GASKLART. Hur kan vi få smartare energisystem i Sverige? INFRASTRUKTUR FÖR RENARE, EFFEKTIVARE & SMARTARE ENERGI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GASKLART. Hur kan vi få smartare energisystem i Sverige? INFRASTRUKTUR FÖR RENARE, EFFEKTIVARE & SMARTARE ENERGI"

Transkript

1 GASKLART Hur kan vi få smartare energisystem i Sverige? INFRASTRUKTUR FÖR RENARE, EFFEKTIVARE & SMARTARE ENERGI

2

3 Utmaningen Behovet av smartare energisystem Vi står inför en stor utmaning: att ställa om energisystemen. Det är nödvändigt både för klimatet och jobben i Sverige och globalt. Nyckeln till grön tillväxt ligger i mer miljövänlig och samtidigt realistisk användning av energi. Oavsett om det handlar om energi för att baka bröd, tillverka ipadskärmar eller järn. Eller energi som drivmedel i bilar och båtar eller för att värma upp bostäder. Idag är Sverige, liksom de flesta andra länder, beroende av olja. Ett hållbart energisystem kan innebära att vi använder mindre energi och går över till förnybara energikällor som vind- och vattenkraft. Men vägen dit är lång. Vissa menar att detta inte är realistiskt om vi också framöver vill ha en god tillväxt och undvika ekonomisk kris och massarbetslöshet. Under de senaste årens finanskris har klimatambitionerna knappast höjts. Genom investeringar i smartare energisystem kan vi skapa förutsättningar för både en övergång till förnybar energi och jobbskapande tillväxt. Använder vi flera olika energikällor minskar sårbarheten samtidigt som hållbarheten ökar. Här kan naturgas och biogas spela en viktig roll. Gasen är mer tillgänglig och mindre väderberoende än exempelvis vind-, våg- och solkraft. Den är mer miljövänligt än kol och olja. Och den är både säkrare och snabbare på att reglera än kärnkraft. Gasen kan bidra till ett riktigt smart energisystem. Gas kan transporteras både snabbt och säkert. Gas är efterfrågat av många industriföretag för att den passar bra som energibärare och råvara. Den innebär lägre utsläpp till miljön och kan lagras. Och det finns synergier mellan gas och förnybara engergikällor som kan utvecklas. Fakta EU har antagit målet att minska utsläppen av klimatgaser med 20 procent till 2020 och med procent till Sveriges mål är 50 procent förnybar energi 2020 och att vara klimatneutralt EU-kommissionen har i sin Energy Roadmap 2050 pekat ut gasen som avgörande för omställningen av energisystemet i Europa.

4 Naturgas idag, biogas imorgon Naturgas Naturgas består av metan som utvinns från källor på land eller på havsbotten. Naturgas är ett flexibelt och effektivt energislag: enkel att hantera hög verkningsgrad lättreglerad Naturgas används inom basindustrin för att ta fram järn- och stålprodukter, kemikalier m.m. livsmedelsindustrin, bland annat för att rosta kaffebönor, bröd och kex transportsektorn, som fordonsbränsle till gasbilar, bussar m.m. sjöfarten, i flytande form (LNG) som bränsle till fartyg petrokemiindustrin, som råvara till saftflaskor, leksaker, tvättmedel, målarfärg, plastgolv, mediciner m.m. kraft- och värmeproduktion LNG flytande naturgas LNG Liquefied Natural Gas är naturgas som kyls ner till minus 162 grader och blir vätska. Volymen minskar då cirka 600 gånger. Därmed får gasen ett högt energivärde, blir enklare att frakta och kan nå platser där det inte finns någon gasledning. Detta gör att LNG fungerar bra i sjö - farten. LNG ger dessutom inga svavelutsläpp, vilket är ett krav på allt marint bränsle i svenska farvatten från och med LNG är även efterfrågat inom industrin. Biogas kan kylas ned på samma sätt och bildar då LBG Liquefied Bio Gas. Biogas Biogas består också av metan och bildas organiskt. Det kan ske när matavfall eller gödsel bryts ner av mikroorganismer eller då avloppsvatten genomgår en rötningsprocess. Biogas kan också framställas genom termisk förgasning av trä, till exempel skogsavfall. Restprodukten som bildas vid biogasproduktion kan användas som biogödsel. Biogas och naturgas är i de flesta sammanhang utbytbara, bland annat som fordonsbränsle och energi till industrin. Därför kan biogas föras in på gasnätet och blandas med naturgas. Genom att utnyttja gasinfrastrukturen i stamnätet och i regionala gasnät även för biogas underlättas både produktion, distribution och lagring av biogas. Det ger biogasen en chans att slå igenom i större skala.

5 Smart för miljön Natur- och biogas är bättre för miljön än olja och kol av flera skäl: Lägre utsläpp. Förbränning av naturgas ger 25 procent lägre koldioxidutsläpp än olja, 40 procent lägre än kol och så gott som inga utsläpp av svavel och miljöfarliga partiklar. Säkrare transport. Naturgasen introducerades i Sverige för över 25 år sedan och verksamheten har sedan dess drivits utan olyckor och störningar. Ledningarna är nergrävda i marken, som därför kan brukas som vanligt. Åtskilliga oljekatastrofer har lärt oss hur allvarliga konsekvenserna av oljeutsläpp kan bli. Miljövänligare transport. Olja, diesel och bensin transporteras med tankbåtar och tankbilar på vägar som innebär stora utsläpp. Gas transporteras effektivt via osynliga, klimatneutrala och kostnadseffektiva ledningar ända fram till industrin eller bostadsområdet. Flytande naturgas (LNG) för sjöfart och industri. LNG innebär att man inom såväl sjö farten som industrin kan ersätta olja med gas. Infrastruktur för förnybar energi. I dag transporteras i första hand naturgas i det svenska gasnätet. Infrastrukturen fungerar lika bra för biogas. Hittills har biogas bara funnits i begränsad omfattning. Men nu sker ett genombrott, när gasnätet också ska användas för transport av biogas. Denna andel förväntas växa, i takt med att infrastrukturen skapar förutsättningar för storskalig produktion och transport av biogas. Reglerkraft. Även i ett energisystem som domineras av helt förnybara energikällor, fyller naturgas en viktig funktion. Då kommer den att behövas som reglerkraft för att täcka upp när energiproduktionen från vindoch vattenkraft inte räcker till. Integration av vindkraft i gasnätet. En storskalig utbyggnad av vindkraft begränsas av brister i överföringskapacitet och reglerkraft för att hantera vindens variationer. Med ny teknik för lagring av vindel kan potentialen för biogas fördubblas och överskott av vindel tas tillvara. På så vis kan ett nytt energisystem utvecklas, som integrerar vindkraften med gas infrastrukturen. Tekniken kallas Power to Gas och är prövad i flera länder, bland annat i Tyskland där utvecklingen kommit längst. Fakta Idag står olja för nästan 30 procent omkring 170 TWh av den svenska energitillförseln. Naturgas och biogas står endast för tre procent 15 TWh. Biogasproduktionen uppgick 2012 till 1,5 TWh, men enligt en aktuell undersökning är potentialen på lång sikt TWh producerades 7 TWh vindkraft i Sverige ska produktionen ha ökat till 30 TWh.

6 Vardagsnytta, jobb och tillväxt Skärmen på din surfplatta, färgen du målar sommarstugan med, det nybrygg da kaffet på fikarasten eller stålet som används för att bygga bilar allt i din vardag måste produceras. För att tillverka de här och många andra svenska produkter används naturgas. För många industri företag är gasen nödvändig både som energikälla och råvara. Industrin är motorn i den svenska ekonomin och gasen är motorn i många industriföretag. Framför allt i Skåne och på Västkusten, där stamnätet finns, använder många företag gas för att det är en lättillgänglig och säker energibärare och råvara, som är konkurrenskraftig och mer miljö - vänlig än olja och kol jobb i Västsverige Gasen är central som energikälla och råvara för industriföretag som skapar jobb för tiotusentals människor i Sverige. Företag som använder naturgas skapar idag cirka jobb bara i Västsverige. Men många företag får inte del av de tillväxt- och miljöfördelar som industrin i Skåne och på Västkusten har. Stora industriföretag vill ersätta kol och olja med naturgas och på sikt biogas. Men för att det ska vara möjligt, behövs investeringar i infrastruktur och en politik som underlättar en sådan utbyggnad. Fakta Företag som använder naturgas har skapat cirka jobb i Väst- och Sydsverige. Bruttoregionalprodukten för företag i denna region som använder gas för sin tillverkning ligger på cirka 5 miljarder kronor. Efterfrågan på naturgas är större än möjligheten att få tillgång till den, eftersom infrastrukturen saknas i stora delar av landet. Efterfrågan på biogas är större än utbudet.

7

8 Infrastrukturen Nyckeln till genombrott för smart energi Nyckeln till att skapa ett mer hållbart samhälle ligger i energiomställningen. Och nyckeln till att lyckas med energiomställningen ligger i infrastrukturen. Utan ett hållbart, effektivt och realistiskt sätt att transportera energi, spelar det ingen roll hur miljövänlig den är. Och omvänt när det väl finns en effektiv infrastruktur för att transportera energin, stimuleras storskalig produktion av den. Därför är infrastrukturen möjligheten att koppla på stamnätet av gasledningar så central för att få igång storskalig produktion av biogas. Med tekniken Power to gas kan överskott från produktion av vindkraft och biogas lagras och användas vid behov. Effektiva ledningar Att transportera gas i ledningar är ekonomiskt och miljövänligt, och innebär inga överföringsförluster. Därför kan mycket stora mängder energi överföras till relativt låga kostnader. Ledningar på land grävs ner en meter under markytan. Efter åter - ställning kan marken ovanför därför användas för odling eller bete för djur. Ledning arna kan också bilda regionala gasnät som kan ta emot all den förnybara biogas som leverantörer förmår producera. Ingen biogas behöver facklas bort, vilket sker idag med omkring en tiondel av all biogas. Längs gasnätet kan också tankställen för fordonsgas byggas. Open Access för fri konkurrens Till infrastrukturen hör också terminaler för flytande naturgas, LNG. För att en LNG-terminal ska få anslutas till det effektiva stamnätet för gas eller ett regionalt gasnät måste den drivas enligt principen Open Access. Den inne bär att infrastrukturen hålls isär från produktion och handel med gas. Det är samma princip som på elmarknaden. Ett företag som producerar och handlar med gas får alltså inte äga och driva gasnät eller ansluta ett lager, exempelvis en LNG-terminal, till gasnätet. Det kan bara en oberoende terminaloperatör göra. Sveriges hittills enda LNG-terminal enligt Open Access-principen planeras vara igång i Göteborgs Hamn 2015 med Swedegas som en av delägarna. Fakta Tack vare en utbyggd gasinfrastruktur har allt fler lastbilar och bussar börjat köra på gas. Det finns gasbussar i kollektivtrafiken i ett 30-tal städer i Sverige. I Skåne genomförs en stor satsning på att se till att innerstadsbussar går på gas från Jordberga, med hjälp av Swedegas infrastruktur. I Göteborg börjar Swedegas inom kort att transportera biogas från Göteborg Energi i stamnätet. Via LNG-terminaler kan flytande naturgas tas emot och transporteras vidare. Swedegas är med och utvecklar infrastruktur för dessa terminaler. Den första LNG-terminalen som drivs enligt Open Access-principen byggs av Swedegas och holländska Vopak i samarbete med Göteborgs Hamn.

9 Gas i Sverige idag Begränsningar för de smarta energisystemen Idag finns stamnätet för gas i Väst- och Sydsverige från Trelleborg till Stenungsund. Det har inneburit stora fördelar för många företag i de delarna av landet. De har haft större möjligheter att nå sina miljö- och tillväxtmål snabbare än företag i andra delar av Sverige. De har också haft fördelar med snabb, säker och tillförlitlig tillgång till energi till konkurrenskraftiga priser. Gasen står för 25 procent av energiförsörjningen i södra och västra Sverige. Ändå står gasen nationellt idag för endast 3 procent av energitillförseln. Samtidigt ökar användningen av naturgas kraftigt i länder som Tyskland och USA, som har bestämt sig för att bryta sitt beroende av olja, kol och kärnkraft. Flytande naturgas (LNG) kan ersätta olja och kol där det inte är möjligt att ansluta till gasnätet. Swedegas, Vopak och Göteborgs Hamn planerar att bygga en LNG-terminal för att göra LNG mer tillgängligt i Sverige. Från Göteborg kan LNG transporteras på väg och järnväg till de delar av landet där tillgången på naturgas är begränsad eller obefintlig. STENUNGSUND GÖTEBORG GOBIGAS VARBERG FALKENBERG KUNGÄLV HALMSTAD HÖGANÄS HELSINGBORG BÅSTAD ÄNGELHOLM LANDSKRONA LOMMA DRAGÖR MALMÖ VELLINGE Det svenska stamnätet för gas i Skåne och Västsverige. Under kommande år startar Sveriges största biogasproduktioner, Jordberga i Skåne och GoBiGas i Göteborg, som båda ska mata in biogas i den effektiva gasinfrastruk turen i stamnätet. GISLAVED HYLTE OSKARSTRÖM ÅSTORP LAHOLM VÅXTORP KLIPPAN SVALÖV ESLÖV LUND GNOSJÖ SMÅLANDSSTENAR STAFFANSTORP SVEDALA JORDBERGA TRELLEBORG Fakta All naturgas som används i Sverige idag kommer via ledning från Danmark. All biogas som används i Sverige idag produceras i Sverige. Kraftvärmeverken Öresunds- och Ryaverken använder naturgas, och bidrar därmed till både klimatnytta och dämpade elpriser i södra Sverige. Snart startar storskalig biogasproduktion vid Jordberga i Skåne och GoBiGas i Göteborg, som båda använder den effektiva gasinfrastrukturen i stamnätet.

10 Gasens potential Skapar förutsättningar för en hållbar utveckling. Regeringen har genom Färdplan 2050 slagit fast att målet för Sverige är att vara koldioxidneutralt Där naturgasen kan ersätta olja och kol gör den stor nytta för miljön. Efterhand som biogasproduktionen byggs ut kommer biogasen att successivt öka andelen förnybar energi i gasnätet och miljövinsten ökar ytterligare. Efterfrågan på biogas är stor och Swedegas arbetar aktivt för att öka investeringarna i infrastruktur som kan ge biogasen ett storskaligt genombrott. Bland annat har Swedegas och gasinfrastrukturbolagen i Danmark, Holland, Belgien och Frankrike, i Green Gas Commitment enats om målet att gasförsörjningen i Europa ska vara 100 procent koldioxidneutral till För Sveriges del innebär detta att Swedegas fokuserar sina investeringar på att ha 100 procent förnybar energi i det svenska stamnätet till Till 2020 ska 20 procent vara förnybar. De första stegen mot visionen har redan tagits. Under det närmaste året kommer biogasanläggningarna GoBiGas i Göteborg och Jordberga i Skåne att börja mata in biogas på stamnätet, vilket innebär att biogasen effektivt når ut till användarna. Swedegas har också samlat energibranschens aktörer för att gemensamt verka för att utveckla en provanläggning för Power to Gas i Sverige. Den tekniken innebär att man omvandlar överskottsel från till exempel vindkraften till biogas som lagras och transporteras i gasnätet. Tillsammans med investeringar i LNG-terminaler skulle en utbyggnad av infrastrukturen för gas kunna bidra starkt till energiomställningen i Sverige. Det skulle också ge både fler tunga transporter och personbilar möjlighet att köra mer miljövänligt på fordonsgas. Gasnätet har haft en avgörande betydelse för fordonsgasmarknaden. Biogas har utvecklats mest där det finns gasnät. De investeringar som Swedegas gör bygger alltid på att det finns en efter frågan från marknaden. Skattebetalarna behöver aldrig lägga några pengar på att finansiera denna infrastruktur. Fakta Introduktionen av naturgas i gasnätet i Sydvästsverige har bidragit till en minskning av koldioxidekvivalenter med miljoner ton, tack vare minskad användning av olja och kol. I länder som Tyskland och USA ser man naturgas som nyckeln för att kunna bryta beroendet av kärnkraft och olja.

11 SWEDEGAS INVESTERAR I MODERN SVENSK INFRASTRUKTUR Swedegas investerar i modern infrastruktur för transport av energi och råvara. Idag äger och driver vi ett effektivt gasnät i Skåne, Halland, Småland, Göteborg och södra Bohuslän, som möjliggör för många företag att nå sina miljö- och tillväxtmål snabbare. Vi investerar också i infrastruktur för LNG, flytande naturgas, för att industri, sjöfart och tunga transporter ska kunna minska sitt beroende av olja. Swedegas är TSO (Transmission System Operator) för den svenska gasmarknaden. Under 2013 tar vi över balansansvaret för naturgas från Svenska Kraftnät. Balansansvar innebär ansvar för att det är balans mellan inmatning och uttag av naturgas i stamnätet. Företagets internationella engagemang avspeglas i medverkan och medlemskap i ett antal organisationer, både på den europeiska och den globala gasmarknaden. Vi har ambitionen att vara ledande i utvecklingen av ny infrastruktur för att fler företag och hushåll också i andra delar av landet ska kunna dra nytta av de fördelar som natur- och biogas innebär Varje år transporterar vi energi motsvarande 15 TWh. Gasnätet försörjer 33 kommuner, flera kraftvärmeverk och industrier med naturgas. Fordonsägare och tusentals hushåll är också användare av naturgas. Vi har funnits sedan 1976 och står för stabilitet på energimarknaden. Swedegas har idag en omsättning på 400 miljoner kronor. Visionen om ett smartare energisystem Swedegas har som en av Europas TSO (Transmission System Operator) skrivit under Green Gas Committment, en avsiktsförklaring om koldioxidneutral gasförsörjning För Sveriges del innebär det att Swedegas investeringar fokuseras på att det svenska stamnätet ska distribuera 100 procent förnybar energi Till 2020 ska 20 procent vara förnybar. Vi vill se ett samhälle där den energi vi använder för tillverkning av viktiga vardagsprodukter, transporter och uppvärmning både är mer hållbar och miljövänlig och finns tillgänglig på ett mer effektivt sätt. Vi är övertygade om att ett energisystem som tar till vara olika energikällors fulla potential skapar de mest hållbara och minst sårbara förutsättning arna för industrin, transportsektorn och hushållen. I en sådan smartare svensk energimix spelar gasen en betydligt större roll även som råvara för att öka sysselsättningen och minska klimatutsläpp och miljöpåverkan. Power to Gas är ett exempel på ett nytt perspektiv på möjligheterna att ställa om till ett mer hållbart samhälle. Det är en teknik där överskott från vindkraft kan lagras i gasnätet och samtidigt fördubbla potentialen för biogas. Swedegas har tagit initiativ till att driva Power to Gas-konceptet vidare tillsammans med representanter för den svenska energibranschen. En kraftig ökning av användandet av gas är avgörande för att kunna minska beroendet av olja och kol.

12 JUNI 2013 FRAMTIDENS ENERGI. IDAG. SWEDEGAS AB GAMLESTADSVÄGEN 2 4, B15, GÖTEBORG TEL ,

GASKLART. Hur kan vi få smartare energisystem i Sverige? INFRASTRUKTUR FÖR RENARE, EFFEKTIVARE & SMARTARE ENERGI

GASKLART. Hur kan vi få smartare energisystem i Sverige? INFRASTRUKTUR FÖR RENARE, EFFEKTIVARE & SMARTARE ENERGI GASKLART Hur kan vi få smartare energisystem i Sverige? INFRASTRUKTUR FÖR RENARE, EFFEKTIVARE & SMARTARE ENERGI Utmaningen Behovet av smartare energisystem Vi står inför en stor utmaning: att ställa om

Läs mer

Power of Gas - Gasens roll i den framtida energimixen. Johan Zettergren, Marknadschef

Power of Gas - Gasens roll i den framtida energimixen. Johan Zettergren, Marknadschef Power of Gas - Gasens roll i den framtida energimixen Johan Zettergren, Marknadschef 1 Swedegas vision Swedegas leder en ansvarsfull utveckling av gasmarknaden. Vi skapar hållbara lösningar för industri,

Läs mer

Växande marknader för LNG i norra Europa

Växande marknader för LNG i norra Europa R A P P O R T/ KO R T V E R S I O N FOTO: AGA O k to b e r 2 12 Växande marknader för LNG i norra Europa Energigas Sverige branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och

Läs mer

Gas i södra Sverige Mattias Hennius

Gas i södra Sverige Mattias Hennius Gas i södra Sverige Mattias Hennius E.ONs affärsidé är att producera, distribuera och sälja energi Ta tillvara klimatsmarta investeringar Vatten- och kärnkraft Fermentering ger biogas drivmedel för fordon

Läs mer

Gasmarknadens utveckling. Anders Mathiasson 25 september 2014

Gasmarknadens utveckling. Anders Mathiasson 25 september 2014 Gasmarknadens utveckling Anders Mathiasson 25 september 2014 Grön gas 2050 - en vision om energigasernas bidrag till Sveriges klimatmål, omställning och tillväxt 50 TWh förnybar gasproduktion till 2050

Läs mer

Regionalt gasnät i Bergslagen integrerar det förnybara

Regionalt gasnät i Bergslagen integrerar det förnybara Regionalt gasnät i Bergslagen integrerar det förnybara Gävle-Dala Drivmedelskonvent 20 mars 2014 Caroline Steinwig Swedegas en nyckelspelare på svensk gasmarknad Investerar i infrastruktur för gas Äger,

Läs mer

Sunt med gas i tankarna!

Sunt med gas i tankarna! Sunt med gas i tankarna! BIOGAS FORDONSGAS GASOL NATURGAS VÄTGAS Vi enar gasbranschen Gasföreningen är en medlemsfinansierad branschorganisation som verkar för en ökad användning av energigas. Föreningen

Läs mer

Kraftfull entré för LNG på den svenska marknaden

Kraftfull entré för LNG på den svenska marknaden Kraftfull entré för LNG på den svenska marknaden Lars Frisk, Chef Affärsutveckling Swedegas - nav med nationellt perspektiv Investerar i infrastruktur för gas Äger och driver svenska stamnätet för gas

Läs mer

Utbyggnad av infrastruktur för flytande natur- och biogas

Utbyggnad av infrastruktur för flytande natur- och biogas R A P P O R T/ KO R T V E R S I O N N O V E M B E R 2 11 Utbyggnad av infrastruktur för flytande natur- och biogas Energigas Sverige branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas

Läs mer

Energigaser bra för både jobb och miljö

Energigaser bra för både jobb och miljö Energigaser bra för både jobb och miljö Energitillförsel Sverige 2008 (612 TWh) 2 Biobränslen 183 123 Vattenkraft Naturgas 68 Olja Kol Värmepumpar Kärnkraft Vindkraft 5 27 194 10 Energitillförsel i Sverige

Läs mer

Växande gasmarknad gör Sverige grönare. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Trelleborg 6 mars 2012

Växande gasmarknad gör Sverige grönare. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Trelleborg 6 mars 2012 Växande gasmarknad gör Sverige grönare Anders Mathiasson, Energigas Sverige Trelleborg 6 mars 2012 Fem sektioner arbetar för ökad energigasanvändning Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG Vätgas Anders

Läs mer

Britt Karlsson Green Region Skåne Strateg Hållbara transporter. Den stora omställningen - 2 mars 2016 4 år till fossilfritt 2020 Hur ser läget ut?

Britt Karlsson Green Region Skåne Strateg Hållbara transporter. Den stora omställningen - 2 mars 2016 4 år till fossilfritt 2020 Hur ser läget ut? Britt Karlsson Green Region Skåne Strateg Hållbara transporter Den stora omställningen - 2 mars 2016 4 år till fossilfritt 2020 Hur ser läget ut? Utmaningen 100% fossilbränslefritt Skåne 2020 Ingen fossil

Läs mer

Energigaserna självklara i det hållbara samhället

Energigaserna självklara i det hållbara samhället Vision 22 Energigaserna självklara i det hållbara samhället Energigas Sverige branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas. INNEHÅLL ÅR 211 Sveriges energiförsörjning

Läs mer

Energigas Sverige branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas.

Energigas Sverige branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas. RAPPORT/kortversion Juli 2010 Stor potential för biogas i jordbruket Energigas Sverige branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas. 2 Stor potential för jordbruken

Läs mer

LNG och LBG i Sverige - en översikt

LNG och LBG i Sverige - en översikt LNG och LBG i Sverige - en översikt LNG och LBG för en hållbar energiomställning i Sverige. Onsdagen den 26 mars 2014. Michelle Ekman Mattias Hanson Henrik Dahlsson Översikt Vad är LNG och LBG? Produktegenskaper

Läs mer

Hva må til for att vi skal lykkes svenska exempel. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Oslo, 20 november 2012

Hva må til for att vi skal lykkes svenska exempel. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Oslo, 20 november 2012 Hva må til for att vi skal lykkes svenska exempel Anders Mathiasson, Energigas Sverige Oslo, 20 november 2012 Fem sektioner arbetar för ökad energigasanvändning Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG

Läs mer

Nordens framtida naturgasförsörjning

Nordens framtida naturgasförsörjning Nordens framtida naturgasförsörjning Gasdagarna 2010 1 2010-10-20 Swedegas AB Sedan 1976 Omsättning ca. 250 MSEK Transport av ca. 15 TWh (1 400 Nm 3 ) 23 anställda Säte i Göteborg Ägare sedan 2010 är EQT

Läs mer

Power to gas Karin Byman, ÅF 2014-10-23

Power to gas Karin Byman, ÅF 2014-10-23 Power to gas Karin Byman, ÅF 2014-10-23 Vad är power to gas? Integrerar energisystemen till Ett smart energisystem! ELSYSTEM - ELINFRASTRUKTUR Billig el BIOMASSA Elektrolys Rötning / Förgasning Gas O2

Läs mer

Säker och hållbar gasförsörjning för Sverige

Säker och hållbar gasförsörjning för Sverige Säker och hållbar gasförsörjning för Sverige 131204 Swedegas en nyckelspelare på svensk gasmarknad Investerar i gasinfrastruktur Äger, driver och underhåller det svenska transmissionssystemet för gas Gasnätet

Läs mer

Biogas som drivmedel. Strategi och handlingsplan för införande av biogas som drivmedel i Gotlands kommun

Biogas som drivmedel. Strategi och handlingsplan för införande av biogas som drivmedel i Gotlands kommun Biogas som drivmedel Strategi och handlingsplan för införande av biogas som drivmedel i Gotlands kommun fastställd av Kommunstyrelsen 26 februari 2009 Regional strategi för införande av biogas på Gotland

Läs mer

Infrastruktur för biogas

Infrastruktur för biogas Biogasting 1 dec 2010 Infrastruktur för biogas Jesper Engstrand, Marknads och affärsutveckling 1 2010-12-03 Swedegas AB Sedan 1976 Transport av ca 14 TWh (1 300 MNm 3 ) Säte i Göteborg Swedegas ägs av

Läs mer

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer

Biogas i Sverige. Helena Gyrulf, Energigas Sverige Värmeforskdagen 27 jan 2011

Biogas i Sverige. Helena Gyrulf, Energigas Sverige Värmeforskdagen 27 jan 2011 Biogas i Sverige Helena Gyrulf, Energigas Sverige Värmeforskdagen 27 jan 2011 Energigas Sverige En medlemsfinansierad branschorganisation som arbetar för en ökad användning av energigaser. Biogas, Fordonsgas,

Läs mer

Varför ska man bygga regionala gasnät? Per Elfvin, E.ON Gas

Varför ska man bygga regionala gasnät? Per Elfvin, E.ON Gas Varför ska man bygga regionala gasnät? Per Elfvin, E.ON Gas Gasnät för regional utveckling och stärkt konkurrenskraft i en hållbar framtid Vilka? är vi. Swedegas AB Äger, driver och underhåller det svenska

Läs mer

Energigas en klimatsmart story

Energigas en klimatsmart story Energigas en klimatsmart story Vad är energigas? Naturgas Biogas Vätgas Gasol Fordonsgas Sveriges energitillförsel 569 TWh TWh Vattenkraft 66 Gas 17 Biobränsle 127 Värmepumpar 6 Vindkraft 3 Olja 183 Kärnkraft

Läs mer

GASENS ROLL I EN HÅLLBAR ENERGIOMSTÄLLNING

GASENS ROLL I EN HÅLLBAR ENERGIOMSTÄLLNING GASENS ROLL I EN HÅLLBAR ENERGIOMSTÄLLNING GASENS ROLL I EN HÅLLBAR ENERGIOMSTÄLLNING Innehåll FÖRORD. Omställningen sker här och nu....2 SAMMANFATTNING. Ett smartare system tar vara på alla resurser....

Läs mer

Hur mår biogasen? Tack, på bättringsvägen, efter viss tids huvudvärk

Hur mår biogasen? Tack, på bättringsvägen, efter viss tids huvudvärk Hur mår biogasen? Tack, på bättringsvägen, efter viss tids huvudvärk Göran Värmby, Värmby Consulting, f d projektledare och ordförande i Biogas Väst - Hur ser det ut i Sverige? Nationell Biogasstrategi

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av energipolitiken. Dir. 2015:25. Beslut vid regeringssammanträde den 5 mars 2015

Kommittédirektiv. Översyn av energipolitiken. Dir. 2015:25. Beslut vid regeringssammanträde den 5 mars 2015 Kommittédirektiv Översyn av energipolitiken Dir. 2015:25 Beslut vid regeringssammanträde den 5 mars 2015 Sammanfattning En kommitté i form av en parlamentariskt sammansatt kommission ska lämna underlag

Läs mer

GASOL. Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas Vätgas

GASOL. Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas Vätgas GASOL Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas Vätgas Frågor och svar om gasol Gasolen är en viktig del av energigasutbudet i Sverige. Den används till största delen inom industrin för bland annat värmebehandling

Läs mer

GASUM LNG ÖSTERSJÖNS RENASTE BRÄNSLE.

GASUM LNG ÖSTERSJÖNS RENASTE BRÄNSLE. GASUM LNG ÖSTERSJÖNS RENASTE BRÄNSLE. Nya vindar blåser inom sjöfarten på Östersjön. Natur- och biogas har snabbt erövrat nya användningsområden när miljönormerna har blivit strängare och de traditionella

Läs mer

Energigas en möjlighet att fasa ut olja och kol. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Gävle, 29 september 2011

Energigas en möjlighet att fasa ut olja och kol. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Gävle, 29 september 2011 Energigas en möjlighet att fasa ut olja och kol, Energigas Sverige Gävle, 29 september 2011 Energigas Sverige driver utvecklingen framåt Säkerhet och teknik Information och opinion 2011-09-30 Fem sektioner

Läs mer

Svenskt Näringslivs syn på den svenska energipolitiken. Maria Sunér Fleming

Svenskt Näringslivs syn på den svenska energipolitiken. Maria Sunér Fleming Svenskt Näringslivs syn på den svenska energipolitiken Maria Sunér Fleming Svenskt Näringsliv Svenskt Näringsliv företräder närmare 60 000 små, medelstora och stora företag 50 bransch- och arbetsgivarförbund

Läs mer

Energibok kraftvärmeverk. Gjord av Elias Andersson

Energibok kraftvärmeverk. Gjord av Elias Andersson Energibok kraftvärmeverk Gjord av Elias Andersson Innehållsförteckning S 2-3 Historia om kraftvärmeverk S 4-5 hur utvinner man energi S 6-7 hur miljövänligt är det S 8-9 användning S 10-11 framtid för

Läs mer

Biogas till tung trafik. Hans Johansson FordonsGas Sverige AB

Biogas till tung trafik. Hans Johansson FordonsGas Sverige AB Biogas till tung trafik Hans Johansson FordonsGas Sverige AB FordonsGas Sverige AB Bildades: 1998 Antal anställda: 33 stycken Ägare: Air Liquide 42 CNG-stationer 2 BiGreen (LBG) stationer 4 bussdepåer

Läs mer

Biogastinget 3 december 2014 Lars Holmquist Göteborg Energi

Biogastinget 3 december 2014 Lars Holmquist Göteborg Energi Biogastinget 3 december 2014 Lars Holmquist Göteborg Energi Biogas - en väg till det hållbara transportsamhället 60 TWh 10 TWh FFF-utredningens syn på biodrivmedlens roll För att nå 80 % reduktion av klimatutsläppen

Läs mer

PM Konsekvensanalys för tillämpning av gröngasprincipen för flytande metan

PM Konsekvensanalys för tillämpning av gröngasprincipen för flytande metan PM Konsekvensanalys för tillämpning av gröngasprincipen för flytande metan Tula Ekengren, Ecoplan AB Göteborg, december 214 Inledning Inom ramen för projektet Intensifierat nationellt biogasarbete har

Läs mer

Klimat- bokslut 2010

Klimat- bokslut 2010 K li m a t- bokslut 2010 Vi tror på handling Sedan 2004 redovisar E.ON Sverige vad vi gör för att minska koldioxidutsläppen i vår egen verksamhet och tillsammans med kunderna. I och med verksamhetsåret

Läs mer

Fordonsgas i AC/BD. Strategiska överväganden

Fordonsgas i AC/BD. Strategiska överväganden Fordonsgas i AC/BD Strategiska överväganden Färdplan Biogas AC/BD Mål med projektet En förankrad färdplan för biogas i Norr- och Västerbotten. Tydligt vilka samhällsvinster biogasen ger. Etablera samverkan

Läs mer

Att distribuera biogas effektivt i en storstadsregion

Att distribuera biogas effektivt i en storstadsregion Att distribuera biogas effektivt i en storstadsregion Mathias Edstedt, chef Gasförsörjning och Strategisk utveckling Stockholm Gas AB 1 Vad är Stockholm Gas AB? Anor sedan 1853 Helägt dotterbolag till

Läs mer

Sammanfattning Handlingsprogram för en grön omställning

Sammanfattning Handlingsprogram för en grön omställning 2006-09-09 Socialdemokraterna Sammanfattning Handlingsprogram för en grön omställning 11 steg för ett grönare Sverige Gröna Folkhemmet har blivit ett samlingsnamn för visionen om ett modernt högteknologiskt

Läs mer

4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige genom

4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige genom Partimotion Motion till riksdagen 2015/16:2249 av Jan Björklund m.fl. (FP) På väg mot ett fossilfritt Sverige Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att

Läs mer

Biogasanläggningen i Boden

Biogasanläggningen i Boden Detta är ett av de 12 goda exempel som presenteras i rapporten Biogas ur gödsel, avfall och restprodukter - goda svenska exempel Rapporten i sin helhet återfinns på www.gasforeningen.se. Skriften är en

Läs mer

Biogaskunskaper på stan

Biogaskunskaper på stan Biogaskunskaper på stan - En studie om vad gemene man känner till om biogas Pontus Björkdahl, Mari Rosenkvist och Julia Borgudd 9 Sammanfattning Under 9 har Biogas Öst genomfört en undersökning där personer

Läs mer

Klimatstrategi. för minskad klimatpåverkan. Lägesrapport från Kommunfullmäktiges klimatberedning 2016-04-19 - 1 -

Klimatstrategi. för minskad klimatpåverkan. Lägesrapport från Kommunfullmäktiges klimatberedning 2016-04-19 - 1 - Klimatstrategi för minskad klimatpåverkan Lägesrapport från Kommunfullmäktiges klimatberedning 216-4-19-1 - INLEDNING Kristianstads kommun arbetar aktivt med att minska utsläppen av växthusgaser samt med

Läs mer

Energigasläget i Sverige. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Helsingborg, 17 maj 2011

Energigasläget i Sverige. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Helsingborg, 17 maj 2011 Energigasläget i Sverige Anders Mathiasson, Energigas Sverige Helsingborg, 17 maj 2011 Energigas Sverige driver utvecklingen framåt Säkerhet och teknik Information och opinion Anders Mathiasson 2011-01-11

Läs mer

Full gas i Karlskoga Energigasernas utveckling. Anders Mathiasson Karlskoga, 14 juni 2013

Full gas i Karlskoga Energigasernas utveckling. Anders Mathiasson Karlskoga, 14 juni 2013 Full gas i Karlskoga Energigasernas utveckling Karlskoga, 14 juni 2013 Energigaser självklar del av det hållbara samhället Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG Vätgas Råvara industri Vardagsliv Fordonsbränsle

Läs mer

Ökad biogasproduktion ger Sverige ett grönt lyft

Ökad biogasproduktion ger Sverige ett grönt lyft Ökad biogasproduktion ger Sverige ett grönt lyft Biogasseminarium med Centerpartiet Fredagen den 30 mars 2012 Anders Mathiasson Energigas Sverige enar branschen 175 medlemmar Biogasseminarium med Energigas

Läs mer

Hållbarhet som en förutsättning för långsiktig lönsamhet. Jonas Abrahamsson Koncernchef E.ON Sverige

Hållbarhet som en förutsättning för långsiktig lönsamhet. Jonas Abrahamsson Koncernchef E.ON Sverige Hållbarhet som en förutsättning för långsiktig lönsamhet Jonas Abrahamsson Koncernchef E.ON Sverige Vad betyder hållbarhet för E.ON? En värld med två helt olika energisystem Småskalig produktion Virtuella

Läs mer

Gasinfrastruktur för transporter risk för fossil inlåsning?

Gasinfrastruktur för transporter risk för fossil inlåsning? Gasinfrastruktur för transporter risk för fossil inlåsning? I samarbete med Johan Benjaminsson Maj 2013 Gasefuels AB Sida 2 av 19 Innehåll Gasinfrastruktur för transporter risk för fossil inlåsning?...

Läs mer

Naturskyddsföreningens remissvar på förslag till direktiv om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen

Naturskyddsföreningens remissvar på förslag till direktiv om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm den 18 februari 2013 Naturskyddsföreningens dnr: Näringsdepartementets dnr: N2013/675/TE Naturskyddsföreningens remissvar på förslag till

Läs mer

Projekt Intensifierat nationellt biogasarbete

Projekt Intensifierat nationellt biogasarbete Stockholm 2014-02-10 Projekt Intensifierat nationellt biogasarbete Mycket arbete görs på många håll för att öka den svenska biogasproduktionen och utveckla biogasmarknaden. Det är dock viktigt att intensifiera

Läs mer

Nova Naturgas. Miljöimpuls! Väst 29.3 2006 1 2006-03-31

Nova Naturgas. Miljöimpuls! Väst 29.3 2006 1 2006-03-31 Nova Naturgas Miljöimpuls! Väst 29.3 2006 1 2006-03-31 Nova Naturgas Sedan 1976 Omsättning ca. 200 MSEK Ca 30 personer Statoil, Ruhrgas, DONG, Fortum Säte i Göteborg 2 2006-03-31 Novas marknadsroll Nova

Läs mer

Introduktion av biodrivmedel på marknaden

Introduktion av biodrivmedel på marknaden 2002-01-25 Till Näringsdepartementet Att: Lars Guldbrand 103 33 Stockholm Status Introduktion av biodrivmedel på marknaden Myndighetsgruppens rekommendationer Föreliggande dokument kommer ytterligare att

Läs mer

Uppgradering och förvätskning av biogas. möjliggör att biogasen når marknaden. Morgan Larsson Biofrigas, Göteborg, Sweden. morgan.larsson@biofrigas.

Uppgradering och förvätskning av biogas. möjliggör att biogasen når marknaden. Morgan Larsson Biofrigas, Göteborg, Sweden. morgan.larsson@biofrigas. Uppgradering och förvätskning av biogas möjliggör att biogasen når marknaden Morgan Larsson Biofrigas, Göteborg, Sweden morgan.larsson@biofrigas.se Vi är alla beroende av transporter. - Välj den fossilfria

Läs mer

Ansökan klimatinvesteringsstöd

Ansökan klimatinvesteringsstöd Från: stefan.hermansson@hermi.se Skickat: den 16 september 2015 00:45 Till: Drewes, Ola Ämne: ANSÖKAN OM KLIMATINVESTERINGSSTÖD Bifogade filer: 05 LOK lokal biogasmack Ljungby_20150915_Bilaga1.pdf; ansokankis_2015-09-15_d67f4dec.xml

Läs mer

GoBiGas Projektet Till vilken nytta för näringslivet? Carina Bergsten Produktägare Biogas Göteborg Energi AB

GoBiGas Projektet Till vilken nytta för näringslivet? Carina Bergsten Produktägare Biogas Göteborg Energi AB GoBiGas Projektet Till vilken nytta för näringslivet? Carina Bergsten Produktägare Biogas Göteborg Energi AB Vår vision. Göteborg Energi ska aktivt bidra till det hållbara Göteborgssamhället. innefattar

Läs mer

Henrik Johansson Miljösamordnare Tel 0470-41330 Henrik.johansson@vaxjo.se. Energi och koldioxid i Växjö 2013

Henrik Johansson Miljösamordnare Tel 0470-41330 Henrik.johansson@vaxjo.se. Energi och koldioxid i Växjö 2013 Henrik Johansson Miljösamordnare Tel 47-4133 Henrik.johansson@vaxjo.se Energi och koldioxid i Växjö Inledning Varje år sedan 1993 genomförs en inventering av kommunens energianvändning och koldioxidutsläpp.

Läs mer

Förslag ur Vänsterpartiets höstbudget 2012. Solenergi och gröna jobb

Förslag ur Vänsterpartiets höstbudget 2012. Solenergi och gröna jobb Förslag ur Vänsterpartiets höstbudget 2012 Solenergi och gröna jobb Vänsterpartiet 2012 Sverige behöver genomgå en grön omställning. Vänsterpartiet föreslår därför ett jobbpaket för miljön och klimatet

Läs mer

Biogasstrategi Uppföljning av mål och handlingsplan 2016-04-01

Biogasstrategi  Uppföljning av mål och handlingsplan 2016-04-01 Biogasstrategi Uppföljning av mål och handlingsplan 2016-04-01-1 - MÅL ANVÄNDNING Biogasproduktionen ska i första hand användas som fordonsgas. År 2020 ska 80 GWh/år lokalt producerad fordonsgas säljas.

Läs mer

Energi för Europa Europeiska unionen står inför stora utmaningar inom energipolitiken. Samtidigt är EU en föregångare i kampen mot

Energi för Europa Europeiska unionen står inför stora utmaningar inom energipolitiken. Samtidigt är EU en föregångare i kampen mot Energi för Europa Europeiska unionen står inför stora utmaningar inom energipolitiken. Samtidigt är EU en föregångare i kampen mot klimatförändringen. Målet med denna broschyr är att sprida information

Läs mer

6 Högeffektiv kraftvärmeproduktion med naturgas

6 Högeffektiv kraftvärmeproduktion med naturgas 6 Högeffektiv kraftvärmeproduktion med naturgas El och värme kan framställas på många olika sätt, genom förbränning av förnybara eller fossila bränslen, via kärnklyvningar i kärnkraftsverk eller genom

Läs mer

Biogas Väst Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 - vad pågår och vad är på gång?

Biogas Väst Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 - vad pågår och vad är på gång? Biogas Väst Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 - vad pågår och vad är på gång? Petter Kjellgren, projektledare Biogas Väst, Västra Götalandsregionen Inspirationsseminarium 2014-11-19

Läs mer

VÄTGAS. Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas Vätgas

VÄTGAS. Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas Vätgas VÄTGAS Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas Vätgas Frågor och svar om vätgas I dag används stora mängder vätgas som råvara inom industrin. I framtiden kan vätgasen även bli en viktig pusselbit i samhällets

Läs mer

Biogas en klimatsmart vinnare. Mattias Hennius, E.ON Gas

Biogas en klimatsmart vinnare. Mattias Hennius, E.ON Gas Biogas en klimatsmart vinnare Mattias Hennius, E.ON Gas Vad är energigas? Naturgas Biogas Vätgas Gasol Fordonsgas Sveriges energitillförsel 620 TWh TWh Vattenkraft 62 Biobränsle 116 Gas 12 Värmepumpar

Läs mer

Vindkraft i Almedalsveckan 2016

Vindkraft i Almedalsveckan 2016 Vindkraft i Almedalsveckan 2016 Sammanställning av Gotlandsnoden i Nätverket för vindbruk Måndag 4 juli 9:00-10:00 100% förnybart är det bara snack? Plats Mellangatan 9, Vattenfall Energihuset, hörnet

Läs mer

Biogasens utveckling och framtid. Jönköping 20 november Anders Mathiasson Vd, Energigas Sverige

Biogasens utveckling och framtid. Jönköping 20 november Anders Mathiasson Vd, Energigas Sverige Biogasens utveckling och framtid Jönköping 20 november Anders Mathiasson Vd, Energigas Sverige Biogasutvecklingen i Sverige Långsam men säker volymutveckling i flera år Kretslopps och avfallstanken driver

Läs mer

Biogas i Sverige. Stefan Dahlgren Gasföreningen och Biogasföreningen. 14 april 2009

Biogas i Sverige. Stefan Dahlgren Gasföreningen och Biogasföreningen. 14 april 2009 Biogas i Sverige Stefan Dahlgren Gasföreningen och Biogasföreningen 14 april 2009 Användningsområden för biogas Biogas från vattenslam, gödsel, avfall blir el, värme och drivmedel Gas i kraftvärme har

Läs mer

Stockholms stads biogasanläggningar

Stockholms stads biogasanläggningar Detta är ett av de 12 goda exempel som presenteras i rapporten Biogas ur gödsel, avfall och restprodukter - goda svenska exempel Rapporten i sin helhet återfinns på www.gasforeningen.se. Skriften är en

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Stina Nilsson Projektledare 040-675 32 58 Stina.J.Nilsson@skane.se YTTRANDE Datum 2016-03-18 Dnr 1600335 1 (7) Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se Remiss.

Läs mer

Vägval el en presentation och lägesrapport. Maria Sunér Fleming, Ordförande Arbetsgrupp Användning

Vägval el en presentation och lägesrapport. Maria Sunér Fleming, Ordförande Arbetsgrupp Användning Vägval el en presentation och lägesrapport Maria Sunér Fleming, Ordförande Arbetsgrupp Användning Vägval el (2014 2016) Vision för Sverige: Ett hållbart elsystem bortom 2030 som ger effektiv och trygg

Läs mer

- Framtiden är vår marknad! Informationsdag biogas & tunga fordon i Östersund 16-02-04

- Framtiden är vår marknad! Informationsdag biogas & tunga fordon i Östersund 16-02-04 - Framtiden är vår marknad! Informationsdag biogas & tunga fordon i Östersund 16-02-04 Disposition 1. Om Sundfraktsgruppen 2. Vision 3. Hållbara Sundfrakt! - Framtiden är vår marknad! Vilka är vi? Sundfraktsgruppen

Läs mer

Vässa EU:s klimatpoli tik. En rapport om Centerpartiets förslag för EU:s system för handel med utsläppsrätter

Vässa EU:s klimatpoli tik. En rapport om Centerpartiets förslag för EU:s system för handel med utsläppsrätter Vässa EU:s klimatpoli tik En rapport om Centerpartiets förslag för EU:s system för handel med utsläppsrätter Sammanfattning EU:s system för handel med utsläppsrätter (EU-ETS) är tillsammans med unionens

Läs mer

Vindenergi till havs en möjlighet till ny energi, industri och export

Vindenergi till havs en möjlighet till ny energi, industri och export Vindenergi till havs en möjlighet till ny energi, industri och export Staffan Jacobsson, Chalmers tekniska högskola Stefan Ivarsson, SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut OECD Europas elproduktion 2013

Läs mer

Norrmejeriers biogasanläggning i Umeå

Norrmejeriers biogasanläggning i Umeå Detta är ett av de 12 goda exempel som presenteras i rapporten Biogas ur gödsel, avfall och restprodukter - goda svenska exempel Rapporten i sin helhet återfinns på www.gasforeningen.se. Skriften är en

Läs mer

Vår vision. Det hållbara Göteborgssamhället. innefattar aktiviteter i hela Västsverige

Vår vision. Det hållbara Göteborgssamhället. innefattar aktiviteter i hela Västsverige Vår vision. Det hållbara Göteborgssamhället. innefattar aktiviteter i hela Västsverige Vår energigasvision: I framtiden säljer vi endast förnyelsebar gas Kapacitet Steg på vägen: År 2020 säljer vi mer

Läs mer

AVFALLSPLAN REMISSUTGÅVA. Lunds kommun 2016-2020

AVFALLSPLAN REMISSUTGÅVA. Lunds kommun 2016-2020 AVFALLSPLAN REMISSUTGÅVA Lunds kommun 2016-2020 FÖRORD... 3 AVFALLSPLANERING ÄR ETT GEMENSAMT ARBETE... 4 AVFALLSPLANENS FOKUSOMRÅDEN OCH MÅL TILL ÅR 2020... 5 FOKUSOMRÅDE 1 HÅLLBAR KONSUMTION FÖR MINSKADE

Läs mer

Kommittédirektiv. Utredning om tredjepartstillträde till fjärrvärmenäten. Dir. 2009:5. Beslut vid regeringssammanträde den 22 januari 2009

Kommittédirektiv. Utredning om tredjepartstillträde till fjärrvärmenäten. Dir. 2009:5. Beslut vid regeringssammanträde den 22 januari 2009 Kommittédirektiv Utredning om tredjepartstillträde till fjärrvärmenäten Dir. 2009:5 Beslut vid regeringssammanträde den 22 januari 2009 Sammanfattning av uppdraget En utredare ska närmare analysera förutsättningarna

Läs mer

Gävle Energi 29 september Gasinfrastruktur. Lars Frisk

Gävle Energi 29 september Gasinfrastruktur. Lars Frisk Gävle Energi 29 september 2011 Gasinfrastruktur Lars Frisk Swedegas och vår marknadsroll idag Swedegas tranmissionsledning Av E.ON förvärvade ledningar Etablerat: 1976 Årlig transport: 15 TWh Omsättning

Läs mer

YTTRANDE. Datum 2016-04-07 Dnr 1600335

YTTRANDE. Datum 2016-04-07 Dnr 1600335 Regionstyrelsen YTTRANDE Datum 2016-04-07 Dnr 1600335 1 (7) Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se Remiss. Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och

Läs mer

Energigaserna har en viktig roll i omställningen. Gävle-Dala Drivmedelskonvent, Borlänge Fredagen den 21 mars, 2104

Energigaserna har en viktig roll i omställningen. Gävle-Dala Drivmedelskonvent, Borlänge Fredagen den 21 mars, 2104 Energigaserna har en viktig roll i omställningen Gävle-Dala Drivmedelskonvent, Borlänge Fredagen den 21 mars, 2104 Grön gas 2050 - en vision om energigasernas bidrag till Sveriges klimatmål, omställning

Läs mer

Styrmedel och stöd för fordonsgas

Styrmedel och stöd för fordonsgas Mats Håkansson Affärsutveckling AB Styrmedel och stöd för fordonsgas Vägledning och exempel Mats Håkansson Tel +46 40 49 65 00 Mobil +46 705 65 31 00 mh@affu.se www.affu.se Denna rapport är skriven med

Läs mer

Potential för energisystemtjänster med grön gas. Hanna Paradis Gasdagarna, Göteborg 25 maj, 2016

Potential för energisystemtjänster med grön gas. Hanna Paradis Gasdagarna, Göteborg 25 maj, 2016 Potential för energisystemtjänster med grön gas Hanna Paradis Gasdagarna, Göteborg 25 maj, 2016 Swedegas en central aktör på den svenska gasmarknaden Investerar i gasinfrastruktur Äger, driver och underhåller

Läs mer

Lokal vindkraftsatsning i Uppvidinge.

Lokal vindkraftsatsning i Uppvidinge. Lokal vindkraftsatsning i Uppvidinge. Fyra markägare från bygden har tillsammans med prästlönetillgångar i Växjö stift bildat UppVind ekonomisk förening som avser att uppföra nio vindkraftverk norr och

Läs mer

VATTENFALL INVESTERAR I FRAMTIDENS VÄRMEAFFÄR

VATTENFALL INVESTERAR I FRAMTIDENS VÄRMEAFFÄR VATTENFALL INVESTERAR I FRAMTIDENS VÄRMEAFFÄR Jenny Larsson, Chef Vattenfall Värme Sverige Dagens Industri Värmedagen 2016-06-01 1 VATTENFALLS ROLL I DET FRAMTIDA ENERGISYSTEMET Elektrifiering av transporter

Läs mer

Energivärld i förändring skapar nya möjligheter. Lars Bierlein, Business Innovation 18 september 2013

Energivärld i förändring skapar nya möjligheter. Lars Bierlein, Business Innovation 18 september 2013 Energivärld i förändring skapar nya möjligheter Lars Bierlein, Business Innovation 18 september 2013 Översikt E.ON-koncernen Runtom i Europa, Ryssland och Nordamerika har vi nästan 79 000 medarbetare som

Läs mer

Utvecklingen av biogas och fordonsgas Anders Mathiasson, Gasföreningen

Utvecklingen av biogas och fordonsgas Anders Mathiasson, Gasföreningen Utvecklingen av biogas och fordonsgas Anders Mathiasson, Gasföreningen Verksamhetsorganisation Gasföreningen enar gasbranschen Medlemsfinansierad branschförening med över 100 medlemmar Biogas Fordonsgas

Läs mer

Fordonsgas. Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas Vätgas

Fordonsgas. Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas Vätgas Fordonsgas Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas Vätgas Fordonsgas Fordonsgas är ett avsevärt mycket renare bränsle än bensin och diesel. Behovet av alternativa drivmedel blir allt mer aktuellt ur flera perspektiv

Läs mer

Utdrag ur godkänd 2016-03-14 Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020

Utdrag ur godkänd 2016-03-14 Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020 REDOVISNING Dnr 604-6474-2015 2016-03-14 Utdrag ur godkänd 2016-03-14 Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020 1.1. Stöd till bredband (delåtgärd 7.3 fokusområde

Läs mer

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson Lite siffror om E.ON Gas Runt 100 anställda i bolaget. 25 000 kunder. 1.3 miljarder kronor i omsättning. Fordonsgasaffären

Läs mer

Naturgasmarknadens utveckling

Naturgasmarknadens utveckling Naturgasmarknadens utveckling Swedegas perspektiv Gasdagarna i Ystad 26 oktober 2011 Naturgasmarknadens utveckling 1. Swedegas 2. Naturgasmarknaden och tillförsel 3. Färsk rapport: Naturgasens roll i det

Läs mer

Industrin är grunden f

Industrin är grunden f Industrin är grunden f En livskraftig industri är en förutsättning för sysselsättningen, tillväxten och välståndet i landet. Exportintäkterna ger ett mycket stort bidrag till vår handelsbalans. All industriverksamhet

Läs mer

Naturgasens roll ur ett samhällsperspektiv

Naturgasens roll ur ett samhällsperspektiv Naturgasens roll ur ett samhällsperspektiv Tobias A. Persson Fysisk Resursteori Inst. Energi och Miljö Chalmers Tekniska Högskola frttp@fy.chalmers.se 100% 80% 60% 40% Olja EU15 Kärnkraft Naturgas 20%

Läs mer

Roland Nilsson E.ON Gas Sverige

Roland Nilsson E.ON Gas Sverige Roland Nilsson E.ON Gas Sverige Naturgasnät i Sverige Befintligt naturgasnät --- Planerad naturgasutbyggnad Page 2 Fordonsgas på E.ON * E.ON Gas säljer och levererar Fordonsgas på 17 publika tankstationer

Läs mer

Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet. RE:Source

Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet. RE:Source Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet RE:Source 2016 2018 Vad är RE:Source? RE:Source är ett nationellt strategiskt innovationsprogram inom området resurs- och avfallshantering. Medlemmar

Läs mer

Omställningen har redan börjat

Omställningen har redan börjat Omställningen har redan börjat Preems produktion och försäljning i siffror Raffinering Står för 80 % av Sveriges raffineringskapacitet 30 % av totala raffineringskapaciteten i Skandinavien Ca 65 % av produktionen

Läs mer

TILLSAMMANS FÖR ETT KLIMATSMART VÄSTRA GÖTALAND

TILLSAMMANS FÖR ETT KLIMATSMART VÄSTRA GÖTALAND TILLSAMMANS FÖR ETT KLIMATSMART VÄSTRA GÖTALAND Klimatstrategi Västra Götaland Hittills undertecknad av 67 aktörer Målsättning: 2030 är den västsvenska ekonomin inte längre beroende av fossil energi och

Läs mer

Biogas - en av framtidens energikällor

Biogas - en av framtidens energikällor Biogas - en av framtidens energikällor Kol+olja Naturgas Biobränsle + vindkraft Idag 2050 Anders Hedenstedt Vd Göteborg Energi AB and also. Renewable energies Increase the level of renewable energies in

Läs mer

Aktuellt på biogasfronten. Anders Mathiasson Östersund, 17 september 2013

Aktuellt på biogasfronten. Anders Mathiasson Östersund, 17 september 2013 Aktuellt på biogasfronten Anders Mathiasson Östersund, 17 september 2013 Energigaser självklar del av det hållbara samhället Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG Vätgas Råvara industri Vardagsliv

Läs mer

Stockholms Hamnar möter nya miljökrav med LNG

Stockholms Hamnar möter nya miljökrav med LNG Stockholms Hamnar möter nya miljökrav med LNG Skärpta regler kräver nya lösningar Sjöfarten står inför stora utmaningar när de internationella miljökraven skärps. Som en av de första hamnarna i världen

Läs mer

Biogasanläggningen i Linköping

Biogasanläggningen i Linköping Detta är ett av de 12 goda exempel som presenteras i rapporten Biogas ur gödsel, avfall och restprodukter - goda svenska exempel Rapporten i sin helhet återfinns på www.gasforeningen.se. Skriften är en

Läs mer