Verksamhetsrapport Tertial Servicesektorn

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsrapport Tertial 2 2012 Servicesektorn"

Transkript

1 Verksamhetsrapport Tertial Servicesektorn

2 2(13) Innehållsförteckning 1 Verksamhetsöversikt Sammanfattning Volymer Måltidsservice Måluppföljning Strategiska förutsättningar Hållbar utveckling Valfrihet Ekonomi Utfall för hela sektorn Nettokostnad per verksamhet Kommentarer till utfall och prognos Personal Anställda Antal arbetade timmar Sjukfrånvaro... 12

3 3(13) 1 Verksamhetsöversikt Bakgrund FM service bildades våren 2008 för att kommunen skulle kunna ebjuda maximal service till medborgarna. Dåvarande kommunledning ansåg att en intern stödfunktion baserad på Facility Management konceptet skulle vara en framgångsfaktor. 21 Augusti 2012 bytte sektorn namn till Servicesektorn. Visionen för sektorn är: Sektorn levererar service på ett professionellt sätt. Kommunens kärnverksamhet upplever att de får den service de avtalat och kan koncentrera sig på sin verksamhet riktad mot medborgare. Många vill jobba inom service sektorn och kringkommuner vill gärna köpa service av oss. Sektorns uppdrag är att Leverera kostnadseffektiv service som ökar nyttan i kärnverksamheterna Ansvara för servicekatalogen Arbeta i stödprocesserna och med drift/produktion Sektorn är organiserad enligt nedan:

4 4(13) 2 Sammanfattning Sammanfattning av Servicesektorns resultat och måluppföljning för tertial 2, Måluppföljning Vad gäller måluppföljning, så kommer sektorn i princip nå alla de mål som satts upp för Noterbart är att målet kring "Underhåll på en trygg nivå" inte kommer att uppnås. Det beror på att tillräckliga medel inte har skjutits till för att kunna genomföra detta. Underhåll har ändå genomförts på ett kostnadseffektivt sätt med de medel som funnits till förfogande. Ekonomi Servicesektorn redovisar ett underskott på tkr för tertial 2. En av förklaringarna till detta beror på att några enheter inte har fått betalt för tjänster de utfört i kärnsektorerna. Det beror bl.a på att man inte har kunnat fakturera i den omfattning som den interna verksamheten har köpt service för. Detta kommer att vara åtgärdat innan året är slut. En annan orsak är uppsagda interna avtal, som medför minskade intäkter för sektorn medans man inte under innevarande år, fullt ut, kan justera den egna organisationens kostnader. Ett par enheter redovisar ett överskott för perioden - och i de fallen beror det oftast på en underbemanning av personal. Då bemanningen är på normalnivå igen, kommer de uppvisa en budget i balans. Sektorn som helhet förväntas ha en budget i balans vid årsskiftet och uppvisa ett 0-resultat. Personal Inom personalområdet kan man konstatera en ökning av antalet anställda, vilket främst beror på en omorganisation där "Lön & Personaladministration" flyttades från Kommunledningssektorn till Servicesektorn. Sjukfrånvaron har ökat något, och det är männen som står för den ökningen. Det som är positivt att konstatera är att sektorn har lyckats styra om arbetad tid, så att den i större utsträckning utförs av månadsanställd personal.

5 5(13) Kommunfullmäktiges (KF) Strategiska mål Sektormål Samma kostnadsnivå som 2011, vid samma volym Strategiska förutsättningar Säkra långsiktig personalförsörjning Underhåll på en trygg nivå God och trygg livsmiljö Hållbar utveckling Valfrihet Sänk egen energiförbrukning Främja positiv utveckling genom konkurrens

6 6(13) 3 Volymer Färgmarkeringen till volymtalen visar avvikelse mellan plan och prognostiserat utfall på helår. Volymtalet får grönt om avvikelsen är mindre än 2 procent, Gult om avvikelse är 2 till 5 procent. Rött vid mer än 5 procent avvikelse. Röd färg indikerar alltså endast avvikelsen från planen och inte nödvändigtvis att resultatet är dåligt. 3.1 Måltidsservice Volymtal Utfall T2 Plan T2 Prognos helår Plan helår Serverade måltider Måltidsservice har producerat och serverat något fler portioner utifrån våra egna beräkningar. När det gäller beställda portioner från skolan hämtar vi själva information från skolans inskrivna elever vilket inte är överensstämmande med möjligt ätande i skolan, framför allt i högstadiet och gymnasiet.

7 7(13) 4 Måluppföljning 4.1 Strategiska förutsättningar Samma kostnadsnivå som 2011, vid samma volym Målet kommer från: Kommunstyrelse Tolkning Vi skall klara planerade volymer med oförändrad kvalitet och ha en beredskap för att hantera avvikelser. Kommer att uppfyllas/är uppfyllt Bedömning I dagsläget ser det ut som sektorn klarar målet. Analys Osthyvelsprincipen, dvs ta bort och håll igen verkar kunna leda till att sektorn klarar detta mål. Långsiktigt så utarmas möjligheterna att vidareutveckla sektorn. Slutsats För att komma åt kostnadsbesparingar som härör från kommungemensamma processer behövs bl.a. verksamhetsutvecklingsresurser. Det finns behov av investering för att kunna sänka kostnadsnivåer genom att jobba "smartare." Indikator Utfall T2 Målvärde T2 Budgetuppföljning Aktivitet Vidareutveckla chefer och medarbetare, baserat på världsklass 2015 Inventera dagens kompetensnivå på medarbetare och göra utvecklingsplaner Serviceråd definierat för de olika serviceområdena Implementera systemstöd i löneprocesserna Utveckla arbetssätt för överlämning av projekt till fastighetsskötsel/lokalvård Säkerställa överlämning av nya/inhyrda fastigheter med avseende på FMS ansvar Förändringar vid matsedelsplanering och produktion Servicekatalog etablerad Beskrivning av projektmodell för FMS är definierad De 3 viktigaste processerna är definierade för IT Utse stödpersoner som möjliggör effektivare arbete för chefer och medarbetare Förbättrad kommunikation till medarbetare inom FMS Definiera uppföljningsbara volymer på beställningar och felanmälningar för varje FMS-enhet Skapa en tydlig organisation med tydligt uppdrag - och förväntan hos kunderna

8 4.1.2 Säkra långsiktig personalförsörjning Målet kommer från: Sektor Tolkning Kommunens arbete utgår från aktiviteter för att vara en attraktiv arbetsgivare. I detta ingår åtgärder för att attrahera nya medarbetare, behålla kompetens och avsluta anställningar på ett positivt sätt. Arbete pågår/målsättning håller En viktig del i Servicesektorns vision hänför sig till våra medarbetare, samt deras kompetens och servicetänk. Det är viktigt att vi arbetar med begreppet yrkesstolthet, så att våra medarbetare känner en glädje och stolthet kring sina uppdrag. Detta arbete pågår på olika sätt i sektorns enheter. Dessutom pågår ett övergripande långsiktigt arbete med att implementera sektorns vision. 8(13) Aktivitet Handlingsplaner för åtgärder klara för varje enhet Underhåll på en trygg nivå Målet kommer från: Kommunstyrelse Tolkning Det vi äger och brukar skall vi sköta och vidmakthålla. Förhindra kapitalförstöring. Kommer ej att uppfyllas/är ej uppfyllt Bedömning Planerade insatser har gjorts/kommer att göras under året. Analys De resurser som skulle behövas för att skapa underhåll på trygg nivå har inte kunnat rymmas inom befintlig budget, men utifrån given ram har kostnadseffektivt underhåll genomförts. Slutsats För att kunna säkerställa underhåll på en trygg nivå, på lång sikt, behöver ekonomiska medel motsvarande det planerade behovet skjutas till. Det görs enkelt genom att följa internhyresreglerna. Aktivitet Okulärbesiktning av alla kommunala byggnader Följa underhållsplanen enligt Summarum 4.2 Hållbar utveckling Sänk egen energiförbrukning Målet kommer från: Sektor Tolkning Effektivisera kommunens egen energianvändning inom områdena fastighet, anläggning,

9 transport, gatubelysning och VA. Kommer att uppfyllas/är uppfyllt Bedömning De aktiviteter som är kopplade till målet har slutförts, eller kommer slutföras enligt plan. Indikatorerna kommer följas upp på årsbasis. Slutsats Servicesektorn kommer att klara av sin del av målet kring att sänka egen energiförbrukning. 9(13) Indikator Utfall T2 Målvärde T2 Minimera pappersförbrukning via utskrifter och kopiering Bygga energisnålt enligt kommunens energikrav Aktivitet Utbyte av energikrävande fläktaggregat och belysningar Värmevagnar sätts på senare än idag 4.3 Valfrihet Främja positiv utveckling genom konkurrens Målet kommer från: Kommunstyrelse Tolkning Kommer att uppfyllas/är uppfyllt De aktiviteter som var planerade under året, har genomförts. Dessutom pågår en del diskussioner inom ledningen kring Soltak AB. En del av verksamheterna inom Servicesektorn har identifierats som tänkbara inom bolaget - och arbete har påbörjats förstudier för att få ett samlat beslutsunderlag. Aktivitet Ny upphandling inom lokarvård, för att optimera effektivitet "Benchmarka" våra kostnader inom projekt, bygg och anläggning mot konsultbranschen

10 10(13) 5 Ekonomi 5.1 Utfall för hela sektorn Tkr Utfall 31 augusti Budget 31 augusti Avvikelse 31 augusti Prognos helår Budget helår Avvikelse helår Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Nettokostnad Nettokostnad per verksamhet Tkr Utfall 31 augusti Budget 31 augusti Avvikelse 31 augusti Prognos helår Budget helår Avvikelse helår Sektor Lön- och PA Entreprenad IT Fastighet Lokalvård Bemanning Måltidsservice Hamnverksamheten Båtellet Nettokostnad Kommentarer till utfall och prognos IT-enheten IT-Enheten har lägre intäkter för perioden pga av att en del faktureringar inte har kunnat genomföras pga brister i system och kunddatabas. När den faktureringen är genomförd och tillräknat resten av året ger det tkr högre intäkter som hänger samman med fler klienter. Intäkten är 500 tkr lägre pga av det brutna avtalet med skolan. Personalkostnaderna är lägre pga av minskad personalstyrka som ersatts med konsultinsattser istället. Det ger även grund för en positiv prognosavvikelse om 900 tkr. Kostnaderna är högre för perioden och prognostiseras fortsätta så för mer konsulter och högre volymer i form av licenser och material. Det ger sammantaget en negativ avvikelse om tkr. Fastighet Fastighet redovisar ett negativt resultat i år pga av minskad budget för fastighetsskötsel avseende förra året med ca tkr, men man har kvar samma uppgifter och åtaganden som förr.

11 11(13) Entreprenad och Verksamhetsservice Resultatet för Entreprenad balanseras upp när reverserade fakturor samt pågående arbeten fakurerats, vilket ger en något högre omsättning jämfört med budget, positivt är också en lite lägre kostnadssida. Förråd ligger i stort sett i balans med hänsyn tagen till att en intäktsomföring hamnat på september månad. Transportcentralen har lägre intäkter och kostnader pga flytt av mat- och posttransporter till Verksamhetsservice samt att sommarmånaderna ger mindre uthyrning i bilpoolerna. Sammantaget uppskattas ett överskott om ca 500 tkr, i bokslutet för dessa ansvar. Verksamhetsservice båda ansvar har lägre intäkter och kostnader emot budget pga eftersläpande intäkter från avtal gällande förvaltningslokaler samt att intäkter krediterats på kostnadskonto. När detta åtgärdats för dessa båda ansvar uppskattas ett resultat i bokslutet omkring nollstrecket. Lokalvård Inom lokalvården har vi haft en volymökning och extra städ som uppgår till c:a 800 tkr. Vi har tagit över objekt och personal från Äldreomsorgen från aug-12 detta medför också ökade personalkostnader. Prognosen för helåret är tkr. Måltidsservice Måltidsservice prognos vid årets slut beräknas ligga enligt budget, +/- 0. Intäkterna kommer att ligga något över budgeterat eftersom vi har en ökad volym. På personalsidan har vi löst ut en person. Dessutom kommer den extra satsningen på chefer och köksbiträden att påverka personalkostnaderna. Livsmedelskostnaderna har ökat i takt med volymökningen. Bemanningsenheten Bemanningsenhetens beräknar ha ett överskott vid årets slut på ca 500 tkr. Detta pga icke tillsatta tjänster. Har avvaktat tillsättning av tv-tjänster i väntan på projektgruppen Utveckling av Bemanningsenhetens arbete. Lön & Personaladministration Enheten levererar ett överskott på 606 tkr tom T2. Detta beror till stor del på en underbemanning under året på 1-2 tjänster. Enheten är från 1/9 fullt bemannad igen, så beräknat överskott förväntas bli 600 tkr vid årets slut.

12 12(13) 6 Personal 6.1 Anställda 1/ / Förändring Antal anställda Antal årsarbetare Kommentar av utfall i tabell Sektorn har ökat antal anställda med 23 personer. En av de tydligaste förklaringarna till detta, är på grund av omorganisation av "Lön & Personaladministration" med 17 anställda, från Kommunledningssektorn till Servicesektorn. I övrigt rör det sig om enskilda anställningar som skiftar. 6.2 Antal arbetade timmar Per 31/ Per 31/ Förändring Månadsavlönade Timavlönade Mer/övertid Summa Kommentar av utfall i tabell Utöver ovan personalförändring är det positivt att konstatera att det har skett en omfördelning av antalet arbetade timmar inom sektorn. Mer tid har utförts av månadsanställd personal - och mindre tid har utförts av timavlönade samt mer/övertid. Detta är ett långsiktigt mål som kommunen har - och Servicesektorn har i detta bidragit på ett bra sätt. På totalen är det ingen större skillnad från föregående år - och det är inget som behöver kommenteras i utfallet. 6.3 Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro (%) av ordinarie arbetstid Per 31/ Per31/ Förändring 4,8 4,4 0,4 - Kvinnor 5,0 5,0 0,0 - Män 4,2 3,1 1,1 Varav sjukfrånvaro >59 dagar av total sjukfrånvaro Kommentar av utfall i tabell 36,6 32,4 4,2 Sjukfrånvaron har ökat något inom sektorn, och man kan konstatera att det enbart är beroende på att sjukfrånvaron för män har ökat. Kvinnar har samma sjukskrivningsnivå som året innan. Detta kräver viss analys, och vidare arbete med hälsa och arbetsmiljö-frågor på enhets- och sektorsnivå.

13 Sjuklönekostnad 13(13) Per 31/ Per 31/ Förändring Förändring i % Sjuklönekostnad Kr ,08 Beräknat PO Kr ,08 Summa ,08 Kommentar av förändring av sjuklönekostnad Ökningen i sjuklönekostnad (samt PO) går att hänföra dels till löneökningar som har skett under samma period, dels på den ökade sjukfrånvaron. Dock är det viktigt att poängtera att den sjukfrånvaroökning som har skett kan till del hänföras till ökad långtidsfrånvaro och påverkar då inte sjuklönekostnaden så mycket.

Verksamhetsplan 2015 Servicesektorn

Verksamhetsplan 2015 Servicesektorn Verksamhetsplan 2015 Servicesektorn Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Sektorns budget... 4 2.1 Ekonomi... 4 2.1.1 Utfall för hela sektorn (Tkr)... 4 2.1.2 Nettokostnad per verksamhet... 4 3 Personal...

Läs mer

Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun

Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun 2(39) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Uppföljning av KS Resultatmål...4 2.1 Strategiska förutsättningar... 4 2.2 God livsmiljö... 8 2.3 Hållbar

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Sammanfattning 63, Regionservice

Sammanfattning 63, Regionservice Sammanfattning 63, Regionservice 1. Sammanfattande inledning Regionservice tog över bårhusverksamheten från 1 januari. Verksamheten finansieras genom ett anslag från Regionstyrelsen och konsolidering med

Läs mer

Kommunstyrelsens delårsbokslut

Kommunstyrelsens delårsbokslut Kommunstyrelsens delårsbokslut Augusti 2012 KS 2012-77 1 Innehållsförteckning 1. UPPFÖLJNING EKONOMI KOMMUNSTYRELSEN TOTALT... 3 1.1 RESULTAT OCH PROGNOS, KOMMUNSTYRELSENS VERKSAMHETER... 4 2. RESULTAT

Läs mer

Årsredovisning 2012. Service- och tekniknämnden

Årsredovisning 2012. Service- och tekniknämnden Årsredovisning 2012 Service- och tekniknämnden Innehållsförteckning 1 Service- och teknikförvaltningen... 3 1.1 Ansvarsområden och verksamhetsfakta... 3 2 Förvaltningsberättelse... 4 2.1 God ekonomisk

Läs mer

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun Tertialrapport augusti 2014 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Kommunens styrning och mål Finansiell analys Medarbetare 4 7 11 16 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Delårsrapport Januari-augusti 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-augusti 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-augusti 2013 för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-augusti 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL 5

Läs mer

Delårsrapport Januari - augusti 2014

Delårsrapport Januari - augusti 2014 Delårsrapport Januari - augusti 2014 Innehållsförteckning Övergripande kommentar Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Förvaltningsberättelse God ekonomisk hushållning 7 Balanserad

Läs mer

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun Tertialrapport april 2011 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys 4 God ekonomisk hushållning 7 Finansiell analys 8 Medarbetare 12 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Årsredovisningsgranskning 2012. Reglementen och delegation Flik 6

Årsredovisningsgranskning 2012. Reglementen och delegation Flik 6 Revisorernas redogörelse för 2012 Flik 1 Årsredovisningsgranskning 2012 Flik2 Delårsrapport 2012 Flik3 Överförmyndarverksamheten Flik4 Externt penetrationstest - publik version Fliks Reglementen och delegation

Läs mer

Delå rsråpport 2012-08-31

Delå rsråpport 2012-08-31 Delå rsråpport 2012-08-31 3 (70) INNEHÅLL INLEDNING... 5 Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 5 Snabbfakta, 4 år i sammandrag... 9 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 10 Viktiga händelser... 10 Ekonomisk översikt...

Läs mer

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-april 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

SERVICE. Nämnd. budget

SERVICE. Nämnd. budget SERVICE Nämnd budget 2015 Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 4 1.1 Nämndens uppdrag... 4 1.2 Verksamhetens omfattning... 4 1.3 Nämnd/styrelse... 4 1.4 Förvaltningens organisation...

Läs mer

Delårsrapport 2012. Nybro kommun. Kommunstyrelsen 27 augusti 2012

Delårsrapport 2012. Nybro kommun. Kommunstyrelsen 27 augusti 2012 Delårsrapport 2012 Nybro kommun Kommunstyrelsen 27 augusti 2012 Innehåll Visions och målavstämning...3 Omvärldsanalys...16 Nybro kommun...18 Befolkningsutveckling...19 Ekonomiskt resultat...19 Resultatutvärdering...

Läs mer

Delårsrapport Orsa kommun 140731

Delårsrapport Orsa kommun 140731 Delårsrapport Orsa kommun 14731 1 2 Delårsrapport 214 3 4 Delårsrapport 214 De första sju månaderna 6 Kommunens bolag 7 Kommentar till delårsresultat och prognos 8 Kommentarer till balansräkningen och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014 2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 Innehåll Sida Viktiga händelser 2014 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna? 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förslag till beslut Att godkänna Service årsredovisning för 2014 Att godkänna begäran om ombudgetering och resultatfondering

Förslag till beslut Att godkänna Service årsredovisning för 2014 Att godkänna begäran om ombudgetering och resultatfondering TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-02-05 Diarienummer SE/2015:11 Tjänstskrivelse Årsredovisning Förslag till beslut Att godkänna Service årsredovisning för 2014 Att godkänna begäran om ombudgetering och resultatfondering

Läs mer

ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011

ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011 ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011 Hit gick skattepengarna 2011 100 kr i skatt till Orsa kommun fördelades så här 2011 2010 28,10 kr 29,57 kr Äldre- och handikappomsorg 20,64 kr 21,27 kr Grundskola och fritidsverksamhet

Läs mer

FC 2011-46 ÅRSREDOVISNING 2010 FM CENTRUM

FC 2011-46 ÅRSREDOVISNING 2010 FM CENTRUM FC 2011-46 ÅRSREDOVISNING 2010 FM CENTRUM 2011-02-28 Årsredovisning 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE PRODUKTIONSENHETSCHEFENS REFLEKTION...3 PRESENTATION AV PRODUKTIONSENHETEN...5 VERKSAMHETER...6

Läs mer

Innehållsförteckning Ekonomisk översikt... 3

Innehållsförteckning Ekonomisk översikt... 3 Delårsrapport 2014 Innehållsförteckning Ekonomisk översikt... 3 Resultat i kommunen och helårsprognos... 3 Förutsättningar till årets resultat... 4 Kommunens vision och strategiska mål... 4 Socialnämnden...

Läs mer

Delårsrapport Orsa kommun 130731

Delårsrapport Orsa kommun 130731 Delårsrapport Orsa kommun 130731 2 Delårsrapport Orsa kommun 130731 INNEHÅLLSFÖRTECKNING De första sju månaderna 4 Kommentarer till delårsresultatet 5 Kommunens bolag 6 Driftredovisning 7 Prognos för verksamhetsåret

Läs mer

Tertialuppföljning, september 2010

Tertialuppföljning, september 2010 Tertialuppföljning, september 2010 Delårsrapport 1-8/2010 Prognos 2/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tertialuppföljning, september 2010 Sid Förvaltningsberättelse samt kommunledningskontorets kommentarer 1 Prognos

Läs mer

Delårsrapport 1 Jan - apr 2015

Delårsrapport 1 Jan - apr 2015 Delårsrapport 1 Jan - apr 2015 Lulebo AB Bioenergi i Luleå AB 91% Luleå Energi Elnät AB 100% Lulekraft AB 50 % Luleå kommun koncernorganisation Kommunrevision Kommunfullmäktige E-nämnden 2015-01-01 Kommunledningsförvaltning

Läs mer

Granskning av ekonomistyrning

Granskning av ekonomistyrning Revisionsrapport Granskning av ekonomistyrning Botkyrka kommun Jan Nilsson Göran Person- Lingman Anders Hägg Maj 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer 2 2 Inledning

Läs mer

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun budget 2014 Verksamhetsplan Årsredovisning Omslagscollage: Mattias Christenson Nu pågår arbetet med att skapa tätorter för framtiden. Floda, Gråbo och Lerum centrum är under omvandling för

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Delårsbokslut 2011. Kommunfullmäktige 1(113) 2011-09-26 KS2011/159 nr 2011.2280

Delårsbokslut 2011. Kommunfullmäktige 1(113) 2011-09-26 KS2011/159 nr 2011.2280 1(113) Datum Vår beteckning 2011-09-26 KS2011/159 nr 2011.2280 Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens stab Vipul Vithlani, Ekonomichef 0171-527 16 vipul.vithlani@habo.se Delårsbokslut 2011 Kommunfullmäktige

Läs mer

Delårsbokslut Augusti 2013

Delårsbokslut Augusti 2013 Delårsbokslut Augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Nämnds- och förvaltningsorganisation 1.1 Nämnds- och förvaltningsorganisation 2 2 Förvaltningsberättelse 2.1 Inledning 3 2.2 Vision och mål 9 2.3 Finansiell

Läs mer