Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012"

Transkript

1 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

2 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING INLEDNING Bakgrund Uppdrag och syfte Avgränsning och metod ÖVERGRIPANDE ANALYS Utformning av delårsrapporten Analys av resultatutvecklingen för Strängnäs kommun Uppföljning prognos 2011 mot utfall Balansräkningen Kommunkoncernen KOMMENTARER OM RESULTAT Hur ekonomi och verksamhet följs upp i delårsrapporten Nämndernas redovisning... 8 Socialnämnden... 8 Barn- och utbildningsnämnden... 9 Teknik- och fritidsnämnden... 9 Kommunstyrelsen Investeringar KOMMENTARER OM MÅLUPPFYLLELSE Lagstadgade krav Avstämning av balanskravet Finansiella mål Verksamhetsmål

3 1 Sammanfattning Vi har översiktligt granskat Strängnäs kommuns delårsrapport per 31 augusti Följande kan sammanfattningsvis konstateras i bedömningen av delårsrapporten. Delårsrapporten uppfyller i allt väsentligt lagstiftarens krav och god redovisningssed och ger därmed en rättvisande bild av kommunens resultat och ställning. Delårsrapporten ger i huvudsak en god bild av resultatet för Strängnäs kommun som helhet per den 31 augusti och den förväntade utvecklingen med prognos för helåret. En redovisning av såväl Strängnäs kommuns verksamhet som nämndernas ekonomi lämnas. Dokumentationen av de väsentliga balansposterna bedöms som tillräckliga och tydliga. De övergripande finansiella målen liksom balanskravet uppnås enligt delårsbokslutet. Vår bedömning är att de tio övergripande verksamhetsmässiga målen har följts upp och utvärderats i tillräcklig omfattning. Ett mål, kunskapsmålet, bedöms inte bli uppfyllt Att förbättra resultaten i grundskolan är en av kommunens viktigaste utmaningar framöver. Till de övergripande målen finns totalt 36 indikatorer som möjliggör mätning och utvärdering av de övergripande målen. Uppföljning av indikatorerna i delårsbokslutet ger följande: o Sex indikatorer bedöms bli uppfyllda. o Nio indikatorer bedöms delvis bli uppfyllda. o Sju indikatorer bedöms inte bli uppfyllda. o Elva indikatorer kan inte bedömas alls i delårsbokslutet då resultaten av indikatorerna inte finns tillgängliga förrän i årsbokslutet. o För tre indikatorer sker ingen mätning Socialnämnden prognostiserar underskott med 13,9 mkr varav kostnader för försörjningsstöd är 10 mkr. Enligt beslut i socialnämnden dels i april dels i juni uppgår totala sparuppdrag år 2012 och 2013 till tkr varav 2,8 mkr bedöms klaras av under Det totala besparingskravet på tkr ingår i förutsättningarna för att klara 2013-års budget. Helårsprognosen för Barn- och utbildningsnämnden pekar på underskott med ca 2,6 mkr. Underskottet beror i huvudsak på att fler elever behöver mer än tre år i gymnasieskolan. Osäkerhet föreligger i prognosen med avseende på läraravtalen för 2012 som vid delårsbokslutets upprättande inte var färdigförhandlade. Enligt nämndens delårsbokslut fortsätter samtliga verksamheter/enheter som har obalans sitt arbete med att minska underskotten. Prognosen vid årets slut för Teknik- och fritidsnämnden visar på en avvikelse på -0,6 mkr vilket kan härledas till måltidsverksamheten. Beräknat underskott 3

4 kommer att regleras via det balanserade resultatet. En genomlysning av intäkter och kostnader har påbörjats för att säkerställa att enheten har en budget i balans år Kommunstyrelsen prognostiserar ett underskott på 0,6 mkr. Underskottet avser säkerhetsfonden som balanseras mot tidigare års överskott. Vid granskningen har noterats att investeringsbudgeten i likhet med tidigare år inte följs, investeringar skjuts på framtiden. Detta kan få negativa konsekvenser i framtiden i form av väsentligt ökade kapitalbehov. Kommunen behöver etablera och tydliggöra interna rutiner och riktlinjer för sin investerings- och exploateringsredovisning. 4

5 2 Inledning 2.1 Bakgrund Vi har av Strängnäs kommuns revisorer fått i uppdrag att genomföra en översiktlig granskning av Strängnäs kommuns delårsrapport per Uppdrag och syfte Enligt kommunallagens 9 kap 9 ställs krav på att revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat. Delårsrapporten ska behandlas av fullmäktige. Revisorernas skriftliga bedömning ska biläggas delårsrapporten. En förutsättning för att revisorerna ska kunna göra en bedömning är att kommunfullmäktige i budget och planer har fastställda riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Uppdragets syfte är att: bedöma om ett balanserat resultat kan nås vid årets slut, bedöma om det är troligt att de av fullmäktige antagna finansiella målen uppnås, bedöma om verksamheten drivits så att fullmäktiges beslutade mål och inriktningar för verksamheten kan nås samt bedöma om delårsrapporten är upprättad enligt god sed för kommuner. 2.3 Avgränsning och metod Granskningen har varit översiktlig. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad i förhållande till en revision. Den baseras främst på en analytisk granskning och intervjuer med fokus på väsentliga områden och prognosunderlag. Intervjuerna har utförts i syfte att erhålla rimliga förklaringar till resultatutfall, avvikelser mot budget och prognoser. Väsentliga konton i balansräkningen har stämts av mot underlag. Granskningen har även inriktats på att kommunens delårsrapport är upprättad enligt lagen om kommunal redovisning, rekommendationer från rådet för kommunal redovisning samt kommunens egna anvisningar. I granskningen ingår kommunens verksamhet och den sammanställda redovisningen omfattande kommunens bolag. 3 Övergripande analys 3.1 Utformning av delårsrapporten Delårsrapporten upprättas i enlighet med de krav som finns i lagen om kommunal redovisning samt efter samma redovisningsprinciper som årsbokslutet 2011 och som föregående års delårsrapport. Enligt kommunallagen skall delårsrapport upprättas minst en gång under räkenskapsåret. Rapporten skall omfatta en period av minst hälften och höst två tredjedelar av räkenskapsåret. 5

6 Rapporten för Strängnäs följer dessa krav och är upprättad per 31 augusti. Delårsrapporten skall vara strukturerad på samma sätt som årsredovisningen och åtminstone innehålla förvaltningsberättelse, resultaträkning samt balansräkning. Även finansieringsanalys och relevanta nothänvisningar bör ingå. Vi har vid vår granskning noterat att delårsrapporten för Strängnäs kommun och dess bolag är upprättad enligt gällande regelverk och omfattar åtta månader av räkenskapsåret. Bokslutsanvisningar har kommunicerats till organisationen i god tid. Tidplan finns angiven. Kommunen bedöms ha en god och effektiv bokslutsprocess. 3.2 Analys av resultatutvecklingen för Strängnäs kommun DELÅRSRAPPORT PER 31 AUGUSTI 2012 RESULTATRÄKNKING STRÄNGNÄS KOMMUN (mkr) Utfall Utfall Budget helår /12 av budget helår 2012 Intäkter 183,1 153,8 227,0 151,3 Kostnader , , , ,1 Avskrivningar -23,7-20, ,7 Verksamhetens nettokostnader -982,9-945, , ,5 Skattenetto 1 042, , , ,1 Finansnetto 4,6 3,4-0,5-0,3 Resultat före extraordinära poster 63,8 59,0 14,0 9,3 Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 ÅRETS RESULTAT 63,8 59,0 14,0 9,3 Som framgår av uppställningen ovan uppgår kommunens resultat för perioden till nästan 64 mkr. Prognostiserat resultat för helåret 2012 uppgår till ca 32 mkr. I årsprognosen ingår kostnader med 8,7 mkr som i tidigare beslut är avsatta i det egna kapitalet. Med hänsyn tagen till det är prognosen 41,1 mkr. Årets förbättrade resultat jämfört med budgeterat resultat för 2012 förklaras av högre skatteintäkter, 16,1 mkr, lägre avskrivningskostnader, 3,5 mkr, bättre finansnetto, 5,6 mkr, samt återbetalning av premier från Fora, 23,6 mkr. Underskott prognostiseras för nämnderna till totalt 17,1 mkr och för exploatering och anläggningar till 6,4 mkr. Mer om nämndernas underskott framgår vid avsnitt 4.2 nedan. Verksamhetens nettokostnader beräknas stiga med 5,7% jämfört med utfall Utvecklingen av skattenettoökningen beräknas uppgå till 4,1% vilket är en förbättring med 0,7% (ökningen uppgick förra året till 3,4%). Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna har ökat till 98% (2011=96,4%). Det är inte hållbart på sikt att kostnaderna ökar mer än intäkterna. 6

7 Några väsentliga felaktigheter har inte noterats i resultaträkningens poster. 3.3 Uppföljning prognos 2011 mot utfall 2011 En uppföljning av nämndernas prognossäkerhet har skett genom uppföljning av helårsprognosen i delårsbokslutet 2011 mot utfallet för Uppföljningen visar att nämndernas prognoser var ca 4 mkr sämre än utfallet, vilket motsvarar ca 0,3% av nämndernas nettokostnad för år Kommunstyrelse och Socialnämnden var de nämnder som redovisade sämre utfall än prognos. I förhållande till respektive nämnds nettokostnad är avvikelserna inte att betrakta som väsentliga. Nämndernas avvikelseprognoser och utfall för 2011 (mkr) Nämnd aug dec Kommunfullmäktige 0,8 1,3 Kommunstyrelsen 0-0,4 Barn- och utbildningsnämnd -3,6 0,3 Socialnämnd 1,2-1,4 Kulturnämnd 0,0 0,0 Plan- och byggnämnd 0,0 0,7 Nämnden för hållbart samhälle 0,0 0,0 Teknik- och fritidsnämnd -2,9-1,0 Summa budgetavvikelser -4,5-0,5 3.4 Balansräkningen Balansräkningens poster har granskats översiktligt. Balansomslutningen för Strängnäs kommun per uppgår till mkr (2 793 mkr). Den mest väsentliga tillgångsposten är anläggningstillgångar som redovisas med mkr (2 542 mkr). Eget kapital uppgår till 463 mkr (404 mkr). Vid vår granskning har det stämts av att det finns dokumenterade underlag till väsentliga poster balansräkningen. Inga väsentliga felaktigheter har noterats vad det gäller balansräkningens poster. 3.5 Kommunkoncernen Kommunkoncernens sammanställda resultat per augusti uppgår till 43,4 mkr. Som redan framgått i rapporten gör kommunen ett bättre resultat än budget vilket också gäller för Strängnäs Fastighets AB. SEVAB Strängnäs energi redovisar ett negativt resultat på 29,4 mkr per augusti att jämföra med budgeterat positivt resultat på 3,4 mkr. Prognosen för helåret är ett negativt resultat på 26,7 mkr att jämföra med ett positivt resultat på 16,0 mkr i budget för Anledningen till den stora avvikelsen mellan utfall och budget kan till stor del förklaras av en under året uppdagad felaktig hantering av affärsdelen inom återvinning som beräknas påverka resultatet med 20 mkr. Oplanerade driftsstopp i kraftvärmeverket har medfört reparations- och underhållskostnader på 6,4 mkr och ökad kostnad för bränsle på 6,9 mkr. Senareläggning av VA-taxans planerade höjning och lägre anslutningsintäkter än beräknat påverkar också årets sämre utfall jämfört med budget. Strängnäs Fastighets AB redovisar ett positivt resultat på 9,1 mkr i delårsbokslutet till följd av eftersläpningar i underhållsprojekt. Helårsprognosen 7

8 för Strängnäs Fastighets AB visar dock på ett negativt resultat uppgående till 7,8 mkr men är i enlighet med budget. Sammantaget för kommunkoncernen prognostiseras ett helårsresultat på ca 2 mkr. 4 Kommentarer om resultat 4.1 Hur ekonomi och verksamhet följs upp i delårsrapporten I delårsrapporten kommenteras resultat och förändringar som skett eller bedöms ske under året. Nämndernas prognoser redovisas och kommenteras översiktligt. Nämndernas prognoser lämnade under året redovisas överskådligt i tabell. Av de totalt åtta nämnder och styrelser som finns inom Strängnäs kommun prognostiserar fyra stycken ett underskott jämfört mot budget. Övriga bedömer att de uppnår nollresultat eller överskott. 4.2 Nämndernas redovisning Nämnderna ger överlag en god redovisning av verksamhet och ekonomi. Nämndernas avvikelseprognoser 2012 (mkr). Tabell från delårsrapport. Nämnd, mkr Budget 2012 Avvikelse mars Avvikelse april Avvikelse maj Avvikelse aug Avvikelse aug % Kommunfullmäktige 9,5 0,3 0,3 0,3 0,5 5,7 Kommunstyrelse 105,6 0,0 0,0 0,0-0,6-0,5 Barn- och utbildningsnämnd 712,9-0,8 0,0 0,0-2,6-0,4 Socialnämnd 521,8-17, ,9-2,7 Kulturnämnd 25,4 0,0 0,0 0,0 0 0,0 Plan- och byggnämnd 9,2 0,0 0,0 0,0 0 0,0 Nämnden för hållbart samhälle 5 0,0 0,0 0,0 0 0,0 Teknik- och fritidsnämnd 101,5 0,0 0,0 0,0-0,6-0,6 Summa 1 490,9-18,4-12,7-12,7-17,2-1,10 Av tabellen framgår att Kommunstyrelsen, Barn- och utbildningsnämnden, Socialnämnden och Teknik- och fritidsnämnden prognostiserar underskott för helåret Socialnämnden (tkr) Utfall 0831 Budget 2012 Prognos 2012 Resultat Socialnämnden prognostiserar underskott med 13,9 mkr varav kostnader för försörjningsstöd är 10 mkr. Ett särskilt arbete med traineeplatser pågår för att minska försörjningsstödskostnaderna. Effekten av detta arbete bedöms i huvudsak komma Enligt beslut i socialnämnden dels i april dels i juni uppgår totala sparuppdrag år 2012 och 2013 till tkr varav 2,8 mkr bedöms klaras av under Det totala besparingskravet på tkr ingår i förutsättningarna för att klara 2013-års budget. 8

9 Barn- och utbildningsnämnden (tkr) Utfall 0831 Budget 2012 Prognos 2012 Resultat Helårsprognosen för Barn- och utbildningsnämnden pekar på underskott med ca 2,6 mkr. Underskottet beror i huvudsak på ett ökat antal elever i gymnasieverksamheten, fler elever behöver mer än tre år i gymnasieskolan. Osäkerhet föreligger i prognosen med avseende på läraravtalen för 2012 som vid delårsbokslutets upprättande inte var färdigförhandlade. Ett för lärarna gynnsamt utfall kommer förmodligen leda till ett större underskott för nämnden. Enligt nämndens delårsbokslut fortsätter samtliga verksamheter/enheter som har obalans sitt arbete med att minska underskotten. Teknik- och fritidsnämnden (tkr) Utfall 0831 Budget 2012 Prognos 2012 Nettokostnad Prognosen vid årets slut visar på en avvikelse på -0,6 mkr vilket kan härledas till måltidsverksamheten. Underskottet beror på minskade intäkter från friskolor och äldreomsorgen. Beräknat underskott för Måltidsservice kommer att regleras via det balanserade resultatet. En genomlysning av intäkter och kostnader har påbörjats för att säkerställa att enheten har en budget i balans år Kommunstyrelsen (tkr) Utfall 0831 Budget 2012 Prognos 2012 Nettokostnad Kommunstyrelsen prognostiserar ett underskott på 0,6 mkr. Underskottet avser säkerhetsfonden som balanseras mot tidigare års överskott. 4.3 Investeringar Årets investeringsbudget uppgår till 80,3 mkr. Överfört belopp för investeringar från 2011 uppgår till 79,2 mkr dvs. den totala investeringsbudgeten uppgår till totalt 159,5 mkr. 76% av investeringsbudgeten innehas av Teknik- och fritidsnämnden varav mer än hälften har tilldelats idrotts- och fritidsanläggningar. Totalt utförda investeringar i kommunen till och med augusti uppgår till 44,3 mkr varav 77% hos Teknik- och fritidsnämnden. Helårsprognosen för investeringar uppgår till 103,7 mkr. Eftersom det under flera år har förekommit eftersläpningar i investeringar kan det innebära väsentligt större investeringsbehov i framtiden vilket kan medföra väsentligt ökade kapitalbehov. 9

10 5 Kommentarer om måluppfyllelse 5.1 Lagstadgade krav Följande gäller för samtliga kommuner: att kommunfullmäktige skall fastställa mål för god ekonomisk hushållning, att uppföljning av dessa mål skall göras i delårsrapport och årsredovisning samt att kommunens revisor skall granska och bedöma måluppfyllelsen. Syftet med dessa krav är att politikerna med hjälp av målstyrning och måluppföljning skall styra kommunen mot ändamålsenlighet och effektivitet. Även om kravet primärt riktas mot fullmäktige så påverkas hela kommunens organisation. Mål för god ekonomisk hushållning omfattar både finansiella mål samt verksamhetsmål. Det är endast av fullmäktige fastställda mål inom ramen för god ekonomisk hushållning som är obligatoriska att utvärdera och bedöma i delårsrapport och årsbokslutet. Initialt är det kommunstyrelsen som i förvaltningsberättelsen skall utvärdera uppfyllelsen av de mål kommunfullmäktige fastställt. Revisorerna skall därefter på basis av kommunstyrelsens utvärdering samt sin egen granskning av delårsrapport och årsredovisning bedöma uppfyllelsen av de mål som kommunfullmäktige fastställt. Även kravet på balans mellan intäkter och kostnader, balanskravet, är lagstadgad. Avstämning av balanskravet ska göras både i delårsrapport och i årsredovisning. Sveriges kommuner och landsting rekommenderar vidare att kommuner har en ekonomisk planering som medger ett årligt överskott som motsvarar två procent av skattenettot. Syftet med överskottet är att skapa ett ekonomiskt utrymme som kommunerna kan använda för att finansiera sina investeringar. Om kommunen mot alla förmodan skulle redovisa ett underskott anger lagstiftningen att kommunen senast efter tre år har återställt tidigare års underskott samt en skyldighet att upprätta särskilda åtgärdsplaner. Detta ställer krav på ett positivt resultat som uppnås genom att nettokostnaderna ökar i långsammare takt än skatteintäkterna och statsbidragen. 5.2 Avstämning av balanskravet Enligt kommunallagen skall kommuner redovisa positiva resultat, vilket innebär att de löpande intäkterna skall täcka de löpande kostnaderna. Vid avstämning av det lagstadgade balanskravet skall nedskrivningar beaktas enligt försiktighetsprincipen, medan realisationsvinster ska räknas bort. Med utgångspunkt i 2012-års resultatprognos på 32,4 mkr finns inga indikationer på att balanskravet inte skulle uppnås under Finansiella mål I kommunens årsplan finns ett särskilt avsnitt om ekonomiska mål och god ekonomisk hushållning. En förutsättning för att kommunen skall uppnå god ekonomisk hushållning är att nettokostnaderna utvecklas i lägre takt än 10

11 skattenettot över tiden. Under kan konstateras att nettokostnadernas ökning varit högre än skattenettots ökning. För 2009, 2010 och 2011 har utvecklingen vänt och skattenettoökningen är högre än nettokostnadsökningen. För 2012 prognostiseras dock att skatteintäkterna ökar med 4,1% (föregående år 3,4%) och nettokostnaden med 5,7% (2,4%). Målen årsplanen för år 2012 är följande: Resultat efter skattenetto ska uppgå till 0,9% Investeringarnas självfinansieringsgrad ska vara 80%. Nämndernas budgetföljsamhet ska vara 100%. Helårsprognosen för det ekonomiska utfallet visar att kommunen år 2012 kommer att uppnå det fastställda ekonomiska målet: Årets resultat beräknas uppgå till 32 mkr vilket motsvarar 2,1% av skattenettot. Investeringarnas självfinansieringsgrad bedöms till 88%. Barn- och utbildningsnämnden och Sociala nämnden prognostiserar underskott med 0,4% respektive 2,7%. Övriga nämnder redovisar i huvudsak en god budgetföljsamhet Kommunstyrelsen och Teknik och fritidsnämnden redovisar mindre underskott, övriga nämnder en budget i balans. 5.4 Verksamhetsmål Kommunfullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning har angetts i den strategiska planen för åren och årsplanen för Målen skall utvärderas och följas upp av kommunstyrelsen i delårsrapport samt i årsredovisningens förvaltningsberättelse. Vidare skall revisorerna bedöma måluppfyllelsen samt yttra sig till fullmäktige om denna. För att möjliggöra utvärdering, uppföljning och bedömning av måluppfyllelse är det nödvändigt att antalet mål är rimligt samt att målen är konkreta och mätbara. Under 2010 fanns 105 mål som skulle följas upp. I årsplanen för 2011 fanns sju övergripande mål, och i årsplan för 2012 finns tio övergripande mål fastställda. Till dessa mål finns indikatorer framtagna vilka skall mätas och utvärderas. Totalt finns 36 indikatorer fördelade på de 10 målen. För 3 av de 36 indikatorerna sker ingen mätning 2012, gäller exempelvis indikatorn nöjd medarbetarindex som inte kan mätas 2012 till följd av att medarbetarundersökning inte genomförs Antalet indikatorer per övergripande mål varierar mellan 3 och 5 stycken. Verksamheten omfattar en rad olika verksamhetsområden som organiseras i olika nämnder. Uppföljningen sker per nämnd. De övergripande målen har brutits ned till nämndmål för att passa nämndernas ansvarsområden. I nämndernas bokslut redovisas nämndernas mål och de indikatorer som fastställts samt utfallet per augusti för de mål som följts upp. Delårsrapporten innehåller en beskrivning och sammanfattande bedömning av måluppfyllelsen hittills under året för de övergripande målen. Indikatorerna för varje mål anges och kommenteras kort i löpande text. Vi bedömer att den valda formen ger en bra översikt och en samlad bild av åtagandenas utveckling under året. Sammantaget bedöms ett av de tio målen, ekonomimålet, att bli uppfyllt vid årets slut. Åtta av de tio målen bedöms vara delvis uppfyllda vid årets slut. Att så 11

12 många mål enbart delvis kommer att kunna uppfyllas beror enligt kommunens uppfattning på att målen är ambitiösa och högt satta, och att vissa tar tid att genomföra samtidigt som också kraven höjts jämfört med föregående år. Ett mål, kunskapsmålet, bedöms inte bli uppfyllt Att förbättra resultaten i grundskolan är en av kommunens viktigaste utmaningar framöver. Beträffande indikatorerna och måluppfyllelse för respektive indikator är bedömningen i delårsbokslutet följande: Sex indikatorer bedöms bli uppfyllda. Nio indikatorer bedöms delvis bli uppfyllda. Sju indikatorer bedöms inte bli uppfyllda. Elva indikatorer kan inte bedömas alls i delårsbokslutet då resultaten av indikatorerna inte finns tillgängliga förrän i årsbokslutet. För tre indikatorer sker ingen mätning Av de sju indikatorer för vilka målen inte bedöms bli uppfyllda är tre hänförbara till resultaten i skolan. För de indikatorer där målen bedöms bli delvis uppfyllda vill vi rekommendera att redovisning i samband med bokslut sker av hur stor andel av målet som bedöms bli uppfyllt för att underlätta bedömning av måluppfyllelse. För indikatorer som inte bedöms bli uppfyllda 2012 uppmanas kommunledningen till att vidta åtgärder så att så många indikatorer som möjligt kan uppfyllas. I delårsbokslutet förekommer ej uppnådda indikatorer för 5 av de 10 målen. Västerås den 10 oktober 2012 Katarina Nygren Susanna Hägglund 12

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Vetlanda kommun Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Jonas Leander Helena Patrikson Ulrika Strånge Johanna Thalén Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2009. Arboga kommun

Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2009. Arboga kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2009 Arboga kommun 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 3 2.1 Bakgrund... 3 2.2 Avgränsning... 3 2.3 Syfte... 3 2.4 Tillvägagångssätt... 4 3 Intern kontroll...

Läs mer

Genomförd på uppdrag av revisorevna Mars 2015. Osby kommun. Granskning av årsbokslut 2014-12-31. Building a better working world

Genomförd på uppdrag av revisorevna Mars 2015. Osby kommun. Granskning av årsbokslut 2014-12-31. Building a better working world Genomförd på uppdrag av revisorevna Mars 2015 Granskning av årsbokslut 2014-12-31 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 1 Inledning 3 11 Oppdrag och syfte 3 12 Metod och avgränsning 3 2 Resultaträkning

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari/mars 2015. Örnsköldsviks kommun. Granskning av årsredovisning 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari/mars 2015. Örnsköldsviks kommun. Granskning av årsredovisning 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari/mars 2015 Örnsköldsviks kommun Granskning av årsredovisning 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 3 3 Syftet

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport 2011-03-07 Fredrik Carlsson, certifierad kommunal revisor Vilma Lisboa Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.1 Bakgrund... 5 2.2 Revisionsfråga och metod...

Läs mer

Revisionsrapport 8 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2009. Haninge kommun. Granskning av årsredovisning 2008

Revisionsrapport 8 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2009. Haninge kommun. Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport 8 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2009 Haninge kommun Granskning av årsredovisning 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...3 3 Syftet med granskningen...3

Läs mer

Tranås kommun. Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport. Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB

Tranås kommun. Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport. Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB Antal sidor: 15 2013-03-08 and a member firm of the KPMG network of independent member firms

Läs mer

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-04-01 KS-2015/620.912 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunfullmäktige Revisionsberättelse

Läs mer

Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014. Storstockholms brandförsvarsförbund

Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014. Storstockholms brandförsvarsförbund Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014 Storstockholms brandförsvarsförbund Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2013 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3

Läs mer

Delårsrapport Januari - augusti 2014

Delårsrapport Januari - augusti 2014 Delårsrapport Januari - augusti 2014 Innehållsförteckning Övergripande kommentar Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Förvaltningsberättelse God ekonomisk hushållning 7 Balanserad

Läs mer

Delårsrapport Januari-augusti 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-augusti 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-augusti 2013 för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-augusti 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL 5

Läs mer

Landstinget i Värmland. Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport. Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB

Landstinget i Värmland. Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport. Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB ABCD Landstinget i Värmland Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB Antal sidor: 35 LIV Bokslut 2012 utkast.docx and a member firm

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2014

Delårsbokslut/årsprognos 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-09-02 Ks/2014:109 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2014

Läs mer

Tertialuppföljning, september 2010

Tertialuppföljning, september 2010 Tertialuppföljning, september 2010 Delårsrapport 1-8/2010 Prognos 2/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tertialuppföljning, september 2010 Sid Förvaltningsberättelse samt kommunledningskontorets kommentarer 1 Prognos

Läs mer

Budget 2015, Plan 2016-2017

Budget 2015, Plan 2016-2017 Tjänsteskrivelse Sida 1(4) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-05-28 Ks/2014:130 041 Budget Budget 2015, Plan 2016-2017 Sammanfattning Förslag

Läs mer

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-april 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Vetlanda kommun. Granskning av budgetprocessen

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Vetlanda kommun. Granskning av budgetprocessen Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Vetlanda kommun Granskning av budgetprocessen Sammanfattning och slutsatser... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte och avgränsning...

Läs mer

Delårsbokslut Augusti 2013

Delårsbokslut Augusti 2013 Delårsbokslut Augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Nämnds- och förvaltningsorganisation 1.1 Nämnds- och förvaltningsorganisation 2 2 Förvaltningsberättelse 2.1 Inledning 3 2.2 Vision och mål 9 2.3 Finansiell

Läs mer

Linköpings kommun Delårsrapport april 2015. Bilaga 1

Linköpings kommun Delårsrapport april 2015. Bilaga 1 Linköpings kommun Delårsrapport april 2015 Bilaga 1 2 Innehållsförteckning Delårsrapport för kommunen per den 30 april med prognos för helår 2015 Information om kommunens finansiella uppföljning redovisas

Läs mer

delårsrapport januari - augusti 2012

delårsrapport januari - augusti 2012 delårsrapport januari - augusti 2012 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida SAMMANFATTNING 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Ekonomi God ekonomisk hushållning Mål i budget 2012 Finansiell analys Kommunkoncernen Delårsbokslut

Läs mer

Karlskoga kommuns delårsrapport januari-april 2015

Karlskoga kommuns delårsrapport januari-april 2015 Tjänsteskrivelse -05-22 KS.0014 Handläggare: Brittmarie Ahlm Kommunstyrelsen Karlskoga kommuns delårsrapport januari-april Sammanfattning Kommunstyrelsens ledningskontor har upprättat en delårsrapport

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2013

Delårsbokslut/årsprognos 2013 Tjänsteskrivelse Sida 1(1) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-09-04 Ks/2013:78 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2013

Läs mer

BUDGETUPPFÖLJNING och prognos per 30 april 2007

BUDGETUPPFÖLJNING och prognos per 30 april 2007 ÖSTERSUNDS KOMMUN Kommunledningsförvaltningen Dnr: 850-2007 2007-06-04 BUDGETUPPFÖLJNING och prognos per 30 april 2007 1 (11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Budgetuppföljning och prognos per 30 april 2007 1 Inledning...

Läs mer

Budget 2013, Plan 2014-2015. Hofors kommun

Budget 2013, Plan 2014-2015. Hofors kommun Hofors kommun Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 4 2 Kommunchefen har ordet... 5 3 Organisation... 6 4 Kommunens vision... 8 5 Omvärldsanalys... 9 6 Målstyrning... 10 6.1 Målstyrningsmodell...

Läs mer

DELÅRSRAPPORT per 31 augusti 2011

DELÅRSRAPPORT per 31 augusti 2011 rapport per 31 augusti ÖSTERSUNDS KOMMUN Kommunledningsförvaltningen Dnr: 725- - 09-29 DELÅRSRAPPORT per 31 augusti 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING rapport per 31 augusti Förvaltningsberättelse... 3 Sammanfattning

Läs mer

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017 Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017 Ärendet I budget för 2014 och plan 2015-2016 är nämndernas kostnader uppräknade utifrån volymförändringar och justerade för löner

Läs mer

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun Tertialrapport april 2011 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys 4 God ekonomisk hushållning 7 Finansiell analys 8 Medarbetare 12 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 29 maj 2013

Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 29 maj 2013 Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 29 maj 2013 Sidan 3 av 270 Ärende 1 Sidan 4 av 270 Kommunledningskontoret Sidan 5 av 270 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Maria

Läs mer

ÅRSRAPPORT 2014. Servicenämnden. Revisorskollegiet 2015-04-01. Revisor: Fredrik Jerntorp. Malmö stad 2015-03-11 Revisionskontoret ÅRSRAPP 2014 SN

ÅRSRAPPORT 2014. Servicenämnden. Revisorskollegiet 2015-04-01. Revisor: Fredrik Jerntorp. Malmö stad 2015-03-11 Revisionskontoret ÅRSRAPP 2014 SN Malmö stad 2015-03-11 Revisionskontoret ÅRSRAPPORT 2014 Servicenämnden Revisorskollegiet 2015-04-01 Revisor: Fredrik Jerntorp ÅRSRAPP 2014 SN Postadress: Stadshuset, 205 80 Malmö Besöksadress: August Palms

Läs mer

Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs

Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs ESLÖVS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2009 2 Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs kommun 2010 Kommunstyrelsens

Läs mer