Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012"

Transkript

1 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

2 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING INLEDNING Bakgrund Uppdrag och syfte Avgränsning och metod ÖVERGRIPANDE ANALYS Utformning av delårsrapporten Analys av resultatutvecklingen för Strängnäs kommun Uppföljning prognos 2011 mot utfall Balansräkningen Kommunkoncernen KOMMENTARER OM RESULTAT Hur ekonomi och verksamhet följs upp i delårsrapporten Nämndernas redovisning... 8 Socialnämnden... 8 Barn- och utbildningsnämnden... 9 Teknik- och fritidsnämnden... 9 Kommunstyrelsen Investeringar KOMMENTARER OM MÅLUPPFYLLELSE Lagstadgade krav Avstämning av balanskravet Finansiella mål Verksamhetsmål

3 1 Sammanfattning Vi har översiktligt granskat Strängnäs kommuns delårsrapport per 31 augusti Följande kan sammanfattningsvis konstateras i bedömningen av delårsrapporten. Delårsrapporten uppfyller i allt väsentligt lagstiftarens krav och god redovisningssed och ger därmed en rättvisande bild av kommunens resultat och ställning. Delårsrapporten ger i huvudsak en god bild av resultatet för Strängnäs kommun som helhet per den 31 augusti och den förväntade utvecklingen med prognos för helåret. En redovisning av såväl Strängnäs kommuns verksamhet som nämndernas ekonomi lämnas. Dokumentationen av de väsentliga balansposterna bedöms som tillräckliga och tydliga. De övergripande finansiella målen liksom balanskravet uppnås enligt delårsbokslutet. Vår bedömning är att de tio övergripande verksamhetsmässiga målen har följts upp och utvärderats i tillräcklig omfattning. Ett mål, kunskapsmålet, bedöms inte bli uppfyllt Att förbättra resultaten i grundskolan är en av kommunens viktigaste utmaningar framöver. Till de övergripande målen finns totalt 36 indikatorer som möjliggör mätning och utvärdering av de övergripande målen. Uppföljning av indikatorerna i delårsbokslutet ger följande: o Sex indikatorer bedöms bli uppfyllda. o Nio indikatorer bedöms delvis bli uppfyllda. o Sju indikatorer bedöms inte bli uppfyllda. o Elva indikatorer kan inte bedömas alls i delårsbokslutet då resultaten av indikatorerna inte finns tillgängliga förrän i årsbokslutet. o För tre indikatorer sker ingen mätning Socialnämnden prognostiserar underskott med 13,9 mkr varav kostnader för försörjningsstöd är 10 mkr. Enligt beslut i socialnämnden dels i april dels i juni uppgår totala sparuppdrag år 2012 och 2013 till tkr varav 2,8 mkr bedöms klaras av under Det totala besparingskravet på tkr ingår i förutsättningarna för att klara 2013-års budget. Helårsprognosen för Barn- och utbildningsnämnden pekar på underskott med ca 2,6 mkr. Underskottet beror i huvudsak på att fler elever behöver mer än tre år i gymnasieskolan. Osäkerhet föreligger i prognosen med avseende på läraravtalen för 2012 som vid delårsbokslutets upprättande inte var färdigförhandlade. Enligt nämndens delårsbokslut fortsätter samtliga verksamheter/enheter som har obalans sitt arbete med att minska underskotten. Prognosen vid årets slut för Teknik- och fritidsnämnden visar på en avvikelse på -0,6 mkr vilket kan härledas till måltidsverksamheten. Beräknat underskott 3

4 kommer att regleras via det balanserade resultatet. En genomlysning av intäkter och kostnader har påbörjats för att säkerställa att enheten har en budget i balans år Kommunstyrelsen prognostiserar ett underskott på 0,6 mkr. Underskottet avser säkerhetsfonden som balanseras mot tidigare års överskott. Vid granskningen har noterats att investeringsbudgeten i likhet med tidigare år inte följs, investeringar skjuts på framtiden. Detta kan få negativa konsekvenser i framtiden i form av väsentligt ökade kapitalbehov. Kommunen behöver etablera och tydliggöra interna rutiner och riktlinjer för sin investerings- och exploateringsredovisning. 4

5 2 Inledning 2.1 Bakgrund Vi har av Strängnäs kommuns revisorer fått i uppdrag att genomföra en översiktlig granskning av Strängnäs kommuns delårsrapport per Uppdrag och syfte Enligt kommunallagens 9 kap 9 ställs krav på att revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat. Delårsrapporten ska behandlas av fullmäktige. Revisorernas skriftliga bedömning ska biläggas delårsrapporten. En förutsättning för att revisorerna ska kunna göra en bedömning är att kommunfullmäktige i budget och planer har fastställda riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Uppdragets syfte är att: bedöma om ett balanserat resultat kan nås vid årets slut, bedöma om det är troligt att de av fullmäktige antagna finansiella målen uppnås, bedöma om verksamheten drivits så att fullmäktiges beslutade mål och inriktningar för verksamheten kan nås samt bedöma om delårsrapporten är upprättad enligt god sed för kommuner. 2.3 Avgränsning och metod Granskningen har varit översiktlig. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad i förhållande till en revision. Den baseras främst på en analytisk granskning och intervjuer med fokus på väsentliga områden och prognosunderlag. Intervjuerna har utförts i syfte att erhålla rimliga förklaringar till resultatutfall, avvikelser mot budget och prognoser. Väsentliga konton i balansräkningen har stämts av mot underlag. Granskningen har även inriktats på att kommunens delårsrapport är upprättad enligt lagen om kommunal redovisning, rekommendationer från rådet för kommunal redovisning samt kommunens egna anvisningar. I granskningen ingår kommunens verksamhet och den sammanställda redovisningen omfattande kommunens bolag. 3 Övergripande analys 3.1 Utformning av delårsrapporten Delårsrapporten upprättas i enlighet med de krav som finns i lagen om kommunal redovisning samt efter samma redovisningsprinciper som årsbokslutet 2011 och som föregående års delårsrapport. Enligt kommunallagen skall delårsrapport upprättas minst en gång under räkenskapsåret. Rapporten skall omfatta en period av minst hälften och höst två tredjedelar av räkenskapsåret. 5

6 Rapporten för Strängnäs följer dessa krav och är upprättad per 31 augusti. Delårsrapporten skall vara strukturerad på samma sätt som årsredovisningen och åtminstone innehålla förvaltningsberättelse, resultaträkning samt balansräkning. Även finansieringsanalys och relevanta nothänvisningar bör ingå. Vi har vid vår granskning noterat att delårsrapporten för Strängnäs kommun och dess bolag är upprättad enligt gällande regelverk och omfattar åtta månader av räkenskapsåret. Bokslutsanvisningar har kommunicerats till organisationen i god tid. Tidplan finns angiven. Kommunen bedöms ha en god och effektiv bokslutsprocess. 3.2 Analys av resultatutvecklingen för Strängnäs kommun DELÅRSRAPPORT PER 31 AUGUSTI 2012 RESULTATRÄKNKING STRÄNGNÄS KOMMUN (mkr) Utfall Utfall Budget helår /12 av budget helår 2012 Intäkter 183,1 153,8 227,0 151,3 Kostnader , , , ,1 Avskrivningar -23,7-20, ,7 Verksamhetens nettokostnader -982,9-945, , ,5 Skattenetto 1 042, , , ,1 Finansnetto 4,6 3,4-0,5-0,3 Resultat före extraordinära poster 63,8 59,0 14,0 9,3 Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 ÅRETS RESULTAT 63,8 59,0 14,0 9,3 Som framgår av uppställningen ovan uppgår kommunens resultat för perioden till nästan 64 mkr. Prognostiserat resultat för helåret 2012 uppgår till ca 32 mkr. I årsprognosen ingår kostnader med 8,7 mkr som i tidigare beslut är avsatta i det egna kapitalet. Med hänsyn tagen till det är prognosen 41,1 mkr. Årets förbättrade resultat jämfört med budgeterat resultat för 2012 förklaras av högre skatteintäkter, 16,1 mkr, lägre avskrivningskostnader, 3,5 mkr, bättre finansnetto, 5,6 mkr, samt återbetalning av premier från Fora, 23,6 mkr. Underskott prognostiseras för nämnderna till totalt 17,1 mkr och för exploatering och anläggningar till 6,4 mkr. Mer om nämndernas underskott framgår vid avsnitt 4.2 nedan. Verksamhetens nettokostnader beräknas stiga med 5,7% jämfört med utfall Utvecklingen av skattenettoökningen beräknas uppgå till 4,1% vilket är en förbättring med 0,7% (ökningen uppgick förra året till 3,4%). Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna har ökat till 98% (2011=96,4%). Det är inte hållbart på sikt att kostnaderna ökar mer än intäkterna. 6

7 Några väsentliga felaktigheter har inte noterats i resultaträkningens poster. 3.3 Uppföljning prognos 2011 mot utfall 2011 En uppföljning av nämndernas prognossäkerhet har skett genom uppföljning av helårsprognosen i delårsbokslutet 2011 mot utfallet för Uppföljningen visar att nämndernas prognoser var ca 4 mkr sämre än utfallet, vilket motsvarar ca 0,3% av nämndernas nettokostnad för år Kommunstyrelse och Socialnämnden var de nämnder som redovisade sämre utfall än prognos. I förhållande till respektive nämnds nettokostnad är avvikelserna inte att betrakta som väsentliga. Nämndernas avvikelseprognoser och utfall för 2011 (mkr) Nämnd aug dec Kommunfullmäktige 0,8 1,3 Kommunstyrelsen 0-0,4 Barn- och utbildningsnämnd -3,6 0,3 Socialnämnd 1,2-1,4 Kulturnämnd 0,0 0,0 Plan- och byggnämnd 0,0 0,7 Nämnden för hållbart samhälle 0,0 0,0 Teknik- och fritidsnämnd -2,9-1,0 Summa budgetavvikelser -4,5-0,5 3.4 Balansräkningen Balansräkningens poster har granskats översiktligt. Balansomslutningen för Strängnäs kommun per uppgår till mkr (2 793 mkr). Den mest väsentliga tillgångsposten är anläggningstillgångar som redovisas med mkr (2 542 mkr). Eget kapital uppgår till 463 mkr (404 mkr). Vid vår granskning har det stämts av att det finns dokumenterade underlag till väsentliga poster balansräkningen. Inga väsentliga felaktigheter har noterats vad det gäller balansräkningens poster. 3.5 Kommunkoncernen Kommunkoncernens sammanställda resultat per augusti uppgår till 43,4 mkr. Som redan framgått i rapporten gör kommunen ett bättre resultat än budget vilket också gäller för Strängnäs Fastighets AB. SEVAB Strängnäs energi redovisar ett negativt resultat på 29,4 mkr per augusti att jämföra med budgeterat positivt resultat på 3,4 mkr. Prognosen för helåret är ett negativt resultat på 26,7 mkr att jämföra med ett positivt resultat på 16,0 mkr i budget för Anledningen till den stora avvikelsen mellan utfall och budget kan till stor del förklaras av en under året uppdagad felaktig hantering av affärsdelen inom återvinning som beräknas påverka resultatet med 20 mkr. Oplanerade driftsstopp i kraftvärmeverket har medfört reparations- och underhållskostnader på 6,4 mkr och ökad kostnad för bränsle på 6,9 mkr. Senareläggning av VA-taxans planerade höjning och lägre anslutningsintäkter än beräknat påverkar också årets sämre utfall jämfört med budget. Strängnäs Fastighets AB redovisar ett positivt resultat på 9,1 mkr i delårsbokslutet till följd av eftersläpningar i underhållsprojekt. Helårsprognosen 7

8 för Strängnäs Fastighets AB visar dock på ett negativt resultat uppgående till 7,8 mkr men är i enlighet med budget. Sammantaget för kommunkoncernen prognostiseras ett helårsresultat på ca 2 mkr. 4 Kommentarer om resultat 4.1 Hur ekonomi och verksamhet följs upp i delårsrapporten I delårsrapporten kommenteras resultat och förändringar som skett eller bedöms ske under året. Nämndernas prognoser redovisas och kommenteras översiktligt. Nämndernas prognoser lämnade under året redovisas överskådligt i tabell. Av de totalt åtta nämnder och styrelser som finns inom Strängnäs kommun prognostiserar fyra stycken ett underskott jämfört mot budget. Övriga bedömer att de uppnår nollresultat eller överskott. 4.2 Nämndernas redovisning Nämnderna ger överlag en god redovisning av verksamhet och ekonomi. Nämndernas avvikelseprognoser 2012 (mkr). Tabell från delårsrapport. Nämnd, mkr Budget 2012 Avvikelse mars Avvikelse april Avvikelse maj Avvikelse aug Avvikelse aug % Kommunfullmäktige 9,5 0,3 0,3 0,3 0,5 5,7 Kommunstyrelse 105,6 0,0 0,0 0,0-0,6-0,5 Barn- och utbildningsnämnd 712,9-0,8 0,0 0,0-2,6-0,4 Socialnämnd 521,8-17, ,9-2,7 Kulturnämnd 25,4 0,0 0,0 0,0 0 0,0 Plan- och byggnämnd 9,2 0,0 0,0 0,0 0 0,0 Nämnden för hållbart samhälle 5 0,0 0,0 0,0 0 0,0 Teknik- och fritidsnämnd 101,5 0,0 0,0 0,0-0,6-0,6 Summa 1 490,9-18,4-12,7-12,7-17,2-1,10 Av tabellen framgår att Kommunstyrelsen, Barn- och utbildningsnämnden, Socialnämnden och Teknik- och fritidsnämnden prognostiserar underskott för helåret Socialnämnden (tkr) Utfall 0831 Budget 2012 Prognos 2012 Resultat Socialnämnden prognostiserar underskott med 13,9 mkr varav kostnader för försörjningsstöd är 10 mkr. Ett särskilt arbete med traineeplatser pågår för att minska försörjningsstödskostnaderna. Effekten av detta arbete bedöms i huvudsak komma Enligt beslut i socialnämnden dels i april dels i juni uppgår totala sparuppdrag år 2012 och 2013 till tkr varav 2,8 mkr bedöms klaras av under Det totala besparingskravet på tkr ingår i förutsättningarna för att klara 2013-års budget. 8

9 Barn- och utbildningsnämnden (tkr) Utfall 0831 Budget 2012 Prognos 2012 Resultat Helårsprognosen för Barn- och utbildningsnämnden pekar på underskott med ca 2,6 mkr. Underskottet beror i huvudsak på ett ökat antal elever i gymnasieverksamheten, fler elever behöver mer än tre år i gymnasieskolan. Osäkerhet föreligger i prognosen med avseende på läraravtalen för 2012 som vid delårsbokslutets upprättande inte var färdigförhandlade. Ett för lärarna gynnsamt utfall kommer förmodligen leda till ett större underskott för nämnden. Enligt nämndens delårsbokslut fortsätter samtliga verksamheter/enheter som har obalans sitt arbete med att minska underskotten. Teknik- och fritidsnämnden (tkr) Utfall 0831 Budget 2012 Prognos 2012 Nettokostnad Prognosen vid årets slut visar på en avvikelse på -0,6 mkr vilket kan härledas till måltidsverksamheten. Underskottet beror på minskade intäkter från friskolor och äldreomsorgen. Beräknat underskott för Måltidsservice kommer att regleras via det balanserade resultatet. En genomlysning av intäkter och kostnader har påbörjats för att säkerställa att enheten har en budget i balans år Kommunstyrelsen (tkr) Utfall 0831 Budget 2012 Prognos 2012 Nettokostnad Kommunstyrelsen prognostiserar ett underskott på 0,6 mkr. Underskottet avser säkerhetsfonden som balanseras mot tidigare års överskott. 4.3 Investeringar Årets investeringsbudget uppgår till 80,3 mkr. Överfört belopp för investeringar från 2011 uppgår till 79,2 mkr dvs. den totala investeringsbudgeten uppgår till totalt 159,5 mkr. 76% av investeringsbudgeten innehas av Teknik- och fritidsnämnden varav mer än hälften har tilldelats idrotts- och fritidsanläggningar. Totalt utförda investeringar i kommunen till och med augusti uppgår till 44,3 mkr varav 77% hos Teknik- och fritidsnämnden. Helårsprognosen för investeringar uppgår till 103,7 mkr. Eftersom det under flera år har förekommit eftersläpningar i investeringar kan det innebära väsentligt större investeringsbehov i framtiden vilket kan medföra väsentligt ökade kapitalbehov. 9

10 5 Kommentarer om måluppfyllelse 5.1 Lagstadgade krav Följande gäller för samtliga kommuner: att kommunfullmäktige skall fastställa mål för god ekonomisk hushållning, att uppföljning av dessa mål skall göras i delårsrapport och årsredovisning samt att kommunens revisor skall granska och bedöma måluppfyllelsen. Syftet med dessa krav är att politikerna med hjälp av målstyrning och måluppföljning skall styra kommunen mot ändamålsenlighet och effektivitet. Även om kravet primärt riktas mot fullmäktige så påverkas hela kommunens organisation. Mål för god ekonomisk hushållning omfattar både finansiella mål samt verksamhetsmål. Det är endast av fullmäktige fastställda mål inom ramen för god ekonomisk hushållning som är obligatoriska att utvärdera och bedöma i delårsrapport och årsbokslutet. Initialt är det kommunstyrelsen som i förvaltningsberättelsen skall utvärdera uppfyllelsen av de mål kommunfullmäktige fastställt. Revisorerna skall därefter på basis av kommunstyrelsens utvärdering samt sin egen granskning av delårsrapport och årsredovisning bedöma uppfyllelsen av de mål som kommunfullmäktige fastställt. Även kravet på balans mellan intäkter och kostnader, balanskravet, är lagstadgad. Avstämning av balanskravet ska göras både i delårsrapport och i årsredovisning. Sveriges kommuner och landsting rekommenderar vidare att kommuner har en ekonomisk planering som medger ett årligt överskott som motsvarar två procent av skattenettot. Syftet med överskottet är att skapa ett ekonomiskt utrymme som kommunerna kan använda för att finansiera sina investeringar. Om kommunen mot alla förmodan skulle redovisa ett underskott anger lagstiftningen att kommunen senast efter tre år har återställt tidigare års underskott samt en skyldighet att upprätta särskilda åtgärdsplaner. Detta ställer krav på ett positivt resultat som uppnås genom att nettokostnaderna ökar i långsammare takt än skatteintäkterna och statsbidragen. 5.2 Avstämning av balanskravet Enligt kommunallagen skall kommuner redovisa positiva resultat, vilket innebär att de löpande intäkterna skall täcka de löpande kostnaderna. Vid avstämning av det lagstadgade balanskravet skall nedskrivningar beaktas enligt försiktighetsprincipen, medan realisationsvinster ska räknas bort. Med utgångspunkt i 2012-års resultatprognos på 32,4 mkr finns inga indikationer på att balanskravet inte skulle uppnås under Finansiella mål I kommunens årsplan finns ett särskilt avsnitt om ekonomiska mål och god ekonomisk hushållning. En förutsättning för att kommunen skall uppnå god ekonomisk hushållning är att nettokostnaderna utvecklas i lägre takt än 10

11 skattenettot över tiden. Under kan konstateras att nettokostnadernas ökning varit högre än skattenettots ökning. För 2009, 2010 och 2011 har utvecklingen vänt och skattenettoökningen är högre än nettokostnadsökningen. För 2012 prognostiseras dock att skatteintäkterna ökar med 4,1% (föregående år 3,4%) och nettokostnaden med 5,7% (2,4%). Målen årsplanen för år 2012 är följande: Resultat efter skattenetto ska uppgå till 0,9% Investeringarnas självfinansieringsgrad ska vara 80%. Nämndernas budgetföljsamhet ska vara 100%. Helårsprognosen för det ekonomiska utfallet visar att kommunen år 2012 kommer att uppnå det fastställda ekonomiska målet: Årets resultat beräknas uppgå till 32 mkr vilket motsvarar 2,1% av skattenettot. Investeringarnas självfinansieringsgrad bedöms till 88%. Barn- och utbildningsnämnden och Sociala nämnden prognostiserar underskott med 0,4% respektive 2,7%. Övriga nämnder redovisar i huvudsak en god budgetföljsamhet Kommunstyrelsen och Teknik och fritidsnämnden redovisar mindre underskott, övriga nämnder en budget i balans. 5.4 Verksamhetsmål Kommunfullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning har angetts i den strategiska planen för åren och årsplanen för Målen skall utvärderas och följas upp av kommunstyrelsen i delårsrapport samt i årsredovisningens förvaltningsberättelse. Vidare skall revisorerna bedöma måluppfyllelsen samt yttra sig till fullmäktige om denna. För att möjliggöra utvärdering, uppföljning och bedömning av måluppfyllelse är det nödvändigt att antalet mål är rimligt samt att målen är konkreta och mätbara. Under 2010 fanns 105 mål som skulle följas upp. I årsplanen för 2011 fanns sju övergripande mål, och i årsplan för 2012 finns tio övergripande mål fastställda. Till dessa mål finns indikatorer framtagna vilka skall mätas och utvärderas. Totalt finns 36 indikatorer fördelade på de 10 målen. För 3 av de 36 indikatorerna sker ingen mätning 2012, gäller exempelvis indikatorn nöjd medarbetarindex som inte kan mätas 2012 till följd av att medarbetarundersökning inte genomförs Antalet indikatorer per övergripande mål varierar mellan 3 och 5 stycken. Verksamheten omfattar en rad olika verksamhetsområden som organiseras i olika nämnder. Uppföljningen sker per nämnd. De övergripande målen har brutits ned till nämndmål för att passa nämndernas ansvarsområden. I nämndernas bokslut redovisas nämndernas mål och de indikatorer som fastställts samt utfallet per augusti för de mål som följts upp. Delårsrapporten innehåller en beskrivning och sammanfattande bedömning av måluppfyllelsen hittills under året för de övergripande målen. Indikatorerna för varje mål anges och kommenteras kort i löpande text. Vi bedömer att den valda formen ger en bra översikt och en samlad bild av åtagandenas utveckling under året. Sammantaget bedöms ett av de tio målen, ekonomimålet, att bli uppfyllt vid årets slut. Åtta av de tio målen bedöms vara delvis uppfyllda vid årets slut. Att så 11

12 många mål enbart delvis kommer att kunna uppfyllas beror enligt kommunens uppfattning på att målen är ambitiösa och högt satta, och att vissa tar tid att genomföra samtidigt som också kraven höjts jämfört med föregående år. Ett mål, kunskapsmålet, bedöms inte bli uppfyllt Att förbättra resultaten i grundskolan är en av kommunens viktigaste utmaningar framöver. Beträffande indikatorerna och måluppfyllelse för respektive indikator är bedömningen i delårsbokslutet följande: Sex indikatorer bedöms bli uppfyllda. Nio indikatorer bedöms delvis bli uppfyllda. Sju indikatorer bedöms inte bli uppfyllda. Elva indikatorer kan inte bedömas alls i delårsbokslutet då resultaten av indikatorerna inte finns tillgängliga förrän i årsbokslutet. För tre indikatorer sker ingen mätning Av de sju indikatorer för vilka målen inte bedöms bli uppfyllda är tre hänförbara till resultaten i skolan. För de indikatorer där målen bedöms bli delvis uppfyllda vill vi rekommendera att redovisning i samband med bokslut sker av hur stor andel av målet som bedöms bli uppfyllt för att underlätta bedömning av måluppfyllelse. För indikatorer som inte bedöms bli uppfyllda 2012 uppmanas kommunledningen till att vidta åtgärder så att så många indikatorer som möjligt kan uppfyllas. I delårsbokslutet förekommer ej uppnådda indikatorer för 5 av de 10 målen. Västerås den 10 oktober 2012 Katarina Nygren Susanna Hägglund 12

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011 Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Uppdrag

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

pwc Granskningsrapport

pwc Granskningsrapport pwc Granskningsrapport Innehållsförteckning i Sammanfattande bedömning Inledning.i Bakgrund. Syfte, revisionsfrågor och avgränsning i 3.3 Revisionskriterier.4 Metod Granskningsresultat 3.i Allmänna iakttagelser

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Vetlanda kommun Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Jonas Leander Helena Patrikson Ulrika Strånge Johanna Thalén Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 Nerikes Brandkår 2013-09-20 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 Åstorps kommun Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 2013-09-16 Anders Löfgren Sven Ekelund, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf Bengt Joehns, 2:e v ordf Kristoffer Glinka Nils

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor.

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor. Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Vallentuna kommun 2009-11-05 Carin Hultgren Certifierad kommunal yrkesrevisor Frida Enocksson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att granska bokslut och årsredovisning per 2013-12-31, se bifogad rapport.

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Öckerö kommun Granskning av bokslut 2014-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 2 2. BALANSKRAVET... 2 3. GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING VERKSAMHETSMÄSSIGA-

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Datum Vår beteckning REVISORERNA 2009-10-13 Rev/09066 Handläggare Direkttelefon Ert datum Er beteckning Bo H Eriksson 054-61 41 38 Landstingsfullmäktige Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Bakgrund

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2014 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Förbundets

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2014-08-31 Uddevalla Kommun

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2014-08-31 Uddevalla Kommun Rapport avseende granskning av delårsrapport 2014-08-31 Uddevalla Kommun September 2014 September 2014 Harald Jagner, Pernilla Lihnell Innehåll Sammanfattning och kommentarer 1 1. Inledning 4 2. Iakttagelser

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2013 Nerikes Brandkår 2014-03-06 Anders Pålhed (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 6 4. Granskning av årsredovisningen...

Läs mer

Sundbybergs stad. Granskning av delårsbokslutet 2013. Revisjonsrapport 2013 Genomford på uppdrag av revisorerna September 2013

Sundbybergs stad. Granskning av delårsbokslutet 2013. Revisjonsrapport 2013 Genomford på uppdrag av revisorerna September 2013 Sundbybergs stad Granskning av delårsbokslutet 2013 Revisjonsrapport 2013 Genomford på uppdrag av revisorerna September 2013 Building a better Øuildinq a better Innehåll Sammanfattning... 2 Inledning...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Himn Dagemir Granskning av delårsrapport 2013 Katrineholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisonskonsult Granskning av årsredovisning 2014 Kalix kommun Mars 2015 Innehållsförteckning 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga och metod...

Läs mer

Delårsrapportering 2010. Gällivare kommun. Revisionsrapport. November 2010. PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor

Delårsrapportering 2010. Gällivare kommun. Revisionsrapport. November 2010. PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Delårsrapportering 2010 Gällivare kommun Revisionsrapport November 2010 PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Innehåll Revisionsrapport... 1 November 2010...

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31 Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område.

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Genomförd på uppdrag av revisorevna Mars 2015. Osby kommun. Granskning av årsbokslut 2014-12-31. Building a better working world

Genomförd på uppdrag av revisorevna Mars 2015. Osby kommun. Granskning av årsbokslut 2014-12-31. Building a better working world Genomförd på uppdrag av revisorevna Mars 2015 Granskning av årsbokslut 2014-12-31 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 1 Inledning 3 11 Oppdrag och syfte 3 12 Metod och avgränsning 3 2 Resultaträkning

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor mars 2015 Granskning av årsredovisning 2014 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport April 2010 Robert Heed Åke Andersson Rolf Hammar Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.3 Bakgrund... 5 2.4 Revisionsfråga och metod...

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna februari 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Granskning av årsbokslut 2014 Innehåll 1. Inledning...3 2. Förbundets

Läs mer

PM - Granskning av årsredovisning 2006*

PM - Granskning av årsredovisning 2006* Öhrlinas PM - Granskning av årsredovisning 2006* Strömstads kommun april 2007 Håkan Olsson Henrik Bergh *connectedthin king I STROMSTADS KOMMUN I I Kommunstyrelsen KC/ZDD? - 0lsi 1 Dnr:........... I Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 Revisionsrapport

Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning Revisionsrapport Advisory KPMG AB 27 mars 2015 Antal sidor: 13 Rapport beträffande årsredovisning KTM 2014-12-31.docx Innehåll 1. Sammanfattning 2 1.1 Räkenskaperna

Läs mer

Utifran genomford granskning gor vi foljande bedomning av kommunens delarsrapport:

Utifran genomford granskning gor vi foljande bedomning av kommunens delarsrapport: Valda revisorer Datum 2014-10-16 Kommunfullmaktige Utlatande avseende delarsrapport 2014-08-31 Revisorerna skall bedoma om resultatet i delarsrapporten ar forenligt med de mal for den ekonomiska forvaltningen

Läs mer

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2011 Väsentlighets- och riskanalys

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2011 Väsentlighets- och riskanalys Kommunens revisorer s redogörelse 2011 Vi har under året granskat den verksamhet som bedrivits inom Kommunstyrelsens och övriga nämnders ansvarsområden enligt särskild granskningsplan. PwC har biträtt

Läs mer

Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014. Storstockholms brandförsvarsförbund

Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014. Storstockholms brandförsvarsförbund Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014 Storstockholms brandförsvarsförbund Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2013 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3

Läs mer

Revisorernas bedömning av Delårsrapporten för Varbergs kommun 2012-08-31.

Revisorernas bedömning av Delårsrapporten för Varbergs kommun 2012-08-31. /( a a, lo/jo J/l Till Kommunfullmäktige i Varbergs kommun -1 Revisorernas bedömning av Delårsrapporten för Varbergs kommun 2012-08-31. Enligt kommunallagen skall revisorerna bedöma om resultatet i delårsrapporten

Läs mer

Eksjö kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport 2011-06-30 Revisionsrapport. Audit KPMG AB 2011-12-12 Antal sidor: 11

Eksjö kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport 2011-06-30 Revisionsrapport. Audit KPMG AB 2011-12-12 Antal sidor: 11 Översiktlig granskning av delårsrapport 2011-06-30 Revisionsrapport Audit KPMG AB 2011-12-12 Antal sidor: 11 Innehåll 1. Sammanfattning/bakgrund 1 1.1 Finansiella mål och god redovisningssed 1 1.2 Mål

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

Kommunrevisorerna i Nora kommun har granskat kommunens årsredovisning för år 2014.

Kommunrevisorerna i Nora kommun har granskat kommunens årsredovisning för år 2014. NORA KOMMUN 2015-03-26 Revisorerna Till: Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktige Revisionsrapport över årsredovisning 2014 Kommunrevisorerna i har granskat kommunens årsredovisning för år 2014.

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor mars 2015 Granskning av årsredovisning 2014 Kiruna kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2009. Arboga kommun

Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2009. Arboga kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2009 Arboga kommun 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 3 2.1 Bakgrund... 3 2.2 Avgränsning... 3 2.3 Syfte... 3 2.4 Tillvägagångssätt... 4 3 Intern kontroll...

Läs mer

Revisionsplan 2012. Kommunrevisionen Karlskrona kommun

Revisionsplan 2012. Kommunrevisionen Karlskrona kommun Revisionsplan 2012 Kommunrevisionen Karlskrona kommun 1. Inledning Revisionsplanen är revisionens verksamhetsplan för 2012. Den har tagits fram med stöd av den väsentlighets- och riskanalys som genomfördes

Läs mer

Östhammars kommun. Granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionsrapport. Audit KPMG AB. Antal sidor: 17

Östhammars kommun. Granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionsrapport. Audit KPMG AB. Antal sidor: 17 Granskning av bokslut och årsredovisning Revisionsrapport Audit KPMG AB Antal sidor: 17 and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2008

Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2008 Avesta kommun April 2009 Robert Heed Åke Andersson Rolf Hammar Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Kommunrevisionens redogörelse för år 2011

Kommunrevisionens redogörelse för år 2011 Söderhamn kommun Kommunrevisionen Bilaga till revisionsberättelsen Kommunrevisionens redogörelse för år 2011 1. Inledning revisorernas uppdrag Kommunrevisionen arbetar på uppdrag av kommunfullmäktige och

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2010 Nynäshamns kommun Mars 2011 Anders Hägg Ramona Numelin Richard Vahul Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2007

Granskning av årsredovisning 2007 Revisionsrapport* Granskning av årsredovisning 2007 Orsa kommun 2008-05-06 Hans Stark Certifierad kommunal revisor Johan Skeri *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Granskning av bokslut 2012 RappOIi

Granskning av bokslut 2012 RappOIi Värmlands läns Vårdförbund Granskning av bokslut 01 RappOIi Audjt KPMGAB Antal sidor: 6 II Rapport 0 1 V årdförbundet.docx 013 KPMG AB, a Swedish limited liahility company and a member firm oflhe KPMG

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2006-08-31 Landstinget Halland

Granskning av delårsrapport 2006-08-31 Landstinget Halland Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport 2006-08-31 Landstinget Halland Datum 2006-10-25 Anita Andersson Leif Jacobsson Leif Johansson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Malena Wiklund Auktoriserad revisor Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Granskning av årsredovisning 2014 Vimmerby kommun 10 april 2015 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 Sida 1(1) Datum Revisionen Till: Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av bokslut och. Syftet med

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Säters kommun. Rapport beträffande granskning av bokslut och årsredovisningen 2014. KPMG AB 19 mars 2015 Antal sidor:13

Säters kommun. Rapport beträffande granskning av bokslut och årsredovisningen 2014. KPMG AB 19 mars 2015 Antal sidor:13 Rapport beträffande granskning av bokslut och KPMG AB 19 mars 2015 Antal sidor:13 Rapport beträffande årsredovisning.docx Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Räkenskaperna och årsredovisningen 1 1.2 Underlag

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Arvika kommun. Årsbokslut 2007 Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 24 februari 2007 Antal sidor: 12. Arvika årsbokslut 07 Rapport.

Arvika kommun. Årsbokslut 2007 Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 24 februari 2007 Antal sidor: 12. Arvika årsbokslut 07 Rapport. ABCD Arvika kommun Årsbokslut 2007 Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 24 februari 2007 Antal sidor: 12 Arvika årsbokslut 07 Rapport.doc 2008 KPMG Bohlins AB, a Swedish limited liability

Läs mer

Svar på granskningsrapport: Granskning av årsredovisning

Svar på granskningsrapport: Granskning av årsredovisning UTDRAG 1 (2) Sammanträdesdatum 2014-09-02 Kommunstyrelsen 137 Svar på granskningsrapport: Granskning av årsredovisning 2013 Dnr KS 2014/0092 Handlingar Kommunens revisorers skrivelse den 24 april 2014.

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2007

Granskning av årsredovisning 2007 Revisionsrapport* Granskning av årsredovisning 2007 Krokoms kommun 2008-04-07 Hans Stark Kjell Pettersson Maj-Britt Åkerström Certifierade kommunala revisorer *connectedthinking Innehållsförteckning 1

Läs mer

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport juli 2014 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Region Skåne. Granskning av årsredovisning 2014 Revisionsrapport. Offentlig Sektor KPMG AB 15 april 2015 Antal sidor:11

Region Skåne. Granskning av årsredovisning 2014 Revisionsrapport. Offentlig Sektor KPMG AB 15 april 2015 Antal sidor:11 Revisionsrapport Offentlig Sektor KPMG AB 15 april 2015 Antal sidor:11 2014 Revisionsrapport Årsredovisning.docx and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International

Läs mer

Månadsbokslut mars 2013

Månadsbokslut mars 2013 2013-04-15 1 (9) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2012/156-040 Kommunstyrelsen Månadsbokslut mars 2013 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar månadsbokslut för mars 2013. Sammanfattning Årsprognosen för årets

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Maria Andersson Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013 Marks kommun

Granskning av årsredovisning 2013 Marks kommun www.pwc.se Inger Andersson Certifierad kommunal revisor Daniel Johansson godkänd revisor Mars 2014 Granskning av årsredovisning 2013 Marks kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Månadsrapport Januari-april 2013

Månadsrapport Januari-april 2013 Månadsrapport Januari-april 2013 Innehåll Månadsuppföljning... 1 Ekonomi... 2 Resultaträkning perioden januari - april 2013... 2 Kommunens resultatutveckling 2013, 2012 och 2011.... 2 Driftredovisning

Läs mer

Revisionsrapport 1/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna mars/april 2015. Nykvarns kommun

Revisionsrapport 1/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna mars/april 2015. Nykvarns kommun Revisionsrapport 1/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna mars/april 2015 Nykvarns kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Innehåll 1. Sammanfattning och rekommendationer...2 2. Granskning

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer

Granskning av årsredovisning

Granskning av årsredovisning www.pwc.se Anna Gröndahl Kim Gustafsson Kerstin Svensson Cert. kommunal revisor Granskning av årsredovisning 2013 Vingåker kommun mars-april 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2007 Väsentlighets- och riskanalys

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2007 Väsentlighets- och riskanalys Kommunens revisorer s redogörelse 2007 Vi har under året granskat den verksamhet som bedrivits inom Kommunstyrelsens och övriga nämnders ansvarsområden enligt särskild granskningsplan. Komrev inom Öhrlings

Läs mer

Till Kommunstyrelsen Till Kommunfullmäktige, för kännedom

Till Kommunstyrelsen Till Kommunfullmäktige, för kännedom SKRIVELSE 2015-03-25 Kommunrevisionen Till Kommunstyrelsen Till Kommunfullmäktige, för kännedom Revisionsrapport: Granskning bokslut och årsredovisning 2014 Kommunens revisorer ska enligt 9 kap KL bedöma

Läs mer

Årsrapport 2013 Kulturnämnden avseende kulturförvaltningen

Årsrapport 2013 Kulturnämnden avseende kulturförvaltningen Årsrapport 2013 Kulturnämnden avseende kulturförvaltningen Rapport från Stadsrevisionen Nr 22, 2014 Dnr 3.1.2-58/2014 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska den verksamhet

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 26 mars 2010 Inger Andersson Carl-Magnus Stensson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...5 2.2 Revisionsfråga och metod...5 3 Granskningsresultat...6

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Revisionsrapport Anna Gröndahl Mars-april 2014 Granskning av årsredovisning 2013 Samordningsförbundet i Norra Örebro län Sofint Granskning av årsredovisning 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se 1 (4) 2010-05-17 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 11/23 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämndens delårsbokslut

Läs mer