Energigaserna självklara i det hållbara samhället

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Energigaserna självklara i det hållbara samhället"

Transkript

1 Vision 22 Energigaserna självklara i det hållbara samhället Energigas Sverige branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas.

2 INNEHÅLL ÅR 211 Sveriges energiförsörjning i dag 4 VISION 22: marknad 7 procent energigas i Sverige 6 VISION 22: MILJÖ Energigaser minskar utsläppen 7 FÖRORD Energigaserna en självklar del av det hållbara samhället VISION 22: arbete Stor gassatsning ger fler jobb 8 VISION 22: förnybart Sverige världsledande på biogas 9» Energigaserna kan med rätt förutsättningar bidra till en energiförsörjning med lägre utsläpp, fler jobb och en bättre miljö. Den här visionen beskriver hur vi vill att energigaserna och deras användningsområden utvecklas till år 22. Vi vill att energigasernas andel av energiförsörjningen ökar från 4 procent år 21 till 7 procent år 22. Detta är inget självändamål. Genom att öka energigaserna kan vi på ett realistiskt sätt bidra till att förverkliga politiska målsättningar. Vi kan bidra till att uppfylla målet om en fossil oberoende fordonsflotta år 23. Vi kan bidra till att nå EU:s klimat- och energimål med minskade utsläpp, ökad andel förnybar energi och mer biodrivmedel. Vi kan kraftigt minska utsläppen och oljeberoendet inom industrin, sjöfarten och vägtrafiken. Vi kan optimera produktionen av el och värme och minska kolkrafts importen. Vi kan omvandla avfall till en resurs och ge lantbruket möjligheter att öka intäkterna och minska utsläppen. Men detta sker inte av sig självt. Sveriges energi försörjning är inte slumpartad. Utvecklingen påverkas av lokala initiativ, nationella styrmedel, lagstiftning och en rad faktorer som ger kommuner och näringslivet rätt förutsättningar för att våga och kunna investera. En viktig fråga är långsiktigheten i energiförsörjningen. Aktörer måste se samhällets långsiktiga vilja för att kunna, våga och vilja investera. Efterfrågan på förnybar energi är stor och långsiktig, men det finns flaskhalsar för att kunna möta den efterfrågan. Sverige behöver öka biogasproduktionen och underlätta distributionen. Gasnät är effektiva, förhindrar energiförluster och ger säkra transporter under markytan. Byggandet av elledningar och fjärrvärmenät gynnade inte endast fossila energikällor. Tvärtom har denna infrastruktur för el och värme varit avgörande för övergång till förnybar energi och satsningar som skett på vindkraft och biobränslen. På samma sätt har gasnätet i sydvästra Sverige gynnat både naturgasen och bio gasen. Energigaserna är energirika och flexibla och transporteras även i flytande form. För oss är säkerhetsfrågorna grundläggande och något vi aldrig kompromissar med. Vi kan på ett tryggt sätt leverera renare energi som skapar hållbar tillväxt, konkurrenskraft och sysselsättning. Energigaserna är en självklar del av det hållbara samhället. Anders Mathiasson vd, Energigas Sverige VISION 22: KRAFTVÄRME Första biokombinaten på plats 1 VISION 22: INDUSTRI Gasen ökar konkurrenskraften 11 VISION 22: FARTYGSBRÄNSLE Gasfärjor i varje hamn 12 VISION 22: FORDONSBRÄNSLE Kraftig ökning av gasbilar 13 VISION 22: DISTRIBUTION Lokala gasnät över hela landet VISION 22 VISION 22 3

3 ÅR 211 Sveriges energiförsörjning i dag» Energigaserna står i dag för cirka 4 procent av Sveriges energimix medan oljan står för över 3 procent. Energigaserna ger omkring 24 terawatttimmar energi av Sveriges energitillförsel på cirka 6 terawattimmar.» Stora miljö- och klimatförbättringar har redan åstadkommits genom att byta ut olja mot gasol och naturgas. Sverige har minskat sina koldioxidutsläpp med 3 procent sedan 1985 tack vare introduktionen av naturgas i landet. Naturgas och gasol har 15 4 procent lägre utsläpp av koldioxid än olja och kol, nästan inget svavel och inga tungmetaller, partiklar eller kväve.» Biogas är Sveriges mest klimatsmarta energiform och sysselsätter 1 3 personer. Sverige producerar cirka 1,5 terawattimmar biogas från främst avloppsslam, matavfall och gödsel i cirka 23 anläggningar över landet. Biogasen skulle räcka till 13 bilar som kör 1 5 mil per år. Produktionen av rötad biogas är i dag inte ens en tiondel av sin potential.» Svensk industri har cirka 6 arbetstillfällen som är beroende av energigaserna och en konkurrenskraftig energiförsörjning. Varje säkrat eller nytt jobb inom industrin främjar även underleverantörer och servicetjänster. Oljan som används inom vissa industriprocesser och produkter kan endast ersättas med gasol och naturgas.» Biogas förs in på naturgasnätet i sydvästra Sverige vid åtta platser. Skattemässigt har gröngas-principen etablerats på samma sätt som grönel-principen. Naturgasen är bevisligen redan i dag en bro och ett stöd till biogasen.» Gasbilarna blir allt fler, drygt 3 fordon finns nu i landet, och fordonsgasvolymerna ökar kraftigt. I Linköping går 6 procent av alla fordon på fordonsgas. Sedan flera år innehåller fordonsgasen i landet i genomsnitt över 6 procent biogas. Miljöbilsutvecklingen är fortfarande ryckig och oviss då styrmedlen är kortsiktiga.» Utsläppen av metan och koldioxid från gödsel minskar kraftigt genom omvandling till biogas. Lantbruket står dock i dag för endast 1 procent av biogasproduktionen i ett 3-tal anläggningar.» Inom transportsektorn har 95 procent av drivmedlen sitt ursprung i oljan. Bunkerolja ger höga utsläpp inom sjöfarten. Rederinäringen visar stort intresse för flytande naturgas som miljöbränsle och de första gasdrivna passagerarfärjorna som ska trafikera svenska vatten kan snart börja byggas.» Energieffektiviseringar pågår men behovet av el, värme och kyla är fortsatt stort i Europa. Som en del av den europeiska elmarknaden importerar även Sverige under olika tider på året kolbaserad elproduktion. Under riktigt kalla månader förekommer även oljeeldad produktion i Sverige. Två stora kraftvärmeanläggningar i Malmö och Göteborg använder i stället naturgas vilket är effektivt och ger kraftigt minskade koldioxidutsläpp.» Första anläggningen för förgasning av cellulosa och restavfall från skogen projekteras i Göteborg, vilket kan ge stora mängder biogas. Produktionsanläggningar för flytande biogas, LBG, har också börjat byggas i Sverige. Intresset för biogasen är stort och dess roll nämns i många sammanhang.» Vätgasen har ännu inte fått något marknadsgenomslag, men lyfts fram som viktig framtida energi bärare för olika ändamål. Flexibiliteten med vätgas är stor eftersom den kan produceras ur alla typer av energikällor.» Utvecklingen och fältprov med dimetyleter (DME) respektive dual fuel, där gas ersätter upp emot 9 procent av dieseln i tung trafik, går snabbt framåt. Första tankstället för DME och flytande gas till tung trafik har öppnat i Sverige. 4 VISION 22 VISION 22 5

4 Energitillförsel i Sverige Beräknat på total energitillförsel 6 Övriga energislag 62% Olja & kol 34% Övriga energislag 62% Olja & kol 31% År 21 Energigas 4% År 22 Energigas 7% Fotnot. Kärnkraft redovisas här som förbrukat kärnbränsle i reaktorer. VISION 22: MARKNAD VISION 22: MILJÖ 7 procent energigas i Sverige Energigaser minskar utsläppen» Minskad oljeförbrukning och ökad användning av energigaser i kombination med energieffektivisering har kraftigt minskat belastningen på både klimatet och den lokala miljön. År 22 står energigaserna för 42 tera wattimmar, eller cirka 7 procent, av den svenska energiförsörjningen. Sverige har genom detta en stark position i EU:s klimat arbete som bygger på tre grundpelare; ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. Sverige har år 22 en stor lokal biogasproduktion och införsel av naturgas via ledning från Danmark och Norge. Flytande naturgas kommer in med fartyg till en rad hamnar och LNG-terminaler. Biogasproduktionen har procentuellt ökat mest och vätgasen har fått sitt genombrott. Gasolen har kvar en stark position som energikälla till industrin och det finns nu också grön inblandning i gasolen. Naturgasen har tagit marknadsandelar från oljan och ökat sin betydelse inom industrin, kraftvärmeproduk tionen och transport näringen. 24 Energigaspotential i Sverige År 21 Vätgas Biogas Gasol Naturgas År 22 42» Energigaserna är moderna, resurseffektiva och miljövänliga jämfört med de flesta alternativ som finns för industri, kraftvärme och transporter. Den minskade oljeanvändningen innebär att koldioxid utsläppen i Sverige har minskat med ytterligare 8 procent och därmed är 11 procent lägre jämfört med år 27. Energigaserna har reducerat de årliga utsläppen av klimatpåverkande växthusgaser med 5,5 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Svaveldioxidutsläppen har gått ned med 14 ton och kväveoxidutsläppen med omkring 6 ton. Få tätorter i Sverige har år 22 problem med avgaser och partikelutsläpp från trafiken. Kollektivtrafikens bussar, kommunala fordon, taxi och företagsbilar av olika slag drivs med gas. Inblandning av vätgas i fordonsgas har blivit vanligt i kollektivtrafiken, något som gett ytterligare utsläppsminskningar. Energigasanvändningen har minskat oljeberoendet och gynnat både luft- och vattenkvalitet. Introduktion av flytande naturgas som bränsle, så kal lad LNG, har också minskat sjöfartens utsläpp av främst svavel och kväve i betydande utsträckning. Lägre koldioxidutsläpp Reduktion av koldioxid på grund av energigasanvändning Procent År -3% -11% VISION 22 VISION 22 7

5 VISION 22: ARBETE VISION 22: FÖRNYBART Stor gassatsning ger fler jobb Sverige världsledande på biogas» Många industriföretag har år 22 gått över från olja till naturgas eller gasol. Satsningen på energigaser har i sig skapat nya jobb. Beräkningar visar att varje ny gigawatttimme biogas ger ett nytt arbetstillfälle. Varje säkrat eller nytt industrijobb har i sin tur haft en positiv påverkan på underleverantörer, byggindustrin och servicetjänster. Biogasmarknaden och byggandet av gastankstationer har också gett många nya arbetstill fällen. Rötningsanläggningarna är många fler och det finns flera större förgasningsanläggningar för biogasproduktion och andra förnybara energibärare. Lokala och regionala infrastrukturprojekt, som nya gasledningar, har skapat jobb inom byggbranschen. Utvecklingen av andra förnybara energigaser som dimetyleter (DME) och grön gasol har också börjat ge nya jobb. Det gäller även exportmarknaden för företag som producerar rötnings- och uppgraderings anläggningar, tankstationer med mera. Kunskap och expertis på energigasområdet ger många svenska konsultföretag uppdrag utomlands. En ökad användning av energigaser har också ökat behovet av gas installatörer och montörer. Det skapar ett växande behov av utbildning och vidareutveckling för gasbranschen.» Biogasproduktionen från både rötning och förgasning har blivit tio gånger så stor och är år 22 drygt 14 terawattimmar. Det motsvarar all energi som används inom transportsektorn i Stockholms län, som har två miljoner invånare. I stort sett alla kommuner arbetar med att sortera och samla in organiskt avfall för att producera miljövänlig biogas. En tredjedel av produktionen sker inom jord bruket. Det finns över 5 lantbruk som är engagerade i biogasproduktion. Stora volymer biogödsel framställs parallellt med biogasen vilket minskar utsläppen när det ersätter handelsgödsel. Sverige är världsledande på framställning och uppgradering av biogas. Kompetensen har även blivit en viktig exportvara. Tillståndsprocessen för biogasanläggningar har förenklats och biogasen har blivit en lönsam investering. Även skogsavfall blir till biogas genom termisk förgasning. Inom skogsindustrin produceras också den förnybara gasen dimetyleter (DME) från svartlut. Bränslet används främst i tung trafik. Biogasproduktionen ökar Biogasvolym i Sverige År 29 År 22 8 VISION 22 VISION 22 9

6 VISION 22: KRAFTVÄRME VISION 22: INDUSTRI Första biokombinaten på plats Gasen ökar konkurrenskraften» Behovet av el, värme och kyla är fortsatt växande i Europa. Elmarknaden är helt integrerad och kraftöverföringen utbyggd. År 22 har Sveriges elhandel ökat och sker över hela året. De högeffektiva gaskombikraftverken för el- och värmeproduktion, Rya i Göteborg och Öresundsverket i Malmö, har ersatt stora mängder kolbaserad kraftproduktion i andra europeiska länder. Ytterligare en gasdriven kraftvärmeanläggning planeras. Detta har påskyndats genom att riksdagen har infört ett certifikatsystem, vilket ger elproduktion ett stöd jämförbart med elcertifikaten. Inte bara naturgas används i dessa anläggningar utan också biometan från skogs avfall. De första biokombinatanläggningarna har byggts. Där produceras el, värme, biogas och andra energiprodukter som etanol, metanol etcetera. Gasen används i sin tur för att producera mer el och värme, eller som fordonsgas. Parallellt med de stora anläggningarna finns ett antal mindre anläggningar inom jordbruket som producerar el och värme för husbehov. Även dessa anläggningar har mångdubblats de senaste tio åren. Dubbel verkningsgrad Kraftvärme med naturgas har mer än dubbelt så hög verkningsgrad som kondenskraft från kol. Procent El Värme Kolkondens Kraftvärme från naturgas» År 22 har energigaserna säkrat industrins energitillförsel. Sedan år 21 har industrin halverat sin oljeanvändning. En minskad oljeimport har förbättrat bytesbalansen, vilket gett en ökad trygghet i energiförsörjningen då industrier satsat mer på naturgas och gasol. En utvecklad distribution av bland annat flytande naturgas har även underlättat distributionen över hela Sverige. Sammantaget har detta ökat industriernas internationella konkurrenskraft genom att det finns fler energiprodukter att välja mellan. Energigaserna används både som energikälla och råvara inom exempelvis kemi-, stål- och pappersindustrin. Satsningen på gas har i sig skapat nya jobb och minskat industrins miljöpåverkan. Industrin tryggar på detta sätt inte enbart sin egen energiförsörjning utan har i större utsträckning börjat producera andra generationens biodrivmedel. Biogas för uppgradering till fordonsgas produceras i stor mängd men även dimetyl eter (DME), som är ett bra alternativ till det tyngre fordonssegmentet, har etablerat sig på marknaden som ett tillförlitligt och hållbart alternativ. Mer energigas till industrin Energitillförsel i svensk industri Olja Energigas Olja Energigas År 21 År 22 1 VISION 22 VISION 22 11

7 VISION 22: FARTYGSBRÄNSLE VISION 22: FORDONSBRÄNSLE Gasfärjor i varje hamn Kraftig ökning av gasbilar» Ett antal färjor i hamnar som Göteborg, Stockholm, Helsing borg, Trelleborg och Visby drivs år 22 med flytande natur gas, så kallad LNG. I dessa hamnar finns därför också större anläggningar som lagrar naturgasen även för användning i industri och tung vägtrafik. Sverige använder sammanlagt 6 terawattimmar LNG år 22, varav sjöfarten i svenskt närområde använder hälften. Rederier som från början tävlade om att lansera den första LNG-drivna färjan har nu gasdrift som en naturlig del av sina miljöbränslen. Bunkeroljan har minskat kraftigt och alla har tjänat på en övergång till gasdrift. För passagerarna har det gett mindre buller ombord på färjorna. För personalen har det betytt bättre arbetsmiljö och för rederierna lägre underhållskostnader. Staten har medvetet och på olika sätt stimulerat utvecklingen av LNG och flytande biogas (LBG) de senaste åren för att minska utsläppen från både sjöfarten och den tunga lastbilstrafiken. En handel med avgifter för Östersjön och Nordsjön har introducerats och Sverige har tack vare detta kommit långt med Östersjöstrategin och arbetet med en renare havsmiljö runt landets kuster. Sjöfarten satsar på gas Energitillförsel svensk sjöfart Olja LNG År 21 År 22» I Sverige finns år 22 närmare 25 personbilar och övriga lätta fordon som drivs med fordonsgas. I kollektivtrafiken är gas det främsta drivmedlet och antalet gasbussar har ökat från cirka 1 2 till 6 de senaste tio åren. Den skärpta miljöbilsdefinitionen, den fortsatta utvecklingen av biodrivmedel samt understödjande av att få ut miljöbilar som förmåns bilar, har betytt mycket. Satsningar på fordonsgas är fortsatt ett viktigt bidrag för att nå riksdagens mål om en fossiloberoende transportsektor år 23. Det finns cirka 4 publika tankstationer för gas över hela landet. Några är anpassade för att tyngre fordon ska kunna tanka flytande gas. Lastbilar med metan-dieselmotorer har minskat sin dieselförbrukning med 8 9 procent, vilket i spåren av dieselbrist och stigande olje - priser har blivit mycket lönsamt. En infrastruktur med nya tankställen för miljövänlig dimetyleter (DME) har byggs upp. Trots satsningar på förbättrad godstrafik på spår dominerar lastbilen, som tack vare gasdrift har minskat utsläppen från åtminstone 14 lastbilar. Mer fordonsgas Andel gas som används som fordonsbränsle Procent År 21 År VISION 22 VISION 22 13

8 Luleå VISION 22: GAS I SVERIGE Piteå Gasledning År 211 År 22 Terminal för flytande naturgas (LNG) År 211 År 22 Östersund Örnsköldsvik Umeå Förgasningsanläggning för bland annat skogsavfall År 22 Sundsvall Hudiksvall VISION 22: DISTRIBUTION Lokala gasnät över hela landet Mora Borlänge Falun Gävle» Infrastrukturen för energigas ses år 22 som ett medel att nå hög effektivitet i energiomvandlingen inom elproduktion, industriprocesser och transportsektorn. Flera nya gasnät och distributionsformer för energigas, liknande gasolens redan utbyggda distributionssystem, är etablerade. Transportmöjligheterna är flexibla då naturgas och biogas kan omvandlas till flytande form. Även komprimerad gas kan transporteras längre sträckor i kompositflaskor. Ett antal terminaler med flytande naturgas (LNG) har etablerats. Runt Mälardalen finns ett gasledningsnät och i Stockholm har det byggts en gasledning från LNG-terminalen i Nynäshamn som kopplats samman med de lokala näten för fordonsgas och stadsgas. På olika håll i Sverige växer samma typ av lokala och regionala gasnät fram. Här är flytande naturgas fortsatt en viktig backup. Lysekil Göteborg Karlstad Uddevalla Borås Avesta Västerås Örebro Eskilstuna Norrköping Skövde Linköping Jönköping Stockholm Nynäshamn Visby Brokonceptet är vedertaget och påståenden om att nya gasledningar skulle låsa fast energiförsörjningen eller gynna naturgasen på bekostnad av biogasen, framstår som förlegade myter. Bra infrastruktur har varit avgörande för satsning på vindkraft, vattenkraft och biobränslen. De nya gasnäten och hamnterminalerna har också gynnat den positiva utvecklingen av biogasen. Helsingborg Malmö Växjö Karlskrona 14 VISION 22 Trelleborg VISION 22 15

9 Energigas Sverige branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas Energigas och vätgas. Sverige Box Stockholm

Biogas i Sverige. Helena Gyrulf, Energigas Sverige Värmeforskdagen 27 jan 2011

Biogas i Sverige. Helena Gyrulf, Energigas Sverige Värmeforskdagen 27 jan 2011 Biogas i Sverige Helena Gyrulf, Energigas Sverige Värmeforskdagen 27 jan 2011 Energigas Sverige En medlemsfinansierad branschorganisation som arbetar för en ökad användning av energigaser. Biogas, Fordonsgas,

Läs mer

Utbyggnad av infrastruktur för flytande natur- och biogas

Utbyggnad av infrastruktur för flytande natur- och biogas R A P P O R T/ KO R T V E R S I O N N O V E M B E R 2 11 Utbyggnad av infrastruktur för flytande natur- och biogas Energigas Sverige branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas

Läs mer

Gasmarknadens utveckling. Anders Mathiasson 25 september 2014

Gasmarknadens utveckling. Anders Mathiasson 25 september 2014 Gasmarknadens utveckling Anders Mathiasson 25 september 2014 Grön gas 2050 - en vision om energigasernas bidrag till Sveriges klimatmål, omställning och tillväxt 50 TWh förnybar gasproduktion till 2050

Läs mer

Energigaser bra för både jobb och miljö

Energigaser bra för både jobb och miljö Energigaser bra för både jobb och miljö Energitillförsel Sverige 2008 (612 TWh) 2 Biobränslen 183 123 Vattenkraft Naturgas 68 Olja Kol Värmepumpar Kärnkraft Vindkraft 5 27 194 10 Energitillförsel i Sverige

Läs mer

GASKLART. Hur kan vi få smartare energisystem i Sverige? INFRASTRUKTUR FÖR RENARE, EFFEKTIVARE & SMARTARE ENERGI

GASKLART. Hur kan vi få smartare energisystem i Sverige? INFRASTRUKTUR FÖR RENARE, EFFEKTIVARE & SMARTARE ENERGI GASKLART Hur kan vi få smartare energisystem i Sverige? INFRASTRUKTUR FÖR RENARE, EFFEKTIVARE & SMARTARE ENERGI Utmaningen Behovet av smartare energisystem Vi står inför en stor utmaning: att ställa om

Läs mer

Hva må til for att vi skal lykkes svenska exempel. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Oslo, 20 november 2012

Hva må til for att vi skal lykkes svenska exempel. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Oslo, 20 november 2012 Hva må til for att vi skal lykkes svenska exempel Anders Mathiasson, Energigas Sverige Oslo, 20 november 2012 Fem sektioner arbetar för ökad energigasanvändning Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG

Läs mer

Växande gasmarknad gör Sverige grönare. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Trelleborg 6 mars 2012

Växande gasmarknad gör Sverige grönare. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Trelleborg 6 mars 2012 Växande gasmarknad gör Sverige grönare Anders Mathiasson, Energigas Sverige Trelleborg 6 mars 2012 Fem sektioner arbetar för ökad energigasanvändning Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG Vätgas Anders

Läs mer

Energigas Sverige branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas.

Energigas Sverige branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas. RAPPORT/kortversion Juli 2010 Stor potential för biogas i jordbruket Energigas Sverige branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas. 2 Stor potential för jordbruken

Läs mer

GASKLART. Hur kan vi få smartare energisystem i Sverige? INFRASTRUKTUR FÖR RENARE, EFFEKTIVARE & SMARTARE ENERGI

GASKLART. Hur kan vi få smartare energisystem i Sverige? INFRASTRUKTUR FÖR RENARE, EFFEKTIVARE & SMARTARE ENERGI GASKLART Hur kan vi få smartare energisystem i Sverige? INFRASTRUKTUR FÖR RENARE, EFFEKTIVARE & SMARTARE ENERGI Utmaningen Behovet av smartare energisystem Vi står inför en stor utmaning: att ställa om

Läs mer

LNG och LBG i Sverige - en översikt

LNG och LBG i Sverige - en översikt LNG och LBG i Sverige - en översikt LNG och LBG för en hållbar energiomställning i Sverige. Onsdagen den 26 mars 2014. Michelle Ekman Mattias Hanson Henrik Dahlsson Översikt Vad är LNG och LBG? Produktegenskaper

Läs mer

Växande marknader för LNG i norra Europa

Växande marknader för LNG i norra Europa R A P P O R T/ KO R T V E R S I O N FOTO: AGA O k to b e r 2 12 Växande marknader för LNG i norra Europa Energigas Sverige branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och

Läs mer

Gas i södra Sverige Mattias Hennius

Gas i södra Sverige Mattias Hennius Gas i södra Sverige Mattias Hennius E.ONs affärsidé är att producera, distribuera och sälja energi Ta tillvara klimatsmarta investeringar Vatten- och kärnkraft Fermentering ger biogas drivmedel för fordon

Läs mer

Full gas i Karlskoga Energigasernas utveckling. Anders Mathiasson Karlskoga, 14 juni 2013

Full gas i Karlskoga Energigasernas utveckling. Anders Mathiasson Karlskoga, 14 juni 2013 Full gas i Karlskoga Energigasernas utveckling Karlskoga, 14 juni 2013 Energigaser självklar del av det hållbara samhället Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG Vätgas Råvara industri Vardagsliv Fordonsbränsle

Läs mer

Energigas en möjlighet att fasa ut olja och kol. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Gävle, 29 september 2011

Energigas en möjlighet att fasa ut olja och kol. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Gävle, 29 september 2011 Energigas en möjlighet att fasa ut olja och kol, Energigas Sverige Gävle, 29 september 2011 Energigas Sverige driver utvecklingen framåt Säkerhet och teknik Information och opinion 2011-09-30 Fem sektioner

Läs mer

Att distribuera biogas effektivt i en storstadsregion

Att distribuera biogas effektivt i en storstadsregion Att distribuera biogas effektivt i en storstadsregion Mathias Edstedt, chef Gasförsörjning och Strategisk utveckling Stockholm Gas AB 1 Vad är Stockholm Gas AB? Anor sedan 1853 Helägt dotterbolag till

Läs mer

GASOL. Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas Vätgas

GASOL. Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas Vätgas GASOL Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas Vätgas Frågor och svar om gasol Gasolen är en viktig del av energigasutbudet i Sverige. Den används till största delen inom industrin för bland annat värmebehandling

Läs mer

Energigasläget i Sverige. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Helsingborg, 17 maj 2011

Energigasläget i Sverige. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Helsingborg, 17 maj 2011 Energigasläget i Sverige Anders Mathiasson, Energigas Sverige Helsingborg, 17 maj 2011 Energigas Sverige driver utvecklingen framåt Säkerhet och teknik Information och opinion Anders Mathiasson 2011-01-11

Läs mer

Sunt med gas i tankarna!

Sunt med gas i tankarna! Sunt med gas i tankarna! BIOGAS FORDONSGAS GASOL NATURGAS VÄTGAS Vi enar gasbranschen Gasföreningen är en medlemsfinansierad branschorganisation som verkar för en ökad användning av energigas. Föreningen

Läs mer

Henrik Johansson Miljösamordnare Tel 0470-41330 Henrik.johansson@vaxjo.se. Energi och koldioxid i Växjö 2013

Henrik Johansson Miljösamordnare Tel 0470-41330 Henrik.johansson@vaxjo.se. Energi och koldioxid i Växjö 2013 Henrik Johansson Miljösamordnare Tel 47-4133 Henrik.johansson@vaxjo.se Energi och koldioxid i Växjö Inledning Varje år sedan 1993 genomförs en inventering av kommunens energianvändning och koldioxidutsläpp.

Läs mer

Uppgradering och förvätskning av biogas. möjliggör att biogasen når marknaden. Morgan Larsson Biofrigas, Göteborg, Sweden. morgan.larsson@biofrigas.

Uppgradering och förvätskning av biogas. möjliggör att biogasen når marknaden. Morgan Larsson Biofrigas, Göteborg, Sweden. morgan.larsson@biofrigas. Uppgradering och förvätskning av biogas möjliggör att biogasen når marknaden Morgan Larsson Biofrigas, Göteborg, Sweden morgan.larsson@biofrigas.se Vi är alla beroende av transporter. - Välj den fossilfria

Läs mer

Gas i transportsektorn till lands og till vands. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Nyborg, 23 november 2012

Gas i transportsektorn till lands og till vands. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Nyborg, 23 november 2012 Gas i transportsektorn till lands og till vands Anders Mathiasson, Energigas Sverige Nyborg, 23 november 2012 Fem sektioner arbetar för ökad energigasanvändning Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG

Läs mer

Biogas i Sverige. Stefan Dahlgren Gasföreningen och Biogasföreningen. 14 april 2009

Biogas i Sverige. Stefan Dahlgren Gasföreningen och Biogasföreningen. 14 april 2009 Biogas i Sverige Stefan Dahlgren Gasföreningen och Biogasföreningen 14 april 2009 Användningsområden för biogas Biogas från vattenslam, gödsel, avfall blir el, värme och drivmedel Gas i kraftvärme har

Läs mer

Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland

Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland Anders Mathiasson Svenska Gasföreningen 17 september 2008 Verksamhetsstrukturen Vad är gas och gasbranschen i Sverige? Biogas från vattenslam, gödsel, avfall

Läs mer

Fordonsgas i AC/BD. Strategiska överväganden

Fordonsgas i AC/BD. Strategiska överväganden Fordonsgas i AC/BD Strategiska överväganden Färdplan Biogas AC/BD Mål med projektet En förankrad färdplan för biogas i Norr- och Västerbotten. Tydligt vilka samhällsvinster biogasen ger. Etablera samverkan

Läs mer

Biogaskunskaper på stan

Biogaskunskaper på stan Biogaskunskaper på stan - En studie om vad gemene man känner till om biogas Pontus Björkdahl, Mari Rosenkvist och Julia Borgudd 9 Sammanfattning Under 9 har Biogas Öst genomfört en undersökning där personer

Läs mer

Gasinfrastruktur för transporter risk för fossil inlåsning?

Gasinfrastruktur för transporter risk för fossil inlåsning? Gasinfrastruktur för transporter risk för fossil inlåsning? I samarbete med Johan Benjaminsson Maj 2013 Gasefuels AB Sida 2 av 19 Innehåll Gasinfrastruktur för transporter risk för fossil inlåsning?...

Läs mer

Naturskyddsföreningens remissvar på förslag till direktiv om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen

Naturskyddsföreningens remissvar på förslag till direktiv om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm den 18 februari 2013 Naturskyddsföreningens dnr: Näringsdepartementets dnr: N2013/675/TE Naturskyddsföreningens remissvar på förslag till

Läs mer

Klimat- bokslut 2010

Klimat- bokslut 2010 K li m a t- bokslut 2010 Vi tror på handling Sedan 2004 redovisar E.ON Sverige vad vi gör för att minska koldioxidutsläppen i vår egen verksamhet och tillsammans med kunderna. I och med verksamhetsåret

Läs mer

Udviklingen av gas til transport i Sverige nu och i fremtiden. Gastekniske Dage 2014 05 15 Anders Mathiasson Energigas Sverige

Udviklingen av gas til transport i Sverige nu och i fremtiden. Gastekniske Dage 2014 05 15 Anders Mathiasson Energigas Sverige Udviklingen av gas til transport i Sverige nu och i fremtiden Gastekniske Dage 2014 05 15 Anders Mathiasson Energigas Sverige Energigas Sverige samlar branschen 180 medlemmar Naturgas/LNG, biogas/lbg,

Läs mer

Biogasstrategi Uppföljning av mål och handlingsplan 2016-04-01

Biogasstrategi  Uppföljning av mål och handlingsplan 2016-04-01 Biogasstrategi Uppföljning av mål och handlingsplan 2016-04-01-1 - MÅL ANVÄNDNING Biogasproduktionen ska i första hand användas som fordonsgas. År 2020 ska 80 GWh/år lokalt producerad fordonsgas säljas.

Läs mer

Biogas som drivmedel. Strategi och handlingsplan för införande av biogas som drivmedel i Gotlands kommun

Biogas som drivmedel. Strategi och handlingsplan för införande av biogas som drivmedel i Gotlands kommun Biogas som drivmedel Strategi och handlingsplan för införande av biogas som drivmedel i Gotlands kommun fastställd av Kommunstyrelsen 26 februari 2009 Regional strategi för införande av biogas på Gotland

Läs mer

6 Högeffektiv kraftvärmeproduktion med naturgas

6 Högeffektiv kraftvärmeproduktion med naturgas 6 Högeffektiv kraftvärmeproduktion med naturgas El och värme kan framställas på många olika sätt, genom förbränning av förnybara eller fossila bränslen, via kärnklyvningar i kärnkraftsverk eller genom

Läs mer

Fordonsgas. Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas Vätgas

Fordonsgas. Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas Vätgas Fordonsgas Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas Vätgas Fordonsgas Fordonsgas är ett avsevärt mycket renare bränsle än bensin och diesel. Behovet av alternativa drivmedel blir allt mer aktuellt ur flera perspektiv

Läs mer

Projekt Intensifierat nationellt biogasarbete

Projekt Intensifierat nationellt biogasarbete Stockholm 2014-02-10 Projekt Intensifierat nationellt biogasarbete Mycket arbete görs på många håll för att öka den svenska biogasproduktionen och utveckla biogasmarknaden. Det är dock viktigt att intensifiera

Läs mer

Ökad biogasproduktion ger Sverige ett grönt lyft

Ökad biogasproduktion ger Sverige ett grönt lyft Ökad biogasproduktion ger Sverige ett grönt lyft Biogasseminarium med Centerpartiet Fredagen den 30 mars 2012 Anders Mathiasson Energigas Sverige enar branschen 175 medlemmar Biogasseminarium med Energigas

Läs mer

Att etablera fordonsgas utanför naturgasnätet

Att etablera fordonsgas utanför naturgasnätet Att etablera fordonsgas utanför naturgasnätet Uppskalningsanalys Scaling Analysis BioFuel Region Storgatan 35, 903 25 Umeå Org.nr: 556664-1592 www.biogac.eu Bertil Carlsson bertil.carlsson@sundsvall.se

Läs mer

Biogasens utveckling och framtid. Jönköping 20 november Anders Mathiasson Vd, Energigas Sverige

Biogasens utveckling och framtid. Jönköping 20 november Anders Mathiasson Vd, Energigas Sverige Biogasens utveckling och framtid Jönköping 20 november Anders Mathiasson Vd, Energigas Sverige Biogasutvecklingen i Sverige Långsam men säker volymutveckling i flera år Kretslopps och avfallstanken driver

Läs mer

Power of Gas - Gasens roll i den framtida energimixen. Johan Zettergren, Marknadschef

Power of Gas - Gasens roll i den framtida energimixen. Johan Zettergren, Marknadschef Power of Gas - Gasens roll i den framtida energimixen Johan Zettergren, Marknadschef 1 Swedegas vision Swedegas leder en ansvarsfull utveckling av gasmarknaden. Vi skapar hållbara lösningar för industri,

Läs mer

Aktuellt på biogasfronten. Anders Mathiasson Östersund, 17 september 2013

Aktuellt på biogasfronten. Anders Mathiasson Östersund, 17 september 2013 Aktuellt på biogasfronten Anders Mathiasson Östersund, 17 september 2013 Energigaser självklar del av det hållbara samhället Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG Vätgas Råvara industri Vardagsliv

Läs mer

Biogas Väst Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 - vad pågår och vad är på gång?

Biogas Väst Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 - vad pågår och vad är på gång? Biogas Väst Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 - vad pågår och vad är på gång? Petter Kjellgren, projektledare Biogas Väst, Västra Götalandsregionen Inspirationsseminarium 2014-11-19

Läs mer

Energigaserna har en viktig roll i omställningen. Gävle-Dala Drivmedelskonvent, Borlänge Fredagen den 21 mars, 2104

Energigaserna har en viktig roll i omställningen. Gävle-Dala Drivmedelskonvent, Borlänge Fredagen den 21 mars, 2104 Energigaserna har en viktig roll i omställningen Gävle-Dala Drivmedelskonvent, Borlänge Fredagen den 21 mars, 2104 Grön gas 2050 - en vision om energigasernas bidrag till Sveriges klimatmål, omställning

Läs mer

Strategi för biogas i regionen. 28 augusti 2012

Strategi för biogas i regionen. 28 augusti 2012 Strategi för biogas i regionen 28 augusti 2012 Mats Håkansson www.affu.se Disposition Beslutsläget Kort om gasproduktion och användning Mål för utredningen Strategi före beslut (förslag) Affärsmodellen

Läs mer

4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige genom

4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige genom Partimotion Motion till riksdagen 2015/16:2249 av Jan Björklund m.fl. (FP) På väg mot ett fossilfritt Sverige Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att

Läs mer

PM Konsekvensanalys för tillämpning av gröngasprincipen för flytande metan

PM Konsekvensanalys för tillämpning av gröngasprincipen för flytande metan PM Konsekvensanalys för tillämpning av gröngasprincipen för flytande metan Tula Ekengren, Ecoplan AB Göteborg, december 214 Inledning Inom ramen för projektet Intensifierat nationellt biogasarbete har

Läs mer

Stockholms stads biogasanläggningar

Stockholms stads biogasanläggningar Detta är ett av de 12 goda exempel som presenteras i rapporten Biogas ur gödsel, avfall och restprodukter - goda svenska exempel Rapporten i sin helhet återfinns på www.gasforeningen.se. Skriften är en

Läs mer

Styrmedel och stöd för fordonsgas

Styrmedel och stöd för fordonsgas Mats Håkansson Affärsutveckling AB Styrmedel och stöd för fordonsgas Vägledning och exempel Mats Håkansson Tel +46 40 49 65 00 Mobil +46 705 65 31 00 mh@affu.se www.affu.se Denna rapport är skriven med

Läs mer

Hur mår biogasen? Tack, på bättringsvägen, efter viss tids huvudvärk

Hur mår biogasen? Tack, på bättringsvägen, efter viss tids huvudvärk Hur mår biogasen? Tack, på bättringsvägen, efter viss tids huvudvärk Göran Värmby, Värmby Consulting, f d projektledare och ordförande i Biogas Väst - Hur ser det ut i Sverige? Nationell Biogasstrategi

Läs mer

Gasbilar är miljöbilar det måste synas i bonus-malus-systemet

Gasbilar är miljöbilar det måste synas i bonus-malus-systemet Stockholm den 2016-03-21 Gasbilar är miljöbilar det måste synas i bonus-malus-systemet Den pågående utredningen om bonus-malus riskerar att utformas så att endast elbilar och laddhybrider främjas med bonus.

Läs mer

Biogasens roll som fordonsbränsle. SYSAV-dagen 2014 05 09 Anders Mathiasson Energigas Sverige

Biogasens roll som fordonsbränsle. SYSAV-dagen 2014 05 09 Anders Mathiasson Energigas Sverige Biogasens roll som fordonsbränsle SYSAV-dagen 2014 05 09 Anders Mathiasson Energigas Sverige Fordonsgas i Sverige Det finns 152 publika tankstationer, april 2014 Anders Mathiasson, Energigas Sverige 2014-05-14

Läs mer

Suksesskriterier for utvikling av biogass i Sverige

Suksesskriterier for utvikling av biogass i Sverige Suksesskriterier for utvikling av biogass i Sverige Tobias Persson, Handläggare, Svenskt Gastekniskt Center Biogasproduktion i Sverige Statistik för biogasproduktion Tankstationer Statistik för tankstationer

Läs mer

Omställningen har redan börjat

Omställningen har redan börjat Omställningen har redan börjat Preems produktion och försäljning i siffror Raffinering Står för 80 % av Sveriges raffineringskapacitet 30 % av totala raffineringskapaciteten i Skandinavien Ca 65 % av produktionen

Läs mer

GASUM LNG ÖSTERSJÖNS RENASTE BRÄNSLE.

GASUM LNG ÖSTERSJÖNS RENASTE BRÄNSLE. GASUM LNG ÖSTERSJÖNS RENASTE BRÄNSLE. Nya vindar blåser inom sjöfarten på Östersjön. Natur- och biogas har snabbt erövrat nya användningsområden när miljönormerna har blivit strängare och de traditionella

Läs mer

Exempeluppgift Delprov A2 Granska information, kommunicera och ta ställning

Exempeluppgift Delprov A2 Granska information, kommunicera och ta ställning Exempeluppgift Delprov A Granska information, kommunicera och ta ställning Nya bilar till hemtjänsten. En kommun ska hyra 0 stycken nya bilar. Bilarna ska användas av personalen när de ska besöka sina

Läs mer

Klimatstrategi. för minskad klimatpåverkan. Lägesrapport från Kommunfullmäktiges klimatberedning 2016-04-19 - 1 -

Klimatstrategi. för minskad klimatpåverkan. Lägesrapport från Kommunfullmäktiges klimatberedning 2016-04-19 - 1 - Klimatstrategi för minskad klimatpåverkan Lägesrapport från Kommunfullmäktiges klimatberedning 216-4-19-1 - INLEDNING Kristianstads kommun arbetar aktivt med att minska utsläppen av växthusgaser samt med

Läs mer

Biogasanläggningen i Linköping

Biogasanläggningen i Linköping Detta är ett av de 12 goda exempel som presenteras i rapporten Biogas ur gödsel, avfall och restprodukter - goda svenska exempel Rapporten i sin helhet återfinns på www.gasforeningen.se. Skriften är en

Läs mer

Introduktion av biodrivmedel på marknaden

Introduktion av biodrivmedel på marknaden 2002-01-25 Till Näringsdepartementet Att: Lars Guldbrand 103 33 Stockholm Status Introduktion av biodrivmedel på marknaden Myndighetsgruppens rekommendationer Föreliggande dokument kommer ytterligare att

Läs mer

Fossilfrihet på väg?

Fossilfrihet på väg? Fossilfrihet på väg? Slutsatser och reflektioner Biogas i kollektivtrafiken idag och imorgon 21 april 2015 Vad är fossiloberoende fordonsflotta? Ett vägtransportsystem vars fordon i huvudsak drivs med

Läs mer

GoBiGas Projektet Till vilken nytta för näringslivet? Carina Bergsten Produktägare Biogas Göteborg Energi AB

GoBiGas Projektet Till vilken nytta för näringslivet? Carina Bergsten Produktägare Biogas Göteborg Energi AB GoBiGas Projektet Till vilken nytta för näringslivet? Carina Bergsten Produktägare Biogas Göteborg Energi AB Vår vision. Göteborg Energi ska aktivt bidra till det hållbara Göteborgssamhället. innefattar

Läs mer

Energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun 2009 2014

Energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun 2009 2014 Energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun 2009 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2009-09-07 Detta är en populärversion av den första kombinerade energi- och klimatstrategin för Västerviks kommun.

Läs mer

Ansökan klimatinvesteringsstöd

Ansökan klimatinvesteringsstöd Från: stefan.hermansson@hermi.se Skickat: den 16 september 2015 00:45 Till: Drewes, Ola Ämne: ANSÖKAN OM KLIMATINVESTERINGSSTÖD Bifogade filer: 05 LOK lokal biogasmack Ljungby_20150915_Bilaga1.pdf; ansokankis_2015-09-15_d67f4dec.xml

Läs mer

Gasernas utveckling. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Vimmerby 21 november 2011

Gasernas utveckling. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Vimmerby 21 november 2011 Gasernas utveckling Anders Mathiasson, Energigas Sverige Vimmerby 21 november 2011 Fem sektioner arbetar för ökad energigasanvändning Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG Vätgas Anders Mathiasson

Läs mer

Svenske erfaringer med gas til transporter. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Köpenhamn, 20 mars 2012

Svenske erfaringer med gas til transporter. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Köpenhamn, 20 mars 2012 Svenske erfaringer med gas til transporter Anders Mathiasson, Energigas Sverige Köpenhamn, 20 mars 2012 Fem sektioner arbetar för ökad energigasanvändning Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG Vätgas

Läs mer

Framtidens transporter. Skellefteå 9 okt. Ingela Jarlbring

Framtidens transporter. Skellefteå 9 okt. Ingela Jarlbring Framtidens transporter Skellefteå 9 okt Ingela Jarlbring Nationella och internationella transportmål - Målsättningar och utmaningar 2 2012-10-09 Fakta om Trafikverket Generaldirektör Gunnar Malm Huvudkontoret

Läs mer

VÄTGAS. Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas Vätgas

VÄTGAS. Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas Vätgas VÄTGAS Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas Vätgas Frågor och svar om vätgas I dag används stora mängder vätgas som råvara inom industrin. I framtiden kan vätgasen även bli en viktig pusselbit i samhällets

Läs mer

Energibok kraftvärmeverk. Gjord av Elias Andersson

Energibok kraftvärmeverk. Gjord av Elias Andersson Energibok kraftvärmeverk Gjord av Elias Andersson Innehållsförteckning S 2-3 Historia om kraftvärmeverk S 4-5 hur utvinner man energi S 6-7 hur miljövänligt är det S 8-9 användning S 10-11 framtid för

Läs mer

Energigaserna i Sverige. Anders Mathiasson, Energigas Sverige

Energigaserna i Sverige. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Energigaserna i Sverige Anders Mathiasson, Energigas Sverige Mer energigas till industrin Energigaserna ökar konkurrenskraften TWh 15 12 9 6 3 0 Gasol Naturgas Olja Energigas Olja Energigas År 2010 År

Läs mer

Sammanfattning Handlingsprogram för en grön omställning

Sammanfattning Handlingsprogram för en grön omställning 2006-09-09 Socialdemokraterna Sammanfattning Handlingsprogram för en grön omställning 11 steg för ett grönare Sverige Gröna Folkhemmet har blivit ett samlingsnamn för visionen om ett modernt högteknologiskt

Läs mer

Farsta fakta. Yta: 15,4 km²

Farsta fakta. Yta: 15,4 km² Farsta 1 1 Farsta fakta I Farsta stadsdelsområde bor det 51 987 personer (2011). Stadsdelsområdet omfattar stadsdelarna: Fagersjö, Farsta, Farstanäset, Farsta strand, Gubbängen, Hökarängen, Larsboda, Sköndal,

Läs mer

Vår vision. Det hållbara Göteborgssamhället. innefattar aktiviteter i hela Västsverige

Vår vision. Det hållbara Göteborgssamhället. innefattar aktiviteter i hela Västsverige Vår vision. Det hållbara Göteborgssamhället. innefattar aktiviteter i hela Västsverige Vår energigasvision: I framtiden säljer vi endast förnyelsebar gas Kapacitet Steg på vägen: År 2020 säljer vi mer

Läs mer

Biogasanläggningen i Boden

Biogasanläggningen i Boden Detta är ett av de 12 goda exempel som presenteras i rapporten Biogas ur gödsel, avfall och restprodukter - goda svenska exempel Rapporten i sin helhet återfinns på www.gasforeningen.se. Skriften är en

Läs mer

Biogasanläggningen i Göteborg

Biogasanläggningen i Göteborg Detta är ett av de 12 goda exempel som presenteras i rapporten Biogas ur gödsel, avfall och restprodukter - goda svenska exempel Rapporten i sin helhet återfinns på www.gasforeningen.se. Skriften är en

Läs mer

Föreställ dig en morgondag, där mängden avfall minskar. Där städer kan förädla sitt avfall till energi, till förmån för invånarna.

Föreställ dig en morgondag, där mängden avfall minskar. Där städer kan förädla sitt avfall till energi, till förmån för invånarna. EN RENARE MORGONDAG Det ledande nordiska energibolaget Gasum vill bidra till utvecklingen mot ett koldioxidneutralt samhälle tillsammans med sina samarbetspartners. 1 Föreställ dig en morgondag, där mängden

Läs mer

Biogas i Sverige idag. Helena Gyrulf VA-mässan, Elmia, 2 oktober 2014 helena.gyrulf@energigas.se

Biogas i Sverige idag. Helena Gyrulf VA-mässan, Elmia, 2 oktober 2014 helena.gyrulf@energigas.se Biogas i Sverige idag Helena Gyrulf VA-mässan, Elmia, 2 oktober 2014 helena.gyrulf@energigas.se Presentationen i korthet Om Energigas Sverige Produktion och användning av biogas 2013 Prognos Vad är på

Läs mer

Biogasstrategin och biogasutlysningen

Biogasstrategin och biogasutlysningen Biogasstrategin och biogasutlysningen Energimyndighetens aktiviteter inom biogasområdet 2010 (och 2011) Kalle Svensson Handläggare Regeringens uppdrag Öka användningen av biogas Ta till vara sektorövergripande

Läs mer

Biogasutbildning i Kalmar län

Biogasutbildning i Kalmar län Biogasutbildning i Kalmar län - Biogas i Sverige & Europa samt dess ekonomi 2010-01-21 Ola Rosén Grontmij 1 Biogas i Sverige & Europa samt dess ekonomi Agenda Aktuell statistik över biogas i Sverige Intresset

Läs mer

Hållbarhet i tanken klimathot, energiomställning och framtidens drivmedel?

Hållbarhet i tanken klimathot, energiomställning och framtidens drivmedel? Hållbarhet i tanken klimathot, energiomställning och framtidens drivmedel? Maria Grahn Chalmers, Energi och miljö, Fysisk Resursteori Onsdagsföreläsning 1 mars 2006 Energisystemet (el, värme och transportbränslen)

Läs mer

Utvecklingen av biogas och fordonsgas Anders Mathiasson, Gasföreningen

Utvecklingen av biogas och fordonsgas Anders Mathiasson, Gasföreningen Utvecklingen av biogas och fordonsgas Anders Mathiasson, Gasföreningen Verksamhetsorganisation Gasföreningen enar gasbranschen Medlemsfinansierad branschförening med över 100 medlemmar Biogas Fordonsgas

Läs mer

Processledning Ätradalsklustret produktionspriser och processförslag

Processledning Ätradalsklustret produktionspriser och processförslag Slutrapport Processledning Ätradalsklustret produktionspriser och processförslag Karin Eliasson Energirådgivare Rådgivarna Sjuhärad Box 5007 514 05 Länghem Direkt & mobil: 0325-618 612 SMS: 0708-290483

Läs mer

Tunga fordon fordonsgas

Tunga fordon fordonsgas Tunga fordon fordonsgas Staffan Johannesson Miljöbyrån Ecoplan AB Helsingborg, november 22 BiMe Trucks www.bimetrucks.se Scope: Långväga, hållbara transporter Flytande fordonsgas för ökad räckvidd Metandieselteknik

Läs mer

Britt Karlsson Green Region Skåne Strateg Hållbara transporter. Den stora omställningen - 2 mars 2016 4 år till fossilfritt 2020 Hur ser läget ut?

Britt Karlsson Green Region Skåne Strateg Hållbara transporter. Den stora omställningen - 2 mars 2016 4 år till fossilfritt 2020 Hur ser läget ut? Britt Karlsson Green Region Skåne Strateg Hållbara transporter Den stora omställningen - 2 mars 2016 4 år till fossilfritt 2020 Hur ser läget ut? Utmaningen 100% fossilbränslefritt Skåne 2020 Ingen fossil

Läs mer

Biogas Gotland i samarbete med Gotlands bilhandlare

Biogas Gotland i samarbete med Gotlands bilhandlare Biogas Gotland i samarbete med Gotlands bilhandlare Biogasbilarna i denna broschyr är ett urval av marknadens vanligaste modeller. Flera finns både som nya och begagnade, andra enbart som begagnade, då

Läs mer

Varför ska man bygga regionala gasnät? Per Elfvin, E.ON Gas

Varför ska man bygga regionala gasnät? Per Elfvin, E.ON Gas Varför ska man bygga regionala gasnät? Per Elfvin, E.ON Gas Gasnät för regional utveckling och stärkt konkurrenskraft i en hållbar framtid Vilka? är vi. Swedegas AB Äger, driver och underhåller det svenska

Läs mer

Biogas till tung trafik. Hans Johansson FordonsGas Sverige AB

Biogas till tung trafik. Hans Johansson FordonsGas Sverige AB Biogas till tung trafik Hans Johansson FordonsGas Sverige AB FordonsGas Sverige AB Bildades: 1998 Antal anställda: 33 stycken Ägare: Air Liquide 42 CNG-stationer 2 BiGreen (LBG) stationer 4 bussdepåer

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av energipolitiken. Dir. 2015:25. Beslut vid regeringssammanträde den 5 mars 2015

Kommittédirektiv. Översyn av energipolitiken. Dir. 2015:25. Beslut vid regeringssammanträde den 5 mars 2015 Kommittédirektiv Översyn av energipolitiken Dir. 2015:25 Beslut vid regeringssammanträde den 5 mars 2015 Sammanfattning En kommitté i form av en parlamentariskt sammansatt kommission ska lämna underlag

Läs mer

Hållbara inköp av fordon, Härnösand 2 december 2009

Hållbara inköp av fordon, Härnösand 2 december 2009 Hållbara inköp av fordon, Härnösand 2 december 2009 Genom hållbara inköp läggs grunden för hållbara transporter. När du och din organisation köper in eller leasar bilar och drivmedel kan organisationen

Läs mer

Energiförbrukning 2009

Energiförbrukning 2009 Energi 2010 Energiförbrukning 2009 Totalförbrukningen av energi sjönk med nästan 6 procent år 2009 Enligt Statistikcentralens statistik över energiförbrukning var totalförbrukningen av energi i Finland

Läs mer

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer

Framtidens järnväg formas idag!

Framtidens järnväg formas idag! Framtidens järnväg formas idag! Dagens och morgondagens bästa transportsätt Den svenska järnvägen har fler tåg, mer gods och fler passagerare än någonsin tidigare. För att möta den ökande efterfrågan måste

Läs mer

SMARTA LÖSNINGAR FÖR EN HÅLLBAR ENERGIOMSTÄLLNING

SMARTA LÖSNINGAR FÖR EN HÅLLBAR ENERGIOMSTÄLLNING EN SMARTARE ENERGI SMARTA LÖSNINGAR FÖR EN HÅLLBAR ENERGIOMSTÄLLNING Ska vi klara omställningen till ett hållbart energi system behövs smarta lösningar. Inte en lösning, utan flera. Gas är en del av ett

Läs mer

Klimatsmarta och kostnadseffektiva transporter för elvägar. siemens.se/elvagar

Klimatsmarta och kostnadseffektiva transporter för elvägar. siemens.se/elvagar Klimatsmarta och kostnadseffektiva transporter för elvägar siemens.se/elvagar Utmaningen klimatutsläppen måste minska snabbt I denna broschyr beskrivs kortfattat förutsättningarna och möjligheterna för

Läs mer

Utmaningarna i klimatomsta llningen inom industrin och transportsektorn

Utmaningarna i klimatomsta llningen inom industrin och transportsektorn Utmaningarna i klimatomsta llningen inom industrin och transportsektorn Vi har i NEPP introducerat en ny metod med vilken vi kan ange och utvärdera utmaningarna i klimatomställningen i olika scenarier.

Läs mer

Helsingborg - unika förutsättningar

Helsingborg - unika förutsättningar Biogas en framgångsfaktor i Sveriges bästa miljökommun Bästa miljökommun Miljöaktuellt 2009 Lars Thunberg Ordförande Miljönämnden och i Sveriges Ekokommuner Biogasutbildning i Kalmar län 21 januari 2010

Läs mer

LNG/LBG i Helsingborgsregionen. Gasmarknadsrådet Lars Göransson, 27 november 2014

LNG/LBG i Helsingborgsregionen. Gasmarknadsrådet Lars Göransson, 27 november 2014 LNG/LBG i Helsingborgsregionen Gasmarknadsrådet Lars Göransson, 27 november 2014 Historia ENERGI FÖR EN BÄTTRE VÄRLD. KRAFT FÖR REGIONEN Varför LNG? * Användning av LNG ger stora miljöfördelar jämfört

Läs mer

Biogas. Klimatcertifikat för biodrivmedel Helena Gyrulf Piteå, 13 november 2013

Biogas. Klimatcertifikat för biodrivmedel Helena Gyrulf Piteå, 13 november 2013 Biogas Klimatcertifikat för biodrivmedel Helena Gyrulf Piteå, 13 november 2013 Dagens presentation Biogasläget idag Produktion och användning av biogas år 2012 Biogas som fordonasgas Hur ser marknaden

Läs mer

Nytt program för energi och klimat i Örebro län Dialogträff 2, om mål och uppföljning

Nytt program för energi och klimat i Örebro län Dialogträff 2, om mål och uppföljning Nytt program för energi och klimat i Örebro län Dialogträff 2, om mål och uppföljning Projektet Nytt program för energi och klimat i Örebro län Samverkansprojekt mellan Länsstyrelsen i Örebro län och Energikontoret,

Läs mer

Gas och LNG för hållbara transporter. Gas i tunga transporter? Trafikverkets bedömning

Gas och LNG för hållbara transporter. Gas i tunga transporter? Trafikverkets bedömning Gas och LNG för hållbara transporter Gas i tunga transporter? Trafikverkets bedömning Olle Hådell 7 februari 2012 Uthållig energiförsörjning för transporter är en kritisk fråga. Transporter krävs om samhället

Läs mer

LÄGESRAPPORT Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016. 16 okt 2014, Miljönämnden Hanna Jönsson, regionutvecklare biogas

LÄGESRAPPORT Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016. 16 okt 2014, Miljönämnden Hanna Jönsson, regionutvecklare biogas LÄGESRAPPORT Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 16 okt 2014, Miljönämnden Hanna Jönsson, regionutvecklare biogas Upplägg Nulägesbeskrivning Sverige och Västra Götaland Biogasprogrammet

Läs mer

Vad händer på den svenska gasmarknaden? Stockholm Maria Malmkvist, Energigas Sverige

Vad händer på den svenska gasmarknaden? Stockholm Maria Malmkvist, Energigas Sverige Vad händer på den svenska gasmarknaden? Stockholm 2019-02-05 Maria Malmkvist, Energigas Sverige Energigaser Gasol (förnybar gasol) Naturgas och biogas (LNG och LBG) Fordonsgas Vätgas 2 Vardagsliv Råvara

Läs mer

Energigas en klimatsmart story

Energigas en klimatsmart story Energigas en klimatsmart story Vad är energigas? Naturgas Biogas Vätgas Gasol Fordonsgas Sveriges energitillförsel 569 TWh TWh Vattenkraft 66 Gas 17 Biobränsle 127 Värmepumpar 6 Vindkraft 3 Olja 183 Kärnkraft

Läs mer

Biogasens möjligheter i Sverige och Västra Götaland

Biogasens möjligheter i Sverige och Västra Götaland Biogasens möjligheter i Sverige och Västra Götaland Anders Mathiasson Svenska Gasföreningen 5 februari 2009 Verksamhetsstrukturen Vad är gas och gasbranschen i Sverige? Biogas från vattenslam, gödsel,

Läs mer