Årsredovisning 2006 och överföring av drifts respektive investeringsresultat

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2006 och överföring av drifts respektive investeringsresultat 05.150 04"

Transkript

1 Barn och utbildningsnämnden Kommunstyrelsen, skolchef, adm chef, chef ek enheten Årsredovisning 2006 och överföring av drifts respektive investeringsresultat Barn och utbildningsnämndens årsredovisning innehåller en verksamhetsberättelse i sammanfattad form. Denna är inlämnad till kommunstyrelsen (KS) och ligger till grund för Luleå kommuns årsredovisning, bilaga 1. Förvaltningen tar även fram en mer omfattande verksamhetsberättelse utifrån nämndens behov. Denna innehåller en presentation av huvuddragen av det som åstadkommits i verksamheten utifrån de nationella och kommunala uppdragen samt den förvaltningsinterna styrningen. Målet är att ytterligare utveckla denna dokumentation i samarbete med nämnden så att den utgör en tydlig nulägesbeskrivning och underlag för gemensamt lärande utifrån vårt uppdrag. Förvaltningens förslag till denna mer omfattande verksamhetsberättelse presenteras digitalt och är länkad från Luleå kommuns verksamhetsberättelse. Denna redovisning finns tillgänglig på webben senast from 28 februari. Förvaltningens önskemål om överföring av driftsresultat och investeringsbudget till 2005 framgår av bilagorna 2 och 3. Enligt ekonomistyrningsmodellen är huvudprincipen för nämndens hantering av över och underskott att de resultat som av kommunstyrelsen tillförs nämndens resultatutjämningsfond i nästa steg vidarefördelas till de verksamheter där resultaten har uppstått. Nämndens förslag till intern fördelning redovisas därför först efter kommunstyrelsens beslut i mars. Kommunens styrprocess ska leda till att nämnderna aktivt agerar för att vision 2015 ska förverkligas. Visionen uttrycker högt ställda ambitioner inom flera strategiskt viktiga områden av betydelse för medborgarnas livskvalitet

2 Barn och utbildningsnämnden och långsiktiga utveckling. För att ge KS en uppfattning om hur nämnderna arbetar mot visionen ska målen inom respektive perspektiv i KS styrkort kommenteras särskilt, se bilaga 4. Kopplingen mellan kommunens vision och nämndernas verksamhetsstyrning utgörs av nämndernas styrkort. För att visualisera graden av måluppfyllelse vid årets slut används grönt, gult respektive rött ljus. Grön färg betyder att man uppnått det uppsatta målet. Gul delvis, respektive röd ej uppnått målet. Nämnden redovisar ett rött ljus avseende målet att säkerställa en mångkulturell förskola/skola med väl fungerande invandrarundervisning. Sedan utgörs huvuddelen av gröna ljus. Kund Ett mycket gott arbete sker i alla skolor, förskolor och fritidshem. Många av BUN:s mål kräver dock ständiga processer varför det är svårt att sätta slutgiltigt gröna ljus. Gymnasiet har förbättrat sina meritvärden medan grundskolan har försämrat sina. Grundskolans meritvärden måste analyseras särskilt och åtgärder ska vidtas. Särskilda satsningar för flexibelt lärande och invandrarundervisningen ska ske Utveckling Perspektivet Utveckling är på agendan för hela skolverksamheten. Skolorna i Luleå är konkurrensutsatta genom att det i kommunen startat ett antal fristående skolor. Det i sig är positivt för den kommunala skolan då det ger incitament för att titta på den egna verksamheten. Den kommunala skolan i Luleå är bra men har ett behov av att marknadsföra sig till eleverna och kommunmedborgarna. Det positiva utvecklingsarbete som pågår ger bra resultat. Vi ska bli bättre på att berätta om den kommunala skolan. Som helhet är det grönt ljus för perspektivet. De mål som nämnden har prioriterat har pekat åt vilket håll verksamheten ska arbeta. Uppfattningen är att förvaltningen och skolorna tagit sig an uppdraget med stort allvar och seriositet. Det har gett effekt och det är en god måluppfyllelse inom perspektivet Utveckling. Medarbetare Frisktalet, d v s andel månadsanställda med sjukfrånvaro < 8 dagar är på

3 Barn och utbildningsnämnden ,5 % varav 39,9 % innefattar dem om inte har haft någon sjukdag alls. Jämfört med tidigare period januari december 2005 redovisas en förbättring motsvarande 0,6 % (40,5 % år 2005). Den totala andelen sjukfrånvaro i förhållande till total arbetstid uppgår för 2006 till 9,5 % vilket är en förbättring med 1 % jämfört med förgående år då resultatet var 10,5 %. Inflytande och kommunikation samt ökad tillgänglighet av arbetsledning ger trygghet och möjlighet till påverkan. Förtätning av ledare samt utvecklingsarbete inom verksamhet tros ha påverkat det positiva utfallet. Strävan mot arbetstillfredsställelse har gått över förväntan och nått framgångsfaktor 4,14. I barn och utbildningsförvaltningen har ledningsgruppen kontinuerligt diskuterat förbättringsområden för att påverka inställning och förutsättningar och att utvecklas som en attraktiv arbetsgivare. En stor satsning är gjord för att förbättra och utveckla ledarskap och ledarskapsförsörjning. En ledarskapförsörjningsplan är framtagen under Introduktionsutbildning av ledare är genomförd och planeras att pågå vid behov. En rekryteringsutbildning av blivande skolledare startade hösten Ekonomi Nämnden har inte hunnit ta beslut om tillräckligt med åtgärder för att uppnå en budget i balans och uppnår därmed bara delvis målet. Utredningarna är besvärliga och besluten är svåra att ta. Effekter dröjer eftersom det i huvudsak handlar om personalminskningar där dialog och process tar tid. Det ekonomiska resultatet med ett marginellt överskott på 118 tkr innebär att nämnden för 2006 har klarat av att balansera kommunstyrelsens effektiviseringskrav på 1 %, elevökningen i gymnasieskolan, högre kostnader för den interkommunala verksamheten i gymnasieskolan liksom skolskjutsar i grundskolan m m. Balanseringen av budgeten har skett genom effektiviseringsåtgärder inom måltidsorganisationen i förskolan samt elevpengen inom grundskolan. Sedan redovisas kraftiga överskott på

4 Barn och utbildningsnämnden statsbidragen för personalförstärkningar i för, grund, gymnasieskola och skolbarnsomsorg pga förskjutningar av anställningar. Även svenska som andra språk uppvisar överskott mot budget pga avvaktan på en organisationsutredning. Sammanfattningsvis uppvägs ett betydande strukturellt underskott av i huvudsak tillfälliga överskott. Tillfälliga därför att de till stor del utgörs av överskott på grund av att erhållna statsbidrag ej hunnit nyttjas fullt ut innevarande startår. Fr o m 2007 aviseras inga nya statsbidrag. Lokal och investeringsplanen utgör underlag till nämndens investeringsbudget. Årets resultat 21,7 mkr avser pågående projekt som av olika skäl inte hunnits färdigställas bl a på grund av svårigheter att få anbud. Många projekt har blivit klara sent på året och betalningen har ej skett än. Förvaltningens förslag till beslut Skolchefen föreslår barn och utbildningsnämnden att Godkänna verksamhetsberättelse 2006 enligt bilaga 1 till denna paragraf Besluta om överföring av driftsresultat till resultatutjämningsfond enligt bilaga 2 till denna paragraf Besluta om överföring av investeringsanslag enligt bilaga 3 Godkänna redovisad uppföljning av kommunstyrelsens styrkort enligt bilaga 4 till denna paragraf. Förhandlingar enligt MBL 11 har hållits Vid arbetsutskottets sammanträde föreslår administrative chefen Jan Öström att barn och utbildningsnämnden till kommunstyrelsen lämnar en begäran om utökad budget för , bilaga 5 till denna paragraf. Thomas Olofsson (fp) yrkar att trafikljuset för framgångsfaktorn Skapa ekonomiskt handlingsutrymme ändras från gult till rött. Yrkandet stöds av Claudia Kosicinski (m).

5 Barn och utbildningsnämnden Ordföranden prövar yrkandet och finner att det avslagits. Arbetsutskottets förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår barn och utbildningsnämnden besluta enligt förvaltningens förslag med det tillägg som framgår av Jan Öströms förslag enligt bilaga 5. Thomas Olofsson (fp) och Claudia Kosicinski (m) reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet. Vid barn och utbildningsnämndens sammanträde yrkar Claudia Kosicinski (m) att ljuset för måluppfyllelse av målet Nolltolerans mot mobbning och kränkande särbehandling ändras från grönt till gult. Yrkandet stöds av s, m, c, kd och mp. Thomas Olofsson (fp) yrkar att ljuset för uppfyllelse av målet Skapa ekonomiskt handlingsutrymme ändras från gult till rött samt att barn och utbildningsnämnden avvaktar med att begära utökad budget för enligt bilaga 5. Måltidsverksamhet och lokalvård kan läggas ut på entreprenad och den fria etableringsrätten för enskilda förskolor innebär ändrade förhållanden. Yrkandet stöds av Margareta Törelid Haapaniemi (kd). Yrkandet, till den del det avser uppfyllelse för målet Skapa ekonomiskt handlingsutrymme, stöds av Claudia Kosicinski (m). Claudia Kosicinski yrkar att hela framställan om utökad budget enligt bilaga 5 avslås.

6 Barn och utbildningsnämnden Annika Sundström (v) yrkar att barn och utbildningsnämnden vidtar åtgärder för energibesparingar i verksamheten motsvarande de 4 miljoner kronor som man begär i tilläggsanslag och föreslår därmed att p 1, Ökade energikostnader, i bilaga 5 avslås. Yrkandet stöds av Ingrid Elisabeth Wikström (c). Eva Haglund (mp) yrkar att barn och utbildningsnämndens verksamhetsplan kompletteras med en övergripande skrivning om långsiktigt hållbar utveckling. Ordföranden prövar arbetsutskottets förslag att godkänna verksamhetsberättelsen och finner att det bifallits. Ordföranden prövar arbetsutskottets förslag om överföringar av drifts och investeringsanslag och finner att det bifallits. Ordföranden prövar Claudia Kosicinskis yrkande att ljuset för uppfyllelse av målet Nolltolerans mot mobbning och kränkande särbehandling ska ändras från grönt till gult och finner att yrkandet bifallits. Ordföranden prövar Thomas Olofssons (fp) yrkande att ändra ljuset för uppfyllelse av målet Skapa ekonomiskt handlingsutrymme från gult till rött och finner att det avslagits. Ordföranden prövar arbetsutskottets förslag att godkänna redovisad uppföljning av kommunstyrelsens styrkort och finner att det bifallits med den ändring som framgår av Claudia Kosicinskis (m) yrkande. Ordföranden prövar Thomas Olofssons (fp) yrkande att avvakta med att begära utökad budget för enligt bilaga 5 och finner att det avslagits. Ordföranden prövar Claudia Kosicinskis (m) yrkande att avslå begäran om utökad budget för enligt bilaga 5 i sin helhet och finner att det avslagits.

7 Barn och utbildningsnämnden Ordföranden prövar Annika Sundströms (v) yrkande att avslå första punkten i bilaga 5 och införa energibesparingar i verksamheten och finner att det avslagits. Ordföranden prövar arbetsutskottets förslag att begära utökad budget för och finner att det bifallits. Ordföranden prövar Eva Haglunds (mp) yrkande om en skrivning om långsiktig hållbar utveckling och finner att barn och utbildningsnämnden hänvisar frågan till arbetet med att ta fram verksamhetsplan Barn och utbildningsnämnden beslutar Godkänna verksamhetsberättelse 2006 enligt bilaga 1 till denna paragraf Överföra driftsresultat till resultatutjämningsfond enligt bilaga 2 till denna paragraf Överföra investeringsanslag enligt bilaga 3 till denna paragraf Godkänna redovisad uppföljning av kommunstyrelsens styrkort enligt bilaga 4 till denna paragraf med den ändringen att ljuset för uppfyllelse av målet Nolltolerans mot mobbning och kränkande särbehandling ändras från grönt till gult Hos kommunfullmäktige begära utökad budget för enligt bilaga 5 till denna paragraf. Företrädare för fp, m och v reserverar sig mot beslutet till förmån för de egna yrkandena. Fp inlämnar skriftlig reservation, bilaga 6 till denna paragraf.

Sammanträdesdatum 20(27) 2013-02-28

Sammanträdesdatum 20(27) 2013-02-28 SKARA KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 20(27) 2013-02-28 Plats och tid Förvaltningsbyggnad Viktoria, kl 13.00-15.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande

Läs mer

Revisionsrapport. Marks kommun. Styrning och uppföljning av jämställdhetsarbetet. Februari 2010 Hans Axelsson

Revisionsrapport. Marks kommun. Styrning och uppföljning av jämställdhetsarbetet. Februari 2010 Hans Axelsson Revisionsrapport Styrning och uppföljning av jämställdhetsarbetet Marks kommun Februari 2010 Hans Axelsson 1 Sammanfattande bedömning Vi uppfattar att det finns kompetens, engagemang och en vilja att göra

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2003

Kvalitetsredovisning 2003 Kvalitetsredovisning 2003 Skolverksamheten Håbo kommun 2004-05-06 1 Vad har vi lärt oss av 2003? Låt vårt motto jag vill, jag kan, jag duger, som gäller såväl elever som personal, vara en riktningsgivare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-10-23 1 () Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 18.30 21.05 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Delårsrapport Januari-augusti 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-augusti 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-augusti 2013 för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-augusti 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL 5

Läs mer

Karlskoga kommuns delårsrapport januari-april 2015

Karlskoga kommuns delårsrapport januari-april 2015 Tjänsteskrivelse -05-22 KS.0014 Handläggare: Brittmarie Ahlm Kommunstyrelsen Karlskoga kommuns delårsrapport januari-april Sammanfattning Kommunstyrelsens ledningskontor har upprättat en delårsrapport

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Enhetens uppdrag: Barn och utbildning är indelat i fyra verksamhetsområden: Barn och utbildning gemensamt som omfattar övergripande kostnader för verksamheten så

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2010. Eskilstuna kommun. Granskning av kompetensförsörjning

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2010. Eskilstuna kommun. Granskning av kompetensförsörjning Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2010 Eskilstuna kommun Granskning av kompetensförsörjning Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2.

Läs mer

Tertialuppföljning, september 2010

Tertialuppföljning, september 2010 Tertialuppföljning, september 2010 Delårsrapport 1-8/2010 Prognos 2/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tertialuppföljning, september 2010 Sid Förvaltningsberättelse samt kommunledningskontorets kommentarer 1 Prognos

Läs mer

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2011 Väsentlighets- och riskanalys

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2011 Väsentlighets- och riskanalys Kommunens revisorer s redogörelse 2011 Vi har under året granskat den verksamhet som bedrivits inom Kommunstyrelsens och övriga nämnders ansvarsområden enligt särskild granskningsplan. PwC har biträtt

Läs mer

BUDGET 2015. Utblick 2016-2017. Kommunstyrelsens budgetförslag 2014-11-19

BUDGET 2015. Utblick 2016-2017. Kommunstyrelsens budgetförslag 2014-11-19 BUDGET 2015 Utblick 2016-2017 Kommunstyrelsens budgetförslag 2014-11-19 1 INNEHÅLL Budget 2015 - översikt 3 Styrsystemet i Västerås stad 4 God ekonomisk hushållning och finansiella mål 6 Strategisk plan

Läs mer

Nämndernas verksamhetsberättelser

Nämndernas verksamhetsberättelser Nämndernas verksamhetsberättelser 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Kommunstyrelsens ordförande 5 Kommunfullmäktige 6 Revisionen 7 Valnämnden 9 Överförmyndarnämnden 10 Barn- och ungdomsnämnden 11 Byggnadsnämnden

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum 2014-09-19 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 08.30 13.40 Ajournering kl

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Järla skola Nacka Granskning genomförd i april 2012 av Inger Nordén och Agneta Lange Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten Järla skola ligger i Nacka kommun

Läs mer

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2007 Väsentlighets- och riskanalys

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2007 Väsentlighets- och riskanalys Kommunens revisorer s redogörelse 2007 Vi har under året granskat den verksamhet som bedrivits inom Kommunstyrelsens och övriga nämnders ansvarsområden enligt särskild granskningsplan. Komrev inom Öhrlings

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2010. Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg

Verksamhetsplan och budget 2010. Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg Verksamhetsplan och budget 2010 Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg 2 (17) Innehållsförteckning Inledning... 3 Ekonomi... 5 Uppdrag, mål och inriktning... 5 Verksamhetsplanering och uppföljning...

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 11.

Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 11. KALLELSE Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2014-06-26 Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning,

Läs mer

Verksamhetsplan och budget för Barn- och utbildningsnämnden 2013

Verksamhetsplan och budget för Barn- och utbildningsnämnden 2013 Planeringsförutsättningar Budget Bollebygds kommun Verksamhetsplan och budget Enhetsplan Enskild utvecklingsplan Fastställd BUN 2012-12-10 135 Dnr BUN 2012/195 Verksamhetsplan och budget för Barn- och

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Vetlanda kommun Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Jonas Leander Helena Patrikson Ulrika Strånge Johanna Thalén Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 verksamhetsberättelse Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 INNEHÅLL SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR 2 POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL 2 MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 3 SAMMANFATTNING

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Strategisk plan med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Kommunfullmäktiges beslut 15 juni 2015 88/15 Utdrag ur protokoll 4 Strategisk plan med budget Innehållsförteckning Innehållsförteckning Läsanvisning:

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen KVALITETSREDOVISNING. Simrishamns kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen KVALITETSREDOVISNING. Simrishamns kommun KVALITETSREDOVISNING Simrishamns kommun 2008-2009 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 1. Sammanfattning 5 Inledande diskussion 5 Generell bedömning 5 Utvecklingsområden 6 Barnomsorg 6 Grundskola

Läs mer

Västerås stad. Kollegial granskning 2013. Barns trygga uppväxtvillkor. med fokus på. Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken.

Västerås stad. Kollegial granskning 2013. Barns trygga uppväxtvillkor. med fokus på. Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken. Kollegial granskning 2013 Västerås stad med fokus på Barns trygga uppväxtvillkor Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken. Granskare: Unni Öhman, Borlänge kommun Gunilla Oltner, Uppsala

Läs mer