Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012"

Transkript

1 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

2 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING INLEDNING Bakgrund Uppdrag och syfte Avgränsning och metod ÖVERGRIPANDE ANALYS Utformning av delårsrapporten Analys av resultatutvecklingen för Strängnäs kommun Uppföljning prognos 2011 mot utfall Balansräkningen Kommunkoncernen KOMMENTARER OM RESULTAT Hur ekonomi och verksamhet följs upp i delårsrapporten Nämndernas redovisning... 8 Socialnämnden... 8 Barn- och utbildningsnämnden... 9 Teknik- och fritidsnämnden... 9 Kommunstyrelsen Investeringar KOMMENTARER OM MÅLUPPFYLLELSE Lagstadgade krav Avstämning av balanskravet Finansiella mål Verksamhetsmål

3 1 Sammanfattning Vi har översiktligt granskat Strängnäs kommuns delårsrapport per 31 augusti Följande kan sammanfattningsvis konstateras i bedömningen av delårsrapporten. Delårsrapporten uppfyller i allt väsentligt lagstiftarens krav och god redovisningssed och ger därmed en rättvisande bild av kommunens resultat och ställning. Delårsrapporten ger i huvudsak en god bild av resultatet för Strängnäs kommun som helhet per den 31 augusti och den förväntade utvecklingen med prognos för helåret. En redovisning av såväl Strängnäs kommuns verksamhet som nämndernas ekonomi lämnas. Dokumentationen av de väsentliga balansposterna bedöms som tillräckliga och tydliga. De övergripande finansiella målen liksom balanskravet uppnås enligt delårsbokslutet. Vår bedömning är att de tio övergripande verksamhetsmässiga målen har följts upp och utvärderats i tillräcklig omfattning. Ett mål, kunskapsmålet, bedöms inte bli uppfyllt Att förbättra resultaten i grundskolan är en av kommunens viktigaste utmaningar framöver. Till de övergripande målen finns totalt 36 indikatorer som möjliggör mätning och utvärdering av de övergripande målen. Uppföljning av indikatorerna i delårsbokslutet ger följande: o Sex indikatorer bedöms bli uppfyllda. o Nio indikatorer bedöms delvis bli uppfyllda. o Sju indikatorer bedöms inte bli uppfyllda. o Elva indikatorer kan inte bedömas alls i delårsbokslutet då resultaten av indikatorerna inte finns tillgängliga förrän i årsbokslutet. o För tre indikatorer sker ingen mätning Socialnämnden prognostiserar underskott med 13,9 mkr varav kostnader för försörjningsstöd är 10 mkr. Enligt beslut i socialnämnden dels i april dels i juni uppgår totala sparuppdrag år 2012 och 2013 till tkr varav 2,8 mkr bedöms klaras av under Det totala besparingskravet på tkr ingår i förutsättningarna för att klara 2013-års budget. Helårsprognosen för Barn- och utbildningsnämnden pekar på underskott med ca 2,6 mkr. Underskottet beror i huvudsak på att fler elever behöver mer än tre år i gymnasieskolan. Osäkerhet föreligger i prognosen med avseende på läraravtalen för 2012 som vid delårsbokslutets upprättande inte var färdigförhandlade. Enligt nämndens delårsbokslut fortsätter samtliga verksamheter/enheter som har obalans sitt arbete med att minska underskotten. Prognosen vid årets slut för Teknik- och fritidsnämnden visar på en avvikelse på -0,6 mkr vilket kan härledas till måltidsverksamheten. Beräknat underskott 3

4 kommer att regleras via det balanserade resultatet. En genomlysning av intäkter och kostnader har påbörjats för att säkerställa att enheten har en budget i balans år Kommunstyrelsen prognostiserar ett underskott på 0,6 mkr. Underskottet avser säkerhetsfonden som balanseras mot tidigare års överskott. Vid granskningen har noterats att investeringsbudgeten i likhet med tidigare år inte följs, investeringar skjuts på framtiden. Detta kan få negativa konsekvenser i framtiden i form av väsentligt ökade kapitalbehov. Kommunen behöver etablera och tydliggöra interna rutiner och riktlinjer för sin investerings- och exploateringsredovisning. 4

5 2 Inledning 2.1 Bakgrund Vi har av Strängnäs kommuns revisorer fått i uppdrag att genomföra en översiktlig granskning av Strängnäs kommuns delårsrapport per Uppdrag och syfte Enligt kommunallagens 9 kap 9 ställs krav på att revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat. Delårsrapporten ska behandlas av fullmäktige. Revisorernas skriftliga bedömning ska biläggas delårsrapporten. En förutsättning för att revisorerna ska kunna göra en bedömning är att kommunfullmäktige i budget och planer har fastställda riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Uppdragets syfte är att: bedöma om ett balanserat resultat kan nås vid årets slut, bedöma om det är troligt att de av fullmäktige antagna finansiella målen uppnås, bedöma om verksamheten drivits så att fullmäktiges beslutade mål och inriktningar för verksamheten kan nås samt bedöma om delårsrapporten är upprättad enligt god sed för kommuner. 2.3 Avgränsning och metod Granskningen har varit översiktlig. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad i förhållande till en revision. Den baseras främst på en analytisk granskning och intervjuer med fokus på väsentliga områden och prognosunderlag. Intervjuerna har utförts i syfte att erhålla rimliga förklaringar till resultatutfall, avvikelser mot budget och prognoser. Väsentliga konton i balansräkningen har stämts av mot underlag. Granskningen har även inriktats på att kommunens delårsrapport är upprättad enligt lagen om kommunal redovisning, rekommendationer från rådet för kommunal redovisning samt kommunens egna anvisningar. I granskningen ingår kommunens verksamhet och den sammanställda redovisningen omfattande kommunens bolag. 3 Övergripande analys 3.1 Utformning av delårsrapporten Delårsrapporten upprättas i enlighet med de krav som finns i lagen om kommunal redovisning samt efter samma redovisningsprinciper som årsbokslutet 2011 och som föregående års delårsrapport. Enligt kommunallagen skall delårsrapport upprättas minst en gång under räkenskapsåret. Rapporten skall omfatta en period av minst hälften och höst två tredjedelar av räkenskapsåret. 5

6 Rapporten för Strängnäs följer dessa krav och är upprättad per 31 augusti. Delårsrapporten skall vara strukturerad på samma sätt som årsredovisningen och åtminstone innehålla förvaltningsberättelse, resultaträkning samt balansräkning. Även finansieringsanalys och relevanta nothänvisningar bör ingå. Vi har vid vår granskning noterat att delårsrapporten för Strängnäs kommun och dess bolag är upprättad enligt gällande regelverk och omfattar åtta månader av räkenskapsåret. Bokslutsanvisningar har kommunicerats till organisationen i god tid. Tidplan finns angiven. Kommunen bedöms ha en god och effektiv bokslutsprocess. 3.2 Analys av resultatutvecklingen för Strängnäs kommun DELÅRSRAPPORT PER 31 AUGUSTI 2012 RESULTATRÄKNKING STRÄNGNÄS KOMMUN (mkr) Utfall Utfall Budget helår /12 av budget helår 2012 Intäkter 183,1 153,8 227,0 151,3 Kostnader , , , ,1 Avskrivningar -23,7-20, ,7 Verksamhetens nettokostnader -982,9-945, , ,5 Skattenetto 1 042, , , ,1 Finansnetto 4,6 3,4-0,5-0,3 Resultat före extraordinära poster 63,8 59,0 14,0 9,3 Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 ÅRETS RESULTAT 63,8 59,0 14,0 9,3 Som framgår av uppställningen ovan uppgår kommunens resultat för perioden till nästan 64 mkr. Prognostiserat resultat för helåret 2012 uppgår till ca 32 mkr. I årsprognosen ingår kostnader med 8,7 mkr som i tidigare beslut är avsatta i det egna kapitalet. Med hänsyn tagen till det är prognosen 41,1 mkr. Årets förbättrade resultat jämfört med budgeterat resultat för 2012 förklaras av högre skatteintäkter, 16,1 mkr, lägre avskrivningskostnader, 3,5 mkr, bättre finansnetto, 5,6 mkr, samt återbetalning av premier från Fora, 23,6 mkr. Underskott prognostiseras för nämnderna till totalt 17,1 mkr och för exploatering och anläggningar till 6,4 mkr. Mer om nämndernas underskott framgår vid avsnitt 4.2 nedan. Verksamhetens nettokostnader beräknas stiga med 5,7% jämfört med utfall Utvecklingen av skattenettoökningen beräknas uppgå till 4,1% vilket är en förbättring med 0,7% (ökningen uppgick förra året till 3,4%). Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna har ökat till 98% (2011=96,4%). Det är inte hållbart på sikt att kostnaderna ökar mer än intäkterna. 6

7 Några väsentliga felaktigheter har inte noterats i resultaträkningens poster. 3.3 Uppföljning prognos 2011 mot utfall 2011 En uppföljning av nämndernas prognossäkerhet har skett genom uppföljning av helårsprognosen i delårsbokslutet 2011 mot utfallet för Uppföljningen visar att nämndernas prognoser var ca 4 mkr sämre än utfallet, vilket motsvarar ca 0,3% av nämndernas nettokostnad för år Kommunstyrelse och Socialnämnden var de nämnder som redovisade sämre utfall än prognos. I förhållande till respektive nämnds nettokostnad är avvikelserna inte att betrakta som väsentliga. Nämndernas avvikelseprognoser och utfall för 2011 (mkr) Nämnd aug dec Kommunfullmäktige 0,8 1,3 Kommunstyrelsen 0-0,4 Barn- och utbildningsnämnd -3,6 0,3 Socialnämnd 1,2-1,4 Kulturnämnd 0,0 0,0 Plan- och byggnämnd 0,0 0,7 Nämnden för hållbart samhälle 0,0 0,0 Teknik- och fritidsnämnd -2,9-1,0 Summa budgetavvikelser -4,5-0,5 3.4 Balansräkningen Balansräkningens poster har granskats översiktligt. Balansomslutningen för Strängnäs kommun per uppgår till mkr (2 793 mkr). Den mest väsentliga tillgångsposten är anläggningstillgångar som redovisas med mkr (2 542 mkr). Eget kapital uppgår till 463 mkr (404 mkr). Vid vår granskning har det stämts av att det finns dokumenterade underlag till väsentliga poster balansräkningen. Inga väsentliga felaktigheter har noterats vad det gäller balansräkningens poster. 3.5 Kommunkoncernen Kommunkoncernens sammanställda resultat per augusti uppgår till 43,4 mkr. Som redan framgått i rapporten gör kommunen ett bättre resultat än budget vilket också gäller för Strängnäs Fastighets AB. SEVAB Strängnäs energi redovisar ett negativt resultat på 29,4 mkr per augusti att jämföra med budgeterat positivt resultat på 3,4 mkr. Prognosen för helåret är ett negativt resultat på 26,7 mkr att jämföra med ett positivt resultat på 16,0 mkr i budget för Anledningen till den stora avvikelsen mellan utfall och budget kan till stor del förklaras av en under året uppdagad felaktig hantering av affärsdelen inom återvinning som beräknas påverka resultatet med 20 mkr. Oplanerade driftsstopp i kraftvärmeverket har medfört reparations- och underhållskostnader på 6,4 mkr och ökad kostnad för bränsle på 6,9 mkr. Senareläggning av VA-taxans planerade höjning och lägre anslutningsintäkter än beräknat påverkar också årets sämre utfall jämfört med budget. Strängnäs Fastighets AB redovisar ett positivt resultat på 9,1 mkr i delårsbokslutet till följd av eftersläpningar i underhållsprojekt. Helårsprognosen 7

8 för Strängnäs Fastighets AB visar dock på ett negativt resultat uppgående till 7,8 mkr men är i enlighet med budget. Sammantaget för kommunkoncernen prognostiseras ett helårsresultat på ca 2 mkr. 4 Kommentarer om resultat 4.1 Hur ekonomi och verksamhet följs upp i delårsrapporten I delårsrapporten kommenteras resultat och förändringar som skett eller bedöms ske under året. Nämndernas prognoser redovisas och kommenteras översiktligt. Nämndernas prognoser lämnade under året redovisas överskådligt i tabell. Av de totalt åtta nämnder och styrelser som finns inom Strängnäs kommun prognostiserar fyra stycken ett underskott jämfört mot budget. Övriga bedömer att de uppnår nollresultat eller överskott. 4.2 Nämndernas redovisning Nämnderna ger överlag en god redovisning av verksamhet och ekonomi. Nämndernas avvikelseprognoser 2012 (mkr). Tabell från delårsrapport. Nämnd, mkr Budget 2012 Avvikelse mars Avvikelse april Avvikelse maj Avvikelse aug Avvikelse aug % Kommunfullmäktige 9,5 0,3 0,3 0,3 0,5 5,7 Kommunstyrelse 105,6 0,0 0,0 0,0-0,6-0,5 Barn- och utbildningsnämnd 712,9-0,8 0,0 0,0-2,6-0,4 Socialnämnd 521,8-17, ,9-2,7 Kulturnämnd 25,4 0,0 0,0 0,0 0 0,0 Plan- och byggnämnd 9,2 0,0 0,0 0,0 0 0,0 Nämnden för hållbart samhälle 5 0,0 0,0 0,0 0 0,0 Teknik- och fritidsnämnd 101,5 0,0 0,0 0,0-0,6-0,6 Summa 1 490,9-18,4-12,7-12,7-17,2-1,10 Av tabellen framgår att Kommunstyrelsen, Barn- och utbildningsnämnden, Socialnämnden och Teknik- och fritidsnämnden prognostiserar underskott för helåret Socialnämnden (tkr) Utfall 0831 Budget 2012 Prognos 2012 Resultat Socialnämnden prognostiserar underskott med 13,9 mkr varav kostnader för försörjningsstöd är 10 mkr. Ett särskilt arbete med traineeplatser pågår för att minska försörjningsstödskostnaderna. Effekten av detta arbete bedöms i huvudsak komma Enligt beslut i socialnämnden dels i april dels i juni uppgår totala sparuppdrag år 2012 och 2013 till tkr varav 2,8 mkr bedöms klaras av under Det totala besparingskravet på tkr ingår i förutsättningarna för att klara 2013-års budget. 8

9 Barn- och utbildningsnämnden (tkr) Utfall 0831 Budget 2012 Prognos 2012 Resultat Helårsprognosen för Barn- och utbildningsnämnden pekar på underskott med ca 2,6 mkr. Underskottet beror i huvudsak på ett ökat antal elever i gymnasieverksamheten, fler elever behöver mer än tre år i gymnasieskolan. Osäkerhet föreligger i prognosen med avseende på läraravtalen för 2012 som vid delårsbokslutets upprättande inte var färdigförhandlade. Ett för lärarna gynnsamt utfall kommer förmodligen leda till ett större underskott för nämnden. Enligt nämndens delårsbokslut fortsätter samtliga verksamheter/enheter som har obalans sitt arbete med att minska underskotten. Teknik- och fritidsnämnden (tkr) Utfall 0831 Budget 2012 Prognos 2012 Nettokostnad Prognosen vid årets slut visar på en avvikelse på -0,6 mkr vilket kan härledas till måltidsverksamheten. Underskottet beror på minskade intäkter från friskolor och äldreomsorgen. Beräknat underskott för Måltidsservice kommer att regleras via det balanserade resultatet. En genomlysning av intäkter och kostnader har påbörjats för att säkerställa att enheten har en budget i balans år Kommunstyrelsen (tkr) Utfall 0831 Budget 2012 Prognos 2012 Nettokostnad Kommunstyrelsen prognostiserar ett underskott på 0,6 mkr. Underskottet avser säkerhetsfonden som balanseras mot tidigare års överskott. 4.3 Investeringar Årets investeringsbudget uppgår till 80,3 mkr. Överfört belopp för investeringar från 2011 uppgår till 79,2 mkr dvs. den totala investeringsbudgeten uppgår till totalt 159,5 mkr. 76% av investeringsbudgeten innehas av Teknik- och fritidsnämnden varav mer än hälften har tilldelats idrotts- och fritidsanläggningar. Totalt utförda investeringar i kommunen till och med augusti uppgår till 44,3 mkr varav 77% hos Teknik- och fritidsnämnden. Helårsprognosen för investeringar uppgår till 103,7 mkr. Eftersom det under flera år har förekommit eftersläpningar i investeringar kan det innebära väsentligt större investeringsbehov i framtiden vilket kan medföra väsentligt ökade kapitalbehov. 9

10 5 Kommentarer om måluppfyllelse 5.1 Lagstadgade krav Följande gäller för samtliga kommuner: att kommunfullmäktige skall fastställa mål för god ekonomisk hushållning, att uppföljning av dessa mål skall göras i delårsrapport och årsredovisning samt att kommunens revisor skall granska och bedöma måluppfyllelsen. Syftet med dessa krav är att politikerna med hjälp av målstyrning och måluppföljning skall styra kommunen mot ändamålsenlighet och effektivitet. Även om kravet primärt riktas mot fullmäktige så påverkas hela kommunens organisation. Mål för god ekonomisk hushållning omfattar både finansiella mål samt verksamhetsmål. Det är endast av fullmäktige fastställda mål inom ramen för god ekonomisk hushållning som är obligatoriska att utvärdera och bedöma i delårsrapport och årsbokslutet. Initialt är det kommunstyrelsen som i förvaltningsberättelsen skall utvärdera uppfyllelsen av de mål kommunfullmäktige fastställt. Revisorerna skall därefter på basis av kommunstyrelsens utvärdering samt sin egen granskning av delårsrapport och årsredovisning bedöma uppfyllelsen av de mål som kommunfullmäktige fastställt. Även kravet på balans mellan intäkter och kostnader, balanskravet, är lagstadgad. Avstämning av balanskravet ska göras både i delårsrapport och i årsredovisning. Sveriges kommuner och landsting rekommenderar vidare att kommuner har en ekonomisk planering som medger ett årligt överskott som motsvarar två procent av skattenettot. Syftet med överskottet är att skapa ett ekonomiskt utrymme som kommunerna kan använda för att finansiera sina investeringar. Om kommunen mot alla förmodan skulle redovisa ett underskott anger lagstiftningen att kommunen senast efter tre år har återställt tidigare års underskott samt en skyldighet att upprätta särskilda åtgärdsplaner. Detta ställer krav på ett positivt resultat som uppnås genom att nettokostnaderna ökar i långsammare takt än skatteintäkterna och statsbidragen. 5.2 Avstämning av balanskravet Enligt kommunallagen skall kommuner redovisa positiva resultat, vilket innebär att de löpande intäkterna skall täcka de löpande kostnaderna. Vid avstämning av det lagstadgade balanskravet skall nedskrivningar beaktas enligt försiktighetsprincipen, medan realisationsvinster ska räknas bort. Med utgångspunkt i 2012-års resultatprognos på 32,4 mkr finns inga indikationer på att balanskravet inte skulle uppnås under Finansiella mål I kommunens årsplan finns ett särskilt avsnitt om ekonomiska mål och god ekonomisk hushållning. En förutsättning för att kommunen skall uppnå god ekonomisk hushållning är att nettokostnaderna utvecklas i lägre takt än 10

11 skattenettot över tiden. Under kan konstateras att nettokostnadernas ökning varit högre än skattenettots ökning. För 2009, 2010 och 2011 har utvecklingen vänt och skattenettoökningen är högre än nettokostnadsökningen. För 2012 prognostiseras dock att skatteintäkterna ökar med 4,1% (föregående år 3,4%) och nettokostnaden med 5,7% (2,4%). Målen årsplanen för år 2012 är följande: Resultat efter skattenetto ska uppgå till 0,9% Investeringarnas självfinansieringsgrad ska vara 80%. Nämndernas budgetföljsamhet ska vara 100%. Helårsprognosen för det ekonomiska utfallet visar att kommunen år 2012 kommer att uppnå det fastställda ekonomiska målet: Årets resultat beräknas uppgå till 32 mkr vilket motsvarar 2,1% av skattenettot. Investeringarnas självfinansieringsgrad bedöms till 88%. Barn- och utbildningsnämnden och Sociala nämnden prognostiserar underskott med 0,4% respektive 2,7%. Övriga nämnder redovisar i huvudsak en god budgetföljsamhet Kommunstyrelsen och Teknik och fritidsnämnden redovisar mindre underskott, övriga nämnder en budget i balans. 5.4 Verksamhetsmål Kommunfullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning har angetts i den strategiska planen för åren och årsplanen för Målen skall utvärderas och följas upp av kommunstyrelsen i delårsrapport samt i årsredovisningens förvaltningsberättelse. Vidare skall revisorerna bedöma måluppfyllelsen samt yttra sig till fullmäktige om denna. För att möjliggöra utvärdering, uppföljning och bedömning av måluppfyllelse är det nödvändigt att antalet mål är rimligt samt att målen är konkreta och mätbara. Under 2010 fanns 105 mål som skulle följas upp. I årsplanen för 2011 fanns sju övergripande mål, och i årsplan för 2012 finns tio övergripande mål fastställda. Till dessa mål finns indikatorer framtagna vilka skall mätas och utvärderas. Totalt finns 36 indikatorer fördelade på de 10 målen. För 3 av de 36 indikatorerna sker ingen mätning 2012, gäller exempelvis indikatorn nöjd medarbetarindex som inte kan mätas 2012 till följd av att medarbetarundersökning inte genomförs Antalet indikatorer per övergripande mål varierar mellan 3 och 5 stycken. Verksamheten omfattar en rad olika verksamhetsområden som organiseras i olika nämnder. Uppföljningen sker per nämnd. De övergripande målen har brutits ned till nämndmål för att passa nämndernas ansvarsområden. I nämndernas bokslut redovisas nämndernas mål och de indikatorer som fastställts samt utfallet per augusti för de mål som följts upp. Delårsrapporten innehåller en beskrivning och sammanfattande bedömning av måluppfyllelsen hittills under året för de övergripande målen. Indikatorerna för varje mål anges och kommenteras kort i löpande text. Vi bedömer att den valda formen ger en bra översikt och en samlad bild av åtagandenas utveckling under året. Sammantaget bedöms ett av de tio målen, ekonomimålet, att bli uppfyllt vid årets slut. Åtta av de tio målen bedöms vara delvis uppfyllda vid årets slut. Att så 11

12 många mål enbart delvis kommer att kunna uppfyllas beror enligt kommunens uppfattning på att målen är ambitiösa och högt satta, och att vissa tar tid att genomföra samtidigt som också kraven höjts jämfört med föregående år. Ett mål, kunskapsmålet, bedöms inte bli uppfyllt Att förbättra resultaten i grundskolan är en av kommunens viktigaste utmaningar framöver. Beträffande indikatorerna och måluppfyllelse för respektive indikator är bedömningen i delårsbokslutet följande: Sex indikatorer bedöms bli uppfyllda. Nio indikatorer bedöms delvis bli uppfyllda. Sju indikatorer bedöms inte bli uppfyllda. Elva indikatorer kan inte bedömas alls i delårsbokslutet då resultaten av indikatorerna inte finns tillgängliga förrän i årsbokslutet. För tre indikatorer sker ingen mätning Av de sju indikatorer för vilka målen inte bedöms bli uppfyllda är tre hänförbara till resultaten i skolan. För de indikatorer där målen bedöms bli delvis uppfyllda vill vi rekommendera att redovisning i samband med bokslut sker av hur stor andel av målet som bedöms bli uppfyllt för att underlätta bedömning av måluppfyllelse. För indikatorer som inte bedöms bli uppfyllda 2012 uppmanas kommunledningen till att vidta åtgärder så att så många indikatorer som möjligt kan uppfyllas. I delårsbokslutet förekommer ej uppnådda indikatorer för 5 av de 10 målen. Västerås den 10 oktober 2012 Katarina Nygren Susanna Hägglund 12

Granskning av delårsrapport per 31 aug Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken

Granskning av delårsrapport per 31 aug Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken Revisionsrapport 2016 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2016 Granskning av delårsrapport per 31 aug 2016 Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken INNEHÅLLSFÖRTECKNING Granskning av delårsrapport

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Vimmerby kommun Caroline Liljebjörn 11 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 www.pwc.com/se Anders Färnstrand Auktoriserad revisor Oktober 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Vilhelmina kommun Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008 Avesta kommun Oktober 2008 Robert Heed INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning...3 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning...3 1.2 Mål av betydelse

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Hanna Holmberg Richard Vahul Granskning av delårsrapport 2014 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31.

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Östersunds kommun Oktober 2012 Marianne Harr, certifierad kommunal revisor Jenny Eklund, godkänd revisor 1 Innehåll Sammanfattning och kommentarer

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Oxelösunds kommun September 2012 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Rapport avseende granskning delårsrapport Forshaga Kommun

Rapport avseende granskning delårsrapport Forshaga Kommun Rapport avseende granskning delårsrapport 2011-08-31. Forshaga Kommun Oktober 2011 Innehåll Sammanfattning och kommentarer...1 1 Inledning...2 1.1 Syfte...2 2 Iakttagelser...3 2.1 Periodiseringar och delårsbokslutshandlingar...3

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Trelleborgs kommun Anders Thulin Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun

Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun Revisionsrapport Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun September 2009 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Lena Sörell Godkänd revisor 2009-09-15 Namnförtydligande Namnförtydligande

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport PerÅke Brunström, Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2015 Haparanda Stqd Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Övertorneå kommun Anneth Nyqvist Revisonskonsult Anna Carlénius Revisonskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund 2 1.2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 www.pwc.com/se Linda Yacoub Sofia Nylund Susanna Collijn Oktober 2013 Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 Vaxholms stad Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning s. 3 Delårsrapportens

Läs mer

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011 Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Uppdrag

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Granskning av delårsrapport per

Granskning av delårsrapport per Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2009-08-31 Motala kommun 2009-10-01 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Vellinge kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per September Auktoriserad revisor

Vellinge kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per September Auktoriserad revisor Vellinge kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2015-06-30 September 2015 Lars Starck Auktoriserad revisor Tobias Lundell Revisor Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Lekebergs kommun Anna Gröndahl, Lars Wigström, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning...1 Inledning... 3 Bakgrund...

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Revisionsrapport Delårsrapport 2010-06-30 Torsås kommun 15 september 2010 Åsa Bejvall Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 2 2.1 Bakgrund... 2 2.2 Syfte, revisionsfråga och avgränsning...

Läs mer

pwc Granskningsrapport

pwc Granskningsrapport pwc Granskningsrapport Innehållsförteckning i Sammanfattande bedömning Inledning.i Bakgrund. Syfte, revisionsfrågor och avgränsning i 3.3 Revisionskriterier.4 Metod Granskningsresultat 3.i Allmänna iakttagelser

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7.

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7. Revisionsrapport Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap oktober 2oi7 Granskning av delårsrapport 2017 Pwc nnehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning i 2 nledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport. Landstinget i Värmland

Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport. Landstinget i Värmland Granskningsrapport Carin Hultgren Lars Dahlin Anette Fagerholm Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport 2015 Landstinget i Värmland Granskning av delårsrapport 2015 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande

Läs mer

Delårsrapport 2012-08-31

Delårsrapport 2012-08-31 Revisionsrapport Delårsrapport 2012-08-31 Vänersborgs kommun Oktober 2012 Håkan Olsson Henrik Bergh Hanna Robinson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Uppdraget...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per Laholms kommun 2015-10-14 Magnus Helmfrid Syfte med granskningen EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Laholms kommun gjort en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2015-08-31. Enligt kommunallagen

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck Revisionsrapport Oktober 2010 Robert Heed Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Inledning...1 2.1 Bakgrund...1 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning...2 2.3 Revisionskriterier...2

Läs mer

Syfte med granskningen

Syfte med granskningen Vellinge kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31, utkast Oktober 2014 Alexander Carlsson Auktoriserad revisor / Certifierad kommunal yrkesrevisor Tobias Lundell Syfte med granskningen

Läs mer

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2006 KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Ansvarsavgränsning 2 4. Granskning 2 5. Revisionsmål 3 6. Granskningens

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking Revisionsrapport* Granskning av Delårsrapport 2007 Vännäs kommun September 2007 Allan Andersson Therese Runarsdotter *connectedthinking Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Gällivare kommun PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun Rapport avseende granskning av delårsrapport 2016-08-31. Timrå kommun Oktober 2016 Innehåll 1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE... 3 1.3 REVISIONSMETOD... 4 2. IAKTTAGELSER... 4 2.1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 www.pwc.se Granskningsrapport Inger Andersson Cert. kommunal revisor Anela Cmajcanin Revisor Granskning av delårsrapport 2016 Marks kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB Antal sidor: 5

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB Antal sidor: 5 ABCD Olofströms kommun Granskning av delårsbokslut 2010-08-31 KPMG Bohlins AB 2010-10-21 Antal sidor: 5 2011 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014:2

Granskning av delårsrapport 2014:2 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Landstinget i Jönköpings län Granskning av delårsrapport 2014:2 Landstinget i Jönköpings län Innehåll 1. Sammanfattning...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport 2010. Oxelösunds kommun 2010-09-29. Matti Leskelä

Revisionsrapport. Delårsrapport 2010. Oxelösunds kommun 2010-09-29. Matti Leskelä Revisionsrapport Oxelösunds kommun 2010-09-29 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning... 1 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning... 2 1.3 Revisionskriterier...

Läs mer

Osby kommun Granskning av delårsrapport per

Osby kommun Granskning av delårsrapport per Osby kommun Granskning av delårsrapport per 2014-08-31 2014-10-01 Thomas Hallberg Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Osby kommun gjort en översiktlig granskning av

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Conny Erkheikki, auktorisrad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober Eslövs kommun. Granskning av delårsrapport

Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober Eslövs kommun. Granskning av delårsrapport Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2011 Eslövs kommun Granskning av delårsrapport 2011-07-31 Innehåll Sammanfattning... 2 1 Inledning... 3 1.1 Uppdrag och syfte... 3 1.2

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 www.pwc.com/se Anders Hägg Anders Rabb Sandra Volter Oktober 2013 Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 Solna stad Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens innehåll

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport PerÅke Brunström Granskning av delårsrapport 2013 Haparanda Stad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Pär Sturesson Granskning av delårsrapport 2014 Kalmar kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Redovisat resultat samt prognos för helår indikerar att de finansiella målen kommer att uppnås 2015.

Redovisat resultat samt prognos för helår indikerar att de finansiella målen kommer att uppnås 2015. Förtroendevalda revisorer 2015-10-12 I Falkenbergs k- smroun I Kommunstyrelxefö "'ökningen Konsfienhc; ton 7 n!5 -tn- i 3 ' Drir r D pi KS> - A?> r OA l Kommunfullmäktige i Varbergs kommun Kommunfullmäktige

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2016 Nerikes Brandkår 2016-09-07 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Yvonne Lundin Granskning av delårsrapport 2013 Sölvesborgs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Hallsbergs kommun. Oktober Lars Wigström. Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Delårsrapport Hallsbergs kommun. Oktober Lars Wigström. Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Hallsbergs kommun Oktober 2009 Lars Wigström Certifierad kommunal revisor 200X-XX-XX Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 Nerikes Brandkår 2013-09-20 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2017

Översiktlig granskning av delårsrapport 2017 Bilaga Förslag 89 www.pwc.com/se Översiktlig granskning av delårsrapport 2017 Richard Vahul Carin Hultgren Jenny Nyholm Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje Innehåll Syfte, revisionsfrågor,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2016 Sollefteå kommun Anneth Nyqvist PerÅke Brunström Certifierade kommunala revisorer Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1

Läs mer

Gran delår 2013. Tyresö. Carin Hultgren Samir Sandberg Jan Nilsson. Oktober 2013

Gran delår 2013. Tyresö. Carin Hultgren Samir Sandberg Jan Nilsson. Oktober 2013 Revisionsrapport Carin Hultgren Samir Sandberg Jan Nilsson Gran nskning av delår rsrapport 2013 Tyresö kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer 1 2. Inledning 3 2.1

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anneth Nyqvist Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2015 Medelpads räddningstjänstförbund Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport Rapport från Stadsrevisionen

Granskning av delårsrapport Rapport från Stadsrevisionen Granskning av delårsrapport 2015-08-31 Rapport från Stadsrevisionen Dnr 3.1.2-205/2015 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska den verksamhet som bedrivs i nämnder och

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Krokoms kommun Anneth Nyqvist

Revisionsrapport. Delårsrapport Krokoms kommun Anneth Nyqvist Revisionsrapport 2010-06-30 Anneth Nyqvist 0 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning... 1 2 Inledning... 2 2.1 Bakgrund... 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning... 2 2.3 Revisionskriterier...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Trosa kommun Oktober 2012 Matti Leskelä Anna Gröndahl Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Klippans kommun Mattias Johansson Alf Wahlgren 10 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Tierps kommun Anders Petersson Samir Sandberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Fredrik Carlsson Mattias Bygghammar Karin Johansson Granskning av delårsrapport 2015 Vara Kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

R EVISIONSRAPPORT NR 4/2007. Granskning av delårsrapport och delårsbokslut Nacka kommun

R EVISIONSRAPPORT NR 4/2007. Granskning av delårsrapport och delårsbokslut Nacka kommun R EVISIONSRAPPORT NR 4/2007 Granskning av delårsrapport och delårsbokslut 2007 Nacka kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna Oktober 2007 1 Bakgrund På uppdrag av revisorerna i Nacka kommun har Ernst

Läs mer

Fagersta kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 7 oktober 2009 Antal sidor 8

Fagersta kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 7 oktober 2009 Antal sidor 8 ABCD Fagersta kommun Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2009 Revisionsrapport KPMG 7 oktober 2009 Antal sidor 8 ABCD Fagersta kommun Granskning av delårsrapport 2009-08-31 Revisionsrapport

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Vetlanda kommun Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Jonas Leander Helena Patrikson Ulrika Strånge Johanna Thalén Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2016

Översiktlig granskning av delårsrapport 2016 www.pwc.com/se Anneth Nyqvist Certifierad kommunal revisor Oktober 2016 Översiktlig granskning av delårsrapport 2016 Vilhelmina kommun Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens

Läs mer

Revisionsrapport 1/ 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober/november Nykvarns kommun

Revisionsrapport 1/ 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober/november Nykvarns kommun Revisionsrapport 1/ Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober/november Nykvarns kommun Granskning av delårsrapport Innehåll 1. Sammanfattning...3 2. Granskning av delårsrapport och bokslut...4 2.1. Bakgrund...4

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anders Rabb Sandra Feiff Jenny Nyholm Ebba Lind Granskning av delårsrapport 2015 Sollentuna kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning 1 2. Inledning 2 a. Bakgrund 2 b.

Läs mer

Granskning av delårsbokslut Åstorps kommun R EVISIONSRAPPORT 2/2008

Granskning av delårsbokslut Åstorps kommun R EVISIONSRAPPORT 2/2008 R EVISIONSRAPPORT 2/2008 Granskning av delårsbokslut 2008-07-31 Åstorps kommun Bengt Sebring, ordf. Tord Sturesson, 1:e v ordf. Stig Andersson, 2:e v ordf Nils Persson September 2008 Bengt Joehns Anders

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 september 2011

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 september 2011 Vetlanda kommun Granskning av delårsbokslut 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 september 2011 Jonas Leander Ulrika Strånge Susanne Karlsson Helena Patrikson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5 Granskning av delårsbokslut 2009-08-31 KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5 2011 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Innehåll

Läs mer

Granskning av delårsrapport augusti 2015

Granskning av delårsrapport augusti 2015 Granskningsrapport Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor Granskning av delårsrapport augusti 2015 Landstinget Dalarna Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 www.pwc.com/se Yvonne Lundin Augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Miljöförbundet Blekinge Väst Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens innehåll och

Läs mer

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 Åstorps kommun Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 2013-09-16 Anders Löfgren Sven Ekelund, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf Bengt Joehns, 2:e v ordf Kristoffer Glinka Nils

Läs mer

Rapport. Finspångs kommun Granskning delårsrapport Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Finspångs kommun Granskning delårsrapport Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Finspångs kommun Granskning delårsrapport 2006-06-30 2006-09-16 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2016

Granskning av årsredovisning 2016 www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2016 Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Mars 2017 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Syfte och revisionsfrågor... 3 2.2. Revisionskriterier...

Läs mer