Bostadspolitik eller bostadsbutik?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bostadspolitik eller bostadsbutik?"

Transkript

1 EXTRA! EXTRA! Bostadspolitik eller bostadsbutik? En analys av förändringarna i Stockholms bostadsbestånd. En bostadspolitisk rapport av Edvin S. Frid, beställd av Stockholmsvänstern, april 2012

2

3 Sammanfattning Rapporten visar att segregationen i Stockholms stad ökar trots att den politiska majoriteten säger att man vill motverka detta. I de områden som har högst andel bostadsrätter fortsätter ombildningarna och av de bostäder som byggs är majoriteten bostadsrätter. I områden med mestadels hyresrättslägenheter byggs i högre grad hyresrätter. Den blandning av hyresrätter och bostadsrätter som utlovats av de borgerliga allianspartierna finns inte i något av de områden som granskas i rapporten eller i staden som helhet. Bostadsbeståndet är tätt kopplat till inkomstnivåer, barnfattigdom och arbetslöshet. Det är inte enbart socioekonomiska ojämlikheter som är kopplade till ojämlikt boende. Även mera psykosociala faktorer påverkas. Segregerade områden bidrar till spänningar mellan olika grupper som kan leda till brottslighet och otrygghet. Den borgerliga alliansens officiella politik när de anvisar bolag mark att bygga på är att det ska vara en god balans mellan hyresrätter och bostadsrätter. I själva verket har markanvisningarna för att bygga hyresrätter sjunkit markant. Vänsterpartiet i Stockholms stadshus 3

4 Bostadsbluffen avslöjad Hyresrättslägenheter skapar ett härligt Stockholm där många olika människor kan bo. Hyresrätten ger möjlighet att bo bra för oss som inte kan eller vill lägga stora summor på att köpa vårt boende. Men hyresrätten är utrotningshotad. Omvandlingarna av allmännyttans hyresrätter till bostadsrätter har i princip utraderat allmännyttan från Stockholms innerstad. Detta i kombination med höjda hyror har tvingat bort många låg- och medelinkomsttagare från innerstaden och vissa andra delar av Stockholm. Bostadssegregationen ökar med rasande fart. Skillnader när det gäller inkomster och hälsotal blir allt större mellan stadsdelarna. Den styrande borgerliga alliansen hävdar att man arbetar för en blandning av bostadsrätter och hyresrätter i Stockholm. För att ta reda på hur utvecklingen faktiskt ser ut, har Vänsterpartiet i Stockholms stad beställt den rapport du nu håller i din hand. Utredare Edvin S Frid har sammanställt förändringarna i Stockholms bostadsbestånd från början av 2000-talet utifrån statistik från främst Stockholms stads statistik och utredningskontor samt protokoll från exploateringsnämnden. Rapporten visar att den borgerliga alliansens tal om valfrihet och blandade bostadsområden är en lögn. Genom att understödja och skynda på utförsäljningen av hyresrätter och acceptera en hyressättning som alltmer närmar sig marknadshyror bidrar alliansen aktivt till den ökade segregationen. För de som har liten inkomst finns ingen valfrihet. Lägenheter som de kan hyra blir allt färre och många tvingas flytta till andra kommuner. Som Stockholmare gör vi stora förluster när högeralliansen säljer ut de gemensamt ägda hyresrättslägenheterna till underpris. Vi gör också en stor mänsklig förlust när vår stad enbart välkomnar höginkomsttagare. Edvin S Frids rapport visar att den borgerliga alliansen ljuger för Stockholmarna när de säger sig vilja skapa blandade boendeformer. Ann-Margarethe Livh oppositionsledare Vänsterpartiet Stockholms stad 4 Bostadspolitik eller bostadsbutik? En analys av förändringarna i Stockholms bostadsbestånd

5 Introduktion Under de sista åren har bostadsbristen i Stockholm varit hett omdebatterad. Ett flertal rapporter har pekat på betydelsen av ett ökat byggande, av så skilda anledningar som oro för tillväxten 1 och hemlöshet 2. Ett annat orosmoment har varit boendesegregationen. Traditionellt har de allmännyttiga bostäderna haft som uttalat syfte att utgöra en integrerande kraft, där människor från alla samhällsklasser och bakgrunder skulle mötas i samma bostadsområde. De har utgjort en bärande del av välfärdspolitiken under några årtionden efter andra världskriget och bidrog då till att segregationen hölls på en relativt låg nivå. 3 Forskning har visat att integrerade bostadsområden varit en positiv faktor bland annat för barnens skolresultat 4 och tryggheten 5, även för de bättre bemedlade. På åttiotalet övergavs politisk styrning till förmån för marknadslösningar på bostadsområdet. Under de senaste fem åren, på det sjätte, har Stockholms stad styrts av borgerliga partier vilket har påverkat bostadspolitiken på ett tydligt sätt. Trenden sedan åttiotalet har intensifierats och ombildningar till bostadsrätter samt försäljning av allmännyttan har varit de mest framträdande dragen i den nya borgerliga bostadspolitiken. Dessutom minskar det kommunala bostadsbyggandet och resultatet är att segrerationen ökar. Staden dras isär i samma takt som de ekonomiska klyftorna gör det och bostadsområdena präglas av en allt större socioekonomisk homogenitet. Stockholm är numera en av Europas mest segregerade städer. 6 Staden står inför oerhörda utmaningar, förutom bostadsbristen och segregationen finns starka indikationer på att bostadsmarknaden kan vara överhettad och uppblåst. 7 Detta kräver politiska svar och hur vi väljer att gestalta Stockholms framtid får stora konsekvenser. Det finns ett klart samband mellan procentandelen allmännytta och medelinkomst i Stockholms olika stadsdelsområden 8 vilket visas i nedanstående graf (figur 1). Ju lägre andel allmännytta det finns i ett område, desto färre människor med låga inkomster har möjlighet att bosätta sig där eftersom det finns höga ekonomiska trösklar för att ta sig in på bostadsrättsmarknaden. 9 Det finns således sannolikt ett kausalt samband mellan inkomstnivå och andel allmännytta. Rörelsen är troligen dialektisk i det att hög lönenivå skapar förutsättningar att köpa sitt boende, samtidigt som segregationen är självförstärkande människor väljer (om de kan) ofta att flytta till områden som passar deras socioekonomiska nivå. 1 Stockholms handelskammare är oroliga över det otillräckliga byggandet. 2 Se till exempel och Boverket (2010) Trösklar till bostadsmarknaden. Om hemlöshet som ett bostadsmarknadsproblem 3 I Emma Holmqvists avhandling Politik och planering för ett blandat boende och minskad boendesegration: ett mål utan medel? (2009) slås fast att även om det politiska målet har varit ganska konsekvent över tiden har genomförda åtgärder som syftar till att genomföra visionerna blivit svagare och färre. 4 Att skolresultat generellt blir sämre i segregerade områden visar bland andra kulturgeografen Zara Bergsten i sin avhandling, Bättre Framtidsutsikter? (2010) 5 BRÅ (2009) Otrygghet och segregation. 6 Roger Andersson, professor i kulturgeografi. 7 Kortsiktiga hushåll i riskzonen lärdomar för framtiden. Marknadsrapport oktober Statens bostadskreditnämnd 8 Stadsdelsområden avser områden innehållande flera stadsdelar. Stadsdelar är mindre områden, som styrs av en stadsdelsnämnd. Exempelvis är Fredhäll, Kristineberg och Lilla Essingen stadsdelar som ingår i stadsdelsområdet Kungsholmen. 9 Bland annat har inträdet på marknaden med bostadsrätter försvårats då bolånetaket infördes. I övrigt, se Vänsterpartiet i Stockholms stadshus 5

6 Procentandel allmännytta Medelinkomst 60, , , , Farsta Älvsjö Hässelby-Vällingby Skärholmen Rinkeby-Kista Skarpnäck Spånga-tensta Enskede Årsta Vantör Bromma Hägersten Liljehomen Södermalm Norrmalm Östermalm Kungsholmen Figur 1. Medelinkomst för boende över 16 år, samt procentandel allmännytta Sambandet är som synes inte helt spikrakt. Det beror på att det även inom stadsdelsområdena finns kraftiga inkomstskillnader. 10 Vad händer på bostadsfronten? Prognoserna säger att Stockholms stad år 2020 kommer att ha invånare. Detta kan jämföras med att det år 2002 fanns invånare. 11 Om bostadsbyggandet inte hänger med kommer dagens bostadsbrist således att förvärras. Under 2000-talet har både de rödgröna och de borgerliga partierna misslyckats med att parera befolkningsökningen med en motsvarande satsning på bostadsbyggande, något som åskådliggörs i diagrammet på nästa sida. 10 Exempelvis skiljer sig medelinkomsten mellan Hässelby Strand och Kälvesta, där inkomsterna är störst inom stadsdelsområdet Hässelby-Vällingby kraftigt åt. Invånarna i Kälvesta tjänar 53 procent mer. I stadsdelsområdet Spånga-Tensta tjänar på motsvarande sätt invånarna i Solhem-Lunda 97 procent mer än invånarna i Tensta samma jämförelse i Enskede-Årsta-Vantör ger vid handen att invånarna i Stureby tjänar 99 procent mer än befolkningen i Rågsved. 11 Stockholms stads utrednings- och statistikkontor, USK (2011) Befolkningsprognos Bostadspolitik eller bostadsbutik? En analys av förändringarna i Stockholms bostadsbestånd

7 Bostadsrätter Privatvärdar Allmännytta Invånare Figur 2. Bostads- och befolkningsutvecklingen i Stockholm under , samt prognoser om utvecklingen fram till Befolkningsprognos från USK, bostadsprognos enligt egna beräkningar. Prognosen är baserad på ett genomsnitt av byggandet Befolkningen ökar i betydligt högre takt än vad det byggs bostäder, och om något drastiskt inte görs riskeras utvecklingen i Stockholm. Risken är stor att ännu fler människor kan komma att stå utan egen bostad och trångboddheten kommer antagligen att öka. 13 Byggmarknaden i Sverige domineras av fyra stora företag, som alla gjort miljardvinster de senaste fem åren. 14 För dem är det paradoxalt nog lönsamt om byggandet håller en relativt låg nivå, eftersom de då kan ta betydligt bättre betalt för det de faktiskt bygger. Bostadsbrist är alltså lönsamt för dessa företag. Samtidigt är det svårt för mindre byggföretag att ta de stora uppdrag som byggen av nya fastigheter är. Det är demokratiskt problematiskt att överlåta beslut om byggande på privata företag, som inte har det allmännas bästa för ögonen. Dessutom tjänar byggbolagen allra minst på att bygga billiga hyresrätter, vilket kan antas är en av anledningarna till det ojämna byggandet. Annons på tidningen Affärsvärldens webbplats, USK svänger i sin sista prognos, och intar en något mer optimistisk prognos än vad som antas ovan. De räknar med att det kommer att byggas ca 4500 lägenheter per år under perioden. USK (2011) Befolkningsprognos Vänsterpartiet i Stockholms stadshus 7

8 Försäljning av allmännyttan Allianspartierna och framför allt Moderaterna talar ofta om att en blandad stad är önskvärd. Till exempel säger finansborgarrådet Sten Nordin (M) i DN att Vi brinner för att skapa en stad som verkligen är blandad. 15 Ändå har utförsäljningen av allmännyttan varit oerhört omfattande de senaste åren. Blandade bostadsformer framstår mer som något som sägs i debatten, än som något som faktiskt eftersträvas i praktisk politik. 16 Sedan 2006 har över hyresrätter omvandlats till bostadsrätter, varav de flesta har varit kommunala. Under de sista 20 åren har över hyresrätter försvunnit. Långt under en femtedel av lägenheterna i Stockholms stad ägs numera av allmännyttan, och utförsäljningen har inte bara fortsatt, utan också aktivt manats på av den politiska majoriteten. 17 Nedanstående diagram (figur 3) visar utvecklingen för de olika bostadsformerna sedan Allianspartierna tog över den politiska makten Andelen bostadsrätter har ökat kraftigt, på bekostnad av framför allt allmännyttan. Antalet privata hyresrätter är i stort oförändrat. 18 Notera att många kommunala hyresrätter först sålts ut till privata intressenter, för att i ett senare skede omvandlas till bostadsrätter. Antal lägenheter i Stockholms stad Bostadsrätter Privatvärdar Allmännytta Figur 3. Antal bostadsrätter samt kommunala och privata hyresrätter mellan 2002 och Att bygga fler kommunala bostäder för att på så sätt lösa bostadsbristen har alltså inte varit en prioriterad lösning för de borgerliga partierna, snarare litar man på marknadens förmåga att lösa problemet. Ägandefrågan, snarare än nybyggnationer, har gjorts till den centrala frågan. Detta framstår som en del av ett ideologiskt paradigmskifte, då tidigare borgerliga styren inte har inneburit försäljningar av samma omfattning. Att marknadens förmåga ses som odiskutabel åskådliggörs också i att många av utförsäljningarna många gånger skett till priser som inte varit på den nivå som skulle ha kunnat förväntas. Efter en genomlysning av stadens försäljningar under de senaste åren framstår det som att privatiseringen av bostadsbeståndet varit viktigare än att sälja till marknadsmässiga priser. Många gånger har försäljningspriset inte varit mer än en tredjedel av marknadspriset Bland andra exempel, se 16 Emma Holmqvist (2009) Politik och planering för ett blandat boende och minskad boendesegration: ett mål utan medel? 17 Till exempel genom satsningen på Bilda Bostad, ett företag som aktivt uppmuntrar boende i förortshyresrätter att ombilda till bostadsrätt. 18 Noteras ska dock att många kommunala hyresrätter först sålts ut till privata intressenter, för att i ett senare skede omvandlas till bostadsrätter. 19 På visas tydligt i vilken utsträckning försäljningarna varit marknadsmässiga. 8 Bostadspolitik eller bostadsbutik? En analys av förändringarna i Stockholms bostadsbestånd

9 Försäljningen av allmännyttan har inneburit goda förtjänster för dem som haft möjlighet att ombilda hyreskontrakt till bostadsrätt. Forskare visar att ungefär åtta procent av Stockholms invånare har tjänat upp emot 50 miljarder de senaste åren. 20 Övriga 92 procent har således relativt sett förlorat på den förda politiken. Denna bostadspolitiska linje sker parallellt med de stora skattesänkningar som genomförts. Sedan makttillträdet har kommunalskatten sänkts med 60 öre, vilket motsvarar ungefär en miljard kronor i mindre budgetmedel. 21 Dessa pengar måste tas någonstans ifrån och försäljningar har varit en viktig del av detta. 22 Strax innan denna rapport färdigställdes beslutades att nästan lägenheter i allmännyttan kommer att säljas till privata fastighetsbolag. Strategin att bekosta skattesänkningar och löpande investeringar med försäljningar fortgår således. 23 Risker Nya begrepp har etablerats i Stockholm de senaste tio åren. Bostadsklipp och bostadskarriär må vara positivt laddade ord, men de är förenade med stora privatekonomiska risker. Varje gång Riksbanken kommer med nya räntebesked riskerar stora delar av Stockholms befolkning att komma allt närmre den gräns där de tvingas att lämna sina hem. Enligt en undersökning som Fastighetsbyrån gjorde år 2011 klarar 12 procent av bostadsrättsägarna inte av en ränta på fem procent. Den ränta som Riksbanken räknar som normal under längre tid är drygt fyra procent. 24 Det är således nästan hushåll som skulle få stora problem om räntan hamnar på en historiskt sett mycket vanlig nivå. 25 Enligt en annan studie skulle hälften av svenskarna med bostadslån inte klara av en ränta på 7,5 procent. 26 År 1995 var Sveriges styrränta nära nio procent och det finns naturligtvis inga garantier för att det inte händer igen. I sådana fall skulle det få katastrofala följder, eftersom många fler numera äger sin bostad. Även om Sveriges bostadsmarknad inte ser likadan ut som den i USA, visar kraschen där på riskerna med uppblåsta bostadspriser. Enligt en färsk rapport kan tiden med låga räntor mycket väl vara över, då nya lagar om exempelvis ökade kapitaltäckningskrav för bankerna tillkommit i förhoppning om att på så sätt tygla de vildaste spekulationerna. 27 Statens bostadskreditnämnd har visat att den svenska bostadsmarknaden är en av de högst värderade i Europa 28. I till exempel Danmark har priserna sjunkit med cirka 25 procent sedan 2007 och myndigheten varnar för att samma utveckling kan väntas även här. Allra hårdast skulle en sprickande bostadsbubbla slå mot Stockholm, som har landets överlägset hetaste bostadsmarknad. Här har priserna på bostadsrätter sjunkit med ungefär tre procent under ett år fram till januari Sjunkande priser, precis som i Danmark, kan redan vara i antågande. Det skulle innebära stora påfrestningar för alla bostadsrättsägare utan ekonomiska marginaler Hens Jensevik, VD för företaget Svensk kommunrating menar till exempel att Stockholm hankar sig fram på reavinster från framför allt ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter. Men att fylla på likviditeten genom årliga försäljningar av tillgångar är inte långsiktigt hållbart. Politikerna i Stockholm sköter inte den vardagliga ekonomin på ett godtagbart sätt. di.se/artiklar/2010/7/23/211450/stockholm-far-daligt-ekonomibetyg/ 23 sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel= samt Tiden med billiga rörliga bolån är över. Marknadsrapport februari Statens bostadskreditnämnd 28 Kortsiktiga hushåll i riskzonen lärdomar för framtiden. Marknadsrapport oktober Statens bostadskreditnämnd 29 Vänsterpartiet i Stockholms stadshus 9

10 Vilken stad vill vi ha? Frågan är vilken sorts stad vi vill leva i. Den stad som nu utvecklats är en stad där bostadssegregation och klasskillnader biter sig fast och förstärker varandra. De skillnader i boende som etableras kommer sannolikt att bestå under lång tid framöver, även om ett kraftigt prisfall på bostäder skulle inträffa. Blandade städer, med hög andel gemensamma nyttigheter och låg grad av ojämlikhet har alla förutsättningar att vara trygga. En stad med hög andel bostadsrätter är alltså en stad där människor riskerar att bli främlingar inför varandra. Det är också en stad där människor ser sig över axeln efter omständigheter som kan sänka värdet på deras lägenheter, en situation som premierar egoism och medför skuldsättning. Resultatet blir en otrygg stad. 30 Tvärtemot den förda politikens resultat visar forskning att det finns en allmän opinion emot segregerade bostadsområden. Enligt en rapport från riksbyggen vill de flesta ha blandad bebyggelse, som skapar en mer blandad befolkning i området. 31 Troligen vill inte heller de borgerliga politikerna ha en hårt segregerad stad de argumenterar ju för integration även om stora ekonomiska klyftor inte nödvändigtvis är ett problem för dem. Problemet uppstår när politiker agerar utan att bry sig om empiri utan endast följer en ideologisk övertygelse. De senaste årens förändringar är inte komna ur undersökningar av verkligheten utan ifrån en tilltro till marknadslösningar såsom avregleringar och privata ägandeformer. Många hemmahörande på högerkanten och/ eller inom näringslivet verkar tro att privatägt alltid är bättre än samhällsägt. Socialforskning visar tvärtom att en stad byggd på sammanhållning minskar brottsligheten, och att människor som känner sig delaktiga i samhället mår bättre. 32 Markanvändning Byggkostnaderna i Sverige är de näst högsta i EU. Detta kommer enligt Statens bostadskreditnämnd få till följd att låginkomsttagare får det svårt på den framtida bostadsmarknaden. 33 En viktig anledning till detta är att markkostnaderna har ökat. Mellan 1998 och 2010 har markkostnaden per kvadratmeter för bostadsrätter i storstadsområdena närapå femdubblats. För hyresrätter är ökningen ungefär trefaldig. Detta har resulterat i att markkostnadernas andel av totalkostnaderna för bostadsbyggandet nu är rekordhög. För bostadsrätter utgör den ungefär en fjärdedel, motsvarande siffra för hyresrätter är cirka 16 procent. Kostnadsskillnaden består sannolikt i att bostadsrätter i högre utsträckning byggs i mer attraktiva områden, där markkostnaden också är högre. I skuggan av dessa uppgifter framstår borttagandet av investeringsbidraget till bostadsbyggande som extra olyckligt, det bliren dubbel kostnadsökning när markkostnaderna ökat i så hög utsträckning. Totalkostnaden för att bygga bostadsrätter i storstadsområdena har sedan 1998 ökat med 250 procent, motsvarande för hyresrätter är 177 procents ökning gbg.yimby.se/2011/08/mangfald-skapar-tryggare-1041.html Se till exempel Wilkinson & Pickett (2009) Jämlikhetsanden, där författarna visar att ojämlikhet starkt bidrar till bland annat våld, minskat ömsesidigt förtroende och brottslighet. 33 BKN (2010) Vad kostar det att bygga bort bostadsbristen? Marknadsrapport oktober Bostadspolitik eller bostadsbutik? En analys av förändringarna i Stockholms bostadsbestånd

11 Bruttomarkkostnad/kvm samt markkostnadens andel av totalkostnaden i storstadsområdena, SEK Markkostnad BR Kostnadsandel BR Kostnadsandel HR 0,30 0, Markkostnad HR 0, ,00 Figur 4. Markkostnaden utgör en allt större andel av totalkostnaderna för byggande. Källa: SCB Stadens officiella hållning när det gäller markanvisning 35 är att en god balans mellan hyres- och bostadsrätt bör eftersträvas. 36 Hur detta omsätts i praktiken är dock något oklart. Sedan Alliansens maktövertagande har totalantalet markanvisningar sjunkit markant. Markanvisningar Redovisat med upplåtelseform Ej bestämt Student Hyresrätt Bostadsrätt Figur 5. Diagrammet är producerat av Exploateringskontoret. De första åren efter det borgliga maktövertagandet var sannolikt starkt präglat av tidigare beredning, men inte heller under senare delen av maktinnehavet har den borgerliga administrationen lyckats pressa upp totalantalet till mer än som mest drygt Vad gäller fördelningen mellan hyres- och bostadsrätter så har den varit relativt ojämn, först under 2009 och 2010 har antalet hyresrätter kommit upp i samma nivå som antalet bostadsrätter. Det är dock långt under det antal hyresrätter som ombildats till bostadsrätter. Nettoutfallet blir alltså en lägre andel hyresrätter i staden som helhet. 35 Markanvisning är en option för till exempel ett byggföretag att under en viss tid och på vissa villkor ensam få förhandla med en kommun om förutsättningarna för att uppföra ny bostadsbebyggelse. 36 Vänsterpartiet i Stockholms stadshus 11

12 Allmännyttan Övriga hyresrätter Total Ombildade lägenheter till bostadsrätt från Markanvisade lägenheter * Tabell 1. Antal ombildade samt markanvisade hyresrätter år *Statistiken anger ej om det är allmännyttan eller privata byggherrar som har fått anvisningarna. Källa: USK samt Exploateringskontoret. Det verkar dessutom som om någonting händer med den mark som anvisats till hyresrätter. Anvisningarna är visserligen till övervägande del bostadsrätter, men de bostäder som verkligen byggs är i än högre utsträckning bostadsrätter. Någonstans på vägen verkar alltså en försvarlig andel av de anvisade hyresrätterna försvinna, de byggena blir inte av. Statistiken visar visserligen inte om det är de allmänna eller de privata byggbolagen som får anvisningar, men det ligger nära till hands att vissa av de privata byggherrar som får anvisningar helt enkelt inte tar dem i anspråk. Som nästa stycke kommer att visa är det inte lika ekonomiskt förmånligt att bygga hyresrätter som det är att bygga bostadsrätter. Bygg! Enligt bostadsförsörjningslagen är det en kommunal skyldighet att tillhandahålla bostäder till kommuninvånarna, ekvivalent med grundlagens skrivning om allas rätt till bostad. Länsstyrelsen menar i en rapport att det byggs alldeles för lite lägenheter, i synnerhet hyresrätter. De konstaterar att år 2011 påbörjades bostäder i Stockholms kommun, och att antalet nybyggnationer sannolikt blir ungefär detsamma år Även regeringen oroas över situationen och gav i november 2011 kommunerna i Stockholms län i uppdrag att redovisa på vilket sätt de ska fullgöra den plikt som åligger dem. Stockholms stads politiska majoritet svarade att de planerar för att bygga ca bostäder per år fram till år 2030, med målet att då sammanlagt ha byggt nya bostäder. 38 I Stockholms stad planeras bostäder under hela mandatperioden ( ). En förklaring till Stockholms bostadsproblem som ibland lyfts fram riktar in sig på att nybyggnationen i kranskommunerna är otillräcklig, vilket påpekats av Statens Bostadskreditnämnd. 39 Även Stockholms handelskammare menar att det saknas bostäder. Enligt deras mening är dagens underskott bostäder i Stockholms län. 40 Som lagen är skriven ges dock inget utrymme för en sådan argumentation. Kommunen har ett eget ansvar, även om regionalt samarbete naturligtvis är nödvändigt. 37 Länsstyrelsen i Stockholms län (2011) Läget i länet. Bostadsmarknaden i Stockholms län Bostadspolitik eller bostadsbutik? En analys av förändringarna i Stockholms bostadsbestånd

13 En annan aspekt av bostadsbristen är trångboddheten. Andelen invånare per lägenhet stiger stadigt. 41 Nybyggandet följer inte med i den takt som inflyttningen sker. För att bemöta problemet med bostadsbrist föreslår de borgerliga partierna en rad åtgärder, såsom möjligheter att hyra ut halva bostaden skattefritt, marknadshyror, privatisering av hyresrätter och möjlighet till högre hyror vid andrahandsuthyrning. Det ger dock inte fler lägenheter utan riskerar istället att öka trångboddheten. Framför allt hyresrätter byggs nu i mycket låga antal. Den borgerliga regeringen har till och med slopat det ränteavdrag som tidigare fanns och som var riktat till just byggande av små hyresrätter. Som det ser ut nu är endast hyresrätter fullt beskattade, medan boende i småhus och bostadsrätt har möjlighet till skatteavdrag. Det visar sig också i att boende i hyresrätter i Storstockholm år 2010 i genomsnitt nödgades lägga 28,1 procent av sina inkomster på boendekostnader. Motsvarande siffra för boende i bostadsrätt var 19,1 procent. 42 Hyresgästföreningen har också visat att det skiljer kronor i boendekostnad mellan en hyresrätt och en villa på 100 kvm, till följd av olika skattesystem Sedan 2006 har antalet invånare per lägenhet ökat från 2,13 till 2,23. Om utvecklingen sedan 2001 fortsätter i samma takt kommer antalet invånare per lägenhet att år 2020 ha ökat till 2, Visserligen har som tidigare visats bostadsrättsinnehavare högre inkomst men det är också så att boende i hyresrätt generellt bor mindre centralt, ändå betalar de högre andel av sina inkomster. Pages/TableAndChart aspx 43 Vänsterpartiet i Stockholms stadshus 13

14 Närstudier Intentionerna om blandad bebyggelse verkar alltså inte åtföljas av konkreta politiska förslag, strategier eller handlingar. För att bättre förstå hur byggandet samt ägarförhållandena förändrats i Stockholm, presenteras nedan en närstudie av fem stadsdelar. Två i innerstaden, två närförorter samt ett ytterförortsområde. Urvalet är gjort för att i möjligaste mån översiktligt förklara genomgripande skeenden i hela Stockholm. Innerstaden Många stockholmare vill ha nära till allt till kommunikationer, nöjen, shopping, kultur samt till arbetsplatser och grönområden. Detta, tillsammans med Stockholms speciella geografiska förutsättningar med en förhållandevis liten stadskärna har gjort att konkurrensen om lägenheterna i innerstan har blivit hård. Då priserna på bostadsrätter i innerstaden är extremt höga, är hyresrätter den enda möjligheten för de flesta att ha råd att bo i innerstaden. Hyresrätterna är få där och de verkar inte bli fler. För att granska möjligheterna till innerstadsboende för dem som inte tillhör stadens absolut rikaste har jag valt att närstudera Kungsholmen och Östermalm. Kungsholmen I populära innerstadsdelsområdet Kungsholmen tjänar invånarna ovanligt bra. Medelinkomsten var 2009 hela kronor, vilket gör stadsdelsområdet till ett av de mest välbärgade i Stockholm. 44 Dessutom är arbetslösheten ovanligt låg, inräknat aktivitetsstöd låg den 2011 på 2,8 procent Bestånd 1990 Bestånd 2010 Under byggnation Bostadsrätter Hyresrätter Figur 6. Förändringen av olika bostadsformer i stadsdelsområdet Kungsholmen mellan 1990 och Som synes har förhållandet mellan bostadsrätter och hyresrätter kastats om på Kungsholmen under de senaste tjugo åren. 46 Tidigare var ungefär två tredjedelar av bostadsbeståndet hyresrätter, nu gäller det motsatta förhållandet. Dessutom är mindre än en femtedel av de bostäder som byggs just nu hyresrätter. Det framstår som en logisk effekt av att marknadsutsätta ett av innerstadens mest populära områden, men går inte alls ihop med förhoppningarna om blandad bebyggelse. 44 Detta kan jämföras med genomsnittet för staden, som år 2011 var kronor. 45 SWECO (2011) Statistik om Stockholm. Arbetssökande i stadsdelsområden Då det många gånger är oklart huruvida de hyresrätter som byggs kommer att vara allmännyttiga eller privata redovisas de gemensamt. 14 Bostadspolitik eller bostadsbutik? En analys av förändringarna i Stockholms bostadsbestånd

15 Östermalm I stadsdelsområdet Östermalm ingår många stadsdelar som ofta anses vara tätt förknippade med höginkomsttagare. Därför framstår det som något förvånande när statistiken visar att stadsdelsområdet ännu 1990 var klart dominerat av hyresrätter Bestånd 1990 Bestånd 2010 Under byggnation Bostadsrätter Hyresrätter Figur 7. Förändringen av olika bostadsformer i stadsdelsområdet Östermalm mellan 1990 och Utvecklingen har likväl följt samma mönster som på Kungsholmen. Ungefär två tredjedelar av bostadsbeståndet är nu bostadsrätter. Ungefär samma läge gäller för nybyggnationen, som alltså cementerar det rådande tillståndet. Denna utveckling gäller generellt i innerstan, som således har kommit att utvecklas till att bli en mycket segregerad del av Stockholms stad. I området är arbetslösheten låg (2,4 procent) och medelinkomsten mycket hög ( kronor)(se not 27 och 28). Förorten Stockholms förorter är mycket olika till sin karaktär. Spännvidden går mellan mycket fattiga och mycket välbärgade områden, vilka har mycket litet gemensamt förutom avståndet till stadskärnan. Av den anledningen har tre olika områden valts ut för analys, som representerar olika slags förorter. Bromma Bromma är en relativt välbärgad förort, med en stor andel villor. Det är också ett av de områden där det byggs allra mest i Stockholm. Utvecklingen går åt samma håll som i innerstaden, om än inte med samma hastighet. Slående är dock att utvecklingen går åt exakt samma håll. När de bostäder som nu är under byggnation står klara kommer majoriteten av Brommas lägenheter vara bostadsrätter Bestånd 1990 Bestånd 2010 Under byggnation Bostadsrätter Hyresrätter Figur 8. Förändringen av olika bostadsformer i stadsdelsområdet Bromma mellan 1990 och Vänsterpartiet i Stockholms stadshus 15

16 Även i Bromma är medelinkomsten god ( kronor) och arbetslösheten låg (3,5 procent)(se not 27 och 28). Det mesta talar alltså för att segregationen i Bromma kommer att bestå och förstärkas, i likhet med Östermalm och Kungsholmen. Årsta Årsta är en enskild stadsdel som ingår i stadsdelsområdet Årsta-Enskede-Vantör. Anledningen till att stadsdelen granskas separat är att olikheten i stadsdelsområdet är stor, och att inte mycket påminner om förhållandena i exempelvis Rågsved eller Enskedefältet Bestånd 1990 Bestånd 2010 Under byggnation Bostadsrätter Hyresrätter Figur 9. Förändringen av olika bostadsformer i stadsdelen Årsta mellan 1990 och Även Årsta har genomgått en liknande utveckling som de stadsdelar som presenterats ovan. Nästan tre fjärdedelar av bostadsbeståndet består numera av bostadsrätter, 20 år tidigare var det en bra bit under hälften. Medelinkomsten är kronor, alltså en bit under genomsnittet i staden. På så sätt avviker stadsdelen från de ovan granskade områdena, i det att en hög andel bostadsrätter inte motsvarar en hög medelinkomst. Sannolikt handlar det om att det finns relativt få nybyggda bostadsrätter, utan de boende i Årsta har kunnat stanna kvar i området trots utförsäljningarna. I nästa generation kan det dock bli annorlunda, när bostadsrätterna ska ut till vanlig försäljning. Då riskerar området att i hög utsträckning homogeniseras avseende inkomstnivå, det vill säga att det kommer bara vara personer med relativt hög inkomst som kommer att ha möjlighet att bo där. Områdets vidare utveckling kan således bli intressant att följa. 16 Bostadspolitik eller bostadsbutik? En analys av förändringarna i Stockholms bostadsbestånd

17 Skärholmen Ett av de stadsdelsområden i Stockholm som har de minst gynnsamma förutsättningarna är Skärholmen. Arbetslösheten är på hela 10,2 procent (inräknat aktivitetsstöd) och medelinkomsten är bland de lägsta i hela Stockholm, kronor (se not 27 och 28) Bestånd 1990 Bestånd 2010 Under byggnation Bostadsrätter Hyresrätter Figur 10. Förändringen av olika bostadsformer i stadsdelsområdet Östermalm mellan 1990 och Mellan 1990 och 2010 har det skett dels en viss ombildning från hyresrätter till bostadsrätter, men den största förändringen är att en stor del av allmännyttan har sålts ut till privata hyresvärdar, vilket inte syns i grafen. 47 Det är slående dels hur lite som ombildats här i jämförelse med innerstan, dels att nybyggnationen domineras av hyresrätter. Precis som i de övriga granskade områdena går utvecklingen inte mot blandade ägarkategorier heller i Skärholmen. Av det som för tillfället byggs är majoriteten hyresrätter, vilket förstärker den rådande fördelningen mellan bostadsformerna. Ovanstående granskning visar att om den borgerliga majoriteten faktiskt vill ha en blandning av bostads- och hyresrätter så är det ingenting som den praktiska politiken medverkar till. Snarare förstärks de obalanserade förhållandena i alla granskade områden, och också i staden som helhet. 47 Drygt en tredjedel av allmännyttan har sålts till privatvärdar. Vänsterpartiet i Stockholms stadshus 17

18 Slutsatser För att vara en stad som de regerande partierna säger sig vilja hålla integrerad, blandad, är utvecklingen i Stockholm förvånande. Istället för att bostadsformerna aktivt blandas upp förstärks de rådande förhållandena i alla de granskade områdena. Generellt gäller att bostadsrätterna håller på att tränga undan hyresrätterna och då särskilt allmännyttan men det finns fattiga områden där utvecklingen är den motsatta. Om den här trenden håller i sig kommer allmännyttan som företeelse vara borta redan Det låter måhända alarmistiskt men det finns även andra beräkningar som tror på en ännu snabbare takt. 48 Uppenbart är att segregationen av Stockholm får stora och viktiga konsekvenser. Exempelvis har skillnaderna i barnfattigdomen ökat. I Kungsholmens, Östermalms och Brommas stadsdelsområden, som granskats ovan ligger barnfattigdomen 2008 på mycket låga nivåer, efter att 1991 ha legat på för staden normala nivåer. Motsatt riktning gäller för Skärholmen, vars resultat försämrats något. 49 Även inkomstnivåerna förändras olika beroende på vilket stadsdelsområde som granskas. På Östermalm ökade medelinkomsten per år mellan 2007 och 2009 med sammanlagt kronor. I Skärholmen ökade under samma tid inkomsterna med i genomsnitt kronor. 50 Det är viktigt att påpeka att omfattande renoveringar av hyresrätter kan få samma effekt som ombildning till bostadsrätt; segregerade områden. I till exempel Järva aviserades först kraftiga hyreshöjningar efter renovering, något som sedan nedförhandlades. Ändå kvarstod mycket kraftiga hyreshöjningar. 51 När staden dras isär minskas möjligheterna för det stora flertalet, även de som har det bättre relativt sett förlorar på en segregerad stad. 52 Att verka för en integrerad stad, med små klyftor, skulle vara positivt för Stockholms alla invånare men det kan konstateras att utvecklingen går i rakt motsatt riktning. Om de privata byggbolagen inte vill bygga billiga hyresrätter är det upp till staden själv att göra det. Att bilda ett kommunalt byggbolag kan vara en möjlighet att aktivt kunna motverka segregationen, pressa samt styra byggkostnaderna. 48 I Socialdemokraternas rapport Dåliga affärer (2010) räknar man med att allmännyttan kommer att vara borta redan år Det går ej att granska Årsta eftersom resultaten inte redovisas på stadsdelsnivå. Rädda Barnen (2010) Barnfattigdomen i Sverige Siffrorna avser förvärvsinkomst för invånare över 16 år. 51 För basupprustning, som är den obligatoriska nivån, landade hyreshöjningen på 17,5 procent. För upprustning till nybyggnadsnivå skulle en 57-procentig hyreshöjning följa. Ursprungligen aviserades en hyreshöjning på upp till 75 procent, något som sedan nedförhandlades. sverigesradio. se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel= Se till exempel Wilkinson & Pickett (2009) Jämlikhetsanden

19

20 Vänsterpartiet Stadshuset Stadshuset Ragnar Östbergs Plan Stockholm E-post: Grafisk form: Petter Evertsén/Informera Sverige

Har du råd att bo kvar?

Har du råd att bo kvar? www.stockholmsvanstern.se Efter pensionen: Har du råd att bo kvar? En rapport om inkomster och boende bland äldre i Stockholms stad. Beställd av Stockholmsvänstern, utförd av Edvin S. Frid oktober 2012.

Läs mer

www.stockholmsvanstern.se Lagerrensning sista chansen

www.stockholmsvanstern.se Lagerrensning sista chansen www.stockholmsvanstern.se Lagerrensning sista chansen En bostadspolitisk rapport av Edvin S. Frid, beställd av Stockholmsvänstern, september 212 Innehållsförteckning Ingen valfrihet utan tjock plånbok...

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010 BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken Den borgerliga bostadspolitiken Det har skett stora förändringar av bostadspolitiken sedan maktskiftet år 2006. Den borgerliga

Läs mer

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Stockholms

Läs mer

Har du råd att bo i Stockholm?

Har du råd att bo i Stockholm? www.stockholmsvanstern.se Har du råd att bo i Stockholm? En bostadspolitisk rapport av Georgios Tsiroyannis och Katja Olofsson (statistiska beräkningar) beställd av Stockholmsvänstern, juni 2014. Innehåll

Läs mer

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden.

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. Det går bra för Stockholmregionen, men vi står också inför stora utmaningar.

Läs mer

Rapport 6 2008. Miljardrean. - En granskning av den borgerliga bostadspolitiken

Rapport 6 2008. Miljardrean. - En granskning av den borgerliga bostadspolitiken Rapport 6 2008 Miljardrean - En granskning av den borgerliga bostadspolitiken Innehållsförteckning sida Förord... 3 1. Inledning... 4 2. Metod... 5 3. Resultat... 7 4. Sammanfattning och slutsats... 11

Läs mer

www.stockholmsvanstern.se

www.stockholmsvanstern.se www.stockholmsvanstern.se Det går att bygga ett Stockholm för alla. Ett Stockholm där det inte är tjockleken på plånboken som bestämmer vilken del av staden du kan bo i. Där innerstaden inte domineras

Läs mer

Ny bostadspolitik för Sverige

Ny bostadspolitik för Sverige Ny bostadspolitik för Sverige Nätverket för Hyresgästernas Boendetrygghet maj 2015 2(8) Ny bostadspolitik för Sverige 3(8) Bostadssituationen i Sverige är inte som den ska vara I stora delar av Sverige

Läs mer

En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande

En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande Hyresgästernas Boendetrygghet på Bostadsvrålet 17 maj 2014 Ragnar von Malmborg 17 maj 2014 Hyresgästernas Boendetrygghet

Läs mer

Hur tätt bor man i Stockholm? Boendetäthet i hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt

Hur tätt bor man i Stockholm? Boendetäthet i hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt Hur bor man i Stockholm? En boendeundersökning baserad på SCB:s lägenhetsregister Delrapport 1 Hur tätt bor man i Stockholm? Boendetäthet i hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt Bo-Analys och vostra konsulter

Läs mer

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Innehåll Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter 2 Bostadsbristen i siffror 2 Läget i dag 2 Läget för studenter 3 Vad har byggts? 4 Varför just nu?

Läs mer

Bygg för unga och studenter

Bygg för unga och studenter Bygg för unga och studenter Sida 1 (7) Bygg för unga och studenter Det socialdemokratiska löftet till Stockholms unga och studenter är att vi ska bygga 12 000 hyresrätter anpassade för unga och studenter

Läs mer

Alla har rätt till en bra bostad!

Alla har rätt till en bra bostad! Alla har rätt till en bra bostad Bostadspolitiskt program Hyresgästföreningen Södertälje/Nykvarn Bostadsbrist Idag råder det bostadsbrist i Södertäljes och Nykvarns kommuner och framför allt saknas det

Läs mer

Hur bor man i Stockholm? En rapport om boendetäthet, utrymmesstandard, barnens boende och boendes inkomst och ålder

Hur bor man i Stockholm? En rapport om boendetäthet, utrymmesstandard, barnens boende och boendes inkomst och ålder Hur bor man i Stockholm? En rapport om boendetäthet, utrymmesstandard, barnens boende och boendes inkomst och ålder Bo-Analys och vostra konsulter 2015 2 Förord Det har länge funnits ett behov av mer detaljerade

Läs mer

"STRUKTURELLA REFORMER KOMMER ALLTID ATT VARA VIKTIGARE ÄN TILLFÄLLIGA TILLSKOTT AV SKATTEMEDEL"

STRUKTURELLA REFORMER KOMMER ALLTID ATT VARA VIKTIGARE ÄN TILLFÄLLIGA TILLSKOTT AV SKATTEMEDEL EN BOSTADSMARKNAD I FÖRÄNDRING HYRESRÄTTENS ANDEL AV BESTÅNDET 1990-2014 "STRUKTURELLA REFORMER KOMMER ALLTID ATT VARA VIKTIGARE ÄN TILLFÄLLIGA TILLSKOTT AV SKATTEMEDEL" Syftet med denna rapport är att

Läs mer

Ge ungdomar möjlighet till egen lägenhet i (S)tockhol(m)

Ge ungdomar möjlighet till egen lägenhet i (S)tockhol(m) inte bo hos kompisar och hos mina syskon under hela mitt liv, det har jag ju gjort sedan januari 2005 och det gör ja ande. För att jag inte vet hur länge jag får bo kvar, och var jag ska bo sen. Jag ser

Läs mer

Statistik. om Stockholm. Bostäder Bostadsbyggandet 2012

Statistik. om Stockholm. Bostäder Bostadsbyggandet 2012 Statistik om Stockholm Bostäder Bostadsbyggandet 2012 Förord Denna rapport tillhör serien Statistik om Stockholm och redovisar samlad statistik över nyproduktion, ombyggnad, rivningar samt nettotillskott

Läs mer

Statistik. om Stockholm Bostadsbyggandet Årsrapport 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Bostadsbyggandet Årsrapport 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Bostadsbyggandet Årsrapport 2014 The Capital of Scandinavia stockholm.se Förord Denna rapport tillhör serien Statistik om Stockholm och redovisar samlad statistik över nyproduktion,

Läs mer

Stockholm en stad för alla... utom för hörselskadade! En rapport om tillgängligheten för hörselskadade i Stockholms stad

Stockholm en stad för alla... utom för hörselskadade! En rapport om tillgängligheten för hörselskadade i Stockholms stad Stockholm en stad för alla... utom för hörselskadade! En rapport om tillgängligheten för hörselskadade i Stockholms stad Del II, en uppföljning 2010 Stockholm en stad för alla utom för hörselskadade! Del

Läs mer

RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET

RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET Ung Vänster Juli 2014 För kontakt: 08-654 31 00 info@ungvanster.se Under lång tid har ungas situation i Sverige försvårats. I takt med att samhällsutvecklingen

Läs mer

September 2010 Bokslut Rinkeby - så har fyra år med en borgerlig politik slagit mot Stockholms fattigaste

September 2010 Bokslut Rinkeby - så har fyra år med en borgerlig politik slagit mot Stockholms fattigaste Stockholms stadshus September 2010 Bokslut Rinkeby - så har fyra år med en borgerlig politik slagit mot Stockholms fattigaste Den borgerliga politiken slår hårt mot Rinkeby - sammanfattning Rinkeby är

Läs mer

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad 2011 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad Sammanfattning Det saknas 85 000 bostäder i Stockholms län, enligt preliminära siffror.

Läs mer

Statistik. om Stockholm Bostadsbyggandet Årsrapport 2013. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Bostadsbyggandet Årsrapport 2013. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Bostadsbyggandet Årsrapport 2013 The Capital of Scandinavia stockholm.se Förord Denna rapport tillhör serien Statistik om Stockholm och redovisar samlad statistik över nyproduktion,

Läs mer

PLANER OCH BOSTADSBRIST ANTAGNA DETALJPLANER I BOSTADSBRISTENS SVERIGE

PLANER OCH BOSTADSBRIST ANTAGNA DETALJPLANER I BOSTADSBRISTENS SVERIGE PLANER OCH BOSTADSBRIST ANTAGNA DETALJPLANER I BOSTADSBRISTENS SVERIGE INLEDNING OCH SAMMANFATTNING Sverige har enligt alla bedömare bostadsbrist idag. Det innebär en stor ekonomisk och social kostnad

Läs mer

Det handlar om Linköpings framtid.

Det handlar om Linköpings framtid. Det handlar om Linköpings framtid. Tre förslag från Socialdemokraterna för att få igång bostadsbyggandet i Linköping. Det byggs för lite i Linköping. Under flera år har antalet färdigställda bostäder underskjutit

Läs mer

Fungerande regler för andrahandsuthyrningen

Fungerande regler för andrahandsuthyrningen 2007 : 8 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Fungerande regler för andrahandsuthyrningen Sammanfattning Stockholms bostadsmarknad fungerar inte. Skatteregler och hyresreglering leder inte

Läs mer

Vad händer på Stockholms bostadsmarknad?

Vad händer på Stockholms bostadsmarknad? Rapport 9 2008 Vad händer på Stockholms bostadsmarknad? - En analys av den borgerliga bostadspolitiken 1. Inledning... 3 2. Ombildningar och ägarbyten... 4 2.1 Omfattning av ombildningar i den kommunala

Läs mer

En skattereform för hyresrätten

En skattereform för hyresrätten 1 (6) En skattereform för hyresrätten Sammanfattning Hyresgästföreningen utvecklar i denna promemoria förslag på en skattereform för hyresrätten. Med denna reform skulle de ekonomiska villkoren för hyresrätten

Läs mer

VAD ÄR RÄTT HYRA I STOCK- HOLM? En rapport från Hyresgästföreningen region Stockholm

VAD ÄR RÄTT HYRA I STOCK- HOLM? En rapport från Hyresgästföreningen region Stockholm VAD ÄR RÄTT HYRA I STOCK- HOLM? En rapport från Hyresgästföreningen region Stockholm Hyressättningen i Stockholms stad är och har varit föremål för debatt under en lång tid. Till grund för hyrorna ligger

Läs mer

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Bostadsbeståndet i Stockholmsregionen förändring med nuvarande tendenser 140 120 100 80 60 Äganderätt Bostadsrätt Dyr

Läs mer

SvD Näringsliv granskar: Ombildningarna del 1

SvD Näringsliv granskar: Ombildningarna del 1 SvD NÄRINGSLIV Publicerad Onsdag 27 maj http://www.svd.se/ett-paradigmskifte-pa-stockholms-bostadsmarknad#xtor=ad-500-[svd]-[tf_huvudspalt_1505]-[integration]-[aftonbladet]-[ettan]-[29] SvD Näringsliv

Läs mer

Påverkar bostadsbristen arbetsgivares rekryteringsmöjligheter? 1 (9)

Påverkar bostadsbristen arbetsgivares rekryteringsmöjligheter? 1 (9) Påverkar bostadsbristen arbetsgivares rekryteringsmöjligheter? 1 (9) 2 (9) Sammanfattning Undersökningsföretaget SKOP har på uppdrag av Hyresgästföreningen frågat ansvariga på 50 av de 100 största arbetsplatserna

Läs mer

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Statistik om Stockholm Arbetsmarknad Arbetssökande i stadsdelsområden Juni 213 FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Eurofutures AB på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en statistisk sammanställning

Läs mer

Vi bryter segregationen!

Vi bryter segregationen! www.stockholmsvanstern.se Kungsholmen Rinkeby- Kista Spånga- Tensta Hässelby-Vällingby Bromma Norrmalm Östermalm Södermalm Hägersten- Liljeholmen Skärholmen Älvsjö Enskede-Årsta- Vantör Farsta Skarpnäck

Läs mer

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Statistik om Stockholm Arbetsmarknad Arbetssökande i stadsdelsområden September 213 FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Eurofutures AB på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en statistisk sammanställning

Läs mer

Skattefria underhållsfonder. Rotavdrag för hyresrätter. Miljöpremie för ombyggnad/upprustning av hyresrätter. Stärkt boendeinflytande vid ombyggnad

Skattefria underhållsfonder. Rotavdrag för hyresrätter. Miljöpremie för ombyggnad/upprustning av hyresrätter. Stärkt boendeinflytande vid ombyggnad Minst 15 000 nybyggda varje år fram till 2016 den gemensamma boendemiljön Slopad fastighetsskatt för Rotavdrag för Minst 15 000 nybyggda varje år fram till 2016 den gemensamma boendemiljön Slopad fastighetsskatt

Läs mer

20 000 färre byggjobb med de rödgröna i Stockholm. Så påverkar rödgrön bostadspolitik i Stockholm byggjobben enligt underlag från SCB och Bygganalys

20 000 färre byggjobb med de rödgröna i Stockholm. Så påverkar rödgrön bostadspolitik i Stockholm byggjobben enligt underlag från SCB och Bygganalys 20 000 färre byggjobb med de rödgröna i Stockholm Så påverkar rödgrön bostadspolitik i Stockholm byggjobben enligt underlag från SCB och Bygganalys Innehåll Sammanfattning 3 Inledning 3 Färre bostäder

Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN STOCKHOLMSREGIONEN. Framtidsinvesteringar i jobben går före

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN STOCKHOLMSREGIONEN. Framtidsinvesteringar i jobben går före SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN BOSTADSPLAN FÖR JÄRFÄLLA FÖR STOCKHOLMSREGIONEN Framtidsinvesteringar i jobben går före Små hyresrätter nya skattesänkningar för unga och studenter Vår bostadsplan för

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

Påverkar bostadsbristen viljan att söka och ta jobb i storstadsregionerna? EN UNDERSÖKNING AV HUR JOBBSÖKANDE PÅVERKAS AV BOSTADSBRIST 1 (5)

Påverkar bostadsbristen viljan att söka och ta jobb i storstadsregionerna? EN UNDERSÖKNING AV HUR JOBBSÖKANDE PÅVERKAS AV BOSTADSBRIST 1 (5) Påverkar bostadsbristen viljan att söka och ta jobb i storstadsregionerna? EN UNDERSÖKNING AV HUR JOBBSÖKANDE PÅVERKAS AV BOSTADSBRIST 1 (5) (5) Sammanfattning Enligt en undersökning genomförd av TNS SIFO

Läs mer

OPPOSITIONEN OM ATT ÄTA KAKAN OCH ATT HA DEN KVAR

OPPOSITIONEN OM ATT ÄTA KAKAN OCH ATT HA DEN KVAR Rapport: OPPOSITIONEN OM ATT ÄTA KAKAN OCH ATT HA DEN KVAR 2009-10-26 Vår politik genererar vinster som investeras i Stockholms bostadsmarknad genom upprustning av bestånd, ytterstadsutveckling och byggande

Läs mer

Lund i siffror. Figur 1 Folkmängden i Lunds kommun. Veckovis 2009 samt prognos för befolkningen 2009. Folkmängden i Lunds kommun veckovis 2009

Lund i siffror. Figur 1 Folkmängden i Lunds kommun. Veckovis 2009 samt prognos för befolkningen 2009. Folkmängden i Lunds kommun veckovis 2009 2009:02 Kontakt: Daniel.svard@lund.se, 046-355046 Jens.nilson@lund.se, 046-358269 1 (11) Befolkningsutveckling Enligt de preliminära befolkningsuppgifterna har Lunds befolkning ökat med 393 personer sedan

Läs mer

Hyror i Stockholm stad 2014 Delrapport 1

Hyror i Stockholm stad 2014 Delrapport 1 2014-12-11 Hyror i Stockholm stad 2014 Delrapport 1 STATISTIKGRUPPENS DELRAPPORT BASERAD PÅ HYRESGÄST- FÖRENINGENS HYRESDATABAS INLEDNING... 3 INNERSTAD, INRE YTTERSTAD, YTTRE YTTERSTAD... 4 STADSDELAR...

Läs mer

State Aid Reform synpunkter från SABO (Sveriges allmännyttiga bostadsföretag) på samrådsdokumentet rörande Handlingsplan för statligt stöd

State Aid Reform synpunkter från SABO (Sveriges allmännyttiga bostadsföretag) på samrådsdokumentet rörande Handlingsplan för statligt stöd Till Europeiska kommissionen State Aid Reform synpunkter från SABO (Sveriges allmännyttiga bostadsföretag) på samrådsdokumentet rörande Handlingsplan för statligt stöd Kommissionen välkomnar synpunkter

Läs mer

Egenintresset ljuger aldrig. Om detta handlar denna rapport.

Egenintresset ljuger aldrig. Om detta handlar denna rapport. Inledning Stockholms bostadsmarknad har kollapsat. Bostadsbristen är akut. Företag kan inte anställa medarbetare för att det inte finns boende. Studenter tvingas tacka nej till utbildningar. Det byggs

Läs mer

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna 0 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna EN RAPPORT OM BOSTADSBRISTEN BLAND UNGA 1 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna Sammanfattning... 1 Undersökningsmetod... 2 Inledning... 3 Ökad brist på bostäder

Läs mer

BOSTADSHYRES- MARKNADEN

BOSTADSHYRES- MARKNADEN Stockholm, mars 2014 Bokriskommittén ett initiativ för en bättre bostadsmarknad Bokriskommittén har i uppdrag att presentera konkreta förslag på reformer som kan få den svenska bostadsmarknaden i allmänhet

Läs mer

Skåne bygger för framtiden. Nu går vi från ord till handling.

Skåne bygger för framtiden. Nu går vi från ord till handling. Skåne bygger för framtiden Nu går vi från ord till handling. Förord från initiativtagarna Trots att Skånes befolkning växer med cirka 10 000 människor per år så ökar inte bostadsbyggandet i Skåne i motsvarande

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

56 % NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN. eller mer än varannan ung vuxen saknar egen bostad. Det är den högsta uppmätta andelen någonsin.

56 % NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN. eller mer än varannan ung vuxen saknar egen bostad. Det är den högsta uppmätta andelen någonsin. HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN 30 000 bostäder har byggts de senaste 5 åren. 75 000 hade behövts för att motsvara befolkningsökningen. 56 % eller mer än varannan

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Förslag till. EN NY BOSTADS- POLITIK Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas.

Förslag till. EN NY BOSTADS- POLITIK Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas. Förslag till EN NY BOSTADS- POLITIK Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas. 1 ETT FÖRSLAG TILL EN NY BOSTADSPOLITIK INNEHÅLL Hyresgästföreningens mål 5 Hyresgästföreningens åtgärdsförslag

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN NÄTVERKET www.rädda-hyresrätten.nu

EN RAPPORT FRÅN NÄTVERKET www.rädda-hyresrätten.nu EN RAPPORT FRÅN NÄTVERKET www.rädda-hyresrätten.nu 1 1. Inledning Hyresmarknaden i Stockholm har kollapsat. I dag köar tiotusentals människor i åratal för att få tillgång till en hyreslägenhet. Siffror

Läs mer

Till vilket pris som helst!

Till vilket pris som helst! Rapport nr 3 2007 Till vilket pris som helst! Så säljer den moderatledda majoriteten i Stockholm ut allmännyttan 1 Innehållsförteckning Förord 3 1. Sammanfattning.. 4 2. En omfattande ombildning.. 5 2.1

Läs mer

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Stockholms län 2011 GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Stockholms län 2011 GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Stockholms län 2011 GÖTEBORG 1 Sammanfattning Andelen unga vuxna i Stockholms län som bor i egen bostad har minskat från 50 procent 2009

Läs mer

VAD ÄR RÄTT HYRA I STOCKHOLM? En rapport från Hyresgästföreningen region Stockholm

VAD ÄR RÄTT HYRA I STOCKHOLM? En rapport från Hyresgästföreningen region Stockholm VAD ÄR RÄTT HYRA I STOCKHOLM? En rapport från Hyresgästföreningen region Stockholm Debatten om hyressättningen i Stockholms stad har intensifierats under de två år som har gått sedan den första utgåvan

Läs mer

TRYGG I STOCKHOLM? Brottsförebyggande arbete i Stockholms stad Trygghetsmätning 2011

TRYGG I STOCKHOLM? Brottsförebyggande arbete i Stockholms stad Trygghetsmätning 2011 TRYGG I STOCKHOLM? Brottsförebyggande arbete i Stockholms stad Trygghetsmätning 2011 Stockholm Sveriges huvudstad 847 073 invånare Staden har c:a 42 000 anställda 14 stadsdelsnämder 16 facknämnder 16 bolagstyrelser

Läs mer

Förändrade flyttmönster och målgrupper för nya bostäder

Förändrade flyttmönster och målgrupper för nya bostäder Förändrade flyttmönster och målgrupper för nya bostäder Maria Pleiborn, WSP Analys & Strategi Bostadsmötet 2014-10-01 Svenskarnas flyttningar Vi flyttar ungefär 10 gånger i livet i genomsnitt och varje

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE Sammanfattning Landets fastighetsägare delar ekonomkårens förväntan om att den svenska ekonomin är inne i en återhämtningsfas. Förutsättningarna

Läs mer

Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas. Förslag till en ny bostadspolitik. ett förslag

Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas. Förslag till en ny bostadspolitik. ett förslag Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas Förslag till en ny bostadspolitik ett förslag Innehåll Hyresgästföreningens mål... 5 Hyresgästföreningens åtgärdsförslag... 5 Bruksvärdessystemet

Läs mer

Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar

Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar 1 (6) Handläggare Datum PS 2014-01-13 Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar Bostadsbeskattningskommittén har nu lämnat sitt betänkande (SOU 2014:1). Bostadsbeskattningskommittén

Läs mer

Socialdemokraterna i Stockholms stadshus. Handlingsplan mot barnfattigdom

Socialdemokraterna i Stockholms stadshus. Handlingsplan mot barnfattigdom Socialdemokraterna i Stockholms stadshus Handlingsplan mot barnfattigdom Handlingsplan mot barnfattigdom Rädda Barnens rapport talar sitt tydliga språk Stockholm är en av de mest segregerade kommunerna

Läs mer

FLYTTKEDJAN OCH DEN ÖVERSKATTADE EFFEKTEN. - en insiktsfull text om synen på flyttkedjan

FLYTTKEDJAN OCH DEN ÖVERSKATTADE EFFEKTEN. - en insiktsfull text om synen på flyttkedjan FLYTTKEDJAN OCH DEN ÖVERSKATTADE EFFEKTEN - en insiktsfull text om synen på flyttkedjan Strävar du efter att skapa rörlighet på bostadsmarknaden eller att få in unga på bostadsmarknaden? Eller vill du

Läs mer

BEFOLKNINGSSCENARIER FÖR STOCKHOLM 2014-2040

BEFOLKNINGSSCENARIER FÖR STOCKHOLM 2014-2040 BEFOLKNINGSSCENARIER FÖR STOCKHOLM 214-24 RAPPORT 214-6-24 FÖRORD : Sweco Strategy har på uppdrag av Stockholms stads stadsledningskontor utarbetat befolkningsscenarier för perioden 214-24. Huvudscenariet

Läs mer

Stockholms stadshus 2010-09-02. Dåliga affärer. Bokslut över Sten Nordins utförsäljningar till underpris

Stockholms stadshus 2010-09-02. Dåliga affärer. Bokslut över Sten Nordins utförsäljningar till underpris Stockholms stadshus 2010-09-02 Dåliga affärer Bokslut över Sten Nordins utförsäljningar till underpris 2 (11) Innehåll Inledning... 3 Ombildningarna om 14 år finns ingen allmännytta kvar... 4 Avknoppningarna

Läs mer

Vilken betydelse har. kommunalägda bostadsbolag. för medborgaren?

Vilken betydelse har. kommunalägda bostadsbolag. för medborgaren? Vilken betydelse har kommunalägda bostadsbolag för medborgaren? En kort rapport om att använda bostadsbolag inom kommunal ägo i bostadspolitiken Rapporten skriven av Marcus Arvesjö, som nås på marcus@kramamignu

Läs mer

Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet

Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet 2014-08-27 Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet Socialdemokraternas vallöfte för bostadsbyggande Sverige behöver en bostadspolitik och ett mål för bostadsbyggandet i Sverige. Bostadsbristen är

Läs mer

BostadStorstad Q3 2015

BostadStorstad Q3 2015 Oktober 2015 Per Tryding BostadStorstad Q3 2015 - Lägenhetsboom i Skåne, stabilt i Stockholm BostadStorstad är Handelskammarens nya index över utvecklingen på bostadsmarknaden i Sveriges tre storstadsområden.

Läs mer

SocialdemoKraterna. Protokollsutdrag. Socia~ ~,år:.möte 140315. . (}Jmm~~BaWt!st(!.rlutnd Ak-styrelsen hirnrer morronen. till motionen i sin helhet.

SocialdemoKraterna. Protokollsutdrag. Socia~ ~,år:.möte 140315. . (}Jmm~~BaWt!st(!.rlutnd Ak-styrelsen hirnrer morronen. till motionen i sin helhet. I i SocialdemoKraterna Protokollsutdrag Socia~ ~,år:.möte 140315 13 OO~il"er en förändring av Lule:isoosmdspo1itlli.. (}Jmm~~BaWt!st(!.rlutnd Ak-styrelsen hirnrer morronen. till motionen i sin helhet.

Läs mer

VALFAKTAHÄFTE NR3 BOSTAD

VALFAKTAHÄFTE NR3 BOSTAD VALFAKTAHÄFTE NR3 BOSTAD INLEDNING Att ha en bostad är en grundläggande förutsättning för att livet ska fungera. Men trots det så saknar nästan hälften av alla unga vuxna en egen bostad och enligt siffror

Läs mer

Bygg för ett ungt Stockholm 12 förslag för fler bostäder för unga och studenter

Bygg för ett ungt Stockholm 12 förslag för fler bostäder för unga och studenter Bygg för ett ungt Stockholm 12 förslag för fler bostäder för unga och studenter Oktober 2009 Stockholms stad Inledning Stockholm växer och får en allt yngre befolkningsstruktur. Sedan år 2000 har Stockholms

Läs mer

NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN

NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN En ändrad inställning gentemot andrahandsuthyrning och inneboende kan halvera dagens bostadsbrist. Det visar en ny undersökning utförd av Nepa på uppdrag

Läs mer

Bygg för ett ungt Stockholm 12 förslag för fler bostäder för unga och studenter. Oktober 2009 Uppdaterad augusti 2010.

Bygg för ett ungt Stockholm 12 förslag för fler bostäder för unga och studenter. Oktober 2009 Uppdaterad augusti 2010. Bygg för ett ungt Stockholm 12 förslag för fler bostäder för unga och studenter Oktober 2009 Uppdaterad augusti 2010 Stockholms stad Inledning Stockholm växer och får en allt yngre befolkningsstruktur.

Läs mer

Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder

Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder US1000, v 1.0, 2010-02-04 REMISSYTTRANDE 1 (5) Dnr 2012-05-14 17-0604/12 Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder (Ju2012/3159/L1) Detta remissyttrande avser förslagen i den inom Regeringskansliet

Läs mer

Kommunalt bostadsprogram

Kommunalt bostadsprogram Kista 24-11-2009 Motion till Stockholms Arbetarekommuns årsmöte 2010: Kommunalt bostadsprogram Bostadssituationen i Stockholm är en situation som karaktäriseras av bostadsbristen. Inte minst unga har svårt

Läs mer

Till Regionplane- och trafikkontoret

Till Regionplane- och trafikkontoret 2008-11-26 1(5). Till Regionplane- och trafikkontoret Yttrande över förslag till Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen 2010 Nätverket för hyresgästernas boendetrygghet, NHB, arbetar med boendefrågor.

Läs mer

Stockholm stads markanvisningspolicy Mex-dagarna november 2013 2013-11-13

Stockholm stads markanvisningspolicy Mex-dagarna november 2013 2013-11-13 Stockholm stads markanvisningspolicy Mex-dagarna november 2013 Varför markanvisningspolicy? Kommunens vilja med sitt markinnehav. Transparenta, klara och entydiga regler för markanvisningar. Bidrar till

Läs mer

Ohälsotalet för män och kvinnor i åldern 16-64 år, 2007 Adress Telefon e-post USK Telefax Webb.plats

Ohälsotalet för män och kvinnor i åldern 16-64 år, 2007 Adress Telefon e-post USK Telefax Webb.plats STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM ISSN 1652-067X SOCIALA FÖRHÅLLANDEN S 2008:15 Ohälsotal i Stockholm 2007 Ohälsotalet fortsätter att minska Pernilla Melin 2008-12-17 Tel: 508 35 043 Ohälsotalet fortsätter

Läs mer

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG 1 Sammanfattning Andelen unga vuxna i Malmö och Lund som bor i egen bostad har minskat från 64 procent 2003

Läs mer

Framtidens boende och bostäder

Framtidens boende och bostäder Framtidens boende och bostäder Maria Pleiborn, 2015-04-24 @MariaPleiborn Trenden idag: Det är de stora som växer på de smås bekostnad Årlig tillväxttakt i genomsnitt 1990-2012, % 1,50 Samband mellan storlek

Läs mer

Bostadspolitiskt program

Bostadspolitiskt program Bostadspolitiskt program 2014 Ämnespolitiskt program antaget av Centerstudenters förbundsstämma 11-13 april 2014, Växjö. Programmet redogör för Centerstudenters syn på bostadsmarknaden, stadsplanering

Läs mer

Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt.

Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt. FRÅN HYRESRÄTT BOSTADSRÄTT Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt. Den här broschyren vänder

Läs mer

Studenters boende 2013 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Studenters boende 2013 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Studenters boende 213 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Undersökningsmetod 3 Hur bor studenter? 3 Minskad andel studenter bor

Läs mer

Investeringsbidraget sänkte byggkostnaderna

Investeringsbidraget sänkte byggkostnaderna 1 (5) Handläggare Datum SB 2010-02-05 Investeringsbidraget sänkte byggkostnaderna Frågeställning Hade de villkorade investeringsbidrag som gavs till byggande av hyresrätter i bristorter någon effekt på

Läs mer

Markanvisningens ABC i Stockholms stad

Markanvisningens ABC i Stockholms stad Markanvisningspolicy Markanvisningens ABC i Stockholms stad STocKHOLM Växer Stockholms stad har en långsiktig vision för utvecklingen fram till år 2030, den nya översiktsplanen är en vägledning för hur

Läs mer

VILKA REFORMFÖRSLAG FINNS FÖR EN MER DYNAMISK BOSTADSMARKNAD HENRIK TUFVESSON FASTIGHETSÄGARNA STOCKHOLM

VILKA REFORMFÖRSLAG FINNS FÖR EN MER DYNAMISK BOSTADSMARKNAD HENRIK TUFVESSON FASTIGHETSÄGARNA STOCKHOLM VILKA REFORMFÖRSLAG FINNS FÖR EN MER DYNAMISK BOSTADSMARKNAD HENRIK TUFVESSON FASTIGHETSÄGARNA STOCKHOLM PROBLEMBILDEN VÄLKÄND Kraftig urbanisering städerna växer Bostadsbrist särskilt hyresrätter i centrala

Läs mer

Hyr ut mer! En undersökning om svenska folkets andrahandsuthyrning av bostäder och fritidshus från SBAB

Hyr ut mer! En undersökning om svenska folkets andrahandsuthyrning av bostäder och fritidshus från SBAB Hyr ut mer! En undersökning om svenska folkets andrahandsuthyrning av bostäder och fritidshus från SBAB Trots ändrade regler som gör andrahandsuthyrning mer lönsamt så är intresset för att hyra ut bostäder

Läs mer

Otrogna stockholmare

Otrogna stockholmare Otrogna stockholmare bolånemarknadens vinnare Bolån på Internet och telefon Storbankernas andel av bolånemarknaden sjunker. Men nio av tio hushåll anlitar fortfarande någon av de fyra storbankerna. Detta

Läs mer

Frågor och svar om Moderaternas budgetförslag för Stockholms stad 2016

Frågor och svar om Moderaternas budgetförslag för Stockholms stad 2016 Moderaternas kansli PM Sida 1 (5) 2015-10-22 budgetförslag för Stockholms stad Vad är Moderaternas viktigaste prioriteringar i budgeten? Vår budget utgör ett alternativ till den rödgrönrosa majoritetens

Läs mer

NCC Så vill storstadsborna lösa bostadsbristen

NCC Så vill storstadsborna lösa bostadsbristen NCC Så vill storstadsborna lösa bostadsbristen Om undersökningen United Minds har på uppdrag av NCC genomfört en kvantitativ undersökning bland 1020 svenskar. 1020 intervjuer genomfördes under perioden

Läs mer

Utredning om produktionsplan för bostäder med tidshorisonten 5- respektive 10-års sikt

Utredning om produktionsplan för bostäder med tidshorisonten 5- respektive 10-års sikt Utredning om produktionsplan för bostäder med tidshorisonten 5- respektive 10-års sikt Direktörsmöte för stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret, miljöförvaltningen och trafikkontoret. 2015-01-19

Läs mer

RAPPORT BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 2014-2023 STOCKHOLM 2014-06-15 1 (18)

RAPPORT BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 2014-2023 STOCKHOLM 2014-06-15 1 (18) BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 2014-2023 STOCKHOLM 1 (18) S w e co Gjörwellsgatan 22 Box 34044 SE-100 26 Stockholm Telefon +46 (0)8 6956000 www.sweco.se S we c o S tra te g y AB Org.nr 556342-6559

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Ska vi oroas av hushållens skulder?

Ska vi oroas av hushållens skulder? Disponibelinkomsterna har ökat snabbare än bostadspriserna sedan finanskrisen 31 procent (inkomster) jämfört med 22 procent (priser) 12 Disponibel inkomst i relation till bostadspriser 11 Index 237:3=1

Läs mer

Svenskar flyttar ut när invandrare flyttar in

Svenskar flyttar ut när invandrare flyttar in Svenskar flyttar ut när invandrare flyttar in Hur många svenskar vill åka Orientexpressen hem? Inte så många. Det folkliga namnet på tunnelbanan till Akalla och Hjulsta kan driva bort svenskar från bostadsområden

Läs mer

Remissvar avseende Enklare för privatpersoner att hyra ut sin bostad (SOU 2012:25) och promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder

Remissvar avseende Enklare för privatpersoner att hyra ut sin bostad (SOU 2012:25) och promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder Stockholms Handelskammare Box 16050, 103 21 Stockholm Besöksadress: Malmskillnadsgatan 46, 7 tr Telefon: 08-555 100 00 Telefax: 08-566 316 00 E-post: info@chamber.se www.chamber.se Org. 556095-7952 Momsreg.

Läs mer

Bygg mer och gärna på min backyard!

Bygg mer och gärna på min backyard! Boende i storstadsområden i ny studie om bostadsbristen: Bygg mer och gärna på min backyard! 1 Nu måste det byggas! Boverket rapporterade nyligen att 595 000 nya bostäder behöver byggas till år 2025 och

Läs mer

Nybyggnation i Snösätra En intervjuundersökning bland de boende i närområdet

Nybyggnation i Snösätra En intervjuundersökning bland de boende i närområdet Nybyggnation i Snösätra En intervjuundersökning bland de boende i närområdet Hannes Jacobsson hannes.jacobsson@sweco.se Jennie Westman jennie.westman@sweco.se 1 Bakgrund I Rågsved och delar av Rågsveds

Läs mer