Verksamhetsrapport Tertial Servicesektorn

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsrapport Tertial 1 2015 Servicesektorn"

Transkript

1 Verksamhetsrapport Tertial Servicesektorn

2 2(19)

3 Innehållsförteckning 1 Verksamhetsöversikt Sammanfattning Volymer Måltidsservice Lön- & Personaladministration Bemanningsenheten Måluppföljning Strategiska förutsättningar Våra kunder upplever att Servicesektorn levererar service på ett professionellt sätt Sänkt nettokostnad i nivå med jämförbar service Säkra långsiktig personalförsörjning Underhållsåtgärder prioriteras I Kungälv finns arbete åt alla Kungälvs kommun är drivande för ökad tillväxt och fler i arbete Minskad segregation Genomför åtgärder enligt funktionshinderpolitiskt program Minskad miljö och klimatpåverkan Minska energiförbrukning, utsläpp till vattenmiljö och koldioxidutsläpp Ekonomi Utfall för hela sektorn (Tkr) Nettokostnad per verksamhet Kommentar till utfall Personal Anställda Antal arbetade timmar Sjukfrånvaro Sjuklönekostnad Kommentar till utfall (19)

4 1 Verksamhetsöversikt Servicesektorn levererar tjänster över sektorsgränserna till kärnverksamheterna i kommunen. Servicesektorn bildades i april 2011 då dåvarande FM Service delades upp i rollerna för beställare och utförare. Servicesektorn är utföraren och Samhällsutvecklingsenheten, Kommunledningssektorn, är beställare och samordnar kärnverksamhetens behov. Det mesta Servicesektorn levererar definieras i en servicekatalog. Arbetet med att definiera och vidareutveckla servicekatalogen görs i ett Serviceråd där representanter från kärnverksamheterna är med. Servicekatalogen för kommande år beslutas i Förvaltningsledningen. 4(19) Exempel på leveranser är Lön och Personaladministration, Entreprenad och transport, Fastighetsdrift och underhåll, Lokalvård, Verksamhetsservice, Bemanningstjänster, Måltider, IT och Hamnverksamhet. Kärnverksamheten beställer vad de behöver ur servicekatalogen och tecknar ett servicenivåavtal (SLA) för detta där leverans, behov och kostnad definieras. I Serviceråden sker även uppföljning av leveranser, kvalitet och volymer. Visionen för sektorn är: Sektorn levererar service på ett professionellt sätt. Kommunens kärnverksamhet upplever att de får den service de avtalat och kan koncentrera sig på sin verksamhet riktad mot medborgare. Servicesektorn är en attraktiv arbetsplats där många vill arbeta. SOLTAK kommer under året att ha en påverkan på organisationen inom Lön och Personaladministration samt IT i och med verksamhetsövergången Kundservice och växel har lämnat Servicesektorn och ingår sedan 2013 i Kundcenter, Kultur och Fritid. Sektorn är organiserad enligt nedan:

5 2 Sammanfattning Måluppföljning 1. Våra kunder upplever att Servicesektorn levererar service på ett professionellt sätt Visionen för Servicesektorn är att våra kunder upplever att sektorn levererar service på ett professionellt sätt samt att kunderna upplever att de får den service som överenskommits. Här genomförs dagligen aktiviteter i samtliga sektorns verksamheter. 2. Sänkt nettokostnad i nivå med jämförbar service Servicesektorns verksamheter har vid jämförelse med liknande verksamheter i andra kommuner/organisationer (i det fall detta finns) kunnat konstatera att kostnaderna är i linje med dessa. Det pågår ett ständigt förbättringsarbete kring att minska kostnaderna i tjänsteproduktionen. 3. Säkra långsiktig personalförsörjning Servicesektorn bedriver ett strategiskt arbete för att säkra långsiktig personalförsörjning. Under året kommer ett antal aktiviteter genomföras för att nå detta mål. Dessutom har en låglönesatsning gjorts för medarbetare inom Lokalvården. 4. Underhållsåtgärder prioriteras Det planerade underhållet kommer att ske enligt plan utifrån de resurser som tilldelats för år Dock motsvarar resurserna inte det behov som finns enligt underhållsplan. Bristen medför att lokalerna fortlöpande blir i sämre skick med följd av att inomhusmiljön försämras. 5. Kungälvs kommun är drivande för ökad tillväxt och fler i arbete Ökat samarbete mellan de olika verksamhetsområdena (Arbetsliv och Stöd, utbildningsenheter m.fl.) har lett till att praktikplatser, sommarjobb/arbeten inom Måltidsservice har erbjudits/kommer att erbjudas. Bemanningsenhetens mål är ett arbete för "en väg in", ett led in för att vara en attraktiv arbetsgivare. En stor del av satsning är att få in fler ungdomar i arbete. 6. Genomför åtgärder enligt funktionshinderspolitiskt program Servicesektorn har under våren genomfört en utbildning för alla medarbetar i bemötande. Verksamheterna anpassar fastigheter och mark vid om- och nyprojektering för funktionshindrade. 7. Minskad energiförbrukning, utsläpp till vattenmiljö och koldioxidutsläpp Ekonomi Inom Servicesektorn arbetar vi med att "aktivt" göra val som gynnar en positiv påverkan på vår miljö. Såsom val av ekologiska produkter, inköp av energisnål utrustning till verksamhet inom Servicesektorn. Servicesektorn redovisar en negativ avvikelse för T1 med 0,9 miljoner kronor. De stora avvikelserna i T1 beror på att mycket av det planerade underhållet för våra fastigheter kommer att utföras först under sommaren och att stora pågående arbeten hos entreprenadenheten inte har debiterats. De flesta verksamheterna följer plan dock prognostiseras ett underskott hos entreprenadenheten med 1 miljon kronor p.g.a. en försenad ny prismodell och en alltför låg utdebiteringsgrad hos verkstaden. Kostnaderna för felavhjälpande underhåll är fortsatt höga. Lokalvårdsenheten har under T1 producerat billigare lokalvård och haft fler beställningar än budgeterat så prognosen för året är ett överskott med 1 miljon kronor. 5(19)

6 6(19) För året prognostiserar Servicesektorn ett nollresultat. Personal Antalet månadsanställda i Servicesektorn är densamma som ifjol (-1 medarbetare) jämfört med ifjol samma period. Antalet timmar utförda av timavlönade är betydligt färre i år än ifjol samma period. Sjukfrånvaron är densamma på totalen i Servicesektorn som ifjol samma period. Kommunfullmäktiges (KF) Strategiska mål Sektormål Våra kunder upplever att Servicesektorn levererar service på ett professionellt sätt Strategiska förutsättningar Sänkt nettokostnad i nivå med jämförbar service Säkra långsiktig personalförsörjning Underhållsåtgärder prioriteras I Kungälv finns arbete åt alla Attraktivt boende Minskad segregation Minskad miljö och klimatpåverkan Gör rätt från början investera i barn och unga Kungälvs kommun är drivande för ökad tillväxt och fler i arbete Genomför åtgärder enligt funktionshinderpolitiskt program Minska energiförbrukning, utsläpp till vattenmiljö och koldioxidutsläpp

7 3 Volymer Färgmarkeringen till volymtalen visar avvikelse mellan plan och prognostiserat utfall på helår. Volymtalet får grönt om avvikelsen är mindre än 2 procent, Gult om avvikelse är 2 till 5 procent. Rött vid mer än 5 procent avvikelse. Röd färg indikerar alltså endast avvikelsen från planen och inte nödvändigtvis att resultatet är dåligt. Trendpilen visar förändring av utfall jämfört med föregående år. 7(19) 3.1 Måltidsservice Volymtal Utfall Plan Prognos helår Plan helår Antal serverade måltider totalt Antal serverade luncher inom förskola Antal serverade luncher inom skola Antal serverade luncher inom gymnasieskola Antal serverade luncher inom äldreomsorg Lunchmåltiderna minskar under hösten. Detta beror på att elevantalet minskar på gymnasiet och antal barn minskar i förskolan. 3.2 Lön- & Personaladministration Volymtal Utfall Plan Prognos helår Plan helår Utbetalade löner/arvoden (Ackumulerat månadsvis) Antal publicerade platsannonser (ackumulerat tertial) Antal utbetalade pensioner (individer årsbasis) Utbetalade löner (individer årsbasis) Antalet utbetalda löner är för perioden något fler i år jämfört med ifjol under samma period. Antalet anställda i kommunen är fler i år vilket då ger utslag på antalet löner som betalas ut. Antalet annonser har också ökat i år jämfört med denna period förra året.

8 3.3 Bemanningsenheten 8(19) Volymtal Utfall Plan Prognos helår Plan helår Antal beställningar i Time Care Pool Tillsättningsgrad % 93% 95% 95% 95% Tillsatta timmar Antalet beställningar fortsätter att öka, främst Äldreomsorg och Daglig verksamhet. I Äldreomsorg har man börjat med optimerad bemanning, målet är att minska antalet timavlönade. Detta har inte skett, det saknas medarbetare ute i verksamheterna. Bemanningsenheten får in beställningar på vakanser och har svårt att tillsätta den mängd beställningar som kommer in. Därför en något lägre tillsättningsgrad. Antalet beställningar har ökat, år 2012 hade Bemanningsenheten beställningar, beställningar, en ökning med beställningar.

9 4 Måluppföljning 9(19) 4.1 Strategiska förutsättningar Våra kunder upplever att Servicesektorn levererar service på ett professionellt sätt Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning Målet är kopplat till den vision som sektorn arbetar mot: Servicesektorn stöttar verksamheterna. Sektorn levererar service på ett professionellt sätt. Kommunens kärnverksamhet upplever att de får den service de avtalat och kan koncentrera sig på sin verksamhet riktad mot medborgare. Servicesektorn är en attraktiv arbetsplats där många vill arbeta. Uppdrag Levererar kostnadseffektiv service som ökar nyttan i kärnverksamheterna Ansvarar för servicekatalogen Arbetar i stödprocesserna och med drift/produktion. Kommer att uppfyllas/är uppfyllt Kommentar av utfall Detta mål symboliserar allt som Servicesektorn står för - och arbete sker dagligen i alla sektorns delar, för att kunna uppfylla detta mål. Analys Detta mål har två delar. Dels att det är viktigt att vi levererar en professionell service till våra kunder. Dels att det är viktigt - för måluppfyllelsen - att kunden upplever att de får den service som överenskommits, samt är nöjd med den. Ett arbete har påbörjats för att kartlägga detta. Kundnöjdhetsmätning är ett sätt att få återkoppling på hur väl vi inom sektorn utför våra uppdrag. I och med att ett stort antal aktiviteter har genomförts med gott resultat, samt att arbetet kring Servicekatalog samt Serviceråd pågår enligt plan. Så här går vi vidare Vi fortsätter med Serviceråden och andra möten med kund för att få en uppfattning av kundens upplevelser av servicen från Servicesektorn. Dessutom kommer sektorn att fortsätta att utveckla servicekatalogen, för att förtydliga och förbättra verksamhetens utbud på ett lättillgängligt sätt. Indikator Utfall Målvärde Tillsättningsgrad av gjorda beställningar i TimeCare (Bemanningsenheten) 93% 95%

10 10(19) Aktivitet Stäm av leverans, helpdeskärenden samt övrigt - på plats Informera fastighetsskötare om hur avstämning - leverans helpdeskärenden - skall utföras Framtagande av mallar för slutrapportering av avslut av fastighetsprojekt Uppstart av serviceråd för lön Deltagande i projekt kring E-arkiv (Lön & PA) Timanställda in i Självservice (Lön & PA) Stabil driftsmiljö (IT) Genomgång och tydliggörande av SLA med VS personal Uppdrag per enhet beskrivs tydligt på intranätet Ansvarsfördelning mellan fastighet och verksamhetsservice tydliggörs Utveckla befintlig servicekatalog för Lokalvård Utveckla befintlig servicekatalog för IT Utveckla befintlig servicekatalog för Verksamhetsservice Måltiden som en helhet inom Måltidsservice Uppbyggnad av Entreprenad för att möta 2015 års behov. Utveckla befintlig servicekatalog för Måltidsservice med avvikelse Ej påbörjad Sänkt nettokostnad i nivå med jämförbar service Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning Servicen i servicekatalogen ska hålla en prisnivå som är i paritet med jämförbar service. Kommer att uppfyllas/är uppfyllt Kommentar av utfall Servicesektorn genomför ett antal olika typer av jämförelser vad gäller kostnader, via branchnätverk, SKL, vid upphandling av likartad service etc. Ett exempel är inom Måltidsservice där kommunen är skyldig att varje år rapportera sina kostnader till SCB, Statistiska Centralbyrån. Det redovisas för måltidsverksamheten i grundskolan och visar kostnaden per elev och år. Analys Det är svårt för en del verksamheter inom sektorn att hitta kvalitetssäkrade jämförelsetal, då verksamhetens art och organisering gör det svårt att jämföra med andra kommuner. Vilka kostnader som kommunerna valt att lägga med varierar. I de fall jämförbar statistik funnits så kan sektorn konstatera att vi ligger väl till rent kostnadsmässigt i vår verksamhet. Så här går vi vidare Arbetet med att bedriva en kostnadseffektiv verksamhet är en naturlig del i sektorns arbete, och det

11 11(19) kommer att fortgå löpande likväl som att identifiera jämförelsetal.varje verksamhet analyserar sin verksamhets utfall mot föregående års jämförbara period. Arbetet med Servicekataloger inom sektorn kommer att tydliggöra kostnader inom olika kategorier av service, vilket på sikt också kommer underlätta jämförelser med externa aktörer. Indikator Utfall Målvärde Budgetuppföljning 0 0 Kostnad för skolmåltider i kommunal grundskola, kr/elev Aktivitet Minska konsultberoende (IT) Regelbunden ekonomisk uppföljning i ledningsgruppen Öka automatisering och självservicetjänster (IT) Säkra långsiktig personalförsörjning Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning Kommunens arbete utgår från aktiviteter för att vara en attraktiv arbetsgivare. I detta ingår åtgärder för att attrahera nya medarbetare, behålla kompetens och avsluta anställningar på ett positivt sätt. Kommer att uppfyllas/är uppfyllt Kommentar av utfall De aktiviteter som kan hänföras till detta mål är att bedöma att de blir klara enligt plan. Dessutom pågår ett löpande arbete med denna strategiskt viktiga fråga. I all rekrytering och externa kontakter är det viktigt att marknadsföra Kungälvs kommun som en attraktiv arbetsgivare. Dessutom är det viktigt att chefer och andra i ledande position, driver ett arbete i vardagen, för att behålla den kompetenta arbetskraft som sektorn har. Dessa två faktorer pågår löpande. Analys Långsiktig personalförsörjning är ett mångfacetterat mål som dels syftar till att säkerställa dagens behov. Dessutom måste en strategi göras för att kunna vara redo för att ta emot morgondagens arbetskraft. Den första delen arbetas med i det löpande arbetet. Det strategiska arbeta med att attrahera morgondagens arbetskraft är svårare att få utrymme för. Så här går vi vidare Sektorn kommer dels att fortsätta sitt arbete med att säkerställa nuvarande bemanning, dels med visionsarbetet, som i förlängningen kommer stötta både nuvarande och framtida personalförsörjning. Indikator Utfall Målvärde Tillsättningsgrad av gjorda beställningar i TimeCare (Bemanningsenheten) 93% 95%

12 12(19) Aktivitet Kollegial headhunting/jobbtipsa potentiella medarbetare (Fastighet) Skapa VI-känsla i verksamheten (Fastighet) Effektiv o kvalitetssäkra vikarierekryteringen (Bemanningsenheten) Uppmuntra duktiga vikarier/medarbetare till att bli behöriga inom yrket. (Bemanningsenheten) Handlingsplan för att behålla kvalificerad personal - Projektledare Handledare till nyanställda inom Måltidsservice Medarbetares kompetens inom Måltidsservice Ej påbörjad Underhållsåtgärder prioriteras Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning Det vi äger och brukar skall vi sköta och vidmakthålla. Förhindra kapitalförstöring. Kommer att uppfyllas/är uppfyllt Kommentar av utfall Vi planerar och försöker utföra det planerade underhållet i den utsträckning som vi får medel för. I år har vi fått tilldelat oss 17,72 miljoner kronor för planerat underhåll. 1 miljon kronor drogs tillbaka från verksamheten i januari månad till förmån för städ som ska minska underhåll på sikt. Ca 135 olika entreprenader kommer vi att starta upp på ungefär 127 olika objekt (fastigheter). Detta arbete har inletts men huvuddelen av entreprenaderna utförs under sommarhalvåret. Vi ser fortfarande en långsam process av kapitalförstöring då vi inte kan underhålla våra fastigheter tillräckligt. Vi har händelser som nu fallit ut som innebär fördyrande kostnader för kommunen. Andra kommuner har tidigare fallit i denna fälla då man tyckt att underhållet var för dyrt och fått betala mycket mer för att ställa saker till rätta. Vi ser även en stor ökning av miljöärenden som beror på lukter och fukt vilket tyder på sämre fastighetsbestånd. Vi har flaggat för detta i flera år och nu ser vi att det vi trott skall hända redan händer. Analys Vi har för närvarande drygt kvm lokalyta och bygger just nu mycket lokaler som innebär stora kostnader längre fram. Vi behöver underhållspengar på cirka 150kr/kvm per år. Detta är en medelkostnad i Sverige för offentliga lokaler, ej hänsyn tagen till ålder eller tidigare underhållsåtgärder. För att kommunen skall komma ikapp vårt stigande underhållsbehov behöver vi, utöver de 150kr/kvm, ytterligare ett tillskott på cirka 45kr/kvm per år under cirka 5 år. Så här går vi vidare Vi tydliggör aktivt behovet per kvadratmeter då det är ett enkelt och tydligt sätt att jämföra både ambitionsnivå samt rena kostnader. Vi jobbar på med att utföra underhåll så ekonomiskt och prioriterat som möjligt med minsta möjliga administration. Vi har bra program för att se vårt teoretiska behov av underhåll många år framöver. Vi har tagit fram en bra fastighetsplan som gäller

13 13(19) över tid(där kan vi se framtida behov och statuskondition på våra fastigheter). Vi samarbetar med Fastighetsservice, Underhållare, Reparatörer, Projektledare, Lokalvård samt externa entreprenörer för att få samsyn och att alla hjälps åt för att uppnå bra standard på våra fastigheter. Aktivitet Underhållsplanering Fastighetsplan 4.2 I Kungälv finns arbete åt alla Kungälvs kommun är drivande för ökad tillväxt och fler i arbete Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning Genom ökad tillväxt bidrar Koncernen Kungälvs kommun till fler i arbete. Vi satsar aktivt på att tillsammans med andra aktörer (näringsliv, föreningar, andra myndigheter och kommuner, utbildningsanordnare) utveckla den lokala arbetsmarknaden. Ett kunskapslyft kan ge fler i arbete. Särskilda jobbsatsningar ska genomföras genom stödanställningar, praktikplatser, sommarjobb och utbildning, satsningar skall växla kostnader från försörjningsstöd till arbete och utbildning. Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall Arbetet pågår enligt plan. Analys Ökat samarbete mellan de olika verksamhetsområdena (Arbetsliv och Stöd, utbildningsenheter m.fl.) har lett till att praktikplatser, sommarjobb/arbeten inom Målltidsservice har erbjudits/kommer att erbjudas. Utav Bemanningsenhetens timavlönade är 40 % ungdomar mellan år. Så här går vi vidare Fortsatt gemensamt arbete med respektive område för att möta behov mot möjligheter till nya praktikplatser/sommarjobb/arbetsplatser. Bemanningsenhetens mål är ett arbete för "en väg in", ett led in för att vara en attraktiv arbetsgivare. En stor del är satsning på få in fler ungdomar med rätt kompetens i arbete. Aktivitet Praktikplatser i köken Timavlönade

14 4.3 Minskad segregation 14(19) Genomför åtgärder enligt funktionshinderpolitiskt program Målet kommer från Sektor Tolkning Genomför de åtgärder som fastställts i handlingsplanen för innevarande år Kommer att uppfyllas/är uppfyllt Kommentar av utfall Entreprenadenheten ser till att personer med funktionsnedsättning kan passera våra arbetsplatser på gator och torg med så små besvär som möjligt samt uppmärksammar problem för personer med funktionsnedsättning. Det är ett proaktivt arbete för kommunens invånare. Servicesektorn anpassar fastigheter och mark vid om- och nyprojektering men även i befintliga fastigheter för allmänheten där det finns åtgärder att förbättra utifrån ett funktionshinderperspektiv. Analys Som Serviceorganisation ingår gott bemötande och därmed även värdskap. Under våren har utbildning i bemötande genomförts för alla medarbetare i Servicesektorn. Verksamheten arbetar dagligen med bemötandefrågor. Så här går vi vidare De centrala aktiviteterna ses över, samt en strategi kring att uppnå godkänd målsättning. Aktivitet Sprida information internt om det funktionshinderpolitiska programmet Genomföra fortbildning för personal inom området för bemötande av brukare med funktionsnedsättning. Tillgänglighetsanpassning i nybyggnation Åtgärda enkelt avhjälpta hinder i lokaler efter inventering 4.4 Minskad miljö och klimatpåverkan Minska energiförbrukning, utsläpp till vattenmiljö och koldioxidutsläpp Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning Effektivisera kommunens egen energianvändning inom områdena fastighet, VA, anläggning, transport och gatubelysning. Minska koldioxidutsläpp från fossila bränslen både internt och externt i kommunen. Utsläpp i sjöar, älvar, bäckar och hav skall minska.

15 15(19) Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall Inom Servicesektorn arbetar vi med att "aktivt" göra val som gynnar påverkan på vår miljö. Såsom val av ekologiska produkter, inköp av energisnål utrustning till verksamhet inom Servicesektorn. Anskaffning av Elbilar är försenad på grund av att Stadshuset inte har installerat laddningsstationer. Analys Måltidsservice har som mål att välja större andel ekologiska produkter till samtliga måltider som serveras. Då utbudet av ekologiska produkter i anbudet har ökat ger det verksamheterna större möjligheter att vara med och påverka val som leder till mindre miljöpåverkan. Vid nybyggnation/renovering väljs maskinpark med låg energi och vattenförbrukning. Så här går vi vidare Arbeta vidare enligt plan med att göra aktiva val av ekologiska/miljövänliga/energisnåla produkter där möjlighet finns. Indikator Utfall Målvärde Miljöbilar 25% 50% Ekologisk mat 25,9% 22% Aktivitet Ekologiska livsmedel Minska produktionssvinn i Måltidsservice enheter Minska energiförbrukning i våra byggnader. Frivillig avfallshantering Inköp av elhybrid bilar med avvikelse med avvikelse

16 5 Ekonomi 16(19) 5.1 Utfall för hela sektorn (Tkr) Volymtal Utfall Plan Avvikelse Prognos helår Plan helår Prognosavv ikelse Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Nettokostnad Nettokostnad per verksamhet Volymtal Utfall Plan Avvikelse Prognos helår Plan helår Prognosavv ikelse Sektorchef Lön- och personaladministration Hamnverksamheten Entreprenad med Förråd och Transportcentral Verksamhetsservice IT-enheten och Tryckeriet Fastighet Lokalvård Bemanningsenheten Måltidsservice Kommentar till utfall Analys av utfall och prognos Sektorchef Verksamhetsutvecklare kommer att anställas under hösten. Lön- och Personaladministration Enligt plan, men löneväxling och pensionsavgångar kan komma att påverka resultatet. Verksamheten övergår till SOLTAK vid årsskiftet. Fastighet Akuta insatser såsom felavhjälpande underhåll och miljöutredningar har ökat de senaste åren p.g.a. ett eftersatt planerat underhåll. Fastighetsservice anlitar externa entreprenörer vid alla elarbeten vilket har ökat kostnaderna men är en nödvändig kvalitetssäkring. För perioden redovisar Fastighet en positiv avvikelse med ca 5 miljoner kronor som beror på att mesta delen av det planerade underhållet utförs under sommaren. För året prognosticeras inga avvikelser. IT IT-avdelningen prognostiserar inga avvikelser för året. För perioden redovisar enheten ett underskott med ca 3,5 miljoner kronor vilket främst beror på ökade kapitalkostnader som kommer att kompenseras. Verksamheten kommer att övergå till SOLTAK vid årsskiftet. Lokalvård Verksamhet enligt plan. För året prognosticeras ett överskott med 1 miljon kronor på grund av ökade beställningar och en billigare produktion än budgeterat. Verksamhetsservice Verksamhet enligt plan.

17 17(19) Entreprenad med Förråd och Transportcentral Verksamheten redovisar för perioden ett underskott med 4,6 miljoner kronor vilket främst beror på upparbetat ej fakturerat arbete. För året prognosticeras ett underskott med 1miljoner kronor p.g.a. en låg utdebiteringsgrad för verkstaden och ett glapp med för lågt internpris i väntan på ny prismodell. Uppföljning av de nya avtalen för Transportcentralen kommer att göras under året. Bemanningsenheten Verksamhet enligt plan. Huvudadministratör kommer att anställas i augusti. Timecarepool-kostnaderna ökar. Måltidsservice Verksamheten redovisar för perioden ett positivt resultat med 1,3 miljoner kronor. Verksamheten har det senaste året jobbat intensivt med att komma åt ökande livsmedelskostnader, detta har gett snabbt resultat och kostnaderna är ca 150 tkr lägre än samma period P.g.a. sviktande volymer prognostiseras för året ett nollresultat. Hamnverksamheten Verksamheten följer plan och prognostiserar inga avvikelser. Sammanfattning ekonomi Servicesektorn redovisar en negativ avvikelse för T1 med 0,9 miljoner kronor. De stora avvikelserna i T1 beror på att mycket av det planerade underhållet för våra fastigheter kommer att utföras först under sommaren och att stora pågående arbeten hos entreprenadenheten ej debiterats. För året prognostiserar Servicesektorn ett nollresultat. De flesta verksamheterna följer plan dock prognostiseras ett underskott hos entreprenadenheten med 1 miljon kronor p.g.a. en försenad ny prismodell och en alltför låg utdebiteringsgrad hos verkstaden. Kostnaderna för felavhjälpande underhåll är fortsatt höga. Lokalvårdsenheten har under T1 producerat billigare lokalvård och haft fler beställningar än budgeterat så prognosen för året är ett överskott med 1 mkr.

18 6 Personal 18(19) 6.1 Anställda Volymtal Utfall Plan Avvikelse Prognos helår Plan helår Prognosavvikelse Antal anställda Antal årsarbetare Antal arbetade timmar Volymtal Utfall Plan Avvikelse Prognos helår Plan helår Prognosavvikelse Månadsavlönade ,82% Timavlönade ,38% 6.3 Sjukfrånvaro Volymtal Utfall Plan Avvikelse Prognos helår Plan helår Prognosavvikelse Sjukfrånvaro (%) av ordinarie arbetstid 6,4 6,4 0 6,4 5,6 0,8 Sjukfrånvaro- Kvinnor 6,7 7,1-0,4 6,7 6,3 0,4 Sjukfrånvaro - Män 5,7 3,7 2 5,7 3,7 2 Ålder <= 29 år 2 3,4-1, Ålder år 7,9 6,1 1,8 7,9 6 1,9 Ålder >= 50 år 6,2 7,1-0,9 6,2 5,9 0,3 Varav sjukfrånvaro >60 dagar eller mer 37, ,9 37,1 43-5,9 6.4 Sjuklönekostnad Volymtal Utfall Plan Avvikelse Prognos helår Plan helår Prognosavvikelse Sjuklönekostnad Kronor Beräknat PO (personalomkostnader) kronor Summa Kommentar till utfall Antalet månadsanställda i Servicesektorn är densamma som ifjol (-1 medarbetare) jämfört med ifjol samma period.

19 19(19) Antalet timmar utförda av timavlönade är betydligt färre i år än ifjol samma period. Sjukfrånvaron är densamma på totalen i Servicesektorn som i fjol samma period. Långtidssjukfrånvaron har sjunkit, men korttidsfrånvaron därmed ökat p.g.a. att sjuklönekostnaderna stigit i år jämfört med ifjol.