Bostadspolitik eller bostadsbutik?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bostadspolitik eller bostadsbutik?"

Transkript

1 EXTRA! EXTRA! Bostadspolitik eller bostadsbutik? En analys av förändringarna i Stockholms bostadsbestånd. En bostadspolitisk rapport av Edvin S. Frid, beställd av Stockholmsvänstern, april 2012

2

3 Sammanfattning Rapporten visar att segregationen i Stockholms stad ökar trots att den politiska majoriteten säger att man vill motverka detta. I de områden som har högst andel bostadsrätter fortsätter ombildningarna och av de bostäder som byggs är majoriteten bostadsrätter. I områden med mestadels hyresrättslägenheter byggs i högre grad hyresrätter. Den blandning av hyresrätter och bostadsrätter som utlovats av de borgerliga allianspartierna finns inte i något av de områden som granskas i rapporten eller i staden som helhet. Bostadsbeståndet är tätt kopplat till inkomstnivåer, barnfattigdom och arbetslöshet. Det är inte enbart socioekonomiska ojämlikheter som är kopplade till ojämlikt boende. Även mera psykosociala faktorer påverkas. Segregerade områden bidrar till spänningar mellan olika grupper som kan leda till brottslighet och otrygghet. Den borgerliga alliansens officiella politik när de anvisar bolag mark att bygga på är att det ska vara en god balans mellan hyresrätter och bostadsrätter. I själva verket har markanvisningarna för att bygga hyresrätter sjunkit markant. Vänsterpartiet i Stockholms stadshus 3

4 Bostadsbluffen avslöjad Hyresrättslägenheter skapar ett härligt Stockholm där många olika människor kan bo. Hyresrätten ger möjlighet att bo bra för oss som inte kan eller vill lägga stora summor på att köpa vårt boende. Men hyresrätten är utrotningshotad. Omvandlingarna av allmännyttans hyresrätter till bostadsrätter har i princip utraderat allmännyttan från Stockholms innerstad. Detta i kombination med höjda hyror har tvingat bort många låg- och medelinkomsttagare från innerstaden och vissa andra delar av Stockholm. Bostadssegregationen ökar med rasande fart. Skillnader när det gäller inkomster och hälsotal blir allt större mellan stadsdelarna. Den styrande borgerliga alliansen hävdar att man arbetar för en blandning av bostadsrätter och hyresrätter i Stockholm. För att ta reda på hur utvecklingen faktiskt ser ut, har Vänsterpartiet i Stockholms stad beställt den rapport du nu håller i din hand. Utredare Edvin S Frid har sammanställt förändringarna i Stockholms bostadsbestånd från början av 2000-talet utifrån statistik från främst Stockholms stads statistik och utredningskontor samt protokoll från exploateringsnämnden. Rapporten visar att den borgerliga alliansens tal om valfrihet och blandade bostadsområden är en lögn. Genom att understödja och skynda på utförsäljningen av hyresrätter och acceptera en hyressättning som alltmer närmar sig marknadshyror bidrar alliansen aktivt till den ökade segregationen. För de som har liten inkomst finns ingen valfrihet. Lägenheter som de kan hyra blir allt färre och många tvingas flytta till andra kommuner. Som Stockholmare gör vi stora förluster när högeralliansen säljer ut de gemensamt ägda hyresrättslägenheterna till underpris. Vi gör också en stor mänsklig förlust när vår stad enbart välkomnar höginkomsttagare. Edvin S Frids rapport visar att den borgerliga alliansen ljuger för Stockholmarna när de säger sig vilja skapa blandade boendeformer. Ann-Margarethe Livh oppositionsledare Vänsterpartiet Stockholms stad 4 Bostadspolitik eller bostadsbutik? En analys av förändringarna i Stockholms bostadsbestånd

5 Introduktion Under de sista åren har bostadsbristen i Stockholm varit hett omdebatterad. Ett flertal rapporter har pekat på betydelsen av ett ökat byggande, av så skilda anledningar som oro för tillväxten 1 och hemlöshet 2. Ett annat orosmoment har varit boendesegregationen. Traditionellt har de allmännyttiga bostäderna haft som uttalat syfte att utgöra en integrerande kraft, där människor från alla samhällsklasser och bakgrunder skulle mötas i samma bostadsområde. De har utgjort en bärande del av välfärdspolitiken under några årtionden efter andra världskriget och bidrog då till att segregationen hölls på en relativt låg nivå. 3 Forskning har visat att integrerade bostadsområden varit en positiv faktor bland annat för barnens skolresultat 4 och tryggheten 5, även för de bättre bemedlade. På åttiotalet övergavs politisk styrning till förmån för marknadslösningar på bostadsområdet. Under de senaste fem åren, på det sjätte, har Stockholms stad styrts av borgerliga partier vilket har påverkat bostadspolitiken på ett tydligt sätt. Trenden sedan åttiotalet har intensifierats och ombildningar till bostadsrätter samt försäljning av allmännyttan har varit de mest framträdande dragen i den nya borgerliga bostadspolitiken. Dessutom minskar det kommunala bostadsbyggandet och resultatet är att segrerationen ökar. Staden dras isär i samma takt som de ekonomiska klyftorna gör det och bostadsområdena präglas av en allt större socioekonomisk homogenitet. Stockholm är numera en av Europas mest segregerade städer. 6 Staden står inför oerhörda utmaningar, förutom bostadsbristen och segregationen finns starka indikationer på att bostadsmarknaden kan vara överhettad och uppblåst. 7 Detta kräver politiska svar och hur vi väljer att gestalta Stockholms framtid får stora konsekvenser. Det finns ett klart samband mellan procentandelen allmännytta och medelinkomst i Stockholms olika stadsdelsområden 8 vilket visas i nedanstående graf (figur 1). Ju lägre andel allmännytta det finns i ett område, desto färre människor med låga inkomster har möjlighet att bosätta sig där eftersom det finns höga ekonomiska trösklar för att ta sig in på bostadsrättsmarknaden. 9 Det finns således sannolikt ett kausalt samband mellan inkomstnivå och andel allmännytta. Rörelsen är troligen dialektisk i det att hög lönenivå skapar förutsättningar att köpa sitt boende, samtidigt som segregationen är självförstärkande människor väljer (om de kan) ofta att flytta till områden som passar deras socioekonomiska nivå. 1 Stockholms handelskammare är oroliga över det otillräckliga byggandet. 2 Se till exempel och Boverket (2010) Trösklar till bostadsmarknaden. Om hemlöshet som ett bostadsmarknadsproblem 3 I Emma Holmqvists avhandling Politik och planering för ett blandat boende och minskad boendesegration: ett mål utan medel? (2009) slås fast att även om det politiska målet har varit ganska konsekvent över tiden har genomförda åtgärder som syftar till att genomföra visionerna blivit svagare och färre. 4 Att skolresultat generellt blir sämre i segregerade områden visar bland andra kulturgeografen Zara Bergsten i sin avhandling, Bättre Framtidsutsikter? (2010) 5 BRÅ (2009) Otrygghet och segregation. 6 Roger Andersson, professor i kulturgeografi. 7 Kortsiktiga hushåll i riskzonen lärdomar för framtiden. Marknadsrapport oktober Statens bostadskreditnämnd 8 Stadsdelsområden avser områden innehållande flera stadsdelar. Stadsdelar är mindre områden, som styrs av en stadsdelsnämnd. Exempelvis är Fredhäll, Kristineberg och Lilla Essingen stadsdelar som ingår i stadsdelsområdet Kungsholmen. 9 Bland annat har inträdet på marknaden med bostadsrätter försvårats då bolånetaket infördes. I övrigt, se Vänsterpartiet i Stockholms stadshus 5

6 Procentandel allmännytta Medelinkomst 60, , , , Farsta Älvsjö Hässelby-Vällingby Skärholmen Rinkeby-Kista Skarpnäck Spånga-tensta Enskede Årsta Vantör Bromma Hägersten Liljehomen Södermalm Norrmalm Östermalm Kungsholmen Figur 1. Medelinkomst för boende över 16 år, samt procentandel allmännytta Sambandet är som synes inte helt spikrakt. Det beror på att det även inom stadsdelsområdena finns kraftiga inkomstskillnader. 10 Vad händer på bostadsfronten? Prognoserna säger att Stockholms stad år 2020 kommer att ha invånare. Detta kan jämföras med att det år 2002 fanns invånare. 11 Om bostadsbyggandet inte hänger med kommer dagens bostadsbrist således att förvärras. Under 2000-talet har både de rödgröna och de borgerliga partierna misslyckats med att parera befolkningsökningen med en motsvarande satsning på bostadsbyggande, något som åskådliggörs i diagrammet på nästa sida. 10 Exempelvis skiljer sig medelinkomsten mellan Hässelby Strand och Kälvesta, där inkomsterna är störst inom stadsdelsområdet Hässelby-Vällingby kraftigt åt. Invånarna i Kälvesta tjänar 53 procent mer. I stadsdelsområdet Spånga-Tensta tjänar på motsvarande sätt invånarna i Solhem-Lunda 97 procent mer än invånarna i Tensta samma jämförelse i Enskede-Årsta-Vantör ger vid handen att invånarna i Stureby tjänar 99 procent mer än befolkningen i Rågsved. 11 Stockholms stads utrednings- och statistikkontor, USK (2011) Befolkningsprognos Bostadspolitik eller bostadsbutik? En analys av förändringarna i Stockholms bostadsbestånd

7 Bostadsrätter Privatvärdar Allmännytta Invånare Figur 2. Bostads- och befolkningsutvecklingen i Stockholm under , samt prognoser om utvecklingen fram till Befolkningsprognos från USK, bostadsprognos enligt egna beräkningar. Prognosen är baserad på ett genomsnitt av byggandet Befolkningen ökar i betydligt högre takt än vad det byggs bostäder, och om något drastiskt inte görs riskeras utvecklingen i Stockholm. Risken är stor att ännu fler människor kan komma att stå utan egen bostad och trångboddheten kommer antagligen att öka. 13 Byggmarknaden i Sverige domineras av fyra stora företag, som alla gjort miljardvinster de senaste fem åren. 14 För dem är det paradoxalt nog lönsamt om byggandet håller en relativt låg nivå, eftersom de då kan ta betydligt bättre betalt för det de faktiskt bygger. Bostadsbrist är alltså lönsamt för dessa företag. Samtidigt är det svårt för mindre byggföretag att ta de stora uppdrag som byggen av nya fastigheter är. Det är demokratiskt problematiskt att överlåta beslut om byggande på privata företag, som inte har det allmännas bästa för ögonen. Dessutom tjänar byggbolagen allra minst på att bygga billiga hyresrätter, vilket kan antas är en av anledningarna till det ojämna byggandet. Annons på tidningen Affärsvärldens webbplats, USK svänger i sin sista prognos, och intar en något mer optimistisk prognos än vad som antas ovan. De räknar med att det kommer att byggas ca 4500 lägenheter per år under perioden. USK (2011) Befolkningsprognos Vänsterpartiet i Stockholms stadshus 7

8 Försäljning av allmännyttan Allianspartierna och framför allt Moderaterna talar ofta om att en blandad stad är önskvärd. Till exempel säger finansborgarrådet Sten Nordin (M) i DN att Vi brinner för att skapa en stad som verkligen är blandad. 15 Ändå har utförsäljningen av allmännyttan varit oerhört omfattande de senaste åren. Blandade bostadsformer framstår mer som något som sägs i debatten, än som något som faktiskt eftersträvas i praktisk politik. 16 Sedan 2006 har över hyresrätter omvandlats till bostadsrätter, varav de flesta har varit kommunala. Under de sista 20 åren har över hyresrätter försvunnit. Långt under en femtedel av lägenheterna i Stockholms stad ägs numera av allmännyttan, och utförsäljningen har inte bara fortsatt, utan också aktivt manats på av den politiska majoriteten. 17 Nedanstående diagram (figur 3) visar utvecklingen för de olika bostadsformerna sedan Allianspartierna tog över den politiska makten Andelen bostadsrätter har ökat kraftigt, på bekostnad av framför allt allmännyttan. Antalet privata hyresrätter är i stort oförändrat. 18 Notera att många kommunala hyresrätter först sålts ut till privata intressenter, för att i ett senare skede omvandlas till bostadsrätter. Antal lägenheter i Stockholms stad Bostadsrätter Privatvärdar Allmännytta Figur 3. Antal bostadsrätter samt kommunala och privata hyresrätter mellan 2002 och Att bygga fler kommunala bostäder för att på så sätt lösa bostadsbristen har alltså inte varit en prioriterad lösning för de borgerliga partierna, snarare litar man på marknadens förmåga att lösa problemet. Ägandefrågan, snarare än nybyggnationer, har gjorts till den centrala frågan. Detta framstår som en del av ett ideologiskt paradigmskifte, då tidigare borgerliga styren inte har inneburit försäljningar av samma omfattning. Att marknadens förmåga ses som odiskutabel åskådliggörs också i att många av utförsäljningarna många gånger skett till priser som inte varit på den nivå som skulle ha kunnat förväntas. Efter en genomlysning av stadens försäljningar under de senaste åren framstår det som att privatiseringen av bostadsbeståndet varit viktigare än att sälja till marknadsmässiga priser. Många gånger har försäljningspriset inte varit mer än en tredjedel av marknadspriset Bland andra exempel, se 16 Emma Holmqvist (2009) Politik och planering för ett blandat boende och minskad boendesegration: ett mål utan medel? 17 Till exempel genom satsningen på Bilda Bostad, ett företag som aktivt uppmuntrar boende i förortshyresrätter att ombilda till bostadsrätt. 18 Noteras ska dock att många kommunala hyresrätter först sålts ut till privata intressenter, för att i ett senare skede omvandlas till bostadsrätter. 19 På visas tydligt i vilken utsträckning försäljningarna varit marknadsmässiga. 8 Bostadspolitik eller bostadsbutik? En analys av förändringarna i Stockholms bostadsbestånd

9 Försäljningen av allmännyttan har inneburit goda förtjänster för dem som haft möjlighet att ombilda hyreskontrakt till bostadsrätt. Forskare visar att ungefär åtta procent av Stockholms invånare har tjänat upp emot 50 miljarder de senaste åren. 20 Övriga 92 procent har således relativt sett förlorat på den förda politiken. Denna bostadspolitiska linje sker parallellt med de stora skattesänkningar som genomförts. Sedan makttillträdet har kommunalskatten sänkts med 60 öre, vilket motsvarar ungefär en miljard kronor i mindre budgetmedel. 21 Dessa pengar måste tas någonstans ifrån och försäljningar har varit en viktig del av detta. 22 Strax innan denna rapport färdigställdes beslutades att nästan lägenheter i allmännyttan kommer att säljas till privata fastighetsbolag. Strategin att bekosta skattesänkningar och löpande investeringar med försäljningar fortgår således. 23 Risker Nya begrepp har etablerats i Stockholm de senaste tio åren. Bostadsklipp och bostadskarriär må vara positivt laddade ord, men de är förenade med stora privatekonomiska risker. Varje gång Riksbanken kommer med nya räntebesked riskerar stora delar av Stockholms befolkning att komma allt närmre den gräns där de tvingas att lämna sina hem. Enligt en undersökning som Fastighetsbyrån gjorde år 2011 klarar 12 procent av bostadsrättsägarna inte av en ränta på fem procent. Den ränta som Riksbanken räknar som normal under längre tid är drygt fyra procent. 24 Det är således nästan hushåll som skulle få stora problem om räntan hamnar på en historiskt sett mycket vanlig nivå. 25 Enligt en annan studie skulle hälften av svenskarna med bostadslån inte klara av en ränta på 7,5 procent. 26 År 1995 var Sveriges styrränta nära nio procent och det finns naturligtvis inga garantier för att det inte händer igen. I sådana fall skulle det få katastrofala följder, eftersom många fler numera äger sin bostad. Även om Sveriges bostadsmarknad inte ser likadan ut som den i USA, visar kraschen där på riskerna med uppblåsta bostadspriser. Enligt en färsk rapport kan tiden med låga räntor mycket väl vara över, då nya lagar om exempelvis ökade kapitaltäckningskrav för bankerna tillkommit i förhoppning om att på så sätt tygla de vildaste spekulationerna. 27 Statens bostadskreditnämnd har visat att den svenska bostadsmarknaden är en av de högst värderade i Europa 28. I till exempel Danmark har priserna sjunkit med cirka 25 procent sedan 2007 och myndigheten varnar för att samma utveckling kan väntas även här. Allra hårdast skulle en sprickande bostadsbubbla slå mot Stockholm, som har landets överlägset hetaste bostadsmarknad. Här har priserna på bostadsrätter sjunkit med ungefär tre procent under ett år fram till januari Sjunkande priser, precis som i Danmark, kan redan vara i antågande. Det skulle innebära stora påfrestningar för alla bostadsrättsägare utan ekonomiska marginaler Hens Jensevik, VD för företaget Svensk kommunrating menar till exempel att Stockholm hankar sig fram på reavinster från framför allt ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter. Men att fylla på likviditeten genom årliga försäljningar av tillgångar är inte långsiktigt hållbart. Politikerna i Stockholm sköter inte den vardagliga ekonomin på ett godtagbart sätt. di.se/artiklar/2010/7/23/211450/stockholm-far-daligt-ekonomibetyg/ 23 sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel= samt Tiden med billiga rörliga bolån är över. Marknadsrapport februari Statens bostadskreditnämnd 28 Kortsiktiga hushåll i riskzonen lärdomar för framtiden. Marknadsrapport oktober Statens bostadskreditnämnd 29 Vänsterpartiet i Stockholms stadshus 9

10 Vilken stad vill vi ha? Frågan är vilken sorts stad vi vill leva i. Den stad som nu utvecklats är en stad där bostadssegregation och klasskillnader biter sig fast och förstärker varandra. De skillnader i boende som etableras kommer sannolikt att bestå under lång tid framöver, även om ett kraftigt prisfall på bostäder skulle inträffa. Blandade städer, med hög andel gemensamma nyttigheter och låg grad av ojämlikhet har alla förutsättningar att vara trygga. En stad med hög andel bostadsrätter är alltså en stad där människor riskerar att bli främlingar inför varandra. Det är också en stad där människor ser sig över axeln efter omständigheter som kan sänka värdet på deras lägenheter, en situation som premierar egoism och medför skuldsättning. Resultatet blir en otrygg stad. 30 Tvärtemot den förda politikens resultat visar forskning att det finns en allmän opinion emot segregerade bostadsområden. Enligt en rapport från riksbyggen vill de flesta ha blandad bebyggelse, som skapar en mer blandad befolkning i området. 31 Troligen vill inte heller de borgerliga politikerna ha en hårt segregerad stad de argumenterar ju för integration även om stora ekonomiska klyftor inte nödvändigtvis är ett problem för dem. Problemet uppstår när politiker agerar utan att bry sig om empiri utan endast följer en ideologisk övertygelse. De senaste årens förändringar är inte komna ur undersökningar av verkligheten utan ifrån en tilltro till marknadslösningar såsom avregleringar och privata ägandeformer. Många hemmahörande på högerkanten och/ eller inom näringslivet verkar tro att privatägt alltid är bättre än samhällsägt. Socialforskning visar tvärtom att en stad byggd på sammanhållning minskar brottsligheten, och att människor som känner sig delaktiga i samhället mår bättre. 32 Markanvändning Byggkostnaderna i Sverige är de näst högsta i EU. Detta kommer enligt Statens bostadskreditnämnd få till följd att låginkomsttagare får det svårt på den framtida bostadsmarknaden. 33 En viktig anledning till detta är att markkostnaderna har ökat. Mellan 1998 och 2010 har markkostnaden per kvadratmeter för bostadsrätter i storstadsområdena närapå femdubblats. För hyresrätter är ökningen ungefär trefaldig. Detta har resulterat i att markkostnadernas andel av totalkostnaderna för bostadsbyggandet nu är rekordhög. För bostadsrätter utgör den ungefär en fjärdedel, motsvarande siffra för hyresrätter är cirka 16 procent. Kostnadsskillnaden består sannolikt i att bostadsrätter i högre utsträckning byggs i mer attraktiva områden, där markkostnaden också är högre. I skuggan av dessa uppgifter framstår borttagandet av investeringsbidraget till bostadsbyggande som extra olyckligt, det bliren dubbel kostnadsökning när markkostnaderna ökat i så hög utsträckning. Totalkostnaden för att bygga bostadsrätter i storstadsområdena har sedan 1998 ökat med 250 procent, motsvarande för hyresrätter är 177 procents ökning gbg.yimby.se/2011/08/mangfald-skapar-tryggare-1041.html Se till exempel Wilkinson & Pickett (2009) Jämlikhetsanden, där författarna visar att ojämlikhet starkt bidrar till bland annat våld, minskat ömsesidigt förtroende och brottslighet. 33 BKN (2010) Vad kostar det att bygga bort bostadsbristen? Marknadsrapport oktober Bostadspolitik eller bostadsbutik? En analys av förändringarna i Stockholms bostadsbestånd

11 Bruttomarkkostnad/kvm samt markkostnadens andel av totalkostnaden i storstadsområdena, SEK Markkostnad BR Kostnadsandel BR Kostnadsandel HR 0,30 0, Markkostnad HR 0, ,00 Figur 4. Markkostnaden utgör en allt större andel av totalkostnaderna för byggande. Källa: SCB Stadens officiella hållning när det gäller markanvisning 35 är att en god balans mellan hyres- och bostadsrätt bör eftersträvas. 36 Hur detta omsätts i praktiken är dock något oklart. Sedan Alliansens maktövertagande har totalantalet markanvisningar sjunkit markant. Markanvisningar Redovisat med upplåtelseform Ej bestämt Student Hyresrätt Bostadsrätt Figur 5. Diagrammet är producerat av Exploateringskontoret. De första åren efter det borgliga maktövertagandet var sannolikt starkt präglat av tidigare beredning, men inte heller under senare delen av maktinnehavet har den borgerliga administrationen lyckats pressa upp totalantalet till mer än som mest drygt Vad gäller fördelningen mellan hyres- och bostadsrätter så har den varit relativt ojämn, först under 2009 och 2010 har antalet hyresrätter kommit upp i samma nivå som antalet bostadsrätter. Det är dock långt under det antal hyresrätter som ombildats till bostadsrätter. Nettoutfallet blir alltså en lägre andel hyresrätter i staden som helhet. 35 Markanvisning är en option för till exempel ett byggföretag att under en viss tid och på vissa villkor ensam få förhandla med en kommun om förutsättningarna för att uppföra ny bostadsbebyggelse. 36 Vänsterpartiet i Stockholms stadshus 11

12 Allmännyttan Övriga hyresrätter Total Ombildade lägenheter till bostadsrätt från Markanvisade lägenheter * Tabell 1. Antal ombildade samt markanvisade hyresrätter år *Statistiken anger ej om det är allmännyttan eller privata byggherrar som har fått anvisningarna. Källa: USK samt Exploateringskontoret. Det verkar dessutom som om någonting händer med den mark som anvisats till hyresrätter. Anvisningarna är visserligen till övervägande del bostadsrätter, men de bostäder som verkligen byggs är i än högre utsträckning bostadsrätter. Någonstans på vägen verkar alltså en försvarlig andel av de anvisade hyresrätterna försvinna, de byggena blir inte av. Statistiken visar visserligen inte om det är de allmänna eller de privata byggbolagen som får anvisningar, men det ligger nära till hands att vissa av de privata byggherrar som får anvisningar helt enkelt inte tar dem i anspråk. Som nästa stycke kommer att visa är det inte lika ekonomiskt förmånligt att bygga hyresrätter som det är att bygga bostadsrätter. Bygg! Enligt bostadsförsörjningslagen är det en kommunal skyldighet att tillhandahålla bostäder till kommuninvånarna, ekvivalent med grundlagens skrivning om allas rätt till bostad. Länsstyrelsen menar i en rapport att det byggs alldeles för lite lägenheter, i synnerhet hyresrätter. De konstaterar att år 2011 påbörjades bostäder i Stockholms kommun, och att antalet nybyggnationer sannolikt blir ungefär detsamma år Även regeringen oroas över situationen och gav i november 2011 kommunerna i Stockholms län i uppdrag att redovisa på vilket sätt de ska fullgöra den plikt som åligger dem. Stockholms stads politiska majoritet svarade att de planerar för att bygga ca bostäder per år fram till år 2030, med målet att då sammanlagt ha byggt nya bostäder. 38 I Stockholms stad planeras bostäder under hela mandatperioden ( ). En förklaring till Stockholms bostadsproblem som ibland lyfts fram riktar in sig på att nybyggnationen i kranskommunerna är otillräcklig, vilket påpekats av Statens Bostadskreditnämnd. 39 Även Stockholms handelskammare menar att det saknas bostäder. Enligt deras mening är dagens underskott bostäder i Stockholms län. 40 Som lagen är skriven ges dock inget utrymme för en sådan argumentation. Kommunen har ett eget ansvar, även om regionalt samarbete naturligtvis är nödvändigt. 37 Länsstyrelsen i Stockholms län (2011) Läget i länet. Bostadsmarknaden i Stockholms län Bostadspolitik eller bostadsbutik? En analys av förändringarna i Stockholms bostadsbestånd

13 En annan aspekt av bostadsbristen är trångboddheten. Andelen invånare per lägenhet stiger stadigt. 41 Nybyggandet följer inte med i den takt som inflyttningen sker. För att bemöta problemet med bostadsbrist föreslår de borgerliga partierna en rad åtgärder, såsom möjligheter att hyra ut halva bostaden skattefritt, marknadshyror, privatisering av hyresrätter och möjlighet till högre hyror vid andrahandsuthyrning. Det ger dock inte fler lägenheter utan riskerar istället att öka trångboddheten. Framför allt hyresrätter byggs nu i mycket låga antal. Den borgerliga regeringen har till och med slopat det ränteavdrag som tidigare fanns och som var riktat till just byggande av små hyresrätter. Som det ser ut nu är endast hyresrätter fullt beskattade, medan boende i småhus och bostadsrätt har möjlighet till skatteavdrag. Det visar sig också i att boende i hyresrätter i Storstockholm år 2010 i genomsnitt nödgades lägga 28,1 procent av sina inkomster på boendekostnader. Motsvarande siffra för boende i bostadsrätt var 19,1 procent. 42 Hyresgästföreningen har också visat att det skiljer kronor i boendekostnad mellan en hyresrätt och en villa på 100 kvm, till följd av olika skattesystem Sedan 2006 har antalet invånare per lägenhet ökat från 2,13 till 2,23. Om utvecklingen sedan 2001 fortsätter i samma takt kommer antalet invånare per lägenhet att år 2020 ha ökat till 2, Visserligen har som tidigare visats bostadsrättsinnehavare högre inkomst men det är också så att boende i hyresrätt generellt bor mindre centralt, ändå betalar de högre andel av sina inkomster. Pages/TableAndChart aspx 43 Vänsterpartiet i Stockholms stadshus 13

14 Närstudier Intentionerna om blandad bebyggelse verkar alltså inte åtföljas av konkreta politiska förslag, strategier eller handlingar. För att bättre förstå hur byggandet samt ägarförhållandena förändrats i Stockholm, presenteras nedan en närstudie av fem stadsdelar. Två i innerstaden, två närförorter samt ett ytterförortsområde. Urvalet är gjort för att i möjligaste mån översiktligt förklara genomgripande skeenden i hela Stockholm. Innerstaden Många stockholmare vill ha nära till allt till kommunikationer, nöjen, shopping, kultur samt till arbetsplatser och grönområden. Detta, tillsammans med Stockholms speciella geografiska förutsättningar med en förhållandevis liten stadskärna har gjort att konkurrensen om lägenheterna i innerstan har blivit hård. Då priserna på bostadsrätter i innerstaden är extremt höga, är hyresrätter den enda möjligheten för de flesta att ha råd att bo i innerstaden. Hyresrätterna är få där och de verkar inte bli fler. För att granska möjligheterna till innerstadsboende för dem som inte tillhör stadens absolut rikaste har jag valt att närstudera Kungsholmen och Östermalm. Kungsholmen I populära innerstadsdelsområdet Kungsholmen tjänar invånarna ovanligt bra. Medelinkomsten var 2009 hela kronor, vilket gör stadsdelsområdet till ett av de mest välbärgade i Stockholm. 44 Dessutom är arbetslösheten ovanligt låg, inräknat aktivitetsstöd låg den 2011 på 2,8 procent Bestånd 1990 Bestånd 2010 Under byggnation Bostadsrätter Hyresrätter Figur 6. Förändringen av olika bostadsformer i stadsdelsområdet Kungsholmen mellan 1990 och Som synes har förhållandet mellan bostadsrätter och hyresrätter kastats om på Kungsholmen under de senaste tjugo åren. 46 Tidigare var ungefär två tredjedelar av bostadsbeståndet hyresrätter, nu gäller det motsatta förhållandet. Dessutom är mindre än en femtedel av de bostäder som byggs just nu hyresrätter. Det framstår som en logisk effekt av att marknadsutsätta ett av innerstadens mest populära områden, men går inte alls ihop med förhoppningarna om blandad bebyggelse. 44 Detta kan jämföras med genomsnittet för staden, som år 2011 var kronor. 45 SWECO (2011) Statistik om Stockholm. Arbetssökande i stadsdelsområden Då det många gånger är oklart huruvida de hyresrätter som byggs kommer att vara allmännyttiga eller privata redovisas de gemensamt. 14 Bostadspolitik eller bostadsbutik? En analys av förändringarna i Stockholms bostadsbestånd

15 Östermalm I stadsdelsområdet Östermalm ingår många stadsdelar som ofta anses vara tätt förknippade med höginkomsttagare. Därför framstår det som något förvånande när statistiken visar att stadsdelsområdet ännu 1990 var klart dominerat av hyresrätter Bestånd 1990 Bestånd 2010 Under byggnation Bostadsrätter Hyresrätter Figur 7. Förändringen av olika bostadsformer i stadsdelsområdet Östermalm mellan 1990 och Utvecklingen har likväl följt samma mönster som på Kungsholmen. Ungefär två tredjedelar av bostadsbeståndet är nu bostadsrätter. Ungefär samma läge gäller för nybyggnationen, som alltså cementerar det rådande tillståndet. Denna utveckling gäller generellt i innerstan, som således har kommit att utvecklas till att bli en mycket segregerad del av Stockholms stad. I området är arbetslösheten låg (2,4 procent) och medelinkomsten mycket hög ( kronor)(se not 27 och 28). Förorten Stockholms förorter är mycket olika till sin karaktär. Spännvidden går mellan mycket fattiga och mycket välbärgade områden, vilka har mycket litet gemensamt förutom avståndet till stadskärnan. Av den anledningen har tre olika områden valts ut för analys, som representerar olika slags förorter. Bromma Bromma är en relativt välbärgad förort, med en stor andel villor. Det är också ett av de områden där det byggs allra mest i Stockholm. Utvecklingen går åt samma håll som i innerstaden, om än inte med samma hastighet. Slående är dock att utvecklingen går åt exakt samma håll. När de bostäder som nu är under byggnation står klara kommer majoriteten av Brommas lägenheter vara bostadsrätter Bestånd 1990 Bestånd 2010 Under byggnation Bostadsrätter Hyresrätter Figur 8. Förändringen av olika bostadsformer i stadsdelsområdet Bromma mellan 1990 och Vänsterpartiet i Stockholms stadshus 15

16 Även i Bromma är medelinkomsten god ( kronor) och arbetslösheten låg (3,5 procent)(se not 27 och 28). Det mesta talar alltså för att segregationen i Bromma kommer att bestå och förstärkas, i likhet med Östermalm och Kungsholmen. Årsta Årsta är en enskild stadsdel som ingår i stadsdelsområdet Årsta-Enskede-Vantör. Anledningen till att stadsdelen granskas separat är att olikheten i stadsdelsområdet är stor, och att inte mycket påminner om förhållandena i exempelvis Rågsved eller Enskedefältet Bestånd 1990 Bestånd 2010 Under byggnation Bostadsrätter Hyresrätter Figur 9. Förändringen av olika bostadsformer i stadsdelen Årsta mellan 1990 och Även Årsta har genomgått en liknande utveckling som de stadsdelar som presenterats ovan. Nästan tre fjärdedelar av bostadsbeståndet består numera av bostadsrätter, 20 år tidigare var det en bra bit under hälften. Medelinkomsten är kronor, alltså en bit under genomsnittet i staden. På så sätt avviker stadsdelen från de ovan granskade områdena, i det att en hög andel bostadsrätter inte motsvarar en hög medelinkomst. Sannolikt handlar det om att det finns relativt få nybyggda bostadsrätter, utan de boende i Årsta har kunnat stanna kvar i området trots utförsäljningarna. I nästa generation kan det dock bli annorlunda, när bostadsrätterna ska ut till vanlig försäljning. Då riskerar området att i hög utsträckning homogeniseras avseende inkomstnivå, det vill säga att det kommer bara vara personer med relativt hög inkomst som kommer att ha möjlighet att bo där. Områdets vidare utveckling kan således bli intressant att följa. 16 Bostadspolitik eller bostadsbutik? En analys av förändringarna i Stockholms bostadsbestånd

17 Skärholmen Ett av de stadsdelsområden i Stockholm som har de minst gynnsamma förutsättningarna är Skärholmen. Arbetslösheten är på hela 10,2 procent (inräknat aktivitetsstöd) och medelinkomsten är bland de lägsta i hela Stockholm, kronor (se not 27 och 28) Bestånd 1990 Bestånd 2010 Under byggnation Bostadsrätter Hyresrätter Figur 10. Förändringen av olika bostadsformer i stadsdelsområdet Östermalm mellan 1990 och Mellan 1990 och 2010 har det skett dels en viss ombildning från hyresrätter till bostadsrätter, men den största förändringen är att en stor del av allmännyttan har sålts ut till privata hyresvärdar, vilket inte syns i grafen. 47 Det är slående dels hur lite som ombildats här i jämförelse med innerstan, dels att nybyggnationen domineras av hyresrätter. Precis som i de övriga granskade områdena går utvecklingen inte mot blandade ägarkategorier heller i Skärholmen. Av det som för tillfället byggs är majoriteten hyresrätter, vilket förstärker den rådande fördelningen mellan bostadsformerna. Ovanstående granskning visar att om den borgerliga majoriteten faktiskt vill ha en blandning av bostads- och hyresrätter så är det ingenting som den praktiska politiken medverkar till. Snarare förstärks de obalanserade förhållandena i alla granskade områden, och också i staden som helhet. 47 Drygt en tredjedel av allmännyttan har sålts till privatvärdar. Vänsterpartiet i Stockholms stadshus 17

18 Slutsatser För att vara en stad som de regerande partierna säger sig vilja hålla integrerad, blandad, är utvecklingen i Stockholm förvånande. Istället för att bostadsformerna aktivt blandas upp förstärks de rådande förhållandena i alla de granskade områdena. Generellt gäller att bostadsrätterna håller på att tränga undan hyresrätterna och då särskilt allmännyttan men det finns fattiga områden där utvecklingen är den motsatta. Om den här trenden håller i sig kommer allmännyttan som företeelse vara borta redan Det låter måhända alarmistiskt men det finns även andra beräkningar som tror på en ännu snabbare takt. 48 Uppenbart är att segregationen av Stockholm får stora och viktiga konsekvenser. Exempelvis har skillnaderna i barnfattigdomen ökat. I Kungsholmens, Östermalms och Brommas stadsdelsområden, som granskats ovan ligger barnfattigdomen 2008 på mycket låga nivåer, efter att 1991 ha legat på för staden normala nivåer. Motsatt riktning gäller för Skärholmen, vars resultat försämrats något. 49 Även inkomstnivåerna förändras olika beroende på vilket stadsdelsområde som granskas. På Östermalm ökade medelinkomsten per år mellan 2007 och 2009 med sammanlagt kronor. I Skärholmen ökade under samma tid inkomsterna med i genomsnitt kronor. 50 Det är viktigt att påpeka att omfattande renoveringar av hyresrätter kan få samma effekt som ombildning till bostadsrätt; segregerade områden. I till exempel Järva aviserades först kraftiga hyreshöjningar efter renovering, något som sedan nedförhandlades. Ändå kvarstod mycket kraftiga hyreshöjningar. 51 När staden dras isär minskas möjligheterna för det stora flertalet, även de som har det bättre relativt sett förlorar på en segregerad stad. 52 Att verka för en integrerad stad, med små klyftor, skulle vara positivt för Stockholms alla invånare men det kan konstateras att utvecklingen går i rakt motsatt riktning. Om de privata byggbolagen inte vill bygga billiga hyresrätter är det upp till staden själv att göra det. Att bilda ett kommunalt byggbolag kan vara en möjlighet att aktivt kunna motverka segregationen, pressa samt styra byggkostnaderna. 48 I Socialdemokraternas rapport Dåliga affärer (2010) räknar man med att allmännyttan kommer att vara borta redan år Det går ej att granska Årsta eftersom resultaten inte redovisas på stadsdelsnivå. Rädda Barnen (2010) Barnfattigdomen i Sverige Siffrorna avser förvärvsinkomst för invånare över 16 år. 51 För basupprustning, som är den obligatoriska nivån, landade hyreshöjningen på 17,5 procent. För upprustning till nybyggnadsnivå skulle en 57-procentig hyreshöjning följa. Ursprungligen aviserades en hyreshöjning på upp till 75 procent, något som sedan nedförhandlades. sverigesradio. se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel= Se till exempel Wilkinson & Pickett (2009) Jämlikhetsanden

19

20 Vänsterpartiet Stadshuset Stadshuset Ragnar Östbergs Plan Stockholm E-post: Grafisk form: Petter Evertsén/Informera Sverige

Har du råd att bo kvar?

Har du råd att bo kvar? www.stockholmsvanstern.se Efter pensionen: Har du råd att bo kvar? En rapport om inkomster och boende bland äldre i Stockholms stad. Beställd av Stockholmsvänstern, utförd av Edvin S. Frid oktober 2012.

Läs mer

När vinstintresset tar över...

När vinstintresset tar över... När vinstintresset tar över... - En rapport om högerns planer på att sälja ut 3000 hem i Södertälje. 2(8) Inledning Sedan ska man betala för allt, som när en liten plastdetalj på torkskåpet går sönder,

Läs mer

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Stockholms

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

nya bostäder under nästa mandatperiod

nya bostäder under nästa mandatperiod Socialdemokraterna i Stockholm Stockholm 2010-08-10 50 000 nya bostäder under nästa mandatperiod En bostadspolitisk rapport från Socialdemokraterna i Stockholmsregionen 2 (8) Innehållsförteckning Stockholmsregionen

Läs mer

www.stockholmsvanstern.se Lagerrensning sista chansen

www.stockholmsvanstern.se Lagerrensning sista chansen www.stockholmsvanstern.se Lagerrensning sista chansen En bostadspolitisk rapport av Edvin S. Frid, beställd av Stockholmsvänstern, september 212 Innehållsförteckning Ingen valfrihet utan tjock plånbok...

Läs mer

En god bostad till en rimlig kostnad

En god bostad till en rimlig kostnad Val 2018 En god bostad till en rimlig kostnad Bostadspolitiskt program för Hyresgästföreningarna i Göteborg Vill du veta mer om Hyresgästföreningen? Ring 0771 443 443 eller besök www.hyresgastforeningen.se

Läs mer

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden.

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. Det går bra för Stockholmregionen, men vi står också inför stora utmaningar.

Läs mer

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010 BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken Den borgerliga bostadspolitiken Det har skett stora förändringar av bostadspolitiken sedan maktskiftet år 2006. Den borgerliga

Läs mer

Minskad valfrihet för bostadssökande i Stockholm

Minskad valfrihet för bostadssökande i Stockholm Minskad valfrihet för bostadssökande i Stockholm Minskad valfrihet för bostadssökande i Stockholm I den senaste tidens bostadspolitiska debatt om ombildningen av hyresrätter till bostads rätter har ett

Läs mer

Bygg för unga och studenter

Bygg för unga och studenter Bygg för unga och studenter Sida 1 (7) Bygg för unga och studenter Det socialdemokratiska löftet till Stockholms unga och studenter är att vi ska bygga 12 000 hyresrätter anpassade för unga och studenter

Läs mer

Har du råd att bo i Stockholm?

Har du råd att bo i Stockholm? www.stockholmsvanstern.se Har du råd att bo i Stockholm? En bostadspolitisk rapport av Georgios Tsiroyannis och Katja Olofsson (statistiska beräkningar) beställd av Stockholmsvänstern, juni 2014. Innehåll

Läs mer

Kraftiga prisuppgångar på marknaden förefaller drivas av fundamenta

Kraftiga prisuppgångar på marknaden förefaller drivas av fundamenta Bakgrund Det pågår en intensiv debatt om huruvida det föreligger en boprisbubbla som kan få allvarliga konsekvenser för samhällsekonomin Debatten rör främst Stockholmsregionen, även om också andra delar

Läs mer

https://bostad.stockholm.se/statistik/bostadsformedlingen-statistik-bostadskon-2014/, 4

https://bostad.stockholm.se/statistik/bostadsformedlingen-statistik-bostadskon-2014/, 4 Bostadsutskottet: Motion gällande: Hur kan vi lösa bostadsbristen bland ungdomar i Stockholm? Inledning: Boverket varnar för förvärrad bostadsbrist 1. Att ha en egen bostad är en självklarhet för många,

Läs mer

En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande

En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande Hyresgästernas Boendetrygghet på Bostadsvrålet 17 maj 2014 Ragnar von Malmborg 17 maj 2014 Hyresgästernas Boendetrygghet

Läs mer

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Innehåll Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter 2 Bostadsbristen i siffror 2 Läget i dag 2 Läget för studenter 3 Vad har byggts? 4 Varför just nu?

Läs mer

September 2010 Bokslut Rinkeby - så har fyra år med en borgerlig politik slagit mot Stockholms fattigaste

September 2010 Bokslut Rinkeby - så har fyra år med en borgerlig politik slagit mot Stockholms fattigaste Stockholms stadshus September 2010 Bokslut Rinkeby - så har fyra år med en borgerlig politik slagit mot Stockholms fattigaste Den borgerliga politiken slår hårt mot Rinkeby - sammanfattning Rinkeby är

Läs mer

www.stockholmsvanstern.se

www.stockholmsvanstern.se www.stockholmsvanstern.se Det går att bygga ett Stockholm för alla. Ett Stockholm där det inte är tjockleken på plånboken som bestämmer vilken del av staden du kan bo i. Där innerstaden inte domineras

Läs mer

Hur tätt bor man i Stockholm? Boendetäthet i hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt

Hur tätt bor man i Stockholm? Boendetäthet i hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt Hur bor man i Stockholm? En boendeundersökning baserad på SCB:s lägenhetsregister Delrapport 1 Hur tätt bor man i Stockholm? Boendetäthet i hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt Bo-Analys och vostra konsulter

Läs mer

Rapport 6 2008. Miljardrean. - En granskning av den borgerliga bostadspolitiken

Rapport 6 2008. Miljardrean. - En granskning av den borgerliga bostadspolitiken Rapport 6 2008 Miljardrean - En granskning av den borgerliga bostadspolitiken Innehållsförteckning sida Förord... 3 1. Inledning... 4 2. Metod... 5 3. Resultat... 7 4. Sammanfattning och slutsats... 11

Läs mer

Ny bostadspolitik för Sverige

Ny bostadspolitik för Sverige Ny bostadspolitik för Sverige Nätverket för Hyresgästernas Boendetrygghet maj 2015 2(8) Ny bostadspolitik för Sverige 3(8) Bostadssituationen i Sverige är inte som den ska vara I stora delar av Sverige

Läs mer

PLANER OCH BOSTADSBRIST ANTAGNA DETALJPLANER I BOSTADSBRISTENS SVERIGE

PLANER OCH BOSTADSBRIST ANTAGNA DETALJPLANER I BOSTADSBRISTENS SVERIGE PLANER OCH BOSTADSBRIST ANTAGNA DETALJPLANER I BOSTADSBRISTENS SVERIGE INLEDNING OCH SAMMANFATTNING Sverige har enligt alla bedömare bostadsbrist idag. Det innebär en stor ekonomisk och social kostnad

Läs mer

Alla har rätt till en bra bostad!

Alla har rätt till en bra bostad! Alla har rätt till en bra bostad Bostadspolitiskt program Hyresgästföreningen Södertälje/Nykvarn Bostadsbrist Idag råder det bostadsbrist i Södertäljes och Nykvarns kommuner och framför allt saknas det

Läs mer

Skanskas bostadsrapport 2015

Skanskas bostadsrapport 2015 Skanskas bostadsrapport 2015 Metodik Så genomfördes rapporten Skanskas bostadsrapport 2015 bygger på en omfattande analys av en rad olika faktaunderlag. Statistik från Hittabrf.se och Mäklarstatistik har

Läs mer

RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET

RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET Ung Vänster Juli 2014 För kontakt: 08-654 31 00 info@ungvanster.se Under lång tid har ungas situation i Sverige försvårats. I takt med att samhällsutvecklingen

Läs mer

Producerad av Alm & Wennermark AB för Hyresgästföreningen Region Södra Skåne och Hyresgästföreningen Region Norra Skåne. Text: Karin Wennermark.

Producerad av Alm & Wennermark AB för Hyresgästföreningen Region Södra Skåne och Hyresgästföreningen Region Norra Skåne. Text: Karin Wennermark. Producerad av Alm & Wennermark AB för Hyresgästföreningen Region Södra Skåne och Hyresgästföreningen Region Norra Skåne. Text: Karin Wennermark. Omslagsbild: Typografitti Tryck: DanagårdLitho, november

Läs mer

HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM. Bostadspolitiskt program

HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM. Bostadspolitiskt program HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM Bostadspolitiskt program 22 STOCKHOLM EN REGION FÖR ALLA Det goda boendet är en förutsättning för att vi ska må bra och därmed vara ett väl fungerande samhälle. Hyresrätten

Läs mer

Hur bor man i Stockholm? En rapport om boendetäthet, utrymmesstandard, barnens boende och boendes inkomst och ålder

Hur bor man i Stockholm? En rapport om boendetäthet, utrymmesstandard, barnens boende och boendes inkomst och ålder Hur bor man i Stockholm? En rapport om boendetäthet, utrymmesstandard, barnens boende och boendes inkomst och ålder Bo-Analys och vostra konsulter 2015 2 Förord Det har länge funnits ett behov av mer detaljerade

Läs mer

Stockholm en stad för alla... utom för hörselskadade! En rapport om tillgängligheten för hörselskadade i Stockholms stad

Stockholm en stad för alla... utom för hörselskadade! En rapport om tillgängligheten för hörselskadade i Stockholms stad Stockholm en stad för alla... utom för hörselskadade! En rapport om tillgängligheten för hörselskadade i Stockholms stad Del II, en uppföljning 2010 Stockholm en stad för alla utom för hörselskadade! Del

Läs mer

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Bostadsbeståndet i Stockholmsregionen förändring med nuvarande tendenser 140 120 100 80 60 Äganderätt Bostadsrätt Dyr

Läs mer

Om undersökningen. Digital enkät utskickad till respondenter via Cints webbpaneler

Om undersökningen. Digital enkät utskickad till respondenter via Cints webbpaneler INCLUSIVE CITY 1 Om undersökningen Digital enkät utskickad till respondenter via Cints webbpaneler Deltagare i huvudstadsregionerna i Sverige, Norge, Danmark och Finland, i åldern 18-80 med representativa

Läs mer

Skattefria underhållsfonder. Rotavdrag för hyresrätter. Miljöpremie för ombyggnad/upprustning av hyresrätter. Stärkt boendeinflytande vid ombyggnad

Skattefria underhållsfonder. Rotavdrag för hyresrätter. Miljöpremie för ombyggnad/upprustning av hyresrätter. Stärkt boendeinflytande vid ombyggnad Minst 15 000 nybyggda varje år fram till 2016 den gemensamma boendemiljön Slopad fastighetsskatt för Rotavdrag för Minst 15 000 nybyggda varje år fram till 2016 den gemensamma boendemiljön Slopad fastighetsskatt

Läs mer

"STRUKTURELLA REFORMER KOMMER ALLTID ATT VARA VIKTIGARE ÄN TILLFÄLLIGA TILLSKOTT AV SKATTEMEDEL"

STRUKTURELLA REFORMER KOMMER ALLTID ATT VARA VIKTIGARE ÄN TILLFÄLLIGA TILLSKOTT AV SKATTEMEDEL EN BOSTADSMARKNAD I FÖRÄNDRING HYRESRÄTTENS ANDEL AV BESTÅNDET 1990-2014 "STRUKTURELLA REFORMER KOMMER ALLTID ATT VARA VIKTIGARE ÄN TILLFÄLLIGA TILLSKOTT AV SKATTEMEDEL" Syftet med denna rapport är att

Läs mer

State Aid Reform synpunkter från SABO (Sveriges allmännyttiga bostadsföretag) på samrådsdokumentet rörande Handlingsplan för statligt stöd

State Aid Reform synpunkter från SABO (Sveriges allmännyttiga bostadsföretag) på samrådsdokumentet rörande Handlingsplan för statligt stöd Till Europeiska kommissionen State Aid Reform synpunkter från SABO (Sveriges allmännyttiga bostadsföretag) på samrådsdokumentet rörande Handlingsplan för statligt stöd Kommissionen välkomnar synpunkter

Läs mer

Hyresgästföreningen - en stark folkrörelse

Hyresgästföreningen - en stark folkrörelse BOSTADSPOLITISKT PROGRAM UMEÅ 2017 Hyresgästföreningen - en stark folkrörelse Hyresgästföreningen är en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Hyresgästföreningen

Läs mer

Elevunderlag för Martinskolan och befolkningsutveckling i söderort

Elevunderlag för Martinskolan och befolkningsutveckling i söderort Elevunderlag för Martinskolan och befolkningsutveckling i söderort Maria Pleiborn 2013-11-01 Martinskolan i Hökarängen Martinskolan är en waldorfskola som ligger i Hökarängen söder om Söder i Stockholm.

Läs mer

Påverkar bostadsbristen arbetsgivares rekryteringsmöjligheter? 1 (9)

Påverkar bostadsbristen arbetsgivares rekryteringsmöjligheter? 1 (9) Påverkar bostadsbristen arbetsgivares rekryteringsmöjligheter? 1 (9) 2 (9) Sammanfattning Undersökningsföretaget SKOP har på uppdrag av Hyresgästföreningen frågat ansvariga på 50 av de 100 största arbetsplatserna

Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN STOCKHOLMSREGIONEN. Framtidsinvesteringar i jobben går före

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN STOCKHOLMSREGIONEN. Framtidsinvesteringar i jobben går före SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN BOSTADSPLAN FÖR JÄRFÄLLA FÖR STOCKHOLMSREGIONEN Framtidsinvesteringar i jobben går före Små hyresrätter nya skattesänkningar för unga och studenter Vår bostadsplan för

Läs mer

Bostadspolitik. för tillväxt och rättvisa. Tillväxt kräver rättvisa! Bostadspolitiskt program för Socialdemokraterna i Sundsvall 2012-2016

Bostadspolitik. för tillväxt och rättvisa. Tillväxt kräver rättvisa! Bostadspolitiskt program för Socialdemokraterna i Sundsvall 2012-2016 Bostadspolitik för tillväxt och rättvisa Tillväxt kräver rättvisa! Utvecklingen i en kommun är beroende av en aktiv bostadspolitik så även i Sundsvall Fem förslag för utveckling och rättvisa! 1 2 3 4 5

Läs mer

Det handlar om Linköpings framtid.

Det handlar om Linköpings framtid. Det handlar om Linköpings framtid. Tre förslag från Socialdemokraterna för att få igång bostadsbyggandet i Linköping. Det byggs för lite i Linköping. Under flera år har antalet färdigställda bostäder underskjutit

Läs mer

Trångboddhet skillnaderna kvarstår 1

Trångboddhet skillnaderna kvarstår 1 Trångboddhet skillnaderna kvarstår 1 Sammanfattning Generellt sett är trångboddheten låg i Sverige idag. År 2002 var cirka 15 procent av hushållen trångbodda enligt norm 3, vilken innebär att det ska finnas

Läs mer

Överenskommelse om bostadspolitiken mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet

Överenskommelse om bostadspolitiken mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet Överenskommelse om bostadspolitiken mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet En rödgrön bostadspolitik är en social bostadspolitik. För oss är bostaden en social rättighet. Alla människor,

Läs mer

En skattereform för hyresrätten

En skattereform för hyresrätten 1 (6) En skattereform för hyresrätten Sammanfattning Hyresgästföreningen utvecklar i denna promemoria förslag på en skattereform för hyresrätten. Med denna reform skulle de ekonomiska villkoren för hyresrätten

Läs mer

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport april 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport april 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport april 214 The Capital of Scandinavia stockholm.se FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Strategy AB på uppdrag av Stadsledningskontoret.

Läs mer

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Statistik om Stockholm Arbetsmarknad Arbetssökande i stadsdelsområden Juni 213 FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Eurofutures AB på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en statistisk sammanställning

Läs mer

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Statistik om Stockholm Arbetsmarknad Arbetssökande i stadsdelsområden September 213 FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Eurofutures AB på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en statistisk sammanställning

Läs mer

STHLM STATISTIK OM. Hyror 2007 och 2008 BOSTÄDER: S 2009: Marianne Jacobsson

STHLM STATISTIK OM. Hyror 2007 och 2008 BOSTÄDER: S 2009: Marianne Jacobsson STATISTIK OM STHLM BOSTÄDER: Hyror 2007 och 2008 S 2009:10 2008-12-17 Marianne Jacobsson 08-508 35 064 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport redovisar hyror i Stockholm

Läs mer

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport januari 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport januari 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport januari 214 The Capital of Scandinavia stockholm.se FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Strategy AB på uppdrag av Stadsledningskontoret.

Läs mer

SvD Näringsliv granskar: Ombildningarna del 1

SvD Näringsliv granskar: Ombildningarna del 1 SvD NÄRINGSLIV Publicerad Onsdag 27 maj http://www.svd.se/ett-paradigmskifte-pa-stockholms-bostadsmarknad#xtor=ad-500-[svd]-[tf_huvudspalt_1505]-[integration]-[aftonbladet]-[ettan]-[29] SvD Näringsliv

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

Statistik. om Stockholm Bostadsbyggandet Årsrapport 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Bostadsbyggandet Årsrapport 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Bostadsbyggandet Årsrapport 2014 The Capital of Scandinavia stockholm.se Förord Denna rapport tillhör serien Statistik om Stockholm och redovisar samlad statistik över nyproduktion,

Läs mer

Statistik. om Stockholm. Bostäder Bostadsbyggandet 2012

Statistik. om Stockholm. Bostäder Bostadsbyggandet 2012 Statistik om Stockholm Bostäder Bostadsbyggandet 2012 Förord Denna rapport tillhör serien Statistik om Stockholm och redovisar samlad statistik över nyproduktion, ombyggnad, rivningar samt nettotillskott

Läs mer

Kommittédirektiv. En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion. Dir. 2016:100. Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016

Kommittédirektiv. En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion. Dir. 2016:100. Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016 Kommittédirektiv En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion Dir. 2016:100 Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016 Sammanfattning En särskild utredare ska se över modellen för hyressättning

Läs mer

Ge ungdomar möjlighet till egen lägenhet i (S)tockhol(m)

Ge ungdomar möjlighet till egen lägenhet i (S)tockhol(m) inte bo hos kompisar och hos mina syskon under hela mitt liv, det har jag ju gjort sedan januari 2005 och det gör ja ande. För att jag inte vet hur länge jag får bo kvar, och var jag ska bo sen. Jag ser

Läs mer

Arbetssökande i stadsdelsområden Maj 2011. SA 2011:05 2011-06-17 Patrik Waaranperä 08-508 35 027

Arbetssökande i stadsdelsområden Maj 2011. SA 2011:05 2011-06-17 Patrik Waaranperä 08-508 35 027 STATISTIK OM STHLM Arbetsmarknad: Arbetssökande i stadsdelsområden Maj 211 SA 211:5 211-6-17 Patrik Waaranperä 8-58 35 27 FÖRORD Denna rapport görs på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE Sammanfattning Landets fastighetsägare delar ekonomkårens förväntan om att den svenska ekonomin är inne i en återhämtningsfas. Förutsättningarna

Läs mer

Hur står det till på den svenska bostadsmarknaden egentligen? Maria Pleiborn,

Hur står det till på den svenska bostadsmarknaden egentligen? Maria Pleiborn, Hur står det till på den svenska bostadsmarknaden egentligen? Maria Pleiborn, 2017-01-26 Inledning Det skrivs mycket just nu om det goda läget på fastighetsmarknaden i och med en kraftigt ökande befolkning

Läs mer

Läge för lägenheter. www.lageforlagenheter.se

Läge för lägenheter. www.lageforlagenheter.se Läge för lägenheter www.lageforlagenheter.se Läge för lägenheter Den omfattande bristen på små hyresrätter och studentbostäder i landets storstadsregioner blir allt mer akut. I dag saknar 216 000 unga

Läs mer

Vad kan privata byggherrar bidra med i nyproduktion? Botrygg

Vad kan privata byggherrar bidra med i nyproduktion? Botrygg Vad kan privata byggherrar bidra med i nyproduktion? Botrygg Affordable housing Bostadsbidragen stått stilla sedan 1990-talet Större klyftor Vi vill erbjuda de ekonomiskt svaga samma chans Sänker byggkostnaderna

Läs mer

En kommentar till Finanspolitiska rådets rapport om marknadshyror. Pär Svanberg

En kommentar till Finanspolitiska rådets rapport om marknadshyror. Pär Svanberg En kommentar till Finanspolitiska rådets rapport om marknadshyror Pär Svanberg par.svanberg@hyresgastforeningen.se Vad är det för marknad? Rätten till bostad är inskriven i 2 av regeringsformen av en anledning:

Läs mer

20 000 färre byggjobb med de rödgröna i Stockholm. Så påverkar rödgrön bostadspolitik i Stockholm byggjobben enligt underlag från SCB och Bygganalys

20 000 färre byggjobb med de rödgröna i Stockholm. Så påverkar rödgrön bostadspolitik i Stockholm byggjobben enligt underlag från SCB och Bygganalys 20 000 färre byggjobb med de rödgröna i Stockholm Så påverkar rödgrön bostadspolitik i Stockholm byggjobben enligt underlag från SCB och Bygganalys Innehåll Sammanfattning 3 Inledning 3 Färre bostäder

Läs mer

Segregation en fråga för hela staden

Segregation en fråga för hela staden Segregation en fråga för hela staden Segregationen finns inte bara i områden som brukar kallas utsatta. Hela Göteborg är segregerat, och frågan är en angelägenhet för hela staden. Det var ett av budskapen

Läs mer

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Statistik om Stockholm Arbetsmarknad Arbetssökande i stadsdelsområden Januari 213 FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Eurofutures AB på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en statistisk sammanställning

Läs mer

Bostadspolitiska alternativ

Bostadspolitiska alternativ Bostadspolitiska alternativ Skånskt Bostadsforum Maria Pleiborn, 2016-12-05 Inledning Har vi en bostadsbrist eller en bostadskris? Vilka problem finns på svensk bostadsmarknad? 2 Lång tid av lågt bostadsbyggande

Läs mer

STATISTIK OM STHLM. BOSTÄDER: Hyror 2009. S 2010:14 2010-12-23 Marianne Jacobsson 08-508 35 064 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB

STATISTIK OM STHLM. BOSTÄDER: Hyror 2009. S 2010:14 2010-12-23 Marianne Jacobsson 08-508 35 064 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB STATISTIK OM STHLM BOSTÄDER: Hyror 2009 S 2010:14 2010-12-23 Marianne Jacobsson 08-508 35 064 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport redovisar hyror i Stockholm år 2009.

Läs mer

Insatser för att öka valdeltagandet i Stockholm Skrivelse från Stefan Nilsson m.fl. (MP)

Insatser för att öka valdeltagandet i Stockholm Skrivelse från Stefan Nilsson m.fl. (MP) PM 2011:55 RI (Dnr 335-1498/2010) Insatser för att öka valdeltagandet i Stockholm Skrivelse från Stefan Nilsson m.fl. (MP) Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. Skrivelse

Läs mer

BOSTÄDER TILL 2020

BOSTÄDER TILL 2020 250 000 BOSTÄDER TILL 2020 MAGDALENA ANDERSSON 27 AUGUSTI 2014 Sverige ska öka antalet personer som arbetar och antalet arbetade timmar i ekonomin så mycket att vi når lägst arbetslöshet i EU till 2020

Läs mer

Statistik. om Stockholm Bostadsbyggandet Årsrapport 2013. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Bostadsbyggandet Årsrapport 2013. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Bostadsbyggandet Årsrapport 2013 The Capital of Scandinavia stockholm.se Förord Denna rapport tillhör serien Statistik om Stockholm och redovisar samlad statistik över nyproduktion,

Läs mer

Läget i Länet på bostadsmarknaden 2010

Läget i Länet på bostadsmarknaden 2010 Läget i Länet på bostadsmarknaden 2010 Fortsatt rekordhög befolkningsökning men bostadsbyggandet hänger inte med. Bostadsbristen förvärras 2006 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986

Läs mer

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport december 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport december 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport december 214 The Capital of Scandinavia stockholm.se FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Strategy AB på uppdrag av Stadsledningskontoret.

Läs mer

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad 2011 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad Sammanfattning Det saknas 85 000 bostäder i Stockholms län, enligt preliminära siffror.

Läs mer

Bostadsmarknaden: tydliga skillnader mellan andrahand- och köpmarknaden

Bostadsmarknaden: tydliga skillnader mellan andrahand- och köpmarknaden 6 januari 07 Bostadsmarknaden: tydliga skillnader mellan andrahand och köpmarknaden Hyresstatistik framtagen av bostadssajten, tillsammans med data från Svensk Mäklarstatistik, visar var det är som mest

Läs mer

Grön BoStad Stockholm

Grön BoStad Stockholm Grön BoStad Stockholm samverkan för hållbar stadsutveckling 1 17/05/2017 Grön BoStad Stockholm Flerbostadshus till fast pris! Ett färdigt alternativ för kompletteringsbebyggelse i 2 4 våningar SABOs Kombohus

Läs mer

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Statistik om Stockholm Arbetsmarknad Arbetssökande i stadsdelsområden November 212 FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Eurofutures AB på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en statistisk sammanställning

Läs mer

Vi satsar på ett hållbart transportsystem och en modern infrastruktur runt Mälaren

Vi satsar på ett hållbart transportsystem och en modern infrastruktur runt Mälaren Handlingsplan Boende 1. Inledning 4 Mälarstäder (Västerås, Eskilstuna, Strängnäs och Enköping) har undertecknat en avsiktsförklaring som identifierar åtta gemensamma, strategiskt viktiga och långsiktiga

Läs mer

Fungerande regler för andrahandsuthyrningen

Fungerande regler för andrahandsuthyrningen 2007 : 8 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Fungerande regler för andrahandsuthyrningen Sammanfattning Stockholms bostadsmarknad fungerar inte. Skatteregler och hyresreglering leder inte

Läs mer

STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: STADSDELSOMRåDEN Oktober 2011. SA 2011: 2011-1 - Patrik Waaranperä 08-613 08 81

STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: STADSDELSOMRåDEN Oktober 2011. SA 2011: 2011-1 - Patrik Waaranperä 08-613 08 81 STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: ArbetssöKANDE i STADSDELSOMRåDEN Oktober 211 SA 211: 211-1 - Patrik Waaranperä 8-613 8 81 FÖRORD Denna rapport görs på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är

Läs mer

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Statistik om Stockholm Arbetsmarknad Arbetssökande i stadsdelsområden Oktober 212 FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Eurofutures AB på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en statistisk sammanställning

Läs mer

Integrationsutskottet

Integrationsutskottet Integrationsutskottet Motion gällande: Hur kan Stockholms stad öka integrationen mellan olika stadsdelar och därmed minska känslan av utanförskap? Problemformulering Det finns extrema skillnader mellan

Läs mer

Lund i siffror. Sammanfattning. juni 2011 1 (8)

Lund i siffror. Sammanfattning. juni 2011 1 (8) juni 211 Kontakt: Daniel.svard@lund.se, 46-35546 1 (8) Sammanfattning Den konjunkturförändring som kunde skönjas under slutet av 21 kan sägas ha fortsätt under 211. Arbetslösheten fortsätter och sjunka

Läs mer

STHLM STATISTIK OM. Arbetssökande i stadsdelsområden Mars 2011 ARBETSMARKNAD: SA 2011: Patrik Waaranperä

STHLM STATISTIK OM. Arbetssökande i stadsdelsområden Mars 2011 ARBETSMARKNAD: SA 2011: Patrik Waaranperä STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: Arbetssökande i stadsdelsområden Mars 211 SA 211:3 211-4-13 Patrik Waaranperä 8-58 35 27 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport görs

Läs mer

Gävleborg. snabba. om bostadsmarknaden

Gävleborg. snabba. om bostadsmarknaden 3i Gävleborg snabba 2016 om bostadsmarknaden Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att årligen analysera och göra en bedömning av läget på bostadsmarknaden i länet. Denna skrift är ett kort sammandrag

Läs mer

Arbetssökande i stadsdelsområden Augusti SA 2011: Patrik Waaranperä

Arbetssökande i stadsdelsområden Augusti SA 2011: Patrik Waaranperä STATISTIK OM STHLM Arbetsmarknad: Arbetssökande i stadsdelsområden Augusti 211 SA 211:8 211-9-15 Patrik Waaranperä 8-58 35 27 FÖRORD Denna rapport görs på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är

Läs mer

STHLM STATISTIK OM. Arbetssökande i stadsdelsområden Mars 2010 ARBETSMARKNAD: SA 2010: Patrik Waaranperä

STHLM STATISTIK OM. Arbetssökande i stadsdelsområden Mars 2010 ARBETSMARKNAD: SA 2010: Patrik Waaranperä STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: Arbetssökande i stadsdelsområden Mars 21 SA 21:3 21-4-19 Patrik Waaranperä 8-58 35 27 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport görs på

Läs mer

Vad händer på Stockholms bostadsmarknad?

Vad händer på Stockholms bostadsmarknad? Rapport 9 2008 Vad händer på Stockholms bostadsmarknad? - En analys av den borgerliga bostadspolitiken 1. Inledning... 3 2. Ombildningar och ägarbyten... 4 2.1 Omfattning av ombildningar i den kommunala

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram

Bostadsförsörjningsprogram Dnr KS14.339 Bostadsförsörjningsprogram 2016-2025 Förslag 2016-07-08 Sektor samhällsbyggnad Innehåll 1 Bostadsförsörjningsprogrammets syfte och roll 3 2 Mål och inriktningar för bostadsbyggandet 4 3 Dagens

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:1986 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) Bostadspolitik

Motion till riksdagen 2015/16:1986 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) Bostadspolitik Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:1986 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) Bostadspolitik Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att senast

Läs mer

VAD ÄR RÄTT HYRA I STOCK- HOLM? En rapport från Hyresgästföreningen region Stockholm

VAD ÄR RÄTT HYRA I STOCK- HOLM? En rapport från Hyresgästföreningen region Stockholm VAD ÄR RÄTT HYRA I STOCK- HOLM? En rapport från Hyresgästföreningen region Stockholm Hyressättningen i Stockholms stad är och har varit föremål för debatt under en lång tid. Till grund för hyrorna ligger

Läs mer

BostadStorstad Q3 2015

BostadStorstad Q3 2015 Oktober 2015 Per Tryding BostadStorstad Q3 2015 - Lägenhetsboom i Skåne, stabilt i Stockholm BostadStorstad är Handelskammarens nya index över utvecklingen på bostadsmarknaden i Sveriges tre storstadsområden.

Läs mer

Val av bindningstid. Specialstudie 14 januari Kort bindningstid är populärast både för låntagare i småhus och bostadsrätt

Val av bindningstid. Specialstudie 14 januari Kort bindningstid är populärast både för låntagare i småhus och bostadsrätt Val av bindningstid Specialstudie 14 januari 21 Rekordhög efterfrågan på den kortaste bindningstiden 29 Kort bindningstid på bolån är inget storstadsfenomen Låntagare i åldrarna 3- år har den kortaste

Läs mer

Lund i siffror. Figur 1 Folkmängden i Lunds kommun. Veckovis 2009 samt prognos för befolkningen 2009. Folkmängden i Lunds kommun veckovis 2009

Lund i siffror. Figur 1 Folkmängden i Lunds kommun. Veckovis 2009 samt prognos för befolkningen 2009. Folkmängden i Lunds kommun veckovis 2009 2009:02 Kontakt: Daniel.svard@lund.se, 046-355046 Jens.nilson@lund.se, 046-358269 1 (11) Befolkningsutveckling Enligt de preliminära befolkningsuppgifterna har Lunds befolkning ökat med 393 personer sedan

Läs mer

STHLM STATISTIK OM. Arbetssökande i stadsdelsområden Juni 2010 ARBETSMARKNAD: SA 2010: Patrik Waaranperä

STHLM STATISTIK OM. Arbetssökande i stadsdelsområden Juni 2010 ARBETSMARKNAD: SA 2010: Patrik Waaranperä STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: Arbetssökande i stadsdelsområden Juni 21 SA 21:6 21-7-26 Patrik Waaranperä 8-58 35 27 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport görs på

Läs mer

Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020

Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020 2010-03-02 Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020 Kommunledningskontoret Planeringsavdelningen Jens Tjernström Boendeplan för Skellefteå kommun 1 Sammanfattning Skellefteå kommun har en vision som

Läs mer

Ekonomiskt program för hyresrätten

Ekonomiskt program för hyresrätten 1 (6) Handläggare Datum PS 2011-09-26 Ekonomiskt program för hyresrätten Sammanfattning Hyresgästföreningen utvecklar i denna promemoria förslag på ett ekonomiskt program för hyresrätten. Med detta program

Läs mer

Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna

Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna Sammanfattning Gemensam Välfärd Stockholm avfärdar utredningens bägge förslag, vilka i praktiken innebär att

Läs mer

Moderaterna bygger för det växande Stockholm. Under nästa mandatperiod bygger vi närmare 57 000 nya bostäder i Stockholms stad och län

Moderaterna bygger för det växande Stockholm. Under nästa mandatperiod bygger vi närmare 57 000 nya bostäder i Stockholms stad och län Moderaterna bygger för det växande Stockholm Under nästa mandatperiod bygger vi närmare 57 000 nya bostäder i Stockholms stad och län Vi välkomnar att Stockholmsregionen växer 2010-08-26 Stockholmsregionen

Läs mer

Åtgärder för en enklare byggprocess

Åtgärder för en enklare byggprocess Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:2413 av Markus Wiechel (SD) Åtgärder för en enklare byggprocess Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att

Läs mer

Socialdemokraterna i Stockholms stadshus. Handlingsplan mot barnfattigdom

Socialdemokraterna i Stockholms stadshus. Handlingsplan mot barnfattigdom Socialdemokraterna i Stockholms stadshus Handlingsplan mot barnfattigdom Handlingsplan mot barnfattigdom Rädda Barnens rapport talar sitt tydliga språk Stockholm är en av de mest segregerade kommunerna

Läs mer

BOSTADSFÖRMEDLINGEN HJÄLPER DIG ATT HITTA NYTT HEM

BOSTADSFÖRMEDLINGEN HJÄLPER DIG ATT HITTA NYTT HEM BOSTADSFÖRMEDLINGEN HJÄLPER DIG ATT HITTA NYTT HEM OM BOSTADSFÖRMEDLINGEN Vi är ett kommunalt bolag som ägs av Stockholms stad Vi varken äger eller bygger några bostäder själva. Vår uppgift är att förmedla

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer