Bostadspolitik eller bostadsbutik?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bostadspolitik eller bostadsbutik?"

Transkript

1 EXTRA! EXTRA! Bostadspolitik eller bostadsbutik? En analys av förändringarna i Stockholms bostadsbestånd. En bostadspolitisk rapport av Edvin S. Frid, beställd av Stockholmsvänstern, april 2012

2

3 Sammanfattning Rapporten visar att segregationen i Stockholms stad ökar trots att den politiska majoriteten säger att man vill motverka detta. I de områden som har högst andel bostadsrätter fortsätter ombildningarna och av de bostäder som byggs är majoriteten bostadsrätter. I områden med mestadels hyresrättslägenheter byggs i högre grad hyresrätter. Den blandning av hyresrätter och bostadsrätter som utlovats av de borgerliga allianspartierna finns inte i något av de områden som granskas i rapporten eller i staden som helhet. Bostadsbeståndet är tätt kopplat till inkomstnivåer, barnfattigdom och arbetslöshet. Det är inte enbart socioekonomiska ojämlikheter som är kopplade till ojämlikt boende. Även mera psykosociala faktorer påverkas. Segregerade områden bidrar till spänningar mellan olika grupper som kan leda till brottslighet och otrygghet. Den borgerliga alliansens officiella politik när de anvisar bolag mark att bygga på är att det ska vara en god balans mellan hyresrätter och bostadsrätter. I själva verket har markanvisningarna för att bygga hyresrätter sjunkit markant. Vänsterpartiet i Stockholms stadshus 3

4 Bostadsbluffen avslöjad Hyresrättslägenheter skapar ett härligt Stockholm där många olika människor kan bo. Hyresrätten ger möjlighet att bo bra för oss som inte kan eller vill lägga stora summor på att köpa vårt boende. Men hyresrätten är utrotningshotad. Omvandlingarna av allmännyttans hyresrätter till bostadsrätter har i princip utraderat allmännyttan från Stockholms innerstad. Detta i kombination med höjda hyror har tvingat bort många låg- och medelinkomsttagare från innerstaden och vissa andra delar av Stockholm. Bostadssegregationen ökar med rasande fart. Skillnader när det gäller inkomster och hälsotal blir allt större mellan stadsdelarna. Den styrande borgerliga alliansen hävdar att man arbetar för en blandning av bostadsrätter och hyresrätter i Stockholm. För att ta reda på hur utvecklingen faktiskt ser ut, har Vänsterpartiet i Stockholms stad beställt den rapport du nu håller i din hand. Utredare Edvin S Frid har sammanställt förändringarna i Stockholms bostadsbestånd från början av 2000-talet utifrån statistik från främst Stockholms stads statistik och utredningskontor samt protokoll från exploateringsnämnden. Rapporten visar att den borgerliga alliansens tal om valfrihet och blandade bostadsområden är en lögn. Genom att understödja och skynda på utförsäljningen av hyresrätter och acceptera en hyressättning som alltmer närmar sig marknadshyror bidrar alliansen aktivt till den ökade segregationen. För de som har liten inkomst finns ingen valfrihet. Lägenheter som de kan hyra blir allt färre och många tvingas flytta till andra kommuner. Som Stockholmare gör vi stora förluster när högeralliansen säljer ut de gemensamt ägda hyresrättslägenheterna till underpris. Vi gör också en stor mänsklig förlust när vår stad enbart välkomnar höginkomsttagare. Edvin S Frids rapport visar att den borgerliga alliansen ljuger för Stockholmarna när de säger sig vilja skapa blandade boendeformer. Ann-Margarethe Livh oppositionsledare Vänsterpartiet Stockholms stad 4 Bostadspolitik eller bostadsbutik? En analys av förändringarna i Stockholms bostadsbestånd

5 Introduktion Under de sista åren har bostadsbristen i Stockholm varit hett omdebatterad. Ett flertal rapporter har pekat på betydelsen av ett ökat byggande, av så skilda anledningar som oro för tillväxten 1 och hemlöshet 2. Ett annat orosmoment har varit boendesegregationen. Traditionellt har de allmännyttiga bostäderna haft som uttalat syfte att utgöra en integrerande kraft, där människor från alla samhällsklasser och bakgrunder skulle mötas i samma bostadsområde. De har utgjort en bärande del av välfärdspolitiken under några årtionden efter andra världskriget och bidrog då till att segregationen hölls på en relativt låg nivå. 3 Forskning har visat att integrerade bostadsområden varit en positiv faktor bland annat för barnens skolresultat 4 och tryggheten 5, även för de bättre bemedlade. På åttiotalet övergavs politisk styrning till förmån för marknadslösningar på bostadsområdet. Under de senaste fem åren, på det sjätte, har Stockholms stad styrts av borgerliga partier vilket har påverkat bostadspolitiken på ett tydligt sätt. Trenden sedan åttiotalet har intensifierats och ombildningar till bostadsrätter samt försäljning av allmännyttan har varit de mest framträdande dragen i den nya borgerliga bostadspolitiken. Dessutom minskar det kommunala bostadsbyggandet och resultatet är att segrerationen ökar. Staden dras isär i samma takt som de ekonomiska klyftorna gör det och bostadsområdena präglas av en allt större socioekonomisk homogenitet. Stockholm är numera en av Europas mest segregerade städer. 6 Staden står inför oerhörda utmaningar, förutom bostadsbristen och segregationen finns starka indikationer på att bostadsmarknaden kan vara överhettad och uppblåst. 7 Detta kräver politiska svar och hur vi väljer att gestalta Stockholms framtid får stora konsekvenser. Det finns ett klart samband mellan procentandelen allmännytta och medelinkomst i Stockholms olika stadsdelsområden 8 vilket visas i nedanstående graf (figur 1). Ju lägre andel allmännytta det finns i ett område, desto färre människor med låga inkomster har möjlighet att bosätta sig där eftersom det finns höga ekonomiska trösklar för att ta sig in på bostadsrättsmarknaden. 9 Det finns således sannolikt ett kausalt samband mellan inkomstnivå och andel allmännytta. Rörelsen är troligen dialektisk i det att hög lönenivå skapar förutsättningar att köpa sitt boende, samtidigt som segregationen är självförstärkande människor väljer (om de kan) ofta att flytta till områden som passar deras socioekonomiska nivå. 1 Stockholms handelskammare är oroliga över det otillräckliga byggandet. 2 Se till exempel och Boverket (2010) Trösklar till bostadsmarknaden. Om hemlöshet som ett bostadsmarknadsproblem 3 I Emma Holmqvists avhandling Politik och planering för ett blandat boende och minskad boendesegration: ett mål utan medel? (2009) slås fast att även om det politiska målet har varit ganska konsekvent över tiden har genomförda åtgärder som syftar till att genomföra visionerna blivit svagare och färre. 4 Att skolresultat generellt blir sämre i segregerade områden visar bland andra kulturgeografen Zara Bergsten i sin avhandling, Bättre Framtidsutsikter? (2010) 5 BRÅ (2009) Otrygghet och segregation. 6 Roger Andersson, professor i kulturgeografi. 7 Kortsiktiga hushåll i riskzonen lärdomar för framtiden. Marknadsrapport oktober Statens bostadskreditnämnd 8 Stadsdelsområden avser områden innehållande flera stadsdelar. Stadsdelar är mindre områden, som styrs av en stadsdelsnämnd. Exempelvis är Fredhäll, Kristineberg och Lilla Essingen stadsdelar som ingår i stadsdelsområdet Kungsholmen. 9 Bland annat har inträdet på marknaden med bostadsrätter försvårats då bolånetaket infördes. I övrigt, se Vänsterpartiet i Stockholms stadshus 5

6 Procentandel allmännytta Medelinkomst 60, , , , Farsta Älvsjö Hässelby-Vällingby Skärholmen Rinkeby-Kista Skarpnäck Spånga-tensta Enskede Årsta Vantör Bromma Hägersten Liljehomen Södermalm Norrmalm Östermalm Kungsholmen Figur 1. Medelinkomst för boende över 16 år, samt procentandel allmännytta Sambandet är som synes inte helt spikrakt. Det beror på att det även inom stadsdelsområdena finns kraftiga inkomstskillnader. 10 Vad händer på bostadsfronten? Prognoserna säger att Stockholms stad år 2020 kommer att ha invånare. Detta kan jämföras med att det år 2002 fanns invånare. 11 Om bostadsbyggandet inte hänger med kommer dagens bostadsbrist således att förvärras. Under 2000-talet har både de rödgröna och de borgerliga partierna misslyckats med att parera befolkningsökningen med en motsvarande satsning på bostadsbyggande, något som åskådliggörs i diagrammet på nästa sida. 10 Exempelvis skiljer sig medelinkomsten mellan Hässelby Strand och Kälvesta, där inkomsterna är störst inom stadsdelsområdet Hässelby-Vällingby kraftigt åt. Invånarna i Kälvesta tjänar 53 procent mer. I stadsdelsområdet Spånga-Tensta tjänar på motsvarande sätt invånarna i Solhem-Lunda 97 procent mer än invånarna i Tensta samma jämförelse i Enskede-Årsta-Vantör ger vid handen att invånarna i Stureby tjänar 99 procent mer än befolkningen i Rågsved. 11 Stockholms stads utrednings- och statistikkontor, USK (2011) Befolkningsprognos Bostadspolitik eller bostadsbutik? En analys av förändringarna i Stockholms bostadsbestånd

7 Bostadsrätter Privatvärdar Allmännytta Invånare Figur 2. Bostads- och befolkningsutvecklingen i Stockholm under , samt prognoser om utvecklingen fram till Befolkningsprognos från USK, bostadsprognos enligt egna beräkningar. Prognosen är baserad på ett genomsnitt av byggandet Befolkningen ökar i betydligt högre takt än vad det byggs bostäder, och om något drastiskt inte görs riskeras utvecklingen i Stockholm. Risken är stor att ännu fler människor kan komma att stå utan egen bostad och trångboddheten kommer antagligen att öka. 13 Byggmarknaden i Sverige domineras av fyra stora företag, som alla gjort miljardvinster de senaste fem åren. 14 För dem är det paradoxalt nog lönsamt om byggandet håller en relativt låg nivå, eftersom de då kan ta betydligt bättre betalt för det de faktiskt bygger. Bostadsbrist är alltså lönsamt för dessa företag. Samtidigt är det svårt för mindre byggföretag att ta de stora uppdrag som byggen av nya fastigheter är. Det är demokratiskt problematiskt att överlåta beslut om byggande på privata företag, som inte har det allmännas bästa för ögonen. Dessutom tjänar byggbolagen allra minst på att bygga billiga hyresrätter, vilket kan antas är en av anledningarna till det ojämna byggandet. Annons på tidningen Affärsvärldens webbplats, USK svänger i sin sista prognos, och intar en något mer optimistisk prognos än vad som antas ovan. De räknar med att det kommer att byggas ca 4500 lägenheter per år under perioden. USK (2011) Befolkningsprognos Vänsterpartiet i Stockholms stadshus 7

8 Försäljning av allmännyttan Allianspartierna och framför allt Moderaterna talar ofta om att en blandad stad är önskvärd. Till exempel säger finansborgarrådet Sten Nordin (M) i DN att Vi brinner för att skapa en stad som verkligen är blandad. 15 Ändå har utförsäljningen av allmännyttan varit oerhört omfattande de senaste åren. Blandade bostadsformer framstår mer som något som sägs i debatten, än som något som faktiskt eftersträvas i praktisk politik. 16 Sedan 2006 har över hyresrätter omvandlats till bostadsrätter, varav de flesta har varit kommunala. Under de sista 20 åren har över hyresrätter försvunnit. Långt under en femtedel av lägenheterna i Stockholms stad ägs numera av allmännyttan, och utförsäljningen har inte bara fortsatt, utan också aktivt manats på av den politiska majoriteten. 17 Nedanstående diagram (figur 3) visar utvecklingen för de olika bostadsformerna sedan Allianspartierna tog över den politiska makten Andelen bostadsrätter har ökat kraftigt, på bekostnad av framför allt allmännyttan. Antalet privata hyresrätter är i stort oförändrat. 18 Notera att många kommunala hyresrätter först sålts ut till privata intressenter, för att i ett senare skede omvandlas till bostadsrätter. Antal lägenheter i Stockholms stad Bostadsrätter Privatvärdar Allmännytta Figur 3. Antal bostadsrätter samt kommunala och privata hyresrätter mellan 2002 och Att bygga fler kommunala bostäder för att på så sätt lösa bostadsbristen har alltså inte varit en prioriterad lösning för de borgerliga partierna, snarare litar man på marknadens förmåga att lösa problemet. Ägandefrågan, snarare än nybyggnationer, har gjorts till den centrala frågan. Detta framstår som en del av ett ideologiskt paradigmskifte, då tidigare borgerliga styren inte har inneburit försäljningar av samma omfattning. Att marknadens förmåga ses som odiskutabel åskådliggörs också i att många av utförsäljningarna många gånger skett till priser som inte varit på den nivå som skulle ha kunnat förväntas. Efter en genomlysning av stadens försäljningar under de senaste åren framstår det som att privatiseringen av bostadsbeståndet varit viktigare än att sälja till marknadsmässiga priser. Många gånger har försäljningspriset inte varit mer än en tredjedel av marknadspriset Bland andra exempel, se 16 Emma Holmqvist (2009) Politik och planering för ett blandat boende och minskad boendesegration: ett mål utan medel? 17 Till exempel genom satsningen på Bilda Bostad, ett företag som aktivt uppmuntrar boende i förortshyresrätter att ombilda till bostadsrätt. 18 Noteras ska dock att många kommunala hyresrätter först sålts ut till privata intressenter, för att i ett senare skede omvandlas till bostadsrätter. 19 På visas tydligt i vilken utsträckning försäljningarna varit marknadsmässiga. 8 Bostadspolitik eller bostadsbutik? En analys av förändringarna i Stockholms bostadsbestånd

9 Försäljningen av allmännyttan har inneburit goda förtjänster för dem som haft möjlighet att ombilda hyreskontrakt till bostadsrätt. Forskare visar att ungefär åtta procent av Stockholms invånare har tjänat upp emot 50 miljarder de senaste åren. 20 Övriga 92 procent har således relativt sett förlorat på den förda politiken. Denna bostadspolitiska linje sker parallellt med de stora skattesänkningar som genomförts. Sedan makttillträdet har kommunalskatten sänkts med 60 öre, vilket motsvarar ungefär en miljard kronor i mindre budgetmedel. 21 Dessa pengar måste tas någonstans ifrån och försäljningar har varit en viktig del av detta. 22 Strax innan denna rapport färdigställdes beslutades att nästan lägenheter i allmännyttan kommer att säljas till privata fastighetsbolag. Strategin att bekosta skattesänkningar och löpande investeringar med försäljningar fortgår således. 23 Risker Nya begrepp har etablerats i Stockholm de senaste tio åren. Bostadsklipp och bostadskarriär må vara positivt laddade ord, men de är förenade med stora privatekonomiska risker. Varje gång Riksbanken kommer med nya räntebesked riskerar stora delar av Stockholms befolkning att komma allt närmre den gräns där de tvingas att lämna sina hem. Enligt en undersökning som Fastighetsbyrån gjorde år 2011 klarar 12 procent av bostadsrättsägarna inte av en ränta på fem procent. Den ränta som Riksbanken räknar som normal under längre tid är drygt fyra procent. 24 Det är således nästan hushåll som skulle få stora problem om räntan hamnar på en historiskt sett mycket vanlig nivå. 25 Enligt en annan studie skulle hälften av svenskarna med bostadslån inte klara av en ränta på 7,5 procent. 26 År 1995 var Sveriges styrränta nära nio procent och det finns naturligtvis inga garantier för att det inte händer igen. I sådana fall skulle det få katastrofala följder, eftersom många fler numera äger sin bostad. Även om Sveriges bostadsmarknad inte ser likadan ut som den i USA, visar kraschen där på riskerna med uppblåsta bostadspriser. Enligt en färsk rapport kan tiden med låga räntor mycket väl vara över, då nya lagar om exempelvis ökade kapitaltäckningskrav för bankerna tillkommit i förhoppning om att på så sätt tygla de vildaste spekulationerna. 27 Statens bostadskreditnämnd har visat att den svenska bostadsmarknaden är en av de högst värderade i Europa 28. I till exempel Danmark har priserna sjunkit med cirka 25 procent sedan 2007 och myndigheten varnar för att samma utveckling kan väntas även här. Allra hårdast skulle en sprickande bostadsbubbla slå mot Stockholm, som har landets överlägset hetaste bostadsmarknad. Här har priserna på bostadsrätter sjunkit med ungefär tre procent under ett år fram till januari Sjunkande priser, precis som i Danmark, kan redan vara i antågande. Det skulle innebära stora påfrestningar för alla bostadsrättsägare utan ekonomiska marginaler Hens Jensevik, VD för företaget Svensk kommunrating menar till exempel att Stockholm hankar sig fram på reavinster från framför allt ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter. Men att fylla på likviditeten genom årliga försäljningar av tillgångar är inte långsiktigt hållbart. Politikerna i Stockholm sköter inte den vardagliga ekonomin på ett godtagbart sätt. di.se/artiklar/2010/7/23/211450/stockholm-far-daligt-ekonomibetyg/ 23 sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel= samt Tiden med billiga rörliga bolån är över. Marknadsrapport februari Statens bostadskreditnämnd 28 Kortsiktiga hushåll i riskzonen lärdomar för framtiden. Marknadsrapport oktober Statens bostadskreditnämnd 29 Vänsterpartiet i Stockholms stadshus 9

10 Vilken stad vill vi ha? Frågan är vilken sorts stad vi vill leva i. Den stad som nu utvecklats är en stad där bostadssegregation och klasskillnader biter sig fast och förstärker varandra. De skillnader i boende som etableras kommer sannolikt att bestå under lång tid framöver, även om ett kraftigt prisfall på bostäder skulle inträffa. Blandade städer, med hög andel gemensamma nyttigheter och låg grad av ojämlikhet har alla förutsättningar att vara trygga. En stad med hög andel bostadsrätter är alltså en stad där människor riskerar att bli främlingar inför varandra. Det är också en stad där människor ser sig över axeln efter omständigheter som kan sänka värdet på deras lägenheter, en situation som premierar egoism och medför skuldsättning. Resultatet blir en otrygg stad. 30 Tvärtemot den förda politikens resultat visar forskning att det finns en allmän opinion emot segregerade bostadsområden. Enligt en rapport från riksbyggen vill de flesta ha blandad bebyggelse, som skapar en mer blandad befolkning i området. 31 Troligen vill inte heller de borgerliga politikerna ha en hårt segregerad stad de argumenterar ju för integration även om stora ekonomiska klyftor inte nödvändigtvis är ett problem för dem. Problemet uppstår när politiker agerar utan att bry sig om empiri utan endast följer en ideologisk övertygelse. De senaste årens förändringar är inte komna ur undersökningar av verkligheten utan ifrån en tilltro till marknadslösningar såsom avregleringar och privata ägandeformer. Många hemmahörande på högerkanten och/ eller inom näringslivet verkar tro att privatägt alltid är bättre än samhällsägt. Socialforskning visar tvärtom att en stad byggd på sammanhållning minskar brottsligheten, och att människor som känner sig delaktiga i samhället mår bättre. 32 Markanvändning Byggkostnaderna i Sverige är de näst högsta i EU. Detta kommer enligt Statens bostadskreditnämnd få till följd att låginkomsttagare får det svårt på den framtida bostadsmarknaden. 33 En viktig anledning till detta är att markkostnaderna har ökat. Mellan 1998 och 2010 har markkostnaden per kvadratmeter för bostadsrätter i storstadsområdena närapå femdubblats. För hyresrätter är ökningen ungefär trefaldig. Detta har resulterat i att markkostnadernas andel av totalkostnaderna för bostadsbyggandet nu är rekordhög. För bostadsrätter utgör den ungefär en fjärdedel, motsvarande siffra för hyresrätter är cirka 16 procent. Kostnadsskillnaden består sannolikt i att bostadsrätter i högre utsträckning byggs i mer attraktiva områden, där markkostnaden också är högre. I skuggan av dessa uppgifter framstår borttagandet av investeringsbidraget till bostadsbyggande som extra olyckligt, det bliren dubbel kostnadsökning när markkostnaderna ökat i så hög utsträckning. Totalkostnaden för att bygga bostadsrätter i storstadsområdena har sedan 1998 ökat med 250 procent, motsvarande för hyresrätter är 177 procents ökning gbg.yimby.se/2011/08/mangfald-skapar-tryggare-1041.html Se till exempel Wilkinson & Pickett (2009) Jämlikhetsanden, där författarna visar att ojämlikhet starkt bidrar till bland annat våld, minskat ömsesidigt förtroende och brottslighet. 33 BKN (2010) Vad kostar det att bygga bort bostadsbristen? Marknadsrapport oktober Bostadspolitik eller bostadsbutik? En analys av förändringarna i Stockholms bostadsbestånd

11 Bruttomarkkostnad/kvm samt markkostnadens andel av totalkostnaden i storstadsområdena, SEK Markkostnad BR Kostnadsandel BR Kostnadsandel HR 0,30 0, Markkostnad HR 0, ,00 Figur 4. Markkostnaden utgör en allt större andel av totalkostnaderna för byggande. Källa: SCB Stadens officiella hållning när det gäller markanvisning 35 är att en god balans mellan hyres- och bostadsrätt bör eftersträvas. 36 Hur detta omsätts i praktiken är dock något oklart. Sedan Alliansens maktövertagande har totalantalet markanvisningar sjunkit markant. Markanvisningar Redovisat med upplåtelseform Ej bestämt Student Hyresrätt Bostadsrätt Figur 5. Diagrammet är producerat av Exploateringskontoret. De första åren efter det borgliga maktövertagandet var sannolikt starkt präglat av tidigare beredning, men inte heller under senare delen av maktinnehavet har den borgerliga administrationen lyckats pressa upp totalantalet till mer än som mest drygt Vad gäller fördelningen mellan hyres- och bostadsrätter så har den varit relativt ojämn, först under 2009 och 2010 har antalet hyresrätter kommit upp i samma nivå som antalet bostadsrätter. Det är dock långt under det antal hyresrätter som ombildats till bostadsrätter. Nettoutfallet blir alltså en lägre andel hyresrätter i staden som helhet. 35 Markanvisning är en option för till exempel ett byggföretag att under en viss tid och på vissa villkor ensam få förhandla med en kommun om förutsättningarna för att uppföra ny bostadsbebyggelse. 36 Vänsterpartiet i Stockholms stadshus 11

12 Allmännyttan Övriga hyresrätter Total Ombildade lägenheter till bostadsrätt från Markanvisade lägenheter * Tabell 1. Antal ombildade samt markanvisade hyresrätter år *Statistiken anger ej om det är allmännyttan eller privata byggherrar som har fått anvisningarna. Källa: USK samt Exploateringskontoret. Det verkar dessutom som om någonting händer med den mark som anvisats till hyresrätter. Anvisningarna är visserligen till övervägande del bostadsrätter, men de bostäder som verkligen byggs är i än högre utsträckning bostadsrätter. Någonstans på vägen verkar alltså en försvarlig andel av de anvisade hyresrätterna försvinna, de byggena blir inte av. Statistiken visar visserligen inte om det är de allmänna eller de privata byggbolagen som får anvisningar, men det ligger nära till hands att vissa av de privata byggherrar som får anvisningar helt enkelt inte tar dem i anspråk. Som nästa stycke kommer att visa är det inte lika ekonomiskt förmånligt att bygga hyresrätter som det är att bygga bostadsrätter. Bygg! Enligt bostadsförsörjningslagen är det en kommunal skyldighet att tillhandahålla bostäder till kommuninvånarna, ekvivalent med grundlagens skrivning om allas rätt till bostad. Länsstyrelsen menar i en rapport att det byggs alldeles för lite lägenheter, i synnerhet hyresrätter. De konstaterar att år 2011 påbörjades bostäder i Stockholms kommun, och att antalet nybyggnationer sannolikt blir ungefär detsamma år Även regeringen oroas över situationen och gav i november 2011 kommunerna i Stockholms län i uppdrag att redovisa på vilket sätt de ska fullgöra den plikt som åligger dem. Stockholms stads politiska majoritet svarade att de planerar för att bygga ca bostäder per år fram till år 2030, med målet att då sammanlagt ha byggt nya bostäder. 38 I Stockholms stad planeras bostäder under hela mandatperioden ( ). En förklaring till Stockholms bostadsproblem som ibland lyfts fram riktar in sig på att nybyggnationen i kranskommunerna är otillräcklig, vilket påpekats av Statens Bostadskreditnämnd. 39 Även Stockholms handelskammare menar att det saknas bostäder. Enligt deras mening är dagens underskott bostäder i Stockholms län. 40 Som lagen är skriven ges dock inget utrymme för en sådan argumentation. Kommunen har ett eget ansvar, även om regionalt samarbete naturligtvis är nödvändigt. 37 Länsstyrelsen i Stockholms län (2011) Läget i länet. Bostadsmarknaden i Stockholms län Bostadspolitik eller bostadsbutik? En analys av förändringarna i Stockholms bostadsbestånd

13 En annan aspekt av bostadsbristen är trångboddheten. Andelen invånare per lägenhet stiger stadigt. 41 Nybyggandet följer inte med i den takt som inflyttningen sker. För att bemöta problemet med bostadsbrist föreslår de borgerliga partierna en rad åtgärder, såsom möjligheter att hyra ut halva bostaden skattefritt, marknadshyror, privatisering av hyresrätter och möjlighet till högre hyror vid andrahandsuthyrning. Det ger dock inte fler lägenheter utan riskerar istället att öka trångboddheten. Framför allt hyresrätter byggs nu i mycket låga antal. Den borgerliga regeringen har till och med slopat det ränteavdrag som tidigare fanns och som var riktat till just byggande av små hyresrätter. Som det ser ut nu är endast hyresrätter fullt beskattade, medan boende i småhus och bostadsrätt har möjlighet till skatteavdrag. Det visar sig också i att boende i hyresrätter i Storstockholm år 2010 i genomsnitt nödgades lägga 28,1 procent av sina inkomster på boendekostnader. Motsvarande siffra för boende i bostadsrätt var 19,1 procent. 42 Hyresgästföreningen har också visat att det skiljer kronor i boendekostnad mellan en hyresrätt och en villa på 100 kvm, till följd av olika skattesystem Sedan 2006 har antalet invånare per lägenhet ökat från 2,13 till 2,23. Om utvecklingen sedan 2001 fortsätter i samma takt kommer antalet invånare per lägenhet att år 2020 ha ökat till 2, Visserligen har som tidigare visats bostadsrättsinnehavare högre inkomst men det är också så att boende i hyresrätt generellt bor mindre centralt, ändå betalar de högre andel av sina inkomster. Pages/TableAndChart aspx 43 Vänsterpartiet i Stockholms stadshus 13

14 Närstudier Intentionerna om blandad bebyggelse verkar alltså inte åtföljas av konkreta politiska förslag, strategier eller handlingar. För att bättre förstå hur byggandet samt ägarförhållandena förändrats i Stockholm, presenteras nedan en närstudie av fem stadsdelar. Två i innerstaden, två närförorter samt ett ytterförortsområde. Urvalet är gjort för att i möjligaste mån översiktligt förklara genomgripande skeenden i hela Stockholm. Innerstaden Många stockholmare vill ha nära till allt till kommunikationer, nöjen, shopping, kultur samt till arbetsplatser och grönområden. Detta, tillsammans med Stockholms speciella geografiska förutsättningar med en förhållandevis liten stadskärna har gjort att konkurrensen om lägenheterna i innerstan har blivit hård. Då priserna på bostadsrätter i innerstaden är extremt höga, är hyresrätter den enda möjligheten för de flesta att ha råd att bo i innerstaden. Hyresrätterna är få där och de verkar inte bli fler. För att granska möjligheterna till innerstadsboende för dem som inte tillhör stadens absolut rikaste har jag valt att närstudera Kungsholmen och Östermalm. Kungsholmen I populära innerstadsdelsområdet Kungsholmen tjänar invånarna ovanligt bra. Medelinkomsten var 2009 hela kronor, vilket gör stadsdelsområdet till ett av de mest välbärgade i Stockholm. 44 Dessutom är arbetslösheten ovanligt låg, inräknat aktivitetsstöd låg den 2011 på 2,8 procent Bestånd 1990 Bestånd 2010 Under byggnation Bostadsrätter Hyresrätter Figur 6. Förändringen av olika bostadsformer i stadsdelsområdet Kungsholmen mellan 1990 och Som synes har förhållandet mellan bostadsrätter och hyresrätter kastats om på Kungsholmen under de senaste tjugo åren. 46 Tidigare var ungefär två tredjedelar av bostadsbeståndet hyresrätter, nu gäller det motsatta förhållandet. Dessutom är mindre än en femtedel av de bostäder som byggs just nu hyresrätter. Det framstår som en logisk effekt av att marknadsutsätta ett av innerstadens mest populära områden, men går inte alls ihop med förhoppningarna om blandad bebyggelse. 44 Detta kan jämföras med genomsnittet för staden, som år 2011 var kronor. 45 SWECO (2011) Statistik om Stockholm. Arbetssökande i stadsdelsområden Då det många gånger är oklart huruvida de hyresrätter som byggs kommer att vara allmännyttiga eller privata redovisas de gemensamt. 14 Bostadspolitik eller bostadsbutik? En analys av förändringarna i Stockholms bostadsbestånd

VALFAKTAHÄFTE NR3 BOSTAD

VALFAKTAHÄFTE NR3 BOSTAD VALFAKTAHÄFTE NR3 BOSTAD INLEDNING Att ha en bostad är en grundläggande förutsättning för att livet ska fungera. Men trots det så saknar nästan hälften av alla unga vuxna en egen bostad och enligt siffror

Läs mer

Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län

Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN - Underlag för bostadsbyggande Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län LÄNSSTYRELSENS MEDDELANDESERIE 2014: 13 MILJÖSKYDDSENHETEN N AT U R M I L J Ö E N H E T

Läs mer

TCO GRANSKAR: BOSTADSBRISTEN FÖR UNGA OCH STUDENTER #10/09

TCO GRANSKAR: BOSTADSBRISTEN FÖR UNGA OCH STUDENTER #10/09 TCO GRANSKAR: BOSTADSBRISTEN FÖR UNGA OCH STUDENTER #10/09 TCO i samarbete med SUS. 2009-09-16 Författare: Jana Fromm Utredare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO (föräldraledig) Kristina Persdotter

Läs mer

BOSTADSFÖRSÖRJNING I GÖTEBORG

BOSTADSFÖRSÖRJNING I GÖTEBORG BOSTADSFÖRSÖRJNING I GÖTEBORG - NULÄGE OCH FRAMTIDA INRIKTNING Bostadsförsörjning i Göteborg Mars 2014 DNR 0938/14 Projektledare Lars-Gunnar Krantz, Staffan Claesson Arbetsgrupp Erik Carles, Lukas Jonsson,

Läs mer

Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län

Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN - Underlag för bostadsbyggande Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län Enköping Heby Håbo Knivsta Tierp Uppsala Älvkarleby - Östhammar Länsstyrelsen har i uppdrag

Läs mer

Motioner och utlåtanden. Grupp B Bostadspolitik

Motioner och utlåtanden. Grupp B Bostadspolitik Motioner och utlåtanden Grupp B Bostadspolitik Stockholms arbetarekommuns representantskap 29-30 september 2012 2 Innehåll BX01 Partidistriktsmotion Bostadspolitisk motion... 5 B02 En social bostadspolitik

Läs mer

Bostadspolitik för jobb och hållbar framtid

Bostadspolitik för jobb och hållbar framtid Socialdemokraterna Stockholm 2012-10-26 Bostadspolitik för jobb och hållbar framtid Arbetsgruppsrapport Innehållsförteckning Förord... 3 Bostadssektorns betydelse för en hållbar framtid... 6 Bostadssektorns

Läs mer

Rapport. Unga vuxnas boende i Malmö och Lund 2003 och 2009

Rapport. Unga vuxnas boende i Malmö och Lund 2003 och 2009 Rapport Unga vuxnas boende i Malmö och Lund 2003 och 2009 HUR BOR 20 27-ÅRINGARNA? HUR VILL DE BO? Sven Bergenstråhle 2 (54) I sammandrag 27 000 unga i Malmö och Lund saknar egen bostad Det har blivit

Läs mer

Bostadsförsörjning i Göteborg

Bostadsförsörjning i Göteborg Fastighetskontoret Bostadsförsörjning i Göteborg nuläge och framtida inriktning November 2014 www.goteborg.se/fastighetskontoret Bostadsförsörjning i Göteborg Antagen av kommunfullmäktige 16 april 2015

Läs mer

Har du råd att bo kvar?

Har du råd att bo kvar? www.stockholmsvanstern.se Efter pensionen: Har du råd att bo kvar? En rapport om inkomster och boende bland äldre i Stockholms stad. Beställd av Stockholmsvänstern, utförd av Edvin S. Frid oktober 2012.

Läs mer

EN FUNGERANDE BOSTADSMARKNAD

EN FUNGERANDE BOSTADSMARKNAD Bokriskommitténs rapport EN FUNGERANDE BOSTADSMARKNAD EN REFORMAGENDA Juni 2014 En fungerande bostadsmarknad en reformagenda Klas Eklund Bokriskommittén 2014 Original: Eiserman Design Tryckeri: E-print

Läs mer

Rapport 6 2008. Miljardrean. - En granskning av den borgerliga bostadspolitiken

Rapport 6 2008. Miljardrean. - En granskning av den borgerliga bostadspolitiken Rapport 6 2008 Miljardrean - En granskning av den borgerliga bostadspolitiken Innehållsförteckning sida Förord... 3 1. Inledning... 4 2. Metod... 5 3. Resultat... 7 4. Sammanfattning och slutsats... 11

Läs mer

Bygg för framtiden bostadspolitiskt program

Bygg för framtiden bostadspolitiskt program Bygg för framtiden bostadspolitiskt program Inledning Bostadspolitiken handlar om människors välfärd Bostadspolitiken har traditionellt varit ett viktigt område för Byggnads, men under de senaste åren

Läs mer

Nr 1 MARS 2013 INNERSTAN

Nr 1 MARS 2013 INNERSTAN Nr 1 MARS 2013 INNERSTAN Medlemstidning för Hyresgästföreningen på Kungsholmen, Norrmalm, Östermalm och Södermalm Årgång 44 foto: ari eskelinen Vy från Slussen. Lika suddig som Stockholmsmodellen. Och

Läs mer

FINANSKRISEN ledde i många länder

FINANSKRISEN ledde i många länder Mars 2013 SNS ANALYS nr 10 Vad händer på bostadsmarknaden? FINANSKRISEN ledde i många länder till fallande bostadspriser då bubblor brast. Varför klarade sig Sverige undan prisfall? Bostadsbeståndet har

Läs mer

Mäklarsamfundets Almedalsrapport. Dags att slå larm. Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden. Mäklarsamfundet Analys 2013:3

Mäklarsamfundets Almedalsrapport. Dags att slå larm. Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden. Mäklarsamfundet Analys 2013:3 Mäklarsamfundet Analys Mäklarsamfundets Almedalsrapport Dags att slå larm Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden 2013:3 Förord Unga vuxna vill kunna lämna föräldrahemmet och ta steget in i vuxenlivet.

Läs mer

2011-08-21 Dnr 17-41/11. Förord

2011-08-21 Dnr 17-41/11. Förord 211-8-21 Dnr 17-41/11 Förord Statens Bostadskreditnämnd (BKN) har genom sitt regleringsbrev för budgetåret 211 fått i uppdrag göra en jämförande studie av olika bolånemarknader. I uppdraget ingår bl.a.

Läs mer

Stockholm behöver Emma. En rapport om unga stockholmares bostadsmarknad

Stockholm behöver Emma. En rapport om unga stockholmares bostadsmarknad Stockholm behöver Emma En rapport om unga stockholmares bostadsmarknad 1 Innehåll Inledning 3 Del 1: Ung, ny och bostadssökande 5 - Steg 1: Bostadskö 8 - Steg 2: Privata hyresvärdar 11 - Steg 3: Hyra i

Läs mer

Stockholmsstudenternas bostadssituation och bostadskarriär

Stockholmsstudenternas bostadssituation och bostadskarriär Stockholmsstudenternas bostadssituation och bostadskarriär arbetsmaterial 3:2011 Stockholmsstudenternas bostadssituation och bostadskarriär arbetsmaterial 3:2011 Tillväxt, miljö och regionplanering Postadress:

Läs mer

200 000 hyresrätter. Dags att gå från ord till handling

200 000 hyresrätter. Dags att gå från ord till handling 200 000 hyresrätter Dags att gå från ord till handling 1 Innehåll Bostadsbristen är akut dags att gå från ord till handling! 3 1 Akut bostadsbrist kräver nationella mål för bostadsbyggandet 5 2 Varför

Läs mer

Befinner sig Stockholms bostadsmarknad i en bubbla?

Befinner sig Stockholms bostadsmarknad i en bubbla? 2011-05-22 Befinner sig Stockholms bostadsmarknad i en bubbla? Författare: Alexis Priftis och Andreas Lundgren Kandidatuppsats NEKK01 VT 2011 Nationalekonomiska Institutionen vid Lunds Universitet Handledare:

Läs mer

Bostäder behövs. En rapport om bostadsmarknaden. Södermanland 2014. Rapport 2014:13

Bostäder behövs. En rapport om bostadsmarknaden. Södermanland 2014. Rapport 2014:13 Bostäder behövs En rapport om bostadsmarknaden i Södermanland 2014 Rapport 2014:13 BOSTÄDER BEHÖVS - EN RAPPORT OM BOSTADSMARKNADEN I SÖDERMANLANDS LÄN 2014 Titel: Bostäder behövs - En rapport om bostadsmarknaden

Läs mer

inledning boendesegregation 183

inledning boendesegregation 183 BOENDET inledning Boendet speglar de ekonomiska klyftorna Den etniska och socioekonomiska boendesegregationen i Sveriges städer är i stor utsträckning en spegel av de ekonomiska klyftor mellan olika befolkningsgrupper

Läs mer

RAPPORT 2015:11 REGERINGSUPPDRAG

RAPPORT 2015:11 REGERINGSUPPDRAG RAPPORT 215:11 REGERINGSUPPDRAG De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling på bostadsmarknaden 213 och 214 De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling på bostadsmarknaden 213 och 214 Boverket mars

Läs mer

Analys. av förutsättningarna för byggande av hyreshus utanför storstäderna. Per Florén, Ny Dinau, Catrin Lang Mars 2013 (v30)

Analys. av förutsättningarna för byggande av hyreshus utanför storstäderna. Per Florén, Ny Dinau, Catrin Lang Mars 2013 (v30) Analys av förutsättningarna för byggande av hyreshus utanför storstäderna Per Florén, Ny Dinau, Catrin Lang Mars 2013 (v30) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Sammanfattning... 2 Inledning...

Läs mer

Bolånetakets påverkan på efterfrågan av hyresrättslägenheter

Bolånetakets påverkan på efterfrågan av hyresrättslägenheter Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete inom samhällsbyggnad, grundnivå (15 hp) Bygg- och fastighetsekonomi Nr xx Bolånetakets påverkan på efterfrågan av hyresrättslägenheter Författare:

Läs mer

Drivkrafter bakom hushållens skuldsättning

Drivkrafter bakom hushållens skuldsättning P R O M E M O R I A Datum 2015-07-03 Drivkrafter bakom hushållens skuldsättning Vid Finansiella stabilitetsrådets möte den 11 november 2014 fanns en gemensam oro om än i något olika grad för den höga och

Läs mer

Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1

Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 211 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Innehåll sammanfattning 3 Undersökningsmetod 4 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 4 Mindre än

Läs mer

Planeringsförutsättningar för Sundsvalls kommun. Boendet

Planeringsförutsättningar för Sundsvalls kommun. Boendet Planeringsförutsättningar för Sundsvalls kommun Boendet Maj 2014 Planeringsförutsättningar för Sundsvalls kommun - ej politiskt antagna Planeringsförutsättningarna är sammanställda av arbetsgruppen för

Läs mer

Unga vuxnas boende i Sverige 2013 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende i Sverige 2013 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende i Sverige 13 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 3 Hur ga unga vuxna

Läs mer