartare energisystem Vi står inför en stor utmaning: att ställa om

Läs mer

Hva må til for att vi skal lykkes svenska exempel. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Oslo, 20 november 2012

Hva må til for att vi skal lykkes svenska exempel. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Oslo, 20 november 2012 Hva må til for att vi skal lykkes svenska exempel Anders Mathiasson, Energigas Sverige Oslo, 20 november 2012 Fem sektioner arbetar för ökad energigasanvändning Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG

Läs mer

Växande gasmarknad gör Sverige grönare. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Trelleborg 6 mars 2012

Växande gasmarknad gör Sverige grönare. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Trelleborg 6 mars 2012 Växande gasmarknad gör Sverige grönare Anders Mathiasson, Energigas Sverige Trelleborg 6 mars 2012 Fem sektioner arbetar för ökad energigasanvändning Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG Vätgas Anders

Läs mer

Gas i södra Sverige Mattias Hennius

Gas i södra Sverige Mattias Hennius Gas i södra Sverige Mattias Hennius E.ONs affärsidé är att producera, distribuera och sälja energi Ta tillvara klimatsmarta investeringar Vatten- och kärnkraft Fermentering ger biogas drivmedel för fordon

Läs mer

LNG och LBG i Sverige - en översikt

LNG och LBG i Sverige - en översikt LNG och LBG i Sverige - en översikt LNG och LBG för en hållbar energiomställning i Sverige. Onsdagen den 26 mars 2014. Michelle Ekman Mattias Hanson Henrik Dahlsson Översikt Vad är LNG och LBG? Produktegenskaper

Läs mer

Biogas. Klimatcertifikat för biodrivmedel Helena Gyrulf Piteå, 13 november 2013

Biogas. Klimatcertifikat för biodrivmedel Helena Gyrulf Piteå, 13 november 2013 Biogas Klimatcertifikat för biodrivmedel Helena Gyrulf Piteå, 13 november 2013 Dagens presentation Biogasläget idag Produktion och användning av biogas år 2012 Biogas som fordonasgas Hur ser marknaden

Läs mer

Energigaserna självklara i det hållbara samhället

Energigaserna självklara i det hållbara samhället Vision 22 Energigaserna självklara i det hållbara samhället Energigas Sverige branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas. INNEHÅLL ÅR 211 Sveriges energiförsörjning

Läs mer

Udviklingen av gas til transport i Sverige nu och i fremtiden. Gastekniske Dage 2014 05 15 Anders Mathiasson Energigas Sverige

Udviklingen av gas til transport i Sverige nu och i fremtiden. Gastekniske Dage 2014 05 15 Anders Mathiasson Energigas Sverige Udviklingen av gas til transport i Sverige nu och i fremtiden Gastekniske Dage 2014 05 15 Anders Mathiasson Energigas Sverige Energigas Sverige samlar branschen 180 medlemmar Naturgas/LNG, biogas/lbg,

Läs mer

Gas i transportsektorn till lands og till vands. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Nyborg, 23 november 2012

Gas i transportsektorn till lands og till vands. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Nyborg, 23 november 2012 Gas i transportsektorn till lands og till vands Anders Mathiasson, Energigas Sverige Nyborg, 23 november 2012 Fem sektioner arbetar för ökad energigasanvändning Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG

Läs mer

Biogas i Sverige. Helena Gyrulf, Energigas Sverige Värmeforskdagen 27 jan 2011

Biogas i Sverige. Helena Gyrulf, Energigas Sverige Värmeforskdagen 27 jan 2011 Biogas i Sverige Helena Gyrulf, Energigas Sverige Värmeforskdagen 27 jan 2011 Energigas Sverige En medlemsfinansierad branschorganisation som arbetar för en ökad användning av energigaser. Biogas, Fordonsgas,

Läs mer

Att distribuera biogas effektivt i en storstadsregion

Att distribuera biogas effektivt i en storstadsregion Att distribuera biogas effektivt i en storstadsregion Mathias Edstedt, chef Gasförsörjning och Strategisk utveckling Stockholm Gas AB 1 Vad är Stockholm Gas AB? Anor sedan 1853 Helägt dotterbolag till

Läs mer

Uppgradering och förvätskning av biogas. möjliggör att biogasen når marknaden. Morgan Larsson Biofrigas, Göteborg, Sweden. morgan.larsson@biofrigas.

Uppgradering och förvätskning av biogas. möjliggör att biogasen når marknaden. Morgan Larsson Biofrigas, Göteborg, Sweden. morgan.larsson@biofrigas. Uppgradering och förvätskning av biogas möjliggör att biogasen når marknaden Morgan Larsson Biofrigas, Göteborg, Sweden morgan.larsson@biofrigas.se Vi är alla beroende av transporter. - Välj den fossilfria

Läs mer

Biogas i Sverige idag. Helena Gyrulf VA-mässan, Elmia, 2 oktober 2014 helena.gyrulf@energigas.se

Biogas i Sverige idag. Helena Gyrulf VA-mässan, Elmia, 2 oktober 2014 helena.gyrulf@energigas.se Biogas i Sverige idag Helena Gyrulf VA-mässan, Elmia, 2 oktober 2014 helena.gyrulf@energigas.se Presentationen i korthet Om Energigas Sverige Produktion och användning av biogas 2013 Prognos Vad är på

Läs mer

Power to gas Karin Byman, ÅF 2014-10-23

Power to gas Karin Byman, ÅF 2014-10-23 Power to gas Karin Byman, ÅF 2014-10-23 Vad är power to gas? Integrerar energisystemen till Ett smart energisystem! ELSYSTEM - ELINFRASTRUKTUR Billig el BIOMASSA Elektrolys Rötning / Förgasning Gas O2

Läs mer

Energigas Sverige branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas.

Energigas Sverige branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas. RAPPORT/kortversion Juli 2010 Stor potential för biogas i jordbruket Energigas Sverige branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas. 2 Stor potential för jordbruken

Läs mer

Biogas i Sverige. Stefan Dahlgren Gasföreningen och Biogasföreningen. 14 april 2009

Biogas i Sverige. Stefan Dahlgren Gasföreningen och Biogasföreningen. 14 april 2009 Biogas i Sverige Stefan Dahlgren Gasföreningen och Biogasföreningen 14 april 2009 Användningsområden för biogas Biogas från vattenslam, gödsel, avfall blir el, värme och drivmedel Gas i kraftvärme har

Läs mer

PM Konsekvensanalys för tillämpning av gröngasprincipen för flytande metan

PM Konsekvensanalys för tillämpning av gröngasprincipen för flytande metan PM Konsekvensanalys för tillämpning av gröngasprincipen för flytande metan Tula Ekengren, Ecoplan AB Göteborg, december 214 Inledning Inom ramen för projektet Intensifierat nationellt biogasarbete har

Läs mer

Projekt Intensifierat nationellt biogasarbete

Projekt Intensifierat nationellt biogasarbete Stockholm 2014-02-10 Projekt Intensifierat nationellt biogasarbete Mycket arbete görs på många håll för att öka den svenska biogasproduktionen och utveckla biogasmarknaden. Det är dock viktigt att intensifiera

Läs mer

Biogasens och naturgasens potential som drivmedel

Biogasens och naturgasens potential som drivmedel Biogasens och naturgasens potential som drivmedel Mattias Svensson Svenskt Gastekniskt Center Svenska luftvårdsföreningens seminarium 18 november 2008 Fordonsgasens potential som drivmedel Störst inhemsk

Läs mer

Biogas behöver långsiktiga och hållbara spelregler. Helena Gyrulf Skellefteå, 29 april 2014 helena.gyrulf@energigas.se

Biogas behöver långsiktiga och hållbara spelregler. Helena Gyrulf Skellefteå, 29 april 2014 helena.gyrulf@energigas.se Biogas behöver långsiktiga och hållbara spelregler Helena Gyrulf Skellefteå, 29 april 2014 helena.gyrulf@energigas.se Dagens presentation Biogasläget i Sverige idag Produktion och användning av biogas

Läs mer

Power of Gas - Gasens roll i den framtida energimixen. Johan Zettergren, Marknadschef

Power of Gas - Gasens roll i den framtida energimixen. Johan Zettergren, Marknadschef Power of Gas - Gasens roll i den framtida energimixen Johan Zettergren, Marknadschef 1 Swedegas vision Swedegas leder en ansvarsfull utveckling av gasmarknaden. Vi skapar hållbara lösningar för industri,

Läs mer

Fordonsgas i AC/BD. Strategiska överväganden

Fordonsgas i AC/BD. Strategiska överväganden Fordonsgas i AC/BD Strategiska överväganden Färdplan Biogas AC/BD Mål med projektet En förankrad färdplan för biogas i Norr- och Västerbotten. Tydligt vilka samhällsvinster biogasen ger. Etablera samverkan

Läs mer

Naturskyddsföreningens remissvar på förslag till direktiv om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen

Naturskyddsföreningens remissvar på förslag till direktiv om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm den 18 februari 2013 Naturskyddsföreningens dnr: Näringsdepartementets dnr: N2013/675/TE Naturskyddsföreningens remissvar på förslag till

Läs mer

Biogasens roll som fordonsbränsle. SYSAV-dagen 2014 05 09 Anders Mathiasson Energigas Sverige

Biogasens roll som fordonsbränsle. SYSAV-dagen 2014 05 09 Anders Mathiasson Energigas Sverige Biogasens roll som fordonsbränsle SYSAV-dagen 2014 05 09 Anders Mathiasson Energigas Sverige Fordonsgas i Sverige Det finns 152 publika tankstationer, april 2014 Anders Mathiasson, Energigas Sverige 2014-05-14

Läs mer

Växande marknader för LNG i norra Europa

Växande marknader för LNG i norra Europa R A P P O R T/ KO R T V E R S I O N FOTO: AGA O k to b e r 2 12 Växande marknader för LNG i norra Europa Energigas Sverige branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och

Läs mer

Biogas som drivmedel. Strategi och handlingsplan för införande av biogas som drivmedel i Gotlands kommun

Biogas som drivmedel. Strategi och handlingsplan för införande av biogas som drivmedel i Gotlands kommun Biogas som drivmedel Strategi och handlingsplan för införande av biogas som drivmedel i Gotlands kommun fastställd av Kommunstyrelsen 26 februari 2009 Regional strategi för införande av biogas på Gotland

Läs mer

Britt Karlsson Green Region Skåne Strateg Hållbara transporter. Den stora omställningen - 2 mars 2016 4 år till fossilfritt 2020 Hur ser läget ut?

Britt Karlsson Green Region Skåne Strateg Hållbara transporter. Den stora omställningen - 2 mars 2016 4 år till fossilfritt 2020 Hur ser läget ut? Britt Karlsson Green Region Skåne Strateg Hållbara transporter Den stora omställningen - 2 mars 2016 4 år till fossilfritt 2020 Hur ser läget ut? Utmaningen 100% fossilbränslefritt Skåne 2020 Ingen fossil

Läs mer

Styrmedel och stöd för fordonsgas

Styrmedel och stöd för fordonsgas Mats Håkansson Affärsutveckling AB Styrmedel och stöd för fordonsgas Vägledning och exempel Mats Håkansson Tel +46 40 49 65 00 Mobil +46 705 65 31 00 mh@affu.se www.affu.se Denna rapport är skriven med

Läs mer

Biogasens möjligheter i Sverige och Västra Götaland

Biogasens möjligheter i Sverige och Västra Götaland Biogasens möjligheter i Sverige och Västra Götaland Anders Mathiasson Svenska Gasföreningen 5 februari 2009 Verksamhetsstrukturen Vad är gas och gasbranschen i Sverige? Biogas från vattenslam, gödsel,

Läs mer

Biogastinget 3 december 2014 Lars Holmquist Göteborg Energi

Biogastinget 3 december 2014 Lars Holmquist Göteborg Energi Biogastinget 3 december 2014 Lars Holmquist Göteborg Energi Biogas - en väg till det hållbara transportsamhället 60 TWh 10 TWh FFF-utredningens syn på biodrivmedlens roll För att nå 80 % reduktion av klimatutsläppen

Läs mer

Biogasens utveckling och framtid. Jönköping 20 november Anders Mathiasson Vd, Energigas Sverige

Biogasens utveckling och framtid. Jönköping 20 november Anders Mathiasson Vd, Energigas Sverige Biogasens utveckling och framtid Jönköping 20 november Anders Mathiasson Vd, Energigas Sverige Biogasutvecklingen i Sverige Långsam men säker volymutveckling i flera år Kretslopps och avfallstanken driver

Läs mer

Aktuellt på biogasfronten. Anders Mathiasson Östersund, 17 september 2013

Aktuellt på biogasfronten. Anders Mathiasson Östersund, 17 september 2013 Aktuellt på biogasfronten Anders Mathiasson Östersund, 17 september 2013 Energigaser självklar del av det hållbara samhället Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG Vätgas Råvara industri Vardagsliv

Läs mer

Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland

Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland Anders Mathiasson Svenska Gasföreningen 17 september 2008 Verksamhetsstrukturen Vad är gas och gasbranschen i Sverige? Biogas från vattenslam, gödsel, avfall

Läs mer

Biogas en nationell angelägenhet. Lena Berglund Kommunikationsansvarig

Biogas en nationell angelägenhet. Lena Berglund Kommunikationsansvarig Biogas en nationell angelägenhet Lena Berglund Kommunikationsansvarig Energigaser självklar del av det hållbara samhället Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG Vätgas Råvara industri Vardagsliv Kraftvärme

Läs mer

Biogasstrategin och biogasutlysningen

Biogasstrategin och biogasutlysningen Biogasstrategin och biogasutlysningen Energimyndighetens aktiviteter inom biogasområdet 2010 (och 2011) Kalle Svensson Handläggare Regeringens uppdrag Öka användningen av biogas Ta till vara sektorövergripande

Läs mer

Energigaser bra för både jobb och miljö

Energigaser bra för både jobb och miljö Energigaser bra för både jobb och miljö Energitillförsel Sverige 2008 (612 TWh) 2 Biobränslen 183 123 Vattenkraft Naturgas 68 Olja Kol Värmepumpar Kärnkraft Vindkraft 5 27 194 10 Energitillförsel i Sverige

Läs mer

Biogasutvecklingen i Sverige Behov av politiska styrmedel. Leif Holmberg Ett år med färdplanen, 24 november 2011

Biogasutvecklingen i Sverige Behov av politiska styrmedel. Leif Holmberg Ett år med färdplanen, 24 november 2011 Biogasutvecklingen i Sverige Behov av politiska styrmedel Leif Holmberg Ett år med färdplanen, 24 november 2011 Energigas Sverige Leif Holmberg, Energigas Sverige 2 Hållbar och långsiktig energipolitik

Läs mer

Sunt med gas i tankarna!

Sunt med gas i tankarna! Sunt med gas i tankarna! BIOGAS FORDONSGAS GASOL NATURGAS VÄTGAS Vi enar gasbranschen Gasföreningen är en medlemsfinansierad branschorganisation som verkar för en ökad användning av energigas. Föreningen

Läs mer

Suksesskriterier for utvikling av biogass i Sverige

Suksesskriterier for utvikling av biogass i Sverige Suksesskriterier for utvikling av biogass i Sverige Tobias Persson, Handläggare, Svenskt Gastekniskt Center Biogasproduktion i Sverige Statistik för biogasproduktion Tankstationer Statistik för tankstationer

Läs mer

Gasbilar är miljöbilar det måste synas i bonus-malus-systemet

Gasbilar är miljöbilar det måste synas i bonus-malus-systemet Stockholm den 2016-03-21 Gasbilar är miljöbilar det måste synas i bonus-malus-systemet Den pågående utredningen om bonus-malus riskerar att utformas så att endast elbilar och laddhybrider främjas med bonus.

Läs mer

Hur mår biogasen? Tack, på bättringsvägen, efter viss tids huvudvärk

Hur mår biogasen? Tack, på bättringsvägen, efter viss tids huvudvärk Hur mår biogasen? Tack, på bättringsvägen, efter viss tids huvudvärk Göran Värmby, Värmby Consulting, f d projektledare och ordförande i Biogas Väst - Hur ser det ut i Sverige? Nationell Biogasstrategi

Läs mer

VÄTGAS. Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas Vätgas

VÄTGAS. Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas Vätgas VÄTGAS Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas Vätgas Frågor och svar om vätgas I dag används stora mängder vätgas som råvara inom industrin. I framtiden kan vätgasen även bli en viktig pusselbit i samhällets

Läs mer

Biogaskunskaper på stan

Biogaskunskaper på stan Biogaskunskaper på stan - En studie om vad gemene man känner till om biogas Pontus Björkdahl, Mari Rosenkvist och Julia Borgudd 9 Sammanfattning Under 9 har Biogas Öst genomfört en undersökning där personer

Läs mer

Henrik Johansson Miljösamordnare Tel 0470-41330 Henrik.johansson@vaxjo.se. Energi och koldioxid i Växjö 2013

Henrik Johansson Miljösamordnare Tel 0470-41330 Henrik.johansson@vaxjo.se. Energi och koldioxid i Växjö 2013 Henrik Johansson Miljösamordnare Tel 47-4133 Henrik.johansson@vaxjo.se Energi och koldioxid i Växjö Inledning Varje år sedan 1993 genomförs en inventering av kommunens energianvändning och koldioxidutsläpp.

Läs mer

Roland Nilsson E.ON Gas Sverige

Roland Nilsson E.ON Gas Sverige Roland Nilsson E.ON Gas Sverige Naturgasnät i Sverige Befintligt naturgasnät --- Planerad naturgasutbyggnad Page 2 Fordonsgas på E.ON * E.ON Gas säljer och levererar Fordonsgas på 17 publika tankstationer

Läs mer

LNG/LBG i Helsingborgsregionen. Gasmarknadsrådet Lars Göransson, 27 november 2014

LNG/LBG i Helsingborgsregionen. Gasmarknadsrådet Lars Göransson, 27 november 2014 LNG/LBG i Helsingborgsregionen Gasmarknadsrådet Lars Göransson, 27 november 2014 Historia ENERGI FÖR EN BÄTTRE VÄRLD. KRAFT FÖR REGIONEN Varför LNG? * Användning av LNG ger stora miljöfördelar jämfört

Läs mer

Vi bygger ut fjärrvärmen i Täby

Vi bygger ut fjärrvärmen i Täby E.ON Värme Vi bygger ut fjärrvärmen i Täby Fjärrvärme är den vanligaste uppvärmningsformen i Sverige och står för drygt hälften av all uppvärmning. Det är inte svårt att förstå. Fjärrvärme är bekvämt,

Läs mer

LÄGESRAPPORT Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016. 16 okt 2014, Miljönämnden Hanna Jönsson, regionutvecklare biogas

LÄGESRAPPORT Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016. 16 okt 2014, Miljönämnden Hanna Jönsson, regionutvecklare biogas LÄGESRAPPORT Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 16 okt 2014, Miljönämnden Hanna Jönsson, regionutvecklare biogas Upplägg Nulägesbeskrivning Sverige och Västra Götaland Biogasprogrammet

Läs mer

Fordonsgas. Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas Vätgas

Fordonsgas. Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas Vätgas Fordonsgas Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas Vätgas Fordonsgas Fordonsgas är ett avsevärt mycket renare bränsle än bensin och diesel. Behovet av alternativa drivmedel blir allt mer aktuellt ur flera perspektiv

Läs mer

Fordonsgas Sveriges klimatsmartaste drivmedel. Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB

Fordonsgas Sveriges klimatsmartaste drivmedel. Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB Fordonsgas Sveriges klimatsmartaste drivmedel Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB Det jobbiga först Vi människor släpper ut för mycket koldioxid i atmosfären därför har EU formulerat klimatmålen 20/20/20

Läs mer

Biogas till tung trafik. Hans Johansson FordonsGas Sverige AB

Biogas till tung trafik. Hans Johansson FordonsGas Sverige AB Biogas till tung trafik Hans Johansson FordonsGas Sverige AB FordonsGas Sverige AB Bildades: 1998 Antal anställda: 33 stycken Ägare: Air Liquide 42 CNG-stationer 2 BiGreen (LBG) stationer 4 bussdepåer

Läs mer

Regionalt gasnät i Bergslagen integrerar det förnybara

Regionalt gasnät i Bergslagen integrerar det förnybara Regionalt gasnät i Bergslagen integrerar det förnybara Gävle-Dala Drivmedelskonvent 20 mars 2014 Caroline Steinwig Swedegas en nyckelspelare på svensk gasmarknad Investerar i infrastruktur för gas Äger,

Läs mer

Seminarium om elfordon och laddinfrastruktur 13 juni 2012

Seminarium om elfordon och laddinfrastruktur 13 juni 2012 Seminarium om elfordon och laddinfrastruktur 13 juni 2012 Handlingsplan för en fossiloberoende fordonsflotta år 2030 Henrik Wingfors Svensk Energi - Elbranschens samlade röst Innehåll Målet Scenarier och

Läs mer

GoBiGas Projektet Till vilken nytta för näringslivet? Carina Bergsten Produktägare Biogas Göteborg Energi AB

GoBiGas Projektet Till vilken nytta för näringslivet? Carina Bergsten Produktägare Biogas Göteborg Energi AB GoBiGas Projektet Till vilken nytta för näringslivet? Carina Bergsten Produktägare Biogas Göteborg Energi AB Vår vision. Göteborg Energi ska aktivt bidra till det hållbara Göteborgssamhället. innefattar

Läs mer

Energibalanser för Uppsala län och kommuner år 2013

Energibalanser för Uppsala län och kommuner år 2013 Energibalanser för Uppsala län och kommuner år 2013 2016-03-29 Jonas Lindros Innehållsförteckning ENERGIBALANSER FÖR UPPSALA LÄN OCH KOMMUNER ÅR 2013... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 3 BAKGRUND... 5 ÖVERGRIPANDE

Läs mer

Svenske erfaringer med gas til transporter. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Köpenhamn, 20 mars 2012

Svenske erfaringer med gas til transporter. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Köpenhamn, 20 mars 2012 Svenske erfaringer med gas til transporter Anders Mathiasson, Energigas Sverige Köpenhamn, 20 mars 2012 Fem sektioner arbetar för ökad energigasanvändning Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG Vätgas

Läs mer

Utvecklingen av biogas och fordonsgas Anders Mathiasson, Gasföreningen

Utvecklingen av biogas och fordonsgas Anders Mathiasson, Gasföreningen Utvecklingen av biogas och fordonsgas Anders Mathiasson, Gasföreningen Verksamhetsorganisation Gasföreningen enar gasbranschen Medlemsfinansierad branschförening med över 100 medlemmar Biogas Fordonsgas

Läs mer

Lokal drivmedelsproduktion - Skånsk biogas ersätter importerade fossila bränslen

Lokal drivmedelsproduktion - Skånsk biogas ersätter importerade fossila bränslen Lokal drivmedelsproduktion - Skånsk biogas ersätter importerade fossila bränslen Mårten Ahlm, Skånes Energiting 2012-06-12 - Biogas Syd är en regional samverkansorganisation för biogasintressenter i södra

Läs mer

Energigas en klimatsmart story

Energigas en klimatsmart story Energigas en klimatsmart story Vad är energigas? Naturgas Biogas Vätgas Gasol Fordonsgas Sveriges energitillförsel 569 TWh TWh Vattenkraft 66 Gas 17 Biobränsle 127 Värmepumpar 6 Vindkraft 3 Olja 183 Kärnkraft

Läs mer

Biogas i framtidens Skåne Anna Hansson Biogas Syd

Biogas i framtidens Skåne Anna Hansson Biogas Syd Biogas i framtidens Skåne Anna Hansson Biogas Syd Trelleborg den 27 september 2012 Biogas Syd arbetar med biogaspusslets olika sektorer Miljömål Ökad sysselsättning Klimatmål Klimatmål Ökad försörjningsgrad

Läs mer

Fordonsgas/Biogas - historik

Fordonsgas/Biogas - historik 1 Biogas i Lunds Kommun Hans Kjellvander Start 1995 med stadsbussarna i Lund Ungefär samtidigt öppnades den första publika gasmacken i Lund Renhållningsfordonen börjar övergå till gasdrift 1997 Lunds Energi

Läs mer

Biogasutbildning i Kalmar län

Biogasutbildning i Kalmar län Biogasutbildning i Kalmar län - Biogas i Sverige & Europa samt dess ekonomi 2010-01-21 Ola Rosén Grontmij 1 Biogas i Sverige & Europa samt dess ekonomi Agenda Aktuell statistik över biogas i Sverige Intresset

Läs mer

GASENS ROLL I EN HÅLLBAR ENERGIOMSTÄLLNING

GASENS ROLL I EN HÅLLBAR ENERGIOMSTÄLLNING GASENS ROLL I EN HÅLLBAR ENERGIOMSTÄLLNING GASENS ROLL I EN HÅLLBAR ENERGIOMSTÄLLNING Innehåll FÖRORD. Omställningen sker här och nu....2 SAMMANFATTNING. Ett smartare system tar vara på alla resurser....

Läs mer

GASOL. Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas Vätgas

GASOL. Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas Vätgas GASOL Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas Vätgas Frågor och svar om gasol Gasolen är en viktig del av energigasutbudet i Sverige. Den används till största delen inom industrin för bland annat värmebehandling

Läs mer

Fossilfrihet på väg?

Fossilfrihet på väg? Fossilfrihet på väg? Slutsatser och reflektioner Biogas i kollektivtrafiken idag och imorgon 21 april 2015 Vad är fossiloberoende fordonsflotta? Ett vägtransportsystem vars fordon i huvudsak drivs med

Läs mer

Biogasanläggningen i Boden

Biogasanläggningen i Boden Detta är ett av de 12 goda exempel som presenteras i rapporten Biogas ur gödsel, avfall och restprodukter - goda svenska exempel Rapporten i sin helhet återfinns på www.gasforeningen.se. Skriften är en

Läs mer

Bioenergin i EUs 2020-mål

Bioenergin i EUs 2020-mål Bioenergin i EUs 2020-mål Preem AB Michael G:son Löw Koncernchef och VD IVA 16 november 2011 Preem leder omvandlingen till ett hållbart samhälle 2 Vi jobbar hårt för att det aldrig mer ska bli bättre förr

Läs mer

Biogas - en av framtidens energikällor

Biogas - en av framtidens energikällor Biogas - en av framtidens energikällor Kol+olja Naturgas Biobränsle + vindkraft Idag 2050 Anders Hedenstedt Vd Göteborg Energi AB and also. Renewable energies Increase the level of renewable energies in

Läs mer

Sammanfattning Handlingsprogram för en grön omställning

Sammanfattning Handlingsprogram för en grön omställning 2006-09-09 Socialdemokraterna Sammanfattning Handlingsprogram för en grön omställning 11 steg för ett grönare Sverige Gröna Folkhemmet har blivit ett samlingsnamn för visionen om ett modernt högteknologiskt

Läs mer

Remissvar från Gröna Bilister: Effektivare skatter på klimat- och energiområdet (departementsskrivelse Ds 2009:24)

Remissvar från Gröna Bilister: Effektivare skatter på klimat- och energiområdet (departementsskrivelse Ds 2009:24) Finansdepartementet 103 33 Stockholm registrator@finance.ministry.se Uppsala den 14 augusti Remissvar från Gröna Bilister: Effektivare skatter på klimat- och energiområdet (departementsskrivelse Ds 2009:24)

Läs mer

Klimatstrategi. för minskad klimatpåverkan. Lägesrapport från Kommunfullmäktiges klimatberedning 2016-04-19 - 1 -

Klimatstrategi. för minskad klimatpåverkan. Lägesrapport från Kommunfullmäktiges klimatberedning 2016-04-19 - 1 - Klimatstrategi för minskad klimatpåverkan Lägesrapport från Kommunfullmäktiges klimatberedning 216-4-19-1 - INLEDNING Kristianstads kommun arbetar aktivt med att minska utsläppen av växthusgaser samt med

Läs mer

Introduktion av biodrivmedel på marknaden

Introduktion av biodrivmedel på marknaden 2002-01-25 Till Näringsdepartementet Att: Lars Guldbrand 103 33 Stockholm Status Introduktion av biodrivmedel på marknaden Myndighetsgruppens rekommendationer Föreliggande dokument kommer ytterligare att

Läs mer

Biogasstrategi Uppföljning av mål och handlingsplan 2016-04-01

Biogasstrategi  Uppföljning av mål och handlingsplan 2016-04-01 Biogasstrategi Uppföljning av mål och handlingsplan 2016-04-01-1 - MÅL ANVÄNDNING Biogasproduktionen ska i första hand användas som fordonsgas. År 2020 ska 80 GWh/år lokalt producerad fordonsgas säljas.

Läs mer

Stockholms stads biogasanläggningar

Stockholms stads biogasanläggningar Detta är ett av de 12 goda exempel som presenteras i rapporten Biogas ur gödsel, avfall och restprodukter - goda svenska exempel Rapporten i sin helhet återfinns på www.gasforeningen.se. Skriften är en

Läs mer

Den hållbara staden Lokala och nationella utmaningar. Med utgångspunkt i Göteborgs förslag till Miljöprogram

Den hållbara staden Lokala och nationella utmaningar. Med utgångspunkt i Göteborgs förslag till Miljöprogram Den hållbara staden Lokala och nationella utmaningar Med utgångspunkt i Göteborgs förslag till Miljöprogram En hållbar stad är en stad utan fossila bränslen Hållbara resor Förnybara bränslen Nära tillgång

Läs mer

Tingvoll Sol- og bioenergisenter 12 november 2010

Tingvoll Sol- og bioenergisenter 12 november 2010 Tingvoll Sol- og bioenergisenter 12 november 2010 Look to Sweden Urban Kärrmarck Expert urban.karrmarck@energimyndigheten.se Förslag till en sektorsövergripande biogasstrategi (ER 2010:23)* Gemensam förslag

Läs mer

Att etablera fordonsgas utanför naturgasnätet

Att etablera fordonsgas utanför naturgasnätet Att etablera fordonsgas utanför naturgasnätet Uppskalningsanalys Scaling Analysis BioFuel Region Storgatan 35, 903 25 Umeå Org.nr: 556664-1592 www.biogac.eu Bertil Carlsson bertil.carlsson@sundsvall.se

Läs mer

Biogas Väst Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 - vad pågår och vad är på gång?

Biogas Väst Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 - vad pågår och vad är på gång? Biogas Väst Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 - vad pågår och vad är på gång? Petter Kjellgren, projektledare Biogas Väst, Västra Götalandsregionen Inspirationsseminarium 2014-11-19

Läs mer

Definition av tunga miljöfordon och riktlinjer för alternativa drivmedel

Definition av tunga miljöfordon och riktlinjer för alternativa drivmedel MILJÖFÖRVALTNINGEN PLAN OCH MILJÖ TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 2008-013575-206 SID 1 (9) 2012-05-09 Handläggare: Lova André Nilsson Telefon: 08-508 28 940 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2012-05-22 p. 23 Definition

Läs mer

Teknisk och ekonomisk utvärdering av lantbruksbaserad fordonsgasproduktion

Teknisk och ekonomisk utvärdering av lantbruksbaserad fordonsgasproduktion Teknisk och ekonomisk utvärdering av lantbruksbaserad fordonsgasproduktion Peter Berglund, Mathias Bohman, Magnus Svensson, Grontmij AB Johan Benjaminsson, Gasefuels AB 1. INLEDNING Intresset för biogas

Läs mer

Vilken nytta kan Kommunala VA-organisationer ha av Biogas Norr! folke.nystrom@bahnhof.se

Vilken nytta kan Kommunala VA-organisationer ha av Biogas Norr! folke.nystrom@bahnhof.se Vilken nytta kan Kommunala VA-organisationer ha av Biogas Norr! folke.nystrom@bahnhof.se En världsledande region i omställningen till drivmedel, energi och produkter från förnybar råvara Alviksgården Biosling

Läs mer

Kunskapssammanställning - EURO VI stadsbussar

Kunskapssammanställning - EURO VI stadsbussar Kunskapssammanställning - EURO VI stadsbussar Avgasemissioner Buller Miljöpåverkan Kostnader Lars Eriksson Göteborg den 20 november 2015 - Avgasemissioner är inte längre något stort problem för stadsbussar.

Läs mer

Naturskyddsföreningens remissvar på promemorian Kvotplikt för biodrivmedel

Naturskyddsföreningens remissvar på promemorian Kvotplikt för biodrivmedel Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm den 24 april 2013 Naturskyddsföreningens dnr: Näringsdepartementets ärendenr. N/2013/ 934/RS Naturskyddsföreningens remissvar på promemorian

Läs mer

Klimat- bokslut 2010

Klimat- bokslut 2010 K li m a t- bokslut 2010 Vi tror på handling Sedan 2004 redovisar E.ON Sverige vad vi gör för att minska koldioxidutsläppen i vår egen verksamhet och tillsammans med kunderna. I och med verksamhetsåret

Läs mer

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer

6 Högeffektiv kraftvärmeproduktion med naturgas

6 Högeffektiv kraftvärmeproduktion med naturgas 6 Högeffektiv kraftvärmeproduktion med naturgas El och värme kan framställas på många olika sätt, genom förbränning av förnybara eller fossila bränslen, via kärnklyvningar i kärnkraftsverk eller genom

Läs mer

Biogas Gotland i samarbete med Gotlands bilhandlare

Biogas Gotland i samarbete med Gotlands bilhandlare Biogas Gotland i samarbete med Gotlands bilhandlare Biogasbilarna i denna broschyr är ett urval av marknadens vanligaste modeller. Flera finns både som nya och begagnade, andra enbart som begagnade, då

Läs mer

Biogasanläggningen i Göteborg

Biogasanläggningen i Göteborg Detta är ett av de 12 goda exempel som presenteras i rapporten Biogas ur gödsel, avfall och restprodukter - goda svenska exempel Rapporten i sin helhet återfinns på www.gasforeningen.se. Skriften är en

Läs mer

4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige genom

4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige genom Partimotion Motion till riksdagen 2015/16:2249 av Jan Björklund m.fl. (FP) På väg mot ett fossilfritt Sverige Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att

Läs mer

6. Energiomställning i det gotländska samhället

6. Energiomställning i det gotländska samhället 6. Energiomställning i det gotländska samhället Målet med att uppnå en energisituation till år 2025, där förnybar energi i den lokala produktionen av el, värme och drivmedel motsvarar 100 % av energibehovet,

Läs mer

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson Lite siffror om E.ON Gas Runt 100 anställda i bolaget. 25 000 kunder. 1.3 miljarder kronor i omsättning. Fordonsgasaffären

Läs mer

Yttrande från Stockholmsregionen till EU-kommissionens samråd om en hållbar bioenergipolitik efter 2020

Yttrande från Stockholmsregionen till EU-kommissionens samråd om en hållbar bioenergipolitik efter 2020 Yttrande från Stockholmsregionen till EU-kommissionens samråd om en hållbar bioenergipolitik efter 2020 Bakom detta yttrande står Stockholmsregionens Europaförening (SEF) 1 som företräder en av Europas

Läs mer

Klimatsmarta och kostnadseffektiva transporter för elvägar. siemens.se/elvagar

Klimatsmarta och kostnadseffektiva transporter för elvägar. siemens.se/elvagar Klimatsmarta och kostnadseffektiva transporter för elvägar siemens.se/elvagar Utmaningen klimatutsläppen måste minska snabbt I denna broschyr beskrivs kortfattat förutsättningarna och möjligheterna för

Läs mer

Biogas en klimatsmart vinnare. Mattias Hennius, E.ON Gas

Biogas en klimatsmart vinnare. Mattias Hennius, E.ON Gas Biogas en klimatsmart vinnare Mattias Hennius, E.ON Gas Vad är energigas? Naturgas Biogas Vätgas Gasol Fordonsgas Sveriges energitillförsel 620 TWh TWh Vattenkraft 62 Biobränsle 116 Gas 12 Värmepumpar

Läs mer

Bioenergi mer än bara biogas

Bioenergi mer än bara biogas Bioenergi mer än bara biogas Sveriges största energikälla, bidrar till minskade koldioxidutsläpp! Hampus Mörner, Svebio Gävle-Dala Drivmedelskonvent, 22 mars, 2012 Svenska Bioenergiföreningen Att öka användningen

Läs mer

Biogasdag för lantbrukare. Lena Berglund, kommunikationsansvarig Energigas Sverige

Biogasdag för lantbrukare. Lena Berglund, kommunikationsansvarig Energigas Sverige Biogasdag för lantbrukare Lena Berglund, kommunikationsansvarig Energigas Sverige Presentationen i korthet Produktion och användning av biogas 2013 Marknaden för biogas Framtiden och potentialen Aktuellt

Läs mer

Sveriges biogaspotential idag och i framtiden hur förhåller vi oss till resten av Europa?

Sveriges biogaspotential idag och i framtiden hur förhåller vi oss till resten av Europa? Sveriges biogaspotential idag och i framtiden hur förhåller vi oss till resten av Europa? Anneli Petersson, Dr. Svenskt Gastekniskt Center AB Svenskt Gastekniskt Center SGC samordnar gastekniskt utvecklingsarbete.

Läs mer