PM Konsekvensanalys för tillämpning av gröngasprincipen för flytande metan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PM Konsekvensanalys för tillämpning av gröngasprincipen för flytande metan"

Transkript

1 PM Konsekvensanalys för tillämpning av gröngasprincipen för flytande metan Tula Ekengren, Ecoplan AB Göteborg, december 214

2 Inledning Inom ramen för projektet Intensifierat nationellt biogasarbete har Ecoplan haft i uppdrag att i ett PM beskriva konsekvenserna av implementering av gröngasprincipen för flytande metan. Detta PM kan sedan användas som underlag till den nationella biogasstrategi som tas fram inom projektet, samt som stöd till övriga aktörer på biogasmarknaden i arbetet med framtida system för handel med biogas. Intensifierat nationellt biogasarbete Det tvååriga projektet Intensifierat nationellt biogasarbete är ett unikt samarbete mellan Energigas Sverige, Region Skåne och Swedegas. Projektets syfte är att bidra till att uppnå Sveriges högt satta klimat- och miljömål genom ökad produktion och användning av biogas inom transportsektorn och industrin. Tid för genomförande Detta uppdrag genomfördes under hösten 214. Kontaktperson: Hanna von Bahr, projektledare Intensifierat nationellt biogasarbete

3 Sammanfattning Den så kallade gröngasprincipen reglerar möjligheten att fördela biogas mellan kunder även då gasen inte kan följas fysiskt, t.ex. genom gasnät. Denna princip omfattar idag endast gasformig biogas och inte flytande biogas eller möjligheten att fullt ut växla mellan aggregationsformerna. Gröngasprincipen regleras i lagen om skatt på energi och omfattar biogas och naturgas i gasform. Principen infördes 211 och sedan dess har marknaden för flytande naturgas, LNG, utvecklats i Sverige. LNG kan användas för tunga lastbilstransporter och inom industri och denna utveckling leder även till en ökad efterfrågan på flytande biogas, LBG. I Sverige produceras LBG idag vid en anläggning och volymerna räcker inte till för att möta den efterfrågan som finns. Det bränsle som används för tunga lastbilstransporter är idag i huvudsak diesel. LNG har ett lägre utsläpp av koldioxid än diesel men det räcker inte i sig för att transportföretagen ska byta till gasfordon. Det krävs att fordonsgasen utgörs av en betydande del LBG för att ett byte ska ske. Det är framförallt kunderna som efterfrågar förnybart drivmedel som driver denna utveckling och att miljöfrågan är det viktigaste argumentet för att köra lastbilar som drivs med flytande metan. Tillgången på LBG är för låg i Sverige och aktörerna bedömer att om inte gröngasprincipen även omfattar flytande metan framöver så riskerar fordonsgasmarknaden att stagnera. Analysen visar att det mest energi- och kostnadseffektiva sättet att möta den efterfrågan är att tillämpa gröngasprincipen. Bakgrund Gasbranschens aktörer har under flera år arbetat för möjligheten att kunna växla uppgraderad biogas och naturgas i gasnät. Denna möjlighet till växling är en viktig förutsättning för biogasmarknadens utveckling och innebär att efterfrågan på biogas inte nödvändigtvis måste finnas där produktionen finns. Eftersom naturgas och biogas i praktiken är samma bränsle, fast med olika ursprung, kan gaskunden på detta sätt köpa biogas på samma sätt som elkonsumenten köper grön el. Gröngasprincipen regleras, sedan den 1 januari 211, i lagen om skatt på energi (LSE). I Lagen om skatt på energi 2 kap. 2a Om både biogas och andra skattepliktiga gasformiga bränslen levereras via rörledning, ska skatt beräknas särskilt för vart och ett av bränslena. Den skattskyldige får utifrån avtal eller vid egenförbrukning fördela vart och ett av bränslena mellan olika användningsområden. Sedan gröngasprincipen skrevs in i skattelagstiftningen har gasmarknaden utvecklats. En stor förändring är att metangas i en ny form, nedkyld till flytande form, har introducerats även på fordonsbränslemarknaden. Metangas som kylts ned till flytande form kallas LNG (Liquefied Natural Gas) kyld naturgas och LBG (Liquefied BioGas) kyld biogas. 2

4 Så som skattelagstiftningen ser ut idag begränsas gröngasprincipen till gasformiga bränslen LNG som distributionsform för naturgas har funnits sedan länge och en stor mängd av världens naturgasproduktion transporteras i flytande form, t.ex. så har en fjärdedel av gasen i Europas naturgasnät förts dit som LNG. Tekniken för LBG-produktion är dock fortfarande i ett tidigt utvecklingsstadium. En av världens första anläggningar för LBG-produktion ligger i Lidköping. 1 Utvecklingen av LBG och LNG drivs av två skäl. Det första skälet är större möjlighet till effektiv distribution, vilket för LBG ger större avsättningsmöjligheter då köpare av gasen kan finnas längre från produktionsplatsen. Det andra skälet är en utveckling av motorteknik som möjliggör användning i tunga fordon. För att fordonen skall ha tillräcklig räckvidd per tankning, lagras gasen i flytande form på fordonen. Den växande efterfrågan på flytande metan som drivmedel till lastbilstrafiken innebär även en växande efterfrågan på LBG. Analysen visar att det mest energi- och kostnadseffektiva sättet att möta den efterfrågan är att tillämpa gröngasprincipen. Aktörer inom distribution/marknad Idag finns sex tankstationer för flytande metan i Sverige. Tre ägs av Aga Gas AB, två av FordonsGas Sverige och en startades alldeles nyligen av Öresundskraft. Dessutom har E.ON haft en temporär station under en period som nu inte används. Alla ovanstående företag har erfarenhet av komprimerad gas som bränsle och alla har tankstationer för komprimerad gas. Stationer för flytande gas är alla, förutom Öresundskrafts station, stationer där det går att tanka både komprimerad- och flytande fordonsgas, stationerna är alltså en del även i företagens segment med komprimerad gas. Förutom Aga så säljer företagen produkten till slutkund och flera har en utvecklad relation med kunder t.ex. genom eget betalkort. Aga arbetar istället tillsammans med ett bolag som säljer produkten till slutkund, för flytande metan är det Statoil. Det är dock Aga som hittills haft huvuddelen av kontakterna med kunderna för flytande metan. Oljebolagen är alltså ytterst marginellt med i denna utveckling i Sverige. Detsamma gäller i övriga Europa. I de länder där en infrastruktur för flytande metan håller på att byggas upp är det tre typer av företag som är aktiva. Dels är det gasbolag med erfarenhet från gas för andra ändamål, ofta komprimerad gas som fordonsbränsle. Dels åkerier som ser en möjlighet att köra på ett billigare bränsle (ren LNG) och dels transportköpare i kombination med gasbolag eller åkerier. Det märks dock ett begynnande intresse för oljebolagen att vara delaktiga i denna utveckling. Shell slöt tidigt ett samarbetsavtal med Volvo om att tillsammans utveckla flytande gas som fordonsbränsle (REF), Q8 har, liksom Shell, aviserat stationer i Nederländerna och Statoil deltog i förberedande projekt för flytande fordonsgas i Norge

5 Storbritannien Stort tankstationsbolag framdrivet från åkare (Hardstaff) samt lösningar både med åkerier (DHL) och transportköpare och gasbolag Spanien Stora åkerier som Monfort och Ham har byggt de flesta tankstationerna Nederländerna Drivet från gasbolag. Även här har oljebolagen kommunicerat att de skall starta sina första LNG-stationer i Europa Frankrike GdF Suez bolag GNVert är den aktör som nu sätter upp de första tankstationerna Sverige Gasbolag med erfarenhet från komprimerad gas som bränsle har byggt infrastrukturen hittills Italien ENI stora inom gas har byggt första tankstationen för flytande metan i Italien. Lidl kräver gas i ny upphandling De aktörer som idag har ett aktivt intresse i Sverige (FordonsGas, Aga, Öresundskraft och E.ON) har för detta PM intervjuats om deras syn på utvecklingen, drivkrafter på marknaden och vilka konsekvenser en eventuell förändring i skattelagstiftningen har. Scenario om lagstiftningen inte ändras Det huvudsakliga marknadssegmentet som berörs är flytande fordonsgas till tunga fordon, men även användning av komprimerad biogas/flytande naturgas inom industrin som ett sätt att minska sitt krav på utsläppsrätter kan bli ett framtida möjligt berört segment. Djupintervjuer av aktörer i branschen ger att segmentet flytande fordonsgas till tunga fordon behöver en biogasandel för att fortsätta växa och aktörerna bedömer att det inte finns tillräckligt mycket flytande biogas tillgängligt utan växling med komprimerad biogas är nödvändigt. Ändras inte lagstiftningen bedömer aktörerna att segmentet inte kommer vidareutvecklas. Miljöfrågan är drivkraften för intresset från kunderna Utifrån de erfarenheter företagen har hittills genom kundkontakter och arbetet med kunderna som kör bilar från projektet BiMeTrucks 2 är alla de fyra intervjuade företagen eniga om att miljöfrågan är det viktigaste argumentet för att köra lastbilar som drivs med flytande metan. Är enbart flytande naturgas en möjlighet? Alla fyra företagen bedömer att den lilla miljöfördel enbart LNG har gentemot diesel inte är tillräckligt stor för att vara tillräcklig jämfört med det merarbete och den risk det är att testa en ny teknik och ett nytt bränsle och inte heller med tanke på de inblandningar av andra förnybara bränslen som finns i dieseln nu. I de flesta länder drivs utvecklingen med enbart LNG, men då med en rejäl prisskillnad jämfört med dieselpriset. En sådan prisskillnad finns inte idag i Sverige och bedöms inte som en trolig möjlighet i framtiden

6 Biogasandelen behövs! Slutsatsen från alla intervjuade företag är att biogasandelen är extremt viktig för utvecklingen. Företagen arbetar på olika sätt för att hantera frågan idag och i en nära framtid. Exempel på lösningar kan vara att leta flytande biogas utanför Sverige, med dyrare transporter och en missad möjlighet för nationell biogasproduktion. Det finns en oro för att inte kunna hitta tillräckliga volymer för att tillfredsställa kundernas behov. Företagen funderar över vilka alternativ som står till buds för att säkra den biogasandel som behövs och, som alltid, hade långsiktiga och tydliga besked från lagstiftaren hjälpt till för att skapa bra förutsättningar för investeringsbeslut. Utvecklingen inom flytande fordonsgas påverkar även utvecklingen inom komprimerad fordonsgas Flera av företagen upplever att en stagnering inom utvecklingen för flytande fordonsgas skulle kunna påverka även utvecklingen inom komprimerad fordonsgas. E.ON upplever att det finns ett momentum i flytande gas som bränsle för tunga fordon som driver hela gasutvecklingen framåt. Om utvecklingen med flytande gas avstannar påverkar det även utvecklingen inom gas till fordon generellt. FordonsGas bedömer att en minskad utveckling för flytande gas till tunga fordon påverkar utvecklingen av hela fordonsgasmarknaden, då starka synergier finns mellan flytande gas och komprimerad gas i en framtida infrastrukturutbyggnad, speciellt i områden som idag inte har tillgång till fordonsgas. Sammanfattningsvis bedömer de intervjuade företagen att om inte skattelagstiftningen ändras kommer de ha mycket svårt att erbjuda den biogasandel som marknaden kräver för att satsa på denna teknik vilket skulle få detta marknadssegment att avstanna helt i utvecklingen. Om skattelagstiftningen inte ändras bedömer FordonsGas att marknaden för flytande fordonsgas kommer att stagnera och så småningom dö ut. En möjlig kvarvarande marginell marknad för ren LNG kan finnas för att tillgodose lastbilar som kör från Europa. Hittills har kostnadsbilden sett dålig ut för ren LNG i Sverige jämfört med många andra länder i Europa, så det kommer inte finnas någon som helst utvecklingspotential i detta. Sverige kommer då att helt tappa sitt nuvarande ledarskap i frågan om förnybart bränsle till tunga transporter, samt möjligheten att driva på om en biogasandel även på den internationella marknaden. Vad har kunderna för drivkrafter för att köpa transporter på flytande metan? Erfarenheterna från företagen är att miljöfrågan, speciellt klimat, är det viktigaste argumentet för att köra en gasdriven lastbil. Företagens erfarenhet är också att det huvudsakligen är drivet av nästa led, nämligen transportköparna. I ett projekt för Business Region Göteborg och Västra Götalands Regionen intervjuade Ecoplan ett antal större transportköpare varav några i dagligvaruhandeln (Lidl, ICA), några inom livsmedel (Skånemejerier, Coca-Cola, Carlsberg) samt några inom mode/inredning (Lindex, Ikea, HM). Alla intervjuade företag ställde miljökrav på transporterna, flera hade gasdrivna fordon (antingen med flytande metan eller med komprimerad gas), men ingen 5

7 ställde specifika krav på gas. Ica hade dock formulerat koldioxidsreduktionskrav så att de ansåg att få andra alternativ än gas skulle klara kraven på sikt. De företagen som varit aktiva i Sverige i BiMeTrucks på ett eller annat sätt, syns nu också som aktiva utomlands. Där går transportköpare samman med fordonsleverantör och bränsleleverantör och knyter ihop ett paket med transporter, fordon och stationer. T.ex. kan nämnas Lidls upphandling på 15 LNG fordon i Italien samt samtal som förs i Tyskland mellan Erdgas och en stor transportköpare. Idag kommer inblandning i diesel i form av HVO-olja i kombination med RME-inblandning starkt. Från några få procent för några år sedan till uppemot 3-35 % förnybar. Fördelarna är många, med samma fordon och en utbyggd infrastruktur erbjuds en rätt stor förnybar andel för samma kostnad. Vad som sällan sägs är att den HVO-olja som såldes i Sverige 213 innehöll 19 % palmolja från odlingar i Indonesien och Malaysia. Sist oljebolagen försökte blanda in palmolja i dieseln höjdes ramaskri runt om i landet och försöket stoppades. Nu görs nya försök och hittills har det passerat relativt obemärkt. Frågan är hur aktiva företag, myndigheter, politiker och offentliga uppköpare kommer att vara i denna fråga, kommer palmolja att accepteras som fordonbränsle trots att många företag aktivt arbetar med att minimera och certifiera sin övriga palmoljeförbrukning på grund av de problem som palmoljeodlingarna för med sig? För att undvika detta framöver bör företagen och offentliga aktörer ställa ytterligare krav än bara ett generellt krav på förnybart bränsle. Scenario om lagstiftningen ändras Om lagstiftningen ändras så att växling är möjligt kommer behovet av biogas öka. Tre scenarier har gjorts för att bedöma behovet av biogas, samt jämfört med tillgängliga och planerade anläggningar. Hur den generella utvecklingen inom detta segment blir beror på väldigt många fler faktorer än om skattelagstiftningen ändras. Andra viktiga faktorer för utvecklingen är t.ex. att fordonsleverantörerna kommer med fordonsmodeller och att dessa har bra bränsleekonomi hur hög skatten på diesel är om en eventuell framtida avgiftsbaserad vägavgift konstrueras så att nya tekniker premieras hur ekonomin generellt utvecklas I de scenarier som detta PM tar upp är alla dessa faktorer konstanta, om inte annat specifikt nämns, och utvecklingen är isolerad för de två alternativen med en ändring av skattelagstiftningen eller inte. Om möjligheten för att använda komprimerad biogas för att erbjuda marknaden den efterfrågade biogasandelen finns genom en ändring i skattelagstiftningen, ser företagen positivt på utvecklingen. I det första av tre scenarier i detta PM används ungefär samma förutsättningar som under projektet BiMeTrucks, dvs. med ett bidrag för att komma över tröskeln för en ny teknik t.ex. genom supermiljölastbilspremie för lastbil. Scenario nummer två innebär ett starkare incitament från regeringen i form av teknikdifferentiering i den avståndsbaserade vägavgiften. I det försiktigare första scenariot har en av våra två stora fordonsleverantörer en fordonsmodell och i det andra scenariot har båda två var sin fordonsmodell. Alternativen för hur stor nybilsförsäljningen av gaslastbilar är bygger på uppgifter från Volvo om hur stor andel av deras världsförsäljning som de prognostiserat blir gasdrift, samt rimlighetsavstämt med hur många bilar som såldes i BiMeTrucks-projektet. 6

8 Beräkningsförutsättningar för samtliga alternativ: Total nybilsförsäljning per år 4 7 fordon Bränsleförbrukning per mil 4 liter diesel/mil Körsträcka per år 15 mil Brukstid, lastbil 5 år Andel gas 95 % Scenario 1 I detta scenario har en av de två större fordonstillverkarna en fordonsmodell som går på flytande fordonsgas. Det finns ett incitament i form av bidrag t.ex. genom en supermiljölastbilspremie. Biogasandelen är 3 % de första fem åren och ökar sedan till 5 %. Fordonsmodeller på flytande fordonsgas Scania eller Volvo Nybilsförsäljning av gaslastbilar 2 % år % år 6-1 GWh Volym flytande biogas Volym flytande naturgas Ackumulerat antal Scenario 1 Volym flytande fordonsgas År Antal gasdrivna lastbilar 7

9 Scenario 2 I detta scenario har båda av de två större fordonstillverkarna en fordonsmodell som går på flytande fordonsgas. Det finns ett incitament i form av bidrag t.ex. genom en supermiljölastbilspremie. Alternativt kanske bara en av fordonsleverantörerna men det finns ett till drivande incitament t.ex. i form av teknikdifferentierad avståndsbaserad vägavgift. Biogasandelen är 3 % de första fem åren och ökar sedan till 5 %. Fordonsmodeller på flytande gas Scania och Volvo Nybilsförsäljning av gaslastbilar 5 % år % år 6-1 Biogasandel 3 % år % år 6-1 GWh Ackumulerat antal Volym flytande biogas Volym flytande naturgas År Scenario 2 Volym flytande fordonsgas Antal gasdrivna lastbilar 8

10 Scenario 3 Samma förutsättningar som i scenario 2. I detta scenario har de båda större fordonstillverkarna en fordonsmodell som går på flytande fordonsgas. Det finns ett incitament i form av bidrag t.ex. genom en supermiljölastbilspremie. Eller kanske bara en av fordonsleverantörerna men det finns ett mer drivande incitament t.ex. i form av teknikdifferentierad avståndsbaserad vägavgift. Biogasandelen är 5 % från start. Fordonsmodeller på flytande gas Scania och Volvo Nybilsförsäljning av gaslastbilar 5 % år % år 6-1 Biogasandel 5 % GWh 14 Ackumulerat antal Volym flytande biogas Volym flytande naturgas År Scenario 3 Volym flytande fordonsgas Antal gasdrivna lastbilar Biogasbehov I scenario 1 räcker dagens volym av flytande biogas under de tre första åren. I de övriga scenarierna räcker tillgänglig volym endast första året. Idag finns få funderingar på ytterligare produktion av flytande biogas. Aktivast är Biogas Sydöstra Skåne AB som planerar en produktion på motsvarande 1 GWh med planerad full leverans under första halvåret 217. Skulle denna produktion komma igång räcker volymerna 1-3 år till, beroende på scenario. Ytterligare volymer av komprimerad biogas behövs alltså relativt snabbt. För scenario 1 behövs t.ex. motsvarande hälften av volymerna från GoBiGas fas 1 och biogasanläggningen i Jordberga, anläggningar som är i drift redan idag. I scenario 2 och 3 behövs större volymer av komprimerad biogas som skulle behöva täckas av nya anläggningar för komprimerad biogas t.ex. hälften av volymerna från GoBiGas inklusive fas 2. 9

LNG och LBG i Sverige - en översikt

LNG och LBG i Sverige - en översikt LNG och LBG i Sverige - en översikt LNG och LBG för en hållbar energiomställning i Sverige. Onsdagen den 26 mars 2014. Michelle Ekman Mattias Hanson Henrik Dahlsson Översikt Vad är LNG och LBG? Produktegenskaper

Läs mer

Växande gasmarknad gör Sverige grönare. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Trelleborg 6 mars 2012

Växande gasmarknad gör Sverige grönare. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Trelleborg 6 mars 2012 Växande gasmarknad gör Sverige grönare Anders Mathiasson, Energigas Sverige Trelleborg 6 mars 2012 Fem sektioner arbetar för ökad energigasanvändning Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG Vätgas Anders

Läs mer

Att distribuera biogas effektivt i en storstadsregion

Att distribuera biogas effektivt i en storstadsregion Att distribuera biogas effektivt i en storstadsregion Mathias Edstedt, chef Gasförsörjning och Strategisk utveckling Stockholm Gas AB 1 Vad är Stockholm Gas AB? Anor sedan 1853 Helägt dotterbolag till

Läs mer

Biogas i Sverige. Helena Gyrulf, Energigas Sverige Värmeforskdagen 27 jan 2011

Biogas i Sverige. Helena Gyrulf, Energigas Sverige Värmeforskdagen 27 jan 2011 Biogas i Sverige Helena Gyrulf, Energigas Sverige Värmeforskdagen 27 jan 2011 Energigas Sverige En medlemsfinansierad branschorganisation som arbetar för en ökad användning av energigaser. Biogas, Fordonsgas,

Läs mer

Gasmarknadens utveckling. Anders Mathiasson 25 september 2014

Gasmarknadens utveckling. Anders Mathiasson 25 september 2014 Gasmarknadens utveckling Anders Mathiasson 25 september 2014 Grön gas 2050 - en vision om energigasernas bidrag till Sveriges klimatmål, omställning och tillväxt 50 TWh förnybar gasproduktion till 2050

Läs mer

Hva må til for att vi skal lykkes svenska exempel. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Oslo, 20 november 2012

Hva må til for att vi skal lykkes svenska exempel. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Oslo, 20 november 2012 Hva må til for att vi skal lykkes svenska exempel Anders Mathiasson, Energigas Sverige Oslo, 20 november 2012 Fem sektioner arbetar för ökad energigasanvändning Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG

Läs mer

Utbyggnad av infrastruktur för flytande natur- och biogas

Utbyggnad av infrastruktur för flytande natur- och biogas R A P P O R T/ KO R T V E R S I O N N O V E M B E R 2 11 Utbyggnad av infrastruktur för flytande natur- och biogas Energigas Sverige branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas

Läs mer

Biogas till tung trafik. Hans Johansson FordonsGas Sverige AB

Biogas till tung trafik. Hans Johansson FordonsGas Sverige AB Biogas till tung trafik Hans Johansson FordonsGas Sverige AB FordonsGas Sverige AB Bildades: 1998 Antal anställda: 33 stycken Ägare: Air Liquide 42 CNG-stationer 2 BiGreen (LBG) stationer 4 bussdepåer

Läs mer

Växande marknader för LNG i norra Europa

Växande marknader för LNG i norra Europa R A P P O R T/ KO R T V E R S I O N FOTO: AGA O k to b e r 2 12 Växande marknader för LNG i norra Europa Energigas Sverige branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och

Läs mer

Fordonsgas i AC/BD. Strategiska överväganden

Fordonsgas i AC/BD. Strategiska överväganden Fordonsgas i AC/BD Strategiska överväganden Färdplan Biogas AC/BD Mål med projektet En förankrad färdplan för biogas i Norr- och Västerbotten. Tydligt vilka samhällsvinster biogasen ger. Etablera samverkan

Läs mer

Projekt Intensifierat nationellt biogasarbete

Projekt Intensifierat nationellt biogasarbete Stockholm 2014-02-10 Projekt Intensifierat nationellt biogasarbete Mycket arbete görs på många håll för att öka den svenska biogasproduktionen och utveckla biogasmarknaden. Det är dock viktigt att intensifiera

Läs mer

Gas i södra Sverige Mattias Hennius

Gas i södra Sverige Mattias Hennius Gas i södra Sverige Mattias Hennius E.ONs affärsidé är att producera, distribuera och sälja energi Ta tillvara klimatsmarta investeringar Vatten- och kärnkraft Fermentering ger biogas drivmedel för fordon

Läs mer

Uppgradering och förvätskning av biogas. möjliggör att biogasen når marknaden. Morgan Larsson Biofrigas, Göteborg, Sweden. morgan.larsson@biofrigas.

Uppgradering och förvätskning av biogas. möjliggör att biogasen når marknaden. Morgan Larsson Biofrigas, Göteborg, Sweden. morgan.larsson@biofrigas. Uppgradering och förvätskning av biogas möjliggör att biogasen når marknaden Morgan Larsson Biofrigas, Göteborg, Sweden morgan.larsson@biofrigas.se Vi är alla beroende av transporter. - Välj den fossilfria

Läs mer

Biogas i Sverige idag. Helena Gyrulf VA-mässan, Elmia, 2 oktober 2014 helena.gyrulf@energigas.se

Biogas i Sverige idag. Helena Gyrulf VA-mässan, Elmia, 2 oktober 2014 helena.gyrulf@energigas.se Biogas i Sverige idag Helena Gyrulf VA-mässan, Elmia, 2 oktober 2014 helena.gyrulf@energigas.se Presentationen i korthet Om Energigas Sverige Produktion och användning av biogas 2013 Prognos Vad är på

Läs mer

Energigas Sverige branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas.

Energigas Sverige branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas. RAPPORT/kortversion Juli 2010 Stor potential för biogas i jordbruket Energigas Sverige branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas. 2 Stor potential för jordbruken

Läs mer

Biogasens och naturgasens potential som drivmedel

Biogasens och naturgasens potential som drivmedel Biogasens och naturgasens potential som drivmedel Mattias Svensson Svenskt Gastekniskt Center Svenska luftvårdsföreningens seminarium 18 november 2008 Fordonsgasens potential som drivmedel Störst inhemsk

Läs mer

GASKLART. Hur kan vi få smartare energisystem i Sverige? INFRASTRUKTUR FÖR RENARE, EFFEKTIVARE & SMARTARE ENERGI

GASKLART. Hur kan vi få smartare energisystem i Sverige? INFRASTRUKTUR FÖR RENARE, EFFEKTIVARE & SMARTARE ENERGI GASKLART Hur kan vi få smartare energisystem i Sverige? INFRASTRUKTUR FÖR RENARE, EFFEKTIVARE & SMARTARE ENERGI Utmaningen Behovet av smartare energisystem Vi står inför en stor utmaning: att ställa om

Läs mer

Utvecklingen av biogas och fordonsgas Anders Mathiasson, Gasföreningen

Utvecklingen av biogas och fordonsgas Anders Mathiasson, Gasföreningen Utvecklingen av biogas och fordonsgas Anders Mathiasson, Gasföreningen Verksamhetsorganisation Gasföreningen enar gasbranschen Medlemsfinansierad branschförening med över 100 medlemmar Biogas Fordonsgas

Läs mer

Biogaskunskaper på stan

Biogaskunskaper på stan Biogaskunskaper på stan - En studie om vad gemene man känner till om biogas Pontus Björkdahl, Mari Rosenkvist och Julia Borgudd 9 Sammanfattning Under 9 har Biogas Öst genomfört en undersökning där personer

Läs mer

GASKLART. Hur kan vi få smartare energisystem i Sverige? INFRASTRUKTUR FÖR RENARE, EFFEKTIVARE & SMARTARE ENERGI

GASKLART. Hur kan vi få smartare energisystem i Sverige? INFRASTRUKTUR FÖR RENARE, EFFEKTIVARE & SMARTARE ENERGI GASKLART Hur kan vi få smartare energisystem i Sverige? INFRASTRUKTUR FÖR RENARE, EFFEKTIVARE & SMARTARE ENERGI Utmaningen Behovet av smartare energisystem Vi står inför en stor utmaning: att ställa om

Läs mer

Hur mår biogasen? Tack, på bättringsvägen, efter viss tids huvudvärk

Hur mår biogasen? Tack, på bättringsvägen, efter viss tids huvudvärk Hur mår biogasen? Tack, på bättringsvägen, efter viss tids huvudvärk Göran Värmby, Värmby Consulting, f d projektledare och ordförande i Biogas Väst - Hur ser det ut i Sverige? Nationell Biogasstrategi

Läs mer

Tunga fordon fordonsgas

Tunga fordon fordonsgas Tunga fordon fordonsgas Staffan Johannesson Miljöbyrån Ecoplan AB Helsingborg, november 22 BiMe Trucks www.bimetrucks.se Scope: Långväga, hållbara transporter Flytande fordonsgas för ökad räckvidd Metandieselteknik

Läs mer

Naturskyddsföreningens remissvar på förslag till direktiv om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen

Naturskyddsföreningens remissvar på förslag till direktiv om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm den 18 februari 2013 Naturskyddsföreningens dnr: Näringsdepartementets dnr: N2013/675/TE Naturskyddsföreningens remissvar på förslag till

Läs mer

Biogasens utveckling och framtid. Jönköping 20 november Anders Mathiasson Vd, Energigas Sverige

Biogasens utveckling och framtid. Jönköping 20 november Anders Mathiasson Vd, Energigas Sverige Biogasens utveckling och framtid Jönköping 20 november Anders Mathiasson Vd, Energigas Sverige Biogasutvecklingen i Sverige Långsam men säker volymutveckling i flera år Kretslopps och avfallstanken driver

Läs mer

Biogas i Sverige. Stefan Dahlgren Gasföreningen och Biogasföreningen. 14 april 2009

Biogas i Sverige. Stefan Dahlgren Gasföreningen och Biogasföreningen. 14 april 2009 Biogas i Sverige Stefan Dahlgren Gasföreningen och Biogasföreningen 14 april 2009 Användningsområden för biogas Biogas från vattenslam, gödsel, avfall blir el, värme och drivmedel Gas i kraftvärme har

Läs mer

Gasinfrastruktur för transporter risk för fossil inlåsning?

Gasinfrastruktur för transporter risk för fossil inlåsning? Gasinfrastruktur för transporter risk för fossil inlåsning? I samarbete med Johan Benjaminsson Maj 2013 Gasefuels AB Sida 2 av 19 Innehåll Gasinfrastruktur för transporter risk för fossil inlåsning?...

Läs mer

Exempeluppgift Delprov A2 Granska information, kommunicera och ta ställning

Exempeluppgift Delprov A2 Granska information, kommunicera och ta ställning Exempeluppgift Delprov A Granska information, kommunicera och ta ställning Nya bilar till hemtjänsten. En kommun ska hyra 0 stycken nya bilar. Bilarna ska användas av personalen när de ska besöka sina

Läs mer

Energigaserna självklara i det hållbara samhället

Energigaserna självklara i det hållbara samhället Vision 22 Energigaserna självklara i det hållbara samhället Energigas Sverige branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas. INNEHÅLL ÅR 211 Sveriges energiförsörjning

Läs mer

LNG/LBG i Helsingborgsregionen. Gasmarknadsrådet Lars Göransson, 27 november 2014

LNG/LBG i Helsingborgsregionen. Gasmarknadsrådet Lars Göransson, 27 november 2014 LNG/LBG i Helsingborgsregionen Gasmarknadsrådet Lars Göransson, 27 november 2014 Historia ENERGI FÖR EN BÄTTRE VÄRLD. KRAFT FÖR REGIONEN Varför LNG? * Användning av LNG ger stora miljöfördelar jämfört

Läs mer

Biogas behöver långsiktiga och hållbara spelregler. Helena Gyrulf Skellefteå, 29 april 2014 helena.gyrulf@energigas.se

Biogas behöver långsiktiga och hållbara spelregler. Helena Gyrulf Skellefteå, 29 april 2014 helena.gyrulf@energigas.se Biogas behöver långsiktiga och hållbara spelregler Helena Gyrulf Skellefteå, 29 april 2014 helena.gyrulf@energigas.se Dagens presentation Biogasläget i Sverige idag Produktion och användning av biogas

Läs mer

Gas i transportsektorn till lands og till vands. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Nyborg, 23 november 2012

Gas i transportsektorn till lands og till vands. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Nyborg, 23 november 2012 Gas i transportsektorn till lands og till vands Anders Mathiasson, Energigas Sverige Nyborg, 23 november 2012 Fem sektioner arbetar för ökad energigasanvändning Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG

Läs mer

Biogas som drivmedel. Strategi och handlingsplan för införande av biogas som drivmedel i Gotlands kommun

Biogas som drivmedel. Strategi och handlingsplan för införande av biogas som drivmedel i Gotlands kommun Biogas som drivmedel Strategi och handlingsplan för införande av biogas som drivmedel i Gotlands kommun fastställd av Kommunstyrelsen 26 februari 2009 Regional strategi för införande av biogas på Gotland

Läs mer

LÄGESRAPPORT Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016. 16 okt 2014, Miljönämnden Hanna Jönsson, regionutvecklare biogas

LÄGESRAPPORT Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016. 16 okt 2014, Miljönämnden Hanna Jönsson, regionutvecklare biogas LÄGESRAPPORT Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 16 okt 2014, Miljönämnden Hanna Jönsson, regionutvecklare biogas Upplägg Nulägesbeskrivning Sverige och Västra Götaland Biogasprogrammet

Läs mer

Full gas i Karlskoga Energigasernas utveckling. Anders Mathiasson Karlskoga, 14 juni 2013

Full gas i Karlskoga Energigasernas utveckling. Anders Mathiasson Karlskoga, 14 juni 2013 Full gas i Karlskoga Energigasernas utveckling Karlskoga, 14 juni 2013 Energigaser självklar del av det hållbara samhället Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG Vätgas Råvara industri Vardagsliv Fordonsbränsle

Läs mer

GoBiGas Projektet Till vilken nytta för näringslivet? Carina Bergsten Produktägare Biogas Göteborg Energi AB

GoBiGas Projektet Till vilken nytta för näringslivet? Carina Bergsten Produktägare Biogas Göteborg Energi AB GoBiGas Projektet Till vilken nytta för näringslivet? Carina Bergsten Produktägare Biogas Göteborg Energi AB Vår vision. Göteborg Energi ska aktivt bidra till det hållbara Göteborgssamhället. innefattar

Läs mer

Udviklingen av gas til transport i Sverige nu och i fremtiden. Gastekniske Dage 2014 05 15 Anders Mathiasson Energigas Sverige

Udviklingen av gas til transport i Sverige nu och i fremtiden. Gastekniske Dage 2014 05 15 Anders Mathiasson Energigas Sverige Udviklingen av gas til transport i Sverige nu och i fremtiden Gastekniske Dage 2014 05 15 Anders Mathiasson Energigas Sverige Energigas Sverige samlar branschen 180 medlemmar Naturgas/LNG, biogas/lbg,

Läs mer

Fordonsgas. Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas Vätgas

Fordonsgas. Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas Vätgas Fordonsgas Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas Vätgas Fordonsgas Fordonsgas är ett avsevärt mycket renare bränsle än bensin och diesel. Behovet av alternativa drivmedel blir allt mer aktuellt ur flera perspektiv

Läs mer

Fordonsgas/Biogas - historik

Fordonsgas/Biogas - historik 1 Biogas i Lunds Kommun Hans Kjellvander Start 1995 med stadsbussarna i Lund Ungefär samtidigt öppnades den första publika gasmacken i Lund Renhållningsfordonen börjar övergå till gasdrift 1997 Lunds Energi

Läs mer

Energigaserna har en viktig roll i omställningen. Gävle-Dala Drivmedelskonvent, Borlänge Fredagen den 21 mars, 2104

Energigaserna har en viktig roll i omställningen. Gävle-Dala Drivmedelskonvent, Borlänge Fredagen den 21 mars, 2104 Energigaserna har en viktig roll i omställningen Gävle-Dala Drivmedelskonvent, Borlänge Fredagen den 21 mars, 2104 Grön gas 2050 - en vision om energigasernas bidrag till Sveriges klimatmål, omställning

Läs mer

Energigas en möjlighet att fasa ut olja och kol. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Gävle, 29 september 2011

Energigas en möjlighet att fasa ut olja och kol. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Gävle, 29 september 2011 Energigas en möjlighet att fasa ut olja och kol, Energigas Sverige Gävle, 29 september 2011 Energigas Sverige driver utvecklingen framåt Säkerhet och teknik Information och opinion 2011-09-30 Fem sektioner

Läs mer

Energigasläget i Sverige. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Helsingborg, 17 maj 2011

Energigasläget i Sverige. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Helsingborg, 17 maj 2011 Energigasläget i Sverige Anders Mathiasson, Energigas Sverige Helsingborg, 17 maj 2011 Energigas Sverige driver utvecklingen framåt Säkerhet och teknik Information och opinion Anders Mathiasson 2011-01-11

Läs mer

Biogasens roll som fordonsbränsle. SYSAV-dagen 2014 05 09 Anders Mathiasson Energigas Sverige

Biogasens roll som fordonsbränsle. SYSAV-dagen 2014 05 09 Anders Mathiasson Energigas Sverige Biogasens roll som fordonsbränsle SYSAV-dagen 2014 05 09 Anders Mathiasson Energigas Sverige Fordonsgas i Sverige Det finns 152 publika tankstationer, april 2014 Anders Mathiasson, Energigas Sverige 2014-05-14

Läs mer

Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland

Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland Anders Mathiasson Svenska Gasföreningen 17 september 2008 Verksamhetsstrukturen Vad är gas och gasbranschen i Sverige? Biogas från vattenslam, gödsel, avfall

Läs mer

GASOL. Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas Vätgas

GASOL. Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas Vätgas GASOL Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas Vätgas Frågor och svar om gasol Gasolen är en viktig del av energigasutbudet i Sverige. Den används till största delen inom industrin för bland annat värmebehandling

Läs mer

Biogasutbildning i Kalmar län

Biogasutbildning i Kalmar län Biogasutbildning i Kalmar län - Biogas i Sverige & Europa samt dess ekonomi 2010-01-21 Ola Rosén Grontmij 1 Biogas i Sverige & Europa samt dess ekonomi Agenda Aktuell statistik över biogas i Sverige Intresset

Läs mer

Strategi för biogas i regionen. 28 augusti 2012

Strategi för biogas i regionen. 28 augusti 2012 Strategi för biogas i regionen 28 augusti 2012 Mats Håkansson www.affu.se Disposition Beslutsläget Kort om gasproduktion och användning Mål för utredningen Strategi före beslut (förslag) Affärsmodellen

Läs mer

Stockholms stads biogasanläggningar

Stockholms stads biogasanläggningar Detta är ett av de 12 goda exempel som presenteras i rapporten Biogas ur gödsel, avfall och restprodukter - goda svenska exempel Rapporten i sin helhet återfinns på www.gasforeningen.se. Skriften är en

Läs mer

Biogasstrategi Uppföljning av mål och handlingsplan 2016-04-01

Biogasstrategi  Uppföljning av mål och handlingsplan 2016-04-01 Biogasstrategi Uppföljning av mål och handlingsplan 2016-04-01-1 - MÅL ANVÄNDNING Biogasproduktionen ska i första hand användas som fordonsgas. År 2020 ska 80 GWh/år lokalt producerad fordonsgas säljas.

Läs mer

Flytande metan tillgänglighet i Sverige.

Flytande metan tillgänglighet i Sverige. Flytande metan tillgänglighet i Sverige. 2009-02-11 11/02/2009 1 Biogas tankställen i Stockholm Begränsat med naturgas/metan rörledning i Sverige-Norge Liten befolkning Stora avstånd Billig elproduktion

Läs mer

Definition av tunga miljöfordon och riktlinjer för alternativa drivmedel

Definition av tunga miljöfordon och riktlinjer för alternativa drivmedel MILJÖFÖRVALTNINGEN PLAN OCH MILJÖ TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 2008-013575-206 SID 1 (9) 2012-05-09 Handläggare: Lova André Nilsson Telefon: 08-508 28 940 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2012-05-22 p. 23 Definition

Läs mer

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson Lite siffror om E.ON Gas Runt 100 anställda i bolaget. 25 000 kunder. 1.3 miljarder kronor i omsättning. Fordonsgasaffären

Läs mer

Ökad biogasproduktion ger Sverige ett grönt lyft

Ökad biogasproduktion ger Sverige ett grönt lyft Ökad biogasproduktion ger Sverige ett grönt lyft Biogasseminarium med Centerpartiet Fredagen den 30 mars 2012 Anders Mathiasson Energigas Sverige enar branschen 175 medlemmar Biogasseminarium med Energigas

Läs mer

VOLVO GASLASTBIL. Från koncept till verklighet på bara tre år

VOLVO GASLASTBIL. Från koncept till verklighet på bara tre år VOLVO GASLASTBIL Från koncept till verklighet på bara tre år UPP TILL 80% LÄGRE CO 2 - UTSLÄPP MED METANDIESELTEKNIK Volvo Lastvagnar är första tillverkare att genomföra kommersiella fältprov med metandieselteknik

Läs mer

Biogas Väst Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 - vad pågår och vad är på gång?

Biogas Väst Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 - vad pågår och vad är på gång? Biogas Väst Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 - vad pågår och vad är på gång? Petter Kjellgren, projektledare Biogas Väst, Västra Götalandsregionen Inspirationsseminarium 2014-11-19

Läs mer

Biogas. Klimatcertifikat för biodrivmedel Helena Gyrulf Piteå, 13 november 2013

Biogas. Klimatcertifikat för biodrivmedel Helena Gyrulf Piteå, 13 november 2013 Biogas Klimatcertifikat för biodrivmedel Helena Gyrulf Piteå, 13 november 2013 Dagens presentation Biogasläget idag Produktion och användning av biogas år 2012 Biogas som fordonasgas Hur ser marknaden

Läs mer

Vår vision. Det hållbara Göteborgssamhället. innefattar aktiviteter i hela Västsverige

Vår vision. Det hållbara Göteborgssamhället. innefattar aktiviteter i hela Västsverige Vår vision. Det hållbara Göteborgssamhället. innefattar aktiviteter i hela Västsverige Vår energigasvision: I framtiden säljer vi endast förnyelsebar gas Kapacitet Steg på vägen: År 2020 säljer vi mer

Läs mer

Henrik Johansson Miljösamordnare Tel 0470-41330 Henrik.johansson@vaxjo.se. Energi och koldioxid i Växjö 2013

Henrik Johansson Miljösamordnare Tel 0470-41330 Henrik.johansson@vaxjo.se. Energi och koldioxid i Växjö 2013 Henrik Johansson Miljösamordnare Tel 47-4133 Henrik.johansson@vaxjo.se Energi och koldioxid i Växjö Inledning Varje år sedan 1993 genomförs en inventering av kommunens energianvändning och koldioxidutsläpp.

Läs mer

Gröna korridorer för gas i Europa

Gröna korridorer för gas i Europa Gröna korridorer för gas i Europa WP 3.31-2 Corridor of liquefied biomethane for road transports www.scandriaproject.eu Staffan Johannesson, Ecoplan, pua Trafikverket Smart transport av livsmedel på väg,

Läs mer

Britt Karlsson Green Region Skåne Strateg Hållbara transporter. Den stora omställningen - 2 mars 2016 4 år till fossilfritt 2020 Hur ser läget ut?

Britt Karlsson Green Region Skåne Strateg Hållbara transporter. Den stora omställningen - 2 mars 2016 4 år till fossilfritt 2020 Hur ser läget ut? Britt Karlsson Green Region Skåne Strateg Hållbara transporter Den stora omställningen - 2 mars 2016 4 år till fossilfritt 2020 Hur ser läget ut? Utmaningen 100% fossilbränslefritt Skåne 2020 Ingen fossil

Läs mer

Folke Fritzson. Folke Fritzson Combustion System Scania CV AB

Folke Fritzson. Folke Fritzson Combustion System Scania CV AB 1 Folke Fritzson Hållbara transporter tillgängliga drivmedel 2 Ethanol < 90% Biodiesel < 70% FAME, RME, etc. Möjlig CO 2 -reduktion Biogas < 90% Stora möjligheter att minska CO 2 -utsläpp redan idag! Scania

Läs mer

Processledning Ätradalsklustret produktionspriser och processförslag

Processledning Ätradalsklustret produktionspriser och processförslag Slutrapport Processledning Ätradalsklustret produktionspriser och processförslag Karin Eliasson Energirådgivare Rådgivarna Sjuhärad Box 5007 514 05 Länghem Direkt & mobil: 0325-618 612 SMS: 0708-290483

Läs mer

Kraftfull entré för LNG på den svenska marknaden

Kraftfull entré för LNG på den svenska marknaden Kraftfull entré för LNG på den svenska marknaden Lars Frisk, Chef Affärsutveckling Swedegas - nav med nationellt perspektiv Investerar i infrastruktur för gas Äger och driver svenska stamnätet för gas

Läs mer

Klimatsmarta och kostnadseffektiva transporter för elvägar. siemens.se/elvagar

Klimatsmarta och kostnadseffektiva transporter för elvägar. siemens.se/elvagar Klimatsmarta och kostnadseffektiva transporter för elvägar siemens.se/elvagar Utmaningen klimatutsläppen måste minska snabbt I denna broschyr beskrivs kortfattat förutsättningarna och möjligheterna för

Läs mer

Gasbilar är miljöbilar det måste synas i bonus-malus-systemet

Gasbilar är miljöbilar det måste synas i bonus-malus-systemet Stockholm den 2016-03-21 Gasbilar är miljöbilar det måste synas i bonus-malus-systemet Den pågående utredningen om bonus-malus riskerar att utformas så att endast elbilar och laddhybrider främjas med bonus.

Läs mer

Roland Nilsson E.ON Gas Sverige

Roland Nilsson E.ON Gas Sverige Roland Nilsson E.ON Gas Sverige Naturgasnät i Sverige Befintligt naturgasnät --- Planerad naturgasutbyggnad Page 2 Fordonsgas på E.ON * E.ON Gas säljer och levererar Fordonsgas på 17 publika tankstationer

Läs mer

Energigaser bra för både jobb och miljö

Energigaser bra för både jobb och miljö Energigaser bra för både jobb och miljö Energitillförsel Sverige 2008 (612 TWh) 2 Biobränslen 183 123 Vattenkraft Naturgas 68 Olja Kol Värmepumpar Kärnkraft Vindkraft 5 27 194 10 Energitillförsel i Sverige

Läs mer

Gas till transportsektorn alternativet för framtiden. Bengt Göran Dalman Göteborg Energi

Gas till transportsektorn alternativet för framtiden. Bengt Göran Dalman Göteborg Energi Gas till transportsektorn alternativet för framtiden Bengt Göran Dalman Göteborg Energi Göteborg Energi från gasverk till framsynt energibolag Gasen har funnits i Göteborg sedan 1846 Användningsområden

Läs mer

Suksesskriterier for utvikling av biogass i Sverige

Suksesskriterier for utvikling av biogass i Sverige Suksesskriterier for utvikling av biogass i Sverige Tobias Persson, Handläggare, Svenskt Gastekniskt Center Biogasproduktion i Sverige Statistik för biogasproduktion Tankstationer Statistik för tankstationer

Läs mer

Svenske erfaringer med gas til transporter. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Köpenhamn, 20 mars 2012

Svenske erfaringer med gas til transporter. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Köpenhamn, 20 mars 2012 Svenske erfaringer med gas til transporter Anders Mathiasson, Energigas Sverige Köpenhamn, 20 mars 2012 Fem sektioner arbetar för ökad energigasanvändning Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG Vätgas

Läs mer

Svenskt Näringslivs syn på den svenska energipolitiken. Maria Sunér Fleming

Svenskt Näringslivs syn på den svenska energipolitiken. Maria Sunér Fleming Svenskt Näringslivs syn på den svenska energipolitiken Maria Sunér Fleming Svenskt Näringsliv Svenskt Näringsliv företräder närmare 60 000 små, medelstora och stora företag 50 bransch- och arbetsgivarförbund

Läs mer

Power of Gas - Gasens roll i den framtida energimixen. Johan Zettergren, Marknadschef

Power of Gas - Gasens roll i den framtida energimixen. Johan Zettergren, Marknadschef Power of Gas - Gasens roll i den framtida energimixen Johan Zettergren, Marknadschef 1 Swedegas vision Swedegas leder en ansvarsfull utveckling av gasmarknaden. Vi skapar hållbara lösningar för industri,

Läs mer

Gasernas utveckling. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Vimmerby 21 november 2011

Gasernas utveckling. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Vimmerby 21 november 2011 Gasernas utveckling Anders Mathiasson, Energigas Sverige Vimmerby 21 november 2011 Fem sektioner arbetar för ökad energigasanvändning Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG Vätgas Anders Mathiasson

Läs mer

Styrmedel och stöd för fordonsgas

Styrmedel och stöd för fordonsgas Mats Håkansson Affärsutveckling AB Styrmedel och stöd för fordonsgas Vägledning och exempel Mats Håkansson Tel +46 40 49 65 00 Mobil +46 705 65 31 00 mh@affu.se www.affu.se Denna rapport är skriven med

Läs mer

2 Underrättelseskyldigheten

2 Underrättelseskyldigheten M/Zarah Andersson 2010-12-21 2010/1655 RAPPORT Svenska Kraftnäts arbete som systemansvarig myndighet för naturgas 1 Inledning Enligt 3 förordningen (2007:1119) med instruktion för Affärsverket svenska

Läs mer

Sunt med gas i tankarna!

Sunt med gas i tankarna! Sunt med gas i tankarna! BIOGAS FORDONSGAS GASOL NATURGAS VÄTGAS Vi enar gasbranschen Gasföreningen är en medlemsfinansierad branschorganisation som verkar för en ökad användning av energigas. Föreningen

Läs mer

Marknadsförutsättningar för LNG i Bergslagen

Marknadsförutsättningar för LNG i Bergslagen Marknadsförutsättningar för LNG i Bergslagen LNG/LBG-infrastruktur i Sverige - Studie av förutsättningar för utbyggnad av landbaserad infrastruktur för flytande naturgas och flytande biogas 2011-09-29

Läs mer

Seminarium Biogasbussar 25 maj Stockholm

Seminarium Biogasbussar 25 maj Stockholm Dual fuel en överblick Seminarium Biogasbussar 25 maj Stockholm Bernt Svensén, Business Region Göteborg Business Region Göteborg Regionalt, icke-vinstdrivande & neutralt bolag som arbetar för näringslivsutveckling

Läs mer

Biogasens möjligheter i Sverige och Västra Götaland

Biogasens möjligheter i Sverige och Västra Götaland Biogasens möjligheter i Sverige och Västra Götaland Anders Mathiasson Svenska Gasföreningen 5 februari 2009 Verksamhetsstrukturen Vad är gas och gasbranschen i Sverige? Biogas från vattenslam, gödsel,

Läs mer

Johan Améen Alternative fuels Scania-Bilar Sverige

Johan Améen Alternative fuels Scania-Bilar Sverige 1 Johan Améen Alternative fuels Scania-Bilar Sverige Ecolution Scania Optimise Bioetanol Biodiesel Biogas 90 % av världens biobränsle Lokalt och globalt bränsle Många olika råvaror & processer Hållbar

Läs mer

10 år. 10 år med minimal klimatpåverkan

10 år. 10 år med minimal klimatpåverkan 10 år 10 år med minimal klimatpåverkan 1999-2009 I november 2009 hade det gått 10 år sedan den första gasbilen tankades i Kristianstad. Samma månad sattes de tre första gröna stadsbussarna i drift. Under

Läs mer

Clean Vehicles. 95.000 miljöfordon 10 %! Erfaringer frå Stockholm. 75 % av bensinstationerna!

Clean Vehicles. 95.000 miljöfordon 10 %! Erfaringer frå Stockholm. 75 % av bensinstationerna! Miljöbilar i Stockholm Erfaringer frå Stockholm Jonas Ericson Miljöbilar i Stockholm Berekraftig energiframtid, Ålesund 10. februar 2010 95.000 miljöfordon 10 %! 75 % av bensinstationerna! 10 % förnybart

Läs mer

Aktuellt på biogasfronten. Anders Mathiasson Östersund, 17 september 2013

Aktuellt på biogasfronten. Anders Mathiasson Östersund, 17 september 2013 Aktuellt på biogasfronten Anders Mathiasson Östersund, 17 september 2013 Energigaser självklar del av det hållbara samhället Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG Vätgas Råvara industri Vardagsliv

Läs mer

Biogastinget 3 december 2014 Lars Holmquist Göteborg Energi

Biogastinget 3 december 2014 Lars Holmquist Göteborg Energi Biogastinget 3 december 2014 Lars Holmquist Göteborg Energi Biogas - en väg till det hållbara transportsamhället 60 TWh 10 TWh FFF-utredningens syn på biodrivmedlens roll För att nå 80 % reduktion av klimatutsläppen

Läs mer

DML/HBL rapporteringen

DML/HBL rapporteringen Förnybara drivmedel för bussar och lastbilar Fredag 30 januari 2015 DML/HBL rapporteringen 2011, 2012, 2013-års mängder Marianne Pettersson Analysavdelningen Energimyndigheten DML årlig rapportering Färdiga

Läs mer

Vilka styrmedel finns idag och får vi de styrmedel vi behöver? Maria Malmkvist,

Vilka styrmedel finns idag och får vi de styrmedel vi behöver? Maria Malmkvist, Vilka styrmedel finns idag och får vi de styrmedel vi behöver? Maria Malmkvist, 2017-06-13 Grön gas 2050 - en vision om energigasernas bidrag till Sveriges klimatmål, omställning och tillväxt Klimatneutral

Läs mer

Omvärldsanalys. Värmland kraftsamlar inför EU:s nästa programperiod 2014-2020: Tula Ekengren och Lovisa Mellgren, Ecoplan

Omvärldsanalys. Värmland kraftsamlar inför EU:s nästa programperiod 2014-2020: Tula Ekengren och Lovisa Mellgren, Ecoplan Värmland kraftsamlar inför EU:s nästa programperiod 2014-2020: Omvärldsanalys Tula Ekengren och Lovisa Mellgren, Ecoplan Enheten för regional tillväxt Dag Hallén April /Maj 2014 www.regionvarmland.se Det

Läs mer

Förlängning av den tidsbegränsade nedsättningen av förmånsvärdet för vissa miljöanpassade bilar

Förlängning av den tidsbegränsade nedsättningen av förmånsvärdet för vissa miljöanpassade bilar Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Förlängning av den tidsbegränsade nedsättningen av förmånsvärdet för vissa miljöanpassade bilar Februari 2016 1 Sammanfattning I promemorian föreslås att

Läs mer

Trafikverket, Borlänge

Trafikverket, Borlänge Västsvenska Handelskammaren Stefan Gustavsson Stefan.gustavsson@handelskammaren.net 031-825233, 0734-282134 Datum: 2012-03-30 Ärende: Remissvar TRV2012/17304 Trafikverket, Borlänge Yttrande över Transportsystemets

Läs mer

Mötesanteckningar från workshop Småskalig uppgradering och förädling av biogas

Mötesanteckningar från workshop Småskalig uppgradering och förädling av biogas 1(5) Mötesanteckningar från workshop Småskalig uppgradering och förädling av biogas Projektmöte Göteborg 18 augusti kl. 10 14, Deltagarlista: Ragni Andersson Karin Eliasson Peter Eriksson Petter T. Vattekar

Läs mer

Skatteverket 1(7) INFORMATION 2010-12-17. Förändringar avseende beskattning av bränsle och elektrisk kraft som träder i kraft den 1 januari 2011

Skatteverket 1(7) INFORMATION 2010-12-17. Förändringar avseende beskattning av bränsle och elektrisk kraft som träder i kraft den 1 januari 2011 Skatteverket 1(7) Förändringar avseende beskattning av bränsle och elektrisk kraft som träder i kraft den 1 januari 2011 Nedan följer en sammanställning över de förändringar av lagen (1994:1776) om skatt

Läs mer

BIOGAS VÄSTS NÄTVERKSTRÄFF 28 AUGUSTI 2012

BIOGAS VÄSTS NÄTVERKSTRÄFF 28 AUGUSTI 2012 S NÄTVERKSTRÄFF 28 AUGUSTI 2012 Dagens program 9.30 På gång inom Biogas Väst halvtidsrapport Hanna Jönsson, Biogas Väst 10.10 Vad händer egentligen i förgasningsprojektet GoBiGas? Åsa Burman, projektchef/vd

Läs mer

TRAFIKKONTORET MILJÖFÖRVALTNINGEN

TRAFIKKONTORET MILJÖFÖRVALTNINGEN TRAFIKKONTORET MILJÖFÖRVALTNINGEN 2008-10-20 Kontaktperson trafikkontoret Göran Westberg Trafikplanering Telefon: 08-508 273 61 goran.westberg@tk.stockholm.se Till Miljö- och trafikroteln Kontaktperson

Läs mer

PM Den svenska biogasmarknaden och dess aktörer

PM Den svenska biogasmarknaden och dess aktörer PM Den svenska biogasmarknaden och dess aktörer Lena Wiklander, BioMil AB Lund, november 2014 Inledning Inom ramen för projektet Intensifierat nationellt biogasarbete har BioMil AB haft i uppdrag att i

Läs mer

Genväg till energilösningar.

Genväg till energilösningar. Flytande naturgas för lastbilar Flytande naturgas som bränsle för lastbilar. Genväg till energilösningar. 2 Flytande naturgas för lastbilar Flytande naturgas den nya energikällan för lastbilar. Ett perfekt

Läs mer

Power to gas Karin Byman, ÅF 2014-10-23

Power to gas Karin Byman, ÅF 2014-10-23 Power to gas Karin Byman, ÅF 2014-10-23 Vad är power to gas? Integrerar energisystemen till Ett smart energisystem! ELSYSTEM - ELINFRASTRUKTUR Billig el BIOMASSA Elektrolys Rötning / Förgasning Gas O2

Läs mer

Förordning om miljö- och säkerhetskrav vid myndigheters inköp av bilar samt upphandling av transporter Remiss från Näringsdepartementet

Förordning om miljö- och säkerhetskrav vid myndigheters inköp av bilar samt upphandling av transporter Remiss från Näringsdepartementet PM 2008:222 RII (Dnr 001-2183/2008) Förordning om miljö- och säkerhetskrav vid myndigheters inköp av bilar samt upphandling av transporter Remiss från Näringsdepartementet Borgarrådsberedningen föreslår

Läs mer

VÄTGAS. Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas Vätgas

VÄTGAS. Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas Vätgas VÄTGAS Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas Vätgas Frågor och svar om vätgas I dag används stora mängder vätgas som råvara inom industrin. I framtiden kan vätgasen även bli en viktig pusselbit i samhällets

Läs mer

DET HÄR ÄR GAMLA UPPSALA BUSS... 3 FÖRETAGET... 3 GAMLA UPPSALA BUSS MILJÖHISTORIA... 3 BAKGRUND... 3 MILJÖCERTIFIERADE ENLIGT ISO 14001...

DET HÄR ÄR GAMLA UPPSALA BUSS... 3 FÖRETAGET... 3 GAMLA UPPSALA BUSS MILJÖHISTORIA... 3 BAKGRUND... 3 MILJÖCERTIFIERADE ENLIGT ISO 14001... Miljöredovisning 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING DET HÄR ÄR GAMLA UPPSALA BUSS... 3 FÖRETAGET... 3 GAMLA UPPSALA BUSS MILJÖHISTORIA... 3 BAKGRUND... 3 MILJÖCERTIFIERADE ENLIGT ISO 14001... 3 ETT UTHÅLLIGT SAMHÄLLE

Läs mer

Energigas en klimatsmart story

Energigas en klimatsmart story Energigas en klimatsmart story Vad är energigas? Naturgas Biogas Vätgas Gasol Fordonsgas Sveriges energitillförsel 569 TWh TWh Vattenkraft 66 Gas 17 Biobränsle 127 Värmepumpar 6 Vindkraft 3 Olja 183 Kärnkraft

Läs mer

HUR SER UTVECKLINGEN FÖR BIOGAS UT I REGIONEN SAMT I SVERIGE OCH HUR PA VERKAR POLITIKEN BIOGASENS FRAMTID? " " " " Martin Ahrne" Biogas Öst

HUR SER UTVECKLINGEN FÖR BIOGAS UT I REGIONEN SAMT I SVERIGE OCH HUR PA VERKAR POLITIKEN BIOGASENS FRAMTID?     Martin Ahrne Biogas Öst HUR SER UTVECKLINGEN FÖR BIOGAS UT I REGIONEN SAMT I SVERIGE OCH HUR PA VERKAR POLITIKEN BIOGASENS FRAMTID? " " 2014-12-11" " Martin Ahrne" Biogas Öst VI ÄR BIOGAS ÖST! BIOGAS ÖSTS LÅNGSIKTIGA EFFEKTMÅL

Läs mer