Verksamhetsrapport Tertial Servicesektorn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsrapport Tertial 1 2015 Servicesektorn"

Transkript

1 Verksamhetsrapport Tertial Servicesektorn

2 2(19)

3 Innehållsförteckning 1 Verksamhetsöversikt Sammanfattning Volymer Måltidsservice Lön- & Personaladministration Bemanningsenheten Måluppföljning Strategiska förutsättningar Våra kunder upplever att Servicesektorn levererar service på ett professionellt sätt Sänkt nettokostnad i nivå med jämförbar service Säkra långsiktig personalförsörjning Underhållsåtgärder prioriteras I Kungälv finns arbete åt alla Kungälvs kommun är drivande för ökad tillväxt och fler i arbete Minskad segregation Genomför åtgärder enligt funktionshinderpolitiskt program Minskad miljö och klimatpåverkan Minska energiförbrukning, utsläpp till vattenmiljö och koldioxidutsläpp Ekonomi Utfall för hela sektorn (Tkr) Nettokostnad per verksamhet Kommentar till utfall Personal Anställda Antal arbetade timmar Sjukfrånvaro Sjuklönekostnad Kommentar till utfall (19)

4 1 Verksamhetsöversikt Servicesektorn levererar tjänster över sektorsgränserna till kärnverksamheterna i kommunen. Servicesektorn bildades i april 2011 då dåvarande FM Service delades upp i rollerna för beställare och utförare. Servicesektorn är utföraren och Samhällsutvecklingsenheten, Kommunledningssektorn, är beställare och samordnar kärnverksamhetens behov. Det mesta Servicesektorn levererar definieras i en servicekatalog. Arbetet med att definiera och vidareutveckla servicekatalogen görs i ett Serviceråd där representanter från kärnverksamheterna är med. Servicekatalogen för kommande år beslutas i Förvaltningsledningen. 4(19) Exempel på leveranser är Lön och Personaladministration, Entreprenad och transport, Fastighetsdrift och underhåll, Lokalvård, Verksamhetsservice, Bemanningstjänster, Måltider, IT och Hamnverksamhet. Kärnverksamheten beställer vad de behöver ur servicekatalogen och tecknar ett servicenivåavtal (SLA) för detta där leverans, behov och kostnad definieras. I Serviceråden sker även uppföljning av leveranser, kvalitet och volymer. Visionen för sektorn är: Sektorn levererar service på ett professionellt sätt. Kommunens kärnverksamhet upplever att de får den service de avtalat och kan koncentrera sig på sin verksamhet riktad mot medborgare. Servicesektorn är en attraktiv arbetsplats där många vill arbeta. SOLTAK kommer under året att ha en påverkan på organisationen inom Lön och Personaladministration samt IT i och med verksamhetsövergången Kundservice och växel har lämnat Servicesektorn och ingår sedan 2013 i Kundcenter, Kultur och Fritid. Sektorn är organiserad enligt nedan:

5 2 Sammanfattning Måluppföljning 1. Våra kunder upplever att Servicesektorn levererar service på ett professionellt sätt Visionen för Servicesektorn är att våra kunder upplever att sektorn levererar service på ett professionellt sätt samt att kunderna upplever att de får den service som överenskommits. Här genomförs dagligen aktiviteter i samtliga sektorns verksamheter. 2. Sänkt nettokostnad i nivå med jämförbar service Servicesektorns verksamheter har vid jämförelse med liknande verksamheter i andra kommuner/organisationer (i det fall detta finns) kunnat konstatera att kostnaderna är i linje med dessa. Det pågår ett ständigt förbättringsarbete kring att minska kostnaderna i tjänsteproduktionen. 3. Säkra långsiktig personalförsörjning Servicesektorn bedriver ett strategiskt arbete för att säkra långsiktig personalförsörjning. Under året kommer ett antal aktiviteter genomföras för att nå detta mål. Dessutom har en låglönesatsning gjorts för medarbetare inom Lokalvården. 4. Underhållsåtgärder prioriteras Det planerade underhållet kommer att ske enligt plan utifrån de resurser som tilldelats för år Dock motsvarar resurserna inte det behov som finns enligt underhållsplan. Bristen medför att lokalerna fortlöpande blir i sämre skick med följd av att inomhusmiljön försämras. 5. Kungälvs kommun är drivande för ökad tillväxt och fler i arbete Ökat samarbete mellan de olika verksamhetsområdena (Arbetsliv och Stöd, utbildningsenheter m.fl.) har lett till att praktikplatser, sommarjobb/arbeten inom Måltidsservice har erbjudits/kommer att erbjudas. Bemanningsenhetens mål är ett arbete för "en väg in", ett led in för att vara en attraktiv arbetsgivare. En stor del av satsning är att få in fler ungdomar i arbete. 6. Genomför åtgärder enligt funktionshinderspolitiskt program Servicesektorn har under våren genomfört en utbildning för alla medarbetar i bemötande. Verksamheterna anpassar fastigheter och mark vid om- och nyprojektering för funktionshindrade. 7. Minskad energiförbrukning, utsläpp till vattenmiljö och koldioxidutsläpp Ekonomi Inom Servicesektorn arbetar vi med att "aktivt" göra val som gynnar en positiv påverkan på vår miljö. Såsom val av ekologiska produkter, inköp av energisnål utrustning till verksamhet inom Servicesektorn. Servicesektorn redovisar en negativ avvikelse för T1 med 0,9 miljoner kronor. De stora avvikelserna i T1 beror på att mycket av det planerade underhållet för våra fastigheter kommer att utföras först under sommaren och att stora pågående arbeten hos entreprenadenheten inte har debiterats. De flesta verksamheterna följer plan dock prognostiseras ett underskott hos entreprenadenheten med 1 miljon kronor p.g.a. en försenad ny prismodell och en alltför låg utdebiteringsgrad hos verkstaden. Kostnaderna för felavhjälpande underhåll är fortsatt höga. Lokalvårdsenheten har under T1 producerat billigare lokalvård och haft fler beställningar än budgeterat så prognosen för året är ett överskott med 1 miljon kronor. 5(19)

6 6(19) För året prognostiserar Servicesektorn ett nollresultat. Personal Antalet månadsanställda i Servicesektorn är densamma som ifjol (-1 medarbetare) jämfört med ifjol samma period. Antalet timmar utförda av timavlönade är betydligt färre i år än ifjol samma period. Sjukfrånvaron är densamma på totalen i Servicesektorn som ifjol samma period. Kommunfullmäktiges (KF) Strategiska mål Sektormål Våra kunder upplever att Servicesektorn levererar service på ett professionellt sätt Strategiska förutsättningar Sänkt nettokostnad i nivå med jämförbar service Säkra långsiktig personalförsörjning Underhållsåtgärder prioriteras I Kungälv finns arbete åt alla Attraktivt boende Minskad segregation Minskad miljö och klimatpåverkan Gör rätt från början investera i barn och unga Kungälvs kommun är drivande för ökad tillväxt och fler i arbete Genomför åtgärder enligt funktionshinderpolitiskt program Minska energiförbrukning, utsläpp till vattenmiljö och koldioxidutsläpp

7 3 Volymer Färgmarkeringen till volymtalen visar avvikelse mellan plan och prognostiserat utfall på helår. Volymtalet får grönt om avvikelsen är mindre än 2 procent, Gult om avvikelse är 2 till 5 procent. Rött vid mer än 5 procent avvikelse. Röd färg indikerar alltså endast avvikelsen från planen och inte nödvändigtvis att resultatet är dåligt. Trendpilen visar förändring av utfall jämfört med föregående år. 7(19) 3.1 Måltidsservice Volymtal Utfall Plan Prognos helår Plan helår Antal serverade måltider totalt Antal serverade luncher inom förskola Antal serverade luncher inom skola Antal serverade luncher inom gymnasieskola Antal serverade luncher inom äldreomsorg Lunchmåltiderna minskar under hösten. Detta beror på att elevantalet minskar på gymnasiet och antal barn minskar i förskolan. 3.2 Lön- & Personaladministration Volymtal Utfall Plan Prognos helår Plan helår Utbetalade löner/arvoden (Ackumulerat månadsvis) Antal publicerade platsannonser (ackumulerat tertial) Antal utbetalade pensioner (individer årsbasis) Utbetalade löner (individer årsbasis) Antalet utbetalda löner är för perioden något fler i år jämfört med ifjol under samma period. Antalet anställda i kommunen är fler i år vilket då ger utslag på antalet löner som betalas ut. Antalet annonser har också ökat i år jämfört med denna period förra året.

8 3.3 Bemanningsenheten 8(19) Volymtal Utfall Plan Prognos helår Plan helår Antal beställningar i Time Care Pool Tillsättningsgrad % 93% 95% 95% 95% Tillsatta timmar Antalet beställningar fortsätter att öka, främst Äldreomsorg och Daglig verksamhet. I Äldreomsorg har man börjat med optimerad bemanning, målet är att minska antalet timavlönade. Detta har inte skett, det saknas medarbetare ute i verksamheterna. Bemanningsenheten får in beställningar på vakanser och har svårt att tillsätta den mängd beställningar som kommer in. Därför en något lägre tillsättningsgrad. Antalet beställningar har ökat, år 2012 hade Bemanningsenheten beställningar, beställningar, en ökning med beställningar.

9 4 Måluppföljning 9(19) 4.1 Strategiska förutsättningar Våra kunder upplever att Servicesektorn levererar service på ett professionellt sätt Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning Målet är kopplat till den vision som sektorn arbetar mot: Servicesektorn stöttar verksamheterna. Sektorn levererar service på ett professionellt sätt. Kommunens kärnverksamhet upplever att de får den service de avtalat och kan koncentrera sig på sin verksamhet riktad mot medborgare. Servicesektorn är en attraktiv arbetsplats där många vill arbeta. Uppdrag Levererar kostnadseffektiv service som ökar nyttan i kärnverksamheterna Ansvarar för servicekatalogen Arbetar i stödprocesserna och med drift/produktion. Kommer att uppfyllas/är uppfyllt Kommentar av utfall Detta mål symboliserar allt som Servicesektorn står för - och arbete sker dagligen i alla sektorns delar, för att kunna uppfylla detta mål. Analys Detta mål har två delar. Dels att det är viktigt att vi levererar en professionell service till våra kunder. Dels att det är viktigt - för måluppfyllelsen - att kunden upplever att de får den service som överenskommits, samt är nöjd med den. Ett arbete har påbörjats för att kartlägga detta. Kundnöjdhetsmätning är ett sätt att få återkoppling på hur väl vi inom sektorn utför våra uppdrag. I och med att ett stort antal aktiviteter har genomförts med gott resultat, samt att arbetet kring Servicekatalog samt Serviceråd pågår enligt plan. Så här går vi vidare Vi fortsätter med Serviceråden och andra möten med kund för att få en uppfattning av kundens upplevelser av servicen från Servicesektorn. Dessutom kommer sektorn att fortsätta att utveckla servicekatalogen, för att förtydliga och förbättra verksamhetens utbud på ett lättillgängligt sätt. Indikator Utfall Målvärde Tillsättningsgrad av gjorda beställningar i TimeCare (Bemanningsenheten) 93% 95%

10 10(19) Aktivitet Stäm av leverans, helpdeskärenden samt övrigt - på plats Informera fastighetsskötare om hur avstämning - leverans helpdeskärenden - skall utföras Framtagande av mallar för slutrapportering av avslut av fastighetsprojekt Uppstart av serviceråd för lön Deltagande i projekt kring E-arkiv (Lön & PA) Timanställda in i Självservice (Lön & PA) Stabil driftsmiljö (IT) Genomgång och tydliggörande av SLA med VS personal Uppdrag per enhet beskrivs tydligt på intranätet Ansvarsfördelning mellan fastighet och verksamhetsservice tydliggörs Utveckla befintlig servicekatalog för Lokalvård Utveckla befintlig servicekatalog för IT Utveckla befintlig servicekatalog för Verksamhetsservice Måltiden som en helhet inom Måltidsservice Uppbyggnad av Entreprenad för att möta 2015 års behov. Utveckla befintlig servicekatalog för Måltidsservice med avvikelse Ej påbörjad Sänkt nettokostnad i nivå med jämförbar service Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning Servicen i servicekatalogen ska hålla en prisnivå som är i paritet med jämförbar service. Kommer att uppfyllas/är uppfyllt Kommentar av utfall Servicesektorn genomför ett antal olika typer av jämförelser vad gäller kostnader, via branchnätverk, SKL, vid upphandling av likartad service etc. Ett exempel är inom Måltidsservice där kommunen är skyldig att varje år rapportera sina kostnader till SCB, Statistiska Centralbyrån. Det redovisas för måltidsverksamheten i grundskolan och visar kostnaden per elev och år. Analys Det är svårt för en del verksamheter inom sektorn att hitta kvalitetssäkrade jämförelsetal, då verksamhetens art och organisering gör det svårt att jämföra med andra kommuner. Vilka kostnader som kommunerna valt att lägga med varierar. I de fall jämförbar statistik funnits så kan sektorn konstatera att vi ligger väl till rent kostnadsmässigt i vår verksamhet. Så här går vi vidare Arbetet med att bedriva en kostnadseffektiv verksamhet är en naturlig del i sektorns arbete, och det

11 11(19) kommer att fortgå löpande likväl som att identifiera jämförelsetal.varje verksamhet analyserar sin verksamhets utfall mot föregående års jämförbara period. Arbetet med Servicekataloger inom sektorn kommer att tydliggöra kostnader inom olika kategorier av service, vilket på sikt också kommer underlätta jämförelser med externa aktörer. Indikator Utfall Målvärde Budgetuppföljning 0 0 Kostnad för skolmåltider i kommunal grundskola, kr/elev Aktivitet Minska konsultberoende (IT) Regelbunden ekonomisk uppföljning i ledningsgruppen Öka automatisering och självservicetjänster (IT) Säkra långsiktig personalförsörjning Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning Kommunens arbete utgår från aktiviteter för att vara en attraktiv arbetsgivare. I detta ingår åtgärder för att attrahera nya medarbetare, behålla kompetens och avsluta anställningar på ett positivt sätt. Kommer att uppfyllas/är uppfyllt Kommentar av utfall De aktiviteter som kan hänföras till detta mål är att bedöma att de blir klara enligt plan. Dessutom pågår ett löpande arbete med denna strategiskt viktiga fråga. I all rekrytering och externa kontakter är det viktigt att marknadsföra Kungälvs kommun som en attraktiv arbetsgivare. Dessutom är det viktigt att chefer och andra i ledande position, driver ett arbete i vardagen, för att behålla den kompetenta arbetskraft som sektorn har. Dessa två faktorer pågår löpande. Analys Långsiktig personalförsörjning är ett mångfacetterat mål som dels syftar till att säkerställa dagens behov. Dessutom måste en strategi göras för att kunna vara redo för att ta emot morgondagens arbetskraft. Den första delen arbetas med i det löpande arbetet. Det strategiska arbeta med att attrahera morgondagens arbetskraft är svårare att få utrymme för. Så här går vi vidare Sektorn kommer dels att fortsätta sitt arbete med att säkerställa nuvarande bemanning, dels med visionsarbetet, som i förlängningen kommer stötta både nuvarande och framtida personalförsörjning. Indikator Utfall Målvärde Tillsättningsgrad av gjorda beställningar i TimeCare (Bemanningsenheten) 93% 95%

12 12(19) Aktivitet Kollegial headhunting/jobbtipsa potentiella medarbetare (Fastighet) Skapa VI-känsla i verksamheten (Fastighet) Effektiv o kvalitetssäkra vikarierekryteringen (Bemanningsenheten) Uppmuntra duktiga vikarier/medarbetare till att bli behöriga inom yrket. (Bemanningsenheten) Handlingsplan för att behålla kvalificerad personal - Projektledare Handledare till nyanställda inom Måltidsservice Medarbetares kompetens inom Måltidsservice Ej påbörjad Underhållsåtgärder prioriteras Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning Det vi äger och brukar skall vi sköta och vidmakthålla. Förhindra kapitalförstöring. Kommer att uppfyllas/är uppfyllt Kommentar av utfall Vi planerar och försöker utföra det planerade underhållet i den utsträckning som vi får medel för. I år har vi fått tilldelat oss 17,72 miljoner kronor för planerat underhåll. 1 miljon kronor drogs tillbaka från verksamheten i januari månad till förmån för städ som ska minska underhåll på sikt. Ca 135 olika entreprenader kommer vi att starta upp på ungefär 127 olika objekt (fastigheter). Detta arbete har inletts men huvuddelen av entreprenaderna utförs under sommarhalvåret. Vi ser fortfarande en långsam process av kapitalförstöring då vi inte kan underhålla våra fastigheter tillräckligt. Vi har händelser som nu fallit ut som innebär fördyrande kostnader för kommunen. Andra kommuner har tidigare fallit i denna fälla då man tyckt att underhållet var för dyrt och fått betala mycket mer för att ställa saker till rätta. Vi ser även en stor ökning av miljöärenden som beror på lukter och fukt vilket tyder på sämre fastighetsbestånd. Vi har flaggat för detta i flera år och nu ser vi att det vi trott skall hända redan händer. Analys Vi har för närvarande drygt kvm lokalyta och bygger just nu mycket lokaler som innebär stora kostnader längre fram. Vi behöver underhållspengar på cirka 150kr/kvm per år. Detta är en medelkostnad i Sverige för offentliga lokaler, ej hänsyn tagen till ålder eller tidigare underhållsåtgärder. För att kommunen skall komma ikapp vårt stigande underhållsbehov behöver vi, utöver de 150kr/kvm, ytterligare ett tillskott på cirka 45kr/kvm per år under cirka 5 år. Så här går vi vidare Vi tydliggör aktivt behovet per kvadratmeter då det är ett enkelt och tydligt sätt att jämföra både ambitionsnivå samt rena kostnader. Vi jobbar på med att utföra underhåll så ekonomiskt och prioriterat som möjligt med minsta möjliga administration. Vi har bra program för att se vårt teoretiska behov av underhåll många år framöver. Vi har tagit fram en bra fastighetsplan som gäller

13 13(19) över tid(där kan vi se framtida behov och statuskondition på våra fastigheter). Vi samarbetar med Fastighetsservice, Underhållare, Reparatörer, Projektledare, Lokalvård samt externa entreprenörer för att få samsyn och att alla hjälps åt för att uppnå bra standard på våra fastigheter. Aktivitet Underhållsplanering Fastighetsplan 4.2 I Kungälv finns arbete åt alla Kungälvs kommun är drivande för ökad tillväxt och fler i arbete Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning Genom ökad tillväxt bidrar Koncernen Kungälvs kommun till fler i arbete. Vi satsar aktivt på att tillsammans med andra aktörer (näringsliv, föreningar, andra myndigheter och kommuner, utbildningsanordnare) utveckla den lokala arbetsmarknaden. Ett kunskapslyft kan ge fler i arbete. Särskilda jobbsatsningar ska genomföras genom stödanställningar, praktikplatser, sommarjobb och utbildning, satsningar skall växla kostnader från försörjningsstöd till arbete och utbildning. Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall Arbetet pågår enligt plan. Analys Ökat samarbete mellan de olika verksamhetsområdena (Arbetsliv och Stöd, utbildningsenheter m.fl.) har lett till att praktikplatser, sommarjobb/arbeten inom Målltidsservice har erbjudits/kommer att erbjudas. Utav Bemanningsenhetens timavlönade är 40 % ungdomar mellan år. Så här går vi vidare Fortsatt gemensamt arbete med respektive område för att möta behov mot möjligheter till nya praktikplatser/sommarjobb/arbetsplatser. Bemanningsenhetens mål är ett arbete för "en väg in", ett led in för att vara en attraktiv arbetsgivare. En stor del är satsning på få in fler ungdomar med rätt kompetens i arbete. Aktivitet Praktikplatser i köken Timavlönade

14 4.3 Minskad segregation 14(19) Genomför åtgärder enligt funktionshinderpolitiskt program Målet kommer från Sektor Tolkning Genomför de åtgärder som fastställts i handlingsplanen för innevarande år Kommer att uppfyllas/är uppfyllt Kommentar av utfall Entreprenadenheten ser till att personer med funktionsnedsättning kan passera våra arbetsplatser på gator och torg med så små besvär som möjligt samt uppmärksammar problem för personer med funktionsnedsättning. Det är ett proaktivt arbete för kommunens invånare. Servicesektorn anpassar fastigheter och mark vid om- och nyprojektering men även i befintliga fastigheter för allmänheten där det finns åtgärder att förbättra utifrån ett funktionshinderperspektiv. Analys Som Serviceorganisation ingår gott bemötande och därmed även värdskap. Under våren har utbildning i bemötande genomförts för alla medarbetare i Servicesektorn. Verksamheten arbetar dagligen med bemötandefrågor. Så här går vi vidare De centrala aktiviteterna ses över, samt en strategi kring att uppnå godkänd målsättning. Aktivitet Sprida information internt om det funktionshinderpolitiska programmet Genomföra fortbildning för personal inom området för bemötande av brukare med funktionsnedsättning. Tillgänglighetsanpassning i nybyggnation Åtgärda enkelt avhjälpta hinder i lokaler efter inventering 4.4 Minskad miljö och klimatpåverkan Minska energiförbrukning, utsläpp till vattenmiljö och koldioxidutsläpp Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning Effektivisera kommunens egen energianvändning inom områdena fastighet, VA, anläggning, transport och gatubelysning. Minska koldioxidutsläpp från fossila bränslen både internt och externt i kommunen. Utsläpp i sjöar, älvar, bäckar och hav skall minska.

15 15(19) Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall Inom Servicesektorn arbetar vi med att "aktivt" göra val som gynnar påverkan på vår miljö. Såsom val av ekologiska produkter, inköp av energisnål utrustning till verksamhet inom Servicesektorn. Anskaffning av Elbilar är försenad på grund av att Stadshuset inte har installerat laddningsstationer. Analys Måltidsservice har som mål att välja större andel ekologiska produkter till samtliga måltider som serveras. Då utbudet av ekologiska produkter i anbudet har ökat ger det verksamheterna större möjligheter att vara med och påverka val som leder till mindre miljöpåverkan. Vid nybyggnation/renovering väljs maskinpark med låg energi och vattenförbrukning. Så här går vi vidare Arbeta vidare enligt plan med att göra aktiva val av ekologiska/miljövänliga/energisnåla produkter där möjlighet finns. Indikator Utfall Målvärde Miljöbilar 25% 50% Ekologisk mat 25,9% 22% Aktivitet Ekologiska livsmedel Minska produktionssvinn i Måltidsservice enheter Minska energiförbrukning i våra byggnader. Frivillig avfallshantering Inköp av elhybrid bilar med avvikelse med avvikelse

16 5 Ekonomi 16(19) 5.1 Utfall för hela sektorn (Tkr) Volymtal Utfall Plan Avvikelse Prognos helår Plan helår Prognosavv ikelse Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Nettokostnad Nettokostnad per verksamhet Volymtal Utfall Plan Avvikelse Prognos helår Plan helår Prognosavv ikelse Sektorchef Lön- och personaladministration Hamnverksamheten Entreprenad med Förråd och Transportcentral Verksamhetsservice IT-enheten och Tryckeriet Fastighet Lokalvård Bemanningsenheten Måltidsservice Kommentar till utfall Analys av utfall och prognos Sektorchef Verksamhetsutvecklare kommer att anställas under hösten. Lön- och Personaladministration Enligt plan, men löneväxling och pensionsavgångar kan komma att påverka resultatet. Verksamheten övergår till SOLTAK vid årsskiftet. Fastighet Akuta insatser såsom felavhjälpande underhåll och miljöutredningar har ökat de senaste åren p.g.a. ett eftersatt planerat underhåll. Fastighetsservice anlitar externa entreprenörer vid alla elarbeten vilket har ökat kostnaderna men är en nödvändig kvalitetssäkring. För perioden redovisar Fastighet en positiv avvikelse med ca 5 miljoner kronor som beror på att mesta delen av det planerade underhållet utförs under sommaren. För året prognosticeras inga avvikelser. IT IT-avdelningen prognostiserar inga avvikelser för året. För perioden redovisar enheten ett underskott med ca 3,5 miljoner kronor vilket främst beror på ökade kapitalkostnader som kommer att kompenseras. Verksamheten kommer att övergå till SOLTAK vid årsskiftet. Lokalvård Verksamhet enligt plan. För året prognosticeras ett överskott med 1 miljon kronor på grund av ökade beställningar och en billigare produktion än budgeterat. Verksamhetsservice Verksamhet enligt plan.

17 17(19) Entreprenad med Förråd och Transportcentral Verksamheten redovisar för perioden ett underskott med 4,6 miljoner kronor vilket främst beror på upparbetat ej fakturerat arbete. För året prognosticeras ett underskott med 1miljoner kronor p.g.a. en låg utdebiteringsgrad för verkstaden och ett glapp med för lågt internpris i väntan på ny prismodell. Uppföljning av de nya avtalen för Transportcentralen kommer att göras under året. Bemanningsenheten Verksamhet enligt plan. Huvudadministratör kommer att anställas i augusti. Timecarepool-kostnaderna ökar. Måltidsservice Verksamheten redovisar för perioden ett positivt resultat med 1,3 miljoner kronor. Verksamheten har det senaste året jobbat intensivt med att komma åt ökande livsmedelskostnader, detta har gett snabbt resultat och kostnaderna är ca 150 tkr lägre än samma period P.g.a. sviktande volymer prognostiseras för året ett nollresultat. Hamnverksamheten Verksamheten följer plan och prognostiserar inga avvikelser. Sammanfattning ekonomi Servicesektorn redovisar en negativ avvikelse för T1 med 0,9 miljoner kronor. De stora avvikelserna i T1 beror på att mycket av det planerade underhållet för våra fastigheter kommer att utföras först under sommaren och att stora pågående arbeten hos entreprenadenheten ej debiterats. För året prognostiserar Servicesektorn ett nollresultat. De flesta verksamheterna följer plan dock prognostiseras ett underskott hos entreprenadenheten med 1 miljon kronor p.g.a. en försenad ny prismodell och en alltför låg utdebiteringsgrad hos verkstaden. Kostnaderna för felavhjälpande underhåll är fortsatt höga. Lokalvårdsenheten har under T1 producerat billigare lokalvård och haft fler beställningar än budgeterat så prognosen för året är ett överskott med 1 mkr.

18 6 Personal 18(19) 6.1 Anställda Volymtal Utfall Plan Avvikelse Prognos helår Plan helår Prognosavvikelse Antal anställda Antal årsarbetare Antal arbetade timmar Volymtal Utfall Plan Avvikelse Prognos helår Plan helår Prognosavvikelse Månadsavlönade ,82% Timavlönade ,38% 6.3 Sjukfrånvaro Volymtal Utfall Plan Avvikelse Prognos helår Plan helår Prognosavvikelse Sjukfrånvaro (%) av ordinarie arbetstid 6,4 6,4 0 6,4 5,6 0,8 Sjukfrånvaro- Kvinnor 6,7 7,1-0,4 6,7 6,3 0,4 Sjukfrånvaro - Män 5,7 3,7 2 5,7 3,7 2 Ålder <= 29 år 2 3,4-1, Ålder år 7,9 6,1 1,8 7,9 6 1,9 Ålder >= 50 år 6,2 7,1-0,9 6,2 5,9 0,3 Varav sjukfrånvaro >60 dagar eller mer 37, ,9 37,1 43-5,9 6.4 Sjuklönekostnad Volymtal Utfall Plan Avvikelse Prognos helår Plan helår Prognosavvikelse Sjuklönekostnad Kronor Beräknat PO (personalomkostnader) kronor Summa Kommentar till utfall Antalet månadsanställda i Servicesektorn är densamma som ifjol (-1 medarbetare) jämfört med ifjol samma period.

19 19(19) Antalet timmar utförda av timavlönade är betydligt färre i år än ifjol samma period. Sjukfrånvaron är densamma på totalen i Servicesektorn som i fjol samma period. Långtidssjukfrånvaron har sjunkit, men korttidsfrånvaron därmed ökat p.g.a. att sjuklönekostnaderna stigit i år jämfört med ifjol.

Verksamhetsrapport tertial 2 2015 Servicesektorn

Verksamhetsrapport tertial 2 2015 Servicesektorn Verksamhetsrapport tertial 2 2015 Servicesektorn Innehållsförteckning 1 Verksamhetsöversikt... 3 2 Sammanfattning... 5 3 Volymer... 7 3.1 Måltidsservice... 7 3.2 Lön- & Personaladministration... 7 3.3

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 Servicesektorn

Verksamhetsberättelse 2015 Servicesektorn Verksamhetsberättelse 2015 Servicesektorn 2(19) 1 Verksamhetsöversikt... 3 2 Sammanfattning... 4 3 Volymer... 6 3.1 Måltidsservice... 6 3.2 Lön- & Personaladministration... 6 3.3 Bemanningsenheten... 6

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Servicesektorn

Verksamhetsberättelse 2014 Servicesektorn Verksamhetsberättelse Servicesektorn Innehållsförteckning 1 Verksamhetsöversikt... 3 2 Sammanfattning... 4 3 Volymer... 6 3.1 Måltidsservice... 6 3.2 Lön- & Personaladministration... 6 3.3 Bemanningsenheten...

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Servicesektorn

Verksamhetsplan 2015 Servicesektorn Verksamhetsplan 2015 Servicesektorn Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Sektorns budget... 4 2.1 Ekonomi... 4 2.1.1 Utfall för hela sektorn (Tkr)... 4 2.1.2 Nettokostnad per verksamhet... 4 3 Personal...

Läs mer

Verksamhetsrapport Tertial 2 2012 Servicesektorn

Verksamhetsrapport Tertial 2 2012 Servicesektorn Verksamhetsrapport Tertial 2 2012 Servicesektorn 2(13) Innehållsförteckning 1 Verksamhetsöversikt... 3 2 Sammanfattning... 4 3 Volymer... 6 3.1 Måltidsservice... 6 4 Måluppföljning... 7 4.1 Strategiska

Läs mer

Verksamhetsrapport Tertial 2 Kultur o Samhällsservice

Verksamhetsrapport Tertial 2 Kultur o Samhällsservice Verksamhetsrapport Tertial 2 Kultur o Samhällsservice Innehållsförteckning 1 Verksamhetsöversikt... 3 2 Sammanfattning... 4 3 Volymer... 5 3.1 Bibliotek... 5 3.2 Fritid... 5 4 Måluppföljning... 6 4.1 Balans

Läs mer

Verksamhetsrapport tertial Kultur o Samhällsservice

Verksamhetsrapport tertial Kultur o Samhällsservice Verksamhetsrapport tertial 2 2015 Kultur o Samhällsservice Innehållsförteckning 1 Verksamhetsöversikt... 3 2 Sammanfattning... 4 3 Volymer... 5 3.1 Bibliotek... 5 3.2 Fritid... 5 4 Måluppföljning... 6

Läs mer

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr

Läs mer

Styrdokument för gemensamma resurser i Kungälv kommuns förvaltning. Ledningsfilosofi. Vad är gemensamma resurser

Styrdokument för gemensamma resurser i Kungälv kommuns förvaltning. Ledningsfilosofi. Vad är gemensamma resurser Styrdokument för gemensamma resurser i Kungälv kommuns förvaltning. Ledningsfilosofi Förvaltningsledningens mål är att den kommunala verksamheten skall karaktäriseras av helhet, framsynthet, god planering,

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

Årsredovisning 2011. Teknisk verksamhet - skattefinansierad

Årsredovisning 2011. Teknisk verksamhet - skattefinansierad Årsredovisning 2011 Teknisk verksamhet - skattefinansierad Innehållsförteckning Verksamhet... 3 Driftredovisning...3 Årets händelser...3 Mål och måluppfyllelse...4 Ekonomi...4 Framtid...5 Kommentarer till

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Den personalekonomiska redovisningen innehåller uppgifter i form av fakta, analyser och nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser tiden mellan 1/1

Läs mer

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr

Läs mer

Verksamhetsrapport tertial 2 2015 Vård och äldreomsorg

Verksamhetsrapport tertial 2 2015 Vård och äldreomsorg Verksamhetsrapport tertial 2 2015 Vård och äldreomsorg Innehållsförteckning 1 Verksamhetsöversikt... 4 2 Sammanfattning... 5 3 Volymer... 7 3.1 Platser... 7 3.2 Trygghetsplatser... 7 3.3 Köpta platser/vårddygn...

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, 40 000 invånare 2035 Övergripande mål 2016-2018 DELAKTIGHET - medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling KOMPETENSFÖRSÖRJNING arbetsgivare kan

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 Kultur o Samhällsservice

Verksamhetsberättelse 2015 Kultur o Samhällsservice Verksamhetsberättelse 2015 Kultur o Samhällsservice 2(15) Innehållsförteckning 1 Verksamhetsöversikt... 4 2 Sammanfattning... 5 3 Volymer... 6 3.1 Bibliotek... 6 3.2 Fritid... 6 4 Måluppföljning... 7 4.1

Läs mer

Budget 2017 för Tjörns Måltids AB

Budget 2017 för Tjörns Måltids AB Bild från Kållekärrs förskola Matkonst Budget 2017 för Tjörns Måltids AB Beslutad av Tjörns Måltids AB 2016-12-07 49 Tjörn Möjligheternas ö Inledning Tjörns Måltids AB ska bedriva måltidsverksamhet och

Läs mer

Verksamhetsrapport tertial 2 2015 Arbetslov och stöd

Verksamhetsrapport tertial 2 2015 Arbetslov och stöd Verksamhetsrapport tertial 2 2015 Arbetslov och stöd Innehållsförteckning 1 Arbetsliv o Stöd... 4 2 Verksamhetsöversikt... 4 3 Sammanfattning... 4 4 Volymer... 6 4.1 Försörjningsstöd + Gemensam mottagning...

Läs mer

Verksamhetsrapport Tertial Skola

Verksamhetsrapport Tertial Skola Verksamhetsrapport Tertial 1 2016 Skola Innehållsförteckning 1 Verksamhetsöversikt... 5 2 Sammanfattning... 6 3 Volymer... 7 3.1 Förskola... 7 3.2 Pedagogisk omsorg... 7 3.3 Förskoleklass... 7 3.4 Grundskolan

Läs mer

Månadsrapport per februari 2017

Månadsrapport per februari 2017 Södermalms stadsdelsförvaltning Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Dnr 143-2017-1.2.1. Sida 1 (5) 2017-02-23 Handläggare Annegret Wallin Telefon: 08-508 12 023 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2017-03-09

Läs mer

Utfallsrapport med kommentarer - Tertial (Stockholms Stads Bostadsförmedling)

Utfallsrapport med kommentarer - Tertial (Stockholms Stads Bostadsförmedling) Utfallsrapport med kommentarer - Tertial 1 2013 (Stockholms Stads Bostadsförmedling) Övergripande kommentar 1. Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och

Läs mer

Verksamhetsrapport tertial 2 2015 Samhällsbyggnad

Verksamhetsrapport tertial 2 2015 Samhällsbyggnad Verksamhetsrapport tertial 2 2015 Samhällsbyggnad Innehållsförteckning 1 Verksamhetsöversikt... 3 2 Sammanfattning... 4 3 Volymer... Fel! Bokmärket är inte definierat. 4 Måluppföljning... 5 4.1 Balans

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Årsredovisningen innehåller uppgifter i form av fakta, analyser och nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser tiden mellan 1/1 31/12 respektive år

Läs mer

Riktlinje för hantering av ett hållbart arbetsmarknadsåtagande

Riktlinje för hantering av ett hållbart arbetsmarknadsåtagande Riktlinje för hantering av ett hållbart arbetsmarknadsåtagande Dokumenttyp: Riktlinjer Antaget av: Kommunstyrelsen 2016-05-02, 237 Status: Antaget Giltighetstid: Gäller tillsvidare Linköpings kommun linkoping.se

Läs mer

Verksamhetsplan. Personalkontorets verksamhetsplan 2014 2014-01-20 KS 2014/0044 012. Fastställd av personaldirektören den 20 januari 2014

Verksamhetsplan. Personalkontorets verksamhetsplan 2014 2014-01-20 KS 2014/0044 012. Fastställd av personaldirektören den 20 januari 2014 Verksamhetsplan 2014-01-20 Personalkontorets verksamhetsplan 2014 KS 2014/0044 012 Fastställd av personaldirektören den 20 januari 2014 PERSONALKONTORET 2 (5) Inledning Personalkontoret är ett av kommunstyrelsens

Läs mer

Delårsrapport Tertial Miljö- och byggnadsnämnden

Delårsrapport Tertial Miljö- och byggnadsnämnden Delårsrapport Tertial 2 2014 Miljö- och byggnadsnämnden Innehållsförteckning 1 Ekonomisk uppföljning... 3 2 Målstyrning (enbart prognosvarnade handlingsplaner visas)... 5 2.1 Ansvarsfull ekonomisk politik...

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOMMUN

ST] SOLLENTUNA KOMMUN ST] SOLLENTUNA KOMMUN NR^ Kommunledningskontoret Camilla Hulterström Tjänsteutlåtande 2013-05-15 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0253 KS-1 Diariekod: 104 Kommunstyrelsen Förstärkt månadsrapport per april för kommunstyrelsen

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Maj 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Maj 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Individ- och familjenämnd Maj 2016 Driftsredovisning... 4 Driftsredovisning per område/förvaltning... 5 Investeringsredovisning... 7 Avtalstrohet... 7 Hälsotal

Läs mer

Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2010. Socialnämnden

Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2010. Socialnämnden Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2010 Socialnämnden VERSAMHETSUPPFÖLJNING FÖRVALTNINGSCHEFENS SAMMANFATTNING Socialnämnden redovisar ett överskott på 5 400 tkr gentemot budget. En del av förklaringen

Läs mer

BUP Tekniska nämnden. Kvartal

BUP Tekniska nämnden. Kvartal BUP 1 2016 Tekniska nämnden Kvartal 1 2016 Utskriftsdatum: 26 maj 2016 BUP 1 2016 2 Innehållsförteckning 1 Teknisk nämnd... 4 1.1 Sammanfattning skattefinansierad del... 4 1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 24.04.17 Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Mål och vision för Krokoms kommun

Mål och vision för Krokoms kommun Mål och vision för Krokoms kommun Juni 2012 VISION Krokoms kommun gör plats för växtkraft! LEDORD Naturlig Här är det enkelt att leva. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag

Läs mer

Verksamhetsredovisning, Produktionsområde Barn och Utbildning per mars 2015 Dnr BUN15/5-042

Verksamhetsredovisning, Produktionsområde Barn och Utbildning per mars 2015 Dnr BUN15/5-042 215-4-2 Johannes Pålsson Chef produktion barn och utbildning Johannes.Palsson@ekero.se Verksamhetsredovisning, Produktionsområde Barn och Utbildning per mars 215 Dnr BUN15/5-42 Sammanfattning Produktionsområdet

Läs mer

Tertialrapport Ekonomi och Personal. Omsorgsnämnd Apr 2015

Tertialrapport Ekonomi och Personal. Omsorgsnämnd Apr 2015 Tertialrapport Ekonomi och Personal Omsorgsnämnd Apr 2015 Innehållsförteckning Måluppfyllelse... 3 All vård, skola och omsorg ska vara god och kvalitetssäkrad... 3 Medborgarna ska uppleva att de har goda

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Skolförvaltningen - Uppföljning

Skolförvaltningen - Uppföljning 1(4) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Skolförvaltningen 2012-05-02 RS120097 Anders Hallberg, ekonomichef 0730-377955 Regionstyrelsen Skolförvaltningen - Uppföljning 1 2012 Förslag till beslut Regionstyrelsen

Läs mer

Hemtjänst Danderyd Handlingsplan för kommunal hemtjänst med budget i balans 2013 Antagen av produktionsstyrelsen xxxx

Hemtjänst Danderyd Handlingsplan för kommunal hemtjänst med budget i balans 2013 Antagen av produktionsstyrelsen xxxx 1(5) för kommunal hemtjänst med budget i balans 2013 Antagen av produktionsstyrelsen xxxx 2(5) Inledning Den kommunalt drivna hemtjänsten har under de senaste åren redovisat ett underskott i verksamheten.

Läs mer

ILS 2013: Risk & Väsentlighet Indikatorer (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)

ILS 2013: Risk & Väsentlighet Indikatorer (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd) Arbetsmarknadsåtgärder Effektivitet Ekonomi Ekonomiskt bistånd Förskoleverksamhet ILS 2013: Risk & er - 2013 Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha

Läs mer

Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Diarienr: KS/2016:42

Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Diarienr: KS/2016:42 Dokumenttyp: Nämndsplan Tjänsteställe: KFV Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Datum:2016-02-23 Mottagare: Berörda verksamheter Diarienr: KS/2016:42 Nämndsplan för kommunstyrelsen 2016-2018

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret Månadsrapport september 2013 Kundvalskontoret Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet... 3 1.1 Resultat per verksamhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 7 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal...

Läs mer

MÅLUPPFYLLELSER SOCIALNÄMNDEN TERTIAL 2, 2014

MÅLUPPFYLLELSER SOCIALNÄMNDEN TERTIAL 2, 2014 MÅLUPPFYLLELSER SOCIALNÄMNDEN TERTIAL 2, 2014 En måluppföljning ska göras per tertial 2 augusti 2014. Samtliga mål som ska mätas under 2014 och finns i Kommunplanen ska följas upp och kommenteras. Samtliga

Läs mer

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se 1 (4) 2010-05-17 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 11/23 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämndens delårsbokslut

Läs mer

Vision. Värnamo - den mänskliga tillväxtkommunen invånare 2035

Vision. Värnamo - den mänskliga tillväxtkommunen invånare 2035 Vision Värnamo - den mänskliga tillväxtkommunen 40 000 invånare 2035 Mål och resultatstyrning i Värnamo kommun KS budgetberedning 2 maj Nämndsmål respektive indikatorer Få mål - Effektivare styrning -

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. En fungerande och effektiv kompetensförsörjning

Läs mer

Månadsrapport Januari-april 2013

Månadsrapport Januari-april 2013 Månadsrapport Januari-april 2013 Innehåll Månadsuppföljning... 1 Ekonomi... 2 Resultaträkning perioden januari - april 2013... 2 Kommunens resultatutveckling 2013, 2012 och 2011.... 2 Driftredovisning

Läs mer

Budgetuppföljning och prognos efter september

Budgetuppföljning och prognos efter september TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Sara Andersson 2016-10-14 SFN 2016/0861 0480-45 05 16 Servicenämnden Budgetuppföljning och prognos efter september Förslag till beslut Servicenämnden

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31 Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Komplettering av nämndstyrkort och internbudget Socialnämnden

Komplettering av nämndstyrkort och internbudget Socialnämnden Komplettering av nämndstyrkort och internbudget Innehållsförteckning Inledning... 3 Styrkort... 3 Verksamhetsidé... 3 Mål, mätetal och målvärden... 3 Nämndens strategier till målen... 4 Kommentar till

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER

Läs mer

Vårbokslut Miljöskyddsnämnden

Vårbokslut Miljöskyddsnämnden Vårbokslut Miljöskyddsnämnden -05-07 Vårbokslut, Ansvarsenhet 40-41 Anvisning Nuläge Verksamhet Huvudsaklig verksamhet Miljöskyddsnämnden har antagit en tillsyns- och verksamhetsplan för. Planen följs

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens behov och prioriteringar 2017

Barn- och utbildningsnämndens behov och prioriteringar 2017 Barn- och utbildningsnämnden 2016-04-06 1 (6) Barn- och utbildningsförvaltningen Ledningsgruppen BUN/2016:193 Åsa Lundkvist Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämndens behov och prioriteringar

Läs mer

Tertialrapport nämnd april 2015. Utbildningsnämnd

Tertialrapport nämnd april 2015. Utbildningsnämnd Tertialrapport nämnd april 2015 Utbildningsnämnd 1 Sammanfattning 1.1 Verksamhet Utbildningsnämndens ansvarsområden är pedagogisk omsorg, förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem, Gymnasieskola,

Läs mer

Personalbokslut 2012

Personalbokslut 2012 Personalbokslut 2012 Personalbokslut 2012 Norrtälje Kommun sammanställer årligen ett personalbokslut som en del av kommunens redovisning. Avsikten med detta är att personalbokslutet ska ge en aktuell bild

Läs mer

Verksamhetsrapport Tertial 1 2015 Samhällsbyggnad

Verksamhetsrapport Tertial 1 2015 Samhällsbyggnad Verksamhetsrapport Tertial 1 2015 Samhällsbyggnad 2(15) Innehållsförteckning 1 Verksamhetsöversikt... 3 2 Sammanfattning... 4 3 Måluppföljning... 5 3.1 Strategiska förutsättningar... 5 3.1.1 Attraktiv

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Servicenämnden

Sammanträdesprotokoll Servicenämnden Servicenämnden 2015-09-24 1-8 Plats och tid Ankarskolan, kl. 13:00 16:30 Beslutande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Harald Lagerstedt (C) Lennart Johansson (S) Göran Dahl

Läs mer

VARMT VÄLKOMNA TILL WORKSHOP OM HELTID

VARMT VÄLKOMNA TILL WORKSHOP OM HELTID VARMT VÄLKOMNA TILL WORKSHOP OM HELTID Sätt er gärna partsgemensamt med personer från samma kommun, landsting eller region SYFTE MED DAGEN 1) Presentera manual för heltidsplan 2) Inspiration till att starta

Läs mer

Modell för styrningen i Kungälvs kommun Från demokrati till effekt och tillbaka

Modell för styrningen i Kungälvs kommun Från demokrati till effekt och tillbaka Modell för styrningen i Kungälvs kommun Från demokrati till effekt och tillbaka Policy Diarienummer: KS2016/0383 Dokumentansvarig: Håkan Hambeson Beredande politiskt organ: Ekonomiberedningen Beslutad

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Individ- och familjenämnd Mar 2016

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Individ- och familjenämnd Mar 2016 Månadsrapport Ekonomi och Personal Individ- och familjenämnd Mar 2016 Driftsredovisning Beloppen anges i tkr. Driftsredovisning Intäkter 84 826 21 017 97 436-17 676 Personalkostnader -189 033-48 535-196

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Antagen av kommunfullmäktige: 2011-09-12 Kf 127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Vision 2 Svedala kommuns personalpolitiska program 2.1 En jämlik arbetsgivare 2.2 En flexibel arbetsgivare

Läs mer

Tertialuppföljning Januari april 2014

Tertialuppföljning Januari april 2014 Tertialuppföljning Januari april Resultat januari april och prognos Storumans kommun Resultaträkning Tkr Kommunen Budget Kommunen ens jan-apr jan-apr 2013 avvikelse mot budget Verksamhetens intäkter 51

Läs mer

Tjörns Bostads AB budgetdokument 2015

Tjörns Bostads AB budgetdokument 2015 Tjörns Bostads AB budgetdokument 2015 Tjörn Möjligheternas ö Ingress TBAB tillhandahåller bostäder för kommunens invånare, kommersiella lokaler samt lokaler för kommunens verksamheter. TBAB har en speciell

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Servicenämnden

Sammanträdesprotokoll Servicenämnden Servicenämnden 2015-05-20 1-11 Plats och tid Fävren, kl. 13:30 16.00 Beslutande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Harald Lagerstedt (C) Lennart Johansson (S) t o m 42 Göran

Läs mer

Utvecklingsplan 2015 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Antagen av förvaltningens ledningsgrupp 2014-12-15

Utvecklingsplan 2015 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Antagen av förvaltningens ledningsgrupp 2014-12-15 1 Utvecklingsplan 2015 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Antagen av förvaltningens ledningsgrupp 2014-12-15 2 Utvecklingsplan 2015 Förvaltningens uppdrag, mål och strategier Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik Bakgrund Att arbeta i Ronneby kommun är ett välfärdsarbete. Vårt främsta uppdrag är att ge god service till våra medborgare. Det är därför en viktig samhällsfråga att kommunen

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Arbetsgivarperspektiv

Arbetsgivarperspektiv Arbetsgivarperspektiv Alla som arbetar i koncernen Karlstads kommun gör det på uppdrag av medborgarna. Vår uppgift är att ge medborgarna bästa tänkbara tjänster och service. Medborgarnas bedömning av kommunen

Läs mer

Delårsrapport. Viadidakt

Delårsrapport. Viadidakt Delårsrapport Viadidakt 2011 Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse... 3 1.1 Finansiella mål och ekonomisk analys... 3 1.2 Framtiden... 3 2 Verksamhetsområden... 5 2.1 Samhällsutveckling... 5 2.2

Läs mer

Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen

Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen BUN 2013.0138 Handläggare: Lotta Frisk, Personalavdelningen Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen Antal anställda Barn- och utbildningsförvaltningen hade 714 tillsvidareanställda personer

Läs mer

Förslag till årsredovisning 2010

Förslag till årsredovisning 2010 2011-02-17 1 (1) Kompetens- och arbetslivsnämnden Förslag till årsredovisning 2010 Dokumentet tas upp i KAN AU 110224 och i KAN 110311. Kompetens- och arbetslivsförvaltningen Anna Carlsson Nämndsekreterare

Läs mer

Miljökontoret Miljönämnden

Miljökontoret Miljönämnden Miljökontoret Miljönämnden Delårsbokslut per 3 april 21 Södertälje kommun, delårsbokslut april 21 för miljönämnden Sammanfattning Ekonomi Miljönämnden har per den 3 april tilldelats en budgetram om 991

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-08-25 Sida 1 (10)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-08-25 Sida 1 (10) Sida 1 (10) Plats och tid Stadshuset, plan 3, Hamnen klockan 08:30-12:10 ande Miguel Odhner (S) Ordförande Anders Holmensköld (M) Vice ordförande Ulrika Winblad (S) Jan Tollesson (FP) Gun-Marie Daun (KD)

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (1) Riktlinje för timavlönade. 2014-10-29 Vår referens. Josefin Haugthon Planeringssekreterare Josefin.Haugthon@malmo.

Tjänsteskrivelse 1 (1) Riktlinje för timavlönade. 2014-10-29 Vår referens. Josefin Haugthon Planeringssekreterare Josefin.Haugthon@malmo. 1 (1) Datum 2014-10-29 Vår referens Josefin Haugthon Planeringssekreterare Josefin.Haugthon@malmo.se Tjänsteskrivelse Riktlinje för timavlönade SOFS-2014-463 Sammanfattning Samtliga förvaltningar ska under

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 2017-03-24 Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling

Läs mer

Innehållsförteckning Kvartalsrapport 3 per Höglandets räddningstjänstförbund

Innehållsförteckning Kvartalsrapport 3 per Höglandets räddningstjänstförbund Kvartalsrapport 3 Budgetuppföljning jan september 2016 Innehållsförteckning Kvartalsrapport 3 per 2016-09-30 Höglandets räddningstjänstförbund Delårsresultat med prognos 3 Uppföljning per funktion 4-6

Läs mer

Spara kraft och kronor med ett nytt sätt att lösa bemanningen!

Spara kraft och kronor med ett nytt sätt att lösa bemanningen! GÖR SOM NYNÄSHAMNS KOMMUN Spara kraft och kronor med ett nytt sätt att lösa bemanningen! Nya tider i Nynäshamns kommun Lägre arbetskraftskostnader, fler tills vidareanställda och färre timavlönade. Det

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Nybro kommun Okt 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 7 Hälsotal - total

Läs mer

Verksamhetsrapport Tertial 1 2015 Kommunledningssektorn

Verksamhetsrapport Tertial 1 2015 Kommunledningssektorn Verksamhetsrapport Tertial 1 2015 Kommunledningssektorn 2(21) Innehållsförteckning 1 Verksamhetsöversikt... 4 2 Sammanfattning... 6 3 Volymer... 11 3.1 Chefer i förvaltningen... 11 3.2 Kommunala fastigheter...

Läs mer

Månadsrapport. Socialnämnden 2013-12-11

Månadsrapport. Socialnämnden 2013-12-11 Månadsrapport Socialnämnden 2013-12-11 Innehållsförteckning 1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd... 3 1.1 Genomförda och planerade åtgärder som är inräknade i prognosen samt ekonomisk effekt... 5

Läs mer

Delårsrapport för Österåkers kommun

Delårsrapport för Österåkers kommun Ordförandeförslag 00 Till Kommunfullmäktig Datum 2014-10-14 Dnr KS 2014/0282 Delårsrapport för 2014-01 -01-2014-08-31 Beslutsförslag Kommunfullmäktiges ordförande föreslår Kommunfullmäktige besluta 1.

Läs mer

Årsredovisning 2006 och överföring av drifts respektive investeringsresultat 05.150 04

Årsredovisning 2006 och överföring av drifts respektive investeringsresultat 05.150 04 Barn och utbildningsnämnden 2007 02 22 29 52 Kommunstyrelsen, skolchef, adm chef, chef ek enheten Årsredovisning 2006 och överföring av drifts respektive investeringsresultat 05.150 04 Barn och utbildningsnämndens

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april 2011

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april 2011 Handläggare Datum Åsa Ottosson -05-02 0480-45 30 32 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april Verksamhet Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet inom förskola och fritidshem samt

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86

Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86 Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86 Vård- och omsorgsnämndens sammanfattning till kommunstyrelsen för perioden jan-juni samt prognos Liksom under tidigare prognoser under året

Läs mer

Delårsrapport Kompetens- och arbetslivsnämnden. Uppföljning Juni 2012

Delårsrapport Kompetens- och arbetslivsnämnden. Uppföljning Juni 2012 Delårsrapport 2012 Kompetens- och arbetslivsnämnden Uppföljning Juni 2012 Nämndens ordförande Förvaltningschef Ingvor Bergman Katarina Andersson Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...2 UPPFÖLJNING AV MÅL

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens målbilder 2016

Barn- och utbildningsnämndens målbilder 2016 Sida 1(25) Datum Diarienummer 2015-11-18 B-2015-128 Barn- och utbildningsnämndens målbilder 2016 Mål antagna av barn- och utbildningsnämnden 2015-12-10, 123 Gränsvärden antagna av barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Personalförsörjningspolicy. Falköpings kommun

Personalförsörjningspolicy. Falköpings kommun Personalförsörjningspolicy Falköpings kommun 1 Inledning Falköpings kommun står inför en stor personalomsättning den närmaste femårsperioden. Cirka 600 medarbetare kommer att behöva rekryteras på grund

Läs mer

OKTOBERRAPPORT 2012. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden

OKTOBERRAPPORT 2012. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden Oktoberrapporten är en avstämning av verksamhetsförändringar och av den ekonomiska prognos som lämnades i delårsrapporten efter augusti. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden har på grund

Läs mer

Tertialbokslut 2 för Förskola, fritid och skola

Tertialbokslut 2 för Förskola, fritid och skola 2013-09-13 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2012/156-040 Kommunstyrelsens verksamhetsutskott Tertialbokslut 2 för Förskola, fritid och skola Förslag till beslut Kommunstyrelsen verksamhetsutskott noterar tertialbokslut

Läs mer